Indiċi 
Testi adottati
It-Tlieta, 5 ta' Lulju 2016 - StrasburguVerżjoni finali
Ftehim UE-Perù dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir ***
 Limiti tal-emissjonijiet għall-makkinarju mobbli mhux maħsub biex jintuża fit-triq ***I
 Rifuġjati: inklużjoni soċjali u integrazzjoni fis-suq tax-xogħol
 L-istandards soċjali u ambjentali, id-drittijiet tal-bniedem u r-responsabbiltà korporattiva
 Strateġija futura ġdida progressiva u innovattiva dwar il-kummerċ u l-investiment
 Il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin fir-relazzjonijiet esterni tal-UE

Ftehim UE-Perù dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir ***
PDF 249kWORD 61k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Lulju 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Perù dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir (12099/2015 – C8-0143/2016 – 2015/0199(NLE))
P8_TA(2016)0295A8-0197/2016

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (12099/2015),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Perù dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir (12097/2015),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 77(2)(a) u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a)(v), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8–0143/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1), l-ewwel u t-tielet paragrafi, l-Arikolu 99(2) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0197/2016),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tar-Repubblika tal-Perù.


Limiti tal-emissjonijiet għall-makkinarju mobbli mhux maħsub biex jintuża fit-triq ***I
PDF 339kWORD 102k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Lulju 2016 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti relatati mal-limiti tal-emissjonijiet u l-approvazzjoni tat-tip għall-magni ta’ kombustjoni interna għall-makkinarju mobbli mhux maħsub biex jintuża fit-triq (COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD))
P8_TA(2016)0296A8-0276/2015

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2014)0581),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8‑0168/2014),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-18 ta' Frar 2015(1),

–  wara li kkunsidra l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-22 ta' April 2016 li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A8-0276/2015),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-5 ta’ Lulju 2016 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2016/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti relatati mal-limiti tal-emissjonijiet ta’ inkwinanti gassużi u partikolati u l-approvazzjoni tat-tip għall-magni b’kombustjoni interna għal makkinarju mobbli mhux tat-triq, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1024/2012 u (UE) Nru 167/2013, u li jemenda u jirrevoka d-Direttiva 97/68/KE

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel mal-att leġislattiv finali, r-Regolament (UE) 2016/1628.)

(1) Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.


Rifuġjati: inklużjoni soċjali u integrazzjoni fis-suq tax-xogħol
PDF 464kWORD 213k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Lulju 2016 dwar ir-rifuġjati: inklużjoni soċjali u integrazzjoni fis-suq tax-xogħol (2015/2321(INI))
P8_TA(2016)0297A8-0204/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 78 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' Ġinevra tal-1951 u l-protokoll addizzjonali tagħha,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' April 2015 dwar l-aħħar traġedji fil-Mediterran u l-politiki tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Settembru 2015 dwar il-migrazzjoni u r-rifuġjati fl-Ewropa(2),

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni ta' Għaxar Punti tal-Kummissjoni dwar il-Migrazzjoni, ippreżentat fil-Kunsill Konġunt tal-Affarijiet Barranin u tal-Intern li ltaqa' fil-Lussemburgu fl-20 ta' April 2015,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni" (COM(2015)0240),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Ġunju 2016 bit-titolu "Pjan ta' azzjoni dwar l-integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi" (COM(2016)0377),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet tad-dħul u tar-residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-finijiet ta' impjieg b'ħiliet għolja (COM(2016)0378),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Ġunju 2016 bit-titolu "Aġenda Ġdida għall-Ħiliet għall-Ewropa" (COM(2016)0381),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi lista komuni tal-UE ta' pajjiżi ta' oriġini bla periklu għall-finijiet tad-Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali, u li jemenda d-Direttiva 2013/32/UE (COM(2015)0452),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2013/33/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 li tistabbilixxi l-istandards dwar l-akkoljenza ta' applikanti għall-protezzjoni internazzjonali (Direttiva dwar l-Akkoljenza),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar ir-ritorn" (COM(2015)0453),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi "Manwal ta' Ritorn" li għandu jintuża mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri meta jkunu qed iwettqu kompiti relatati mar-ritorn (C(2015)6250),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-regoli dwar l-Akkwist Pubbliku b'rabta mal-kriżi attwali tal-asil (COM(2015)0454),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta mill-Kummissjoni u mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà intitolata "L-indirizzar tal-Kriżi tar-Rifuġjati fl-Ewropa: Ir-Rwol tal-Azzjoni Esterna tal-UE" (JOIN(2015)0040),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar l-istabbiliment ta' Fond Fiduċjarju ta' Emerġenza tal-Unjoni Ewropea għall-istabilità u li jindirizza l-kawżi fundamentali tal-migrazzjoni irregolari u l-persuni spostati fl-Afrika (C(2015)7293),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-ġestjoni tal-kriżi tar-rifuġjati: miżuri operazzjonali, baġitarji u legali skont l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni (COM(2015)0490),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Mejju 2015 bit-titolu "Pjan ta' Azzjoni tal-UE kontra t-traffikar tal-migranti (2015-2020)" (COM(2015)0285),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-Aġenda Ewropea għall-Integrazzjoni ta' Persuni bin-Nazzjonalità ta' Pajjiżi Terzi,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-Ġestjoni tal-kriżi tar-rifuġjati: Sitwazzjoni Attwali tal-Implimentazzjoni tal-Azzjonijiet ta' Prijorità taħt l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni" (COM(2015)0510),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet adottati mill-Kunsill Ewropew fil-laqgħa tiegħu f'Ġunju 2014, fil-laqgħa speċjali tiegħu tat-23 ta' April 2015, fil-laqgħa tiegħu tal-25 u s-26 ta' Ġunju 2015, fil-laqgħa informali tal-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern dwar il-migrazzjoni tat-23 ta' Settembru 2015, fil-laqgħa tiegħu tal-15 ta' Ottubru 2015, u fil-laqgħa tiegħu tas-17 u t-18 ta' Diċembru 2015 u tat-18 u d-19 ta' Frar 2016,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet adottati mill-Kunsill dwar pajjiżi ta' oriġini bla periklu fil-laqgħa tiegħu tal-20 ta' Lulju 2015, dwar il-migrazzjoni fil-laqgħa tiegħu tal-20 ta' Lulju 2015, dwar il-futur tal-politika tar-ritorn fil-laqgħa tiegħu tat-8 ta' Ottubru 2015, dwar il-migrazzjoni fil-laqgħa tiegħu tat-12 ta' Ottubru 2015, dwar miżuri biex tiġi indirizzata l-kriżi tar-rifuġjati u l-migrazzjoni fil-laqgħa tiegħu tad-9 ta' Novembru 2015, u dwar l-apolidija fil-laqgħa tiegħu tal-4 ta' Diċembru 2015,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet adottati mir-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri li ltaqgħu fi ħdan il-Kunsill dwar ir-risistemazzjoni permezz ta' skemi multilaterali u nazzjonali ta' 20 000 persuna fi bżonn ċar ta' protezzjoni internazzjonali fil-laqgħa tagħhom tal-20 ta' Lulju 2015,

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni Konġunt bejn l-UE u t-Turkija tal-15 ta' Ottubru 2015,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Konferenza ta' Livell Għoli dwar il-Lvant tal-Mediterran - Ir-Rotta tal-Balkani tal-Punent, li ġiet adottata fit-8 ta' Ottubru 2015, kif ukoll id-dikjarazzjoni tal-mexxejja adottata fil-laqgħa dwar il-flussi tar-rifuġjati tul ir-rotta tal-Balkani tal-Punent, fil-25 ta' Ottubru 2015,

–  wara li kkunsidra l-pjan ta' azzjoni u d-dikjarazzjoni politika adottati matul is-summit bejn l-UE u l-Afrika dwar il-migrazzjoni, li sar fil-Belt Valletta fil-11 u t-12 ta' Novembru 2015,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2003/86/KE tat-22 ta' Settembru 2003 dwar id-dritt għar-riunifikazzjoni tal-familja,

–  wara li kkunsidra r-Rapport Konġunt tal-Kummissjoni u tal-Kunsill dwar l-Impjiegi li jakkumpanja l-komunikazzjoni dwar l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2016,

–  wara li kkunsidra r-rizoluzzjoni 1994 (2014) tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa,

–  wara li kkunsidra l-ħidma u r-rapporti tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO), u b'mod partikolari r-Rapport Annwali tiegħu dwar is-Sitwazzjoni tal-asil fl-Unjoni Ewropea 2014,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 33(1) u (2) tal-Konvenzjoni tal-1984 kontra t-Tortura u Trattamenti jew Pieni Oħra Krudili, Inumani jew Degradanti,

–  wara li kkunsidra l-ħidma, ir-rapporti annwali u l-istudji tal-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali (FRA), u b'mod partikolari l-istudji tagħha dwar forom ħorox ta' sfruttament tax-xogħol,

–  wara li kkunsidra l-istudji tad-Dipartiment Tematiku A dwar l-Integrazzjoni tal-Migranti u l-Effetti tagħha fuq is-Suq tax-Xogħol, l-istudji tad-Dipartiment Tematiku C dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 80 tat-TFUE, dwar approċċi ġodda, toroq alternattivi u mezzi ta' aċċess għal proċeduri tal-asil għal persuni li jfittxu protezzjoni internazzjonali, dwar l-esplorazzjoni ta' possibilitajiet ġodda għal leġiżlazzjoni dwar il-migrazzjoni tal-ħaddiema lejn l-UE, dwar it-titjib tas-sistema Ewropea komuni tal-asil u alternattivi għal Dublin, u dwar il-kooperazzjoni tal-UE ma' pajjiżi terzi fil-qasam tal-migrazzjoni, u n-noti u d-dokumenti tad-Dipartimenti Tematiċi A u D dwar il-fondi tal-UE għall-politiki tal-migrazzjoni u l-integrazzjoni tar-rifuġjati: analiżi tal-effiċjenza u l-aħjar prattika għall-futur, u l-istudju tad-Dipartiment Tematiku EXPO dwar il-migranti fil-Mediterran: protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem,

–  wara li kkunsidra l-istudji min-Netwerk Ewropew dwar il-Migrazzjoni (EMN), u b'mod partikolari l-istudju tiegħu dwar il-politiki, il-prattiki u d-data dwar vjaġġaturi minorenni mhux akkumpanjati,

–  wara li kkunsidra l-ħidma u r-rapporti tal-Kummissarju Għoli tan-NU għar-Rifuġjati,

–  wara li kkunsidra l-ħidma u r-rapporti tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-migranti,

–  wara li kkunsidra l-ħidma u r-rapporti tal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni,

–  wara li kkunsidra l-ħidma u r-rapporti tal-Kunsill Ewropew għar-Rifuġjati u l-Eżiljati,

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni – Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni, adottata fil-115-il sessjoni plenarja tiegħu tat-3 u l-4 ta' Diċembru 2015,

–  wara li kkunsidra l-Opinjonijiet tal-10 ta' Diċembru 2015, tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni u dwar il-Pjan ta' Azzjoni tal-UE kontra t-traffikar tal-migranti,

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-27 ta' April 2016 dwar l-integrazzjoni tar-rifuġjati fl-UE,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Diċembru 2014 dwar is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni(3),

–  wara li kkunsidra l-esperjenza miksuba permezz tal-programm EQUAL u l-lezzjonijiet misluta,

–  wara li kkunsidra l-Prinċipji Bażiċi Komuni għall-Politika dwar l-Integrazzjoni tal-Immigranti fl-UE, adottati mill-Kunsill Ġustizzja u Affarijiet Interni f'Novembru 2004, partikolarment il-prinċipji 3, 5 u 7,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2013 dwar l-integrazzjoni tal-migranti, l-effetti tagħha fuq is-suq tax-xogħol u d-dimensjoni esterna tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali(4);

–  wara li kkunsidra l-pubblikazzjonijiet rilevanti tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD), b'mod partikolari "Indicators of Immigrant Integration 2015: Settling In", "Making Integration Work: Refugees and others in need of protection", and "A New Profile of Migrants in the Aftermath of the Recent Economic Crisis",

–  wara li kkunsidra l-pubblikazzjonijiet rilevanti tal-Eurofound, b'mod partikolari "Challenges of policy coordination for third-country nationals" u "Approaches towards the labour market integration of refugees in the EU",

–  wara li kkunsidra n-nota ta' diskussjoni tal-persunal tal-Fond Monetarju Internazzjonali "The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges",

–  wara li kkunsidra r-Rapport Annwali 2014-2015 tal-Asylum Information Database bit-titolu "Common Asylum System at a turning point: Refugees caught in Europe's solidarity crisis",

–  wara li kkunsidra l-Kunsiderazzjonijiet tal-UNHCR dwar il-Protezzjoni Internazzjonali fir-rigward tal-persuni li qed jaħarbu mir-Repubblika Għarbija Sirjana, it-II aġġornament, tat-22 ta' Ottubru 2013,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Jannar 2016 dwar politiki dwar il-ħiliet għall-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ(5),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Settembru 2015 dwar l-intraprenditorija soċjali u l-innovazzjoni soċjali fil-ġlieda kontra l-qgħad(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Marzu 2016 dwar is-sitwazzjoni tan-nisa rifuġjati u li jfittxu asil fl-UE(7),

–  wara li kkunsidra l-istudju mħejji mid-Dipartiment Tematiku C tal-Parlament fi Frar 2016 bit-titolu "Female refugees and asylum seekers: the issue of integration",

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tas-Summit Soċjali Tripartitiku tas-16 ta' Marzu 2016, b'mod partikolari d-Dikjarazzjoni tas-Sħab Ekonomiċi u Soċjali Ewropej dwar il-kriżi tar-rifuġjati,

–  wara li kkunsidra l-obbligi internazzjonali li jinsabu fil-Konvenzjoni tal-1951 dwar l-Istatus tar-Rifuġjati u l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal, filwaqt li jitqies id-dritt fundamentali li t-tfal kollha jkollhom aċċess għal edukazzjoni primarja b'xejn, indipendentement mis-sess, l-oriġini razzjali, etnika jew soċjali tagħhom,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Novembru 2015 dwar l-edukazzjoni għal tfal f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza u kriżijiet imtawla(8),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A8-0204/2016),

A.  billi l-kriżi tar-rifuġjati hija l-ewwel u qabel kollox kriżi umanitarja, ikkawżata, fost l-oħrajn, mid-destabilizzazzjoni ta' Stati fil-viċinat tal-UE u li għandha, ukoll, effetti fit-tul fuq is-swieq tax-xogħol u s-soċjetà ċivili tagħha, li jeħtieġu risponsi fit-tul u meqjusa, li jservu biex jiżguraw il-koeżjoni soċjali fil-livell lokali u l-integrazzjoni b'suċċess ta' migranti ġodda fis-soċjetajiet tagħna;

B.  billi l-Konvenzjoni ta' Ġinevra nħolqot biex tipproteġi r-rifuġjati Ewropej wara t-Tieni Gwerra Dinjija, u billi hija tiddefinixxi min huwa rifuġjat u tistabbilixxi sensiela ta' drittijiet għar-rifuġjati, kif ukoll l-obbligi tal-Istati;

C.  billi hemm tliet tipi ta' status legali li jibbenefikaw jew li potenzjalment jibbenefikaw minn protezzjoni internazzjonali, jiġifieri persuni bi status ta' rifuġjat, persuni li jfittxu asil u persuni li jgawdu minn protezzjoni sussidjarja; billi l-politiki tal-inklużjoni soċjali u tal-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol għandhom ikunu mfassla apposta għall-bżonnijiet speċifiċi tagħhom;

D.  billi hemm il-ħtieġa li jiġu analizzati l-kawżi tal-kriżi tar-rifuġjati sabiex tittieħed azzjoni effikaċi u immedjata; billi, barra minn hekk, il-kawżi ewlenin tal-kriżi tar-rifuġjati huma l-kunflitti u billi jekk dawn jiġu riżolti jista' jitnaqqas drastikament l-għadd ta' rifuġjati, u jkun possibbli li dawk li jifdal jirritornaw lura lejn pajjiżhom;

E.  billi l-għadd ta' persuni li jfittxu asil u r-rifuġjati rreġistrat fl-Ewropa fl-2014 u l-2015 huwa bla preċedent, u huwa r-riżultat tal-qagħda umanitarja diffiċli f'ċerti pajjiżi ġirien tal-UE; billi aċċess aħjar għall-informazzjoni permezz ta' teknoloġiji ġodda jista' jgħin biex jiġi evitat li t-traffikanti u l-kuntrabandisti jiffjorixxu;

F.  billi l-pjan ta' azzjoni u d-dikjarazzjoni politika adottati waqt is-summit bejn l-UE u l-Afrika dwar il-migrazzjoni, li sar fil-Belt Valletta fil-11 u t-12 ta' Novembru 2015, ma rriżultawx f'azzjoni prattika u deċiżiva;

G.  billi l-integrazzjoni tar-rifuġjati kemm fis-soċjetà kif ukoll fis-suq tax-xogħol tista' tinkiseb biss jekk ikun hemm solidarjetà fost l-Istati Membri kollha u s-soċjetajiet tagħhom, u impenn magħqud bejniethom;

H.  billi huwa mistenni li l-popolazzjoni fl-età tax-xogħol fl-UE tonqos b'7.5 miljuni sal-2020; billi t-tbassir dwar l-iżvilupp tal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol fl-UE jindikaw nuqqasijiet emerġenti u futuri f'oqsma speċifiċi;

I.  billi l-integrazzjoni professjonali hija pass 'il quddiem lejn l-inklużjoni soċjali;

J.  billi l-inklużjoni soċjali u l-integrazzjoni tar-rifuġjati fis-soċjetajiet ospitanti, b'mod partikolari fis-swieq tax-xogħol tagħhom, hija proċess dinamiku f'żewġ direzzjonijiet, kif ukoll f'żewġ dimensjonijiet (li jinvolvi drittijiet u dmirijiet), u jirrappreżenta sfida u opportunità li permezz tiegħu l-inklużjoni tar-rifuġjati teħtieġ responsabilitajiet u sforzi kkoordinati iżda distinti min-naħa tar-rifuġjati nfushom, mill-Istati Membri, kif ukoll mill-amministrazzjonijiet lokali u, fejn applikabbli, reġjonali, u mill-komunitajiet ospitanti tagħhom, u li jeħtieġu wkoll l-involviment u l-appoġġ tas-sħab soċjali, tas-soċjetà ċivili u tal-organizzazzjonijiet tal-volontarjat;

K.  billi l-integrazzjoni b'suċċess tirrikjedi mhux biss l-inklużjoni fis-suq tax-xogħol, iżda wkoll l-aċċess għal korsijiet tal-lingwa mal-wasla, u għal akkomodazzjoni, edukazzjoni u taħriġ, protezzjoni soċjali u kura tas-saħħa, inkluż appoġġ għas-saħħa mentali;

L.  billi l-kundizzjonijiet tas-suq tax-xogħol fil-pajjiżi ospitanti huma fattur determinanti biex l-integrazzjoni tar-rifuġjati tirnexxi; billi l-qgħad fl-UE, b'mod partikolari l-qgħad fost iż-żgħażagħ u dawk qiegħda fit-tul, għadu f'livelli allarmanti, u t-tlaqqigħ tal-provvista u d-domanda fis-suq tax-xogħol hija sfida persistenti;

M.  billi kull rifuġjat huwa individwu bl-isfond personali, għarfien, ħiliet, kwalifiki, esperjenza tax-xogħol u tal-għajxien u ħtiġijiet tiegħu jew tagħha, li kollha jistħoqqilhom li jiġu rikonoxxuti; billi r-rifuġjati jistgħu jwettqu u jiġġeneraw attività ekonomika li tista' ġġib redditu pożittiv għall-komunitajiet ospitanti;

N.  billi, barra minn hekk, 24.4 % tal-popolazzjoni tal-UE tgħix f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali, u kważi 10 % tal-popolazzjoni qed tiffaċċja privazzjoni materjali serja;

O.  billi ċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi jiffaċċjaw ħafna diffikultajiet biex il-ħiliet u l-kwalifiki tagħhom jiġu rikonoxxuti; billi r-rikonoxximent ta' kwalifiki minn pajjiżi terzi jmur id f'id mat-tgħarbil tal-ħiliet;

P.  billi r-rikonoxximent tat-taħriġ u tal-kwalifiki tar-rifuġjati adulti, flimkien ma' dispożizzjonijiet speċifiċi għalihom sabiex jiksbu kwalifiki akkademiċi u ħiliet speċifiċi, huma essenzjali biex jidħlu fis-suq tax-xogħol;

Q.  billi huwa importanti, kif ukoll kosteffiċjenti, li jingħata aċċess reali għas-suq tax-xogħol lir-rifuġjati u lil dawk li jfittxu asil sabiex jerġgħu jiksbu l-istima fihom infushom u d-dinjità tagħhom bħala bnedmin, u jipprovvdi wkoll approċċ responsabbli fir-rigward tal-finanzi pubbliċi, billi jtaffi l-ispiża mġarrba mill-Istati Membri u l-awtoritajiet lokali filwaqt li jippermettilhom li jsiru kontributuri fiskali attivi;

R.  billi n-nisa u l-minorenni, kemm rifuġjati kif ukoll li jfittxu asil, għandhom ħtiġijiet ta' protezzjoni speċifiċi; billi hemm bżonn li l-politiki kollha tal-inklużjoni soċjali u tal-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol jinkludu perspettiva ta' ugwaljanza bejn is-sessi u ta' protezzjoni tat-tfal;

S.  billi, skont ċifri ppreżentati mill-Europol fl-2015, mill-anqas 10 000 tifel u tifla mhux akkumpanjati għebu wara li waslu fl-Ewropa;

T.  billi l-ispostamenti furzati, il-kunflitti, il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u l-gwerer jista' jkollhom impatt ħażin ħafna fuq is-saħħa fiżika u mentali tal-persuni affettwati; billi, barra minn hekk, in-nisa rifuġjati u li jfittxu asil iħabbtu wiċċhom ma' rati għoljin ħafna ta' vjolenza sessista;

U.  billi proporzjon kbir tal-persuni li qed ifittxu asil u li waslu fl-Ewropa qegħdin jiffaċċjaw kundizzjonijiet diżumani u prekarji, u qed jgħixu f'kampijiet mingħajr aċċess għal riżorsi u servizzi ta' kwalità suffiċjenti biex jissodisfaw il-ħtiġijiet bażiċi tagħhom;

V.  billi l-Artikolu 33(1) tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-1951 dwar l-Istatus tar-Rifuġjati jistipula li "l-ebda Stat Kontraenti ma għandu jkeċċi jew jibgħat lura, bi kwalunkwe mod, rifuġjat lejn il-fruntieri ta' territorji fejn ħajtu jew il-libertà tiegħu jkunu mhedda minħabba r-razza tiegħu, ir-reliġjon tiegħu, iċ-ċittadinanza tiegħu, l-appartenenza tiegħu għal grupp soċjali, jew minħabba l-fehmiet politiċi tiegħu";

W.  billi l-Artikolu 3(1) u (2) tal-Konvenzjoni kontra t-Tortura u Trattamenti jew Pieni Oħra Krudili, Inumani jew Degradanti (1984) jistipulaw li "l-ebda Stat Parti ma għandu jkeċċi, jibgħat lura jew jestradixxi persuna lejn Stat ieħor fejn ikun hemm raġunijiet sostanzjali biex wieħed jemmen li din tkun fil-periklu li tiġi soġġetta għal tortura [...] l-awtoritajiet kompetenti għandhom iqisu l-kunsiderazzjonijiet rilevanti kollha, inkluża – fejn applikabbli – l-eżistenza ta' xejra konsistenti ta' ksur gravi, flagranti jew fuq skala kbira tad-drittijiet tal-bniedem fl-Istat ikkonċernat;

X.  billi d-diskriminazzjoni, flimkien ma' fatturi lingwistiċi, pedagoġiċi u istituzzjonali, hija waħda mill-ostakoli l-aktar sinifikanti li jimpedixxu lill-migranti b'mod ġenerali milli jipparteċipaw bis-sħiħ fis-suq tax-xogħol u fis-soċjetà(9);

Y.  billi, fost il-persuni li jfittxu asil u r-rifuġjati li waslu fl-UE fl-2015, nofshom għandhom età bejn it-18 u l-34 sena, u wieħed minn kull erbgħa huma tfal; billi t-tfal jiġu minn żoni ta' kunflitt fejn l-attendenza skolastika tagħhom ġiet interrotta jew ristretta, xi drabi għal perjodi twal, jew minn kampijiet tar-rifuġjati fejn minoranza biss minnhom kienu kapaċi jiksbu xi forma ta' edukazzjoni jew jattendu skejjel lokali;

Z.  billi d-Direttiva 2003/86/KE tistipula, fir-rigward tar-riunifikazzjoni tal-familja għar-rifuġjati, li l-pajjiżi tal-UE ma jistgħux jimponu kundizzjonijiet marbutin ma' perjodu minimu ta' residenza fit-territorju qabel ma l-membri tal-familja tar-rifuġjati jkunu jistgħu jingħaqdu magħhom;

1.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-UE tibbaża r-reazzjoni immedjata tagħha għas-sitwazzjoni fuq is-solidarjetà u l-kondiviżjoni ġusta tar-responsabilità, kif iddikjarat fl-Artikolu 80 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u fuq approċċ olistiku li jqis il-ħtieġa li jitjiebu l-mezzi ta' migrazzjoni sikura u legali, u li jiżgura r-rispett sħiħ tal-liġijiet eżistenti u tad-drittijiet u l-valuri fundamentali Ewropej; jenfasizza li, għall-ġestjoni tal-influss tar-rifuġjati u l-persuni li jfittxu asil, jeħtieġ li jitwaqqaf minnufih mekkaniżmu ta' rilokazzjoni permanenti għall-Istati Membri kollha;

2.  Jinnota l-livell għoli ta' eteroġeneità u ta' nuqqas ta' ċarezza fl-użu tat-terminu "rifuġjat" fid-diskors pubbliku u politiku; jenfasizza l-importanza li r-rifuġjati jiġu identifikati b'mod ċar skont id-definizzjoni legali stabbilita fil-Konvenzjoni ta' Ġinevra tat-28 ta' Lulju 1951, kif emendata bil-Protokoll ta' New York tal-31 ta' Jannar 1967, u fil-leġiżlazzjoni tal-UE, b'mod partikolari d-Direttiva dwar il-Kwalifiki (2011/95/UE)(10) , kif definit fl-Artikolu 2(c), (d), (e), (f), (g), u d-Direttiva dwar l-Akkoljenza, kif definit fl-Artikolu 2(a), (b) u (c); jenfasizza l-importanza li ssir distinzjoni ċara bejn rifuġjat u migrant ekonomiku għall-finijiet tal-implimentazzjoni tad-diversi politiki Ewropej u internazzjonali;

3.  Jirrimarka li persuna eliġibbli għall-protezzjoni sussidjarja hija ċittadina ta' pajjiż terz jew persuna apolida li ma tikkwalifikax bħala rifuġjat imma li xorta tiffaċċja riskju reali li ssofri tortura jew trattament jew pieni inumani jew degradanti, jew persuna ċivili li tħabbat wiċċha ma' theddid serju u individwali għal ħajjitha minħabba vjolenza indiskriminatorja f'sitwazzjonijiet ta' konflitt armat internazzjonali jew intern (ara d-Direttiva dwar il-Kwalifiki);

4.  Jenfasizza li jeżistu differenzi sinifikanti fit-tul ta' żmien u l-modalitajiet tal-ipproċessar tat-talbiet għal protezzjoni internazzjonali fl-Istati Membri; jenfasizza li l-proċeduri bil-mod u burokratiċi wisq jistgħu jfixklu l-aċċess tar-rifuġjati u ta' dawk li jfittxu asil għall-edukazzjoni u t-taħriġ, għall-gwida għall-impjieg u għas-suq tax-xogħol, l-attivazzjoni tal-programmi tal-UE u tal-Istati Membri, u l-użu effikaċi u kkoordinat ta' fondi f'dan il-qasam, kif ukoll iżidu l-vulnerabilità tar-rifuġjati u ta' dawk li jfittxu asil għal xogħol mhux iddikjarat u kundizzjonijiet tax-xogħol prekarji; jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa urġenti li titwaqqaf sistema tal-asil komuni biex ittejjeb il-proċeduri ta' rikonoxximent filwaqt li, fl-istess ħin, tiżgura l-ogħla livell ta' sikurezza għar-rifuġjati u ċ-ċittadini Ewropej; jirrakkomanda li jittieħdu l-miżuri neċessarji biex jingħata appoġġ lil dawk l-Istati Membri li, għal raġunijiet ġeografiċi, huma involuti b'mod aktar intensiv fl-akkoljenza inizjali; jirrikonoxxi li t-tul tal-permess ta' residenza mogħti (speċjalment għal dawk bi protezzjoni sussidjarja) jostakola l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol jekk il-permess ikun għal żmien relattivament qasir;

5.  Jappella wkoll biex jittieħdu miżuri effikaċi barra t-territorju tal-UE, kemm biex jiġi żgurat li dawk li huma intitolati jkunu jistgħu jaslu fil-pajjiżi ospitanti b'mod sikur kif ukoll biex jiġu ġestiti l-applikazzjonijiet għal protezzjoni internazzjonali u jitrażżnu l-flussi migratorji mhux definiti;

6.  Jenfasizza l-fatt li sabiex tiġi faċilitata l-inklużjoni soċjali u l-integrazzjoni tar-rifuġjati fis-suq tax-xogħol, huwa neċessarju li jiġi żviluppat approċċ li jipprevedi adattament xieraq u jippresupponi l-kooperazzjoni, u li jiġu indirizzati firxa ta' kwistjonijiet serji u b'diversi aspetti, bħal: kull forma ta' diskriminazzjoni; l-ostakli lingwistiċi, li huma l-ewwel ostakli għall-integrazzjoni; il-validazzjoni tal-ħiliet; id-diversi sfondi soċjoekonomiċi, edukattivi u kulturali; id-djar; il-bżonnijiet tas-saħħa, inkluż appoġġ psikosoċjali u post-trauma; ir-reunifikazzjoni familjari; u s-sehem sinifikanti ta' gruppi vulnerabbli fost ir-rifuġjati, partikolarment l-għadd inkwetanti ta' tfal, inklużi tfal mhux akkumpanjati, persuni b'diżabilitajiet, persuni anzjani u nisa(11), li kollha jeħtieġu risponsi mfassla apposta għall-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom;

7.  Jirrifjuta l-idea li jinħolqu swieq tax-xogħol speċjali għar-rifuġjati;

8.  Isostni li l-paga minima nazzjonali rispettiva għandha tibqa' valida għar-rifuġjati wkoll;

9.  Ifakkar is-sitwazzjoni estremament inkwetanti tan-nisa fil-kampijiet tar-rifuġjati fl-Ewropa, u b'mod partikolari l-kundizzjonijiet iġjeniċi u tal-għajxien tagħhom, li huma tali li jirrikjedu miżuri sanitarji ta' emerġenza; jenfasizza li n-nisa għandhom bżonnijiet ta' kura tas-saħħa differenti mill-irġiel peress li jkunu aktar esposti għal aktar minn riskju wieħed, inklużi vjolenza sessista, kumplikazzjonijiet fis-saħħa riproduttiva u ostakli ta' natura kulturali fl-aċċess għall-kura tas-saħħa; iqis, għaldaqstant, li l-politiki f'dan il-qasam ma jistgħux ikunu newtrali mil-lat tas-sessi;

10.  Jirrimarka l-importanza li ssir distinzjoni bejn miżuri ta' emerġenza u miżuri li għandhom jittieħdu fuq medda medja u twila ta' żmien sabiex jiġu indirizzati b'mod effikaċi l-bżonnijiet differenti;

11.  Itenni l-importanza tar-rikonoxximent tad-dimensjoni tal-ġeneri mill-bidu nett meta jkunu qed jiġu pproċessati l-applikazzjonijiet għall-istatus ta' rifuġjat, u li jiġu rikonoxxuti l-ħtiġijiet tan-nisa li japplikaw għal protezzjoni internazzjonali, u l-isfidi speċifiċi li jħabbtu wiċċhom magħhom in-nisa fir-rigward tal-inklużjoni soċjali u l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol; jappella għal opportunitajiet indaqs għall-irġiel u n-nisa fil-politiki u l-proċeduri kollha li jirrigwardaw l-inklużjoni soċjali u l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol, u l-asil u l-migrazzjoni, filwaqt li jżomm f'moħħu li n-nisa aktar sikwit mill-irġiel jieħdu r-responsabilità għall-kura tat-tfal u tal-anzjani, tal-morda jew inkella membri tal-familja dipendenti; ifakkar li l-forniment ta' servizzi aċċessibbli u ta' kwalità għall-indukrar tat-tfal u għall-kura ta' dipendenti oħra, kif ukoll arranġamenti ta' xogħol flessibbli, huma eżempji kruċjali ta' kif jista' jitjieb l-aċċess għas-swieq tax-xogħol għall-ġenituri kollha u ta' kif jistgħu jingħataw is-setgħa ekonomika u soċjali;

12.  Jenfasizza l-vantaġġi tal-edukazzjoni għall-inklużjoni soċjali u l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol; jenfasizza l-importanza li r-rifuġjati kollha, b'mod partikolari l-bniet u n-nisa, jiġi żgurat li jkollhom aċċess għal edukazzjoni formali, informali u mhux formali u taħriġ tul il-ħajja flimkien ma' esperjenza ta' xogħol(12); jitlob, barra minn hekk, proċeduri robusti u trasparenti fil-proċeduri għar-rikonoxximent ta' kwalifiki miksuba minn barra, lil hinn mill-Unjoni Ewropea;

13.  Jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu sistema ta' taħriġ fil-lingwi, li torbot flimkien mill-qrib it-taħriġ lingwistiku ġenerali u vokazzjonali;

14.  Jenfasizza l-importanza ta' approċċ ta' integrazzjoni mfassal apposta bbażat fuq opportunitajiet indaqs, b'attenzjoni xierqa mogħtija lill-ħtiġijiet u l-isfidi speċifiċi ta' gruppi differenti fil-mira; jenfasizza, f'dan ir-rigward, id-domanda kbira għal programmi ta' litteriżmu;

Sfidi u opportunitajiet

15.  Jemmen li jekk jiġi ffaċilitat l-aċċess effettiv tar-rifuġjati u dawk li jfittxu asil, għad-djar, il-kura tas-saħħa, l-edukazzjoni, il-protezzjoni soċjali u s-suq tax-xogħol, filwaqt li jiġi żgurat ir-rispett għad-drittijiet fundamentali tagħhom u li s-swieq tax-xogħol isiru aktar inklużivi fil-livell lokali u nazzjonali, dan jista' jkollu rwol importanti biex jiġu rrestawrati d-dinjità tagħhom u l-istima fihom infushom, u jenfasizza li dan huwa wkoll kosteffiċjenti, peress li jippermettilhom ikunu awtosuffiċjenti, jiksbu indipendenza ekonomika u jikkontribwixxu b'mod pożittiv lejn is-soċjetà, li huwa pass essenzjali għall-inklużjoni b'suċċess tagħhom f'dik is-soċjetà, u approċċ responsabbli lejn il-finanzi pubbliċi, u b'hekk tittaffa l-ispiża mġarrba mill-Istati Membri u l-awtoritajiet lokali, billi tinvolvi l-integrazzjoni tar-rifuġjati waqt li fl-istess ħin tħallihom isiru kontributuri fiskali attivi, li jista' jitqies bħala ta' ġid għat-tkabbir u l-iżvilupp individwali tagħhom, għall-istima fihom infushom, għar-rikonoxximent fis-soċjetà, kif ukoll għas-soċjetà u għall-Komunità kollha; jinnota li mhux ir-rifuġjati kollha li jaslu fl-UE jkunu jistgħu jaħdmu, minħabba raġunijiet ta' saħħa, età jew kwistjonijiet oħra; ifakkar li d-Direttiva dwar il-Kwalifiki u d-Direttiva dwar il-Kundizzjonijiet ta' Akkoljenza jipprevedu d-dritt ta' aċċess għas-suq tax-xogħol u t-taħriġ vokazzjonali, kemm għall-persuni li jfittxu asil kif ukoll għall-benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali;

16.  Jitlob lill-Istati Membri jaħdmu fuq l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi stabbiliti fil-qafas tas-Semestru Ewropew;

17.  Jirrimarka li intervent bikri u kontinwu huwa kruċjali għall-isforzi biex jiżguraw l-inklużjoni soċjali u l-integrazzjoni tar-rifuġjati fis-suq tax-xogħol u fil-komunitajiet lokali, bl-aktar mod effettiv possibbli, li jservi biex inaqqas ir-riskju li aktar tard jesperjenzaw sens ta' iżolament, inadegwatezza u li jħossuhom mhux f'posthom; ifakkar li miżuri ta' intervent bikri jistgħu jinkludu l-parteċipazzjoni bikrija permezz tal-volontarjat, l-internships, il-mentoring u l-involviment fil-komunità;

18.  Jirrikonoxxi l-importanza tal-ħidma tas-soċjetà ċivili u tal-organizzazzjonijiet tal-volontarjat li jipprovdu appoġġ għall-emanċipazzjoni, l-integrazzjoni u l-awtoreżiljenza tal-persuni kollha li jfittxu asil u għar-rifuġjati kollha qabel u matul il-parteċipazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol; jenfasizza li għandhom jittieħdu l-miżuri meħtieġa biex jitħarrġu b'mod adegwat dawk il-persuni li volontarjament qed jimpenjaw ruħhom fl-integrazzjoni u l-edukazzjoni tar-rifuġjati; jinnota l-importanza li jitwaqqfu u jinbnew netwerks soċjali u komunitarji fost u ma' komunitajiet ta' rifuġjati u migranti sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-suq tax-xogħol;

19.  Jenfasizza l-fatt li l-kundizzjonijiet tas-suq tax-xogħol fil-pajjiżi ospitanti huma wieħed mill-fatturi determinanti biex tiġi żgurata l-integrazzjoni b'suċċess u sostenibbli tar-rifuġjati; huwa konxju tal-fatt li r-rifuġjati huma eteroġenji f'termini ta' età, ħiliet u għarfien; jenfasizza li l-qgħad fl-UE, b'mod partikolari l-qgħad fost iż-żgħażagħ u dawk qiegħda għal żmien fit-tul, għadu f'livelli allarmanti f'xi pajjiżi u reġjuni, u li l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom ikomplu jagħtu prijorità lil politiki u investimenti li għandhom l-għan li jipprovdu impjiegi ta' kwalità għas-soċjetà kollha, b'enfasi partikolari fuq il-persuni l-aktar vulnerabbli u t-tkabbir ekonomiku; ifakkar li l-azzjonijiet biex jinħolqu impjiegi ta' kwalità, jiġu promossi swieq tax-xogħol attivi, u biex jiġi indirizzat il-qgħad iridu jagħmlu sens fil-kuntest lokali, inkella ma jkunux effettivi;

20.  Jiġbed l-attenzjoni wkoll għad-differenzi kbar fiċ-ċirkustanzi soċjali u ekonomiċi fi ħdan l-UE; jenfasizza l-importanza li dawn jitqiesu meta r-rifuġjati jiġu rilokati, biex jiġu mmassimizzati l-prospetti għall-integrazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol, minħabba li dawn ta' sikwit l-ewwel jiġu rilokati f'postijiet fejn ma jkunux jistgħu jiġu integrati fis-suq tax-xogħol;

21.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-akkoljenza tar-rifuġjati timxi id f'id ma' politika ta' integrazzjoni b'saħħitha, bħal korsijiet ta' tagħlim tal-lingwa u ta' orjentazzjoni, li jipprovdu informazzjoni komprensiva dwar id-drittijiet u l-valuri fundamentali tal-UE u l-inklużjoni soċjali; jenfasizza li l-kisba tal-ħiliet lingwistiċi għandha rwol essenzjali fl-integrazzjoni b'suċċess tar-rifuġjati, b'mod partikolari fis-suq tax-xogħol; jistieden lill-Istati Membri jirrikjedu u jagħtu lir-rifuġjati, li x'aktarx jingħataw permess u jsibu impjieg fil-pajjiż ospitanti, korsijiet tal-lingwa komprensivi kemm ġenerali kif ukoll relatati max-xogħol; huwa tal-fehma li t-tagħlim tal-lingwa għandu diġà jiġi pprovdut fil-hotspots u fiċ-ċentri ta' akkoljenza;

22.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' valutazzjoni bikrija, ġusta, trasparenti u mingħajr ħlas tal-ħiliet formali u mhux formali tar-rifuġjati u l-persuni li jfittxu asil, kif ukoll ir-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-kwalifiki tagħhom, bil-ħsieb li jiġi ffaċilitat l-aċċess tagħhom għal politiki attivi tas-suq tax-xogħol, b'mod partikolari permezz ta' gwida għat-taħriġ u l-impjieg, inklużi miżuri li jiggarantixxu l-aċċess tagħhom għas-suq tax-xogħol u għal kundizzjonijiet tax-xogħol mhux diskriminatorji, u miżuri mfassla biex ikunu jistgħu jagħmlu użu sħiħ tal-potenzjal tagħhom, u biex iqabblu l-provvista u d-domanda tax-xogħol fil-pajjiżi ospitanti; jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-importanza li jissaħħaħ ir-rwol tal-Qafas Ewropew dwar il-Kwalifiki, u li minnufih jiġu introdotti arranġamenti aktar effettivi għar-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-kwalifiki, esperjenza u ħiliet; jinnota li ċ-ċittadinanza tal-UE kollha tibbenefika minn tali arranġamenti effettivi; jenfasizza, madankollu, li din il-valutazzjoni bl-ebda mod m'għandha tkun proċess ta' diskriminazzjoni fir-rigward tal-kwalifiki tal-persuni li jfittxu asil, u l-ħiliet u l-impjegabilità potenzjali m'għandhomx ikunu kriterju għal deċiżjonijiet dwar l-applikazzjonijiet għall-asil; jenfasizza li r-riżorsi limitati disponibbli għandhom jintefqu b'mod għaqli fuq it-twettiq f'waqtu tal-proċeduri tal-asil u fuq l-integrazzjoni rapida u effettiva tar-rifuġjati;

23.  Jenfasizza l-fatt li l-infiq pubbliku, li jkopri l-investimenti straordinarji f'miżuri u programmi ta' inklużjoni soċjali u integrazzjoni fis-suq tax-xogħol, x'aktarx ikollu effett pożittiv fuq il-PDG nazzjonali fiż-żmien qasir, filwaqt li l-impatti fuq perjodu ta' żmien medju jew twil fuq il-finanzi pubbliċi se jiddependu fuq l-effikaċja ta' dawn il-miżuri;

24.  Jilqa', f'dan il-kuntest, id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tieħu kont tal-impatt baġitarju tal-influss eċċezzjonali ta' rifuġjati b'rabta mal-ispejjeż straordinarji tal-Istati Membri skont il-parti preventiva u korrettiva tal-Patt ta' Stabilità u Tkabbir (PST), meta tkun qed tivvaluta l-possibbiltà ta' devjazzjonijiet temporanji mir-rekwiżiti tal-PST(13);

25.  Jenfasizza li l-fondi tal-UE disponibbli għall-inklużjoni soċjali u l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol, b'mod partikolari l-Fond Soċjali Ewropew (FSE), il-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF), il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD), għandhom oqsma ta' prijorità, gruppi fil-mira u modi ta' ġestjoni differenti fil-livell ta' Stat Membru; jenfasizza li dawn il-fondi jappoġġjaw inizjattivi mmirati biex itejbu l-ħiliet lingwistiċi u professjonali, jippromwovu l-aċċess għas-servizzi u għas-suq tax-xogħol u jappoġġjaw kampanji ta' sensibilizzazzjoni mmirati kemm lejn il-komunitajiet ospitanti kif ukoll il-migranti; ifakkar fl-importanza li jintużaw fondi ta' integrazzjoni għal miżuri ta' integrazzjoni veri, u jfakkar lill-Istati Membri fl-importanza tal-prinċipju ta' sħubija sabiex jiżguraw użu effikaċi u aktar ikkoordinat ta' dawn il-fondi; jinnota, madankollu, li l-objettiv tal-integrazzjoni tar-rifuġjati fis-suq tax-xogħol irid jiġi rifless f'li tingħata importanza akbar lill-Fond Soċjali Ewropew;

26.  Jenfasizza, minħabba li dawn il-fondi mhumiex biżżejjed, li jinħtieġu investiment pubbliku akbar u riżorsi addizzjonali sabiex jipprovdu, bħala kwistjoni ta' prijorità, lill-awtoritajiet lokali, lis-sħab soċjali, lill-atturi soċjali u ekonomiċi, lis-soċjetà ċivili u lill-organizzazzjonijiet tal-volontarjat, appoġġ finanzjarju dirett għal miżuri mmirati lejn l-integrazzjoni rapida tar-rifuġjati u l-persuni li jfittxu asil fis-soċjetà u fis-suq tax-xogħol, mhux l-anqas sabiex jiġu evitati tensjonijiet soċjali, b'mod partikolari f'dawk l-inħawi fejn il-qgħad huwa l-ogħla;

27.  Jirrikonoxxi l-isforzi tal-Kummissjoni biex tissimplifika u żżid is-sinerġiji bejn l-istrumenti ta' finanzjament disponibbli; jenfasizza, madankollu, il-ħtieġa li tkompli tiżviluppa l-aċċessibilità, il-komplementarjetà u t-trasparenza ta' dawn il-fondi bl-għan li ssaħħaħ il-kapaċitajiet ta' akkoljenza u integrazzjoni tal-Istati Membri, tar-rifuġjati u l-persuni li jfittxu asil;

28.  Jenfasizza li, f'dan ir-rigward, li l-AMIF uża r-riżorsi kollha tiegħu; jappella, għalhekk, sabiex meta l-QFP jiġi rivedut, il-fond jinżamm;

29.  Jenfasizza l-fatt li l-prinċipji ta' trattament ugwali, nondiskriminazzjoni, opportunitajiet indaqs u ugwaljanza bejn il-ġeneri għandhom dejjem jiġu żgurati fit-tfassil u l-implimentazzjoni ta' politiki u miżuri ta' inklużjoni soċjali u integrazzjoni;

30.  Jenfasizza wkoll li l-miżuri mmirati lejn l-integrazzjoni u l-inklużjoni tar-rifuġjati u dawk li jfittxu asil m'għandhomx jużaw ir-riżorsi finanzjarji ddestinati għal programmi mmirati lejn gruppi żvantaġġati oħra, iżda neċessarjament jeħtieġu investimenti soċjali addizzjonali li jirriflettu l-ħtieġa ta' miżuri addizzjonali; jenfasizza, barra minn hekk, li l-fondi disponibbli tal-UE għandhom jintefqu b'mod iktar effiċjenti u effikaċi; jistieden lill-Kummissjoni tqis id-data dwar is-suq tax-xogħol u s-sitwazzjoni soċjali meta tfassal dawn il-politiki ta' integrazzjoni sabiex tiżgura li s-sitwazzjoni soċjali u ekonomika tar-reġjuni ta' akkoljenza ma tmurx għall-agħar minħabba l-proċess ta' integrazzjoni;

31.  Jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni tikkunsidra tintroduċi sehem minimu ta' 25 % tal-baġit tal-politika ta' koeżjoni għall-FSE fir-reviżjoni tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP), bl-għan li tiżgura li jkun hemm riżorsi adegwati għall-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol fuq perjodu ta' żmien twil; Jistieden lill-Kunsill, fil-kuntest tar-reviżjoni li jmiss tal-QFP, jaġġusta l-limiti massimi għal allokazzjonijiet totali u sabiex l-intestaturi individwali jieħdu kont tal-isfidi interni u esterni li qamu fil-kuntest tal-kriżi tar-rifuġjati, u biex iġibhom konformi mal-ħtiġijiet tal-Istati Membri li qed jiffaċċjaw l-akbar sfida ta' integrazzjoni(14);

32.  Jirrimarka li sabiex jiżguraw allokazzjoni espedjenti fl-ambitu tal-FSE, l-Istati Membri għandhom, fejn ikun meħtieġ, jaġġustaw ir-regoli nazzjonali relatati sabiex jiżguraw li l-persuni li jfittxu asil jiġu ttrattati daqs iċ-ċittadini tal-UE u ta' pajjiżi terzi li jkollhom aċċess għas-suq tax-xogħol;

Is-suċċess tal-intergrazzjoni

33.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' korrelazzjoni stretta bejn l-atti leġiżlattivi kollha li jiffurmaw l-Aġenda tal-UE dwar il-Migrazzjoni(15) sabiex tiġi żgurata ġestjoni tajba tar-rifuġjati u tal-persuni li jfittxu asil;

34.  Jinnota li l-parteċipazzjoni tal-atturi kollha involuti fis-soċjetà hija kruċjali, u għalhekk jissuġġerixxi li, filwaqt li jiġu rispettati l-kompetenzi tal-Istati Membri rigward il-miżuri ta' integrazzjoni, l-iskambju tal-aħjar prassi f'dan il-qasam għandu jissaħħaħ; jissottolinja li l-miżuri ta' integrazzjoni għaċ-ċittadini kollha ta' pajjiżi terzi residenti legalment għandhom jippromwovu l-inklużjoni pjuttost mill-iżolament; jinnota li l-awtoritajiet lokali u reġjonali, inklużi l-bliet, għandhom rwol fundamentali fil-proċessi ta' integrazzjoni;

35.  Huwa konvint b'saħħa li l-integrazzjoni tar-rifuġjati fis-suq tax-xogħol tkun diffiċli mingħajr appoġġ attiv, fuq skala kbira minn mikrointrapriżi u intrapriżi żgħar u medji fl-UE; huwa tal-fehma li l-awtoritajiet adatti fl-Istati Membri għandhom jagħtu lill-SMEs appoġġ u pariri komprensivi u speċifiċi fil-kuntest tal-integrazzjoni tar-rifuġjati fis-suq tax-xogħol;

36.  Jappoġġja l-isforzi tal-Kummissjoni biex taġġorna l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni, b'mod partikolari billi teżamina mill-ġdid ir-Regolament ta' Dublin III sabiex ittejjeb is-solidarjetà, il-kondiviżjoni tar-responsabilità u l-armonizzazzjoni tal-istandards tal-protezzjoni fost l-Istati Membri; jissottolinja l-impatt pożittiv li l-mobilità tar-rifuġjati jkollha biex tindirizza l-ħtiġijiet u n-nuqqasijiet ta' ħaddiema, kif ukoll fuq l-inklużjoni tar-rifuġjati fis-suq tax-xogħol, inklużi aspetti bħal li l-Istati Membri jitħeġġew jippermettu r-riunifikazzjoni tal-familja; jenfasizza li jinħtieġu aktar sforzi biex tinħoloq Sistema Ewropea Komuni tal-asil verament uniformi, u politika komprensiva u sostenibbli dwar il-migrazzjoni legali fl-UE li tissodisfa d-domanda tas-suq tax-xogħol f'termini ta' ħiliet, fejn il-politiki tal-inklużjoni soċjali u l-integrazzjoni attiva jkollhom rwol ċentrali;

37.  Jiddeplora l-fatt li l-Kummissjoni kellha tadotta 40 deċiżjoni ta' ksur kontra bosta Stati Membri minħabba li naqsu milli jimplimentaw politiki ewlenin tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil, inklużi ittri ta' tqegħid fil-mora lil 19-il Stat Membru minħabba li ma kkomunikawx il-miżuri għat-traspożizzjoni tad-Direttiva dwar il-Kondizzjonijiet ta' Akkoljenza, li tistabbilixxi standards essenzjali dwar kwistjonijiet bħall-aċċess għall-impjieg, it-taħriġ vokazzjonali, it-tagħlim u l-edukazzjoni tal-minorenni, l-ikel, l-akkomodazzjoni, il-kura tas-saħħa, il-kura medika u psikoloġika u dispożizzjonijiet għal persuni żvantaġġati; jemmen b'saħħa li l-Kummissjoni trid tagħmel aktar biex tiżgura li r-regoli eżistenti jiġu implimentati b'mod sħiħ u effikaċi; iħeġġeġ lill-Istati Membri jirrettifikaw din is-sitwazzjoni, b'konformità man-normi tad-drittijiet tal-bniedem u mal-prinċipji Ewropej ta' solidarjetà, kondiviżjoni ġusta tar-responsabilità u kooperazzjoni leali, kif stabbilit fit-Trattati;

38.  Jinnota d-dikjarazzjoni tal-President Juncker(16) fid-diskors dwar l-Istat tal-Unjoni 2015 fejn afferma l-appoġġ tiegħu biex jingħata aċċess għas-suq tax-xogħol lil dawk li jfittxu asil waqt li l-applikazzjonijiet tagħhom ikunu qed jiġu pproċessati; jiddispjaċih, madankollu, għan-nuqqas ta' rieda murija mill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet meħuda; huwa mħasseb dwar id-deċiżjoni meħuda minn xi Stati Membri li jagħlqu l-fruntieri interni tagħhom jew jintroduċu kontrolli temporanji fil-fruntieri, biex b'hekk jikkompromettu l-libertà tal-moviment fiż-Żona Schengen;

39.  Jiddispjaċih li l-ftehim ta' Settembru 2015 dwar il-kondiviżjoni tar-rifuġjati bejn l-Istati Membri mhux qed jiġi implimentat b'mod sodisfaċenti; jenfasizza li l-kwoti għall-akkoljenza tar-rifuġjati mhux qed jiġu ssodisfati fil-maġġoranza tal-Istati Membri; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimplimentaw il-ftehimiet malajr kemm jista' jkun u jħaffu l-proċessi tal-wasla u r-risistemazzjoni tar-rifuġjati;

40.  Jinnota li l-ipproċessar fit-tul tal-applikazzjonijiet għal protezzjoni internazzjonali, u n-nuqqas ta' reġistrazzjoni tal-persuni li jfittxu asil mal-wasla tagħhom, mhux biss ixekklu l-aċċess f'waqtu u legali tar-rifuġjati u ta' dawk li jfittxu asil għas-suq tax-xogħol iżda joħolqu wkoll il-kundizzjonijiet għall-iżvilupp ta' prattiki ta' xogħol mhux iddikjarat u l-forom kollha ta' sfruttament; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu appoġġjati dawk l-Istati Membri li jinsabu fuq quddiem fil-ġestjoni tar-reġistrazzjonijiet tal-persuni li jfittxu asil;

41.  Jenfasizza li l-aċċess għall-ġustizzja u l-protezzjoni għandu jkun żgurat lil dawk kollha li jisfaw vittmi ta' sfruttament u diskriminazzjoni; jenfasizza l-ħidma kruċjali li diġà saret mis-sħab soċjali, is-soċjetà ċivili, l-awtoritajiet lokali, l-atturi ekonomiċi u soċjali u l-organizzazzjonijiet tal-volontarjat biex jilħqu lil dawn il-ħaddiema, u jipprovdulhom informazzjoni, b'mod partikolari dwar id-drittijiet u d-dmirijiet tagħhom u l-protezzjoni li huma intitolati għaliha, u l-appoġġ li jeħtieġu, b'kont meħud ukoll tan-natura possibbilment temporanja tas-soġġorn tar-rifuġjati;

42.  Jenfasizza l-importanza li tiġi evitata l-formazzjoni ta' getti sabiex tiġi żgurata l-integrazzjoni effikaċi tar-rifuġjati fis-soċjetà;

43.  Jilqa' t-twaqqif ta' "Għodda għat-Tfassil tal-Profil tal-Ħiliet" għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi fil-qafas tal-"Aġenda Ġdida għall-Ħiliet għall-Ewropa" tal-Kummissjoni, li għandha l-għan li ssaħħaħ l-identifikazzjoni u d-dokumentazzjoni bikrija tal-ħiliet u l-kwalifiki ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, li tintroduċi gwida dwar l-aħjar prattiki bħala appoġġ għall-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol fl-Istati Membri, u li ttejjeb it-tagħlim tal-lingwi online għar-rifuġjati u dawk li jfittxu l-ażil li jkunu għadhom kif waslu, permezz ta' korsijiet lingwistiċi online fil-qafas tal-programm Erasmus+;

44.  Jilqa' l-"Pjan ta' Azzjoni dwar l-integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi" tal-Kummissjoni, li jindirizza miżuri ta' qabel il-wasla u ta' qabel it-tluq, l-edukazzjoni, l-impjieg u t-taħriġ vokazzjonali, l-aċċess għas-servizzi bażiċi, il-parteċipazzjoni attiva u l-inklużjoni soċjali;

Rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki

45.  Jitlob lill-Istati Membri jiżguraw l-integrazzjoni rapida u sħiħa fis-suq tax-xogħol u l-inklużjoni soċjali tar-rifuġjati, skont il-prinċipju ta' trattament ugwali, is-sitwazzjoni nazzjonali tas-suq tax-xogħol u l-leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-UE, u biex jinformawhom dwar is-servizzi pubbliċi, u jagħtuhom aċċess għalihom, b'mod partikolari l-aċċess għall-akkomodazzjoni, il-kura tas-saħħa u l-protezzjoni soċjali, korsijiet ta' integrazzjoni, moduli ta' tagħlim tal-lingwa u miżuri oħra ta' edukazzjoni u taħriġ;

46.   Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra reviżjoni mmirata tad-Direttiva dwar il-Kundizzjonijiet ta' Akkoljenza sabiex jiġi żgurat li l-applikanti għal protezzjoni internazzjonali jkollhom aċċess għas-suq tax-xogħol mill-aktar fis possibbliwara li titressaq l-applikazzjoni tagħhom; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippromwovi konverġenza 'l fuq tal-istandards tal-protezzjoni soċjali kif ukoll ħruġ rapidu tal-permessi tax-xogħol fl-Istati Membri;

47.   Jistieden lill-Kummissjoni tintensifika l-isforzi tagħha biex tiżgura li r-rifuġjati u l-persuni li jfittxu asil jingħataw aċċess effettiv għas-suq tax-xogħol, b'mod partikolari tivverifika li l-Istati Membri ma jimponux kundizzjonijiet restrittivi żżejjed għall-aċċess għall-impjieg, li jrendu l-aċċess għall-impjieg diffiċli bla bżonn; jistieden ukoll lill-Istati Membri jnaqqsu l-burokrazija sabiex jagħmluha aktar faċli għall-persuni impjegabbli li jidħlu fis-suq tax-xogħol; jirrimarka li tali azzjonijiet iwasslu kemm għall-integrazzjoni tar-rifuġjati u, b'mod aktar ġenerali, ikunu wkoll ta' benefiċċju għaċ-ċittadini tal-UE;

48.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jqassru ż-żmien tal-ipproċessar tal-applikazzjonijiet għall-protezzjoni internazzjonali, b'kunsiderazzjoni xierqa tad-drittijiet tal-individwi kkonċernati u mingħajr ma tiġi kompromessa l-kwalità tal-proċess ta' teħid tad-deċiżjonijiet, jevalwaw il-livelli tal-edukazzjoni u tal-kwalifiki fil-faċilitajiet ta' akkoljenza inizjali u, għaldaqstant, biex jestendu, fuq bażi aktar immirata, il-miżuri ta' intervent bikri bħat-taħriġ fil-lingwa, il-korsijiet ta' evalwazzjoni tal-ħiliet u ta' integrazzjoni ċivika, inklużi korsijiet dwar id-drittijiet fundamentali, valuri u kultura Ewropej, b'mod partikolari għal dawk li jfittxu asil li għandhom prospetti tajbin li jingħataw protezzjoni internazzjonali, u jħeġġeġ li jkun hemm aċċess ugwali għal dawn il-miżuri; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tappoġġja lill-Istati Membri b'miżuri speċifiċi u effettivi li jgħinu biex iħaffu l-ipproċessar tal-applikazzjonijiet;

49.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw aċċess bikri, faċli u ndaqs għar-rifuġjati u dawk li jfittxu asil għal taħriġ, inkluż taħriġ intern u apprendistati, sabiex jiżguraw integrazzjoni rapida, effettiva u sħiħa fis-soċjetajiet tagħna u fis-suq tax-xogħol, inkluż billi jagħtuhom il-ħiliet meħtieġa biex jibnu ġejjieni ġdid mar-ritorn tagħhom; jenfasizza li dan għandu jsir f'forma ta' inizjattivi meħuda flimkien mas-settur privat, it-trade unions u s-soċjetà ċivili; jistieden, barra minn hekk, lill-Istati Membri jirrikonoxxu u jivvalidaw il-ħiliet eżistenti u tar-rifuġjati, u l-kompetenzi, kapaċitajiet u għarfien formali u mhux formali, fuq bażi individwali; ifakkar li l-ewwel ostaklu li r-rifuġjati jridu jegħlbu huwa l-lingwa; jirrakkomanda, għalhekk, miżuri effikaċi li jippermettu mhux biss li jitgħallmu u jifhmu l-lingwa tal-pajjiż ospitanti, iżda anke li jippromwovu proċess ta' familjarizzazzjoni reċiproka bejn il-kulturi differenti sabiex jevitaw il-firxa ta' sentimenti ksenofobiċi u razzisti;

50.  Jitlob li tiġi stabbilita task force ta' DĠ EMPL fil-Kummissjoni sabiex, kemm jista' jkun malajr, tiffissa standards pan-Ewropej għall-ħiliet personali u metodi biex dawn il-ħiliet jiġu kkatalogati;

51.  Jilqa' soluzzjonijiet li jipprovdu tagħrif multilingwi dwar l-opportunitajiet fir-rigward tal-edukazzjoni formali u mhux formali, it-taħriġ vokazzjonali, l-għoti ta' xogħol u l-volontarjat għall-migranti, ir-rifuġjati u għal dawk li jfittxu asil; jitlob għalhekk li dawn l-offerti jiġu estiżi;

52.  Jenfasizza li strumenti innovattivi bbażati fuq media ġdida, bħall-media soċjali u l-apps, jista' jkollhom rwol fundamentali fl-iffaċilitar tal-aċċess għas-servizzi, kif ukoll l-iskambji ta' informazzjoni, rigward ir-reġistrazzjoni tar-rifuġjati, il-valutazzjoni tal-ħiliet, it-tiftix għal impjieg u t-taħriġ lingwistiku, kif ukoll fl-għoti ta' għajnuna diretta lil persuni fil-bżonn; iħeġġeġ ukoll lill-Istati Membri jistabbilixxu pjattaformi dedikati u portali multilingwi tal-internet immirati sabiex jipprovdu informazzjoni konċiża u faċilment aċċessibbli dwar possibilitajiet ta' rikonoxximent, programmi eżistenti ta' integrazzjoni u listi tal-istituzzjonijiet responsabbli, filwaqt li jfakkar li kull Stat Membru tal-UE u taż-ŻEE għandu Ċentru Nazzjonali ta' Informazzjoni dwar ir-Rikonoxximent Akkademiku, li jagħti mezz kif wieħed iqabbel il-kwalifika akkademiċi; iħeġġeġ lill-Istati Membri, f'dan il-kuntest, biex jippromwovu dan is-servizz;

53.  Jiġbed l-attenzjoni għall-firxa ta' possibilitajiet ta' taħriġ u mudelli disponibbli fl-Istati Membri u, b'mod partikolari, għall-mudell ikkombinat ta' edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, li mhuwiex magħruf jew kważi mhuwiex magħruf f'xi Stati Membri u mar-rifuġjati u l-persuni li jfittxu asil, iżda li jista' jagħti kontribut kbir lill-integrazzjoni tar-rifuġjati fis-suq tax-xogħol u fis-soċjetà, bl-aġevolar tat-tranżizzjoni mill-edukazzjoni u t-taħriġ għall-impjieg, li b'riżultat tiegħu l-ħaddiema jistgħu jitħarrġu wkoll fi professjonijiet tas-sengħa fejn hemm nuqqas ta' parteċipanti ġodda;

54.  Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi linji gwida dwar kif il-kwalifiki u l-ħiliet eżistenti tar-rifuġjati jistgħu jiġu rikonoxxuti; jinnota, f'dan ir-rigward, li f'ħafna każijiet it-taħriġ u l-proċess tal-kisba tal-kwalifiki fil-pajjiżi ta' oriġini tar-rifuġjati għadhom ma laħqux l-istandards Ewropej; jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tfassal rakkomandazzjonijiet li jippermettu lill-Istati Membri jidentifikaw il-ħiliet, il-kompetenzi, it-talenti u l-kompetenzi tar-rifuġjati b'mod aktar faċli, aktar malajr u aktar effettiv; jinnota, f'dan ir-rigward, id-differenzi bejn is-swieq tax-xogħol fl-Istati Membri, u l-bżonnijiet differenti tagħhom, u jittama li, billi jittieħed kont ta' dan, l-esiġenzi tal-ħaddiema f'ċerti oqsma jistgħu jiġu ssodisfati aktar malajr, aktar faċli u b'mod aktar effiċjenti u li, fl-istess ħin, ir-rifuġjati jiġu integrati aktar malajr fis-suq tax-xogħol;

55.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Karta Blu;

56.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jintensifikaw l-isforzi tagħhom fil-ġlieda kontra l-forom kollha ta' diskriminazzjoni, ksenofobija u razziżmu, inkluż billi jżidu l-għarfien tal-liġijiet kontra d-diskriminazzjoni, billi jappoġġjaw l-awtoritajiet lokali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, is-sħab soċjali u l-Korpi Nazzjonali tal-Ugwaljanza fil-ħidma tagħhom, u billi jżidu l-isforzi ta' komunikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-medja u ċ-ċittadini fl-UE biex jiġġieldu kwalunkwe informazzjoni ħażina jew ksenofobija, li jmorru kontra l-valuri fundamentali Ewropej, liema sforzi kollha se jgħinu ħafna l-aċċettazzjoni soċjali u l-inklużjoni tar-rifuġjati; iħeġġeġ lill-Istati Membri jużaw il-fondi mill-Programm għad-Drittijiet, l-Ugwaljanza u ċ-Ċittadinanza biex jipprovdu taħriġ dwar id-diversità u biex jedukaw u jinfurmaw lir-rifuġjati u lill-migranti li jidħlu fis-suq tax-xogħol dwar id-drittijiet legali tagħhom bħala ħaddiema , u jgħinuhom jevitaw li jisfaw vittmi ta' prattiki ta' sfruttament jew ta' impjegaturi li jisfruttawhom; jenfasizza li d-diskriminazzjoni multipla għandha tiġi kkunsidrata fil-politiki kollha dwar il-migrazzjoni u l-integrazzjoni;

57.  Jilqa' d-dikjarazzjoni konġunta tas-16 ta' Marzu 2016 dwar il-kriżi tar-rifuġjati maħruġa mis-sħab soċjali li ħadu sehem fis-Summit Soċjali Tripartitiku, li fiha enfasizzaw l-impenn u r-rieda tagħhom li jaħdmu mal-gvernijiet u mal-partijiet ikkonċernati oħra biex ifasslu u jiżviluppaw politiki li jappoġġjaw l-inklużjoni; huwa tal-fehma li s-sħab soċjali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili huma intermedjarji insostitwibbli li għandhom rwol ewlieni x'jaqdu fl-inklużjoni tar-rifuġjati fis-suq tax-xogħol u fis-soċjetà kollha kemm hi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni ttejjeb id-djalogu mas-sħab soċjali abbażi ta' rappreżentanza bbilanċjata tal-interessi bil-ħsieb li tidentifika opportunitajiet tas-suq tax-xogħol u ta' impjieg għar-rifuġjati;

58.  Jistieden lill-Istati Membri jitgħallmu mill-kondiviżjoni tal-esperjenza u l-prattiki akkumulati fil-livell tal-belt, kif ukoll jiffaċilitawha, sabiex jippromwovu s-swieq tax-xogħol inklużivi għar-residenti kollha inklużi l-benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali u biex il-bliet u l-awtoritajiet lokali jiġu involuti fit-tfassil u fl-implimentazzjoni ta' politiki ta' inklużjoni soċjali u ekonomika; huwa tal-fehma li jeħtieġ li jkun hemm sħubija aktar effettiva bejn il-livelli differenti ta' gvern, u li l-inizjattivi tal-UE u dawk nazzjonali għandhom jikkomplementaw u jsaħħu l-azzjonijiet tal-belt, u jindirizzaw il-bżonnijiet reali taċ-ċittadini tagħna; jemmen li l-prattiki t-tajba tal-Istati Membri – fil-koordinazzjoni effikaċi mal-bliet, u bl-involviment tagħhom – għandhom jiġu rikonoxxuti u jingħataw viżibilità;

59.  Iqis li jeħtieġ li jingħata taħriġ adegwat dwar il-leġiżlazzjoni dwar l-impjieg u n-nondiskriminazzjoni lir-rifuġjati kif ukoll lill-awtoritajiet sabiex jiġi żgurat li r-rifuġjati ma jiġux sfruttati minn prattiki ta' xogħol mhux iddikjarat u forom oħra ta' sfruttament gravi tal-ħaddiema, jew li jsofru minn diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol;

60.  Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi appoġġ finanzjarju lill-iskemi transnazzjonali li jiżguraw it-trasferibilità u l-adattabilità ta' prattiki tajbin – bħal pereżempju l-proġetti ta' mentoring u coaching bejn il-pari li jinvolvu l-livelli kollha ta' governanza u ta' partijiet interessati multipli, imfassla u implimentati minn partijiet interessati differenti fil-livell tal-UE — u tiżgura l-implimentazzjoni effettiva tagħhom;

61.  Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw id-Deċiżjoni Qafas dwar il-Ġlieda Kontra r-Razziżmu u l-Ksenofobija, u d-Direttiva l-ġdida dwar il-Vittmi tal-Kriminalità kif ukoll biex jiżguraw l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni f'waqthom ta' kwalunkwe inċitament għall-vjolenza, inkluża l-vjolenza sessista, kontra l-migranti u l-persuni li jfittxu asil, irrispettivament mill-istatus ta' residenza tagħhom;

62.  Jenfasizza l-livelli li qed jiżdiedu ta' diskors ta' mibegħda, ta' sentimenti kontra l-migranti u ta' vjolenza ksenofobika kemm mill-istituzzjonijiet kif ukoll minn individwi;

63.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintensifikaw ir-relazzjonijiet diplomatiċi u jieħdu l-miżuri ekonomiċi u soċjali kollha meħtieġa biex jippermettu l-istabbilizzazzjoni tal-pajjiżi ta' oriġini tar-rifuġjati sabiex ikunu jistgħu jibqgħu f'pajjiżhom jew jirritornaw lura lejhom;

64.  Jappella biex il-flejjes jiġu riallokati malajr kemm jista' jkun fil-FSE, fl-AMIF, fil-FEŻR u fil-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD) sabiex dawk l-Istati Membri li qed iġorru l-akbar piż tal-kriżi tar-rifuġjati jingħataw appoġġ aktar effettiv;

Il-kultura, l-edukazzjoni u l-isport

65.  Jenfasizza l-ħtieġa urġenti li jiġi żgurat li l-minorenni mhux akkumpanjati jirċievu protezzjoni partikolari mill-isfruttament fuq il-post tax-xogħol, il-vjolenza u t-traffikar; jissottolinja l-ħtieġa ta' mentors u miżuri speċifiċi b'mod partikolari għall-bniet, li ta' sikwit huma aktar vulnerabbli u huma aktar esposti għal diversi forom ta' sfruttament, traffikar u abbuż sesswali u li għandhom ċans akbar li jkunu mċaħħda minn opportunitajiet edukattivi;

66.  Jistieden lill-Kummissjoni tkabbar il-profil tal-kultura, l-edukazzjoni u t-taħriġ f'dawk il-miżuri operazzjonali meħuda bħala parti mill-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni tadotta politika speċifika dwar id-djalogu interkulturali;

67.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jagħtu prijorità lill-integrazzjoni permezz ta' miżuri mmirati bikrija dwar l-edukazzjoni, it-taħriġ, il-kultura u l-isport, kif ukoll l-isfidi li jħabbtu wiċċhom magħhom is-soċjetajiet ospitanti huma u jiggarantixxu, b'mod partikolari, id-dritt tat-tfal għall-edukazzjoni, indipendentement mill-istatus tagħhom ta' rifuġjati, kif jingħad fl-Artikolu 22 tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal, biex b'hekk jagħtu prijorità lill-aħjar interessi tat-tfal;

68.  Jinsisti dwar il-ħtieġa għal analiżi eżawrjenti, permezz ta' studji, riċerka u statistika, li abbażi tagħha l-aqwa suġġerimenti għall-inizjattivi u azzjoni ta' politika jistgħu jsiru, bil-ħsieb li jiġi aċċertat kif għandha tkun l-istrateġija tal-edukazzjoni għar-rifuġjati, b'mod speċifiku fil-kuntest tat-tagħlim għall-adulti, fid-dawl tal-kwalifiki attwali tagħhom;

69.  Jenfasizza r-rwol kruċjali tad-djalogu kulturali, interkulturali u interreliġjuż, tal-edukazzjoni formali u mhux formali, tat-tagħlim tul il-ħajja, u l-politika favur iż-żgħażagħ u l-isport fil-promozzjoni tal-integrazzjoni u l-inklużjoni soċjali tar-rifuġjati u l-persuni li jfittxu asil fl-Ewropa, kif ukoll tal-fehim u s-solidarjetà tal-pajjiżi ospitanti fil-ġlieda kontra r-razziżmu, il-ksenofobija u l-estremiżmu, u fil-kontribut biex tinbena soċjetà aktar koeżiva u inklużiva bbażata fuq id-diversità kulturali, il-promozzjoni tal-valuri komuni Ewropej u l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali; jissottolinja l-ħtieġa li tiġi żgurata medjazzjoni kulturali u lingwistika waqt li r-rifuġjati u dawk li qed ifittxu asil ikunu qed jiżviluppaw l-għarfien tal-ilsien u l-kultura u l-valuri soċjali tal-pajjiż ospitanti;

70.  Jenfasizza r-rwol importanti tal-isport bħala strument għat-trawwim tad-djalogu soċjali u interkulturali billi jiġi promoss l-istabbiliment ta' rabtiet pożittivi bejn il-popolazzjoni lokali u r-rifuġjati u dawk li jfittxu asil, u jistieden lill-istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati Membri jimplimentaw programmi mmirati lejn l-integrazzjoni soċjali tar-rifuġjati permezz ta' attivitajiet kulturali jew sportivi konġunti; jappoġġja, għaldaqstant, l-inizjattivi eżistenti tal-organizzazzjonijiet sportivi u jinkoraġġixxi l-iskambju tal-aħjar prattiki bejn l-entitajiet differenti involuti f'attivitajiet sportivi mmirati lejn l-integrazzjoni soċjali tar-rifuġjati;

71.  Jiddispjaċih ferm dwar l-għejbien attwali tan-netwerks kulturali minħabba l-orjentament il-ġdid ta' Ewropa Kreattiva;

72.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' proċeduri effettivi li jippermettu tranżizzjoni bla xkiel bejn il-faċilitajiet edukattivi disponibbli fil-kampijiet tar-rifuġjati u s-sistemi edukattivi tal-Istati Membri fejn ikunu jinsabu;

73.  Jinsisti dwar il-ħtieġa li l-Istati Membri jiffaċilitaw ir-reġistrazzjoni tal-istudenti rifuġjati fil-livelli edukattivi kollha, u jitlob li jkun hemm sforzi akbar għad-distribuzzjoni tal-istudenti u biex jitqiegħdu b'mod effikaċi fis-sistemi skolastiċi nazzjonali;

74.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jistabbilixxu "kurituri edukattivi" billi jippromwovu ftehimiet mal-universitajiet Ewropej u l-Unjoni tal-Universitajiet Mediterranji (UNIMED) biex jospitaw studenti rifuġjati ġejjin minn zoni milquta minn kunflitt ħalli jiffaċilitawlhom l-aċċess u jippromwovu l-appoġġ bejn il-pari kif ukoll il-volontarjat; jilqa' l-inizjattivi adottati f'dan ir-rigward minn għadd ta' universitajiet Ewropej u s-sħubiji tagħhom;

75.  Jilqa' l-programmi Ewropej u nazzjonali kif ukoll l-inizjattivi privati mnedija minn istituzzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ li jipprovdu assistenza lil akkademiċi migranti mill-qasam tax-xjenza u oqsma professjonali oħra u jesprimi ruħu favur l-iżvilupp u l-appoġġ tagħhom;

76.  Jistieden lill-Istati Membri jiggarantixxu soluzzjonijiet għal informazzjoni edukattiva f'bosta lingwi li tkun preparatorja, faċli biex tinftiehem u orjentata lejn il-prattika u dan sabiex jiġi żgurat li l-integrazzjoni tibda minnufih;

77.  Jistieden lill-Istati Membri jipprovdu appoġġ immirat lir-rifuġjati u lil dawk li jfittxu asil li huma tfal u żgħażagħ malli jidħlu fis-sistema tal-iskola, pereżempju permezz ta' programmi ta' lingwa intensivi u programmi ta' induzzjoni ġenerali, inkluż appoġġ pedagoġiku, li jippermettulhom jipparteċipaw fil-klassijiet ġenerali malajr kemm jista' jkun; jenfasizza l-ħtieġa li jwieġbu għall-ħtiġijiet distinti u l-vulnerabilitajiet ta' gruppi speċifiċ, b'mod partikolari l-minorenni mhux akkumpanjati u l-adulti mingħajr edukazzjoni bażika;

78.  Ifakkar lill-UE u lill-Istati Membri fid-dmir li għandhom li jiżguraw protezzjoni speċjali għall-minorenni, inklużi t-tfal rifuġjati, f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza, f'konformità mad-dispożizzjonijiet internazzjonali, u b'mod partikolari billi jiggarantulhom aċċess għall-iskejjel u għall-faċilitajiet edukattivi; jilqa' l-mira ta' finanzjament għall-edukazzjoni ta' 4 % tal-baġit ġenerali tal-UE għall-għajnuna umanitarja għall-2016, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jkomplu jippromwovu fuq livell internazzjonali żieda fil-finanzjament għall-edukazzjoni f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza fil-qafas ta' programmi ta' għajnuna eżistenti fid-dawl tas-Summit Umanitarju Dinji f'Istanbul f'Mejju 2016;

79.  Jirrakkomanda li jiġu pprovduti korsijiet tal-lingwa supplimentari għat-tfal rifuġjati fil-lingwa ta' pajjiżhom;

80.  Jenfasizza l-importanza tat-tnedija ta' azzjonijiet ta' appoġġ għall-edukazzjoni, b'mod partikolari bil-ħsieb li jiġu pprovduti faċilitajiet xierqa f'hotspots u ċentri tal-UE, li jiġu appoġġjati l-isforzi tal-organizzazzjonijiet umanitarji u l-NGOs li diġà bdew jorganizzaw attivitajiet edukattivi u oħrajn fil-kampijiet u jipprovdu inċentivi u appoġġ għall-iżvilupp ta' strutturi edukattivi formali fil-kampijiet tar-rifuġjati, inklużi dawk li jinsabu f'pajjiżi terzi;

81.  Jilqa' l-appelli ġodda għal proposti dedikati għal programmi kulturali, edukattivi u sportivi u programmi ta' mobilità taż-żgħażagħ immirati lejn djalogu interkulturali u l-inklużjoni u l-integrazzjoni kulturali u soċjali taħt il-Programm Ewropa Kreattiva u Erasmus+; jenfasizza l-ħtieġa li jiżżarmaw l-ostakli u x-xkiel eżistenti għall-applikazzjoni ta' proġetti mmirati lejn l-integrazzjoni tar-rifuġjati u li jkun iffaċilitat l-aċċess għall-programmi għal kulħadd;

82.  Jitlob lill-Istati Membri jippromwovu l-inizjattivi li jiżguraw kooperazzjoni akbar, koerenza fil-politiki u djalogu bejn l-awtoritajiet pubbliċi, l-NGOs xierqa, is-sħab soċjali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-komunitajiet tar-rifuġjati ħalli jitkattru l-għarfien u l-komprensjoni reċiproċi u ħalli jkunu vvalutati aktar l-inizjattivi potenzjali ħalli jiġi żgurat aċċess indaqs għall-edukazzjoni ta' kwalità għolja, biex b'hekk ikunu integrati l-migranti u r-rifuġjati f'ambjent pożittiv tat-tagħlim;

83.  Jenfasizza r-rwol essenzjali tal-għalliema fl-integrazzjoni tat-tfal u żgħażagħ rifuġjati u migranti fis-sistema edukattiva, u jenfasizza l-ħtieġa ta' persunal speċjalizzat tat-tagħlim u taħriġ avvanzat għall-għalliema ħalli jkunu kkwalifikati; jitlob f'dan il-kuntest li l-UE u l-Istati Membri jikkunsidraw it-twaqqif ta' mezzi ta' kooperazzjoni għall-għalliema sabiex ikunu jistgħu jaqsmu l-esperjenzi tagħhom u jiskambjaw l-aħjar prattiki u jirċievu appoġġ bejn il-pari;

84.  Jistieden lill-Istati Membri jgħinu lill-għalliema u lill-professuri migranti jsibu impjiegi tat-tagħlim, bil-ħsieb li kemm itejbu s-sitwazzjoni tagħhom kif ukoll biex jużaw b'mod tajjeb il-ħiliet tal-lingwa u tat-tagħlim u l-esperjenza tagħhom, fis-sistemi tal-iskejjel;

85.  Jappoġġja l-idea tal-ħolqien ta' punti ta' assistenza għall-għalliema sabiex jingħataw appoġġ f'waqtu biex jiffaċċjaw tipi varji tad-diversità fil-klassi, il-promozzjoni ta' djalogu interkulturali u gwida meta jiġu kkonfrontati b'kunflitti jew studenti li jinsabu f'riskju li jiġu radikalizzati; jistieden, barra minn hekk, lill-Istati Membri jestendu l-opportunitajiet ta' edukazzjoni politika u biex jipprovdu opportunitajiet ta' taħriġ ulterjuri adegwati u materjal edukattiv sabiex jiċċaraw għaliex in-nies jaħarbu u sabiex jiġġieldu l-estremiżmu;

86.  Jissottolinja l-importanza tal-iskejjel fl-għoti ta' counselling u ta' medjazzjoni lingwistika u kulturali, inklużi l-valuri demokratiċi permezz tal-edukazzjoni ċivika u l-programmi ta' ċittadinanza attiva, u fir-rwol importanti fit-tħaffif u l-iżgurar tal-inklużjoni u tal-integrazzjoni soċjali u kulturali mhux biss tal-istudenti iżda wkoll tal-familji tagħhom;

87.  Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kunsill li jiddedika azzjonijiet speċifiċi fil-Pjan ta' Ħidma għall-Kultura 2015-2018 dwar ir-rwol tal-kultura, l-arti u d-djalogu interkulturali fl-integrazzjoni tal-migranti u sabiex jittieħed kont tal-prattiki tajba eżistenti fl-Istati Membri;

88.  Jenfasizza li l-użu tal-arti bħala għodda ta' integrazzjoni għandu jiġi promoss b'mod aħjar, u li l-parteċipazzjoni tar-rifuġjati f'attivitajiet tal-arti għandha tiġi ffaċilitata u msaħħa;

89.  Jilqa' l-Grupp ta' Ħidma ta' Esperti dwar id-Djalogu interkulturali u l-integrazzjoni tal-migranti u r-rifuġjati permezz tal-arti u d-djalogu(17) stabbilit mill-Kummissjoni li hija mistennija tippubblika manwal ta' prattiki tajba sa tmiem l-2017;

90.  Jenfasizza l-importanza tal-promozzjoni u l-iżvilupp ulterjuri tal-apps, il-videos u l-eżerċizzji edukattivi, kif ukoll pjattaformi ta' tagħlim għar-rifuġjati, sabiex jiġu ffaċilitati u kkomplementati l-edukazzjoni u t-taħriġ tagħhom;

o
o   o

91.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) Testi adottati, P8_TA(2015)0176.
(2) Testi adottati, P8_TA(2015)0317.
(3) Testi adottati, P8_TA(2014)0105.
(4) ĠU C 36, 29.1.2016, p. 91.
(5) Testi adottati, P8_TA(2016)0008.
(6) Testi adottati, P8_TA(2015)0320.
(7) Testi adottati, P8_TA(2016)0073.
(8) Testi adottati, P8_TA(2015)0418.
(9) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/518768/IPOL-EMPL_NT%282014%29518768_EN.pdf
(10) ĠU L 337, 20.12.2011, p. 9.
(11) http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/making-integration-work-humanitarian-migrants_9789264251236-en
(12) Ara t-Testi adottati tat-8.3.2016, P8_TA(2016)0073.
(13) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6067_mt.htm
(14) http://www.europarl.europa.eu/news/mt/news-room/20131118IPR25534/Approvata-l-politika-%C4%A1dida-ta'-koe%C5%BCjoni-EUR-325-biljun-g%C4%A7ar-re%C4%A1juni-tal-UE
(15) COM(2015)0240.
(16) http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I107934
(17) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14444-2015-INIT/mt/pdf


L-istandards soċjali u ambjentali, id-drittijiet tal-bniedem u r-responsabbiltà korporattiva
PDF 485kWORD 170k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Lulju 2016 dwar l-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-2010 tal-Parlament dwar l-istandards soċjali u ambjentali, id-drittijiet tal-bniedem u r-responsabbiltà korporattiva (2015/2038(INI))
P8_TA(2016)0298A8-0217/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 3, 6 u 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 11, 153, 191, 207 u 218 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 12, 21, 28, 29, 31 u 32 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni: Kummerċ għal Kulħadd: Lejn politika aktar responsabbli għall-kummerċ u l-investiment" (COM(2015)0497),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-10 Konferenza Ministerjali tad-WTO (MC10)(1),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Pariġi (mit-30 ta' Novembru sal-11 ta' Diċembru 2015)(2),

–  wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-dinja (2014)(3),

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija (2015-2019) – Inżommu d-drittijiet tal-bniedem fil-qalba tal-aġenda tal-UE,

–  wara li kkunsidra l-Linji gwida dwar l-analiżi tal-impatti fuq id-drittijiet tal-bniedem fil-valutazzjonijiet tal-impatt għal inizjattivi politiċi marbuta mal-kummerċ(4),

–  wara li kkunsidra l-istudju dwar il-"Klawżoli tad-Drittijiet tal-Bniedem u tad-Demokrazija fil-ftehimiet internazzjonali" ippubblikat fl-2015 mid-Dipartiment tal-Politika tal-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-NU fil-25 ta' Settembru 2015: Nittrasformaw id-dinja tagħna: l-aġenda 2030 għall-iżvilupp sostenibbli(5),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 2173/2005 tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2005 dwar l-istabbiliment ta' skema ta' liċenzjar FLEGT għall-importazzjoni ta' injam fil-Komunità Ewropea(6),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 li japplika skema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati(7),

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali(8),

–  wara li kkunsidra l-Gwida tal-OECD dwar id-Diliġenza Dovuta għal Ktajjen ta' Provvista Responsabbli tal-Minerali minn Żoni Affettwati mill-Kunflitti u Żoni ta' Riskju Għoli(9),

–  wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tal-14 ta' Lulju 2015 dwar l-Implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem – Sitwazzjoni attwali (SWD(2015)0144),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Strateġija rinnovata tal-UE 2011-2014 għar-Responsabbilità Soċjali Korporattiva" (COM(2011)0681),

–  wara li kkunsidra l-Qafas tal-Politika tal-Investiment tal-UNCTAD għall-Iżvilupp Sostenibbli (2015)(10),

–  wara li kkunsidra l-istudju "Il-Politika tal-Kummerċ tal-UE: bidla minn ma tħarisx lejn il-ġeneru għal sensittiva għall-ġeneru?" mid-Dipartiment tal-Politika tal-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Raba' Rapport tal-Espert Indipendenti fuq "Il-promozzjoni ta' ordni internazzjonali demokratiku u ekwitabbli" – Nota mis-Segretarju Ġenerali tan-NU lill-Assemblea Ġenerali tal-5 ta' Awwissu 2015 (A/70/285),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar ir-responsabbiltà soċjali tal-kumpanniji fil-ftehimiet kummerċjali internazzjonali(11),

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 64/292 tan-NU, li fiha l-ilma u s-sanità huma rikonoxxuti speċifikament bħala drittijiet tal-bniedem mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti u ġie ddikjarat li l-ilma nadif tajjeb għax-xorb u s-sanità huma essenzjali għat-twettiq tad-drittijiet kollha tal-bniedem,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Settembru 2015 dwar is-segwitu għall-Inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej "Right2Water"(12),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-istandards soċjali u ambjentali fi Ftehimiet ta' Kummerċ Internazzjonali(13),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-25 ta' Novembru 2010 dwar il-Politika dwar il-Kummerċ Internazzjonali fil-kuntest tal-imperattivi marbuta mat-tibdil fil-klima(14),

–  wara li kkunsidra l-istudju dwar il-"Gender Mainstreaming in Committees and Delegations of the European Parliament" (L-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-Kumitati u d-Delegazzjonijiet tal-Parlament Ewropew) ippubblikat fl-2014 mid-Dipartiment Tematiku għall-Politiki C tal-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 26/9(15) tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem, fejn huwa ddeċida "li jiġi stabbilit grupp ta' ħidma intergovernattiv miftuħ dwar il-korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi kummerċjali oħrajn fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem, li l-mandat tiegħu jkun li jiġi elaborat strument internazzjonali legalment vinkolanti li jirregola, fil-liġi internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, l-attivitajiet ta' korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi oħra ta' kummerċ",

–  wara li kkunsidra l-Iskema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (SĠP) riformata tal-UE stabbilita permezz tar-Regolament (UE) Nru 978/2012,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bit-titolu "Rapport dwar l-Iskema Ġeneralizzata ta' Preferenzi li tkopri l-perjodu 2014-2015" (COM(2016)0029),

–  wara li kkunsidra l-Prinċipji Gwida tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, il-Linji Gwida riveduti tal-OECD għall-Impriżi Multinazzjonali, id-Dikjarazzjoni Tripartitika ta' Prinċipji dwar l-Impriżi Multinazzjonali u l-Politika Soċjali tal-ILO, il-Qafas tal-Kumitat Internazzjonali għar-Rapportar Integrat (International Integrated Reporting Council - IIRC), l-għaxar prinċipji tal-Patt Globali tan-Nazzjonijiet Uniti u l-istandard ISO 26000 dwar il-Gwida għar-Responsabbiltà Soċjali tal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni,

–  wara li kkunsidra l-abbozz tal-liġi Franċiża dwar id-"diliġenza dovuta" li tavvanza l-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, u d-dikjarazzjoni li saret mill-President Juncker fis-Summit tal-G7 tal-2015,

–  wara li kkunsidra l-proġett "Realizzazzjoni ta' valur fit-tul għall-kumpaniji u għall-investituri", li qiegħed jiġi implimentat bħalissa fl-ambitu tal-inizjattiva tal-Prinċipji għall-Investiment Responsabbli (PRI) u l-Patt Globali tan-NU,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Iżvilupp, tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A8-0217/2016),

A.  billi l-Parlament ħareġ rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-istandards soċjali u ambjentali, id-drittijiet tal-bniedem u r-responsabbiltà korporattiva fl-2010; billi għadd ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet ġew implimentati, filwaqt li oħrajn ma ġewx implimentati;

B.  billi l-Parlament jaġixxi bħala koleġiżlatur fir-rigward ta' miżuri li jiddefinixxu l-qafas għall-implimentazzjoni tas-CCP tal-Unjoni; billi l-kunsens tal-Parlament huwa meħtieġ għar-ratifika ta' kull ftehim tal-kummerċ innegozjat mill-Unjoni, billi l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament hija għalhekk meħtieġa biex jiġi żgurat is-suċċess ta' kwalunkwe inizjattiva meħuda mill-Kummissjoni fil-qasam tas-CCP;

C.  billi l-kummerċ għandu rwol b'saħħtu fil-promozzjoni ta' opportunitajiet tan-negozju, joħloq il-prosperità u t-tkabbir tal-impjiegi, kif ukoll fit-tmexxija tal-iżvilupp ekonomiku, fil-progress soċjali, fl-istandards ta' għajxien, fil-kwalità tal-ħajja u fit-titjib fit-tul tal-istandards tad-drittijiet tal-bniedem;

D.  billi l-UE tissottolinja l-impenn sod tagħha biex tippromwovi l-iżvilupp sostenibbli kif affermat mill-ġdid fl-istrateġija tagħha "Kummerċ għal Kulħadd", kif ukoll id-drittijiet tal-bniedem u l-governanza tajba, permezz ta' mezzi bbażati fuq inċentivi bħall-SĠP+ u dispożizzjonijiet ta' aċċess preferenzjali għas-suq f'pajjiżi li huma impenjati biex jimplimentaw konvenzjonijiet internazzjonali prinċipali f'dawk l-oqsma;

E.  billi l-UE għandha l-kapaċità li tikkontribwixxi b'mod pożittiv għal aktar rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-iżvilupp sostenibbli globali permezz tal-politika kummerċjali tagħha; billi l-Kummissjoni għandha twettaq l-azzjonijiet tagħha billi żżomm f'moħħha dan l-għan; billi l-ftehimiet kummerċjali u ta' investiment għandhom effett fuq id-drittijiet tal-bniedem u fuq l-iżvilupp sostenibbli, u għalhekk għandhom ikunu mfassla b'tali mod li jappoġġaw il-progress soċjali u ambjentali, li jiggarantixxu li l-istandards Ewropej ma jistgħux jiġu kompromessi, u jiġu salvagwardjati d-drittijiet tal-bniedem u jiġi żgurat ir-rispett tar-regoli soċjali u ambjentali;

F.  billi l-kummerċ u l-investiment barrani minn impriżi internazzjonali jikkontribwixxu għal aktar impenn lejn id-drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet soċjali u d-drittijiet tal-ħaddiema fil-pajjiżi fejn joperaw l-impriżi;

G.  billi l-kontribuzzjoni tal-Parlament tista' titkejjel f'termini ta' implimentazzjoni effettiva tar-rakkomandazzjonijiet tiegħu; billi l-implimentazzjoni tal-ftehimiet trid tiġi mmonitorjata perjodikament biex tiġi żgurata konformità mal-objettivi u l-impenji li jirriżultaw mill-ftehimiet tal-kummerċ, partikolarment dawk dwar il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem;

H.  billi, skont l-Artikolu 208 tat-TFUE, l-UE u l-Istati Membri tagħha attwalment għandhom obbligu legali li jagħmlu l-politiki tagħhom koerenti mal-għanijiet tal-iżvilupp;

I.  billi l-proposta tal-Kummissjoni għal strateġija ġdida tal-kummerċ u tal-investiment – "Kummerċ għal Kulħadd" – tirrikonoxxi r-rabta bejn il-kummerċ, id-drittijiet tal-bniedem u l-istandards soċjali u ambjentali, u tinsisti fuq il-ħtieġa li dawk id-drittijiet u standards ikunu parti integrali mir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali tal-Unjoni;

J.  billi l-bejjiegħa u l-intrapriżi bl-imnut globali transnazzjonali għandhom responsabbiltà fit-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-pagi fil-pajjiżi ta' produzzjoni;

K.  billi d-drittijiet tan-nisa huma parti kostituttiva tad-drittijiet tal-bniedem; billi l-ugwaljanza bejn is-sessi taqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tal-kapitoli tal-ftehimiet kummerċjali dwar l-iżvilupp sostenibbli; billi l-impatt speċifiku tal-kummerċ u tal-investiment jaffettwa lin-nisa u lill-irġiel b'mod differenti minħabba l-inugwaljanzi strutturali bejn is-sessi, u billi l-ftehimiet kummerċjali, ta' tkabbir u ta' żvilupp sostenibbli u inklussiv għandhom jinkludu d-drittijiet tal-bniedem, inkluż minn perspettiva tal-ġeneru;

L.  billi l-aġenda għall-Iżvilupp Sostenibbli 2030 tirrikonoxxi l-impatt kruċjali fl-implimentazzjoni tal-miri tagħha billi tkopri numru ta' oqsma politiċi, bħar-regoli ta' oriġini, regolamenti dwar l-ikel, swieq tal-komoditajiet u l-ugwaljanza bejn is-sessi;

M.  billi l-potenzjal tas-sistema SĠP u SĠP+ sabiex tiġi żgurata r-ratifika u l-implimentazzjoni tal-konvenzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem u tax-xogħol fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw jista' jitejjeb billi jintrabtu inċentivi ekonomiċi mal-adozzjoni effettiva u l-monitoraġġ kostanti tal-implimentazzjoni tal-konvenzjonijiet ewlenin dwar id-drittijiet tal-bniedem u tax-xogħol;

N.  billi, wara d-diżastru ta' Rana Plaza, l-UE, f'kooperazzjoni mal-Gvern tal-Bangladesh u l-ILO, varat il-Patt Dinji għal Titjib fid-Drittijiet tax-Xogħol u s-Sikurezza fil-Fabbriki tal-Bangladesh li għandu l-għan li jtejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol, tas-saħħa u tas-sikurezza għall-ħaddiema; billi dawn l-isforzi wasslu għal għarfien pubbliku akbar, kif ukoll għal soluzzjonijiet innovattivi biex jiġu indirizzati kwistjonijiet relatati mat-TSD, bħalma huma l-Ftehim dwar is-Sikurezza kontra n-Nirien u s-Sikurezza tal-Bini fil-Bangladesh;

O.  billi s-settur privat irid jikkontribwixxi, flimkien mas-settur pubbliku, għall-iżvilupp sostenibbli; billi l-kumpaniji jridu jaġixxu b'mod soċjalment u ambjentalment responsabbli; billi l-ġenerazzjoni l-ġdida ta' ftehimiet kummerċjali u ta' investiment tinkludi kapitoli dwar l-iżvilupp sostenibbli li jappellaw lill-partijiet biex jimpenjaw ruħhom biex jipproteġu d-drittijiet tal-bniedem, jikkonformaw ma' standards soċjali u ambjentali u jiżguraw ir-responsabbiltà soċjali korporattiva; billi dawn il-kapitoli wrew differenzi fil-livell tal-ambizzjoni tagħhom fi ftehimiet kummerċjali suċċessivi tal-UE; billi l-Kummissjoni hija mħeġġa tipprova tikseb l-ogħla livell ta' ambizzjoni;

P.  billi l-Istrateġija tal-Kummissjoni tal-2015 "Kummerċ għal kulħadd" tagħmel it-TSD prijorità għall-UE; billi, biex din l-istrateġija tagħti spinta adegwata lill-aġenda TSD, il-Kummissjoni issa trid issarraf l-ambizzjoni tagħha li ntlaqgħet tajjeb ħafna f'azzjoni determinata u konkreta;

Q.  billi l-proġett "Realizzazzjoni ta' valur fit-tul għall-kumpaniji u għall-investituri" li qiegħed jitwettaq mill-inizjattiva tal-Prinċipji għall-Investiment Responsabbli (PRI) u l-Patt Globali tan-NU juri li l-irkupru ekonomiku fl-Ewropa u fid-dinja huwa kompatibbli ma', u ta' tisħiħ reċiproku għall-prinċipji ta' ġustizzja soċjali, s-sostenibbiltà ambjentali u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem;

R.  billi, skont l-Artikolu 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), il-politika kummerċjali komuni tal-UE għandha titwettaq fil-kuntest tal-prinċipji u l-objettivi tal-azzjoni esterna tal-Unjoni;

S.  billi l-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) jtenni li l-azzjonijiet esterni tal-UE jridu jiġu ggwidati mill-prinċipji tad-demokrazija, l-istat tad-dritt, l-universalità u l-indiviżibbiltà tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, ir-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-prinċipji tal-ugwaljanza u s-solidarjetà, u l-konformità mal-Karta tan-NU u mad-dritt internazzjonali;

T.  billi r-rabta bejn il-kummerċ u d-drittijiet tal-bniedem, fuq naħa, u l-istandards soċjali u ambjentali, fuq in-naħa l-oħra, saret parti integrali mir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali tal-UE; billi l-politiki tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-pajjiżi terzi għandhom ikomplu jiġu integrati permezz ta' politiki oħra tal-UE b'dimensjoni esterna, fosthom il-politika kummerċjali; billi l-UE għandha tuża l-politika kummerċjali biex tkompli fl-għan li jiġu stabbiliti standards globali għoljin fl-oqsma tad-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet soċjali, il-protezzjoni tal-konsumatur u kwistjonijiet ambjentali;

U.  billi l-politika kummerċjali u l-ftehimiet kummerċjali ambizzjużi qed jippromwovu u jsaħħu s-sistema globali tal-kummerċ ibbażata fuq regoli; billi kwistjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem għandhom jiġu kkunsidrati wkoll qabel ma jiġu konklużi n-negozjati kummerċjali f'ambjent b'saħħtu u trasparenti; billi l-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, flimkien mal-istrumenti rilevanti oħra kollha inkluża l-promozzjoni tar-responsabbiltà soċjali korporattiva, jimmiraw li jrawmu dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem fir-rigward tal-politika kummerċjali;

V.  billi fis-26 ta' Ġunju 2014 il-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU adotta riżoluzzjoni dwar l-istabbiliment ta' grupp ta' ħidma intergovernattiv bir-responsabbiltà li jniedi proċess li jwassal għall-introduzzjoni ta' strument internazzjonali legalment vinkolanti li jirregola l-attivitajiet ta' korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi ta' negozju oħra fil-qafas tal-liġi internazzjonali;

W.  billi l-kummerċ u d-drittijiet tal-bniedem jistgħu jsaħħu lil xulxin, u l-komunità kummerċjali, filwaqt li l-obbligu li jiġu rrispettati d-drittijiet tal-bniedem jista' jkollu wkoll rwol importanti biex jiġu offruti inċentivi pożittivi f'termini ta' promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija, tal-istandards ambjentali u r-responsabilità korporattiva; billi l-UE żvolġiet rwol ewlieni fin-negozjati u fl-implimentazzjoni ta' numru ta' inizjattivi ta' responsabbiltà globali li jmorru id f'id mal-promozzjoni u r-rispett tal-istandards internazzjonali, inklużi l-ġustizzja soċjali, is-sostenibbiltà ambjentali u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem; billi l-impatt pożittiv fit-tul fuq id-drittijiet tal-bniedem ta' negozji Ewropej li joperaw fuq livell globali u jmexxu bl-eżempju permezz ta' kultura korporattiva mhux diskriminatorju huwa rikonoxxut; billi t-tisħiħ tar-relazzjonijiet kummerċjali bbażati fuq il-protezzjoni u l-infurzar tad-drittijiet tal-bniedem jżidu l-fehim reċiproku u l-valuri komuni bħall-istat tad-dritt, il-governanza tajba u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem;

Il-prinċipji ġenerali

1.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinkorporaw approċċ ta' integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-politiki kollha tagħhom, inkluż fil-politika tal-kummerċ, u li jiggarantixxu konformità effettiva ma', inter alia, il-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW); jistieden lill-Kummissjoni biex tqis l-aspetti relatati mal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-evalwazzjoni tagħha tal-impatt tal-istrateġija kummerċjali tal-UE, fir-rigward tad-drittijiet tan-nisa, u jistieden lill-Kummissjoni tevalwa sistematikament il-ftehimiet eżistenti ta' kummerċ u ta' investiment sabiex jiġu identifikati l-konsegwenzi tagħhom fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura koerenza akbar fir-rigward tal-iżvilupp, tiżgura valutazzjoni politika effettiva u koordinazzjoni bejn l-għajnuna għall-iżvilupp u l-politika kummerċjali, u tistinka biex ikun żgurat li l-partijiet interessati kollha jkunu konformi mal-istandards internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem, l-ugwaljanza bejn is-sessi, id-dritt tax-xogħol u r-rispett għall-ambjent;

3.  Jistieden lill-UE jkollha rwol attiv fil-kisba tas-17-il Għan ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) li jinsabu fl-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli, adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fis-70 Sessjoni tagħha;

4.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jippromwovu miżuri vinkolanti li jiżguraw li l-kumpaniji jħallsu t-taxxi fejn isseħħu l-attivitajiet ekonomiċi u jinħoloq il-valur, jippromwovu rappurtar obbligatorju, pajjiż b'pajjiż, mis-settur privat kif irrakkomandat mill-OECD, u jippromwovu governanza tajba l-aktar fil-qasam tat-taxxa u l-ġbir effettiv tat-taxxi; jistieden, barra minn hekk, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li din il-kwistjoni tingħata prijorità fl-aġenda fid-djalogu politiku tagħha (fil-livell politiku dwar l-iżvilupp u dwar il-kummerċ) u biex jappoġġaw ir-rwol tas-soċjetà ċivili fl-iżgurar ta' skrutinju pubbliku tal-governanza tat-taxxa u l-monitoraġġ ta' każijiet li jikkonċernaw il-frodi fiskali; jemmen li l-politika tat-tassazzjoni ta' negozju għandha titqies bħala parti integrali mis-CSR u li konsegwentement, l-imġiba soċjalment responsabbli ma tħalli l-ebda lok għal strateġiji maħsuba biex jevadu t-taxxa jew jisfruttaw ir-rifuġji fiskali;

5.  Jirrikonoxxi li l-aċċess għal beni komuni bħall-ilma, il-kura tas-saħħa u l-edukazzjoni huwa riflessjoni importanti tal-kapaċità ta' pajjiż li jiggarantixxi d-drittijiet tal-bniedem u dawk soċjali;

6.  Jenfasizza li r-rekord tal-UE fuq perjodu twil ta' żmien fl-impenn tagħha għal kwistjonijiet soċjali u ambjentali fil-kuntest tad-diplomazija kummerċjali tagħha diġà jinsab fuq quddiem fost l-atturi prinċipali l-oħra tal-kummerċ dinji; jissottolinja li l-impenji tad-drittijiet tal-bniedem tas-sħab kummerċjali tagħna jipprovdu bażi solida għal djalogu kontinwu, proċessi kooperattivi u titjib progressiv fit-tul;

7.  Jenfasizza l-importanza ta' kummerċ u investiment barrani bħala għodda importanti biex jinkiseb it-tkabbir ekonomiku, l-iżvilupp sostenibbli, it-tmexxija tajba u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem;

8.  Ifakkar li l-kummerċ u l-investiment dirett barrani jżidu l-prosperità fil-pajjiżi l-fqar; Ifakkar li hemm konnessjoni mhux negliġibbli bejn iktar prosperità u protezzjoni aħjar tad-drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet soċjali u d-drittijiet tal-ħaddiema u protezzjoni ambjentali qawwija;

9.  Ifakkar li l-UE hija impenjata fil-promozzjoni koerenti tar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija fir-relazzjonijiet tagħha ma' pajjiżi terzi fil-politiki kollha tagħha, inkluża l-politika kummerċjali, u fl-istrumenti ta' finanzjament estern rilevanti kollha tagħha;

10.  Jirrakkomanda, għalhekk, li l-istrateġija kummerċjali tal-UE tkun għodda għall-promozzjoni ta' valuri demokratiċi fil-pajjiżi terzi; jilqa', għaldaqstant, it-tisħiħ ta' ftehimiet kummerċjali u ta' programmi kummerċjali preferenzjali bħala xprun biex jiġu promossi d-drittijiet tal-bniedem, jiġi eliminat ix-xogħol furzat u tat-tfal, u biex jiġu ggarantiti s-sigurtà tal-ikel u d-drittijiet għas-saħħa, l-iżvilupp sostenibbli u standards għoljin ta' sikurezza u dawk ambjentali, kif ukoll opportunitajiet ekonomiċi għal kulħadd;

Id-drittijiet tal-bniedem u l-istandards ambjentali u soċjali f'livell multilaterali

11.  Jenfasizza kemm huwa importanti li l-UE tibni kooperazzjoni fil-livell multilaterali u għalhekk itenni l-appell tiegħu lill-Kummissjoni biex ikollha rwol ewlieni fir-riforma tal-governanza tad-WTO, partikolarment b'rabta mal-ilħiq tal-għanijiet li ġejjin:

   (a) li jissaħħu l-kooperazzjoni effettiva u d-djalogu regolari bejn id-WTO u l-aġenziji relevanti tan-NU, b'mod partikolari l-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Konferenza tan-NU dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp u l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol, b'mod partikolari billi l-ILO tingħata l-istatus ta' osservaturfi ħdan id-WTO u billi tiġi involuta f'tilwim kummerċjali relatat ma' ksur ta' konvenzjonijiet internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u tax-xogħol; iqis li l-ILO għandha tkompli tkun involuta fil-ftehimiet kummerċjali bilaterali, multilaterali u plurilaterali;
   (b) li jiġu rriformati l-mekkaniżmi ta' reviżjoni tal-politika kummerċjali tad-WTO biex jinkludu d-dimensjonijiet soċjali, ambjentali u tad-drittijiet tal-bniedem abbażi tal-linji gwida tal-ILO, tad-drittijiet tal-bniedem tan-NU, u tal-Ftehimiet Ambjentali Multilaterali (MEAs), u li jiġi promoss l-iżvilupp sostenibbli, b'mod partikolari permezz tat-twaqqif ta' Kumitat dwar il-Kummerċ u x-Xogħol Deċenti fid-WTO flimkien mal-Kumitat eżistenti dwar il-Kummerċ u l-Ambjent, kif mitlub fir-rakkomandazzjonijiet tagħha tal-2010,
   (c) li jiġi vvalutat sa liema punt il-Kumitat tad-WTO għall-Kummerċ u l-Ambjent issodisfa l-mandat tiegħu kif stabbilit fid-Deċiżjoni Ministerjali tad-WTO dwar il-Kummerċ u l-Ambjent meħud f'Marrakexx fil-15 ta' April 1994 u l-konklużjonijiet tiegħu dwar x'jeħtieġ li jsir aktar, b'mod partikulari fil-kuntest tad-djalogu globali dwar il-mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-klima u d-WTO, kif oriġinarjament mitlub mill-Parlament,
   (d) li jkun hemm impenn kostruttiv favur il-Grupp ta' Ħidma tan-NU għal proċess tat-Trattat dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem wara l-istudju dwar it-trattament tal-ksur serju mill-kumpanniji tad-drittijiet tal-bniedem permezz ta' rimedju ġudizzjarju li twettaq mill-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem;

12.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi b'mod attiv aktar riformi tad-WTO bil-għan li jiġu definiti regoli multilaterali għall-ġestjoni sostenibbli ta' katini ta' forniment globali b'mod responsabbli, li għandhom jinkludu b'mod partikolari:

   (a) ir-rekwiżiti effettivi u infurzabbli tad-diliġenza dovuta u tat-trasparenza fil-katina tal-provvista, fuq il-bażi tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem,
   (b) l-istandards tas-saħħa u tas-sikurezza, li jirrikonoxxu b'mod partikolari d-dritt tal-ħaddiema għal kumitati tas-sikurezza,
   (c) bażi ta' protezzjoni soċjali,
   (d) ir-rispett tal-istandards fundamentali tax-xogħol tal-ILO;

13.  Itenni t-talba tiegħu biex jiġi żgurat li kwalunkwe miżura adottata minn parti fil-qafas tal-Ftehim ta' Pariġi jew relatata ma' kwalunkwe waħda mill-prinċipji jew mill-impenji inklużi fl-Artikoli 3 u 4 tal-UNFCCC se jkunu garantiti wkoll billi tiġi pprovduta protezzjoni legalment aktar soda tad-dritt tar-regolamentazzjoni fil-ftehimiet kummerċjali;

14.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tħaffef il-progress lejn l-iżvilupp ta' skemi li jiddistingwu bejn prodotti skont il-metodi ta' proċess u ta' produzzjoni tagħhom (PPMs) u kriterji ta' sostenibbiltà fil-qafas ta' ftehimiet kummerċjali;

15.  Jistieden lill-Istati Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom biex jonoraw l-impenn tagħhom li gradwalment jitneħħew is-sussidji għall-karburanti fossili f'konformità mal-impenn tal-G20;

16.  Jemmen li l-politika kummerċjali tista' tagħti kontribut akbar lejn it-tranżizzjoni tal-enerġija u li l-istrumenti kummerċjali tal-UE għandhom jippromwovu l-ħolqien u l-iżvilupp ta' enerġiji rinnovabbli u l-iżvilupp ta' prodotti u teknoloġiji ekoloġiċi fl-Ewropa; jirrikonoxxi l-isforzi tal-Kummissjoni biex tinnegozja ftehim plurilaterali dwar prodotti ekoloġiċi (il-Ftehim dwar il-Beni Ambjentali – EGA) u jitlob li dawn in-negozjati jipproduċu ftehim ambizzjuż u bbilanċjat; jitlob lill-Kummissjoni biex, fil-qafas tan-negozjati tal-EGA, tiżviluppa kriterji kwantitattivi jew kwalitattivi għall-identifikazzjoni ta' "prodotti ekoloġiċi" u biex tippromwovi metodoloġija kredibbli u trasparenti fin-negozjati tal-EGA; jistieden ukoll lill-Kummissjoni biex tieħu kont dovut ta' fatturi li jaffettwaw il-kummerċ fi prodotti ekoloġiċi, bħal politiki ta' kontra d-dumping fis-settur tal-enerġija rinnovabbli, sistemi ta' proprjetà intellettwali, programmi ta' finanzjament strett u politiki ambjentali nazzjonali li joħolqu d-domanda għal dawn il-prodotti;

Id-drittijiet tal-bniedem u l-istandards ambjentali u soċjali fuq livell bilaterali

17.  Jilqa' b'sodisfazzjon id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li twettaq valutazzjonijiet tal-impatt għas-sostenibilità (SIAs) ex ante u ex post għal kwalunkwe ftehim kummerċjali f'konformità mal-"Linji gwida dwar l-analiżi tal-valutazzjonijiet tal-impatt tad-drittijiet tal-bniedem għal inizjattivi ta' politika relatati mal-kummerċ"; jistieden, f'dan ir-rigward, lill-Kummissjoni biex:

   (a) tapplika l-linji gwida fl-iżvilupp ta' SIAs għan-negozjati attwali u futuri kollha;
   (b) tirrifletti wkoll f'dawn is-SIAs, il-prinċipji gwida żviluppati mir-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar id-dritt għall-ikel;
   (c) tieħu kont tal-impatt tal-ftehimiet kummerċjali u ta' investiment fuq in-nies li huma partikolarment vulnerabbli bħal dawk li jappartjenu għal gruppi ta' minoranza, jew li jkunu ġeografikament iżolati, foqra jew soċjalment esklużi; jiġbed l-attenzjoni wkoll, f'dan ir-rigward, għall-impenn tal-Kummissjoni biex tivvaluta l-impatt tal-ftehimiet ta' kummerċ ħieles fuq ir-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-UE;
   (d) tiżgura l-involviment xieraq ta' SCOs u tas-sħab soċjali fl-iżvilupp tas-SIAs u biex tinvolvi lill-Parlament f'kull stadju f'dan il-proċess;
   (e) tikkunsidra bis-sħiħ fin-negozjati, il-konklużjonijiet ta' tali valutazzjonijiet;
   (f) tiżgura l-pubblikazzjoni fil-ħin ta' SIAs sabiex tinforma l-pożizzjonijiet ta' negozjar qabel ma jiġu fformulati, biex tinforma lill-pubbliku u tippermetti lir-rappreżentanti eletti sabiex jevalwaw kwalunkwe ftehim propost;

18.  Jirrikonoxxi l-konklużjonijiet tal-Ombudsman Ewropew rigward id-deċiżjoni tal-Kummissjoni biex jiġi ffinalizzat il-Ftehim mal-Vjetnam qabel il-konklużjoni ta' valutazzjoni tal-impatt tad-drittijiet tal-bniedem u jħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex twettaq din il-valutazzjoni mal-ewwel opportunità abbażi tal-metodoloġija l-ġdida sabiex il-Parlament ikun jista' jieħu deċiżjoni informata;

19.  Itenni l-appoġġ tiegħu għall-kundizzjonalità tad-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet kummerċjali u jfakkar l-importanza li jiġu rrispettati u implimentati klawżoli tad-drittijiet tal-bniedem; jilqa' b'sodisfazzjon l-isforzi tal-Kummissjoni u tal-Kunsill li jdaħħlu tali klawżoli legalment vinkolanti dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet kummerċjali u ta' investiment kollha f'konformità mal-approċċ komuni u jitlob il-pubblikazzjoni tal-approċċ komuni tal-Kunsill; jinnota li l-klawżoli dwar id-drittijiet tal-bniedem ma ġewx inklużi fil-ftehimiet kollha tal-UE u jitlob li n-negozjati kummerċjali li għaddejjin bħalissa ma' sħab oħra tal-UE, b'mod partikolari dawk dwar it-TTIP, jiżguraw l-inklużjoni ta' klawżola vinkolanti dwar id-drittijiet tal-bniedem;

20.  Iqis madankollu li l-klawżoli attwali kellhom impatt limitat fuq it-twettiq tal-obbligi u l-impenji tad-drittijiet tal-bniedem; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jimplimentaw dawn il-bidliet li ġejjin:

   (a) l-inklużjoni ta' dispożizzjonijiet ta' salvagwardja kummerċjali biex tiġi ppreżervata l-kapaċità ta' kull parti biex tissodisfa l-obbligi tagħha tad-drittijiet tal-bniedem fl-oqsma fejn hija primarjament responsabbli f'każijiet ta' ksur ipprovat tad-dispożizzjonijiet tal-klawżoli dwar id-drittijiet tal-bniedem,
   (b) monitoraġġ regolari fid-dettall tal-implimentazzjoni ta' klawżoli dwar id-drittijiet tal-bniedem fi ftehimiet ta' kummerċ u ta' Assoċjazzjoni, b'mod partikolari permezz tal-pubblikazzjoni regolari ta' rapporti konġunti mill-Kummissjoni u l-EEAS lill-Parlament dwar ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem min-naħa tal-pajjiżi sħab u permezz tal-istabbiliment ta' kumitat interistituzzjonali,
   (c) jikkunsidraw l-inklużjoni ta' kumitat għad-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet kummerċjali kollha tal-UE sabiex jiġi żgurat segwitu serju u sistematiku ta' kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem relatati mal-Ftehim; ifakkar f'dan ir-rigward l-importanza ta' parteċipazzjoni tal-pubbliku fin-negozjati biex tiġi żgurata t-trasparenza;
   (d) jiżguraw li l-UE jkollha sistema tar-rimedji legali domestiċi li tippermetti lmenti f'każijiet ta' nuqqas ta' konformità ma' ftehimiet kummerċjali u ma' klawżoli dwar id-drittijiet tal-bniedem;

21.  Ifakkar it-talba li għamel fir-rakkomandazzjonijiet tiegħu tal-2010 li kull ftehim kummerċjali tal-UE, kemm jekk bilaterali kif ukoll plurilaterali, għandu jinkludi kapitoli dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli (TSD) komprensivi, infurzabbli u ambizzjużi; jenfasizza d-disparitajiet murija mill-kapitoli tat-TSD fid-diversi ftehimiet kummerċjali tal-UE; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni żżomm l-ogħla livell ta' konsistenza fin-negozjati kummerċjali kollha u li tintroduċi kapitoli TSD bil-karatteristiċi li ġejjin:

   (a) impenn miż-żewġ partijiet biex jirratifikaw u jimplimentaw b'mod effettiv it-tmien Konvenzjonijiet ILO prinċipali u l-erba' Konvenzjonijiet ILO ta' prijorità kif ukoll il-ftehimiet ambjentali multilaterali internazzjonali;
   (b) kopertura tal-klawżoli tad-drittijiet tal-bniedem u l-kapitoli TSD minn naħa tas-soluzzjoni tat-tilwim ġenerali, b'kundizzjonijiet indaqs ma' partijiet oħra tal-Ftehim kif mitlub fir-rakkomandazzjonijiet tal-2010 biex tkun żgurata l-osservanza tad-drittijiet tal-bniedem u l-istandards soċjali u ambjentali;
   (c) il-possibbiltà ta' appell u li wieħed ifittex rimedju permezz ta' proċedura għall-ilmenti għas-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili;
   (d) miżuri dissważivi effettivi, inkluż fil-forma ta' rimedji monetarji, fil-każ ta' ksur gravi u ppruvat tad-dispożizzjonijiet tal-kapitolu tal-ftehim dwar l-iżvilupp sostenibbli; tali miżuri jistgħu jiġu implimentati permezz ta' tnaqqis temporanju, ta' tnaqqis jew ta' sospensjoni ta' ċerti vantaġġi kummerċjali previsti mill-ftehim, fil-każ ta' ksur aggravat u kontinwu ta' dawn l-istandards, bħala miżura tal-aħħar, u l-introduzzjoni ta' pjanijiet ta' azzjoni mas-sħab tagħna tista' tgħin biex ikun hemm rimedju għan-nuqqas ta' konformità ma' ċerti impenji magħmula fil-ftehimiet kummerċjali u ta' investiment;

22.  Itenni t-talba tiegħu għal fora jew gruppi konsultattivi dwar l-iżvilupp sostenibbli li għandhom jitwaqqfu fid-diversi stadji tal-abbozzar, in-negozjati u l-implimentazzjoni ta' ftehim; ifakkar fil-ħtieġa għal Gruppi Konsultattivi Domestiċi (DAGs) kollha biex ikunu kompletament indipendenti u jkollhom aċċess għal riżorsi adegwati; jieħu nota tal-kritika li ta' sikwit ġiet espressa minn ċerti parteċipanti f'DAGs stabbiliti mill-UE taħt ftehimiet kummerċjali eżistenti li d-deliberazzjonijiet tagħhom ma għandhom ebda impatt prattiku u jipproponi li l-Kummissjoni timplimenta l-miżuri li ġejjin:

   (a) li twaqqaf sistema ta' rappurtar li tippermetti lill-Parlament jevalwa l-ħidma tal-gruppi konsultattivi;
   (b) li tirrispondi b'mod sistematiku u b'mod konkret għat-tħassib tad-DAGs tal-UE u li ssegwi l-inizjattivi proposti mill-UE SCOs u s-sħab soċjali f'dan il-qafas;
   (c) li tistabbilixxi dispożizzjonijiet loġistiċi bażiċi fil-kapitoli tat-TSD li jippermettu l-implimentazzjoni effettiva, minħabba li dawn l-aspetti f'xi każijiet irriżultaw li huma ostakli serji, kif ukoll miżuri relatati ta' akkumpanjament bħall-assistenza teknika u l-programmi ta' kooperazzjoni;

23.  Jitlob li jkun hemm aktar trasparenza u responsabilità għal organizzazzjonijiet lokali fil-formulazzjoni ta' regoli dwar il-kummerċ internazzjonali u politiki kummerċjali nazzjonali, filwaqt li tiġi żgurata konsistenza fir-rigward tar-rispett tad-drittijiet tal-ħaddiema u d-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet tan-nisa;

24.  Jistieden lill-Kummissjoni tinvolvi lill-Parlament b'mod aktar mill-qrib fil-proċess ta' monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-ftehimiet kummerċjali u ta' investiment fir-rigward tar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u l-istandards soċjali u ambjentali u jitlob lill-Kunsill biex jikkonsulta lill-Parlament dwar kwalunkwe deċiżjoni li tirrevedi jew tissospendi l-applikazzjoni tal-Ftehim jekk dan ikun meħtieġ;

Id-drittijiet tal-bniedem u l-istandards ambjentali u soċjali fuq livell unilaterali

25.  Jilqa' id-dħul fis-seħħ tal-Iskema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (SĠP) (Regolament (UE) Nru 978/2012) fl-1 ta' Jannar 2014 u l-pubblikazzjoni tal-ewwel rapport ta' monitoraġġ SĠP għall-perjodu 2014-2015; huwa tal-fehma li l-politika tal-kummerċ għandha tkun mod biex il-pajjiżi sħab tal-UE jiġu inkoraġġuti jadottaw standards soċjali u ambjentali ogħla u għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex timplimenta l-miżuri korrettivi li ġejjin:

   (a) biex tiċċara, jew permezz ta' att delegat jew permezz tar-reviżjoni li ġejja tar-Regolament (UE) Nru 978/2012, id-definizzjonijiet ta' "nuqqas serju fl-implimentazzjoni effettiva" ta' konvenzjoni internazzjonali u "ksur serju u sistematiku tal-prinċipji", inklużi f'konvenzjoni internazzjonali,
   (b) biex tara l-fehmiet tal-korpi kollha rilevanti ta' monitoraġġ sabiex tiġi vvalutata aħjar il-konformità mal-konvenzjonijiet internazzjonali msemmija fir-Regolament SĠP; b'mod partikolari biex tiffoka l-valutazzjoni tagħha fuq il-fehmiet espressi mill-Kumitat ta' Esperti tal-ILO dwar l-Applikazzjoni tal-Konvenzjonijiet, fir-rigward kemm tal-għoti kif ukoll tas-sospensjoni tal-preferenzi kummerċjali skont ir-Regolament SĠP;
   (c) li jittejjeb, fir-reviżjoni li jmiss tar-Regolament (UE) Nru 978/2012, il-monitoraġġ tal-impenji meħuda mill-pajjiżi benefiċjarji; is-sħab soċjali u s-CSOs għandhom jingħataw rwol formali ta' monitoraġġ SĠP u SĠP+, b'mod partikolari permezz ta' proċedura biex tisma' u tirrispondi t-tħassib indirizzat lill-Kummissjoni;
   (d) biex tinkludi wkoll fir-reviżjoni, kif mitlub fl-2010, is-CSR fir-Regolament SĠP sabiex tiġi żgurata l-konformità tal-korporazzjonijiet transnazzjonali mal-obbligi legali nazzjonali u internazzjonali fl-oqsma tad-drittijiet tal-bniedem, l-istandards tax-xogħol u r-regoli ambjentali;
   (e) biex timmonitorja u tivvaluta l-iżviluppi relatati mal-implimentazzjoni u l-effettività tal-ftehimiet "Everything But Arms (EBA)" u l-arranġamenti SĠP standard, u biex tirrapporta lura lill-Parlament Ewropew;

26.  Jappoġġja l-impenn tal-Kummissjoni biex taħdem lejn l-eliminazzjoni tat-tħaddim tat-tfal; jilqa' l-adozzjoni ta' Dokument ta' Ħidma tal-Persunal u jtenni t-talba tiegħu mill-2010 għal proposta bilanċjata u realistika għal leġiżlazzjoni, inklużi miżuri bħall-ittikkettjar ta' prodotti li juru li ma tħaddmux tfal fil-produzzjoni tagħhom, preferenzi kummerċjali mogħtija lill-pajjiżi li jissodisfaw ċerti standards tax-xogħol u projbizzjonijiet fuq l-importazzjoni orizzontali għall-prodotti magħmula permezz tat-tħaddim tat-tfal; jenfasizza l-importanza li jiġi inkluż l-għan tal-ġlieda kontra x-xogħol furzat u t-tħaddim tat-tfal fl-ambitu tad-kapitoli TSD ta' ftehimiet ta' kummerċ tal-UE flimkien ma' 6 konvenzjonijiet fundamentali oħra tal-ILO, kif ukoll l-impenn tal-UE fid-diskussjonijiet internazzjonali fil-livell tad-WTO, l-OECD u l-ILO biex javvanzaw id-dimensjoni multilaterali tagħha;

27.  Jikkonferma l-oppożizzjoni tiegħu għal kwalunkwe dispożizzjoni diretta jew indiretta li taffettwa l-kummerċ fis-servizzi relatati mal-enerġija li jippermettu n-newtralità teknoloġika ta' sussidji; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iqisu b'mod serju l-fatt li l-livell ta' emissjonijiet tas-CO2 li qed jiżdied mill-kummerċ internazzjonali jimmina l-Istrateġija Ewropea dwar il-Klima, u jenfasizza li l-bidla lejn mudelli ta' produzzjoni u konsum lokali tista' tikkontribwixxi għall-kisba tal-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi;

28.  Ifakkar ir-rabta intrinsika bejn it-tibdil fil-klima u d-deforestazzjoni kkawżata minn prodotti illegali u mhux sostenibbli ta' estrazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura l-implimentazzjoni u l-infurzar effettivi ta' FLEGT u EUTR, inkluż l-obbligu tal-legalità fil-ktajjen ta' provvista tal-injam;

29.  Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tniedi studju dwar il-fattibbiltà għal Pjan ta' Azzjoni Ewropew dwar id-Deforestazzjoni u d-Degradazzjoni tal-Foresti;

Responsabbiltà Soċjali Korporattiva (CSR)

30.  Ifakkar it-talba tal-Parlament mill-2010 għall-inklużjoni tas-CSR fil-ftehimiet u d-dispożizzjonijiet kummerċjali kollha tal-UE, għal aktar infurzar, b'mod partikolari l-possibbiltà għall-Kummissjoni li twettaq investigazzjonijiet dwar ksur allegat tal-impenji tas-CSR u l-iżvilupp ta' punti ta' kuntatt tal-UE li jibni fuq u jsaħħaħ il-punti ta' kuntatt tal-OECD; jitlob lill-Kummissjoni biex tintensifika l-isforzi tagħha lejn il-kisba ta' konformità mill-kumpaniji, tul il-katini tal-provvista tagħhom, u b'rispett sħiħ tal-istandards ċentrali tax-xogħol tal-ILO u tal-istandards tas-CSR rikonoxxuti internazzjonalment, b'mod partikolari l-Linji Gwida tal-OECD aġġornati reċentement għall-Intrapriżi Multinazzjonali, l-għaxar prinċipji tal-Patt Globali tan-Nazzjonijiet Uniti, l-Istandard Gwida ISO 26000 dwar ir-Responsabbiltà Soċjali, id-Dikjarazzjoni Tripartitika tal-ILO dwar il-Prinċipji li jikkonċernaw l-Intrapriżi Multinazzjonali u l-Politika Soċjali, u l-Prinċipji Gwida tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, b'mod partikolari fl-industriji tal-ħwejjeġ u dawk estrattivi, fejn ir-riskji ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istandards soċjali huma iktar komuni; jiġbed l-attenzjoni lejn il-Patt tas-Sostenibbiltà mnedija mill-Kummissjoni flimkien mal-Bangladesh, l-ILO u l-Istati Uniti wara d-diżastru ta' Rana Plaza fl-2013; jisħaq fuq l-importanza li jkomplu jiġu segwiti l-objettivi tal-Patt ta' Sostenibbiltà biex jittejbu d-drittijiet tal-ħaddiema, kif ukoll il-ħtieġa għal immaniġġjar aktar responsabbli tal-katini ta' provvista fil-livell internazzjonali; jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi programmi u miżuri simili ma' sħab kummerċjali oħra tal-UE;

31.  Jemmen li huwa kruċjali li jitkomplew l-isforzi biex jaderixxu għad-dikjarazzjoni tal-OECD dwar l-Investiment Internazzjonali u l-Intrapriżi Multinazzjonali, filwaqt li jiġi żgurat li l-Linji Gwida jkunu speċifikament iċċitati fil-ftehimiet ġodda kollha bejn l-UE u l-pajjiżi terzi u ċ-ċaqliq minn approċċ "passiv" għal wieħed "attiv" fir-rigward tal-implimentazzjoni tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura t-trasparenza rigward l-aċċess għall-informazzjoni dwar il-kondotta tal-impriżi u li tiġi introdotta sistema ta' rappurtar effettiva u infurzabbli li tipprovdi informazzjoni dwar il-katini ta' valur ta' prodott; ifakkar il-pożizzjoni tagħha mill-2010 li titlob lill-kumpaniji jippubblikaw il-bilanċi tagħhom tas-CSR u biex l-impriżi kollha juru diliġenza xierqa; iħeġġeġ lill-Kummissjoni taġġorna l-istrateġija tagħha dwar is-CSR biex tistabbilixxi rekwiżiti aktar b'saħħithom ta' rappurtar u ta' konformità, filwaqt li tiżgura implimentazzjoni aktar effettiva tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, u jħeġġeġ lill-Istati Membri japprovaw il-promozzjoni tas-CSR fil-ftehimiet kummerċjali;

32.  Jistieden lill-UE sabiex twaqqaf pjattaformi ta' djalogu CSR li jġibu flimkien is-soċjetà ċivili, in-negozji, l-organizzazzjonijiet internazzjonali u partijiet oħra interessati;

33.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tapplika r-riżultati emerġenti tal-proġett "Realizzazzjoni ta' valur fit-tul għall-kumpaniji u għall-investituri" li qiegħed jitwettaq mill-Prinċipji għall-Investiment Responsabbli u l-Patt Globali tan-NU għal Fond Ewropew għal Investimenti Strateġiċi tagħha stess u għad-djalogu tagħha ma' investituri meta tinnegozja ftehimiet kummerċjali, u biex tappoġġa l-kunċett ta' "Unjoni tas-Swieq Kapitali Sostenibbli" permezz tal-appoġġ tal-kummerċ sostenibbli;

34.  Ifakkar li d-Dikjarazzjoni Tripartitika tal-ILO dwar il-Prinċipji li jikkonċernaw intrapriżi multinazzjonali u l-politika soċjali, l-Aġenda tax-Xogħol Deċenti tal-ILO u l-elementi tax-xogħol tal-Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali huma testi ewlenin fir-rigward tar-responsabbiltà soċjali korporattiva; jitlob lill-Kummissjoni tkompli fuq l-inizjattivi tal-OECD u tan-NU billi tinkorpora l-istandards internazzjonali ġodda u żviluppati reċentement fil-leġiżlazzjoni tal-UE u biex tippromwovi rakkomandazzjonijiet ta' politika bbilanċjati u komprensivi, inkluża dimensjoni ta' żvilupp qawwija u sostenibbli fuq katini ta' valur globali, fil-laqgħa ta' Lulju 2016 tal-Ministri tal-Kummerċ tal-G20 f'Shanghai;

35.  Ifakkar li l-UE hija l-attur ewlieni fid-dinja f'termini ta' pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali dwar is-CSR; jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi b'mod attiv imġiba kummerċjali responsabbli fost kumpaniji tal-UE li joperaw barra minn pajjiżhom b'iffukar speċjali fuq l-iżgurar ta' konformità stretta mal-obbligi legali kollha tagħhom li joħorġu jew mil-liġijiet nazzjonali jew minn kwalunkwe obbligu legali bilaterali jew internazzjonali li l-operazzjonijiet kummerċjali tagħhom huma suġġetti għalihom, mhux l-inqas il-konformità mal-istandards u r-regoli internazzjonali fl-oqsma tad-drittijiet tal-bniedem, ix-xogħol u l-ambjent; jissuġġerixxi wkoll, biex jintlaħaq dan l-għan, li l-Kummissjoni tkun involuta b'mod attiv mal-pajjiżi sħab tagħha fl-iskambju tal-aħjar prattiki u l-kompetenzi dwar modi u mezzi kif jittejjeb l-ambjent kummerċjali u l-għarfien dwar imġiba kummerċjali responsabbli;

36.  Jinnota li l-aġenda tar-responsabbiltà soċjali korporattiva (CSR) trid tiġi adattata għall-ħtiġijiet speċifiċi tar-reġjuni u tal-pajjiżi sabiex tikkontribwixxi għat-titjib tal-ekonomija sostenibbli u l-iżvilupp soċjali;

37.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu miżuri ta' kummerċ u ta' investiment li jinvolvu l-għoti ta' tikketti, l-għoti ta' aċċess preferenzjali għall-kuntratti pubbliċi tal-UE u l-implimentazzjoni ta' programmi ta' appoġġ għall-SMEs li se jħeġġu u jippremjaw kumpaniji li jintroduċu strateġiji tas-CSR;

38.  Jilqa' b'sodisfazzjon kbira l-inklużjoni tar-rappurtar tad-drittijiet tal-bniedem minn negozji kbar fid-Direttiva tal-UE dwar ir-rappurtar mhux finanzjarju; jistieden lill-Istati Membri tal-UE jittrasponu d-Direttiva malajr u b'mod effettiv; jiġbed l-attenzjoni lejn il-Prinċipji Gwida tal-Qafas ta' Rappurtar tan-NU, tar-Riferiment Korporattiv tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-objettiv ta' "rappurtar integrat", u jistieden lill-kumpaniji elenkati kollha tal-UE u l-partijiet interessati tagħhom biex jikkonformaw mal-ispirtu tad-Direttiva fi ħdan l-UE kif ukoll meta jsir kummerċ barra mill-UE;

39.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri biex jieħdu sehem b'mod attiv fil-ħidma tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU u tal-Programm Ambjentali tan-NU (UNEP) dwar trattat internazzjonali li jżomm responsabbli korporazzjonijiet transnazzjonali għal abbużi tad-drittijiet tal-bniedem u l-ksur ta' standards ambjentali;

40.  Jenfasizza li l-implimentazzjoni effettiva ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet tikkostitwixxi element kruċjali fil-valutazzjoni tal-Parlament tal-ftehimiet tal-kummerċ innegozjati mill-Kummissjoni; jitlob għal risposta dettaljata u f'waqtha mill-Kummissjoni għall-punti kollha mqajma f'din ir-riżoluzzjoni;

o
o   o

41.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/mc10_19dec15_e.htm
(2) http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
(3) http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf
(4) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf
(5) Riżoluzzjoni, adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-NU fil-25 ta' Settembru 2015 (A/RES/70/1)http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
(6) ĠU L 347, 30.12.2005, p. 1.
(7) ĠU L 303, 31.10.2012, p. 1.
(8) http://mneguidelines.oecd.org/text/
(9) http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf
(10) http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1437
(11) ĠU C 99 E, 3.4.2012, p. 101.
(12) Testi adottati, P8_TA(2015)0294.
(13) ĠU C 99 E, 3.4.2012, p. 31.
(14) ĠU C 99 E, 3.4.2012, p. 94.
(15) A/HRC/RES/26/9: http://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf


Strateġija futura ġdida progressiva u innovattiva dwar il-kummerċ u l-investiment
PDF 500kWORD 226k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Lulju 2016 dwar strateġija futura ġdida progressiva u innovattiva dwar il-kummerċ u l-investiment (2015/2105(INI))
P8_TA(2016)0299A8-0220/2016

Il-Parlament Ewropew,

—  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Novembru 2015 dwar is-sitwazzjoni attwali tal-Aġenda ta' Doha għall-Iżvilupp qabel l-10 Konferenza Ministerjali tad-WTO(1),

–   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tiegħu lill-Kummissjoni dwar in-negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment u l-Ftehim dwar il-Kummerċ fis-Servizzi tat-8 ta' Lulju 2015(2) u tat-3 ta' Frar 2016(3), rispettivament,

—  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Kummerċ għal kulħadd – Lejn politika aktar responsabbli għall-kummerċ u l-investiment'' (COM(2015)0497),

–  wara li kkunsidra l-Aġenda għall-Iżvilupp Sostenibbli 2030, adottata fis-Summit tan-NU dwar l-Iżvilupp Sostenibbli fi New York fl-2015,

—  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Lulju 2015 dwar l-impatt estern tal-politika kummerċjali u tal-investiment tal-UE fuq l-inizjattivi pubbliċi-privati f'pajjiżi barra l-UE(4),

—  wara li kkunsidra l-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Ġunju 2015 dwar Strateġija għall-protezzjoni u l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali f'pajjiżi terzi(5),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' April 2015 dwar it-tieni anniversarju tat-tiġrif tal-bini Rana Plaza u l-progress tal-Patt dwar is-Sostenibilità tal-Bangladexx(6),

—  Wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali Nru 2/2014 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri bit-titolu "L-Arranġamenti Kummerċjali Preferenzjali huma ġestiti b'mod xieraq?",

—  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) dwar l-Impriżi Multinazzjonali u d-Dikjarazzjoni Tripartitika tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) dwar il-Prinċipji li Jikkonċernaw l-Impriżi Multinazzjonali u l-Politika Soċjali,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-UE dwar l-injam maħsud illegalment, id-Direttiva tal-UE dwar ir-rappurtar mhux finanzjarju, il-proposta tal-KE għal Regolament dwar il-minerali minn żoni affettwati mill-kunflitti, il-klawżola dwar it-trasparenza tal-katini ta' provvista li tinsab fl-Att tar-Renju Unit dwar l-iskjavitù moderna u l-liġi Franċiża dwar id-dover ta' diliġenza,

—  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' Settembru 2011 dwar politika kummerċjali ġdida għall-Ewropa fl-ambitu tal-Istrateġija Ewropa 2020(7),

—  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Frar 2011 dwar l-Istrateġija Ewropa 2020(8),

—  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar il-politika dwar il-kummerċ internazzjonali fil-kuntest tal-imperattivi marbuta mat-tibdil fil-klima(9),

—  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-istandards soċjali u ambjentali fi ftehimiet ta' kummerċ internazzjonali(10),

—  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar ir-responsabilità soċjali tal-kumpanniji fil-ftehimiet kummerċjali internazzjonali(11),

–  wara li kkunsidra l-linji gwida tal-UE għall-promozzjoni u l-protezzjoni tat-tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem kollha mill-persuni leżbjani, gay, bisesswali, transġeneri u intersesswali (LGBTI), adottati mill-Kunsill Affarijiet Barranin fl-24 ta' Ġunju 2013,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-7-8 ta' Frar 2013, il-Konklużjonijiet tiegħu dwar il-Kummerċ tal-21 ta' Novembru 2014 u l-konklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet Barranin tas-27 ta' Novembru 2015,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali għar-rapport dwar it-trasparenza, ir-responsabilità u l-integrità fl-istituzzjonijiet tal-UE,

—  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Marrakech li stabbilixxa l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ,

—  wara li kkunsidra l-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

—  wara li kkunsidra l-Artikoli 207, 208 u 218 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) 2015/478 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2015 dwar ir-regoli komuni għall-importazzjonijiet,

–  wara li kkunsidra l-prinċipju ta' politika ta' koerenza għall-iżvilupp kif stipulat fit-TFUE,

—  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Iżvilupp, tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali(A8-0220/2016),

A.  billi l-kummerċ mhuwiex għan fih innifsu iżda mezz biex jinkisbu l-prosperità u l-ugwaljanza, jiġu promossi l-opportunitajiet tan-negozju, l-iżvilupp ekonomiku sostenibbli, il-progress soċjali u l-fehim kulturali u jiżdiedu l-impjiegi u l-istandards ta' għajxien mingħajr ma tiżdied in-nefqa pubblika;

B.  billi l-politika kummerċjali komuni (CCP) għaddiet minn bidla profonda mindu daħal fis-seħħ it-Trattat ta' Lisbona f'Diċembru 2009; billi l-kummerċ ma joperax b'mod iżolat, iżda huwa pjuttost marbut ma' ħafna politiki oħra u jiddependi fuqhom; billi n-negozjati dwar ftehimiet kummerċjali u ta' investiment għandhom imorru lil hinn minn sempliċement it-tnaqqis tat-tariffi, peress li hemm sfidi kumplessi attwali fi kwistjonijiet regolatorji u l-konverġenza fuq l-istandards internazzjonali;

C.  billi ma kienx hemm dibattitu serju fl-Unjoni Ewropea dwar l-ispejjeż ta' politiki ta' kummerċ ħieles (bħall-aġġustamenti fil-livell tal-industrija: għeluq ta' impriżi, telf ta' impjiegi fl-industrija tal-manifattura, trasferiment ta' industriji sħaħ lejn pajjiżi terzi, u żieda fl-importazzjonijiet) u l-analiżi globali tal-ispiża/benefiċċju tal-politiki ta' kummerċ ħieles; billi n-nuqqas ta' tali dibattitu onest wassal lil diversi partijiet interessati biex iqiegħdu fid-dubju l-loġika u d-direzzjoni tal-politika kummerċjali tal-UE u l-politiki tal-UE b'mod ġenerali, u billi dibattitu onest jevita dan ir-riżultat sfortunat;

D.  billi l-kapaċità żejda dinjija f'setturi ewlenin tal-industrija u l-iżbilanċ riżultanti fil-kummerċ bdew ixejnu l-fiduċja li l-kumpaniji tal-UE u l-industriji għandhom fis-saħħa tal-politika kummerċjali tal-UE;

E.  billi, fi żminijiet ta' tkabbir ekonomiku baxx, il-kontribut tal-kummerċ barrani għall-irkupru tal-ekonomija Ewropea huwa ta' importanza kruċjali fil-kisba ta' riżultati konkreti u li jistgħu jitkejlu, u għall-kontribut ta' impjiegi diċenti u tkabbir ekonomiku sostenibbli u ugwaljanza fl-Ewropa u lil hinn;

F.  billi l-politika kummerċjali ta' ġenerazzjoni ġdida għandha tindirizza t-tħassib taċ-ċittadini dwar it-trasparenza u l-parteċipazzjoni, l-istat soċjali u l-impjiegi, għandha tindirizza l-aspettattivi tan-negozji fl-ekonomija globali u interkonnessa, il-ġlieda kontra l-faqar, u l-ħtieġa li tiġi ggarantita distribuzzjoni aktar ekwa tal-qligħ mill-kummerċ u tindirizza kwistjonijiet ġodda, bħal pereżempju l-kummerċ diġitali u r-rwol ewlieni tal-SMEs;

G.  billi negozjati kummerċjali attwali ġabu l-politika kummerċjali tal-UE għall-attenzjoni tal-pubbliku, u billi aktar u aktar ċittadini huma interessati fil-politika kummerċjali u inkwetati li r-regolamenti u l-istandards Ewropej u nazzjonali jistgħu jiġu mhedda mis-CCP;

H.  billi l-Kummissjoni għamlet wegħda ċara li ebda ftehim kummerċjali mhu se jbaxxi l-livelli ta' protezzjoni regolatorja, u li kwalunkwe bidla f'termini ta' livelli ta' protezzjoni tista' ssir biss biex dawn jitjiebu u li d-dritt għar-regolamentazzjoni dejjem se jiġi protett;

I.  billi l-kooperazzjoni regolatorja fil-ftehimiet kummerċjali trid tiżgura l-ogħla livell ta' protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza bi qbil mal-prinċipju ta' prekawzjoni stabbilit fl-Artikolu 191 tat-TFUE;

J.  billi qed jitressqu dubji miċ-ċittadini, il-kumpaniji u l-SMEs tal-UE dwar jekk l-assoċjazzjonijiet kbar tal-industrija jirrappreżentawx verament l-interessi taċ-ċittadini tal-UE, tal-kumpaniji tal-UE u b'mod ġenerali, l-Unjoni Ewropea;

K.  billi t-trasparenza teħtieġ li l-istituzzjonijiet tal-UE jivverifikaw li l-pożizzjonijiet ippreżentati mill-industriji tal-UE jirriflettu effettivament l-opinjonijiet tal-industrija tal-UE;

L.  billi l-politika kummerċjali u tal-industrija tal-UE għandha tissaħħaħ, u dan mhux biss billi jiġu żgurati riżultati tajba f'termini ta' impjiegi u ħolqien tal-ġid għaċ-ċittadini u n-negozji, iżda wkoll billi jissaħħu d-drittijiet ambjentali u soċjali u jiġi ggarantit l-ogħla livell ta' trasparenza, impenn u responsabilità, billi jinżamm djalogu kostanti man-negozji, il-konsumaturi, is-sħab soċjali, il-partijiet interessati u l-awtoritajiet lokali u reġjonali, u billi jiġu stabbiliti linji gwida ċari fin-negozjati;

M.  billi r-regoli tal-oriġini jiddeterminaw il-portata reali tal-liberalizzazzjoni tal-kummerċ, peress li dawn jiddeterminaw liema oġġetti tassew jibbenefikaw minn ftehimiet ta' kummerċ ħieles, iżda spiss jitħallew barra fid-dibattiti pubbliċi dwar il-politika tal-kummerċ u s'issa għadhom ma ġewx analizzati mill-Parlament;

N.  billi, fil-politika tagħha dwar il-kummerċ u n-negozjati kummerċjali li hija twettaq, l-Unjoni Ewropea għandha tieħu kont tas-sensittività ta' ċerti setturi f'termini ta' ftuħ tas-suq, b'mod partikolari s-settur agrikolu;

O.  billi sal-2050 l-UE-28 kienet prevista tirrapreżenta 15 % biss tal-PDG dinji, meta mqabbel ma' 23.7 % fl-2013, u billi, mill-2015, 90 % tat-tkabbir ekonomiku dinji huwa ġġenerat barra l-UE u billi r-rata ta' tkabbir tal-ekonomiji emerġenti qed tonqos b'mod konsiderevoli;

P.  billi attwalment l-UE hija l-akbar blokk kummerċjali fid-dinja, u tikkontrolla terz tal-kummerċ dinji, u billi sal-2020 huwa previst li dan se jinżel għal madwar 26 %;

Q.  billi fatturi varjabbli oħra bħalma huma t-tibdil demografiku se jkollhom ukoll impatt negattiv fuq il-pożizzjoni tal-UE fix-xena tal-kummerċ dinji; billi s-sehem tal-UE mill-popolazzjoni tad-dinja huwa mistenni li jonqos minn 7,1 % fl-2013 għal 5,3 % fl-2060;

R.  billi l-ftehimiet kummerċjali u n-negozjati futuri għandhom iqisu u jkunu konsistenti mal-pożizzjonijiet stabbiliti fir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament dwar is-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP) u dwar il-Ftehim dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (TiSA);

S.  billi huwa ċar li ċ-ċentru tal-ħolqien tal-ġid qed jersaq lejn il-Lvant, lejn ir-reġjun Asja-Paċifiku, filwaqt li ċ-Ċina, li diġà qabżet lill-Ġappun u probabbilment ser taqbeż lill-Istati Uniti biex issir l-akbar ekonomija tad-dinja fl-2025; billi dan jindika li l-ekonomiji emerġenti u l-pajjiżi fil-fażi ta' żvilupp qed ilaħħqu mal-grupp ta' pajjiżi industrijalizzati u se jilħqu l-istadju ta' ekonomiji maturi;

T.  billi ġie stmat li l-flussi transkonfinali ta' kapital, prodotti, servizzi u data żiedu USD 7.8 triljun għall-ekonomija globali fl-2014, u l-valur miżjud tal-flussi ta' data biss kopra USD 2.8 triljun ta' dak it-total, u għahekk huwa aktar minn USD 2.7 triljun stmat għall-kummerċ fil-prodotti;

Adattament aktar rapidu għax-xejriet kummerċjali globali li qed jinbidlu malajr

1.  Jilqa' l-istrateġija l-ġdida tal-Kummissjoni "Kummerċ għal kulħadd – lejn politika aktar responsabbli għall-kummerċ u l-investiment" u, b'mod partikolari, l-approċċ ġdid ta' elementi bħalma huma l-ġestjoni responsabbli tal-katini ta' provvista, is-suq diġitali dinji, il-kummerċ fi prodotti u servizzi diġitali, il-kummerċ ġust u etiku, u l-kost soċjali tal-liberalizzazzjoni tal-kummerċ; jemmen bis-sħiħ li kwalunkwe politika kummerċjali futura trid tiġġieled kull forma ta' protezzjoniżmu, inkluż it-tnaqqis bla bżonn ta' ostakli nontariffarji għall-kummerċ, u tiżgura aċċess ġdid għas-suq, speċjalment għall-SMEs; ifakkar li l-liberalizzazzjoni tal-kummerċ għandha tkun imwettqa kif suppost biex jiġi żgurat żvilupp sostenibbli; jiddeplora d-dewmien tal-Kummissjoni biex tippreżenta strateġija ġdida, peress li l-Parlament kien talab li sas-sajf tal-2012 tiġi ppreżentata strateġija kummerċjali riveduta għaż-żmien medju u twil;

2.  Jemmen bis-saħħa li, filwaqt li s-servizzi jammontaw għal madwar 70 % tal-PDG fl-UE, u ser jipprovdu 90 % tal-impjiegi futuri, is-settur tal-manifattura tal-UE huwa komponent vitali għall-industrijalizzazzjoni mill-ġdid tal-Ewropa u, għalhekk, l-istrateġija għandha tiffoka aktar fuq ir-rwol tas-settur tal-manifattura tas-CCP; iħeġġeġ lill-Kummissjoni taħdem mas-sħab kummerċjali biex tiżgura li s-swieq tagħhom ikunu aktar miftuħin għall-kumpaniji tal-UE, b'mod partikolari fit-trasport, it-telekomunikazzjonijiet u l-akkwist pubbliku, hekk kif il-kumpaniji barranin kbar tagħhom għadhom jibbenefikaw minn aċċess wiesa' għas-suq intern tal-UE;

3.  Jirrikonoxxi li l-politika kummerċjali tal-UE hija ta' importanza ġeopolitika u ekonomika enormi għall-Ewropa biex tifforma l-globalizzazzjoni, issaħħaħ l-istandards internazzjonali u żżid l-aċċess għas-swieq barranin; jinnota li r-regoli internazzjonali se jkunu ffissati minn oħrajn, jekk ma naġixxux issa; jenfasizza li, fid-dawl tal-istatus tal-UE bħala l-akbar ekonomija fid-dinja, il-kummerċ sostenibbli u responsabbli huwa l-aktar għodda ta' politika qawwija li l-Unjoni għandha kemm biex tappoġġja l-interessi, l-investiment u n-negozju Ewropej kif ukoll biex tippromwovi l-valuri Ewropej barra mill-Unjoni, filwaqt li trawwem it-tkabbir ekonomiku u l-investiment u toħloq impjiegi fi ħdanha stess; jappoġġja l-għan tal-Kummissjoni li ttejjeb is-sinerġiji bejn il-kummerċ u l-politiki tas-suq intern u jirrakkomanda li dawn il-politiki jagħtu prijorità lill-miżuri mmirati lejn il-ħolqien tal-impjiegi;

4.  Jilqa' l-wegħda tal-Kummissjoni li l-ebda ftehim kummerċjali mhu se jdgħajjef il-kisbiet tal-istandards Ewropej għall-ħarsien tal-konsumatur, inkluż fil-kuntest tar-rivoluzzjoni diġitali; jisħaq fuq il-fatt li l-Parlament se jkompli jikkontrolla mill-qrib li n-negozjati li għaddejjin bħalissa jirrispettaw din il-wegħda;

5.  Jisħaq fuq ir-rabta bejn is-suq uniku u l-politika kummerċjali tal-UE, li għandhom ikunu kompatibbli bis-sħiħ ma' xulxin u mal-politiki u l-valuri ġenerali tal-Unjoni; jemmen li kummerċ dinji miftuħ, responsabbli u ħieles, imsejjes fuq regoli globali effikaċi, trasparenti u b'saħħithom, huwa essenzjali biex is-suq uniku jkun jista' jikseb il-potenzjal sħiħ tiegħu billi jiffunzjona, jikber u jistinka għall-benefiċċju reċiproku taċ-ċittadini, il-konsumaturi u n-negozji, b'mod partikolari l-impriżi żgħar u ta' daqs medju; ifakkar li l-ftuħ tal-kummerċ iwassal għal produttività akbar, iħeġġeġ żieda fil-kompetittività esterna mkabbra u diġà jappoġġja kważi wieħed minn seba' impjiegi fis-suq uniku minbarra li jġib miegħu benefiċċji sinifikanti għall-konsumatur;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni taġġorna regolarment l-istrateġija kummerċjali u ta' investiment tagħha u tippreżenta pubblikament kull sentejn rapport ta' implimentazzjoni dettaljat lill-Parlament mill-2017, sabiex jiġi żgurat li twettaq il-wegħdiet tagħha; jistieden lill-Kummissjoni tinkludi f'dawn ir-rapporti l-progress tan-negozjati kummerċjali attwali kif ukoll l-implimentazzjoni tal-ftehimiet kummerċjali attwali;

7.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tħaffef il-proċeduri tagħha sabiex il-ftehimiet ta' kummerċ negozjati jkunu jistgħu jiġu preżentati lill-Parlament fi żmien iqsar, u b'hekk dawn ikunu jistgħu jiġu applikati proviżorjament jew jidħlu fis-seħħ aktar malajr;

Politika kummerċjali trasparenti u l-għoti ta' vuċi akbar liċ-ċittadini

8.  Jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni biex iżżid it-trasparenza u l-ftuħ fl-istadji kollha tan-negozjati kummerċjali, u jappoġġja l-inizjattiva għat-trasparenza tal-Kummissjoni fir-rigward tat-TTIP; jirrikonoxxi li, wara għadd ta' talbiet mill-Parlament, il-Kummissjoni tejbet it-trasparenza tan-negozjati billi pprovdiet lill-Membri kollha tal-Parlament Ewropew u tal-parlamenti nazzjonali aċċess għal dokumenti kklassifikati ta' negozjar u billi pprovdiet aktar informazzjoni lill-partijiet interessati; ifakkar li l-aċċess usa' għall-informazzjoni klassifikata mill-Membri tal-Parlament fin-negozjati dwar it-TTIP saħħaħ l-iskrutinju parlamentari, u b'hekk ippermetta lill-Parlament jassumi r-responsabilità tiegħu fil-qafas tas-CCP saħansitra aħjar; jitlob, għalhekk, li l-inizjattiva ta' trasparenza tal-Kummissjoni titwessa' biex tinkludi trasparenza sħiħa, il-possibilità ta' skrutinju pubbliku għal kull negozjati kummerċjali attwali u futuri, u biex jiġu kkonsultati l-pajjiżi sħab ħalli jinkoraġġixxu l-ogħla standards ta' trasparenza, biex ikun żgurat li dan ikun proċess reċiproku fejn il-pożizzjoni ta' negozjar tal-UE ma tiġix kompromessa u li jintlaħaq ftehim dwar livell ta' trasparenza mixtieq fl-ambitu tan-negozjati tal-eżerċizzji ta' stħarriġ; jenfasizza li trasparenza sinifikanti tista' ssaħħaħ l-appoġġ globali għal kummerċ ibbażat fuq ir-regoli;

9.  Jistieden lill-Kunsill jippubblika l-mandati ta' negozjar adottati qabel u dawk futuri fit-totalità tagħhom mingħajr dewmien;

10.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li jkun hemm involviment b'saħħtu u bbilanċjat tas-soċjetà ċivili u s-sħab soċjali, inkluż permezz ta' konsultazzjonijiet u kampanji ta' komunikazzjoni online pubbliċi xierqa, sabiex jittejjeb il-kontenut tal-politika kummerċjali tal-UE u din tiġi orjentata lejn id-difiża tad-drittijiet taċ-ċittadini, u b'hekk tissaħħaħ il-leġittimità tagħha;

11.  Jenfasizza li, fil-kuntest ta' dan id-dibattitu dwar l-ambitu tan-negozjati kummerċjali, il-kooperazzjoni regolatorja għandha żżomm il-funzjoni primarja tar-regolamenti biex taqdi l-interess pubbliku; jenfasizza li l-kooperazzjoni msaħħa bejn ir-regolaturi għandha tiffaċilita l-kummerċ u l-investiment permezz tal-identifikazzjoni tal-ostakli tekniċi mhux meħtieġa fuq il-kummerċ u l-piżijiet u l-formalitajiet amministrattivi duplikati jew obsoleti, li jaffettwaw b'mod sproporzjonat lill-SMEs, filwaqt li ma tikkompromettix il-proċeduri tekniċi marbuta mal-istandards u r-regolamenti fundamentali, tippreserva l-istandards Ewropej dwar is-saħħa, is-sikurezza, il-konsumatur, ix-xogħol, il-leġiżlazzjoni soċjali u ambjentali u d-diversità kulturali, u tipproteġi b'mod sħiħ il-prinċipju ta' prekawzjoni u l-awtonomija regolatorja tal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali; ifakkar li l-mekkaniżmi korrispondenti jridu jkunu bbażati fuq tisħiħ tal-iskambju ta' informazzjoni u titjib tal-adozzjoni tal-istandards tekniċi internazzjonali, u jwasslu għal aktar konverġenza, filwaqt li taħt l-ebda ċirkostanza ma jdgħajfu jew jiddeferixxu l-proċeduri deċiżjonali demokratikament leġittimi ta' kull sieħeb kummerċjali; iħeġġeġ l-użu u l-ħolqien ta' standards tekniċi internazzjonali ulterjuri bbażati fuq valutazzjonijiet tal-impatt, u l-isforzi kollha mmirati biex jiżguraw l-involviment sħiħ tas-sħab kummerċjali tagħna fil-korpi internazzjonali ta' standardizzazzjoni; ma jemminx, madankollu, li n-nuqqas ta' standard internazzjonali komuni għandu jimpedixxi r-rikonoxximent reċiproku ta' ekwivalenza, fejn xieraq, jew sforzi lejn standards trans-Atlantiċi komuni;

12.  Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza u jitħarsu l-interessi kummerċjali tal-UE, jistieden lill-Kummissjoni biex, fil-kuntest tal-konsultazzjonijiet mal-industrija dwar inizjattivi ta' kummerċ, tiżgura li l-assoċjazzjonijiet Ewropej verament jirrappreżentaw l-interessi kummerċjali tal-UE billi jirriflettu l-interessi ġenwini tal-industriji nazzjonali; jenfasizza li, fejn possibbli, id-dokumenti tal-istituzzjonijiet tal-UE għandhom jiġu ppubblikati, peress li t-trasparenza hija kruċjali biex jinkiseb l-appoġġ pubbliku għas-CCP; jistieden lill-Kummissjoni timplimenta r-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman Ewropew ta' Lulju 2015, b'mod partikolari rigward l-aċċess għad-dokumenti għan-negozjati kollha;

Koerenza akbar bejn l-objettivi kummerċjali tal-UE u aspetti oħra tal-politika esterna tagħha fil-qasam tal-kummerċ għall-iżvilupp

13.  Ifakkar li s-CCP għandha titwettaq fil-kuntest tal-prinċipji u l-objettivi tal-azzjoni esterna tal-Unjoni, kif stabbilit fl-Artikoli 21 tat-TUE u 208 tat-TFUE, u għandhom jippromwovu l-valuri sostnuti mill-UE, kif definit fl-Artikolu 2 tat-TUE; ifakkar li jeħtieġ tkun żgurata l-konsistenza bejn il-politiki esterni u dawk interni b'dimensjoni esterna; jenfasizza li l-UE għandha obbligu legali li tirrispetta d-drittijiet tal-bniedem, u għandha tippromwovi l-iżvilupp ekonomiku, soċjali u ambjentali sostenibbli tal-pajjiżi li huma s-sħab kummerċjali tagħha; huwa tal-opinjoni li l-UE għandha r-responsabilità li tagħmel l-isforzi kollha meħtieġa biex tipprevedi, tipprevjeni u tindirizza kwalunkwe impatt negattiv ikkawżat mis-CCP tagħha billi twettaq regolarment valutazzjonijiet tal-impatt ex ante u ex post dwar id-drittijiet tal-bniedem u s-sostenibilità, u konsegwentement tirrevedi l-ftehimiet kummerċjali kif meħtieġ; ifakkar li kummerċ ġust u regolat b'mod xieraq biss, jekk ikun allinjat mal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs), jista' jnaqqas l-inugwaljanza u jrawwem l-iżvilupp; ifakkar li l-SDGs jinkludu diversi miri relatati mal-kummerċ f'għadd ta' oqsma ta' politika, li fosthom waħda mill-aktar konkreti hi ż-żieda fl-esportazzjonijiet minn pajjiżi fil-fażi ta' żvilupp bl-għan li s-sehem tal-esportazzjonijiet globali tal-pajjiżi l-anqas żviluppati jirdoppja sal-2020;

14.  Jilqa' t-tnaqqis kbir, mill-1990 'l hawn, fl-għadd ta' persuni li jgħixu fil-faqar assolut, kif definiti mill-Bank Dinji; jinnota, madankollu, li jeħtieġ li jsir aktar biex jiġi kkatalizzat l-investiment privat u pubbliku fil-pajjiżi l-inqas żviluppati sabiex jiġu provduti oqfsa istituzzjonali u infrastrutturali li jippermettulhom li jieħdu aktar vantaġġ mill-benefiċċji offruti mill-kummerċ, u biex jgħinuhom jiddiversifikaw l-ekonomiji tagħhom u jintegraw f'katini ta' valur mondjali, li jippermettilhom jispeċjalizzaw fi prodotti b'valur miżjud ogħla;

15.  Jieħu nota tad-dikjarazzjonijiet tal-Kummissjoni biex jissaħħaħ l-iżvilupp sostenibbli u jiġu promossi d-drittijiet tal-bniedem, l-istandards tax-xogħol u soċjali u s-sostenibilità ambjentali madwar id-dinja permezz tal-ftehimiet kummerċjali u ta' investiment tagħha, iżda jitlob li jsiru sforzi determinati biex jiġu implimentati u applikati bis-sħiħ il-kapitoli korrispondenti fil-prattika; jikkondividi l-opinjoni tal-Kummissjoni li l-UE għandha responsabilità speċjali fir-rigward tal-impatt tal-politiki kummerċjali tagħha fuq il-pajjiżi fil-fażi ta' żvilupp u speċjalment il-pajjiżi l-anqas żviluppati;

16.  Iqis il-migrazzjoni bħala waħda mill-isfidi ewlenin li qed tiffaċċja l-UE fis-seklu 21; jenfasizza li l-garanzija ta' koerenza fil-politika tal-UE fil-qasam tal-kummerċ u l-investiment hija fundamentali biex jiġu indirizzati l-kawżi tal-migrazzjoni; jiddispjaċih li dan ma ġiex rifless biżżejjed fl-istrateġija "Kummerċ għal kulħadd";

17.  Iqis li l-objettiv ta' żona ta' kummerċ ħieles approfondita u komprensiva (DCFTA) – b'mod partikolari għal pajjiżi sħab li jkunu għaddejjin minn kriżi ekonomika – għandu jkun, qabel kollox, titjib tanġibbli u sostenibbli tal-kundizzjonijiet tal-għajxien ta' persuni ordinarji;

18.  Jenfasizza li dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem, l-istandards soċjali u ambjentali, l-impenji dwar id-drittijiet tax-xogħol ibbażati fuq il-konvenzjonijiet ewlenin tal-ILO u l-prinċipji tar-responsabilità soċjali korporattiva (CSR), inklużi l-prinċipji tal-OECD għal kumpaniji multinazzjonali u l-prinċipji tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, għandhom ikun vinkolanti u jridu jagħmlu parti sostanzjali mill-ftehimiet ta' kummerċ tal-UE permezz ta' impenji infurzabbli; jistieden lill-Kummissjoni tinkludi kapitoli dwar l-iżvilupp sostenibbli fil-ftehimiet kummerċjali u ta' investiment kollha tal-UE; iqis li, sabiex dawn id-dispożizzjonijiet dwar l-iżvilupp sostenibbli jsiru vinkolanti, jeħtieġ li jiġi implimentat "approċċ fi tliet stadji", li jkun jipprevedi konsultazzjonijiet fil-livell governattiv, gruppi konsultattivi nazzjonali u bordijiet ta' esperti li jinvolvu l-ILO, u, bħala l-aħħar rikors, id-dispożizzjoni ġenerali dwar is-soluzzjoni tat-tilwim tal-ftehim li jintuża għall-indirizzar tat-tilwim bil-possibilità ta' sanzjonijiet finanzjarji; jirrimarka li l-istandards fil-qasam tax-xogħol u f'dak ambjentali ma jkunux limitati għall-kapitoli dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli, iżda jridu jkunu effettivi fl-oqsma kollha tal-ftehimiet kummerċjali;

19.  Jenfasizza l-importanza ta' mekkaniżmi effettivi ta' salvagwardja fil-ftehimiet kummerċjali; jappella, fl-istess ħin, għall-inklużjoni ta' mekkaniżmu ta' infurzar effettiv għad-drittijiet tax-xogħol u tal-ambjent li għalih il-klawżola dwar id-drittijiet tal-bniedem ma tapplikax; jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi proċess strutturat u mhux politiċizzat li jipprevedi li l-konsultazzjonijiet ma' sħab dwar suspett ta' ksur tal-obbligi previsti fil-kapitoli dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli għandhom jitniedu abbażi ta' kriterji ċari;

20.  Jenfasizza l-involviment tas-soċjetà ċivili fil-ftehimiet ta' kummerċ ħieles (FTAs) u l-possibilità li jintużaw mezzi aktar avvanzati sabiex tiġi ffaċilitata l-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili;

21.  Itenni l-importanza tar-rispett tar-regoli Ewropej u internazzjonali dwar il-kummerċ fl-armi, partikolarment it-Trattat tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Kummerċ tal-Armi u l-Kodiċi ta' Kondotta tal-UE dwar l-Esportazzjoni ta' Armi; jisħaq fuq il-fatt li l-politika kummerċjali tal-UE hija strument ta' diplomazija ekonomika li jista' wkoll jagħti kontribut għall-indirizzar tal-kawżi sottostanti tat-terroriżmu; jissottolinja l-fatt li l-leġiżlazzjoni effikaċi dwar il-kontroll tal-esportazzjonijiet hija wkoll aspett fundamentali tal-politika kummerċjali tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, taġġorna l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-kontroll tal-esportazzjonijiet ta' prodotti b'użu doppju bil-għan li ssegwi l-għanijiet strateġiċi u l-valuri universali tal-UE;

22.  Ifakkar li l-ILO tistma li, madwar id-dinja, hemm 865 miljun mara li, jekk ikunu sostnuti aħjar, jistgħu jikkontribwixxu b'mod aktar qawwi għat-tkabbir ekonomiku; jinnota li l-impriżi b'sidien nisa jirrappreżentaw lieva li mhix użata biżżejjed biex tingħata spinta lill-kompetittività, jitħaffef in-negozju u jiġi sostnut it-tkabbir; jiddikjara li l-politika kummerċjali jista' jkollha impatti differenti f'termini tal-ġeneru fid-diversi setturi tal-ekonomija u li hija meħtieġa aktar data dwar is-sess u l-kummerċ; jieħu nota tal-fatt li l-Kummissjoni ma tindirizzax id-dimensjoni tas-sessi tal-ftehimiet kummerċjali fil-komunikazzjoni tagħha dwar "Kummerċ għal kulħadd"; jistieden lill-Kummissjoni żżid l-isforzi tagħha sabiex tuża n-negozjati tal-kummerċ bħala għodda biex tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi madwar id-dinja, kif ukoll biex tiżgura li kemm in-nisa kif ukoll l-irġiel ikunu jistgħu jieħdu vantaġġ mill-benefiċċji tal-liberalizzazzjoni tal-kummerċ u jiġu protetti kontra l-effetti negattivi tagħha; jemmen li, għal dan l-għan, il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-perspettiva tal-ġeneru tiddaħħal, b'mod orizzontali, fil-ftehimiet futuri kollha ta' kummerċ, u li għandha timmonitorja l-impatt tal-ġeneru tal-ftehimiet kummerċjali fis-seħħ;

23.  Jilqa' b'sodisfazzjon it-tħabbira tal-Kummissjoni li bi ħsiebha twettaq reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-Iskema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (SĠP), li se tivvaluta, b'mod partikolari, il-possibilità li jiġu estiżi l-preferenzi għal servizzi ta' din is-sistema; jenfasizza, fl-istess ħin, li l-SĠP, inklużi l-iskemi tal-EBA u l-GSP+, huma għodod li jippermettu li jiġu sostnuti l-valuri fundamentali u li hemm bżonn li jiġu implimentati u mmonitorjati b'mod effikaċi;

Katini ta' valur mondjali (GVCs) trasparenti li jirrispettaw il-valuri u l-istandards fundamentali mad-dinja kollha

24.  Jirrikonoxxi li l-internazzjonalizzazzjoni tas-sistema tal-produzzjoni dinjija kkontribwiet għal opportunitajiet ġodda għall-iżvilupp ekonomiku u għal triq li toħroġ mill-faqar lil mijiet ta' miljuni ta' persuni bbażata fuq l-impjieg; ifakkar li, skont l-ILO, madwar 780 miljun nisa u rġiel attivi mhumiex qed jaqilgħu biżżejjed biex joħorġu mill-faqar; jenfasizza li l-espansjoni ta' katini ta' valur mondjali (GVCs) ħolqot opportunitajiet ta' xogħol, iżda li l-infurzar dgħajjef tal-liġijiet tax-xogħol eżistenti u l-istandards ta' sikurezza fuq ix-xogħol – introdotti sabiex jipproteġu l-ħaddiema minn sigħat ta' xogħol twal iżżejjed u kundizzjonijiet inaċċettabbli – fil-pajjiżi ta' oriġini tibqa' kwistjoni urġenti; jinnota li l-GVCs inkoraġġixxu wkoll ċerti fornituri biex jinjoraw il-liġijiet tax-xogħol, jallokaw mill-ġdid l-attivitajiet ekonomiċi tagħhom' il barra mill-UE, iqabbdu ħaddiema f'kundizzjonijiet perikolużi u inaċċettabbli, jitolbu sigħat ta' xogħol twal iżżejjed u jċaħħdu lill-ħaddiema mid-drittijiet fundamentali tagħhom; ifakkar li dawn il-prattiki joħolqu kompetizzjoni inġusta għall-fornituri li huma konformi mal-liġijiet tax-xogħol u mal-istandards internazzjonali tax-xogħol u dawk ambjentali u għall-gvernijiet li jixtiequ jtejbu l-pagi u l-istandards ta' għajxien; jistieden lill-Kummissjoni tistudja l-impatt taż-żieda tal-GVCs u tippreżenta proposti konkreti biex ittejjeb il-kundizzjonijiet tagħhom f'kooperazzjoni mill-qrib mal-ILO u l-OECD; jenfasizza li l-integrazzjoni akbar tal-UE fil-GVCs għandha ssegwi żewġ prinċipji: is-salvagwardja tal-mudell soċjali u regolatorju Ewropew u l-iżgurar u l-ħolqien ta' tkabbir ekwu u sostenibbli u impjiegi diċenti fl-UE u għas-sħab tagħha; jirrikonoxxi li l-globalizzazzjoni tal-katini ta' valur iżżid il-kontenut tal-importazzjonijiet kemm tal-produzzjoni nazzjonali kif ukoll tal-esportazzjonijiet, u b'hekk tiżdied b'mod sostanzjali l-ispiża ta' miżuri protezzjonisti;

25.  Jemmen li l-politika kummerċjali trid tiżgura proċess trasparenti ta' produzzjoni matul il-katina ta' valur kollha, kif ukoll konformità mal-istandards fundamentali ambjentali, soċjali u ta' sikurezza; jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi inizjattivi dwar l-istandards ta' diliġenza dovuta għall-ktajjen ta' provvista; jilqa' x-xewqa tal-Kummissjoni li taħdem mill-qrib mal-ILO u l-OECD biex tiżviluppa approċċ globali għat-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol, speċjalment fis-settur tal-ħwejjeġ; jenfasizza l-importanza li jiġu identifikati u vvalutati opportunitajiet settorjali jew ġeografiċi ġodda biex jinħolqu aktar inizjattivi responsabbli tal-katina tal-provvista; jistenna bil-ħerqa l-komunikazzjoni li ġejja tal-Kummissjoni dwar is-CSR;

26.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tavvanza l-qafas komprensiv għall-politika ta' investiment għall-iżvilupp sostenibbli tal-UNCTAD;

27.  Jitlob li l-Għajnuna għall-Kummerċ u l-assistenza teknika jkunu ffukati fuq l-għoti tas-setgħa lill-produtturi fqar, l-impriżi mikro u żgħar, il-kooperattivi u n-nisa kif ukoll fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi, sabiex jiżdiedu l-benefiċċji tagħhom riżultanti mis-swieq lokali u reġjonali;

28.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa leġiżlazzjoni intiża li tipprojbixxi l-importazzjonijiet ta' merkanzija prodotti permezz ta' kwalunkwe forma moderna ta' xogħol furzat jew skjavitù u, fl-istess ħin, issaħħaħ il-kontrolli bbażati fuq prinċipji etiċi fir-rigward tal-importazzjoni u l-ktajjen ta' provvista;

29.  Jenfasizza li protezzjoni aħjar tal-ispettru kollu tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (IPR) u infurzar aktar effikaċi huma ta' importanza fundamentali għall-integrazzjoni ulterjuri fil-GVCs;

30.  Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja lill-pajjiżi fil-fażi ta' żvilupp biex jagħmlu użu sħiħ u effettiv mill-flessibilitajiet mibnija fil-Ftehim TRIPS, rikonoxxuti u kkonfermati mid-Dikjarazzjoni ta' Doha dwar il-Ftehim TRIPS u s-Saħħa Pubblika adottata fl-14 ta' Novembru 2001, bil-ħsieb li jiġi żgurat li dawn ikunu jistgħu jipprovdu aċċess għal mediċini essenzjali bi prezzijiet għal but ta' kulħadd fil-qafas tal-programmi nazzjonali tagħhom għas-saħħa pubblika; ifakkar lill-Kunsill, f'dan ir-rigward, biex jissodisfa l-impenji tad-Dikjarazzjoni ta' Doha billi jiżgura li l-Kummissjoni tiggarantixxi b'mod espliċitu l-aċċess għall-mediċina meta tinnegozja d-dispożizzjonijiet relatati mal-farmaċewtika fil-qafas ta' ftehimiet kummerċjali bilaterali u reġjonali futuri ma' pajjiżi fil-fażi ta' żvilupp, jew meta l-pajjiżi fil-fażi ta' żvilupp ikunu se jipproċedu għall-adeżjoni mad-WTO; jilqa' l-appoġġ tal-Kummissjoni għat-talba ta' estensjoni għal proprjetà intellettwali farmaċewtika mill-pajjiżi l-anqas żviluppati, iżda jiddeplora d-deċiżjoni tal-Kunsill TRIPS tad-WTO li din tingħata għal 17-il sena biss;

31.  Jilqa' l-attenzjoni mogħtija mill-Kummissjoni lill-kummerċ ġust fil-komunikazzjoni "Kummerċ għal kulħadd", u jitlob lill-Kummissjoni li tesegwixxi bi prijorità l-impenji tagħha li tuża l-istruttura eżistenti għall-implimentazzjoni tal-FTAs biex tippromwovi l-kummerċ ġust, biex tippromwovi skemi ta' kummerċ ġust għall-produtturi żgħar f'pajjiżi terzi permezz tad-delegazzjonijiet tal-UE u biex tiżviluppa attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni fl-UE, bħal pereżempju "Belt tal-UE għall-Kummerċ Ġust u Etiku";

32.  Jemmen li t-teknoloġiji l-ġodda u l-internet jipprovdu għodda ġdida għat-traċċabilità tal-prodotti fil-katina tal-provvista;

33.  Jiġbed l-attenzjoni għar-rwol tas-servizzi bankarji fl-iżvilupp tal-kummerċ u tal-investiment; jistieden lill-UE tappoġġja azzjoni biex issaħħaħ l-aċċess għas-servizzi bankarji fil-pajjiżi fil-fażi ta' żvilupp;

34.  Jilqa' l-aħbar tal-Kummissjoni li għandha l-intenzjoni li timmodernizza r-regoli tal-oriġini, peress li dawn ir-regoli jikkostitwixxu ostaklu dejjem akbar għall-kummerċ meta x-xejriet tal-kummerċ huma ddominati minn katini ta' valur mondjali; jenfasizza li l-modernizzazzjoni tar-regoli tal-oriġini għandha tkun prijorità fl-FTAs kollha li tinnegozja l-UE; jistieden lill-Kummissjoni, b'mod partikolari, taħdem għall-flessibilità tar-regoli tal-oriġini, inklużi rekwiżiti mhux daqstant eżiġenti marbuta mal-valur miżjud u bidla tas-sottokodiċi fis-sistema armonizzata;

Sabiex il-monitoraġġ, l-evalwazzjoni u s-segwitu tal-ftehimiet eżistenti jsiru prijorità ewlenija għall-politika kummerċjali tal-UE

35.  Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni għal sħubija msaħħa mal-Parlament u l-partijiet interessati għall-implimentazzjoni tal-ftehimiet kummerċjali; jenfasizza li l-Parlament għandu jkun involut u infurmat bis-sħiħ, fi żmien debitu, fl-istadji kollha tal-proċedura, inkluż permezz ta' konsultazzjoni sistematika mal-Parlament qabel l-abbozzar ta' mandati ta' negozjar; jirrimarka li l-Kummissjoni għandha l-obbligu li tinforma lill-Parlament dwar l-attivitajiet tagħha li jikkonċernaw l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u s-segwitu tal-ftehimiet kummerċjali u ta' investiment;

36.  Jistieden lill-Kummissjoni ma titlobx l-applikazzjoni provviżorja tal-ftehimiet kummerċjali, inklużi l-kapitoli kummerċjali tal-ftehimiet ta' assoċjazzjoni, qabel ma l-Parlament jagħti l-kunsens tiegħu; ifakkar li dan jista' jdgħajjef serjament id-drittijiet tal-Parlament u joħloq inċertezza legali potenzjali fir-rigward tal-firmatarji l-oħra tal-ftehim u l-operaturi ekonomiċi kkonċernati; ifakkar u jilqa' l-impenji tal-Kummissarju għall-Kummerċ f'dan ir-rigward, iżda jirrakkomanda bil-qawwa li dan l-arranġament jiġi formalizzat fil-ftehim interistituzzjonali l-ġdid;

37.  Jikkunsidra li, fil-każ ta' ftehimiet imħallta, il-prattika li diġà ġiet ittestjata, fejn ftehim jiġi applikat b'mod proviżorju biss wara li l-Parlament ikun ta l-kunsens waqt l-istennija tar-ratifika tal-parlamenti nazzjonali, tkun l-aħjar bilanċ bejn is-sorveljanza demokratika u l-effiċjenza;

38.  Jinsisti li l-monitoraġġ, l-evalwazzjoni u s-segwitu tal-ftehimiet eżistenti għandhom isiru prijorità ewlenija tas-CCP; jistieden lill-Kummissjoni terġa' talloka riżorsi adegwati sabiex jippermettu lid-DĠ Kummerċ jimmonitorja aħjar il-ftehimiet kummerċjali li jeħtieġu jiġu implimentati fid-dawl tal-aġenda dejjem akbar ta' negozjati; jitlob lill-Kummissjoni tistabbilixxi indikaturi speċifiċi, biex tiżgura l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-ftehimiet kummerċjali u tippreżenta, pubblikament u regolarment, rapport sostanzjali u ddettaljat dwar l-implimentazzjoni lill-Parlament li jindika, pereżempju, il-prestazzjoni tal-industriji tal-UE u l-impatt tal-ftehimiet fuq setturi differenti u l-ishma tas-suq rispettivi tagħhom;

39.  Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb il-kwalità u l-preċiżjoni taż-żewġ valutazzjonijiet ex ante u ex post ibbażati fuq metodoloġija riveduta; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi ppreżentata dejjem valutazzjoni tal-impatt profonda u komprensiva tas-sostenibilità għall-inizjattivi fil-qasam tal-politika kummerċjali, b'mod partikolari fid-dawl tar-Rakkomandazzjoni reċenti tal-Ombudsman dwar l-ilment 1409/201/JN dwar il-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Vjetnam; jenfasizza li l-valutazzjonijiet għandhom tal-inqas jinkludu: is-setturi ekonomiċi sensittivi; id-drittijiet tal-bniedem u dawk soċjali u ambjentali; u l-agrikoltura u l-produzzjonijiet lokali f'reġjuni ultraperiferiċi; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar in-nuqqas ta' valutazzjonijiet interim u ex post u dwar il-kwalità baxxa ta' dawk li saru, kif muri fir-Rapport Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 02/2014; jinsisti li l-evalwazzjonijiet interim u ex post ta' kwalità ogħla għandhom jitwettqu fir-rigward ta' kull ftehim kummerċjali sabiex dawk li jfasslu l-politika, il-partijiet interessati u l-kontribwenti tat-taxxa Ewropej ikunu jistgħu jivvalutaw jekk il-ftehimiet kummerċjali kisbux ir-riżultati maħsuba; jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi data dwar l-impatt tal-ftehimiet kummerċjali li ġew konklużi b'enfasi speċjali fuq l-SMEs, il-ħolqien ta' impjiegi diċenti, id-drittijiet tal-bniedem u l-ambjent, inkluż f'pajjiżi sħab, u biex tressaq miżuri addizzjonali biex tiżgura li l-pajjiżi l-anqas żviluppati jibbenefikaw mill-politiki kummerċjali tagħna;

40.  Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta rapport lill-Parlament dwar il-prattika ta' pprezzar doppju u prattiki oħra li jikkawżaw distorzjoni fil-prezzijiet tas-sħab kummerċjali ewlenin tal-UE, b'fokus speċjali fuq ir-riżorsi tal-enerġija, li jindika l-impatt ekonomiku ta' tali prattiki fuq l-ekonomija tal-UE u l-passi li l-Kummissjoni ħadet – fuq livell bilaterali, multilaterali u tad-WTO – biex telimina dawn il-prattiki; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel l-almu tagħha biex tabolixxi l-prattika ta' pprezzar doppju u prattiki oħra li jikkawżaw distorsjoni fil-prezzijiet fir-relazzjonijiet kummerċjali tagħha mas-sħab kummerċjali kollha tagħha;

It-tkabbir tal-kummerċ dinji permezz ta' approċċ multilaterali fi ħdan id-WTO

41.  Jenfasizza li s-sistema ta' kummerċ multilaterali inkorporata fid-WTO għadha l-aħjar għażla biex tiġi garantita sistema miftuħa, ġusta u msejsa fuq ir-regoli, li tqis u tibbilanċja l-bosta interessi varji tal-membri tagħha; itenni li l-Parlament jippromwovi b'saħħa l-aġenda multilaterali; jilqa' l-konklużjoni tan-negozjati dwar il-Ftehim għall-Faċilitazzjoni tal-Kummerċ, li se jikkontribwixxi biex jissimplifika u jimmodernizza l-proċeduri doganali f'ħafna pajjiżi, li jagħmluha aktar faċli, imbagħad, għall-pajjiżi fil-fażi ta' żvilupp biex jintegraw fis-sistema kummerċjali dinjija; jitlob l-implimentazzjoni rapida u korretta tal-ftehim mill-partijiet kollha;

42.  Jinnota li nkiseb titjib limitat fl-10 Konferenza Ministerjali tad-WTO f'Nairobi fl-2015; jirrikonoxxi d-differenzi fost il-membri tad-WTO dwar kif jipproċedu fir-rigward taċ-Ċiklu ta' Doha, inkluża l-ħtieġa għall-kunsiderazzjoni ta' approċċi ġodda biex jiġu solvuti kwistjonijiet pendenti fir-rigward tal-interessi differenti fi ħdan il-pajjiżi fil-fażi ta' żvilupp u l-LDCs, filwaqt li jirrikonoxxi responsabilità akbar għall-ekonomiji emerġenti bl-għan li jiġi konkluż iċ-Ċiklu ta' Doha; jilqa' l-impenn tal-UE għall-mira ta' EUR 400 miljun f'finanzjament fuq medda ta' ħames snin bħala appoġġ għall-pajjiżi fil-fażi ta' żvilupp, speċjalment l-LDCs, fl-isforzi tagħhom biex jimplimentaw il-Ftehim tal-Faċilitazzjoni tal-Kummerċ; jinnota l-interess li qed juru xi wħud mill-membri tad-WTO biex jibdew jindirizzaw oqsma ta' negozjati ġodda, bħal – iżda mhux biss – l-investiment, l-intrapriżi tal-Istat, il-kompetizzjoni u l-kummerċ diġitali; jemmen li l-eżitu tal-Konferenza Ministerjali ta' Nairobi jipprovdi opportunità biex tingħata ħajja ġdida lill-funzjoni ta' negozjar tad-WTO; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu l-inizjattiva fir-riforma u t-tisħiħ tad-WTO, anki billi ssaħħaħ il-koordinazzjoni mal-ILO u ma' aġenziji tan-NU oħrajn relatati mal-ambjent – u mad-drittijiet tal-bniedem – sabiex tiġi żgurata inklużività, effikaċja, trasparenza u responsabilità akbar; ifakkar ir-rwol kruċjali tal-Għajnuna għall-Kummerċ (AfT) fil-bini ta' kapaċità u assistenza teknika relatati mal-kummerċ fil-pajjiżi fil-fażi ta' żvilupp u fl-LDCs; jistieden, f'dan ir-rigward, lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jimpenjaw ruħhom biex tiżdied l-AfT, biex il-pajjiżi fil-fażi ta' żvilupp ikunu jistgħu jibbenefikaw minn sehem akbar tal-valur miżjud fi ktajjen ta' valur mondjali; jistieden lill-Kummissjoni tindirizza l-kwistjoni ta' kummerċ ġust u etiku fir-reviżjoni li jmiss tal-Istrateġija AfT;

43.  Iqis negozjati plurilaterali, preferibbilment fi ħdan id-WTO (bħall-Ftehim dwar it-Teknoloġija tal-Informazzjoni (ITA), il-Ftehim dwar il-Prodotti Ambjentali (EGA), u l-Ftehim dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (TiSA)), li joffru opportunità biex terġa' tingħata l-ħajja lill-progress fil-livell tad-WTO, iżda dan għandu jsir biss billi jinżamm bieb miftuħ sabiex Membri tad-WTO interessati jkunu jistgħu jingħaqdu; jemmen bis-sħiħ li, kemm jista' jkun, ftehimiet bħal dawn għandhom ikunu ta' ambizzjoni suffiċjenti biex jiġu applikati abbażi tan-nazzjon l-aktar favorit fost il-membri kollha tad-WTO, u għandhom jaġixxu bħala elementi bażiċi għal ftehimiet multilaterali futuri; jenfasizza li l-politika kummerċjali għandha tintuża wkoll bħala għodda biex tiżdied il-kompetittività ta' prodotti ta' benefiċċju għall-ambjent, kemm rigward l-użu tagħhom kif ukoll il-metodi ta' produzzjoni tagħhom; jenfasizza l-importanza tal-multilateralizzazzjoni tal-inizjattiva tal-"prodotti ekoloġiċi" u tal-kunsiderazzjoni dwar jekk il-ftehimiet kummerċjali jistgħux jipprovdu preferenzi privileġġati għall-prodotti ambjentali ġenwini; jissottolinja li t-TiSA jista' jkun opportunità biex terġa' tingħata l-ħajja lill-progress fil-qasam tal-kummerċ fis-servizzi fil-livell tad-WTO;

44.  Jitlob azzjoni qawwija u effettiva tad-dimensjoni parlamentari tad-WTO bl-għan li tittejjeb it-trasparenza tal-organizzazzjoni, u biex tissaħħaħ u tiġi garantita l-leġittimità demokratika tal-kummerċ globali; iħeġġeġ lid-WTO biex tagħmel użu sħiħ mill-Konferenza Parlamentari dwar id-WTO, li tiżgura li l-membri parlamentari jkollhom aċċess għall-informazzjoni kollha li jeħtieġu biex iwettqu r-rwol superviżorju tagħhom b'mod effikaċi u jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-politiki kummerċjali;

Approċċ imfassal apposta fl-għażla tan-negozjati futuri dwar l-FTA

45.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tiffoka, b'mod ibbilanċjat u bir-rispett dovut għar-reċiproċità u l-benefiċċji reċiproċi, dwar il-konklużjoni tan-negozjati kummerċjali li għaddejjin, u jistedinha tevalwa l-impatt akkumulat li jista' jkun hemm, b'mod partikolari għal dawk il-prodotti sensittivi milqutin minn kwoti jew mil-liberalizzazzjoni taħt in-negozjati li għaddejjin jew il-ftehimiet ta' kummerċ li diġà ġew konklużi; jitlob li l-impatti attwali u potenzjali tal-ftehimiet kummerċjali konklużi jiġu valutati u komunikati b'mod aħjar, bl-intenzjoni li jinstab bilanċ xieraq bejn il-ħarsien ta' setturi sensittivi tal-agrikoltura u l-promozzjoni tal-interessi offensivi tal-Unjoni inerenti għaliha bħala waħda mill-akbar esportaturi tal-prodotti agroalimentari, fost l-oħrajn billi jiġu previsti perjodi ta' tranżizzjoni u kwoti xierqa għal, u fi ftit każijiet l-esklużjoni ta', l-aktar prodotti sensittivi; ifakkar lill-Kummissjoni twettaq eżerċizzji ta' identifikazzjoni bikrija u valutazzjonijiet tal-impatt ex ante sostenibbli, imparzjali u mingħajr preġudizzju, filwaqt li jitqiesu l-interessi tal-Unjoni qabel l-abbozzar ta' mandati ta' negozjar;

46.  Jemmen li huwa essenzjali li, l-ewwel u qabel kollox, jiġi żgurat li n-negozjati kummerċjali li jkunu ġew konklużi b'suċċess jiġu ratifikati malajr kemm jista' jkun; jitlob, b'mod partikolari, il-konklużjoni ta' ftehimiet mal-Kanada u Singapore biex jiġi żgurat il-ftuħ ta' żewġ swieq kbar li se jkunu vitali għall-interessi futuri tan-negozji tal-UE; jitlob dibattitu infurmat madwar l-UE matul id-diskussjonijiet politiċi;

47.  Jissottolinja l-importanza kbira li fin-negozjati kummerċjali kollha tal-UE jiġu mfittxija interessi sensittivi u offensivi bħall-promozzjoni tal-investiment, it-tneħħija tal-ostakli nontariffarji mhux meħtieġa għall-kummerċ, ir-rikonoxximent u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi (IĠ) u d-drittijiet tal-ħaddiema, it-titjib tal-aċċess għall-akkwist pubbliku (b'mod partikolari fil-kuntest tad-diskussjonijiet attwali dwar is-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP) u tal-FTA bejn l-UE u l-Ġappun), filwaqt li jiġu żgurati impjiegi deċenti u ta' kwalità, l-integrazzjoni tal-SMEs fil-katini ta' valur globali, l-esklużjoni ta' servizzi pubbliċi u awdjoviżivi, u l-garanzija legali tad-dritt ta' regolamentazzjoni waqt negozjati għal FTA bħala parti minn pakketti komprensivi u bilanċjati ambizzjużi;

48.  Jinsisti li n-negozjati kummerċjali jsegwu strateġija ta' kummerċ reġjonali mfassla individwalment u li tiġi żgurata konsistenza sħiħa mal-integrazzjoni reġjonali, b'mod partikolari fl-Asja, l-Afrika u l-Amerka Latina, li ġew identifikati mill-Kummissjoni bħala reġjuni li, mingħajr ma jiddgħajjef ir-rwol ċentrali tas-sħubija strateġika bejn l-UE u l-Istati Uniti, huma kruċjali għall-interessi ekonomiċi tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni biex minnufih tibda negozjati dwar ftehim ta' investiment mat-Tajwan; ifakkar li l-UE u l-Amerka Latina huma alleati naturali, b'popolazzjoni kkombinata ta' biljun persuna, li jiġġeneraw kwart tal-PNG globali; jirrimarka li l-potenzjal ta' din is-sħubija mhux qed jiġi sfruttat biżżejjed; jilqa' l-fatt li l-istrateġija kummerċjali u ta' investiment il-ġdida tal-Kummissjoni tpoġġi enfasi importanti fuq l-Amerka Latina; jistieden lill-Kummissjoni tieħu vantaġġ mill-momentum attwali ta' negozjati kummerċjali mal-Mercosur biex jintlaħaq ftehim komprensiv, bilanċjat u ambizzjuż; jappoġġja l-modernizzazzjoni tal-ftehimiet mal-Messiku u ċ-Ċilì; jitlob biex jingħata aktar impetu lin-negozjati tal-FTAs kemm mal-Awstralja kif ukoll ma' New Zealand, u jfakkar fl-importanza li jiġu żviluppati r-relazzjonijiet kummerċjali tal-UE mal-Indja, minħabba l-potenzjal enormi ta' dan is-suq; iħeġġeġ lill-Kummissjoni terġa' tagħti spinta lin-negozjati mal-Malasja, u biex tibda negozjati mal-Indoneżja mill-aktar fis possibbli wara li jintemmu d-diskussjonijiet preparatorji għal Sħubija Ekonomika Komprensiva;

49.  Jissottolinja li, fil-kuntest tal-isfidi attwali, għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-qafas ta' wara l-Ftehim ta' Kotonou, filwaqt li tiġi enfasizzata r-rabta tiegħu ma' klawsoli relatati mad-drittijiet tal-bniedem fil-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika, lill-appoġġ għall-ħolqien ta' Żona Kontinentali ta' Kummerċ Ħieles fl-Afrika, bħala spinta ta' stabilità, integrazzjoni reġjonali, tkabbir lokali, impjiegi u innovazzjoni; ifakkar fil-ħtieġa li l-UE tiggarantixxi l-istabilità fil-Viċinati tal-Lvant u tan-Nofsinhar, u jitlob integrazzjoni kummerċjali u ekonomika akbar, li tikseb, f'dan ir-rigward, implimentazzjoni sħiħa, rapida u xierqa tad-DCFTAs mal-Ukrajna, il-Georgia u r-Repubblika tal-Moldova, u progress konkret mat-Tuneżija, il-Marokk u l-Ġordan;

50.  Jistieden lill-Kummissjoni tinvolvi b'mod sħiħ lin-negozji nazzjonali fl-istadji kollha tan-negozjati kummerċjali, anke permezz ta' konsultazzjonijiet ma' assoċjazzjonijiet nazzjonali, b'mod parallel ma' konsultazzjonijiet ma' assoċjazzjonijiet ġeneriċi tal-UE u biex takkumpanja t-test tal-ftehim kummerċjali nnegozjat b'lista li tindika b'mod ċar ir-riżultat tan-negozjati għas-setturi differenti u r-raġunijiet għall-għażliet imwettqa mill-Kummissjoni;

Oppożizzjoni għall-għoti tal-Istatus Ekonomiku tas-Suq (SES - Market Economy Status) liċ-Ċina u l-bżonn ta' strumenti effikaċi għad-difiża tal-kummerċ (TDIs)

51.  Jenfasizza li miżuri ta' liberalizzazzjoni ulterjuri – li jaf iwasslu għal prattiki kummerċjali inġusti u għal kompetizzjoni bejn pajjiżi dwar kull tip ta' ostaklu nontariffarju (ONT), id-drittijiet tal-ħaddiema u standards ambjentali u ta' saħħa pubblika – jeħtieġu li l-UE tkun kapaċi tirreaġixxi b'mod aktar effikaċi għall-prattiki kummerċjali inġusti u tiżgura kundizzjonijiet ugwali; jissottolinja li l-istrumenti ta' difiża kummerċjali għandhom jibqgħu element indispensabbli tal-istrateġija kummerċjali tal-UE u jippermettu aktar kompetittività billi jerġgħu jiġu stabbiliti, fejn meħtieġ, il-kundizzjonijiet għal kompetizzjoni ġusta; ifakkar li l-leġiżlazzjoni attwali tal-UE għad-difiża tal-kummerċ tmur lura għall-1995; jenfasizza li s-sistema ta' difiża kummerċjali tal-Unjoni jeħtieġ li tiġi modernizzata b'mod urġenti mingħajr ma tiddgħajjef; jirrimarka li d-dritt ta' difiża tal-kummerċ tal-UE għandu jkun aktar effettiv, aktar aċċessibbli għall-SMEs u adattat għall-isfidi u t-tendenzi ta' kummerċ tal-lum, li l-investigazzjonijiet iridu jkunu iqsar u li t-trasparenza u l-prevedibilità għandhom jiżdiedu; jiddispjaċih li l-proposta ta' modernizzazzjoni tal-istrumenti ta' difiża kummerċjali hija mblukkata fil-Kunsill, li ma kienx f'pożizzjoni li jagħti riżultati dwar din il-leġiżlazzjoni essenzjali; jiddispjaċih li l-Kummissjoni ma tagħmel l-ebda referenza għall-modernizzazzjoni tal-istrumenti ta' difiża kummerċjali fil-komunikazzjoni tagħha "Kummerċ għal Kulħadd"; jistieden b'urġenza lill-Kunsill jissupera l-istaġnar fil-modernizzazzjoni tal-istrumenti għad-difiża tan-negozju abbażi tal-pożizzjoni tal-Parlament, speċjalment minħabba li ċ-Ċina issa qiegħda titlob ir-rikonoxximent tal-istatus ta' ekonomija tas-suq;

52.  Itenni l-importanza tas-sħubija strateġika tal-UE maċ-Ċina, f'liema sħubija l-kummerċ ħieles u ġust u l-investiment għandhom rwol importanti; huwa konvint li, sakemm iċ-Ċina ma tissodisfax il-ħames kriterji meħtieġa biex tikkwalifika bħala ekonomija tas-suq, l-UE għandha tuża metodoloġija mhux standard fl-investigazzjonijiet antidumping u antisussidji fuq l-importazzjonijiet Ċiniżi fid-determinazzjoni tal-komparabilità tal-prezzijiet, bi qbil ma' u b'effett sħiħ ta' dawk il-partijiet tat-Taqsima 15 tal-Protokoll ta' Adeżjoni taċ-Ċina li jipprovdu spazju għall-applikazzjoni ta' metodoloġija mhux standard; jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel proposta f'konformità ma' dan il-prinċipju, u jfakkar fil-ħtieġa li tikkoordina mill-qrib ma' sħab oħra tad-WTO dwar din il-kwistjoni;

53.  Jistieden lill-Kummissjoni ma tieħu l-ebda miżura f'dan ir-rigward, mingħajr ma qabel issir valutazzjoni tal-impatt profonda u komprensiva li tindirizza l-effetti kollha possibbli u l-konsegwenzi fuq l-impjiegi u t-tkabbir sostenibbli fl-oqsma kollha tal-UE, kif ukoll l-effetti u l-konsegwenzi possibbli fuq l-ambjent;

Koerenza akbar bejn il-politiki kummerċjali u industrijali tal-UE u l-ħarsien aħjar tad-dritt ta' proprjetà intellettwali (IPR)

54.  Iqis li jeħtieġ li jsir aktar biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet tal-industriji Ewropej b'mod komprensiv, u li s-settur tal-manifattura tal-UE jitqiegħed wisq drabi wara s-settur tas-servizzi; jenfasizza li l-politika tal-kummerċ għandha tiżgura kundizzjonijiet ekwi għall-industrija Ewropea, tipprovdi aċċess għal swieq ġodda u emerġenti u tiffaċilita l-konverġenza 'l fuq tal-istandards ta' ċertifikazzjoni filwaqt li titnaqqas iċ-ċertifikazzjoni doppja; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura l-koerenza bejn il-politiki kummerċjali u industrijali tal-UE u tikkontribwixxi għall-iżvilupp u l-kompetittività tal-industrija Ewropea b'referenza partikolari għall-istrateġija ta' industrijalizzazzjoni mill-ġdid;

55.  Jenfasizza r-rwol ċentrali li r-regoli tal-oriġini (RtO) għandhom fid-determinazzjoni ta' liema industriji jibbenefikaw jew jitilfu mill-FTAs tal-UE; filwaqt li jirrikonoxxi li r-regoli tal-oriġini s'issa ma ġewx analizzati mill-Parlament, jitlob lill-Kummissjoni tħejji rapport li jidentifika l-bidliet li għamlet tul dawn l-aħħar għaxar snin, fuq livell ta' NM b'4 ċifri, għall-pożizzjoni awtomatika tal-FTAs dwar ir-regoli tal-oriġini, filwaqt li tispjega r-raġunijiet għal kwalunkwe bidliet li saru;

56.  Huwa tal-fehma li n-nuqqas ta' infurzar effettiv tal-IPRs ipoġġi f'riskju s-sopravvivenza ta' setturi sħaħ tal-industrija Ewropea; jenfasizza li l-falsifikazzjoni tar-riżultati twassal għal telf ta' impjiegi u timmina l-innovazzjoni; itenni li protezzjoni xierqa tal-IPRs u l-infurzar effettiv tagħhom huma fundamentali għall-ekonomija dinjija; jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li żżid il-protezzjoni u l-infurzar tad-drittijiet tal-IP fl-FTAs u fid-WTO u li taħdem mas-sħab tagħha biex tikkumbatti l-frodi; jappoġġja lill-Kummissjoni fl-għan tagħha li tipproteġi l-ispettru sħiħ ta' IPRs, inkluż fir-rigward tal-privattivi, il-marki kummerċjali, id-drittijiet tal-awtur, id-disinni, l-indikazzjonijiet ġeografiċi, l-immarkar tal-oriġini u l-prodotti farmaċewtiċi;

Il-ftuħ ta' opportunitajiet ġodda tas-suq għall-fornituri tas-servizzi mill-UE bħala element essenzjali tal-istrateġija kummerċjali tal-UE

57.  Ifakkar li l-UE għandha rwol ewlieni fis-settur tas-servizzi; jenfasizza li l-ftuħ ta' opportunitajiet ġodda tas-suq għandu jkun element essenzjali tal-istrateġija tal-kummerċ internazzjonali tal-UE; jenfasizza li l-inklużjoni tas-servizzi fil-ftehimiet kummerċjali hija ta' importanza kbira, peress li tagħti opportunitajiet lill-kumpaniji Ewropej u l-ħaddiema domestiċi, filwaqt li teskludi, f'konformità mal-Artikoli 14 u 106 tat-TFUE u l-Protokoll 26, is-servizzi attwali u futuri ta' interess ġenerali kif ukoll is-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali mill-kamp ta' applikazzjoni ta' kwalunkwe ftehim u irrispettivament minn jekk humiex iffinanzjati mis-settur pubbliku jew minn dak privat; jitlob li l-Kummissjoni tippromwovi u tinkludi r-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali fil-ftehimiet kummerċjali, u b'hekk jinfetħu opportunitajiet ġodda għall-kumpaniji u l-ħaddiema Ewropej; jitlob speċifikament li tingħata kunsiderazzjoni għall-inkorporazzjoni ta' ċerti benefiċċji tad-Direttiva tal-ICT fil-ftehimiet kummerċjali u ta' investiment bi skambju għal tali rikonoxximenti;

58.  Jaqbel mal-fehma tal-Kummissjoni li l-moviment temporanju ta' professjonisti sar essenzjali biex jiżdied in-negozju internazzjonalment u biex jibqa' interess offensiv tal-UE; jenfasizza li l-kapitolu dwar il-mobilità tal-ħaddiema għandu jiġi inkluż fil-ftehimiet kummerċjali u ta' investiment kollha tal-UE; ifakkar, madankollu, li jeħtieġ li l-impenji tal-Modalità 4 japplikaw biss għall-moviment ta' professjonisti bi kwalifiki għoljin (bħal persuni b'lawrja universitarja masters jew ekwivalenti jew f'pożizzjoni maniġerjali superjuri) għal skop speċifiku, għal perjodu limitat u f'kundizzjonijiet preċiżi stabbiliti fil-leġiżlazzjoni domestika tal-pajjiż fejn jitwettaq is-servizz, u b'kuntratt li jirrispetta din il-leġiżlazzjoni domestika skont l-Artikolu 16 tad-Direttiva dwar is-Servizzi, filwaqt li jkun żgurat li xejn mhu se jipprevjeni lill-UE u lill-Istati Membri tagħha milli jżommu u jtejbu l-istandards tax-xogħol u l-ftehimiet kollettivi;

59.  Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tuża l-politika kummerċjali biex tindirizza forom ġodda ta' protezzjoniżmu diġitali u li tistabbilixxi regoli għall-kummerċ elettroniku u flussi transkonfinali tad-data skont il-liġi tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data u l-privatezza u l-ħarsien tad-drittijiet fundamentali; jemmen li jeħtieġ li jsir ħafna aktar biex tinħoloq klima favorevoli għall-kummerċ elettroniku u l-intraprenditorija fl-UE billi jitnaqqsu l-monopolji u l-abbużi minn pożizzjonijiet ta' monopolju fis-suq tat-telekomunikazzjonijiet, il-prattiki ta' imblukkar ġeografiku u s-soluzzjonijiet ta' rimedju konkreti; jenfasizza li l-iżgurar ta' kooperazzjoni regolatorja, it-tnaqqis tal-frodi online, ir-rikonoxximent reċiproku u l-armonizzazzjoni tal-istandards fis-settur tal-kummerċ diġitali, huwa vitali; jistieden lill-Kummissjoni biex tressaq mudell ġdid għall-kapitoli tal-kummerċ elettroniku, li jeżenta għalkollox il-qafas legali tal-UE għall-protezzjoni tad-data attwali u dawk futuri fin-negozjati kummerċjali kollha, bl-għan li jiżgura l-iskambju ta' data b'konformità sħiħa mar-regoli dwar il-ħarsien tad-data fis-seħħ fil-pajjiż tal-oriġini tas-suġġett tad-data; jappella għal aktar kooperazzjoni bejn min jinforza, speċjalment dwar prattiċi kummerċjali inġusti mwettqa online;

In-natura fundamentali tal-ekonomija diġitali għall-kummerċ globali futur

60.  Jinnota l-importanza futura u li qed tikber tal-ekonomija diġitali, mhux biss fl-Ewropa, iżda mad-dinja kollha, b'madwar 3,3 biljun utent tal-internet fid-dinja kollha, li jikkostitwixxu 40 % tal-popolazzjoni dinjija; jemmen li x-xejriet bħall-cloud computing, is-servizzi tal-internet mobbli, il-grilji intelliġenti u l-midja soċjali qegħdin iwasslu għal pajsaġġ tan-negozju trasformat b'mod radikali; jissottolinja li l-politika kummerċjali tal-UE għandha tibqa' aġġornata skont it-tendenzi teknoloġiċi u diġitali;

61.  Jitlob li l-Kummissjoni, flimkien mas-sħab tad-WTO, mhux biss tistabbilixxi grupp ta' ħidma dwar il-kummerċ diġitali fid-WTO, li għandu jeżamina fid-dettall ix-xerqien tal-qafas attwali għall-kummerċ elettroniku, waqt li tħares lejn rakkomandazzjonijiet, kjarifiki u aġġustamenti speċifiċi, iżda tqis ukoll li jiġi stabbilit qafas ġdid għall-faċilitazzjoni tal-kummerċ fis-servizzi, li jibni fuq l-aħjar prattiki li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tal-Ftehim tal-Faċilitazzjoni tal-Kummerċ;

Appoġġ għall-Kummissjoni fil-ġlieda tagħha kontra l-korruzzjoni

62.  Huwa konxju mill-fatt li l-inklużjoni ta' dispożizzjonijiet dwar is-servizzi finanzjarji fil-ftehimiet kummerċjali qajmet tħassib dwar l-effetti negattivi potenzjali tagħhom fejn jidħol il-ħasil tal-flus u l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tiġġieled kontra l-korruzzjoni bħala wieħed mill-akbar ostakli nontariffarji f'pajjiżi żviluppati u dawk li qed jiżviluppaw; jinsisti li l-ftehimiet kummerċjali u ta' investiment joffru opportunità tajba biex tiżdied il-kooperazzjoni fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni, il-ħasil tal-flus, il-frodi tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa; iqis li l-impenji bbażati fuq standards internazzjonali, obbligi ta' rappurtar għal kull pajjiż u skambju awtomatiku ta' informazzjoni għandhom jiġu inklużi fi ftehimiet internazzjonali xierqa biex ikunu l-bażi ta' liberalizzazzjoni ulterjuri tas-servizzi finanzjarji;

63.  Iqis li r-rabta bejn ftehimiet ta' kummerċ u ta' investiment u trattati dwar it-tassazzjoni doppja huma serjament nieqsa mill-istudju u jistieden lill-Kummissjoni tistudja bir-reqqa kwalunkwe effetti li tali għodod jista' jkollhom fuq xulxin u fuq koerenza ta' politika usa' fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa;

Politika tal-kummerċ progressiva li tikkunsidra l-ħtiġijiet speċifiċi tal-SMEs

64.  Jenfasizza li politika kummerċjali progressiva għandha tagħti aktar attenzjoni għall-bżonnijiet speċifiċi tal-mikroimpriżi u tal-SMEs u tiżgura li huma jkunu jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ mill-ftehimiet kummerċjali u ta' investiment; ifakkar li sehem żgħir biss tal-SMEs Ewropej huma kapaċi jidentifikaw u jisfruttaw l-opportunitajiet li joffru l-globalizzazzjoni u l-liberalizzazzjoni tal-kummerċ; jinnota li 13 % biss tal-SMEs Ewropej huma attivi internazzjonalment barra mill-UE filwaqt li jammontaw għal terz tal-esportazzjonijiet tal-UE; jappoġġja inizjattivi biex jiffaċilita l-internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs Ewropej, u għalhekk jinsisti fuq il-vantaġġi ta' kapitolu dwar l-SMEs f'kull FTA futur; jemmen li jeħtieġ li jiġu esplorati modi ġodda ta' kif l-SMEs jistgħu jiġu assistiti aħjar fil-bejgħ tagħhom ta' oġġetti u servizzi barra minn pajjiżhom; jenfasizza li l-SMEs jeħtieġu għajnuna aktar speċifika, li tibda fl-Istati Membri, aċċess faċilitat għal informazzjoni online faċli għall-utent dwar miżuri ta' kummerċ, u gwidi speċifiċi u ċari dwar l-opportunitajiet u l-benefiċċji offruti minn kull ftehim kummerċjali konkluż fil-passat jew fil-futur mill-UE;

65.  Jitlob lill-Kummissjoni tindirizza l-ħtiġijiet tal-SMEs orizzontalment fil-kapitoli kollha tal-ftehimiet kummerċjali, inkluż, iżda mhux biss, permezz tal-ħolqien ta' punti uniċi ta' dħul online fejn l-SMEs ikunu jistgħu jitgħallmu dwar ir-regolamentazzjoni rilevanti, li hija ta' rilevanza partikolarment kruċjali għall-fornituri tas-servizzi transfruntiera f'termini ta' liċenzjar u rekwiżiti amministrattivi oħra; jirrimarka li, fejn ikun xieraq, dawn l-għodod għandhom ikopru wkoll opportunitajiet ġodda għall-aċċess għas-suq għall-SMEs, b'mod partikolari fir-rigward ta' sejħiet għall-offerti ta' valur baxx; jenfasizza l-ħtieġa li jitnaqqsu l-ispejjeż tan-negozju għall-SMEs permezz ta' semplifikazzjoni tal-proċeduri tad-dwana, it-tnaqqis tal-ostakli nontariffarji u piżijiet regolatorji mhux meħtieġa u s-simplifikar tar-regoli ta' oriġini; jemmen li hemm rwol għall-SMEs biex jgħinu lill-Kummissjoni tfassal dawn l-għodod biex jiġi żgurat li l-ftehimiet kummerċjali jissodisfaw il-ħtiġijiet tagħhom; iħeġġeġ lill-Kummissjoni żżomm djalogu mill-qrib ma' rappreżentanti tal-SMEs fl-istadji kollha tan-negozjati kummerċjali;

66.  Jenfasizza li aċċess aktar rapidu għall-SMEs Ewropej għal proċeduri antidumping huwa fundamentali biex huma jitħarsu minn prattiki kummerċjali inġusti; jenfasizza l-ħtieġa ta' riforma tal-qafas multilaterali tad-WTO sabiex l-SMEs jiġu involuti aħjar u sabiex ikun żgurat li jkun hemm soluzzjoni aktar rapida tat-tilwim;

67.  Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta u ttejjeb l-għodod eżistenti b'rabta mas-sussidjarjetà, in-nonduplikazzjoni u l-kumplimentarjetà fir-rigward ta' programmi tal-Istati Membri rispettivi u l-valur miżjud Ewropew qabel ma tiżviluppa strumenti ulterjuri li jappoġġjaw l-internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs; jenfasizza li l-Kummissjoni għandha tippreżenta valutazzjoni indipendenti tal-programmi kollha eżistenti lill-Parlament;

Investiment

68.  Jenfasizza l-importanza ta' investiment intern u barrani għall-ekonomija tal-UE u l-ħtieġa li n-negozji tal-UE jitħarsu meta jinvestu fi swieq terzi; jirrikonoxxi, f'dan il-kuntest, l-isforzi tal-Kummissjoni rigward is-Sistema l-ġdida ta' Qorti tal-Investiment; jenfasizza l-ħtieġa ta' dibattitu ulterjuri mal-partijiet interessati u mal-Parlament dwar Sistema ta' Qorti tal-Investiment; jenfasizza li s-sistema jeħtieġ tkun konformi mal-ordinament ġuridiku tal-UE, b'mod partikolari s-setgħa tal-qrati tal-UE, u, b'mod aktar speċifiku, ir-regoli tal-UE dwar il-kompetizzjoni; jikkondividi l-ambizzjoni li jistabbilixxi, fuq perjodu ta' żmien medju, soluzzjoni multilaterali għal tilwim rigward investimenti; jiddispjaċih li l-proposta għal Sistema ta' Qorti tal-Investiment ma tinkludix dispożizzjoni dwar l-obbligu tal-investituri;

69.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex isegwu r-rakkomandazzjonijiet tal-Qafas komprensiv għall-Politika dwar l-Investiment għall-Iżvilupp Sostenibbli tal-UNCTAD bl-għan li jistimulaw investimenti aktar responsabbli, trasparenti u b'aktar obbligu ta' rendikont;

70.  Jinnota l-ħtieġa, fil-"Pjan ta' Investiment għall-Ewropa" tal-Kummissjoni, li tingħata spinta lill-investiment fl-UE, u biex jitqiesu strateġiji kummerċjali bħala mezz essenzjali sabiex jinkiseb dan l-għan; Jiddispjaċih li l-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi huwa nieqes minn dimensjoni esterna; jitlob li l-Kummissjoni tikkunsidra biss il-ħolqien ta' fergħa esterna wara analiżi bir-reqqa tal-prestazzjoni tal-Fond u eżami tal-utilità tiegħu, minħabba l-eżistenza ta' self mill-Bank Ewropew tal-Investiment, il-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp u l-azzjoni tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp; jenfasizza li fondi bħal dawn jistgħu jikkontribwixxu għal żvilupp sostenibbli u impjiegi deċenti, inaqqsu l-faqar u jtaffu l-kawżi primarji tal-migrazzjoni;

71.  Ifakkar fil-bżonn li jiżdiedu t-trasparenza u r-responsabilità ta' istituzzjonijiet ta' finanzjament tal-iżvilupp (DFIs) u s-sħubijiet pubbliċi-privati (PPPs) biex jitkejlu u jiġu mmonitorjati b'mod effikaċi l-flussi tal-flus, is-sostenibilità tad-dejn u l-valur miżjud għall-iżvilupp sostenibbli tal-proġetti tagħhom;

Kummerċ u Agrikoltura

72.  Jenfasizza li l-istandards għoljin tal-Ewropa rigward l-ambjent, is-sikurezza tal-ikel, il-benesseri tal-annimali u l-kundizzjonijiet soċjali huma ta' importanza kbira għaċ-ċittadini tal-UE, b'mod partikolari f'termini ta' moralità pubblika u għażliet informati tal-konsumatur, u huwa tal-fehma li l-ftehimiet kummerċjali għandhom jippromwovu kompetizzjoni ġusta biex tiżgura li l-bdiewa tal-UE jibbenefikaw bis-sħiħ minn konċessjonijiet tariffarji u ma jkunux ekonomikament żvantaġġati meta mqabbla mal-kontropartijiet tagħhom f'pajjiżi terzi; jissottolinja l-ħtieġa li jiġi garantit li l-istandards tal-UE dwar is-sikurezza tal-ikel u l-benesseri tal-annimali jkunu protetti billi jiġu ppreżervati l-prinċipju prekawzjonarju, l-agrikoltura sostenibbli u livell għoli ta' traċċabilità u tikkettar tal-prodotti u billi jiġi żgurat li l-importazzjonijiet kollha jikkonformaw mal-liġijiet applikabbli tal-UE; jinnota differenzjal wiesa' tal-istandards tal-benesseri tal-annimali fuq livell internazzjonali; jissottolinja, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa li tiġi regolata l-esportazzjoni tal-annimali tal-irziezet ħajjin skont id-Dritt eżistenti tal-UE u l-istandards stabbiliti mill-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (OIE);

73.  Iqis li l-ftuħ ta' swieq ġodda għall-produzzjoni agrikola tal-UE, bħal prodotti tal-ħalib, laħam u frott u ħaxix, huwa importanti fil-kuntest tal-kriżi attwali tal-biedja; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu identifikati swieq ġodda b'potenzjal għoli ta' xiri;

74.  Iqis meħtieġ li jissaħħaħ il-valur miżjud tal-biedja u li jitniedu kampanji ta' promozzjoni bl-għan li jinfetħu swieq ġodda; jenfasizza fuq kollox li huwa essenzjali li jissaħħu l-iskemi ta' kwalità fil-livell tal-UE, peress li dawn jiżguraw l-aħjar immaġni possibbli tal-marka għall-prodotti tal-UE fis-suq dinji, u b'hekk jirriżultaw f'benefiċċji indiretti għall-biedja Ewropea kollha kemm hi;

75.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' kontrolli aktar stretti fuq l-importazzjoni fil-fruntieri u ta' spezzjonijiet aktar stretti mill-Uffiċċju Alimentari u Veterinarju fir-rigward tal-kundizzjonijiet ta' produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni f'pajjiżi li jesportaw lejn l-UE, sabiex tiġi żgurata l-konformità mar-regoli tal-Unjoni;

76.  Jenfasizza l-importanza tal-progress fir-rigward tal-ostakli sanitarji, fitosanitarji u ostakli nontariffarji oħra għall-kummerċ agrikolu, fin-negozjati kollha ta' kummerċ ħieles, speċjalment rigward il-punti li mhumiex negozjabbli stabbiliti mill-UE li jistgħu jaffettwaw is-saħħa tal-konsumaturi;

77.  Ifakkar fl-importanza tal-indikazzjonijiet ġeografiċi fil-promozzjoni ta' prodotti agroalimentari tradizzjonali Ewropej, li jħarsuhom minn prattiki dannużi ta' free-riding, li jiggarantixxu d-drittijiet u l-għażliet konxji tal-konsumaturi u jiġu salvagwardati l-produtturi rurali u l-bdiewa, b'aċċenn partikolari għall-SMEs; jinnota li l-protezzjoni u r-rikonoxximent tal-indikaturi ġeografiċi f'pajjiżi terzi huma potenzjalment ta' valur kbir għas-settur agroalimentari tal-UE kollu, u jikkunsidra li l-ftehimiet kummerċjali kollha għandhom jinkludu miżuri ta' protezzjoni u azzjonijiet biex tiġi miġġielda l-falsifikazzjoni;

Aċċess aħjar għall-kuntratti pubbliċi għall-operaturi ekonomiċi Ewropej

78.  Jitlob li jitneħħew l-iżbilanċi attwali rigward il-livell ta' ftuħ tas-swieq tal-akkwist pubbliku bejn l-UE u sħab kummerċjali oħra; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel aktar sforzi għal ftuħ tas-swieq internazzjonali tal-akkwist pubbliku ambizzjuż u aktar reċiproku, filwaqt li tiġi garantita l-esklużjoni ta' servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali u tiżgura li l-Istati jibqgħu liberi li jadottaw l-istandards soċjali u ambjentali, bħalma huma l-kriterji tal-aktar offerti ekonomikament vantaġġużi, għall-proċeduri ta' akkwist; jenfasizza li l-operaturi ekonomiċi Ewropej, kemm il-kumpaniji korporattivi kif ukoll l-SMEs, jeħtieġu aċċess aħjar għal kuntratti pubbliċi f'pajjiżi terzi permezz ta' strumenti bħalma huma l-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar u l-eliminazzjoni tal-livell attwali ta' asimmetriji; ifakkar, f'dan ir-rigward, li l-UE tikkostitwixxi wieħed mill-aktar swieq miftuħa ta' akkwist pubbliku fost il-membri kollha tad-WTO;

79.  Jinnota l-proposta emendata tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess ta' prodotti u servizzi ta' pajjiżi terzi għas-suq intern tal-Unjoni fl-akkwist pubbliku, li hu għodda importanti biex jiġi żgurat ambjent ekwu dwar l-aċċess għas-swieq ta' pajjiżi terzi, u jiddispjaċih ħafna li l-gvernijiet tal-Istati Membri baqgħu jżommu mal-proposta oriġinali; jistieden lill-Kummissjoni sabiex tikseb reċiproċità pożittiva fl-aċċess għas-swieq tal-akkwist pubbliku mas-sħab kummerċjali ewlenin;

Aċċess ugwali għar-riżorsi għal kompetizzjoni ġusta fis-suq globali

80.  Jenfasizza li r-riżorsi naturali huma limitati u għandhom jintużaw b'mod li jkun ekonomikament u ambjentalment sostenibbli, filwaqt li tingħata prijorità lir-riċiklaġġ; jirrikonoxxi d-dipendenza kbira tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw u speċjalment tal-LDCs fuq ir-riżorsi naturali; ifakkar li l-politika kummerċjali Ewropea jeħtieġ li tippromwovi strateġija konsistenti, sostenibbli, komprensiva u transpolitika rigward il-materja prima, kif diġà spjegat mill-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar politika kummerċjali ġdida għall-Ewropa skont l-Istrateġija Ewropa 2020;

81.  Jenfasizza l-ħtieġa li nimxu lejn ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju, u għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex issaħħaħ il-kooperazzjoni dwar ir-riċerka f'attivitajiet ta' enerġija, żvilupp u innovazzjoni mmirata lejn id-diversifikazzjoni tal-fornituri, ir-rotot u s-sorsi tal-enerġija, l-identifikazzjoni ta' sħab kummerċjali ġodda tal-enerġija u l-ħolqien ta' kompetizzjoni akbar, u t-tnaqqis tal-prezzijiet għall-konsumaturi tal-enerġija; jenfasizza li l-iżvilupp ta' enerġija rinnovabbli u l-promozzjoni tal-effiċjenza tal-enerġija huma kruċjali biex tiżdied is-sigurtà tal-enerġija u titnaqqas id-dipendenza fuq l-importazzjoni; jenfasizza l-importanza li jiġu inklużi kemm dispożizzjonijiet fi ftehimiet ta' kummerċ ħieles, bl-għan li jinbnew sħubijiet tal-enerġija sostenibbli u t-titjib tal-kooperazzjoni teknoloġika, b'mod partikolari fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza fl-enerġija u s-salvagwardji, kif ukoll li tiġi evitata r-rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta' karbonju sabiex jintlaħqu l-objettivi deskritti fil-COP21.

Il-ġlieda kontra l-kummerċ illegali fil-fawna u l-flora selvaġġi u l-prodotti tagħhom

82.  Għadu mħasseb ħafna dwar iż-żieda riċenti fil-kriminalità marbuta mal-organiżmi selvaġġi u l-kummerċ illegali anċillari tagħha, li mhux biss qed ikollha impatt devastanti fuq il-bijodiversità u l-għadd ta' speċijiet, iżda hija ta' periklu ċar u attwali għall-għajxien u l-ekonomiji lokali, speċjalment f'pajjiżi li qed jiżviluppaw; jilqa' l-impenn tal-UE biex jiġi eliminat il-kummerċ illegali ta' organiżmi selvaġġi bħala parti mir-reazzjoni tal-UE għall-Aġenda għall-Iżvilupp Sostenibbli għall-2030 tan-NU, b'mod partikolari l-Għan għal Żvilupp Sostenibbli Nru. 15, li jinnota l-bżonn mhux biss li jiġi żgurat tmiem il-kaċċa illegali u t-traffikar ta' speċijiet protetti ta' flora u fawna, iżda wkoll li jiġu indirizzati kemm id-domanda kif ukoll il-provvista ta' prodotti illegali ta' organiżmi selvaġġi; jistenna, f'dan ir-rigward, li l-Kummissjoni, wara perjodu ta' riflessjoni li jinkludi konsultazzjoni mal-Parlament u mal-Istati Membri, tikkunsidra kif l-aħjar jiġu inklużi dispożizzjonijiet dwar il-Kummerċ Illegali tal-Ħajja Selvaġġa fil-ftehimiet kummerċjali futuri kollha tal-UE;

Kooperazzjoni doganali aħjar u l-ġlieda kontra l-kummerċ illegali fil-fruntieri tal-UE

83.  Jenfasizza li proċeduri doganali aħjar, armonizzati u aktar effiċjenti fl-Ewropa u lil hinn minnha jiffaċilitaw il-kummerċ u jissodisfaw ir-rekwiżiti rispettivi ta' faċilitazzjoni tal-kummerċ, u jgħinu biex jevitaw il-falsifikazzjoni u l-oġġetti illegali u falsifikati milli jidħlu fis-suq uniku, u dan idgħajjef it-tkabbir ekonomiku tal-UE u jesponi l-konsumaturi tal-UE b'mod serju; jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li ssaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet doganali; jistieden għal darba oħra lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jwaqqfu servizz doganali unifikat tal-UE għall-implimentazzjoni aktar effikaċi tar-regoli u l-proċeduri doganali fit-territorju doganali kollu tal-UE;

84.  Jenfasizza li l-Kummissjoni, fin-negozjar ta' ftehimiet kummerċjali, għandha tfittex li tikkonvinċi s-sħab kummerċjali biex jadottaw punt uniku ta' servizz għall-konformità tad-dwana u tal-fruntieri, jekk ikun meħtieġ akkumpanjat minn Fondi tal-Għajnuna għall-iżvilupp tal-kapaċitajiet għall-Kummerċ, kif ikun xieraq;

85.  Jenfasizza li komunikazzjoni xierqa u koordinazzjoni b'saħħitha huma meħtieġa sabiex jiġi żgurat li t-tneħħija tat-tariffi tkun akkumpanjata minn miżuri tekniċi, istituzzjonali u politiċi xierqa li jiżguraw is-sigurtà kontinwa tal-kummerċ;

86.  Jitlob lill-Kummissjoni tqis l-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni sabiex tivvaluta l-prestazzjoni tal-amministrazzjoni doganali fl-UE u barra minnha; jiddispjaċih li bħalissa ftit li xejn hemm data pubblika disponibbli; jirrimarka li jkun utli li, fuq bażi kontinwa, nifhmu xi prestazzjoni qed ikollhom id-dwana u aġenziji oħrajn tal-fruntieri fl-UE kif ukoll fost is-sħab kummerċjali, bil-ħsieb li jsir skambju tal-aqwa prattiki u koordinament tal-interessi speċifiċi għall-faċilitazzjoni tal-kummerċ fi ħdan l-istituzzjonijiet Ewropej – b'kont meħud tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 13 tal-Ftehim dwar il-Faċilitazzjoni tal-Kummerċ tad-WTO;

87.  Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex iniedu dibattitu miftuħ dwar it-trasferiment possibbli ta' awtoritajiet doganali mil-livell nazzjonali għal dak tal-UE;

L-għoti ta' benefiċċji tanġibbli lill-konsumaturi

88.  Jirrikonoxxi li l-ftehimiet kummerċjali għandhom il-potenzjal li jkunu fil-biċċa l-kbira tagħhom ta' benefiċċju għall-konsumaturi, b'mod partikolari billi tiżdied il-kompetizzjoni biex b'hekk jitbaxxew il-prezzijiet, u tingħata għażla akbar u spinta lill-innovazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni, sabiex ikun sfruttat dan il-potenzjal, tagħfas ħafna fin-negozjati kollha għal limitazzjoni ta' prattiki ta' imblukkar ġeografiku, it-tnaqqis tat-tariffi tar-roaming internazzjonali, u għal tisħiħ tad-drittijiet tal-passiġġieri;

89.  Jappella għal miżuri li jappoġġjaw lill-konsumatur fil-kuntest tal-kummerċ transfruntier fil-prodotti u s-servizzi ma' pajjiżi terzi, pereżempju fil-forma ta' help desks online li jipprovdu informazzjoni jew pariri b'rabta ma' każijiet ta' tilwim;

90.  Jinsisti li l-konsumaturi għandhom jingħataw informazzjoni preċiża dwar il-karatteristiċi tal-prodotti li jitqiegħu fis-suq;

Kummerċ għal Kulħadd: politiki ta' appoġġ fil-politiki kummerċjali u ta' investiment miftuħa meħtieġa biex jiġi massimizzat il-qligħ u minimizzat it-telf

91.  Jikkondividi l-fehma tal-OECD li "kummerċ ħieles u ġust" u politiki ta' investiment jeħtieġu firxa ta' strateġiji politiċi effettivi sabiex jiġi massimizzat il-qligħ u minimizzat it-telf ta' liberalizzazzjoni tal-kummerċ għall-UE u tal-popolazzjonijiet u l-ekonomiji tal-pajjiżi terzi; iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jaħdmu ħafna aktar biex jikkumplimentaw il-ftuħ tal-kummerċ permezz ta' firxa ta' miżuri ta' appoġġ sabiex jiġi żgurat żvilupp sostenibbli – bħal fl-oqsma ta' investimenti u servizzi pubbliċi, edukazzjoni u saħħa, politiki attivi fis-suq tax-xogħol, ir-riċerka u l-iżvilupp, l-iżvilupp tal-infrastruttura u regoli adegwati li jiggarantixxu protezzjoni soċjali u ambjentali;

92.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jwettqu analiżi bir-reqqa, ex ante u ex post fuq bażi ta' settur b'settur u l-valutazzjonijiet tal-impatt reġjonali tal-ftehimiet kummerċjali u ta' fajls leġiżlattivi rilevanti, li jantiċipaw l-impatti negattivi possibbli fuq is-suq tax-xogħol fi ħdan l-UE, u jsibu modi aktar sofistikati ta' introduzzjoni ta' miżuri ta' mitigazzjoni biex jerġgħu jiġu żviluppati industriji u reġjuni żvantaġġati, bl-għan li tinkiseb distribuzzjoni aktar ekwa u jiġi żgurat qligħ mill-kummerċ b'bażi wiesgħa; jenfasizza li, f'dan ir-rigward, il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej, u b'mod partikolari l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond Soċjali Ewropew, jistgħu jaqdu rwol straordinarju; jirrimarka li l-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni jista' wkoll ikun strument importanti, jekk jiġi riformat u ffurmat b'mod li jkun hemm fondi biżżejjed biex tingħata għajnuna lil kumpaniji u produtturi tal-UE milquta minn sanzjonijiet vis-à-vis pajjiżi terzi, u assistenza lill-impjegati ta' SMEs milquta direttament mill-effett tal-globalizzazzjoni;

o
o   o

93.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni, lill-UNCTAD u lid-WTO.

(1) Testi adottati, P8_TA(2015)0415.
(2) Testi adottati, P8_TA(2015)0252.
(3) Testi adottati, P8_TA(2016)0041.
(4) Testi adottati, P8_TA(2015)0250.
(5) Testi adottati, P8_TA(2015)0219.
(6) Testi adottati, P8_TA(2015)0175.
(7) ĠU C 56E, 26.2.2013, p. 87.
(8) ĠU C 188E, 28.6.2012, p. 42.
(9) ĠU C 99E, 3.4.2012, p. 94.
(10) ĠU C 99E, 3.4.2012, p. 31.
(11) ĠU C 99E, 3.4.2012, p. 101.


Il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin fir-relazzjonijiet esterni tal-UE
PDF 469kWORD 218k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Lulju 2016 dwar il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin fir-relazzjonijiet esterni tal-UE (2015/2340(INI))
P8_TA(2016)0300A8-0205/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u t-trattati kollha rilevanti relatati mad-drittijiet tal-bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal,

–  wara li kkunsidra l-Protokoll Fakultattiv għall-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal u dwar il-Bejgħ tat-Tfal, il-Prostituzzjoni tat-Tfal u l-Pornografija tat-Tfal,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali (2000) u l-Protokolli tagħha, u b'mod partikolari l-Protokoll dwar il-Prevenzjoni, it-Trażżin u l-Ikkastigar tat-Traffikar tal-Persuni, Speċjalment Nisa u Tfal (2000) u l-Protokoll kontra l-Kuntrabandu ta' Migranti bl-Art, bil-Baħar jew bl-Ajru (2000),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Ħaddiema Migranti Kollha u l-Familji tagħhom (1990),

–  wara li kkunsidra l-ħidma tal-mekkaniżmi internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż ir-Rapporteur Speċjali tan-NU għat-traffikar ta' persuni, speċjalment nisa u tfal, u Rapporteurs Speċjali tan-NU rilevanti oħra, l-Eżami Perjodiku Universali u l-ħidma tal-Organi tal-NU responsabbli mid-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU,

–  wara li kkunsidra r-rapport tar-Rapporteur Speċjali tan-NU għat-traffikar ta' persuni, speċjalment nisa u tfal tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem (2014),

–  wara li kkunsidra r-rapport globali dwar it-traffikar tal-persuni (2014) mill-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti kontra d-Droga u l-Kriminalità,

–  wara li kkunsidra l-Liġi Mudell tan-NU kontra t-traffikar ta' persuni intiża biex tassisti l-pajjiżi jirrevedu u jemendaw il-leġiżlazzjoni eżistenti u jadottaw leġislazzjoni ġdida biex jiġġieldu t-traffikar tal-bnedmin (2009),

–  wara li kkunsidra l-Prinċipji u l-Linji Gwida Rakkomandati dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u t-Traffikar tal-Bnedmin, ippreżentati lill-Kunsill Ekonomiku u Soċjali bħala addendum għar-rapport tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem (UNHCHR) (E/2002/68/Add. 1),

–  wara li kkunsidra l-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, li jimplimentaw il-qafas "Protezzjoni, Rispett u Rimedju" tan-NU,

–  wara li kkunsidra l-Prinċipji Bażiċi tan-NU dwar id-dritt għal rimedju effettiv għal persuni traffikati,

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UNICEF dwar il-Protezzjoni ta' Tfal Vittmi tat-Traffikar,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-ILO dwar ix-Xogħol Furzat, 1930 (Nru 29), il-Protokoll tal-2014 għall-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Furzat, 1930, il-Konvenzjoni dwar l-Abolizzjoni tax-Xogħol Furzat, 1957 (Nru 105) u r-Rakkomandazzjoni dwar ix-Xogħol Furzat (Miżuri Supplimentari), 2014 (Nru 203),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar l-Età Minima, 1973 (Nru 138) u l-Konvenzjoni dwar l-Agħar Forom ta' Xogħol tat-Tfal, 1999 (Nru 182),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-ILO dwar il-Ħaddiema Domestiċi, 2011 (Nru 189) dwar xogħol diċenti għall-ħaddiema domestiċi,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-ILO dwar: Il-profitti u l-faqar: L-ekonomija tax-xogħol furzat (2014).

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, il-Karta Soċjali Ewropea u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 5 tagħha,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/629/JHA,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2012/29/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2004/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 dwar l-iffissar ta' standards ta' kwalità u sikurezza għad-donazzjoni, ksib, ittestjar, proċessar, priservazzjoni, ħażna u tqassim ta' tessuti u ċelluli tal-bniedem,

–  wara li kkunsidra Dokument Orjentat lejn l-Azzjoni dwar it-tisħiħ tad-dimensjoni esterna tal-UE fil-qasam tal-azzjoni kontra t-Traffikar tal-Bnedmin (2009) u żewġ rapporti ta' implimentazzjoni (2011 u 2012),

–  wara li kkunsidra l-Istrateġija tal-UE lejn il-Qerda tat-Traffikar tal-Bnedmin (2012-2016),

–  wara li kkunsidra Rapport ta' nofs il-perjodu dwar l-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-UE lejn il-qerda tat-traffikar tal-bnedmin (COM(2014)0635),

–  wara li kkunsidra l-ħidma tal-Koordinatur tal-UE Kontra t-Traffikar,

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija (2015-2019),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Diċembru 2015 dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja għall-2014 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni(1),

–  wara li kkunsidra l-qafas għall-attivitajiet tal-UE dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti tas-setgħa lin-nisa fir-relazzjonijiet esterni tal-UE 2016-2020,

–  wara li kkunsidra r-rapport tas-sitwazzjoni magħmul mill-Europol ta' Frar 2016 bit-titolu "Traffikar tal-bnedmin fl-UE",

–  wara li kkunsidra l-Approċċ Globali għall-Migrazzjoni u l-Mobbiltà (GAMM).

–  wara li kkunsidra l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni, adottata fit-13 ta' Mejju 2015,

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni tas-Summit tal-Belt Valletta f'Novembru 2015,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar Azzjoni kontra t-Traffikar tal-Bnedmin tal-Kunsill (2005),

–  wara li kkunsidra l-aħħar rapport ġenerali dwar l-attivitajiet tal-Grupp ta' Esperti dwar l-Azzjoni kontra t-Traffikar tal-Bnedmin (GRETA), li jiddeskrivi l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar Azzjoni kontra t-Traffikar tal-Bnedmin (2014),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa kontra t-Traffikar ta' Organi tal-Bnedmin, miftuħa għall-iffirmar sa minn Marzu 2015,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni għall-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Bniedem u d-Dinjità tal-Bniedem fir-rigward tal-Applikazzjoni tal-Bijoloġija u l-Mediċina, il-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Bijomediċina.

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Istanbul dwar it-Traffikar tal-Organi u t-Turiżmu tat-Trapjant (2008),

–  wara li kkunsidra l-Prinċipji Gwida tal-OSKE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem waqt ir-Ritorn tal-Persuni Traffikati (2014),

–  wara li kkunsidra r-rapport tat-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja intergovernattiva (FATF) (2011),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' The Hague dwar il-Protezzjoni tal-Ulied u l-Kooperazzjoni f'Adozzjonijiet bejn Pajjiż u ieħor,

–  wara li kkunsidra r-rapport ta' attivitajiet tal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni (IOM) dwar il-Ġlieda kontra t-Traffikar u l-Assistenza lill-Migranti Vulnerabbli (2012),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-IOM dwar kif jigu indirizzati t-traffikar tal-bnedmin u l-isfruttament fi żminijiet ta' kriżi (2015),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-ASEAN Kontra t-Traffikar tal-Persuni, Speċjalment Nisa u Tfal (2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-opinjonijiet tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8-0205/2016),

A.  billi t-traffikar tal-bnedmin (THB), li jifforma parti mill-kriminalità organizzata, jikkostitwixxi wieħed mill-agħar forom ta' abbużi tad-drittijiet tal-bniedem, peress li l-bnedmin jiġu ridotti għal merkanzija u jikser b'mod profond u dejjiemi d-dinjità, l-integrità u d-drittijiet tal-vittma u jaffettwa familji u komunitajiet sħaħ, u jabbuża wkoll deliberatament sitwazzjonijiet ta' vulnerabbiltà bħall-faqar jew l-iżolazzjoni;

B.  billi t-traffikar tal-bnedmin huwa definit min-Nazzjonijiet Uniti (Protokoll ta' Parlermo) bħala att ta' reklutaġġ, trasportazzjoni, trasferiment, ħabi jew ilqugħ ta' persuni, permezz tat-theddid bi jew l-użu tal-forza jew forom oħra ta' koerċizzjoni, ħtif, frodi, qerq, abbuż ta' poter jew ta' pożizzjoni ta' vulnerabbiltà jew permezz tal-għoti jew teħid ta' ħlas jew benefiċċji biex jinkiseb il-kunsens ta' persuna li għandha kontroll fuq persuna oħra, għall-fini ta' sfruttament; billi l-isfruttament jinkludi, bħala minimu, il-prostituzzjoni furzata ta' oħrajn jew forom oħra ta' sfruttament sesswali, xogħol jew servizzi furzati, skjavitù jew prattiki simili għall-iskjavitù, inkluża l-skjavitù tat-tfal għal raġunijiet ta' reklutaġġ ta' suldati tfal, servitù jew tneħħija ta' organi; billi din hija prattika odjuża, b'mod partikolari meta t-tfal huma soġġetti għall-agħar forma ta' sfruttament minn bnedmin;

C.  billi l-Artikolu 2(a) tal-Protokoll Fakultattiv tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal dwar il-bejgħ tat-tfal, il-prostituzzjoni tat-tfal u l-pornografija tat-tfal, jiddefinixxi l-kunċett ta' "bejgħ ta' tfal" bħala "kwalunkwe att jew tranżazzjoni li biha minuri jiġi trasferit minn kwalunkwe persuna jew grupp ta' persuni għal ieħor bi ħlas jew xi kunsiderazzjoni oħra";

D.  billi skont ir-Rapport Globali dwar it-Traffikar tal-Persuni (2014) tal-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drogi u l-Kriminalità (UNODC) 70 % tat-total tal-vittmi identifikati huma nisa u bniet; billi n-nisa jirrappreżentaw 79 % tal-persuni identifikati bħala vittmi tal-isfruttament sesswali, li jikkostitwixxi 53 % tal-forom ta' sfruttament identifikati fid-dinja, filwaqt li l-irġiel jirrappreżentaw 83 % tal-persuni identifikati bħala vittmi tax-xogħol furzat, li jikkostitwixxi 40% tal-forom ta' sfruttament identifikati fid-dinja;

E.  billi fatturi kumplessi u interrelatati bħad-diskriminazzjoni sistematika u strutturali, il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, il-faqar, l-inugwaljanza, il-korruzzjoni, il-konflitt vjolenti, il-konfiska tal-art, in-nuqqas ta' edukazzjoni, il-qgħad u s-sistemi tal-migrazzjoni tax-xogħol li jiffunzjonaw ħażin iżidu l-vulnerabbiltà ta' persuni għall-isfruttament u l-abbuż minħabba li jisfaw b'inqas għażliet u riżorsi; billi l-Istrateġija tal-UE lejn il-Qerda tat-Traffikar tal-Bnedmin 2012-2016 tidentifika l-vjolenza kontra n-nisa bħala l-kawża ewlenija tat-traffikar;

F.  billi t-traffikar tal-bnedmin jikkostitwixxi reat ibbażat fuq il-ġeneru; billi n-nisa u l-bniet jirrappreżentaw ukoll persentaġġ kbir tal-vittmi ta' forom oħra tat-traffikar tal-bnedmin bħall-isfruttament furzat fis-settur tax-xogħol domestiku u l-prestazzjoni ta' kura, il-manifattura, l-ikel, it-tindif u setturi oħra;

G.  billi t-traffikar tal-bnedmin jikkostitwixxi waħda mill-aktar attivitajiet kriminali organizzati li tagħmel profitt fid-dinja, flimkien mal-kummerċ illegali tad-drogi u armi; billi, skont l-iktar stimi reċenti tal-ILO, il-profitt illeċitu annwali tax-xogħol furzat, inkluż permezz ta' ħasil tal-flus, huwa ta' madwar USD 150 biljun, fejn 90 % tal-vittmi huma stmati li jiġu sfruttati fl-ekonomija privata u żewġ terzi tal-profitti jirriżultaw minn sfruttament sesswali kummerċjali, li b'hekk huwa l-aktar forma lukrattiva ta' sfruttament;

H.  billi t-traffikar tal-bnedmin għandhu jinftiehem kemm mill-aspett tad-domanda kif ukoll mill-aspett tal-profitt, peress li l-isfruttament tan-nisa speċjalment għal servizzi sesswali huwa ġġenerat mid-domanda għal dawn is-servizzi u l-profitt li qed isir;

I.  billi l-implimentazzjoni inadegwata tal-qafas legali dwar it-traffikar tal-bnedmin f'livell nazzjonali u n-nuqqas ta' qafas legali korrispondenti f'pajjiżi terzi huma wieħed mill-ikbar ostakli għall-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin;

J.  billi l-aċċess għall-ġustizzja għal vittmi tat-traffikar tal-bnedmin huwa fl-aħjar każ sempliċiment problematiku u fl-agħar każ miċħud; billi l-korruzzjoni u n-nuqqas ta' ħila jibqgħu problema ewlenija għal organizzazzjonijiet tal-pulizija u l-ġudikatura f'ħafna pajjiżi;

K.  billi, skont l-Europol, il-propagazzjoni tal-aċċess għall-internet madwar id-dinja tippermetti li t-traffikar jiżviluppa aktar u aktar fl-ambjent online; billi dan iħeġġeġ forom ġodda ta' reklutaġġ u ta' sfruttament tal-vittmi;

L.  billi teżisti rabta bejn it-traffikar tal-migranti u t-trafikkar tal-bnedmin; billi l-ktajjen tat-traffikanti tal-bnedmin jirrikorru fost l-oħrajn għall-internet biex jirriklamaw is-servizzi tagħhom fost il-migranti potenzjali;

M.  billi sfortunatament, it-traffikar tal-bnedmin u l-kuntrabandu ta' persuni m'humiex fenomenu li se jgħaddi u jista' anke jiżdied aktar fis-snin li ġejjin minħabba li żoni ta' kunflitt, reġimi ripressivi jew sitwazzjonijiet ekonomiċi madwar id-dinja jikkostitwixxu art fertili għall-attivitajiet kriminali tat-traffikanti tal-bnedmin u l-kuntrabandisti ta' persuni;

N.  billi l-flussi ta' migrazzjoni illegali jżidu r-riskji ta' traffikar għall-fatt li l-migranti f'sitwazzjoni irregolari - kemm minħabba l-vulnerabbiltà tagħhom u kif ukoll il-klandestinità tagħhom - jinsabu partikolarment f'riskju li jkunu vittmi tat-traffikar; billi fost dawn il-migranti, il-minuri mhux akkumpanjati - li jirrappreżentaw parti kbira tal-migranti li jaslu fl-Ewropa - jikkostitwixxu grupp fil-mira tal-ktajjen tat-traffikar;

O.  billi t-traffikar tal-bnedmin huwa problema globali u reġjonali li mhux dejjem tista' tiġi ttrattata b'mod esklużiv fil-livell nazzjonali;

P.  billi skont l-aħħar Indiċi Globali tal-Iskjavitù, 35,8 miljun persuna huma stmati li nqabdu f'sitwazzjonijiet ta' skjavitù moderna madwar id-dinja, u dan ifisser li t-traffikar tal-bnedmin huwa endemiku fin-natura tiegħu stess u jaffettwa kull parti tad-dinja;

Q.  billi x-xejriet tal-passat u dawk riċenti tat-traffikar tal-bnedmin jieħdu diversi forom u jvarjaw ħafna bejn ir-reġjuni kif ukoll ġewwa s-sottoreġjuni;

R.  billi t-traffikar tal-bnedmin mhuwiex xi fenomenu limitat għall-pajjiżi li huma meqjusa bħala anqas żviluppati iżda jinsab ukoll, f'forma aktar moħbija, fil-pajjiżi żviluppati;

S.  billi skont l-ILO, ir-reġjun Asja-Paċifiku huwa responsabbli għal 56 % tan-numru stmat ta' vittmi tax-xogħol furzat fid-dinja, inkluż l-isfruttament sesswali, u b'hekk jikkostitwixxi bil-bosta l-akbar sehem madwar id-dinja;

T.  billi huwa stmat li 300 000 tifel u tifla huma involuti f'kunflitti armati madwar id-dinja; billi t-traffikar tat-tfal fl-Afrika, għall-iskop tal-użu ta' tfal suldati, huwa l-ogħla fid-dinja;

U.  billi, fl-Afrika ta' Fuq u fil-Lvant Nofsani, 95 % tal-vittmi identifikati huma adulti; billi l-pajjiżi fil-Lvant Nofsani huma primarjament pajjiżi ta' destinazzjoni għal ħaddiema migranti fejn l-hekk imsejħa sistema Kafala ta' sponsorizzazzjoni torbot lill-ħaddiema ma' impjegatur speċifiku, u din is-sistema toħloq kundizzjonijiet għal abbuż u sfruttament tax-xogħol, li xi kultant jammontaw għal xogħol furzat;

V.  billi fil-pajjiżi tal-Viċinat tal-Lvant tal-UE, l-isfruttament sesswali huwa l-kawża prinċipali tat-traffikar tal-bnedmin rapportati; billi d-diskriminazzjoni u r-razziżmu sistematiċi wasslu biex il-komunitajiet Roma – kemm irġiel u kemm nisa – ikunu partikolarment vulnerabbli għat-traffikar għal diversi skopijiet;

W.  billi l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, l-Europol u l-pajjiżi ta' oriġini u ta' tranżitu tal-vittmi tat-traffikar hija għodda essenzjali fil-ġlieda kontra n-netwerks tat-traffikar;

X.  billi l-UE identifikat għadd ta' pajjiżi u reġjuni ta' prijorità bl-għan li ssaħħaħ u tissemplifika l-kooperazzjoni fir-rigward tal-azzjoni kontra t-traffikar tal-bnedmin;

Y.  billi l-Kummissjoni ħatret Koordinatur Kontra t-Traffikar tal-UE fl-2010 għat-titjib tal-koordinazzjoni u l-koerenza fost l-istituzzjonijiet tal-UE, l-aġenziji, l-Istati Membri, il-pajjiżi li mhumiex membri tal-UE u l-atturi internazzjonali;

Xejriet dinjin fit-traffikar tal-bnedmin

1.  Jiddenunzja u jiċħad b'mod espliċitu t-traffikar tal-bnedmin, li jirrapreżenta industrija li qed tikber ta' tbatija umana, li taffettwa s-soċjetajiet u l-ekonomiji kollha b'mod profond u dejjiemi;

2.  Jenfasizza li l-fatt li t-traffikar tal-bnedmin huwa forma moderna ta' skjavitù, u reat serju li jikkostitwixxi wieħed mill-agħar tipi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem li ma jistax jiġi aċċettat f'soċjetajiet li huma bbażati fuq ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem inkluż l-ugwaljanza bejn is-sessi; jemmen barra minn hekk li t-traffikar tal-bnedmin, għandu jinftiehem b'mod olistiku, billi jiffoka mhux biss fuq l-isfruttament sesswali, iżda wkoll fuq ix-xogħol furzat, it-traffikar tal-organi, l-elemożina furzata, iż-żwiġijiet furzati, it-tfal suldati u t-traffikar ta' trabi;

3.  Ifakkar li t-traffikar tal-bnedmin hu reat kriminali transnazzjonali ta' natura globali u li kwalunkwe miżura mmirata lejn il-ġlieda kontrih għandha tikkunsidra l-kawżi prinċipali u t-tendenzi globali; jenfasizza f'dan ir-rigward l-importanza ta' approċċ konsistenti għad-dimensjonijiet interni u esterni tal-linji ta' politika tal-UE intiżi biex jiġġieldu t-traffikar tal-bnedmin;

4.  Jirrikonoxxi li t-traffikar tal-bnedmin bħala att kriminali organizzat iseħħ kemm fil-fruntieri esterni kif ukoll fi ħdan il-fruntieri interni u b'hekk hemm bżonn ta' liġijiet interni robusti kontra t-traffikar tal-bnedmin kif ukoll ta' kooperazzjoni bejn il-pajjiżi;

5.  Jiddeplora n-nuqqas persistenti ta' leġiżlazzjoni adegwata biex jiġi kkriminalizzat u miġġieled b'mod effettiv it-traffikar tal-bnedmin f'ħafna pajjiżi madwar id-dinja;

6.  Jiddeplora barra minn hekk id-differenza kbira li teżisti bejn il-leġislazzjoni u l-implimentazzjoni tagħha, inkluż, minn naħa, aċċess limitat jew ineżistenti għall-ġustizzja għall-vittmi u, min-naħa l-oħra, in-nuqqas ta' prosekuzzjoni fil-konfront tal-atturi responsabbli;

7.  Jiddeplora, b'mod partikolari, l-fatt li l-identifikazzjoni tal-vittmi tibqa' ferm taħt l-estimi ta' dawk f'sitwazzjonijiet ta' traffikar u li r-rati ta' prosekuzzjoni huma ferm baxxi; jibqa' ferm imħasseb dwar il-fatt li għadd kbir ta' vittmi ta' traffikar jitħallew mingħajr appoġġ u protezzjoni adegwati, u miżuri mmirati lejn ir-rimedjar tal-ksur tad-drittijiet fundamentali tagħhom;

8.  Ifakkar li l-vittmi tat-traffikar huma sikwit "nies inviżibbli" fil-pajjiż fejn qed jiġu sfruttati, li jiffaċċjaw diffikultajiet minħabba d-diversità kulturali u lingwistika u li dan kollu jagħmilha aktar diffiċli għalihom biex jirrapportaw ir-reati li tagħhom huma vittmi; jikkundanna l-fatt li dawn id-diffikultajiet huma terġa' aktar severi għal kategoriji ta' vittmi partikolarment vulnerabbli, bħan-nisa u t-tfal;

9.  Jenfasizza li d-domanda għas-servizzi sesswali fil-pajjiżi żviluppati tixpruna t-traffikar tal-bnedmin minn pajjiżi fil-fażi ta' żvilupp, u b'hekk tqiegħed persuni f'sitwazzjoni ta' vulnerabbiltà, b'mod partikolari n-nisa u l-bniet; jistieden lill-Istati Membri jikkriminalizzaw l-użu konsapevoli tas-servizzi ta' vittma tat-traffikar tal-bnedmin;

10.  Ifakkar li gruppi organizzati fil-livell internazzjonali, jieħdu lill-vittmi – jew b'mod klandestin jew bil-kunsens tal-vittmi tagħhom, li jiġu mqarrqa b'wegħdiet foloz – f'reġjuni aktar għonja, b'mod partikolari għat-traffikar għal skopijiet sesswali u fuq nett tal-lista hemm pajjiżi Ewropej fejn hemm klijenti aktar sinjuri;

11.  Jikkundanna l-fatt li aktar minn 10 000 minuri refuġjati u migranti mhux akkumpanjati għebu fl-Ewropa skont id-dikjarazzjoni għall-istampa tal-Kap tal-Persunal tal-Europol; jiġbed l-attenzjoni tal-UE u l-Istati Membri għall-fatt li ħafna minn dawk it-tfal ġew imġiegħla jidħlu f'ċirku tat-traffikar għas-sess, l-elemożina, is-suq ta' trapjant tal-organi illeċitu u lukrattiv jew it-traffikar tal-iskjavitù;

12.  Jenfasizza d-distinzjoni kritika li teħtieġ li ssir bejn il-kunċetti ta' traffikar tal-bnedmin u l-faċilitazzjoni ta' dħul klandestin ta' persuni; filwaqt li jinnota li l-faċilitazzjoni ta' dħul klandestin ta' persuni jikkostitwixxi wkoll attività ta' netwerks kriminali u ta' kriminalità organizzata u jista' jwassal għal sitwazzjoni ta' traffikar, jenfasizza madankollu li ż-żewġ kunċetti jeħtieġu reazzjonijiet differenti mill-aspett legali u prattiku u jinvolvu obbligi differenti min-naħa tal-Istat; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jħarrġu l-persunal inkarigat mill-akkoljenza u l-identifikazzjoni tal-migranti u l-applikanti għall-asil permezz ta' programmi ta' sensibilizzazzjoni speċifiċi intiżi li jiddistingwu b'mod korrett bejn il-faċilitazzjoni ta' dħul klandestin ta' persuni u t-traffikar tal-bnedmin, b'mod partikolari fir-rigward tal-identifikazzjoni u l-protezzjoni ta' tfal li sfaw vittmi tat-traffikar u tfal mhux akkumpanjati li jinsabu f'riskju li jiġu ttraffikati;

13.  Ifakkar li l-migranti jkunu taw il-kunsens tagħhom għall-kuntrabandu, li jispiċċa mal-wasla tagħhom fid-destinazzjoni tagħhom, għad-differenza tal-vittmi tat-traffikar, li huma sfruttati permezz tal-koerċizzjoni, il-qerq jew l-abbuż, mingħajr il-possibbiltà ta' kunsens; jenfasizza l-fatt li jista' jkun hemm ukoll taħlita tat-tnejn, minħabba r-riskju li l-gruppi kriminali li jittraffikaw ir-rifuġjati u migranti oħra fl-UE jisfurzawhom li jiġu sfruttati bħala vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, b'mod partikolari l-minuri mhux akkumpanjati u n-nisa li jkunu qed jivvjaġġaw waħedhom; iħeġġeġ lill-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri biex joqogħdu attenti għal din is-sovrapożizzjoni waqt l-attivitajiet tagħhom ta' pulizija, ta' kooperazzjoni ġudizzjarja u ta' infurzar tal-liġi;

14.  Josserva li l-internet u n-netwerks soċjali kulma jmur qed jintużaw minn netwerks kriminali biex jirreklutaw u jisfruttaw il-vittmi; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri, għalhekk, fl-isforzi tagħhom biex jiġġieldu t-traffikar tal-bnedmin, jinvestu b'mod suffiċjenti fit-teknoloġija u l-għarfien espert biex jidentifikaw, jintraċċaw u jiġġieldu l-abbuż tal-internet min-netwerks kriminali, kemm biex jiġu reklutati l-vittmi kif ukoll biex joffru servizzi li għandhom l-għan li jisfruttaw il-vittmi;

15.  Jirrikonoxxi l-importanza u r-rwol tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni fit-traffikar tal-bnedmin, u li filwaqt li t-teknoloġija tintuża biex jiġi ffaċilitat ir-reklutaġġ u l-isfruttament tal-vittmi, tista' tintuża wkoll bħala għodda għall-prevenzjoni tat-traffikar tal-bnedmin; iqis li aktar riċerka għandha tiffoka fuq ir-rwol tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni fir-rigward tat-traffikar tal-bnedmin;

16.  Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa l-użu tal-internet fil-kuntest tat-traffikar tal-bnedmin u b'mod partikolari fir-rigward tal-isfruttament sesswali online; jitlob li l-ġlieda kontra t-traffikar online tissaħħaħ mill-Europol fil-qafas tal-IRU (Internet Referral Unit) tal-UE sabiex jiġi identifikat, innotifikat u rtirat il-materjal online relatat mat-traffikar;

17.  Jitlob lill-Kummissjoni tadatta l-kooperazzjoni tagħha mal-pajjiżi terzi biex tqis l-iżvilupp il-ġdid tat-traffikar permezz tal-internet; jistieden lill-Kummissjoni u l-Europol iqisu l-possibilitajiet ta' kooperazzjoni bejn il-korpi Ewropej tal-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità (b'mod partikolari fil-qafas tal-Europol) u dawk tal-pajjiżi terzi; jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra wkoll il-mezzi utli kollha ta' kooperazzjoni mal-fornituri tas-servizz tal-internet bil-għan li jinsab u jiġi miġġieled il-kontenut online relatat mat-traffikar; jitlob li l-Kummissjoni żżomm lill-Parlament infurmat kif xieraq;

L-ekonomija tat-traffikar tal-bnedmin

18.  Jikkundanna l-fatt li t-traffikar tal-bnedmin huwa negozju li jħalli ħafna qligħ u li d-dħul minn din l-attività kriminali huwa fil-biċċa l-kbira investit mill-ġdid fl-ekonomija globali u fis-sistema finanzjarja; jikkundanna l-fatt li l-aktar organizzazzjonijiet kriminali internazzjonali b'saħħithom u strutturati huma involuti fit-traffikar tal-bnedmin u ħolqu netwerk kriminali reali ramifikat b'portata internazzjonali; jistieden lill-istati u l-atturi rilevanti kollha involuti f'dan il-qasam biex jimmiraw li jittrasformaw it-traffikar minn negozju b'"riskju baxx/kumpens għoli" għal wieħed b'"riskju għoli/kumpens baxx";

19.  Huwa tal-fehma li l-investigazzjonijiet finanzjarji, li jintraċċaw, jaqbdu u jirkupraw assi kriminali, u l-azzjoni kontra l-ħasil tal-flus għandhom rwol kruċjali fil-ġlieda kontra t-traffikar; ifakkar li hemm bżonn aktar data u enfasi aktar b'saħħitha fuq l-attivitajiet ta' ħasil tal-flus; jiddeplora l-fatt li l-użu tal-miżuri għall-ġbir, l-analiżi u l-kondiviżjoni ta' informazzjoni finanzjarja b'sostenn ta' investigazzjonijiet kriminali tat-traffikar tal-bnedmin għadu limitat u spiss irendi diffiċli l-integrazzjoni sħiħa tal-investigazzjonijiet finanzjarji fil-każijiet ta' traffikar tal-bnedmin; jitlob lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jsaħħu l-kooperazzjoni, il-koordinazzjoni u l-kondiviżjoni ta' informazzjoni ma' pajjiżi terzi biex isibu u jikkonfiskaw ir-rikavat minn dawk l-attivitajiet kriminali; jitlob l-assi kkonfiskati jintużaw biex jappoġġjaw u jikkumpensaw lill-vittmi tat-traffikar;

20.  Jitlob lill-gvernijiet jeżerċitaw id-diliġenza dovuta fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni, li tikkontribwixxi għat-traffikar tal-bnedmin u jidentifikaw u jeliminaw l-involviment jew il-kompliċità tas-settur pubbliku fit-traffikar tal-bnedmin, inkluż billi jiżguraw li dawk li jaħdmu fis-settur pubbliku jitħarrġu sabiex jagħrfu każijiet bħal dawn u jkollhom linji gwida interni biex jgħinuhom jittrattaw każijiet suspettużi;

21.  Ifakkar li l-abbużi relatati mar-reklutaġġ jidhru li jseħħu f'bosta pajjiżi u reġjuni fid-dinja u, irrispettivament mill-pajjiżi li fihom dawn iseħħu, jinnota li abbużi bħal dawn huma marbuta mill-qrib mat-traffikar tal-bnedmin jew permezz ta' aġenziji ta' reklutaġġ li huma direttament involuti fit-traffikar tal-bnedmin permezz ta' prattiki ta' reklutaġġ qarrieqa jew li jinvolvu l-koerċizzjoni jew bil-ħolqien ta' vulnerabbiltajiet għax-xogħol ta' sfruttament billi jitolbu t-tariffi għoljin tar-reklutaġġ, u jrendu l-migranti u l-ħaddiema b'ħiliet baxxi, b'mod partikolari finanzjarjament dipendenti, jew vulnerabbli;

22.  Jistieden lill-UE u l-Istati Membri tagħha jżidu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi sabiex jinvestigaw l-istadji kollha tat-traffikar tal-bnedmin, inkluż fl-istadju tar-reklutaġġ, itejbu l-iskambju ta' informazzjoni, u jniedu operazzjonijiet proattivi, investigazzjonijiet (finanzjarji) u prosekuzzjonijiet; jistieden lill-Istati kollha jtejbu s-sorveljanza u r-regolamentazzjoni tal-aġenziji tar-reklutaġġ;

23.  Iqis li ma jista' jkun hemm ebda kunsens validu f'sitwazzjoni fejn ċittadin ta' pajjiż terz jitneħħa mill-pajjiż tiegħu u jiddaħħal fl-UE (jew meta ċittadin tal-UE jittieħed fi Stat Membru ieħor) għal skopijiet ta' prostituzzjoni, kwalunkwe forma oħra ta' sfruttament sesswali jew xogħol furzat;

24.  Iqis li l-gvernijiet għandhom jinkoraġġixxu d-djalogu bejn diversi partijiet u sħubijiet biex jiġbru flimkien in-negozji, l-esperti ta' kontra t-traffikar u l-NGO u jwettqu azzjonijiet konġunti kontra t-traffikar tal-bnedmin u jiżguraw li d-drittijiet tal-ħaddiema tagħhom jiġu rispettati, inklużi d-drittijiet ewlenin tax-xogħol; jistieden lill-gvernijiet jistabbilixxu miżuri ġuridiċi li jiggarantixxu t-trasparenza u t-traċċabbiltà ta' prodotti tal-katina tal-provvista u lill-kumpaniji biex jiddivulgaw l-isforzi tagħhom biex jeqirdu t-traffikar tal-bnedmin mill-ktajjen tal-provvista tagħhom; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jipparteċipaw b'mod attiv ma' kumpaniji nazzjonali u internazzjonali biex jiżguraw li l-prodotti tagħhom tul il-katina tal-provvista kollha jkunu ħielsa minn sfruttament u jżommuhom responsabbli għat-traffikar tal-bnedmin li jseħħ fi kwalunkwe punt tul il-katina tal-provvista tagħhom, anki għall-kumpaniji affiljati u s-sottokuntratturi;

25.  Jistieden lill-UE u l-Istati Membri tagħha jimpenjaw ruħhom b'mod kostruttiv fin-negozjati tal-Grupp ta' Ħidma Intergovernattiv Miftuħ dwar it-tfassil ta' strument internazzjonali ġuridikament vinkolanti dwar il-korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi kummerċjali oħrajn fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem u jimplimentaw il-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem;

Forom differenti ta' sfruttament

26.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jagħmlu l-isforzi neċessarji sabiex jiġi miġġieled ix-xogħol furzat fl-industriji tal-UE barra mill-Unjoni, u fir-rigward ta' pajjiżi terzi, billi japplikaw u jinfurzaw l-istandards tax-xogħol u jappoġġjaw lill-gvernijiet biex jadottaw il-liġijiet tax-xogħol li jipprovdu standards minimi ta' ħarsien għall-ħaddiema, inklużi l-ħaddiema barranin u jiżguraw li l-kumpaniji Ewropej li joperaw f'pajjiżi terzi jirrispettaw dawn l-istandards; iħeġġeġ lill-gvernijiet jinfurzaw il-liġijiet tax-xogħol, jittrattaw il-ħaddiema b'mod ġust, billi jiggarantixxu l-istess drittijiet għall-ħaddiema kollha irrispettivament min-nazzjonalità jew l-oriġini tagħhom u jeliminaw l-korruzzjoni; jappella għal aktar kooperazzjoni internazzjonali biex jissaħħu l-politiki dwar il-migrazzjoni tal-ħaddiema u titfassal u tiġi implimentata regolamentazzjoni aħjar għal dawk li jirreklutaw;

27.  Jitlob żieda fil-konformità fil-livell dinji mal-istandards ambjentali u tax-xogħol ewlenin tal-ILO fl-istadji kollha, inkluż permezz tat-titjib tas-sigurtà soċjali u l-ispezzjonijiet tax-xogħol; jappella wkoll għar-ratifika u l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tal-2011 tal-ILO dwar il-ħaddiema domestiċi, (Nru 189) u t-traspożizzjoni tad-dispożizzjonijiet tagħha fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, anki għal ħaddiema domestiċi li jaħdmu għall-familji diplomatiċi;

28.  Jenfasizza li r-rabta ċara bejn it-traffikar tal-bnedmin għal skopijiet sesswali u l-prostituzzjoni titlob li jitwaqqfu miżuri li jtemmu d-domanda għall-prostituzzjoni;

29.  Jirrimarka li fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri, il-vittmi tal-prostituzzjoni furzata jsibuha diffiċli biex jiksbu aċċess għal kura psikoloġika u konsegwentement ikollhom jiddependu kważi kompletament fuq l-appoġġ ta' organizzazzjonijiet tal-karità; jappella, għalhekk, biex dawn l-organizzazzjonijiet jingħataw appoġġ akbar u jistieden lill-Istati Membri jneħħu l-ostakli għall-aċċess għall-kura psikoloġika;

30.  Jenfasizza li ż-żwieġ furzat jista' jiġi perċepit bħala sura ta' traffikar tal-bnedmin jekk ikun fih element ta' sfruttament tal-vittma u jappella lill-Istati Membri kollha jinkludu din id-dimensjoni fid-definizzjoni ta' traffikar tal-bnedmin; jenfasizza li l-isfruttament jista' jkun sesswali (stupru konjugali, prostituzzjoni furzata u pornografija) jew ekonomiku (xogħol domestiku u elemożina furzata) u li l-għan finali tat-traffikar jista' jkun iż-żwieġ furzat (il-bejgħ ta' vittma bħala mara miżżewġa jew l-ikkuntrattar taż-żwieġ b'ġegħil); ifakkar fil-karattru transnazzjonali li jista' jikkaratterizza ż-żwieġ furzat; jitlob għalhekk lill-Istati Membri jassiguraw li l-awtoritajiet nazzjonali inkarigati mill-migrazzjoni jkunu ffurmati b'mod adegwat fir-rigward tal-kwistjoni taż-żwieġ furzat li jeżisti fil-kuntest tat-traffikar; jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-iskambju tal-aħjar prattiki f'dan ir-rigward;

31.  Jikkundanna l-prattika tat-traffikar tal-bnedmin għall-maternità surrogata furzata bħala ksur tad-drittijiet tan-nisa u d-drittijiet tat-tfal; jinnota li d-domanda hija xprunata mill-pajjiżi żviluppati għad-detriment ta' persuni vulnerabbli u foqra, ħafna drabi fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u jitlob lill-Istati Membri jikkunsidraw l-implikazzjonijiet tal-politiki restrittivi tagħhom dwar ir-riproduzzjoni;

32.  Iħeġġeġ li t-tfal, li huma vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, jiġu identifikati bħala tali u l-aħjar interessi, id-drittijiet u l-ħtiġijiet tagħhom jiġu kkunsidrati bħala importanti ferm f'kull ħin; jitlob li jingħataw appoġġ u protezzjoni fil-livell ġuridiku, fiżiku u psikoloġiku u oħrajn kemm fi żmien qasir kif ukoll fit-tul u biex jittieħdu miżuri li jiffaċilitaw ir-rijunifikazzjoni tal-familja fejn applikabbli, fl-aħjar interess tat-tfal u b'rispett għad-dinjità u d-drittijiet tagħhom jew li jsiru arranġamenti għal kura adegwata;

33.  Ifakkar li t-traffikar tat-tfal spiss iwassal għal każijiet ta' abbuż sesswali, prostituzzjoni, xogħol furzat, jew it-tneħħija tal-organi u t-traffikar u jenfasizza li l-ebda kunsens possibbli sabiex jitwettqu xogħol jew servizzi, ma għandu jitqies validu għal tfal ittraffikati; jiddeplora l-fatt li t-tfal li jinsabu f'riskju spiss jiġu ttrattati bħala dawk li wettqu l-offiża jew bħala migranti irregolari mill-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi li sistematikament ma jfittxux l-indikaturi tat-traffikar tal-bnedmin biex jidentifikaw lill-vittmi;

34.  Jemmen li huwa essenzjali fir-rigward tal-minorenni mhux akkumpanjati li jkun hemm identifikazzjoni aħjar u aktar proattiva tat-tfal vittmi tat-traffikar, b'mod partikolari fil-punti ta' qsim mal-fruntieri u fiċ-ċentri ta' akkoljenza, kif ukoll kooperazzjoni multidixxiplinarja aktar b'saħħitha biex jiġi żgurat li l-aħjar interessi tat-tfal jitħarsu b'mod effettiv; iqis li huwa neċessarju li tissaħħaħ is-sistema tat-tutela fl-Istati Membri biex it-tfal mhux akkumpanjati u sseparati mill-familja jinżammu milli jaqgħu f'idejn l-organizzazzjonijiet tat-traffikar organizzat;

35.  Jappella għat-tisħiħ ta' sistemi ta' tutela nazzjonali għat-tfal fl-Ewropa, bħala parti mill-istrateġija tal-UE kontra t-traffikar li tirrikonoxxi r-rwol vitali li t-tuturi jaqdu fil-protezzjoni tat-tfal mid-deni;

36.  Iħeġġeġ lill-UE tkompli bl-isforzi tagħha fil-ġlieda kontra l-fenomenu ta' tfal suldati, b'mod partikolari permezz ta' appoġġ għall-gvernijiet fl-indirizzar ta' din il-kwistjoni u għall-gruppi lokali tas-soċjetà ċivili li jaħdmu fuq il-post, iddaħħal fis-seħħ miżuri biex jipprevjenu r-reklutaġġ u l-użu tat-tfal suldati fil-futur, tappoġġja l-iżvilupp ta' leġiżlazzjoni għall-protezzjoni tat-tfal inkluża l-kriminalizzazzjoni ta' reklutaġġ tat-tfal u timmobilizza riżorsi biex tinbena r-reżiljenza u ssaħħaħ l-ambjent protettiv għat-tfal; jistieden lill-UE tħeġġeġ lil pajjiżi terzi biex jirratifikaw u jimplimentaw l-istandards internazzjonali relevanti, inkluż il-Protokoll Fakultattiv għall-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal dwar l-involviment tat-tfal f'kunflitti armati;

37.  Jenfasizza li t-tfal u l-persuni b'diżabbiltà għandhom jitqiesu bħala vittmi vulnerabbli tat-traffikar tal-bnedmin; jenfasizza l-fatt li l-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin jistgħu jiżviluppaw diżabilitajiet minħabba l-abbuż mit-traffikant tagħhom, filwaqt li min-naħa l-oħra, individwu li għandu diżabbiltà jista' jsir il-mira ta' traffikant minħabba dik il-vulnerabbiltà;

38.  Jilqa' l-inklużjoni tal-elemożina furzata bħala forma ta' traffikar tal-bnedmin fis-sens tad-Direttiva 2011/36/UE; iħeġġeġ lill-Istati Membri jarmonizzaw il-leġiżlazzjoni nazzjonali u jħeġġu lill-gvernijiet ta' pajjiżi terzi biex jadottaw u jinfurzaw dispożizzjonijiet legali f'dan ir-rigward; jikkundanna kwalunkwe kriminalizzazzjoni tal-vittmi tal-elemożina sfurzata u jappella għal aċċess għal opportunitajiet ta' xogħol u akkomodazzjoni; jinsisti fuq il-ħtieġa li jitwettaq taħriġ għal pulizija u uffiċjali oħra għall-identifikazzjoni u riferiment xieraq sabiex tiġi żgurata assistenza xierqa għall-vittmi ta' elemożina furzata; jissottolinja li ħafna vittmi ġejjin minn ambjent fqir u emarġinat; jappella għal miżuri ta' prevenzjoni intiżi biex inaqqsu l-vulnerabbiltà ta' gruppi f'riskju, billi jibdew bi strutturi bażiċi bħall-edukazzjoni jew l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol u jżidu n-numru ta' postijiet ta' kenn u ċentri ta' assistenza għall-persuni vulnerabbli;

39.  Jenfasizza li l-Protokoll ta' Palermo tan-NU jeħtieġ il-kriminalizzazzjoni tax-xogħol sfurzat bħala forma ta' traffikar; iħeġġeġ lill-gvernijiet jinfurzaw il-liġi u jiżguraw li dawk li jgawdu minn xogħol ta' skjavitù jiġu kkastigati;

40.  Jinnota l-iżvilupp ta' forma ġdida ta' traffikar tal-bnedmin fejn l-individwi qed jiġu ttraffikati għal rahan bi prattiki ta' tortura severi ħafna; jinnota li din il-forma ġdida ta' merkanżija fil-bnedmin hija karatterizzata mill-estorsjoni, swat u stupru bħala mezz biex jiġi infurzat il-ħlas ta' dejn minn familji u qraba li jirrisjedu ġewwa u barra mill-UE;

41.  Jikkundanna t-traffikar tal-organi, tessuti u ċelloli tal-bniedem, inkluż il-kummerċ illegali ta' ċelloli riproduttivi (bajd, sperma), tessuti u ċelloli fetali u ċelloli staminali adulti u embrijonali;

42.  Jenfasizza li, skont rapport ta' Global Financial Integrity, il-kummerċ tal-organi tal-bniedem huwa fost l-aktar għaxar attivitajiet illegali li jirrendu flus fid-dinja, u jiġġenera profitti ta' bejn USD 600 miljun u USD 1,2 biljun fis-sena u huwa mifrux fuq bosta pajjiżi; jenfasizza wkoll li, skont in-Nazzjonijiet Uniti, nies ta' kull età jistgħu jisfaw vittmi, iżda l-migranti, dawk bla dar u dawk li ma jafux jaqraw huma partikolarment vulnerabbli;

43.  Jenfasizza li l-istaġnar ekonomiku, il-lakuni fil-leġiżlazzjoni u n-nuqqasijiet fl-infurzar tal-liġi fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, flimkien maż-żieda fil-globalizzazzjoni u t-titjib fit-teknoloġija tal-komunikazzjoni, joħolqu l-ispazju perfett għall-attività kriminali tat-traffikar illeċitu tal-organi; jirrimarka li n-nuqqas ta' opportunità ekonomika ġġiegħel lin-nies jikkunsidraw għażliet li f'ċirkustanzi oħra jqisuhom perikolużi jew kundannabbli, filwaqt li infurzar tal-liġi inadegwat jippermetti lit-traffikanti joperaw bi ftit li xejn biża' li tittieħed azzjoni ġudizzjarja kontrihom;

44.  Jenfasizza li x-xiri tal-organi, tessuti u ċelloli tal-bniedem huwa illegali; jinnota li l-persuni ttraffikati għat-tneħħija tal-organi jiffaċċjaw sfidi partikolari, u li l-vittmi sikwit ma jkunux konxji tal-konsegwenzi mediċi fit-tul u debilitanti, tat-tneħħija tal-organi u tan-nuqqas ta' kura wara l-operazzjoni, kif ukoll tal-impatt psikoloġiku tal-operazzjoni; jappella għal inizjattivi ta' sensibilizzazzjoni mmirati aħjar biex jgħollu l-profil tal-ħsara assoċjata mal-bejgħ tal-organi, partikolarment fost l-ifqar u l-aktar vulnerabbli, li jistgħu jaraw il-bejgħ ta' organu bħala prezz ġustifikat biex itejbu s-sitwazzjoni ekonomika tagħhom;

45.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkundanna t-traffikar tal-bnedmin li għandu bħala għan it-tneħħija tal-organi u tadotta attitudni ċara fir-rigward tal-kummerċ illegali ta' organi, tessuti u ċelloli; jistieden lill-UE tinkoraġġixxi lill-assoċjazzjonijiet u s-soċjetajiet mediċi tat-trapjanti biex jiżviluppaw Kodiċi ta' Kondotta Etika għall-professjonisti tas-saħħa u ċ-ċentri ta' trapjant fir-rigward tal-mod tal-ksib ta' trapjant ta' organi barra mill-pajjiż u fir-rigward tal-proċedura għall-kura ta' wara t-trapjant; jinnota li l-ċittadini mill-aktar komunitajiet foqra fid-dinja huma partikolarment vulnerabbli li jsiru vittmi tat-traffikar illeċitu tal-organi;

46.  Jappella għar-ratifika u l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa kontra t-Traffikar ta' Organi tal-Bniedem; jitlob lill-UE tistieden lill-gvernijiet ta' pajjiżi terzi jieħdu azzjoni legali kontra l-professjonisti tal-kura tas-saħħa, l-isptarijiet u l-kliniċi privati li jkunu qed joperaw fis-suq illeċitu u lukrattiv tat-trapjant ta' organi;

47.  Jistieden lill-Istati Membri jħeġġu aktar sforzi biex jinvolvu lill-komunità medika bil-għan li jitjiebu l-isforzi għall-ġlieda kontra din il-forma ta' traffikar permezz tas-sensibilizzazzjoni dwar il-kwistjonijiet li jikkonċernaw it-traffikar u billi jagħtu taħriġ obbligatorju;

48.  Jenfasizza l-importanza tal-prevenzjoni u ta' approċċ multisettorjali u multidixxiplinari fl-indirizzar tal-akkwist illeċitu tal-organi tal-bniedem, inkluż it-traffikar tal-bnedmin għal skopijiet ta' tneħħija tal-organi, li żviluppat fi problema globali; jappella għal inizjattivi ta' sensibilizzazzjoni immirati aħjar biex jgħollu l-profil tal-ħsara assoċjata mal-bejgħ tal-organi, biex il-vittmi u dawk potenzjali jkunu mgħarrfa aħjar dwar ir-riskji fiżiċi u psikoloġiċi, partikolarment fost l-ifqar u l-aktar vulnerabbli fir-rigward tal-inugwaljanza u l-faqar, li jistgħu jaraw il-bejgħ ta' organu bħala prezz li ta' min iħallsu biex itejbu s-sitwazzjoni ekonomika tagħhom; jenfasizza l-fatt li l-kampanji ta' sensibilizzazzjoni għandhom ikunu element meħtieġ kemm tal-Politika Ewropea tal-Viċinat kif ukoll tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE;

49.  Jirrimarka dwar l-importanza tar-rwol tat-tobba, l-infermiera, il-ħaddiema soċjali u professjonisti oħra fil-qasam mediku, li huma uniċi minħabba l-kuntatt professjonali tagħhom mal-vittmi waqt id-detenzjoni tagħhom u jaqdu rwol ewlieni fil-prevenzjoni tat-traffikar tal-bnedmin; jesprimi tħassib dwar il-fatt li, fil-preżent, mhuwiex jittieħed vantaġġ minn din l-opportunità biex wieħed jintervjeni; jinnota l-ħtieġa li l-komunità medika titħarreġ sabiex tinduna bis-sinjali tat-traffikar tal-bnedmin u fil-proċeduri ta' rapportar, sabiex tassisti aħjar lill-vittmi, u li jiġu stabbiliti penali ħorox għal kull involviment fit-traffikar illegali tal-organi;

50.  Iħeġġeġ it-twaqqif ta' programmi ta' kunsens preżunt f'diversi pajjiżi jew skemi li permezz tagħhom iċ-ċittadini jingħataw l-għażla li jinkitbu direttament f'reġistru ta' donaturi tal-organi huma u jagħmlu ċerti proċeduri amministrattivi, biex b'hekk titnaqqas id-dipendenza tal-pazjenti fuq is-suq illeċitu, filwaqt li fl-istess ħin jiżdied l-għadd ta' organi disponibbli sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż finanzjarji ta' trapjant u jonqos l-interess fit-turiżmu mediku;

51.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu miżuri biex jipprojbixxu t-"turiżmu tat-trapjanti" billi jadottaw miżuri li jżidu d-disponibbiltà ta' organi miksuba legalment, bl-għan li jsaħħu l-prevenzjoni tal-akkwist illeċitu tal-organi u sabiex jistabbilixxu sistema trasparenti għat-traċċabbiltà tal-organi trapjantati, filwaqt li jiżguraw l-anonimat tad-donaturi; jistieden lill-Kummissjoni tfassal linji gwida biex tinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni tal-Istati Membri fi sħubijiet kollaborattivi bħal Eurotransplant u Scandiatransplant;

52.  Jirrimarka li, skont l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, hemm data xjentifika limitata dwar it-traffikar u s-saħħa, b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mas-saħħa mentali u psikoloġika; jirrimarka wkoll li l-ħtiġijiet tal-vittmi u s-superstiti sikwit jiġu ssottovalutati; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet rilevanti tal-Istati Membri, iwaqqfu sistema ta' monitoraġġ u jxerrdu informazzjoni dwar il-konsegwenzi tat-traffikar u l-ħtiġijiet tal-vittmi f'termini ta' saħħa, kemm fiżika kif ukoll psikoloġika;

Id-drittijiet tal-vittmi, inkluż id-dritt għal rimedju

53.  Jistieden lill-UE u l-Istati Membri jieħdu approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem u ffukat fuq il-vittma u jqiegħdu lill-vittmi u l-popolazzjonijiet vulnerabbli fiċ-ċentru tal-isforzi kollha fil-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin, il-prevenzjoni ta' dan u l-protezzjoni tal-vittmi;

54.  Jikkundanna d-differenzi inkwetanti bejn l-obbligi tal-istat u sa liema punt dawn qed jiġu ssodisfati fil-prattika fil-kuntest tad-drittijiet tal-vittmi; jilqa' d-Direttiva 2012/29/UE li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità; jittama li d-direttiva ġiet trasposta kif suppost mill-Istati Membri, fid-dawl tal-fatt li l-iskadenza għall-implimentazzjoni tagħha kienet is-16 ta' Novembru 2015; jistieden lill-Istati Membri, inklużi pajjiżi ta' oriġini, tranżitu u destinazzjoni, jipprovdu jew jiffaċilitaw l-aċċess għal rimedji li jkunu ġusti, adegwati u xierqa għall-persuni traffikati kollha fit-territorji rispettivi tagħhom u fl-ambitu tal-ġurisdizzjonijiet rispettivi tagħhom, inklużi dawk li mhumiex ċittadini;

55.  Ifakkar li l-identifikazzjoni rapida u preċiża tal-vittmi hija fundamentali għall-applikazzjoni tad-drittijiet li għalihom huma legalment intitolati; jinsisti li jittieħdu miżuri ta' bini ta' kapaċità fir-rigward tal-identifikazzjoni ta' vittmi ta' traffikar tal-bnedmin speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam mal-migrazzjoni, is-sigurtà u s-servizzi għall-kontroll tal-fruntieri;

56.  Jistieden lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) jiskambja l-aħjar prattiki mal-pajjiżi terzi, l-ewwel nett, dwar it-taħriġ tal-awtoritajiet tal-pulizija u dawk li jaħdmu fil-qasam tal-għajnuna umanitarja fir-rigward tal-aqwa approċċ li għandhom jadottaw biex javviċinaw il-vittmi, u t-tieni nett, dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju tal-valutazzjoni individwali tal-vittmi biex jiġu determinati l-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom għall-għajnuna u l-protezzjoni;

57.  Jenfasizza l-importanza tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku stabbilit fl-Artikolu 82(1) tat-TFUE; jistieden lill-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-aġenziji tal-UE jsaħħu l-istatus tal-vittmi tat-traffikar permezz ta' rikonoxximent reċiproku sħiħ tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji u amministrattivi, inklużi dawk relatati ma' miżuri ta' protezzjoni għall-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, li tfisser li l-istatus ta' vittma, ladarba stabbilit fi Stat Membru, għandu jkun applikabbli fi ħdan l-Unjoni Ewropea kollha u b'hekk il-vittmi (jew l-assoċjazzjonijiet li jirrappreżentawhom) għandhom jiġu megħjuna u assistiti f'każ ta' nuqqas ta' rikonoxximent tal-istatus tagħhom meta jkunu qed jivvjaġġaw ġewwa l-Unjoni;

58.  Jinsisti li r-rispons tal-ġustizzja kriminali għandu jiggarantixxi aċċess għall-ġustizzja għall-vittmi u informazzjoni dwar id-drittijiet legali tagħhom; jistieden lill-Istati kollha jikkonformaw mal-obbligi internazzjonali tagħhom li jiddefendu d-drittijiet tal-vittmi fil-ġurisdizzjoni tagħhom, u jiżguraw appoġġ sħiħ għall-vittmi, anki billi jipprovdu appoġġ psikoloġiku, indipendentement mir-rieda tagħhom li jikkooperaw fi proċedimenti kriminali;

59.  Jafferma li l-vittmi tat-traffikar għandhom id-dritt għal rimedju effettiv, inkluż l-aċċess għall-ġustizzja, ir-rikonoxximent ta' identità ġuridika u ċittadinanza, ir-radd lura ta' proprjetà, kumpens xieraq kif ukoll kura medika u psikoloġika, servizzi legali u soċjali, u appoġġ fit-tul għall-integrazzjoni mill-ġdid, inkluż appoġġ ekonomiku;

60.  Jinnota l-importanza ta' aċċess universali għall-kura tas-saħħa, u għas-saħħa sesswali u riproduttiva, b'mod partikolari għall-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, li jista' jkun li jitqabdu ma' bosta problemi fiżiċi u psikoloġiċi bħala konsegwenza diretta tal-isfruttament tagħhom; jistieden lill-Istati Membri joħolqu servizzi tal-kura tas-saħħa u servizzi ta' wara l-kura li jkunu faċilment aċċessibbli għall-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin;

61.  Jistieden lill-Istati Membri li fihom ikun seħħ l-isfruttament tal-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin biex joffru trattament mediku adegwat u neċessarju u li jqis il-ġeneru abbażi tal-ħtiġijiet individwali, b'attenzjoni speċjali għall-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin għal skopijiet ta' sfruttament sesswali;

62.  Jinnota li l-persuni b'diżabbiltà jew li jsofru diżabbiltà waqt il-passaġġ tat-traffikar jeħtieġu protezzjoni addizzjonali mill-isfruttament u jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jiżguraw li l-assistenza pprovduta lil vittmi identifikati tindirizza kif jixraq il-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom;

63.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-vittmi tat-traffikar jiġu integrati mill-ġdid u li jiġi rispettat id-dritt tagħhom għal protezzjoni; jistieden lill-Istati Membri joħolqu u jsaħħu n-netwerks ta' ċentri li jipprovdu appoġġ u kenn u li jiżguraw l-għoti tas-servizzi, b'lingwa li l-vittma tista' tifhem, u jipprovdulhom aċċess għall-edukazzjoni; jitlob għal sforz kollaborattiv fir-rigward tal-inklużjoni soċjali u l-għoti ta' assistenza fost NGOs, organizzazzjonijiet internazzjonali, korpi u aġenziji governattivi mill-pajjiżi ta' oriġini u ta' destinazzjoni, partikolarment f'sitwazzjonijiet fejn il-vittmi jmorru lura f'pajjiżhom;

64.  Jenfasizza l-importanza li tiġi żgurata s-sigurtà tal-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin li jixhdu fil-qorti kontra t-traffikanti tal-bnedmin;

65.  Jitlob li tingħata aktar attenzjoni lill-vittmi fi proċedimenti kriminali; jistieden lill-awtoritajiet kompetenti ma jżommux f'detenzjoni lill-persuni traffikati u ma jqiegħduhomx f'riskju li jiġu penalizzati għar-reati mwettqa fil-kuntest tas-sitwazzjoni tagħhom bħala vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, b'mod partikolari fil-każ ta' prostituzzjoni, kwalunkwe forma oħra ta' sfruttament sesswali u x-xogħol furzat; jistieden lill-Istati Membri jirrispettaw il-prinċipju tan-non-kriminalizzazzjoni;

66.  Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw l-istrumenti legali li jiffaċilitaw il-possibbiltajiet għall-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin biex jikkuntattjaw l-awtoritajiet mingħajr ma jipperikolaw is-sigurtà tagħhom stess u d-drittijiet tagħhom bħala vittma;

67.  Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw mingħajr dewmien id-Direttiva 2011/36/UE u b'mod partikolari l-Artikolu 8 tagħha, flimkien mal-oqfsa ġuridiċi rilevanti kollha dwar it-traffikar tal-bnedmin; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu azzjoni legali kontra l-Istati Membri li jonqsu milli jimplimentawha, u biex tippubblika malajr kemm jista' jkun ir-rapport ta' implimentazzjoni li kien mistenni f'April 2015;

68.  Jitlob lill-gvernijiet idaħħlu fis-seħħ salvagwardji bejn l-awtoritajiet tal-immigrazzjoni u l-ispettorati tax-xogħol, sabiex il-vittmi jitħeġġu jressqu l-ilmenti u jiġi żgurat li jekk każijiet ta' traffikar tal-bnedmin jiġu identifikati m'hemmx biża li l-azzjoni tittieħed mill-awtoritajiet tal-immigrazzjoni kontra l-vittmi;

69.  Jistieden lill-Istati Membri jikkriminalizzaw l-att li jintużaw kwalunkwe servizz ta' vittma tat-traffikar tal-bnedmin miċ-ċittadini tagħhom, jekk tali att jitwettaq barra l-Istat Membru u/jew 'l barra mill-UE, inklużi l-prostituzzjoni u forom oħra ta' sfruttament sesswali, xogħol jew servizzi furzati, inkluża l-elemożina, l-iskjavitù u prattiki simili għall-iskjavitù, is-servitù jew l-isfruttament ta' attivitajiet kriminali, jew it-teħid ta' organi;

70.  Iqis li l-fatt li persuna tkun rifuġjata, tkun qed tfittex asil, tkun detentura ta' viża umanitarja jew tkun teħtieġ protezzjoni internazzjonali, għandu jitqies bħala fattur ta' vulnerabbiltà fil-każ tal-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u l-awtoritajiet tal-asil jikkooperaw bil-għan li jgħinu lill-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin li jkunu jeħtieġu protezzjoni internazzjonali jressqu applikazzjoni għall-protezzjoni; jafferma mill-ġdid li l-miżuri meħuda kontra t-traffikar tal-bnedmin ma għandhomx jaffettwaw b'mod negattiv id-drittijiet tal-vittmi tat-traffikar, tal-migranti, tar-rifuġjati u tal-persuni li jinsabu fil-bżonn ta' protezzjoni internazzjonali;

71.  Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw miżuri li jqisu l-ġeneru bl-għan li jtejbu l-identifikazzjoni tal-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin fil-proċeduri tal-asil u r-ritorn, li jżommu rekords aktar dettaljati u diżaggregati skont il-ġeneru u jiżguraw li dawn il-vittmi jiġu informati wkoll dwar il-faċilitajiet ta' appoġġ xieraq;

72.  Ifakkar lill-Istati Membri li d-Direttiva 2011/36/UE tapplika bla ħsara għall-prinċipju tan-non-refoulement skont il-Konvenzjoni tal-1951 relatata mal-Istatus ta' Rifuġjati;

73.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiggarantixxu lill-applikanti għall-asil li huma vittmi ta' traffikar l-istess drittijiet bħal dawk mogħtija lil vittmi oħra tat-traffikar;

74.  Jinnota li, skont l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni (IOM), ir-ritorn tal-migranti u r-rifuġjati jinvolvi riskji ta' sigurtà inerenti fir-rigward ta' traffikar mill-ġdid li għandhom jiġu identifikati, ivvalutati u l-effetti tagħhom mitigati peress li r-risku li jinħoloq għall-migranti ttraffikati mill-isfruttaturi tagħhom spiss jiżdied meta jkun irnexxielhom jaħarbu, jinteraġixxu mal-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi, jew ikunu taw xhieda fil-qorti(2);

75.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jrendu l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin aktar viżibbli għall-pubbliku, b'enfasi partikolari fuq l-ajruporti, l-istazzjonijiet tal-ferrovija, il-karozzi tal-linja, l-iskejjel, l-universitajiet u l-postijiet tax-xogħol rilevanti; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jżidu l-għarfien fost l-uffiċjali pubbliċi dwar il-linji gwida tal-UE għall-identifikazzjoni tal-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin u dwar il-pubblikazzjoni tal-Kummissjoni dwar id-drittijiet tal-UE għall-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, u jħeġġeġ l-użu attiv tiegħu;

76.  Jinkoraġġixxi finanzjament immirat mill-UE għal NGOs lokali biex jidentifikaw u jappoġġjaw lill-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, kif ukoll biex iqajmu kuxjenza fost il-popolazzjonijiet li huma vulnerabbli għall-isfruttament u t-traffikar tal-bnedmin; jilqa' f'dan il-kuntest ir-rwol tal-mezzi ta' komunikazzjoni li jistgħu jgħinu jqajmu kuxjenza u jagħtu informazzjoni dwar ir-riskji;

Il-kooperazzjoni kontra t-traffikar tal-bnedmin fil-livell reġjonali u internazzjonali

77.  Jinsab imħasseb dwar il-livell insuffiċjenti ta' kooperazzjoni internazzjonali fuq il-każijiet ta' traffikar tal-bnedmin, b'mod partikolari għal dak li jikkonċerna l-pajjiżi ta' oriġini u l-pajjiżi ta' tranżitu, u din is-sitwazzjoni tikkostitwixxi impediment sinifikanti fil-ġlieda effettiva kontra t-traffikar tal-bnedmin; jappella għal koordinazzjoni u kooperazzjoni msaħħa u l-iskambju sistematiku tal-informazzjoni biex jiġi investigat u miġġieled it-traffikar tal-bnedmin transnazzjonali billi jiżdiedu l-assistenza finanzjarja u teknika u jissaħħu l-komunikazzjoni, il-kooperazzjoni u l-bini tal-kapaċità transkonfinali fil-livell tal-gvern u dak tal-infurzar tal-liġi, inklużi l-gwardji tal-fruntieri, l-uffiċjali tal-immigrazzjoni u tal-asil, l-investigaturi kriminali u l-aġenziji ta' appoġġ għall-vittmi, is-soċjetà ċivili u l-aġenziji tan-NU, inkluż dwar kif jiġu identifikati u protetti l-vittmi u li jiġu diskussi modi ta' kif tittratta ma' pajjiżi ta' oriġini, tranżitu u destinazzjoni li għadhom ma rratifikawx il-Protokoll ta' Palermo tan-NU; jistieden lill-UE tiżviluppa approċċ reġjonali, li tikkonċentra fuq "ir-rotot tat-traffikar" u li toffri risposti li huma adattati għat-tip ta' sfruttament fir-reġjuni differenti; jenfasizza barra minn hekk l-utilità ta' programmi internazzjonali ta' skambju għal professjonisti kontra t-traffikar;

78.  Jistieden lill-Kummissjoni, lill-aġenziji kompetenti tal-UE u lill-Istati Membri jiżviluppaw taħriġ speċifiku li jqis il-ġeneru għall-persunal li jaħdem f'servizzi tal-infurzar tal-liġi u tal-fruntieri sabiex jidentifika u jassisti aħjar il-vittmi potenzjali tat-traffikar b'mod partikolari t-traffikar għall-isfruttament sesswali;

79.  Jinsisti dwar il-ħtieġa li l-UE ttejjeb il-kooperazzjoni tal-pulizija u l-kooperazzjoni ġudizzjarja bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi – b'mod partikolari l-pajjiżi ta' oriġini u ta' tranżitu tal-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin – fil-prevenzjoni, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni tat-traffikar tal-bnedmin, b'mod partikolari permezz tal-Europol u l-Eurojust, inklużi l-kondiviżjoni ta' informazzjoni, il-parteċipazzjoni fi skwadri ta' investigazzjoni konġunti u l-ġlieda kontra r-reklutaġġ ta' persuni għat-traffikar tal-bnedmin permezz tal-Internet u mezzi diġitali oħra; jenfasizza l-importanza tal-iskambju sistematiku tad-data mill-Istati Membri, u l-input tagħhom fid-databases tal-Europol, il-Focal Point Phoenix u l-Focal Point Twins; iħeġġeġ kooperazzjoni akbar bejn l-Europol u l-Interpol fil-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u jfakkar li l-iskambji tad-data bejn l-Istati Membri flimkien ma' pajjiżi terzi għandhom jirrispettaw bis-sħiħ l-istandards tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data; jistieden lill-Istati Membri jiġbru aktar data komparabbli dwar il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u itejbu l-iskambji tad-data bejniethom u ma' pajjiżi terzi;

80.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jipprovdu lill-aġenziji responsabbli mill-infurzar tal-liġi u l-aġenziji tal-pulizija tagħhom bil-persunal u r-riżorsi meħtieġa biex l-aġenziji jkunu jistgħu jirċievu informazzjoni wkoll minn familji u sorsi oħra, jiskambjaw din l-informazzjoni mal-awtoritajiet Ewropej u nazzjonali rilevanti u jittrattaw u janalizzaw din l-informazzjoni kif għandu jkun;

81.  Jenfasizza l-fatt li l-pajjiżi ta' tranżitu huma kruċjali fil-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin, peress li l-isfruttament tal-vittmi jkun għadu ma bediex f'din il-fażi; jenfasizza l-importanza li l-uffiċjali tal-pulizija tal-fruntieri jiġu provduti b'taħriġ addizzjonali sabiex itejbu l-ħiliet ta' identifikazzjoni tagħhom;

82.  Jenfasizza l-għadd ta' sfidi marbuta ma' migrazzjoni transkonfinali tal-forza tax-xogħol, b'mod partikolari r-riskju li l-migranti jkunu illegalizzati u mċaħħda mid-drittijiet l-iktar fundamentali tagħhom; jitlob li jiġu stabbiliti mekkaniżmi ta' migrazzjoni transkonfinali tal-forza tax-xogħol fl-UE u fil-livell internazzjonali sabiex tiżdied u tiġi formalizzata l-migrazzjoni regolari tal-ħaddiema;

83.  Jirrikonoxxi l-isforzi li saru mill-UE biex jinħolqu kanali formalizzati għall-migrazzjoni transkonfinali tax-xogħol, li għandhom jirċievu aktar attenzjoni, u jappella għal sforzi msaħħa u aktar koerenti f'dan ir-rigward; jissottolinja l-potenzjal ta' migrazzjoni formalizzata tal-forza tax-xogħol bħala mezz ta' prevenzjoni tat-traffikar tal-bnedmin u biex jiġu salvati l-ħajjiet;

84.  Iħeġġeġ lill-UE ssaħħaħ il-kooperazzjoni tagħha mal-NGOs u organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti oħra, inkluż billi jiġi żgurat finanzjament adegwat u assistenza koordinata, sabiex jiżdiedu l-iskambju tal-aħjar prattiki, l-iżvilupp ta' linji ta' politika, l-implimentazzjoni, u biex tiżdied ir-riċerka, anki mal-atturi lokali, billi ssir enfasì b'mod partikolari fuq l-aċċess għall-ġustizzja għall-vittmi u l-prosekuzzjoni ta' dawk li wettqu r-reat;

85.  Ifakkar li, skont id-Direttiva 2011/36/UE, l-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu u jaħdmu mill-qrib mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, b'mod partikolari f'inizjattivi ta' tfassil, ta' kampanji ta' informazzjoni u ta' sensibilizzazzjoni, programmi ta' riċerka u edukazzjoni u fit-taħriġ, kif ukoll fil-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-impatt ta' miżuri kontra t-traffikar; jinnota barra minn hekk li l-NGOs għandhom jassistu wkoll fir-rigward tal-identifikazzjoni bikrija, għall-assistenza u l-appoġġ għall-vittmi; jinsisti li l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-NGOs huma protetti minn ritaljazzjonijiet, theddid, u intimidazzjonijiet u saħansitra aktar meta huma eżentati minn prosekuzzjonijiet kriminali meta dawn jassistu lill-vittmi tat-traffikar li jkunu jinsabu f'sitwazzjoni irregolari;

86.  Jitlob lill-UE, lill-Istati Membri u lill-komunità internazzjonali jagħtu attenzjoni partikolari għall-kwistjoni ta' prevenzjoni u ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin f'ambjenti ta' kriżi umanitarja bħal diżastri naturali u kunflitti armati, sabiex titnaqqas il-vulnerabbiltà tal-vittmi għat-traffikanti u netwerks kriminali oħra; jenfasizza li tali protezzjoni għandha tingħata lil dawk kollha intitolati għaliha skont il-konvenzjonijiet internazzjonali u reġjonali;

87.  Jenfasizza l-fatt li l-persuni li jkunu obbligati jħallu d-djar abitwali tagħhom minħabba tibdil f'daqqa jew progressiv relatat mal-klima li jaffettwalhom ħajjithom jew il-kundizzjonijiet tal-għajxien tagħhom b'mod negattiv, għandhom riskju kbir li jisfaw vittmi tat-traffikar tal-bnedmin; jenfasizza li dan it-tip ta' mobbiltà tal-bniedem – relatat mat-tibdil fil-klima – għandu dimensjoni ekonomika qawwija li tinkludi t-telf tal-mezzi tal-għajxien u tnaqqis fl-introjtu tal-familji, u għalhekk teżisti theddida diretta li l-persuni kkonċernati jkunu vulnerabbli li jisfaw vittmi tax-xogħol furzat jew ta' skjavitù;

Il-politika tal-UE fuq it-traffikar tal-bnedmin fl-azzjoni esterna tagħha

88.  Jirrikonoxxi u jappoġġja l-ħidma tal-Koordinatur tal-UE Kontra t-Traffikar intiż biex tittejjeb il-koordinazzjoni u l-koerenza fost l-istituzzjonijiet tal-UE, l-aġenziji u l-Istati Membri ma' pajjiżi terzi u atturi internazzjonali u jħeġġeġ lill-Koordinatur jiżviluppa aktar azzjoni konġunta u miżuri konkreti fost l-UE, l-Istati Membri, il-pajjiżi terzi u l-atturi internazzjonali biex jistabbilixxu kooperazzjoni aktar koerenti u effiċjenti fit-twaqqif ta' sistemi li jidentifikaw, jipproteġu u jagħtu assistenza lill-vittmi tat-traffikar, biex isaħħu l-prevenzjoni tat-traffikar tal-bnedmin, u biex iżidu l-prosekuzzjoni tat-traffikanti u jistabbilixxu netwerk kapaċi jindirizza t-tħassib emerġenti;

89.  Iħeġġeġ lill-UE tagħmel l-isforzi meħtieġa fil-livell internazzjonali biex tipprevjeni u trażżan il-kummerċ tal-iskjavi, toħloq, b'mod progressiv u mill-aktar fis possibbli, it-tneħħija sħiħa tal-iskjavitù fil-forom kollha tagħha;

90.  Iqis li huwa essenzjali li l-istrateġiji mmirati lejn il-prevenzjoni ta' traffikar tal-bnedmin jindirizzaw il-fatturi ta' faċilitar u l-kawżi u ċ-ċirkostanzi sottostanti għal dan il-fenomenu u jsegwu approċċ integrat li jgħaqqad flimkien diversi atturi, mandati u perspettivi, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-livell internazzjonali; huwa tal-fehma li l-istrateġiji ta' prevenzjoni għandhom jinkludu azzjonijiet li jindirizzaw faqar, oppressjoni, nuqqas ta' rispett għad-drittijiet tal-bniedem, kunflitti armati u l-inugwaljanzi ekonomiċi u soċjali, u għandhom ikunu mmirati lejn it-tnaqqis tal-vulnerabbiltà ta' vittmi potenzjali, l-iskoraġġiment tat-talba għas-servizzi provduti mill-persuni traffikati, li tista' wkoll titqies bħala waħda mill-kawżi sottostanti, iż-żieda tal-edukazzjoni pubblika u l-qerda tal-korruzzjoni tal-uffiċjali pubbliċi; jistieden ukoll lill-istati kollha jimplimentaw b'mod effettiv l-obbligi tagħhom li jirriżultaw mill-Protokoll ta' Palermo;

91.  Jistieden lill-Istati Membri jirratifikaw l-istrumenti internazzjonali rilevanti kollha, il-ftehimiet u l-obbligi ġuridiċi, inkluża l-Konvenzjoni ta' Istanbul, u jżidu l-isforzi tagħhom biex jagħmlu l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin iktar effettiva, ikkoordinata u koerenti; iħeġġeġ lill-UE titlob ir-ratifika tal-istrumenti internazzjonali rilevanti kollha;

92.  Jistieden lir-rappreżentanti tal-UE jagħtu attenzjoni partikolari għat-traffikar tal-bnedmin fid-djalogu politiku tal-UE ma' pajjiżi terzi, u anki permezz tal-programmi ta' kooperazzjoni tagħha u fi ħdan fora multilaterali u reġjonali, anki permezz ta' dikjarazzjonijiet pubbliċi;

93.  Jistieden lill-UE tirrevedi l-programmi ta' assistenza tagħha fir-rigward tat-traffikar tal-bnedmin, trendi l-finanzjament aktar immirat u tagħmel it-traffikar tal-bnedmin ambitu ta' kooperazzjoni fih innifsu; f'dan il-kuntest iħeġġeġ iż-żieda ta' riżorsi għal servizzi li għandhom x'jaqsmu ma' traffikar tal-bnedmin fi ħdan l-istituzzjonijiet tal-UE; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tevalwa mill-ġdid regolarment il-lista tagħha ta' pajjiżi prijoritarji, inklużi l-kriterji tal-għażla, sabiex ikun żgurat li tirrifletti r-realtajiet fuq il-post u biex tagħmilhom aktar flessibbli u adattabbli għaċ-ċirkostanzi li qed jinbidlu u t-tendenzi emerġenti;

94.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, meta jsaħħu l-miżuri ġuridiċi kontra t-traffikar tal-bnedmin, iwessgħu wkoll id-definizzjoni tat-traffikar tal-bnedmin permezz tal-introduzzjoni ta' referenzi għall-mezzi ġodda ta' traffikar fl-ambitu tagħha;

95.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jimplimentaw azzjonijiet relatati mal-ġlieda kontra t-traffikar fil-Pjan ta' Azzjoni attwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija u b'mod konformi mal-Istrateġija tal-UE lejn il-qerda tat-traffikar tal-bnedmin;

96.  Jitlob lill-Kummissjoni tivvaluta l-ħtieġa ta' reviżjoni possibbli tal-mandat tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Ewropew futur bil-għan li tintegra fil-kompetenzi tiegħu, ladarba jiġi stabbilit, il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin;

97.  Jitlob li l-politika tal-UE kontra t-traffikar tal-bnedmin issir aktar effikaċi billi tkun integrata b'mod aktar profond fi ħdan l-istrateġiji usa' tal-UE dwar is-sigurtà, l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, it-tkabbir ekonomiku, iċ-ċibersigurtà, il-migrazzjoni u r-relazzjonijiet esterni;

98.  Jistieden lill-istituzzjonijiet kollha tal-UE u lill-Istati Membri jsegwu politika koerenti kemm internament kif ukoll esternament billi jqiegħdu, f'konformità mal-valuri fundamentali tal-Unjoni, id-drittijiet tal-bniedem fiċ-ċentru tar-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiżi terzi kollha u jisfruttaw, b'mod partikulari, ir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali, bħala mezz ta' lieva;

99.  Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li d-drittijiet tal-bniedem, l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin jibqgħu fil-qalba tal-politiki ta' żvilupp tal-UE u tas-sħubiji ma' pajjiżi terzi; jistieden lill-Kummissjoni tintroduċi miżuri li jqisu l-ġeneru meta jinħolqu politiki ġodda ta' żvilupp u fir-reviżjoni tal-politiki eżistenti;

100.  Jenfasizza li l-emanċipazzjoni ekonomika u soċjali tan-nisa u l-bniet tnaqqas il-vulnerabbiltà tagħhom li jsiru vittmi, u jistieden lill-Kummissjoni tkompli l-azzjoni mmirata tagħha lejn l-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-attivitajiet ta' żvilupp kollha u lejn l-iżgurar li din tibqa' flimkien mad-drittijiet tan-nisa fuq l-aġenda matul id-djalogu politiku ma' pajjiżi terzi;

101.  Jenfasizza l-importanza tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, b'mod partikulari l-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli 5.2 li jitlob l-eliminazzjoni tal-forom kollha ta' vjolenza fuq in-nisa u l-bniet fl-isfera pubblika kif ukoll f'dik privata, inklużi t-traffikar u l-isfruttament sesswali u tipi oħra ta' sfruttament;

102.  Jistieden lill-UE tagħti appoġġ lill-pajjiżi terzi fl-isforzi tagħhom li jżidu l-identifikazzjoni tal-vittmi, l-assistenza lill-vittmi u l-integrazzjoni mill-ġdid tal-vittmi u l-prosekuzzjonijiet għat-traffikar tal-bnedmin, permezz tal-istabbiliment u l-implimentazzjoni ta' leġiżlazzjoni xierqa, u l-armonizzazzjoni ta' definizzjonijiet ġuridiċi, proċeduri u kooperazzjoni f'konformità mal-istandards internazzjonali;

103.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-persunal tal-infurzar tal-liġi, inklużi dawk ta' aġenziji bħall-Frontex, l-Europol, u l-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil, kif ukoll uffiċjali oħra li jistgħu jiġu f'kuntatt ma' vittmi jew vittmi potenzjali tat-traffikar tal-bnedmin, jingħataw taħriġ adegwat sabiex ikunu jistgħu jittrattaw każijiet ta' traffikar tal-bnedmin, b'perspettiva intersettorjali integrata, b'enfasi fuq il-bżonnijiet speċjali ta' nisa u tfal ittraffikati, u gruppi oħra f'sitwazzjonijiet vulnerabbli bħar-Roma u r-rifuġjati u dwar kif jistgħu jiġu pprovduti inċentivi u protezzjoni sħiħa tal-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin u għal oħrajn biex jirrappurtaw it-traffikanti;

104.  Iqis li l-identifikazzjoni tal-vittmi tat-traffikar li jkunu ġejjin minn pajjiżi terzi għandha ssir kmieni kemm jista' jkun fin-netwerk u li l-isforzi għandhom għalhekk jiġu msaħħa fil-fruntieri biex il-vittmi jiġu identifikati hekk kif jidħlu fl-EU; jistieden lill-Istati Membri jaħdmu ma' pajjiżi terzi sabiex itejbu l-linji gwida eżistenti li jistgħu jgħinu lis-servizzi konsulari u l-gwardjani tal-fruntiera fl-identifikazzjoni tal-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, u jenfasizza f'dan ir-rigward l-importanza tal-iskambju tal-aħjar prattiki, b'mod partikolari fir-rigward tal-intervisti fil-fruntieri; jenfasizza wkoll il-ħtieġa li l-gwardjani tal-fruntieri u l-gwardjani tal-kosta jkollhom aċċess għall-bażijiet ta' data tal-Europol;

105.  Jistieden lill-Istati Membri jtejbu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi sabiex jiġu miġġielda l-forom kollha tat-traffikar tal-bnedmin, b'attenzjoni partikolari għad-dimensjoni tal-ġeneru tat-traffikar tal-bnedmin biex b'mod speċifiku jiġu miġġielda ż-żwieġ tat-tfal, l-isfruttament sesswali tan-nisa u l-bniet u t-turiżmu sesswali; jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE jirduppjaw l-isforzi taħt il-Proċess ta' Kartum billi jżidu aktar proġetti speċifiċi u jiżguraw il-parteċipazzjoni attiva ta' numru akbar ta' pajjiżi.

106.  Jitlob li l-Kummissjoni, il-Kunsill u s-SEAE, fin-negozjati tagħhom ma' pajjiżi terzi għal ftehimiet internazzjonali, ftehimiet ta' riammissjoni u ftehimiet ta' kooperazzjoni, jenfasizzaw il-ħtieġa li l-pajjiżi terzi jikkumbattu b'mod effettiv it-traffikar tal-bnedmin, iżidu l-prosekuzzjonijiet għal min iwettaq ir-reati u jsaħħu l-protezzjoni għall-vittmi;

107.  Iħeġġeġ lill-UE tiffoka l-isforzi tagħha b'mod effikaċi kemm fuq l-indirizzar tat-traffikar tal-bnedmin kif ukoll fuq il-ġlieda kontra l-faċilitazzjoni ta' dħul klandestin ta' persuni; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jinvestu fl-identifikazzjoni tal-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin fost ir-refuġjati u l-migranti u fost il-vittmi ta' ksur u abbuż bħala parti minn operazzjonijiet ta' faċilitazzjoni ta' dħul klandestin ta' persuni, ikkontrollati minn netwerks kriminali;

108.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' ħidma ta' tħejjija u taħriġ għall-missjonijiet internazzjonali tal-pulizija ċivili kif ukoll it-taħriġ tad-diplomatiċi, l-uffiċjali ta' kollegament, l-uffiċjali ta' kooperazzjoni konsulari u ta' żvilupp sabiex tittejjeb l-identifikazzjoni tal-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin; iqis li t-taħriġ għal dawn il-gruppi huwa neċessarju, għaliex ħafna drabi dawn huma l-ewwel punt ta' kuntatt għall-vittmi tat-traffikar, u li għandha tittieħed azzjoni biex ikun żgurat li dawn l-uffiċjali jkollhom aċċess għal materjal adegwat biex jgħarrfu lill-persuni f'riskju li jkunu saru vittmi tat-traffikar;

109.  Ifakkar li l-introduzzjoni fis-7 ta' Ottubru 2015 tat-tieni fażi tal-EUNAVFOR MED, magħrufa wkoll bħala operazzjoni Sophia, għamlitha possibbli li tittieħed azzjoni konkreta kontra t-traffikar tal-bnedmin peress li din tawtorizza l-imbark, it-tfittxija, il-qbid u d-devjazzjoni, fl-ibħra miftuħa, ta' bastimenti suspettati li qed jintużaw għall-faċilitazzjoni ta' dħul klandestin ta' persuni jew ta' traffikar tal-bnedmin; Ifakkar li s'issa, 48 faċilitatur ta' dħul klandestin ta' persuni u traffikant suspettat ġew arrestati u jinsabu f'idejn is-sistema ġuridika Taljana; jistieden lill-UE tkompli u żżid l-operazzjonijiet tagħha fil-Mediterran;

110.  Jitlob lill-UE issib soluzzjonijiet tanġibbli rigward rotot regolari, sikuri u li ma jagħtux lok għal sfruttament lejn l-UE għall-migranti u r-refuġjati; Ifakkar lill-Istati Membri u l-UE li huma għandhom jikkonformaw mad-dritt internazzjonali, inkluż il-prinċipju ta' non-refoulement, fil-politiki kollha tagħhom u, b'mod partikolari, dawk dwar il-migrazzjoni; ifakkar li għandhom ikunu ggarantiti ritorn sikur u volontarju għal persuni traffikati mill-istat li jirċevihom u l-istat ta' oriġini, u alternattivi ġuridiċi f'każijiet ta' fejn ir-ripatrijazzjoni tista' toħloq riskju għas-sigurtà tagħhom u/jew tal-familji tagħhom; isostni li l-istat li jirċevihom u l-istat ta' oriġini għandhom jiggarantixxu l-kundizzjonijiet neċessarji ta' sigurtà u r-reintegrazzjoni għall-vittmi wara r-ritorn;

111.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jirrispettaw il-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti u l-prinċipji tad-dritt fil-qasam tal-asil.

112.  Jistieden lill-UE tippromwovi programmi li jappoġġjaw l-inklużjoni tal-migranti u r-rifuġjati bl-involviment ta' atturi ewlenin minn pajjiżi terzi, u wkoll ta' medjaturi kulturali, biex ikunu ta' għajnuna ħalli jiżdied il-livell ta' għarfien tal-komunitajiet dwar it-traffikar u jagħmluhom aktar reżiljenti għall-infiltrazzjoni tal-kriminalità organizzata;

113.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħmlu sforzi biex jiġu protetti u jinstabu r-rifuġjati jew il-migranti kollha, partikolarment it-tfal, li għebu wara l-wasla tagħhom fit-territorju Ewropew;

114.  Ifaħħar l-azzjoni tal-Europol b'mod partikolari fil-qafas tal-Focal Point Twins fl-identifikazzjoni ta' persuni li jmorru f'pajjiżi terzi bil-għan li jwettqu abbużi fuq it-tfal; jistieden lill-Istati Membri jikkooperaw mal-Europol billi jiżguraw skambju sistematiku u rapidu ta' data;

115.  Ifakkar li qabel ma tikkonkludi ftehim ta' liberalizzazzjoni ta' viżi, il-Kummissjoni għandha tivvaluta r-riskji li joħloq il-pajjiż terz ikkonċernat b'mod partikolari fil-qasam tal-immigrazzjoni illegali; jinsisti fuq il-fatt li n-netwerks tat-traffikar jistgħu jużaw ukoll ir-rotot legali ta' migrazzjoni; jitlob għaldaqstant lill-Kummissjoni tinkludi l-kooperazzjoni effettiva tal-pajjiżi terzi rilevanti fir-rigward tat-traffikar fost il-kriterji li jridu jiġu ssodisfati għal kwalunkwe ftehim ta' liberalizzazzjoni ta' viżi;

116.  Jirrimarka li l-UE teħtieġ approċċ leġiżlattiv vinkolanti u mandatorju għar-risistemazzjoni, kif spjegat fl-aġenda tal-Kummissjoni għall-migrazzjoni; jirrimarka li l-ammissjoni umanitarja tista' tintuża biex tikkumplimenta r-risistemazzjoni sabiex tagħti protezzjoni urġenti, ħafna drabi fuq bażi temporanja, lil dawk l-aktar vulnerabbli fejn meħtieġ, pereżempju lill-minuri mhux akkumpanjati jew lir-rifuġjati b'diżabbiltà, jew lil dawk li jeħtieġu evakwazzjoni medika urġenti;

117.  Jistieden lill-UE tikkondividi ma' pajjiżi terzi t-twaqqif ta' sistema standardizzata għall-ġbir ta' data kwalitattiva u kwantitattiva u l-analiżi tat-traffikar tal-bnedmin biex jiġi żviluppat mudell komuni jew għall-inqas komparabbli fl-UE u f'pajjiżi terzi għall-ġbir u l-analiżi ta' data relatata mal-aspetti kollha tat-traffikar tal-bnedmin; jisħaq fuq il-bżonn għal allokazzjoni ta' fondi suffiċjenti għall-ġbir tad-data u r-riċerka dwar it-traffikar tal-bnedmin;

118.  Jinkoraġġixxi lill-UE tiżviluppa strateġija ġdida wara l-2016 kontra t-traffikar b'dimensjoni esterna aktar b'saħħitha u aktar immirata, li tagħti iktar prijorità lis-sħubijiet li qed jiżviluppaw mas-soċjetà ċivili lokali fil-pajjiżi terzi ta' oriġini, ta' transitu u ta' destinazzjoni, il-gvernijiet u s-settur privat u tindirizza l-aspetti finanzjarji u ekonomiċi tat-traffikar;

o
o   o

119.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi-President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u lid-Delegazzjonijiet tal-UE.

(1) Testi adottati, P8_TA(2015)0470.
(2) Ara p. 23 tar-rapport tal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni (IOM), "Counter Trafficking and Assistance to Vulnerable Migrants Annual Report of Activities 2011" (Rapport Annwali tal-Attivitajiet ta' Kontra t-Traffikar u ta' Assistenza lill-Migranti Vulnerabbli 2011").

Avviż legali