Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2961(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1337/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-1337/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 15/12/2016 - 6.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0513

Elfogadott szövegek
PDF 165kWORD 44k
2016. december 15., Csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
Nemzetközi légi közlekedési megállapodások
P8_TA(2016)0513B8-1337/2016

Az Európai Parlament 2016. december 15-i állásfoglalása a nemzetközi légi közlekedési megállapodásokról (2016/2961(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács 2016. március 8-i határozataira, melyek felhatalmazták a Bizottságot arra, hogy kezdje meg Kínával és Japánnal a repülésbiztonsági megállapodásokról szóló tárgyalásokat,

–  tekintettel a Tanács 2016. június 7-i határozataira, amelyek felhatalmazzák a Bizottságot arra, hogy kezdje meg a tárgyalásokat a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN), Törökországgal, Katarral és az Egyesült Arab Emírségekkel az uniós szintű légi közlekedési megállapodásokról,

–  tekintettel „Az Európai Unió légi közlekedéssel kapcsolatos külpolitikája – a jövőbeli kihívások kezelése” című, 2012. szeptember 27-i bizottsági közleményre (COM(2012)0556),

–  tekintettel az „Európai légi közlekedési stratégia” című, 2015. december 7-i bizottsági közleményre (COM(2015)0598),

–  tekintettel a légi közlekedésről szóló, 2015. november 11-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodásra(2) (a továbbiakban: keretmegállapodás) és különösen annak 23–29. pontjára, valamint II. és III. mellékletére,

–  tekintettel a Bíróság ítélkezési gyakorlatára, különösen a mauritiusi ügyben (C-658/11) hozott 2014. június 24-i ítéletére és a tanzániai ügyben (C-263/14) hozott 2016. június 14-i ítéletére,

–  tekintettel az Európai Parlament és a Tanács között létrejött, a közös kül- és biztonságpolitikától eltérő kérdésekkel kapcsolatos tanácsi minősített adatoknak az Európai Parlament részére történő továbbításáról és ezen adatoknak az Európai Parlament általi kezeléséről szóló, 2014. március 12-i intézményközi megállapodásra(3),

–  tekintettel az Európai Parlament Elnökségének 2013. április 15-i határozatára a bizalmas információk Európai Parlament általi kezelésére irányadó szabályokról,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke és a közlekedésért felelős európai biztos között 2016. január 19-i és 2016. március 18-i levélváltás útján létrejött megállapodás szerinti, a nemzetközi légi közlekedési tárgyalásokra vonatkozó információnyújtás – többek között bizalmas információkhoz való hozzáférés – gyakorlati eljárásaira,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ) és különösen annak 218. cikkére,

–  tekintettel a nemzetközi légi közlekedési megállapodásokról a Bizottsághoz intézett kérdésre (O-000128/2016 – B8-1807/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az európai légi közlekedési stratégiában a Bizottság javasolta, hogy kezdjenek tárgyalásokat repülésbiztonsági megállapodások megkötéséről Japánnal és Kínával, illetve uniós szintű légi közlekedési megállapodásokról Kínával, Törökországgal, Mexikóval, az Öböl menti Együttműködési Tanács hat tagállamával, Örményországgal és az ASEAN-nal;

B.  mivel a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy megnyissa a repülésbiztonsági megállapodásokról szóló tárgyalásokat Japánnal és Kínával, valamint hogy kezdje meg az ASEAN-nal, Törökországgal, Katarral és az Egyesült Arab Emírségekkel az uniós szintű légi közlekedési megállapodásokról szóló tárgyalásokat;

C.  mivel a rendes jogalkotási eljárás hatálya alá tartozó területeket felölelő megállapodások megkötéséhez a Parlament jóváhagyása szükséges;

D.  mivel amikor a Bizottság az Unió, illetve harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek közötti megállapodásokról tárgyal, a Parlamentet „az eljárás minden szakaszában haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatni kell”(az EUMSZ 218. cikkének (10) bekezdése);

E.  mivel a keretmegállapodásnak biztosítania kell az intézmények hatásköreinek és kiváltságainak a lehető leghatékonyabb és legátláthatóbb gyakorlását;

F.  mivel a Bizottság ebben a keretmegállapodásban kötelezettséget vállalt arra, hogy tiszteletben tartja a Parlamenttel és a Tanáccsal szembeni egyenlő bánásmód elvét a jogalkotási és költségvetési ügyekben, különösen az ülésekhez való hozzáférés, valamint a hozzájárulások és egyéb információk továbbítása tekintetében;

1.  hangsúlyozza, hogy annak érdekében, hogy a tárgyalások végén döntést tudjon hozni arról, hogy megadja-e egyetértését vagy sem, a Parlamentnek kezdettől fogva követnie kell a folyamatot; úgy ítéli meg, hogy a többi intézménynek is érdeke, hogy korai szakaszban azonosítsák és kezeljék mindazokat az aggályokat, amelyek súlyuk alapján kérdésessé tehetik a Parlament hajlandóságát egyetértésének megadására;

2.  emlékeztet, hogy a keretmegállapodás többek között rögzíti, hogy az Európai Parlamentet a folyamatban lévő eljárásról rendelkezésre álló információ alapján és – szükség esetén – a bizalmas jelleg tiszteletben tartása mellett a kezdetektől fogva rendszeresen tájékoztatni kell a tárgyalások összes szakasza során;

3.  elvárja a Bizottságtól, hogy tájékoztassa az illetékes bizottságot arról a szándékáról, hogy tárgyalásokat kezdeményez nemzetközi légi közlekedési megállapodások megkötéséről és módosításáról; elvárja a Bizottságtól, hogy jusson megegyezésre a Tanáccsal és a tárgyalópartnerekkel annak érdekében, hogy az Európai Parlament képviselői számára a Tanáccsal párhuzamosan és egyenrangú félként hozzáférést biztosítsanak minden releváns dokumentumhoz, beleértve a tárgyalási irányelveket és az egységes szerkezetbe foglalt szövegeket;

4.  rámutat, hogy a fent említett információkat a keretmegállapodás 24. cikke értelmében oly módon kell továbbítani a Parlamenthez, hogy az szükség esetén véleményt tudjon nyilvánítani; határozottan sürgeti a Bizottságot, hogy nyújtson be jelentést a Parlamentnek arról, hogy a Parlament véleménye milyen módon lett figyelembe véve;

5.  emlékeztet, hogy az EUMSZ 218. cikkének (10) bekezdése értelmében a Tanácsnak és a Bizottságnak kötelessége haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatni a Parlamentet az eljárás valamennyi szakaszában;

6.  elismeri, hogy amennyiben a Parlament érzékeny információkat kap a folyamatban lévő tárgyalásokról, köteles gondoskodni a teljes titoktartásról;

7.  megállapítja, hogy eljárási szabályzata szerint a Parlament „az illetékes bizottság jelentése alapján [...] ajánlásokat fogadhat el, és kérheti, hogy ezeket [a tárgyalási szakaszban lévő nemzetközi megállapodás] megkötése előtt figyelembe vegyék” (108. cikk (4) bekezdés);

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0394.
(2) HL L 304., 2010.11.20., 47. o.
(3) HL C 95., 2014.4.1., 1. o.

Jogi nyilatkozat