Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Σύσταση, καθορισμός αρμοδιοτήτων, αριθμητική σύνθεση και διάρκεια θητείας εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή
 Συμφωνία ΕΕ-Παλάου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
 Συμφωνία ΕΕ-Τόνγκα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
 Συμφωνία ΕΕ-Κολομβίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
 Επέκταση του εμπορίου προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών (ΙΤΑ) ***
 Υπαγωγή της α-PVP σε μέτρα ελέγχου *
 Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 2010 της σύμβασης επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις
 Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 2010 της σύμβασης επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις
 Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (προσχώρηση της Κροατίας) ***
 Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (έγκριση) ***
 Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (ψήφισμα)
 Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Τυνησία ***I
 Κανόνες κατά ορισμένων πρακτικών φοροαποφυγής *
 Συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από την CIA
 Διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα
 Διείσδυση στη διαστημική αγορά
 Κατάσταση στη Βενεζουέλα
 Ενδοκρινικοί διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την από 16ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Δικαστηρίου
 Προϊόντα που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο
 Γενετικώς τροποποιημένο γαρύφαλλο (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4)

Σύσταση, καθορισμός αρμοδιοτήτων, αριθμητική σύνθεση και διάρκεια θητείας εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή
PDF 403kWORD 92k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τη σύσταση, τον καθορισμό αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια θητείας της εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή (2016/2726(RSO))
P8_TA(2016)0253B8-0745/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το αίτημα που υπέβαλαν 337 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής προκειμένου να διερευνηθούν οι καταγγελλόμενες παραβιάσεις και περιπτώσεις κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 226 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 1995, περί των λεπτομερών διατάξεων άσκησης του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/91/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις(7),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010(8),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 231/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, προς συμπλήρωση της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εξαιρέσεις, τους γενικούς όρους λειτουργίας, τους θεματοφύλακες, τη μόχλευση, τη διαφάνεια και την εποπτεία(9),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ)(10),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου(11),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος και την κατάργηση της απόφασης 2005/909/ΕΚ της Επιτροπής(12),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/56/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών(13),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου(14),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 2005/56/ΕΚ και 2009/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διασύνδεση των κεντρικών και των εμπορικών μητρώων, καθώς και των μητρώων εταιρειών(15),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2012/771/ΕΕ της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2012, όσον αφορά μέτρα με σκοπό να ενθαρρυνθούν οι τρίτες χώρες να εφαρμόζουν ελάχιστα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα(16), και τη σύσταση 2012/772/ΕΕ της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό(17),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2016, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με μια εξωτερική στρατηγική για πραγματική φορολόγηση (COM(2016)0024),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 198 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να συστήσει εξεταστική επιτροπή για να διερευνήσει τις καταγγελλόμενες παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου και την κακή διαχείριση της εφαρμογής του σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή·

2.  αποφασίζει ότι η εξεταστική επιτροπή είναι επιφορτισμένη με τα εξής καθήκοντα:

   να διερευνήσει την καταγγελία ότι η Επιτροπή παρέλειψε να επιβάλει και τα κράτη μέλη παρέλειψαν να εφαρμόσουν και να επιβάλουν αποτελεσματικά τις διατάξεις της οδηγίας 2005/60/ΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση για έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849·
   να διερευνήσει την καταγγελία ότι οι αρχές των κρατών μελών παρέλειψαν να επιβάλουν διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα στα ιδρύματα που κηρύχθηκαν υπεύθυνα για σοβαρές παραβιάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίστηκαν δυνάμει της οδηγίας 2005/60/ΕΚ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2013/36/ΕΕ·
   να διερευνήσει την καταγγελία ότι η Επιτροπή παρέλειψε να επιβάλει και οι αρχές των κρατών μελών παρέλειψαν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις διατάξεις της οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1, σχετικά με την αυθόρμητη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν λόγοι να υποτεθεί ότι υφίσταται διαφυγή φόρων, λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση για έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας 2014/107/ΕΕ· για τον σκοπό αυτόν και για τις έρευνες που αφορούν άλλες νομικές βάσεις σχετικά με τις εν λόγω καταγγελλόμενες παραβιάσεις ή περιπτώσεις κακής διαχείρισης, η εξεταστική επιτροπή αξιοποιεί όλα τα σχετικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών εγγράφων της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» τα οποία έχουν ληφθεί από τις ειδικές επιτροπές TAXE 1 και TAXE 2·
   να διερευνήσει την καταγγελία ότι τα κράτη μέλη παρέλειψαν να εφαρμόσουν τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το αντικείμενο έρευνας που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση·
   να διερευνήσει την καταγγελία ότι η Επιτροπή παρέλειψε να επιβάλει και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν και να επιβάλουν τις διατάξεις της οδηγίας 2014/91/ΕΕ·
   να διερευνήσει την καταγγελία ότι η Επιτροπή παρέλειψε να επιβάλει και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν και να επιβάλουν τις διατάξεις της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2013 της Επιτροπής·
   να διερευνήσει την καταγγελία ότι η Επιτροπή παρέλειψε να επιβάλει και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν και να επιβάλουν τις διατάξεις της οδηγίας 2009/138/ΕΚ·
   να διερευνήσει την καταγγελία ότι η Επιτροπή παρέλειψε να επιβάλει και τα κράτη μέλη παρέλειψαν να εφαρμόσουν και να επιβάλουν αποτελεσματικά τις διατάξεις της οδηγίας 2006/43/ΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση για έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και της οδηγίας 2014/56/ΕΕ·
   να διερευνήσει την καταγγελία ότι τα κράτη μέλη παρέλειψαν να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο την οδηγία 2013/34/ΕΕ·
   να διερευνήσει την καταγγελία ότι η Επιτροπή παρέλειψε να επιβάλει και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν και να επιβάλουν αποτελεσματικά τις διατάξεις της οδηγίας 2012/17/ΕΕ·
   να διερευνήσει την ενδεχόμενη παράβαση της υποχρέωσης καλόπιστης συνεργασίας, η οποία θεμελιώνεται με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, από οποιοδήποτε κράτος μέλος και τα συνδεδεμένα και εξαρτώμενα από αυτό εδάφη, στον βαθμό που αυτό αφορά το αντικείμενο της έρευνας που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση· για τον σκοπό αυτόν, η εξεταστική επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο η παράβαση αυτή ενδέχεται να προκύπτει από την καταγγελλόμενη μη λήψη κατάλληλων μέτρων προκειμένου να αποτραπεί η δυνατότητα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων ενδιάμεσων οργανισμών, δικηγόρων, και φορέων παροχής υπηρεσιών καταπιστευτικής διαχείρισης και εταιρικών υπηρεσιών να χρησιμοποιούν μέσα που επιτρέπουν την απόκρυψη των τελικών πραγματικών δικαιούχων ή να χρησιμοποιούν άλλα μέσα και ενδιάμεσους οργανισμούς που διευκολύνουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή σε άλλα κράτη μέλη (μεταξύ άλλων εξετάζοντας τον ρόλο των καταπιστευμάτων, των μονοπρόσωπων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των εικονικών νομισμάτων), λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα προγράμματα εργασίας που βρίσκονται υπό εξέλιξη σε επίπεδο κρατών μελών και τα οποία αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων και στον μετριασμό των επιπτώσεών τους·
   να διατυπώσει οποιεσδήποτε συστάσεις θεωρεί απαραίτητες για το εν λόγω ζήτημα, μεταξύ άλλων σε σχέση με την εφαρμογή εκ μέρους των κρατών μελών των ανωτέρω συστάσεων της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2012, όσον αφορά μέτρα με σκοπό να ενθαρρυνθούν οι τρίτες χώρες να εφαρμόζουν ελάχιστα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα, και σχετικά με τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, καθώς και να αξιολογήσει τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την εξωτερική στρατηγική της Επιτροπής για πραγματική φορολόγηση, και να αξιολογήσει τους δεσμούς μεταξύ του νομικού πλαισίου της Ένωσης και των κρατών μελών και των φορολογικών συστημάτων τρίτων χωρών (π.χ. συμφωνίες για τη διπλή φορολόγηση και συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών) καθώς και τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την προώθηση, σε διεθνές επίπεδο (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, G20, ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης και Ηνωμένα Έθνη), της διαφάνειας των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο·

3.  αποφασίζει ότι η εξεταστική επιτροπή υποβάλλει την τελική έκθεσή της στο Κοινοβούλιο εντός 12 μηνών από την έγκριση της παρούσας απόφασης·

4.  αποφασίζει ότι η εξεταστική επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά τις εργασίες της οποιεσδήποτε εξελίξεις σε σχέση με το αντικείμενό της οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια της θητείας της·

5.  αποφασίζει ότι οι συστάσεις που θα διατυπωθούν από την εξεταστική επιτροπή και από την ειδική επιτροπή TAXE 2 θα πρέπει να εξεταστούν από τις αρμόδιες μόνιμες επιτροπές·

6.  αποφασίζει ότι η εξεταστική επιτροπή θα αποτελείται από 65 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να μεριμνήσει για τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1) ΕΕ L 113 της 19.5.1995, σ. 1.
(2) ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15.
(3) ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73.
(4) ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338.
(5) ΕΕ L 64 της 11.3.2011, σ. 1.
(6) ΕΕ L 359 της 16.12.2014, σ. 1.
(7) ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 186.
(8) ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1.
(9) ΕΕ L 83 της 22.3.2013, σ. 1.
(10) ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1.
(11) ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 87.
(12) ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 77
(13) ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 196.
(14) ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19.
(15) ΕΕ L 156 της 16.6.2012, σ. 1.
(16) ΕΕ L 338 της 12.12.2012, σ. 37.
(17) ΕΕ L 338 της 12.12.2012, σ. 41.


Συμφωνία ΕΕ-Παλάου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
PDF 377kWORD 62k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Παλάου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12080/2015 – C8-0400/2015 – 2015/0193(NLE))
P8_TA(2016)0254A8-0177/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12080/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Παλάου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12077/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0400/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0177/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Παλάου.


Συμφωνία ΕΕ-Τόνγκα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
PDF 379kWORD 62k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Τόνγκα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12089/2015 – C8-0374/2015 – 2015/0196(NLE))
P8_TA(2016)0255A8-0179/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12089/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Τόνγκα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12087/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0374/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0179/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο,, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου της Τόνγκα.


Συμφωνία ΕΕ-Κολομβίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
PDF 377kWORD 62k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κολομβίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12095/2015 – C8-0390/2015– 2015/0201(NLE))
P8_TA(2016)0256A8-0178/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12095/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κολομβίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12094/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0390/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0178/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Κολομβίας.


Επέκταση του εμπορίου προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών (ΙΤΑ) ***
PDF 375kWORD 62k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό τη μορφή δήλωσης για την επέκταση του εμπορίου προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών (ITA) (06925/2016 – C8-0141/2016 – 2016/0067(NLE))
P8_TA(2016)0257A8-0186/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (06925/2016),

–  έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση του ΠΟΕ, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την επέκταση του εμπορίου προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών (06926/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0141/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (Α8-0186/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Οργανισμό Διεθνούς Εμπορίου.


Υπαγωγή της α-PVP σε μέτρα ελέγχου *
PDF 379kWORD 62k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας 1-φαινυλο-2-(πυρρολιδιν-1-υλο)πενταν-1-όνη (α-πυρρολιδινοβαλεροφαινόνη, α-PVP) σε μέτρα ελέγχου (15386/2015 – C8-0115/2016 – 2015/0309(CNS))
P8_TA(2016)0258A8-0175/2016

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (15386/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0115/2016),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2005, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, την αξιολόγηση κινδύνων και τον έλεγχο νέων ψυχοτρόπων ουσιών(1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0175/2016),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 127 της 20.5.2005, σ. 32.


Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 2010 της σύμβασης επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις
PDF 430kWORD 94k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την επικύρωση και την προσχώρηση των κρατών μελών, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πρωτόκολλο του 2010 της διεθνούς σύμβασης για την αστική ευθύνη και αποζημίωση για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών, με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις (13806/2015 – C8-0410/2015 – 2015/0135(NLE))
P8_TA(2016)0259A8-0191/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13806/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0410/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη διεθνή σύμβαση του 1996 σχετικά με την ευθύνη και την αποζημίωση για ζημίες σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών («σύμβαση HNS του 1996»),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο του 2010 στη σύμβαση HNS του 1996 («σύμβαση HNS του 2010»),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2015)0304),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/971/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2002 με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν ή να προσχωρήσουν προς το συμφέρον της Κοινότητας στη σύμβαση HNS του 1996(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας(3) («οδηγία περί περιβαλλοντικής ευθύνης», ή «ΟΠΕ»),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής στα πρακτικά της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου και της 8ης Δεκεμβρίου 2015(4),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο των ναυτιλιακών επιχειρήσεων της 18ης Σεπτεμβρίου 2015 με το οποίο καλούνται μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να επικυρώσουν ή να προσχωρήσουν το ταχύτερο δυνατόν στο πρωτόκολλο του 2010 της σύμβασης HNS σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής(5),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση που εκπόνησε στις 19 Φεβρουαρίου 2014 για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η BIO Intelligence Service με τίτλο «Μελέτη σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ΟΠΕ: πεδίο εφαρμογής και εξαιρέσεις»(6),

–  έχοντας υπόψη το σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με τη νομική βάση της προαναφερθείσας πρότασης απόφασης του Συμβουλίου (SJ-0066/16) και την επακόλουθη γνωμοδότηση υπό μορφήν επιστολής σχετικά με την κατάλληλη νομική βάση της εν λόγω πρότασης απόφασης που εξέδωσε η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων στις 19 Φεβρουαρίου 2016(7) και η οποία παρατίθεται συνημμένη στην έκθεση Α8-0191/2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 3 του Κανονισμού του

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0191/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της σύμβασης HNS του 2010 είναι να διασφαλίσει, μέσω του ειδικευμένου διεθνούς ταμείου αποζημιώσεων HNS, λογοδοσία και την καταβολή επαρκούς, άμεσης και ουσιαστικής αποζημίωσης για απώλειες ή ζημίες σε πρόσωπα, περιουσιακά στοιχεία και στο περιβάλλον που προκαλούνται από τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών·

Β.  λαμβάνοντας, συνεπώς, υπόψη ότι η εν λόγω σύμβαση αποσκοπεί αφενός στην εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και των αρχών της πρόληψης και της προφύλαξης σύμφωνα με τις οποίες, σε περίπτωση πιθανής περιβαλλοντικής ζημίας, πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα, και ως εκ τούτου εμπίπτει στην πολιτική της Ένωσης και στις γενικές αρχές που αφορούν το περιβάλλον, και αφετέρου στη ρύθμιση ζητημάτων που προκύπτουν από ζημιές που προκαλούνται από τις θαλάσσιες μεταφορές και στην πρόληψη και ελαχιστοποίηση των ζημιών αυτών και ως εκ τούτου εμπίπτει στην πολιτική της Ένωσης για τις μεταφορές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής (COM(2015)0304), η σύναψη της σύμβασης HNS του 2010 θα οδηγήσει συνεπώς σε αλληλεπικάλυψη, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, με τις ρυθμίσεις της οδηγίας περί περιβαλλοντικής ευθύνης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση HNS του 2010 επικαλύπτει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας περί περιβαλλοντικής ευθύνης στο μέτρο που αφορά περιβαλλοντικές ζημίες που προκαλούνται στην επικράτεια και στα χωρικά ύδατα που τελούν υπό τη δικαιοδοσία ενός συμβαλλόμενου κράτους, ζημιές από ρύπανση του περιβάλλοντος στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) ή ισοδύναμη περιοχή ενός συμβαλλόμενου κράτους (έως και 200 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσεως) και τη λήψη προληπτικών μέτρων για την αποτροπή και την ελαχιστοποίηση των εν λόγω ζημιών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση HNS του 2010 θεσπίζει αντικειμενική ευθύνη του πλοιοκτήτη για κάθε ζημία που προξενείται από τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών που καλύπτονται από τη σύμβαση και την υποχρέωσή του να ασφαλιστεί ή να προβεί σε άλλη οικονομική διασφάλιση για την κάλυψη της ευθύνης του για ζημίες στο πλαίσιο της σύμβασης, και απαγορεύει για το σκοπό αυτό όλες τις άλλες αξιώσεις εις βάρος του πλοιοκτήτη πλην εκείνων βάσει της εν λόγω σύμβασης (άρθρο 7 παράγραφοι 4 και 5)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει συνεπώς κίνδυνος δυνητικής σύγκρουσης μεταξύ της ΟΠΕ και της σύμβασης HNS του 2010, ο κίνδυνος δε αυτός μπορεί να αποτραπεί δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 της ΟΠΕ, το οποίο ορίζει ότι η οδηγία «δεν εφαρμόζεται σε περιβαλλοντική ζημία ή σε τυχόν επικείμενη απειλή τέτοιας ζημίας που προκύπτει λόγω συμβάντος, η ευθύνη ή η αποζημίωση για το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής μιας από τις διεθνείς συμβάσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων των συμβάσεων αυτών, η οποία ισχύει στο οικείο κράτος μέλος»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΠΕ εξαιρεί, συνεπώς, από το πεδίο εφαρμογής της περιβαλλοντικές ζημίες ή επικείμενες απειλές τέτοιων ζημιών που καλύπτονται από τη σύμβαση HNS του 2010 μετά την έναρξη ισχύος της, σε περίπτωση δε που όλα τα κράτη μέλη δεν επικυρώσουν ή δεν προσχωρήσουν εντός της ίδιας προθεσμίας στη σύμβαση HNS του 2010, θα προκύψει ένα κατακερματισμένο νομικό πλαίσιο, με ορισμένα κράτη μέλη να υπάγονται στη σύμβαση HNS του 2010 και άλλα στην οδηγία περί περιβαλλοντικής ευθύνης· τούτο θα προκαλέσει άνιση μεταχείριση για τα θύματα της ρύπανσης, όπως παράκτιες κοινότητες, αλιείς κ.λπ., και θα ήταν αντίθετο με το πνεύμα της σύμβασης HNS του 2010·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές αρχές που διέπουν τις συμβάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και οι οποίες ισχύουν και για τη σύμβαση HNS του 2010 είναι: αντικειμενική ευθύνη του πλοιοκτήτη, υποχρεωτική ασφάλιση για την κάλυψη ζημιών τρίτων, δικαίωμα άμεσης προσφυγής των προσώπων που υφίστανται ζημίες κατά του ασφαλιστή, περιορισμός της ευθύνης και, όταν πρόκειται για πετρέλαιο και επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες, δημιουργία ειδικού ταμείου για την καταβολή αποζημιώσεων όταν οι ζημίες υπερβαίνουν τα όρια ευθύνης του πλοιοκτήτη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι προς το συμφέρον της Ένωσης συνολικά να διαθέτει ένα ομοιογενές καθεστώς ευθύνης, το οποίο να διέπει τις περιβαλλοντικές ζημίες που προξενούνται από τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι απολύτως σαφές εάν, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της ΟΠΕ, η εφαρμογή δεν είναι δυνατή σε ένα κράτος μέλος που έχει επικυρώσει τη σύμβαση HNS του 2010 ή ότι η απαγόρευση αυτή περιορίζεται στο μέτρο στο οποίο η ευθύνη ή η αποζημίωση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω σύμβασης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση HNS του 2010 αποτελεί ένα σύστημα παροχής αποζημίωσης και έχει, συνεπώς, λιγότερο δραστικό χαρακτήρα από την ΟΠΕ, η οποία θεσπίζει ένα καθεστώς, στο πλαίσιο του οποίου οι φορείς εκμετάλλευσης υποχρεούνται αυτοβούλως ή μετά από παρέμβαση των αρμοδίων αρχών να αποτρέψουν μία επικείμενη απειλή περιβαλλοντικής ζημίας ή να αποκαταστήσουν μια επελθούσα περιβαλλοντική ζημία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αντίθεση με την ΟΠΕ, δεν χορηγείται σύμφωνα με τη σύμβαση HNS του 2010 αποζημίωση για ζημία που δεν έχει οικονομικό χαρακτήρα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΠΕ δεν απαιτεί από τους φορείς εκμετάλλευσης πρόβλεψη επαρκούς ασφαλιστικής κάλυψης προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι αυτοί διαθέτουν επαρκή κεφάλαια για να αποσοβήσουν και αποκαταστήσουν περιβαλλοντικές ζημίες, εκτός εάν ένα κράτος μέλος έχει θεσπίσει αυστηρότερες διατάξεις από την ΟΠΕ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη σύμβαση HNS του 2010 θεσπίζεται σαφής υποχρέωση του πλοιοκτήτη να συνάψει ασφάλιση ή να παρέχει άλλη χρηματοοικονομική ασφάλεια προκειμένου να καλύψει την ευθύνη του για ζημίες βάσει της σύμβασης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λοιπές συμβάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV της ΟΠΕ έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές, δεδομένου ότι έχουν επιτύχει μία εξισορρόπηση μεταξύ περιβαλλοντικών και επιχειρηματικών συμφερόντων μέσω ενός σαφούς καταλογισμού της ευθύνης, στο πλαίσιο του οποίου δεν υπάρχει συνήθως αμφιβολία για το ποιος φέρει την ευθύνη, καθώς και μέσω της σύναψης υποχρεωτικής ασφάλισης και μηχανισμών ταχείας αποκατάστασης που δεν περιορίζονται μόνο σε περιβαλλοντικές ζημίες·

1.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη τις εξής συστάσεις:

   i) να διασφαλιστεί η τήρηση της αρχής της δοτής αρμοδιότητας της Ένωσης που θεσπίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 ΣΕΕ και της πάγιας νομολογίας του Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία «η επιλογή της νομικής βάσης για ένα κοινοτικό μέτρο πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικούς παράγοντες επιδεκτικούς δικαστικού ελέγχου, όπως είναι ειδικότερα ο σκοπός και το περιεχόμενο του μέτρου»(8)·
   ii) να ληφθεί, συνεπώς υπόψη, η γνώμη υπό μορφήν επιστολής, της 19ης Φεβρουαρίου 2016, που διατύπωσε η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σύμφωνα με την οποία:

«εφόσον η προτεινόμενη απόφαση του Συμβουλίου έχει ως σκοπό να εξουσιοδοτηθούν τα κράτη μέλη να κυρώσουν το πρωτόκολλο HNS του 2010, ή να προσχωρήσουν σε αυτό, εξ ονόματος της Ένωσης, και, κατά συνέπεια, να δεσμευθούν από τη σύμβαση HNS του 2010 και λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση αυτή καλύπτει όχι μόνο περιπτώσεις περιβαλλοντικής ζημίας (μέσω της εφαρμογής των αρχών ότι πρέπει να αναλαμβάνεται προληπτική δράση και ότι ο ρυπαίνων πρέπει να πληρώνει), αλλά και περιπτώσεις μη περιβαλλοντικής ζημίας, που προκαλούνται αμφότερες από τη θαλάσσια μεταφορά ορισμένων ουσιών, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) σημείο v) ΣΛΕΕ αποτελούν τις κατάλληλες νομικές βάσεις της πρότασης.»·

   iii) να διασφαλιστεί ότι, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, οι διεθνείς υποχρεώσεις που θα αναληφθούν με την επικύρωση ή την προσχώρηση στη σύμβαση HNS του 2010 δεν θα θίξουν τον ενιαίο χαρακτήρα, την ακεραιότητα και αποτελεσματικότητα των κοινών διατάξεων της ΕΕ(9)·
   iv) να δοθεί στη συνάρτηση αυτή προσοχή στην επικάλυψη μεταξύ της οδηγίας περί περιβαλλοντικής ευθύνης και της σύμβασης HNS του 2010 όσον αφορά την περιβαλλοντική ζημία που προκαλείται στην επικράτεια και τα χωρικά ύδατα που βρίσκονται στη δικαιοδοσία ενός συμβαλλόμενου κράτους, ζημιές από ρύπανση του περιβάλλοντος προκληθείσα στην ΑΟΖ ή ισοδύναμη περιοχή (έως και 200 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσεως) ενός συμβαλλόμενου κράτους και τα προληπτικά μέτρα για την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση μίας τέτοιας ζημίας (προληπτικά μέτρα, πρωτογενής αποκατάσταση και συμπληρωματική αποκατάσταση)·
   v) να ληφθεί μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο σύγκρουσης μεταξύ της οδηγίας περί περιβαλλοντικής ευθύνης και της σύμβασης HNS του 2010, μέσω της λήψης κάθε κατάλληλου μέτρου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ρήτρα αποκλειστικότητας βάσει του άρθρου 7 παράγραφοι 4 και 5 της σύμβασης HNS του 2010, στο πλαίσιο της οποίας δεν επιτρέπεται να ασκηθούν άλλες αγωγές εις βάρος του πλοιοκτήτη πλην εκείνων σύμφωνα με την προαναφερθείσα σύμβαση, γίνεται πλήρως σεβαστή από τα κράτη μέλη που επικυρώνουν ή προσχωρούν στη σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 και του παράρτημα IV της οδηγίας περί περιβαλλοντικής ευθύνης·
   vi) να διασφαλιστεί ότι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος δημιουργίας και παγίωσης ενός ανταγωνιστικού μειονεκτήματος για τα κράτη που προτίθενται να προσχωρήσουν στη σύμβαση HNS του 2010 σε σύγκριση με τα κράτη που προτίθενται ενδεχομένως να αναβάλλουν τη διαδικασία αυτή και να συνεχίσουν να υπόκεινται μόνο στις διατάξεις της ΟΠΕ·
   vii) να διασφαλιστεί ότι δεν θα συνυπάρχουν στο διηνεκές δύο καθεστώτα ευθύνης στον τομέα της ναυτιλίας – ένα ενωσιακό και ένα διεθνές – τα οποία θα οδηγούσαν στον κατακερματισμό της νομοθεσίας της ΕΕ και, επιπλέον, θα αναιρούσαν τον σαφή καταλογισμό ευθυνών και θα προκαλούσαν χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες προς βλάβην των θυμάτων και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων·
   viii) να διασφαλιστεί συναφώς ότι θα επιβληθεί στα κράτη μέλη μία σαφής υποχρέωση να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος, δηλαδή να επικυρώσουν ή να προσχωρήσουν στη σύμβαση HNS του 2010 εντός ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο έτη από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ η απόφαση του Συμβουλίου·

2.  φρονεί ότι με το παρόν ψήφισμα θα δοθεί στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή μία ακόμη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις συστάσεις που εκτίθενται στην παράγραφο 1·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να ζητήσει τη διενέργεια περαιτέρω διαλόγου με την Επιτροπή και το Συμβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.
(2) ΕΕ L 337 της 13.12.2002, σ. 55.
(3) ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 56.
(4) Σημείωμα σημείου 13142/15.
(5) Διατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/Submissions/EU/hazardous-and-noxious-substances.pdf.
(6) Διατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/BIO%20ELD%20Effectiveness_report.pdf.
(7) PE576.992
(8) Απόφαση του Δικαστηρίου της 19ης Ιουλίου 2012, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C-130/10, ECLI:EU:C:2012:472, σκέψη 42.
(9) Γνώμη του Δικαστηρίου της 19ης Μαρτίου 1993, 2/91, ECLI:EU:C:1993:106, σκέψη 25· απόφαση του Δικαστηρίου της 5ης Νοεμβρίου 2002, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Δανίας, C-467/98, ECLI:EU:C:2002:625, σκέψη 82· γνώμη του Δικαστηρίου της 7ης Φεβρουαρίου 2006, 1/03, ECLI:EU:C:2006:81, σκέψεις 120 και 126· γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 2010 της σύμβασης επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις
PDF 421kWORD 87k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την επικύρωση και την προσχώρηση των κρατών μελών, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πρωτόκολλο του 2010 της διεθνούς σύμβασης για την αστική ευθύνη και αποζημίωση για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών, με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις (14112/2015 – C8-0409/2015 – 2015/0136(NLE))
P8_TA(2016)0260A8-0190/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14112/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 81 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0409/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας που είναι προσαρτημένο στις Συνθήκες,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη διεθνή σύμβαση του 1996 σχετικά με την ευθύνη και την αποζημίωση για ζημίες σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών («σύμβαση HNS του 1996»),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο του 2010 στη σύμβαση HNS του 1996 («πρωτόκολλο του 2010»),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2015)0305),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/971/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2002 με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν ή να προσχωρήσουν προς το συμφέρον της Κοινότητας στη σύμβαση HNS του 1996(2),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τη διεθνή σύμβαση περί ευθύνης και αποζημιώσεων για τις ζημίες που προκαλούνται σε συνδυασμό με τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και τοξικών ουσιών του 1996 (η «σύμβαση ΕΤΟ»), (COM(2001)0674),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις(3) («αναδιατύπωση του κανονισμού Βρυξέλλες Ι»),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής στα πρακτικά της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου και της 8ης Δεκεμβρίου 2015(4),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο του ναυτιλιακού κλάδου της 18ης Σεπτεμβρίου 2015 με το οποίο καλούνται μετ' επιτάσεως τα κράτη μέλη να επικυρώσουν ή να προσχωρήσουν το ταχύτερο δυνατόν στο πρωτόκολλο του 2010 της σύμβασης HNS σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0190/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της σύμβασης HNS του 2010 είναι να διασφαλίσει, μέσω του ειδικευμένου διεθνούς ταμείου αποζημιώσεων HNS, λογοδοσία και την καταβολή επαρκούς, άμεσης και ουσιαστικής αποζημίωσης για απώλειες ή ζημίες σε πρόσωπα, περιουσιακά στοιχεία και στο περιβάλλον που προκαλούνται από τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές αρχές που διέπουν τις συμβάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης HNS του 2010, είναι αντικειμενική ευθύνη του πλοιοκτήτη, υποχρεωτική ασφάλιση για την κάλυψη ζημιών τρίτων, δικαίωμα άμεσης προσφυγής των προσώπων που υφίστανται ζημίες κατά του ασφαλιστή, περιορισμός της ευθύνης και, όταν πρόκειται για πετρέλαιο και επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες, ειδικό ταμείο για την καταβολή αποζημιώσεων όταν οι ζημίες υπερβαίνουν τα όρια ευθύνης του πλοιοκτήτη·

Γ.  λαμβάνοντας, συνεπώς, υπόψη ότι η εν λόγω σύμβαση αποσκοπεί αφενός στην εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και των αρχών της πρόληψης και της προφύλαξης σύμφωνα με τις οποίες, σε περίπτωση πιθανής περιβαλλοντικής ζημίας, πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα, και ως εκ τούτου εμπίπτει στην πολιτική της Ένωσης και στις γενικές αρχές που αφορούν το περιβάλλον, και αφετέρου στη ρύθμιση ζητημάτων που προκύπτουν από ζημιές που προκαλούνται από τις θαλάσσιες μεταφορές καθώς και στην πρόληψη και ελαχιστοποίηση των ζημιών αυτών και ως εκ τούτου εμπίπτει στην πολιτική της Ένωσης για τις μεταφορές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση HNS του 2010 περιλαμβάνει διατάξεις αφενός για τη διεθνή δικαιοδοσία των δικαστηρίων των συμβαλλομένων κρατών σχετικά με τις αξιώσεις των ατόμων που υφίστανται ζημία που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της σύμβασης κατά του πλοιοκτήτη ή κατά του ειδικευμένου ταμείου αποζημιώσεων HNS και αφετέρου για την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων των δικαστηρίων των συμβαλλομένων κρατών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής (COM(2015)0305), η σύναψη της σύμβασης HNS του 2010 θα οδηγήσει συνεπώς σε αλληλεπικάλυψη, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, με τις διατάξεις του αναδιατυπωμένου κανονισμού Βρυξέλλες Ι·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με την αναδιατύπωση του κανονισμού Βρυξέλλες Ι, προβλέπονται πολυάριθμα συνδετικά στοιχεία για τον καθορισμό της διεθνούς δικαιοδοσίας, ταυτόχρονα δε με το κεφάλαιο IV της σύμβασης HNS του 2010 θεσπίζεται ένα πολύ περιορισμένο καθεστώς διεθνούς δικαιοδοσίας, αναγνώρισης και εκτέλεσης προκειμένου να διασφαλισθούν ισότιμες συνθήκες για τους ενάγοντες και η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων περί ευθύνης και αποζημιώσεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αφενός η ιδιαιτερότητα του καθεστώτος διεθνούς δικαιοδοσίας της σύμβασης HNS του 2010 που αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι για τα θύματα ατυχημάτων ισχύουν σαφείς δικονομικοί κανόνες και ασφάλεια δικαίου ώστε η προσφυγή στα δικαστήρια να είναι περισσότερο αποτελεσματική, και αφετέρου οι αναμενόμενες νομικές και πρακτικές δυσκολίες που συνεπάγεται η εφαρμογή ενός ξεχωριστού καθεστώτος δικαιοδοσίας στην Ένωση, σε σύγκριση με το καθεστώς που ισχύει για άλλα συμβαλλόμενα κράτη της σύμβασης HNS του 2010, δικαιολογούν μια εξαίρεση στη γενική εφαρμογή του αναδιατυπωμένου κανονισμού Βρυξέλλες Ι·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δανία εξαιρείται από την εφαρμογή του Τίτλου V του Μέρους 3 της ΣΛΕΕ και δεν συμμετέχει στην έγκριση της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τις πτυχές που σχετίζονται με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικάλυψη μεταξύ της σύμβασης HNS του 2010 και των ενωσιακών διατάξεων σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις έχει αποτελέσει τη νομική βάση για την έγκριση της απόφασης 2002/971/ΕΚ, δεδομένου ότι το πρωτόκολλο HNS του 2010 τροποποίησε τη σύμβαση HNS του 1996, οι δε συνέπειες της σύμβασης HNS του 2010 για τις ενωσιακές διατάξεις θα πρέπει να αξιολογηθούν υπό το φως του πεδίου εφαρμογής και των διατάξεων της οδηγίας 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (η «ΟΠΕ»)(6) που έχει καταστεί μέρος της ενωσιακής έννομης τάξης μετά την έκδοση της απόφασης 2002/971/ΕΚ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΠΕ εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής της περιβαλλοντικές ζημίες ή επικείμενες απειλές τέτοιων ζημιών, οι οποίες καλύπτονται από σύμβαση HNS του 2010 μετά την έναρξη ισχύος της (άρθρο 4 παράγραφος 2 και παράρτημα IV της ΟΠΕ)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση HNS του 2010 θεσπίζει αντικειμενική ευθύνη του πλοιοκτήτη για κάθε ζημία που προξενείται από τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών που καλύπτονται από τη σύμβαση καθώς και την υποχρέωσή του να ασφαλιστεί ή να προβεί σε άλλη οικονομική διασφάλιση για την κάλυψη της ευθύνης του για ζημίες στο πλαίσιο της σύμβασης, ενώ απαγορεύει για το σκοπό αυτό έτερες αξιώσεις εις βάρος του πλοιοκτήτη πλην εκείνων βάσει της εν λόγω σύμβασης (άρθρο 7 παράγραφοι 4 και 5)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περίπτωση που όλα τα κράτη μέλη δεν επικυρώσουν ή δεν προσχωρήσουν εντός της ίδιας προθεσμίας στη σύμβαση HNS του 2010 υπάρχει κίνδυνος να διέπεται ο ναυτιλιακός κλάδος ταυτόχρονα από δύο διαφορετικά νομικά καθεστώτα, ένα ενωσιακό και ένα διεθνές, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει άνιση μεταχείριση για τα θύματα της ρύπανσης, όπως παράκτιες κοινότητες, αλιείς κ.λπ., και θα ήταν αντίθετο με το πνεύμα της σύμβασης HNS του 2010·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λοιπές συμβάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV της ΟΠΕ έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές, δεδομένου ότι έχουν επιτύχει μία εξισορρόπηση μεταξύ περιβαλλοντικών και επιχειρηματικών συμφερόντων μέσω ενός σαφούς καταλογισμού της ευθύνης, στο πλαίσιο του οποίου δεν υπάρχει συνήθως αμφιβολία για το ποιος φέρει την ευθύνη, καθώς και μέσω της σύναψης υποχρεωτικής ασφάλισης και μηχανισμών ταχείας αποκατάστασης που δεν περιορίζονται μόνο σε περιβαλλοντικές ζημίες·

1.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη τις εξής συστάσεις:

   i) να διασφαλιστεί ότι, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου(7), οι διεθνείς υποχρεώσεις που θα αναληφθούν με την επικύρωση ή την προσχώρηση στη σύμβαση HNS του 2010 δεν θα θίξουν τον ενιαίο χαρακτήρα, την ακεραιότητα και αποτελεσματικότητα των κοινών ενωσιακών κανόνων·
   ii) να δοθεί στη συνάρτηση αυτή μεγαλύτερη προσοχή στην επικάλυψη μεταξύ του αναδιατυπωμένου κανονισμού Βρυξέλλες Ι και της σύμβασης HNS του 2010 όσον αφορά τις δικονομικές διατάξεις που ισχύουν για τις αξιώσεις και τις αγωγές ενώπιον των δικαστηρίων των συμβαλλομένων κρατών βάσει της εν λόγω σύμβασης·
   iii) να διασφαλιστεί ότι ελαχιστοποιείται το ενδεχόμενο σύγκρουσης μεταξύ της ΟΠΕ και της σύμβασης HNS του 2010, μέσω της λήψης κάθε κατάλληλου μέτρου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ρήτρα αποκλειστικότητας βάσει του άρθρου 7 παράγραφοι 4 και 5 της σύμβασης HNS του 2010, στο πλαίσιο της οποίας δεν επιτρέπεται να ασκηθούν άλλες αγωγές εις βάρος του πλοιοκτήτη πλην εκείνων σύμφωνα με την προαναφερθείσα σύμβαση, γίνεται πλήρως σεβαστή από τα κράτη μέλη που επικυρώνουν ή προσχωρούν στη σύμβαση·
   iv) να διασφαλιστεί ότι ελαχιστοποιείται επίσης ο κίνδυνος δημιουργίας και παγίωσης ενός ανταγωνιστικού μειονεκτήματος για τα κράτη που προτίθενται να προσχωρήσουν στη σύμβαση HNS του 2010 σε σύγκριση με τα κράτη που προτίθενται ενδεχομένως να αναβάλλουν τη διαδικασία αυτή και να συνεχίσουν να υπόκεινται μόνο στις διατάξεις της ΟΠΕ·
   v) να διασφαλιστεί η άρση της μόνιμης συνύπαρξης δύο καθεστώτων ευθύνης στον τομέα της ναυτιλίας – ενός ενωσιακού και ενός διεθνούς – τα οποία θα οδηγούσαν στον κατακερματισμό της ενωσιακής νομοθεσίας και, επιπλέον, θα αναιρούσαν τον σαφή καταλογισμό ευθυνών και θα προκαλούσαν χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες προς βλάβην των θυμάτων και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων·
   vi) να διασφαλιστεί συναφώς ότι θα επιβληθεί στα κράτη μέλη μία σαφής υποχρέωση να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος, δηλαδή να επικυρώσουν ή να προσχωρήσουν στη σύμβαση HNS του 2010 εντός ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο έτη από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ η απόφαση του Συμβουλίου·

2.  φρονεί ότι με το παρόν ψήφισμα θα δοθεί στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή μία ακόμη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις συστάσεις που εκτίθενται στην παράγραφο 1·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να ζητήσει να συνεχιστεί η εξέταση μαζί με την Επιτροπή και το Συμβούλιο.

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.
(2) ΕΕ L 337 της 13.12.2002, σ. 55.
(3) ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ. 1.
(4) Έγγραφο 13142/15.
(5) Διατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/Submissions/EU/hazardous-and-noxious-substances.pdf.
(6) Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας (ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 56).
(7) Γνώμη του Δικαστηρίου της 19ης Μαρτίου 1993, 2/91, ECLI:EU:C:1993:106, σκέψη 25· απόφαση του Δικαστηρίου της 5ης Νοεμβρίου 2002, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Δανίας, C-467/98, ECLI:EU:C:2002:625, σκέψη 82· γνώμη του Δικαστηρίου της 7ης Φεβρουαρίου 2006, 1/03, ECLI:EU:C:2006:81, σκέψεις 120 και 126· γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (προσχώρηση της Κροατίας) ***
PDF 377kWORD 62k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (13085/2014 – C8-0009/2015 – 2014/0224(NLE))
P8_TA(2016)0261A8-0148/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13085/2014),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου της συμφωνίας πλαισίου περί εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (13082/2014),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 207 και 209 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0009/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0148/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων.


Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (έγκριση) ***
PDF 379kWORD 62k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου (05431/2015 – C8-0061/2015 – 2013/0441(NLE))
P8_TA(2016)0262A8-0149/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05431/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας-πλαισίου περί εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου (15616/2010),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 207 και 209 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0061/2015),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0149/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0263.


Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (ψήφισμα)
PDF 429kWORD 102k
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου (05431/2015 – C8-0061/2015 – 2013/0441(NLE)2015/2234(INI))
P8_TA(2016)0263A8-0143/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05431/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου (15616/2010),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 207 και 209 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) (C8-0061/2015),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης(1),

–  έχοντας υπόψη τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των Φιλιππίνων και της ΕΕ (κατά την εποχή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ)), που συνήφθησαν στις 12 Μαΐου 1964 με τον διορισμό του Πρέσβη των Φιλιππίνων στην ΕΟΚ,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο συνεργασίας για την ανάπτυξη ΕΚ-Φιλιππίνων, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 1985,

–  έχοντας υπόψη το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Φιλιππίνες,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EOK) αριθ. 1440/80 του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 1980, για τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ινδονησίας, της Μαλαισίας, των Φιλιππίνων, της Σιγκαπούρης και της Ταϊλάνδης, χωρών μελών της Ένωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας(2),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 18ης Μαΐου 2015 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο: «Η ΕΕ και η ASEAN: μια εταιρική σχέση με στρατηγικό σκοπό»,

–  έχοντας υπόψη τη 10η σύνοδο κορυφής της ASEM που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο στις 16-17 Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη Διακοινοβουλευτική Συνάντηση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κοινοβουλίου των Φιλιππίνων, του Φεβρουαρίου του 2013,

–  έχοντας υπόψη την 23η συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας ASEAN-ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στην Τζακάρτα στις 4 Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα πρόσφατα ψηφίσματά του για τις Φιλιππίνες, ιδίως εκείνα της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τα κρούσματα ατιμωρησίας στις Φιλιππίνες(3), της 21ης Ιανουαρίου 2010 σχετικά με τις Φιλιππίνες (μετά την σφαγή στο Maguindanao στις 23 Νοεμβρίου 2009)(4) και της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με το Φιλιππίνες (σχετικά με τις εχθροπραξίες μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου των Μόρο (MNLF))(5),

–  έχοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες είναι ιδρυτικό μέλος της ASEAN μετά την υπογραφή της Διακήρυξης της Μπανγκόκ στις 8 Αυγούστου 1967.

–  έχοντας υπόψη την 27η σύνοδο κορυφής της ASEAN που πραγματοποιήθηκε στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας από 18 έως 22 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την 14η σύνοδο κορυφής για την ασφάλεια στην Ασία (Διάλογος του Σάνγκρι-Λα του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών - IISS) που πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη από τις 29 έως τις 31 Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της ειδικής εισηγήτριας των Ηνωμένων Εθνών Hilal Elver, της 29ης Δεκεμβρίου 2015, για το δικαίωμα στη διατροφή (A/HRC/31/51/Add.1), της ειδικής εισηγήτριας των Ηνωμένων Εθνών Joy Ngozi Ezeilo, της 19ης Απριλίου 2013, για την εμπορία ανθρώπων (A/HRC/23/48/Add.3) και του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών Philip Alston, της 29ης Απριλίου 2009, για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις (A/HRC/11/2/Add.8),

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη καθολική περιοδική εξέταση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών του Μαΐου του 2012, στην οποία οι Φιλιππίνες αποδέχτηκαν 66 από τις 88 συστάσεις,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης των Φιλιππίνων για τη διατροφή κατά την περίοδο από το 2011 έως το 2016, το πρόγραμμα ταχείας εφαρμογής για τον μετριασμό της πείνας, καθώς και το ολοκληρωμένο σχέδιο αγροτικής μεταρρύθμισης του 1988 και τον κώδικα αλιείας του 1998,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0143/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από πλευράς διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι Φιλιππίνες αποτελούν πρότυπο για τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής, δεδομένου ότι έχουν επικυρώσει οκτώ από τις εννέα συμβάσεις μείζονος σημασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εξαιρουμένης της σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση (CPPED), καθώς και το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου το 2011·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση των Φιλιππίνων κατέληξε σε μια ειρηνευτική συμφωνία στο Μιντανάο με το Ισλαμικό Απελευθερωτικό Μέτωπο Μόρο (MILF), τον Μάρτιο 2014, η οποία προβλέπει τη δημιουργία μιας αυτόνομης περιοχής Bangsamoro στον μουσουλμανικό νότο, αλλά δεν περιλαμβάνει άλλες παραστρατιωτικές ομάδες που αντιτίθενται στην ειρηνευτική διαδικασία· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι το νομοθετικό σώμα των Φιλιππίνων δεν ψήφισε εντέλει τον βασικό νόμο για την περιοχή Bangsamoro τον Φεβρουάριο του 2016, με αποτέλεσμα οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις να μην έχουν επιτυχή έκβαση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες έχουν λάβει στρατιωτική εκπαίδευση από τον στρατό των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση εξεγέρσεων και τρομοκρατικών επιθέσεων και την κατάρτιση των υπηρεσιών πληροφοριών, στο πλαίσιο του αγώνα τους κατά παραστρατιωτικών ομάδων που έχουν πιθανές συνδέσεις με περιφερειακές τρομοκρατικές ομάδες της Νοτιοανατολικής Ασίας και διεθνείς τρομοκρατικές ομάδες όπως την Αλ Κάιντα και το ISIS·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν συμφωνία ενισχυμένης αμυντικής συνεργασίας (EDCA) τον Απρίλιο του 2015·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιαπωνία και οι Φιλιππίνες υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας και Ανταλλαγών στο πεδίο της Άμυνας, τον Ιανουάριο του 2015·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ Κίνας και Φιλιππίνων έχουν σημειώσει βαθμιαία επιδείνωση μετά τις καταγγελίες του 2008 περί διαφθοράς σχετικά με την κινεζική βοήθεια, και, κυρίως, μετά την αυξανόμενη πίεση της Κίνας σχετικά με τις αξιώσεις της στη Νότια Σινική Θάλασσα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες ξεκίνησαν μια υπόθεση διαιτησίας στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), τον Ιανουάριο του 2013, επιδιώκοντας να αποσαφηνιστούν τα θαλάσσια δικαιώματά τους στο πλαίσιο της UNCLOS, καθώς και η βασιμότητα της διεκδίκησης της Κίνας βάσει του «διαγράμματος εννέα σημείων» (9-dash line) σε πολύ μεγάλο τμήμα της Νότιας Σινικής Θάλασσας·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες ανακοίνωσαν ότι θα ανοίξουν νέες ναυτικές και αεροπορικές βάσεις με εκτεταμένη πρόσβαση στην Νότια Σινική Θάλασσα, και θα θέσουν αυτές τις εγκαταστάσεις στη διάθεση σκαφών των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και του Βιετνάμ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ χορήγησε τον Δεκέμβριο 2014 το καθεστώς ΣΓΠ + στις Φιλιππίνες, καθιστώντας τις την πρώτη χώρα του ASEAN με τέτοιες εμπορικές προτιμήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς αυτό παρέχει στις Φιλιππίνες τη δυνατότητα να εξάγουν στην ΕΕ άνευ δασμών το 66% όλων των προϊόντων της, μεταξύ των οποίων μεταποιημένα οπωροκηπευτικά, έλαιο κοκοφοίνικα, είδη υπόδησης, αλιευτικά και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες αποτελούνται από χιλιάδες νησιά, γεγονός που αποτελεί πρόκληση για την εσωτερική διασύνδεση, τις υποδομές και το εμπόριο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ένας από τους σημαντικότερους ξένους επενδυτές και εμπορικούς εταίρους των Φιλιππίνων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και η τέταρτη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά των Φιλιππίνων, αντιπροσωπεύοντας το 11,56% των συνολικών εξαγωγών των Φιλιππίνων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες εξέφρασαν προσφάτως το ενδιαφέρον τους να προσχωρήσουν στην Εταιρική Σχέση του Ειρηνικού και ότι βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο των διαβουλεύσεων με τις ΗΠΑ για την προσχώρησή τους στη συμφωνία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει υπερδιπλασιάσει τα κονδύλια της αναπτυξιακής συνεργασίας με τις Φιλιππίνες για την περίοδο 2014-2020 και έχει παράσχει επίσης σημαντική ανθρωπιστική και επείγουσα βοήθεια στα θύματα των τροπικών καταιγίδων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες είναι η τρίτη πλέον ευάλωτη αναπτυσσόμενη χώρα στην κλιματική αλλαγή, η οποία θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στους γεωργικούς και θαλάσσιους πόρους της·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη τις ολέθριες συνέπειες του τυφώνα Haiyan το 2013, ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο περίπου 6 000 ανθρώπων, εξακολουθεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και έχει επιδεινώσει σε μεγάλο βαθμό την επισιτιστική ανασφάλεια, έχοντας ωθήσει άλλο ένα εκατομμύριο ανθρώπων στη φτώχεια, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ·

1.  χαιρετίζει τη σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τις Φιλιππίνες·

2.  θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη και βοήθεια για την ανάπτυξη ικανοτήτων στις Φιλιππίνες με στόχο τη μείωση της φτώχειας, την κοινωνική ένταξη, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, την προώθηση της ειρήνης, της συμφιλίωσης, της ασφάλειας και της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος, και να στηρίζει την χώρα στην δημιουργία ετοιμότητας σε περίπτωση καταστροφών, την αρωγή και αποκατάσταση και στην εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

3.  ενθαρρύνει την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να συνεχίσει να προωθεί την επίτευξη περαιτέρω προόδου όσον αφορά την εξάλειψη της διαφθοράς και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4.  επαινεί τις Φιλιππίνες για τη συμμετοχή τους στον διεθνή αντιτρομοκρατικό συνασπισμό από το 2001· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αναφορές σχετικά με κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων κατά την εφαρμογή μέτρων καταστολής εξεγέρσεων από τις στρατιωτικές δυνάμεις των Φιλιππίνων, και ιδίως από παραστρατιωτικές μονάδες·

5.  υπενθυμίζει ότι η ομάδα Αμπού Σαγιάφ κατηγορείται για τις χειρότερες τρομοκρατικές ενέργειες που έχουν διαπραχθεί στις Φιλιππίνες, και ιδίως για αιματηρές βομβιστικές επιθέσεις, όπως αυτή σε οχηματαγωγό στη Μανίλα η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 100 ανθρώπων, το 2004·

6.  τονίζει τις αυξανόμενες ανησυχίες ότι το ISIS θα επικρατήσει σε φιλικά προσκείμενες ομάδες στην Νοτιοανατολική Ασία, δεδομένου ότι διεξάγει την προπαγάνδα του στις τοπικές γλώσσες, και ορισμένοι εξτρεμιστές της περιοχής έχουν ήδη προσχωρήσει σε αυτό·

7.  εκφράζει ικανοποίηση για τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η κυβέρνηση των Φιλιππίνων και υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η επίτευξη μιας ειρηνευτικής διαδικασίας στο Μιντανάο με όσο το δυνατόν λιγότερες αποχές· σημειώνει τη συμβολή της διεθνούς ομάδας επαφής στη συμφωνία του Μιντανάο· εκφράζει τη βαθιά του απογοήτευση για το γεγονός ότι η ειρηνευτική συμφωνία του Μιντανάο δεν εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο των Φιλιππίνων· ζητεί τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και την έγκριση από το κοινοβούλιο του βασικού νόμου για την περιοχή Bangsamoro·

8.  καταδικάζει τη σφαγή χριστιανών χωρικών που διαπράχθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 2015 από αυτονομιστές αντάρτες στο Μιντανάο· επικροτεί την πρωτοβουλία της φιλιππινέζικης ΜΚΟ PeaceTech να φέρει σε επαφή χριστιανούς και μουσουλμάνους μαθητές μέσω του λογισμικού Skype, προκειμένου να προωθηθούν οι ανταλλαγές μεταξύ των δύο κοινοτήτων·

9.  ζητεί από την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να αναπτύξει ικανότητες για τη συστηματική συλλογή δεδομένων όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων και ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν την κυβέρνηση, και ιδίως το Διοργανικό Συμβούλιο για την Καταπολέμηση της Εμπορίας (IACAT), στις προσπάθειες για την ενίσχυση της βοήθειας και της στήριξης των θυμάτων, τη θέσπιση αποτελεσματικών μέτρων επιβολής του νόμου και τη βελτίωση των νόμιμων οδών μετανάστευσης εργατικού δυναμικού και της αξιοπρεπούς μεταχείρισης των φιλιππινέζων μεταναστών σε τρίτες χώρες·

10.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να έλθουν σε συνεννόηση με τις Φιλιππίνες με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, τη συνεργασία και την παροχή στήριξης στην κυβέρνηση για την ανάπτυξη ικανοτήτων στο πλαίσιο του διεθνούς αγώνα κατά της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού και σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου·

11.  επισημαίνει ότι οι Φιλιππίνες βρίσκονται σε στρατηγική θέση, πλησίον των μεγάλων διεθνών ναυτιλιακών και αεροπορικών διαδρομών στη Νότια Σινική Θάλασσα·

12.  υπενθυμίζει τις σοβαρές ανησυχίες του για τις εντάσεις στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, αντίθετα με τη δήλωση συμπεριφοράς του 2002, διάφορα μέρη διεκδικούν εδάφη στις διαφιλονικούμενες περιοχές· εκφράζει ανησυχία ιδίως για τις ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας δραστηριότητες της Κίνας αυτή τη στιγμή, με την οικοδόμηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων, λιμανιών και τουλάχιστον ενός διαδρόμου προσγείωσης/απογείωσης· καλεί όλα τα μέρη στην διαφιλονικούμενη περιοχή να απέχουν από μονομερείς και προκλητικές ενέργειες και να επιλύσουν τις διαφορές τους ειρηνικά, με βάση το διεθνές δίκαιο, και ιδίως την UNCLOS, μέσω της αμερόληπτης διεθνούς μεσολάβησης και διαιτησίας· παροτρύνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να αναγνωρίσουν τη δικαιοδοσία της UNCLOS και του Διαιτητικού Δικαστηρίου και ζητεί να σεβαστούν την όποια ενδεχόμενη απόφαση βάσει της UNCLOS· στηρίζει όλες τις δράσεις που συμβάλλουν στη μετατροπή της Νότιας Σινικής Θάλασσας σε «Θάλασσα Ειρήνης και Συνεργασίας»· υποστηρίζει επίσης τις προσπάθειες να συμφωνήσουν τα εμπλεκόμενα μέρη σχετικά με έναν κώδικα συμπεριφοράς για την ειρηνική εκμετάλλευση των συγκεκριμένων θαλάσσιων περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ασφαλών εμπορικών οδών, και ενθαρρύνει τη λήψη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει τη διμερή και πολυμερή συνεργασία ώστε να μπορέσει να συμβάλει αποτελεσματικά στην ασφάλεια της περιοχής·

13.  χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ των Φιλιππίνων και της Ινδονησίας που αποσαφηνίζει το ζήτημα των επικαλυπτόμενων θαλάσσιων συνόρων στις θάλασσες του Μιντανάο και της Κελέβης, τον Μάιο του 2014·

14.  καλεί τις Φιλιππίνες, ως μία από τις χώρες στις οποίες έχει χορηγηθεί το καθεστώς ΣΓΠ+ από την ΕΕ, να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή όλων των βασικών διεθνών συμβάσεων για τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, το περιβάλλον και τη χρηστή διακυβέρνηση, όπως καταγράφονται στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012· αναγνωρίζει ότι οι Φιλιππίνες ενίσχυσαν τη νομοθεσία τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τις Φιλιππίνες να συνεχίσουν να σημειώνουν προόδους όσον αφορά την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων με τη δημοσίευση του εθνικού σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και όσον αφορά την εξάλειψη της διαφθοράς· εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τα μέτρα καταστολής με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι ακτιβιστές που διοργανώνουν ειρηνικές εκστρατείες για την προστασία της γης των προγόνων τους από τις επιπτώσεις της εξορυκτικής δραστηριότητας και της αποψίλωσης· υπενθυμίζει ότι, βάσει του ΣΓΠ+, οι δικαιούχοι θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα πρότυπα στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της διακυβέρνησης·

15.  λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση των Φιλιππίνων όσον αφορά το καθεστώς ΣΓΠ+ που τους χορηγήθηκε, ιδίως σε σχέση με την επικύρωση και των επτά συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα που συνδέονται με το ΣΓΠ+ της ΕΕ· επισημαίνει ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την εφαρμογή τους· αναγνωρίζει τα βήματα που έχει κάνει η κυβέρνηση και την πρόοδο που έχει συντελεστεί μέχρι στιγμής·

16.  ενθαρρύνει τις Φιλιππίνες να συνεχίσουν να βελτιώνουν το επενδυτικό κλίμα, περιλαμβανομένου του περιβάλλοντος για τις ΑΞΕ, μέσω της αύξησης της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης, να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αναπτύξουν περαιτέρω τις υποδομές, όπου κρίνεται σκόπιμο μέσω συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα· εκφράζει ανησυχία για τις επιπτώσεις που θα έχει η κλιματική αλλαγή στις Φιλιππίνες·

17.  ενθαρρύνει την κυβέρνηση να επενδύσει στις νέες τεχνολογίες και στο διαδίκτυο, ώστε να διευκολυνθούν οι πολιτιστικές και εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των νησιών του αρχιπελάγους·

18.  επιδοκιμάζει τη συμφωνία της 22ας Δεκεμβρίου 2015 για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια μελλοντική συνθήκη ελεύθερου εμπορίου με τις Φιλιππίνες· θεωρεί ότι η Επιτροπή και οι αρχές των Φιλιππίνων θα πρέπει να διασφαλίσουν υψηλά πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία και το περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω συμφωνία ελεύθερου εμπορίου πρέπει να αποτελέσει θεμελιώδες στοιχείο για τη σύναψη διαπεριφερειακής συμφωνίας ΕΕ-ASEAN στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων, για την οποία θα μπορούσαν να ξεκινήσουν παράλληλες διαπραγματεύσεις·

19.  σημειώνει ότι 800 000 Φιλιππινέζοι ζουν στην ΕΕ και ότι οι φιλιππινέζοι ναυτικοί που εργάζονται σε νηολογημένα στην ΕΕ πλοία στέλνουν στις Φιλιππίνες εμβάσματα συνολικού ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω τις αμοιβαίες ανταλλαγές φοιτητών, καθηγητών και επιστημονικών ερευνητών, καθώς και τις πολιτιστικές ανταλλαγές·

20.  δεδομένου ότι σε πολλά πλοία που δεν έχουν κοινοτική σημαία και καταπλέουν σε ευρωπαϊκούς λιμένες, τα πληρώματα αποτελούνται ως επί το πλείστον από Φιλιππινέζους και, δεδομένων των σκληρών και απάνθρωπων συνθηκών εργασίας υπό τις οποίες ζουν πολλοί από αυτούς τους ναυτικούς, ζητεί από τα κράτη μέλη να μην επιτρέπουν τον κατάπλου των πλοίων στα οποία οι συνθήκες εργασίας αντιβαίνουν στα εργασιακά δικαιώματα και στις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί επίσης από τα πλοία με μη κοινοτική σημαία να διασφαλίζουν τις συνθήκες εργασίας των πληρωμάτων τους σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία και τους κανόνες που ορίζουν η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ)·

21.  ζητεί τακτικές ανταλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και του Κοινοβουλίου, ώστε να μπορέσει το Κοινοβούλιο να παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου και την επίτευξη των στόχων της·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0262.
(2) ΕΕ L 144 της 10.6.1980, σ. 1.
(3) ΕΕ C 332 E της 15.11.2013, σ. 99.
(4) ΕΕ C 305 E της 11.11.2010, σ. 11.
(5) ΕΕ C 87 E της 1.4.2010, σ. 181.


Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Τυνησία ***I
PDF 122kWORD 67k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Τυνησία (COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD))
P8_TA(2016)0264A8-0187/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0067),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 212 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0032/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 1ης Ιουνίου 2016, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0187/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 8 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Τυνησία

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2016/1112.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε με την επιφύλαξη της κοινής δήλωσης που εγκρίθηκε μαζί με την απόφαση αριθ. 778/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία, η οποία θα πρέπει να συνεχίσει να θεωρείται ως η βάση για όλες τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής σε τρίτες χώρες και εδάφη.


Κανόνες κατά ορισμένων πρακτικών φοροαποφυγής *
PDF 832kWORD 353k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς (COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS))
P8_TA(2016)0265A8-0189/2016

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2016)0026),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0031/2016),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Κοινοβούλιο της Μάλτας και το Κοινοβούλιο της Σουηδίας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0189/2016),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Οι τρέχουσες πολιτικές προτεραιότητες στον τομέα της διεθνούς φορολογίας τονίζουν την ανάγκη για τη διασφάλιση της καταβολής των φόρων στον τόπο στον οποίο παράγονται τα κέρδη και η αξία. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στον δίκαιο χαρακτήρα των φορολογικών συστημάτων και να επιτραπεί στις κυβερνήσεις να ασκούν αποτελεσματικά τη φορολογική τους κυριαρχία. Αυτοί οι νέοι πολιτικοί στόχοι έχουν μετατραπεί σε συστάσεις για συγκεκριμένη δράση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας κατά της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης των κερδών (BEPS) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Για να αντιμετωπιστεί η ανάγκη για πιο δίκαιη φορολόγηση, η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της, της 17 Ιουνίου 2015, καθορίζει ένα σχέδιο δράσης για τη δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση3 (το σχέδιο δράσης).
(1)  Οι τρέχουσες πολιτικές προτεραιότητες στον τομέα της διεθνούς φορολογίας τονίζουν την ανάγκη για τη διασφάλιση της καταβολής των φόρων στον τόπο στον οποίο παράγονται τα κέρδη και δημιουργείται η αξία. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στον δίκαιο χαρακτήρα των φορολογικών συστημάτων και να επιτραπεί στις κυβερνήσεις να ασκούν αποτελεσματικά τη φορολογική τους κυριαρχία. Αυτοί οι νέοι πολιτικοί στόχοι έχουν μετατραπεί σε συστάσεις για συγκεκριμένη δράση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας κατά της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης των κερδών (BEPS) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Για να αντιμετωπιστεί η ανάγκη για πιο δίκαιη φορολόγηση, η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της, της 17ης Ιουνίου 2015, καθορίζει ένα σχέδιο δράσης για τη δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση3 (το σχέδιο δράσης) στο οποίο αναγνωρίζεται ότι μια πλήρως ανεπτυγμένη κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ), με ενδεδειγμένη και δίκαιη κλείδα κατανομής, θα άλλαζε πραγματικά τα δεδομένα όσον αφορά την καταπολέμηση των τεχνητών στρατηγικών BEPS. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύσει το συντομότερο δυνατό μια φιλόδοξη πρόταση για μια ΚΕΒΦΕ και η νομοθετική αρχή θα πρέπει να ολοκληρώσει το ταχύτερο δυνατό τις διαπραγματεύσεις σχετικά με αυτήν την κρίσιμης σημασίας πρόταση. Θα πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2012 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ).
__________________
__________________
3 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Ένα δικαιότερο και αποδοτικότερο σύστημα φορολόγησης των εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 5 νευραλγικοί τομείς δράσης» COM(2015)302 τελικό της 17ης Ιουνίου 2015.
3 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Ένα δικαιότερο και αποδοτικότερο σύστημα φορολόγησης των εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 5 νευραλγικοί τομείς δράσης» COM(2015)0302 τελικό της 17ης Ιουνίου 2015.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)   Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η καταπολέμηση της απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής αποτελούν κορυφαίες πολιτικές προτεραιότητες, δεδομένου ότι οι πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού είναι μη αποδεκτές από την άποψη της ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Τα περισσότερα κράτη μέλη, υπό την ιδιότητά τους ως μελών του ΟΟΣΑ, έχουν αναλάβει τη δέσμευση να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα των 15 επιμέρους δράσεων κατά της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών, που δημοσιεύθηκαν στις 5 Οκτωβρίου 2015. Ως εκ τούτου, είναι ουσιώδους σημασίας για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ως ελάχιστη προϋπόθεση, τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της BEPS και γενικότερα, να λάβουν μέτρα για την αποθάρρυνση πρακτικών φοροαποφυγής και την εξασφάλιση δίκαιης και αποτελεσματικής φορολόγησης στην Ένωση κατά τρόπο επαρκώς συνεκτικό και συντονισμένο. Σε μια αγορά όπου οι οικονομίες είναι σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένες, υπάρχει ανάγκη για κοινές στρατηγικές προσεγγίσεις και συντονισμένη δράση, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να μεγιστοποιηθούν οι θετικές επιπτώσεις της πρωτοβουλίας κατά της BEPS. Επιπλέον, μόνο ένα κοινό πλαίσιο θα μπορούσε να αποτρέψει τον κατακερματισμό της αγοράς και τον τερματισμό υφιστάμενων αναντιστοιχιών και στρεβλώσεων της αγοράς. Τέλος, τα εθνικά μέτρα εφαρμογής που ακολουθούν μια κοινή γραμμή σε ολόκληρη την Ένωση θα παράσχουν ασφάλεια δικαίου στους φορολογούμενους ως προς το ότι τα εν λόγω μέτρα είναι συμβατά με το δίκαιο της Ένωσης.
(2)  Τα περισσότερα κράτη μέλη, υπό την ιδιότητά τους ως μελών του ΟΟΣΑ, έχουν αναλάβει τη δέσμευση να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα των 15 επιμέρους δράσεων κατά της πραγματικής διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών, που δημοσιεύθηκαν στις 5 Οκτωβρίου 2015. Ως εκ τούτου, είναι ουσιώδους σημασίας για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ως ελάχιστη προϋπόθεση, τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της BEPS και γενικότερα, να λάβουν μέτρα για την αποθάρρυνση πρακτικών φοροαποφυγής και την εξασφάλιση δίκαιης και αποτελεσματικής φορολόγησης στην Ένωση κατά τρόπο επαρκώς συνεκτικό και συντονισμένο. Σε μια αγορά όπου οι οικονομίες είναι σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένες, υπάρχει ανάγκη για κοινές στρατηγικές προσεγγίσεις και συντονισμένη δράση, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να μεγιστοποιηθούν οι θετικές επιπτώσεις της πρωτοβουλίας κατά των γνήσιων στρατηγικών BEPS, λαμβάνοντας παράλληλα επαρκή μέριμνα για την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών που λειτουργούν εντός της εσωτερικής αγοράς. Επιπλέον, μόνο ένα κοινό πλαίσιο θα μπορούσε να αποτρέψει τον κατακερματισμό της αγοράς και τον τερματισμό υφιστάμενων αναντιστοιχιών και στρεβλώσεων της αγοράς. Τέλος, τα εθνικά μέτρα εφαρμογής που ακολουθούν μια κοινή γραμμή σε ολόκληρη την Ένωση θα παράσχουν ασφάλεια δικαίου στους φορολογούμενους ως προς το ότι τα εν λόγω μέτρα είναι συμβατά με το δίκαιο της Ένωσης. Σε μια Ένωση που χαρακτηρίζεται από πολύ διαφορετικές εθνικές αγορές, η σφαιρική εκτίμηση επιπτώσεων όλων των προβλεπόμενων μέτρων εξακολουθεί να είναι κρίσιμης σημασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτή η κοινή γραμμή θα τύχει ευρείας υποστήριξης από τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Δεδομένου ότι οι φορολογικοί παράδεισοι μπορούν να χαρακτηριστούν διαφανείς από τον ΟΟΣΑ, θα πρέπει να υποβληθούν προτάσεις που θα έχουν ως στόχο την αύξηση της διαφάνειας των καταπιστευμάτων και των ιδρυμάτων.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Είναι απαραίτητο να δοθούν στις φορολογικές αρχές κατάλληλα μέσα για να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά την BEPS και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να βελτιώσουν τη διαφάνεια όσον αφορά τις δραστηριότητες των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, ιδίως σε σχέση με τα πραγματοποιηθέντα κέρδη, τους καταβληθέντες φόρους επί των κερδών, τις εισπραχθείσες επιδοτήσεις, τις φορολογικές εκπτώσεις, τον αριθμό των εργαζομένων και τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)
(4β)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπεια όσον αφορά την αντιμετώπιση των μόνιμων εγκαταστάσεων, είναι ουσιώδους σημασίας τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν, τόσο στη συναφή νομοθεσία όσο και στις διμερείς φορολογικές συμβάσεις, έναν κοινό ορισμό των μόνιμων εγκαταστάσεων κατά την έννοια του άρθρου 5 του Υποδείγματος Σύμβασης Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίων του ΟΟΣΑ.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)
(4γ)  Προκειμένου να αποφευχθεί η ασυνεπής κατανομή των κερδών στις μόνιμες εγκαταστάσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες σχετικά με τα κέρδη που είναι καταλογιστέα στις μόνιμες εγκαταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 του Υποδείγματος Σύμβασης Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίων του ΟΟΣΑ και θα πρέπει να προσαρμόζουν την εφαρμοστέα νομοθεσία και τις διμερείς συμβάσεις στους κανόνες αυτούς, όταν οι τελευταίοι υποβάλλονται σε αναθεώρηση.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κανόνες κατά της διάβρωσης των φορολογικών βάσεων στην εσωτερική αγορά και της μετατόπισης των κερδών εκτός της εσωτερικής αγοράς. Είναι αναγκαίοι κανόνες στους εξής τομείς για την επίτευξη αυτού του στόχου: περιορισμοί στην δυνατότητα έκπτωσης των τόκων, φορολόγηση κατά την έξοδο από μια χώρα, ρήτρα προοδευτικής απαλλαγής, γενικός κανόνας απαγόρευσης των καταχρήσεων, ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες και πλαίσιο κανόνων για την αντιμετώπιση υβριδικών αποκλίσεων. Όταν η εφαρμογή των κανόνων αυτών οδηγεί σε διπλή φορολογία, οι φορολογούμενοι πρέπει να λαμβάνουν ελάφρυνση μέσω της εκπτώσεως του φόρου που έχει καταβληθεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, ανάλογα με την περίπτωση. Επομένως, οι κανόνες θα πρέπει να αποσκοπούν όχι μόνο στην καταπολέμηση των πρακτικών φοροδιαφυγής αλλά και στην αποτροπή της δημιουργίας εμποδίων στην αγορά, όπως η διπλή φορολόγηση.
(5)  Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κανόνες κατά της διάβρωσης των φορολογικών βάσεων στην εσωτερική αγορά και της μετατόπισης των κερδών εκτός της εσωτερικής αγοράς. Είναι αναγκαίοι κανόνες στους εξής τομείς για την επίτευξη αυτού του στόχου: περιορισμοί στη δυνατότητα έκπτωσης των τόκων, βασικά μέτρα άμυνας κατά της χρήσης περιοχών δικαιοδοσίας όπου επικρατεί το απόρρητο ή περιοχών δικαιοδοσίας με χαμηλή φορολογία με σκοπό τη BEPS, φορολόγηση κατά την έξοδο από μια χώρα, σαφής ορισμός της μόνιμης εγκατάστασης, ακριβείς κανόνες για τις τιμές μεταβίβασης, ένα πλαίσιο για τα φορολογικά καθεστώτα που είναι ευνοϊκά προς τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ρήτρα προοδευτικής απαλλαγής αν δεν υπάρχει έγκυρη φορολογική σύμβαση παρόμοιου αποτελέσματος με τρίτη χώρα, γενικός κανόνας απαγόρευσης των καταχρήσεων, κανόνες για ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες και πλαίσιο κανόνων για την αντιμετώπιση υβριδικών αποκλίσεων. Όταν η εφαρμογή των κανόνων αυτών οδηγεί σε διπλή φορολογία, οι φορολογούμενοι πρέπει να λαμβάνουν ελάφρυνση μέσω της εκπτώσεως του φόρου που έχει καταβληθεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, ανάλογα με την περίπτωση. Επομένως, οι κανόνες θα πρέπει να αποσκοπούν όχι μόνο στην καταπολέμηση των πρακτικών φοροδιαφυγής αλλά και στην αποτροπή της δημιουργίας εμποδίων στην αγορά, όπως η διπλή φορολόγηση. Για την ορθή εφαρμογή των κανόνων αυτών, οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους. Ωστόσο, είναι επίσης αναγκαίο να θεσπιστεί επειγόντως μια ενιαία δέσμη κανόνων για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών των διασυνοριακών εταιρειών στην Ένωση, όπου οι όμιλοι εταιρειών θα αντιμετωπίζονται ως ενιαία οντότητα για φορολογικούς σκοπούς, προκειμένου να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά και να εξαλειφθούν πολλές από τις αδυναμίες του υφιστάμενου πλαισίου φορολογίας των εταιρειών, οι οποίες επιτρέπουν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Σε μια προσπάθεια να μειώσουν τη συνολική φορολογική οφειλή τους, οι διασυνοριακοί όμιλοι εταιρειών προβαίνουν όλο και περισσότερο σε μετατόπιση των κερδών, συχνά μέσω διογκωμένων πληρωμών τόκων, από δικαιοδοσίες με υψηλή φορολογία προς χώρες με καθεστώτα χαμηλότερης φορολογίας. Ο κανόνας περιορισμού των τόκων είναι αναγκαίος προκειμένου να αποθαρρυνθούν τέτοιες πρακτικές με τον περιορισμό στην δυνατότητα έκπτωσης του καθαρού χρηματοπιστωτικού κόστους των φορολογουμένων (δηλαδή του ποσού κατά το οποίο οι χρηματοπιστωτικές δαπάνες υπερβαίνουν τα χρηματοπιστωτικά έσοδα). Είναι, επομένως, αναγκαίο να καθοριστεί μια αναλογία για τη δυνατότητα έκπτωσης που αναφέρεται στα έσοδα του φορολογουμένου προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA). Τα χρηματοπιστωτικά έσοδα που απαλλάσσονται από φόρους δεν πρέπει να συμψηφίζονται με χρηματοπιστωτικές δαπάνες. Αυτό συμβαίνει επειδή μόνο το φορολογητέο εισόδημα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό του ύψους των τόκων μέχρι το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί έκπτωση φόρου. Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων που αντιμετωπίζουν μειωμένους κινδύνους σχετικά με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών, τα καθαρά έσοδα από τόκους θα πρέπει πάντα να εκπίπτουν έως ένα καθορισμένο μέγιστο ποσό, το οποίο ενεργοποιείται όταν οδηγεί σε υψηλότερη έκπτωση απ’ ό, τι η αναλογία η βασισμένη στα EBITDA. Σε περίπτωση που η φορολογούμενη εταιρεία αποτελεί μέρος ομίλου που υποβάλλει υποχρεωτικούς ενοποιημένους λογαριασμούς, το συνολικό χρέος του ομίλου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της χορήγησης στους φορολογούμενους δικαίωμα εκπτώσεως υψηλότερων ποσών καθαρού χρηματοπιστωτικού κόστους. Ο κανόνας περιορισμού των τόκων θα πρέπει να εφαρμόζεται σε σχέση με το καθαρό χρηματοπιστωτικό κόστος ενός φορολογουμένου χωρίς διάκριση αν οι δαπάνες προέρχονται από χρέος που λαμβάνεται σε εθνικό επίπεδο, σε διασυνοριακό επίπεδο εντός της Ένωσης ή από τρίτη χώρα. Μολονότι είναι γενικά αποδεκτό ότι οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, δηλαδή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, πρέπει επίσης να υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά τη δυνατότητα έκπτωσης των τόκων, αναγνωρίζεται επίσης ότι οι δύο αυτοί τομείς παρουσιάζουν ειδικά χαρακτηριστικά που απαιτούν μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση. Δεδομένου ότι οι συζητήσεις στον τομέα αυτό δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε επαρκή συμπεράσματα σε ενωσιακό και διεθνές πλαίσιο, δεν είναι ακόμη δυνατόν να προβλεφθούν ειδικοί κανόνες για τον χρηματοπιστωτικό και τον ασφαλιστικό τομέα.
(6)  Σε μια προσπάθεια να μειώσουν τη συνολική φορολογική οφειλή τους, οι διασυνοριακοί όμιλοι εταιρειών προβαίνουν όλο και περισσότερο σε μετατόπιση των κερδών, συχνά μέσω διογκωμένων πληρωμών τόκων, από δικαιοδοσίες με υψηλή φορολογία προς χώρες με καθεστώτα χαμηλότερης φορολογίας. Ο κανόνας περιορισμού των τόκων είναι αναγκαίος προκειμένου να αποθαρρυνθούν τέτοιες γνήσιες πρακτικές BEPS με τον περιορισμό στην δυνατότητα έκπτωσης του καθαρού χρηματοπιστωτικού κόστους των φορολογουμένων (δηλαδή του ποσού κατά το οποίο οι χρηματοπιστωτικές δαπάνες υπερβαίνουν τα χρηματοπιστωτικά έσοδα). Όσον αφορά το κόστος των τόκων, είναι, επομένως, αναγκαίο να καθοριστεί μια αναλογία για τη δυνατότητα έκπτωσης που αναφέρεται στα έσοδα του φορολογουμένου προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA). Τα χρηματοπιστωτικά έσοδα που απαλλάσσονται από φόρους δεν πρέπει να συμψηφίζονται με χρηματοπιστωτικές δαπάνες. Αυτό συμβαίνει επειδή μόνο το φορολογητέο εισόδημα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό του ύψους των τόκων μέχρι το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί έκπτωση φόρου. Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων που αντιμετωπίζουν μειωμένους κινδύνους σχετικά με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών, τα καθαρά έσοδα από τόκους θα πρέπει πάντα να εκπίπτουν έως ένα καθορισμένο μέγιστο ποσό, το οποίο ενεργοποιείται όταν οδηγεί σε υψηλότερη έκπτωση απ’ ό, τι η αναλογία η βασισμένη στα EBITDA. Σε περίπτωση που η φορολογούμενη εταιρεία αποτελεί μέρος ομίλου που υποβάλλει υποχρεωτικούς ενοποιημένους λογαριασμούς, το συνολικό χρέος του ομίλου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της χορήγησης στους φορολογούμενους δικαίωμα εκπτώσεως υψηλότερων ποσών καθαρού χρηματοπιστωτικού κόστους. Ο κανόνας περιορισμού των τόκων θα πρέπει να εφαρμόζεται σε σχέση με το καθαρό χρηματοπιστωτικό κόστος ενός φορολογουμένου χωρίς διάκριση αν οι δαπάνες προέρχονται από χρέος που λαμβάνεται σε εθνικό επίπεδο, σε διασυνοριακό επίπεδο εντός της Ένωσης ή από τρίτη χώρα. Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, δηλαδή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, πρέπει επίσης να υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά τη δυνατότητα έκπτωσης των τόκων, ενδεχομένως με μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)  Σε περίπτωση χρηματοδότησης μακροπρόθεσμων έργων υποδομής δημοσίου συμφέροντος μέσω χρέους προς τρίτους, όπου το χρέος υπερβαίνει το κατώτατο όριο απαλλαγής που ορίζεται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, απαλλαγή σε δάνεια τρίτων τα οποία χρηματοδοτούν δημόσια έργα υποδομής, καθώς η εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων για τον περιορισμό των τόκων σε τέτοιες περιπτώσεις θα ήταν αντιπαραγωγική.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
(6β)  Η μετατόπιση κερδών σε περιοχές δικαιοδοσίας όπου επικρατεί το απόρρητο ή περιοχές δικαιοδοσίας με χαμηλή φορολογία ενέχει ιδιαίτερο κίνδυνο για τα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών, καθώς και για τη δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση των επιχειρήσεων που φοροδιαφεύγουν και των φορολογικά συνεπών επιχειρήσεων, μικρών και μεγάλων. Εκτός από τα μέτρα γενικής εφαρμογής που προτείνονται στην παρούσα οδηγία για όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας, έχει ουσιαστική σημασία να αποτρέπονται περιοχές δικαιοδοσίας όπου επικρατεί το απόρρητο ή περιοχές δικαιοδοσίας με χαμηλή φορολογία από το να βασίζουν το περιβάλλον εταιρικής φορολογίας και το νομικό περιβάλλον τους στην προστασία κερδών που προέρχονται από φοροαποφυγή ενώ παράλληλα δεν εφαρμόζουν επαρκώς τα παγκόσμια πρότυπα όσον αφορά τη χρηστή φορολογική διακυβέρνηση, π.χ. την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών, ή επιδίδονται σε σιωπηρή μη συμμόρφωση με την πλημμελή εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας και των διεθνών συμφωνιών, παρά τις πολιτικές δεσμεύσεις περί εφαρμογής τους. Προτείνονται επομένως ειδικά μέτρα με στόχο την αξιοποίηση της παρούσας οδηγίας ως εργαλείου για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των υφιστάμενων περιοχών δικαιοδοσίας όπου επικρατεί το απόρρητο ή περιοχών δικαιοδοσίας με χαμηλή φορολογία με τη διεθνή προσπάθεια για φορολογική διαφάνεια και δικαιοσύνη.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Πολύ συχνά, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις προβαίνουν σε διευθετήσεις για να μεταφέρουν τα κέρδη τους σε φορολογικούς παραδείσους, χωρίς να καταβάλλουν φόρο ή με πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Με την έννοια της μόνιμης εγκατάστασης θα ορίζονται με ακριβή και δεσμευτικό τρόπο οι προϋποθέσεις τις οποίες θα πρέπει να πληροί μια πολυεθνική επιχείρηση προκειμένου να θεωρείται εγκατεστημένη σε μια χώρα. Με τον τρόπο αυτό, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις θα υποχρεώνονται να καταβάλλουν τους φόρους που τους αναλογούν με δίκαιο τρόπο.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)
(7β)   Ο όρος «τιμές μεταβίβασης» αναφέρεται στους όρους και τις διευθετήσεις που διέπουν τις συναλλαγές εντός μιας πολυεθνικής εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών και των εικονικών εταιρειών, των οποίων τα κέρδη εκχωρούνται σε μητρική πολυεθνική εταιρεία. Πρόκειται για τις τιμές τις οποίες χρησιμοποιούν συνδεδεμένες εταιρείες εγκατεστημένες σε διαφορετικές χώρες για τις ενδοομιλικές συναλλαγές τους, όπως η μεταφορά εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Δεδομένου ότι οι τιμές καθορίζονται από συνδεδεμένα, μη ανεξάρτητα μέλη μιας πολυεθνικής επιχείρησης, ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν την αντικειμενική τιμή της αγοράς. Η Ένωση πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα φορολογητέα κέρδη των πολυεθνικών επιχειρήσεων δεν μεταβιβάζονται εκτός της δικαιοδοσίας του αντίστοιχου κράτους μέλους και ότι οι φορολογικές βάσεις που δηλώνονται από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στις χώρες τους αντικατοπτρίζουν την οικονομική δραστηριότητα την οποία αναπτύσσουν στο μέρος αυτό. Προς το συμφέρον των φορολογουμένων, είναι απαραίτητο να περιοριστεί ο κίνδυνος της διπλής μη φορολόγησης που ενδέχεται να προκύψει από τη διαφορά απόψεων μεταξύ δύο χωρών όσον αφορά τον καθορισμό της αποζημίωσης σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού για τις διεθνείς συναλλαγές τους με συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Το εν λόγω σύστημα δεν αποκλείει τη χρήση διαφόρων τεχνητών διευθετήσεων, ιδίως για τα προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχει τιμή αγοράς (για παράδειγμα, το δικαίωμα δικαιόχρησης ή οι υπηρεσίες προς επιχειρήσεις).
Τροπολογία 101/αναθ.
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)
(7γ)  Σε ολόκληρη την Ένωση χρησιμοποιούνται ευρέως καθεστώτα που συνδέονται με τη διανοητική ιδιοκτησία, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και την έρευνα και ανάπτυξη. Διάφορες μελέτες της Επιτροπής έχουν, εντούτοις, καταδείξει σαφώς ότι η σχέση μεταξύ των πλαισίων για την ευρεσιτεχνία και της προώθησης της έρευνας και ανάπτυξης είναι σε πολλές περιπτώσεις αυθαίρετη. Ο ΟΟΣΑ έχει αναπτύξει την τροποποιημένη προσέγγιση βάσει αιτιώδους συνδέσμου, σε μια προσπάθεια ρύθμισης του συστήματος πλαισίων για την ευρεσιτεχνία. Με τη μέθοδο αυτή διασφαλίζεται ότι, εντός του συστήματος πλαισίων για την ευρεσιτεχνία, μόνο τα έσοδα που συνδέονται άμεσα με δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης υπόκεινται σε προνομιακό φορολογικό συντελεστή. Ωστόσο, είναι ήδη ορατή η δυσκολία των κρατών μελών να εφαρμόσουν τις έννοιες του «αιτιώδους συνδέσμου» και της «οικονομικής ουσίας» στα πλαίσια τους για την καινοτομία. Εάν, έως τον Ιανουάριο του 2017, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην εφαρμόζουν πλήρως και ομοιογενώς την τροποποιημένη προσέγγιση βάσει αιτιώδους συνδέσμου με στόχο την εξάλειψη των υφιστάμενων επιζήμιων φορολογικών καθεστώτων που είναι ευνοϊκά προς τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει νέα, δεσμευτική νομοθετική πρόταση δυνάμει του άρθρου 116 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να μετατεθεί στις 30 Ιουνίου 2017 η ημερομηνία κατάργησης των παλαιών επιζήμιων καθεστώτων με τη συντόμευση της περιόδου κατά την οποία εφαρμόζεται η ρήτρα κεκτημένων δικαιωμάτων. Η ΚΕΒΦΕ θα πρέπει να εξαλείψει το φαινόμενο της μετατόπισης κερδών μέσω φορολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τη διανοητική ιδιοκτησία.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 δ (νέα)
(7δ)   Ο φόρος εξόδου δεν θα πρέπει να επιβάλλεται στις περιπτώσεις που τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία είναι υλικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία παράγουν ενεργό εισόδημα. Οι μεταβιβάσεις των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων αποτελούν αναπόφευκτο μέρος της αποτελεσματικής κατανομής πόρων από μια επιχείρηση και δεν αποσκοπούν πρωτίστως στη φορολογική βελτιστοποίηση και στη φοροαποφυγή, και θα πρέπει, επομένως, να εξαιρούνται από τέτοιες διατάξεις.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Λόγω των εγγενών δυσχερειών στην παροχή έκπτωσης για τους φόρους που καταβάλλονται στην αλλοδαπή, τα κράτη τείνουν όλο και περισσότερο να απαλλάσσουν από τη φορολογία τα εισοδήματα αλλοδαπής προελεύσεως εντός του κράτους κατοικίας. Οι ανεπιθύμητες αρνητικές επιπτώσεις αυτής της προσέγγισης είναι ωστόσο ότι ενθαρρύνει καταστάσεις στις οποίες αφορολόγητο εισόδημα ή εισόδημα με χαμηλή φορολογία εισέρχεται στην εσωτερική αγορά και στη συνέχεια, κυκλοφορεί - σε πολλές περιπτώσεις, αφορολόγητό - στο εσωτερικό της Ένωσης, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα στο πλαίσιο του δικαίου της Ένωσης. Οι ρήτρες προοδευτικής απαλλαγής χρησιμοποιούνται συνήθως για την καταπολέμηση τέτοιου είδους πρακτικών. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η ρήτρα προοδευτικής απαλλαγής η οποία θα απευθύνεται σε ορισμένους τύπους εισοδήματος από αλλοδαπή πηγή, όπως για παράδειγμα διανομές κερδών, έσοδα από τη διάθεση μετοχών και κέρδη μόνιμης εγκατάστασης που απαλλάσσονται από τη φορολογία στην Ένωση και προέρχονται από τρίτες χώρες. Το εισόδημα αυτό θα πρέπει να υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Ένωση, εφόσον έχει φορολογηθεί κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο στην τρίτη χώρα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρήτρα προοδευτικής απαλλαγής δεν απαιτεί έλεγχο της οντότητας που έχει χαμηλή φορολογία και, ως εκ τούτου, μπορεί να μην υπάρχει πρόσβαση στα λογιστικά βιβλία της οικονομικής οντότητας, ο υπολογισμός του πραγματικού φορολογικού συντελεστή μπορεί να είναι πολύ περίπλοκη διαδικασία. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον νόμιμο φορολογικό συντελεστή κατά την εφαρμογή της ρήτρας προοδευτικής απαλλαγής. Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τη ρήτρα προοδευτικής απαλλαγής θα πρέπει να παρέχουν πίστωση για το φόρο που καταβάλλεται στην αλλοδαπή, για την αποφυγή διπλής φορολογίας.
(8)  Λόγω των εγγενών δυσχερειών στην παροχή έκπτωσης για τους φόρους που καταβάλλονται στην αλλοδαπή, τα κράτη τείνουν όλο και περισσότερο να απαλλάσσουν από τη φορολογία τα εισοδήματα αλλοδαπής προελεύσεως εντός του κράτους κατοικίας. Οι ανεπιθύμητες αρνητικές επιπτώσεις αυτής της προσέγγισης είναι ωστόσο ότι ενθαρρύνει καταστάσεις στις οποίες αφορολόγητο εισόδημα ή εισόδημα με χαμηλή φορολογία εισέρχεται στην εσωτερική αγορά και στη συνέχεια, κυκλοφορεί - σε πολλές περιπτώσεις, αφορολόγητο - στο εσωτερικό της Ένωσης, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα στο πλαίσιο του δικαίου της Ένωσης. Οι ρήτρες προοδευτικής απαλλαγής χρησιμοποιούνται συνήθως για την καταπολέμηση τέτοιου είδους πρακτικών. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η ρήτρα προοδευτικής απαλλαγής η οποία θα απευθύνεται σε ορισμένους τύπους εισοδήματος από αλλοδαπή πηγή, όπως για παράδειγμα διανομές κερδών, έσοδα από τη διάθεση μετοχών και κέρδη μόνιμης εγκατάστασης που απαλλάσσονται από τη φορολογία στην Ένωση. Το εισόδημα αυτό θα πρέπει να υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Ένωση, εφόσον έχει φορολογηθεί κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο στη χώρα προέλευσης και εάν δεν υπάρχει έγκυρη φορολογική σύμβαση παρόμοιου αποτελέσματος με αυτή τη χώρα. Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τη ρήτρα προοδευτικής απαλλαγής θα πρέπει να παρέχουν πίστωση για το φόρο που καταβάλλεται στην αλλοδαπή, για την αποφυγή διπλής φορολογίας.
Τροπολογία 96
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)   Οι γενικοί κανόνες απαγόρευσης των καταχρήσεων (ΓΚΑΚ) περιλαμβάνονται στα φορολογικά συστήματα για την αντιμετώπιση των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί με ειδικά στοχοθετημένες διατάξεις. Ως εκ τούτου, η λειτουργία των ΓΚΑΚ έχει σκοπό να συμπληρώνει κενά, πράγμα που δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή ειδικών κανόνων κατά των καταχρήσεων. Εντός της Ένωσης, η εφαρμογή των ΓΚΑΚ θα πρέπει να περιορίζεται σε διευθετήσεις που είναι «εντελώς τεχνητές» (όχι γνήσιες)· σε αντίθετη περίπτωση, ο φορολογούμενος θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να επιλέγει την πιο αποτελεσματική από φορολογική άποψη δομή για τις εμπορικές υποθέσεις του. Επιπλέον, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι ΓΚΑΚ εφαρμόζονται σε εσωτερικές καταστάσεις, εντός της Ένωσης και έναντι τρίτων χωρών με ομοιόμορφο τρόπο, έτσι ώστε να μην υπάρχουν διαφορές όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τα αποτελέσματά τους σε εγχώριες και σε διασυνοριακές καταστάσεις.
(9)   Οι γενικοί κανόνες απαγόρευσης των καταχρήσεων (ΓΚΑΚ) περιλαμβάνονται στα φορολογικά συστήματα για την αντιμετώπιση των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί με ειδικά στοχοθετημένες διατάξεις. Ως εκ τούτου, η λειτουργία των ΓΚΑΚ έχει σκοπό να συμπληρώνει κενά, πράγμα που δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή ειδικών κανόνων κατά των καταχρήσεων. Εντός της Ένωσης, η εφαρμογή των ΓΚΑΚ θα πρέπει να εφαρμόζεται σε υφιστάμενες διευθετήσεις ο κύριος σκοπός, ή ένας από τους κύριους σκοπούς, των οποίων είναι η παραχώρηση φορολογικού πλεονεκτήματος που εξουδετερώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό των, σε αντίθετη περίπτωση, ισχυουσών φορολογικών διατάξεων, χωρίς να εμποδίζεται ο φορολογούμενος από το να επιλέγει την πιο αποτελεσματική από φορολογική άποψη δομή για τις εμπορικές υποθέσεις του. Επιπλέον, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι ΓΚΑΚ εφαρμόζονται σε εσωτερικές καταστάσεις, εντός της Ένωσης και έναντι τρίτων χωρών με ομοιόμορφο τρόπο, έτσι ώστε να μην υπάρχουν διαφορές όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τα αποτελέσματά τους σε εγχώριες και σε διασυνοριακές καταστάσεις.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Μια διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων μπορεί να θεωρηθεί μη γνήσια εφόσον οδηγεί σε διαφορετική φορολόγηση ορισμένων ειδών εισοδημάτων, όπως αυτά που προκύπτουν από διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Τροπολογία 97
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)
(9β)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν πιο αναλυτικές διατάξεις οι οποίες θα αποσαφηνίζουν τι σημαίνει μη γνήσιες διευθετήσεις και άλλες δραστηριότητες σε φορολογικά ζητήματα που υπόκεινται σε κυρώσεις. Οι κυρώσεις πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια ώστε να μην δημιουργείται νομική ανασφάλεια και να παρέχουν δυνατό κίνητρο για πλήρη συμμόρφωση προς την φορολογική νομοθεσία.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα)
(9γ)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα κυρώσεων όπως προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία και θα πρέπει να ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 δ (νέα)
(9δ)  Προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία οντοτήτων ειδικού σκοπού, όπως εταιρειών γραμματοκιβωτίου ή εικονικών εταιρειών με χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αντιστοιχούν στους ορισμούς της μόνιμης εγκατάστασης και της ελάχιστης οικονομικής ουσίας που προβλέπονται στο άρθρο 2.
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 ε (νέα)
(9ε)  Η χρήση εταιρειών γραμματοκιβωτίου θα πρέπει να απαγορεύεται για τους φορολογούμενους που δραστηριοποιούνται στην Ένωση. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν στις φορολογικές αρχές αποδεικτικά στοιχεία για την οικονομική υπόσταση καθεμίας από τις οντότητες του ομίλου τους, στο πλαίσιο της υποχρέωσής τους για ετήσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα.
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 στ (νέα)
(9στ)  Προκειμένου να βελτιωθούν οι υφιστάμενοι μηχανισμοί επίλυσης διασυνοριακών φορολογικών διαφορών στην Ένωση, με εστίαση όχι μόνο στις περιπτώσεις διπλής φορολόγησης αλλά και στις περιπτώσεις διπλής μη φορολόγησης, θα πρέπει να καθιερωθεί έως τον Ιανουάριο του 2017 ένας μηχανισμός επίλυσης διαφορών με σαφέστερους κανόνες και αυστηρότερα χρονοδιαγράμματα.
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 ζ (νέα)
(9ζ)  Η σωστή ταυτοποίηση των φορολογουμένων είναι ουσιαστική για την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών υπηρεσιών. Η δημιουργία εναρμονισμένου κοινού ευρωπαϊκού αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) θα αποτελούσε το καλύτερο μέσο για αυτή την ταυτοποίηση. Θα προσέφερε σε οιονδήποτε τρίτο τη δυνατότητα να ταυτοποιεί και να καταγράφει γρήγορα, εύκολα και σωστά τους ΑΦΜ στις διασυνοριακές σχέσεις και θα λειτουργούσε ως βάση για την αποτελεσματική και αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών υπηρεσιών των κρατών μελών. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να δραστηριοποιηθεί ενεργά για τη δημιουργία παρόμοιου αριθμού ταυτοποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως ο παγκόσμιος ταυτοποιητής νομικής οντότητας (LEI) της Επιτροπής Ρυθμιστικής Εποπτείας.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Οι κανόνες για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ) έχουν ως αποτέλεσμα την ανακατανομή του εισοδήματος μιας ελεγχόμενης θυγατρικής με χαμηλή φορολογία προς τη μητρική της εταιρεία. Στη συνέχεια, η μητρική εταιρεία υπόκειται στον φόρο για αυτό το ανακατανεμηθέν εισόδημα στο κράτος όπου είναι κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς. Ανάλογα με τις πολιτικές προτεραιότητες του κράτους αυτού, οι κανόνες για τις ΕΑΕ μπορεί να αφορούν το σύνολο μιας θυγατρικής με χαμηλή φορολογία ή να περιορίζονται στο εισόδημα που έχει τεχνητά μεταβιβαστεί προς τη θυγατρική. Είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται καταστάσεις τόσο σε τρίτες χώρες όσο και στην Ένωση. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις θεμελιώδεις ελευθερίες, ο αντίκτυπος των κανόνων εντός της Ένωσης θα πρέπει να περιορίζεται στις διευθετήσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την τεχνητή μετατόπιση των κερδών από το κράτος μέλος της μητρικής εταιρείας προς την ΕΑΕ. Στην περίπτωση αυτή, τα ποσά του εισοδήματος που κατανέμονται στη μητρική εταιρεία θα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με την αρχή του πλήρους ανταγωνισμού, έτσι ώστε το κράτος της μητρικής εταιρείας να φορολογεί ποσά εισοδήματος των ΕΑΕ μόνον στον βαθμό που αυτά δεν συμμορφώνονται με την αρχή αυτή. Οι κανόνες για τις ΕΑΕ θα πρέπει να εξαιρούν από το πεδίο εφαρμογής τους τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις εφόσον αυτές έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ένωση, περιλαμβανομένων και των μόνιμων εγκαταστάσεων των εν λόγω επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση. Αυτό συμβαίνει διότι το πεδίο εφαρμογής για την νόμιμη εφαρμογή των κανόνων για τις ΕΑΕ εντός της Ένωσης θα πρέπει να περιορίζεται σε τεχνητές καταστάσεις, χωρίς οικονομική ουσία, πράγμα που σημαίνει ότι ο χρηματοπιστωτικός και ο ασφαλιστικός τομέας, που υπόκεινται σε αυστηρή κανονιστική ρύθμιση, θα ήταν απίθανο να καλύπτονται από τους εν λόγω κανόνες.
(10)  Οι κανόνες για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ) έχουν ως αποτέλεσμα την ανακατανομή του εισοδήματος μιας ελεγχόμενης θυγατρικής με χαμηλή φορολογία προς τη μητρική της εταιρεία. Στη συνέχεια, η μητρική εταιρεία υπόκειται στον φόρο για αυτό το ανακατανεμηθέν εισόδημα στο κράτος όπου είναι κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς. Ανάλογα με τις πολιτικές προτεραιότητες του κράτους αυτού, οι κανόνες για τις ΕΑΕ μπορεί να αφορούν το σύνολο μιας θυγατρικής με χαμηλή φορολογία ή να περιορίζονται στο εισόδημα που έχει τεχνητά μεταβιβαστεί προς τη θυγατρική. Είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται καταστάσεις τόσο σε τρίτες χώρες όσο και στην Ένωση. Ο αντίκτυπος των κανόνων εντός της Ένωσης θα πρέπει να καλύπτει όλες τις διευθετήσεις στους βασικούς στόχους των οποίων συγκαταλέγεται η τεχνητή μετατόπιση των κερδών από το κράτος μέλος της μητρικής εταιρείας προς την ΕΑΕ. Στην περίπτωση αυτή, τα ποσά του εισοδήματος που κατανέμονται στη μητρική εταιρεία θα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με την αρχή του πλήρους ανταγωνισμού, έτσι ώστε το κράτος της μητρικής εταιρείας να φορολογεί ποσά εισοδήματος των ΕΑΕ μόνον στον βαθμό που αυτά δεν συμμορφώνονται με την αρχή αυτή. Θα πρέπει να αποφευχθούν επικαλύψεις μεταξύ των κανόνων για τις ΕΑΕ και της ρήτρας προοδευτικής απαλλαγής.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Οι υβριδικές αναντιστοιχίες είναι συνέπεια των διαφορών ως προς τον νομικό χαρακτηρισμό των πληρωμών (χρηματοπιστωτικά μέσα) ή των οντοτήτων και οι διαφορές αυτές εκδηλώνονται κατά την αλληλεπίδραση μεταξύ των νομικών συστημάτων δύο δικαιοδοσιών. Οι συνέπειες αυτών των αναντιστοιχιών είναι συχνά η διπλή έκπτωση (δηλαδή έκπτωση σε καθένα από τα δύο κράτη) ή η μείωση του εισοδήματος σε ένα κράτος χωρίς η διαφορά να περιλαμβάνονται στη φορολογική βάση του άλλου. Για να αποφευχθεί μια τέτοια έκβαση, είναι απαραίτητο να καθοριστούν κανόνες σύμφωνα με τους οποίους μία από τα δύο δικαιοδοσίες σε αναντιστοιχία θα προβαίνει σε νομικό χαρακτηρισμό όσον αφορά το υβριδικό μέσο ή οντότητα και η άλλη δικαιοδοσία θα κάνει δεκτό τον εν λόγω χαρακτηρισμό. Μολονότι τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει σε κατευθυντήριες γραμμές, στο πλαίσιο της ομάδας του κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων, σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των υβριδικών οντοτήτων4 και των υβριδικών μόνιμων εγκαταστάσεων5 εντός της Ένωσης καθώς και σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των υβριδικών οντοτήτων στις σχέσεις με τρίτες χώρες, εξακολουθεί να είναι αναγκαία η θέσπιση δεσμευτικών κανόνων. Τέλος, είναι αναγκαίο να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω κανόνων για τις υβριδικές αναντιστοιχίες μεταξύ των κρατών μελών. Οι υβριδικές αναντιστοιχίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω.
(11)  Οι υβριδικές αναντιστοιχίες είναι συνέπεια των διαφορών ως προς τον νομικό χαρακτηρισμό των πληρωμών (χρηματοπιστωτικά μέσα) ή των οντοτήτων και οι διαφορές αυτές εκδηλώνονται κατά την αλληλεπίδραση μεταξύ των νομικών συστημάτων δύο δικαιοδοσιών. Οι συνέπειες αυτών των αναντιστοιχιών είναι συχνά η διπλή έκπτωση (δηλαδή έκπτωση σε καθένα από τα δύο κράτη) ή η μείωση του εισοδήματος σε ένα κράτος χωρίς η διαφορά να περιλαμβάνονται στη φορολογική βάση του άλλου. Για να αποφευχθεί μια τέτοια έκβαση, είναι απαραίτητο να καθοριστούν κανόνες σύμφωνα με τους οποίους μία από τα δύο δικαιοδοσίες σε αναντιστοιχία θα προβαίνει σε νομικό χαρακτηρισμό όσον αφορά το υβριδικό μέσο ή οντότητα και η άλλη δικαιοδοσία θα κάνει δεκτό τον εν λόγω χαρακτηρισμό. Όταν προκύπτει μια τέτοια αναντιστοιχία μεταξύ ενός κράτους μέλους και μιας τρίτης χώρας, το κράτος μέλος οφείλει να διασφαλίσει τη σωστή φορολόγηση της δραστηριότητας. Μολονότι τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει σε κατευθυντήριες γραμμές, στο πλαίσιο της ομάδας του κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων, σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των υβριδικών οντοτήτων4 και των υβριδικών μόνιμων εγκαταστάσεων5 εντός της Ένωσης καθώς και σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των υβριδικών οντοτήτων στις σχέσεις με τρίτες χώρες, εξακολουθεί να είναι αναγκαία η θέσπιση δεσμευτικών κανόνων.
__________________
__________________
4 Κώδικας Δεοντολογίας (Φορολογία των Επιχειρήσεων) – Έκθεση στο Συμβούλιο, 16553/14, FISC 225, 11.12.2014.
4 Κώδικας Δεοντολογίας (Φορολογία των Επιχειρήσεων) – Έκθεση στο Συμβούλιο, 16553/14, FISC 225, 11.12.2014.
5 Κώδικας Δεοντολογίας (Φορολογία των Επιχειρήσεων) – Έκθεση στο Συμβούλιο, 9620/15, FISC 60, 11.6.2015.
5 Κώδικας Δεοντολογίας (Φορολογία των Επιχειρήσεων) – Έκθεση στο Συμβούλιο, 9620/15, FISC 60, 11.6.2015.
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)  Θα πρέπει να διατυπωθεί ένας ορισμός και να καταρτιστεί μια εξαντλητική «μαύρη λίστα», σε επίπεδο Ένωσης, των φορολογικών παραδείσων και των χωρών, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται εντός της Ένωσης, που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό μέσω ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων. Η μαύρη λίστα θα πρέπει να συμπληρώνεται από κατάλογο κυρώσεων για τις μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας και για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται εντός φορολογικών παραδείσων.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)  Μία από τις κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φορολογικές αρχές είναι η αδυναμία έγκαιρης πρόσβασης σε πλήρεις και σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τις στρατηγικές φορολογικού σχεδιασμού των πολυεθνικών εταιρειών. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ταχεία αντίδραση των φορολογικών αρχών σε φορολογικούς κινδύνους, μέσω αποτελεσματικότερης αξιολόγησης των εν λόγω κινδύνων, εστίασης στις δραστηριότητες ελέγχου και επισήμανσης των απαιτούμενων αλλαγών στην ισχύουσα νομοθεσία.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικός στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα της εσωτερικής αγοράς στο σύνολό της έναντι διασυνοριακών πρακτικών φοροαποφυγής, αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν μεμονωμένα. Τα εθνικά συστήματα φορολογίας των εταιρειών διαφέρουν μεταξύ τους και η ανεξάρτητη ανάληψη δράσης από τα κράτη μέλη απλώς θα μόνο αναπαραγάγει τον υφιστάμενο κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς στον τομέα της άμεσης φορολογίας. Έτσι, θα επιτρέψει να συνεχιστούν οι αδυναμίες και οι στρεβλώσεις όσον αφορά την αλληλεπίδραση των διαφορετικών εθνικών μέτρων. Το αποτέλεσμα θα είναι η έλλειψη συντονισμού. Όμως, λόγω του γεγονότος ότι ένα μεγάλο μέρος των αδυναμιών της εσωτερικής αγοράς δημιουργούν πρωτίστως προβλήματα διασυνοριακού χαρακτήρα, πρέπει να εκδίδονται διορθωτικά μέτρα στο επίπεδο της Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να θεσπιστούν λύσεις που λειτουργούν για το σύνολο της εσωτερικής αγοράς, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης. Συνεπώς, η Ένωση μπορεί να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου. Με τον καθορισμό ενός ελάχιστου επιπέδου προστασίας για την εσωτερική αγορά, η παρούσα οδηγία αποσκοπεί μόνο στην επίτευξη του απαραίτητου ελάχιστου βαθμού συντονισμού εντός της Ένωσης για τους σκοπούς της υλοποίησης των στόχων της.
(14)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικός στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα της εσωτερικής αγοράς στο σύνολό της έναντι διασυνοριακών πρακτικών φοροαποφυγής, αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν μεμονωμένα. Τα εθνικά συστήματα φορολογίας των εταιρειών διαφέρουν μεταξύ τους και η ανεξάρτητη ανάληψη δράσης από τα κράτη μέλη απλώς θα μόνο αναπαραγάγει τον υφιστάμενο κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς στον τομέα της άμεσης φορολογίας. Έτσι, θα επιτρέψει να συνεχιστούν οι αδυναμίες και οι στρεβλώσεις όσον αφορά την αλληλεπίδραση των διαφορετικών εθνικών μέτρων. Το αποτέλεσμα θα είναι η έλλειψη συντονισμού. Όμως, λόγω του γεγονότος ότι ένα μεγάλο μέρος των αδυναμιών της εσωτερικής αγοράς δημιουργούν πρωτίστως προβλήματα διασυνοριακού χαρακτήρα, πρέπει να εκδίδονται διορθωτικά μέτρα στο επίπεδο της Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να θεσπιστούν λύσεις που λειτουργούν για το σύνολο της εσωτερικής αγοράς, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης. Συνεπώς, η Ένωση μπορεί να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου. Με τον καθορισμό ενός ελάχιστου επιπέδου προστασίας για την εσωτερική αγορά, η παρούσα οδηγία αποσκοπεί μόνο στην επίτευξη του απαραίτητου ελάχιστου βαθμού συντονισμού εντός της Ένωσης για τους σκοπούς της υλοποίησης των στόχων της. Ωστόσο, η αναθεώρηση του νομικού πλαισίου στον τομέα της φορολογίας με σκοπό τη ρύθμιση των πρακτικών που διαβρώνουν τη φορολογική βάση μέσω κανονισμού θα είχε καταστήσει δυνατή την επίτευξη καλύτερου αποτελέσματος όσον αφορά την εξασφάλιση ισότιμων όρων εντός της εσωτερικής αγοράς.
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει ανάλυση κόστους-οφέλους και να εκτιμήσει τον πιθανό αντίκτυπο που θα είχε ένας υψηλός φόρος επί του επαναπατρισμού κεφαλαίων τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες με χαμηλό φορολογικό συντελεστή.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)
(14β)  Όλες οι εμπορικές συμφωνίες και συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης στις οποίες η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος θα πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης σε φορολογικά θέματα, με στόχο την αύξηση της διαφάνειας και την καταπολέμηση επιζήμιων φορολογικών πρακτικών.
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της και να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την αξιολόγηση αυτή,
(15)  Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει ειδικό μηχανισμό παρακολούθησης, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και την ομοιόμορφη ερμηνεία των μέτρων της από τα κράτη μέλη. Θα πρέπει να αξιολογήσει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την αξιολόγηση αυτή.
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
1a)  «φορολογούμενος»: εταιρική οντότητα η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας·
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
4α)  «κόστος δικαιωμάτων»: το κόστος που προκύπτει από πληρωμές πάσης φύσεως που καταβάλλονται σε αντάλλαγμα της χρήσης ή του δικαιώματος χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών ταινιών και λογισμικού, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, σχεδίων ή υποδειγμάτων, σχεδιαγραμμάτων, απόρρητων χημικών τύπων ή μεθόδων κατεργασίας, ή σε αντάλλαγμα πληροφοριών που αφορούν βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική πείρα, ή οποιοδήποτε άλλο άυλο περιουσιακό στοιχείο· οι πληρωμές για τη χρήση ή για το δικαίωμα χρήσης βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού θεωρούνται κόστος δικαιωμάτων·
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο)
4β)  «περιοχή δικαιοδοσίας όπου επικρατεί το απόρρητο ή περιοχή δικαιοδοσίας με χαμηλή φορολογία»: η περιοχή δικαιοδοσίας που πληροί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια από τις 31 Δεκεμβρίου 2016:
α)  απουσία αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών με όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της πολυμερούς συμφωνίας των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το κοινό πρότυπο αναφοράς του ΟΟΣΑ που εκδόθηκε στις 21 Ιουλίου 2014 με τίτλο «Πρότυπο για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών»·
β)  απουσία μητρώου των πραγματικών δικαιούχων εταιρειών, καταπιστευμάτων και ισοδύναμων νομικών δομών το οποίο συμμορφώνεται τουλάχιστον με το ελάχιστο πρότυπο που ορίζεται στην οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a·
γ)  νομικές ή διοικητικές διατάξεις ή πρακτικές που παρέχουν ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση σε επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το αν ασκούν πραγματική οικονομική δραστηριότητα ή έχουν ουσιαστική οικονομική παρουσία στη συγκεκριμένη χώρα:
__________________
Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73)
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)
7α)  «μόνιμη εγκατάσταση»: σταθερός τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας ευρισκόμενος σε κράτος μέλος, μέσω του οποίου διεξάγεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει η επιχειρηματική δραστηριότητα εταιρείας άλλου κράτους μέλους· ο ορισμός αυτός αφορά και περιπτώσεις στις οποίες οι εταιρείες που ασκούν εξ ολοκλήρου άυλες ψηφιακές δραστηριότητες θεωρείται ότι έχουν μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος μέλος εφόσον διατηρούν σημαντική παρουσία στην οικονομία του εν λόγω κράτους μέλους·
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 β (νέο)
7β)  «φορολογικός παράδεισος»: περιοχή δικαιοδοσίας η οποία χαρακτηρίζεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:
α)  μηδενική ή μόνο ονομαστική φορολογία για τους αλλοδαπούς·
β)  νόμοι ή διοικητικές πρακτικές που δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών με άλλες δικαιοδοσίες·
γ)  νομικές ή διοικητικές διατάξεις που δεν επιτρέπουν τη φορολογική διαφάνεια ή απουσία απαίτησης για άσκηση ουσιαστικής οικονομικής δραστηριότητας.
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 γ (νέο)
7γ)  «ελάχιστη οικονομική ουσία»: τα στοιχεία, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας, τα οποία επιτρέπουν τον ορισμό μιας επιχείρησης βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως η ύπαρξη ανθρώπινων και υλικών πόρων στο πλαίσιο της δομής της, η διαχειριστική αυτονομία της, το νομικό καθεστώς της και, ανάλογα με την περίπτωση, η φύση των στοιχείων ενεργητικού της·
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 δ (νέο)
7δ)  «ευρωπαϊκός αριθμός φορολογικού μητρώου» ή «ΑΦΜ»: αριθμός όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2012 η οποία περιέχει σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής·
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 ε (νέο)
7ε)  «τιμές μεταβίβασης»: τιμές στις οποίες μια επιχείρηση μεταβιβάζει υλικά αγαθά ή άυλα περιουσιακά στοιχεία, ή παρέχει υπηρεσίες σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις·
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 στ (νέο)
7στ)  «φορολογικό καθεστώς ευνοϊκό προς τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας»: σύστημα υπολογισμού των εισοδημάτων από διανοητική ιδιοκτησία για τα οποία μπορεί να ισχύουν φορολογικά πλεονεκτήματα, εφόσον αποδειχθεί η σύνδεση μεταξύ της επιλέξιμης δαπάνης που πραγματοποιήθηκε κατά τη δημιουργία περιουσιακών στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας (που εκφράζεται ως ποσοστό των συνολικών δαπανών που σχετίζονται με τη δημιουργία περιουσιακών στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας) και των εισοδημάτων που προέρχονται από τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας· το σύστημα αυτό περιορίζει τα περιουσιακά στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή σε άυλα αγαθά ισοδύναμης λειτουργίας και αποτελεί τη βάση για τον ορισμό των «επιλέξιμων δαπανών», των «συνολικών δαπανών» και των «εισοδημάτων από περιουσιακά στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας»·
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 ζ (νέο)
7ζ)  «εταιρεία γραμματοκιβωτίου»: οποιαδήποτε νομική οντότητα η οποία στερείται οικονομικής ουσίας και δημιουργείται για καθαρά φορολογικούς σκοπούς·
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 η (νέο)
7η)  «πρόσωπο ή επιχείρηση συνδεδεμένη με φορολογούμενο»: κατάσταση στην οποία το πρώτο πρόσωπο κατέχει συμμετοχή άνω του 25% στο δεύτερο, ή στην οποία τρίτο πρόσωπο κατέχει συμμετοχή άνω του 25% σε αμφότερα.
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 θ (νέο)
7θ)  «υβριδική αναντιστοιχία»: κατάσταση μεταξύ ενός φορολογουμένου σε ένα κράτος μέλος και μιας συνδεδεμένης επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται στο εφαρμοστέο σύστημα φορολογίας των εταιρειών, σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα όπου το ακόλουθο αποτέλεσμα οφείλεται στις διαφορές ως προς τον νομικό χαρακτηρισμό ενός χρηματοπιστωτικού μέσου ή οντότητας:
α)  διενεργείται έκπτωση για την ίδια πληρωμή, τις δαπάνες ή τις ζημίες τόσο στο κράτος μέλος από το οποίο προέρχεται η πληρωμή ή στο οποίο πραγματοποιούνται οι δαπάνες ή οι ζημίες, όσο και σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα («διπλή έκπτωση»)· ή
β)  υπάρχει έκπτωση για μια πληρωμή στο κράτος μέλος ή στην τρίτη χώρα από όπου προέρχεται η πληρωμή χωρίς αντίστοιχη καταχώριση της ίδιας πληρωμής στο άλλο κράτος μέλος ή στην τρίτη χώρα (έκπτωση χωρίς καταχώριση).
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
2.  Το επιπλέον κόστος δανεισμού εκπίπτει στο φορολογικό έτος κατά το οποίο πραγματοποιούνται μόνο μέχρι 30 τοις εκατό των εσόδων προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του φορολογουμένου ή μέχρι του ποσού του 1 000 000 ευρώ, ανάλογα με το ποσό που είναι υψηλότερο. Τα EBITDA υπολογίζονται προσθέτοντας στο φορολογητέο εισόδημα τα προσαρμοσμένα για φορολογικούς σκοπούς ποσά των καθαρών εξόδων για τόκους και άλλων εξόδων ισοδυνάμων με τόκους καθώς και τα προσαρμοσμένα για φορολογικούς σκοπούς ποσά των αποσβέσεων.
2.  Το επιπλέον κόστος δανεισμού εκπίπτει στο φορολογικό έτος κατά το οποίο πραγματοποιούνται μόνο μέχρι 20% των εσόδων προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του φορολογουμένου ή μέχρι του ποσού του 2 000 000 EUR, ανάλογα με το ποσό που είναι υψηλότερο. Τα EBITDA υπολογίζονται προσθέτοντας στο φορολογητέο εισόδημα τα προσαρμοσμένα για φορολογικούς σκοπούς ποσά των καθαρών εξόδων για τόκους και άλλων εξόδων ισοδυνάμων με τόκους καθώς και τα προσαρμοσμένα για φορολογικούς σκοπούς ποσά των αποσβέσεων.
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρέσουν από το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2 το υπέρμετρο κόστος δανεισμού για δάνεια τρίτων που χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση δημόσιου έργου υποδομής το οποίο έχει τουλάχιστον δεκαετή διάρκεια και θεωρείται από κράτος μέλος ή την Ένωση ότι εξυπηρετεί το γενικό δημόσιο συμφέρον.
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4
4.  Τα EBITDA ενός φορολογικού έτους που δεν απορροφώνται πλήρως από το κόστος δανεισμού του φορολογουμένου κατά το ίδιο ή τα προηγούμενα φορολογικά έτη μπορούν να μεταφερθούν σε μελλοντικά φορολογικά έτη.
4.  Τα EBITDA ενός φορολογικού έτους που δεν απορροφώνται πλήρως από το κόστος δανεισμού του φορολογουμένου κατά το ίδιο ή τα προηγούμενα φορολογικά έτη μπορούν να μεταφερθούν σε μελλοντικά φορολογικά έτη για περίοδο πέντε ετών.
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5
5.  Το κόστος δανεισμού που δεν μπορεί να εκπέσει κατά το τρέχον φορολογικό έτος σύμφωνα με την παράγραφο 2 εκπίπτει μέχρι το 30 τοις εκατό των EBITDA σε επόμενα φορολογικά έτη, με τον ίδιο τρόπο όπως το κόστος δανεισμού των εν λόγω ετών.
5.  Το κόστος δανεισμού που δεν μπορεί να εκπέσει κατά το τρέχον φορολογικό έτος σύμφωνα με την παράγραφο 2 εκπίπτει μέχρι το 20% των EBITDA στα πέντε επόμενα φορολογικά έτη, με τον ίδιο τρόπο όπως το κόστος δανεισμού των εν λόγω ετών.
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6
6.  Οι παράγραφοι 2 έως 5 δεν εφαρμόζονται στις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.
6.  Οι παράγραφοι 2 έως 5 δεν εφαρμόζονται στις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Η Επιτροπή επανεξετάζει το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εάν και όταν επιτευχθεί συμφωνία σε επίπεδο ΟΟΣΑ και όταν η Επιτροπή κρίνει ότι η συμφωνία του ΟΟΣΑ μπορεί να εφαρμοστεί σε ενωσιακό επίπεδο.
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέο)
Άρθρο 4α
Μόνιμη εγκατάσταση
1.  Ένας σταθερός τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας που χρησιμοποιείται ή διατηρείται από έναν φορολογούμενο θεωρείται ότι συνιστά μόνιμη εγκατάσταση, εάν ο ίδιος ο φορολογούμενος ή ένα στενά συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες στον ίδιο τόπο ή σε άλλον τόπο στο ίδιο κράτος μέλος και:
α)  ο εν λόγω τόπος ή κάποιος άλλος τόπος αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση για τον φορολογούμενο ή το στενά συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ή
β)  η συνολική δραστηριότητα που προκύπτει από τον συνδυασμό των δραστηριοτήτων που ασκούνται από τον φορολογούμενο και το στενά συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο στον ίδιο τόπο, ή από τον ίδιο φορολογούμενο ή από στενά συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα και στους δύο τόπους, δεν έχει προπαρασκευαστικό ή επικουρικό χαρακτήρα, υπό τον όρο ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται από τον φορολογούμενο και το στενά συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο στον ίδιο τόπο, ή από τον ίδιο φορολογούμενο ή από στενά συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα και στους δύο τόπους, συνιστούν συμπληρωματικές λειτουργίες που αποτελούν μέρος μιας συνεκτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.
2.  Όταν ένα πρόσωπο ενεργεί σε ένα κράτος εξ ονόματος φορολογουμένου και, υπό την ιδιότητα αυτή, συνάπτει τακτικά συμβάσεις, ή αναλαμβάνει τακτικά τον κύριο ρόλο για τη σύναψη συμβάσεων οι οποίες συνάπτονται συστηματικά χωρίς ουσιαστική τροποποίηση από τον φορολογούμενο, και οι εν λόγω συμβάσεις:
α)  συνάπτονται επ’ ονόματι του φορολογουμένου,
β)  προορίζονται για τη μεταβίβαση της κυριότητας περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον εν λόγω φορολογούμενο ή τα οποία αυτός έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί, ή προορίζονται για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, ή
γ)  προορίζονται για την παροχή υπηρεσιών από τον φορολογούμενο, ο εν λόγω φορολογούμενος θεωρείται ότι έχει μόνιμη εγκατάσταση στο εν λόγω κράτος για όλες τις δραστηριότητες τις οποίες το εν λόγω πρόσωπο ασκεί εξ ονόματος του φορολογουμένου, εκτός εάν οι δραστηριότητες του προσώπου αυτού έχουν επικουρικό ή προπαρασκευαστικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα, αν ασκούνται σε σταθερό τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας, να μην καθιστούν τον εν λόγω σταθερό τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας μόνιμη εγκατάσταση βάσει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
3.  Τα κράτη μέλη ευθυγραμμίζουν την εφαρμοστέα νομοθεσία τους και τις διμερείς συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας με το παρόν άρθρο.
4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις όσον αφορά τις έννοιες του επικουρικού ή προπαρασκευαστικού χαρακτήρα.
Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 β (νέο)
Άρθρο 4β
Κέρδη που είναι καταλογιστέα στη μόνιμη εγκατάσταση
1.  Τα κέρδη σε ένα κράτος μέλος τα οποία είναι καταλογιστέα στη μόνιμη εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 4α είναι επίσης τα κέρδη που μπορεί να αναμενόταν ότι θα είχε, ειδικά στις συναλλαγές της με άλλα μέρη της επιχείρησης, εάν επρόκειτο για χωριστές και ανεξάρτητες επιχειρήσεις που ασκούν την ίδια δραστηριότητα υπό παρόμοιες συνθήκες, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων ενεργητικού και των κινδύνων των μονίμων εγκαταστάσεων.
2.  Όταν ένα κράτος μέλος αναπροσαρμόζει το κέρδος που είναι καταλογιστέο στη μόνιμη εγκατάσταση κατά την έννοια της παραγράφου 1 και το φορολογεί αναλόγως, το κέρδος και η φορολογία στα άλλα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν αναλόγως, προκειμένου να αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση.
3.  Στο πλαίσιο της Δράσης 7 του ΟΟΣΑ για την BEPS, ο ΟΟΣΑ επανεξετάζει επί του παρόντος τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 7 του υποδείγματος σύμβασης του ΟΟΣΑ περί αποφυγής της διπλής φορολογίας στο εισόδημα και στο κεφάλαιο που είναι καταλογιστέα στις μόνιμες εγκαταστάσεις καιμόλις επικαιροποιηθούν οι εν λόγω κανόνες, τα κράτη μέλη προσαρμόζουν αναλόγως την εφαρμοστέα νομοθεσία τους.
Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 γ (νέο)
Άρθρο 4γ
Περιοχές δικαιοδοσίας όπου επικρατεί το απόρρητο ή περιοχές δικαιοδοσίας με χαμηλή φορολογία
1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν παρακράτηση φόρου για πληρωμές από οντότητα κράτους μέλους προς μία οντότητα σε περιοχή δικαιοδοσίας όπου επικρατεί το απόρρητο ή περιοχή δικαιοδοσίας με χαμηλή φορολογία.
2.  Οι πληρωμές που δεν καταβάλλονται απευθείας σε οντότητα σε περιοχή δικαιοδοσίας όπου επικρατεί το απόρρητο ή περιοχή δικαιοδοσίας με χαμηλή φορολογία, αλλά που μπορεί εύλογα να υποτεθεί ότι καταβάλλονται έμμεσα σε περιοχή δικαιοδοσίας όπου επικρατεί το απόρρητο ή περιοχή δικαιοδοσίας με χαμηλή φορολογία, π.χ. μέσω απλών μεσαζόντων σε άλλες περιοχές δικαιοδοσίας, καλύπτονται επίσης από την παράγραφο 1.
3.  Εν ευθέτω χρόνω, τα κράτη μέλη επικαιροποιούν τις συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας οι οποίες προς το παρόν αποκλείουν ένα τέτοιο ύψος παρακράτησης φόρου, προκειμένου να αρθούν οιαδήποτε νομικά εμπόδια στην εφαρμογή του εν λόγω συλλογικού αμυντικού μέτρου.
Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Ο φορολογούμενος υπόκειται στο φόρο σε ποσό που ισούται προς την αγοραία αξία των μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων, κατά τη στιγμή της εξόδου, μείον την αξία τους για φορολογικούς σκοπούς, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
1.  Ο φορολογούμενος υπόκειται στο φόρο σε ποσό που ισούται προς την αγοραία αξία των μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων, κατά τη στιγμή της εξόδου των περιουσιακών στοιχείων, μείον την αξία τους για φορολογικούς σκοπούς, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  ο φορολογούμενος μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία από την έδρα του στη μόνιμη εγκατάστασή του σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα·
α)  ο φορολογούμενος μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία από την έδρα του στη μόνιμη εγκατάστασή του σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, εφόσον το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η έδρα δεν έχει πλέον το δικαίωμα να φορολογεί τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία λόγω της μεταβίβασης·
Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  ο φορολογούμενος μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία από την μόνιμη εγκατάστασή του σε κράτος μέλος στην έδρα του ή σε άλλη μόνιμη εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα·
β)  ο φορολογούμενος μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία από την μόνιμη εγκατάστασή του σε κράτος μέλος στην έδρα του ή σε άλλη μόνιμη εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, εφόσον το κράτος μέλος της μόνιμης εγκατάστασης δεν έχει πλέον το δικαίωμα να φορολογεί τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία λόγω της μεταβίβασης·
Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  ο φορολογούμενος μεταφέρει την μόνιμη εγκατάστασή του εκτός κράτους μέλους.
δ)  ο φορολογούμενος μεταφέρει την μόνιμη εγκατάστασή του σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα εφόσον το κράτος μέλος της μόνιμης εγκατάστασης δεν έχει πλέον το δικαίωμα να φορολογεί τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία λόγω της μεταβίβασης.
Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 7
7.  Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για τις μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων προσωρινού χαρακτήρα, όταν τα περιουσιακά στοιχεία προορίζονται να επανέλθουν στο κράτος μέλος του μεταβιβάζοντος.
7.  Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για τις μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων προσωρινού χαρακτήρα, όταν τα περιουσιακά στοιχεία προορίζονται να επανέλθουν στο κράτος μέλος του μεταβιβάζοντος, ούτε για τις μεταβιβάσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων τα οποία μεταβιβάζονται με σκοπό την παραγωγή εισοδημάτων από ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα. Προκειμένου να μπορεί να επωφεληθεί από την απαλλαγή, ο φορολογούμενος θα πρέπει να αποδείξει στις φορολογικές αρχές ότι τα αποκτηθέντα στην αλλοδαπή εισοδήματα προέρχονται από ενεργό επιχειρηματική δραστηριότητα,λόγου χάριν με την προσκόμιση πιστοποιητικού των φορολογικών αρχών της αλλοδαπής.
Τροπολογία 64
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο)
Άρθρο 5α
Τιμές μεταβίβασης
1.  Σύμφωνα με το έγγραφο του ΟΟΣΑ του 2010 της 18ης Αυγούστου 2010 με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις τιμές μεταβίβασης για τις πολυεθνικές εταιρείες και τις φορολογικές διοικήσεις», τα κέρδη τα οποία θα είχαν πραγματοποιηθεί από μια επιχείρηση αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν εξαιτίας των ακόλουθων όρων, μπορούν να συμπεριληφθούν στα κέρδη της επιχείρησης αυτής και να φορολογηθούν αναλόγως:
α)  μια επιχείρηση ενός κράτους συμμετέχει αμέσως ή εμμέσως στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο μιας επιχείρησης του άλλου κράτους· ή
β)  τα ίδια πρόσωπα συμμετέχουν αμέσως ή εμμέσως στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο μιας επιχείρησης ενός κράτους και μιας επιχείρησης του άλλου κράτους· και
γ)  σε αμφότερες τις περιπτώσεις, οι δύο επιχειρήσεις συνδέονται, στις εμπορικές ή οικονομικές τους σχέσεις, με συμφωνηθέντες ή επιβληθέντες όρους οι οποίοι διαφέρουν από εκείνους που θα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων.
2.  Όταν ένα κράτος συμπεριλαμβάνει στα κέρδη μιας επιχείρησης του κράτους αυτού - και φορολογεί αναλόγως - τα κέρδη επί των οποίων η επιχείρηση του άλλου κράτους φορολογήθηκε σε αυτό το άλλο κράτος, και τα ούτως συμπεριληφθέντα κέρδη είναι τα κέρδη που θα είχαν πραγματοποιηθεί από την επιχείρηση του πρώτου κράτους αν οι συμφωνηθέντες μεταξύ των δύο επιχειρήσεων όροι ήταν αυτοί που θα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων, το άλλο κράτος προβαίνει σε κατάλληλη προσαρμογή του ποσού του φόρου που καταβλήθηκε στο κράτος αυτό επί των κερδών. Για να καθοριστεί η προσαρμογή αυτή, λαμβάνονται υπόψη οι άλλες διατάξεις της παρούσας οδηγίας και, αν χρειάζεται, γίνεται διαβούλευση των φορολογικών αρχών των κρατών.
Τροπολογία 102
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη δεν απαλλάσσουν τον φορολογούμενο από τον φόρο επί των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή εισοδημάτων που ο φορολογούμενος έχει αποκτήσει ως διανομή κερδών από μια οντότητα σε τρίτη χώρα ή ως εισόδημα από τη διάθεση μετοχών που κατέχονται από μια οντότητα σε τρίτη χώρα ή ως εισόδημα από μόνιμη εγκατάσταση, ευρισκόμενη σε τρίτη χώρα, εάν η οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση υπόκειται, στη χώρα κατοικίας της οντότητας ή στη χώρα στην οποία βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση, σε φόρο επί των κερδών με νόμιμο συντελεστή φορολογίας εταιρειών κατώτερο από 40 τοις εκατό του νόμιμου φορολογικού συντελεστή που θα είχε εισπραχθεί υπό το εφαρμοστέο σύστημα φορολογίας των εταιρειών στο κράτος μέλος του φορολογουμένου. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο φορολογούμενος υπόκειται σε φόρο επί των αλλοδαπής προελεύσεως εισοδημάτων με έκπτωση του φόρου που καταβλήθηκε στην τρίτη χώρα από τη φορολογική υποχρέωσή του στο κράτος της φορολογικής κατοικίας του. Η μείωση δεν υπερβαίνει το ποσό του φόρου το οποίο, όπως υπολογίζεται πριν από την έκπτωση, είναι αποδοτέο στο εισόδημα που μπορεί να φορολογηθεί.
1.  Τα κράτη μέλη δεν απαλλάσσουν τον φορολογούμενο από τον φόρο επί των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή εισοδημάτων, τα οποία δεν προέρχονται από ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα, που ο φορολογούμενος έχει αποκτήσει ως διανομή κερδών από μια οντότητα σε τρίτη χώρα ή ως εισόδημα από τη διάθεση μετοχών που κατέχονται από μια οντότητα σε τρίτη χώρα ή ως εισόδημα από μόνιμη εγκατάσταση, ευρισκόμενη σε τρίτη χώρα, εάν η οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση υπόκειται, στη χώρα κατοικίας της οντότητας ή στη χώρα στην οποία βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση, σε φόρο επί των κερδών με νόμιμο συντελεστή φορολογίας εταιρειών κατώτερο από 15 τοις εκατό. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο φορολογούμενος υπόκειται σε φόρο επί των αλλοδαπής προελεύσεως εισοδημάτων με έκπτωση του φόρου που καταβλήθηκε στην τρίτη χώρα από τη φορολογική υποχρέωσή του στο κράτος της φορολογικής κατοικίας του. Η μείωση δεν υπερβαίνει το ποσό του φόρου το οποίο, όπως υπολογίζεται πριν από την έκπτωση, είναι αποδοτέο στο εισόδημα που μπορεί να φορολογηθεί. Προκειμένου να μπορεί να επωφεληθεί από την απαλλαγή, ο φορολογούμενος θα πρέπει να αποδείξει στις φορολογικές αρχές ότι τα αποκτηθέντα στην αλλοδαπή εισοδήματα προέρχονται από ενεργό επιχειρηματική δραστηριότητα, που υποστηρίζεται από ανάλογο προσωπικό, εξοπλισμό, περιουσιακά στοιχεία και εγκαταστάσεις που δικαιολογούν τα εισοδήματα που καταλογίζονται σε αυτήν.
Τροπολογία 68
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
1.  Οι μη γνήσιες διευθετήσεις ή σειρά διευθετήσεων που πραγματοποιήθηκαν με ουσιαστικό σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος το οποίο ματαιώνει το αντικείμενο ή το σκοπό των διαφορετικά εφαρμοστέων φορολογικών διατάξεων δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της εταιρικής φορολογικής οφειλής. Μια διευθέτηση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή μέρη.
1.  Οι μη γνήσιες διευθετήσεις ή σειρά διευθετήσεων οι οποίες, έχοντας συσταθεί με κύριο σκοπό ή με έναν εκ των κύριων σκοπών την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος το οποίο ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό των διαφορετικά εφαρμοστέων φορολογικών διατάξεων, δεν είναι γνήσιες συνεκτιμωμένων όλων των σχετικών στοιχείων και περιστάσεων, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της εταιρικής φορολογικής οφειλής. Μια διευθέτηση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή μέρη.
Τροπολογία 103
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
3.  Όταν διευθετήσεις ή σειρά διευθετήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με την παράγραφο 1, η φορολογική υποχρέωση υπολογίζεται βάσει των χαρακτηριστικών της οικονομικής υπόστασης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.
3.  Όταν διευθετήσεις ή σειρά διευθετήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με την παράγραφο 1, η φορολογική υποχρέωση υπολογίζεται βάσει των χαρακτηριστικών της οικονομικής υπόστασης, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 2, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.
Τροπολογία 70
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Τα κράτη μέλη χορηγούν επαρκείς πόρους από πλευράς στελέχωσης, εμπειρογνωμοσύνης και προϋπολογισμού στις εθνικές φορολογικές υπηρεσίες τους, ιδιαίτερα στο προσωπικό που είναι αρμόδιο για τους φορολογικούς ελέγχους, καθώς και πόρους για την επιμόρφωση του προσωπικού των φορολογικών υπηρεσιών με εστίαση στη διασυνοριακή συνεργασία για θέματα φορολογικής απάτης και φοροαποφυγής, καθώς και στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 98
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 β (νέα)
3β.   Η Επιτροπή ιδρύει στο πλαίσιο των υπηρεσιών της μια μονάδα ελέγχου και παρακολούθησης της BEPS ως ένα ισχυρό εργαλείο κατά της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης των κερδών, που έχει ως στόχο την αξιολόγηση και την παροχή συμβουλών σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και άλλων μελλοντικών νομοθετικών πράξεων όσον αφορά τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη. Η μονάδα ελέγχου και παρακολούθησης της BEPS υποβάλλει εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 104
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  βάσει του γενικού καθεστώτος που ισχύει στην χώρα της οντότητας, τα κέρδη υπόκεινται σε πραγματικό συντελεστή φορολογίας εταιρειών κατώτερο από 40 τοις εκατό του πραγματικού φορολογικού συντελεστή που θα είχε εισπραχθεί υπό το εφαρμοστέο σύστημα φορολογίας των εταιρειών στο κράτος μέλος του φορολογουμένου·
β)  βάσει του γενικού καθεστώτος που ισχύει στη χώρα της οντότητας, τα κέρδη υπόκεινται σε πραγματικό συντελεστή φορολογίας εταιρειών κατώτερο από 15 τοις εκατό· ο εν λόγω συντελεστής αναθεωρείται σε ετήσια βάση ανάλογα με τις οικονομικές εξελίξεις στο διεθνές εμπόριο·
Τροπολογία 73
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος
γ)  πάνω από το 50 τοις εκατό του εισοδήματος που πραγματοποιεί η οντότητα εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
γ)  πάνω από το 25 τοις εκατό του εισοδήματος που πραγματοποιεί η οντότητα εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
Τροπολογία 74
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vii α (νέο)
viiα) εισόδημα από αγαθά που απετέλεσαν αντικείμενο συναλλαγών με τον φορολογούμενο ή τις συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις, εξαιρουμένων τυποποιημένων αγαθών που αποτελούν τακτικά αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ ανεξαρτήτων μερών και για τα οποία υπάρχουν δημόσια παρατηρήσιμες τιμές.
Τροπολογία 105
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
2.  Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν την παράγραφο 1 όταν μια οντότητα έχει τη φορολογική της κατοικία σε ένα κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία ΕΟΧ ή σε σχέση με μια μόνιμη εγκατάσταση μιας οντότητας τρίτης χώρας που βρίσκεται σε κράτος μέλος, εκτός εάν η εγκατάσταση της οντότητας είναι εξ ολοκλήρου τεχνητή ή στο βαθμό που η οντότητα συμμετέχει, κατά την πορεία των δραστηριοτήτων της, σε μη γνήσιες διευθετήσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή με ουσιαστικό σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος.
2.  Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την παράγραφο 1 όταν μια οντότητα έχει τη φορολογική της κατοικία σε ένα κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία ΕΟΧ ή σε σχέση με μια μόνιμη εγκατάσταση μιας οντότητας τρίτης χώρας που βρίσκεται σε κράτος μέλος, εκτός εάν ο φορολογούμενος μπορεί να αποδείξει ότι η ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρία έχει συσταθεί για βάσιμους εμπορικούς λόγους και ασκεί οικονομική δραστηριότητα που υποστηρίζεται από ανάλογο προσωπικό, εξοπλισμό, περιουσιακά στοιχεία και εγκαταστάσεις που δικαιολογούν τα εισοδήματα που καταλογίζονται σε αυτήν. Στην ειδική περίπτωση των ασφαλιστικών εταιρειών, το γεγονός ότι η μητρική εταιρεία αντασφαλίζει τους κινδύνους της μέσω των θυγατρικών της θεωρείται ως μη γνήσια διευθέτηση.
Τροπολογία 77
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – τίτλος
Υβριδικές αναντιστοιχίες
Υβριδικές αναντιστοιχίες μεταξύ κρατών μελών
Τροπολογία 80
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – εδάφιο 2 α (νέο)
Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν τις συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας που έχουν συνάψει με τρίτες χώρες ή διαπραγματεύονται συλλογικά ισοδύναμες συμβάσεις, προκειμένου οι διατάξεις του παρόντος άρθρου να καταστούν εφαρμοστέες στις διασυνοριακές σχέσεις μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών.
Τροπολογία 81
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 α (νέο)
Άρθρο 10α
Υβριδικές αναντιστοιχίες σε σχέση με τρίτες χώρες
Όταν μια υβριδική αναντιστοιχία μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας οδηγεί σε διπλή έκπτωση, το κράτος μέλος απορρίπτει την έκπτωση της εν λόγω πληρωμής, εκτός εάν το έχει ήδη πράξει η τρίτη χώρα.
Όταν μια υβριδική αναντιστοιχία μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας οδηγεί σε έκπτωση χωρίς καταχώριση, το κράτος μέλος απορρίπτει την έκπτωση ή τη μη καταχώριση της εν λόγω πληρωμής, ανάλογα με την περίπτωση, εκτός εάν το έχει ήδη πράξει η τρίτη χώρα.
Τροπολογία 82
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 β (νέο)
Άρθρο 10β
Πραγματικός φορολογικός συντελεστής
Η Επιτροπή αναπτύσσει κοινή μέθοδο υπολογισμού του πραγματικού φορολογικού συντελεστή σε κάθε κράτος μέλος, έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατάρτιση συγκριτικού πίνακα των πραγματικών φορολογικών συντελεστών στα κράτη μέλη.
Τροπολογία 83
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 γ (νέο)
Άρθρο 10γ
Μέτρα κατά της κατάχρησης των φορολογικών συμβάσεων
1.  Τα κράτη μέλη τροποποιούν τις διμερείς φορολογικές συμβάσεις τους ώστε να συμπεριλάβουν τις ακόλουθες διατάξεις:
α)  ρήτρα που διασφαλίζει ότι αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται ότι ο φόρος καταβάλλεται στον τόπο στον οποίο ασκούνται οι οικονομικές δραστηριότητες και δημιουργείται η αξία,
β)  προσάρτημα στο οποίο διευκρινίζεται ότι ο στόχος των διμερών συμβάσεων, πέραν της αποφυγής της διπλής φορολογίας, είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής,
γ)  ρήτρα για έναν γενικό κανόνα κατά της φοροαποφυγής με βάση μια δοκιμή κύριου σκοπού, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2016/136 της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων κατά της κατάχρησης των φορολογικών συμβάσεων,
δ)  ορισμό της μόνιμης εγκατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 5 του Υποδείγματος Σύμβασης Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίων του ΟΟΣΑ.
2.  Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση, έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, για μια «ευρωπαϊκή προσέγγιση για τις φορολογικές συμβάσεις», προκειμένου να εκπονηθεί ένα ευρωπαϊκό υπόδειγμα φορολογικής σύμβασης το οποίο θα μπορούσε τελικά να αντικαταστήσει τις χιλιάδες διμερείς συμβάσεις που έχουν συναφθεί από τα επιμέρους κράτη μέλη.
3.  Τα κράτη μέλη καταγγέλλουν ή απέχουν από την υπογραφή διμερών συμβάσεων με περιοχές δικαιοδοσίας οι οποίες δεν σέβονται τα ελάχιστα πρότυπα των αρχών χρηστής διακυβέρνησης σε φορολογικά θέματα που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο Ένωσης.
________________
ΕΕ L 25 της 2.2.2016, σ. 67.
Τροπολογία 84
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 δ (νέο)
Άρθρο 10δ
Χρηστή διακυβέρνηση σε φορολογικά θέματα
Η Επιτροπή συμπεριλαμβάνει διατάξεις για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης σε φορολογικά θέματα, με στόχο την αύξηση της διαφάνειας και την καταπολέμηση των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών, στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες και συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης στις οποίες η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος.
Τροπολογία 85
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 ε (νέο)
Άρθρο 10ε
Κυρώσεις
Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή τους εν λόγω κανόνες και τα μέτρα και την ενημερώνουν σχετικά με κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.
Τροπολογία 86
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – τίτλος
Επανεξέταση
Επανεξέταση και παρακολούθηση
Τροπολογία 87
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της και υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο.
1.  Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Τροπολογία 88
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 89
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η Επιτροπή θεσπίζει ειδικό μηχανισμό παρακολούθησης προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης και επαρκής μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και η ορθή ερμηνεία όλων των παρεχόμενων ορισμών και των ενεργειών που απαιτούνται από τα κράτη μέλη, με στόχο να υπάρξει μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση για την καταπολέμηση της BEPS.
Τροπολογία 90
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 α (νέο)
Άρθρο 11α
Ευρωπαϊκός αριθμός φορολογικού μητρώου
Η Επιτροπή υποβάλλει, έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση εναρμονισμένου κοινού ευρωπαϊκού αριθμού φορολογικού μητρώου, προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματική και αξιόπιστη η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τη φορολογία εντός της ΕΕ.
Τροπολογία 91
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 β (νέο)
Άρθρο 11β
Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικά θέματα
Προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια και η ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, η ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικά θέματα είναι αυτόματη και υποχρεωτική, όπως προβλέπει η οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου.
_______________
Οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 11.3.2011, σ. 1).

Συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από την CIA
PDF 449kWORD 128k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τη συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από την CIA (2016/2573(RSP))
P8_TA(2016)0266B8-0580/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4, 6, 7 και 21,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 18 και 19,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα πρωτόκολλα αυτής,

–  έχοντας υπόψη τις σχετικές πράξεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ειδικότερα το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα της 16ης Δεκεμβρίου 1966, τη σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας της 10ης Δεκεμβρίου 1984 και τα σχετικά πρωτόκολλα αυτής, καθώς και τη διεθνή σύμβαση σχετικά με την προστασία των προσώπων από τη βίαιη εξαφάνιση της 20ής Δεκεμβρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2178 (2014) που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τις απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια που προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ του ειδικού εισηγητή για τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, που εστιάζει στις επιτροπές έρευνας για μεθόδους και πρακτικές βασανιστηρίων και λοιπών μορφών κακής μεταχείρισης,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις υποθέσεις Nasr και Ghali κατά Ιταλίας (Abu Omar) του Φεβρουαρίου 2016, Al Nashiri κατά Πολωνίας και Husayn (Abu Zubaydah) κατά Πολωνίας του Ιουλίου 2014, και El-Masri κατά της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας του Δεκεμβρίου 2012,

–  έχοντας επίσης υπόψη τις υποθέσεις που εκκρεμούν ή βρίσκονται υπό εξέλιξη ενώπιον του του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Abu Zubaydah κατά Λιθουανίας και Al Nashiri κατά Ρουμανίας),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ιταλικού Δικαστηρίου που βρήκε ένοχους και καταδίκασε ερήμην σε ποινές φυλάκισης 22 πράκτορες της CIA, έναν πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας και δύο Ιταλούς πράκτορες για τον ρόλο τους κατά την απαγωγή του Ιμάμη του Μιλάνου, Abu Omar, το 2003,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και των ΗΠΑ, της 15ης Ιουνίου 2009, σχετικά με το κλείσιμο του κέντρου κράτησης του Γκουαντάναμο και τη μελλοντική συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, με βάση τις κοινές αξίες, το διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2011 σχετικά με το Γκουαντάναμο: επικείμενη απαγγελία θανατικής ποινής(1), τα άλλα ψηφίσματά του σχετικά με το Γκουαντάναμο, με πιο πρόσφατο εκείνο της 23ης Μαΐου 2013 σχετικά με την απεργία πείνας των κρατουμένων(2), το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θανατική ποινή(3) και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων, το οποίο εγκρίθηκε στο ενδιάμεσο των εργασιών της προσωρινής επιτροπής​(4), το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών χωρών εκ μέρους της CIA για τη μεταφορά και παράνομη κράτηση κρατουμένων(5), το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA: συνέχεια της έκθεσης της προσωρινής επιτροπής TDIP του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(6), και το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA(7),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης και 6ης Ιουνίου 2014 σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου, καθώς και την έκθεση της Επιτροπής του 2013 σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2012)(8), και το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014)(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 με τίτλο «Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου» (COM(2014)0158),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA(10),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Βρυξελλών σχετικά με την «Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2015,

–  έχοντας υπόψη την περατωθείσα έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 52 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) σχετικά με παράνομες κρατήσεις της CIA και μεταφορά συλληφθέντων υπόπτων για τρομοκρατικές πράξεις, και το αίτημα του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης σε όλα τα κράτη μέρη στην ΕΣΔΑ να του χορηγήσουν πληροφορίες σχετικά με περατωθείσες ή εν εξελίξει έρευνες, σχετικές υποθέσεις ενώπιον εθνικών δικαστηρίων ή άλλα μέτρα που λαμβάνονται σχετικά με το θέμα της έρευνας, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015(11),

–  έχοντας υπόψη τη διερευνητική αποστολή της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στο Βουκουρέστι, στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2015, καθώς και τη σχετική έκθεση της αποστολής,

–  έχοντας υπόψη τη δημόσια ακρόαση που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 13 Οκτωβρίου 2015, με θέμα «έρευνα σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων σε ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA»,

–  έχοντας υπόψη τη δημοσίευση της μελέτης του 2015 της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τίτλο «Στην αναζήτηση της λογοδοσίας; έρευνες της ΕΕ και των κρατών μελών για το πρόγραμμα παράδοσης και μυστικής κράτησης της CIA»,

–  έχοντας υπόψη την ανοικτή επιστολή της 11ης Ιανουαρίου 2016 την οποία απέστειλαν εμπειρογνώμονες σε θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου από τα Ηνωμένα Έθνη και τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη προς την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με την ευκαιρία της 14ης επετείου της έναρξης λειτουργίας του κέντρου κράτησης του Γκουαντάναμο,

–  έχοντας υπόψη τα πρόσφατα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν και τις εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν από τη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα των κρατουμένων στο Γκουαντάναμο, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασής τους στην ιατρική περίθαλψη, καθώς και την έκθεση του 2015 του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ/ODIHR), και τις αποφάσεις της Ομάδας Εργασίας του ΟΗΕ σχετικά με την αυθαίρετη κράτηση,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από την CIA (O-000038/2016 – B8-0367/2016 και O-000039/2016 – B8-0368/2016),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βασίζεται στις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του διεθνούς δικαίου, τόσο στις εσωτερικές πολιτικές της όσο και στη εξωτερική διάστασή της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση της ΕΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, που ενισχύθηκε από τη θέση σε ισχύ του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και από τη διαδικασία προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε όλους τους τομείς πολιτικής προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την έμφαση στον «Πόλεμο κατά της τρομοκρατίας», η ισορροπία ανάμεσα στις διάφορες εξουσίες του κράτους έχει μετατοπιστεί επικίνδυνα υπέρ της διεύρυνσης των εξουσιών των κυβερνήσεων εις βάρος των κοινοβουλίων και της δικαιοσύνης, ενώ έχει αυξηθεί χωρίς προηγούμενο η επίκληση του κρατικού απορρήτου, που εμποδίζει τη δημόσια διερεύνηση των καταγγελιών για παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα η καταπολέμηση της τρομοκρατίας να σέβεται πλήρως το κράτος δικαίου, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας στον εν λόγω τομέα, βάσει των Συνθηκών της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των εθνικών συνταγμάτων και της νομοθεσίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει καταδικάσει έντονα το καθοδηγούμενο από τις ΗΠΑ πρόγραμμα παραδόσεων και μυστικών κρατήσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA), στο πλαίσιο του οποίου σημειώθηκαν πολλαπλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων περιπτώσεων έκνομων και αυθαίρετων κρατήσεων, βασανιστηρίων και άλλων μορφών απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης, παραβιάσεων της αρχής της μη επαναπροώθησης και βίαιων εξαφανίσεων μέσω της χρήσης ευρωπαϊκού εναερίου χώρου και εδάφους από τη CIA, τούτο δε με βάση τις εργασίες της προσωρινής επιτροπής του για την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από την CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογοδοσία για αυτές τις πράξεις είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου οι εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ να προστατεύουν και να προάγουν αποτελεσματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και να εφαρμόζονται σε θέματα ασφαλείας νόμιμες και αποτελεσματικές πολιτικές, θεμελιωμένες στο κράτος δικαίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει πλήρεις έρευνες σχετικά με την ανάμιξη κρατών μελών της ΕΕ στο πρόγραμμα μυστικών κρατήσεων και έκτακτων παραδόσεων της CIA·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η 9η Δεκεμβρίου 2015 ήταν η πρώτη επέτειος της δημοσίευσης της μελέτης της Ειδικής Επιτροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ για τις υπηρεσίες πληροφοριών (SSCI) σχετικά με το πρόγραμμα κρατήσεων και ανακρίσεων της CIA και τη χρήση διάφορων μορφών βασανιστηρίων στους κρατουμένους μεταξύ του 2001 και του 2006· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη αποκάλυψε νέα στοιχεία τα οποία ενισχύουν τις καταγγελίες ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, οι αρχές τους και αξιωματούχοι και πράκτορες των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών τους ήταν συνένοχοι στο πρόγραμμα μυστικών κρατήσεων και έκτακτων παραδόσεων της CIA, ορισμένες φορές ως αποτέλεσμα διαφθοράς λόγω της προσφοράς σημαντικών χρηματικών ποσών από τη CIA ως αντάλλαγμα της συνεργασίας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη δεν οδήγησε σε οποιαδήποτε λογοδοσία στις ΗΠΑ σχετικά με τα προγράμματα μυστικών κρατήσεων και έκτακτων παραδόσεων της CIA· ότι οι ΗΠΑ δυστυχώς δεν συνεργάστηκε με τις ευρωπαϊκές έρευνες που είχαν ως αντικείμενο την ευρωπαϊκή συνενοχή στα προγράμματα της CIA και ότι κανείς δράσης δεν έχει κληθεί μέχρι στιγμής να λογοδοτήσει·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Mark Martins, γενικός εισαγγελέας στρατιωτικών επιτροπών στο Γκουαντάναμο, έχει δηλώσει ότι τα γεγονότα που εκτίθενται στην περίληψη της μελέτης της SSCI σχετικά με το πρόγραμμα κρατήσεων και ανακρίσεων της CIA συνέβησαν όντως·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν διενεργηθεί εκτενείς νέες αναλύσεις με χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην περίληψη της μελέτης της SSCI, από τις οποίες επιβεβαιώθηκαν προηγούμενες έρευνες σε σχέση με την ανάμιξη μιας σειράς χωρών -συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών της ΕΕ- και άνοιξαν νέοι δρόμοι για διερεύνηση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το προηγούμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο προαναφερόμενο ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2013, κάλεσε το παρόν Κοινοβούλιο να συνεχίσει να εκπληρώνει και να υλοποιεί την εντολή που δόθηκε από την Προσωρινή Επιτροπή για την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών χωρών από την CIA για τη μεταφορά και παράνομη κράτηση ατόμων και κατά συνέπεια να εξασφαλίσει ότι δόθηκε συνέχεια στις συστάσεις της, να εξετάσει νέα στοιχεία που ενδεχομένως θα ανακύψουν και να αξιοποιήσει πλήρως και να αναπτύξει τα δικαιώματα έρευνάς του·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν και οι εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν από τη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα των κρατουμένων στο Γκουαντάναμο δημιουργούν την ανησυχία ότι τουλάχιστον ορισμένοι κρατούμενοι δεν λαμβάνουν επαρκή ιατρική περίθαλψη ή αποκατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του 2015 του ΟΑΣΕ/ODIHR εκφράζει παρομοίως ανησυχίες σχετικά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Γκουαντάναμο, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης του δικαιώματος για δίκαιη δίκη, και ότι οι αποφάσεις της Ομάδας Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τις αυθαίρετες κρατήσεις αναφέρουν ότι διάφοροι κρατούμενοι του Γκουαντάναμο κρατούνται αυθαίρετα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα δεσμεύτηκε να κλείσει το κέντρο κράτησης του Γκουαντάναμο έως τον Ιανουάριο του 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Ιουνίου 2009 η ΕΕ και τα κράτη μέλη της και οι ΗΠΑ υπέγραψαν κοινή δήλωση σχετικά με το κλείσιμο του κέντρου κράτησης του Γκουαντάναμο και τη μελλοντική συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, με βάση τις κοινές αξίες, το διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Φεβρουαρίου 2016, ο Πρόεδρος Ομπάμα διαβίβασε στο Κογκρέσο ένα σχέδιο για το οριστικό κλείσιμο της στρατιωτικής φυλακής στο Γκουαντάναμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια κρατών μελών της ΕΕ στην επανεγκατάσταση ορισμένων από τους κρατουμένους ήταν περιορισμένη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένα από τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη δεν έχει διενεργήσει πλήρεις και ουσιαστικές έρευνες προκειμένου να προσαγάγει στη δικαιοσύνη όσους διέπραξαν εγκλήματα βάσει του διεθνούς και εθνικού δικαίου ή να εξασφαλίσει τη λογοδοσία μετά τη δημοσίευση της μελέτης της Γερουσίας των ΗΠΑ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι λυπηρό ότι τα μέλη της διερευνητικής αποστολής της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στο Βουκουρέστι δεν μπόρεσαν να επισκεφθούν το κτίριο του Εθνικού Μητρώου Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (ORNISS), το οποίο αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε ως μυστικό κέντρο κράτησης της CIA·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από την CIA, ανέθεσε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σε σύνδεση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και ιδίως την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να ξεκινήσουν εκ νέου την έρευνα σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων σε ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA και να υποβάλουν έκθεση στην ολομέλεια, εντός ενός έτους·

1.  υπογραμμίζει τη μοναδική σημασία και τη στρατηγική φύση των διατλαντικών σχέσεων σε περίοδο αυξανόμενης παγκόσμιας αστάθειας· είναι της γνώμης ότι αυτή η σχέση, η οποία βασίζεται σε κοινά συμφέροντα και κοινές αξίες, πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, εδραιωμένη στον σεβασμό της πολυμέρειας και του κράτους δικαίου και στη διάθεση επίλυσης των διενέξεων μέσω διαπραγματεύσεων·

2.  επαναλαμβάνει την έντονη καταδίκη του για τη χρήση ενισχυμένων ανακριτικών μεθόδων, οι οποίες απαγορεύονται βάσει της διεθνούς νομοθεσίας και παραβιάζουν, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα για ελευθερία, ασφάλεια, αξιοπρεπή μεταχείριση, προστασία από τα βασανιστήρια, τεκμήριο αθωότητας, δίκαιη δίκη, παράσταση με συνήγορο και ίση προστασία σύμφωνα με τη νομοθεσία·

3.  εκφράζει, ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση της μελέτης της Γερουσίας των ΗΠΑ, τις σοβαρές ανησυχίες του σχετικά με την απάθεια που επέδειξαν κράτη μέλη και θεσμικά όργανα της ΕΕ σε σχέση με την αναγνώριση των πολλαπλών παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων και με τα βασανιστήρια που έλαβαν χώρα σε ευρωπαϊκό έδαφος μεταξύ του 2001 και του 2006, τη διερεύνησή τους και την προσαγωγή των συνενόχων και των υπεύθυνων στη δικαιοσύνη·

4.  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 23ης Φεβρουαρίου 2016 στην υπόθεση Nasr και Ghali κατά Ιταλίας (44883/09), στην οποία διαπιστώθηκε ότι οι ιταλικές αρχές είχαν επίγνωση των βασανιστηρίων που διαπράχθηκαν εναντίον του Αιγύπτιου ιμάμη Abu Omar, και σαφώς έκαναν χρήση της αρχής του «κρατικού απορρήτου» για να εξασφαλίσει ότι οι υπεύθυνοι θα απολάμβαναν ντε φάκτο ατιμωρησία· καλεί τις ιταλικές αρχές να άρουν την αρχή του «κρατικού απορρήτου» για τον πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών και Στρατιωτικής Ασφάλειας (SISMi) και τον αναπληρωτή του, καθώς και για τρία πρώην μέλη της SISMi, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η δικαιοσύνη θα αποδοθεί χωρίς εμπόδια·

5.  εκφράζει τη λύπη του διότι διεξήχθη μόνο μία διακομματική διερευνητική αποστολή στη Ρουμανία τον Σεπτέμβριο του 2015· ζητεί να οργανωθούν περισσότερες διερευνητικές αποστολές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία εντοπίζονται από τη μελέτη της Γερουσίας των ΗΠΑ σχετικά με το πρόγραμμα κρατήσεων και ανακρίσεων της CIA ως συνένοχοι αυτού του προγράμματος, όπως είναι η Λιθουανία, η Πολωνία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο·

6.  υπογραμμίζει ότι η διατλαντική συνεργασία, στη βάση κοινών αξιών όπως η προαγωγή της ελευθερίας και της ασφάλειας, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, είναι και πρέπει να παραμείνει βασική προτεραιότητα στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ· επαναλαμβάνει τη σαφή θέση που εκφράζεται στην δήλωση ΗΠΑ-ΕΕ του 2009, ότι οι κοινές προσπάθειες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις βάσει του διεθνούς δικαίου, ιδίως του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου, και ότι τούτο θα καταστήσει ισχυρότερες και ασφαλέστερες τις χώρες μας· καλεί τις ΗΠΑ να καταβάλουν κάθε προσπάθεια, από αυτή την άποψη, ώστε να σέβονται τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ με τον ίδιο τρόπο όπως και των πολιτών των ΗΠΑ·

7.  πιστεύει ότι η διατλαντική συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την ιδιωτικότητα, όπως αυτή εξασφαλίζεται από τη νομοθεσία της ΕΕ, προς το κοινό όφελος των πολιτών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού· ζητεί να συνεχιστεί ο πολιτικός διάλογος μεταξύ των διατλαντικών εταίρων για την ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς και για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η τρομοκρατία·

8.  εκφράζει τη λύπη του διότι, περισσότερο από έναν χρόνο μετά τη δημοσίευση της μελέτης της Γερουσίας των ΗΠΑ και την έγκριση του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου το οποίο καλούσε τις ΗΠΑ να διερευνήσουν και να ασκήσουν διώξεις για τις πολλαπλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προκλήθηκαν από τα προγράμματα παραδόσεων και μυστικών κρατήσεων της CIA, και να συνεργαστούν με όλα τα αιτήματα κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με το πρόγραμμα της CIA, κανείς δράσης δεν έχει κληθεί μέχρι στιγμής να λογοδοτήσει, η δε κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει συνεργαστεί με τα κράτη μέλη της ΕΕ·

9.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις ΗΠΑ να διερευνήσουν και να ασκήσουν διώξεις για τις πολλαπλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προκλήθηκαν από τα προγράμματα παραδόσεων και μυστικών κρατήσεων της CIA που εφάρμοζε η προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ, και να συνεργαστούν με όλα τα αιτήματα κρατών μελών της ΕΕ για παροχή πληροφοριών, έκδοση ή ουσιαστική αποζημίωση των θυμάτων που συνδέονται με το πρόγραμμα της CIA· ενθαρρύνει την Ειδική Επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ (SSCI) να δημοσιεύσει το πλήρες κείμενο της μελέτης της για το πρόγραμμα κρατήσεων και ανακρίσεων της CIA· υπογραμμίζει το θεμελιώδες συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η Γερουσία των ΗΠΑ, ότι οι βίαιες και παράνομες μέθοδοι που εφαρμόστηκαν από τη CIA δεν κατόρθωσαν να αποσπάσουν πληροφορίες που απέτρεψαν περαιτέρω τρομοκρατικές επιθέσεις· επαναλαμβάνει την απόλυτη καταδίκη του σε βασανιστήρια και βίαιες εξαφανίσεις· καλεί περαιτέρω τις ΗΠΑ να συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο που διέπει την έρευνα των τρεχουσών καταγγελιών για βασανιστήρια και κακομεταχείριση στο Γκουαντάναμο, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών αιτημάτων εκ μέρους κρατών μελών της ΕΕ για πληροφορίες σχετικά με κρατουμένους που προηγουμένως κρατούνταν σε μυστικές φυλακές της CIA και εκ μέρους του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα Βασανιστήρια σχετικά με την εντολή του να επιθεωρήσει το Γκουαντάναμο και να συνομιλήσει με τα θύματα βασανιστηρίων της CIA·

10.  εκφράζει τη λύπη του για την περάτωση της έρευνας που είχε διενεργήσει ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης σύμφωνα με το άρθρο 52 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, δεδομένου ότι εκκρεμούν οι έρευνες σε μια σειρά κράτη μέλη και ότι απαιτείται περαιτέρω επακολούθηση από αυτή την άποψη· επαναλαμβάνει, σχετικά με αυτό, τις εκκλήσεις του προς τα κράτη μέλη να διερευνήσουν, εξασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια, τις καταγγελίες ότι υπήρχαν στην επικράτειά τους μυστικές φυλακές στις οποίες κρατούνταν άνθρωποι στο πλαίσιο του προγράμματος της CIA, και να προσαγάγουν στη δικαιοσύνη όσους εμπλέκονται σε αυτές τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων παραγόντων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα νέα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως (μαζί με τις πληρωμές που έγιναν όπως εκτίθενται στην περίληψη της SSCI) και παρατηρεί με λύπη τον βραδύ ρυθμό των ερευνών, την περιορισμένη λογοδοσία και την υπερβολική στήριξη στο κρατικό απόρρητο·

11.  παροτρύνει τη Λιθουανία, τη Ρουμανία και την Πολωνία να διενεργήσουν επειγόντως διαφανείς, διεξοδικές και αποτελεσματικές ποινικές έρευνες στις εγκαταστάσεις μυστικής κράτησης της CIA που βρίσκονται στην επικράτειά τους, αφού λάβουν πλήρως υπόψη όλα τα πειστήρια που έχουν έρθει στο φως, να προσαγάγουν στη δικαιοσύνη τους δράστες παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να επιτρέψουν στους ασκούντες την έρευνα να διενεργήσουν σφαιρική εξέταση του δικτύου πτήσεων για τις παραδόσεις και να έλθουν σε επαφή με ανθρώπους που είναι δημόσια γνωστό ότι έχουν οργανώσει τις εν λόγω πτήσεις ή έχουν συμμετάσχει σε αυτές, να διενεργήσουν ιατροδικαστική εξέταση του χώρου των φυλακών και να παράσχουν ιατρική περίθαλψη σε κρατούμενους που κρατήθηκαν σε αυτές τις φυλακές, να προβούν σε ανάλυση των στοιχείων τηλεφωνικών κλήσεων και μεταφορών χρημάτων, να εξετάσουν αιτήσεις δυνητικών θυμάτων για έννομο συμφέρον/συμμετοχή τους στις έρευνες και να εξασφαλίσουν ότι θα ληφθούν υπόψη όλα τα σχετικά εγκλήματα, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τη μεταφορά κρατουμένων ή να δημοσιεύσουν τα συμπεράσματα όποιων ερευνών έχουν διενεργηθεί μέχρι στιγμής·

12.  επιμένει στην πλήρη και ταχεία εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά της Πολωνίας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με επείγοντα ατομικά και γενικά μέτρα· επαναλαμβάνει την έκκληση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς την Πολωνία να ζητήσει και να λάβει διπλωματικές διαβεβαιώσεις από τις ΗΠΑ σχετικά με τη μη εφαρμογή της θανατικής ποινής και τη διαβεβαίωση για δίκαιες διαδικασίες, και να διενεργήσει έγκαιρες, διεξοδικές και αποτελεσματικές ποινικές έρευνες, ώστε να εξασφαλίσει ότι θα εξεταστούν όλα τα σχετικά εγκλήματα, σε σχέση με όλα τα θύματα, και θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι δράστες των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων· χαιρετίζει, σε σχέση με αυτό, την πρόθεση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να συγκροτήσει ένα ad hoc ανεξάρτητο ερευνητικό σώμα και ζητεί την ταχεία σύστασή του με διεθνή στήριξη και συμμετοχή·

13.  υπενθυμίζει ότι ο πρώην διευθυντής των ρουμανικών μυστικών υπηρεσιών Ioan Talpes, παραδέχτηκε ενώπιον της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι είχε απόλυτη επίγνωση της παρουσίας της CIA στο ρουμανικό έδαφος, αναγνωρίζοντας ότι είχε δώσει άδεια να «μισθωθεί» στη CIA ένα δημόσιο κτίριο·

14.  εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τα εμπόδια που συναντούν οι εθνικές κοινοβουλευτικές και δικαστικές έρευνες για τη συμμετοχή ορισμένων κρατών μελών στα προγράμματα της CIA και σχετικά με την αδικαιολόγητη διαβάθμιση εγγράφων, που οδηγεί σε ντε φάκτο ατιμωρησία για τους δράστες παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου·

15.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει πλέον αναγνωρίσει ρητά – στην απόφασή του της 24ης Ιουλίου 2014 – ότι δημόσιες πηγές και σωρευτικά πειστήρια που βοηθούν να χυθεί περισσότερο φως στην ανάμιξη κρατών μελών στο πρόγραμμα παραδόσεων της CIA αποτελούν παραδεκτά αποδεικτικά στοιχεία σε δικαστικές διαδικασίες, ιδίως όταν επίσημα δημόσια έγγραφα αποκλείονται από δημόσιο ή δικαστικό έλεγχο για λόγους «εθνικής ασφάλειας»·

16.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι στιγμής από τη Ρουμανία και καλεί τη ρουμανική Γερουσία να αποχαρακτηρίσει τα εναπομένοντα διαβαθμισμένα τμήματα της έκθεσής της του 2007, και ιδίως τα παραρτήματα επί των οποίων βασίστηκαν τα συμπεράσματα της έρευνας της ρουμανικής Γερουσίας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τη Ρουμανία να διερευνήσει τις καταγγελίες ότι υπήρξε μυστική φυλακή, να προσαγάγει στη δικαιοσύνη όσους εμπλέκονται σε αυτές τις επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα νέα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως και να ολοκληρώσει επειγόντως την έρευνα·

17.  παρατηρεί ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την έρευνα της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας του Λιθουανικού Κοινοβουλίου (Seimas CNSD) σχετικά με τη συμμετοχή της Λιθουανίας στο πρόγραμμα μυστικών κρατήσεων της CIA δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, και ζητεί την κυκλοφορία αυτών των στοιχείων·

18.  εκφράζει την απογοήτευσή του διότι, παρά αρκετά αιτήματα (επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρουμανίας, και ένα άλλο αίτημα την εποχή της διερευνητικής αποστολής προς τον Υφυπουργό), τα μέλη της διερευνητικής αποστολής δεν μπόρεσαν να επισκεφτούν το «Λαμπερό φως», ένα κτίριο το οποίο επανειλημμένα – και επίσημα – αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε ως τόπος κράτησης·

19.  καλεί όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υποστηρίξουν πλήρως και δραστήρια την έρευνα στο θέμα της ανάμιξης κρατών μελών της ΕΕ στο πρόγραμμα μυστικών κρατήσεων και έκτακτων παραδόσεων της CIA, ιδιαίτερα δε εκείνους που κατείχαν κυβερνητικές θέσεις στις εμπλεκόμενες χώρες κατά τη διάρκεια των υπό διερεύνηση γεγονότων·

20.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποβάλουν έκθεση στην ολομέλεια πριν από το τέλος του Ιουνίου 2016 σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στις συστάσεις και τα αιτήματα που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έρευνά του σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και παράνομη κράτηση ατόμων σε ευρωπαϊκές χώρες από την CIA, και στα επόμενα ψηφίσματά του, και σχετικά με τα ευρήματα των ερευνών και των δικαστικών διαδικασιών που διενεργήθηκαν στα κράτη μέλη·

21.  ζητεί να ενισχυθεί ο τακτικός και διαρθρωμένος διακοινοβουλευτικός διάλογος ΕΕ-ΗΠΑ, ιδίως μεταξύ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και των ομολόγων της στο Κογκρέσο και τη Γερουσία των ΗΠΑ, με τη χρήση όλων των διαύλων συνεργασίας και διαλόγου τους οποίους προσφέρει ο διατλαντικός νομοθετικός διάλογος (TLD)· καλωσορίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 78η σύνοδο του TLD μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κογκρέσου των ΗΠΑ, που θα διεξαχθεί στη Χάγη από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου 2016 και θα αποτελέσει μια ευκαιρία για την ενίσχυση της συνεργασίας, δεδομένου ότι η συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα βρίσκεται μεταξύ των υπό συζήτηση θεμάτων·

22.  επαναλαμβάνει ότι η διαφάνεια αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε δημοκρατικής κοινωνίας, απαραίτητη προϋπόθεση για τη λογοδοσία μιας κυβέρνησης προς τον λαό της· κατά συνέπεια εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την αυξανόμενη τάση των κυβερνήσεων να επικαλούνται αδικαιολόγητα την «εθνική ασφάλεια», με αποκλειστικό ή πρωταρχικό σκοπό να εμποδίσουν τον δημόσιο έλεγχο από τους πολίτες (προς τους οποίους είναι υπόλογη η κυβέρνηση) ή από τις δικαστικές αρχές (τον θεματοφύλακα των νόμων μιας χώρας)· επισημαίνει τον μεγάλο κίνδυνο της απενεργοποίησης μηχανισμών δημοκρατικής λογοδοσίας, που ουσιαστικά απαλλάσσει την κυβέρνηση από την υποχρέωση λογοδοσίας·

23.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η υπόσχεση του Προέδρου των ΗΠΑ να έχει κλείσει το Γκουαντάναμο μέχρι τον Ιανουάριο του 2010 δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές των ΗΠΑ να αναθεωρήσουν το σύστημα των στρατιωτικών επιτροπών, για να διασφαλίσουν δίκαιες δίκες, να κλείσουν το Γκουαντάναμο και να απαγορεύσουν τη χρήση των βασανιστηρίων, της κακομεταχείρισης και της επ’ αόριστον κράτησης χωρίς δίκη σε όλες τις περιστάσεις·

24.  εκφράζει τη λύπη του διότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν κατόρθωσε να επιτύχει έναν από τους βασικούς στόχους της, δηλαδή να κλείσει την εγκατάσταση κράτησης στην αμερικανική στρατιωτική βάση στον κόλπο του Γκουαντάναμο· ενθαρρύνει όλες τις περαιτέρω προσπάθειες για κλείσιμο αυτής της εγκατάστασης κράτησης και προκειμένου να υπάρξει απελευθέρωση των κρατουμένων στους οποίους δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία καλεί τις ΗΠΑ να απαντήσουν στις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από διεθνείς φορείς των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα των κρατουμένων στο Γκουαντάναμο, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε επαρκή ιατρική περίθαλψη και της παροχής αποκατάστασης στα θύματα βασανιστηρίων· τονίζει ότι, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, στις 20 Ιανουαρίου 2015, ο Πρόεδρος Ομπάμα επανέλαβε την αποφασιστικότητά του να εκπληρώσει την υπόσχεση που είχε δώσει στην προεκλογική εκστρατεία του 2008 και να κλείσει τη φυλακή του Γκουαντάναμο, και επικροτεί το σχετικό σχέδιο που διαβίβασε στο Κογκρέσο στις 23 Φεβρουαρίου 2016· καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν άσυλο σε όσους κρατούμενους έχουν επίσημα κριθεί αποφυλακιστέοι·

25.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι οι κανονικές ποινικές δίκες στα πολιτικά δικαστήρια αποτελούν τον καλύτερο τρόπο διευθέτησης του καθεστώτος των κρατουμένων του Γκουαντάναμο· επιμένει ότι σε όσους τελούν υπό την κράτηση των ΗΠΑ πρέπει να απαγγελθούν κατηγορίες σύντομα, πρέπει δε να δικαστούν σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές περί κράτους δικαίου ή να αφεθούν ελεύθεροι· τονίζει σε αυτό το πλαίσιο ότι για όλους άνευ εξαιρέσεων πρέπει να ισχύουν οι ίδιες προδιαγραφές περί δίκαιης δίκης·

26.  καλεί τις αρχές των ΗΠΑ να μην επιβάλουν τη θανατική ποινή σε κρατούμενους στο Γκουαντάναμο·

27.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την αμερικανική Συγκαλούσα Αρχή Στρατιωτικών Επιτροπών, στον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, στο Κογκρέσο και τη Γερουσία των ΗΠΑ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον ειδικό εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα βασανιστήρια, στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, και στη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

(1) ΕΕ C 380 E της 11.12.2012, σ. 132.
(2) ΕΕ C 55 της 12.2.2016, σ. 123.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0348.
(4) ΕΕ C 303 Ε της 13.12.2006, σ. 833.
(5) ΕΕ C 287 E της 29.11.2007, σ. 309.
(6) ΕΕ C 353 E της 3.12.2013, σ. 1.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0418.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0173.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0286.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0031.
(11) http://website-pace.net/documents/19838/2008330/AS-JUR-INF-2016-06-EN.pdf/f9280767-bf73-44a1-8541-03204e2dfae3


Διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα
PDF 471kWORD 163k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τις διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα (2015/2276(INI))
P8_TA(2016)0267A8-0151/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τους Τίτλους XVII και XIX της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το από 17ης Νοεμβρίου 2015 αίτημα της Γαλλίας για παροχή βοήθειας και συνδρομής στο πλαίσιο του άρθρου 42 παράγραφος 7 της ΣΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2015 για την ενίσχυση της αντιμετώπισης από την ποινική δικαιοσύνη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία και τον βίαιο εξτρεμισμό,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2013 και της 25-26 Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2013 και της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής-21ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την πολιτική του διαστήματος,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου, της 7ης Ιουλίου 2014, της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (AΕ/YE) και του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας σχετικά με την εφαρμογή των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2015, σχετικά με την εφαρμογή της ανακοίνωσής της για την άμυνα,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, της AΕ/YE και της Επιτροπής με τίτλο «Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ στις κρίσεις και τις εξωτερικές συγκρούσεις» (JOIN(2013)0030), καθώς και τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση για στενότερη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ στην οποία προέβη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 30 Μαρτίου 2015 ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) κ. Jens Stoltenberg,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ Robert Work, στις 28 Ιανουαρίου 2015 και 10 Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την τρίτη στρατηγική αντιστάθμισης, των ΗΠΑ, και τις επιπτώσεις της για τους εταίρους και συμμάχους τους,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση, της 18ης Νοεμβρίου 2015, της AΕ/YE και της Επιτροπής με τίτλο «Επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας» (JOIN(2015)0050),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 377/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11η Δεκεμβρίου 2013, για την εφαρμογή και εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 541/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για τη στήριξη της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0151/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιβάλλον ασφάλειας εντός και εκτός της Ένωσης παρουσιάζει διαρκώς περισσότερους κινδύνους και προκλήσεις και χαρακτηρίζεται από τρομοκρατικές επιθέσεις και μαζικές δολοφονίες, επηρεάζοντας όλα τα κράτη μέλη, και απέναντι στο οποίο τα κράτη μέλη οφείλουν να απαντήσουν με την υιοθέτηση κοινής στρατηγικής και με συντονισμό της αντίδρασής τους· εκτιμώντας ότι αυτές οι προκλήσεις επιβάλλουν την ενίσχυση της ασφάλειας της ΕΕ μέσω της συνεχούς ανάπτυξης και υποστήριξης της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, ώστε η πολιτική αυτή να καταστεί ένα αποτελεσματικότερο μέσο και μια πραγματική εγγύηση για την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ, και μέσω της προώθησης και προστασίας των ευρωπαϊκών προτύπων, συμφερόντων και αξιών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 21 ΣΕΕ·

Β.  εκτιμώντας ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τον ρόλο της ως εγγυητής της ασφάλειας στο εσωτερικό και το εξωτερικό, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα στις γειτονικές της χώρες και σε παγκόσμιο επίπεδο· εκτιμώντας ότι η Ένωση πρέπει να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας, και ιδίως εκείνων που σχετίζονται με την τρομοκρατία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη τρίτων χωρών στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των γενεσιουργών αιτίων της· εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει να καταβάλουν κοινές προσπάθειες για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και συνεκτικού συστήματος διαχείρισης των συνόρων, ώστε να ασφαλιστούν τα εξωτερικά σύνορα·

Γ.  εκτιμώντας ότι η Ένωση πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία και τον συντονισμό της με τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που παραμένουν οι εγγυητές της ασφάλειας και της σταθερότητας της Ευρώπης, με τα Ηνωμένα Έθνη, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, την Αφρικανική Ένωση και άλλες γειτονικές χώρες και περιφερειακούς εταίρους·

Δ.  εκτιμώντας ότι η Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει τις βαθύτερες αιτίες των προκλήσεων όσον αφορά την ασφάλειά της, των αναταραχών και των ένοπλων συγκρούσεων στις όμορες περιοχές της, της μετανάστευσης, της υποβάθμισης των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, και της διάβρωσης κρατών και περιφερειακών οντοτήτων, μεταξύ άλλων λόγω της κλιματικής αλλαγής και της φτώχειας, μέσω μίας συνεκτικής και βασιζόμενης σε κανόνες και αξίες προσέγγισης στη διαχείριση κρίσεων τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δορυφορικές δυνατότητες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη αξιολόγηση και τον εντοπισμό της ροής των παράνομων μεταναστών και των μεταναστευτικών οδών και, στην περίπτωση των μεταναστών που έρχονται από τη Βόρειο Αφρική, για τον εντοπισμό των σημείων επιβίβασης σε πλοία, με στόχο την ταχύτερη επαφή μαζί τους και τη διάσωση περισσότερων ζωών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2015, που εστιάστηκε στην άμυνα, ζήτησε την προώθηση ευρύτερης και συστηματικότερης αμυντικής συνεργασίας στην Ευρώπη με σκοπό την επίτευξη βασικών ικανοτήτων, αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, κατά τρόπο συνεκτικό και αποδοτικό, τα κονδύλια και τις υφιστάμενες ικανότητες της ΕΕ·

Ζ.  εκτιμώντας ότι η πολιτική για το διάστημα αποτελεί απαραίτητη διάσταση της στρατηγικής αυτονομίας που πρέπει να αποκτήσει η ΕΕ, προκειμένου να διαφυλάξει τις ευαίσθητες τεχνολογικές και βιομηχανικές ικανότητές της, καθώς και ανεξάρτητες ικανότητες αξιολόγησης·

Η.  εκτιμώντας ότι οι διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα είναι σημαντικές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ζωτικής σημασίας για ένα ολόκληρο φάσμα καταστάσεων, που κυμαίνονται από την καθημερινή χρήση σε περίοδο ειρήνης έως τη διαχείριση κρίσεων και οξύτερων προκλήσεων στο πεδίο της ασφάλειας, περιλαμβανομένων των ανοικτών πολεμικών επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη τέτοιων ικανοτήτων αποτελεί μακροπρόθεσμο εγχείρημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη μελλοντικών δυνατοτήτων πρέπει να προγραμματιστεί ενόσω χρησιμοποιούνται οι σημερινές δυνατότητες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάδοση των διαστημικών τεχνολογιών και η αυξανόμενη εξάρτηση των κοινωνιών από τους δορυφόρους οδηγούν στην αύξηση του ανταγωνισμού για διαστημικά μέσα (διαδρομές, συχνότητες) και καθιστούν τους δορυφόρους υποδομές ζωτικής σημασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη αντιδορυφορικών τεχνολογιών από διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων και δυνατοτήτων τοποθέτησης όπλων σε τροχιά, σηματοδοτεί τη στρατιωτικοποίηση του διαστήματος·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, η Ένωση θα μπορούσε να ενεργεί μέσω οργανισμών όπως, μεταξύ άλλων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας και το Δορυφορικό Κέντρο της ΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά διαστημικά μέσα αναπτύχθηκαν κατά την τελευταία πεντηκονταετία χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες των εθνικών οργανισμών διαστήματος και, τελευταία, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη του Εξωατμοσφαιρικού Διαστήματος, που αποτελεί το βασικό νομικό πλαίσιο του διεθνούς δικαίου του διαστήματος, τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 1967·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη και διατήρηση των διαστημικών δυνατοτήτων για την ασφάλεια και την άμυνα στην Ευρώπη απαιτεί αποτελεσματική συνεργασία και συνέργειες μεταξύ των κρατών μελών και με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαστημικές δυνατότητες της ΕΕ θα πρέπει να είναι συμβατές με τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, ούτως ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλήρως ως δίκτυο σε περίπτωση κρίσης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα και ανάπτυξη των διαστημικών τεχνολογιών είναι ένας τομέας με υψηλή επενδυτική απόδοση που παράγει υψηλής ποιότητας υποπροϊόντα λογισμικού και υλικού με ποικίλες εμπορικές εφαρμογές·

1.  θεωρεί ότι οι διαστημικές δυνατότητες και υπηρεσίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας· είναι πεπεισμένο ότι οι σημερινές και μελλοντικές διαστημικές δυνατότητες και υπηρεσίες θα προσφέρουν στα κράτη μέλη και την Ένωση βελτιωμένες επιχειρησιακές της ικανότητες διπλής χρήσης για την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και άλλων πολιτικών της ΕΕ σε τομείς όπως η εξωτερική δράση, η διαχείριση των συνόρων, η ασφάλεια στη θάλασσα, η γεωργία, το περιβάλλον, η κλιματική δράση, η ενεργειακή ασφάλεια, η διαχείριση καταστροφών, η ανθρωπιστική βοήθεια και οι μεταφορές·

2.  φρονεί ότι είναι αναγκαία η περαιτέρω εφαρμογή της ΚΠΑΑ· επαναλαμβάνει πως είναι αναγκαίο να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, η προβολή και ο αντίκτυπος της ΚΠΑΑ· επαναλαμβάνει τη σημασία και την προστιθέμενη αξία της πολιτικής για το διάστημα σε σχέση με την ΚΠΑΑ· φρονεί ότι ο τομέας του διαστήματος θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε μελλοντικές πολιτικές της Ένωσης (π.χ. στους τομείς της εσωτερικής ασφάλειας, των μεταφορών, του διαστήματος, της ενέργειας, της έρευνας) και ότι οι συνέργειες με τον τομέα του διαστήματος θα πρέπει να ενισχυθούν και να αξιοποιηθούν περαιτέρω· υπογραμμίζει ότι η χρήση διαστημικών δυνατοτήτων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των τρομοκρατικών οργανώσεων, μέσω της ικανότητας εντοπισμού και παρακολούθησης των στρατοπέδων εκπαίδευσής τους, έχει ζωτική σημασία·

3.  πιστεύει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις και η Ένωση θα πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση στις δορυφορικές επικοινωνίες, τη διαστημική επιτήρηση, καθώς και τις ικανότητες ακριβούς πλοήγησης και γεωσκόπησης, και να εξασφαλίσει τη μη εξάρτηση της Ευρώπης όσον αφορά τις καίριας σημασίας διαστημικές τεχνολογίες και την πρόσβαση στο διάστημα· φρονεί ότι ιδίως η διαστημική επιτήρηση θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο σε στρατιωτικά και μη στρατιωτικά ζητήματα· υπογραμμίζει τη δέσμευσή του για τη μη στρατιωτικοποίηση του διαστήματος· αναγνωρίζει ότι, για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα χρειαστούν επαρκείς χρηματοοικονομικές επενδύσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη μέλη, να εξασφαλίσουν την αυτονομία της ΕΕ σε επίπεδο διαστημικών δομών, διαθέτοντας τους αναγκαίους πόρους για τον σκοπό αυτόν· θεωρεί τον εν λόγω στόχο καίριας σημασίας για τις μη στρατιωτικές δραστηριότητες (στις δυτικές χώρες εκτιμάται ότι το 6% έως 7% του ΑΕγχΠ εξαρτάται από την τεχνολογία εντοπισμού θέσης και πλοήγησης μέσω δορυφόρου), καθώς και για τον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας· πιστεύει ότι η συνεργασία θα πρέπει να ξεκινήσει σε διακυβερνητική βάση και μέσω του ΕΟΔ·

4.  υπογραμμίζει τη διάσταση της ασφάλειας του προγράμματος Copernicus και ιδίως των εφαρμογών του που στοχεύουν στην πρόληψη και την αντίδραση σε καταστάσεις κρίσης, στην ανθρωπιστική βοήθεια και συνεργασία, στην πρόληψη συγκρούσεων που περιλαμβάνει τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις διεθνείς συνθήκες, καθώς και στη θαλάσσια επιτήρηση· παροτρύνει την Ύπατη Εκπρόσωπο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον στόχο των διαστημικών δυνατοτήτων που αφορά την αποφυγή των συγκρούσεων·

5.  τονίζει ότι η πολιτική της ΕΕ για το διάστημα προωθεί την επιστημονική και τεχνική πρόοδο, τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 189 της ΣΛΕΕ, που περιλαμβάνει την πολιτική ασφάλειας και άμυνας· υπογραμμίζει ότι οι τα δύο εμβληματικά προγράμματα της ΕΕ – τα Galileo και Copernicus – είναι μη στρατιωτικά προγράμματα υπό μη στρατιωτικό έλεγχο και ότι ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας των Galileo και Copernicus κατέστησε εφικτά αυτά τα προγράμματα και διασφάλισε την επιτυχία τους· καλεί το Συμβούλιο, την ΥΕ/ΑΕ και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι τα ευρωπαϊκά διαστημικά προγράμματα θα αναπτύσσουν μη στρατιωτικές διαστημικές δυνατότητες και υπηρεσίες που έχουν ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές ικανότητες ασφάλειας και άμυνας, μέσω κυρίως της κατανομής επαρκών κονδυλίων στην έρευνα· πιστεύει ότι η δυνατότητα διπλής χρήσης των διαστημικών δυνατοτήτων είναι σημαντική για τη διασφάλιση της πλέον αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των πόρων·

6.  τονίζει ότι τα διαστημικά προγράμματα έχουν οφέλη για την ασφάλεια και την άμυνα τα οποία συνδέονται τεχνολογικά με μη στρατιωτικά οφέλη, και επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανότητα διπλής χρήσης των προγραμμάτων Galileo και Copernicus· πιστεύει ότι η ικανότητα αυτή θα πρέπει να αναπτυχθεί πλήρως στις επόμενες γενεές, επιδιώκοντας, για παράδειγμα, καλύτερη ακρίβεια, επαλήθευση, κρυπτογράφηση, συνέχεια και ακεραιότητα (Galileo)· τονίζει ότι τα πολύ υψηλής ευκρίνειας δεδομένα γεωσκόπησης και τα συστήματα εντοπισμού θέσης είναι χρήσιμα για εφαρμογές στον μη στρατιωτικό τομέα και στον τομέα της ασφάλειας, για παράδειγμα στους τομείς της διαχείρισης καταστροφών, των ανθρωπιστικών δράσεων, της παροχής βοήθειας σε πρόσφυγες, της παρακολούθησης στη θάλασσα, της αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη, της ενεργειακής ασφάλειας και της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας, καθώς και για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των παγκόσμιων φυσικών καταστροφών, κυρίως των ξηρασιών, των σεισμών, των πλημμυρών και των δασικών πυρκαγιών· σημειώνει την ανάγκη καλύτερης αλληλεπίδρασης μεταξύ των μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων και των δορυφόρων· ζητεί να διατεθούν επαρκή κονδύλια, κατά την ενδιάμεση επανεξέταση, για κάθε μελλοντική ανάπτυξη δορυφορικών συστημάτων·

7.  θεωρεί ότι απαιτείται μια ολιστική, ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη προσέγγιση στον τομέα του διαστήματος σε επίπεδο ΕΕ· πιστεύει ότι ο τομέας του διαστήματος θα πρέπει να αναφέρεται στη νέα παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, συνεκτιμώντας την τρέχουσα ανάπτυξη των διαστημικών προγραμμάτων διπλής χρήσης της ΕΕ και την ανάγκη να αναπτυχθούν περαιτέρω τα διαστημικά προγράμματα της ΕΕ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για μη στρατιωτικούς σκοπούς ασφάλειας όσο και για σκοπούς άμυνας·

8.  επικροτεί τη χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ πολυμερή πρωτοβουλία σχετικά με την ανάπτυξη ενός διεθνούς κώδικα συμπεριφοράς για τις δραστηριότητες στο διάστημα, η οποία συνιστά έναν τρόπο θέσπισης προτύπων συμπεριφοράς στον εν λόγω τομέα ώστε να υπάρξει αυξημένη ασφάλεια, σταθερότητα και βιωσιμότητα στο διάστημα, τονίζοντας ότι οι διαστημικές δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιούνται με υψηλό βαθμό προσοχής, με τη δέουσα επιμέλεια και την κατάλληλη διαφάνεια, με στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στον τομέα του διαστήματος·

9.  καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει άμεσα τις ανάγκες της ΕΕ όσον αφορά την πιθανή συνεισφορά της πολιτικής για το διάστημα στην ΚΠΑΑ, σε όλες τις βασικές πτυχές της: εκτόξευση, εντοπισμός θέσης, απεικόνιση, επικοινωνία, καιρικά φαινόμενα του διαστήματος, διαστημικά θραύσματα, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, παρεμβολές, παραποίηση δεδομένων και άλλες διεθνείς απειλές, ασφάλεια στο τμήμα εδάφους· θεωρεί ότι τα μελλοντικά διαστημικά χαρακτηριστικά των υφιστάμενων ευρωπαϊκών συστημάτων θα πρέπει να προσδιοριστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΠΑΑ και να καλύπτουν όλες τις συναφείς πτυχές που αναφέρονται ανωτέρω·

10.  ζητεί να προσδιοριστούν οι αναγκαίες απαιτήσεις για τα μελλοντικά ιδιωτικά ή δημόσια συστήματα που συμβάλλουν σε εφαρμογές για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής [π.χ. εντοπισμός, διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ΑΤΜ)] όσον αφορά την προστασία από πιθανές επιθέσεις ασφάλειας (παρεμβολές, παραποίηση δεδομένων, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, καιρικά φαινόμενα του διαστήματος και διαστημικά θραύσματα)· πιστεύει ότι οι εν λόγω απαιτήσεις ασφάλειας θα πρέπει να μπορούν να πιστοποιηθούν και να τελούν υπό την εποπτεία ενός ευρωπαϊκού φορέα (όπως ο EASA)·

11.  επισημαίνει εν προκειμένω ότι η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών διαστημικών δυνατοτήτων για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα θα πρέπει να επιδιώκει δύο βασικούς στρατηγικούς στόχους: την ασφάλεια στη Γη μέσω διαστημικών συστημάτων που βρίσκονται σε τροχιά και τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να παρακολουθούν την επιφάνεια της Γης ή να παρέχουν πληροφορίες εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού ή δορυφορικές επικοινωνίες και ασφάλεια στο διάστημα και για το διάστημα, ήτοι ασφάλεια στην τροχιά και στο διάστημα μέσω των συστημάτων επιτήρησης του διαστήματος που βρίσκονται τόσο στην επιφάνεια της Γης όσο και σε τροχιά·

12.  αναγνωρίζει τους κινδύνους του πολέμου στον κυβερνοχώρο και των υβριδικών απειλών για τα ευρωπαϊκά διαστημικά προγράμματα, δεδομένου ότι οι παρεμβολές ή η παραποίηση δεδομένων μπορούν να παρεμποδίσουν στρατιωτικές αποστολές ή να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή πάνω στη Γη· εκτιμά ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο απαιτεί μια κοινή προσέγγιση από την ΕΕ, τα κράτη μέλη της, τις επιχειρήσεις και τους ειδικούς του διαδικτύου· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να συμπεριλάβει τα διαστημικά προγράμματα στις δραστηριότητές της για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·

13.  θεωρεί ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο συντονισμός των διαστημικών συστημάτων, που αναπτύσσονται με κατακερματισμένο τρόπο από τα διάφορα κράτη μέλη για διάφορες εθνικές ανάγκες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη πρόβλεψη της διακοπής διαφόρων εφαρμογών (π.χ. για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας)·

14.  τονίζει ότι η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και των κρατών μελών είναι καίριας σημασίας για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών διαστημικών δυνατοτήτων και υπηρεσιών· είναι της άποψης ότι η Ένωση, και συγκεκριμένα η ΑΕ/ΥΕ, πρέπει να συντονίζει, να διευκολύνει και να στηρίζει αυτή τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας στο διάστημα μέσω ενός ειδικού κέντρου επιχειρησιακού συντονισμού· είναι πεπεισμένο ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον ορισμό και την εφαρμογή της ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής για το διάστημα, η οποία να περιλαμβάνει την πολιτική ασφάλειας και άμυνας·

15.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Συνεργασίας σχετικά με την Έρευνα για την Ασφάλεια και την Άμυνα στον τομέα του διαστήματος και ζητεί τη διατύπωση συστάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξή του· καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει με ποιον τρόπο η στρατιωτική και μη στρατιωτική έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» έχει συμβάλει στην εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας στον τομέα των διαστημικών δυνατοτήτων·

16.  επικροτεί τη θέσπιση του πλαισίου για τη στήριξη της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου και τον αντίκτυπό του στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας· ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει οδικό χάρτη εφαρμογής που θα περιλαμβάνει τον ορισμό της προβλεπόμενης αρχιτεκτονικής·

17.  τονίζει τη στρατηγική σημασία που έχει η τόνωση της διαστημικής καινοτομίας και της έρευνας για την ασφάλεια και την άμυνα· αναγνωρίζει τις σημαντικές δυνατότητες των καίριας σημασίας διαστημικών τεχνολογιών όπως το ευρωπαϊκό σύστημα αναμετάδοσης δεδομένων, το οποίο επιτρέπει τη σταθερή γεωσκόπηση σε πραγματικό χρόνο, την ανάπτυξη ευρείας κλίμακας σχηματισμών νανοδορυφόρων και, τέλος, την ανάπτυξη διαστημικού δυναμικού ανταποκρινόμενου στις απαιτήσεις· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο οι καινοτόμες τεχνολογίες μαζικών δεδομένων να αξιοποιούν το πλήρες δυναμικό των διαστημικών δεδομένων για την ασφάλεια και την άμυνα· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τις τεχνολογίες αυτές στη στρατηγική της Ευρώπης για το διάστημα·

18.  ζητεί την ανάπτυξη των διαφόρων διπλωματικών πρωτοβουλιών της ΕΕ σε ζητήματα που αφορούν το διάστημα, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο, ούτως ώστε να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της θεσμικής ρύθμισης του διαστήματος και στην αύξηση της διαφάνειας και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης· τονίζει την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για την προώθηση ενός διεθνούς κώδικα συμπεριφοράς για τις δραστηριότητες στο εξωατμοσφαιρικό διάστημα· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να λάβει υπόψη τον παράγοντα του διαστήματος στις διαπραγματεύσεις σε άλλα πεδία·

19.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν και να ολοκληρώσουν κοινά προγράμματα και πρωτοβουλίες, όπως το πολυεθνικό διαστημικό σύστημα απεικόνισης για την παρακολούθηση, την αναγνώριση και την παρατήρηση, το πρόγραμμα για τις κυβερνητικές δορυφορικές επικοινωνίες (GovSatcom) και τα προγράμματα επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST) και να συγκεντρώνουν και να μοιράζονται τις δυνατότητές τους στο πεδίο της ασφάλειας και της άμυνας και δηλώνει ότι υποστηρίζει αυτού του είδους προγράμματα και πρωτοβουλίες·

20.  επικροτεί το υπό εξέλιξη πρόγραμμα του ΕΟΑ και του ΕΟΔ για τις κυβερνητικές δορυφορικές επικοινωνίες (GovSatcom), που αναγνωρίστηκε ως ένα από τα εμβληματικά προγράμματα του ΕΟΑ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2013· καλεί εν προκειμένω τους ενδιαφερόμενους φορείς να καταρτίσουν ένα μόνιμο πρόγραμμα και να αξιοποιήσουν την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του ΕΟΑ και για τις στρατιωτικές δορυφορικές επικοινωνίες· επικροτεί την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου DESIRE I και την έναρξη του έργου επίδειξης DESIRE II για τη μελλοντική λειτουργία τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων (RPAS) σε μη δεσμευμένο εναέριο χώρο από τον ΕΟΑ και τον ΕΟΔ·

21.  θεωρεί ότι η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ όσον αφορά τις μελλοντικές διαστημικές δυνατότητες και υπηρεσίες για σκοπούς ασφάλειας και άμυνας θα αποβεί αμοιβαία επωφελής· θεωρεί ότι η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ είναι περισσότερο αποδοτική και συμβατή όταν και τα δύο μέρη βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο τεχνολογίας και δυνατοτήτων· ζητεί τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση του ενδεχόμενου τεχνολογικού χάσματος από την Επιτροπή· σημειώνει τις εργασίες που έχουν αναληφθεί για την τρίτη στρατηγική αντιστάθμισης, των ΗΠΑ· καλεί την Ένωση να λάβει υπόψη την εξέλιξη αυτή κατά την προετοιμασία της παγκόσμιας στρατηγικής της για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, και να περιλάβει, στο πλαίσιο της εν λόγω στρατηγικής, διαστημικές δυνατότητες για την ασφάλεια και την άμυνα· πιστεύει ότι οι προϋπάρχουσες διμερείς σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών και των ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο· καλεί την ΥΕ/ΑΕ να εξετάσει, μαζί με τους υπουργούς άμυνας, τη στρατηγική προσέγγιση που πρέπει να εφαρμοστεί και να ενημερώνει το Κοινοβούλιο ενόσω θα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση·

22.  πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί την κατάρτιση διεθνούς κώδικα συμπεριφοράς για τις δραστηριότητες στο εξωατμοσφαιρικό διάστημα με στόχο την προστασία των διαστημικών υποδομών και την αποτροπή της στρατιωτικοποίησης του διαστήματος· θεωρεί ότι η ανάπτυξη του προγράμματος διαστημικής επιτήρησης (SSA) είναι κρίσιμη για τον σκοπό αυτό· καλεί την Ένωση να καταβάλει προσπάθειες για την επίτευξη αυτού του στόχου σε συνεργασία με την Επιτροπή του ΟΗΕ για τις ειρηνικές χρήσεις του εξωατμοσφαιρικού διαστήματος και με άλλους αρμόδιους εταίρους·

23.  υπενθυμίζει την αναγκαία στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας· εκφράζει την πεποίθηση ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ θα πρέπει να καλύπτει την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας στις δύο οντότητες και στις γειτονικές χώρες της ΕΕ, καθώς και τις επενδύσεις στον αμυντικό τομέα· θεωρεί ότι η συνεργασία στον τομέα των διαστημικών δυνατοτήτων και υπηρεσιών προσφέρει προοπτικές για τη βελτίωση της συμβατότητας μεταξύ των δύο πλαισίων· εκφράζει την πεποίθηση ότι τούτο θα ενισχύσει επίσης τον ρόλο του ΝΑΤΟ όσον αφορά την πολιτική ασφάλειας και άμυνας, καθώς και τη συλλογική άμυνα·

24.  υπενθυμίζει ωστόσο ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες για να διασφαλίσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό την αυτονομία της στον διαστημικό και τον στρατιωτικό τομέα· τονίζει ότι, μακροπρόθεσμα, η Ένωση θα πρέπει να διαθέτει τα δικά της μέσα για τη δημιουργία μιας Αμυντικής Ένωσης·

25.  θεωρεί ότι η προστασία των διαστημικών δυνατοτήτων και υπηρεσιών για την ασφάλεια και την άμυνα από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, απειλές για το υλικό, θραύσματα και άλλες επιβλαβείς παρεμβολές προσφέρει προοπτικές για την ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, που θα οδηγούσε στη διαμόρφωση των αναγκαίων τεχνολογικών υποδομών για τη διασφάλιση των διαστημικών μέσων διότι, σε άλλη περίπτωση, θα υπήρχε ο κίνδυνος να χαθούν επενδύσεις στις ευρωπαϊκές διαστημικές υποδομές αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ των φορολογουμένων πολιτών· αναγνωρίζει ότι οι εμπορικές δορυφορικές τηλεπικοινωνίες και η αυξανόμενη χρήση τους για στρατιωτικούς σκοπούς τις εκθέτει στον κίνδυνο επιθέσεων· καλεί την ΑΕ/ΥΕ να τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο ενόσω η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ στον τομέα αυτόν βρίσκεται σε εξέλιξη·

26.  θεωρεί ότι τα μη στρατιωτικά προγράμματα της ΕΕ στον τομέα του διαστήματος παρέχουν ευρύ φάσμα δυνατοτήτων και υπηρεσιών που ενδεχομένως να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των επόμενων σταδίων εξέλιξης των συστημάτων Galileo και Copernicus· επισημαίνει την ανάγκη να συνεκτιμούνται εξαρχής όλες οι ενδεχόμενες ανησυχίες που σχετίζονται με την ασφάλεια και την άμυνα· θεωρεί ότι ο έλεγχος του διαστημικού χώρου/τα καιρικά φαινόμενα του διαστήματος, οι δορυφορικές επικοινωνίες, η ηλεκτρονική συλλογή πληροφοριών και η έγκαιρη προειδοποίηση είναι τομείς που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από μια ευρύτερη συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, επιπρόσθετη υποστήριξη σε επίπεδο ΕΕ, συνεχείς επενδύσεις και υποστήριξη των οργανισμών στον τομέα του διαστήματος, της ασφάλειας και της άμυνας·

27.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο της υπό δημόσια ρύθμιση υπηρεσίας (PRS) του Galileo για την πλοήγηση και την καθοδήγηση στρατιωτικών συστημάτων· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη της ΕΕ να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για μια ενδεχόμενη αναθεώρηση της Συνθήκης του Εξωατμοσφαιρικού Διαστήματος, του 1967, ή να δρομολογήσουν ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που να λαμβάνει υπόψη την τεχνολογική πρόοδο που έχει συντελεστεί από τη δεκαετία του '60 και να στοχεύει στην αποτροπή του ανταγωνισμού των εξοπλισμών στο διάστημα·

28.  επισημαίνει ότι η διαφάνεια και μια ουσιαστική ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τις εφαρμογές των διαστημικών προγραμμάτων της ΕΕ οι οποίες έχουν άμεση επίπτωση στους χρήστες, όπως είναι οι υπηρεσίες των προγραμμάτων Galileo και Copernicus, είναι κομβικής σημασίας για την επιτυχία των προγραμμάτων αυτών· πιστεύει ότι αυτά τα προγράμματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της χάραξης στρατηγικής και των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ· ενθαρρύνει τον προσδιορισμό και την ανάπτυξη των ικανοτήτων που είναι απαραίτητες στον τομέα ασφάλειας και άμυνας για τις επόμενες γενεές των συστημάτων Galileo και Copernicus·

29.  επισημαίνει την ύπαρξη της υπό δημόσια ρύθμιση υπηρεσίας (PRS) του Galileo, η οποία είναι προσβάσιμη μόνο σε χρήστες εξουσιοδοτημένους από την κυβέρνηση και είναι κατάλληλη για ευαίσθητες εφαρμογές όπου πρέπει να εξασφαλίζεται ανθεκτικότητα και πλήρης αξιοπιστία· θεωρεί ότι η ικανότητα της PRS θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω στις επόμενες γενεές, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες απειλές· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι επιχειρησιακές διαδικασίες είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές, ιδίως σε περίπτωση κρίσης· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να εξακολουθήσουν να αναπτύσσονται και να προωθούνται εφαρμογές βάσει των δυνατοτήτων του Galileo, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι αναγκαίες για την ΚΠΑΑ, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη· υπενθυμίζει επίσης ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η ασφάλεια της υποδομής του Galileo, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος εδάφους, και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη·

30.  υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο προστασίας για τα συστήματα GNSS της ΕΕ· τονίζει την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων που ανατέθηκαν στον Οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS, ειδικότερα μέσω του Συμβουλίου Διαπίστευσης της Ασφαλείας και των κέντρων παρακολούθησης ασφαλείας του Galileo· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να χρησιμοποιηθούν και για το πρόγραμμα Copernicus η εμπειρογνωμοσύνη και οι υποδομές ασφαλείας του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS· ζητεί να εξεταστεί το ζήτημα αυτό κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση των προγραμμάτων Galileo και Copernicus·

31.  σημειώνει ειδικότερα την επιχειρησιακή ανάγκη για δεδομένα γεωσκόπησης πολύ υψηλής ευκρίνειας στο πλαίσιο του προγράμματος Copernicus και καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να καλυφθεί η εν λόγω ανάγκη, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της ΚΠΑΑ· επισημαίνει εξελίξεις, όπως η παρατήρηση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και η μετάδοση βίντεο συνεχούς ροής από το διάστημα, και συνιστά στην Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους αξιοποίησης των εξελίξεων αυτών, μεταξύ άλλων για σκοπούς ασφάλειας και άμυνας· υπενθυμίζει επίσης ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η ασφάλεια της υποδομής του Copernicus, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος εδάφους, και η ασφάλεια των δεδομένων, και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη· τονίζει, επίσης, ότι είναι σημαντικό να εξετασθεί ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να συμμετάσχει η βιομηχανία στη διαχείριση των εργασιών του Copernicus·

32.  επισύρει την προσοχή στην ανάγκη βελτίωσης της διαδικασίας για τη διάδοση των δορυφορικών πληροφοριών στους χρήστες, περιλαμβανομένης της δημιουργίας της απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής· επισημαίνει το γεγονός που αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, ότι δηλαδή το 60% του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των ευρωπαϊκών δορυφόρων εισάγεται από τις ΗΠΑ· ζητεί τη δρομολόγηση πρωτοβουλίας σχετικά με την προστασία ευαίσθητων και προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο αυτό·

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο που γίνεται προκειμένου να αποκτήσει η ΕΕ αυτόνομη πρόσβαση σε κυβερνητικές δορυφορικές επικοινωνίες (GovSatcom) και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να σημειώνει πρόοδο σε αυτόν τον τομέα· υπενθυμίζει ότι το πρώτο βήμα στη διαδικασία ήταν ο προσδιορισμός των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών αναγκών από την Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας αντίστοιχα, και θεωρεί ότι η πρωτοβουλία θα πρέπει να οδηγεί σε συγκέντρωση της ζήτησης και να είναι σχεδιασμένη κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προσδιορισθείσες ανάγκες· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει, με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των δικαιούχων, εκτίμηση κόστους-οφέλους των διαφορετικών λύσεων:

   παροχή υπηρεσιών από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης·
   δημιουργία συστήματος το οποίο θα βασίζεται στις σημερινές ικανότητες αλλά θα έχει τη δυνατότητα να ενσωματώνει μελλοντικές ικανότητες· ή
   δημιουργία νέων ικανοτήτων μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου συστήματος·

καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα της κυριότητας και της ευθύνης· σημειώνει ότι, ανεξάρτητα από την τελική απόφαση, οποιαδήποτε νέα πρωτοβουλία θα πρέπει να είναι προς το δημόσιο συμφέρον και να ωφελεί την ευρωπαϊκή βιομηχανία (κατασκευαστές, φορείς εκμετάλλευσης, εκτοξευτές και άλλα τμήματα της βιομηχανίας)· θεωρεί ότι οι GovSatcom θα πρέπει επίσης να θεωρηθούν ευκαιρία για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, μέσω της αξιοποίησης της ανάπτυξης διπλών τεχνολογιών, στο άκρως ανταγωνιστικό και δυναμικό πλαίσιο της αγοράς των δορυφορικών επικοινωνιών· υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθεί η εξάρτηση από προμηθευτές εξοπλισμού και υπηρεσιών εκτός ΕΕ·

34.  επισημαίνει ότι η ανάπτυξη της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST) αποτελεί μια καλή πρωτοβουλία στο πλαίσιο της διαστημικής συνεργασίας και ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ασφάλειας στο διάστημα· ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη ιδίων ικανοτήτων SST ως προτεραιότητα της Ένωσης για την προστασία της οικονομίας, της κοινωνίας και της ασφάλειας των πολιτών και στον τομέα των διαστημικών δυνατοτήτων για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα· θεωρεί ότι η SST θα πρέπει να καταστεί πρόγραμμα της ΕΕ με δικό του προϋπολογισμό, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα μειωθούν τα κονδύλια για τα εν εξελίξει προγράμματα· πιστεύει επίσης ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει μια πιο ολιστική ικανότητα διαστημικής επιτήρησης (SSA), με μεγαλύτερες ικανότητες πρόβλεψης, μεταξύ των οποίων η επιτήρηση του διαστήματος και η ανάλυση και αξιολόγηση ενδεχόμενων απειλών και κινδύνων για τις διαστημικές δραστηριότητες· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αξιοποιήσει το SST, αναπτύσσοντας μια ευρύτερη έννοια της SSA, η οποία θα αντιμετωπίζει επίσης τις σκόπιμες απειλές για τα διαστημικά συστήματα και, σε συνεργασία με τον ΕΟΔ, να συνυπολογίζει τα καιρικά φαινόμενα του διαστήματος και τα πλησίον της Γης αντικείμενα και την ανάγκη έρευνας τεχνολογικών συστημάτων για την πρόληψη και εξάλειψη των διαστημικών θραυσμάτων· θεωρεί ότι ο ολιστικός συντονισμός των διαστημικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να επιτευχθεί χωρίς να παρεμποδιστεί η ελευθερία της χρήσης του διαστήματος· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα να δοθεί στον ιδιωτικό τομέα η δυνατότητα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη και διατήρηση του μη ευαίσθητου τμήματος του συστήματος SST, για το οποίο θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως παράδειγμα η διμερής δομή διακυβέρνησης του προγράμματος Galileo·

35.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν πεδία πολιτικής και ερευνητικές ικανότητες, προκειμένου να παρασχεθούν μελλοντικές εφαρμογές και να αναπτυχθεί μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία που θα μπορεί να σημειώσει εμπορική επιτυχία στη βάση ενός υγιούς οικονομικού περιβάλλοντος· επισημαίνει την αυξανόμενη σημασία των ιδιωτικών οντοτήτων στην αγορά του διαστήματος· υπογραμμίζει την ανάγκη και τα οφέλη της συμμετοχής ΜΜΕ στη διαδικασία της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής διαστημικών τεχνολογιών, ιδίως όσον αφορά τις τεχνολογίες που είναι σημαντικές για την εγγύηση της ασφάλειας· διατηρεί επιφυλάξεις όσον αφορά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις μη ρυθμιζόμενες ιδιωτικές πρωτοβουλίες που έχουν επιπτώσεις σε θέματα ασφάλειας και άμυνας· τονίζει ότι η ισορροπία μεταξύ των κινδύνων και των οφελών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τομέα των διαστημικών δραστηριοτήτων, και ως εκ τούτου πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση, ιδίως υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους από την άποψη της κυριαρχίας και της στρατηγικής αυτονομίας· καλεί την Επιτροπή και την ΥΕ/ΑΕ να εφαρμόσουν κατάλληλους μηχανισμούς για τον περιορισμό των εν λόγω κινδύνων·

36.  τονίζει ότι, στον διαστημικό τομέα, και δεδομένης της στρατηγικής σημασίας του, η μεγαλύτερη προσπάθεια όσον αφορά τις επενδύσεις πρέπει να καταβληθεί από τον δημόσιο τομέα· θεωρεί ότι, λόγω του υψηλού κόστους ανάπτυξης διαστημικών προγραμμάτων και υποδομών, ο μοναδικός τρόπος να καταστούν τα έργα αυτά βιώσιμα είναι μέσω της αποφασιστικής προσπάθειας του δημόσιου τομέα να ενθαρρύνει την ιδιωτική πρωτοβουλία·

37.  επισημαίνει, σε ό,τι αφορά τη μελλοντική χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών διαστημικών προγραμμάτων, ότι ευκταίο θα ήταν να καθορισθούν οι περιπτώσεις στις οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν μορφές σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα·

38.  επισημαίνει ότι πρέπει να τεθούν τα σωστά πλαίσια ρυθμίσεων και πολιτικής ώστε να δοθούν στη βιομηχανία περαιτέρω ώθηση και κίνητρα για τη συνέχιση της τεχνολογικής ανάπτυξης και έρευνας των διαστημικών ικανοτήτων· ζητεί να διασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση για διαστημική έρευνα στους προαναφερόμενους τομείς· επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» στη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ όσον αφορά καίριας σημασίας διαστημικές τεχνολογίες· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το τμήμα του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» σχετικά με το διάστημα εμπίπτει στην προτεραιότητα «Βιομηχανική υπεροχή» και, ειδικότερα, στο πεδίο του συγκεκριμένου στόχου «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες»· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη της διαστημικής τεχνολογικής βάσης και των διαστημικών βιομηχανικών ικανοτήτων της Ευρώπης· ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει επαρκείς διατάξεις σχετικά με τις καίριας σημασίας διαστημικές τεχνολογίες για την ασφάλεια και την άμυνα κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·

39.  πιστεύει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει στις προσπάθειες να καταστούν οι ευρωπαϊκές διαστημικές δυνατότητες και υπηρεσίες πιο εύρωστες, πιο ανθεκτικές και καλύτερα ανταποκρινόμενες στις εξελίξεις· είναι πεπεισμένο ότι, όταν μια κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη, η ικανότητα ταχείας αντίδρασης για την αντικατάσταση ή αποκατάσταση κατεστραμμένων ή υποβαθμισμένων διαστημικών μέσων θα πρέπει να αναπτυχθεί αποτελεσματικά μέσω συνεργασιών μεταξύ πολλών κρατών, μεταξύ άλλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο· επικροτεί τις προσπάθειες του ΕΟΔ σχετικά με την ανάπτυξη προγράμματος διαστημικής επιτήρησης (SSA) για την ανίχνευση και την πρόβλεψη διαστημικών θραυσμάτων ή συγκρούσεων μεταξύ δορυφόρων· υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη να μετριαστεί ο κίνδυνος συγκρούσεων εξαιτίας του αυξανόμενου αριθμού δορυφόρων και διαστημικών θραυσμάτων· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τις εν λόγω ικανότητες μετά το 2016· επιδοκιμάζει, συνεπώς, την πρωτοβουλία της Επιτροπής για ένα ευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST), που θα εξασφαλίσει τη μη εξάρτηση της ΕΕ όσον αφορά τον τομέα του διαστήματος· αμφισβητεί κατά πόσο υφίστανται κατάλληλες δομές διακυβέρνησης για τη διαχείριση της PRS και άλλων κρίσιμων διαστημικών υποδομών σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης ή άλλης σοβαρής κρίσης ασφάλειας·

40.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς στους τομείς του διαστήματος, της ασφάλειας και της άμυνας, να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την κατάρτιση λευκής βίβλου σχετικά με τις απαιτήσεις εκπαίδευσης ως προς τη χρήση διαστημικών δυνατοτήτων και υπηρεσιών για την ασφάλεια και την άμυνα· είναι της γνώμης ότι η ΕΕ θα πρέπει να κινητοποιήσει κονδύλια για «πιλοτικούς κύκλους μαθημάτων» στους τομείς στους οποίους τα κράτη μέλη και τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα έχουν εντοπίσει ότι υπάρχει άμεση ανάγκη·

41.  πιστεύει ότι η παροχή περαιτέρω οικονομικής και πολιτικής στήριξης για την ανάπτυξη και χρήση των εκτοξευτών της ΕΕ και του προγράμματος της Ευρώπης για επαναχρησιμοποιούμενα συστήματα επίδειξης σε τροχιά (Programme for Reusable In-orbit Demonstrator in Europe - PRIDE) έχει στρατηγική σημασία, καθώς είναι πιο αποδοτική από άποψη κόστους και εξασφαλίζει την ανεξαρτησία της πρόσβασης της ΕΕ στο διάστημα, ενώ παράλληλα παρέχει ένα σχέδιο για τη διαχείριση διαστημικών κρίσεων·

42.  εκφράζει την ανησυχία του για το αυξημένο κόστος των προγραμμάτων Copernicus και Galileo, που έχουν υπερβεί σημαντικά τον αρχικό τους προϋπολογισμό· εκφράζει την υποστήριξή του για την περαιτέρω ανάπτυξη των διαστημικών δυνατοτήτων της ΕΕ, ζητώντας ταυτόχρονα την ορθή διαχείριση των οικονομικών της πόρων·

43.  καλεί τα κράτη μέλη που δεν έχουν κυρώσει τη Συνθήκη του Εξωατμοσφαιρικού Διαστήματος να το πράξουν, δεδομένης της σημασίας του για την τήρηση του νόμου στο διάστημα·

44.  εκφράζει την ικανοποίησή του όσον αφορά τη διαδικασία και τα σχέδια για την ανάπτυξη των νέων ευρωπαϊκών εκτοξευτών Ariane 6 και VEGA, και θεωρεί ότι η ανάπτυξη των εκτοξευτών αυτών είναι καίριας σημασίας για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την ανεξαρτησία των ευρωπαϊκών διαστημικών προγραμμάτων που εξυπηρετούν σκοπούς άμυνας και ασφάλειας· υποστηρίζει ότι η διατήρηση της κυρίαρχης θέσης των ευρωπαϊκών εκτοξευτών πρέπει να αποτελεί στρατηγικό στόχο της ΕΕ σε μια περίοδο που εμφανίζονται νέοι ανταγωνιστές οι οποίοι έχουν σημαντική υποστήριξη από ανταγωνιστικά μοντέλα χρηματοδότησης· θεωρεί ότι, για την επίτευξη αυτού του στόχου, πρέπει να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες διαρθρωτικές, νομοθετικές και χρηματοδοτικές αλλαγές για την προώθηση της ανάπτυξης καινοτόμων και ανταγωνιστικών έργων σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ενθαρρύνει, μεταξύ άλλων, την καινοτομία σε θέματα επαναχρησιμοποίησης κατασκευαστικών στοιχείων, δεδομένου ότι αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου σε επίπεδο απόδοσης αλλά και σε επίπεδο βιωσιμότητας· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην επίπτωση ορισμένων έργων, όσον αφορά τη μη εξάρτηση της ΕΕ, όπως η συνεργασία με τη Ρωσία σε ευαίσθητους τομείς, για παράδειγμα η εκτόξευση δορυφόρων με πυραύλους Σογιούζ·

45.  επισημαίνει τη στρατηγική σημασία της ανεξάρτητης πρόσβασης στο διάστημα και την ανάγκη να αναλάβει η ΕΕ ιδιαίτερη δράση σχετικά, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, δεδομένου ότι η ικανότητα αυτή θα επέτρεπε στην Ευρώπη να έχει πρόσβαση στο διάστημα σε περίπτωση κρίσης· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και τα κράτη μέλη:

   να συντονίσουν, να μοιραστούν και να αναπτύξουν τα προγραμματιζόμενα διαστημικά έργα και τις ευρωπαϊκές αγορές, ώστε να είναι σε θέση η ευρωπαϊκή βιομηχανία να προβλέψει τη ζήτηση (τονώνοντας έτσι την απασχόληση και τη βιομηχανία που έχουν τη βάση τους στην Ευρώπη) καθώς και να δημιουργήσει τη δική της ζήτηση όσον αφορά τη χρησιμοποίηση από τις επιχειρήσεις·
   να στηρίξουν την υποδομή εκτόξευσης· και
   να προαγάγουν την Ε&Α, μεταξύ άλλων μέσω των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, ιδίως σε καινοτόμες τεχνολογίες·

θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να καταβληθούν οι προσπάθειες αυτές προκειμένου να μπορέσει η Ευρώπη να ανταγωνιστεί στην παγκόσμια αγορά εκτοξεύσεων· θεωρεί, επιπλέον, ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι διαθέτει ισχυρή διαστημική τεχνολογική βάση και τις απαραίτητες βιομηχανικές ικανότητες προκειμένου να σχεδιάζει, να αναπτύσσει, να δρομολογεί, να λειτουργεί και να εκμεταλλεύεται διαστημικά συστήματα, οι οποίες κυμαίνονται από την τεχνολογική αυτονομία και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο έως θέματα που αφορούν την πλευρά της παραγωγής·

46.  θεωρεί ότι η Ένωση θα πρέπει να ενθαρρύνει όλους τους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού τεχνολογίας και τεχνογνωσίας να στραφούν προς τις διαστημικές ικανότητες και τις τεχνολογίες διπλής χρήσης που είναι σημαντικές για την ασφάλεια και την άμυνα και να προάγουν την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και νέων επιχειρηματικών ιδεών σε αυτόν τον τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα αυτόν· επισημαίνει ότι η συνέχιση των χρηματοοικονομικών επενδύσεων είναι απαραίτητη για να συνεχιστεί η τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη· είναι πεπεισμένο ότι ο δημόσιος τομέας πρέπει να προσφέρει κίνητρα για τη δημιουργία ειδικευμένων εκκολαπτηρίων, καθώς και κατάλληλων χρηματοδοτικών μέσων για καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις, έτσι ώστε το υψηλό κόστος της διαστημικής έρευνας να μην εμποδίζει την ανάδειξη καινοτόμων έργων· ζητεί την εκπόνηση σχεδίου για τη χρήση διαστημικών τεχνολογιών διπλής χρήσης στον τομέα του διαστήματος, με σκοπό τη συμβολή στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και στη μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα·

47.  τονίζει την ανάγκη υποστήριξης των προσπαθειών ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα αυτόν, ούτως ώστε να ξεπεραστεί ο μεγάλος βαθμός κατακερματισμού που παρατηρείται κυρίως στο επίπεδο της ζήτησης από τους συναφείς ευρωπαϊκούς οργανισμούς· είναι πεπεισμένο ότι μόνο μια πιο αποδοτική από την άποψη του κόστους, διαφανής και ενοποιημένη ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία μπορεί να είναι ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο· τονίζει ότι η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανική πολιτική πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, σε συντονισμό με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ), ώστε να διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα·

48.  υπενθυμίζει ότι, με γνώμονα τη διατήρηση και την ενίσχυση της ασφάλειας, της άμυνας και της σταθερότητας της Ευρώπης, είναι σημαντικό να αποτρέπεται η εξαγωγή ευαίσθητης διαστημικής τεχνολογίας σε χώρες που απειλούν την περιφερειακή ή παγκόσμια σταθερότητα και ασφάλεια, ασκούν επιθετική εξωτερική πολιτική, υποστηρίζουν άμεσα ή έμμεσα την τρομοκρατία ή καταπιέζουν τους πολίτες στο εσωτερικό τους· παροτρύνει την Ύπατη Εκπρόσωπο, τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Επιτροπή να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με τα οκτώ κριτήρια της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ και με τους κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 για τα είδη διπλής χρήσης, όσον αφορά την εξαγωγή ευαίσθητης διαστημικής τεχνολογίας·

49.  τονίζει την ανάγκη να υπάρξει καλύτερος συντονισμός των ενωσιακών διαστημικών ικανοτήτων, με την ανάπτυξη των δομών και διαδικασιών συστημάτων που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση ενός ανάλογου επιπέδου ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει και να προωθήσει ένα μοντέλο διακυβέρνησης για κάθε σύστημα που παρέχει υπηρεσίες σχετικές με την ασφάλεια και την άμυνα· θεωρεί ότι, προκειμένου να παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες, τις ενωσιακές διαστημικές ικανότητες που αφιερώνονται στην ασφάλεια και την άμυνα θα πρέπει τις να διαχειρίζεται ένα ειδικό επιχειρησιακό κέντρο συντονισμού (κέντρο διοίκησης και ελέγχου, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα εργασίας 2014-2015 του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»)· θεωρεί ότι, για λόγους οικονομικής αποδοτικότητας, το κέντρο αυτό θα πρέπει, ει δυνατόν, να ενταχθεί σε ένα από τα υφιστάμενα όργανα της ΕΕ, όπως ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS, το Δορυφορικό Κέντρο της ΕΕ ή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες που ήδη προσφέρουν αυτοί οι οργανισμοί·

50.  θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη διαμόρφωση ενός νομικού πλαισίου που θα επιτρέπει έναν σταθερό ρυθμό επενδύσεων, σε επίπεδο ΕΕ, σε δυνατότητες άμυνας και ασφάλειας, θα μπορούσε να προωθήσει μια ευρύτερη και συστηματικότερη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της άμυνας με σκοπό την απόκτηση βασικών ικανοτήτων· επισημαίνει, συνεπώς, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2015· καλεί το Συμβούλιο, την ΥΕ/ΑΕ και την Επιτροπή να αναπτύξουν το αναγκαίο χρηματοδοτικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ·

51.  επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία παρουσιάζει έντονη συγκέντρωση και υψηλό επίπεδο κάθετης ολοκλήρωσης, καθώς τέσσερις μόνο επιχειρήσεις απασχολούν πάνω από το 70% των συνολικών εργαζομένων στον τομέα του διαστήματος στην ΕΕ, ενώ το 90% της παραγωγής του ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα βρίσκεται σε έξι χώρες· τονίζει ότι δεν πρέπει να παραβλεφθεί το δυναμικό χωρών που υποβάλλουν μεγάλο αριθμό αιτήσεων για κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών υψηλής τεχνολογίας χωρίς ωστόσο να διαθέτουν παράδοση στις διαστημικές δραστηριότητες και ζητεί τη θέσπιση πολιτικών για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των εν λόγω χωρών στον ευρωπαϊκό διαστημικό τομέα, μεταξύ άλλων μέσω των εργαλείων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·

52.  πιστεύει επίσης ότι η έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών και υπηρεσιών θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω ενός συνεκτικού πλαισίου πολιτικής της ΕΕ·

53.  είναι της άποψης ότι μια λευκή βίβλος για θέματα ασφάλειας και άμυνας σε επίπεδο ΕΕ θα συνιστούσε το κατάλληλο μέσο για την διάρθρωση μελλοντικής δραστηριοποίησης της ΕΕ στις διαστημικές δυνατότητες άμυνας και ασφάλειας· καλεί την ΥΕ/ΑΕ να ξεκινήσει διάλογο για να προσδιοριστούν οι φιλοδοξίες της ΕΕ στους αλληλεπικαλυπτόμενους τομείς των διαστημικών δυνατοτήτων και της άμυνας και της ασφάλειας· θεωρεί ότι αυτό μπορεί επίσης να επιτρέψει τη συνεκτική ανάπτυξη δυνατοτήτων σε όλους τους τομείς σε σχέση με τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο μελλοντικό σχέδιο δράσης ευρωπαϊκής άμυνας τα σχέδιά της για διαστημικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν τον τομέα άμυνας και ασφάλειας· αναγνωρίζει παράλληλα τα οφέλη της διεθνούς συνεργασίας για την ασφάλεια στον τομέα του διαστήματος με αξιόπιστους εταίρους της ΕΕ·

54.  υπενθυμίζει ότι τα διαστημικά θραύσματα αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα για την ασφάλεια στο διάστημα και ζητεί από την ΕΕ να στηρίξει την έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών ενεργού απομάκρυνσης θραυσμάτων· ενθαρρύνει την ΕΕ να επενδύσει στην κατάρτιση μιας διεθνούς συμφωνίας που θα προβλέπει έναν νομικό ορισμό για τα διαστημικά θραύσματα, καθώς και κανόνες και κανονισμούς για την απομάκρυνσή τους, και θα αποσαφηνίζει τα ζητήματα ευθύνης· τονίζει την ανάγκη για έναν ενισχυμένο μηχανισμό παγκόσμιας διαστημικής επιτήρησης και ζητεί τη σύνδεση του ευρωπαϊκού συστήματος SSA με συστήματα εταίρων όπως οι ΗΠΑ και την αύξηση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και της ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες ομόλογες υπηρεσίες·

55.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, στους οργανισμούς της ΕΕ στον τομέα του διαστήματος, της ασφάλειας και της άμυνας, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 44.
(2) EE L 347 της 20.12.2013, σ. 1.
(3) ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 227.


Διείσδυση στη διαστημική αγορά
PDF 518kWORD 115k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τη διείσδυση στη διαστημική αγορά (2016/2731(RSP))
P8_TA(2016)0268B8-0739/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 189 του τίτλου XIX της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Διαστημική βιομηχανική πολιτική της ΕΕ» (COM(2013)0108),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2011, με τίτλο «Προς μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη» (COM(2011)0152),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Eυρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος – Ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων και γνώσης στην Ευρώπη» (COM(2016)0178),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2010, σχετικά με ένα Σχέδιο Δράσης για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS) (COM(2010)0308),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 512/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 912/2010 σχετικά με τη σύσταση Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 377/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για τη σύσταση Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS, την ακύρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την εφαρμογή και εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/758 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall που βασίζεται στην υπηρεσία 112 σε οχήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/EΚ(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών(6)·

–  έχοντας υπόψη τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου και την υπουργική «δήλωση του Άμστερνταμ», της 14ης Απριλίου 2016, σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της διασυνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης οδήγησης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τις διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη διαστημική βιομηχανική πολιτική της ΕΕ - Αξιοποίηση των δυνατοτήτων για οικονομική μεγέθυνση στον διαστημικό τομέα(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2012, σχετικά με μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τις εφαρμογές του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης στις μεταφορές – βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη πολιτική της ΕΕ(10),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ιανουαρίου του 2016 σχετικά με τη διείσδυση στη διαστημική αγορά στην Ευρώπη(11),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες της Ένωσης στον τομέα του διαστήματος είναι μείζονος σημασίας για την επιστημονική και τεχνική πρόοδο, τις καινοτομίες, την οικονομική μεγέθυνση, τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική συνοχή, τη δημιουργία ειδικευμένων θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων, και τη δημιουργία νέων ευκαιριών τόσο στην ανάντη όσο και στην κατάντη αγορά·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης, γεωσκόπησης και δορυφορικών επικοινωνιών θα μπορούσαν να συμβάλουν καθοριστικά στην υλοποίηση ευρέος φάσματος πολιτικών της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούσαν να επωφεληθούν σημαντικά από τις υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης και γεωσκόπησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση των διαστημικών εμβληματικών προγραμμάτων καταδεικνύει την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να στερείται ολοκληρωμένης και συνεκτικής διαστημικής πολιτικής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτόνομη πρόσβαση στο διάστημα έχει στρατηγική σημασία για την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαθεσιμότητα πληροφοριών εντοπισμού θέσης και χρονοπροσδιορισμού και δεδομένων γεωσκόπησης υψηλής ακρίβειας και αξιοπιστίας είναι θεμελιώδους σημασίας για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αυτονομίας, και ότι τα προγράμματα GNSS και Copernicus έχουν μια μοναδική καινοτόμο προσέγγιση στην εφαρμογή της τεχνολογίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση θα επενδύσει περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια EUR για την υποδομή τους στην περίοδο μέχρι το 2020·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS), που ενισχύει το σήμα του GPS, είναι ήδη σε λειτουργία, ενώ το Galileo θα αρχίσει σύντομα να προσφέρει τις πρώτες υπηρεσίες του· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Copernicus έχει τεθεί σε λειτουργία και οι βασικές υπηρεσίες του είναι ήδη στη διάθεση των χρηστών, ενώ τα δεδομένα είναι δωρεάν διαθέσιμα σε παγκόσμιο επίπεδο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της διαστημικής έρευνας έχουν έντονο αντίκτυπο σε άλλους τομείς πολιτικής όσον αφορά τις θετικές δευτερογενείς επιδράσεις και τη δημιουργία τεχνοβλαστών σε άλλους τομείς πολιτικής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασύνδεση της υφιστάμενης υποδομής στους τομείς της αποθήκευσης δεδομένων, της δικτύωσης και της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων στην Ευρώπη είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της ικανότητας επεξεργασίας και αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων δορυφορικών δεδομένων και, συνεπώς, είναι σημαντική για την προώθηση μιας ισχυρής και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής κατάντη βιομηχανίας γεωσκόπησης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις δύο προσεχείς δεκαετίες το ευρωπαϊκό GNSS αναμένεται να αποφέρει οικονομικά και κοινωνικά οφέλη της τάξης των 60 έως 90 δισεκατομμυρίων EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών στην κατάντη αγορά υπηρεσιών μέχρι το 2030 εκτιμάται σε περίπου 2,8 δισεκατομμύρια EUR, και πρέπει να προέλθει σε ποσοστό πάνω από 90% από το πρόγραμμα Copernicus·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υιοθέτηση κατάντη εφαρμογών και υπηρεσιών βάσει διαστημικών δεδομένων ήταν ως τώρα κατώτερη των προσδοκιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της αγοράς διαστημικών δεδομένων, χρειάζεται να ενθαρρυνθούν τόσο η δημόσια όσο και η ιδιωτική ζήτηση, ενώ απαιτείται να πάψει ο κατακερματισμός της αγοράς και να εξαλειφθούν τα όποια τεχνικά, νομοθετικά και λοιπά εμπόδια στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των διαστημικών προϊόντων και υπηρεσιών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανήγγειλε στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2016 την πρόθεσή της να υποβάλει «μια διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη» και άρχισε δημόσια διαβούλευση τον Απρίλιο του 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν ψήφισμα θα συμβάλει στη στρατηγική αυτή·

Διαστημική στρατηγική και διείσδυση στην αγορά

1.  παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει μια διεξοδική, φιλόδοξη και μακρόπνοη στρατηγική, διασφαλίζοντας βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα την ηγετική θέση της Ευρώπης στις διαστημικές τεχνολογίες και υπηρεσίες στις παγκόσμιες αγορές, ώστε να εξασφαλιστούν η ανεξάρτητη πρόσβαση της Ευρώπης στο διάστημα και ίσοι όροι ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία·

2.  πιστεύει ότι ένα από τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής αυτής πρέπει να είναι να υιοθετηθούν από την αγορά τα δεδομένα, οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές του τομέα του διαστήματος, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη των διαστημικών προγραμμάτων της ΕΕ·

3.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για μια σαφή ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανική πολιτική στο πλαίσιο της χαρασσόμενης στρατηγικής·

4.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η μελλοντική ανάπτυξη των διαστημικών προγραμμάτων της ΕΕ θα πρέπει να προσανατολίζεται στους χρήστες και να έχει ως γνώμονα τις δημόσιες, ιδιωτικές και επιστημονικές ανάγκες των χρηστών·

5.  επισημαίνει το ευρύ φάσμα των ενδιαφερομένων που συμμετέχουν στην εφαρμογή της διαστημικής πολιτικής της ΕΕ, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως την Επιτροπή, τον Οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS (GSA), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ), τους παρόχους υπηρεσιών του Copernicus (Eumetsat, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, Frontex, Ευρωπαϊκό κέντρο μεσοπρόθεσμων μετεωρολογικών προγνώσεων, ΚΚΕρ, Mercator Ocean), τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία· τους ενθαρρύνει να προωθήσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους, ιδίως μεταξύ της ΕΕ και του ΕΟΔ· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει μείζονα ρόλο στην ανάπτυξη ικανοτήτων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας για βελτίωση της πρόσβασης στα δεδομένα, διείσδυση στην αγορά, και ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια αγορά·

6.  υπογραμμίζει την ανάγκη απλούστευσης του θεσμικού τοπίου για διαστημικές δραστηριότητες της ΕΕ, προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιοποίηση του προγράμματος από τους χρήστες τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα· καλεί την Επιτροπή να καλύψει την ανάγκη αυτή στη στρατηγική της και να προτείνει σαφείς ορισμούς για τους ρόλους των διαφόρων παραγόντων·

7.  τονίζει τη σημασία της περιφερειακής διάστασης· υποστηρίζει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην επιτυχία της διαστημικής πολιτικής της ΕΕ· εμμένει στην ανάγκη συντονισμού των τοπικών πρωτοβουλιών σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να αποφευχθεί η επικάλυψη των προσπαθειών της Επιτροπής και των κρατών μελών·

Τεχνικά εμπόδια

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με τα δύο διαστημικά εμβληματικά προγράμματα, το Galileo και το Copernicus· πιστεύει ότι θα πρέπει να θεωρούνται αλληλοσυμπληρούμενα προγράμματα, και να ενθαρρύνονται οι περαιτέρω συνέργειες· καλεί την Επιτροπή να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα και να εξασφαλίσει την ταχεία και πλήρη εκμετάλλευση των διαστημικών και επίγειων υποδομών και υπηρεσιών που παρέχονται από τα δύο εμβληματικά προγράμματα· θεωρεί ότι η αποφυγή περαιτέρω καθυστερήσεων έχει καθοριστική σημασία για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης του ιδιωτικού τομέα· επισημαίνει εκ νέου τις δυνατότητες του ευρωπαϊκού GNSS στην παγκόσμια αγορά, σε συνάρτηση με την επέκταση της κάλυψης της EGNOS στη Νοτιοανατολική και την Ανατολική Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή·

9.  υποστηρίζει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών με χρήση των EGNOS/Galileo και Copernicus·

10.  θεωρεί ότι η διάδοση των δεδομένων του προγράμματος Copernicus είναι υπερβολικά κατακερματισμένη και ότι είναι σημαντικό να υπάρξει ενιαία προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου η ευρωπαϊκή βιομηχανία να επωφεληθεί από αυτά· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η βελτιωμένη πρόσβαση σε δεδομένα γεωσκόπησης του Copernicus αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός ισχυρού κατάντη βιομηχανικού τομέα· τονίζει ιδίως την ανάγκη για ταχύτερη πρόσβαση σε μεγάλα σύνολα δεδομένων ΕΟ, όπως οι χρονοσειρές·

11.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα του Copernicus θα διατίθενται σε ανεξάρτητες πλατφόρμες ΤΠΕ που να επιτρέπουν την αποθήκευση, τη διαχείριση, την επεξεργασία και την εύκολη πρόσβαση σε μαζικά δεδομένα και θα διευκολύνουν την ενσωμάτωση δεδομένων από όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές και τη διάθεσή τους στον χρήστη· πιστεύει ότι οι πλατφόρμες αυτές θα πρέπει:

   να συγκεντρώνουν τη ζήτηση, συμβάλλοντας στην υπέρβαση του υφιστάμενου κατακερματισμού και στη δημιουργία εσωτερικής αγοράς δεδομένων γεωσκόπησης χωρίς την ανάγκη για κανονιστικά μέτρα·
   να εγγυώνται στους χρήστες ανοικτή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση·
   να διευκολύνουν τη βιομηχανία να παρέχει από τις πλατφόρμες όποιες υπηρεσίες κρίνει σκόπιμο·
   να είναι συμπληρωματικές προς άλλες προσπάθειες κρατών μελών, του ΕΟΔ, της βιομηχανίας και του ανοικτού επιστημονικού νέφους·

12.  συνιστά, επίσης τη στενή συνεργασία της Επιτροπής με τα κράτη μέλη και τον ΕΟΔ στη δημιουργία ενός κατάλληλα ενοποιημένου συστήματος υποδομών, με κατάλληλα επίπεδα ασφάλειας των δεδομένων·

13.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι, χωρίς πλινθιοσύνολα και δέκτες με δυνατότητα επικοινωνίας μέσω Galileo η διείσδυση στην αγορά θα συναντήσει σοβαρά εμπόδια· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για το ποσό που διατίθεται από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού GNSS στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Βασικά στοιχεία», το οποίο διαχειρίζεται ο GSA, για την υποστήριξη της ανάπτυξής τους· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης αν πρέπει να αυξηθεί το ποσό αυτό·

14.  καλεί τον GSA να συνεχίσει να συνεργάζεται με τους κατασκευαστές πλινθιοσυνόλων και δεκτών, προκειμένου να κατανοεί τις ανάγκες τους και να τους παρέχει τις απαιτούμενες τεχνικές πληροφορίες και προδιαγραφές ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα όσο το δυνατόν περισσότερου εξοπλισμού χρήστη με το Galileo· πιστεύει ότι οι ανάγκες της βιομηχανίας θα πρέπει να ενσωματωθούν στην εξελικτική διαδικασία του προγράμματος, προκειμένου το σύστημα να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε η βιομηχανία να συμπεριλάβει το Galileo στις συστοιχίες αναφοράς των πολυσυστοιχιακών δεκτών·

15.  υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα Galileo θα έχει «ειδοποιά στοιχεία», δηλαδή ορισμένα πλεονεκτήματα που δεν παρέχονται από άλλες συστοιχίες GNSS, όπως η επαλήθευση ανοικτής υπηρεσίας και η πολύ υψηλή ακρίβεια και αξιοπιστία της εμπορικής υπηρεσίας· τονίζει ότι είναι σημαντικό να καταστούν αυτά τα ειδοποιά στοιχεία διαθέσιμα το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προώθηση του Galileo ως συστοιχίας αναφοράς και να προαχθούν τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα·

16.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η ύπαρξη των απαιτούμενων τεχνικών προτύπων προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση διαστημικών δεδομένων και υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει θεματικές ομάδες εργασίας με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών για την καθιέρωση αυτών των προτύπων·

Εμπορικά εμπόδια

17.  θεωρεί ότι οι δραστηριότητες του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των πιστοποιημένων ευρωπαϊκών οργανισμών, θα πρέπει να είναι προβλέψιμες προκειμένου να τονωθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις· πιστεύει στην αρχή ότι οι μελλοντικές διαστημικές υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται και να προέρχονται κυρίως από εμπορικές επιχειρήσεις, εκτός αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για το αντίθετο, για παράδειγμα συγκεκριμένοι κίνδυνοι για την ασφάλεια· θεωρεί ότι η ενδιάμεση αξιολόγηση των κανονισμών του Copernicus και του Galileo θα πρέπει να αξιοποιηθεί για την εξασφάλιση μεγαλύτερης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην παροχή υπηρεσιών·

18.  καλεί την Επιτροπή, σε σχέση με τα δεδομένα του Copernicus, να ορίσει σαφώς το συντομότερο δυνατόν τον ρόλο των βασικών δημόσιων υπηρεσιών (ποια προϊόντα παρέχουν με ανοικτή και ελεύθερη πρόσβαση, τις διαδικασίες για την προσθήκη νέων προϊόντων) και τι θα πρέπει να αφεθεί στον κατάντη τομέα· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις ανάγκες για δεδομένα γεωσκόπησης πολύ υψηλής ευκρίνειας για εσωτερικούς επιχειρησιακούς σκοπούς της· πιστεύει ότι τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται από ευρωπαϊκούς εμπορικούς παρόχους προκειμένου να τεθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία σε ισχυρή θέση που να της επιτρέπει να κάνει πωλήσεις στις εμπορικές αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο· καλεί την Επιτροπή να λάβει επίσης μέτρα για να διευκολύνει την προμήθεια υπηρεσιών διαστημικής βάσης από δημόσιες αρχές, μεταξύ άλλων με την ενθάρρυνση προ-εμπορικών συμβάσεων, ιδίως για τη στήριξη καινοτόμων ΜΜΕ·

19.  ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις δυνατότητες των ευρωπαϊκών διαστημικών προγραμμάτων μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και των τελικών χρηστών, και να ενθαρρυνθεί η χρήση διαστημικών δεδομένων στον δημόσιο τομέα και στην επιχειρηματική κοινότητα· πιστεύει ότι μια προσέγγιση με γνώμονα τις ανάγκες του χρήστη και την επίλυση προβλημάτων, που θα αντιμετωπίζει τις ανάγκες με την παροχή αντίστοιχων επιχειρησιακών δορυφορικών υπηρεσιών, μπορεί να είναι αποτελεσματική· συνιστά στην Επιτροπή να ενθαρρύνει τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών, όπως το πρόγραμμα Space for Smarter Government (διαστημική τεχνολογία για καλύτερη διακυβέρνηση) του Ηνωμένου Βασιλείου· θεωρεί ότι η Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη συγκέντρωση των αναγκών του δημοσίου τομέα και τη συμβολή στη δημιουργία ζήτησης εκ μέρους των χρηστών·

20.  εκτιμά τις διάφορες δραστηριότητες ευαισθητοποίησης που αναλαμβάνονται από την Επιτροπή, τον GSA, τον ΕΟΔ, τους παρόχους υπηρεσιών Copernicus, τους εθνικούς οργανισμούς διαστήματος και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς· επισημαίνει ως επιτυχημένα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών τις ετήσιες διασκέψεις για την ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική, τις διασκέψεις με θέμα ευρωπαϊκές λύσεις για το διάστημα, τις ημερίδες διαστήματος, την Ευρωπαϊκή διαστημική έκθεση, τον διαγωνισμό ζωγραφικής Galileo, τον διαγωνισμό ευρωπαϊκής δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και τους Copernicus Masters·

21.  πιστεύει ότι θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την προώθηση και εμπορία του προγράμματος Copernicus·

22.  ενθαρρύνει την Αρχή να συνεχίσει τις προσπάθειές της στον τομέα της προώθησης και εμπορίας των Galileo και EGNOS και της παροχής πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες των χρηστών και τις εξελίξεις στην αγορά δορυφορικής πλοήγησης·

23.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εμπλέξει το δίκτυο των περιφερειακών κέντρων Europe Direct των κρατών μελών στη διάδοση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα οφέλη των διαστημικών δεδομένων από τα Copernicus και Galileo, και να υποστηρίξει επίσης τις δημόσιες αρχές στον προσδιορισμό των αναγκών τους·

Το διάστημα στις πολιτικές της ΕΕ

24.  συνιστά στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η υποδομή των ευρωπαϊκών διαστημικών προγραμμάτων και των υπηρεσιών τους να χρησιμοποιούνται σε συναφείς πολιτικές και προγράμματα· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των διαστημικών πόρων της ΕΕ και των δραστηριοτήτων σε τομείς πολιτικής όπως η εσωτερική αγορά, η βιομηχανική βάση, η απασχόληση, η ανάπτυξη, οι επενδύσεις, η ενέργεια, το κλίμα, το περιβάλλον, η υγεία, η γεωργία, η δασοκομία, η αλιεία, οι μεταφορές, ο τουρισμός, η ψηφιακή ενιαία αγορά, η περιφερειακή πολιτική και ο χωροταξικός σχεδιασμός· θεωρεί ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η μετανάστευση, η διαχείριση των συνόρων και η βιώσιμη ανάπτυξη·

25.  ζητεί, συνεπώς, επιτακτικά, να προβεί η Επιτροπή σε «διαστημικό έλεγχο» όλων των υφιστάμενων και νέων πολιτικών πρωτοβουλιών, προκειμένου να εξασφαλίσει τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαστημικών πόρων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την νομοθεσία της ΕΕ προκειμένου να εκτιμήσει κατά πόσο απαιτούνται αλλαγές προκειμένου να τονωθεί η χρήση δορυφορικών δεδομένων και υπηρεσιών (GNSS, γεωεπισκόπηση, τηλεπικοινωνίες) και να αποκομιστούν κοινωνικοοικονομικά και άλλα οφέλη, και να υποβάλλει σε «διαστημικό έλεγχο» κάθε νέο νομοθετικό μέτρο·

26.  παροτρύνει την Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες ένταξης του ευρωπαϊκού GNSS και του Copernicus στην πολιτική γειτονίας και την αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης και στις διαπραγματεύσεις για τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς·

27.  τονίζει ότι τα δεδομένα του ευρωπαϊκού GNSS έχουν καθοριστική σημασία για την αύξηση της ασφάλειας και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ευφυών συστημάτων διαχείρισης των μεταφορών και της κυκλοφορίας· επισημαίνει ότι οι κανονισμοί για το σύστημα eCall και τον ψηφιακό ταχογράφο θα συμβάλουν στην υιοθέτηση του Galileo και του EGNOS· ενθαρρύνει την Επιτροπή να καλύψει περαιτέρω σχετικούς τομείς εφαρμογής με οφέλη για την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών της ΕΕ, όπως η κλήση έκτακτης ανάγκης/αναγγελία θέσης· καλεί την Επιτροπή να λάβει εν προκειμένω νομοθετικά μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμβατότητα των πλινθιοσυνόλων του GNSS με εκείνα των Galileo/EGNOS, ιδίως στους τομείς της πολιτικής αεροπορίας και των κρίσιμων υποδομών·

28.  τονίζει το γεγονός ότι διαστημικά δεδομένα και υπηρεσίες μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στο να μπορέσει η Ευρώπη να ηγηθεί σε μείζονες τεχνολογικές εξελίξεις όπως το Διαδίκτυο των πραγμάτων, οι έξυπνες πόλεις, τα μαζικά δεδομένα, και τα διασυνδεδεμένα/αυτόνομα οχήματα· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη «δήλωση του Άμστερνταμ», στην οποία τονίζεται ο ρόλος των συστημάτων Galileo και EGNOS·

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση και πραγματογνωσία

29.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η χρηματοδότηση της ανάπτυξης κατάντη εφαρμογών και υπηρεσιών και της κατάντη αγοράς γενικότερα· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, κατά την περίοδο του προσεχούς ΠΔΠ, αν είναι σκόπιμο να δεσμευτεί για τον σκοπό αυτό μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ για το διάστημα·

30.  τονίζει ότι η ΕΕ διαθέτει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων πρόσβασης σε χρηματοδότηση για την υποστήριξη του κατάντη διαστημικού τομέα («Ορίζοντας 2020», ΕΔΕΤ, COSME, ΕΤΣΕ, κ.λπ.)· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα μέσα αυτά κατά τρόπο συντονισμένο και εστιασμένο, μεταξύ άλλων και με τη διευκόλυνση της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πρόσβασης· ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή να καθιερώσει καινοτόμους και ευέλικτους μηχανισμούς χρηματοδότησης να αντιμετωπίσει την ανεπάρκεια στη διαθεσιμότητα κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου· υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην απλούστευση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για ευρωπαϊκές νεοφυείς, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου, ιδιαίτερα, να βοηθηθούν για να επιτύχουν κατά τις πρώτες φάσεις της εμπορευματοποίησης·

31.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη διεθνοποίηση των εταιρειών στον τομέα του διαστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, μέσω της καλύτερης πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της κατάλληλης στήριξης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας, όπως επίσης με ειδικές ενωσιακές ενέργειες για να καταστεί δυνατή η ανεξάρτητη πρόσβαση της Ευρώπης στο διάστημα·

32.  συνιστά να υπάρξει ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ της Ε&Α και της στήριξης των προγραμμάτων ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας· θεωρεί, ειδικότερα, ότι οι δυνατότητες καινοτομίας που προφέρει το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να αξιοποιηθούν καλύτερα για τον τομέα του διαστήματος·· ζητεί να υπάρξει μια κατάλληλη στρατηγική για τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας του «Ορίζοντας 2020» στην επιχειρηματική κοινότητα, και θεωρεί απαραίτητο να προωθηθεί η στενότερη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και ιδιωτικών εταιρειών στην ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών·

33.  είναι πεπεισμένο ότι οι συνεργατικοί σχηματισμοί, τα εκκολαπτήρια και οι συναφείς πρωτοβουλίες στον τομέα της διαστημικής βιομηχανίας υποστηρίζουν τη διείσδυση στην αγορά και προάγουν την ανάπτυξη συνεργιών του τομέα του διαστήματος με τις ΤΠΕ και άλλους οικονομικούς τομείς· επικροτεί τις προσπάθειες ορισμένων κρατών μελών στον τομέα αυτό, καθώς και τα εκκολαπτήρια επιχειρηματικότητας του ΕΟΔ· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αξιοποιήσει αυτές τις προσπάθειες στην ανάπτυξη μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα του διαστήματος και την ανάπτυξη των μέσων σύνδεσής τους με την ευρύτερη οικονομία· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει να διορθωθεί η γεωγραφική ανισορροπία των εν λόγω δραστηριοτήτων, δεδομένου ότι οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης υστερούν· υπογραμμίζει ότι απαιτείται να ενισχυθούν η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών και η κοινοχρησία της υποδομής·

34.  θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την τόνωση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση φοιτητών πολυτεχνικών σχολών, νέων επιστημόνων και επιχειρηματιών στον τομέα του διαστήματος· πιστεύει ότι αυτό θα συμβάλει στη διατήρηση ηγετικής θέσης όσον αφορά την επιστημονική ικανότητα στον τομέα του διαστήματος και στην αποτροπή της μετανάστευσης επιστημόνων με υψηλό επίπεδο κατάρτισης και ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων σε άλλα μέρη του κόσμου·

o
o   o

35.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 72.
(2)ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 44.
(3)ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 11.
(4)ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 1.
(5)ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 77.
(6)ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 1.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0267.
(8)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0534.
(9)ΕΕ C 227 E της 6.8.2013, σ. 16.
(10)ΕΕ C 380 E της 11.12.2012, σ. 1.
(11)Space Market Uptake in Europe, μελέτη για την Επιτροπή ITRE, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα Α, 2016, ISBN 978-92-823-8537-1.


Κατάσταση στη Βενεζουέλα
PDF 490kWORD 96k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2016/2699(RSP))
P8_TA(2016)0269RC-B8-0700/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα πολυάριθμα παλαιότερα και πρόσφατα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στην Βενεζουέλα, συγκεκριμένα το ψήφισμα της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την κατάσταση στην Βενεζουέλα(1), το ψήφισμα της 18ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τις διώξεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στην Βενεζουέλα(2), και το ψήφισμα της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Βενεζουέλα(3),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, στο οποίο η Βενεζουέλα είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη τον Διαμερικανικό Δημοκρατικό Χάρτη που εγκρίθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2001,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βενεζουέλας, και ιδίως τα άρθρα 72 και 233,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 20ής Οκτωβρίου 2014, σχετικά με την κράτηση διαδηλωτών και πολιτικών στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (AΠ/YE), Federica Mogherini, της 7ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τις εκλογές στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου τύπου της ΕΥΕΔ, της 5ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων της νέας Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου της Ύπατης Αρμοστή του ΟΗΕ της 12ης Απριλίου 2016, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ravina Shamdasani,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΑΠ/ΥΕ, της 10ης Μαΐου 2016, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Παρατηρητηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Human rights Watch) προς τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, Luis Almagro, της 16ης Μαΐου 2016, με θέμα τη Βενεζουέλα(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Μόνιμου Συμβουλίου του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών της 18ης Μαΐου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις επίσημες ανακοινώσεις του γενικού γραμματέα της Ένωσης των εθνών της Νοτίου Αμερικής (UNASUR) στις 23 Μαΐου(5) και στις 28 Μαΐου(6) 2016 σχετικά με τις διερευνητικές συναντήσεις για τη δρομολόγηση εθνικού διαλόγου μεταξύ της κυβέρνησης της Βενεζουέλας και εκπροσώπων του συνασπισμού της αντιπολίτευσης MUD,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής της Ομάδας G7, στην Ise-Shima, στις 26-27 Μαΐου 2016(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ John Kerry στις 27 Μαΐου 2016 σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον πρώην πρωθυπουργό της Ισπανίας José Luis Rodríguez Zapatero(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, το MUD, κέρδισε 112 από τις 167 έδρες της Εθνοσυνέλευσης που αποτελείται από ένα μόνο σώμα, ήτοι πλειοψηφία δύο τρίτων έναντι των 55 εδρών του PSUV· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συνέχεια το Ανώτατο Δικαστήριο δεν επέτρεψε σε τέσσερα νεοεκλεγέντα μέλη της Εθνοσυνέλευσης, τρία εκ των οποίων ανήκουν στο MUD, να αναλάβουν καθήκοντα, απόφαση που στέρησε από την αντιπολίτευση την πλειοψηφία των δύο τρίτων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια των πέντε μηνών νομοθετικής δραστηριότητας της νέας Εθνοσυνέλευσης, στην οποία η δημοκρατική αντιπολίτευση έχει την πλειοψηφία, το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε 13 αποφάσεις με πολιτικά κίνητρα υπέρ της εκτελεστικής εξουσίας, όλες δε οι αποφάσεις αυτές θέτουν σε κίνδυνο την ισορροπία των εξουσιών που απαιτείται σε ένα κράτος δικαίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη αποφάσεις όπως η έκδοση και η επικύρωση του διατάγματος περί κατάστασης έκτακτης ανάγκης και οικονομικής έκτακτης ανάγκης, η αφαίρεση των εξουσιών της Εθνοσυνέλευσης να ελέγχει την πολιτική, η άρνηση αναγνώρισης της εξουσίας της Εθνοσυνέλευσης που απορρέει από το σύνταγμα να ανακαλεί τον διορισμό δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου, η κήρυξη της μεταρρύθμισης της κεντρικής τράπεζας της Βενεζουέλας ως αντισυνταγματικής και η αναστολή ισχύος των άρθρων του εσωτερικού κανονισμού της Εθνοσυνέλευσης όσον αφορά τις συζητήσεις, ελήφθησαν, μεταξύ άλλων, κατά παράβαση των νομοθετικών εξουσιών της Εθνοσυνέλευσης, χωρίς σεβασμό στην ισορροπία των εξουσιών που είναι απαραίτητη σε ένα κράτος δικαίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 2 000 άτομα βρίσκονται στη φυλακή, υπό κατ' οίκον κράτηση ή υπό επιτήρηση για πολιτικούς λόγους, στα οποία συμπεριλαμβάνονται σημαντικές ηγετικές φυσιογνωμίες της πολιτικής όπως ο Leopoldo López, ο Antonio Ledezma και ο Daniel Ceballos· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Μαρτίου 2016, η Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας ψήφισε νόμο βάσει του οποίου θα πρέπει να δοθεί αμνηστία στους προαναφερόμενους πολιτικούς κρατουμένους, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για διάλογο με στόχο την εθνική συμφιλίωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος αυτός είναι σύμφωνος προς το άρθρο 29 του συντάγματος της Βενεζουέλας, παρά τη δήλωση περί αντισυνταγματικότητας που εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Zeid Ra’ad Al Hussein, Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δήλωσε δημόσια ότι ο περί αμνηστίας και εθνικής συμφιλίωσης νόμος είναι σύμφωνος με το διεθνές δίκαιο και εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απόρριψή του·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου και η αρχή της διάκρισης των εξουσιών δεν τυγχάνουν του δέοντος σεβασμού στη Βενεζουέλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρέχοντα γεγονότα μαρτυρούν κυβερνητική επιρροή και έλεγχο επί της δικαστικής εξουσίας και του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου, φαινόμενα τα οποία έχουν καταστροφικές συνέπειες στις εξουσίες του νομοθετικού σώματος και της αντιπολίτευσης, ακρογωνιαίους λίθους κάθε δημοκρατικού συστήματος, σε καταφανή παράβαση της αρχής της ανεξαρτησίας και της διάκρισης των εξουσιών που χαρακτηρίζει τα δημοκρατικά κράτη που λειτουργούν με βάση τους κανόνες του κράτους δικαίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατική αντιπολίτευση δρομολόγησε μια συνταγματικά κατοχυρωμένη διαδικασία που επιτρέπει την ανάκληση δημόσιων λειτουργών μέσω δημοψηφίσματος ανάκλησης μετά την παρέλευση του 50% της θητείας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο έλαβε από το MUD 1,8 εκατομμύρια υπογραφές πολιτών της Βενεζουέλας υπέρ της διαδικασίας αυτής, πολύ περισσότερες από τις 198 000 που απαιτούνταν αρχικά για να είναι η διαδικασία νομικά και συνταγματικά αποδεκτή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βενεζουέλα είναι αντιμέτωπη με μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση που προκλήθηκε από την έλλειψη τροφίμων και φαρμάκων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εθνοσυνέλευση έχει κηρύξει «ανθρωπιστική ιατρική και επισιτιστική κρίση» λόγω της γενικής έλλειψης φαρμάκων, ιατρικών συσκευών και εξοπλισμού, και έχει ζητήσει από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) ανθρωπιστική βοήθεια και τεχνική επίσκεψη για την πιστοποίηση των συνθηκών που περιγράφονται ανωτέρω·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, σύμφωνα με την ENCOVI (Encuesta de Condiciones de Vida), ο δείκτης φτώχειας διπλασιάστηκε από 30% το 2013 σε 60% το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Βενεζουέλα δεν διατίθενται τα φάρμακα που η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας θεωρεί βασικά·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση εμποδίζει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα και μποϊκοτάρει τις διάφορες διεθνείς πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, όπως συνέβη με την Caritas και άλλες ΜΚΟ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η οικονομία της Βενεζουέλας αναμένεται ότι θα συρρικνωθεί κατά 8% το 2016, μετά από συρρίκνωση της τάξης του 5,7% το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την αύξηση του βασικού μισθού κατά 30%, ο πληθωρισμός με δείκτη 180,9% υπονομεύει κάθε προοπτική των Βενεζουελανών να αντεπεξέλθουν στην αγορά βασικών αγαθών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΝΤ προβλέπει μέσο πληθωρισμό 700% στα τέλη του 2016 και 2 200% το 2017·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη μέριμνας για την εξασφάλιση βασικών υποδομών και η αναποτελεσματική διακυβέρνηση προκάλεσαν μείζονα οικονομική και κοινωνική κρίση, όπως αποδεικνύει η παρατεταμένη έλλειψη πόρων, πρώτων υλών, συντελεστών παραγωγής, βασικών ειδών διατροφής και βασικών φαρμάκων, που συνοδεύεται από μηδενική παραγωγή, και ότι η χώρα βρίσκεται στο χείλος μεγάλης κοινωνικής αναταραχής, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανθρωπιστική κρίση με απρόβλεπτες συνέπειες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολύ υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας και η πλήρης ατιμωρησία στη Βενεζουέλα έχουν μετατρέψει την χώρα σε μία από τις πλέον επικίνδυνες χώρες παγκοσμίως, ενώ το Καράκας έχει το υψηλότερο ποσοστό βίαιων εγκλημάτων στον κόσμο, με πάνω από 119,87 ανθρωποκτονίες ανά 100 000 άτομα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μάχες για τον έλεγχο παράνομων ορυχείων είναι συχνό φαινόμενο στις πλούσιες σε ορυκτά περιοχές κοντά στα σύνορα με τη Γουιάνα και τη Βραζιλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Μαρτίου 2016, σημειώθηκε σφαγή στο Τουμερέμο, στην πολιτεία Μπολίβαρ, όπου 28 μεταλλωρύχοι εξαφανίστηκαν και στη συνέχεια βρέθηκαν δολοφονημένοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται πάντα μια ικανοποιητική απάντηση από τις αρχές και ότι η δημοσιογράφος Lucía Suárez, η οποία είχε ερευνήσει πρόσφατα την υπόθεση, έπεσε νεκρή από σφαίρες στις 28 Απριλίου 2016, στο σπίτι της στο Τουμερέμο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Μαΐου 2016, οι χώρες της G7 εξέδωσαν δήλωση που καλούσε τη Βενεζουέλα «να καθορίσει τους όρους για τον διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης και των πολιτών της για την επίλυση της ολοένα και σοβαρότερης οικονομικής και πολιτικής κρίσης» και ότι την 1η Ιουνίου 2016 το Μόνιμο Συμβούλιο του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) εξέδωσε δήλωση σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της UNASUR, πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα διερευνητικές συναντήσεις στη Δομινικανή Δημοκρατία, υπό την εποπτεία του πρώην Πρωθυπουργού της Ισπανίας José Luis Rodríguez Zapatero, του πρώην Προέδρου της Δομινικανής Δημοκρατίας Leonel Fernandez και του πρώην Προέδρου του Παναμά Martin Torrijos, με στόχο την έναρξη εθνικού διαλόγου με εκπροσώπους της κυβέρνησης της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης που εκπροσωπούνται από το MUD·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λύση στην κρίση μπορεί να βρεθεί μόνο μέσω του διαλόγου με όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης, της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας·

1.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης ως προς τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στη Βενεζουέλα, όπου επικρατεί κλίμα αυξανόμενης πολιτικής και κοινωνικής αστάθειας·

2.  εκφράζει την ανησυχία του επίσης για το σημερινό αδιέξοδο που έχει δημιουργήσει η θεσμική εμπλοκή και για τη χρήση κρατικών εξουσιών προκειμένου να τεθούν υπό έλεγχο το Ανώτατο Δικαστήριο και το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο, με στόχο να παρεμποδιστεί η εφαρμογή νόμων και πρωτοβουλιών που εγκρίνει η Εθνοσυνέλευση· καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να σεβαστεί το κράτος δικαίου και την αρχή της διάκρισης των εξουσιών· υπενθυμίζει επίσης ότι ο διαχωρισμός και η μη παρέμβαση μεταξύ εξίσου νόμιμων εξουσιών αποτελεί θεμελιώδη αρχή των δημοκρατικών κρατών που λειτουργούν με βάση τους κανόνες του κράτους δικαίου·

3.  καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να υιοθετήσει εποικοδομητική στάση για να ξεπεραστεί η τρέχουσα κρίσιμη κατάσταση της χώρας μέσω μιας συνταγματικής, ειρηνικής και δημοκρατικής λύσης που θα βασίζεται στον διάλογο·

4.  χαιρετίζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης που ξεκίνησαν με πρωτοβουλία της UNASUR για τη δρομολόγηση διαδικασίας εθνικού διαλόγου μεταξύ του εκτελεστικού και της αντιπολίτευσης που εκπροσωπείται από την πλειοψηφούσα συνιστώσα του MUD·

5.  λαμβάνει υπό σημείωση τη δήλωση των ηγετών της Ομάδας G7 σχετικά με τη Βενεζουέλα· ζητεί να υπάρξει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου πολιτική δήλωση σχετικά με την κατάσταση στη χώρα και υποστήριξη των προσπαθειών διαμεσολάβησης που δρομολογήθηκαν πρόσφατα, ώστε να διασφαλιστεί η συναίνεση σε δημοκρατικές και πολιτικές λύσεις για τη Βενεζουέλα·

6.  καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να προχωρήσει στην άμεση αποφυλάκιση όλων των πολιτικών κρατουμένων· υπενθυμίζει ότι η αποφυλάκιση των πολιτικών κρατουμένων αποτελεί προϋπόθεση που θέτει η αντιπολίτευση για την έναρξη διαπραγματεύσεων και καλεί αμφότερες τις πλευρές να συμφωνήσουν σε μια συμβιβαστική λύση με στόχο τη στήριξη των προσπαθειών διαμεσολάβησης που καταβάλλονται σήμερα· καλεί την ΕΕ και την ΑΠ/ΥΕ να ζητήσουν από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να αποφυλακίσει αμέσως τους πολιτικούς κρατουμένους και όσους κρατούνται αυθαίρετα, σύμφωνα με τα αιτήματα πολλών οργάνων του ΟΗΕ και διεθνών οργανώσεων και δυνάμει του νόμου περί αμνηστίας και εθνικής συμφιλίωσης·

7.  ζητεί από τις αρχές να σεβαστούν και να εγγυηθούν το συνταγματικό δικαίωμα σε ειρηνικές διαδηλώσεις· καλεί επίσης τους ηγέτες της αντιπολίτευσης να ασκούν τις εξουσίες τους με υπευθυνότητα· καλεί τις αρχές της Βενεζουέλας να εγγυηθούν την ασφάλεια και την ελεύθερη άσκηση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, και συγκεκριμένα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, πολιτικών ακτιβιστών και μελών ανεξάρτητων μη κυβερνητικών οργανώσεων·

8.  ζητεί από τον Πρόεδρο Nicolas Maduro και την κυβέρνησή του να εφαρμόσουν επείγουσες οικονομικές μεταρρυθμίσεις σε συνεργασία με την Εθνοσυνέλευση προκειμένου να βρεθεί μια εποικοδομητική λύση στην οικονομική και ενεργειακή κρίση, ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά την έλλειψη τροφίμων και φαρμάκων·

9.  εκφράζει έντονη ανησυχία για τη διαρκή επιδείνωση της κοινωνικής αναταραχής που προκλήθηκε από την έλλειψη βασικών αγαθών όπως τρόφιμα και φάρμακα· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να προτείνει πρόγραμμα βοήθειας για τη χώρα και να ζητήσει από τις αρχές της Βενεζουέλας να επιτρέψουν την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα και την είσοδο όσων διεθνών οργανισμών επιθυμούν να βοηθήσουν τα στρώματα της κοινωνίας που έχουν πληγεί περισσότερο, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι πλέον πιεστικές και βασικές ανάγκες του πληθυσμού·

10.  καλεί την κυβέρνηση και τις δημόσιες αρχές της Βενεζουέλας να σέβονται το σύνταγμα, μεταξύ άλλων τους νόμιμους και αναγνωρισμένους μηχανισμούς και τις διαδικασίες ενεργοποίησης της διαδικασίας που προβλέπεται στο σύνταγμα της Βενεζουέλας για την αποπομπή του Προέδρου πριν από το τέλος του 2016·

11.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να συνεργαστεί με χώρες της Λατινικής Αμερικής και περιφερειακές και διεθνείς οργανώσεις ώστε να διασφαλιστεί η καθιέρωση μηχανισμών διαλόγου, εθνικής συμφιλίωσης και διαμεσολάβησης στη Βενεζουέλα, με στόχο την υποστήριξη μιας ειρηνικής, δημοκρατικής και συνταγματικής λύσης στην κρίση που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα·

12.  θεωρεί ότι έχει πρωταρχική σημασία να μειωθούν τα υφιστάμενα υψηλά επίπεδα ατιμωρησίας, τα οποία επιτείνουν και εκτρέφουν την αυξανόμενη βία και ανασφάλεια στη χώρα, και να διασφαλιστεί η τήρηση του ισχύοντος νομικού συστήματος, που επιτάσσει την απονομή δικαιοσύνης για τα θύματα απαγωγών, δολοφονιών και άλλων αξιόποινων πράξεων που διαπράττονται καθημερινά, καθώς και για τις οικογένειές τους·

13.  καλεί τις αρχές της Βενεζουέλας να διερευνήσουν τη σφαγή στο Τουμερέμο, όπου 28 μεταλλωρύχοι δολοφονήθηκαν, προκειμένου να προσαχθούν οι δράστες και οι ηθικοί αυτουργοί στη δικαιοσύνη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται πίσω από την πρόσφατη δολοφονία της δημοσιογράφου Lucía Suárez, η οποία συνέβη στην ίδια περιοχή και εικάζεται ότι συνδέεται με τη σφαγή·

14.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να μεταβεί το συντομότερο αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Βενεζουέλα και να διεξαγάγει διάλογο με όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στη διαμάχη·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ–Λατινικής Αμερικής και τον Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης Αμερικανικών Κρατών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0176.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0106.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0080.
(4) https://www.hrw.org/news/2016/05/16/letter-human-rights-watch-secretary-general-almagro-about-venezuela
(5) http://www.unasursg.org/es/node/719
(6) http://www.unasursg.org/es/node/779
(7) http://www.mofa.go.jp/files/000160266.pdf
(8) http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/05/257789.htm


Ενδοκρινικοί διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την από 16ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Δικαστηρίου
PDF 419kWORD 84k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την από 16ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/2747(RSP))
P8_TA(2016)0270RC-B8-0733/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων(1),

–  έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας της Επιτροπής για τον καθορισμό κριτηρίων με σκοπό τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και του κανονισμού για τα βιοκτόνα(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, στην υπόθεση T-521/14 (προσφυγή που άσκησε η Σουηδία κατά της Επιτροπής, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών)(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 265 και 266 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή, της 22ας Μαρτίου 2016, του Προέδρου Jean-Claude Juncker προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ((2016)1416502),

–  λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP)/της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO) με τίτλο «State of the science of endocrine disrupting chemicals 2012» (Πρόοδος της επιστήμης στον τομέα των ουσιών με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής - 2012)(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, δραστικές ουσίες για τις οποίες θεωρείται ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικού διαταράκτη που μπορούν να προκαλέσουν επιβλαβείς συνέπειες στους ανθρώπους, είτε με βάση επιστημονικά κριτήρια που πρόκειται να προσδιοριστούν είτε, έως ότου εγκριθούν τα εν λόγω κριτήρια, με βάση προσωρινά κριτήρια, δεν εγκρίνονται, εκτός εάν είναι εφαρμοστέα μία από τις παρεκκλίσεις που εμφαίνονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 αναφέρει ότι η Επιτροπή εκδίδει, έως τις 13 Δεκεμβρίου 2013 το αργότερο, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που προσδιορίζουν επιστημονικά κριτήρια για τον καθορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη όσον αφορά δραστικές ουσίες και βιοκτόνα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν έχει μέχρι σήμερα εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που προσδιορίζουν επιστημονικά κριτήρια, πράγμα που σημαίνει ότι έχει καθυστερήσει ήδη περισσότερο από δυόμισι έτη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση UNEP/WHO χαρακτηρίζει τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (ΕΔ) παγκόσμια απειλή, και αναφέρεται μεταξύ άλλων στην υψηλή συχνότητα και τις αυξανόμενες τάσεις για πολλές ενδοκρινικές διαταραχές στον άνθρωπο, σημειώνοντας παράλληλα την παρουσία ενδοκρινικών επιπτώσεων σε πληθυσμούς άγριων ειδών πανίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ανακύπτουν αποδεικτικά στοιχεία για δυσμενή αποτελέσματα στον τομέα της αναπαραγωγής (στειρότητα, διάφορες μορφές καρκίνου, παραμορφώσεις) από την έκθεση σε ΕΔ, και πληθαίνουν επίσης τα αποδεικτικά στοιχεία για τις επιπτώσεις αυτών των χημικών ουσιών στη λειτουργία του θυρεοειδούς, τη λειτουργία του εγκεφάλου, την παχυσαρκία και τον μεταβολισμό, και την ινσουλίνη και την ομοιόστασης της γλυκόζης στο αίμα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε στην απόφασή του της 16ης Δεκεμβρίου 2015 στην υπόθεση Τ-521/14 ότι η Επιτροπή παραβίασε το δίκαιο της ΕΕ μη εκδίδοντας πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση για τον προσδιορισμό επιστημονικών κριτηρίων με σκοπό τον καθορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γενικό Δικαστήριο έκρινε δια της αποφάσεώς του ότι η Επιτροπή είχε σαφή, συγκεκριμένη και απαλλαγμένη αιρέσεων υποχρέωση να εκδώσει, έως τις 13 Δεκεμβρίου 2013 το αργότερο, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που προσδιορίζουν τα ως άνω επιστημονικά κριτήρια·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 28 Μαρτίου 2013 η συμβουλευτική ομάδα εμπειρογνωμόνων για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, την οποία σύστησε η Επιτροπή και συντονίζει το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), ενέκρινε έκθεση σχετικά με τα κύρια επιστημονικά ζητήματα όσον αφορά την ταυτοποίηση και τον χαρακτηρισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πλήρης πρόταση για επιστημονικά κριτήρια ήταν έτοιμη μετά από τριών χρόνων εργασία των υπηρεσιών·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο στην απόφασή του δηλώνει στη συνέχεια ότι καμία διάταξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 δεν απαιτεί εκτίμηση των επιπτώσεων των επιστημονικών κριτηρίων βάσει κινδύνου, και, ακόμη κι αν η Επιτροπή θεώρησε ότι ήταν απαραίτητη μια τέτοια εκτίμηση των επιπτώσεων, αυτό δεν την απάλλασσε από την υποχρέωση να τηρήσει την προθεσμία που ορίζεται στον κανονισμό (σκέψη 74 της απόφασης)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο αποφάνθηκε ακόμη ότι ο προσδιορισμός επιστημονικών κριτηρίων μπορεί να επιτευχθεί μόνον με αντικειμενικό τρόπο βάσει επιστημονικών δεδομένων που έχουν σχέση με το ενδοκρινικό σύστημα, ανεξάρτητα από οποιονδήποτε άλλο παράγοντα, ιδιαίτερα οικονομικό (σκέψη 71 της απόφασης)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο με τον τρόπο αυτό διευκρίνισε ότι δεν χρειάζεται αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων προκειμένου να ληφθεί απόφαση για επιστημονικό ζήτημα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο αποφάνθηκε επίσης ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται από τον νομοθέτη, δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ισορροπία των ρυθμιστικών διατάξεων που καθόρισε ο νομοθέτης μεταξύ της βελτίωσης της εσωτερικής αγοράς και της προστασίας τόσο της υγείας των ανθρώπων και των ζώων όσο και του περιβάλλοντος (σκέψη 72 της απόφασης)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο διευκρίνισε με τον τρόπο αυτό ότι δεν χρειάζεται η Επιτροπή να αξιολογήσει τις ρυθμιστικές αλλαγές της τομεακής νομοθεσίας ως μέρος της αξιολόγησης αντικτύπου που έχει σχέση με την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι τα προσωρινά κριτήρια που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 δεν είναι δυνατόν να θεωρείται ότι παρέχουν επαρκώς υψηλό επίπεδο προστασίας (σκέψη 77 της απόφασης)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 266 ΣΛΕΕ, το θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οργανισμός των οποίων η παράλειψη εκηρύχθη αντίθετη προς τις Συνθήκες, οφείλουν να λαμβάνουν τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της αποφάσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη συνεδρίαση ολομέλειας του Κοινοβουλίου του Φεβρουαρίου 2016, ο Vytenis Andriukaitis, Επίτροπος αρμόδιος για θέματα υγείας και ασφάλειας των τροφίμων, ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει παρόλα αυτά την εκτίμηση επιπτώσεων την οποία θεωρεί «χρήσιμο, έως και αναγκαίο, μέσο για την καθοδήγηση της μελλοντικής απόφασής της σχετικά με τα κριτήρια»·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να διενεργεί εκτιμήσεις επιπτώσεων για τις νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναμένεται να έχουν σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές ή κοινωνικές επιπτώσεις προκειμένου να προσδιορίσει εναλλακτικές λύσεις, πράγμα που σημαίνει ότι οι εκτιμήσεις επιπτώσεων αποτελούν πολύτιμα εργαλεία που βοηθούν τις ρυθμιστικές αρχές να αξιολογούν τις πολιτικές επιλογές, αλλά όχι να καθορίζουν επιστημονικά ζητήματα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Jean-Claude Juncker επιβεβαίωσε, με την επιστολή του της 22ας Μαρτίου 2016 προς τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου Martin Schultz, την πρόθεση της Επιτροπής να ζητήσει, εν πρώτοις, τη γνώμη της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου σχετικά με την εκτίμηση επιπτώσεων προτού λάβει απόφαση για τα επιστημονικά κριτήρια, και στη συνέχεια να εγκρίνει επιστημονικά κριτήρια για τον καθορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη έως τα τέλη Ιουνίου 2016·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ως εκ τούτου καμιά αμφιβολία ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη λάβει μέτρα για να συμμορφωθεί προς την απόφαση του Δικαστηρίου, αλλά, αντίθετα, εμμένει στην παραβίαση του δικαίου της ΕΕ όπως δήλωσε το Δικαστήριο, και τώρα πλέον παραβιάζει και το άρθρο 266 ΣΛΕΕ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απολύτως απαράδεκτο η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, να μη συμμορφώνεται με τις Συνθήκες·

1.  καταδικάζει την Επιτροπή όχι μόνο διότι δεν τήρησε την υποχρέωσή της να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012, αλλά επιπλέον και διότι δεν συμμορφώθηκε προς τις θεσμικές υποχρεώσεις της όπως ορίζονται στις Συνθήκες, και συγκεκριμένα στο άρθρο 266 ΣΛΕΕ·

2.  σημειώνει την πολιτική δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει επιστημονικά κριτήρια για τον καθορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη πριν το καλοκαίρι·

3.  τονίζει ότι το Γενικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο προσδιορισμός επιστημονικών κριτηρίων μπορεί να επιτευχθεί μόνον με αντικειμενικό τρόπο βάσει επιστημονικών δεδομένων που έχουν σχέση με το ενδοκρινικό σύστημα, ανεξάρτητα από οποιονδήποτε άλλο παράγοντα, ιδιαίτερα οικονομικό, και ότι η Επιτροπή δεν νομιμοποιείται να αλλάξει τη ρυθμιστική ισορροπία που προβλέπεται σε βασική πράξη μέσω της άσκησης των εξουσιών που της ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ζήτημα το οποίο, ωστόσο, αξιολογεί η Επιτροπή στην εκτίμηση επιπτώσεων που διενεργεί·

4.  καλεί την Επιτροπή να συμμορφωθεί αμέσως προς τις δυνάμει του άρθρου 266 ΣΛΕΕ υποχρεώσεις της και να εγκρίνει αμέσως επιστημονικά κριτήρια βάσει κινδύνου για τον καθορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Συμβουλίου και στον Πρόεδρο της Επιτροπής και να τους ενημερώσει για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην ολομέλεια.

(1) ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.
(2) http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_env_009_endocrine_ disruptors_en.pdf
(3) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07 e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530
(4) http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/


Προϊόντα που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο
PDF 419kWORD 82k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που πε ριέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους με συνδυασμό δύο ή τριών σειρών από τις Bt11, MIR162, MIR604 και GA21, και για την κατάργηση των αποφάσεων 2010/426/ΕΕ, 2011/893/ΕΕ, 2011/892/ΕΕ και 2011/894/ΕΕ (D044931/01 – 2016/2682(RSP))
P8_TA(2016)0271B8-0732/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους με συνδυασμό δύο ή τριών σειρών από τις Bt11, MIR162, MIR604 και GA21, και για την κατάργηση των αποφάσεων 2010/426/ΕΕ, 2011/893/ΕΕ, 2011/892/ΕΕ και 2011/894/ΕΕ (D044931/01),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3, το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 19 παράγραφος 3 και το άρθρο 21 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 ψήφισε στις 25 Απριλίου 2016 να μην εκδώσει γνωμοδότηση,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 7 Δεκεμβρίου 2015(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-2) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Φεβρουαρίου 2009 η εταιρεία Syngenta France SAS υπέβαλε στην αρμόδια αρχή της Γερμανίας αίτηση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, για τη διάθεση στην αγορά τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση καλύπτει επίσης τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 σε προϊόντα που αποτελούνται από αυτόν ή τον περιέχουν για άλλες χρήσεις εκτός από τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, όπως για κάθε άλλον αραβόσιτο, εξαιρουμένης της καλλιέργειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Ιουλίου 2013 η Syngenta διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής της αίτησης για να συμπεριλάβει όλους τους επιμέρους συνδυασμούς μεμονωμένων σειρών γενετικής τροποποίησης που συνιστούν τον αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 («επιμέρους συνδυασμοί»), συμπεριλαμβανομένων των αραβοσίτων Bt11 × GA21, MIR604 × GA21, Bt11 × MIR604 και Bt11 × MIR604 × GA21, οι οποίοι έχουν ήδη λάβει έγκριση δυνάμει των οδηγιών της Επιτροπής 2010/426/ΕΕ(8) και 2011/892/ΕΕ(9) αντίστοιχα· 2011/893/ΕΕ(10) και 2011/894/ΕΕ(11)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος της σειράς SYN-BTØ11-1, όπως περιγράφεται στην αίτηση, εκφράζει την πρωτεΐνη Cry1Αb, η οποία παρέχει προστασία από ορισμένα βλαβερά λεπιδόπτερα, και την πρωτεΐνη PAT που προσδίδει ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα με βάση το γλυφοσινικό αμμώνιο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος SYN-IR162-4, όπως περιγράφεται στην αίτηση, εκφράζει την πρωτεΐνη Vip3Aa20, η οποία παρέχει προστασία από ορισμένα βλαβερά λεπιδόπτερα, και την πρωτεΐνη PMI που χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης επιλογής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος SYN-IR6Ø4-5, όπως περιγράφεται στην αίτηση, εκφράζει την πρωτεΐνη Cry3A, η οποία παρέχει προστασία από ορισμένα βλαβερά κολεόπτερα, και την πρωτεΐνη PMI που χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης επιλογής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON-ØØØ21-9, όπως περιγράφεται στην αίτηση, εκφράζει την πρωτεΐνη Cry1Αb, η οποία παρέχει προστασία από ορισμένα βλαβερά λεπιδόπτερα, και την πρωτεΐνη mEPSPS που προσδίδει ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα με βάση το glyphosate·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο — η ειδική υπηρεσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας — χαρακτήρισε στις 20 Μαρτίου 2015 τη δραστική ουσία glyphosate πιθανώς καρκινογόνο για τον άνθρωπο(12)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής ψηφίστηκε στη Μόνιμη Επιτροπή στις 25 Απριλίου 2016 χωρίς να εκδοθεί γνωμοδότηση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Απριλίου 2015, η Επιτροπή εξέφρασε τη λύπη της, στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής πρότασης για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, για το γεγονός ότι μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 οι αποφάσεις περί εγκρίσεως εκδόθηκαν από την Επιτροπή, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, χωρίς την υποστήριξη της γνώμης των επιτροπών των κρατών μελών και ότι η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τελική απόφαση, που συνιστά σε μεγάλο βαθμό εξαίρεση από την όλη διαδικασία, έχει καταστεί ο κανόνας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις εγκρίσεις γενετικώς τροποποιημένων (ΓΤ) τροφίμων και ζωοτροφών·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει την εκτελεστική απόφασή της·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) Ειδική ομάδα ΓΤΟ της ΕFSA (ομάδα της ΕFSΑ για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς), 2015. Επιστημονική γνωμοδότηση σχετικά με αίτηση της Syngenta (EFSA-GMO-DE-2009-66) για τη διάθεση στην αγορά του ανθεκτικού στα ζιζανιοκτόνα και στα έντομα αραβοσίτου Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 και επιμέρους συνδυασμών ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, εισαγωγή και επεξεργασία βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003. EFSA Journal 2015·13(12):4297. 34 σσ. doi:10.2903/j.efsa.2015.4297.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0040.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0039.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0038.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0456.
(8) Απόφαση 2010/426/ΕΕ της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2010, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 199 της 31.7.2010, σ. 36).
(9) Απόφαση 2011/892/ΕΕ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2011, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MIR604xGA21 (SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 344 της 28.12.2011, σ. 55).
(10) Απόφαση 2011/893/ΕΕ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2011, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11xMIR604 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 344 της 28.12.2011, σ. 59).
(11) Απόφαση 2011/894/ΕΕ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2011, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11xMIR604xGA21 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 344 της 28.12.2011, σ. 64).
(12) IARC Monographs Volume 112 (Μονογραφίες του IARC Τόμος 112): evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides 20 March 2015 (αξιολόγηση πέντε οργανοφωσφορικών εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων, 20 Μαρτίου 2015), http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf


Γενετικώς τροποποιημένο γαρύφαλλο (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4)
PDF 435kWORD 81k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (D044927/02 – 2016/2683(RSP))
P8_TA(2016)0272B8-0731/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (D044927/02),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 15 Δεκεμβρίου 2015(3),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη που εξέδωσε η EFSA στις 10 Νοεμβρίου 2014(4),

–  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Κανονιστικής Επιτροπής στις 25 Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο 2013, υποβλήθηκε από τη Suntory Holdings Limited, Οσάκα (Ιαπωνία), στην αρμόδια αρχή των Κάτω Χωρών κοινοποίηση (στοιχεία αναφοράς C/NL/13/01) για τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοποίηση C/NL/13/01 καλύπτει την εισαγωγή, διανομή και λιανική πώληση στην Ένωση κομμένων ανθέων του γενετικώς τροποποιημένου (ΓΤ) γαρύφαλλου SHD-27531-4 αποκλειστικά για διακοσμητικούς σκοπούς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Απριλίου 2016, η Κανονιστική Επιτροπή δεν εξέδωσε γνώμη, με επτά κράτη μέλη που αντιπροσωπεύουν το 7,84 % του πληθυσμού να ψηφίζουν κατά του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, έξι κράτη μέλη που αντιπροσωπεύουν το 46,26 % του πληθυσμού να απέχουν, έντεκα κράτη μέλη που αντιπροσωπεύουν το 36,29 % του πληθυσμού να ψηφίζουν υπέρ και τέσσερα κράτη μέλη να μην εκπροσωπούνται·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώμη της EFSA αναφέρει ότι η ομάδα της EFSA για τους ΓΤΟ τελεί εν γνώσει μια διατροφικής συνήθειας ορισμένων ομάδων πληθυσμού που ηθελημένως καταναλώνουν πέταλα γαρύφαλλου ως γαρνιτούρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα της EFSA για τους ΓΤΟ δεν αξιολόγησε, εντούτοις, τις πιθανές συνέπειες της ηθελημένης κατανάλωσης γενετικώς τροποποιημένων γαρυφάλλων από τον άνθρωπο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η ηθελημένη όσο και η τυχαία πρόσληψη από το στόμα γενετικώς τροποποιημένων ανθέων γαρύφαλλου από τα ζώα εξαιρέθηκαν από τη γνώμη της EFSA·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γαρύφαλλο ανήκει στο είδος Dianthus caryophyllus του γένους Dianthus που καλλιεργείται ευρέως·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη του γένους Dianthus, συμπεριλαμβανομένων των άγριων και των εγκλιματισμένων ειδών, ποικίλλουν αρκετά, ανάλογα με τους τόπους προέλευσής τους που εκτείνονται από τη νότιο Ρωσία έως τις αλπικές περιοχές της Ελλάδας και τα όρη της Auvergne στη Γαλλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Dianthus spp. προσαρμόζεται στις ψυχρότερες αλπικές περιοχές της Ευρώπης και της Ασίας, και απαντάται επίσης στις μεσογειακές παράκτιες περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το D. caryophyllus είναι ένα καλλωπιστικό φυτό που καλλιεργείται ευρέως στην Ευρώπη, τόσο σε θερμοκήπια όσο και σε εξωτερικούς χώρους (δηλαδή στην Ιταλία και την Ισπανία), και σε αρκετές περιπτώσεις έχει εγκλιματιστεί σε ορισμένες μεσογειακές χώρες, αλλά φαίνεται να περιορίζεται στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Σικελία, τη Κορσική και τη Σαρδηνία(5)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριες χώρες παραγωγής γαρυφάλλων είναι η Ιταλία, η Ισπανία και οι Κάτω Χώρες και ότι το άγριο Dianthus caryophyllus απαντάται κατά κύριο λόγο στη Γαλλία και την Ιταλία(6)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κύπρος εναντιώθηκε στην κοινοποίηση και η ομάδα της EFSA για τους ΓΤΟ συμφώνησε με την Κύπρο ότι η αναπαραγωγή του γαρύφαλλου SHD-27531-4 (για παράδειγμα η φύτευση) από ιδιώτες δεν μπορεί να αποκλειστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA θεωρεί ότι οι κομμένοι μίσχοι με βλαστούς θα μπορούσαν να πολλαπλασιαστούν μέσω φύτευσης ή μικροπολλαπλασιασμού και να ελευθερωθούν στο περιβάλλον (π.χ. σε κήπους)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο φυσικό του περιβάλλον, η διασταυρούμενη επικονίαση του Dianthus spp. πραγματοποιείται από έντομα επικονιαστές, ιδίως από τα λεπιδόπτερα, που έχουν προβοσκίδες επαρκούς μήκους ώστε να φθάνουν έως τα νεκτάρια στη βάση των ανθέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα της EFSA για τους ΓΤΟ είναι της γνώμης ότι η πιθανή διασπορά της γύρης του γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου SHD-27531-4 από λεπιδόπτερα στα άγρια είδη του Dianthus δεν μπορεί να εμποδιστεί·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μόλις εκλείψει η διακοσμητική αξία του, το γενετικώς τροποποιημένο γαρύφαλλο Dianthus caryophyllus L.,σειρά SHD-27531-4, θα καταστεί απόβλητο το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθεί μέσω λιπασματοποίησης, ενώ η EFSA δεν έχει αναλύσει τις επιπτώσεις της εν λόγω ελευθέρωσης στο περιβάλλον·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περίπτωση διαφυγής στο περιβάλλον μέσω βιώσιμων σπόρων, γύρης ή έρριζων φυτών, η ομάδα της EFSA για τους ΓΤΟ θεωρεί ότι το γαρύφαλλο SHD-27531-4 δεν θα επιδείκνυε χαρακτηριστικά ενισχυμένης αντοχής, εκτός εάν εξετίθετο σε ζιζανιοκτόνα παράγωγα της σουλφονυλουρίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γενετικώς τροποποιημένο γαρύφαλλο περιέχει το γονίδιο SuRB (als) που κωδικοποιεί έναν μεταλλάκτη ακετογαλακτικής συνθάσης (ALS), προερχόμενο από το Nicotiana tabacum, που προσδίδει ανοχή στη σουλφονυλουρία·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το PAN UK, «ορισμένα ζιζανιοκτόνα είναι ιδιαίτερα τοξικά για τα φυτά σε πολύ χαμηλές δόσεις, όπως οι σουλφονυλουρίες, οι σουλφοναμίδες και οι ιμιδαζολινόνες. Οι σουλφονυλουρίες έχουν αντικαταστήσει άλλα ζιζανιοκτόνα που είναι πιο τοξικά για τα ζώα. Οι εμπειρογνώμονες έχουν προειδοποιήσει ότι η εκτεταμένη χρήση σουλφονυλουριών «θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για την παραγωγικότητα των μη στοχευόμενων καλλιεργειών και τη σύνθεση των φυσικών φυτοκοινωνιών και των φυσικών αλυσίδων τροφίμων»»(7)·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σουλφονυλουρίες είναι συχνά δεύτερης τάξης επιλογή για την αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 2 και συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων σε σύγκριση με άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα(8)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία μιας αγοράς φυτών που ανθίστανται στη σουλφονυλουρία θα ενθαρρύνει την παγκόσμια χρήση του εν λόγω φαρμάκου για το διαβήτη ως ζιζανιοκτόνου·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση φαρμάκου για σκοπούς άλλους από τη δημόσια υγεία που συνεπάγεται την ανεξέλεγκτη εξάπλωσή του στα οικοσυστήματα μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο, στη βιοποικιλότητα και να προκαλέσει χημική μόλυνση του πόσιμου νερού·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής δεν επιτυγχάνει τον στόχο της προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος που προβλέπεται στην οδηγία 2001/18/ΕΚ και, ως εκ τούτου, υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία·

2.  καλεί την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικής απόφασής της·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) Ομάδα ΓΤΟ (Ομάδα της EFSA για τους Γενετικώς Τροποποιημένους Οργανισμούς, 2015. Επιστημονική γνώμη σχετικά με την κοινοποίηση μέρους Γ (στοιχεία αναφοράς C/NL/13/01) από τη Suntory Holdings Limited για την εισαγωγή, τη διανομή και τη λιανική πώληση κομμένων ανθέων γαρύφαλλου SHD-27531-4 με τροποποιημένο χρώμα πετάλων για διακοσμητική χρήση. Δελτίο EFSA 2015·13(12):4358, 19 σ. doi: 10.2903/j.efsa.2015.4358.
(4) Ομάδα ΓΤΟ (Ομάδα της EFSA για τους Γενετικώς Τροποποιημένους Οργανισμούς, 2014. Επιστημονική γνώμη σχετικά με τις αντιρρήσεις κράτους μέλους σε κοινοποίηση (στοιχεία αναφοράς C/NL/13/01) από τη Suntory Holdings Limited για τη διάθεση στην αγορά του γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου SHD-27531-4 με τροποποιημένο χρώμα, για την εισαγωγή κομμένων ανθέων για διακοσμητική χρήση, σύμφωνα με το μέρος Γ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. Δελτίο EFSA 2014· 12(11):3878, 9 σ. doi:10.2903/j.efsa.2014.3878.
(5) Tutin και άλλοι, 1993.
(6) http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/csnifs/C-NL-13-01.pdf
(7) http://www.pan-uk.org/pestnews/Issue/pn88/PN88_p4-7.pdf
(8) http://thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(14)70213-X/fulltext

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου