Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2146(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0366/2016

Ingivna texter :

A8-0366/2016

Debatter :

PV 15/12/2016 - 3
CRE 15/12/2016 - 3

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0512

Antagna texter
PDF 275kWORD 57k
Torsdagen den 15 december 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Årsrapport för verksamheten i utskottet för framställningar för 2015
P8_TA(2016)0512A8-0366/2016

Europaparlamentets resolution av den 15 december 2016 om verksamheten i utskottet för framställningar under 2015 (2016/2146(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om resultatet av överläggningarna i utskottet för framställningar,

–  med beaktande av artiklarna 10 och 11 i fördraget om Europeiska unionen (EU‑fördraget),

–  med beaktande av protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen,

–  med beaktande av protokoll (nr 2) om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna,

–  med beaktande av den viktiga rätten att inge framställningar och vikten av att parlamentet omedelbart får veta vad EU:s medborgare och invånare anser vara särskilt angeläget, på det sätt som föreskrivs i artiklarna 24 och 227 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av artikel 228 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av artikel 44 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, om rätten att inge framställningar till Europaparlamentet,

–  med beaktande av bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om överträdelseförfarandet, särskilt artiklarna 258 och 260,

–   med beaktande av artikel 52 och artikel 216.8 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för framställningar (A8-0366/2016), och av följande skäl:

A.  Syftet med det årliga betänkandet om verksamheten i utskottet för framställningar är att analysera de framställningar som mottogs 2015, möjliga förbättringar av förfaranden och förbindelser med andra institutioner och ge en rättvisande bild av de mål som uppnåtts under 2015.

B.  Under 2015 mottogs 1 431 framställningar, vilket motsvarar en minskning med närmare 47 % jämfört med 2014 (då parlamentet mottog 2 714 framställningar). 943 framställningar förklarades tillåtliga, varav 424 framställningar var föremål för snabb granskning och avslutades efter det att framställaren vederbörligen informerats om den berörda frågan, 519 framställningar fortfarande är öppna för diskussion i utskottet för framställningar och 483 framställningar förklarades otillåtliga.

C.  Antalet mottagna framställningar är lågt i förhållande till EU:s totala folkmängd, vilket visar att de allra flesta av EU:s medborgare och invånare tyvärr ännu inte känner till rätten att inge framställningar eller dess möjliga användbarhet som ett sätt att uppmärksamma EU-institutionerna och medlemsstaterna på frågor som berör dem och är angelägna för dem, och som hör till Europeiska unionens verksamhetsområde.

D.  Under 2015 förklarades 483 framställningar otillåtliga, och det råder fortfarande stor förvirring kring EU:s verksamhetsområden, vilket framgår av det höga antalet mottagna otillåtliga framställningar (33,8 %). För att komma till rätta med denna situation är det nödvändigt att uppmuntra och förbättra kommunikationen med medborgarna, och förklara de olika behörighetsområdena – på europeisk, nationell och lokal nivå.

E.  Alla framställningar granskas och behandlas noggrant, effektivt och transparent.

F.  Framställarna är ofta medborgare som engagerar sig för att skydda de grundläggande rättigheterna, förbättra våra samhällen och se till att de fungerar väl även i framtiden. Dessa medborgares upplevelse av hur deras framställningar behandlas påverkar kraftigt deras uppfattning om EU-institutionerna och om hur man respekterar den rätt att inge framställningar som stadfästs i unionsrätten.

G.  Europaparlamentet är den enda EU-institution som väljs direkt av medborgarna. Rätten att inge framställningar ger dem en chans att uppmärksamma de valda företrädarnas på frågor som är angelägna för dem.

H.  I enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och för att främja en god förvaltning och garantera det civila samhällets deltagande måste EU:s institutioner, organ och organisationer fungera under så stor insyn som möjligt.

I.  Rätten att inge framställningar måste vara en avgörande faktor i riktning mot deltagardemokrati med ett effektivt skydd för alla medborgares rätt till direkt deltagande i EU:s demokratiska liv. Ett verkligt demokratiskt och deltagande styrelsesätt måste garantera full insyn, ett effektivt skydd av de grundläggande rättigheterna och en effektiv medverkan av medborgarna i beslutsprocesserna. Tack vare framställningar kan Europaparlamentet lyssna, informera och hjälpa till att lösa problem som påverkar medborgarna, genom att också uppmana EU:s övriga institutioner och medlemsstaternas institutioner att inom ramen för sina olika ansvarsområden ägna all kraft åt detta, och unionslagstiftningens påverkan på unionsinvånarnas vardagsliv bör utvärderas genom sådana framställningar.

J.  Den humanitära krisen med flyktingarna, den mycket allvarliga sociala och ekonomiska inverkan av finanskrisen, den ökande rasismen och främlingsfientligheten i hela Europa äventyrar förtroendet för systemet och för det europeiska projektet i stort. Utskottet för framställningar har ansvar och en stor utmaning att föra och förstärka en konstruktiv dialog med unionsmedborgarna och unionsinvånarna om frågor med anknytning till EU.

K.  Utskottet för framställningar är bäst lämpat för att visa medborgarna vad EU gör för dem och vilka lösningar EU kan ge på europeisk, nationell och lokal nivå. Utskottet för framställningar kan göra en stor insats genom att lyfta fram och i slutänden påvisa det europeiska projektets framgångar och fördelar.

L.  Rätten att inge framställningar bör förstärka Europaparlamentets reaktionsförmåga och bidra till att lösa problem som främst rör införlivandet och tillämpningen av EU-lagstiftningen. Framställningar utgör en värdefull källa till självupplevd förstahandsinformation som gör det lättare att upptäcka eventuella kränkningar och brister när det gäller hur EU-lagstiftningen tillämpas på nationell nivå och sedan övervakas av kommissionen i dess roll som fördragens väktare. Framställningar som grundas på EU:s verksamhetsområden och uppfyller tillåtlighetskriterierna är ett grundläggande verktyg för att man redan i ett tidigt skede ska kunna upptäcka om medlemsstaternas införlivande och faktiska verkställande av EU-rätten försenas. Genom att använda sig av framställningarna kan EU-medborgarna kritisera brister i tillämpningen av unionsrätten och bidra till att överträdelser av lagstiftningen upptäcks.

M.  Framställningar är därför viktiga i lagstiftningsprocessen, eftersom de ofta är direkt användbara för andra utskott inom deras respektive ansvarsområden. Framställningar är därför inte bara utskottet för framställningars ansvar, utan bör vara ett gemensamt arbete för alla utskott i Europaparlamentet.

N.  Genom att använda sig av framställningarna kan EU-medborgarna och EU-invånarna kritisera och anmäla dålig tillämpning av unionslagstiftningen. Detta innebär att EU-medborgarna fungerar som en värdefull informationskälla för att upptäcka överträdelser av EU-rätten.

O.  Utöver att tillhandahålla värdefull återkoppling om tillämpningen av befintlig lagstiftning kan framställningar också bidra till att man hittar svagheter i unionsrätten, och även till att bedöma konsekvenserna av avsaknad av lagstiftning inom vissa områden, och således ge incitament till ytterligare lagstiftningsansträngningar.

P.  Utskottet för framställningar har blivit bättre på att använda sina specifika utskottsverktyg, till exempel muntliga frågor och kortfattade resolutioner, för att synliggöra olika problem som är av intresse för medborgarna och lägga fram frågor och resolutioner i parlamentets kammare, exempelvis resolutioner om hypotekslagstiftning och riskfyllda finansiella instrument i Spanien eller barnets bästa i Europa.

Q.  Under 2015 behandlades de framställningar som medborgarna ingett mer snabbt och effektivt, och tidsfristerna för korrespondensen med medborgarna har förkortats. Sekretariatet har gjort anmärkningsvärda ansträngningar för att få denna förbättring till stånd.

R.  Framställarna bidrog aktivt till utskottets arbete genom att lämna kompletterande förstahandsinformation till utskottsledamöterna och till kommissionen samt närvarande företrädare för medlemsstaterna. Genom att delta i debatterna och komplettera sina inställningar med mer detaljerad information bidrar framställarna dessutom till att skapa en smidig och konstruktiv dialog med Europaparlamentets och kommissionens ledamöter. Under 2015 närvarade 191 framställare vid utskottets överläggningar och tog del i dessa. Även om detta antal förefaller relativt lågt får man inte glömma att sammanträdena i utskottet för framställningar sänds, vilket ger framställarna möjlighet att direkt följa debatterna, både i realtid och i efterhand i form av videosändningar på internet.

S.  Ett särskilt handläggningsförfarande har nu införts för framställningar som rör barns välbefinnande och en särskild arbetsgrupp har skapats för denna fråga. Arbetsgruppen inrättades den 17 september 2015, och Eleonora Evi valdes till ordförande. Alla arbetsgrupper bör ha ett klart och tydligt uppgiftsområde för att kunna åstadkomma konkreta resultat och för att framställningarna ska kunna handläggas utan oskäliga dröjsmål.

T.  Ingivandet av en framställning sammanfaller ofta med inlämnande av ett klagomål till kommissionen, vilket kan leda till att ett överträdelseförfarande inleds. Under 2015 uppmärksammade Europaparlamentet via framställningar och frågor till kommissionen på brister i vissa medlemsstaters tillämpning och genomförande av vissa EU-lagar.

U.  Dessa framställningar gav upphov till klagomål på miljöområdet. Kommissionen skickade en formell underrättelse till Finland om införlivandet av direktivet om allmänhetens tillgång till miljöinformation och i ytterligare fem miljöärenden inledde kommissionen bilaterala dialoger med de berörda medlemsstaterna. Ärendena rörde skiffergas, hantering av vargar, felaktig tillämpning a direktivet om strategisk miljöbedömning och nationella lagstiftningars överensstämmelse med kraven i direktivet om allmänhetens tillgång till miljöinformation.

V.  Medborgarna tog även upp rättsliga frågor och frågor som rör rättsligt samarbete i sina framställningar. Till följd av en framställning inledde kommissionen en bilateral dialog med en medlemsstat angående dess begränsningar av namnbyte efter giftermål.

W.  Till följd av flera framställningar inledde kommissionen även bilaterala samtal med olika medlemsstater om fastighetsskatt och den lokala boendeskatt som betalas av studenter.

X.  Kommissionen vill förstärka tillämpningen av EU-lagstiftningen med utgångspunkt i införlivande och systematiska överensstämmelsekontroller av den nationella lagstiftningen. Kommissionen har tillkännagett att den kommer att vidta lämpliga åtgärder, bland annat genom att inleda nya EU Pilot-ärenden och överträdelseförfaranden när den upptäcker eventuella överträdelser av unionslagstiftningen.

Y.  Parlamentets deltagande i dessa förfaranden möjliggör en extra granskning av de behöriga EU-institutionernas undersökningsarbete. Framställningar bör inte avslutas under den tid då kommissionens undersökning pågår.

Z.  Genom årsrapporten om kontrollen av unionsrättens tillämpning offentliggör kommissionen åtgärder till följd av överträdelser av unionsrätten och informerar om överträdelseförfaranden i form av pressmeddelanden. Besluten om överträdelseförfaranden kan konsulteras i kommissionens databas som finns tillgänglig på webbplatsen Europa. Kommissionen bör ge mer detaljerad information om ärenden som rör framställningar när den talar inför utskottet, eftersom detta skulle bidra till ökad öppenhet och ett smidigare samarbete mellan de båda institutionerna.

AA.  Det har tagits upp en mängd angelägna frågor i framställningarna, t.ex. om miljöskydd (särskilt när det gäller hantering av avloppsvatten och avfall, förvaltning av avrinningsdistrikt samt prospektering och utvinning av gas och kolväte), brott mot konsumenternas rättigheter, rättstillämpning (särskilt vårdnadsrätt avseende minderåriga), grundläggande rättigheter (särskilt barns rättigheter, funktionshindrades rättigheter och minoriteters rättigheter), fri rörlighet för personer, diskriminering, invandring, sysselsättning och djurhälsa.

AB.  Webbportalen för utskottet för framställningar lanserades i slutet av 2014 och är nu i drift, om än inte färdigställd. Portalen syftar till att erbjuda unionens medborgare och invånare ett elektroniskt verktyg för att inge och följa framställningar samt lägga till en elektronisk signatur till sina egna och ansluta sig till andra personers framställningar om frågor som intresserar dem. Bristerna i några av de grundläggande funktionerna, såsom sökmotorn, som höll i sig under hela 2015 och ända fram till nyligen, har undergrävt portalens roll som en interaktiv plats för utbyte mellan medborgarna, men detta problem har äntligen lösts.

AC.  Portalen har tagits fram för att göra framställningsförfarandet mer öppet och interaktivt, och samtidigt gör den administrationen effektivare, vilket gagnar framställarna, ledamöterna och allmänheten. Projektets andra etapp avser främst en förbättring av den administrativa hanteringen av framställningar.

AD.  Återkommande förseningar i projektets följande etapper har lett till en större arbetsbörda för sekretariatet för utskottet för framställningar, eftersom de relevanta akterna måste läggas in manuellt i de olika databaserna. Det finns fortfarande framställningar kvar att ladda upp, eftersom det hittills endast är öppna framställningar som mottogs 2013, 2014 och 2015 som har lagts upp på portalen. För närvarande pågår arbetet med att ladda upp de framställningar som mottagits under 2016.

AE.  Vissa brister har undanröjts, närmare bestämt i sökfunktionen och behandlingen av framställarnas möjlighet till sekretess, och planen är att man ska fortsätta att arbeta från och med andra halvåret 2016 för att göra tjänsten mer användbar och synlig för medborgarna.

AF.  Framställningarnas tillåtlighet baseras på de kriterier som fastställs i artikel 227 i EUF‑fördraget. Begreppet Europeiska unionens verksamhetsområde är dock mycket vidare än den långa listan med befogenheter, och en förklaring om otillåtlighet kan bli föremål för domstolsprövning om den inte vederbörligen motiveras utifrån dessa kriterier.

AG.  De nationella domstolarna är huvudansvariga för att se till att EU-lagstiftningen genomförs på rätt sätt i medlemsstaterna. Ett förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol är i detta sammanhang ett användbart verktyg för de nationella rättssystemen. I några medlemsstater har detta förfarande bara använts i liten utsträckning eller inte alls. Att ansvarsfördelningen inledningsvis är sådan bör på inget sätt hindra att kommissionen, såsom fördragens väktare, agerar mera proaktivt för att säkerställa att unionslagstiftningen följs. Framställningarna möjliggör alternativa och oberoende utredningar och kontroller av efterlevnaden av EU-lagstiftningen, och dessa båda alternativa förfaranden bör därför inte utesluta varandra.

AH.  EU:s medborgarinitiativ bör vara ett viktigt verktyg för att göra det möjligt för medborgarna att direkt medverka i utvecklingen av EU:s politik, och initiativets potential måste utnyttjas till fullo samtidigt som man måste säkerställa att medborgarna vet om vad som ryms inom EU:s och nationernas befogenheter. Medborgarna måste få mer information om de huvudsakliga skillnaderna mellan medborgarinitiativet och rätten att göra en framställning, och parlamentet har ett särskilt ansvar att se till att detta instrument blir en verklig framgång. Såsom framkom vid den offentliga utfrågningen den 22 februari 2015 finns det en allmän känsla hos de organisationer som registrerat medborgarinitiativ att de byråkratiska hindren måste undanröjas om de bästa resultaten när det gäller medborgarnas deltagande ska kunna nås.

AI.  Nu när det har gått mer än tre år sedan förordning (EU) nr 211/2011 började tillämpas den 1 april 2012 anser utskottet för framställningar att tillämpningen av förordningen bör utvärderas. Målsättningen bör vara att upptäcka eventuella brister och föreslå livskraftiga och konkreta lösningar i samband med en snabb revidering för att förbättra dess funktion.

AJ.  På grund av arbetsbördan för utskottet för framställningar genomfördes 2015 endast en undersökningsresa för framställningar för vilka en undersökning pågick under 2015. Den undersökningsresa som genomfördes till Förenade kungariket den 5 och 6 november 2015 om frågan adoption utan föräldrarnas samtycke ökade delegationsmedlemmarnas förståelse för situationen, eftersom de fick tillfälle att diskutera problemet med företrädare för olika berörda institutioner i landet.

AK.  Undersökningsresorna är en särskild befogenhet för utskottet och en väsentlig del av dess arbete, som medför kontakter med medborgare och myndigheter i de berörda medlemsstaterna. Medlemmar av dessa delegationer deltar i alla relaterade verksamheter, inklusive rapportering, på lika villkor, även i utarbetandet av den slutliga rapporten.

AL.  Utskottet har skyldigheter när det gäller Europeiska ombudsmannens kansli, som ansvarar för att undersöka klagomål från EU-medborgare och EU-invånare om eventuella administrativa missförhållanden inom EU:s institutioner och organ, och sammanställer även en årlig rapport om detta som utgår från Europeiska ombudsmannens egen årsrapport.

AM.  Den 26 maj 2015 lade Europeiska ombudsmannen, Emily O’Reilly, fram sin årsrapport för 2014 för Europaparlamentets talman, Martin Schulz, och den 23 juni 2015 lade ombudsmannen fram rapporten vid ett sammanträde i parlamentets utskott för framställningar, det utskott som är ansvarigt för förbindelserna med ombudsmannen.

AN.  Utskottet för framställningar är medlem i Europeiska ombudsmannanätverket, som omfattar nationella och regionala ombudsmän, utskott för framställningar och liknande organ i EU:s medlemsstater, kandidatländer och andra länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och/eller Schengenområdet. Europaparlamentets utskott för framställningar är fullvärdig medlem i detta nätverk, som för närvarande har 94 kontor i 36 länder.

AO.  Alla framställningar granskas och behandlas uppmärksamt, och alla framställare måste få svar inom rimlig tid. Varje framställare måste informeras om skälen till att behandlingen av en framställning avslutas.

AP.  Alla framställare bör ges möjligheten att lägga fram sina ärenden direkt för utskottet för framställningar.

1.  Europaparlamentet understryker att rätten att inge framställningar bör förstärka Europaparlamentets reaktionsförmåga och bidra till att lösa problem som främst rör införlivandet och tillämpningen av EU-lagstiftningen, eftersom framställningar – som utgår ifrån EU:s verksamhetsområde och uppfyller kriterierna för tillåtlighet – utgör en värdefull informationskälla som gör det möjligt att upptäcka eventuella kränkningar och brott mot tillämpningen av unionslagstiftningen. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bättre utnyttja sina befogenheter när det gäller att säkerställa effektivt genomförande av EU-lagstiftning, exempelvis genom att arbeta för att överträdelseförfarandet i artiklarna 258 och 260 i EUF-fördraget snabbare ska åberopas.

2.  Europaparlamentet lyfter fram det arbete som utförs av utskottet för framställningar, genom att utskottet lyssnar till medborgarna och hjälper till att lösa problem som berör dem. Framställningar kan bidra till en bättre bedömning av hur unionslagstiftningen påverkar medborgarna i deras vardagsliv, genom att fungera som en bro mellan medborgarna och institutionerna.

3.  Europaparlamentet betonar att utskottet för framställningar har möjligheten och den stora utmaningen att inleda en förtroendeingivande och fruktbar dialog med medborgarna, tillsammans med möjligheten att föra EU:s institutioner närmare unionsmedborgarna. Det bör bidra till främjandet av deltagardemokrati. Parlamentet anser att det av denna anledning är av yttersta vikt att ge adekvata svar på framställningar, sett till både svarens punktlighet och kvalitet.

4.  Europaparlamentet erinrar om att en jämlik och proportionerlig representation avseende framställares nationalitet i utskottets offentliga debatter bör iakttas. Parlamentet anser att en korrekt och rättvis representation av alla medlemsstaterna bör uppmuntras i utskottets offentliga debatter, i syfte att stärka utskottets europeiska dimension. Parlamentet framhåller att utskottet för framställningar måste tillmäta alla tillåtliga framställningar samma vikt vid behandlingen av dem, och behandla dem alla lika objektivt. Parlamentet understryker att framställningar som hänför sig till en valkampanj i en medlemsstat inte bör behandlas enligt det brådskande förfarandet.

5.  Europaparlamentet betonar att framställningar även är viktiga i lagstiftningsprocessen, eftersom de gör att befintliga svagheter och brister vid införlivandet av gemenskapslagstiftningen upptäcks och ofta är direkt användbara för andra utskott inom deras respektive ansvarsområden. Parlamentet uppskattar att utskottet för framställningar interagerar mer med parlamentets övriga utskott, och likaså att frågor med anknytning till framställningar oftare dryftas vid plenarsammanträdena. Parlamentet anser att framställningar inte bara är utskottet för framställningars ansvar, utan måste vara en gemensam uppgift för alla utskott i Europaparlamentet. Parlamentet välkomnar ambitionen att upprätta ett informellt nät för framställningar i parlamentet, med deltagande av företrädare från samtliga utskott, i syfte att säkerställa en smidig och effektiv samordning av arbetet med framställningarna. Parlamentet anser att detta nät måste möjliggöra en bättre förståelse för vilken roll framställningar spelar i parlamentets arbete, och stärka samarbetet mellan utskotten i frågor som framställarna lyfter fram. Parlamentet uppmanar alla ansvariga parlamentsutskott att ägna tillbörlig uppmärksamhet åt de framställningar som vidarebefordras till dem och att vidta de åtgärder som behövs för att lämna nödvändig information för en korrekt handläggning av framställningarna.

6.  Europaparlamentet framhåller att det också har en mycket viktig politisk funktion att fylla avseende kommissionens verkställighetsåtgärder, genom att granska årsrapporterna om kontroll av unionsrättens tillämpning och anta sina resolutioner i relevanta frågor. Parlamentet uppmanar kommissionen att beakta resolutioner som lagts fram i Europaparlamentet av utskottet för framställningar och som på grundval av framställningar identifierar specifika luckor i tillämpning och genomförande av unionsrätten samt uppmanar kommissionen att vidta lämpliga åtgärder och återrapportera till Europaparlamentet om uppföljningen. Parlamentet uppmanar även rådet och Europaparlamentet att vidta särskilda åtgärder vid antagandet av förordning (EU) .../... [förfarande 2013/0140(COD)] om att undanta Drosophila melanogaster från veterinärkontroller vid EU:s yttre gränser, i enlighet med vad vissa Nobelpristagare (professorer i biokemi) föreslog i framställning nr 1358/2011.

7.  Europaparlamentet välkomnar att framställningarnas handläggningstid minskat under 2015, men anser ändå att framställningsutskottets sekretariat omedelbart behöver utrustas med ökade tekniska resurser och mer personal för att kunna garantera en smidig behandling och ännu kortare handläggningstid för framställningarna, samtidigt som kvaliteten på hanteringen säkerställs. Parlamentet vill ha digitaliserad handläggning av framställningar, framför allt genom att det införs ny informations- och kommunikationsteknik som garanterar att handläggningen sker effektivt och i rätt tid, samt att de befintliga personalresurserna används optimalt, samtidigt som medborgarna får ha kvar sin rätt att inge framställningar med ordinarie post.

8.  Europaparlamentet fortsätter att se det som en särskild skyldighet att se till att framställarna noggrant informeras om motivet till att en framställning anses otillåtlig eller avslutas för att den saknar grund.

9.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen aktivt deltar och engagerar sig i framställningsförfarandet och svarar så snabbt som möjligt på nya framställningar som översänds av parlamentet. Kommissionens svar brukar vara detaljerade och omfattar de framställningar som ingår i kommissionens kompetensområde. Parlamentet påminner ändå om att kommissionen i många fall inte tillför någon ny information i svaren på framställningar för vilka en översyn begärts för att framställningarnas status och sammanhang har förändrats. Parlamentet anser det beklagligt att kommissionen emellanåt i huvudsak fokuserar på aspekter som rör förfarandet och lämnar själva sakfrågan därhän. Parlamentet erinrar kommissionen om att framställningar som tar upp eventuella överträdelser av unionsrätten inte får avslutas förrän en ordentlig analys har gjorts. Parlamentet välkomnar kommissionens åtagande att skicka allmänt behöriga tjänstemän till framställningsutskottets sammanträden, eftersom kvaliteten på den övergripande behandlingen av framställningar förbättras när kommissionen företräds av sina högst rankade tillgängliga tjänstemän. Det är beklagligt att kommissionens svar under utskottets sammanträden i allmänhet är begränsade till innehållet i det officiella svar som sänts till utskottet och inte tillför någon ny eller relevant information som kan erbjuda en lösning på de problem som tagits upp. Parlamentet konstaterar att de skriftliga svaren beaktas noga, liksom förklaringar under de muntliga debatter som hålls i utskottet för framställningar.

10.  Europaparlamentet anser att kommissionen i sin roll som fördragens väktare, i synnerhet i frågor som rör miljön bör gå djupare än att bara genomföra en formell undersökning av huruvida förfarandet har gått korrekt till och fokusera mer på själva innehållet i kärnfrågan. Parlamentet påminner om försiktighetsprincipen och den yttersta tanken med EU:s miljöskyddslagstiftning, dvs. att oåterkallelig skada på ekologiskt känsliga områden ska förhindras, och uppmanar eftertryckligen kommissionen att anta en strategi som gör att den kan utnyttja sina befogenheter och sin ställning i förebyggande syfte.

11.  Europaparlamentet tar avstånd från kommissionens allt oftare återkommande tolkning av parlamentets tjugosjunde årsrapport om kontroll av gemenskapsrättens tillämpning (2009), som går ut på att kommissionen skulle få avsluta behandlingen av ärenden där det ännu inte tagits något formellt steg i riktning mot överträdelseförfaranden eller inställa aktiva överträdelseförfaranden i sådana fall som behandlas i nationell domstol. Parlamentet bekräftar än en gång den ursprungliga andemeningen i den ovannämnda rapporten, med dess begäran om att kommissionen, inom ramen för sin kapacitet, skulle göra mer för att säkerställa en konsekvent tolkning av unionslagstiftningen, och då använda sig av överträdelseförfaranden, antingen rättsliga förfaranden pågick på nationell nivå eller inte.

12.  Europaparlamentet kommer i framtiden att lägga större vikt vid att kommissionen regelbundet rapporterar till parlamentet om hur inledda överträdelseförfaranden mot enskilda medlemsstater fortlöper, i syfte att möjliggöra ett bättre samarbete och kunna informera berörda framställare om framsteg i ett tidigt skede.

13.  Europaparlamentet anser att kommissionen, för öppenhetens skull och i en anda av lojalt samarbete mellan de olika EU-institutionerna enligt ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen, på parlamentets begäran och när så krävs bör lämna en sammanfattning av alla individuella ärenden i fråga om EU Pilot-förfarandena. Parlamentet påminner om tidigare begäranden som utskottet för framställningar har gjort för att säkerställa tillgång till handlingar som rör EU Pilot‑förfaranden och överträdelseförfaranden, eftersom framställningar ofta leder till att den typen av förfaranden inleds. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att informera utskottet för framställningar om hur de överträdelseförfaranden som har direkt koppling till framställningarna utvecklas. Parlamentet inser behovet av att säkerställa maximal insyn vid spridningen av information om EU Pilot-förfarandena och om redan slutförda överträdelseförfaranden.

14.  Europaparlamentet anser att all viktig information som rör överträdelseförfaranden som har inletts som en följd av undersökningar med anknytning till framställningar i god tid bör överlämnas till parlamentet, och i synnerhet på utskottet för framställningars begäran.

15.  Europaparlamentet anser att det är av yttersta vikt att förbättra samarbetet med de nationella parlamenten och deras berörda utskott och med medlemsstaternas regeringar, i synnerhet för att kunna säkerställa att en framställning tas om hand av relevanta och behöriga myndigheter, och upprepar sin uppmaning om att man bör inleda en strukturerad dialog med medlemsstaterna i form av regelbundna sammanträden med berörda nationella parlamentsutskott. Parlamentet välkomnar att en delegation från den tyska förbundsdagens utskott för framställningar närvarade vid utskottets sammanträde den 4 maj 2015. Parlamentet hoppas att en sådan dialog kan bidra till lojalt samarbete om hur man ska nå fram till fruktbara lösningar i frågor av ofta återkommande slag, såsom framställningar om den tyska myndigheten Jugendamt, och uppmanar företrädarna från medlemsstaterna och berörda lokala och/eller regionala myndigheter att delta i framställningsutskottets sammanträden. Parlamentet upprepar vikten av att företrädare för rådet och kommissionen deltar vid sammanträden och utfrågningar i utskottet för framställningar.

16.  Europaparlamentet framhåller att en ändamålsenlig tillämpning av unionsrätten bidrar till att stärka EU-institutionernas trovärdighet, och påminner om att rätten att göra framställningar, såsom föreskrivs i Lissabonfördraget, är en viktig del av det europeiska medborgarskapet och ett konkret mätinstrument för granskningen av tillämpningen av unionsrätten och upptäckt av möjliga svagheter. Parlamentet uppmanar utskottet för framställningar att inrätta regelbundna sammanträden med de nationella utskotten för framställningar i syfte att öka medvetenheten, både i EU och i medlemsstaterna, om EU-medborgarnas bekymmer samt stärka deras rättigheter genom bättre lagstiftning – och tillämpning av lagstiftningen – på EU-nivå.

17.  Europaparlamentet upprepar den uppmaning som riktades i sin resolution av den 11 mars 2014 om verksamheten i utskottet för framställningar 2013(1), nämligen att man bör lansera en förbättrad strukturerad dialog med medlemsstaterna genom att hålla regelbundna sammanträden med ledamöter från nationella framställningsutskott eller medlemmar från andra behöriga myndigheter. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att registrera rekommendationerna i rapporterna från undersökningsuppdrag och dialoger.

18.  Europaparlamentet välkomnar att 191 medborgare har lagt fram sina framställningar direkt inför utskottet för framställningar under 2015. Parlamentet påminner om och stöder dessutom användningen av videokonferenser eller av annan teknik för att framställarna ska kunna delta aktivt i arbetet i utskottet för framställningar om de inte kan vara fysiskt närvarande.

19.  Europaparlamentet noterar kommissionens strikta och smala tolkning av artikel 51.1 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, där det bland annat fastställs att stadgan riktar sig till medlemsstaterna ”enbart när dessa tillämpar EU-lagstiftningen”. Parlamentet konstaterar att det i artikel 51.2 fastställs att stadgan inte innebär ”någon utvidgning av tillämpningsområdet för unionsrätten utanför unionens befogenheter”. Parlamentet påminner om att unionsmedborgarnas förväntningar ofta går längre än stadgan och uppmanar kommissionen att överväga ett nytt tillvägagångssätt som är mer konsekvent med dessa förväntningar. Parlamentet uppmanar eftertryckligen till en vidare tolkning av omfattningen av stadgans tillämpningsområde, och till att nyttan med denna artikel i slutänden omprövas i framtida översyner av stadgan och fördragen. Parlamentet betonar att inget hindrar medlemsstaterna från att fullt ut tillämpa stadgans bestämmelser i sin nationella lagstiftning i syfte att garantera att deras medborgares grundläggande rättigheter skyddas, utöver genomförandet av unionsrätten, och påminner om att de också är bundna av sina internationella skyldigheter.

20.  Europaparlamentet anser det beklagligt att framställare fortfarande inte erhåller tillräcklig information om varför deras framställning ansågs vara otillåtlig.

21.  Europaparlamentet beklagar likaså kommissionens strikta och inskränkande tolkning av artikel 51 i stadgan om de grundläggande rättigheterna som innebär att bestämmelserna riktar sig […] till unionens institutioner, organ och organisationer med hänvisning till subsidiaritetsprincipen liksom till medlemsstaterna enbart när de genomför EU-rätten. Parlamentet påminner om att medborgarnas förväntningar till följd av artikel 51 i stadgan ofta är högre än vad som är tillåtet enligt de strikt juridiska bestämmelserna i stadgan, och att de ofta blir besvikna på grund av denna strikta och inskränkande tolkning, och uppmanar därför kommissionen att hitta ett nytt sätt att tolka artikel 51 som bättre motsvarar dessa förväntningar.

22.  Europaparlamentet anser det beklagligt att Polens och Förenade kungarikets medborgare fortfarande inte omfattas av skyddet i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

23.  Europaparlamentet understryker att två ledamöter i januari 2015 blev utsedda till representanter för utskottet för framställningar avseende FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och att de bidrog till en första rapport från EU till FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Genève i Schweiz den 27–28 augusti 2015, och understryker även det viktiga arbete som utskottet för framställningar kontinuerligt utfört när det gäller att genomföra FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Parlamentet konstaterar i detta sammanhang att 2015 var ett mycket viktigt år, eftersom ett FN-organ för första gången granskade hur de människorättsliga skyldigheterna uppfylls i EU. Parlamentet välkomnar att en FN-kommitté fick tillfälle att sätta sig in i alla detaljer i den skyddsfunktion som utskottet för framställningar fyller. Parlamentet betonar att utskottet har börjat inbegripa kommitténs slutliga kommentarer om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i sin handläggning av framställningar(2). Parlamentet välkomnar att den offentliga utfrågningen på temat ”skydd av rättigheter för personer med funktionsnedsättning mot bakgrund av mottagna framställningar”, som anordnades av utskottet för framställningar den 15 oktober 2015, var lättillgänglig. Parlamentet uppmärksammar de viktiga slutsatserna från den undersökning som beställts av utredningsavdelning C om den skyddande funktion som utskottet för framställningar utövar när det gäller att genomföra FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Parlamentet anser att det är viktigt att utskottet för framställningar fortsätter att anordna evenemang kring frågan om framställningar som berör funktionsnedsättning. Parlamentet begär att framställningsutskottet och dess sekretariat förstärks så att de kan fullgöra sin skyddsfunktion korrekt. Parlamentet begär att en tjänsteman utses som ansvarig för behandlingen av problem som rör funktionsnedsättning. Parlamentet noterar de viktiga uppföljningsåtgärder som vidtagits av utskottet 2015 när det gäller funktionsnedsättning i mer specifika fall, t.ex. ratificeringen av Marrakechfördraget, hävandet av blockeringen av direktivet mot diskriminering, tullbefrielse för vissa varor som är särskilt utformade för att främja personer med funktionsnedsättnings utbildning samt deras vetenskapliga eller kulturella framsteg och om stöd till personer som vårdar familjemedlemmar med funktionsnedsättning.

24.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen till en snar ratificering på EU-nivå av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, har nedsatt syn eller något annat läshandikapp, trots den konflikt om befogenheter som har lagts fram för Europeiska unionens domstol. Parlamentet påminner om att kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning i sina avslutande iakttagelser från september 2015 framhöll att EU fortfarande uppvisar vissa brister vad gäller efterlevnaden av konventionen. Parlamentet konstaterar att EU är skyldig att å det snaraste anta en ändrad EU-lag om tillgänglighet, som innehåller effektiva och tillgängliga klagomåls- och verkställighetsmekanismer. Parlamentet noterar också kravet på att särskilja kommissionens roller genom att koppla bort den från den oberoende övervakningsramen, i syfte att garantera att lämpliga resurser finns att tillgå för utförandet av övervakningsramens funktioner.

25.  Europaparlamentet betonar den mångfald av teman som tas upp i medborgarnas framställningar, exempelvis grundläggande rättigheter, barns välmående, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, rättigheter för personer som tillhör olika minoritetsgrupper, barns rättigheter, den inre marknaden, miljörätt, anställningsförhållanden, migrationspolitik, handelsavtal, folkhälsofrågor, transporter, djurs rättigheter och diskriminering.

26.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen, i sina svar på framställningar som rör olika aspekter av djurskydd, intagit ett mycket snävt synsätt på tolkningen av sina ansvarsområden enligt artikel 13 i EUF-fördraget. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att ompröva sin nuvarande hållning och att närmare granska vilken rättsliga grund den kan använda för att kunna bidra till att säkerställa ett bättre skydd av djurs rättigheter i hela EU.

27.  Europaparlamentet framhäver den känsliga karaktär de framställningar som rör barns rättigheter har, eftersom det i dessa fall krävs att framställarens oro bemöts snabbt och på ett tillbörligt sätt, samtidigt som barnets bästa måste komma i första hand när utskottet för framställningar gör sina undersökningar.

28.  Europaparlamentet anser att anordnandet av offentliga utfrågningar är ett viktigt verktyg för att mer ingående kunna undersöka de problem som omfattas av EU:s verksamhetsområden, liksom allmänna aspekter i EU:s funktionssätt och underliggande brister. Parlamentet uppmärksammar de offentliga utfrågningar som anordnades den 26 februari 2015 tillsammans med utskottet för konstitutionella frågor om EU:s medborgarinitiativ, den 23 juni 2015 om rätten att göra framställningar samt den 15 oktober 2015 om skyddet av rättigheter för personer med funktionsnedsättning, den 11 maj 2015 med tre andra utskott om det europeiska medborgarinitiativet ”Stop Vivisection” (Stoppa djurförsöken), och anser även att den workshop som anordnades den 1 december 2015 tillsammans med rättsutskottet om gränsöverskridande adoptioner var till nytta.

29.  Europaparlamentet anser att det europeiska medborgarinitiativet är en ny politisk rättighet för medborgarna och ett viktigt verktyg som sätter agendan för deltagandedemokrati i EU. Det gör det möjligt för medborgarna att medverka direkt och aktivt i projekt och processer som berör dem, och denna potential måste tveklöst utnyttjas till fullo och stärkas avsevärt om man ska kunna uppnå bästa resultat och uppmuntra så många EU-medborgare som möjligt att delta i vidareutvecklingen av den europeiska integrationsprocessen. Parlamentet anser likaså att det måste räknas som ett av EU:s prioriterade mål att stärka sina institutioners skydd för grundläggande rättigheter, demokratiska legitimitet och öppenhet. Parlamentet påminner kommissionen om behovet av att följa rekommendationerna i Europaparlamentets resolution av den 28 oktober 2015 om det europeiska medborgarinitiativet(3) för att på så sätt säkerställa att rätten att lägga fram medborgarinitiativ verkligen kan utövas. Parlamentet upprepar sitt åtagande att proaktivt medverka i anordnandet av offentliga utfrågningar om godkända medborgarinitiativ, och förbinder sig att på institutionsnivå se till att denna inkluderande process effektiviseras och att se till att initiativen får en lämplig lagstiftningsmässig uppföljning.

30.  Europaparlamentet anser det beklagligt att kommissionen anser att det är för tidigt att se över förordning (EU) nr 211/2011 , som började tillämpas för mer än tre år sedan den 1 april 2012. Parlamentet anser att det är nödvändigt att noggrant utvärdera förordningens genomförande i praktiken för att åtgärda alla påträffade brister och komma med genomförbara lösningar för att snart kunna göra en översyn, så att det kan garanteras att de förfaranden och förhållanden som behövs för medborgarinitiativet blir verkligt tydliga, enkla, lätta att tillämpa och proportionerliga. Parlamentet välkomnar kommissionens rapport av den 31 mars 2015 om medborgarinitiativet och Europeiska ombudsmannens beslut OI/9/2013/TN, och uppmanar kommissionen att i sin översyn av detta instrument säkerställa att det europeiska medborgarinitiativet säkerställa att medborgarinitiativet faktiskt bidrar med något till unionen i enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och att alla lämpliga rättsliga åtgärder vidtas i syfte att tillhandahålla en ordentlig uppföljning när ett medborgarinitiativ bedöms ha slutförts på ett framgångsrikt sätt. Parlamentet begär att kommissionen med tanke på de olika brister som konstaterats så snart som möjligt lägger fram ett förslag om reform av förordning (EU) nr 211/2011.

31.  Europaparlamentet uppmärksammar sin resolution av den 8 oktober 2015 om hypotekslagstiftning och riskfyllda finansiella instrument i Spanien(4) till följd av de framställningar som mottagits om denna fråga, där parlamentet lämnar en rad rekommendationer för en korrekt tillämpning av EU-lagstiftningen på hypoteksområdet och för att bekämpa bankernas missbruk. Parlamentet uppmanar kommissionen att nära övervaka alla medlemsstaters tillämpning av direktiv 2014/17/EU om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet, och direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal, och att utbyta bästa praxis för att förbättra skyddet av medborgare i ekonomiska svårigheter.

32.  Europaparlamentet är bekymrat över de bevis på att det finns brister i fråga om tillräcklig tillgång till rättslig prövning i vissa medlemsstater som har framkommit i samband med att framställningarna behandlas. Parlamentet anser att detta är en fråga av så stor betydelse att den genast måste tas itu med för att garantera att EU:s funktionssätt är fullständigt demokratiskt och att unionens medborgare och invånare kan utöva sina grundläggande rättigheter. Parlamentet anser också att EU bör statuera exempel genom att fullt ut införa den pelare i Århuskonventionen som gäller tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.

33.  Europaparlamentet uppmärksammar sin resolution av den 21 januari 2016 om verksamheten i utskottet för framställningar 2014(5) och sin resolution av den 25 februari 2016 om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2014(6).

34.  Europaparlamentet välkomnar återgången till en mer normal verksamhetsnivå vad gäller undersökningsresor, och förväntar sig att den fulla potentialen hos denna särskilda befogenhet för utskottet för framställningar kommer att utnyttjas under de närmsta åren och ända fram till dess att mandatperioden är till ända. Parlamentet betonar betydelsen av de arbetsdokument som framställs efter varje resa, inbegripet särskilda rekommendationer, och uppmanar uttryckligen de olika berörda myndigheterna att ta vederbörlig hänsyn till dessa. Parlamentet anser att det regelbundet bör göras en utvärdering av i vilken utsträckning dessa rekommendationer efterlevs.

35.  Europaparlamentet betonar det arbete som utförts av utskottet för framställningar 2015 för att ge framställarna tillgång till en webbportal, där de kan registrera sig, inge framställningar, ladda ned åtföljande handlingar och ansluta sig till framställningar som redan har godkänts för behandling. Parlamentet betonar att portalen är aktuell, och att de framställningar som registrerats 2013, 2014 och 2015 har lagts upp där. Parlamentet välkomnar att den nya sökfunktionen, funktionen för att ansluta sig till befintliga framställningar samt funktionen för skydd av framställarnas konfidentialitet har förnyats och förbättrats.

36.  Europaparlamentet påminner om att det ännu behövs åtgärder för att slutföra de återstående faserna i projektet för webbportalen för framställningar, där framställarna kan få information i realtid om hur handläggningen av deras framställningar fortskrider, automatiskt informeras om ändringar i handläggningsprocessen såsom förklaringen om tillåtlighet, mottagande av ett svar från kommissionen eller information om att deras framställning tas upp på dagordningen vid ett utskottssammanträde, med länken för webbsändning, och därmed tillhandahålls klar och direkt information från framställningsutskottets sekretariat. Parlamentet understryker att webbportalen är en mycket viktig informationskälla för EU-medborgarna, och att information om en framställnings hela livscykel därför bör tillhandahållas.

37.  Europaparlamentet framhäver antagandet av förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden, och uppmanar eftertryckligen utskottet för framställningar såväl som alla EU‑institutioner att godta inlämnade handlingar som undertecknats elektroniskt från alla 28 medlemsstater.

38.  Europaparlamentet lyfter fram Solvit-nätverkets viktiga roll, som är ett nätverk för problemlösning mellan medlemsstaterna, och påpekar att nätverket, i samarbete med medlemsstaterna och deras nationella Solvit-centrum som är kopplade till de nationella förvaltningarna, bör utvecklas från grunden så att det når sin fulla potential. Parlamentet begär att Solvit-nätverket ges ökade resurser och att det görs en mer systematisk analys av de problem som upptäcks via nätverket, eftersom det bidrar till att ge en rättvisande bild av problem på den inre marknaden.

39.  Europaparlamentet uppmanar Förenade kungariket att ta del av rekommendationerna i rapporten från det undersökningsuppdrag som genomfördes i London den 5 och 6 november 2015 och godkändes av utskottet den 19 april 2016.

40.  Europaparlamentet betonar vikten av samarbete med Europeiska ombudsmannen och Europaparlamentets deltagande i det europeiska nätverket av ombudsmän. Parlamentet gläds även åt de goda förbindelserna mellan ombudsmannen och utskottet för framställningar inom ramen för det institutionella samarbetet. Parlamentet lovordar ombudsmannens arbete för att förbättra god förvaltning inom EU, och har särskilt uppskattat hennes regelbundna bidrag till arbetet i utskottet för framställningar under året.

41.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och framställningsutskottets betänkande till rådet, kommissionen, Europeiska ombudsmannen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt deras framställningsutskott och nationella ombudsmän eller liknande behöriga organ.

(1) Antagna texter, P7_TA(2014)0204.
(2) Antagen av FN-kommittén vid dess fjortonde sammanträde (17 augusti–4 september 2015); Se följande länk: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=en
(3) Antagna texter, P8_TA(2015)0382.
(4) Antagna texter, P8_TA(2015)0347.
(5) Antagna texter, P8_TA(2016)0021.
(6) Antagna texter, P8_TA(2016)0062.

Rättsligt meddelande