Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2146(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0366/2016

Indgivne tekster :

A8-0366/2016

Forhandlinger :

PV 15/12/2016 - 3
CRE 15/12/2016 - 3

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0512

Vedtagne tekster
PDF 285kWORD 62k
Torsdag den 15. december 2016 - Strasbourg Endelig udgave
Arbejdet i Udvalget for Andragender 2015
P8_TA(2016)0512A8-0366/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 15. december 2016 om arbejdet i Udvalget for Andragender 2015 (2016/2146(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om resultatet af drøftelserne i Udvalget for Andragender,

–  der henviser til artikel 10 og artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union,

–  der henviser til protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet,

–  der henviser til vigtigheden af retten til at indgive andragender og af, at Parlamentet straks bliver orienteret om specifikke problemer blandt EU's borgere eller indbyggere, som omhandlet i artikel 24 og 227 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til artikel 228 i TEUF,

–  der henviser til artikel 44 i chartret om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder, som omhandler retten til at indgive andragender til Europa-Parlamentet,

–  der henviser til bestemmelserne i TEUF angående traktatbrudssøgsmål, særlig artikel 258 og 260,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 52 og artikel 216, stk. 8,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget for Andragender (A8-0366/2016),

A.  der henviser til, at formålet med den årlige betænkning om arbejdet i Udvalget for Andragender er at fremlægge en analyse af de andragender, der blev modtaget i 2015, og af forbindelserne med andre institutioner samt at give et retvisende billede af de mål, der er nået i 2015;

B.  der henviser til, at der i 2015 indgik 1 431 andragender, hvilket svarer til et fald på 47 % i forhold til tallet for 2014, hvor Parlamentet modtog 2 714 andragender; der henviser til, at 943 andragender opfyldte betingelserne for behandling, hvoraf 424 andragender blev behandlet hurtigt og blev afsluttet, efter at andragerne var blevet behørigt informeret om de spørgsmål, der lå dem på sinde, og til, at 519 andragender fortsat behandles i Udvalget for Andragender; der henviser til, at 483 andragender ikke opfyldte betingelserne for behandling;

C.  der henviser til, at antallet af modtagne andragender er beskedent i forhold til EU's samlede befolkning, hvilket tyder på, at størstedelen af EU's borgere og indbyggere desværre endnu ikke har hørt om retten til at indgive andragender eller om dets mulige nytteværdi som middel til at gøre EU-institutionerne og medlemsstaterne opmærksomme på de spørgsmål, som påvirker borgerne og optager sindene, og som ligger inden for Unionens virksomhedsområde;

D.  der henviser til, at 483 andragender ikke opfyldte betingelserne for behandling i 2015, og at der fortsat er udbredt forvirring om EU's virksomhedsområde, hvilket fremgår af det store antal andragender, som blev modtaget, og som ikke opfyldte betingelserne for behandling (33,8 %); der henviser til, at man for at rette op på denne situation bør fremme og forbedre kommunikationen med borgerne og forklare de forskellige ansvarsområder – på europæisk, nationalt og lokalt plan – nærmere;

E.  der henviser til, at et andragende altid undersøges og behandles omhyggeligt, effektivt og gennemskueligt;

F.  der henviser til, at andragerne ofte er borgere, der er engageret i at beskytte de grundlæggende rettigheder og i at forbedre vore samfund og få dem til at fungere bedre fremover; der henviser til, at disse borgeres erfaringer med behandlingen af deres andragender har en stor indvirkning på, hvordan de opfatter EU-institutionerne, og hvorvidt retten til at indgive andragender, jf. EU-retten, overholdes;

G.  der henviser til, at Europa-Parlamentet er den eneste EU-institution, der er direkte valgt af borgerne, og at retten til at indgive andragender giver dem mulighed for at tiltrække deres valgte repræsentanters opmærksomhed om de spørgsmål, der optager dem;

H.  der henviser til, at EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal arbejde så åbent som muligt for at fremme forsvarlig forvaltning og sikre inddragelse af civilsamfundet;

I.  der henviser til, at retten til at indgive andragender skal være et centralt element i retning mod et deltagelsesdemokrati som en effektiv beskyttelse af retten for enhver borger til at deltage direkte i det demokratiske liv; der henviser til, at en reel demokratisk og participatorisk forvaltning bør sikre fuld gennemsigtighed, en effektiv beskyttelse af de grundlæggende rettigheder og en praktisk inddragelse af borgerne i beslutningsprocesserne; der henviser til, at andragender gør det muligt for Parlamentet at videreformidle oplysninger, lytte til de problemer, borgerne står over for, og bidrage til at løse dem, og at de samtidig tilskynder de øvrige EU-institutioner og medlemsstaternes institutioner til at gøre deres yderste i denne henseende inden for deres respektive kompetenceområder; der henviser til, at ovennævnte andragender bør tjene til at vurdere EU-lovgivningens indvirkning på EU-befolkningens dagligdag;

J.  der henviser til, at tilliden til systemet og det europæiske projekt som helhed er blevet negativt påvirket af den humanitære flygtningekrise, de yderst alvorlige sociale og økonomiske virkninger af finanskrisen, det voksende fremmedhad og den stigende racisme i hele Europa; der henviser til, at Udvalget for Andragender har ansvaret for at opretholde og styrke den konstruktive dialog med EU's borgere og indbyggere om europæiske spørgsmål og bør løfte denne store udfordring;

K.  der henviser til, at Udvalget for Andragender har de bedste forudsætninger for at vise borgerne, hvad EU gør for dem, og hvilke løsninger der kan tilvejebringes på europæisk, nationalt og lokalt plan; der henviser til, at Udvalget for Andragender kan yde et stort stykke arbejde med at forklare og muligvis påvise det europæiske projekts succeshistorier og fordele;

L.  der henviser til, at retten til at indgive andragender bør styrke Parlamentets muligheder for at reagere på og bidrage til at løse problemer i forbindelse med primært gennemførelsen og anvendelsen af EU-retten; der henviser til, at andragenderne udgør en værdifuld kilde til førstehåndsoplysninger baseret på borgernes egne erfaringer, som medvirker til at påpege eventuelle overtrædelser af og mangler i gennemførelsen af EU-lovgivningen på nationalt plan, der siden overvåges af Kommissionen i dennes egenskab af traktaternes vogter; der henviser til, at andragender, der er baseret på EU's aktivitetsområder og opfylder betingelserne for behandling, er et grundlæggende instrument til på et tidligt stadium at indkredse, hvilke medlemsstater der er bagud i gennemførelsen og den egentlige håndhævelse af EU-retten; der henviser til, at EU-borgerne via andragender kan klage over en mangelfuld gennemførelse af EU-retten og bidrage til at afsløre overtrædelser af EU-retten;

M.  der følgelig henviser til, at andragender har stor betydning i lovgivningsprocessen, idet de tilvejebringer nyttige og direkte oplysninger til andre parlamentsudvalgs lovgivningsarbejde på disses respektive områder; der henviser til, andragender ikke udelukkende hører under Udvalget om Andragenders ansvarsområde, men snarere bør være et fælles anliggende for alle udvalgene i Parlamentet;

N.  der henviser til, at EU's borgere og indbyggere via andragender kan klage over en mangelfuld anvendelse af EU-retten, og at borgerne således er en nyttig informationskilde til at påpege overtrædelser af EU-retten;

O.  der henviser til, at andragender ud over at tilvejebringe relevant feedback om anvendelsen af eksisterende lovgivning også kan bidrage til at indkredse smuthuller i EU-retten og vurdere konsekvenserne af manglende regulering på bestemte områder, hvorved de kan føre til, at der udarbejdes yderligere lovgivning;

P.  der henviser til, at Udvalget for Andragender i højere grad har gjort brug af de specifikke instrumenter, det har til rådighed, såsom forespørgsler til mundtlig besvarelse og korte beslutninger med henblik på at skabe synlighed omkring de forskellige spørgsmål, der optager borgerne, eller fremsendelse af forespørgsler og beslutninger til Parlamentets plenarmøder, f.eks. beslutninger om realkreditlovgivning og risikable finansielle instrumenter i Spanien eller om barnets bedste interesser i Europa;

Q.  der henviser til, at andragender fra borgerne i 2015 er blevet behandlet hurtigere og mere effektivt, hvilket har afkortet den tid, der bruges på korrespondance med andragerne; der henviser til, at sekretariatet har gjort en bemærkelsesværdig indsats for at opnå denne forbedring;

R.  der henviser til, at andragerne bidrager aktivt til udvalgsarbejdet ved at give udvalgets medlemmer, Kommissionen og de tilstedeværende repræsentanter for medlemsstaterne supplerende førstehåndsoplysninger; der henviser til, at de gennem deres deltagelse i drøftelserne og fremlæggelsen af deres andragender, som ledsages af mere detaljerede oplysninger, bidrager til at etablere en vedvarende og konstruktiv dialog med medlemmer af Parlamentet og Kommissionen; der henviser til, at der i 2015 var 191 andragere, der deltog og var involveret i Udvalget for Andragenders drøftelser; der henviser til, at selv om dette tal synes relativt lavt, må man ikke glemme, at møderne i Udvalget for Andragender transmitteres og giver andragerne mulighed for at følge debatterne ikke alene live og i realtid, men også senere, når de transmitteres på video via internettet;

S.  der henviser til, at der er blevet fastlagt en særlig behandling for andragender, der vedrører børns velfærd, og en særlig arbejdsgruppe om emnet blev nedsat den 17. september 2015, for hvilken Eleonora Evi er blevet valgt som formand; understreger, at enhver arbejdsgruppe bør have et klart mandat for at kunne skabe konkrete resultater og forhindre enhver ubegrundet forsinkelse i behandlingen af andragender;

T.  der henviser til, at indgivelsen af et andragende ofte falder sammen med indgivelsen af en klage til Kommissionen, som kan føre til et traktatbrudssøgsmål; der henviser til, at Parlamentet i 2015 gennem andragender og forespørgsler gjorde Kommissionen opmærksom på manglerne i den form, inden for hvilken nogle af medlemsstaterne anvender og gennemfører visse EU-love;

U.  der henviser til, at disse andragender førte til klager inden for miljøområdet; der henviser til, at Kommissionen sendte en åbningsskrivelse til Finland vedrørende gennemførelsen af direktivet om offentlig adgang til miljøoplysninger; der henviser til, at Kommissionen i yderligere fem sager på miljøområdet har indledt bilaterale drøftelser med de berørte medlemsstater; der henviser til, at sagerne vedrørte skifergas, forvaltning af ulvebestanden, ukorrekt anvendelse af direktivet om strategisk miljøvurdering og den nationale lovgivnings overensstemmelse med kravene i direktivet om offentlig adgang til miljøoplysninger;

V.  der henviser til, at andragender fra borgerne også vedrørte spørgsmål om retfærdighed og retsligt samarbejde, idet Kommissionen på grundlag af et andragende indledte en bilateral dialog med en medlemsstat om dennes restriktioner for så vidt angår navneskift efter ægteskabets indgåelse;

W.  der henviser til, at Kommissionen også indledte bilaterale drøftelser med en række medlemsstater på grundlag af forskellige andragender om ejendomsskat og lokal bopælsskat, som betales af studerende;

X.  der henviser til, at Kommissionen agter at styrke anvendelsen af EU-lovgivningen på grundlag af gennemførelse og systematisk kontrol af overensstemmelsen med den nationale lovgivning; der henviser til, at Kommissionen har erklæret, at den træffer passende foranstaltninger, herunder iværksættelse af nye EU-pilotprojekter og traktatbrudssøgsmål, når den opdager mulige overtrædelser af EU-retten;

Y.  der henviser til, at Parlamentets inddragelse i disse procedurer sikrer et ekstra tilsyn med de kompetente EU-institutioners undersøgende arbejde; der henviser til, at ingen andragender bør afsluttes, så længe de undersøges af Kommissionen;

Z.  der henviser til, at Kommissionen via den årlige beretning om tilsyn med anvendelsen af EU-retten offentliggør foranstaltninger, der er truffet vedrørende overtrædelser af EU-retten, og kommer med oplysninger om traktatbrudssøgsmål i form af pressemeddelelser; der henviser til, at disse beslutninger om traktatbrudssøgsmål kan findes i Kommissionens database, som er tilgængelig på Europa-webstedet; der henviser til, at hvis Kommissionen inkluderede mere detaljerede oplysninger i sine indlæg i Udvalget for Andragender i forbindelse med andragender, ville det bidrage til større gennemsigtighed og et mere smidigt samarbejde mellem begge institutioner;

AA.  der henviser til, at de centrale emner, som bliver bragt på bane i andragenderne, vedrører en bred vifte af emner som f.eks. miljølovgivning (særlig hvad angår spildevandsbehandling, affaldshåndtering, forvaltning af vandområder, prospektering efter og udvinding af kulbrinter), overtrædelser af forbrugernes rettigheder, retsanvendelse (særlig forældremyndighed over mindreårige), grundlæggende rettigheder (særlig børns, handicappedes og minoriteters rettigheder), fri bevægelighed for personer, forskelsbehandling, indvandring, beskæftigelse og dyrevelfærd;

AB.  der henviser til, at Udvalget for Andragenders webportal, som blev lanceret ved udgangen af 2014, er operationel, om end den ikke er helt færdig; der henviser til, at portalen har til formål at give EU's borgere og indbyggere et elektronisk værktøj, der gør det muligt for dem at indgive andragender og løbende følge deres behandling samt underskrive deres egne andragender elektronisk og tilslutte sig andre andrageres andragender, hvis deres sag interesserer dem; der henviser til, at der i hele 2015 var mangler ved en række grundlæggende funktioner, herunder søgefunktionen, som indtil for nylig har undergravet portalens rolle som et interaktivt forum til udveksling blandt borgerne; der henviser til, at dette problem endelig er blevet løst;

AC.  der henviser til, at portalen blev udformet for at gøre proceduren for andragender mere gennemsigtig og mere interaktiv og gør det muligt at opnå større administrativ effektivitet til gavn for andragerne, medlemmerne og den brede offentlighed; der henviser til, at projektets anden fase hovedsageligt har til formål at forbedre den administrative håndtering af andragender;

AD.  der henviser til, at de gentagne forsinkelser i projektets efterfølgende faser har skabt en ekstra arbejdsbyrde hos Udvalget for Andragenders sekretariat som følge af behovet for manuelt at uploade filer til de forskellige databaser; der henviser til, at der stadig er andragender, som endnu ikke er uploadet, da kun åbne andragender, der blev modtaget i 2013, 2014 og 2015, er lagt op på portalen indtil videre, og at andragender, der blev modtaget i 2016, i øjeblikket er ved at blive uploadet til systemet;

AE.  der henviser til, at visse mangler er blevet udbedret, navnlig hvad angår søgefunktionen og behandlingen af andragerens fortrolige oplysninger, og at der fra anden halvdel af 2016 fortsat er blevet arbejdet på at gøre tjenesten mere brugbar og synlig over for borgerne;

AF.  der henviser til, at vurderingen af, om andragender opfylder betingelserne for behandling, baseres på de kriterier, der er fastsat i artikel 227 i TEUF; der henviser til, at begrebet Unionens aktivitetsområde strækker sig langt videre end den lange liste af kompetencer; der henviser til, at en erklæring om, at et andragende ikke opfylder betingelserne for behandling, kan prøves ved en domstol, hvis den ikke begrundes behørigt i overensstemmelse med disse kriterier;

AG.  der henviser til, at de nationale domstole har hovedansvaret for at sikre, at EU-lovgivningen gennemføres på behørig vis i medlemsstaterne; der i denne forbindelse henviser til, at en præjudiciel afgørelse fra EU-Domstolen er et nyttigt redskab, som står til de nationale retssystemers rådighed; der henviser til, at denne procedure kun er blevet anvendt i ringe grad, om nogen, i nogle medlemsstater; der henviser til, at dette oprindelige ansvar ikke på nogen måde udelukker, at Kommissionen bør spille en mere proaktiv rolle, når det drejer sig om at sikre overensstemmelse med EU-retten, i sin egenskab af traktatens vogter; der henviser til, at andragender er en alternativ og uafhængig undersøgelsesmulighed og mulighed for at kontrollere opfyldelsen af EU-lovgivningen, og henviser til, at disse to alternative procedurer derfor ikke bør udelukke hinanden gensidigt;

AH.  der henviser til, at det europæiske borgerinitiativ bør være et vigtigt redskab, der kan sætte borgerne i stand til at deltage direkte i udviklingen af EU's politikker, og hvis potentiale bør udnyttes fuldt ud, alt imens det sikres, at borgerne i fuld udstrækning informeres om spørgsmål om EU-kompetence og national kompetence; der henviser til, at borgerne bør informeres bedre om de primære forskelle mellem borgerinitiativet og retten til at indgive andragender; der henviser til, at Parlamentet har et særligt ansvar for at gøre dette instrument til en ægte succes; der henviser til, at der – som det fremgår af udtalelser fra den offentlige høring den 22. februar 2015 – blandt de organisationer, der registrerede et europæisk borgerinitiativ, er en udbredt opfattelse af, at man bør fjerne de administrative barrierer for at opnå de bedst mulige resultater hvad angår inddragelse af borgerne;

AI.  der henviser til, at Udvalget for Andragender – mere end tre år efter anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 211/2011 den 1. april 2012 – mener, at det er nødvendigt at foretage en evaluering af forordningens gennemførelse for at indkredse svagheder og foreslå holdbare, konkrete løsningsmodeller i forbindelse med en hurtig revision for at forbedre dens effektivitet;

AJ.  der henviser til, at Udvalget for Andragender i 2015, som følge af arbejdsbyrden, kun foretog én undersøgelsesrejse i forbindelse med de andragender, der blev undersøgt i 2015; der henviser til, at undersøgelsesrejsen til Det Forenede Kongerige den 5.-6. november 2015 om spørgsmålet om adoption uden forældrenes samtykke gav delegationens medlemmer mulighed for at få en bedre forståelse af situationen, idet de kunne drøfte problemet med repræsentanter fra de forskellige institutioner i Det Forenede Kongerige, der beskæftiger sig med spørgsmålet;

AK.  der henviser til, at disse rejser udgør en særlig beføjelse, der er tildelt udvalget, og en fundamental del af dets arbejde, som indebærer interaktion med borgere og myndigheder i de berørte medlemsstater; der henviser til, at medlemmerne af sådanne delegationer deltager på lige fod i alle aktiviteterne, herunder udarbejdelse af den endelige rapport;

AL.  der henviser til, at Udvalget for Andragender har et ansvar i forhold til Den Europæiske Ombudsmand, som er ansvarlig for at undersøge klager fra EU's borgere og indbyggere om mulige fejl og forsømmelser i EU-institutioner og -organer, og hvorom udvalget også udarbejder en årlig betænkning, der er baseret på Den Europæiske Ombudsmands egen årsberetning;

AM.  der henviser til, at Den Europæiske Ombudsmand, Emily O'Reilly, den 26. maj 2015 forelagde sin årsberetning for 2014 for Martin Schulz, Europa-Parlamentets formand, og at ombudsmanden den 23. juni 2015 forelagde sin årsberetning på et møde i Udvalget for Andragender, der har ansvaret for forbindelserne med ombudsmandsinstitutionen;

AN.  der henviser til, at Udvalget for Andragender er medlem af det europæiske netværk af ombudsmænd, som omfatter nationale og regionale ombudsmænd og udvalg for andragender og lignende organer i EU's medlemsstater, kandidatlandene og andre lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og/eller Schengenområdet; der henviser til, at Parlamentets Udvalg for Andragender er fuldgyldigt medlem af dette netværk, som i øjeblikket har 94 kontorer i 36 lande;

AO.  der henviser til, at alle andragender vurderes og behandles omhyggeligt, og at alle andragere skal modtage et svar inden for en rimelig frist; der henviser til, at alle andragere skal oplyses om grundene til, at et andragende afsluttes;

AP.  der henviser til, at alle andragere bør have mulighed for at forelægge deres andragender direkte for Udvalget for Andragender;

1.  understreger, at retten til at indgive andragender bør styrke Parlamentets muligheder for reagere, hvilket bidrager til at løse problemer i tilknytning til gennemførelsen og anvendelsen af EU-retten, eftersom andragender, som er baseret på EU's virksomhedsområder og opfylder kriterierne for at kunne behandles, udgør en værdifuld informationskilde, når de påpeger overtrædelser af anvendelsen af EU-retten; opfordrer Kommissionen til i højere grad at gøre brug af sine beføjelser med hensyn til at sikre effektiv gennemførelse af EU-retten, f.eks. ved at sørge for hurtigere anvendelse af overtrædelsesproceduren i henhold til artikel 258 og 260 i TEUF;

2.  fremhæver det arbejde, der udføres af Udvalget for Andragender med hensyn til at lytte til og bidrage til at løse de problemer, som borgerne står over for; mener, at andragender kan bidrage til bedre at vurdere den indvirkning, som EU-lovgivningen har på borgernes dagligdag, idet andragenderne fungerer som bro mellem borgerne og institutionerne;

3.  understreger, at Udvalget for Andragender har muligheden for at deltage i denne troværdige og frugtbare dialog med borgerne – og bør løfte denne udfordring – og har muligheden for bringe EU's institutioner tættere på borgerne; bemærker, at det bør bidrage til at fremme deltagelsesdemokratiet; mener, at det for at opfylde dette formål er afgørende at sikre et fyldestgørende svar på andragender, både med hensyn til timing og kvalitet;

4.  minder om, at princippet om lige og proportional repræsentation af andragernes nationaliteter i udvalgets offentlige debatter bør overholdes; mener, at for at styrke udvalgets europæiske dimension bør der tilskyndes til en ordentlig og rimelig repræsentation af alle medlemsstaterne i udvalgets offentlige debatter; understreger, at Udvalget for Andragender skal behandle alle andragender, der opfylder betingelserne, med samme vægt og objektivitet; understreger, at andragender, der vedrører en valgkampagne i en medlemsstat, ikke bør behandles efter hasteproceduren;

5.  understreger, at andragenderne er vigtige for lovgivningsprocessen, idet de påpeger eksisterende smuthuller og svagheder i gennemførelsen af fællesskabslovgivningen og giver andre parlamentsudvalg nyttige og direkte oplysninger til lovgivningsarbejdet på deres respektive områder; glæder sig over det øgede samspil mellem Udvalget for Andragender og de øvrige parlamentariske udvalg og over, at spørgsmål vedrørende andragender oftere bringes op på plenarmøder; mener ikke, at andragender udelukkende hører under Udvalget om Andragenders ansvarsområde, men bør være et fælles anliggende for alle udvalgene i Parlamentet; glæder sig over hensigten om at etablere et uformelt netværk for andragender i Parlamentet, med deltagelse af medlemmer, der repræsenterer hvert udvalg, for at sikre en gnidningsløs og effektiv koordinering af arbejdet i forbindelse med arbejdet med andragender; mener, at et sådant netværk skal fremme en bedre forståelse af den rolle, som andragender spiller i forbindelse med det parlamentariske arbejde, og styrke samarbejdet mellem udvalgene i anliggender, som andragerne rejser; opfordrer alle kompetente parlamentsudvalg til at lægge behørig vægt på de andragender, de har modtaget, og til at gøre de bestræbelser, der er nødvendige for at tilvejebringe de oplysninger, der er nødvendige for at sikre en korrekt behandling af andragenderne;

6.  anerkender, at Parlamentet også spiller en afgørende politisk rolle med hensyn til Kommissionens håndhævelsesforanstaltninger ved at kontrollere årsberetningerne om tilsyn med gennemførelsen af EU-retten og ved at vedtage relevante parlamentsbeslutninger; opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til Parlamentets beslutninger, som fremlægges af PETI-udvalget, og hvori der udpeges konkrete mangler med hensyn til anvendelse og gennemførelse af EU-retten på baggrund af andragender, og opfordrer Kommissionen til at træffe passende foranstaltninger og rapportere tilbage til Parlamentet om dens opfølgning; opfordrer endvidere Rådet og Parlamentet til at træffe konkrete foranstaltninger til vedtagelse af forordning (EU) .../... [procedure 2013/0140(COD)] om undtagelse af Drosophila melanogaster fra veterinære kontroller ved EU's ydre grænse, således som det blev foreslået af nobelprismodtagere (professorer i biokemi) i andragende nr. 1358/2011;

7.  glæder sig over, at man i 2015 fik reduceret behandlingstiden af andragenderne, men fastholder dog, at sekretariatet i Udvalget for Andragender har et umiddelbart behov for flere tekniske og personalemæssige ressourcer for at sikre en omhyggelig undersøgelse og en kort behandlingstid af andragenderne og samtidig sikre kvalitet i behandlingen; opfordrer til digitaliseret behandling af andragender, navnlig ved at indføre nye informations- og kommunikationsteknologier til at garantere effektiv og rettidig behandling og optimal anvendelse af eksisterende menneskelige ressourcer, samtidig med at borgernes ret til at indgive andragender med traditionel post bevares;

8.  betragter det fortsat som en særlig forpligtelse at sikre, at manglende opfyldelse af betingelserne eller afslutning af andragender, fordi de er ubegrundede, skal begrundes behørigt over for andragerne;

9.  glæder sig over, at Kommissionen er involveret og engageret i proceduren for andragender og svarer på nye andragender fra Parlamentet så hurtigt som muligt; påpeger, at Kommissionens svar generelt er detaljerede og omfatter de andragender, der hører ind under dets ansvarsområde; minder dog om, at Kommissionen i mange tilfælde ikke føjer nye elementer til svarene på andragender, for hvilke der anmodes om en revision som følge af ændringer i andragendernes status og kontekst; beklager de lejligheder, hvor Kommissionen hovedsageligt fokuserer på proceduremæssige aspekter og ikke går i dybden med sagen; minder Kommissionen om, at andragender, som vedrører en mulig overtrædelse af EU-retten, kun kan lukkes, efter at der er foretaget en grundig analyse af dem; glæder sig over Kommissionens tilsagn om at sende generelt kompetente embedsmænd til møderne i Udvalget for Andragender, da kvaliteten af den samlede behandling af andragender forbedres, når de højest placerede embedsmænd, der er til rådighed, repræsenterer Kommissionen i forbindelse med drøftelserne; beklager, at Kommissionens svar under udvalgsmøderne generelt er begrænset til indholdet i det officielle svar, der sendes til udvalget, og ikke tilvejebringer nye eller relevante oplysninger, der kan gøre det muligt at løse de rejste spørgsmål; konstaterer, at der tages nøje hensyn til de skriftlige svar og de forklaringer, der gives under de mundtlige drøftelser, som afholdes i Udvalget for Andragender;

10.  mener, at Kommissionen i sin egenskab af traktaternes vogter, og navnlig når der er tale om miljøspørgsmål, bør gøre mere end blot at foretage en formel undersøgelse af overholdelsen af procedurerne og i højere grad fokusere på den centrale problemstillings faktiske indhold; minder om forsigtighedsprincippet og selve ånden i EU's miljølovgivning, der handler om at forebygge uoprettelig skade på økologisk følsomme områder, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at anlægge en tilgang, som gør, at den kan gøre brug af sine bemyndigelser og beføjelser på forhånd;

11.  er ikke enig i Kommissionens stadig tilbagevendende fortolkning af Parlamentets 27. årsrapport om kontrol med gennemførelsen af EU-retten (2009), ifølge hvilken Kommissionen ville have ret til at afslutte sager, i hvilke der endnu ikke er truffet nogen formelle skridt i retning af et traktatbrudssøgsmål, eller til at suspendere aktive traktatbrudssøgsmål i verserende sager ved en national domstol; bekræfter den oprindelige ånd i førnævnte rapport, hvori Kommissionen anmodes om at øge sine bestræbelser på at sikre en konsekvent gennemførelse af EU-lovgivningen, inden for dens kapacitet, og gøre brug af overtrædelsesmekanismer, uafhængigt af eksistensen af retslige procedurer på nationalt plan;

12.  vil fremover have øget fokus på at sikre, at Kommissionen regelmæssigt aflægger rapport til Parlamentet vedrørende udviklingen i indledte traktatbrudssøgsmål mod enkelte medlemsstater for at forbedre samarbejdet og sikre, at de berørte andragere kan informeres om sagens udvikling på et tidligt stadie i forløbet;

13.  mener, at Kommissionen – af hensyn til gennemsigtigheden og i en ånd af loyalt samarbejde mellem de forskellige EU-institutioner og i henhold til rammeaftalen om forbindelserne mellem Parlamentet og Kommissionen – efter anmodning bør forelægge Parlamentet, hvis det kræver det, en oversigt over enkeltsager vedrørende EU Pilot-procedurerne; minder om tidligere anmodninger fra Udvalget for Andragender om at sikre adgang til dokumenter om EU Pilot- og overtrædelsesprocedurer, da andragender hyppigt fører til indledning af sådanne procedurer; gentager sin opfordring til Kommissionen om at orientere Udvalget for Andragender om udviklingen i traktatbrudssøgsmål, som er direkte knyttet til andragender; finder det nødvendigt at sikre maksimal gennemsigtighed i formidlingen af information om EU Pilot-procedurerne og allerede afsluttede overtrædelsesprocedurer;

14.  mener, at Parlamentet rettidigt bør forelægges de nødvendige oplysninger om traktatbrudssøgsmål, der iværksættes som følge af undersøgelser med tilknytning til andragender, navnlig efter anmodning fra Udvalget for Andragender;

15.  finder det yderst vigtigt at forbedre samarbejdet med de nationale parlamenter og deres kompetente udvalg samt med medlemsstaternes regeringer, navnlig for at medvirke til at sikre, at andragenderne behandles af de relevante og kompetente myndigheder; gentager sin opfordring til, at der etableres en struktureret dialog med medlemsstaterne gennem regelmæssige møder med de relevante nationale parlamentsudvalg; glæder sig over, at en delegation fra den tyske Forbundsdags udvalg for andragender var til stede på Udvalget for Andragenders møde den 4. maj 2015; håber, at en sådan dialog kan bidrage til et loyalt samarbejde med hensyn til at finde udbytterige løsninger på tilbagevendende sager såsom andragender vedrørende Jugendamt; opfordrer til, at medlemsstaternes repræsentanter og de involverede lokale og/eller regionale myndigheder er til stede ved møderne i Udvalget for Andragender; gentager, at det er vigtigt, at Rådets og Kommissionens repræsentanter deltager ved møder og høringer i Udvalget for Andragender;

16.  anerkender den betydning, som en effektiv anvendelse af EU-retten har for at styrke EU-institutionernes troværdighed; minder om, at retten til at indgive andragender, som er nedfældet i Lissabontraktaten, er et vigtigt element i unionsborgerskabet og en god indikator for tilsyn med anvendelsen af EU-retten og udpegelse af mulige smuthuller; opfordrer PETI-udvalget til regelmæssigt at afholde møder med de nationale udvalg om andragender for at øge bevidstheden om EU-borgernes bekymringer på EU-plan og i medlemsstaterne og styrke deres rettigheder yderligere i kraft af bedre udformning og gennemførelse af EU-retten;

17.  gentager opfordringen i sin betænkning af 11. marts 2014 om arbejdet i Udvalget for Andragender i 2013(1) til en øget struktureret dialog med medlemsstaterne, navnlig ved at afholde regelmæssige møder med medlemmerne af de nationale udvalg for andragender eller andre kompetente myndigheder; opfordrer medlemsstaterne til at tage henstillingerne i betænkninger om undersøgelsesrejserne og dem, der er fremsat under dialoger, i betragtning;

18.  glæder sig over, at 191 borgere i 2015 indgav deres andragender direkte til Udvalget for Andragender; minder om og støtter anvendelsen af videokonferencer eller andre midler, der giver andragerne mulighed for at deltage aktivt i arbejdet i Udvalget for Andragender, hvis de ikke har mulighed for at være fysisk til stede;

19.  bemærker Kommissionens strenge og snævre fortolkning af artikel 51, stk. 1, i chartret om grundlæggende rettigheder, som bl.a. fastslår, at chartret er rettet til medlemsstaterne, "dog kun når de gennemfører EU-retten"; konstaterer, at artikel 51, stk. 2, i chartret fastslår, at chartret "ikke udvider anvendelsesområdet for EU-retten ud over Unionens kompetencer"; minder om, at EU-borgernes forventninger ofte overgår det, der foreskrives i chartret, og opfordrer Kommissionen til at overveje at anlægge en ny tilgang, der er mere i overensstemmelse med disse forventninger; opfordrer indtrængende til en bredere fortolkning af anvendelsesområdet for chartret og til, at der i sidste ende foretages en fornyet vurdering af denne artikels relevans ved fremtidige revisioner af chartret og traktaterne; understreger, at intet forhindrer medlemsstaterne i at gennemføre bestemmelserne i chartret fuldt ud i deres nationale lovgivning for at sikre, at deres borgeres grundlæggende rettigheder beskyttes på andre måder end ved at gennemføre EU-retten, og minder dem om, at de også er bundet af andre internationale forpligtelser;

20.  beklager, at andragere stadig ikke informeres tilstrækkeligt om grunden til, at deres andragender ikke menes at opfylde betingelserne for behandling;

21.  beklager, at Kommissionen har anlagt en streng og restriktiv fortolkning af artikel 51 i chartret om grundlæggende rettigheder, som fastslår, at "bestemmelserne i dette charter er rettet til Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer under iagttagelse af nærhedsprincippet samt til medlemsstaterne, dog kun når de gennemfører EU-retten"; minder om, at borgernes forventninger, som følge af eksistensen af artikel 51 i chartret, ofte overgår det, som chartrets bestemmelser rent juridisk giver grundlag for, og at de ofte ikke indfries netop på grund af denne strenge og restriktive fortolkning af chartret; opfordrer Kommissionen til at anlægge en ny tilgang, der i højere grad er skræddersyet til disse forventninger;

22.  beklager, at borgerne i Polen og Det Forenede Kongerige stadig ikke er beskyttet af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder;

23.  understreger, at to medlemmer i januar 2015 blev udnævnt til repræsentative medlemmer for Udvalget for Andragender i strukturerne for FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (CPRD), og at de deltog i behandlingen af Den Europæiske Unions indledende rapport fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap i Genève, Schweiz, den 27.-28. august 2015; fremhæver det vigtige arbejde, som Udvalget for Andragender løbende udfører i forbindelse med gennemførelsen af FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap; noterer sig, at 2015 var et meget betydningsfuldt år, eftersom et FN-organ for første gang reviderede opfyldelsen af forpligtelserne på menneskerettighedsområdet i EU; glæder sig over, at FN's Komité har haft lejlighed til at høre om alle detaljerne vedrørende Udvalget for Andragenders beskyttelsesfunktion; understreger, at Kommissionen er begyndt at integrere de afsluttende bemærkninger fra FN's Komité for Rettigheder for Personer med Handicap i behandlingsproceduren for andragender(2); glæder sig over, at tilgængelighedsniveauet for den offentlige høring om "beskyttelse af rettigheder for personer med handicap på grundlag af modtagne andragender", som Udvalget for Andragender afholdt den 15. oktober 2015, var højt; henleder opmærksomheden på betydningen af konklusionerne af den undersøgelse, som Temaafdeling C havde bestilt, om den beskyttende rolle, som Udvalget for Andragender spiller i forbindelse med gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap; finder det vigtigt, at Udvalget for Andragender fortsat afholder arrangementer, der sætter fokus på andragender vedrørende handicap; opfordrer til, at Udvalget for Andragenders og dets sekretariats kapacitet styrkes, således at de på passende vis kan opfylde deres beskyttelsesfunktion; opfordrer til, at der udpeges en embedsmand som ansvarlig for behandling af problemer på handicapområdet; noterer sig den betydelige indsats i Komitéens opfølgning i 2015 for så vidt angår handicap inden for mere specifikke emner såsom ratificeringen af Marrakeshtraktaten, ophævelsen af direktivet om bekæmpelse af forskelsbehandling, fritagelse for told på visse varer, der er bestemt til at fremme kulturel, uddannelsesmæssig eller videnskabelig udvikling for handicappede eller omsorgspersoner;

24.  opfordrer indtrængende til, at EU hurtigt ratificerer Marrakesh-traktaten for at lette adgangen til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede, uanset den verserende konflikt om kompetencer ved EU-Domstolen; minder om, at FN's CPRD-komité i sine afsluttende bemærkninger i september 2015 påpegede en række mangler inden for EU med hensyn til fuld overholdelse af konventionen; bemærker, at EU hurtigt skal vedtage en ændret europæisk retsakt om tilgængelighed, som omfatter effektive og lettilgængelige håndhævelses- og klagemekanismer; bemærker kravet om at fjerne forbindelsen mellem Kommissionens forskellige roller ved at fjerne den fra den uafhængige overvågningsramme for at sikre, at rammen har tilstrækkelige ressourcer til at varetage sine opgaver;

25.  understreger, at borgernes andragender vedrører en bred vifte af temaer som f.eks. grundlæggende rettigheder, børns velfærd, rettigheder for personer med handicap, rettigheder for personer, der tilhører mindretal, børns rettigheder, det indre marked, miljøretlige spørgsmål, arbejdsmarkedsforhold, migrationspolitik, handelsaftaler, folkesundhed, transport, dyrs rettigheder og forskelsbehandling;

26.  beklager Kommissionens meget restriktive tilgang i dens svar på andragender vedrørende forskellige aspekter ved dyrevelfærd hvad angår fortolkningen af dens ansvarsområder i henhold til artikel 13 i TEUF; opfordrer indtrængende Kommissionen til at genoverveje den nuværende tilgang og undersøge sit retsgrundlag nærmere for at spille en rolle med hensyn til at sikre bedre beskyttelse af dyrs rettigheder i hele EU;

27.  fremhæver det følsomme element ved andragender vedrørende børns rettigheder, da der i disse tilfælde er behov for hurtigt og i fuld udstrækning at reagere på andragernes bekymringer og samtidig sikre børnenes tarv i forbindelse med undersøgelsesrejser, som PETI-udvalget muligvis tilrettelægger, når det undersøger andragender;

28.  mener, at afholdelse af offentlige høringer er en vigtig måde til at undersøge de problemer, som rejses af borgerne, og som hører under EU's aktivitetsområder, mere dybtgående, og at det samme gælder generelle aspekter ved arbejdsgangene i EU og de bagvedliggende mangler; henleder opmærksomheden på de offentlige høringer af 26. februar 2015, der blev afholdt sammen med Udvalget om Konstitutionelle Anliggender vedrørende det europæiske borgerinitiativ, den 23. juni 2015 vedrørende retten til at indgive andragender, den 15. oktober 2015 vedrørende beskyttelse af rettighederne for personer med handicap ud fra de modtagne andragenders perspektiv, den 11. maj 2015, med tre andre udvalg, om det europæiske borgerinitiativ "Stop Vivisection" og ligeledes vedrørende den nyttige workshop, der blev afholdt den 1. december 2015 sammen med Retsudvalget om grænseoverskridende adoptioner;

29.  mener, at det europæiske borgerinitiativ er en ny politisk rettighed for borgerne og et relevant redskab til at sætte den politiske dagsorden for deltagelsesdemokrati i EU, der gør det muligt for borgerne at blive direkte og aktivt inddraget i projekter og processer, der berører dem, og hvis potentiale uomtvisteligt skal udnyttes fuldt ud og styrkes betydeligt for at opnå de bedste resultater og opmuntre så mange EU-borgere som muligt til at deltage i den videre udvikling af den europæiske integrationsproces; mener ligeledes, at det at styrke beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder samt EU-institutionernes demokratiske legitimitet og deres åbenhed bør være blandt EU's prioriterede mål; minder Kommissionen om, at det er nødvendigt at følge de henstillinger, der er fremsat i Europa-Parlamentets beslutning af 28. oktober 2015 om det europæiske borgerinitiativ(3), med henblik på at sikre en effektiv udøvelse af retten til at foreslå et europæisk borgerinitiativ; bekræfter sit tilsagn om at deltage proaktivt i afholdelsen af offentlige høringer om vellykkede initiativer; giver tilsagn om at prioritere effektiviteten af denne deltagerbaserede procedure på institutionelt plan og sikre behørig lovgivningsmæssig opfølgning;

30.  beklager, at Kommissionen mener, at det er for tidligt at revidere forordning (EU) nr. 211/2011, som har været anvendt i mere end tre år siden den 1. april 2012; mener, at det er nødvendigt at foretage en grundig evaluering af forordningens gennemførelse for at afhjælpe alle de konstaterede mangler og foreslå bæredygtige løsninger til en hurtig revision og sikre, at de nødvendige procedurer og betingelser for det europæiske borgerinitiativ vitterligt er klare, enkle, lette at håndhæve og forholdsmæssige; glæder sig over Kommissionens rapport af 31. marts 2015 om det europæiske borgerinitiativ og Den Europæiske Ombudsmands afgørelse OI/9/2013/TN, og opfordrer Kommissionen til i forbindelse med sin revision af dette instrument at sikre, at det europæiske borgerinitiativ tilvejebringer reelle input i overensstemmelse med EU's charter om grundlæggende rettigheder, og at alle de relevante retlige foranstaltninger gennemføres med henblik på at sikre en korrekt opfølgning, når et europæisk borgerinitiativ anses for vellykket; opfordrer Kommissionen til, i lyset af de forskellige påpegede mangler, hurtigst muligt at fremsætte et forslag til reform af forordning (EU) nr. 211/2011;

31.  henleder opmærksomheden på sin beslutning af 8. oktober 2015 om realkreditlovgivning og risikable finansielle instrumenter i Spanien(4) på grundlag af modtagne andragender, hvori Parlamentet fremsatte en række henstillinger til korrekt anvendelse af EU-lovgivningen om realkreditret og bekæmpelse af bankrelateret misbrug; opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge alle medlemsstaternes gennemførelse af direktiv 2014/17/EU om realkreditlån og direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler og til at udveksle bedste praksis med henblik på at forbedre beskyttelsen af borgere med økonomiske problemer;

32.  er bekymret over den manglende adgang til domstolsprøvelse i visse medlemsstater, som er blevet afsløret ved behandlingen af andragender; mener, at dette er et grundlæggende problem, som straks skal afhjælpes for at sikre, at EU fungerer på ægte demokratisk vis, og at borgerne og indbyggerne kan udøve deres grundlæggende rettigheder; mener, at Unionen bør være foregangseksempel ved at gennemføre den søjle i Aarhuskonventionen, der vedrører adgang til domstolsprøvelse i miljøsager;

33.  henleder opmærksomheden på sin beslutning af 21. januar 2016 om arbejdet i Udvalget for Andragender i 2014(5) og på sin beslutning af 25. februar 2016 om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning i 2014(6);

34.  glæder sig over, at der igen er etableret et mere normalt aktivitetsniveau for så vidt angår undersøgelsesrejser, og forventer, at det fulde potentiale, der ligger i denne særlige beføjelse hos Udvalget for Andragender, vil blive udnyttet i de kommende år helt frem til lovgivningsperiodens udløb; understreger betydningen af de arbejdsdokumenter, der er udarbejdet efter hvert besøg, herunder specifikke henstillinger, og opfordrer indtrængende de forskellige berørte myndigheder til at tage behørigt hensyn til dem; mener, at graden af efterlevelsen af disse henstillinger bør vurderes regelmæssigt;

35.  fremhæver det arbejde, som Udvalget for Andragender udførte i 2015 for at stille en webportal til rådighed for andragerne, hvorigennem de har mulighed for at registrere sig, indgive et andragende, downloade ledsagende dokumenter og følge de andragender, som allerede har opfyldt betingelserne for behandling; understreger, at denne portal, hvortil indgivne andragender fra 2013, 2014 og 2015 er blevet uploadet, er blevet opdateret; glæder sig over, at de nye funktioner til søgning, tilslutning og beskyttelse af andragerens fortrolige oplysninger er blevet fornyet og forbedret;

36.  minder om, at der stadig skal tages en række skridt for at afslutte gennemførelsen af de resterende faser af projektet om webportalen for andragender, hvor andragerne kan modtage oplysninger i realtid om status for deres andragende, blive holdt automatisk underrettet om ændringer i behandlingsprocessen, bl.a. med hensyn til erklæringer om opfyldelse af betingelserne for behandling, modtagelse af svar fra Kommissionen eller medtagelse af vedkommendes andragende på dagsordenen for et udvalgsmøde med et link til et webstream, og dermed modtage klare og direkte oplysninger fra sekretariatet i Udvalget for Andragender; understreger, at webportalen er en meget vigtig informationskilde for EU-borgerne, og at den derfor bør rumme oplysninger om andragender i hele deres behandlingsproces;

37.  henleder opmærksomheden på vedtagelsen af forordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikation og aktivforvaltningstjenester for elektroniske transaktioner på det indre marked; opfordrer indtrængende til, at de indgivne dokumenter fra alle 28 medlemsstater, der er underskrevet ved hjælp af elektronisk signatur, godkendes af både Udvalget for Andragender og alle EU's øvrige institutioner;

38.  fremhæver den vigtige rolle, der spilles af Solvit-nettet, som er et netværk for problemløsning mellem medlemsstaterne, og som bør udvikles fuldt ud i forhold til sit potentiale i samarbejde med de stater og deres nationale Solvit-centre, der hører under de nationale administrationer, og anmoder om, at det forsynes med øgede ressourcer, og at der gennemføres en mere systematisk analyse af de problemer, der er påpeget gennem Solvit, da det bidrager til at give et retvisende billede af det indre markeds dårlige funktion;

39.  opfordrer Det Forenede Kongerige til at notere sig de henstillinger, der blev fremsat i rapporten for undersøgelsesmissionen til London den 5.-6. november 2015, som blev vedtaget af Udvalget for Andragender den 19. april 2016;

40.  understreger, at det er vigtigt at samarbejde med Den Europæiske Ombudsmand, og at det ligeledes er vigtigt, at Parlamentet deltager i det europæiske netværk af ombudsmænd; glæder sig over det gode forhold inden for de institutionelle rammer mellem ombudsmandsinstitutionen og Udvalget for Andragender; bifalder Ombudsmandens indsats med hensyn til at forbedre forvaltningen i EU og har navnlig påskønnet hendes regelmæssige bidrag til Udvalget for Andragenders arbejde i hele årets løb;

41.  pålægger sin formand at sende denne beslutning og betænkningen fra Udvalget for Andragender til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Ombudsmand og medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til disses udvalg for andragender og nationale ombudsmænd eller lignende kompetente organer.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0204.
(2) Vedtaget af FN's Komité for Rettigheder for Personer med Handicap på komitéens fjortende samling (17. august – 4. september 2015); Se også: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=en
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0382.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0347.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0021.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0062.

Juridisk meddelelse