Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Συμφωνία ΕΕ και Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
 Όρια εκπομπών για μη οδικά κινητά μηχανήματα ***I
 Πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας
 Κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ανθρώπινα δικαιώματα και εταιρική ευθύνη
 Μια νέα μακρόπνοη και καινοτόμος μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις
 Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ

Συμφωνία ΕΕ και Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
PDF 377kWORD 61k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12099/2015 – C8-0143/2016 – 2015/0199(NLE))
P8_TA(2016)0295A8-0197/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12099/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12097/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0143/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο και την παράγραφο 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0197/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Περού.


Όρια εκπομπών για μη οδικά κινητά μηχανήματα ***I
PDF 392kWORD 104k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης που προορίζονται για μη οδικά κινητά μηχανήματα (COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD))
P8_TA(2016)0296A8-0276/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0581),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0168/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 22ης Απριλίου 2016, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0276/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Ιουλίου 2016 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών για τους αέριους και σωματιδιακούς ρύπους και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης για μη οδικά κινητά μηχανήματα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 και (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και για την τροποποίηση και κατάργηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2016/1628.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας
PDF 583kWORD 211k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τους πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας (2015/2321(INI))
P8_TA(2016)0297A8-0204/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης, του 1951, και το πρόσθετο πρωτόκολλό της,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και τις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στην Ευρώπη(2),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης δέκα σημείων για τη μετανάστευση της Επιτροπής, το οποίο υποβλήθηκε στο κοινό Συμβούλιο εξωτερικών και εσωτερικών υποθέσεων, που διεξήχθη στο Λουξεμβούργο, στις 20 Απριλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση» (COM(2015)0240),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Σχέδιο Δράσης για την Ενσωμάτωση Υπηκόων Τρίτων Χωρών» (COM(2016)0377),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης (COM(2016)0378),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη » (COM(2016)0381),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών για τους σκοπούς της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/32/ΕΕ (COM(2015)0452),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (οδηγία περί υποδοχής),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την επιστροφή» (COM(2015)0453),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής για την καθιέρωση κοινού «εγχειριδίου περί επιστροφής» προς χρήση από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που σχετίζονται με την επιστροφή (C(2015)6250),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις σε σχέση με την τρέχουσα κρίση του ασύλου (COM(2015)0454),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας με τίτλο «Η αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη: ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ» (JOIN(2015)0040),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής για τη θέσπιση ενός ενωσιακού καταπιστευματικού ταμείου επείγουσας ανάγκης για τη σταθερότητα και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και των εκτοπισμένων ατόμων στην Αφρική (C(2015)7293),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: άμεσα επιχειρησιακά, δημοσιονομικά και νομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση» (COM(2015)0490),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της λαθραίας διακίνησης μεταναστών (2015-2020)» (COM(2015)0285),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: η κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή των δράσεων προτεραιότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση» (COM(2015)0510),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του τον Ιούνιο 2014, κατά την ειδική σύνοδό του στις 23 Απριλίου 2015, κατά τη συνεδρίασή του στις 25 και 26 Ιουνίου 2015, κατά την άτυπη σύνοδο των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ σχετικά με τη μετανάστευση στις 23 Σεπτεμβρίου 2015, κατά τη συνεδρίασή του της 15ης Οκτωβρίου 2015, και κατά τις συνεδριάσεις του στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2015, και στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Συμβούλιο για τις ασφαλείς χώρες προέλευσης κατά τη συνεδρίασή του στις 20 Ιουλίου 2015, για τη μετανάστευση κατά τη συνεδρίασή του στις 20 Ιουλίου 2015, για το μέλλον της πολιτικής για την επιστροφή κατά τη συνεδρίασή του στις 8 Οκτωβρίου 2015, για τη μετανάστευση κατά τη συνεδρίασή του στις 12 Οκτωβρίου 2015, για τα μέτρα αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης και της μεταναστευτικής κρίσης κατά τη συνεδρίασή του στις 9 Νοεμβρίου 2015, και για τους απάτριδες (ανιθαγένεια) κατά τη συνεδρίασή του στις 4 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν από τους αντιπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών μελών στις 20 Ιουλίου 2015, στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με την επανεγκατάσταση, μέσω πολυμερών και εθνικών προγραμμάτων, 20 000 ατόμων τα οποία χρήζουν σαφώς διεθνούς προστασίας,

–  έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο δράσης ΕΕ-Τουρκίας της 15ης Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της διάσκεψης υψηλού επιπέδου στο Λουξεμβούργο για τη διαδρομή ανατολικής Μεσογείου - δυτικών Βαλκανίων, της 8ης Οκτωβρίου 2015, και τη δήλωση των ηγετών, η οποία εγκρίθηκε στη σύνοδο σχετικά με τα μεταναστευτικά ρεύματα κατά μήκος της διαδρομής των δυτικών Βαλκανίων στις 25 Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης και την πολιτική δήλωση που εγκρίθηκαν στη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αφρικής για τη μετανάστευση στη Βαλέτα στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συμβουλίου για την απασχόληση που συνοδεύει την ανακοίνωση σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1994 (2014) που ενέκρινε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη το έργο και τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), και ειδικά της Ετήσιας έκθεσης για την κατάσταση του ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 33 παράγραφοι 1 και 2 της Σύμβασης του ΟΗΕ του 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη το έργο, τις ετήσιες εκθέσεις και τις μελέτες του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), και ειδικά τις μελέτες του σχετικά με τις σοβαρές μορφές εργασιακής εκμετάλλευσης,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη για την ένταξη των μεταναστών και τις επιπτώσεις της στην αγορά εργασίας του Θεματικού Τμήματος Α, τις μελέτες του Θεματικού Τμήματος Γ σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 80 ΣΛΕΕ, σχετικά με τις νέες προσεγγίσεις, τις εναλλακτικές δυνατότητες και τρόπους πρόσβασης στις διαδικασίες ασύλου για τους αιτούντες διεθνή προστασία, σχετικά με τη διερεύνηση νέων δυνατοτήτων για τη νομοθεσία στον τομέα της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού στην ΕΕ, σχετικά με την ενίσχυση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ) και τις εναλλακτικές λύσεις για το Δουβλίνο και σχετικά με τη συνεργασία της ΕΕ με τρίτες χώρες στον τομέα της μετανάστευσης, τις σημειώσεις και τα έγγραφα των Θεματικών Τμημάτων Α και Δ σχετικά με τα ταμεία της ΕΕ για τις πολιτικές μετανάστευσης και την ένταξη των προσφύγων: ανάλυση της αποτελεσματικότητας και των βέλτιστων πρακτικών για το μέλλον, και τη μελέτη του Θεματικού Τμήματος EXPO για τους Μετανάστες στη Μεσόγειο: προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις μελέτες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (ΕΔΜ), και ειδικότερα τη μελέτη για τις πολιτικές, τις πρακτικές και τα δεδομένα σχετικά με τους ασυνόδευτους ανηλίκους,

–  έχοντας υπόψη το έργο και τις εκθέσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες,

–  έχοντας υπόψη το έργο και τις εκθέσεις του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών,

–  έχοντας υπόψη το έργο και τις εκθέσεις του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης,

–  έχοντας υπόψη το έργο και εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών που εγκρίθηκε στην 115η σύνοδο ολομέλειας της 3ης-4ης Δεκεμβρίου 2015 με τίτλο «ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση»,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση και το Σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της λαθραίας διακίνησης μεταναστών,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2016, σχετικά με την ενσωμάτωση των προσφύγων στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση(3),

–  έχοντας υπόψη την εμπειρία και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το πρόγραμμα EQUAL,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές βασικές αρχές για την πολιτική ένταξης των μεταναστών στην ΕΕ, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων τον Νοέμβριο 2004, και ιδίως τις αρχές 3, 5 και 7,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ένταξη των μεταναστών, τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και την εξωτερική διάσταση του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης(4),

–  έχοντας υπόψη τις σχετικές εκδόσεις του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), και ειδικά τα «Indicators of Immigrant Integration 2015: Settling In» (Δείκτες ένταξης μεταναστών 2015: εγκατάσταση), «Making Integration Work: Refugees and others in need of protection» (Προς μια θετική συμβολή της ένταξης: πρόσφυγες και άλλοι χρήζοντες προστασίας) και «A New Profile of Migrants in the Aftermath of the Recent Economic Crisis» (Το νέο προφίλ των μεταναστών μετά την πρόσφατη οικονομική κρίση),

–  έχοντας υπόψη τις σχετικές εκδόσεις του Eurofound και ειδικά τα «Challenges of policy coordination for third-country nationals» (Πολιτικές για τους υπηκόους τρίτων χωρών: συντονισμός και προκλήσεις) και «Approaches towards the labour market integration of refugees in the EU» (Προσεγγίσεις για την ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας στην ΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το εσωτερικό έγγραφο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου «The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges» (Το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα στην Ευρώπη: οικονομικές προκλήσεις),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της βάσης δεδομένων με πληροφορίες για το άσυλο, για την περίοδο 2014-2015, με τίτλο «Common Asylum System at a turning point: Refugees caught in Europe’s solidarity crisis» (Το κοινό σύστημα ασύλου σε σημείο καμπής: πρόσφυγες παγιδευμένοι στην «κρίση αλληλεγγύης» της Ευρώπης),

–  έχοντας υπόψη τα Ζητήματα Διεθνούς Προστασίας σχετικά με ανθρώπους που εγκαταλείπουν την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, Επικαιροποιημένο Σημείωμα II της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες της 22ας Οκτωβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση της ανεργίας(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο στην ΕΕ(7),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε από το Θεματικό Τμήμα Γ του Κοινοβουλίου τον Φεβρουάριο 2016 με τίτλο «Female refugees and asylum seekers: the issue of integration» (Γυναίκες πρόσφυγες και αιτούσες άσυλο: το ζήτημα της ένταξης),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της ευρωπαϊκής τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής, της 16ης Μαρτίου 2016, ιδίως τη δήλωση των ευρωπαϊκών οικονομικών και κοινωνικών εταίρων σχετικά με την προσφυγική κρίση,

–  έχοντας υπόψη τις διεθνείς υποχρεώσεις της Σύμβασης του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και έχοντας υπόψη το θεμελιώδες δικαίωμα όλων των παιδιών να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή τους, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σε παρατεταμένες κρίσεις(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0204/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφυγική κρίση αποτελεί πρωτίστως μια ανθρωπιστική κρίση, η οποία επήλθε, μεταξύ άλλων, από την αποσταθεροποίηση κρατών που γειτονεύουν με την ΕΕ και η οποία έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις αγορές εργασίας της και στην κοινωνία των πολιτών της και επιβάλλει μακρόπνοες και μελετημένες απαντήσεις που να διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή σε τοπικό επίπεδο και την επιτυχημένη ένταξη των νεοεισερχόμενων στις κοινωνίες μας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Γενεύης δημιουργήθηκε για την προστασία των ευρωπαίων προσφύγων μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορίζει την έννοια του πρόσφυγα καθώς και μια σειρά δικαιωμάτων των προσφύγων, πέραν των υποχρεώσεων των κρατών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη τριών νομικών προσώπων δικαιούχων ή δυνητικών δικαιούχων διεθνούς προστασίας, ήτοι των ατόμων με καθεστώς πρόσφυγα, των αιτούντων άσυλο και των ατόμων που δικαιούνται επικουρική προστασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ανάλυσης των αιτίων της προσφυγικής κρίσης προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική και άμεση αντίδραση· λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη ότι τα βασικά αίτια της προσφυγικής κρίσης είναι οι συγκρούσεις και ότι η επίλυσή τους θα μπορούσε να μειώσει δραστικά τον αριθμό των προσφύγων και να δώσει τη δυνατότητα στους υπόλοιπους να επιστρέψουν στις χώρες τους·

E.  λαμβάνοντας υπόψη τους πρωτοφανείς αριθμούς αιτούντων άσυλο και προσφύγων που καταγράφηκαν στην Ευρώπη τα έτη 2014 και 2015, που οφείλονται στη δυσχερή ανθρωπιστική κατάσταση σε ορισμένες χώρες που γειτονεύουν με την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλύτερη πρόσβαση στην ενημέρωση μέσω των νέων τεχνολογιών θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποτροπή της ανάπτυξης των διακινητών και λαθρεμπόρων·

ΣΤ.  έχοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης και η πολιτική δήλωση που εγκρίθηκαν στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Αφρικής για τη μετανάστευση, που πραγματοποιήθηκε στη Βαλέτα στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2015, δεν έχουν οδηγήσει σε συγκεκριμένες και καθοριστικές δράσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη των προσφύγων τόσο στην κοινωνία όσο και στην αγορά εργασίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον υπάρχει αλληλεγγύη και κοινή δέσμευση μεταξύ όλων των κρατών μελών και των κοινωνιών τους·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας στην ΕΕ προβλέπεται να μειωθεί κατά 7,5 εκατομμύρια μέχρι το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις για την εξέλιξη των αναγκών της αγοράς εργασίας της ΕΕ καταδεικνύουν επικείμενες και μελλοντικές ελλείψεις σε συγκεκριμένους τομείς·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαγγελματική ένταξη αποτελεί σκαλοπάτι για την κοινωνική ένταξη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική ένταξη και η ενσωμάτωση των προσφύγων στις κοινωνίες υποδοχής και, ειδικότερα, στις αγορές εργασίας τους είναι μια δυναμική, αμφίδρομη καθώς και δισδιάστατη διαδικασία (που περιλαμβάνει δικαιώματα και υποχρεώσεις), η οποία αποτελεί πρόκληση και ευκαιρία, καθώς η ένταξη των προσφύγων απαιτεί συντονισμένες αλλά διακριτές ευθύνες και προσπάθειες τόσο από τους ίδιους τους πρόσφυγες όσο και από τα κράτη μέλη και τις τοπικές και, ενδεχομένως, περιφερειακές διοικήσεις τους και τις κοινότητες υποδοχής τους, καθώς και τη συμμετοχή και υποστήριξη των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των εθελοντικών οργανώσεων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχής ενσωμάτωση απαιτεί όχι μόνο ένταξη στην αγορά εργασίας αλλά και πρόσβαση σε μαθήματα εκμάθησης γλώσσας κατά την άφιξη, καθώς και σε αξιοπρεπή στέγαση, σε εκπαίδευση και κατάρτιση, σε κοινωνική προστασία και υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής στήριξης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας των χωρών υποδοχής αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή ένταξη των προσφύγων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία στην ΕΕ, και ιδίως η νεανική και η μακροχρόνια ανεργία, παραμένει σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα και ότι η αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας αποτελεί σταθερή πρόκληση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε πρόσφυγας είναι άτομο με το δικό του προσωπικό ιστορικό, τις δικές του γνώσεις, τα δικά του προσόντα, τις δικές του δεξιότητες, τη δική του εργασιακή πείρα και πείρα ζωής και τις δικές του ανάγκες, και ότι όλα αυτά αξίζουν αναγνώρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφυγες μπορούν να αναλάβουν και να παράγουν οικονομική δραστηριότητα η οποία θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στις κοινότητες υποδοχής·

ΙΔ.  λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη ότι το 24,4% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ διατρέχει κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, και σχεδόν το 10% αντιμετωπίζει σοβαρή υλική στέρηση·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στην αναγνώριση των δεξιοτήτων και των τίτλων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση τίτλων από τρίτες χώρες συμβαδίζει με τον έλεγχο των δεξιοτήτων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση της κατάρτισης και των προσόντων των ενηλίκων προσφύγων, και συγκεκριμένα μέτρα για να αποκτήσουν ακαδημαϊκά προσόντα και ειδικές δεξιότητες, είναι απαραίτητα για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική πρόσβαση των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας είναι σημαντική για την αποκατάσταση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του αυτοσεβασμού τους, και είναι συμφέρουσα οικονομικά, δεδομένου ότι αποτελεί επίσης μια υπεύθυνη προσέγγιση σε επίπεδο δημόσιων οικονομικών, καθώς μειώνει την επιβάρυνση για τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές, ενώ ταυτόχρονα παρέχει στους πρόσφυγες τη δυνατότητα να συμβάλλουν ενεργά στα φορολογικά έσοδα των κρατών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και οι ανήλικοι, πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο, έχουν ειδικές ανάγκες προστασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει όλες οι πολιτικές κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας να περιλαμβάνουν μια προοπτική φύλου και προστασίας των παιδιών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Europol για το 2015, τουλάχιστον 10 000 ασυνόδευτα παιδιά έχουν εξαφανιστεί μετά την άφιξή τους στην Ευρώπη·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναγκαστικές εκτοπίσεις, οι συγκρούσεις, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι πόλεμοι μπορούν να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στη σωματική και ψυχική υγεία των πληγέντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός αυτού, οι γυναίκες πρόσφυγες και οι αιτούσες άσυλο βιώνουν πολύ υψηλά ποσοστά βίας λόγω φύλου·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη τις απάνθρωπες και δυσχερείς συνθήκες ζωής μεγάλου αριθμού αιτούντων άσυλο που έχουν έρθει στην Ευρώπη, οι οποίοι ζουν σε καταυλισμούς, χωρίς πρόσβαση σε επαρκείς ποιοτικούς πόρους και υπηρεσίες για την ικανοποίηση των βασικών τους αναγκών·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 33 παράγραφος 1 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Καθεστώς των Προσφύγων του 1951 που ορίζει ότι καμία συμβαλλόμενη χώρα δεν μπορεί να απελαύνει ή να επαναπροωθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, πρόσφυγα στα σύνορα εδαφών στα οποία απειλείται η ζωή ή η ελευθερία του για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 3 παράγραφοι 1 και 2 της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (1984), τα οποία ορίζουν ότι «Κανένα Κράτος Μέρος δεν θα απελαύνει, δεν θα επαναπροωθεί («refouler») ούτε θα εκδίδει πρόσωπο σε άλλο Κράτος, όπου υπάρχουν ουσιώδεις λόγοι να πιστεύεται ότι αυτό το πρόσωπο θα κινδυνεύσει να υποστεί βασανιστήρια· […] οι αρμόδιες αρχές θα λάβουν υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία, που περιλαμβάνουν, ενδεχομένως, την ύπαρξη στο Κράτος για το οποίο πρόκειται ενός συνόλου συστηματικών, σοβαρών, κατάφωρων ή μαζικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις, σε συνδυασμό με γλωσσικούς, εκπαιδευτικούς και θεσμικούς παράγοντες, αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια που αναστέλλουν την πλήρη συμμετοχή των μεταναστών, εν γένει, στην αγορά εργασίας και την κοινωνία(9)·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες που έφθασαν στην ΕΕ το 2015, οι μισοί είναι μεταξύ 18 και 34 ετών και το ένα τέταρτο είναι παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά αυτά έχουν έρθει από περιοχές συγκρούσεων όπου η φοίτηση στο σχολείο τους έχει διακοπεί ή περιοριστεί, ενίοτε για μεγάλες περιόδους, ή από καταυλισμούς προσφύγων, όπου μόνο μια μειοψηφία από αυτά ήταν σε θέση να λάβουν οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης ή να παρακολουθήσουν τοπικά σχολεία·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2003/86/ΕΚ ορίζει, όσον αφορά την οικογενειακή επανένωση των προσφύγων, ότι οι χώρες της ΕΕ δύνανται να μην επιβάλλουν όρους ελάχιστης διαμονής στην επικράτεια προτού υπάρξει επανένωση με τα μέλη της οικογένειάς τους·

1.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίξει την άμεση απόκρισή της σε αυτή την κατάσταση στην αλληλεγγύη και τη δίκαιη κατανομή ευθυνών, σύμφωνα με το άρθρο 80 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και σε μια ολιστική προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη την ανάγκη βελτίωσης των διαύλων ασφαλούς και νόμιμης μετανάστευσης και θα διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό των υφιστάμενων νόμων και των θεμελιωδών ευρωπαϊκών δικαιωμάτων και αξιών· επισημαίνει ότι η διαχείριση της εισροής των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο απαιτεί την άμεση θέσπιση μόνιμου μηχανισμού μετεγκατάστασης για όλα τα κράτη μέλη·

2.  επισημαίνει τη μεγάλη ανομοιογένεια και την έλλειψη σαφήνειας στη χρήση του όρου «πρόσφυγας» στον δημόσιο και πολιτικό λόγο· υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα του σαφούς προσδιορισμού των προσφύγων σύμφωνα με τον νομικό ορισμό που κατοχυρώνεται στη Σύμβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967, και στη νομοθεσία της ΕΕ, ειδικά στην οδηγία περί ελάχιστων απαιτήσεων αναγνώρισης (2011/95/ΕΕ)(10) και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 στοιχεία γ), δ), ε), στ), ζ), και στην οδηγία περί υποδοχής και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 στοιχεία α), β) και γ)· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό, για λόγους εφαρμογής των διαφόρων ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών, να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ του πρόσφυγας και του οικονομικού μετανάστη·

3.  επισημαίνει ότι ως πρόσωπο που δικαιούται επικουρική προστασία ορίζεται ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής που δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας αλλά αντιμετωπίζει ομοίως πραγματικό κίνδυνο να υποστεί βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία, ή ο άμαχος που αντιμετωπίζει σοβαρή και προσωπική απειλή κατά της ζωής του λόγω αδιάκριτης ασκήσεως βίας σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης (πρβλ. οδηγία περί ελάχιστων προϋποθέσεων αναγνώρισης)·

4.  υπογραμμίζει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους χρόνους που απαιτούνται και στις διαδικασίες που ακολουθούνται για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας στα κράτη μέλη· τονίζει ότι οι χρονοβόρες και υπερβολικά γραφειοκρατικές διαδικασίες ενδέχεται αφενός να δημιουργούν εμπόδια στην πρόσβαση των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στην αγορά εργασίας, στην ενεργοποίηση προγραμμάτων της ΕΕ και των κρατών μελών και στην αποτελεσματική και συντονισμένη χρήση κεφαλαίων που προορίζονται για τον εν λόγω τομέα, και αφετέρου να επιτείνουν τον ευάλωτο χαρακτήρα των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο απέναντι στην αδήλωτη εργασία και τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας· επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη θέσπισης κοινού συστήματος ασύλου, προκειμένου να βελτιωθούν οι διαδικασίες αναγνώρισης και, παράλληλα, να διασφαλισθεί το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για τους πρόσφυγες και τους ευρωπαίους πολίτες· συνιστά τη λήψη των αναγκαίων μέτρων στήριξης των κρατών μελών που, για γεωγραφικούς λόγους, συμμετέχουν περισσότερο έντονα στην αρχική υποδοχή· αναγνωρίζει ότι η ισχύς της χορηγούμενης άδειας παραμονής (ιδίως σε περιπτώσεις επικουρικής προστασίας) λειτουργεί ως εμπόδιο για την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας, όταν η διάρκειά της είναι σχετικά μικρή·

5.  ζητεί, επίσης, τη θέσπιση αποτελεσματικών μέτρων εκτός της επικράτειας της ΕΕ, τα οποία θα επιτρέπουν στα πρόσωπα που το δικαιούνται να προσεγγίζουν με ασφάλεια τις χώρες υποδοχής, θα καθιστούν εφικτή τη διαχείριση των αιτημάτων διεθνούς προστασίας και θα περιορίζουν τις μαζικές μεταναστευτικές ροές·

6.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη και η ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά εργασίας, είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί μια προσέγγιση που επιβάλλει κατάλληλη προσαρμογή και προϋποθέτει συνεργασία, και να αντιμετωπιστούν σοβαρά και πολυδιάστατα θέματα όπως: όλες οι μορφές διάκρισης· οι γλωσσικοί φραγμοί, που αποτελούν τα πρώτα εμπόδια για την ενσωμάτωση· η επικύρωση των δεξιοτήτων· οι διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές, εκπαιδευτικές και πολιτισμικές προελεύσεις· η στέγαση· οι υγειονομικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της ψυχοκοινωνικής και μετατραυματικής υποστήριξης· η οικογενειακή επανένωση· και το σημαντικό ποσοστό ευάλωτων ατόμων μεταξύ των προσφύγων, ιδίως οι ανησυχητικά υψηλοί αριθμοί παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων παιδιών, ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων και γυναικών(11), παράγοντες που, στο σύνολό τους, απαιτούν απαντήσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες τους·

7.  απορρίπτει την ιδέα δημιουργίας ειδικών αγορών εργασίας για τους πρόσφυγες·

8.  τάσσεται υπέρ της ισχύος των εκάστοτε κατώτατων εθνικών αποδοχών και για τους πρόσφυγες·

9.  υπενθυμίζει την εξαιρετικά ανησυχητική κατάσταση των γυναικών στους καταυλισμούς προσφύγων στην Ευρώπη, και ιδίως τις συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής, οι οποίες δικαιολογούν τη λήψη έκτακτων υγειονομικών μέτρων· υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες έχουν διαφορετικές ανάγκες από τους άνδρες όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη, διότι εκτίθενται περισσότερο σε πολλαπλούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της βίας βάσει φύλου, των περιπλοκών στην αναπαραγωγική υγεία και των πολιτιστικών φραγμών όσον αφορά την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι πολιτικές στον εν λόγω τομέα δεν μπορεί να είναι ουδέτερες από πλευράς φύλου·

10.  τονίζει ότι είναι σημαντική η διαφοροποίηση των μέτρων, κάνοντας διάκριση ανάμεσα σε έκτακτα και σε μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι διαφορετικές ανάγκες·

11.  επιβεβαιώνει ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται ήδη εξαρχής η διάσταση του φύλου κατά την εξέταση των αιτήσεων για την απόδοση του καθεστώτος του πρόσφυγα, καθώς και οι ανάγκες των γυναικών που αιτούνται διεθνή προστασία και οι ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όσον αφορά την κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας· ζητεί να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για τους άνδρες και τις γυναίκες σε όλες τις πολιτικές και διαδικασίες που σχετίζονται με την κοινωνική ενσωμάτωση και την ένταξη στην αγορά εργασίας, καθώς και με το άσυλο και τη μετανάστευση, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αναλαμβάνουν συχνότερα από ό,τι οι άνδρες την ευθύνη της φροντίδας των παιδιών και των ηλικιωμένων, των ασθενών ή με άλλο τρόπο εξαρτώμενων μελών της οικογένειας· υπενθυμίζει ότι η παροχή ποιοτικής και προσβάσιμης παιδικής μέριμνας και φροντίδας για άλλα εξαρτώμενα άτομα, καθώς και η ύπαρξη ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων, αποτελούν ουσιώδη παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί η πρόσβαση όλων των γονέων στην αγορά εργασίας και να καταστεί δυνατή η οικονομική και κοινωνική τους χειραφέτηση·

12.  τονίζει τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η εκπαίδευση για την κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας· υπογραμμίζει τη σημασία της εξασφάλισης πρόσβασης για όλους τους πρόσφυγες, και ιδίως για τα κορίτσια και τις γυναίκες, σε επίσημη, ανεπίσημη και άτυπη εκπαίδευση και σε διά βίου κατάρτιση συνδυαζόμενη με εργασιακή πείρα(12)· ζητεί επιπλέον την εφαρμογή αυστηρών και διαφανών διαδικασιών για την αναγνώριση των προσόντων που αποκτώνται στο εξωτερικό, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν σύστημα γλωσσικής εκμάθησης που θα συνδέει στενά την προαγωγή της γλωσσικής εκμάθησης σε γενικό και επαγγελματικό επίπεδο·

14.  τονίζει τη σημασία μιας εξατομικευμένης προσέγγισης στην ένταξη, βάσει της αρχής των ίσων ευκαιριών, δίδοντας την αναγκαία προσοχή στις ανάγκες και τις ειδικές προκλήσεις των διαφόρων ομάδων στόχων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει τη μεγάλη ζήτηση για προγράμματα καταπολέμησης του αναλφαβητισμού·

Προκλήσεις και ευκαιρίες

15.  πιστεύει ότι η διευκόλυνση της ουσιαστικής πρόσβασης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στη στέγαση, στην υγειονομική περίθαλψη, στην εκπαίδευση, στην κοινωνική προστασία και στην αγορά εργασίας, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και διαμορφώνοντας αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του αυτοσεβασμού τους, και τονίζει ότι αυτή η προσέγγιση είναι και συμφέρουσα οικονομικά, δεδομένου ότι θα τους καθιστούσε αυτάρκεις, θα τους παρείχε οικονομική ανεξαρτησία και θα βοηθούσε στο να συνεισφέρουν με θετικό τρόπο στην κοινωνία, κάτι που συνιστά ουσιαστικό βήμα για την ένταξή τους στην κοινωνία αυτή και υπεύθυνη προσέγγιση σε επίπεδο δημόσιων οικονομικών, καθώς μειώνει την επιβάρυνση για τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές και συνεπάγεται την ένταξη των προσφύγων, ενώ ταυτόχρονα παρέχει στους πρόσφυγες τη δυνατότητα να συνεισφέρουν ενεργά στα φορολογικά έσοδα των κρατών, γεγονός που θα μπορούσε να θεωρηθεί επωφελές για την προσωπική τους ανάπτυξη, εξέλιξη, αυτοεκτίμηση και κοινωνική αναγνώριση, αλλά επωφελές και για την κοινωνία και την κοινότητα συνολικά· επισημαίνει ότι δεν είναι όλοι οι πρόσφυγες που καταφθάνουν στην ΕΕ σε θέση να εργαστούν, λόγω υγείας, ηλικίας ή για άλλες αιτίες· υπενθυμίζει ότι στην οδηγία περί ελάχιστων προϋποθέσεων αναγνώρισης και στην οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής προβλέπεται το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας και στην επαγγελματική κατάρτιση, τόσο για τους αιτούντες άσυλο όσο και για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας·

16.  ζητεί από τα κράτη μέλη να προβούν στην εφαρμογή των συστάσεων ανά χώρα που καθορίστηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

17.  επισημαίνει ότι η έγκαιρη και συνεχής παρέμβαση είναι καίριας σημασίας για τις προσπάθειες διασφάλισης της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των προσφύγων στην αγορά εργασίας και στις τοπικές κοινότητες, όσο το δυνατόν πιο ουσιαστικά, κάτι που βοηθά στην ελάττωση του κινδύνου να νιώσουν αργότερα αισθήματα απομόνωσης, ανεπάρκειας και μη προσαρμογής· υπενθυμίζει ότι τα μέτρα έγκαιρης παρέμβασης θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την έγκαιρη συμμετοχή μέσω εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης, καθοδήγησης και συμμετοχής στην κοινότητα·

18.  αναγνωρίζει τη σημασία του έργου της κοινωνίας των πολιτών και των εθελοντικών οργανώσεων που παρέχουν υποστήριξη για την ενδυνάμωση, την ενσωμάτωση και την αυτοπεποίθηση όλων των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας και πριν από αυτήν· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για να εκπαιδευτούν σωστά εκείνοι που εθελοντικά ασχολούνται με την ένταξη και την εκπαίδευση των προσφύγων· επισημαίνει τη σημασία της καθιέρωσης και της δημιουργίας κοινωνικών δικτύων και δικτύων κοινοτήτων τόσο μεταξύ των προσφυγικών και μεταναστευτικών κοινοτήτων όσο και σε συνεργασία με αυτές, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας·

19.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας των χωρών υποδοχής συγκαταλέγονται ανάμεσα στους αποφασιστικούς παράγοντες για τη διασφάλιση της βιώσιμης και επιτυχούς ένταξης των προσφύγων· γνωρίζει ότι οι πρόσφυγες αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα από άποψη ηλικίας, δεξιοτήτων και γνώσεων· υπογραμμίζει ότι η ανεργία στην ΕΕ, ιδίως δε η ανεργία των νέων και η μακροχρόνια ανεργία, παραμένει σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα σε ορισμένες χώρες και περιφέρειες, και ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να δίνουν προτεραιότητα σε πολιτικές και επενδύσεις που στοχεύουν στην παροχή ποιοτικών θέσεων εργασίας για το σύνολο της κοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα πλέον ευάλωτα άτομα και στην οικονομική ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι οι δράσεις για τη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης, την προώθηση ενεργών αγορών εργασίας και την αντιμετώπιση της ανεργίας πρέπει να αναπτύσσονται σε τοπικό πλαίσιο, ειδάλλως δεν θα είναι αποτελεσματικές·

20.  επισημαίνει επίσης τις σημαντικές αποκλίσεις που παρατηρούνται στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση στο εσωτερικό της ΕΕ· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι αποκλίσεις αυτές κατά τη μετεγκατάσταση των προσφύγων, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητές τους για επαγγελματική ένταξη, διότι πολύ συχνά γίνεται πρώτα η μετεγκατάστασή τους σε τόπους όπου δεν μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η υποδοχή προσφύγων θα συνοδεύεται από ισχυρή πολιτική ένταξης, όπως μαθήματα γλώσσας και προσανατολισμού, τα οποία θα παρέχουν ολοκληρωμένη εικόνα για τα θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες της ΕΕ και για την κοινωνική ένταξη· υπογραμμίζει ότι η απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων διαδραματίζει βασικό ρόλο στην επιτυχή ενσωμάτωση των προσφύγων, ιδίως στην αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να απαιτούν και να παρέχουν τόσο γενικά όσο και σχετικά με την εργασία μαθήματα γλώσσας στους πρόσφυγες που είναι πιθανόν να λάβουν άδεια και να βρουν εργασία στη χώρα υποδοχής· φρονεί ότι η γλωσσική εκμάθηση θα πρέπει να παρέχεται ήδη στα κέντρα καταγραφής (hotspots) και στα κέντρα υποδοχής·

22.  υπογραμμίζει την ανάγκη για έγκαιρη, δίκαιη, διαφανή και χωρίς κόστος αξιολόγηση των τυπικών και άτυπων δεξιοτήτων των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, καθώς και για αναγνώριση και επικύρωση των προσόντων τους με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε ενεργούς πολιτικές για την αγορά εργασίας, ιδίως μέσω της κατάρτισης και της επαγγελματικής καθοδήγησης, περιλαμβανομένων μέτρων που θα διασφαλίζουν την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και σε εργασιακούς όρους που δεν δημιουργούν διακρίσεις, καθώς και εξατομικευμένων μέτρων που θα τους επιτρέπουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να συνδέσουν την προσφορά με τη ζήτηση στις χώρες υποδοχής· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων και να εισαχθούν άμεσα αποτελεσματικότερα συστήματα αναγνώρισης και επικύρωσης διπλωμάτων, πείρας και δεξιοτήτων· υπενθυμίζει ότι η αποτελεσματικότητα των συστημάτων αυτών θα ωφελήσει το σύνολο των πολιτών της Ένωσης· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η εν λόγω αξιολόγηση δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί διαδικασία εισαγωγής διακρίσεων σε σχέση με τα προσόντα των αιτούντων άσυλο, και ότι οι δεξιότητες και η δυνητική απασχολησιμότητα δεν θα πρέπει να αποτελούν κριτήριο για τη λήψη αποφάσεων επί αιτήσεων χορήγησης ασύλου· τονίζει ότι οι περιορισμένοι πόροι που διατίθενται θα πρέπει να δαπανώνται προσεκτικά για την έγκυρη διεκπεραίωση των διαδικασιών χορήγησης ασύλου και για την ταχεία και αποτελεσματική ενσωμάτωση των προσφύγων·

23.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι δημόσιες δαπάνες για την κάλυψη των έκτακτων επενδύσεων σε μέτρα και προγράμματα κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας είναι πιθανό να έχουν θετικό αντίκτυπο στα εθνικά ΑΕγχΠ σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, ενώ οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά θα εξαρτηθούν από την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων·

24.  χαιρετίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την απόφαση της Επιτροπής να λαμβάνει υπόψη τον δημοσιονομικό αντίκτυπο που έχει η έκτακτη εισροή προσφύγων λόγω των έκτακτων δαπανών που αυτή συνεπάγεται για τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του προληπτικού και του διορθωτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης κατά την αξιολόγηση πιθανών προσωρινών παρεκκλίσεων από τις απαιτήσεις του ΣΣΑ(13)·

25.  επισημαίνει ότι τα κύρια ταμεία που διαθέτει η ΕΕ για την κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας, συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD), έχουν το καθένα διαφορετική εστίαση, ομάδες στόχους και διαδικασίες διαχείρισης σε επίπεδο κρατών μελών· τονίζει ότι οι εν λόγω πόροι στηρίζουν την ανάληψη στοχευμένων πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των γλωσσικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, την προώθηση της πρόσβασης στις υπηρεσίες και στην αγορά εργασίας και τη στήριξη εκστρατειών ευαισθητοποίησης που απευθύνονται τόσο στις κοινότητες υποδοχής όσο και στους μετανάστες· υπενθυμίζει τη σημασία της χρήσης των πόρων για την ένταξη για πραγματικά μέτρα ένταξης, και υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη σημασία της αρχής της εταιρικής σχέσης για τη διασφάλιση μιας αποτελεσματικής και πιο συντονισμένης χρήσης των εν λόγω πόρων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο στόχος της ένταξης των προσφύγων στην αγορά εργασίας προϋποθέτει την ενίσχυση της σημασίας που δίδεται στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο·

26.  τονίζει ότι, επειδή οι πόροι αυτοί είναι ανεπαρκείς, απαιτούνται αυξημένες δημόσιες επενδύσεις και επιπλέον πόροι προκειμένου να παρασχεθεί, ως ζήτημα προτεραιότητας, στις τοπικές αρχές, στους κοινωνικούς εταίρους, στους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες, στην κοινωνία των πολιτών και σε εθελοντικές οργανώσεις άμεση χρηματοδοτική στήριξη για μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ταχείας ενσωμάτωσης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων για να προληφθούν κοινωνικές εντάσεις, ιδίως στις περιοχές με την υψηλότερη ανεργία·

27.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να απλουστεύσει και να αυξήσει τις συνέργειες μεταξύ των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης της προσβασιμότητας, της συμπληρωματικότητας και της διαφάνειας των εν λόγω πόρων με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων υποδοχής και ενσωμάτωσης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο από τα κράτη μέλη·

28.  υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης έχει εξαντλήσει τις οικονομικές του δυνατότητες· ζητεί, ως εκ τούτου, τη διατήρηση του εν λόγω ταμείου στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΔΠ·

29.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι αρχές της ισότιμης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων πρέπει να διασφαλίζονται σε όλες τις περιπτώσεις κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών και μέτρων κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας·

30.  υπογραμμίζει επίσης ότι τα μέτρα ένταξης και ενσωμάτωσης που απευθύνονται στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο δεν πρέπει να αντλούν οικονομικούς πόρους που προορίζονται για προγράμματα απευθυνόμενα σε άλλες μειονεκτούσες ομάδες αλλά καθιστούν αναγκαίες πρόσθετες κοινωνικές επενδύσεις που αντικατοπτρίζουν την ανάγκη για πρόσθετα μέτρα· τονίζει, επιπλέον, ότι οι διαθέσιμοι πόροι της ΕΕ θα πρέπει να δαπανώνται με αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο· καλεί την Επιτροπή, κατά τον σχεδιασμό αυτών των πολιτικών ένταξης, να λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα της αγοράς εργασίας και τις κοινωνικές συνθήκες, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η διαδικασία ένταξης δεν θα επιδεινώσει την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των περιοχών υποδοχής·

31.  ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή. κατά την αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) της ΕΕ, να εξετάσει την καθιέρωση ενός ελάχιστου μεριδίου 25% του προϋπολογισμού της πολιτικής για τη συνοχή, το οποίο θα κατευθύνεται στο ΕΚΤ, έτσι ώστε να διασφαλιστούν επαρκείς πόροι για την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας σε μακροπρόθεσμο επίπεδο· καλεί το Συμβούλιο, στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του ΠΔΠ. να αναπροσαρμόσει τα ανώτατα όρια των συνολικών επιχορηγήσεων και των επιμέρους τομέων του προϋπολογισμού, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις που έχουν ανακύψει σε σχέση με την προσφυγική κρίση, και να τα αντιστοιχίσει στις ανάγκες των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη πρόκληση στον τομέα της ενσωμάτωσης(14)·

32.  υπογραμμίζει ότι, για να εξασφαλιστεί η άμεση κατανομή πόρων στο πλαίσιο του ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα πρέπει, όπου χρειάζεται, να προσαρμόσουν τους σχετικούς εθνικούς κανόνες, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι αιτούντες άσυλο λαμβάνουν ισότιμη μεταχείριση με τους υπηκόους της ΕΕ και τρίτων χωρών που έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας·

Πραγματοποίηση της ένταξης

33.  τονίζει την ανάγκη για στενή συσχέτιση όλων των νομοθετικών πράξεων που συναποτελούν το πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για τη μετανάστευση(15) προκειμένου να διασφαλισθεί η σωστή διαχείριση των προσφύγων και των μεταναστών·

34.  επισημαίνει ότι η συμμετοχή όλων των κοινωνικών φορέων είναι καθοριστική και προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, την ενίσχυση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στον συγκεκριμένο τομέα, με παράλληλο σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τα μέτρα ένταξης· υπογραμμίζει ότι τα μέτρα ένταξης για όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ θα πρέπει να προωθούν την ένταξη και όχι την απομόνωση· επισημαίνει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δήμων, έχουν να διαδραματίζουν καίριο ρόλο στις διαδικασίες ένταξης·

35.  είναι απολύτως πεπεισμένο ότι μια ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας θα είναι δύσκολη χωρίς την ενεργό και μαζική υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ· φρονεί ότι οι εκάστοτε αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη θα πρέπει να προσφέρουν στις ΜΜΕ ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη στήριξη και παροχή συμβουλών στο πλαίσιο της ένταξης των προσφύγων στην αγορά εργασίας·

36.  υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για επικαιροποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση, συγκεκριμένα με την αναθεώρηση του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ», προκειμένου να βελτιωθεί η αλληλεγγύη, ο επιμερισμός των ευθυνών και η εναρμόνιση των προτύπων προστασίας μεταξύ των κρατών μελών· υπογραμμίζει τον θετικό αντίκτυπο που θα είχε η κινητικότητα των προσφύγων στην αντιμετώπιση των αναγκών και των ελλείψεων σε εργατικό δυναμικό, καθώς και στην ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως η ενθάρρυνση των κρατών μελών να επιτρέπουν την επανένωση των οικογενειών· τονίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τη δημιουργία ενός πραγματικά ενιαίου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και μιας ολοκληρωμένης και βιώσιμης πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση στην ΕΕ, η οποία να καλύπτει τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε επίπεδο δεξιοτήτων, τομέας στον οποίο οι πολιτικές κοινωνικής και ενεργητικής ένταξης διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο·

37.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή χρειάστηκε να εγκρίνει 40 αποφάσεις παράβασης κατά πολλών κρατών μελών λόγω αδυναμίας υλοποίησης κεντρικών πολιτικών του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής προειδοποιητικών επιστολών σε 19 κράτη μέλη με αιτιολογία τη μη γνωστοποίηση μέτρων για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής, η οποία καθορίζει τις βασικές προδιαγραφές σε ζητήματα όπως η πρόσβαση στην απασχόληση, η επαγγελματική εκπαίδευση, η σχολική φοίτηση και η εκπαίδευση των ανηλίκων, η τροφή, η στέγαση, οι υπηρεσίες υγείας, η ιατρική και ψυχολογική περίθαλψη και οι παροχές για τα μειονεκτούντα άτομα· πιστεύει ακράδαντα ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε περισσότερες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων· προτρέπει τα κράτη μέλη να διορθώσουν αυτή την κατάσταση, τηρώντας τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές αρχές της αλληλεγγύης, της δίκαιης κατανομής ευθυνών και της ειλικρινούς συνεργασίας όπως κατοχυρώνονται στις συνθήκες·

38.  σημειώνει τη δήλωση του Προέδρου Juncker(16) στην ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2015, κατά την οποία επαναβεβαίωσε ότι υποστηρίζει τη χορήγηση πρόσβασης στην αγορά εργασίας για τους αιτούντες άσυλο όσο διαρκεί η διεκπεραίωση των αιτήσεών τους· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την έλλειψη αποφασιστικότητας της Επιτροπής κατά την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται· εκφράζει την ανησυχία του για την απόφαση ορισμένων κρατών μελών να κλείσουν τα εσωτερικά τους σύνορα ή να θεσπίσουν προσωρινούς συνοριακούς ελέγχους, θέτοντας σε κίνδυνο την ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό του χώρου Σένγκεν·

39.  εκφράζει τη λύπη του διότι η συμφωνία κατανομής των προσφύγων μεταξύ των κρατών μελών, που συμφωνήθηκε τον Σεπτέμβριο 2015, δεν εφαρμόζεται ικανοποιητικά· υπογραμμίζει ότι οι ποσοστώσεις υποδοχής προσφύγων δεν εφαρμόζονται στην πλειονότητα των κρατών μελών· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις συμφωνίες το συντομότερο δυνατόν και να επιταχύνουν τις διαδικασίες υποδοχής και μετεγκατάστασης προσφύγων·

40.  επισημαίνει ότι η χρονοβόρα διεκπεραίωση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και η αδυναμία καταγραφής των αιτούντων άσυλο κατά την άφιξή τους δεν παρακωλύει απλώς την έγκαιρη και νόμιμη πρόσβαση των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας, αλλά δημιουργεί επίσης συνθήκες ανάπτυξης των πρακτικών αδήλωτης εργασίας και όλων των μορφών εκμετάλλευσης· επισημαίνει την ανάγκη παροχής στήριξης στα κράτη μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης της καταγραφής των αιτούντων άσυλο·

41.  τονίζει ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στην προστασία θα πρέπει να διασφαλίζεται για όλα τα θύματα εκμετάλλευσης και διακρίσεων· επισημαίνει το καίριο έργο που επιτελούν οι κοινωνικοί εταίροι, η κοινωνία των πολιτών, οι τοπικές αρχές, οι οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς και οι εθελοντικές οργανώσεις στην προσέγγιση αυτών των εργαζομένων και στην παροχή πληροφοριών, ιδίως σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και την προστασία την οποία δικαιούνται, αλλά και της υποστήριξης που χρειάζονται, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον ενδεχόμενο προσωρινό χαρακτήρα της διαμονής των προσφύγων·

42.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αποφευχθεί ο σχηματισμός γκέτο προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική ένταξη των προσφύγων στην κοινωνία·

43.  χαιρετίζει την καθιέρωση «εργαλείου κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων» για υπηκόους τρίτων χωρών στο πλαίσιο του «Νέου θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη» της Επιτροπής, το οποίο αποσκοπεί στο να συμβάλει στον έγκαιρο καθορισμό και τεκμηρίωση των δεξιοτήτων και των προσόντων των υπηκόων τρίτων χωρών, και να αποτελέσει οδηγό βέλτιστων πρακτικών που θα βοηθά στην ένταξη στην αγορά εργασίας των κρατών μελών και στην ενίσχυση της ηλεκτρονικής διδασκαλίας γλωσσών για τους νεοφιχθέντες πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο μέσω των Erasmus + online γλωσσικών μαθημάτων·

44.  χαιρετίζει το «σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών» που περιλαμβάνει μέτρα προ-αναχώρησης και προ-άφιξης, εκπαίδευσης, απασχόλησης και επαγγελματικής επιμόρφωσης, πρόσβασης στις βασικές υπηρεσίες, ενεργού συμμετοχής και κοινωνικής ένταξης·

Συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές

45.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία και πλήρη ένταξη στην αγορά εργασίας και κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων, σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, με την κατάσταση στην εθνική αγορά εργασίας και με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, να τους ενημερώνουν σχετικώς και να τους παρέχουν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, και συγκεκριμένα στη στέγαση, στην υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική προστασία, σε μαθήματα ένταξης, σε μαθήματα εκμάθησης γλωσσών και σε άλλα μέτρα εκπαίδευσης και κατάρτισης·

46.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει μια στοχευμένη αναθεώρηση της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αιτούντες διεθνή προστασία θα έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας το συντομότερο δυνατό μετά την υποβολή των αιτήσεών τους· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την προς τα άνω σύγκλιση των προτύπων κοινωνικής προστασίας και την ταχεία έκδοση αδειών εργασίας στα κράτη μέλη·

47.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να διασφαλίσει ότι παρέχεται στους πρόσφυγες και στους αιτούντες άσυλο αποτελεσματική πρόσβαση στην αγορά εργασίας, επαληθεύοντας ιδίως ότι τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν υπερβολικά περιοριστικούς όρους για την πρόσβαση στην απασχόληση, οι οποίοι θα δυσχέραιναν αδικαιολόγητα την πρόσβαση στην απασχόληση· καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να μειώσουν τις διοικητικές διατυπώσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος στην αγορά εργασίας των ατόμων που είναι ικανά προς εργασία· επισημαίνει ότι οι ενέργειες αυτές θα ήταν επωφελείς τόσο για την ενσωμάτωση των προσφύγων όσο και, γενικότερα, για τους πολίτες της ΕΕ·

48.  προτρέπει τα κράτη μέλη να μειώσουν τον χρόνο διεκπεραίωσης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα δικαιώματα των συγκεκριμένων ατόμων και μη θέτοντας σε κίνδυνο την ποιότητα της λήψης των αποφάσεων, να αξιολογούν τα επίπεδα εκπαίδευσης και προσόντων στις εγκαταστάσεις αρχικής υποδοχής και έτσι να επεκτείνουν, σε πιο στοχευμένη βάση, τα μέτρα έγκαιρης παρέμβασης όπως η εκμάθηση της γλώσσας, η αξιολόγηση των δεξιοτήτων και τα μαθήματα αγωγής του πολίτη, περιλαμβανομένων και μαθημάτων για τα ευρωπαϊκά θεμελιώδη δικαιώματα, αξίες και πολιτισμό, ειδικά στους αιτούντες άσυλο που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να τους χορηγηθεί διεθνής προστασία, και ζητεί να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση σε αυτά τα μέτρα· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη με συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα, τα οποία να βοηθούν στον εξορθολογισμό της διεκπεραίωσης των αιτήσεων·

49.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την έγκαιρη, ευχερή και ισότιμη πρόσβαση των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο σε κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων πρακτικής άσκησης και μαθητείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία, ουσιαστική και πλήρης ένταξή τους στις κοινωνίες και στην αγορά εργασίας μας, μεταξύ άλλων εξοπλίζοντάς τους με τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να οικοδομήσουν ένα νέο μέλλον κατά την επιστροφή τους· τονίζει ότι τούτο θα πρέπει να γίνει με τη μορφή πρωτοβουλιών που θα αναληφθούν από κοινού με τον ιδιωτικό τομέα, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτών· καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν και να επικυρώνουν τις τυπικές και μη τυπικές υφιστάμενες δεξιότητες και ικανότητες των προσφύγων, τα ταλέντα και την τεχνογνωσία τους, σε ατομική βάση· υπενθυμίζει ότι το πρώτο εμπόδιο που πρέπει να υπερκεράσουν οι πρόσφυγες είναι εκείνο της γλώσσας· συνιστά, ως εκ τούτου, την πραγματοποίηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων οι οποίες θα επιτρέπουν όχι μόνο τη μάθηση και την κατανόηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής αλλά και την αμοιβαία γνώση των διαφορετικών πολιτισμών προκειμένου να αποφευχθεί η διάδοση ξενοφοβικών και ρατσιστικών αισθημάτων·

50.  ζητεί τη συγκρότηση ομάδας δράσης της ΓΔ EMPL της Επιτροπής, η οποία θα επεξεργαστεί όσο το δυνατόν συντομότερα πανευρωπαϊκά πρότυπα για μη τεχνικές δεξιότητες και μεθόδους καταγραφής τους·

51.  χαιρετίζει λύσεις για παροχή πολύγλωσσης πληροφόρησης σχετικά με ευκαιρίες που περιλαμβάνουν τυπική και άτυπη εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας και εθελοντισμού για τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο· ζητεί ως εκ τούτου να επεκταθούν αυτές οι υπηρεσίες·

52.  επισημαίνει ότι καινοτόμα μέσα βασισμένα στα νέα μέσα ενημέρωσης, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι εφαρμογές, θα μπορούσαν να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στη διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες καθώς και στις ανταλλαγές πληροφοριών όσον αφορά στην καταγραφή των προσφύγων, στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων, στην αναζήτηση εργασίας, στη γλωσσική επιμόρφωση, αλλά και στην άμεση παροχή βοήθειας σε άτομα που τη χρειάζονται· ενθαρρύνει επίσης τα κράτη μέλη να συστήσουν ειδικές πλατφόρμες και πολυγλωσσικές διαδικτυακές πύλες για την παροχή συνοπτικών και εύκολα προσβάσιμων πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες αναγνώρισης, τα υφιστάμενα προγράμματα ένταξης και καταλόγους των αρμόδιων υπηρεσιών, υπενθυμίζοντας ότι κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ διαθέτει ειδικό εθνικό κέντρο πληροφοριών για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων, το οποίο παρέχει τρόπους για τη σύγκριση των ακαδημαϊκών προσόντων· προτρέπει, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να προωθήσουν αυτή την υπηρεσία·

53.  εφιστά την προσοχή στις διάφορες δυνατότητες και στα διάφορα μοντέλα κατάρτισης που διατίθενται στα κράτη μέλη και ιδίως στο πρότυπο της συνδυασμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο δεν είναι καθόλου ή είναι ελάχιστα γνωστό σε ορισμένα κράτη μέλη και στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, ωστόσο μπορεί να συμβάλει ιδιαίτερα στην ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία μέσω της απρόσκοπτης μετάβασης από την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην απασχόληση, κάτι που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι μπορούν επίσης να λαμβάνουν κατάρτιση σε επαγγέλματα ειδικές δεξιοτήτων στα οποία υπάρχει έλλειψη νεοεισερχομένων·

54.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους τρόπους αναγνώρισης των υφιστάμενων προσόντων και δεξιοτήτων των προσφύγων· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι η κατάρτιση και η διαδικασία απόκτησης προσόντων στις χώρες προέλευσης των προσφύγων σε πολλές περιπτώσεις δεν αντιστοιχούν στα ευρωπαϊκά πρότυπα· παροτρύνει την Επιτροπή να επεξεργαστεί συστάσεις με τις οποίες θα καθίσταται ευκολότερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη η αναγνώριση από τα κράτη μέλη των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων, των ταλέντων και της εμπειρογνωμοσύνης των προσφύγων· παραπέμπει, εν προκειμένω, στις διαφορές των αγορών εργασίας στα κράτη μέλη και στις διαφορετικές ανάγκες αυτών, και ελπίζει ότι, λαμβάνοντας τούτο υπόψη, θα καλυφθούν ταχύτερα, ευκολότερα και αποτελεσματικότερα οι ανάγκες σε εργατικό δυναμικό σε ορισμένους τομείς και ότι, ταυτόχρονα, θα εξασφαλιστεί η ταχεία ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά εργασίας·

55.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της οδηγίας για τη «μπλε κάρτα»·

56.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών της Επιτροπής και των κρατών μελών για την καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων, ξενοφοβίας και ρατσισμού, μεταξύ άλλων μέσω της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τους νόμους κατά των διακρίσεων και της υποστήριξης των τοπικών αρχών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και των εθνικών φορέων ισότητας στο έργο τους, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών επικοινωνίας τους με τα μέσα ενημέρωσης και τους πολίτες της ΕΕ με σκοπό την αντιμετώπιση κάθε κρούσματος παραπληροφόρησης ή ξενοφοβίας που αντίκειται στις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες, προσπάθειες που, στο σύνολό τους, θα βοηθήσουν σημαντικά στην κοινωνική αποδοχή και ενσωμάτωση των προσφύγων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για την παροχή κατάρτισης σχετικά με την πολυμορφία και να εκπαιδεύσουν και να ενημερώσουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που εισέρχονται στην αγορά εργασίας για τα νόμιμα δικαιώματά τους ως εργαζομένων, προκειμένου να μην πέσουν θύματα πρακτικών εκμετάλλευσης ή εργοδοτών· τονίζει ότι η ύπαρξη πολλαπλών διακρίσεων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις πολιτικές μετανάστευσης και ένταξης·

57.  επικροτεί την κοινή δήλωση των κοινωνικών εταίρων, της 16ης Μαρτίου 2016, για την προσφυγική κρίση στο πλαίσιο της τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής, στην οποία υπογραμμίζεται η δέσμευση και η βούλησή τους να συνεργαστούν με τις κυβερνήσεις και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό τον σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικών για τη στήριξη της ενσωμάτωσης· θεωρεί ότι οι κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν αναντικατάστατους διαμεσολαβητής, οι οποίοι έχουν να διαδραματίσουν μείζονα ρόλο στην ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία συνολικά· ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους βάσει ισόρροπης εκπροσώπησης συμφερόντων, προκειμένου να εντοπιστούν ευκαιρίες για τους πρόσφυγες όσον αφορά την αγορά εργασίας και την απασχόληση·

58.  καλεί τα κράτη μέλη να αποκομίσουν διδάγματα από την ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών σε επίπεδο πόλεων και να διευκολύνουν τις ανταλλαγές αυτές με στόχο την προώθηση αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, και να εντάξουν τις πόλεις και τις τοπικές αρχές στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών ένταξης· θεωρεί ότι χρειάζεται μια πιο αποδοτική εταιρική σχέση ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης και ότι οι ενωσιακές και οι εθνικές πρωτοβουλίες πρέπει να συμπληρώνουν και να ενισχύουν τις δράσεις των πόλεων, στοχεύοντας στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών μας· πιστεύει ότι θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να προβάλλονται οι ορθές πρακτικές των κρατών μελών – σε ουσιαστικό συντονισμό και με τη συμμετοχή των πόλεων·

59.  θεωρεί αναγκαία την παροχή επαρκούς κατάρτισης στους πρόσφυγες και τις αρχές σχετικά με τη νομοθεσία στον τομέα της απασχόλησης και της απαγόρευσης των διακρίσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πρόσφυγες δεν πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης μέσω πρακτικών αδήλωτης εργασίας και μορφών σοβαρής εργασιακής εκμετάλλευσης, ούτε υπόκεινται σε διακρίσεις στον χώρο εργασίας·

60.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει οικονομικά διεθνικά συστήματα που διασφαλίζουν τη δυνατότητα μεταβίβασης και προσαρμογής των ορθών πρακτικών – όπως τα σχέδια καθοδήγησης και συμβουλευτικής από ομοτίμους με τη συμμετοχή όλων των βαθμίδων διακυβέρνησης και πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών, τα οποία σχεδιάζονται και εφαρμόζονται από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη σε επίπεδο ΕΕ – και να διασφαλίσει την αποτελεσματική επιτόπια εφαρμογή τους·

61.  καλεί τα κράτη μέλη, αφενός, να εφαρμόσουν την απόφαση-πλαίσιο για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και τη νέα οδηγία για τα θύματα της εγκληματικότητας και, αφετέρου, να διασφαλίσουν την έγκαιρη διερεύνηση και δίωξη κάθε περιστατικού υποκίνησης σε βία, συμπεριλαμβανομένης της βίας βάσει φύλου, κατά μεταναστών και αιτούντων άσυλο, ανεξάρτητα από το καθεστώς διαμονής τους·

62.  επισημαίνει την αύξηση της ρητορική μίσους, των αντιμεταναστευτικών αισθημάτων και της ξενοφοβικής βίας που προέρχεται τόσο από τα θεσμικά όργανα όσο και από τους πολίτες·

63.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις διπλωματικές σχέσεις και να θεσπίσουν όλα τα οικονομικά και κοινωνικά μέτρα που απαιτούνται για τη σταθεροποίηση των χωρών προέλευσης των προσφύγων, προκειμένου να μπορέσουν να παραμείνουν στις χώρες τους ή να επιστρέψουν σε αυτές·

64.  ζητεί την όσο το δυνατόν ταχύτερη ανακατάταξη των πόρων εντός του ΕΚΤ, του ΤΑΜΕ, του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική η στήριξη των κρατών μελών που επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος από την προσφυγική κρίση·

Πολιτισμός, εκπαίδευση και αθλητισμός

65.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι θα τύχουν ιδιαίτερης προστασίας από την εκμετάλλευση στην εργασία, από τη βία και από την εμπορία ανθρώπων· υπογραμμίζει την ανάγκη για μέντορες και ειδικά μέτρα ιδίως για τα κορίτσια, που συχνά είναι πιο ευάλωτα και εκτεθειμένα σε διάφορες μορφές εκμετάλλευσης, εμπορίας και σεξουαλικής κακοποίησης και είναι πιο πιθανό να στερηθούν εκπαιδευτικών ευκαιριών·

66.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το επίπεδο των δράσεων πολιτισμού, εκπαίδευσης και κατάρτισης στα επιχειρησιακά μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια ειδική πολιτική για τον διαπολιτισμικό διάλογο·

67.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην ένταξη μέσω έγκαιρων στοχευμένων μέτρων για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες στις χώρες υποδοχής, εξασφαλίζοντας ειδικότερα το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από το καθεστώς του πρόσφυγα, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, δίδοντας έτσι προτεραιότητα στο συμφέρον του παιδιού·

68.  επιμένει στην ανάγκη εμπεριστατωμένης ανάλυσης, μέσω μελετών, έρευνας και στατιστικής, με βάση την οποία θα καταστεί δυνατή η διατύπωση των καλύτερων συστάσεων για πολιτικές πρωτοβουλίες και δράσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η εκπαιδευτική στρατηγική που θα πρέπει να εφαρμοσθεί για τους πρόσφυγες, ειδικά σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των ενηλίκων με βάση τα υπάρχοντα προσόντα τους·

69.  τονίζει τον καίριο ρόλο της δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης, του πολιτιστικού, διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου, της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, της διά βίου μάθησης, και της πολιτικής για τη νεολαία και τον αθλητισμό, για την προώθηση της ενσωμάτωσης και της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη, καθώς και για την κατανόηση και την αλληλεγγύη των χωρών υποδοχής στην καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του εξτρεμισμού, και για την οικοδόμηση πιο συνεκτικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών που θα βασίζονται στην πολιτιστική πολυμορφία, την προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η πολιτιστική και γλωσσική διαμεσολάβηση, ενόσω οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο αναπτύσσουν τις γνώσεις τους για τη γλώσσα της χώρας υποδοχής και τις πολιτιστικές και κοινωνικές αξίες·

70.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο του αθλητισμού ως μέσου προαγωγής του κοινωνικού και διαπολιτισμικού διαλόγου, με την προώθηση της δημιουργίας θετικών σχέσεων μεταξύ του τοπικού πληθυσμού και των προσφύγων και αιτούντων άσυλο, και καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν προγράμματα που στοχεύουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων μέσω κοινών πολιτιστικών ή αθλητικών δραστηριοτήτων· υποστηρίζει, συνεπώς, τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες των αθλητικών οργανώσεων και ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των διαφόρων φορέων που ασχολούνται με αθλητικές δραστηριότητες, με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων·

71.  εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για την τρέχουσα εξαφάνιση των πολιτιστικών δικτύων λόγω του νέου προσανατολισμού του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»·

72.  τονίζει την ανάγκη για αποτελεσματικές διαδικασίες που θα επιτρέψουν την ομαλή μετάβαση από τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν οι προσφυγικοί καταυλισμοί στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών στα οποία βρίσκονται·

73.  επιμένει στην ανάγκη τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την εγγραφή των μαθητών προσφύγων σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, και ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την αποτελεσματική κατανομή και τοποθέτησή τους στα εθνικά σχολικά συστήματα·

74.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν «εκπαιδευτικούς διαύλους» με την προώθηση συμφωνιών με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και την ένωση μεσογειακών πανεπιστημίων (UNIMED) για τη φιλοξενία φοιτητών προσφύγων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους και να ενισχυθεί η αμοιβαία υποστήριξη και ο εθελοντισμός· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που υιοθετήθηκαν στο θέμα αυτό από ορισμένα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ομόλογα ιδρύματα·

75.  χαιρετίζει τα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, καθώς και τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν από μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, και παρέχουν βοήθεια σε μετανάστες ακαδημαϊκούς στον τομέα της επιστήμης και άλλους επαγγελματικούς χώρους, συμφωνεί δε με την ανάπτυξη και τη στήριξή τους·

76.  καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ένταξη θα είναι άμεση, να εγγυηθούν λύσεις για την παροχή κατανοητής και επικεντρωμένης στην πρακτική προπαρασκευαστικής εκπαιδευτικής πληροφόρησης σε διάφορες γλώσσες·

77.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στοχευμένη στήριξη στα παιδιά και στους νέους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο όταν εισέρχονται στο σχολικό σύστημα, όπως μέσω προγραμμάτων εντατικής εκμάθησης γλώσσας και γενικών εισαγωγικών μαθημάτων, περιλαμβανομένης της παιδαγωγικής υποστήριξης, που θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν σε κανονικές τάξεις όσο το δυνατόν συντομότερα· τονίζει την ανάγκη να υπάρχει ανταπόκριση στις ξεχωριστές ανάγκες και ευαισθησίες συγκεκριμένων ομάδων, ιδίως των ασυνόδευτων ανηλίκων και των ενηλίκων χωρίς βασική εκπαίδευση·

78.  υπενθυμίζει στην ΕΕ και τα κράτη μέλη το καθήκον τους να εξασφαλίζουν ειδική προστασία στους ανηλίκους, περιλαμβανομένων των παιδιών προσφύγων, σε έκτακτες καταστάσεις, σύμφωνα με τις διεθνείς διατάξεις, και να διασφαλίζουν, ιδίως, την πρόσβασή τους σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα· επικροτεί τον στόχο της χρηματοδότησης του 4% για την εκπαίδευση από τον συνολικό προϋπολογισμό ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ για το 2016, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να υποστηρίζουν σε διεθνές επίπεδο την αύξηση της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο των υφισταμένων προγραμμάτων βοηθείας, ενόψει της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Συνόδου Κορυφής στην Κωνσταντινούπολη τον Μάιο 2016·

79.  συνιστά να παρέχονται συμπληρωματικά μαθήματα γλώσσας στη γλώσσα της χώρας καταγωγής των παιδιών προσφύγων·

80.  τονίζει τη σημασία της ανάληψης δράσεων εκπαιδευτικής υποστήριξης, ιδίως με σκοπό την παροχή κατάλληλων εγκαταστάσεων στα κέντρα και στους κόμβους υποδοχής στην ΕΕ που στηρίζουν τις προσπάθειες των ανθρωπιστικών οργανώσεων και ΜΚΟ που έχουν ήδη αρχίσει να οργανώνουν εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες στους προσφυγικούς καταυλισμούς, και της παροχής κινήτρων και υποστήριξης για την ανάπτυξη επίσημων εκπαιδευτικών δομών σε προσφυγικούς καταυλισμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε τρίτες χώρες·

81.  χαιρετίζει τις νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για πολιτιστικά, εκπαιδευτικά και αθλητικά προγράμματα και σχήματα κινητικότητας των νέων, που αποσκοπούν στον διαπολιτισμικό διάλογο, την πολιτιστική και κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωση στο πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη και Erasmus +· τονίζει την ανάγκη να υπερπηδηθούν οι υφιστάμενοι φραγμοί και εμπόδια στην εφαρμογή σχεδίων που αποσκοπούν στην ένταξη των προσφύγων και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στα προγράμματα, για όλους·

82.  ζητεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση μεγαλύτερης συνεργασίας, πολιτικής συνοχής, και ενισχυμένου διαλόγου μεταξύ των δημόσιων αρχών, των ΜΚΟ, των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και των κοινοτήτων των προσφύγων, προκειμένου να ενισχυθεί η αμοιβαία γνώση και κατανόηση, και να αξιολογηθούν επιπλέον πρωτοβουλίες με στόχο την ισότιμη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων σε ένα θετικό περιβάλλον μάθησης·

83.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο του διδακτικού προσωπικού στην ενσωμάτωση των παιδιών και νέων προσφύγων και μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα, και υπογραμμίζει την ανάγκη για εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό και για προηγμένη κατάρτιση των εκπαιδευτικών· καλεί, προς τούτο, την ΕΕ και τα κράτη μέλη, να εξετάσουν τη δημιουργία διαύλων συνεργασίας για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορούν να μοιράζονται εμπειρίες, να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές τους και να στηρίζουν αλλήλους·

84.  καλεί τα κράτη μέλη να βοηθήσουν τους μετανάστες δασκάλους και καθηγητές στην εξεύρεση θέσεων εργασίας εκπαιδευτικών, τόσο για τη βελτίωση της κατάστασής τους όσο και για την αξιοποίηση των γλωσσικών και εκπαιδευτικών δεξιοτήτων και της εμπειρίας τους στα σχολικά συστήματα·

85.  υποστηρίζει την ιδέα δημιουργίας γραφείων υποστήριξης προς τους εκπαιδευτικούς, που θα προσφέρουν βοήθεια στην αντιμετώπιση των διαφόρων ειδών διαφορετικότητας στην τάξη και στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, καθώς και καθοδήγηση για την αντιμετώπιση μαθητών που διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης· καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να δώσουν περισσότερες ευκαιρίες για πολιτική εκπαίδευση, και να παράσχουν περαιτέρω ευκαιρίες κατάρτισης και εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να διευκρινισθεί ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι τρέπονται σε φυγή και να εξευρεθούν τρόποι καταπολέμησης του εξτρεμισμού·

86.  τονίζει τη σημασία των σχολείων στην παροχή συμβουλών και τη γλωσσική και πολιτιστική διαμεσολάβηση, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις δημοκρατικές αξίες μέσω της αγωγής του πολίτη και των προγραμμάτων για την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν στην επιτάχυνση και την εξασφάλιση της κοινωνικής και πολιτιστικής ενσωμάτωσης και ένταξης, όχι μόνο των σπουδαστών αλλά και των οικογενειών τους·

87.  χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου να αφιερώσει συγκεκριμένες δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας 2015-2018 για τον πολιτισμό, στην προβολή του ρόλου που διαδραματίζουν ο πολιτισμός, οι τέχνες και ο διαπολιτισμικός διάλογος στην ένταξη των μεταναστών και να προβεί σε απολογισμό των υφιστάμενων καλών πρακτικών στα κράτη μέλη·

88.  τονίζει ότι θα πρέπει να προωθηθεί καλύτερα η χρήση των τεχνών ως εργαλείου ένταξης και να διευκολυνθεί και να ενισχυθεί η συμμετοχή των προσφύγων σε δραστηριότητες που αφορούν τις τέχνες·

89.  χαιρετίζει τη νέα ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων για τον διαπολιτισμικό διάλογο και την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων μέσα από τις τέχνες και τον διάλογο(17) που συγκροτήθηκε από την Επιτροπή, και η οποία αναμένεται να δημοσιεύσει εγχειρίδιο καλών πρακτικών έως το τέλος του 2017·

90.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω εκπαιδευτικές εφαρμογές, βίντεο και ασκήσεις, καθώς και πλατφόρμες μάθησης για τους πρόσφυγες, προκειμένου να διευκολυνθεί και να συμπληρωθεί η εκπαίδευση και η κατάρτισή τους·

o
o   o

91.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0176.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0317.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0105.
(4) ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 91.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0008.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0320.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0073.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0418.
(9) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/518768/IPOL-EMPL_NT%282014%29518768_EN.pdf
(10) ΕΕ L 337 της 20.12.2011, σ. 9.
(11) http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/making-integration-work-humanitarian-migrants_9789264251236-en
(12) Βλ. κείμενα που εγκρίθηκαν στις 8.3.2016, P8_TA(2016)0073.
(13) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6067_en.htm
(14) http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/20131118IPR25534/325-δισ.-ευρώ-στις-περιφέρειες-της-Ευρώπης-έγκριση-της-νέας-πολιτικής-συνοχής
(15) COM(2015)0240.
(16) http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I107934
(17) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14444-2015-INIT/el/pdf


Κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ανθρώπινα δικαιώματα και εταιρική ευθύνη
PDF 552kWORD 165k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του 2010 του Κοινοβουλίου για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη (2015/2038(INI))
P8_TA(2016)0298A8-0217/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 6 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11, 153, 191, 207 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 12, 21, 28, 29, 31 και 32 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής: «Εμπόριο για όλους: Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 10ης Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ (MC10)(1),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού (30 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου 2015)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο (2014)(3),

–  έχοντας υπόψη το «σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2015-2019) – Τα ανθρώπινα δικαιώματα ως κύρια παράμετρος του θεματολογίου της ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάλυση του αντικτύπου στα ανθρώπινα δικαιώματα ο οποίος καταγράφεται στο πλαίσιο εκτιμήσεων αντικτύπου των πρωτοβουλιών πολιτικής που σχετίζονται με το εμπόριο(4),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Human rights and democracy clauses in international agreements» (Ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις διεθνείς συμφωνίες) που δημοσιεύθηκε το 2015 από το Θεματικό Τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 με τίτλο: Μετασχηματισμός του κόσμου μας: θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων(7),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις(8),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια με στόχο την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και από περιοχές υψηλού κινδύνου(9),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την πορεία της εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα (SWD(2015)0144),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής του 2011 με τίτλο «Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011-14 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη» (COM(2011)0681),

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής της UNCTAD σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη (2015)(10),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη «The EU's Trade Policy: from gender-blind to gender-sensitive?» (Εμπορική πολιτική της ΕΕ: από την αδιαφορία στη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου;) που δημοσιεύθηκε από το Θεματικό Τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την τέταρτη έκθεση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ με τίτλο «The promotion of a democratic and equitable international order» (Προαγωγή μιας δημοκρατικής και δίκαιης διεθνούς τάξης πραγμάτων) – σημείωμα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών προς τη Γενική Συνέλευση της 5ης Αυγούστου 2015 (A/70/285),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα αριθ. 64/292 του ΟΗΕ, στο οποίο το νερό και η αποχέτευση αναγνωρίζονται ρητά ως ανθρώπινα δικαιώματα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και στο οποίο αναφέρεται ότι η πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό και σε υποδομές αποχέτευσης είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα στο νερό» (Right2Water)(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη διεθνή εμπορική πολιτική στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές(14),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Gender Mainstreaming in Committees and Delegations of the European Parliament» (Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) που δημοσιεύθηκε το 2014 από το Θεματικό Τμήμα Γ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 26/9 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(15) σχετικά με την απόφαση δημιουργίας ανοικτής διακυβερνητικής ομάδας εργασίας για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, με εντολή ανάπτυξης ενός νομικά δεσμευτικού διεθνούς μέσου για τη ρύθμιση, στο διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δραστηριοτήτων των διεθνικών εταιρειών και άλλων επιχειρήσεων,

–  έχοντας υπόψη το μεταρρυθμισμένο σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Έκθεση σχετικά με το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων για την περίοδο 2014–2015» (COM(2016)0029),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, την τριμερή δήλωση αρχών της ΔΟΕ σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική, το πλαίσιο του Διεθνούς Συμβουλίου για τους Ενοποιημένους Απολογισμούς, τις δέκα αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ και το πρότυπο καθοδήγησης για την εταιρική κοινωνική ευθύνη ΙSΟ 26000,

–  έχοντας υπόψη το γαλλικό νομοσχέδιο περί «δέουσας επιμέλειας» για την προαγωγή των κατευθυντηρίων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και τη δήλωση του Προέδρου Juncker στη Σύνοδο Κορυφής G7 του 2015,

–  έχοντας υπόψη το «σχέδιο για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για επιχειρήσεις και επενδυτές», το οποίο αναλαμβάνεται στο πλαίσιο των αρχών του ΟΗΕ για υπεύθυνες επενδύσεις και του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0217/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εξέδωσε το 2010 συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική ευθύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από αυτές τις συστάσεις έχουν εφαρμοστεί, ενώ άλλες όχι·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ενεργεί ως συννομοθέτης όσον αφορά τα μέτρα που καθορίζουν το πλαίσιο σχετικά με την εφαρμογή της CCP της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται η έγκριση του Κοινοβουλίου για την κύρωση κάθε εμπορικής συμφωνίας που διαπραγματεύεται η Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των συστάσεων του Κοινοβουλίου είναι, συνεπώς, αναγκαία για να διασφαλιστεί η επιτυχία οιασδήποτε πρωτοβουλίας αναλαμβάνει η Επιτροπή στον τομέα της CCP·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο διαδραματίζει ισχυρό ρόλο στην προώθηση των επιχειρηματικών ευκαιριών, στη δημιουργία ευημερίας και στην αύξηση της απασχόλησης, καθώς και στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής προόδου, του βιοτικού επιπέδου, της ποιότητας ζωής και, μακροπρόθεσμα, της βελτίωσης των προτύπων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υπογραμμίζει την ισχυρή δέσμευσή της να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως επαναβεβαιώθηκε στη στρατηγική «Εμπόριο για όλους», καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη χρηστή διακυβέρνηση, μέσω μηχανισμών παροχής κινήτρων όπως το ΣΓΠ+ και διατάξεις προτιμησιακής πρόσβασης στην αγορά σε χώρες που έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν τις βασικές διεθνείς συμβάσεις στους εν λόγω τομείς·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει την ικανότητα να συμβάλει θετικά στην αύξηση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων (ΑΔ) και της βιώσιμης ανάπτυξης παγκοσμίως μέσω της εμπορικής πολιτικής της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιεί τις δράσεις της έχοντας κατά νου τον συγκεκριμένο στόχο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες έχουν επίδραση στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, και ότι θα πρέπει, συνεπώς, να σχεδιάζονται έτσι ώστε να στηρίζουν την κοινωνική και περιβαλλοντική πρόοδο, να διασφαλίζουν ότι δεν διακυβεύονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα, να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να κατοχυρώνουν τη συμμόρφωση με τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κανόνες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο και οι ξένες επενδύσεις από διεθνείς επιχειρήσεις συμβάλλουν στη μεγαλύτερη δέσμευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή του Κοινοβουλίου μπορεί να μετρηθεί εξετάζοντας πόσο αποτελεσματική είναι η εφαρμογή των συστάσεών του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των συμφωνιών πρέπει να παρακολουθείται περιοδικά, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των στόχων και των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών, ιδίως όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 208 ΣΛΕΕ, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της υπέχουν νομική υποχρέωση να καθιστούν τις πολιτικές τους συνεκτικές ως προς τους αναπτυξιακούς στόχους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση της Επιτροπής για μια νέα στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις με τον τίτλο «Εμπόριο για όλους» αναγνωρίζει τη σχέση μεταξύ του εμπορίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων και εμμένει στην ανάγκη να καταστούν τα εν λόγω δικαιώματα και πρότυπα πλήρες τμήμα των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων της Ένωσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνικοί παγκόσμιοι λιανικοί πωλητές και επιχειρήσεις φέρουν ευθύνη για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και των αποδοχών στις χώρες παραγωγής·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των γυναικών αποτελούν συστατικό στοιχείο των ΑΔ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας των κεφαλαίων των εμπορικών συμφωνιών που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συγκεκριμένος αντίκτυπος των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών επηρεάζει διαφορετικά τις γυναίκες και τους άνδρες, εξαιτίας των διαρθρωτικών ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, οικονομικής μεγέθυνσης και εμπορίου πρέπει να περιλαμβάνουν ρήτρες για τα ΑΔ, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τη διάσταση του φύλου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη αναγνωρίζει τον καίριο αντίκτυπο των εμπορικών πολιτικών στην εφαρμογή των στόχων του, καλύπτοντας ορισμένους τομείς πολιτικής όπως οι κανόνες καταγωγής, οι κανονισμοί για τα τρόφιμα, οι αγορές εμπορευμάτων και η ισότητα των φύλων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνατότητες του συστήματος ΣΓΠ και ΣΓΠ+ για τη διασφάλιση της επικύρωσης και εφαρμογής των συμβάσεων σχετικά με τα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα στις αναπτυσσόμενες χώρες μπορούν να βελτιωθούν εάν συνδεθούν οικονομικά κίνητρα με την αποτελεσματική έγκριση και υπάρξει διαρκής παρακολούθηση της εφαρμογής των βασικών συμβάσεων σχετικά με τα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την καταστροφή του εργοστασίου Rana Plaza, η ΕΕ, σε συνεργασία με την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές και τη ΔΟΕ, θέσπισε ένα οικουμενικό σύμφωνο για την εφαρμογή βελτιώσεων στα εργασιακά δικαιώματα και στην ασφάλεια των εργοστασίων στο Μπανγκλαντές το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών στον τομέα της εργασίας, της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεκριμένες προσπάθειες οδήγησαν σε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού και σε καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως η συμφωνία σχετικά με την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτιρίων στο Μπανγκλαντές·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιδιωτικός τομέας πρέπει, μαζί με τον δημόσιο τομέα, να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες πρέπει να ενεργούν με κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέας γενιάς εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ περιλαμβάνουν κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω των οποίων ζητείται από τα συμβαλλόμενα μέρη να αναλάβουν δεσμεύσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη συμμόρφωση με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και τη διασφάλιση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κεφάλαια αυτά έχουν επιδείξει διαφορές στο επίπεδο φιλοδοξίας τους στις διαδοχικές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ενθαρρύνεται να επιδιώξει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο φιλοδοξίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική του 2015 «Εμπόριο για όλους» της Επιτροπής καθιστά το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη προτεραιότητα για την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να δώσει η εν λόγω στρατηγική την κατάλληλη δυναμική στο θεματολόγιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, η Επιτροπή πρέπει πλέον να αποτυπώσει την ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη φιλοδοξία της σε αποφασιστική και συγκεκριμένη δράση·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το «σχέδιο για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για επιχειρήσεις και επενδυτές» που εμπεριέχεται στις αρχές του ΟΗΕ για υπεύθυνες επενδύσεις και στο Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ καταδεικνύει ότι η οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη και στον κόσμο όχι απλώς συνάδει με τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά τις ενισχύει και ενισχύεται από αυτές·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ θα ασκείται στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) επιβεβαιώνει ότι οι εξωτερικές δράσεις της ΕΕ θα διέπονται από τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αρχής της ισότητας και της αλληλεγγύης, και της συμμόρφωσης με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση μεταξύ του εμπορίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφενός, και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, αφετέρου, έχει καταστεί πλήρες τμήμα των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική της ΕΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις τρίτες χώρες θα πρέπει να καθίσταται όλο και πιο συνεκτική με άλλες πολιτικές της ΕΕ που έχουν εξωτερική διάσταση, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ οφείλει να χρησιμοποιήσει την πολιτική στον τομέα του εμπορίου για να επιδιώξει τον καθορισμό υψηλών παγκοσμίων προτύπων στους τομείς των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων, της προστασίας των καταναλωτών και των ζητημάτων που αφορούν το περιβάλλον·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για το εμπόριο και οι φιλόδοξες εμπορικές συμφωνίες προωθούν και ενισχύουν το εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε παγκόσμιους κανόνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη πριν από την ολοκλήρωση των εμπορικών διαπραγματεύσεων κατά τρόπο θεμιτό και διαφανή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, από κοινού με όλα τα άλλα σχετικά μέσα, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων διατάξεων που σχετίζονται με την εμπορική πολιτική·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Ιουνίου 2014, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ψήφισμα για τη σύσταση διακυβερνητικής ομάδας εργασίας που θα αναλάβει τη δρομολόγηση διεργασιών για τη δημιουργία νομικά δεσμευτικής διεθνούς πράξης για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των διεθνικών και άλλων εταιρειών στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο και τα ανθρώπινα δικαιώματα αλληλοενισχύονται ενδεχομένως, και ότι η επιχειρηματική κοινότητα, ούσα υποχρεωμένη να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, επίσης έχει ενδεχομένως να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στην παροχή θετικών κινήτρων για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, των περιβαλλοντικών προτύπων και της εταιρικής ευθύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις και στην εφαρμογή σειράς πρωτοβουλιών για την παγκόσμια υπευθυνότητα, οι οποίες συμβαδίζουν με την προώθηση και τον σεβασμό των διεθνών προτύπων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η κοινωνική δικαιοσύνη, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη την αναγνώριση του μακροπρόθεσμου θετικού αντικτύπου που έχουν στα ανθρώπινα δικαιώματα η δραστηριοποίηση σε παγκόσμια κλίμακα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και το καλό παράδειγμα που δίνει η χωρίς διακρίσεις εταιρική τους κουλτούρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων που βασίζεται στην προστασία και την επιβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προωθεί την αμοιβαία κατανόηση και τις κοινές αξίες, όπως το κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Γενικές αρχές

1.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντάξουν μια προσέγγιση που βασίζεται στο φύλο σε όλες τις πολιτικές τους, περιλαμβανομένης της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, και να εξασφαλίσουν μεταξύ άλλων την αποτελεσματική συμμόρφωση προς τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW)· καλεί την Επιτροπή, στην αξιολόγησή της σχετικά με τον αντίκτυπο της εμπορικής στρατηγικής της ΕΕ, σεβόμενη τα δικαιώματα των γυναικών, να λάβει υπόψη τις πτυχές που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων, και ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογεί συστηματικά τις υφιστάμενες εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες, προκειμένου να εξακριβώνονται οι επιπτώσεις τους στην ισότητα των φύλων·

2.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει μεγαλύτερη συνοχή σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, να κατοχυρώσει την ουσιαστική αξιολόγηση της πολιτικής και τον συντονισμό μεταξύ της αναπτυξιακής βοήθειας και της εμπορικής πολιτικής, και να εργασθεί για να διασφαλίσει ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότητας των φύλων, εργατικού δικαίου και σεβασμού του περιβάλλοντος·

3.  καλεί την ΕΕ να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην επίτευξη των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, το οποίο ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κατά την 70ή σύνοδό της·

4.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν δεσμευτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες καταβάλλουν φόρους στις χώρες όπου ασκούν οικονομικές δραστηριότητες και δημιουργείται αξία, να προαγάγουν την υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων ανά χώρα από τον ιδιωτικό τομέα, όπως συνιστά ο ΟΟΣΑ, και να προωθήσουν τη χρηστή διακυβέρνηση, ιδίως στα φορολογικά ζητήματα και στο θέμα της αποτελεσματικής είσπραξης των φόρων· καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι δίδεται προτεραιότητα στο θεματολόγιο στον πολιτικό διάλογο (σε πολιτικό επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη και το εμπόριο) και να υποστηρίξουν τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών για τη διασφάλιση του δημόσιου ελέγχου της φορολογικής διακυβέρνησης και της παρακολούθησης των περιπτώσεων που αφορούν φορολογική απάτη· εκτιμά ότι η φορολογική πολιτική μίας εταιρείας πρέπει να θεωρείται μέρος της ΕΚΕ και ότι, για τον λόγο αυτό, δεν συμβιβάζονται με μια κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά στρατηγικές που αποσκοπούν στη φοροδιαφυγή ή στην εκμετάλλευση φορολογικών παραδείσων·

5.  αναγνωρίζει ότι η πρόσβαση σε κοινά αγαθά, όπως η ύδρευση, η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση είναι σημαντικά στοιχεία που καταδεικνύουν την ικανότητα ενός κράτους να εγγυάται τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα·

6.  τονίζει ότι το μακροχρόνιο ιστορικό της ΕΕ όσον αφορά την ενασχόληση με κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα στο πλαίσιο της εμπορικής διπλωματίας της υπερέχει ήδη έναντι άλλων μειζόνων παγκόσμιων εμπορικών παραγόντων· υπογραμμίζει ότι οι δεσμεύσεις των εμπορικών μας εταίρων για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν σταθερή βάση συνεχιζόμενου διαλόγου, συνεργατικών διαδικασιών και προοδευτικών βελτιώσεων σε μακροπρόθεσμη βάση·

7.  τονίζει τη σημασία του εμπορίου και των ξένων επενδύσεων ως σημαντικών εργαλείων για την επίτευξη οικονομικής μεγέθυνσης, βιώσιμης ανάπτυξης, χρηστής διακυβέρνησης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8.  υπενθυμίζει ότι το εμπόριο και οι άμεσες ξένες επενδύσεις αυξάνουν την ευημερία στις φτωχότερες χώρες· υπενθυμίζει ότι υπάρχει μια διόλου αμελητέα σχέση μεταξύ της αυξημένης ευημερίας και της καλύτερης προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των κοινωνικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της ισχυρής προστασίας του περιβάλλοντος·

9.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι προσηλωμένη στη συνεκτική προώθηση και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στις σχέσεις της με τρίτες χώρες σε όλες τις πολιτικές της, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής πολιτικής, και σε όλα τα σχετικά μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης που διαθέτει·

10.  συνιστά, ως εκ τούτου, να αποτελέσει η εμπορική στρατηγική της ΕΕ εργαλείο για την προώθηση των δημοκρατικών αξιών στις τρίτες χώρες· χαιρετίζει, συνεπώς, την ενίσχυση των εμπορικών συμφωνιών και των προγραμμάτων εμπορικών προτιμήσεων ως μοχλών για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την εξάλειψη της καταναγκαστικής και της παιδικής εργασίας και για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και των δικαιωμάτων στην υγεία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την υψηλή ασφάλεια και τα περιβαλλοντικά πρότυπα, καθώς και στις οικονομικές ευκαιρίες για όλους·

Ανθρώπινα δικαιώματα, περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα σε πολυμερές επίπεδο

11.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι για την ΕΕ να εγκαθιδρύσει συνεργασία σε πολυμερές επίπεδο και επαναλαμβάνει, κατά συνέπεια, την έκκλησή του προς την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης του ΠΟΕ, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

   α) ενίσχυση της ουσιαστικής συνεργασίας και του τακτικού διαλόγου μεταξύ του ΠΟΕ και των αρμόδιων υπηρεσιών του ΟΗΕ, ιδίως του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, παραχωρώντας ιδίως στη ΔΟΕ καθεστώς παρατηρητή στον ΠΟΕ και εμπλέκοντας τη ΔΟΕ και ζητώντας τη συμμετοχή της σε όλες τις εμπορικές διαφορές που σχετίζονται με παραβιάσεις των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συμβάσεων εργασίας· θεωρεί ότι η ΔΟΕ θα πρέπει επίσης να εξακολουθήσει να συμμετέχει στις διμερείς, τις πολυμερείς και τις πλειονομερείς εμπορικές συμφωνίες·
   β) μεταρρύθμιση των μηχανισμών ελέγχου των εμπορικών πολιτικών του ΠΟΕ ώστε να λαμβάνουν υπόψη την κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση, καθώς και τη διάσταση των ΑΔ βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών της ΔΟΕ, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ και των Πολυμερών Περιβαλλοντικών Συμφωνιών (ΠΠΣ), και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, ιδίως μέσω της συγκρότησης μιας Επιτροπής Εμπορίου και Αξιοπρεπούς Εργασίας στο πλαίσιο του ΠΟΕ παράλληλα με την υφιστάμενη Επιτροπή Εμπορίου και Περιβάλλοντος, όπως έχει ζητήσει στις συστάσεις του το 2010·
   γ) αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο η Επιτροπή Εμπορίου και Περιβάλλοντος του ΠΟΕ έχει εκπληρώσει την εντολή της όπως ορίζεται στην υπουργική απόφαση του ΠΟΕ σχετικά με το εμπόριο και το περιβάλλον, που ελήφθη στο Μαρακές στις 15 Απριλίου 1994, και των συμπερασμάτων της σχετικά με τις περαιτέρω δράσεις, ιδίως στο πλαίσιο του παγκόσμιου διαλόγου για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στο πλαίσιο του ΠΟΕ, όπως είχε ζητήσει αρχικά το Κοινοβούλιο·
   δ) εποικοδομητική συμμετοχή στην ομάδα εργασίας του ΟΗΕ για μια διαδικασία συνθήκης σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα εν συνεχεία της μελέτης με θέμα την αντιμετώπιση, με δικαστικά μέσα, των κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από επιχειρήσεις, η οποία διεξήχθη από το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

12.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ενεργά περαιτέρω μεταρρυθμίσεις του ΠΟΕ προκειμένου να καταρτισθούν πολυμερείς κανόνες για τη βιώσιμη και υπεύθυνη διαχείριση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, στους οποίους θα πρέπει να περιλαμβάνονται ιδίως:

   α) απαιτήσεις αποτελεσματικής και επιβλητέας δέουσας επιμέλειας της αλυσίδας εφοδιασμού και διαφάνειας, βάσει των Κατευθυντήριων Αρχών του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,
   β) πρότυπα υγείας και ασφάλειας, αναγνωρίζοντας ιδιαιτέρως το δικαίωμα των εργαζομένων σε επιτροπές ασφαλείας,
   γ) ένα κατώφλι κοινωνικής προστασίας,
   δ) σεβασμός των βασικών εργασιακών προτύπων της ΔΟΕ·

13.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να διασφαλιστεί ότι κάθε μέτρο που εγκρίνει κάποιο συμβαλλόμενο μέρος στο πλαίσιο της συμφωνίας των Παρισίων ή σχετικά με οποιαδήποτε αρχή ή δέσμευση περιλαμβάνεται στα άρθρα 3 και 4 της UNFCCC θα διασφαλίζεται επίσης με την παροχή νομικώς καλύτερης προστασίας του δικαιώματος ρύθμισης στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να επιταχύνει την πρόοδο για την ανάπτυξη συστημάτων διαφοροποίησης προϊόντων ανάλογα με τη διαδικασία και τη μέθοδο παραγωγής τους και κριτηρίων βιωσιμότητας στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να τηρήσουν τη δέσμευσή τους να καταργήσουν σταδιακά τις επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα σύμφωνα με τη δέσμευση των G20·

16.  θεωρεί ότι η εμπορική πολιτική θα μπορούσε να συμβάλει περαιτέρω στην ενεργειακή μετάβαση και ότι τα εμπορικά μέσα της ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάδειξη και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και τη δημιουργία περιβαλλοντικών αγαθών και τεχνολογιών στην Ευρώπη· αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να διαπραγματευτεί μια πλειονομερή συμφωνία για τα πράσινα αγαθά (τη Συμφωνία για τα Περιβαλλοντικά Αγαθά - EGA) και ζητεί οι εν λόγω διαπραγματεύσεις να καταλήξουν σε μια φιλόδοξη και ισόρροπη συμφωνία· ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την EGA, να καταρτίσει ποσοτικά ή ποιοτικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των «πράσινων αγαθών» και να προωθήσει μια αξιόπιστη και διαφανή μεθοδολογία στις διαπραγματεύσεις για την EGA· καλεί επίσης την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τους παράγοντες που επιδρούν στο εμπόριο πράσινων αγαθών, όπως οι πολιτικές αντιντάμπινγκ στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας, τα καθεστώτα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα προγράμματα περιορισμένης χρηματοδότησης και οι εθνικές περιβαλλοντικές πολιτικές που δημιουργούν τη ζήτηση για τα εν λόγω αγαθά·

Ανθρώπινα δικαιώματα, περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα σε διμερές επίπεδο

17.  επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να διενεργήσει εκ των προτέρων και εκ των υστέρων εκτιμήσεις αντικτύπου όλων των εμπορικών συμφωνιών ως προς τη βιωσιμότητα (SIA) με βάση τις «κατευθυντήριες γραμμές για την ανάλυση των εκτιμήσεων του αντικτύπου που έχουν στα ανθρώπινα δικαιώματα οι πρωτοβουλίες πολιτικής που σχετίζονται με το εμπόριο»· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή:

   α) να εφαρμόζει τις κατευθυντήριες γραμμές στην κατάρτιση των SIA στο πλαίσιο όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών διαπραγματεύσεων·
   β) να αποτυπώνει επίσης στις εν λόγω SIA τις κατευθυντήριες αρχές που έχει καταρτίσει ο Ειδικό Εισηγητής του ΟΗΕ για το δικαίωμα στη διατροφή·
   γ) να λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών στα ιδιαίτερα ευάλωτα άτομα, όπως αυτά που ανήκουν σε κάποια μειονοτική ομάδα ή είναι γεωγραφικώς αποκλεισμένα, φτωχά ή κοινωνικώς αποκλεισμένα· επισημαίνει επίσης, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμευση της Επιτροπής να αξιολογεί τον αντίκτυπο των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ·
   δ) να διασφαλίσει κατάλληλη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων στην ανάπτυξη SIA, καθώς και τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αυτής·
   ε) να λάβει πλήρως υπόψη τα αποτελέσματα των εν λόγω εκτιμήσεων στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων·
   στ) να διασφαλίσει την έγκαιρη δημοσίευση των SIA με στόχο την προετοιμασία των διαπραγματευτικών θέσεων πριν από τη διατύπωσή τους, προκειμένου να ενημερώνεται το κοινό και να παρέχεται η δυνατότητα στους εκλεγμένους αντιπροσώπους να αξιολογούν δεόντως κάθε προτεινόμενη συμφωνία·

18.  σημειώνει τα συμπεράσματα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σε ό,τι αφορά την απόφαση της Επιτροπής να οριστικοποιήσει τη συμφωνία με το Βιετνάμ προτού ολοκληρωθεί η εκτίμηση αντικτύπου στα ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει την εκτίμηση αυτή το συντομότερο δυνατόν με βάση τη νέα μεθοδολογία, ώστε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση·

19.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του στην επιβολή όρων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εμπορικές συμφωνίες, και υπενθυμίζει τη σημασία που έχουν ο σεβασμός και η εφαρμογή των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής και του Συμβουλίου να συμπεριλάβουν τέτοιες νομικώς δεσμευτικές ρήτρες για τα ΑΔ σε όλες τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες σύμφωνα με την κοινή προσέγγιση, και ζητεί τη δημοσίευση της κοινής προσέγγισης του Συμβουλίου· σημειώνει ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί σε όλες τι συμφωνίες της ΕΕ ρήτρες περί ΑΔ και ζητεί, οι εν εξελίξει εμπορικές διαπραγματεύσεις με άλλους εταίρους της ΕΕ, ιδίως δε αυτές για την TTIP, να διασφαλίσουν τη συμπερίληψη νομικώς δεσμευτικής ρήτρας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

20.  θεωρεί, ωστόσο, ότι οι υφιστάμενες ρήτρες έχουν περιορισμένο αντίκτυπο στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων για τα ΑΔ· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προβούν στις εξής προσαρμογές:

   α) την εισαγωγή διατάξεων διασφάλισης εμπορίου για τη διασφάλιση της ικανότητας κάθε μέρους της συμφωνίας να τηρεί τις υποχρεώσεις του περί ΑΔ στους τομείς στους οποίους φέρει την πρωταρχική ευθύνη σε περιπτώσεις αποδεδειγμένων παραβιάσεων των διατάξεων των ρητρών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
   β) την τακτική και εμπεριστατωμένη παρακολούθηση της εφαρμογής των ρητρών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εμπορικών συμφωνιών και των συμφωνιών σύνδεσης, ιδίως διαμέσου της δημοσίευσης τακτικών κοινών εκθέσεων της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ προς το Κοινοβούλιο σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις χώρες εταίρους και διαμέσου της ίδρυσης διοργανικής επιτροπής·
   γ) να εξετασθεί το ενδεχόμενο να περιλαμβάνεται σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ μια επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να διασφαλίζεται η σοβαρή και συστηματική παρακολούθηση των ζητημάτων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με τη συμφωνία· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών στις διαπραγματεύσεις για την κατοχύρωση της διαφάνειας·
   δ) να διασφαλίσουν ότι η ΕΕ έχει ένα εγχώριο σύστημα ενδίκων μέσων, το οποίο επιτρέπει τις προσφυγές σε περιπτώσεις μη σεβασμού των εμπορικών συμφωνιών και των ρητρών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

21.  υπενθυμίζει το αίτημα που διατύπωσε σε συστάσεις του το 2010, βάσει του οποίου κάθε εμπορική συμφωνία της ΕΕ, είτε είναι διμερής είτε πλειονομερής, θα πρέπει να περιλαμβάνει ολοκληρωμένα, εκτελεστά και φιλόδοξα κεφάλαια για το Εμπόριο και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (TSD)· επισημαίνει τις διαφορές που παρατηρούνται στα κεφάλαια TSD στις διάφορες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να τηρήσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο συνέπειας σε όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις και να εισαγάγει κεφάλαια TSD με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

   α) μια δέσμευση όλων των μερών για επικύρωση και αποτελεσματική εφαρμογή των οκτώ βασικών συμβάσεων και των τεσσάρων συμβάσεων προτεραιότητας της ΔΟΕ, καθώς και των διεθνών πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών·
   β) συμπερίληψη των ρητρών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κεφαλαίων TDS στον γενικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών, επί ίσοις όροις με τα υπόλοιπα μέρη των συμφωνιών, όπως ζητείται στις συστάσεις του 2010, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα πρότυπα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα·
   γ) δυνατότητα έφεσης και επιδίωξης αποζημίωσης μέσω μιας διαδικασίας υποβολής καταγγελιών για τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών·
   δ) αποτελεσματικά μέτρα αποτροπής, μεταξύ άλλων υπό τη μορφή χρηματικών επανορθώσεων, σε περίπτωση σοβαρών, αποδεδειγμένων παραβιάσεων των διατάξεων του κεφαλαίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη που περιλαμβάνεται στη συμφωνία· τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν μέσω μιας προσωρινής επιβράδυνσης, μείωσης ή ακόμα και αναστολής ορισμένων εμπορικών ωφελειών που προβλέπει η συμφωνία, σε περίπτωση βεβαρυμένης και συνεχούς παραβίασης των προτύπων αυτών, ως ύστατο μέτρο, η δε καθιέρωση σχεδίων δράσης με τους εταίρους μας θα μπορούσε να βοηθήσει στη διόρθωση της μη συμμόρφωσης με ορισμένες δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες·

22.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να δημιουργούνται φόρουμ για τη βιώσιμη ανάπτυξη ή συμβουλευτικές ομάδες κατά τα διάφορα στάδια της σύνταξης, διαπραγμάτευσης και εφαρμογής μιας συμφωνίας· υπενθυμίζει την ανάγκη να είναι όλες οι Εγχώριες Συμβουλευτικές Ομάδες (DAG) ανεξάρτητες και να έχουν πρόσβαση σε επαρκείς πόρους· σημειώνει τις επικρίσεις που εκφράζονται συχνά από ορισμένους συμμετέχοντες στις DAG που έχει συγκροτήσει η ΕΕ δυνάμει των υφιστάμενων εμπορικών συμφωνιών, ότι οι αποφάσεις τους δεν έχουν πρακτικό αντίκτυπο, και προτείνει στην Επιτροπή να εφαρμόσει τα ακόλουθα μέτρα:

   α) να καταρτίσει σύστημα υποβολής εκθέσεων που θα επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να αποτιμά το έργο των συμβουλευτικών ομάδων·
   β) να ανταποκρίνεται συστηματικά και με συγκεκριμένο τρόπο στις ανησυχίες που εγείρονται από τις εγχώριες DAG της ΕΕ και να δίνει συνέχεια στις πρωτοβουλίες που προτείνουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ και οι κοινωνικοί εταίροι στο πλαίσιο αυτό·
   γ) να καταρτίσει βασικές διατάξεις υλικοτεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο των κεφαλαίων TSD, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική εφαρμογή, καθώς οι πτυχές αυτές έχει αποδειχθεί σε ορισμένες περιπτώσεις ότι αποτελούν σοβαρά εμπόδια, καθώς και σχετικά συνοδευτικά μέτρα, όπως προγράμματα τεχνικής βοήθειας και συνεργασίας·

23.  ζητεί την αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των οργανώσεων βάσης στη διαμόρφωση των διεθνών εμπορικών κανόνων και εθνικών εμπορικών πολιτικών, μεριμνώντας παράλληλα για τη συνοχή όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών·

24.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την εντονότερη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία παρακολούθησης της εφαρμογής των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών, σε σχέση με τη συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, και καλεί το Συμβούλιο να διαβουλεύεται το Κοινοβούλιο σχετικά με οιεσδήποτε αποφάσεις περί επανεξέτασης ή ακόμη και αναστολής της εφαρμογής μιας συμφωνίας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο·

Ανθρώπινα δικαιώματα, περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα σε μονομερές επίπεδο

25.  χαιρετίζει τη θέση σε ισχύ του νέου Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 978/2012) την 1η Ιανουαρίου του 2014 και τη δημοσίευση της πρώτης έκθεσης παρακολούθησης του ΣΓΠ για την περίοδο 2014-2015· πιστεύει ότι η εμπορική πολιτική πρέπει να είναι ένας τρόπος για την ενθάρρυνση των χωρών εταίρων της ΕΕ να υιοθετούν υψηλότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εφαρμόσει τα ακόλουθα διορθωτικά μέτρα:

   α) να αποσαφηνίσει, είτε μέσω μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης είτε μέσω της επερχόμενης αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012, τους ορισμούς της «σοβαρής παράλειψης αποτελεσματικής εφαρμογής» μιας διεθνούς σύμβασης και της «σοβαρής και συστηματικής παραβίασης των αρχών» που περιλαμβάνονται στις διεθνείς συμβάσεις·
   β) να ζητήσει τις απόψεις όλων των οικείων οργάνων παρακολούθησης προκειμένου να αξιολογήσει σωστά τη συμμόρφωση με τις διεθνείς συμβάσεις που αναφέρονται στον κανονισμό ΣΓΠ· ειδικότερα, να εστιάσει στις απόψεις που εκφράστηκαν από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της ΔΟΕ σχετικά με την εφαρμογή των συμβάσεων, όσον αφορά τόσο τη χορήγηση όσο και την αναστολή εμπορικών προτιμήσεων σύμφωνα με τον κανονισμό ΣΓΠ·
   γ) να ενισχύσει, κατά την επερχόμενη αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012, την παρακολούθηση των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν οι δικαιούχες χώρες· θα πρέπει να δοθεί επίσημος ρόλος παρακολούθησης του ΣΓΠ και του ΣΓΠ+ στους κοινωνικούς εταίρους και στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως μέσω μιας διαδικασίας ακρόασης και απάντησης σε ανησυχίες που απευθύνονται στην Επιτροπή·
   δ) να συμπεριλάβει επίσης στην αναθεώρηση, όπως ζητήθηκε το 2010, την ΕΚΕ στον κανονισμό ΣΓΠ, προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση των διεθνικών επιχειρήσεων με τις εθνικές και διεθνείς νομικές υποχρεώσεις στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών προτύπων και των περιβαλλοντικών κανόνων·
   ε) να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις εξελίξεις που σχετίζονται με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων EBA (Όλα εκτός από όπλα) και των πάγιων ρυθμίσεων ΣΓΠ, και να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

26.  στηρίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή να εργασθεί για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας· χαιρετίζει την έγκριση εγγράφου εργασίας και επαναλαμβάνει το αίτημα που διατύπωσε το 2010 για μια ισορροπημένη και ρεαλιστική πρόταση νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως η σήμανση προϊόντων που δεν προέρχονται από παιδική εργασία, οι εμπορικές προτιμήσεις που παρέχονται σε χώρες οι οποίες πληρούν ορισμένα εργασιακά πρότυπα και οι οριζόντιες απαγορεύσεις εισαγωγών για προϊόντα που παράγονται με τη χρήση παιδικής εργασίας· τονίζει ότι είναι σημαντικό να περιληφθεί ο στόχος της καταπολέμησης της αναγκαστικής εργασίας και της παιδικής εργασίας στα κεφάλαια TSD των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ, παράλληλα με τις άλλες 6 βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ, καθώς και η δέσμευση της ΕΕ κατά τις διεθνείς συζητήσεις σε επίπεδο ΠΟΕ, ΟΟΣΑ και ΔΟΕ, να προωθήσει την πολυμερή του διάσταση·

27.  επιβεβαιώνει την αντίθεσή του σε οιαδήποτε άμεση ή έμμεση διάταξη που θα επηρέαζε το εμπόριο στον τομέα των υπηρεσιών ενέργειας και η οποία θα επέτρεπε την τεχνολογική ουδετερότητα των επιδοτήσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι η αύξηση των εκπομπών CO2 από το διεθνές εμπόριο υπονομεύει την ευρωπαϊκή στρατηγική για το κλίμα, και υπογραμμίζει ότι η μετάβαση σε πρότυπα τοπικής παραγωγής και κατανάλωσης μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού·

28.  υπενθυμίζει την άρρηκτη σχέση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και της αποψίλωσης που οφείλεται στη μη βιώσιμη και παράνομη υλοτομία· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της FLEGT και του EUTR, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης νομιμότητας των αλυσίδων εφοδιασμού ξυλείας·

29.  χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να διενεργήσει μελέτη σκοπιμότητας για ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης σχετικά με την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών·

Εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ)

30.  επαναλαμβάνει το αίτημα του Κοινοβουλίου του 2010 να περιληφθεί η ΕΚΕ σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες και διατάξεις της ΕΕ με στόχο την αύξηση της επιβολής, κυρίως δε σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα διενέργειας ερευνών επί εικαζόμενων παραβιάσεων δεσμεύσεων ΕΚΕ και ανάπτυξης σημείων επαφής της ΕΕ που θα έχουν ως πρότυπο και θα ενισχύουν τα σημεία επαφής του ΟΟΣΑ· ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση των εταιρειών, σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τους, και τον πλήρη σεβασμό των βασικών εργασιακών προτύπων της ΔΟΕ και των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων ΕΚΕ, και δη των πρόσφατα επικαιροποιημένων κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, των δέκα αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, του Προτύπου Καθοδήγησης για την Κοινωνική Ευθύνη ΙSΟ 26000 του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης, της Τριμερούς Δήλωσης Αρχών της ΔΟΕ σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική, και των Κατευθυντήριων Αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ιδίως στις βιομηχανίες ιματισμού και εξόρυξης, όπου οι είναι συνηθέστεροι οι κίνδυνοι παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών προτύπων· υπενθυμίζει ότι, σε συνέχεια της τραγωδίας του Rana Plaza στο Μπαγκλαντές το 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιέρωσε το Σύμφωνο Βιωσιμότητας σε συνεργασία με το Μπαγκλαντές, τη ΔΟΕ και τις ΗΠΑ· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η επιδίωξη των στόχων του Συμφώνου Βιωσιμότητας, προκειμένου να προωθηθεί η βελτίωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της ανάγκης για περισσότερο υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού σε διεθνές επίπεδο· ζητεί από την Επιτροπή να διευρύνει τα προγράμματα και τις δράσεις αυτού του είδους και σε άλλους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ·

31.  πιστεύει ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστούν οι προσπάθειες για προσχώρηση στη δήλωση του ΟΟΣΑ σχετικά με τις διεθνείς επενδύσεις και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις διασφαλίζοντας ότι οι κατευθυντήριες γραμμές μνημονεύονται ρητώς σε όλες τις νέες συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών και μεταβαίνοντας από μια «παθητική» προς μια «ενεργητική» προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη διαφάνεια όσον αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση για τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων και να εισαγάγει ένα αποτελεσματικό και εφαρμοστέο σύστημα υποβολής εκθέσεων, το οποίο να παρέχει πληροφόρηση για τις αλυσίδες αξίας των προϊόντων· υπενθυμίζει τη θέση του, που εκφράστηκε το 2010, να ζητηθεί από τις εταιρείες να δημοσιεύουν ισολογισμούς ΕΚΕ και από όλες τις επιχειρήσεις να προβαίνουν σε δέουσα επιμέλεια· καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τη στρατηγική της για την ΕΚΕ, ώστε να θεσπίζει αυστηρότερες απαιτήσεις όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων και την συμμόρφωση και να διασφαλίζει την ουσιαστικότερη εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ζητεί δε από τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν την προώθηση της ΕΚΕ στις εμπορικές συμφωνίες·

32.  καλεί την ΕΕ να αναπτύξει πλατφόρμες διαλόγου για την ΕΚΕ με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων, των διεθνών οργανισμών και των λοιπών ενδιαφερόμενων φορέων·

33.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει στο δικό της Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και στον διάλογο που διεξάγει με τους επενδυτές κατά τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών, τα αποτελέσματα που απορρέουν από το «σχέδιο για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για επιχειρήσεις και επενδυτές», τα οποία εμπεριέχονται στις αρχές του ΟΗΕ για υπεύθυνες επενδύσεις και στο Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ, καθώς και να υποστηρίξει την ιδέα μιας «βιώσιμης Ένωσης κεφαλαιαγορών» μέσω της υποστήριξης του βιώσιμου εμπορίου·

34.  υπενθυμίζει ότι η Τριμερής Δήλωση Αρχών της ΔΟΕ σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική, την ατζέντα της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία και τα σχετικά με την εργασία στοιχεία των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι κομβικά κείμενα σε σχέση με την εταιρική κοινωνική ευθύνη· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στις πρωτοβουλίες του ΟΟΣΑ και του ΟΗΕ, ενσωματώνοντας στη νομοθεσία της ΕΕ τα νέα και προσφάτως αναπτυχθέντα διεθνή πρότυπα, και να προωθήσει ισορροπημένες και ολοκληρωμένες συστάσεις πολιτικής, εντάσσοντας μια ισχυρή διάσταση βιώσιμης ανάπτυξης στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, κατά τη συνεδρίαση των Υπουργών Εμπορίου της G20 που θα πραγματοποιηθεί στη Σανγκάη τον Ιούλιο του 2016·

35.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος παράγοντας από την άποψη των εθνικών σχεδίων δράσης για την ΕΚΕ· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει ενεργά την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά μεταξύ των επιχειρήσεων της Ένωσης που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της αυστηρής συμμόρφωσης προς όλες τις νομικές υποχρεώσεις τους που απορρέουν είτε από την εθνική νομοθεσία είτε από οποιεσδήποτε διμερείς ή διεθνείς νομικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκεινται οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, καθώς και τουλάχιστον της συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα και τους κανόνες στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας και του περιβάλλοντος· προτείνει επίσης στην Επιτροπή, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, να δραστηριοποιηθεί μαζί με τις χώρες εταίρους έτσι ώστε να ανταλλάξει βέλτιστες πρακτικές και τεχνογνωσία όσον αφορά τρόπους και μέσα διά των οποίων θα μπορούσε να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον και η ευαισθητοποίηση σε ό,τι αφορά την υπεύθυνη συμπεριφορά των επιχειρήσεων·

36.  σημειώνει ότι η ατζέντα της ΕΚΕ πρέπει να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των περιφερειών και των χωρών, προκειμένου να συμβάλλει στη βελτίωση της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης·

37.  καλεί την Επιτροπή να λάβει εμπορικά και επενδυτικά μέτρα τα οποία θα ενθαρρύνουν και θα επιβραβεύουν τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν στρατηγικές για την ΕΚΕ, όπως είναι η χορήγηση σημάτων, η παροχή προτιμησιακής πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ καθώς και η υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης των ΜΜΕ·

38.  χαιρετίζει ένθερμα το γεγονός ότι στην οδηγία της ΕΕ σχετικά με την υποβολή μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων θα συμπεριλαμβάνονται εκθέσεις μεγάλων επιχειρήσεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να μεταφέρουν πάραυτα και αποτελεσματικά την οδηγία στο εσωτερικό τους δίκαιο· επισημαίνει τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για την υποβολή εκθέσεων από τις επιχειρήσεις όσον αφορά την πολιτική τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κριτήρια αναφοράς των εταιρειών για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον στόχο της «υποβολής ολοκληρωμένων εκθέσεων», και καλεί όλες τις εισηγμένες εταιρείες στην ΕΕ και τους μετόχους τους να συμμορφώνονται με το πνεύμα της οδηγίας τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ όσο και όταν δραστηριοποιούνται εκτός ΕΕ·

39.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στις εργασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) για μια διεθνή συνθήκη με την οποία οι υπερεθνικές εταιρείες θα καταστούν υπόλογες για τις παραβιάσεις των ΑΔ και των περιβαλλοντικών προτύπων·

40.  τονίζει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων αποτελεί καίριο στοιχείο της αξιολόγησης του Κοινοβουλίου σχετικά με τις εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματεύεται η Επιτροπή· ζητεί μια αναλυτική και έγκαιρη απάντηση από την Επιτροπή σε όλα τα ζητήματα που εγείρονται στο παρόν ψήφισμα·

o
o   o

41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/mc10_19dec15_e.htm
(2) http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
(3) http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf
(4) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf
(5) Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 (A/RES/70/1)http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
(6) ΕΕ L 347 της 30.12.2005, σ. 1.
(7) ΕΕ L 303 της 31.10.2012, σ. 1.
(8) http://mneguidelines.oecd.org/text/
(9) http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf
(10) http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1437
(11) EE C 99E της 3.4.2012, σ. 101.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0294.
(13) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 31.
(14) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 94.
(15) A/HRC/RES/26/9: (http://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf).


Μια νέα μακρόπνοη και καινοτόμος μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις
PDF 611kWORD 237k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις (2015/2105(INI))
P8_TA(2016)0299A8-0220/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του, της 26ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα εν όψει της 10ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ(1),

–   έχοντας υπόψη τις συστάσεις του προς την Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων και επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών της 8ης Ιουλίου 2015(2) και της 3ης Φεβρουαρίου 2016(3), αντίστοιχα,

—  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εμπόριο για όλους – Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497),

–   έχοντας υπόψη το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, το οποίο εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη το 2015,

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του, της 7ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τον εξωτερικό αντίκτυπο της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ στις πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε τρίτες χώρες(4),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του, της 9ης Ιουνίου 2015, σχετικά με μια «Στρατηγική για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες»(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τη δεύτερη επέτειο από την κατάρρευση του κτιρίου Rana Plaza και τις εξελίξεις όσον αφορά το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές(6),

—  έχοντας υπόψη την Ειδική Έκθεση αριθ. 2/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τον τίτλο «Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών;»,

—  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την τριμερή δήλωση αρχών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό της ΕΕ σχετικά με την παράνομα υλοτομημένη ξυλεία, την οδηγία της ΕΕ σχετικά με την υποβολή μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων, την πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα ορυκτά από ζώνες συγκρούσεων, τη ρήτρα περί διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού του νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου για τη σύγχρονη δουλεία και το γαλλικό νομοσχέδιο σχετικά με το καθήκον αρωγής,

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, για μια νέα εμπορική πολιτική για την Ευρώπη στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020(7),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»(8),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τις διεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(11),

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσόφυλα άτομα (ΛΟΑΔΜ) οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 24ης Ιουνίου 2013,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης/8ης Φεβρουαρίου 2013, τα συμπεράσματά του για το εμπόριο της 21ης Νοεμβρίου 2014 και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 27ης Νοεμβρίου 2015,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου σχετικά με την έκθεση για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ,

—  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου,

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

—  έχοντας υπόψη τα άρθρα 207, 208 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/478 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 περί κοινού καθεστώτος εισαγωγών,

–  έχοντας υπόψη την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής όπως ορίζεται στη ΣΛΕΕ,

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (Α8-0220/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά μέσο για την επίτευξη ευημερίας και ισότητας, την προώθηση των επιχειρηματικών ευκαιριών, της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής προόδου και της αμοιβαίας πολιτισμικής κατανόησης, την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης χωρίς αύξηση των δημοσίων δαπανών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή εμπορική πολιτική (ΚΕΠ) έχει υποστεί βαθιές αλλαγές από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και έπειτα, τον Δεκέμβριο 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο δεν διεξάγεται σε συνθήκες απομόνωσης αλλά διασυνδέεται και αλληλεπιδρά με πολλούς άλλους τομείς πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες δεν πρέπει να περιοριστούν στην απλή περικοπή των δασμών, δεδομένου ότι πολυσύνθετες προκλήσεις τίθενται σήμερα στον κανονιστικό τομέα και στη σύγκλιση των διεθνών προτύπων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση σοβαρή συζήτηση για το κόστος των πολιτικών ελεύθερου εμπορίου (όπως αναπροσαρμογές της βιομηχανίας: κλείσιμο βιομηχανιών, απώλεια θέσεων εργασίας στον κλάδο της μεταποίησης, μετεγκατάσταση ολόκληρων βιομηχανιών σε τρίτες χώρες και αύξηση εισαγωγών) ούτε συνολική ανάλυση κόστους/ωφέλειας των πολιτικών αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία μιας τέτοιας ειλικρινούς συζήτησης οδηγεί διάφορους εμπλεκόμενους φορείς σε αμφισβήτηση της λογικής και της κατεύθυνσης της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ και των πολιτικών της ΕΕ εν γένει και λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ειλικρινής συζήτηση θα απέτρεπε αυτό το ατυχές αποτέλεσμα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα των σημαντικότερων βιομηχανιών και η επακόλουθη ανισοσκέλεια του εμπορικού ισοζυγίου έχουν αρχίσει να διαβρώνουν την εμπιστοσύνη των εταιρειών και των βιομηχανιών της ΕΕ στην αρτιότητα της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περιόδους χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης, η συνεισφορά του εξωτερικού εμπορίου στην ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής οικονομίας είναι καίριας σημασίας στην προσπάθεια επίτευξης συγκεκριμένων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων και δημιουργίας θέσεων αξιοπρεπούς απασχόλησης και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και ισότητας στην Ευρώπη και εκτός αυτής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική πολιτικής της νέας εποχής οφείλει να ανταποκρίνεται στους προβληματισμούς των πολιτών όσον αφορά τη διαφάνεια και τη συμμετοχή, την κοινωνική πρόνοια και την απασχόληση, τις προσδοκίες των επιχειρήσεων στο πλαίσιο μιας διεθνούς και διασυνδεδεμένης οικονομίας, την καταπολέμηση της φτώχειας και στην ανάγκη να διασφαλίζεται μια δικαιότερη κατανομή των ωφελημάτων από το εμπόριο και να αντιμετωπίζει νέα προβλήματα, όπως το ψηφιακό εμπόριο και ο καθοριστικός ρόλος των ΜΜΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν εξελίξει εμπορικές διαπραγματεύσεις έχουν φέρει την Ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο της προσοχής· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ολοένα και περισσότεροι πολίτες εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για την εμπορική πολιτική και ανησυχούν για το ενδεχόμενο υποβάθμισης των ευρωπαϊκών και εθνικών ρυθμιστικών διατάξεων και προτύπων από την ΚΕΠ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανέλαβε σαφή δέσμευση ότι καμία εμπορική συμφωνία δεν θα μειώνει σε καμία περίπτωση τα επίπεδα ρυθμιστικής προστασίας, ότι οποιαδήποτε μεταβολή των επιπέδων ρυθμιστικής προστασίας μπορεί να συνεπάγεται μόνο ενίσχυση της προστασίας και ότι το δικαίωμα ρύθμισης θα προστατεύεται πάντοτε·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρυθμιστική συνεργασία στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών πρέπει να διασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης που ορίζεται στο άρθρο 191 ΣΛΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες, οι εταιρείες και οι ΜΜΕ της ΕΕ εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσον οι μεγάλες βιομηχανικές ενώσεις εκπροσωπούν πραγματικά τα συμφέροντα των πολιτών και των εταιρειών της ΕΕ και εν γένει της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, χάριν διαφάνειας, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να εξακριβώνουν κατά πόσον οι θέσεις που υποβάλλονται εξ ονόματος των βιομηχανιών της ΕΕ αντανακλούν πραγματικά τις απόψεις των βιομηχανιών της ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική και επενδυτική πολιτική της ΕΕ οφείλει να διακρίνεται όχι μόνο διότι επιτυγχάνει ευεργετικά αποτελέσματα από άποψη απασχόλησης και δημιουργίας πλούτου για πολίτες και επιχειρήσεις αλλά και διότι ενισχύει τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά δικαιώματα και εγγυάται τον υψηλότερο δυνατό βαθμό διαφάνειας, δέσμευσης και λογοδοσίας, διότι συντηρεί έναν διαρκή διάλογο με τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές, τους κοινωνικούς εταίρους, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και διότι θεσπίζει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές στις διαπραγματεύσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες καταγωγής καθορίζουν τον πραγματικό βαθμό απελευθέρωσης του εμπορίου, καθώς προσδιορίζουν ποια προϊόντα ωφελούνται πραγματικά από τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, ωστόσο συχνά παραβλέπονται στις δημόσιες συζητήσεις για την εμπορική πολιτική και δεν έχουν, μέχρι στιγμής, αποτελέσει αντικείμενο ανάλυσης από το Κοινοβούλιο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει υπόψη στην εμπορική πολιτική της και στις εμπορικές της διαπραγματεύσεις τον ευαίσθητο χαρακτήρα ορισμένων τομέων, και ιδίως του γεωργικού τομέα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι το 2050, η ΕΕ των 28 αναμένεται ότι θα αντιπροσωπεύει μόνο το 15% του παγκόσμιου ΑΕγχΠ, σημειώνοντας πτώση σε σχέση με το 23,7% του 2013 και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, από το 2015, το 90% της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης λαμβάνει χώρα εκτός Ευρώπης ενώ οι ρυθμοί ανάπτυξης των αναδυόμενων οικονομιών σημειώνουν σημαντική επιβράδυνση·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός στον πλανήτη διότι ελέγχει το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό αυτό αναμένεται ότι θα μειωθεί μέχρι το 2020 στο 26% περίπου·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη άλλες μεταβλητές, όπως είναι οι δημογραφικές μετατροπές, που επίσης θα επηρεάσουν αρνητικά την θέση της ΕΕ στην παγκόσμια εμπορική σκηνή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πληθυσμιακό μερίδιο της ΕΕ στον κόσμο αναμένεται να μειωθεί από 7,1% το 2013 σε 5,3% το 2060·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές συμφωνίες και διαπραγματεύσεις θα πρέπει στο μέλλον να λαμβάνουν υπόψη και να είναι συμβατές με τις θέσεις που εκτίθενται στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Συναλλαγών και Επενδύσεων (TTIP) και τη συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη το επίκεντρο της παραγωγής πλούτου μετατοπίζεται αδιαμφισβήτητα προς ανατολάς και δη προς την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού τμήμα της οποίας είναι η Κίνα, περιοχή που έχει ήδη ξεπεράσει την Ιαπωνία και που αναμένεται ότι θα ξεπεράσει τις ΗΠΑ για να γίνει η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου το 2025· λαμβάνοντας υπόψη ότι από αυτό προκύπτει ότι οι αναδυόμενες οικονομίες και οι αναπτυσσόμενες χώρες καλύπτουν τη διαφορά με την ομάδα των βιομηχανικών χωρών και προσεγγίζουν το καθεστώς ώριμων οικονομιών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει υπολογιστεί πως οι διασυνοριακές ροές κεφαλαίων, αγαθών, υπηρεσιών και δεδομένων πρόσθεσαν 7,8 τρισεκατομμύρια USD επιπλέον στην παγκόσμια οικονομία το 2014, με την προστιθέμενη αξία μόνο των ροών δεδομένων να καλύπτει 2,8 τρισεκατομμύρια USD από το παραπάνω σύνολο, περισσότερα από τα υπολογισθέντα 2,7 τρισεκατομμύρια USD για το εμπόριο αγαθών·

Για μια γρηγορότερη προσαρμογή στις ταχέως μεταβαλλόμενες τάσεις του παγκόσμιου εμπορίου

1.  επικροτεί τη νέα στρατηγική της Επιτροπής «Εμπόριο για όλους – Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» και ειδικότερα τη νέα έμφαση σε στοιχεία όπως η υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού, η διεθνής ψηφιακή αγορά, το εμπόριο σε ψηφιακά αγαθά και υπηρεσίες, το δίκαιο και ηθικό εμπόριο και το κοινωνικό κόστος της απελευθέρωσης του εμπορίου· πιστεύει ακράδαντα ότι κάθε μελλοντική εμπορική πολιτική πρέπει να καταπολεμά τις μορφές προστατευτισμού, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των περιττών μη δασμολογικού χαρακτήρα φραγμών στο εμπόριο και να διασφαλίζει την πρόσβαση σε νέες αγορές, ιδίως για τις ΜΜΕ· επισημαίνει ότι η ελευθέρωση του εμπορίου πρέπει να επιχειρείται με κατάλληλο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει καθυστερήσει να παρουσιάσει μια νέα στρατηγική, δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει να υποβληθεί έως το καλοκαίρι του 2012 μια αναθεωρημένη μεσομακροπρόθεσμη εμπορική στρατηγική·

2.  πιστεύει ακράδαντα ότι, αν και οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν άνω του 70% του ΑΕγχΠ στην ΕΕ και θα παρέχουν το 90% των θέσεων εργασίας στο μέλλον, ο μεταποιητικός τομέας της ΕΕ αποτελεί ζωτικής σημασίας παράγοντα για την επανεκβιομηχάνηση της Ευρώπης και ότι συνεπώς η στρατηγική πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στο ρόλο του τομέα της μεταποίησης στο πλαίσιο της ΚΕΠ· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τους εμπορικούς εταίρους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αγορές τους είναι περισσότερο ανοιχτές στις εταιρείες της ΕΕ, κυρίως στον τομέα των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και των κρατικών προμηθειών, ενώ οι εταιρείες τους συνεχίζουν να επωφελούνται από ευρεία πρόσβαση στην εσωτερική αγορά της ΕΕ·

3.  αναγνωρίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ είναι ύψιστης γεωπολιτικής και οικονομικής σημασίας για την Ευρώπη προκειμένου να διαμορφωθεί η παγκοσμιοποίηση, να ενισχυθούν τα διεθνή πρότυπα και να αυξηθεί η πρόσβαση στις ξένες αγορές· επισημαίνει ότι οι διεθνείς κανόνες θα θεσπιστούν από άλλους, εάν δεν λάβουμε μέτρα τώρα· επισημαίνει ότι, δεδομένου ότι ΕΕ είναι η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, το βιώσιμο και υπεύθυνο εμπόριο αποτελεί το ισχυρότερό της εργαλείο πολιτικής τόσο για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών συμφερόντων, επενδύσεων και επιχειρήσεων όσο και για την προαγωγή των ευρωπαϊκών αξιών εκτός ΕΕ, ενώ παράλληλα τονώνει την οικονομική μεγέθυνση και τις επενδύσεις και δημιουργεί θέσεις εργασίας εντός της ΕΕ· υποστηρίζει τον στόχο της Επιτροπής για ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ της εμπορικής πολιτικής και της πολιτικής για την εσωτερική αγορά και συνιστά να δοθεί προτεραιότητα, στο πλαίσιο των ως άνω πολιτικών, στα μέτρα που αποσκοπούν στη δημιουργία απασχόλησης·

4.  επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής ότι καμία εμπορική συμφωνία δεν θα υποβαθμίσει τα επιτεύγματα στον τομέα των ευρωπαϊκών προτύπων προστασίας των καταναλωτών, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ψηφιακής επανάστασης· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την τήρηση αυτής της δέσμευσης κατά τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις·

5.  τονίζει τη σύνδεση μεταξύ ενιαίας αγοράς και εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, οι οποίες θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατές τόσο μεταξύ τους όσο και με τις ευρύτερες πολιτικές και αξίες της ΕΕ· φρονεί ότι το ανοικτό, υπεύθυνο και ελεύθερο παγκόσμιο εμπόριο που βασίζεται σε ουσιαστικούς, διαφανείς και ισχυρούς παγκόσμιους κανόνες, έχει ζωτική σημασία προκειμένου η ενιαία αγορά να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της, μέσα από τη λειτουργία, την ανάπτυξη και το έργο της για το αμοιβαίο συμφέρον πολιτών, καταναλωτών και επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων· υπενθυμίζει ότι το άνοιγμα του εμπορίου οδηγεί σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, συμβάλλει στην αύξηση της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας και ήδη υποστηρίζει περίπου μία στις επτά θέσεις εργασίας στην ενιαία αγορά, ενώ παράλληλα παρέχει σημαντικά οφέλη στους καταναλωτές·

6.  καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιεί τακτικά την στρατηγική της για το εμπόριο και τις επενδύσεις και να υποβάλει ανά διετία εμπεριστατωμένη έκθεση εφαρμογής στο Κοινοβούλιο, αρχής γενομένης από το 2017, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η εκπλήρωση όσων υπόσχεται· καλεί την Επιτροπή να μνημονεύει στις εκθέσεις αυτές την πρόοδο των εν εξελίξει εμπορικών διαπραγματεύσεων και την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί·

7.  καλεί μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή να επιταχύνει τις διαδικασίες της ούτως ώστε οι υπό διαπραγμάτευση εμπορικές συμφωνίες να παραπέμπονται στο Κοινοβούλιο εντός ευθετότερου χρονικού διαστήματος και να μπορούν συνεπώς να εφαρμόζονται ή να τίθενται σε ισχύ ταχύτερα·

Εμπορική πολιτική με διαφάνεια και με περισσότερο ενεργούς πολίτες

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκ μέρους της Επιτροπής ενίσχυση του διαφανούς και ανοικτού χαρακτήρα σε όλα τα στάδια των εμπορικών διαπραγματεύσεων και στηρίζει την πρωτοβουλία της για τη διαφάνεια όσον αφορά την TTIP· αναγνωρίζει ότι, μετά από σειρά αιτημάτων του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή ενίσχυσε την διαφάνεια των διαπραγματεύσεων παρέχοντας σε όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων πρόσβαση σε διαβαθμισμένα διαπραγματευτικά έγγραφα και παρέχοντας περισσότερη πληροφόρηση στα ενδιαφερόμενα μέρη· υπενθυμίζει ότι η παροχή στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διευρυμένης πρόσβασης σε διαβαθμισμένες πληροφορίες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την TTIP έχει ενισχύσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, επιτρέποντας, ως εκ τούτου, στο Κοινοβούλιο να ασκεί σε ακόμη πιο ικανοποιητικό βαθμό τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της ΚΕΠ· ζητεί από την Επιτροπή να επεκτείνει την πρωτοβουλία για τη διαφάνεια ώστε να καταστεί πλήρης καθώς και δυνατότητα δημόσιου ελέγχου σε όλες τις εν εξελίξει και μελλοντικές εμπορικές διαπραγματεύσεις και να ξεκινήσει διαβουλεύσεις με τις χώρες εταίρους προκειμένου να προωθήσει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα διαφάνειας, να διασφαλίσει ότι πρόκειται για αμοιβαία διαδικασία που δεν διακυβεύει τη διαπραγματευτική θέση της ΕΕ, και ότι η συμφωνία επιτυγχάνεται στο επιδιωκόμενο επίπεδο διαφάνειας των διαπραγματεύσεων· τονίζει ότι το υψηλό επίπεδο διαφάνειας μπορεί να ενισχύσει την παγκόσμια υποστήριξη του εμπορίου που βασίζεται σε κανόνες·

9.  καλεί το Συμβούλιο να δημοσιεύει πάραυτα όλες τις διαπραγματευτικές εντολές, ήδη εγκριθείσες και μελλοντικές·

10.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ισχυρή και ισόρροπη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων, μεταξύ άλλων μέσω κατάλληλων δημοσίων, ηλεκτρονικών και ενημερωτικών εκστρατειών, προκειμένου να βελτιώσει το περιεχόμενο της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ και να την προσανατολίσει προς την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και συνεπώς να ενισχύσει τη νομιμότητά της·

11.  τονίζει ότι, στο πλαίσιο του διαλόγου που διεξάγεται σήμερα σχετικά με την εμβέλεια των εμπορικών διαπραγματεύσεων, η ρυθμιστική συνεργασία πρέπει να διαφυλάσσει την πρωταρχική αποστολή των κανονιστικών ρυθμίσεων που συνίσταται στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος· τονίζει ότι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών φορέων θα πρέπει να προωθεί το εμπόριο και τις επενδύσεις μέσω της αναγνώρισης περιττών τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο και επικαλυπτόμενων ή περιττών γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων και διατυπώσεων, που πλήττουν δυσανάλογα τις ΜΜΕ, χωρίς ωστόσο να τίθενται σε κίνδυνο οι τεχνικές διαδικασίες που συνδέονται με τα θεμελιώδη πρότυπα και κανονισμούς, να διαφυλάσσονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την υγεία, την ασφάλεια, την προστασία των καταναλωτών, τους εργαζομένους και την περιβαλλοντική νομοθεσία και την πολιτιστική πολυμορφία, με πλήρη σεβασμό στις αρχές της προφύλαξης και στην κανονιστική αυτονομία των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών· υπενθυμίζει, ότι οι αντίστοιχοι μηχανισμοί πρέπει να βασίζονται στην ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών και στη βελτιωμένη θέσπιση διεθνών τεχνικών προτύπων και να οδηγούν σε αύξηση της σύγκλισης χωρίς σε καμία περίπτωση να υπονομεύουν ή να καθυστερούν τις δημοκρατικά νομιμοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων όλων των εμπορικών εταίρων· στηρίζει τη χρήση και τη δημιουργία περισσότερων διεθνών τεχνικών προτύπων με βάση τις εκτιμήσεις επιπτώσεων, καθώς και όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των εμπορικών μας εταίρων σε διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης· δεν πιστεύει, ωστόσο, ότι η έλλειψη ενός κοινού διεθνούς προτύπου θα πρέπει να εμποδίζει την αμοιβαία αναγνώριση ισοδυναμίας, κατά περίπτωση, ούτε τις προσπάθειες για τη δημιουργία κοινών διατλαντικών τεχνικών προτύπων·

12.  προκειμένου να διασφαλιστούν η διαφάνεια και η διαφύλαξη των εμπορικών συμφερόντων της ΕΕ, καλεί την Επιτροπή, όταν πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τις επιχειρήσεις για εμπορικές πρωτοβουλίες, να μεριμνά ώστε οι εταιρείες της ΕΕ να εκπροσωπούν πράγματι τα εμπορικά συμφέροντα της ΕΕ, αποτυπώνοντας τα πραγματικά συμφέροντα των εθνικών επιχειρήσεων· τονίζει ότι θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να δημοσιεύονται τα έγγραφα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, δεδομένου ότι, η διαφάνεια έχει καθοριστική σημασία για την εξασφάλιση δημόσιας υποστήριξης της ΚΕΠ· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τις συστάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή του Ιουλίου 2015, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα για όλες τις διαπραγματεύσεις·

Μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ εμπορικών στόχων της ΕΕ και λοιπών πτυχών της εξωτερικής πολιτικής της όσον αφορά το εμπόριο για την ανάπτυξη

13.  υπενθυμίζει ότι η ΚΕΠ οφείλει να εφαρμόζεται εντός του πλαισίου που οριοθετούν οι αρχές και οι στόχοι της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως θεσπίζονται στο άρθρο 21 ΣΕΕ και στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ και θα πρέπει να προωθεί τις αξίες της Ένωσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ· επισημαίνει ότι πρέπει να διασφαλίζεται η συμβατότητα μεταξύ εξωτερικών πολιτικών και εσωτερικών πολιτικών με εξωτερική διάσταση· επισημαίνει ότι η ΕΕ έχει νομική υποχρέωση να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και οφείλει να θωρακίζει την βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των χωρών με τις οποίες διατηρεί εμπορικές σχέσεις· υποστηρίζει την άποψη ότι η ΕΕ πρέπει να καταβάλλει κάθε απαραίτητη προσπάθεια για να προβλέπει, να αποτρέπει και να αντιμετωπίζει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούνται από την ΚΕΠ, μέσω μιας τακτικής εκ των προτέρων και υστέρων αξιολόγησης των επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη βιωσιμότητα και, συνεπώς, μέσω της αναθεώρησης των εμπορικών συμφωνιών, αναλόγως των αναγκών· υπενθυμίζει ότι μόνο το θεμιτό και σωστά ρυθμιζόμενο εμπόριο, αν ευθυγραμμίζεται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), θα μπορούσε να μειώσει τις ανισότητες και να τονώσει την ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι στους ΣΒΑ συμπεριλαμβάνονται διάφοροι στόχοι που σχετίζονται με το εμπόριο και εμπίπτουν σε διάφορους τομείς πολιτικής, ενώ ένας από τους πιο συγκεκριμένους στόχους είναι η αύξηση των εξαγωγών από τις αναπτυσσόμενες χώρες με σκοπό τον διπλασιασμό του μεριδίου των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ) στις παγκόσμιες εξαγωγές έως το 2020·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σημαντική μείωση από το 1990 του αριθμού των ανθρώπων που ζουν σε κατάσταση απόλυτης ένδειας, όπως αυτή ορίζεται από την Παγκόσμια Τράπεζα· σημειώνει, ωστόσο, ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες που θα λειτουργήσουν ως καταλύτης τόσο για τις δημόσιες όσο και για τις ιδιωτικές επενδύσεις στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, ούτως ώστε να δημιουργηθούν τα θεσμικά και διαρθρωτικά πλαίσια που θα δώσουν τη δυνατότητα στις χώρες αυτές να εκμεταλλευτούν καλύτερα τα οφέλη που προσφέρει το εμπόριο και θα τις βοηθήσουν να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους και να τις εντάξουν στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, επιτρέποντάς τους να εξειδικευθούν σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας·

15.  επισημαίνει τις ανακοινώσεις της Επιτροπής για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων, καθώς και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω των συμφωνιών εμπορίου και επενδύσεων· ζητεί ωστόσο να καταβληθούν αποφασιστικές προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή και πραγμάτωση των αντίστοιχων κεφαλαίων στην πράξη· συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η ΕΕ έχει ιδιαίτερη ευθύνη όσον αφορά τον αντίκτυπο της εμπορικής πολιτικής της στις αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες·

16.  θεωρεί την μετανάστευση μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ στον 21ο αιώνα· τονίζει ότι η διασφάλιση της συνέπειας της πολιτικής της ΕΕ για το εμπόριο και τις επενδύσεις είναι θεμελιώδους σημασίας για την αντιμετώπιση των αιτίων της μετανάστευσης· εκφράζει τη λύπη του διότι τούτο δεν αντικατοπτρίζεται επαρκώς στην στρατηγική «Εμπόριο για όλους»·

17.  θεωρεί ότι, ιδίως για εκείνες τις χώρες εταίρους που πλήττονται από οικονομική κρίση, στόχος των σφαιρικών και σε βάθος ζωνών ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) πρέπει να είναι πρωτίστως η επίτευξη απτής και διατηρήσιμης βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των απλών πολιτών·

18.  επισημαίνει ότι οι διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, οι δεσμεύσεις για τα εργασιακά δικαιώματα, σύμφωνα με τις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ και οι αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων των αρχών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές εταιρείες και των αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και να αποτελούν ουσιαστικό μέρος των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ μέσω εκτελεστικών ρυθμίσεων· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ· θεωρεί ότι, προκειμένου να καταστούν δεσμευτικές αυτές οι διατάξεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μια «προσέγγιση τριών σταδίων» με κυβερνητικές διαβουλεύσεις, εγχώριες συμβουλευτικές ομάδες και ομάδες εμπειρογνωμόνων με τη συμμετοχή της ΔΟΕ, και να αποτελέσει η γενική διάταξη επίλυσης διαφορών της συμφωνίας έσχατη λύση για τη διευθέτηση των διαφορών με δυνατότητα επιβολής οικονομικών κυρώσεων· επισημαίνει ότι τα εργασιακά και τα περιβαλλοντικά πρότυπα δεν πρέπει να περιορίζονται στα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά πρέπει να ισχύουν σε όλους τους τομείς των εμπορικών συμφωνιών·

19.  υπογραμμίζει τη σημασία της ύπαρξης αποτελεσματικών μηχανισμών διασφάλισης στις εμπορικές συμφωνίες· ζητεί ταυτόχρονα την ενσωμάτωση αποτελεσματικού μηχανισμού επιβολής εργασιακών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων που βρίσκονται εκτός πεδίου εφαρμογής της ρήτρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει δομημένη και αποπολιτικοποιημένη διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας οι διαβουλεύσεις με έναν εταίρο για εικαζόμενες παραβιάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με σαφή κριτήρια·

20.  τονίζει την ανάμειξη της κοινωνίας των πολιτών στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών και τη δυνατότητα χρήσης πιο προηγμένων μέσων προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών·

21.  επαναλαμβάνει ότι είναι πολύ σημαντικός ο σεβασμός των ευρωπαϊκών και διεθνών κανόνων όσον αφορά το εμπόριο όπλων, και ιδίως της συνθήκης του ΟΗΕ για το εμπόριο όπλων και του ενωσιακού κώδικα δεοντολογίας για τις εξαγωγές όπλων· υπογραμμίζει ότι η εμπορική πολιτική της Ένωσης αποτελεί μέσο οικονομικής διπλωματίας που θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της τρομοκρατίας· υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική νομοθεσία περί εξαγωγικών ελέγχων είναι επίσης βασική παράμετρος της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών εμπορευμάτων διπλής χρήσης, με στόχο την πραγμάτωση των στρατηγικών στόχων και των οικουμενικών αξιών της ΕΕ·

22.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με υπολογισμούς της ΔΟΕ, 865 εκατομμύρια γυναίκες σε ολόκληρο το κόσμο θα συμμετείχαν, εάν τύγχαναν καλύτερης στήριξης, με πολύ μεγαλύτερο δυναμισμό στην οικονομική ανάπτυξη· παρατηρεί ότι οι επιχειρήσεις που κατέχουν γυναίκες συνιστούν αναξιοποίητο εργαλείο τόνωσης της ανταγωνιστικότητας, επιτάχυνσης της επιχειρηματικότητας και διατήρησης του ρυθμού της ανάπτυξης· δηλώνει ότι η εμπορική πολιτική μπορεί να έχει διαφορετικό αντίκτυπο για τα δύο φύλα από τομέα σε τομέα της οικονομίας και ότι απαιτούνται περισσότερα στοιχεία για τη σχέση φύλου και εμπορικής δραστηριότητας· σημειώνει ότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Εμπόριο για όλους», δεν ασχολείται με την διάσταση που αποκτά η παράμετρος του φύλου στις εμπορικές συμφωνίες· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να αξιοποιήσει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ως μέσο προώθησης της ισότητας των φύλων παγκοσμίως, καθώς και να διασφαλίσει ότι άνδρες και γυναίκες θα μπορούν εξίσου να επωφελούνται από την απελευθέρωση του εμπορίου και να προστατεύονται από τις αρνητικές της επιπτώσεις· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει, για το σκοπό αυτό, ότι η διάσταση του φύλου ενσωματώνεται οριζόντια σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες και να παρακολουθεί τον αντίκτυπο των ισχυουσών εμπορικών συμφωνιών στο φύλο·

23.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής ότι θα προβεί σε ενδιάμεση επανεξέταση του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ΣΓΠ), ιδιαίτερα όσον αφορά τη δυνατότητα επέκτασης των προτιμήσεων του συστήματος στις υπηρεσίες· τονίζει ταυτόχρονα ότι το ΣΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων ΕΑΤ και ΣΓΠ+, είναι εργαλεία που καθιστούν δυνατή την προάσπιση των θεμελιωδών αξιών και που απαιτούν αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθηση·

Διαφανείς παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (GVCs) που σέβονται θεμελιώδεις αρχές και αξίες σε ολόκληρο το κόσμο

24.  αντιλαμβάνεται ότι η διεθνοποίηση του παγκόσμιου συστήματος παραγωγής έχει συμβάλει στη διάνοιξη νέων διαύλων οικονομικής ανάπτυξης και νέων, με βάση την απασχόληση, δρόμων εξόδου από τη φτώχεια για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, περίπου 780 εκατομμύρια απασχολούμενων γυναικών και ανδρών δεν κερδίζουν αρκετά ώστε να απαλλαγούν από την φτώχεια· υπογραμμίζει ότι η επέκταση των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας (GVCs) δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης αλλά η ανεπαρκής εφαρμογή των υφιστάμενων εργατικών νόμων και των προτύπων ασφάλειας στην εργασία στις χώρες εφοδιασμού παραμένει μείζον θέμα, παρόλο που θεσπίστηκαν για την προστασία των εργαζομένων από εξαντλητικές ώρες εργασίας και απαράδεκτες συνθήκες· επισημαίνει ότι οι GVCs έχουν επίσης ενθαρρύνει ορισμένους προμηθευτές να αγνοούν την εργατική νομοθεσία, να μεταφέρουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες εκτός ΕΕ και να προσλαμβάνουν εργαζόμενους που καλούνται να εργαστούν υπό απαράδεκτες και επικίνδυνες συνθήκες, με εξαντλητικά ωράρια και χωρίς αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους· υπενθυμίζει ότι αυτές οι πρακτικές δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό για όσους προμηθευτές τηρούν την εργατική νομοθεσία και τα διεθνή εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα και για όσες κυβερνήσεις επιθυμούν να βελτιώσουν μισθούς και συνθήκες διαβίωσης· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τον αντίκτυπο από την αύξηση των GVCs και να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των σχετικών προϋποθέσεων σε στενή συνεργασία με τη ΔΟΕ και τον ΟΟΣΑ· επισημαίνει ότι η περαιτέρω ένταξη της ΕΕ στις GVCs πρέπει να εμφορείται από τις δίδυμες αρχές της προστασίας του ευρωπαϊκού κοινωνικού και ρυθμιστικού μοντέλου και της διαφύλαξης και δημιουργίας βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρεπούς απασχόλησης στην ΕΕ και στους εταίρους της· αναγνωρίζει ότι με την παγκοσμιοποίηση των αλυσίδων αξίας αυξάνεται το στοιχείο των εισαγωγών τόσο της εγχώριας παραγωγής όσο και των εξαγωγών, καθιστώντας υψηλότερο με τον τρόπο αυτόν το κόστος των προστατευτικών μέτρων·

25.  φρονεί ότι η εμπορική πολιτική πρέπει να διασφαλίζει μια διαφανή διαδικασία παραγωγής σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας, καθώς και τη συμμόρφωση με θεμελιώδη περιβαλλοντικά, κοινωνικά πρότυπα και πρότυπα ασφάλειας· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πρωτοβουλίες σχετικά με τη θέσπιση κανόνων δέουσας επιμέλειας για τις αλυσίδες εφοδιασμού· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη βούληση της Επιτροπής να συνεργαστεί με τον ΟΟΣΑ και την ΔΟΕ προκειμένου να διαμορφωθεί μία σφαιρική προσέγγιση για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ιδίως στον τομέα ένδυσης· υπογραμμίζει τη σημασία του εντοπισμού και της αξιολόγησης νέων τομεακών ή γεωγραφικών ευκαιριών στο πλαίσιο πρόσθετων, υπεύθυνων πρωτοβουλιών για τις αλυσίδες εφοδιασμού· προσβλέπει στην προσεχή ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη·

26.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να προωθήσει το ολοκληρωμένο πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής της UNCTAD για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

27.  ζητεί η βοήθεια για το εμπόριο και η τεχνική βοήθεια να εστιάσουν στην ενδυνάμωση των φτωχών παραγωγών, των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, των συνεταιρισμών καθώς και την ισότητα των φύλων, προκειμένου να αυξηθούν τα οφέλη από το εμπόριο στις τοπικές και τις περιφερειακές αγορές·

28.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει νομοθεσία με στόχο την απαγόρευση των εισαγωγών αγαθών που παράγονται με οποιαδήποτε μορφή καταναγκαστικής εργασίας ή σύγχρονης δουλείας και, έως τότε, να ενισχύσει τους ελέγχους των εισαγωγών και των αλυσίδων εφοδιασμού για δεοντολογικούς λόγους·

29.  επισημαίνει ότι η καλύτερη προστασία του συνολικού φάσματος των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) και η αποτελεσματικότερη επιβολή τους ενέχει θεμελιώδη σημασία προκειμένου για την περαιτέρω ενσωμάτωσή τους στις GVCs·

30.  ζητεί από την Επιτροπή να βοηθήσει όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες για την πλήρη και αποτελεσματική χρήση όλων των μέσων ευελιξίας που προβλέπει η συμφωνία TRIPS και αναγνωρίζει και επιβεβαιώνει τη δήλωση της Ντόχα σχετικά με τη συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία που εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2001, ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν οικονομικά προσιτά φάρμακα στο πλαίσιο των εγχώριων προγραμμάτων τους για τη δημόσια υγεία· ζητεί στη συνάρτηση αυτή από το Συμβούλιο να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με τη δήλωση της Ντόχα διασφαλίζοντας ότι η Επιτροπή εγγυάται την πρόσβαση σε φάρμακα στις διαπραγματεύσεις για τις σχετικές με τα φαρμακευτικά προϊόντα διατάξεις στο πλαίσιο των μελλοντικών διμερών και περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών με αναπτυσσόμενες χώρες ή όταν αναπτυσσόμενες χώρες ξεκινούν διαδικασία προσχώρησης στον ΠΟΕ· επικροτεί τη στήριξη από την Επιτροπή του αιτήματος των ΛΑΧ για παράταση όσον αφορά τη διανοητική ιδιοκτησία στον τομέα των φαρμάκων, εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για την τελική απόφαση του Συμβουλίου TRIPS του ΠΟΕ να την εγκρίνει μόνο για 17 χρόνια·

31.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσοχή που δίνει η Επιτροπή στο «δίκαιο εμπόριο» στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Εμπόριο για όλους» και την καλεί να εκπληρώσει, κατά προτεραιότητα, τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τη χρήση της υφιστάμενης δομής για την υλοποίηση των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με σκοπό την προώθηση του δίκαιου εμπορίου και συστημάτων δίκαιου εμπορίου για τους μικρούς παραγωγούς σε τρίτες χώρες μέσω των αντιπροσωπειών της ΕΕ και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης στην ΕΕ, όπως το βραβείο «Πόλη της ΕΕ για το δίκαιο και ηθικό εμπόριο»·

32.  εκτιμά ότι οι νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο παρέχουν νέα μέσα ιχνηλασιμότητας των προϊόντων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού·

33.  επισημαίνει τον ρόλο των τραπεζικών υπηρεσιών στην ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει δράσεις για την προώθηση της πρόσβασης στις τραπεζικές υπηρεσίες στις αναπτυσσόμενες χώρες·

34.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό των κανόνων καταγωγής, δεδομένου ότι οι κανόνες αυτοί αντιπροσωπεύουν όλο και μεγαλύτερα εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές που κυριαρχούνται από τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των κανόνων καταγωγής πρέπει να αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας σε όλες τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που διαπραγματεύεται η Ένωση· καλεί ειδικότερα την Επιτροπή να εργαστεί για την καθιέρωση ευέλικτων κανόνων καταγωγής, συμπεριλαμβανομένων μικρότερων απαιτήσεων όσον αφορά την προστιθέμενη αξία και την τροποποίηση των επιμέρους κωδικών του εναρμονισμένου συστήματος·

Ο έλεγχος, η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των υφιστάμενων συμφωνιών ως βασική προτεραιότητα της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ

35.  εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής περί ενισχυμένης σύμπραξης με το Κοινοβούλιο και τους ενδιαφερόμενους φορείς για την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει εγκαίρως να εμπλέκεται και να τηρείται πλήρως ενήμερο, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, μεταξύ άλλων μέσω μιας συστηματικής διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο πριν από την εκπόνηση διαπραγματευτικών εντολών · επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει αναλάβει την υποχρέωση να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητές της όσον αφορά την εφαρμογή, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών·

36.  καλεί την Επιτροπή να μην ζητεί προσωρινή εφαρμογή εμπορικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων περί εμπορίου που αποτελούν μέρος των συμφωνιών σύνδεσης, εάν προηγουμένως δεν δώσει τη συγκατάθεσή του το Κοινοβούλιο· υπενθυμίζει ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να υπονομεύσει σοβαρά τα προνόμια του Κοινοβουλίου και να δημιουργήσει ενδεχομένως ανασφάλεια δικαίου στα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη και στους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς· υπενθυμίζει και χαιρετίζει τις δεσμεύσεις της Επιτρόπου Εμπορίου στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο ζητεί μετ’ επιτάσεως τη θεσμοθέτηση της ρύθμισης αυτής στη νέα διοργανική συμφωνία·

37.  θεωρεί ότι, στην περίπτωση των μεικτών συμφωνιών, η ήδη δοκιμασμένη πρακτική, σύμφωνα με την οποία μια συμφωνία εφαρμόζεται προσωρινά μόνο αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δώσει τη συγκατάθεσή του εν αναμονή επικύρωσης από τα εθνικά κοινοβούλια, αποτελεί την καλύτερη εξισορρόπηση δημοκρατικού ελέγχου και αποτελεσματικότητας·

38.  εμμένει στην ανάγκη να αποτελέσουν ο έλεγχος, η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των υφιστάμενων συμφωνιών βασική προτεραιότητα της ΚΕΠ· καλεί την Επιτροπή να ανακατανείμει τους πόρους προκειμένου να έχει η ΓΔ Εμπορίου τη δυνατότητα να παρακολουθεί καλύτερα τις υπό εφαρμογή εμπορικές συμφωνίες, λαμβανομένης υπόψη της αυξανόμενης διαπραγματευτικής ατζέντας· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει συγκεκριμένους δείκτες προκειμένου να διασφαλίσει τον έλεγχο της εφαρμογής των εμπορικών συμφωνιών και να δημοσιεύει και να υποβάλλει τακτικά μια τεκμηριωμένη και λεπτομερή έκθεση εφαρμογής στο Κοινοβούλιο, από την οποία να προκύπτει, για παράδειγμα, η επίδοση των επιχειρήσεων της ΕΕ και ο αντίκτυπος των συμφωνιών σε διάφορους τομείς καθώς και τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς τους·

39.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την ποιότητα και την ακρίβεια τόσο των εκ των προτέρων όσο και των εκ των υστέρων αξιολογήσεων βάσει της αναθεωρημένης μεθοδολογίας· τονίζει την ανάγκη να υποβάλλεται πάντα και για κάθε πρωτοβουλία εμπορικής πολιτικής ενδελεχής και διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων όσον αφορά τη βιωσιμότητα, ιδίως υπό το φως της πρόσφατης σύστασης του Διαμεσολαβητή στην καταγγελία 1409/201/JN σχετικά με τη ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ· τονίζει ότι οι αξιολογήσεις θα πρέπει να αφορούν τουλάχιστον: τους ευαίσθητους οικονομικούς τομείς· τα ανθρώπινα, κοινωνικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα καθώς και τον κλάδο της γεωργίας και τις τοπικές παραγωγές στις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν πραγματοποιούνται ενδιάμεσες και εκ των υστέρων εκτιμήσεις καθώς και για την χαμηλή ποιότητα διενεργούμενων αξιολογήσεων, όπως καταδεικνύεται στην ειδική έκθεση αριθ. 02/2014 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου· επιμένει ότι, στο πλαίσιο όλων των εμπορικών συμφωνιών, πρέπει να εκπονούνται καλύτερης ποιότητας ενδιάμεσες και εκ των υστέρων αξιολογήσεις προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, στα ενδιαφερόμενα μέρη και στους ευρωπαίους φορολογούμενους να αξιολογούν κατά πόσον οι εμπορικές συμφωνίες έχουν αποφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα· καλεί την Επιτροπή να παράσχει στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο των εμπορικών συμφωνιών που συνήφθησαν με ειδική αναφορά στις ΜΜΕ, όσον αφορά τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, μεταξύ άλλων στις χώρες εταίρους και να προτείνει συμπληρωματικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ΛΑΧ αντλούν οφέλη από τις πολιτικές για το εμπόριο·

40.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη διπλή τιμολόγηση και άλλες πρακτικές στρέβλωσης των τιμών που ακολουθούν σημαντικοί εμπορικοί εταίροι της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στους ενεργειακούς πόρους, καταδεικνύοντας τον οικονομικό αντίκτυπο των πρακτικών αυτών στην οικονομία της ΕΕ και σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει η Επιτροπή – σε διμερές, πολυμερές επίπεδο και σε επίπεδο ΠΟΕ – για την εξάλειψη αυτών των πρακτικών· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατάργηση της πρακτικής της διπλής τιμολόγησης και άλλων πρακτικών στρέβλωσης των τιμών στις εμπορικές της σχέσεις με όλους τους εμπορικούς της εταίρους·

Προαγωγή του παγκόσμιου εμπορίου μέσω μιας πολυμερούς προσέγγισης στους κόλπους του ΠΟΕ

41.  επισημαίνει ότι το πολυμερές εμπορικό σύστημα που αντιπροσωπεύει ο ΠΟΕ παραμένει η βέλτιστη επιλογή για τη διασφάλιση ενός ανοικτού, δίκαιου και ευνομούμενου συστήματος, το οποίο λαμβάνει υπόψη και εξισορροπεί τα διάφορα συμφέροντα των μελών του· επαναλαμβάνει ότι το Κοινοβούλιο αποτελεί ένθερμο υπέρμαχο του πολυμερούς θεματολογίου· εκφράζει ικανοποίηση για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου, η οποία θα συμβάλει στην απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό των τελωνειακών διαδικασιών σε πολλές χώρες, διευκολύνοντας παράλληλα την ένταξη των αναπτυσσόμενων χωρών στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα· ζητεί την ταχεία και ορθή εφαρμογή της συμφωνίας από όλα τα μέρη·

42.  παρατηρεί ότι σημειώθηκαν περιορισμένες βελτιώσεις στη 10η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στο Ναϊρόμπι το 2015· αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των μελών του ΠΟΕ σχετικά με την περαιτέρω πορεία στο πλαίσια του Γύρου της Ντόχα, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης εξέτασης νέων προσεγγίσεων για την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων σε συνάρτηση με τα διαφορετικά συμφέροντα στους κόλπους των αναπτυσσομένων χωρών και μεταξύ των ΛΑΧ, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα αυξημένη ευθύνη για τις αναδυόμενες οικονομίες με στόχο την ολοκλήρωση του Γύρου της Ντόχα· χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ όσον αφορά το ποσό των 400 εκατομμυρίων EUR που θα εκταμιευτούν κατά τη διάρκεια πενταετούς περιόδου για τη στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως των ΛΑΧ, στις προσπάθειές τους να εφαρμόσουν τη συμφωνία για τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών· επισημαίνει ότι ορισμένα μέλη του ΠΟΕ επιδεικνύουν ενδιαφέρον να εξετάσουν νέους τομείς διαπραγμάτευσης όπως είναι, ενδεικτικά, οι επενδύσεις, οι κρατικές επιχειρήσεις, ο ανταγωνισμός και το ψηφιακό εμπόριο· εκτιμά ότι το αποτέλεσμα της υπουργικής διάσκεψης του Ναϊρόμπι ανοίγει δυνατότητες για να δοθεί νέα ώθηση στην διαπραγματευτική λειτουργία του ΠΟΕ· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία για τη μεταρρύθμιση και ενίσχυση του ΠΟΕ, με την ενδυνάμωση, μεταξύ άλλων, της συνεργασίας με την ΔΟΕ και άλλους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να διασφαλίζεται μεγαλύτερη συμμετοχή, αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και λογοδοσία· υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο της βοήθειας για το εμπόριο (ΒγΕ) στην ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα του εμπορίου και στην παροχή τεχνικής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις ΛΑΧ· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να δεσμευτούν να αυξήσουν τη ΒγΕ, δίνοντας στις αναπτυσσόμενες χώρες τη δυνατότητα να αντλήσουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο προστιθεμένης αξίας από τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το δίκαιο και ηθικό εμπόριο κατά την επικείμενη αναθεώρηση της στρατηγικής για τη ΒγΕ·

43.  θεωρεί ότι οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις, κατά προτίμηση στο πλαίσιο του ΠΟΕ (όπως η συμφωνία για την τεχνολογία πληροφοριών (ITA) και η συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά (EGA) και η συμφωνία για τις εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)), προσφέρουν μια ευκαιρία για μεγαλύτερη πρόοδο σε επίπεδο ΠΟΕ, εφόσον ωστόσο παρέχουν τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέλη του ΠΟΕ να προσχωρήσουν σε αυτές· πιστεύει ακράδαντα ότι, όπου είναι εφικτό, οι συμφωνίες αυτές πρέπει να είναι επαρκώς φιλόδοξες ώστε να εφαρμόζονται στη βάση της αρχής του πλέον ευνοούμενου κράτους μεταξύ όλων των μελών του ΠΟΕ και να αποτελούν δομικά στοιχεία των μελλοντικών πολυμερών συμφωνιών· τονίζει ότι η εμπορική πολιτική πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, όσον αφορά τόσο τη χρήση τους όσο και τις μεθόδους παραγωγής τους· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να αποκτήσει η πρωτοβουλία για τα «πράσινα αγαθά» πολυμερή χαρακτήρα και το ενδεχόμενο να μπορούν οι εμπορικές συμφωνίες να παρέχουν προνομιακή προτίμηση για τα γνήσια περιβαλλοντικά αγαθά· υπογραμμίζει ότι η TiSA θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για την αναθέρμανση των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών σε επίπεδο ΠΟΕ·

44.  ζητεί να αναπτυχθεί μια ισχυρή και αποτελεσματική κοινοβουλευτική διάσταση του ΠΟΕ προκειμένου να ενισχυθεί και να εξασφαλιστεί η διαφάνεια του οργανισμού και η δημοκρατική νομιμοποίηση της παγκόσμιας εμπορικής πολιτικής· παροτρύνει τον ΠΟΕ να αξιοποιήσει πλήρως την κοινοβουλευτική διάσκεψη για τον ΠΟΕ, διασφαλίζοντας την πρόσβαση των βουλευτών σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να ασκούν αποτελεσματικά τον εποπτικό τους ρόλο και να συμβάλλουν ουσιαστικά στις εμπορικές πολιτικές·

Μία εξατομικευμένη προσέγγιση στην επιλογή των μελλοντικών διαπραγματεύσεων για συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών

45.  ζητεί από την Επιτροπή να εστιάσει την προσοχή της, με ισόρροπο τρόπο και μεριμνώντας δεόντως για την ύπαρξη αμοιβαιότητας και αμοιβαίου οφέλους, στην ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων εμπορικών διαπραγματεύσεων και την καλεί να εκτιμήσει το δυνητικό σωρευτικό αντίκτυπο, ιδίως για τα ευαίσθητα εκείνα προϊόντα που πλήττονται από τις ποσοστώσεις ή την ελευθέρωση στο πλαίσιο εκκρεμών διαπραγματεύσεων ή εμπορικών συμφωνιών που έχουν ήδη συναφθεί· ζητεί οι πραγματικές και δυνητικές συνέπειες που προκύπτουν από τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών να αξιολογούνται και να κοινοποιούνται με καλύτερο τρόπο με στόχο να εξευρεθεί μια κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της προστασίας ευαίσθητων γεωργικών κλάδων και της προώθησης των ζωτικών συμφερόντων που έχει η Ένωση, ως ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς γεωργικών τροφίμων, μεταξύ άλλων, με την πρόβλεψη κατάλληλων μεταβατικών περιόδων και ποσοστώσεων, και σε ορισμένες περιπτώσεις εξαιρέσεων, όσον αφορά τα πιο ευαίσθητα προϊόντα· προτρέπει την Επιτροπή να προβεί σε διερευνητικές συζητήσεις και σε αμερόληπτους και αντικειμενικούς εκ των προτέρων ελέγχους βιωσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα της Ένωσης πριν από την έκδοση εντολών για διαπραγματεύσεις·

46.  θεωρεί ότι είναι πρωτίστως αναγκαίο να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ταχύτερη επικύρωση των εμπορικών διαπραγματεύσεων που έχουν συναφθεί επιτυχώς· ζητεί ειδικότερα τη σύναψη συμφωνιών με τον Καναδά και τη Σιγκαπούρη προκειμένου να εξασφαλιστεί το άνοιγμα δύο μεγάλων αγορών οι οποίες θα έχουν ζωτική σημασία για τα μελλοντικά συμφέροντα των επιχειρήσεων της ΕΕ· ζητεί να διεξαχθεί ενημερωμένος διάλογος σε ολόκληρη την ΕΕ στη διάρκεια πολιτικών συζητήσεων·

47.  υπογραμμίζει την ύψιστη σημασία που έχει η προστασία, στο πλαίσιο όλων των εμπορικών διαπραγματεύσεων της ΕΕ, ευαίσθητων και ζωτικών συμφερόντων, όπως η προώθηση των επενδύσεων, η κατάργηση των περιττών μη δασμολογικού χαρακτήρα φραγμών στο εμπόριο, η αναγνώριση και η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των εργασιακών δικαιωμάτων, η βελτίωση της πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις (ιδίως στο πλαίσιο του τρέχοντος διαλόγου για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων και για τη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Ιαπωνίας), η διασφάλιση αξιοπρεπούς και ποιοτικής απασχόλησης, η ένταξη των ΜΜΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, εξαιρουμένων των δημοσίων και οπτικοακουστικών υπηρεσιών, και η νομοθετική κατοχύρωση του δικαιώματος ρυθμιστικής παρέμβασης κατά τη διαπραγμάτευση συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, στο πλαίσιο φιλόδοξων, ισόρροπων και διεξοδικών συμφωνιών·

48.  τονίζει την ανάγκη να ακολουθούν οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μια εξατομικευμένη περιφερειακή εμπορική στρατηγική και να διασφαλίζεται πλήρης συμβατότητα με την περιφερειακή ολοκλήρωση – ιδίως έναντι της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, οι οποίες, χωρίς να θίγεται η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ, έχουν αναγνωριστεί από την Επιτροπή ως περιφέρειες καίριας σημασίας για τα ευρωπαϊκά οικονομικά συμφέροντα· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις για μια επενδυτική συμφωνία με την Ταιβάν· υπενθυμίζει ότι η Ευρώπη και η Λατινική Αμερική είναι φυσικοί σύμμαχοι, με συνολικό πληθυσμό ενός δισεκατομμυρίου που παράγει το ένα τέταρτο του παγκόσμιου ΑΕΠ· επισημαίνει ότι το δυναμικό αυτής της εταιρικής σχέσης έχει τύχει ανεπαρκούς αξιοποίησης· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η νέα στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις της Επιτροπής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη Λατινική Αμερική· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την τρέχουσα δυναμική των εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Mercosur προκειμένου να επιτευχθεί μία ολοκληρωμένη, ισόρροπη και φιλόδοξη συμφωνία· στηρίζει την επικαιροποίηση των συμφωνιών με το Μεξικό και τη Χιλή· ζητεί να δοθεί περαιτέρω ώθηση στη διαπραγμάτευση των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και επισημαίνει τη σπουδαιότητα της ανάπτυξης των εμπορικών σχέσεων της ΕΕ με την Ινδία, με δεδομένο το τεράστιο δυναμικό της αγοράς αυτής· παροτρύνει την Επιτροπή να επανενεργοποιήσει τις διαπραγματεύσεις με τη Μαλαισία και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ινδονησία το συντομότερο δυνατόν μετά την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών συζητήσεων για μια ολοκληρωμένη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης·

49.  υπογραμμίζει ότι, εν όψει των σημερινών προκλήσεων, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο πλαίσιο για την περίοδο μετά το Κοτονού, τονίζοντας τη διασύνδεσή του με τις ρήτρες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης καθώς και στην υποστήριξη για τη δημιουργία μιας ηπειρωτικής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών για την Αφρική, η οποία θα δώσει ώθηση στη σταθερότητα, στην περιφερειακή ολοκλήρωση, στην τοπική ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην καινοτομία· επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει τη σταθερότητα των ανατολικών και νότιων γειτονικών της χωρών και ζητεί μια μεγαλύτερη εμπορική και οικονομική ολοκλήρωση, προκειμένου να επιτευχθεί, στο πλαίσιο αυτό, μια πλήρης, ταχεία και ορθή εφαρμογή των συμφωνιών για μια εκτενή και ολοκληρωμένη ζώνη ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) με την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας καθώς και συγκεκριμένη πρόοδος με την Τυνησία, το Μαρόκο και την Ιορδανία·

50.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή των εθνικών επιχειρήσεων σε όλα τα στάδια των εμπορικών διαπραγματεύσεων, πραγματοποιώντας διαβουλεύσεις με τις σχετικές εθνικές ενώσεις ταυτόχρονα με τις διαπραγματεύσεις με τις κορυφαίες ενώσεις της ΕΕ και να συμπληρώσει το κείμενο της εμπορικής συμφωνίας που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης με ένα κατάλογο, από τον οποίο να προκύπτει σαφώς το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για τους διάφορους τομείς και οι λόγοι για τις επιλογές στις οποίες προέβη η Επιτροπή·

Αντίθεση ως προς την αναγνώριση καθεστώτος οικονομίας της αγοράς στην Κίνα και ανάγκη αποτελεσματικών μέσων εμπορικής άμυνας (TDIs)

51.  τονίζει ότι περαιτέρω μέτρα ελευθέρωσης του εμπορίου – τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και ανταγωνισμό μεταξύ χωρών όσον αφορά κάθε είδους μη δασμολογικούς φραγμούς, εργατικά δικαιώματα και περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα για τη δημόσια υγεία – επιβάλλουν στην ΕΕ να μπορεί να αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και να εξασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού· υπογραμμίζει ότι τα μέσα εμπορικής άμυνας πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της εμπορικής στρατηγικής της ΕΕ και να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της καθώς αποκαθιστούν, όποτε είναι αναγκαίο, τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού· υπενθυμίζει ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για την εμπορική άμυνα χρονολογείται από το 1995· επισημαίνει ότι το σύστημα εμπορικής άμυνας της Ένωσης πρέπει να εκσυγχρονιστεί επειγόντως χωρίς να αποδυναμωθεί· επισημαίνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για την εμπορική άμυνα πρέπει να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική, πιο προσβάσιμη στις ΜΜΕ και προσαρμοσμένη στις προκλήσεις και τη διάρθρωση του εμπορίου της σύγχρονης εποχής, ότι οι έρευνες πρέπει να έχουν μικρότερη διάρκεια και ότι η διαφάνεια και η προβλεψιμότητα πρέπει να αυξηθούν· εκφράζει τη λύπη του διότι το Συμβούλιο έχει μπλοκάρει την πρόταση για τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας και δεν έχει κατορθώσει να θεσπίσει τη σημαντική αυτή νομοθετική πράξη· εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Εμπόριο για όλους», δεν κάνει καμία απολύτως αναφορά στον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας· καλεί το Συμβούλιο να άρει το αδιέξοδο όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας στη βάση της θέσης του Κοινοβουλίου, λαμβανομένου ιδίως υπόψη ότι η Κίνα ζητεί εντόνως να της αναγνωριστεί καθεστώς οικονομίας της αγοράς (MES)·

52.  επαναλαμβάνει τη σημασία της εταιρικής σχέσης της ΕΕ με την Κίνα, στο πλαίσιο της οποίας το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο και οι επενδύσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο· είναι πεπεισμένο ότι, όσο η Κίνα δεν πληροί και τα πέντε κριτήρια που απαιτούνται για να αναγνωριστεί ως οικονομία της αγοράς, η ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιεί, κατά τον καθορισμό της συγκρισιμότητας των τιμών, μια μη τυποποιημένη μεθοδολογία στις έρευνες που διεξάγει κατά του ντάμπινγκ και των επιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές από την Κίνα, βασιζόμενη και τηρώντας πλήρως εκείνα τα μέρη του κεφαλαίου 15 του πρωτοκόλλου προσχώρησης της Κίνας που παρέχουν περιθώριο για εφαρμογή μη τυποποιημένης μεθοδολογίας· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σύμφωνα με την αρχή αυτή και επισημαίνει την ανάγκη στενότερου συντονισμού με άλλους εταίρους στο πλαίσιο του ΠΟΕ για το ζήτημα αυτό·

53.  καλεί την Επιτροπή να μην λάβει μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς προηγουμένως να έχει εκπονήσει ενδελεχή και ολοκληρωμένη εκτίμηση αντικτύπου, στην οποία θα εξετάζονται όλες οι ενδεχόμενες συνέπειες και επιπτώσεις στην απασχόληση και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της ΕΕ καθώς και οι ενδεχόμενες συνέπειες και επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανάπτυξη·

Μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ για το εμπόριο και την βιομηχανία και καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ)

54.  θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να υπάρξει μια σφαιρική κάλυψη των αναγκών της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας και ότι ο μεταποιητικός τομέας της ΕΕ συχνά αντιμετωπίζεται ως λιγότερο σημαντικός από τον τομέα των υπηρεσιών· επισημαίνει ότι η εμπορική πολιτική πρέπει να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, να παρέχει πρόσβαση σε νέες και αναδυόμενες αγορές και να διευκολύνει την ανοδική σύγκλιση των προτύπων μειώνοντας παράλληλα τη διπλή πιστοποίηση· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ της εμπορικής και της βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ και να προαγάγει την άνθιση και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας με ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική επαναβιομηχάνισης·

55.  τονίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κανόνες καταγωγής στον καθορισμό των κλάδων που επωφελούνται ή ζημιώνονται από τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ· αναγνωρίζοντας ότι μέχρι σήμερα οι κανόνες καταγωγής δεν έχουν αναλυθεί πλήρως από το Κοινοβούλιο, ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση στην οποία θα αναφέρει τις αλλαγές που έχει πραγματοποιήσει την τελευταία δεκαετία, σε τετραψήφιο επίπεδο ΣΟ, στην προτιμώμενη συνήθη διαπραγματευτική της θέση σχετικά με τους κανόνες καταγωγής στο πλαίσιο των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, εξηγώντας τους λόγους για όλες τις πραγματοποιηθείσες αλλαγές·

56.  συντάσσεται με την άποψη ότι η έλλειψη αποτελεσματικής προστασίας των ΔΔΙ θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση ολόκληρων τομέων της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας· επισημαίνει ότι η παραποίηση έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων εργασίας και υπονομεύει την καινοτομία· επαναλαμβάνει ότι η επαρκής προστασία των ΔΔΙ και η αποτελεσματική προστασία τους αποτελούν θεμέλιο λίθο μιας παγκόσμιας οικονομίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να ενισχύσει την προστασία και την εφαρμογή των νόμων όσον αφορά τα ΔΔΙ στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και στο πλαίσιο του ΠΟΕ και να εργαστεί με τους εταίρους για την πάταξη της απάτης· τάσσεται στο πλευρό της Επιτροπής όσον αφορά τον στόχο της να προστατευτεί το συνολικό φάσμα των ΔΔΙ, όπως είναι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια, οι γεωγραφικές ενδείξεις και τα φαρμακευτικά προϊόντα·

Η διάνοιξη νέων ευκαιριών στην αγορά για παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ και η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ως βασικό στοιχείο της διεθνούς εμπορικής στρατηγικής της ΕΕ

57.  επισημαίνει ότι η ΕΕ πρωταγωνιστεί στον τομέα των υπηρεσιών· τονίζει ότι η διάνοιξη νέων ευκαιριών αγοράς πρέπει να αποτελέσει βασικό στοιχείο της διεθνούς εμπορικής στρατηγικής της ΕΕ· επισημαίνει ότι η συμπερίληψη των υπηρεσιών στις εμπορικές συμφωνίες είναι υψίστης σημασίας, δεδομένου ότι δημιουργεί ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και τους εγχώριους εργαζομένους, παράλληλα με την εξαίρεση, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 106 ΣΛΕΕ και το πρωτόκολλο 26, των υφιστάμενων και μελλοντικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος και των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος από το πεδίο εφαρμογής κάθε συμφωνίας, ανεξάρτητα από αν χρηματοδοτούνται από τον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να συμπεριλάβει την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στις εμπορικές συμφωνίες, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό νέες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους στην Ευρώπη· ζητεί ειδικότερα να εξεταστεί η ενσωμάτωση ορισμένων πλεονεκτημάτων της οδηγίας για τις ενδοεταιρικές μεταθέσεις στις συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων ως αντάλλαγμα για τις αναγνωρίσεις αυτές·

58.  συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η προσωρινή μετακίνηση επαγγελματιών έχει καταστεί ουσιαστικής σημασίας για την αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας διεθνώς και εξακολουθεί να έχει μείζον ενδιαφέρον για την ΕΕ· τονίζει ότι σε όλες τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ πρέπει να συμπεριλαμβάνεται κεφάλαιο για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού· επισημαίνει εντούτοις ότι οι δεσμεύσεις του Τρόπου 4 πρέπει να ισχύουν μόνο για την κυκλοφορία επαγγελματιών υψηλής κατάρτισης (όπως κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος ή αντίστοιχου διπλώματος εξειδίκευσης ή διευθυντικής θέσης) για συγκεκριμένο σκοπό, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και υπό συγκεκριμένες συνθήκες που ορίζονται από την εθνική νομοθεσία της χώρας όπου παρέχεται η υπηρεσία και από σύμβαση που τηρεί την εθνική αυτή νομοθεσία σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας για τις υπηρεσίες, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τίποτα δεν θα εμποδίζει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διατηρούν και να βελτιώνουν τα εργασιακά πρότυπα και τις συλλογικές συμβάσεις·

59.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει την εμπορική πολιτική για να αντιμετωπίσει νέες μορφές ψηφιακού προστατευτισμού και να θεσπίσει κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις διασυνοριακές ροές δεδομένων σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής και διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη δικαιώματα· πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την επιχειρηματικότητα κλίμα εντός της ΕΕ προκειμένου να μειωθούν τα μονοπώλια και οι καταχρήσεις μονοπωλιακών θέσεων στην αγορά τηλεπικοινωνιών, οι πρακτικές γεωγραφικού αποκλεισμού και συγκεκριμένες λύσεις αποζημίωσης· επισημαίνει ότι η διασφάλιση της ρυθμιστικής συνεργασίας, η μείωση της απάτης στο διαδίκτυο, η αμοιβαία αναγνώριση και η εναρμόνιση των προτύπων στον τομέα του ψηφιακού εμπορίου είναι ζωτικής σημασίας· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει νέο μοντέλο για τα κεφάλαια σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, εξαιρώντας πλήρως το ισχύον και κάθε μελλοντικό νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων από όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με σκοπό να διασφαλίσει την ανταλλαγή δεδομένων, σε πλήρη συμμόρφωση προς τους κανόνες προστασίας των δεδομένων που ισχύουν στη χώρα προέλευσης του υποκείμενου των δεδομένων· ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής, ιδίως όσον αφορά τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στο διαδίκτυο·

Η ουσιώδης σημασία της ψηφιακής οικονομίας για το μελλοντικό παγκόσμιο εμπόριο

60.  επισημαίνει την αυξανόμενη και μελλοντική σημασία της ψηφιακής οικονομίας, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, με περίπου 3,3 δισεκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου σε όλον τον κόσμο, αριθμός που αντιστοιχεί στο 40% του παγκόσμιου πληθυσμού· θεωρεί ότι τάσεις όπως το υπολογιστικό νέφος, οι διαδικτυακές κινητές υπηρεσίες, τα έξυπνα δίκτυα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οδηγούν στη ριζική μεταμόρφωση του επιχειρηματικού τοπίου· υπογραμμίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να ακολουθεί τις ψηφιακές και τεχνολογικές τάσεις·

61.  ζητεί από την Επιτροπή όχι μόνο να συστήσει, από κοινού με τους εταίρους του ΠΟΕ, ομάδα εργασίας για το ψηφιακό εμπόριο εντός του ΠΟΕ, η οποία θα εξετάσει λεπτομερώς την καταλληλότητα του ισχύοντος πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες συστάσεις, διευκρινίσεις και προσαρμογές, αλλά να προβεί επίσης στη θέσπιση νέου πλαισίου για τη διευκόλυνση του εμπορίου στον τομέα των υπηρεσιών, αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές που απορρέουν από την εφαρμογή της συμφωνίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου·

Στήριξη της Επιτροπής στον αγώνα της εναντίον της διαφθοράς

62.  γνωρίζει ότι η ενσωμάτωση διατάξεων για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στις εμπορικές συμφωνίες έχει προκαλέσει επιφυλάξεις ως προς τις δυνητικές αρνητικές τους επιπτώσεις όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να καταπολεμήσει τη διαφθορά ως μείζον μη δασμολογικού χαρακτήρα εμπόδιο στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει ότι οι συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων προσφέρουν μία καλή ευκαιρία για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής· φρονεί ότι οι δεσμεύσεις που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα, υποχρεώσεις αναφοράς ανά χώρα και αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε κατάλληλες διεθνείς συμφωνίες με στόχο την προώθηση της περαιτέρω ελευθέρωσης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

63.  θεωρεί ότι η σχέση μεταξύ των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών και των συμφωνιών για τη διπλή φορολόγηση έχει διερευνηθεί σε πολύ μικρό βαθμό και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά την αλληλεπίδραση των εργαλείων αυτών, καθώς και τις επιπτώσεις τους στην ευρύτερη συνοχή της πολιτικής στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής·

Μια μακρόπνοη εμπορική πολιτική όσον αφορά τις συγκεκριμένες ανάγκες των ΜΜΕ

64.  επισημαίνει ότι μια μακρόπνοη εμπορική πολιτική οφείλει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ και να διασφαλίσει ότι θα μπορούν αυτές επωφεληθούν πλήρως από τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες· υπενθυμίζει ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των ευρωπαϊκών ΜΜΕ είναι σε θέση να εντοπίσει και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρέχουν η παγκοσμιοποίηση και η ελευθέρωση των συναλλαγών· επισημαίνει ότι μόνο το 13% των ευρωπαϊκών ΜΜΕ δραστηριοποιούνται ενεργά σε διεθνές επίπεδο και εκτός ΕΕ, αν και συμμετέχουν στο ένα τρίτο των εξαγωγών της ΕΕ· υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που διευκολύνουν την διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και υπογραμμίζει συνεπώς τα πλεονεκτήματα ενός κεφαλαίου για τις ΜΜΕ σε όλες τις μελλοντικές συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών· φρονεί ότι πρέπει να εξεταστούν νέοι τρόποι για το πως μπορούν να υποστηριχθούν καλύτερα οι ΜΜΕ στις πωλήσεις τους προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό· τονίζει ότι οι ΜΜΕ χρειάζονται πιο εξατομικευμένη υποστήριξη, αρχής γενομένης στα κράτη μέλη, ευκολότερη πρόσβαση σε φιλικές για το χρήστη πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά με εμπορικά μέτρα και συγκεκριμένους και σαφείς οδηγούς για τις ευκαιρίες και τα οφέλη που προσφέρει κάθε εμπορική συμφωνία που έχει συνάψει στο παρελθόν ή πρόκειται να συνάψει στο μέλλον η ΕΕ·

65.  ζητεί από την Επιτροπή να θέσει με οριζόντιο τρόπο τις ανάγκες των ΜΜΕ σε όλα τα κεφάλαια των εμπορικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της δημιουργίας ηλεκτρονικών ενιαίων σημείων εισόδου για τις ΜΜΕ προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τις συναφείς κανονιστικές διατάξεις, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους παρόχους διασυνοριακών υπηρεσιών όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις και άλλες διοικητικές απαιτήσεις· τονίζει ότι, κατά περίπτωση, τα εργαλεία αυτά πρέπει να καλύπτουν ευκαιρίες πρόσβασης των ΜΜΕ σε νέες αγορές, ιδίως όσον αφορά συμβάσεις χαμηλής αξίας· τονίζει την ανάγκη να μειωθεί το κόστος συναλλαγών για τις ΜΜΕ μέσω του εξορθολογισμού των τελωνειακών διαδικασιών, της μείωσης των περιττών μη δασμολογικών φραγμών και των κανονιστικών επιβαρύνσεων και της απλούστευσης των κανόνων καταγωγής· θεωρεί ότι οι ΜΜΕ πρέπει να συνδράμουν την Επιτροπή στη διαμόρφωση των εργαλείων αυτών προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι εμπορικές συμφωνίες καλύπτουν τις ανάγκες τους· προτρέπει την Επιτροπή να διατηρήσει τον εντατικό διάλογο με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ σε όλα τα στάδια των εμπορικών διαπραγματεύσεων·

66.  επισημαίνει ότι η ταχύτερη πρόσβαση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ σε διαδικασίες αντιντάμπινγκ έχει καθοριστική σημασία για την προστασία τους από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές· επισημαίνει την ανάγκη μεταρρύθμισης του πολυμερούς πλαισίου του ΠΟΕ προκειμένου να είναι ενισχυθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ και να διασφαλιστεί η ταχύτερη επίλυση των διαφορών·

67.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να βελτιώσει τα υφιστάμενα εργαλεία στα πεδία της επικουρικότητας, της αποφυγής επικαλύψεων και της συμπληρωματικότητας σε συσχετισμό με τα αντίστοιχα προγράμματα των κρατών μελών και με μια Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία προτού να διαμορφώσει νέες μεμονωμένες ενέργειες ενίσχυσης του διεθνούς χαρακτήρα των ΜΜΕ· επισημαίνει ότι η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στο Κοινοβούλιο μια ανεξάρτητη αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων προγραμμάτων·

Επενδύσεις

68.  υπογραμμίζει τη σημασία των εισερχόμενων και των εξερχόμενων επενδύσεων για την οικονομία της ΕΕ και την ανάγκη να προστατεύονται πλήρως οι επιχειρήσεις της ΕΕ όταν επενδύουν σε τρίτες αγορές· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις προσπάθειες της Επιτροπής όσον αφορά το νέο σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων· τονίζει την ανάγκη περαιτέρω διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το Κοινοβούλιο σχετικά με το σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων· τονίζει ότι το σύστημα αυτό πρέπει να είναι πλήρως συμβατό με την έννομη τάξη της ΕΕ, των αρμοδιότητα των δικαστηρίων της ΕΕ ειδικότερα και πιο συγκεκριμένα με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ· συμμερίζεται τη φιλοδοξία που συνίσταται στην επίτευξη, μεσοπρόθεσμα, μιας πολυμερούς λύσης όσον αφορά τις επενδυτικές διαφορές· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στην πρόταση για το σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων δεν περιλαμβάνεται διάταξη για τις υποχρεώσεις επενδυτών·

69.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ακολουθήσουν τις συστάσεις της UNCTAD για το ολοκληρωμένο πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη προκειμένου να καταστούν πιο υπεύθυνες, διαφανείς και αξιόπιστες οι επενδύσεις·

70.  επισημαίνει την έκκληση που διατυπώνει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» για τόνωση των επενδύσεων εντός της ΕΕ, και θεωρεί τις εμπορικές στρατηγικές βασικό μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου· επισημαίνει την απουσία εξωτερικής διάστασης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας εξωτερικού σκέλους μόνο μετά από προσεκτική ανάλυση των επιδόσεων του ταμείου και εξέταση της χρησιμότητάς του, λαμβανομένων υπόψη της δυνατότητας δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και της δράσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης· επισημαίνει ότι τα εν λόγω Ταμεία πρέπει να συμβάλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων αξιοπρεπούς απασχόλησης, στην πάταξη της φτώχειας και στην καταπολέμηση των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης·

71.  υπενθυμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία των ιδρυμάτων αναπτυξιακής χρηματοδότησης (ΙΑΧ), των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), για να παρακολουθούνται αποτελεσματικά οι χρηματικές ροές, η βιωσιμότητα του χρέους και η προστιθέμενη αξία των σχεδίων τους για την αειφόρο ανάπτυξη·

Εμπόριο και γεωργία

72.  τονίζει ότι τα υψηλά πρότυπα που ισχύουν στην Ευρώπη όσον αφορά το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, την ευζωία των ζώων και την κοινωνική προστασία έχουν μεγάλη σημασία για τους πολίτες της ΕΕ, ιδίως με όρους δημοσίου ήθους και συνειδητών επιλογών από τους καταναλωτές· υποστηρίζει ότι οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να προάγουν τον θεμιτό ανταγωνισμό προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι αγρότες της ΕΕ αντλούν πλήρη οφέλη από τις δασμολογικές παραχωρήσεις και δεν υφίστανται οικονομικά μειονεκτήματα σε σύγκριση με τους ομολόγους τους σε τρίτες χώρες· υπογραμμίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα πρότυπα της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και την ευζωία των ζώων προστατεύονται με την τήρηση της αρχής της πρόληψης, τη βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα και την εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ανιχνευσιμότητας και επισήμανσης των προϊόντων καθώς και με τη διασφάλιση ότι όλες οι εισαγωγές είναι συμβατές με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ· επισημαίνει τη μεγάλη απόκλιση όσον αφορά τα πρότυπα για την ευζωία των ζώων διεθνώς· υπογραμμίζει, στη συνάρτηση αυτή, την ανάγκη ρυθμιστικής παρέμβασης όσον αφορά τις εξαγωγές ζώντων ζώων γεωργικής εκμετάλλευσης σύμφωνα με το ισχύον ενωσιακό δίκαιο και τα πρότυπα που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (OIE)·

73.  θεωρεί ότι στο σημερινό πλαίσιο της κρίσης είναι σημαντικό το άνοιγμα νέων αγορών για τη γεωργική παραγωγή της ΕΕ, μεταξύ άλλων για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το κρέας και τα φρούτα και τα λαχανικά· τονίζει την ανάγκη εντοπισμού νέων αγορών με υψηλό αγοραστικό δυναμικό·

74.  θεωρεί απαραίτητη την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας της γεωργίας και τη δρομολόγηση εκστρατειών προώθησης με στόχο το άνοιγμα νέων αγορών· τονίζει ότι πρέπει πρώτα από όλα να ενισχυθούν τα συστήματα ποιότητας σε επίπεδο ΕΕ, καθώς διασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό εμπορικό σήμα για τα προϊόντα της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά, ωφελώντας, έτσι, έμμεσα, το σύνολο του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα·

75.  τονίζει την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων στις εισαγωγές στα σύνορα και επιθεωρήσεων από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων σχετικά με τις συνθήκες παραγωγής και εμπορίας σε χώρες που εξάγουν στην ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους κανόνες της Ένωσης·

76.  τονίζει τη σημασία της επίτευξης προόδου όσον αφορά τα υγειονομικά, τα φυτοϋγειονομικά και άλλα μη δασμολογικά εμπόδια στο γεωργικό εμπόριο, σε όλες τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, ιδίως όσον αφορά τις «κόκκινες γραμμές» της ΕΕ που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών·

77.  υπενθυμίζει τη σημασία των γεωγραφικών ενδείξεων για την προώθηση παραδοσιακών ευρωπαϊκών γεωργικών τροφίμων, την προστασία των γεωργικών τροφίμων από επιζήμιες καιροσκοπικές πρακτικές, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των συνειδητών επιλογών των καταναλωτών και την προστασία των αγροτών παραγωγών και των γεωργών, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ· σημειώνει ότι η προστασία και η αναγνώριση των γεωγραφικών ενδείξεων σε τρίτες χώρες έχει δυνητικά μεγάλη αξία για ολόκληρο τον αγροδιατροφικό τομέα της ΕΕ, και θεωρεί ότι όλες οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα προστασίας και δράσεις για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης·

Καλύτερη πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις για ευρωπαϊκούς οικονομικούς φορείς

78.  ζητεί την εξάλειψη της ανισορροπίας που παρατηρείται σήμερα σε σχέση με τον βαθμό ανοίγματος των αγορών δημοσίων συμβάσεων μεταξύ ΕΕ και λοιπών εμπορικών εταίρων· καλεί την Επιτροπή να εντείνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές της προς την κατεύθυνση ενός φιλόδοξου και πιο αμοιβαίου ανοίγματος των διεθνών αγορών δημοσίων συμβάσεων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την εξαίρεση όλων των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος και εξασφαλίζοντας ότι τα κράτη θα παραμείνουν ελεύθερα να θεσπίζουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, όπως πιο ευνοϊκά από οικονομικής σκοπιάς κριτήρια για την υποβολή προσφορών στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων· τονίζει ότι τόσο οι οικονομικώς δρώντες στην Ευρώπη όσο και οι επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ πρέπει να έχουν καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις σε τρίτες χώρες με τη βοήθεια μέσων όπως η πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις και με την κατάργηση του τρέχοντος επιπέδου ασυμμετριών· επισημαίνει, στη συνάρτηση αυτή, ότι η ΕΕ αποτελεί μία από τις πιο ανοικτές αγορές δημοσίων συμβάσεων μεταξύ όλων των μελών του ΠΟΕ·

79.  επισημαίνει την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά της Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων διότι θεωρεί ότι θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στην διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού σχετικά με την πρόσβαση τρίτων χωρών στην αγορά και εκφράζει τη βαθύτατη λύπη του διότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών υποστηρίζουν την αρχική πρόταση· καλεί την Επιτροπή να επιτύχει θετική αμοιβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων με τους κύριους εμπορικούς εταίρους·

Ίση πρόσβαση στους πόρους για θεμιτό ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά

80.  τονίζει με έμφαση ότι οι φυσικοί πόροι είναι περιορισμένοι και πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο, με προτεραιότητα στην ανακύκλωση· αναγνωρίζει τη μεγάλη εξάρτηση των αναπτυσσομένων χωρών και ιδίως των ΛΑΧ από τους φυσικούς πόρους· υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική πρέπει να ακολουθήσει μια συνεπή, βιώσιμη, ολοκληρωμένη και διατομεακή στρατηγική όσον αφορά τις πρώτες ύλες, όπως έχει υπογραμμίσει ήδη το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του σχετικά με μια νέα εμπορική πολιτική για την Ευρώπη στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

81.  υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξει μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και για το λόγο αυτό προτρέπει την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία στον τομέα της ενεργειακής έρευνας, των δραστηριοτήτων εξέλιξης και καινοτομίας με στόχο την προώθηση της διαφοροποίησης των προμηθευτών, των οδών και των πηγών ενέργειας, τον εντοπισμό νέων εμπορικών εταίρων στον τομέα της ενέργειας και τη δημιουργία μεγαλύτερου ανταγωνισμού που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών για τους καταναλωτές ενέργειας· τονίζει, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης έχουν καθοριστική σημασία για την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές· τονίζει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών διατάξεις που αποσκοπούν στη δημιουργία βιώσιμων εταιρικών σχέσεων στον τομέα της ενέργειας και στην ενίσχυση της τεχνολογικής συνεργασίας, ιδίως στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και των διασφαλίσεων για την αποτροπή των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει η COP21·

Η καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου άγριων ειδών και προϊόντων άγριων ειδών

82.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την πρόσφατη έξαρση των αξιόποινων πράξεων σε συνάρτηση με τα άγρια είδη και για το επακόλουθο παράνομο εμπόριο άγριων ειδών, το οποίο δεν έχει μόνο καταστροφικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στους αριθμούς των ειδών, αλλά συνιστά επίσης σαφή και υπαρκτό κίνδυνο για τα μέσα βιοπορισμού και τις τοπικές οικονομίες, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες· επικροτεί τη δέσμευση της ΕΕ να απαγορεύσει το εμπόριο άγριων ειδών στο πλαίσιο της απάντησή της στο θεματολόγιο του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, ιδίως στο πλαίσιο του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 15, σύμφωνα με τον οποίο δεν πρέπει μόνο να διασφαλιστεί η εξάλειψη της λαθροθηρίας και της παράνομης εμπορίας προστατευόμενων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας, αλλά και να αντιμετωπιστούν τόσο η ζήτηση όσο και η προσφορά παράνομων προϊόντων άγριων ειδών· αναμένει, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή, μετά από μια περίοδο στοχασμού, με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών, να εξετάσει τον βέλτιστο τρόπο ένταξης διατάξεων σχετικά με το παράνομο εμπόριο άγριων ειδών σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ·

Βελτίωση της τελωνειακής συνεργασίας και καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στα σύνορα της ΕΕ

83.  τονίζει ότι η βελτίωση, η εναρμόνιση και η αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των τελωνειακών διαδικασιών στην Ευρώπη και στο εξωτερικό συμβάλουν τόσο στην διευκόλυνση του εμπορίου και στην συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις όσο και στη λήψη μέτρων κατά της εισαγωγής παράνομων εμπορευμάτων και εμπορευμάτων απομίμησης/παραποίησης στην ενιαία αγορά, τα οποία υπονομεύουν την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ και εκθέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τους καταναλωτές της ΕΕ· επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να ενισχύσει την συνεργασία μεταξύ τελωνειακών αρχών· απευθύνει εκ νέου έκκληση προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν στην σύσταση μιας ενιαίας τελωνειακής υπηρεσίας της ΕΕ, με σκοπό μια πιο αποτελεσματική εφαρμογή των τελωνειακών κανόνων και διαδικασιών σε ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ·

84.  υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να επιδιώκει, στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών, να πείσει τους εμπορικούς εταίρους να καθιερώσουν ενιαίες θυρίδες για την τήρηση της τελωνειακής και συνοριακής νομοθεσίας, οι οποίες, εν ανάγκη, θα συνοδεύονται από βοήθεια για την ανάπτυξη δυνατοτήτων των εμπορικών ταμείων, κατά περίπτωση·

85.  τονίζει ότι απαιτούνται επαρκής επικοινωνία και ισχυρός συντονισμός προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κατάργηση των δασμών θα συνοδεύεται από κατάλληλα τεχνικά, θεσμικά και πολιτικά μέτρα για τη διασφάλιση της διαρκούς ασφάλειας του εμπορίου·

86.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα των βασικών δεικτών επιδόσεων προκειμένου για την αξιολόγηση των επιδόσεων των τελωνειακών αρχών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό· εκφράζει τη λύπη του διότι, προς το παρόν, ελάχιστα δημόσια δεδομένα είναι διαθέσιμα· επισημαίνει ότι θα ήταν χρήσιμο να κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας των τελωνειακών και άλλων συνοριακών υπηρεσιών στο εσωτερικό αλλά και σε συνεργασία με εμπορικούς εταίρους επί μονίμου βάσεως, ώστε να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και ο συντονισμός των κοινών συμφερόντων που συνδέονται με τη διευκόλυνση του εμπορίου στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων – λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 13 της συμφωνίας του ΠΟΕ για θέματα διευκόλυνσης εμπορίου·

87.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν ανοικτό διάλογο σχετικά με το ενδεχόμενο μετάβασης των τελωνειακών αρχών από εθνικό σε ενωσιακό επίπεδο·

Παροχή απτών πλεονεκτημάτων στους καταναλωτές

88.  αναγνωρίζει ότι οι εμπορικές συμφωνίες μπορούν να ωφελήσουν σε μεγάλο βαθμό τους καταναλωτές, ιδίως μέσω της αύξησης του ανταγωνισμού, της μείωσης των τιμών, της παροχής περισσότερων επιλογών και της ενίσχυσης της καινοτομίας· προκειμένου να αξιοποιηθεί η δυνατότητα αυτή, ζητεί από την Επιτροπή να ασκήσει σε όλες τις διαπραγματεύσεις ισχυρή πίεση για τον περιορισμό των πρακτικών γεωγραφικού αποκλεισμού, για τη μείωση των διεθνών τελών περιαγωγής και για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών·

89.  ζητεί μέτρα για την υποστήριξη των καταναλωτών στο πλαίσιο των διασυνοριακών συναλλαγών σε αγαθά και υπηρεσίες με τρίτες χώρες, π.χ. μέσω ηλεκτρονικών σημείων επαφής που θα παρέχουν πληροφορίες ή συμβουλές σε περιπτώσεις προσφυγών·

90.  επιμένει ότι είναι αναγκαίο να λαμβάνουν οι καταναλωτές έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής·

Εμπόριο για όλους: ανάγκη για συνοδευτικές πολιτικές στο ανοικτό εμπόριο και στις επενδυτικές πολιτικές προκειμένου για την μεγιστοποίηση της ωφέλειας και την ελαχιστοποίηση των απωλειών

91.  συντάσσεται με την άποψη του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με την οποία οι πολιτικές ανοικτού και δίκαιου εμπορίου και επενδύσεων απαιτούν μια σειρά αποτελεσματικών συνοδευτικών πολιτικών προκειμένου να μεγιστοποιούνται τα οφέλη και να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες από την ελευθέρωση του εμπορίου για τους λαούς της ΕΕ και των τρίτων χωρών καθώς και για τις εθνικές οικονομίες· παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για να συμπληρωθεί το άνοιγμα των συναλλαγών με μια σειρά υποστηρικτικών πολιτικών για τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης – όπως στους τομείς των δημόσιων υπηρεσιών και των επενδύσεων, της εκπαίδευσης και της υγείας, των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας, της έρευνας και της ανάπτυξης, των υποδομών, και της θέσπισης κατάλληλων κανόνων για τη διασφάλιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων·

92.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διενεργούν διεξοδική εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ανάλυση βάσει εκτιμήσεων αντικτύπου ανά τομέα και περιφέρεια για όλες τις εμπορικές συμφωνίες και τα σχετικά νομοθετικά μέτρα, ώστε να προβλέπουν εγκαίρως τις αρνητικές συνέπειες στην αγορά εργασίας της Ένωσης και να βρίσκουν πιο εξελιγμένους τρόπους για τη θέσπιση αντισταθμιστικών μέτρων που θα επαναφέρουν σε τροχιά ανάπτυξης βιομηχανικούς κλάδους και περιφέρειες που υστερούν, με στόχο να επιτευχθεί μια δικαιότερη κατανομή και μια ευρύτερη διαστρωμάτωση των οφελών από το εμπόριο· επισημαίνει στη συνάρτηση αυτή ότι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορούν να διαδραματίσουν ανεκτίμητο ρόλο· επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει σημαντικό μέσο, εάν μετασχηματιστεί κατά τρόπο ώστε να χρηματοδοτείται επαρκώς με στόχο να παρέχει συνδρομή τόσο σε επιχειρήσεις και παραγωγούς της ΕΕ που έχουν πληγεί από τις εμπορικές κυρώσεις εις βάρος τρίτων χωρών όσο και σε εργαζόμενους σε ΜΜΕ που πλήττονται άμεσα από τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης·

o
o   o

93.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στην UNCTAD και στον ΠΟΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0415.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0252.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0041.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0250.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0219.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0175.
(7) ΕΕ C 56 E της 26.2.2013, σ. 87.
(8) ΕΕ C 188 E της 28.6.2012, σ. 42.
(9) EE C 99 E της 3.4.2012, σ. 94.
(10) EE C 99 E της 3.4.2012, σ. 31.
(11) EE C 99 E της 3.4.2012, σ. 101.


Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ
PDF 589kWORD 223k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ (2015/2340(INI))
P8_TA(2016)0300A8-0205/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και όλες τις σχετικές διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

–  έχοντας υπόψη το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος (2000) και τα πρωτόκολλά της, ιδίως δε το Πρωτόκολλο για την πρόληψη, καταστολή και δίωξη της εμπορίας προσώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών (2000) και το Πρωτόκολλο κατά της λαθραίας διακίνησης μεταναστών διά ξηράς, θαλάσσης και αέρος (2000),

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των μεταναστών εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους (1990),

–  έχοντας υπόψη το έργο των διεθνών μηχανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων ο Ειδικός Εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για την εμπορία ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, και άλλοι σχετικοί Ειδικοί Εισηγητές των Ηνωμένων Εθνών, τη διεθνή περιοδική εξέταση και το έργο των σχετικών οργάνων των συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών για την εμπορία ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών (2014),

–  έχοντας υπόψη την παγκόσμια έκθεση για την εμπορία ανθρώπων (2014) που εκπόνησε το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος,

–  έχοντας υπόψη τον πρότυπο νόμο των Ηνωμένων Εθνών κατά της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την παροχή συνδρομής στις χώρες προκειμένου να αναθεωρήσουν και να τροποποιήσουν την υφιστάμενη νομοθεσία και να εγκρίνουν νέα νομοθεσία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (2009),

–  έχοντας υπόψη τις συνιστώμενες αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εμπορία ανθρώπων, οι οποίες υποβλήθηκαν στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο ως προσθήκη στην έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (UNHCHR) (E/2002/68/Add. 1),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, από τις οποίες διέπεται η εφαρμογή του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών «Προστασία, σεβασμός και επανόρθωση»,

–  έχοντας υπόψη τις βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής των θυμάτων εμπορίας,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της UNICEF για την προστασία των παιδιών θυμάτων εμπορίας,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της ΔΟΕ του 1930 για την καταναγκαστική εργασία (αριθ. 29), το πρωτόκολλο του 2014 στη σύμβαση του 1930 για την καταναγκαστική εργασία, τη σύμβαση του 1957 για την κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας (αριθ. 105) και τη σύσταση του 2014 για την καταναγκαστική εργασία (συμπληρωματικά μέτρα) (αριθ. 203),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση του 1973 για την ελάχιστη ηλικία (αριθ. 138) και τη σύμβαση του 1999 για τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας (αριθ. 182),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της ΔΟΕ του 2011 για τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες (αριθ. 189) σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΔΟΕ με τίτλο «Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour, 2014» (Κέρδη και φτώχεια: η οικονομία της καταναγκαστικής εργασίας, 2014),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 5,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/23/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο δράσης για την ενίσχυση της εξωτερικής ενωσιακής διάστασης όσον αφορά την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (2009) και τις δύο εκθέσεις για την εφαρμογή του εν λόγω εγγράφου (2011 και 2012),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων (2012-2016),

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση για την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων (COM(2014)0635),

–  έχοντας υπόψη το έργο του συντονιστή δράσης της ΕΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2015-2019),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό(1),

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο δραστηριοτήτων της ΕΕ στους τομείς της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ για την περίοδο 2016-2020,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπόλ του Φεβρουαρίου 2016 με τίτλο «Εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη τη συνολική προσέγγιση της μετανάστευσης και της κινητικότητας (GAMM),

–  έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση, το οποίο εγκρίθηκε στις 13 Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Συνόδου Κορυφής της Βαλέτα, Νοέμβριος 2015,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (2005),

–  έχοντας υπόψη την πιο πρόσφατη γενική έκθεση δραστηριοτήτων της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (GRETA), στην οποία περιγράφεται η εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (2014),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων, η οποία είναι ανοικτή προς υπογραφή από τον Μάρτιο του 2015,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Κωνσταντινούπολης για την εμπορία οργάνων και τον μεταμοσχευτικό τουρισμό (2008),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΑΣΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά την επιστροφή θυμάτων εμπορίας (2014),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της διακυβερνητικής ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) (2011),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Χάγης σχετικά με την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σε θέματα διεθνών υιοθεσιών,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την παροχή βοήθειας σε ευάλωτους μετανάστες (2012),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΔΟΜ για την αντιμετώπιση της εμπορίας και της εκμετάλλευσης ανθρώπων σε περιόδους κρίσης (2015),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών (2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0205/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων αποτελεί μια από τις χειρότερες μορφές παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς υποβιβάζει τους ανθρώπους σε εμπορεύματα, παραβιάζει ουσιαστικά και μόνιμα την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των θυμάτων και επηρεάζει ολόκληρες οικογένειες και κοινότητες, ενώ προκαλεί σκόπιμα καταστάσεις ευπάθειας, όπως η φτώχεια ή η απομόνωση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων ορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη (Πρωτόκολλο του Παλέρμο) ως η στρατολόγηση, μεταφορά, απόκρυψη ή παραλαβή ατόμων, μέσω απειλής ή χρήσης βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, μέσω απαγωγής, απάτης, εξαπάτησης, κατάχρησης εξουσίας ή ευάλωτης θέσης ή μέσω πληρωμής ή ωφελημάτων για την εξασφάλιση της συμφωνίας ατόμου που ασκεί έλεγχο επί άλλου, με σκοπό την εκμετάλλευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ελάχιστο δείγμα μορφών εκμετάλλευσης περιλαμβάνει την καταναγκαστική πορνεία τρίτων ή άλλες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την καταναγκαστική παροχή εργασίας ή υπηρεσιών, τη δουλεία ή άλλες πρακτικές παρεμφερείς προς τη δουλεία, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής δουλείας με στόχο τη χρήση παιδιών-στρατιωτών, την ειλωτεία ή την αφαίρεση οργάνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται περί απεχθούς πρακτικής, ιδίως όταν τα παιδιά υπόκεινται στη χειρότερη μορφή εκμετάλλευσης από ανθρώπους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος α) του προαιρετικού πρωτοκόλλου στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού σχετικά με την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία, ως «εμπορία παιδιών» νοείται «κάθε πράξη ή συναλλαγή με την οποία ένα παιδί μεταβιβάζεται από οποιοδήποτε πρόσωπο ή ομάδα προσώπων σε άλλο πρόσωπο έναντι αμοιβής ή άλλου τιμήματος»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη γενική έκθεση για την εμπορία ανθρώπων (2014) του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), το 70 % των εντοπισθέντων θυμάτων είναι γυναίκες και κορίτσια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν το 79% των θυμάτων που εντοπίζονται και αποτέλεσαν αντικείμενο εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, που αντιστοιχεί στο 53% των μορφών εκμετάλλευσης που εντοπίζονται παγκοσμίως και ότι οι άνδρες αποτελούν το 83% των εντοπισθέντων θυμάτων που αποτέλεσαν αντικείμενο εμπορίας με σκοπό την καταναγκαστική εργασία, που αντιστοιχεί στο 40% των εντοπισμένων μορφών καταναγκαστικής εργασίας παγκοσμίως·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύνθετοι και αλληλένδετοι παράγοντες, όπως οι συστηματικές και διαρθρωτικές διακρίσεις, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η φτώχεια, οι ανισότητες, η διαφθορά, οι βίαιες συγκρούσεις, οι κατασχέσεις γης, η έλλειψη μόρφωσης, η ανεργία και τα δυσλειτουργικά καθεστώτα μετανάστευσης εργατικού δυναμικού, καθιστούν τους ανθρώπους περισσότερο ευάλωτους στην εκμετάλλευση και στην κακοποίηση καθώς διαθέτουν λιγότερες επιλογές και πόρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012-2016, αναγνωρίζει τη βία κατά των γυναικών ως βασική αιτία της εμπορίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων συνιστά έμφυλο έγκλημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν επίσης ένα σημαντικό ποσοστό των θυμάτων άλλων μορφών εμπορίας ανθρώπων, όταν γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης εργαζόμενες καταναγκαστικά ως υπηρετικό προσωπικό ή για την παροχή φροντίδας, στον μεταποιητικό τομέα, την εστίαση ή τις υπηρεσίες καθαριότητας και άλλους τομείς·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων αποτελεί μια από τις πιο επικερδείς δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος, μαζί με το εμπόριο παράνομων ναρκωτικών και όπλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις της ΔΟΕ, τα ετήσια παράνομα κέρδη της καταναγκαστικής εργασίας, μεταξύ άλλων και μέσω της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ανέρχονται σε περίπου 150 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ενώ εκτιμάται ότι το 90% των θυμάτων υφίστανται εκμετάλλευση στην ιδιωτική οικονομία και τα δύο τρίτα των κερδών προέρχονται από την εμπορική σεξουαλική εκμετάλλευση, με αποτέλεσμα αυτή να είναι η πλέον επικερδής μορφή εκμετάλλευσης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων πρέπει να εξεταστεί και να κατανοηθεί τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και σε σχέση με την προοπτική κερδοφορίας της, εφόσον η εκμετάλλευση των γυναικών ιδιαίτερα για σεξουαλικές υπηρεσίες δημιουργείται από τη ζήτηση των υπηρεσιών αυτών και το κέρδος που αποφέρει·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την εμπορία ανθρώπων σε εθνικό επίπεδο και η έλλειψη επαρκούς νομικού πλαισίου σε τρίτες χώρες αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στη δικαιοσύνη είναι από προβληματική έως ανύπαρκτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά και η έλλειψη ικανοτήτων εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα των αστυνομικών και δικαστικών αρχών σε πολλές χώρες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ευρωπόλ, η γενίκευση της πρόσβασης στο Διαδίκτυο παγκοσμίως έχει καταστήσει δυνατή την όλο και μεγαλύτερη ανάπτυξη της εμπορίας ανθρώπων στο διαδικτυακό περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό ενθαρρύνει νέες μορφές προσέλκυσης και εκμετάλλευσης των θυμάτων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη διακίνηση μεταναστών και στην εμπορία ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κυκλώματα διακινητών καταφεύγουν μεταξύ άλλων στο Διαδίκτυο για να διαφημίσουν τις υπηρεσίες τους στους υποψήφιους μετανάστες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο και η λαθραία διακίνηση ανθρώπων δεν αποτελούν προσωρινά φαινόμενα παροδικού χαρακτήρα αλλά ότι θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν αύξηση και τα επόμενα έτη διότι οι εστίες συγκρούσεων, τα καταπιεστικά καθεστώτα ή η οικονομική κατάσταση παντού στον κόσμο αποτελούν γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη των εγκληματικών δραστηριοτήτων των εμπόρων και των λαθραίων διακινητών ανθρώπων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ροές παράνομης μετανάστευσης αυξάνουν τους κινδύνους εμπορίας ανθρώπων, δεδομένου ότι οι παράτυποι μετανάστες - λόγω της ευάλωτης θέσης τους και της παράνομης κατάστασής τους - αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο να πέσουν θύματα εμπορίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ των μεταναστών, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των μεταναστών που φθάνουν στην Ευρώπη, αποτελούν ομάδα στόχο των κυκλωμάτων εμπορίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων αποτελεί περιφερειακό και παγκόσμιο πρόβλημα, το οποίο είναι αδύνατο να επιλυθεί μόνο σε εθνικό επίπεδο·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο Παγκόσμιο Δείκτη Δουλείας, 35,8 εκατομμύρια άνθρωποι εκτιμάται ότι βρίσκονται παγιδευμένοι σε καταστάσεις σύγχρονης δουλείας παγκοσμίως, πράγμα που σημαίνει ότι η εμπορία ανθρώπων είναι ενδημική από τη φύση της και πλήττει όλα τα μέρη του κόσμου·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρελθούσες και οι αναδυόμενες τάσεις της εμπορίας ανθρώπων έχουν διάφορες μορφές και διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ περιφερειών καθώς και στο εσωτερικό υποπεριφερειών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων δεν είναι φαινόμενο μόνο των χωρών που θεωρούνται λιγότερο ανεπτυγμένες αλλά και φαινόμενο που, στην πιο παράνομη μορφή του, πλήττει και αναπτυγμένες χώρες·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αντιστοιχεί το 56 % του εκτιμώμενου αριθμού θυμάτων καταναγκαστικής εργασίας παγκοσμίως, μεταξύ άλλων και με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, ποσοστό το οποίο αποτελεί μακράν το υψηλότερο παγκοσμίως·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 300 000 παιδιά συμμετέχουν σε ένοπλες συγκρούσεις ανά τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό της εμπορίας παιδιών στην Αφρική, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως στρατιώτες, είναι το υψηλότερο στον κόσμο·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή το 95 % των εντοπισθέντων θυμάτων είναι ενήλικες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της Μέσης Ανατολής αποτελούν κατά κύριο λόγο χώρες προορισμού για μετανάστες εργαζόμενους, στις οποίες το σύστημα πατρωνίας (Kafala) συνδέει τους εργαζόμενους με συγκεκριμένο εργοδότη, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν την κακοποίηση και την εργασιακή εκμετάλλευση και ενίοτε συνιστούν καταναγκαστική εργασία·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις χώρες της ανατολικής γειτονίας της ΕΕ η σεξουαλική εκμετάλλευση αποτελεί την κύρια αιτία της καταγγελλόμενης εμπορίας ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστηματικές διακρίσεις και ο ρατσισμός έχουν ως αποτέλεσμα τα μέλη των κοινοτήτων Ρομά –τόσο άνδρες όσο και γυναίκες– να είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην εμπορία ανθρώπων για διάφορους σκοπούς·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, της Ευρωπόλ και των χωρών προέλευσης και διέλευσης των θυμάτων εμπορίας αποτελεί εργαλείο-κλειδί για την καταπολέμηση των κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει προσδιορίσει διάφορες χώρες και περιφέρειες προτεραιότητας με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και τη βελτιστοποίηση της συνεργασίας στη λήψη μέτρων κατά της εμπορίας ανθρώπων·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 η Επιτροπή διόρισε έναν Συντονιστή Δράσης της ΕΕ κατά της Εμπορίας με σκοπό τη βελτίωση του συντονισμού και της συνοχής μεταξύ, αφενός, των θεσμικών οργάνων, των οργανισμών και των κρατών μελών της ΕΕ και, αφετέρου, των χωρών εκτός ΕΕ και των διεθνών φορέων·

Παγκόσμιες τάσεις στην εμπορία ανθρώπων

1.  καταγγέλλει και αποποιείται ρητώς την εμπορία ανθρώπων, η οποία αποτελεί μια αναπτυσσόμενη βιομηχανία ανθρώπινης δυστυχίας που επηρεάζει όλες τις κοινωνίες και τις οικονομίες με βαθύ και διαρκή τρόπο·

2.  τονίζει ότι η εμπορία ανθρώπων είναι ένα σύγχρονο είδος δουλείας και ένα σοβαρό έγκλημα που αποτελεί μια από τις χειρότερες μορφές παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό σε κοινωνίες οι οποίες βασίζονται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των δύο φύλων· εκτιμά, επιπλέον, ότι η εμπορία ανθρώπων πρέπει να κατανοηθεί με βάση μια ολιστική προσέγγιση, που δεν θα εστιάζεται μόνο στη σεξουαλική εκμετάλλευση, αλλά επίσης στην καταναγκαστική εργασία, το εμπόριο οργάνων, την καταναγκαστική επαιτεία, τους καταναγκαστικούς γάμους, τα παιδιά στρατιώτες και το εμπόριο βρεφών·

3.  υπενθυμίζει ότι η εμπορία ανθρώπων αποτελεί διεθνικό έγκλημα παγκόσμιου χαρακτήρα και ότι όλα τα μέτρα που αποσκοπούν στην καταπολέμησή της θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα βαθύτερα αίτια και τις παγκόσμιες τάσεις· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία μιας συνεπούς προσέγγισης όσον αφορά την εσωτερική και εξωτερική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

4.  αναγνωρίζει ότι η εμπορία ανθρώπων ως οργανωμένο έγκλημα συναντάται τόσο σε διασυνοριακό επίπεδο όσο και εντός των συνόρων, με αποτέλεσμα να απαιτείται η εφαρμογή αυστηρής εσωτερικής νομοθεσίας κατά της εμπορίας ανθρώπων καθώς και η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των χωρών·

5.  εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη έλλειψη επαρκούς νομοθεσίας με σκοπό την ποινικοποίηση και την αποτελεσματική καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο·

6.  αποδοκιμάζει, επιπλέον, το μεγάλο χάσμα που υφίσταται μεταξύ της νομοθεσίας και της εφαρμογής της, συμπεριλαμβανομένης αφενός της περιορισμένης ή ανύπαρκτης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τα θύματα και αφετέρου της μη δίωξης των ενόχων·

7.  εκφράζει ιδίως τη λύπη του για το γεγονός ότι ο εντοπισμός των θυμάτων παραμένει πολύ χαμηλότερος από τις εκτιμήσεις σχετικά με τα άτομα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας και τα ποσοστά δίωξης παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι σε μεγάλο αριθμό θυμάτων εμπορίας δεν παρέχεται επαρκής στήριξη και προστασία ούτε λαμβάνονται μέτρα για την αποκατάσταση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων·

8.  υπενθυμίζει ότι τα θύματα εμπορίας ανθρώπων είναι συχνά «αόρατοι άνθρωποι» στη χώρα όπου γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης αντιμετωπίζουν δυσκολίες που οφείλονται σε πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές και ότι οι παράγοντες αυτοί καθιστούν δυσχερέστερη την καταγγελία των εγκλημάτων των οποίων είναι θύματα· καταγγέλλει ότι οι εν λόγω δυσκολίες είναι ακόμη σοβαρότερες για τις ιδιαίτερα ευάλωτες κατηγορίες θυμάτων, όπως γυναίκες και παιδιά·

9.  τονίζει ότι η ζήτηση για σεξουαλικές υπηρεσίες σε αναπτυγμένες χώρες ενεργοποιεί την πρακτική της εμπορίας ανθρώπων από αναπτυσσόμενες χώρες, θέτοντας άτομα σε ευάλωτη θέση, όπως τις γυναίκες και τα κορίτσια· καλεί τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν τη γνώση χρήσης των υπηρεσιών θύματος εμπορίας ανθρώπων·

10.  υπενθυμίζει ότι οι ομάδες που δρουν σε διεθνές επίπεδο μεταφέρουν τα θύματα σε πλουσιότερες περιοχές - είτε λαθραία είτε με τη συγκατάθεση των θυμάτων τους τα οποία έχουν εξαπατήσει με ψεύτικες υποσχέσεις- ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζονται στην κορυφή της λίστας, όπου υπάρχουν, ιδίως για τους σκοπούς της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, πελάτες με μεγαλύτερη οικονομική άνεση·

11.  καταγγέλλει ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση Τύπου του επικεφαλής της Ευρωπόλ, περισσότερα από 10 000 ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες έχουν εξαφανιστεί στην Ευρώπη· εφιστά την προσοχή της ΕΕ και των κρατών μελών στο γεγονός ότι πολλά παιδιά εξωθούνται σε κυκλώματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, στην επαιτεία, στην παράνομη και επικερδή αγορά της μεταμόσχευσης οργάνων ή στο δουλεμπόριο·

12.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να γίνει κρίσιμος διαχωρισμός μεταξύ των εννοιών της εμπορίας ανθρώπων και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών· επισημαίνει, παράλληλα, ότι το λαθρεμπόριο είναι επίσης μεταξύ των δραστηριοτήτων των εγκληματικών δικτύων και του οργανωμένου εγκλήματος και μπορεί να οδηγήσει σε κατάσταση εμπορίας, υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι δύο αυτές έννοιες απαιτούν διαφορετική νομική και πρακτική αντιμετώπιση και συνεπάγονται διαφορετικές υποχρεώσεις του κράτους· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να μεριμνήσουν για την κατάρτιση του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με την υποδοχή και την ταυτοποίηση των μεταναστών/αιτούντων άσυλο, μέσω ειδικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για την ορθή διάκριση μεταξύ της παράνομης μεταφοράς και της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως όσον αφορά την αναγνώριση και την προστασία των παιδιών θυμάτων εμπορίας και των ασυνόδευτων παιδιά που κινδυνεύουν από την εμπορία·

13.  υπενθυμίζει ότι οι μετανάστες έχουν συναινέσει στην παράνομη διακίνηση, η οποία λήγει με την άφιξή τους στον προορισμό τους, αντίθετα με τα θύματα εμπορίας ανθρώπων που υφίστανται εκμετάλλευση μέσω εξαναγκασμού, εξαπάτησης και κακοποίησης, χωρίς καμία δυνατότητα συγκατάθεσης· τονίζει ότι μπορεί επίσης να υπάρξει διασταύρωση αυτών των δύο φαινομένων, λόγω του κινδύνου που υπάρχει να υποχρεώσουν οι εγκληματικές ομάδες που διακινούν πρόσφυγες και άλλους μετανάστες στην ΕΕ σε εκμετάλλευση ως θύματα εμπορίας, ιδίως ασυνόδευτους ανηλίκους και γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες τους· παροτρύνει τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη να δώσουν προσοχή σε αυτή την επικάλυψη κατά την υλοποίηση των δράσεων αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας και επιβολής του νόμου·

14.  διαπιστώνει ότι το διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιούνται σε ολοένα μεγαλύτερο βαθμό από εγκληματικά δίκτυα για την προσέλκυση και εκμετάλλευση των θυμάτων· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ και τα κράτη μέλη κατά την προσπάθειά τους για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων να επενδύσουν δεόντως στην τεχνολογία και την εμπειρογνωμοσύνη με σκοπό τον προσδιορισμό, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της κατάχρησης του διαδικτύου από εγκληματικά δίκτυα, τόσο για την προσέλκυση των θυμάτων όσο και για την παροχή υπηρεσιών που αποβλέπουν στην εκμετάλλευση αυτών·

15.  αναγνωρίζει τη σημασία και τον ρόλο των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εμπορία ανθρώπων και ότι ενώ η τεχνολογία χρησιμοποιείται για να διευκολυνθεί η προσέλκυση και εκμετάλλευση των θυμάτων, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων· θεωρεί ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν περισσότερες έρευνες που να εστιάζουν στον ρόλο των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών σε σχέση με την εμπορία ανθρώπων·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τη χρήση του Διαδικτύου στο πλαίσιο της εμπορίας ανθρώπων και ειδικότερα όσον αφορά τη διαδικτυακή σεξουαλική εκμετάλλευση· ζητεί να ενισχυθεί η καταπολέμηση της διαδικτυακής εμπορίας ανθρώπων από την Ευρωπόλ στο πλαίσιο της μονάδας της ΕΕ για την αναφορά διαδικτυακού περιεχομένου, με στόχο την ανίχνευση, την επισήμανση και την απόσυρση του διαδικτυακού περιεχομένου που αφορά θέματα εμπορίας ανθρώπων·

17.  ζητεί από την Επιτροπή να προσαρμόσει τη συνεργασία της με τις τρίτες χώρες ώστε να ληφθούν υπόψη τα νέα δεδομένα ανάπτυξης της εμπορίας ανθρώπων μέσω του Διαδικτύου· ζητεί από την Επιτροπή και την Ευρωπόλ να εξετάσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισμών καταπολέμησης της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο (ιδίως στο πλαίσιο της Ευρωπόλ) και των οργανισμών τρίτων χωρών· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να εξετάσει επίσης κάθε πρόσφορη συνεργασία με τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών για την ανίχνευση και την καταπολέμηση του διαδικτυακού περιεχομένου που σχετίζεται με την εμπορία ανθρώπων· ζητεί από την Επιτροπή να τηρεί το Κοινοβούλιο δεόντως ενήμερο·

Η οικονομία της εμπορίας ανθρώπων

18.  καταγγέλλει το γεγονός ότι η εμπορία ανθρώπων αποτελεί άκρως κερδοφόρα επιχείρηση και ότι τα έσοδα από την εν λόγω εγκληματική δραστηριότητα επαναδιοχετεύονται σε μεγάλο βαθμό στην παγκόσμια οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα· καταγγέλλει ότι στην εμπορία ανθρώπων δραστηριοποιούνται οι ισχυρότερες και πιο καλά διαρθρωμένες διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν αναπτύξει πραγματικό διεθνές εγκληματικό δίκτυο αποτελούμενο από παρακλάδια· καλεί όλα τα κράτη και τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό να επιδιώξουν να μετατρέψουν την εμπορία ανθρώπων από επιχείρηση «χαμηλού κινδύνου/υψηλής απόδοσης» σε επιχείρηση «υψηλού κινδύνου/χαμηλής απόδοσης»·

19.  είναι της άποψης ότι οι οικονομικές έρευνες με τις οποίες εντοπίζονται, κατάσχονται και ανακτώνται περιουσιακά στοιχεία εγκληματικής προέλευσης, καθώς και τα μέτρα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· υπενθυμίζει ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερα στοιχεία και μεγαλύτερη εστίαση στις ενέργειες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η χρήση μέτρων για τη συλλογή, ανάλυση και ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών με σκοπό τη στήριξη των ποινικών ερευνών στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων παραμένει περιορισμένη και συχνά δυσχεραίνει την πλήρη ενσωμάτωση των οικονομικών ερευνών στις υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τη συνεργασία, τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών με τις τρίτες χώρες με σκοπό τον εντοπισμό και την κατάσχεση των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες· ζητεί τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη και την αποζημίωση των θυμάτων της εμπορίας·

20.  καλεί τις κυβερνήσεις να ασκούν δέουσα επιμέλεια για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία συμβάλλει στην εμπορία ανθρώπων, και να μεριμνούν για τον εντοπισμό και την εξάλειψη της συμμετοχής ή συνέργειας του δημόσιου τομέα στην εμπορία ανθρώπων, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα άτομα που εργάζονται στον δημόσιο τομέα θα λαμβάνουν κατάρτιση για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων· και θα διαθέτουν εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές που θα τους βοηθούν στον χειρισμό ύποπτων υποθέσεων·

21.  υπενθυμίζει ότι οι παραβιάσεις που σχετίζονται με προσλήψεις φαίνεται να επηρεάζουν και να ανθούν σε πολλές χώρες και περιοχές ανά τον κόσμο και συνδέονται στενά με την εμπορία ανθρώπων, είτε με την άμεση εμπλοκή των γραφείων πρόσληψης στην εμπορία ανθρώπων μέσω της εφαρμογής παραπλανητικών ή καταναγκαστικών πρακτικών πρόσληψης είτε με τη διευκόλυνση της εργασιακής εκμετάλλευσης καθώς ζητούνται υψηλές προμήθειες, με αποτέλεσμα ιδίως οι μετανάστες και οι εργαζόμενοι χαμηλής ειδίκευσης να καθίστανται ευάλωτοι ή εξαρτώμενοι·

22.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες προκειμένου να ερευνώνται όλα τα στάδια της εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου πρόσληψης, να βελτιώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και να διεξαγάγουν επιχειρήσεις πρόληψης, (οικονομικές) έρευνες και διαδικασίες δίωξης· καλεί όλα τα κράτη να βελτιώσουν την εποπτεία και το ρυθμιστικό πλαίσιο των γραφείων εύρεσης εργασίας·

23.  θεωρεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει έγκυρη συναίνεση όταν υπήκοος τρίτης χώρας απομακρύνεται από τη χώρα της/του για να μεταβεί στην ΕΕ (ή όταν υπήκοος της ΕΕ μεταφέρεται σε άλλο κράτος μέλος) με σκοπό την εκπόρνευση, άλλη μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή την καταναγκαστική εργασία·

24.  Θεωρεί ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ενθαρρύνουν το διάλογο και τις εταιρικές σχέσεις πολλών ενδιαφερομένων ώστε να έρθουν σε επαφή οι επιχειρήσεις, οι ειδικοί στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και οι ΜΚΟ και να διεξαγάγουν από κοινού δράσεις κατά της εμπορίας ανθρώπων και για να εξασφαλίσουν τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών εργασιακών δικαιωμάτων τους· καλεί τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν νομικά μέτρα που θα διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων της αλυσίδας εφοδιασμού και ζητεί από τις εταιρείες να δημοσιοποιούν τις προσπάθειες που καταβάλλουν για να εξαλείψουν την ανθρώπινη εμπορία από τις αλυσίδες εφοδιασμού τους· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εμπλακούν ενεργά με τις δραστηριότητες εθνικών και διεθνών εταιρειών ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει εμπορία ανθρώπων κατά μήκος ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού τους, μεταξύ άλλων για συνδεδεμένες εταιρείες και υπεργολάβους·

25.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στις διαπραγματεύσεις της ανοικτής διακυβερνητικής ομάδας εργασίας για την κατάρτιση μιας διεθνούς νομικά δεσμευτικής πράξης για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να εφαρμόσουν τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Διάφορες μορφές εκμετάλλευσης

26.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για την καταπολέμηση της καταναγκαστικής εργασίας σε βιομηχανίες της ΕΕ στο εξωτερικό, και σε σχέση με τις τρίτες χώρες, εφαρμόζοντας και επιβάλλοντας εργασιακά πρότυπα και στηρίζοντας τις κυβερνήσεις στη θέσπιση εργατικής νομοθεσίας που παρέχει ελάχιστα πρότυπα προστασίας στους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών εργαζομένων, και να διασφαλίσουν ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες θα τηρούν τα πρότυπα αυτά· προτρέπει τις κυβερνήσεις να αναλάβουν την ευθύνη της επιβολής των εργατικών νομοθεσιών, της δίκαιης μεταχείρισης όλων των εργαζομένων, εξασφαλίζοντας ίδια δικαιώματα σε όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως της εθνικότητας ή της καταγωγής τους εξαλείφοντας τη διαφθορά· απευθύνει έκκληση για περαιτέρω διεθνή συνεργασία για την ενίσχυση πολιτικών για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού και την εκπόνηση και εφαρμογή καλύτερης ρύθμισης των γραφείων πρόσληψης·

27.  ζητεί να αυξηθεί, σε παγκόσμιο επίπεδο, η συμμόρφωση με τα βασικά εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα της ΔΟΕ σε όλα τα στάδια, μεταξύ άλλων, μέσω της ενίσχυσης των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και των επιθεωρήσεων εργασίας· ζητεί επίσης να επικυρωθεί και να εφαρμοστεί η σύμβαση της ΔΟΕ του 2011 για τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες (αριθ. 189) και να μετουσιωθούν οι διατάξεις της σε εθνική νομοθεσία, μεταξύ άλλων, για τους οικιακούς βοηθούς σε νοικοκυριά διπλωματών·

28.  τονίζει ότι η σαφής σύνδεση μεταξύ της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και της πορνείας, επιτάσσει τη λήψη μέτρων προκειμένου να σταματήσει η ζήτηση για πορνεία·

29.  επισημαίνει ότι τα θύματα καταναγκαστικής πορνείας στα περισσότερα κράτη μέλη είναι δύσκολο να έχουν πρόσβαση σε ψυχολογική στήριξη και ότι, ως εκ τούτου, αναγκάζονται να καταφύγουν σχεδόν αποκλειστικά σε φιλανθρωπικές οργανώσεις· ζητεί, συνεπώς, καλύτερη υποστήριξη των εν λόγω οργανώσεων και καλεί τα κράτη μέλη να περιορίσουν τα εμπόδια στην πρόσβαση σε ψυχολογική στήριξη·

30.  υπογραμμίζει ότι οι καταναγκαστικοί γάμοι μπορούν να θεωρηθούν μορφή εμπορίας ανθρώπων, εφόσον περιλαμβάνουν στοιχείο εκμετάλλευσης του θύματος και καλεί όλα τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη, στον ορισμό της εμπορίας ανθρώπων, τη διάσταση αυτή· υπογραμμίζει ότι η εκμετάλλευση μπορεί να είναι σεξουαλική (συζυγικός βιασμός, εξαναγκασμός σε πορνεία και πορνογραφία) ή οικονομική (οικιακή εργασία, καταναγκαστική επαιτεία) και ότι ο καταναγκαστικός γάμος μπορεί να είναι ο τελικός σκοπός της εμπορίας (πώληση του θύματος ως συζύγου ή σύναψη γάμου κατόπιν πίεσης)· υπενθυμίζει τον διακρατικό χαρακτήρα που μπορεί να λάβει ο καταναγκαστικός γάμος· ζητεί, συνεπώς, από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες για τη μετανάστευση εθνικές αρχές είναι επαρκώς καταρτισμένες ως προς το θέμα του καταναγκαστικού γάμου που εντάσσεται στο πλαίσιο της εμπορίας ανθρώπων· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να ενισχύσει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στον τομέα αυτόν·

31.  καταδικάζει την πρακτική της εμπορίας ανθρώπων για καταναγκαστική παρένθετη μητρότητα ως παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών και των δικαιωμάτων του παιδιού· σημειώνει ότι η ζήτηση προέρχεται από τις αναπτυγμένες χώρες και αποβαίνει σε βάρος ευάλωτων και φτωχών ανθρώπων που συνήθως ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες, και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις επιπτώσεις των δικών τους περιοριστικών πολιτικών αναπαραγωγής·

32.  επιμένει τα παιδιά θύματα εμπορίας να αναγνωρίζονται ως τέτοια και να αποδίδεται πάντα ύψιστη σημασία στο βέλτιστο συμφέρον, τα δικαιώματα και τις ανάγκες τους· ζητεί να παρέχεται τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα νομική, σωματική, συναισθηματική και ψυχολογική στήριξη και προστασία και να λαμβάνονται μέτρα για τη διευκόλυνση της οικογενειακής επανένωσης, κατά περίπτωση και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, ή να λαμβάνονται μέτρα για την κατάλληλη κηδεμονία·

33.  υπενθυμίζει ότι η εμπορία παιδιών συχνά οδηγεί σε περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης, πορνείας, καταναγκαστικής εργασίας ή αφαίρεσης οργάνων και εμπορίας ανθρώπων και τονίζει ότι καμία πιθανή συναίνεση για την εκτέλεση εργασίας ή υπηρεσιών δεν θα πρέπει να θεωρείται έγκυρη για παιδιά που είναι θύματα εμπορίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο συχνά αντιμετωπίζονται ως παραβάτες ή παράτυποι μετανάστες από τους υπαλλήλους επιβολής του νόμου οι οποίοι δεν λαμβάνουν συστηματικά υπόψη τους δείκτες εμπορίας ανθρώπων για την ταυτοποίηση των θυμάτων·

34.  εκτιμά ότι είναι απαραίτητο, όσον αφορά τους ασυνόδευτους ανηλίκους, να επιτευχθεί καλύτερη και πιο προορατική ταυτοποίηση των παιδιών θυμάτων εμπορίας, ιδίως στα μεθοριακά σημεία διέλευσης και στα κέντρα υποδοχής, καθώς και ισχυρότερη πολυτομεακή συνεργασία προκειμένου να διασφαλιστεί η προάσπιση των βέλτιστων συμφερόντων του παιδιού· κρίνει απαραίτητη την ενίσχυση των συστημάτων κηδεμονίας στα κράτη μέλη, ώστε τα ασυνόδευτα και αποχωρισμένα από την οικογένειά τους παιδιά να μην πέφτουν στα χέρια οργανώσεων εμπορίας ανθρώπων·

35.  ζητεί την ενίσχυση των εθνικών συστημάτων κηδεμονίας για παιδιά στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων η οποία αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κηδεμόνες στην προστασία των παιδιών από το κακό·

36.  παροτρύνει την ΕΕ να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση του φαινομένου των παιδιών στρατιωτών, κυρίως μέσω της στήριξης των κυβερνήσεων για την αντιμετώπιση του ζητήματος και των τοπικών ομάδων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται επί τόπου, να θεσπίσουν μέτρα για να αποτρέψουν τη μελλοντική στρατολόγηση και χρήση παιδιών στρατιωτών σε ένοπλες συγκρούσεις, να στηρίξουν την ανάπτυξη νομοθεσίας για την προστασία των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της ποινικοποίησης της στρατολόγησης και της χρήσης παιδιών, και να διαθέσουν πόρους για τη δημιουργία ανθεκτικότητας και την ενίσχυση προστατευτικών περιβαλλόντων για παιδιά· καλεί την ΕΕ να παροτρύνει τις τρίτες χώρες να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τα σχετικά διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη·

37.  τονίζει ότι τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να θεωρούνται ευάλωτα θύματα εμπορίας ανθρώπων· επισημαίνει ότι τα θύματα εμπορίας ανθρώπων ενδέχεται να αναπτύξουν αναπηρίες λόγω κακοποίησης στα χέρια του διακινητή τους, ενώ εναλλακτικά ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να στοχοποιηθεί από διακινητή λόγω της ευάλωτης κατάστασής του·

38.  επικροτεί το γεγονός ότι στην οδηγία 2011/36/ΕΕ συμπεριλήφθηκε η καταναγκαστική επαιτεία στις μορφές εμπορίας ανθρώπων· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εναρμονίσουν την εθνική νομοθεσία τους και καλεί τις κυβερνήσεις των τρίτων χωρών να θεσπίσουν και να επιβάλουν σχετικές νομικές διατάξεις· καταδικάζει οποιαδήποτε ποινικοποίηση των θυμάτων καταναγκαστικής επαιτείας και απευθύνει έκκληση για την πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης και στέγαση· εμμένει στην ανάγκη κατάρτισης των αστυνομικών και λοιπών υπαλλήλων όσον αφορά τον ορθό εντοπισμό και την παραπομπή προκειμένου να εξασφαλίζεται η επαρκής συνδρομή των θυμάτων αναγκαστικής επαιτείας· υπογραμμίζει ότι πολλά από τα θύματα προέρχονται από φτωχά και περιθωριοποιημένα περιβάλλοντα· ζητεί τα μέτρα πρόληψης να εστιάζουν στη μείωση της ευάλωτης θέσης των ομάδων κινδύνου, δίνοντας καταρχάς έμφαση στην εκπαίδευση ή επαγγελματική ένταξη, καθώς και στην αύξηση του αριθμού των καταφυγίων και των χώρων παροχής βοήθειας για τα ευάλωτα άτομα·

39.  τονίζει ότι το Πρωτόκολλο του Παλέρμο του ΟΗΕ απαιτεί την ποινικοποίηση της καταναγκαστικής εργασίας ως μορφής εμπορίας ανθρώπων· προτρέπει τις κυβερνήσεις να μεριμνήσουν για την επιβολή της νομοθεσίας και να εξασφαλίσουν την τιμωρία όλων όσοι επωφελούνται από την καταναγκαστική εργασία·

40.  επισημαίνει την ανάπτυξη μιας νέας μορφής εμπορίας ανθρώπων που συνίσταται στην εμπορία ανθρώπων για καταβολή λύτρων μέσω της χρήσης πρακτικών σκληρών βασανιστηρίων· επισημαίνει ότι αυτή η νέα μορφή εμπορευματοποίησης των ανθρώπων χαρακτηρίζεται από εκβιασμό, ξυλοδαρμούς και βιασμό ως μέσα εξαναγκασμού των οικογενειών και των συγγενών που ζουν εντός και εκτός της ΕΕ να πληρώσουν τις οφειλές·

41.  καταδικάζει τις παράνομες δραστηριότητες στο πλαίσιο της εμπορίας ανθρώπινων οργάνων, ιστών και κυττάρων, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης εμπορίας κυττάρων του αναπαραγωγικού συστήματος (ωαρίων, σπέρματος), εμβρυικού ιστού και κυττάρων και βλαστοκυττάρων ενηλίκων ή εμβρύων·

42.  τονίζει ότι, σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης Global Financial Integrity, η εμπορία ανθρωπίνων οργάνων είναι μία από τις δέκα πιο επικερδείς παράνομες δραστηριότητες στον κόσμο, που δημιουργεί κέρδη από 600 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως και εκτείνεται σε πολλές χώρες· τονίζει επιπλέον ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, άνθρωποι κάθε ηλικίας μπορούν να αποτελέσουν στόχο, όμως ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι οι μετανάστες, οι άστεγοι και οι αναλφάβητοι·

43.  τονίζει ότι η οικονομική στασιμότητα, τα νομοθετικά κενά και οι ανεπάρκειες στην επιβολή του νόμου στις αναπτυσσόμενες χώρες, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση και τη βελτίωση της τεχνολογίας των επικοινωνιών, δημιουργούν το τέλειο πλαίσιο για τις εγκληματικές δραστηριότητες στον τομέα της παράνομης εμπορίας οργάνων· επισημαίνει ότι η έλλειψη οικονομικών ευκαιριών αναγκάζει τους ανθρώπους να εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις που σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρούσαν επικίνδυνες ή αξιόμεμπτες, ενώ η ανεπαρκής επιβολή του νόμου επιτρέπει στα κυκλώματα εμπορίας να δραστηριοποιούνται χωρίς να φοβούνται ότι θα υποστούν διώξεις·

44.  τονίζει ότι η αγορά ανθρωπίνων οργάνων, ιστών και κυττάρων είναι παράνομη· επισημαίνει ότι τα άτομα που είναι θύματα εμπορίας με σκοπό την αφαίρεση οργάνων αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, ότι συχνά δεν έχουν συνείδηση των μακροπρόθεσμων εξουθενωτικών ιατρικών συνεπειών της αφαίρεσης οργάνων και της έλλειψης μετεγχειρητικής περίθαλψης, καθώς και των ψυχολογικών επιπτώσεων της επέμβασης· ζητεί την ανάληψη καλύτερα στοχευμένων πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης για να δοθεί έμφαση στις επιβλαβείς συνέπειες της πώλησης οργάνων, ιδίως μεταξύ των φτωχότερων και των πλέον ευάλωτων ατόμων που μπορεί να θεωρούν ότι αξίζει να πληρώσουν το τίμημα της πώλησης των οργάνων τους προκειμένου να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση·

45.  καλεί την Επιτροπή να καταδικάσει την εμπορία ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση οργάνων και να υιοθετήσει σαφή στάση απέναντι στο λαθρεμπόριο οργάνων, ιστών και κυττάρων· καλεί την ΕΕ να ενθαρρύνει τους ευρωπαϊκούς ιατρικούς συλλόγους και οργανισμούς μεταμόσχευσης να αναπτύξουν κώδικα δεοντολογίας για τους επαγγελματίες του κλάδου υγείας και τα κέντρα μεταμόσχευσης σχετικά με τον τρόπο απόκτησης οργάνων προς μεταμόσχευση στο εξωτερικό και τη διαδικασία φροντίδας μετά τη μεταμόσχευση· επισημαίνει ότι τα άτομα των πλέον φτωχών κοινοτήτων του κόσμου διατρέχουν ιδιαίτερα μεγάλο κίνδυνο να καταστούν θύματα της παράνομης εμπορίας οργάνων·

46.  ζητεί να επικυρωθεί και να εφαρμοστεί η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων· ζητεί από την ΕΕ να καλέσει τις κυβερνήσεις των τρίτων χωρών να κινήσουν νομικές διαδικασίες κατά επαγγελματιών του κλάδου της υγείας, νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών που δραστηριοποιούνται στην παράνομη και επικερδή αγορά της μεταμόσχευσης οργάνων·

47.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν περαιτέρω προσπάθειες εκ μέρους της ιατρικής κοινότητας, με στόχο την βελτίωση τω προσπαθειών καταπολέμησης αυτής της μορφής εμπορίας, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν την εμπορία και παρέχοντας υποχρεωτική κατάρτιση·

48.  επισημαίνει τη σημασία της πρόληψης και της πολυτομεακής και πολυεπιστημονικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση της παράνομης εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων για αφαίρεση οργάνων που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο πρόβλημα· ζητεί την ανάληψη καλύτερα στοχευμένων πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης για να δοθεί έμφαση στις επιβλαβείς συνέπειες της πώλησης οργάνων και για την καλύτερη ενημέρωση των θυμάτων σχετικά με τους σωματικούς και ψυχολογικούς κινδύνους, ιδίως μεταξύ των φτωχότερων και των πλέον ευάλωτων από άποψη ανισότητας και φτώχειας ατόμων που μπορεί να θεωρούν ότι αξίζει να πληρώσουν το τίμημα της πώλησης των οργάνων τους προκειμένου να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση· τονίζει ότι οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης θα πρέπει να αποτελούν υποχρεωτικό στοιχείο τόσο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) όσο και της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ·

49.  επισημαίνει τη σημασία που προσλαμβάνει ο ρόλος των γιατρών, νοσοκόμων και λοιπού ιατρικού προσωπικού, οι οποίοι αποτελούν, στο πλαίσιο του επαγγέλματός τους, το μοναδικό σημείο επαφής με τα θύματα όταν αυτά βρίσκονται σε αιχμαλωσία, και διαδραματίζουν ρόλο κλειδί στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι εν λόγω ευκαιρίες δεν αξιοποιούνται επί του παρόντος· επισημαίνει την ανάγκη εκπαίδευσης της ιατρικής κοινότητας ως προς την αναγνώριση των ενδείξεων της εμπορίας ανθρώπων και τις διαδικασίες αναφοράς, με σκοπό την καλύτερη υποστήριξη των θυμάτων και τον καθορισμό αυστηρών κυρώσεων για συμμετοχή στην παράνομη εμπορία ανθρώπινων οργάνων·

50.  ενθαρρύνει την εφαρμογή, σε διάφορες χώρες ή καθεστώτα, προγραμμάτων τεκμαιρόμενης συναίνεσης στο πλαίσιο των οποίων οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν απευθείας σε μητρώο δωρητών οργάνων αφού ολοκληρώσουν ορισμένες διοικητικές διαδικασίες, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την εξάρτηση των ασθενών από τη μαύρη αγορά και αυξάνοντας παράλληλα την ποσότητα των διαθέσιμων οργάνων, έτσι ώστε να μειωθεί το οικονομικό κόστος των μεταμοσχεύσεων αλλά και η ανάγκη για ιατρικό τουρισμό·

51.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να αποτρέψουν τον «μεταμοσχευτικό τουρισμό» εγκρίνοντας μέτρα που αυξάνουν τη διαθεσιμότητα των νομίμως προμηθευόμενων οργάνων, με στόχο την καλύτερη πρόληψη της παράνομης εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων και την εφαρμογή διαφανούς συστήματος που θα επιτρέπει την καλύτερη ανιχνευσιμότητα των μεταμοσχευμένων οργάνων, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανωνυμία του δότη· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για να προωθήσει τη συμμετοχή των κρατών μελών της ΕΕ σε συνεργατικές συμπράξεις όπως η Eurotransplant και η Scandiatransplant·

52.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν την εμπορία και την υγεία είναι περιορισμένα, ιδίως όσον αφορά τη διανοητική και την ψυχική υγεία· υπογραμμίζει επίσης ότι οι ανάγκες των θυμάτων και των επιζώντων συχνά υποτιμούνται· καλεί, συνεπώς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να εφαρμόσουν ένα σύστημα παρακολούθησης των θεμάτων αυτών και να προωθήσουν την ενημέρωση σχετικά με τις συνέπειες της εμπορίας και τις ανάγκες των θυμάτων σε επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας·

Τα δικαιώματα των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προσφυγής

53.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν προσέγγιση που θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και θα εστιάζει στα θύματα και να τοποθετήσουν τα θύματα και τους ευάλωτους πληθυσμούς στο επίκεντρο όλων των προσπαθειών καταπολέμησης, πρόληψης της εμπορίας ανθρώπων και προστασίας των θυμάτων·

54.  καταγγέλλει τις ανησυχητικές αποκλίσεις μεταξύ των υποχρεώσεων του κράτους και του βαθμού στον οποίο εκπληρώνονται στην πράξη όσον αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων· επικροτεί την οδηγία 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας· προσβλέπει στην ορθή μεταφορά της εν λόγω οδηγίας από τα κράτη μέλη, η προθεσμία μεταφοράς της οποίας είχε οριστεί για τις 16 Νοεμβρίου 2015· καλεί τα κράτη, συμπεριλαμβανομένων των χωρών καταγωγής, διέλευσης και προορισμού, να παράσχουν ή να διευκολύνουν την πρόσβαση σε ένδικα μέσα που είναι δίκαια, επαρκή και κατάλληλα για όλα τα θύματα της εμπορίας στο έδαφός τους και εντός της αντίστοιχης δικαιοδοσίας τους, μεταξύ άλλων και για τους πολίτες άλλων κρατών·

55.  υπενθυμίζει ότι ο ταχύς και ακριβής εντοπισμός των θυμάτων έχει καίρια σημασία για την πραγμάτωση των δικαιωμάτων που νομίμως κατέχουν· επιμένει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα ανάπτυξης ικανοτήτων για τον εντοπισμό των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες μετανάστευσης, ασφάλειας και ελέγχου των συνόρων·

56.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να προβεί σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με τρίτες χώρες, κατά πρώτον, όσον αφορά την κατάρτιση των αστυνομικών αρχών και των μελών ανθρωπιστικών οργανώσεων ώστε να κατανοήσουν πώς θα προσεγγίσουν καλύτερα τα θύματα και, κατά δεύτερον, όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της ατομικής αξιολόγησης των θυμάτων για τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων αναγκών τους, της βοήθειας και της προστασίας που χρειάζονται·

57.  τονίζει τη σημασία της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης που κατοχυρώνεται στο άρθρο 82 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους οργανισμούς της ΕΕ να ενισχύσουν το καθεστώς των θυμάτων εμπορίας μέσω της πλήρους αμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών και διοικητικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν μέτρα προστασίας για τα θύματα εμπορίας, πράγμα που σημαίνει ότι το καθεστώς των θυμάτων, εφόσον αναγνωρισθεί σε ένα κράτος μέλος, θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και, ως εκ τούτου, τα θύματα (ή ενώσεις που τα εκπροσωπούν) πρέπει να λάβουν βοήθεια και συνδρομή σε περίπτωση μη αναγνώρισης του καθεστώτος τους όταν ταξιδεύουν εντός της Ένωσης·

58.  επιμένει ότι η ποινική δικαιοσύνη πρέπει να εγγυάται την ισότιμη και αποτελεσματική πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη και την παροχή ενημέρωσης σχετικά με τα νομικά τους δικαιώματα· καλεί όλα τα κράτη να συμμορφωθούν με τη διεθνή τους υποχρέωση να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των θυμάτων στη δικαιοδοσία τους και να εξασφαλίσουν την παροχή πλήρους στήριξης, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής ψυχολογικής υποστήριξης, στα θύματα, ανεξαρτήτως της προθυμίας τους να συνεργαστούν σε ποινικές διαδικασίες·

59.  επιβεβαιώνει ότι τα θύματα εμπορίας ανθρώπων έχουν το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής, στο οποίο περιλαμβάνονται η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η αναγνώριση νομικής ταυτότητας και ιθαγένειας, η επιστροφή περιουσιακών στοιχείων, η επαρκής επανόρθωση καθώς και η παροχή ιατρικής και ψυχολογικής περίθαλψης, νομικών και κοινωνικών υπηρεσιών και μακροπρόθεσμης στήριξης για (επαν)ένταξη, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής στήριξης·

60.  σημειώνει τη σημασία της καθολικής πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, ιδιαίτερα για τα θύματα εμπορίας, που μπορεί να αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τα πολλά σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα που απορρέουν άμεσα από την εκμετάλλευσή τους· καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν υπηρεσίες υγείας εύκολες στην πρόσβαση, καθώς και την παροχή μετέπειτα φροντίδας για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων·

61.  καλεί τα κράτη μέλη στα οποία έχει λάβει χώρα η εκμετάλλευση θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων, να προσφέρουν την κατάλληλη, απαραίτητη και ανάλογη με το φύλο ιατρική περίθαλψη με βάση τις ατομικές ανάγκες, με ιδιαίτερη προσοχή στα θύματα εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση·

62.  επισημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα που αποκτούν αναπηρία όσο είναι θύματα της εμπορίας ανθρώπων χρειάζονται μεγαλύτερη προστασία από την εκμετάλλευση και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η βοήθεια που παρέχεται στα εν λόγω εντοπισθέντα θύματα θα λαμβάνει υπόψη τις ειδικές τους ανάγκες·

63.  τονίζει την ανάγκη επανένταξης των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στην κοινωνία και της διασφάλισης του δικαιώματος προστασίας τους· καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν και να ενισχύσουν τα δίκτυα των κέντρων παροχής υποστήριξης και καταφυγίου, και να εξασφαλίσουν την παροχή υπηρεσιών, σε γλώσσα που μπορεί να καταλάβει το θύμα, και να τους παρέχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση· ζητεί να υπάρξει συνεργασία για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και προσπάθειες συνεργασίας μεταξύ MKO, οργανισμών, κυβερνητικών φορέων και υπηρεσιών, τόσο στις χώρες προορισμού όσο και στις χώρες καταγωγής, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου τα θύματα επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους·

64.  τονίζει τη σημασία του να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των θυμάτων της εμπορίας που καταθέτουν στο δικαστήριο εναντίον εκείνων που διαπράττουν την εμπορία·

65.  ζητεί να αποδοθεί μεγαλύτερη προσοχή στα θύματα στις ποινικές διαδικασίες· καλεί τις αρμόδιες αρχές να μεριμνήσουν ώστε τα θύματα εμπορίας να μην τίθενται υπό κράτηση και να μην αντιμετωπίζουν κίνδυνο να τιμωρηθούν για αδικήματα που διέπραξαν στο πλαίσιο της κατάστασής τους ως θύματα εμπορίας ανθρώπων, ιδίως στην περίπτωση της πορνείας, οποιασδήποτε άλλης μορφής σεξουαλική εκμετάλλευση ή καταναγκαστική εργασία· καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν την αρχή της μη ποινικοποίησης·

66.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα νομικά μέσα που θα διευκολύνουν τις δυνατότητες για τα θύματα εμπορίας να επικοινωνήσουν με τις αρχές, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους ή τα δικαιώματά τους ως θύματα·

67.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν, χωρίς καθυστέρηση, την οδηγία 2011/36/ΕΕ, και ιδίως το άρθρο 8, παράλληλα με όλα τα νομικά πλαίσια σχετικά με την εμπορία ανθρώπων· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε νομικές ενέργειες κατά των κρατών μελών που δεν την εφαρμόζουν, και να δημοσιοποιήσει το ταχύτερο δυνατό την έκθεση εφαρμογής που προβλεπόταν για τον Απρίλιο 2015·

68.  καλεί τις κυβερνήσεις να αναπτύξουν τείχη προστασίας μεταξύ των μεταναστευτικών αρχών και των επιθεωρήσεων εργασίας, ώστε να ενθαρρύνουν τα θύματα να υποβάλλουν καταγγελίες και να μην φοβούνται τη δράση των μεταναστευτικών αρχών σε βάρος τους όταν εντοπίζονται περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων·

69.  καλεί τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν την πράξη της χρήσης από πολίτες τους, των υπηρεσιών που παρέχονται από θύματα εμπορίας ανθρώπων, εφόσον μια τέτοια πράξη διαπράττεται εκτός του κράτους μέλους ή/και εκτός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εκπόρνευσης ή άλλων μορφών σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της καταναγκαστικής εργασίας ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της επαιτείας, της δουλείας ή άλλων πρακτικών παρεμφερών προς τη δουλεία, της ειλωτείας, της εκμετάλλευσης εγκληματικών δραστηριοτήτων ή της αφαίρεσης οργάνων·

70.  θεωρεί ότι το καθεστώς πρόσφυγα, αιτούντος άσυλο, κατόχου ανθρωπιστικής θεώρησης ή ατόμου που χρήζει διεθνούς προστασίας πρέπει να θεωρείται παράγοντας που καθιστά ευάλωτα τα θύματα εμπορίας ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συνεργασία των αρχών επιβολής του νόμου και των αρχών ασύλου προκειμένου να συνδράμουν τα θύματα εμπορίας ανθρώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας να καταθέσουν αίτηση προστασίας· επαναβεβαιώνει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται κατά της εμπορίας ανθρώπων δεν θα πρέπει να θίγουν τα δικαιώματα των θυμάτων εμπορίας, των μεταναστών, των προσφύγων και των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας·

71.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μέτρα ευαίσθητα ως προς το φύλο, προκειμένου να βελτιωθεί ο εντοπισμός των θυμάτων εμπορίας σε διαδικασίες ασύλου και επιστροφής, να διατηρούν πιο λεπτομερή και κατά φύλο αρχεία και να εξασφαλίζουν ότι στα θύματα θα διατίθενται οι κατάλληλες επιλογές υπηρεσιών υποστήριξης·

72.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η οδηγία 2011/36/ΕΕ δεν θίγει την αρχή της επαναπροώθησης σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων·

73.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν στους αιτούντες άσυλο που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων, τα ίδια δικαιώματα με τα δικαιώματα που χορηγούν σε άλλα θύματα εμπορίας ανθρώπων·

74.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM), η επιστροφή των μεταναστών και των προσφύγων εγκυμονεί εγγενείς κινδύνους ασφάλειας που συνδέονται με την πιθανότητα επανεμπορίας τους και οι οποίοι πρέπει να προσδιοριστούν, να αξιολογηθούν και να μετριαστούν δεδομένου ότι ο κίνδυνος που αντιπροσωπεύουν οι εκμεταλλευτές για τους μετανάστες θύματα εμπορίας συχνά αυξάνεται όταν έχουν κατορθώσει να διαφύγουν, έχουν έρθει σε επαφή με υπαλλήλους επιβολής του νόμου ή έχουν καταθέσει σε δικαστήριο(2)·

75.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταστήσουν πιο ορατή στους πληθυσμούς την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, με ιδιαίτερη εστίαση στα αεροδρόμια, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς στα λεωφορεία, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια και στους συναφείς χώρους εργασίας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ενημέρωση των δημοσίων υπαλλήλων τους αφενός σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τον εντοπισμό των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων, και αφετέρου, σχετικά με τη δημοσίευση της Επιτροπής για τα δικαιώματα των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στην ΕΕ, ενθαρρύνοντας την ενεργό τους χρήση·

76.  ενθαρρύνει την παροχή στοχευμένης χρηματοδότησης από την ΕΕ σε τοπικές ΜΚΟ με σκοπό τον εντοπισμό και την παροχή στήριξης σε θύματα εμπορίας ανθρώπων καθώς και για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των πληθυσμών που είναι ευάλωτοι στην εκμετάλλευση και την εμπορία ανθρώπων· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και να παράσχουν ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους·

Συνεργασία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο

77.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το τρέχον επίπεδο διεθνούς συνεργασίας σε υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων είναι ανεπαρκές, ιδίως όσον αφορά τις χώρες καταγωγής και διέλευσης, και αυτό αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην αποτελεσματική καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· ζητεί να υπάρξει ενισχυμένος συντονισμός και συνεργασία και συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών για τη διερεύνηση και την καταπολέμηση της διεθνικής εμπορίας ανθρώπων, ενισχύοντας την παροχή οικονομικής και τεχνικής συνδρομής και τη διασυνοριακή επικοινωνία, συνεργασία και ανάπτυξη ικανοτήτων σε επίπεδο κυβέρνησης και αρχών επιβολής του νόμου, μεταξύ άλλων σε επίπεδο συνοριοφυλάκων, υπαλλήλων μετανάστευσης και ασύλου, ερευνητών στο πλαίσιο ποινικών διώξεων και σε επίπεδο υπηρεσιών στήριξης των θυμάτων, κοινωνίας των πολιτών και υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, σχετικά, μεταξύ άλλων, με τους τρόπους εντοπισμού και προστασίας των θυμάτων και με την εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης των χωρών προέλευσης, διέλευσης και προορισμού που δεν έχουν επικυρώσει το Πρωτόκολλο του Παλέρμο των Ηνωμένων Εθνών· καλεί την ΕΕ να αναπτύξει περιφερειακή προσέγγιση, εστιάζοντας στις «διαδρομές» της εμπορίας ανθρώπων προκειμένου να προσφέρονται ειδικές απαντήσεις σε κάθε περιφέρεια ανάλογα με το είδος εκμετάλλευσης· υπογραμμίζει, επιπλέον, τη χρησιμότητα των διεθνών προγραμμάτων ανταλλαγών για τους επαγγελματίες στον τομέα της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων·

78.  καλεί την Επιτροπή, τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν την κατάρτιση με γνώμονα το φύλο, του προσωπικού των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των συνοριακών υπηρεσιών, προκειμένου να είναι αυτοί σε θέση να εντοπίζουν καλύτερα και να βοηθούν τα δυνητικά θύματα εμπορίας ανθρώπων, ιδίως της εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση·

79.  επιμένει ότι είναι αναγκαίο η ΕΕ να ενισχύσει την αστυνομική και δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και με τρίτες χώρες, ιδίως με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, στην πρόληψη, την έρευνα και τη δίωξη όσον αφορά υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων, κυρίως μέσω της Ευρωπόλ και της Eurojust, μεταξύ άλλων με ανταλλαγή πληροφοριών, κυρίως σχετικά με τις γνωστές οδούς διακίνησης, συμμετοχή σε κοινές ομάδες έρευνας και στην καταπολέμηση της προσέλκυσης ανθρώπων για σκοπούς εμπορίας μέσω του διαδικτύου και άλλων ψηφιακών μέσων· υπογραμμίζει τη σημασία της συστηματικής ανταλλαγής δεδομένων και της ενημέρωσης, από το σύνολο των κρατών μελών, των βάσεων δεδομένων Focal Point Phoenix και Focal Point Twins της Ευρωπόλ· ενθαρρύνει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ και της Ιντερπόλ στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και υπενθυμίζει ότι οι ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ κρατών μελών και με τρίτες χώρες θα πρέπει να τηρούν πλήρως τα πρότυπα της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων· καλεί τα κράτη μέλη να συγκεντρώσουν πιο συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και να βελτιώσουν την ανταλλαγή αυτών των δεδομένων μεταξύ τους και με τρίτες χώρες·

80.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εφοδιάσουν τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τις αστυνομικές υπηρεσίες τους με το αναγκαίο προσωπικό και οικονομικούς πόρους ώστε να είναι σε θέση οι υπηρεσίες αυτές να συγκεντρώνουν επίσης πληροφορίες από τις οικογένειες ή από άλλες πηγές, να ανταλλάσσουν αυτές τις πληροφορίες με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές και να προβαίνουν στην κατάλληλη επεξεργασία και ανάλυση αυτών των πληροφοριών·

81.  τονίζει ότι οι χώρες διέλευσης αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, καθώς στο στάδιο της διέλευσης δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η εκμετάλλευση των θυμάτων· τονίζει τη σημασία της συμπληρωματικής κατάρτισης της συνοριακής αστυνομίας προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικασία εντοπισμού·

82.  υπογραμμίζει τις πολυάριθμες προκλήσεις που συνδέονται με τη διασυνοριακή μετανάστευση εργατικού δυναμικού, ιδίως τον κίνδυνο να καταστούν οι μετανάστες παράνομοι και να στερηθούν τα πιο θεμελιώδη δικαιώματά τους· ζητεί να θεσπιστούν μηχανισμοί για τη διασυνοριακή μετανάστευση εργατικού δυναμικού τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να αυξηθεί και να επισημοποιηθεί η νόμιμη μετανάστευση εργατικού δυναμικού·

83.  αναγνωρίζει την προσπάθεια της ΕΕ να δημιουργήσει επισημοποιημένους διαύλους για τη διασυνοριακή μετανάστευση εργατικού δυναμικού και ζητεί να καταβληθούν περισσότερο συνεκτικές και ενισχυμένες προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση· επισημαίνει τις δυνατότητες της επισημοποίησης της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού ως μέσου πρόληψης της εμπορίας ανθρώπων και μέσου διάσωσης ζωών·

84.  παροτρύνει την ΕΕ να ενισχύσει τη συνεργασία της με ΜΚΟ και άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων με την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης και συντονισμένης βοήθειας, προκειμένου να ενισχυθούν η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η ανάπτυξη πολιτικών, η εφαρμογή και η ενίσχυση της έρευνας, μεταξύ άλλων και με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, και εστιάζοντας ιδιαίτερα στην πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη και στην αποτελεσματική δίωξη των δραστών·

85.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2011/36/ΕΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και να συνεργάζονται στενά με αυτές, ειδικότερα στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για τη διαμόρφωση πολιτικών, εκστρατειών για τη βελτίωση της πληροφόρησης και της ευαισθητοποίησης, ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κατάρτισης τόσο στην παρακολούθηση όσο και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των μέτρων για την καταπολέμηση της εμπορίας· επισημαίνει, επιπλέον, ότι οι ΜΚΟ θα πρέπει επίσης να παρέχουν συνδρομή όσον αφορά την έγκαιρη ταυτοποίηση των θυμάτων, την αρωγή και την υποστήριξή τους· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι ΜΚΟ προστατεύονται από αντίποινα, απειλές και εκφοβισμούς και κυρίως ότι δεν υφίστανται ποινικές διώξεις όταν βοηθούν θύματα εμπορίας που βρίσκονται σε παράτυπη κατάσταση·

86.  καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τη διεθνή κοινότητα να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της πρόληψης και καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων σε περιβάλλοντα κρίσης, όπως οι φυσικές καταστροφές και οι ένοπλες συγκρούσεις, προκειμένου να είναι λιγότερο ευάλωτα τα θύματα απέναντι στους διακινητές και σε άλλα εγκληματικά δίκτυα· τονίζει ότι η προστασία πρέπει να παρέχεται σε όλους όσοι το δικαιούνται βάσει των διεθνών και περιφερειακών συμβάσεων·

87.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα άτομα που, για λόγους αιφνίδιας ή σταδιακής κλιματικής αλλαγής που επηρεάζει δυσμενώς τις ζωές ή τις συνθήκες διαβίωσής τους, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον συνήθη τόπο κατοικίας τους, διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να καταστούν θύματα της εμπορίας ανθρώπων· τονίζει ότι αυτό το είδος κινητικότητας των ανθρώπων που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή έχει ισχυρή οικονομική διάσταση, καθότι περιλαμβάνει την απώλεια των μέσων βιοπορισμού και τη μείωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών, με αποτέλεσμα τα ενδιαφερόμενα άτομα, λόγω της ευάλωτης κατάστασής τους, να κινδυνεύουν άμεσα να καταστούν θύματα καταναγκαστικής εργασίας ή δουλείας·

Η πολιτική της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο της εξωτερικής της δράσης

88.  αναγνωρίζει και στηρίζει το έργο του Συντονιστή Δράσης της ΕΕ κατά της Εμπορίας που διορίστηκε με σκοπό τη βελτίωση του συντονισμού και της συνοχής μεταξύ των θεσμικών οργάνων, των οργανισμών και των κρατών μελών της ΕΕ, αφενός, και των χωρών εκτός ΕΕ και των διεθνών φορέων, αφετέρου, και παροτρύνει τον Συντονιστή να αναπτύξει περαιτέρω συγκεκριμένες κοινές δράσεις και μέτρα μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών, των τρίτων χωρών και των διεθνών φορέων με σκοπό την ανάπτυξη συνεκτικότερης και αποτελεσματικότερης συνεργασίας όσον αφορά την καθιέρωση συστημάτων για τον εντοπισμό, την προστασία και τη βοήθεια των θυμάτων της εμπορίας, καθώς και να ενισχύσει την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, να επιδιώξει την εντατικοποίηση των διώξεων σε βάρος των διακινητών και να δημιουργήσει ένα δίκτυο που θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις εντεινόμενες ανησυχίες·

89.  παροτρύνει την ΕΕ να καταβάλει τις προσπάθειες που απαιτούνται σε διεθνές επίπεδο για την πρόληψη και την καταστολή του δουλεμπορίου προκειμένου να επιτύχει, σταδιακά και όσο το δυνατόν ταχύτερα, την πλήρη εξάλειψη της δουλείας σε όλες τις μορφές της·

90.  θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία οι στρατηγικές που αποσκοπούν στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων να αντιμετωπίσουν τους παράγοντες που διευκολύνουν και τα εμφατικά αίτια και τις συνθήκες πίσω από αυτό το φαινόμενο και να ακολουθήσουν ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία θα συγκεντρώνει διάφορους παράγοντες, εντολές και προοπτικές, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο· είναι της άποψης ότι οι στρατηγικές πρόληψης θα πρέπει να περιλαμβάνουν δράσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας, της καταπίεσης, της έλλειψης σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ένοπλων συγκρούσεων και των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, και θα πρέπει να στοχεύουν στη μείωση της ευπάθειας των εν δυνάμει θυμάτων, την αποθάρρυνση της ζήτησης για τις υπηρεσίες των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, το οποίο μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως αιτία, την αύξηση της δημόσιας εκπαίδευσης και την εξάλειψη της διαφθοράς των δημοσίων υπαλλήλων· καλεί, επιπλέον, όλα τα κράτη να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Παλέρμο·

91.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να επικυρώσουν όλες τις σχετικές διεθνείς πράξεις, συμφωνίες και νομικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της Σύμβασης της Kωνσταντινούπολης, και να εντείνουν τις προσπάθειες προκειμένου η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική, συντονισμένη και συνεκτική· ενθαρρύνει την ΕΕ να ζητήσει την επικύρωση όλων των σχετικών διεθνών πράξεων·

92.  καλεί τους εκπροσώπους της ΕΕ να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στον πολιτικό διάλογο της ΕΕ με τρίτες χώρες, καθώς επίσης και μέσω των προγραμμάτων συνεργασίας και στο πλαίσιο πολυμερών και περιφερειακών φόρα, μεταξύ άλλων μέσω δημόσιων δηλώσεων·

93.  καλεί την ΕΕ να επανεξετάσει τα προγράμματα βοήθειας στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων, να στοχεύσει καλύτερα τη χρηματοδότηση και να καταστήσει την εμπορία ανθρώπων αυτοτελή τομέα συνεργασίας· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την αύξηση των πόρων για τις υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ που ασχολούνται με την εμπορία ανθρώπων· παροτρύνει την Επιτροπή να επαναξιολογεί τακτικά τον κατάλογο των χωρών προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής, ώστε να διασφαλίζει ότι αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα και να τις καταστήσει περισσότερο ευέλικτες και προσαρμόσιμες στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και στις αναδυόμενες τάσεις·

94.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη όπως, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των νομικών μέτρων για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, διευρύνουν επίσης τον ορισμό της εμπορίας, εισάγοντας στο πεδίο εφαρμογής της τα νέα μέσα εμπορίας·

95.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις δράσεις που σχετίζονται με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στο τρέχον σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων·

96.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάγκη ενδεχόμενης αναθεώρησης της εντολής της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ούτως ώστε να προστεθεί στις αρμοδιότητές της, μετά τη δημιουργία της, η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

97.  ζητεί η πολιτική της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων να γίνει πιο αποτελεσματική, με το να ενσωματωθεί σταθερά στις ευρύτερες στρατηγικές της ΕΕ για την ασφάλεια, την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την οικονομική ανάπτυξη, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τη μετανάστευση και τις εξωτερικές σχέσεις·

98.  καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν συνεκτική πολιτική τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο, τοποθετώντας, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα στο κέντρο των σχέσεων της ΕΕ με όλες τις τρίτες χώρες, αξιοποιώντας, ιδίως, τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις ως κίνητρα·

99.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα των φύλων και η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων θα παραμείνουν στο επίκεντρο των αναπτυξιακών πολιτικών της ΕΕ και των εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ευαίσθητα από την άποψη φύλου μέτρα κατά τη δημιουργία νέων αναπτυξιακών πολιτικών και κατά την αναθεώρηση υφιστάμενων πολιτικών·

100.  τονίζει ότι η οικονομική και κοινωνική χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών θα βελτιώσει την ευάλωτη θέση τους ως δυνητικών θυμάτων, και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την στοχοθετημένη δράση της υπέρ της ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις αναπτυξιακές της δράσεις και να διασφαλίσει ότι η ισότητα των φύλων, από κοινού με τα δικαιώματα των γυναικών, θα παραμείνουν στην ημερήσια διάταξη του πολιτικού διαλόγου με τις τρίτες χώρες·

101.  τονίζει τη σημασία των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, ιδιαίτερα του 5.2 που καλεί για την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στην δημόσια και ιδιωτική σφαίρα, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κάθε είδους εκμετάλλευσης·

102.  καλεί την ΕΕ να στηρίξει τις τρίτες χώρες στις προσπάθειές τους να αυξήσουν τον εντοπισμό, τη βοήθεια και την επανένταξη θυμάτων και να ασκούν διώξεις για εμπορία ανθρώπων, μέσω της θέσπισης και της εφαρμογής επαρκούς νομοθεσίας και μέσω της εναρμόνισης των νομικών ορισμών, των διαδικασιών και της συνεργασίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα·

103.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι το προσωπικό των αρχών επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού οργανισμών όπως ο Frontex, η Ευρωπόλ και η EASO, καθώς και άλλοι υπάλληλοι που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με θύματα ή δυνητικά θύματα εμπορίας ανθρώπων, λαμβάνει την κατάλληλη κατάρτιση ώστε να είναι σε θέση να ασχοληθεί με περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων, με μια ολοκληρωμένη διατομεακή προοπτική, με έμφαση στις ειδικές ανάγκες των γυναικών, των παιδιών και άλλων ευάλωτων ομάδων που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων, όπως οι Ρομά και οι πρόσφυγες, και για το πώς θα δοθούν κίνητρα και πλήρης προστασία στα θύματα εμπορίας ανθρώπων και άλλα άτομα προκειμένου να καταγγέλλουν τους διακινητές·

104.  εκτιμά ότι ο εντοπισμός των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων που προέρχονται από τρίτες χώρες πρέπει να πραγματοποιείται όσο το δυνατόν νωρίτερα και ότι πρέπει να καταβάλλονται ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες στα σύνορα προκειμένου να εντοπίζονται τα θύματα κατά την είσοδό τους στην ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τρίτες χώρες για τη βελτίωση των υφισταμένων κατευθυντήριων γραμμών που μπορούν να βοηθήσουν τις προξενικές υπηρεσίες και τους συνοριοφύλακες στην ταυτοποίηση των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά τις συνεντεύξεις στα σύνορα· υπογραμμίζει επίσης ότι η συνοριοφυλακή και η ακτοφυλακή πρέπει να έχουν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της Ευρωπόλ·

105.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία με τρίτες χώρες με σκοπό την καταπολέμηση κάθε μορφής εμπορίας ανθρώπων και με ιδιαίτερη προσοχή στη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της εμπορίας, για την καταπολέμηση ειδικά των παιδικών γάμων, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των γυναικών και των κοριτσιών και του σεξουαλικού τουρισμού· καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να εντείνουν τη δράση τους στο πλαίσιο της διαδικασίας του Χαρτούμ, μέσω της αύξησης του αριθμού των συγκεκριμένων προγραμμάτων προς υλοποίηση και της ενεργού συμμετοχής μεγαλύτερου αριθμού κρατών.

106.  ζητεί από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και την ΕΥΕΔ, στις διαπραγματεύσεις τους με τρίτες χώρες για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών, συμφωνιών επανεισδοχής και συμφωνιών συνεργασίας, να δίνουν έμφαση στην ανάγκη αποτελεσματικής καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, αύξησης των διώξεων κατά των δραστών και βελτίωσης της προστασίας των θυμάτων εκ μέρους των τρίτων χωρών·

107.  καλεί την ΕΕ να εστιάσει αποτελεσματικά τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση τόσο της εμπορίας ανθρώπων όσο και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τον χαρακτηρισμό των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων μεταξύ των προσφύγων και των μεταναστών ή μεταξύ των θυμάτων παραβιάσεων και καταχρηστικών συμπεριφορών στο πλαίσιο της λαθραίας διακίνησης που ελέγχεται από εγκληματικά δίκτυα

108.  υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητες οι προπαρασκευαστικές εργασίες, η κατάρτιση αστυνομικών για διεθνείς μη στρατιωτικές αστυνομικές αποστολές καθώς και η κατάρτιση των διπλωματών, των υπαλλήλων σύνδεσης, των προξενικών υπαλλήλων και των υπευθύνων αναπτυξιακής συνεργασίας με σκοπό τη βελτίωση του εντοπισμού των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων· θεωρεί αναγκαία την κατάρτιση των εν λόγω ομάδων καθώς αποτελούν συνήθως το πρώτο σημείο επαφής για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, και ζητεί την ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των υπαλλήλων αυτών σε επαρκές υλικό για την ενημέρωση των ατόμων που κινδυνεύουν να πέσουν θύματα εμπορίας·

109.  υπενθυμίζει ότι η έναρξη, στις 7 Οκτωβρίου 2015, της δεύτερης φάσης της EUNAVFOR MED, γνωστή και ως Επιχείρηση Σοφία, καθιστά δυνατή την ουσιαστική καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, καθώς επιτρέπει την επιβίβαση, την πραγματοποίηση έρευνας, την κατάσχεση και την εκτροπή πορείας σκαφών και πλοίων στην ανοικτή θάλασσα σχετικά με τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι χρησιμοποιούνται για την εμπορία ανθρώπων· υπενθυμίζει ότι, μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 48 διακινητές και έμποροι ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στα χέρια της ιταλικής δικαιοσύνης· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει και να εντείνει τις επιχειρήσεις της στη Μεσόγειο·

110.  καλεί την ΕΕ να βρει απτές λύσεις όσον αφορά τη νόμιμη, μη ενέχουσα εκμετάλλευση και ασφαλή είσοδο των μεταναστών και των προσφύγων στην ΕΕ· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και στην ΕΕ ότι πρέπει να συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο, μέσω της συμπερίληψης της αρχής της μη επαναπροώθησης σε όλες τις πολιτικές τους και ιδίως στις πολιτικές μετανάστευσης· υπενθυμίζει ότι το κράτος υποδοχής και το κράτος προέλευσης πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφαλή εθελοντική επιστροφή των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, και ότι πρέπει να παρέχονται νόμιμες εναλλακτικές λύσεις αντί του επαναπατρισμού στην περίπτωση που ο επαναπατρισμός ενέχει κινδύνους για τη ασφάλεια των εν λόγω ατόμων και/ή την ασφάλεια της οικογένειάς τους· υποστηρίζει ότι τα κράτη υποδοχής και προέλευσης πρέπει να παρέχουν τις απαραίτητες συνθήκες ασφάλειας και επανένταξης στα θύματα εμπορίας ανθρώπων, άμα τη επιστροφή τους·

111.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και με τις αρχές που εμπεριέχονται στο δίκαιο περί ασύλου·

112.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει προγράμματα υπέρ της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων με τη συμμετοχή βασικών παραγόντων από τρίτες χώρες, καθώς και των πολιτιστικών διαμεσολαβητών, προκειμένου να συμβάλουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των κοινοτήτων σχετικά με την εμπορία ανθρώπων και στη θωράκιση των κοινοτήτων έναντι της διείσδυσης του οργανωμένου εγκλήματος·

113.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες για να προστατεύσουν και να εντοπίσουν κάθε πρόσφυγα ή μετανάστη που έχει εξαφανιστεί, ιδίως παιδιά, τα οποία έχουν φτάσει στην Ευρώπη μόνα τους·

114.  χαιρετίζει τη δράση της Ευρωπόλ, ιδίως στο πλαίσιο του Focal Point Twins, με στόχο τον εντοπισμό των ατόμων που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες με σκοπό την κακοποίηση παιδιών· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με την Ευρωπόλ διασφαλίζοντας τη συστηματική και ταχεία ανταλλαγή δεδομένων·

115.  υπενθυμίζει ότι, πριν από τη σύναψη συμφωνίας απελευθέρωσης των θεωρήσεων, η Επιτροπή αξιολογεί τους κινδύνους που αντιπροσωπεύει η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα ιδίως σε θέματα παράνομης μετανάστευσης· εμμένει στο γεγονός ότι τα κυκλώματα διακίνησης μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να συμπεριλάβει την αποτελεσματική συνεργασία των ενδιαφερομένων τρίτων χωρών σε θέματα εμπορίας ανθρώπων μεταξύ των κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται ενόψει κάθε συμφωνίας απελευθέρωσης των θεωρήσεων·

116.  επισημαίνει ότι η ΕΕ χρειάζεται μια δεσμευτική και υποχρεωτική νομοθετική προσέγγιση της επανεγκατάστασης, όπως προβλέπεται στο θεματολόγιο της Επιτροπής για τη μετανάστευση· επισημαίνει ότι η εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά προς την επανεγκατάσταση, για την επείγουσα προστασία, συχνά σε προσωρινή βάση, όσων βρίσκονται σε επισφαλέστερη θέση όπου κρίνεται αναγκαίο, π.χ. ασυνόδευτων ανηλίκων ή προσφύγων με αναπηρία, ή όσων χρειάζονται επείγουσα ιατρική διακομιδή·

117.  καλεί την ΕΕ να μοιραστεί με τις τρίτες χώρες την εκπόνηση ενός τυποποιημένου συστήματος συλλογής και ανάλυσης ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων για την εμπορία ανθρώπων με σκοπό την ανάπτυξη ενός κοινού ή τουλάχιστον συγκρίσιμου προτύπου στην ΕΕ και στις τρίτες χώρες που θα χρησιμεύει για τη συλλογή και την ανάλυση στοιχείων σε σχέση με όλες τις πτυχές της εμπορίας ανθρώπων· υπογραμμίζει την ανάγκη διάθεσης επαρκών πόρων για τη συλλογή δεδομένων και την έρευνα σχετικά με την εμπορία ανθρώπων·

118.  ενθαρρύνει την ΕΕ να αναπτύξει νέα στρατηγική για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων μετά το 2016, η οποία θα διαθέτει ισχυρότερη και πιο στοχευμένη εξωτερική διάσταση και θα δίνει προστιθέμενη προτεραιότητα στην ανάπτυξη συμπράξεων με την τοπική κοινωνία των πολιτών στις χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού που δεν ανήκουν στην ΕΕ, με τις κυβερνήσεις και με τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και στην αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών και οικονομικών πτυχών της εμπορίας ανθρώπων·

o
o   o

119.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και στις αντιπροσωπείες της ΕΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0470.
(2) Βλέπε σ. 23 της έκθεσης του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM), «Counter Trafficking and Assistance to Vulnerable Migrants Annual Report of Activities 2011» (Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2011 σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την παροχή βοήθειας στους ευάλωτους μετανάστες).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου