Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 23. júna 2016 - BruselFinálna verzia
 Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi EÚ a Libanonom (rámcová dohoda) ***
 Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi EÚ a Libanonom (rozšírenie z roku 2004) ***
 Protokol k Euro-stredomorskej dohode EÚ a Libanonom (pristúpenie Bulharska a Rumunska) ***
 Dohoda medzi EÚ a Monakom o automatickej výmene informácií o finančných účtoch *
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery
 Viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého ***I
 Viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie ***I
 Právomoc, rozhodné právo a uznávanie a výkon rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov *
 Právomoc, rozhodné právo a uznávanie a výkon rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev *
 Masaker vo východnom Kongu
 Opatrenia nadväzujúce na strategický rámec pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020)
 Správa o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov
 Správa o vykonávaní smernice o energetickej efektívnosti
Texty
Finálna verzia (223 kb)
Právne oznámenie