Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2961(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1337/2016

Pateikti tekstai :

B8-1337/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/12/2016 - 6.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0513

Priimti tekstai
PDF 244kWORD 43k
Ketvirtadienis, 2016 m. gruodžio 15 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Tarptautiniai aviacijos susitarimai
P8_TA(2016)0513B8-1337/2016

2016 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl tarptautinių aviacijos susitarimų (2016/2961(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 8 d. Tarybos sprendimus leisti Komisijai pradėti derybas dėl aviacijos saugumo susitarimų su Japonija ir Kinija;

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimus leisti Komisijai pradėti derybas dėl Sąjungos lygmens oro susisiekimo paslaugų susitarimų su Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN), Turkija, Kataru ir Jungtiniais Arabų Emyratais,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 27 d. Komisijos komunikatą „Pasirengimas spręsti būsimus ES išorės politikos aviacijos srityje uždavinius“ (COM(2012)0556),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 7 d. Komisijos komunikatą „Europos aviacijos strategija“ (COM(2015)0598),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. lapkričio 11 d. rezoliuciją dėl aviacijos(1),

–  atsižvelgdamas į Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių(2) (toliau – Pagrindų susitarimas), ypač į jo 23–29 punktus ir II bei III priedus,

–  atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo praktiką, ypač į jo 2014 m. birželio 24 d. sprendimą byloje dėl Mauricijaus (C-658/11) ir 2016 m. birželio 14 d. sprendimą byloje dėl Tanzanijos (C-263/14),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos tarpinstitucinį susitarimą dėl Tarybos turimos įslaptintos informacijos klausimais, nesusijusiais su bendra užsienio ir saugumo politika, perdavimo Europos Parlamentui ir tvarkymo Europos Parlamente(3),

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento biuro 2013 m. balandžio 15 d. sprendimą dėl konfidencialios informacijos tvarkymo Europos Parlamente taisyklių;

–  atsižvelgdamas į informacijos apie tarptautinius aviacijos susitarimus, teikimo, įskaitant prieigą prie konfidencialios informacijos, tvarką, dėl kurios 2016 m. sausio 19 d. ir 2016 m. kovo 18 d. raštais susitarė Transporto ir turizmo komiteto pirmininkas ir už Transportą atsakingas Komisijos narys;

–  atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 218 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl tarptautinių aviacijos susitarimų (O-000128/2016 – B8-1807/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Komisija Europos aviacijos strategijoje pasiūlė pradėti derybas dėl ES lygmens aviacijos saugumo susitarimų su Japonija ir Kinija ir ES lygmens oro susisiekimo paslaugų susitarimų su Kinija, Turkija, šešiomis Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos valstybėmis narėmis, Armėnija ir ASEAN;

B.  kadangi Taryba leido Komisijai pradėti derybas dėl aviacijos saugumo susitarimų su Japonija ir Kinija ir derybas dėl ES lygmens oro susisiekimo paslaugų susitarimų su ASEAN, Turkija, Kataru ir Jungtiniais Arabų Emyratais;

C.  kadangi tarptautiniams susitarimams, priskiriamiems sričiai, kuriai taikoma įprasta teisėkūros procedūra, sudaryti reikia Parlamento pritarimo;

D.  kadangi kai Komisija derasi dėl Sąjungos ir trečiųjų šalių arba tarptautinių organizacijų susitarimų Parlamentas turi būti nedelsiant ir išsamiai informuojamas visais derybų dėl tarptautinių susitarimų procedūros etapais (SESV 218 straipsnio 10 dalis),

E.  kadangi pagal Pagrindų susitarimą turėtų būti užtikrinama, kad institucijos galėtų naudotis savo galiomis ir privilegijomis kuo veiksmingiau ir skaidriau,

F.  kadangi Komisija šiame susitarime įsipareigojo taikyti vienodo požiūrio į Parlamentą ir Tarybą principą teisėkūros ir biudžeto srityse, ypač galimybės patekti į posėdžius ir dokumentų bei kitos informacijos perdavimo atžvilgiu,

1.  pabrėžia, kad siekdamas turėti galimybių nuspręsti ar derybų pabaigoje duoti pritarimą, ar jo neduoti, Parlamentas turi stebėti procesą nuo jo pradžios; mano, kad ir kitos institucijos turėtų būti suinteresuotos siekti, kad visos pakankamai svarbios abejonės dėl Parlamento pasirengimo duoti pritarimą būtų nustatytos ir atitinkami klausimai būtų sprendžiami ankstyvu etapu;

2.  primena, kad Pagrindų susitarime nurodyta, kad Parlamentas nuo pat pradžių turėtų nuolat ir prireikus laikantis konfidencialumo gauti visą informaciją apie proceso eigą visais derybų etapais;

3.  tikisi, kad Komisija atsakingam Parlamento komitetui suteiks informacijos apie ketinimus pasiūlyti derybas siekiant sudaryti ir keisti tarptautinius oro susisiekimo susitarimus; tikisi, kad Komisija su Taryba ir derybų partneriais pasieks susitarimus, pagal kuriuos Europos Parlamento nariams vienodomis teisėmis kartu su Taryba būtų suteikta prieiga prie visų susijusių dokumentų, įskaitant derybų nurodymus ir konsoliduotus tekstus;

4.  pažymi tai, kad minėta informacija pagal Pagrindų susitarimo 24 straipsnį turi būti pateikiama Parlamentui taip, kad prireikus jam užtektų laiko pateikti savo nuomonę; primygtinai ragina Komisiją informuoti Parlamentą apie tai, kaip buvo atsižvelgta į Parlamento nuomonę;

5.  primena, kad pagal SESV 218 straipsnio 10 dalį Taryba ir Komisija privalo Parlamentą nedelsiant ir išsamiai informuoti visais procedūros etapais;

6.  pripažįsta, kad Parlamentas, gavęs slaptos informacijos apie vykstančias derybas, privalo užtikrinti, kad bus išlaikytas visiškas konfidencialumas;

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Parlamento darbo tvarkos taisykles, remdamasis atsakingo komiteto pranešimu Parlamentas gali priimti rekomendacijas ir reikalauti, kad į jas būtų atsižvelgta prieš sudarant atitinkamą tarptautinį susitarimą (Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 4 dalis);

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0394.
(2) OL L 304, 2010 11 20, p. 47.
(3) OL C 95, 2014 4 1, p. 1.

Teisinis pranešimas