Показалец 
Приети текстове
Сряда, 6 юли 2016 г. - СтрасбургОкончателна версия
Участие на Азербайджан в програми на Съюза ***
 Проект на коригиращ бюджет № 2/2016 г.: излишък от финансовата 2015 година
 Високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза ***II
 Етикетиране на енергийната ефективност ***I
 Европейска гранична и брегова охрана ***I
 Европейска агенция по морска безопасност ***I
 Агенция на Общността за контрол на рибарството***I
 Секретариат на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) ***I
 Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014—2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията
 Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2)
 Полезни взаимодействия между структурните фондове и „Хоризонт 2020“
 Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г.
 Решението на Япония да възобнови китолова през сезона 2015-2016 г.

Участие на Азербайджан в програми на Съюза ***
PDF 454kWORD 62k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2016 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Азербайджан, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Азербайджан за общите принципи за участието на Република Азербайджан в програми на Съюза (05616/2014 – C8-0043/2014 – 2013/0420(NLE))
P8_TA(2016)0301A8-0210/2016

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (05616/2014),

—  като взе предвид проекта на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Азербайджан, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Азербайджан за общите принципи за участието на Република Азербайджан в програми на Съюза (05618/2014),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 212 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на ЕС (C8–0043/2014),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8–0210/2016),

1.  Дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Азербайджан.


Проект на коригиращ бюджет № 2/2016 г.: излишък от финансовата 2015 година
PDF 467kWORD 72k
Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2016 г. относно позицията на Съвета относно проект за коригиращ бюджет № 2/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година: Вписване на излишъка от финансовата 2015 година (09586/2016 – C8-0225/2016 – 2016/2051(BUD))
P8_TA(2016)0302A8-0212/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, приет окончателно на 25 ноември 2015 г.(2),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(3),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

—  като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(5),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 2/2016, приет от Комисията на 15 април 2016 г. (COM(2016)0227),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 2/2016, приета от Съвета на 17 юни 2016 г. и предадена на Европейския парламент на същия ден(09586/2016 – C8-0225/2016),

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0212/2016),

А.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 2/2016 цели вписването в бюджета за 2016 г. на излишъка от финансовата 2015 година, възлизащ на 1 349 милиона евро;

Б.  като има предвид, че основните елементи на този излишък са положителният резултат по отношение на приходите, в размер на 980 милиона евро, икономията на разходи, в размер на 187 милиона евро, и курсовите разлики, в размер на 182 милиона евро;

В.  като има предвид, че в приходната част двата основни елемента са лихвите за просрочени плащания и глобите (180 милиона евро) и положителния резултат на собствените ресурси (1 071 милиона евро), от който се изважда отрицателният резултат от излишъците, салдата и корекциите (– 537 милиона евро);

Г.  като има предвид, че в разходната част непълното усвояване на бюджетните кредити за раздел III е сравнително ниско (78 милиона евро в преноси за 2015 г. и 14 милиона евро в преноси за 2014 г.), докато за другите институции то възлиза на 94 милиона евро;

Д.  като има предвид, че високата степен на усвояване в раздел III подчертава натиска върху бюджетните кредити за плащания, който продължи да бъде основно предизвикателство през 2015 г. и който се очаква да се появи отново през последните години от настоящата Многогодишна финансова рамка (МФР);

1.  Приема за сведение представения от Комисията проект на коригиращ бюджет № 2/2016, който е посветен изцяло на вписването в бюджета на излишъка от 2015 г. в размер на 1349 милиона евро, в съответствие с член 18 от Финансовия регламент и позицията на Съвета по проекта на коригиращ бюджет;

2.  Отбелязва, че приемането на проект на коригиращ бюджет № 2/2016 ще намали дела на вноските от БНД на държавите членки в бюджета на Съюза през 2016 г. с 1349 милиона евро; призовава отново държавите членки да използват постъпилите обратно средства, за да спазят обещанията си по отношение на кризата с бежанците и да направят вноските си в двата специални доверителни фонда на Съюза равностойни на вноската на Съюза; отбелязва със загриженост, че през пролетта на 2016 г. държавите членки са внесли едва 82 милиона евро в доверителния фонд за Африка и 69 милиона евро в доверителния фонд „Мадад“ в отговор на кризата в Сирия, като същевременно вноските на Съюза възлизат съответно на 1,8 милиарда евро и повече от 500 милиона евро;

3.  Настоява, че вместо да се коригира вноската на база БНД, следва да бъде възможно всеки евентуален излишък в бюджета на Съюза, в резултат на непълно усвояване на бюджетни кредити или на глоби, наложени на дружества за нарушения на правото на Съюза в областта на конкуренцията, да може да се използва отново за покриване на финансови потребности на бюджета, особено в контекста на недостиг за плащания; очаква този въпрос да бъде уреден в рамките на преразглеждането на МФР;

4.  Одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2016;

5.  Възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 2/2016 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

6.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Сметната палата и на националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) OВ L 48, 24.2.2016 г.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.


Високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза ***II
PDF 458kWORD 63k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2016 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))
P8_TA(2016)0303A8-0211/2016

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (05581/1/2016 – C8‑0188/2016),

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 22 май 2013 г.(1),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2013)0048),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 76 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0211/2016),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Съвета, на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 271, 19.9.2013 г., стр. 133.
(2) Приети текстове от 13.3.2014 г., P7_TA(2014)0244.


Етикетиране на енергийната ефективност ***I
PDF 859kWORD 404k
Изменения, приети от Европейския парламент на 6 юли 2016 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на нормативна рамка за етикетиране на енергийната ефективност и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))(1)
P8_TA(2016)0304A8-0213/2016

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Европейският съюз се е ангажирал с изграждането на Енергиен съюз и с провеждането на насочена към бъдещето политика в областта на климата. Енергийната ефективност представлява съществен елемент на Рамката на политики в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г. и има ключово значение за постигането на умерено енергопотребление.
(1)  Европейският съюз се е ангажирал с изграждането на Енергиен съюз и с провеждането на насочена към бъдещето политика в областта на енергетиката и климата. Енергийната ефективност представлява съществен елемент на Рамката на политики в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г. и има ключово значение за постигането на умерено енергопотребление и ограничаването на емисиите на парникови газове.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Етикетирането на енергийната ефективност дава възможност на потребителите да правят информиран избор във връзка с енергопотреблението на продуктите и по този начин насърчава иновацията.
(2)  Етикетирането на енергийната ефективност дава възможност на потребителите да правят информиран избор във връзка с ефективността и устойчивостта на продуктите, свързани с енергопотреблението, и по този начин осигурява значителен принос за икономията на енергия и за намаляване на разходите за енергия, като същевременно насърчава иновациите и инвестициите в производството на продукти с по-голяма енергийна ефективност.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Уместно е Директива 2010/30/ЕС да бъде заменена с регламент, който да има същия обхват, но да включва промени в някои от разпоредбите, с цел да бъде изяснено и актуализирано тяхното съдържание. Подходящият правен инструмент е регламентът, тъй като с него се определят ясни и подробни правила, без да има възможност за различаващо се транспониране от страна на държавите членки и се осигурява по-висока степен на хармонизиране в рамките на ЕС. Наличието на хармонизирана регулаторна рамка на равнището на ЕС вместо на равнището на държавите членки води до намаление на разходите на производителите и осигурява равноправни условия. Хармонизирането в рамките на целия ЕС осигурява свободното движение на стоки в единния пазар.
(4)  Уместно е Директива 2010/30/ЕС да бъде заменена с регламент, който да има същия обхват, но да включва промени в някои от разпоредбите, с цел да бъде изяснено и актуализирано тяхното съдържание, като се взема под внимание бързият технологичен напредък, постигнат през последните години в областта на енергийната ефективност на продуктите. Подходящият правен инструмент е регламентът, тъй като с него се определят ясни и подробни правила, без да има възможност за различаващо се транспониране от страна на държавите членки и се осигурява по-висока степен на хармонизиране в рамките на ЕС. Наличието на хармонизирана регулаторна рамка на равнището на ЕС вместо на равнището на държавите членки води до намаление на разходите на производителите по цялата верига за създаване на стойност и осигурява равноправни условия. Хармонизирането в рамките на целия ЕС осигурява свободното движение на стоки в единния пазар.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
(4a)   Целесъобразно е продуктите втора употреба да бъдат освободени от действието на настоящия регламент, включително и всички продукти, пуснати в експлоатация, преди да бъдат пуснати на пазара за втори или следващ път.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 4 б (ново)
(4б)   Тъй като енергопотреблението на превозни средства за лица или стоки е уредено пряко или непряко от други законодателни актове и политики на Съюза, е целесъобразно те да останат извън обхвата на настоящия регламент. Това изключение включва превозните средства, чийто мотор остава на едно и също място по време на движение, като например асансьори, ескалатори и конвейерни ленти.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Подобряването на ефективността на свързаните с енергопотреблението продукти посредством информиран избор от страна на потребителите е от полза за икономиката на ЕС като цяло, предизвиква иновация и ще допринесе за постигане на целите на ЕС за енергийна ефективност съответно за 2020 и 2030 г. Също така, то ще даде възможност на потребителите да постигнат парични икономии.
(7)  Подобряването на ефективността на свързаните с енергопотреблението продукти посредством информиран избор от страна на потребителите и повишена обществена осведоменост е от полза за икономиката на ЕС като цяло, то намалява търсенето на енергия и пести пари от разходите за електроенергия. То допринася също така за енергийната сигурност, осигурява стимули за научните изследвания, иновациите и инвестициите в енергийна ефективност и позволява на отраслите, които разработват и произвеждат продукти с много голяма енергийна ефективност, да получат конкурентно предимство. То допринася също така за постигане на целите на ЕС за енергийна ефективност съответно за 2020 и 2030 г., както и целите на Съюза по отношение на околната среда и климата.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)   В заключенията на Европейския съвет от 23 и 24 октомври 2014 г. е поставена индикативна цел на равнището на ЕС за подобрение на енергийната ефективност в 2030 г. с поне 27 % в сравнение с прогнозните стойности за бъдещото енергопотребление. Тази цел ще бъде преразгледана през 2020 г., с оглед евентуално да се зададе подобрение на равнището на ЕС в размер на 30 %. Също така, в заключенията е зададена обвързваща цел за ЕС за намаление до 2030 г. на собствените емисии на парникови газове с 40 % в сравнение с количествата от 1990 г., включително и съответно намаление с 30 % в секторите, които са извън обхвата на Схемата за търговия с емисии.
заличава се
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Осигуряването на точна, релевантна и сравнима информация относно специфичната консумация на енергия на свързаните с енергопотреблението продукти улеснява консуматора да избере продукти, консумиращи по време на употребата им по-малко енергия и други съществени ресурси. Стандартният задължителен етикет е ефективно средство за предоставяне на потенциалните консуматори на сравнима информация за консумацията на енергия на свързаните с енергопотреблението продукти. Той следва да бъде допълнен от информационен лист за продукта. Етикетът следва да бъде лесно разпознаваем, прост и кратък. За тази цел съществуващата скала с цветове от тъмнозелен до червен следва да се запази като основно средство за информиране на крайните потребителите относно енергийната ефективност на продуктите. Най-ефективна за потребителите се оказа класификацията с използване на буквите от A до G. В ситуациите, при които поради мерките за екопроектиране по Директива 2009/125/ЕО продуктите вече не могат да попадат в класовете „F“ и „G“, тези класове следва да не присъстват върху етикета. В изключителни случаи това следва да се прилага също и за класовете „D“ и „Е“, въпреки че такава ситуация е малко вероятно да настъпи, като се има предвид че етикетът ще подлежи на преобразуване на скалата след като мнозинството от моделите продукти попаднат в най-горните два класа.
(9)  Осигуряването на точна, релевантна, проверима и сравнима информация относно специфичната консумация на енергия на свързаните с енергопотреблението продукти улеснява консуматора да избере продукти, консумиращи по време на употребата им по-малко енергия и други съществени ресурси, с цел да се постигнат определени резултати и оттам – да се намалят разходите, свързани с жизнения цикъл. Стандартният задължителен етикет е ефективно средство за предоставяне на потенциалните консуматори на сравнима информация за енергийната ефективност и абсолютната консумация на енергия на свързаните с енергопотреблението продукти. Той следва да бъде допълнен от информационен лист за продукта, наричан в делегираните актове, приети съгласно Директива 2010/30/ЕС, „продуктов фиш“, който може да бъде предоставян по електронен път. Етикетът следва да бъде кратък, основан на правилна методология за измерване и изчисляване, и да бъде лесно разпознаваем и разбираем. За тази цел определената скала с цветове на етикета от тъмнозелено до червено следва да се запази като основно средство за информиране на крайните потребителите относно енергийната ефективност на продуктите. Най-ефективна за потребителите се оказа познатата класификация с използване на буквите от A до G. Нейното единно прилагане за различните групи продукти следва да подобри прозрачността и разбирането сред потребителите. В ситуациите, при които поради мерките за екопроектиране по Директива 2009/125/ЕО продуктите вече не могат да попадат в класовете „F“ и „G“, тези класове следва все пак да присъстват върху етикета, обозначени с тъмнозелен цвят, за да се поддържа една-единствена скала от A до G за всички групи продукти. В тази връзка скалата с цветове на етикета от тъмнозелено до червено следва да се запази за другите по-горни класове и да се прилага само за нови продуктови единици, пускани на пазара.
_______________
1a Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10).
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Напредъкът в цифровата технология дава възможност за алтернативни начини за предоставяне и показване на етикетите по електронен път, като например в Интернет, но също и на електронни монитори в магазините. С цел възползване от този технически прогрес, в настоящия регламент следва да се разреши използването на електронни етикети в замяна или като допълнение на етикетите върху материален носител. В случаите, при които не е възможно излагане на енергийния етикет, като например при някои форми на продажба от разстояние, както и в рекламите и техническите промоционални материали, на потенциалните потребители следва да се дава информация поне за енергийния клас на продукта.
(10)  Напредъкът в цифровата технология дава възможност за алтернативни начини за предоставяне и показване на етикетите по електронен път, като например в Интернет, но също и на електронни монитори в магазините. С цел възползване от този технически прогрес, в настоящия регламент следва да се разреши използването на електронни етикети като допълнение към разпечатаните енергийни етикети. Това не засяга задължението на доставчика да поставя на всяка единица продукт разпечатан етикет за търговеца. В случаите, при които не е възможно излагане на енергийния етикет, на потенциалните потребители следва да се предоставя информация най-малко за енергийния клас на модела на продукта. Делегираните актове за определени групи продукти могат също да въвеждат алтернативни разпоредби за представянето на етикета за малки продукти, както и за това кога идентични продукти могат да се излагат заедно в големи количества.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Производителите реагират на енергийните етикети като създават все по-ефективни продукти. Това техническо развитие води до продукти, намиращи се главно в най-високите класове на енергийния етикет. За да могат потребителите да правят адекватно сравнение, нужно е да има допълнително разграничаване на продуктите, което води до необходимост от преобразуване на скалата на етикетите. Подходящ по отношение на честотата на такова преобразуване на скалата би бил период от около десет години, като се има предвид необходимостта да се избягва прекомерно натоварване на производителите. Поради това в настоящия регламент следва да се формулират подробни разпоредби относно преобразуването на скалата, с цел постигане на максимална правна сигурност за доставчиците и търговците. Скалата за етикета следва да се преобразува така, че най-високите класове първоначално да са празни, за да се насърчава техническият прогрес и да се дава възможност за разработване и признаване на още по-ефективни продукти. При преобразуването на скалата на даден етикет следва да се избягва пораждането на объркване сред потребителите, като за тази цел всички съответни енергийни етикети следва да бъдат подменяни в рамките на кратък период от време.
(11)  Производителите реагират на енергийните етикети, като разработват и пускат на пазара все по-ефективни продукти. Наред с това, те спират производството на по-малко ефективни продукти, стимулирани от законодателството на Съюза, свързано с екопроектирането. Това техническо развитие води до модели на продукти, намиращи се главно в най-високите класове на енергийния етикет. За да могат потребителите да правят адекватно сравнение, нужно е да има допълнително разграничаване на продуктите, което води до необходимост от преобразуване на скалата на етикетите. По отношение на честотата на такова преобразуване на скалата би било желателно определянето на период от около десет години, предвид необходимостта да се избягва прекомерно натоварване на производителите и търговците, като се обърне специално внимание на малките предприятия. При този подход следва да се избягва излишно или неефективно преобразуване на скалата, което ще нанесе вреди както на производителите, така и на потребителите. Поради това в настоящия регламент следва да се формулират подробни разпоредби относно преобразуването на скалата, с цел постигане на максимална правна сигурност за доставчиците и търговците. Преди всяко преобразуване на скалата Комисията следва да извърши щателно подготвително проучване. В зависимост от групата продукти и въз основа на изчерпателна оценка на нейния потенциал, скалата за етикета следва да се преобразува така, че горната й част да е празна, за да се насърчава техническият прогрес и да се дава възможност за разработване и признаване на още по-ефективни модели на продукти. При преобразуването на скалата на даден етикет следва да се избягва пораждането на объркване сред потребителите, като за тази цел всички съответни енергийни етикети следва да бъдат подменяни в рамките на кратък и постижим период от време и етикетът следва да се оформя така, че да се разграничава лесно от стария етикет по своя външен вид, наред с провеждането на подходящи информационни кампании за потребителите, указващи ясно, че въвеждането на нова версия води до подобрена класификация на уредите.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)
(11a)   Настоящото развитие във връзка с етикетите, посочено в делегираните актове, приети съгласно Директива 2010/30/ЕС, поражда необходимостта от първоначално преобразуване на скалата на съществуващите етикети, с цел осигуряване на хомогенна скала от A до G, като етикетите се адаптират към изискванията на настоящия регламент.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  За да се запази доверието на потребителите в енергийния етикет, не следва да се позволява използването за свързани с енергопотреблението продукти на други етикети, които имитират енергийния етикет. Също така, не следва да се позволява и използването на етикети, марки, символи или надписи, които биха могли да заблудят или объркат потребителите по отношение на консумацията на енергия.
(14)  За да се запази доверието на потребителите в енергийния етикет, не следва да се позволява използването за свързани с енергопотреблението продукти на други етикети, които имитират енергийния етикет. Също така не следва да се позволяват други етикети, марки, символи или надписи, които не са ясно разграничени от етикета за енергийна ефективност и които биха могли да заблудят или объркат потребителите по отношение на консумацията на енергия или каквито и да е други характеристики, обхванати от съответния делегиран акт.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  С цел осигуряване на правна сигурност е необходимо да се поясни, че посочените в Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета21 правила за надзор на пазара в ЕС и за контрола на продуктите, въвеждани на пазара в ЕС, се отнасят и за свързаните с енергопотреблението продукти. Като се има предвид принципът за свободно движение на стоки, наложително е органите за надзор на пазара в държавите членки ефективно да си сътрудничат помежду си. Това сътрудничество в областта на енергийното етикетиране следва да бъде подпомагано от Комисията.
(15)  С цел осигуряване на правна сигурност е необходимо да се поясни, че посочените в Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета21 правила за надзор на пазара в ЕС и за контрола на продуктите, въвеждани на пазара в ЕС, се отнасят и за свързаните с енергопотреблението продукти. Като се има предвид принципът за свободно движение на стоки, наложително е органите за надзор на пазара в държавите членки ефективно да си сътрудничат помежду си чрез постоянен обмен на информация, по-специално във връзка с резултатите от изпитванията за оценка на съответствието на продуктите и последствията от тях. Освен това, митническите органи на държавите членки следва да участват в обмена на информация относно свързани с енергопотреблението продукти, внасяни от трети държави в Европейския съюз. Групите за административно сътрудничество (ADCO) по въпросите на екологосъобразното проектиране и енергийното етикетиране следва да бъдат подобрени и укрепени от Комисията като рамка за сътрудничество между органите за надзор на пазара.
__________________
__________________
21 ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30.
21 ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)
(15a)   За да се осигури по-ефективно наблюдение и лоялна конкуренция на пазара на Съюза и да се използват ограничените ресурси по възможно най-ефективен начин, националните органи за надзор на пазара следва да упражняват контрол за спазване на изискванията също така чрез изпитване на физически продукти и чрез Информационната и комуникационна система за надзор на пазара (ICSMS), с цел обмен на информация относно планирани и извършени проверки за изпитване на продукти, предоставяне на протоколите за изпитване и споделяне на резултатите от изпитванията, като по този начин се избягва двойно изпитване и се подготвя основата за създаването на регионални центрове за високи постижения за физическо изпитване на продуктите. Резултатите следва да се споделят, дори когато дадено изпитване не показва наличието на нарушение.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  С оглед да се улесни мониторингът на спазването на изискванията и за осигуряване на актуални пазарни данни за нуждите на регулаторния процес за преразглеждане на етикетите и информационните листове за конкретни продукти, доставчиците следва да предоставят информацията за съответствието на своите продукти с изискванията по електронен път, в създадена от Комисията база данни. Информацията следва да бъде публично достъпна, така че да е на разположение на потребителите и да се даде възможност на търговците да получават етикетите по алтернативен път. Органите за надзор на пазара следва да имат достъп до информацията в базата данни.
(16)  Без да се засяга задължението на държавите членки за надзор на пазара, с оглед да се създаде полезен инструмент за потребителите, да се улесни мониторингът на спазването на изискванията и за осигуряване на актуални пазарни данни за нуждите на регулаторния процес за преразглеждане на етикетите и информационните листове за конкретни продукти, доставчиците следва да предоставят изискваната информация за съответствието на продуктите с изискванията по електронен път в създадена и поддържана от Комисията база данни. Част от информацията, предназначена за потребителите, следва да бъде публично достъпна на публичния интерфейс на продуктовата база данни. Тази информация следва да бъде предоставена под формата на данни със свободен достъп, за да могат разработчиците на приложения и други инструменти за сравнение да ползват тази информация. Лесният пряк достъп до публичния интерфейс на продуктовата база данни следва да се улесни чрез динамичен код за бързо реагиране (QR) или други ориентирани към потребителите инструменти, включени в разпечатания етикет. Доставчиците следва да предоставят допълнителна информация относно съответствието на интерфейса на продуктовата база данни както на органите за надзор на пазара, така и на Комисията. Базата данни следва да се регулира чрез строги правила за защита на данните. В случай на чувствителна техническа информация, органите за надзор на пазара следва да запазят правото си на достъп до информация, по целесъобразност, в съответствие със задължението на доставчиците за сътрудничество .
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)
(16a)   Комисията следва да създаде и поддържа онлайн портал, който да осигурява достъп на органите за надзор на пазара до подробна информация за продуктите на сървърите на доставчиците.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  Консумацията на енергия и други данни за продуктите, попадащи в обхвата на продуктово специфични изисквания съгласно настоящия регламент, следва да се измерват чрез използване на надеждни, точни и възпроизводими методи, съобразени с общопризнатото съвременно равнище на измервателните и изчислителните методи. В интерес на функционирането на вътрешноевропейския пазар е да има стандарти, които са хармонизирани на равнището на ЕС. В случай на отсъствие на публикувани стандарти към момента на въвеждането на продуктово специфични изисквания, Комисията следва да публикува в Официален вестник на Европейския съюз временни измервателни и изчислителни методи във връзка с тези продуктово специфични изисквания. Веднъж след като бъде публикувано позоваване на такъв стандарт в Официален вестник на Европейския съюз, неговото спазване ще дава презумпция за съответствие с тези продуктово специфични изисквания за измервателните методи, приети въз основа на настоящия регламент.
(19)  Абсолютната консумация на енергия и друга информация относно екологичните характеристики и показателите, попадащи в обхвата на продуктово специфични изисквания съгласно настоящия регламент, следва да се измерват в съответствие с хармонизирани стандарти и методи и чрез използване на надеждни, точни и възпроизводими методи, съобразени с общопризнатото съвременно равнище на измервателните и изчислителните методи. Тези методи и среда на изпитване за доставчиците и органите за надзор на пазара следва да бъдат възможно най-близки до реалното ползване на даден продукт от средностатистическия потребител и следва да бъдат достатъчно надеждни, за да възпират умишлено и неумишлено заобикаляне на правилата. Класът на енергийна ефективност следва да не се основава единствено на най-енергийно ефективните условия или екологичен режим, когато това не отразява поведението на средностатистическия потребител. Стойностите на допустимо отклонение и параметрите за незадължително изпитване следва да бъдат установени по такъв начин, че да не водят до значителни промени във връзка с повишаването на ефективността, които могат да променят класа на енергийна ефективност на продукта. Допустимите отклонения между резултатите от изпитванията и декларираните резултати следва да се ограничават до статистическата грешка при измерването. В случай на отсъствие на публикувани стандарти към момента на въвеждането на продуктово специфични изисквания, Комисията следва да публикува в Официален вестник на Европейския съюз временни измервателни и изчислителни методи във връзка с тези продуктово специфични изисквания. Веднъж след като бъде публикувано позоваване на такъв стандарт в Официален вестник на Европейския съюз, неговото спазване ще дава презумпция за съответствие с тези продуктово специфични изисквания за измервателните методи, приети въз основа на настоящия регламент.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Комисията следва да осигури работен план за преразглеждане на етикетите на конкретни продукти, включващ и индикативен списък на допълнителни свързани с енергопотреблението продукти, за които може да бъде въведен енергиен етикет. Изпълнението на работния план следва да започне с технически, екологичен и икономически анализ на съответната група продукти. В този анализ следва да се разглежда също и въпросът за допълнителната информация, включително възможността и разходите за предоставяне на потребителите на информация относно експлоатационните показатели на свързания с енергопотреблението продукт, като например относно неговата абсолютна консумация на енергия, дълготрайност или въздействие върху околната среда, в съответствие с целта за насърчаване на кръговратна икономика. Такава допълнителна информация следва да подобрява разбираемостта и ефективността на етикета за потребителите и да не води до никакво отрицателно въздействие върху тях.
(20)  Въз основа на обхвата на настоящия регламент Комисията следва да осигури дългосрочен работен план за преразглеждане на етикетите на конкретни продукти, включващ и индикативен списък на допълнителни свързани с енергопотреблението продукти, за които може да бъде въведен енергиен етикет, и следва да актуализира периодично този работен план. Комисията следва да информира ежегодно Европейския парламент и Съвета за напредъка във връзка с работния план.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)
(20a)   Изпълнението на работния план следва да започва с технически, екологичен и икономически анализ на съответната група продукти. В този анализ следва да се разглежда също така въпросът за допълнителната информация, включително възможностите и разходите за предоставяне на потребителите на точна информация относно експлоатационните показатели на свързания с енергопотреблението модел на продукт, като например разходи за жизнения цикъл, възможности за поправка, свързаност, рециклирано материално съдържание, дълготрайност, въздействие върху околната среда или индекс на комбинирана енергийна ефективност, в съответствие с целта за насърчаване на кръгова икономика. Тази допълнителна информация следва да подобрява разбираемостта и ефективността на етикета за потребителите и да не води до неблагоприятни последици за тях.
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 1 – параграфи 1 и 2
1.  С настоящия регламент се определя нормативна рамка относно посочването чрез етикетиране и в стандартна информация за продуктите на консумацията на енергия и на други ресурси от свързани с енергопотреблението продукти по време на тяхната употреба, както и на допълнителна информация относно свързаните с енергопотреблението продукти, с цел да се даде възможност на потребителите да избират по-ефективни продукти.
1.  С настоящия регламент се определя нормативна рамка, приложима за свързаните с енергопотреблението продукти, която им осигурява етикет за енергийна ефективност, абсолютна консумация на енергия и други екологични и експлоатационни характеристики. Тя позволява на потребителите да избират продукти с по-добра енергийна ефективност, с цел намаляване на тяхното потребление на енергия.
2.  Настоящият регламент не се отнася за:
2.  Настоящият регламент не се отнася за:
а)  Продукти втора употреба;
а)  Продукти втора употреба;
б)  Транспортни средства за хора и товари, различни от транспортните средства, задвижвани от стационарен мотор.
б)  Транспортни средства за хора и товари.
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6
(6)  „Производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда свързан с енергопотреблението продукт или възлага проектирането или производството на такъв продукт и предлага на пазара този свързан с енергопотреблението продукт със своето име или търговска марка;
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9
(9)  „Търговец“ означава търговец на дребно или друго лице, което продава, дава под наем, продава на лизинг или излага продукти на крайни потребители;
(9)  „Търговец“ означава търговец на дребно или друго физическо или юридическо лице, което продава, дава под наем, продава на лизинг или излага продукти на крайни потребители;
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10 a (нова)
(10a)   „Енергийна ефективност“ означава съотношението на изходното количество производителност, услуга, стока или енергия спрямо вложеното количество енергия;
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 11
(11)  „Свързан с енергопотреблението продукт“ означава всяка стока, система или услуга, имаща въздействие върху консумацията на енергия по време на нейната употреба, която е пусната на пазара или в експлоатация в ЕС, включително части, които се монтират в свързани с енергопотреблението продукти и които са пуснати на пазара или в експлоатация;
(11)  „Свързан с енергопотреблението продукт“ (по-долу „продукт“) означава всяка стока, имаща въздействие върху консумацията на енергия по време на нейната употреба, която е пусната на пазара и/или в експлоатация в ЕС, включително части, които са предназначени за монтиране в свързани с енергопотреблението продукти, които са пуснати на пазара или в експлоатация като индивидуални части за потребители и чиито енергийни и екологични показатели могат да бъдат оценени независимо;
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 13
(13)  „Етикет“ означава графична диаграма, включваща класификация с използване на буквите от А до G и на седем различни цвята от тъмнозелено до червено, изразяваща консумацията на енергия;
(13)  „Етикет“ означава графична диаграма, в печатен или електронен вид, включваща затворена скала с използване единствено на буквите от А до G, като всеки клас съответства на значителни икономии на енергия, отбелязани със седем различни цвята от тъмнозелено до червено, с цел информиране на потребителите за енергийната ефективност и консумацията на енергия;
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 13 a (нова)
(13a)   „Група продукти“ означава група от свързани с енергопотреблението продукти, които имат еднаква основна функция;
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 17
(17)  „Продуктов информационен лист“ означава стандартна таблица с информация за даден продукт;
(17)  „Продуктов информационен лист“ означава стандартна таблица с информация за даден продукт в печатна или електронна форма;
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 18
(18)  „Преобразуване на скалата“ („Rescale“) означава периодично провеждана дейност за повишаване на строгостта на изискванията за достигане на енергийния клас в етикета за определен продукт, като при съществуващите етикети преобразуването на скалата може да води до отпадане на някои енергийни класове;
(18)  „Преобразуване на скалата“ означава дейност за повишаване на строгостта на изискванията за достигане на енергийния клас в етикета за определена група продукти;
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 19
(19)  „Етикет с преобразувана скала“ означава етикет за конкретен продукт, който е бил подложен на преобразуване на скалата.
(19)  „Етикет с преобразувана скала“ означава етикет за конкретна група продукти, който е бил подложен на преобразуване на скалата, като той е ясно разграничим от етикетите, приложими преди преобразуването на скалата.
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 19 a (нова)
(19a)  „Интелигентен уред“ означава устройство, което използва модерни информационни и комуникационни технологии и стандартизирана референтна онтология, като то може да бъде активирано, за да реагира на външни стимули, като например информация за цените, преки контролни сигнали, изпращани безжично или чрез приложения, и/или местни измервания, и автоматично да променя своя режим на енергопотребление с цел по-ефективна употреба;
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 20
(20)  „Допълнителна информация“ означава информация за функционалните и екологични показатели на свързания с енергопотреблението продукт, като например неговата абсолютна консумация на енергия или дълготрайността му, която информация е определена въз основа на данни, измерими от органите за надзор на пазара, недвусмислена е и няма отрицателно въздействие върху ясната разбираемост и ефективност на етикета като цяло за потребителите.
(20)  „Допълнителна информация“ означава всяка посочена в съответния делегиран акт информация за функционалните и екологичните показатели, както и за показателите за ресурсна ефективност на свързания с енергопотреблението продукт, която е определена въз основа на данни, измерими и проверими от органите за надзор на пазара, и която е лесно разбираема и няма отрицателно въздействие върху ефективността на етикета като цяло за потребителите;
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 20 a (нова)
(20a)   „Продуктова база данни“ означава събирането на данни относно свързаните с енергопотреблението продукти, обхванати от настоящия регламент и делегираните актове, приети в съответствие с него, подредени съгласно определена система и включващи публичен интерфейс, организиран като насочен към потребителите сайт, където информацията е достъпна поотделно по електронен път, както и интерфейс за съответствие, структуриран като електронна платформа за подпомагане на дейностите на националните органи за надзор на пазара, с ясно определени изисквания за достъпност и сигурност.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
1.  Доставчиците трябва да спазват следните задължения:
1.  Доставчиците трябва:
а)  да осигуряват за пуснатите на пазара продукти безплатно предоставяне на точни етикети и продуктови информационни листове в съответствие с настоящия регламент и съответните делегирани актове;
а)  да осигуряват за пуснатите на пазара продукти безплатно предоставяне на точни етикети на хартия с продуктови информационни листове за всеки отделен екземпляр;
б)  при поискване от търговците да доставят етикети бързо и безплатно;
б)  при поискване от търговците да доставят етикети и продуктови информационни листове безплатно, в рамките на пет работни дни;
ба)   да предоставят на търговците настоящите етикети и етикетите с преобразувана скала, както и продуктовите информационни листове за период от три месеца преди датата, определена в съответния делегиран акт;
в)  да осигуряват точност на предоставяните от тях етикети и продуктови информационни листове и да представят техническа документация, достатъчна за оценяване на точността;
в)  да осигуряват точност на предоставяните от тях етикети и продуктови информационни листове и да представят техническа документация, достатъчна за оценяване на точността;
г)  преди пускането на пазара на даден модел продукт, да въвеждат в продуктовата база данни, създадена съгласно член 8, информацията, посочена в приложение I.
г)  да въвеждат посочената в приложение I информация в публичния интерфейс и в интерфейса за съответствие на продуктовата база данни, създадена съгласно член 8:
i)   за всички нови модели, преди пускането на пазара на даден екземпляр от модел,
ii)   за всички модели, пуснати на пазара след 1 януари 2014 г., които все още се доставят, не по-късно от 18 месеца, след като базата данни започне да функционира пълноценно съгласно член 16;
га)   да съхраняват в базата данни съгласно член 8 продуктовите информационни листове и техническата документация за период от най-малко 10 години след пускане на пазара на последния екземпляр от продукта;
гб)   да осигуряват етикети за групи продукти, при които продуктът се състои от няколко части или компоненти, чиято енергийна ефективност зависи от специфичната комбинация на тези компоненти;
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 а (нов)
1a.   Доставчиците не трябва:
а)   да пускат на пазара продукти, проектирани така, че експлоатационните им показатели автоматично да се променят в изпитателен режим чрез вграждане на хардуер или софтуер в продукта, с цел постигане на по-благоприятна стойност;
б)   да правят промени чрез актуализация на софтуера, при положение че продуктът вече се използва, тъй като това би нарушило параметрите на оригиналния етикет за енергийна ефективност, определени в съответния делегиран акт.
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2
2.  Търговците трябва да спазват следните задължения:
2.  Търговците трябва:
а)  да излагат по видим начин предоставения от доставчика или по друг начин станал разполагаем етикет, попадащ в обхвата на делегиран акт;
а)  при продажба на продукта, включително онлайн, да излагат етикета по видим и забележим начин, както е посочено в съответния делегиран акт;
аа)   да заменят съществуващите етикети с етикети с преобразувана скала в магазините или онлайн, в рамките на три седмици от датата, посочена в съответния делегиран акт;
б)  в случай, че не разполагат с етикет или с етикет с преобразувана скала, те трябва:
б)  в случай че не разполагат с етикет или с етикет с преобразувана скала, да го изискат от доставчика;
i)   да поискат етикета или етикета с преобразувана скала от доставчика;
ii)   да разпечатват етикета от продуктовата база данни, създадена съгласно член 8, ако тази функция е налице за съответния продукт; или
iii)   да разпечатват етикета или етикета с преобразувана скала от уебсайта на доставчика, ако тази функция е налице за съответния продукт.
в)  да предоставят на потребителите продуктовия информационен лист.
в)  при поискване, да предоставят на потребителите продуктовия информационен лист, включително и в печатна форма.
Изменения 35 и 86
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3
3.  Доставчиците и търговците трябва да спазват следните задължения:
3.  Доставчиците и търговците трябва:
а)  да споменават класа на енергийна ефективност на продукта във всяка реклама или технически промоционален материал за конкретен модел продукти, в съответствие със съответния делегиран акт;
а)  да споменават класа на енергийна ефективност на продукта във всяка визуална реклама или технически промоционален материал за конкретен модел продукти, в съответствие със съответния делегиран акт;
б)  да сътрудничат с органите за надзор на пазара и да предприемат незабавни действия за коригиране на ситуации на неспазване на изискванията, определени в настоящия регламент и в делегираните актове към него, и които са в областта на тяхната отговорност, по своя собствена инициатива или когато органите за надзор на пазара поискат това;
б)  да сътрудничат с органите за надзор на пазара и да предприемат незабавни действия за коригиране на ситуации на неспазване на изискванията съгласно член 5;
в)  да не предоставят или излагат за обхванатите от настоящия регламент продукти други етикети, маркировки, символи или надписи, които не съответстват на изискванията на настоящия регламент и на съответните делегирани актове, ако това може да подведе или обърка крайните потребители относно консумацията при тяхната употреба на енергия или на други ресурси;
в)  да се въздържат от предоставяне или излагане за обхванатите от настоящия регламент продукти на подвеждащи, объркващи или имитиращи етикети, маркировки, символи или надписи относно консумацията при тяхната употреба на енергия или на други ресурси;
г)  да не предоставят или излагат за продуктите извън обхвата на настоящия регламент етикети, които имитират етикета, дефиниран в настоящия регламент.
г)  да не предоставят или излагат за продуктите извън обхвата на настоящия регламент етикети, които имитират етикета, дефиниран в настоящия регламент.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 а (нов)
3a.   Всички общи задължения по отношение на етикетите, посочени в параграфи 1 – 3, се прилагат еднакво за съществуващи и нови етикети, както и за етикети с преобразувана скала.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
1.  Държавите членки са длъжни да не забраняват, ограничават или възпрепятстват предлагането на пазара или пускането в експлоатация на своите територии на свързани с енергопотреблението продукти, които отговарят на изискванията на настоящия регламент и на съответните делегирани актове.
1.  Държавите членки са длъжни да не забраняват предлагането на пазара или пускането в експлоатация на своите територии на продукти, които отговарят на изискванията на настоящия регламент.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
2.  Държавите членки са длъжни да вземат всички подходящи мерки за осигуряването на спазване от страна на доставчиците и търговците на задълженията и изискванията по настоящия регламент и съответните делегирани актове.
2.  Държавите членки са длъжни да вземат всички подходящи мерки за осигуряването на спазване от страна на доставчиците и търговците на задълженията и изискванията по настоящия регламент.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3
3.  В случаите, при които държавите членки предоставят стимули за продукт, попадащ в обхвата на настоящия регламент и специфициран в делегиран акт, тези стимули трябва да са насочени към най-високия клас на енергийна ефективност, определен в приложимия делегиран акт.
3.  В случаите, при които държавите членки предоставят стимули за продукт, попадащ в обхвата на настоящия регламент и специфициран в делегиран акт, тези стимули трябва да са насочени към двата най-високи запълнени класа на енергийна ефективност, определен в приложимия делегиран акт.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4
4.  При въвеждането на етикети, включително на етикети с преобразувана скала, както и на продуктови информационни листове, държавите членки трябва да осигуряват въвеждането да бъде придружено от образователни и промоционални информационни кампании, насочени към поощряване на енергийната ефективност и към по-отговорно използване на енергията и провеждани, ако е подходящо, съвместно със съответни търговци.
4.  Държавите членки гарантират, че въвеждането и преобразуването на скалата на етикетите е придружено от образователни и промоционални информационни кампании относно енергийното етикетиране.
Комисията координира тези кампании, като подкрепя тясното сътрудничество с доставчиците и търговците и обмена на най-добри практики.
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5
5.  Държавите членки трябва да въведат разпоредби за санкции и механизми за принуда, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент и на делегираните актове към него, и да вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Санкциите трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки трябва да уведомят Комисията за тези разпоредби до датата на влизане в сила на настоящия регламент и да я уведомяват във възможно най-кратък срок за всяко последващо изменение, което ги засяга.
5.  Държавите членки трябва да въведат разпоредби за санкции и механизми за принуда, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и да вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Санкциите са ефективни, пропорционални и възпиращи и са пропорционални на икономическото предимство, свързано с несъответствието. Държавите членки трябва да уведомят Комисията за тези разпоредби до датата на влизане в сила на настоящия регламент и да я уведомяват във възможно най-кратък срок за всяко последващо изменение, което ги засяга.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2
2.  Комисията трябва да подкрепя сътрудничеството и обмена на информация относно пазарния надзор на енергийното етикетиране на продуктите между националните органи на държавите членки, отговарящи за надзора на пазара или контрола по външните граници, както и между тези органи и Комисията.
2.  Комисията насърчава и координира сътрудничеството и обмена на информация относно пазарния надзор на енергийното етикетиране по отношение на продуктите, обхванати от настоящия регламент, между националните органи на държавите членки, отговарящи за надзора на пазара или натоварени с контрола на продуктите, навлизащи на пазара на Съюза, както и между тях и Комисията чрез укрепване на групите за административно сътрудничество (ADCO) по въпросите на екологосъобразното проектиране и енергийното етикетиране.
Такъв обмен на информация се осъществява дори когато резултатите от изпитванията показват, че производителят отговаря на изискванията на съответното законодателство.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 а (нов)
2a.   До 1 януари 2018 г. държавите членки изготвят и прилагат план за надзор на пазара, с цел проследяване прилагането на изискванията на настоящия регламент. Държавите членки преразглеждат своите планове за надзор на пазара поне веднъж на всеки три години.
До 1 януари 2020 г. и след това веднъж годишно държавите членки изготвят доклад за надзор на пазара, като правят оценка на тенденциите по отношение на съответствието с настоящия регламент и с Директива 2009/125/ЕО.
Държавите членки ползват информационната и комуникационната система за надзор на пазара (ICSMS), задължителна за всички национални органи за надзор на пазара.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 б (нов)
2б.   Националните органи за надзор на извършват физическо изпитване на продуктите, като обхващат поне една група продукти годишно, в съответствие с изискванията на делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент.
Органите за надзор на пазара информират другите държави членки и Комисията за планираните и проведени физически изпитвания чрез интерфейса за съответствие на продуктовата база данни, създаден в съответствие с член 8.
Те трябва да използват надеждни, точни и възпроизводими измервателни процедури, съгласно член 9, с цел симулиране на реални условия на употреба и изключване на умишлена или неумишлена манипулация или промяна на резултатите от изпитванията.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 в (нов)
2в.   Органите за надзор на пазара имат право да възстановят разходите за физическо изпитване на продукти от доставчиците в случай на нарушение на настоящия регламент.
Комисията може да направи независима проверка за съответствие, пряко или чрез трета страна.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1
1.  В случай че органите за надзор на пазара на една държава членка имат достатъчно основание да смятат, че даден свързан с енергопотреблението продукт, попадащ в обхвата на делегиран акт по настоящия регламент, поражда риск по аспекти на защита на публичния интерес, обхванати от настоящия регламент, те трябва да проведат оценка по отношение на съответния свързан с енергопотреблението продукт, включваща всички изисквания, определени в настоящия регламент и съответните делегирани актове към него. За тази цел доставчикът трябва да сътрудничи както е необходимо с органите за надзор на пазара.
1.  В случай че органите за надзор на пазара на една държава членка имат достатъчно основание да смятат, че даден свързан с енергопотреблението продукт, попадащ в обхвата на делегиран акт по настоящия регламент, поражда риск по аспекти на защита на публичния интерес, обхванати от настоящия регламент, те трябва незабавно да уведомят Комисията и да проведат оценка по отношение на съответния свързан с енергопотреблението модел на продукт, включваща всички изисквания, определени в настоящия регламент и съответните делегирани актове към него, и също така да преценят дали е желателно да се разшири обхватът на оценката, така че да се включат и други модели на продукта. Доставчикът трябва да сътрудничи както е необходимо с органите за надзор на пазара.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2
2.  В случай, че при такава оценка органите за надзор на пазара открият, че свързаният с енергопотреблението продукт не отговаря на изискванията, определени в настоящия регламент и съответните делегирани актове към него, те трябва незабавно да изискат от съответния стопански оператор да предприеме подходящи коригиращи действия, за да приведе свързания с енергопотреблението продукт в съответствие с тези изисквания, или да изтегли този продукт от пазара, или да го изземе в рамките на определен от тях разумен срок, съобразен с естеството на риска, в съответствие с евентуално тяхно предписание. По отношение на посочените в настоящия параграф мерки се прилага член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
2.  Когато в процеса на тази оценка органите за надзор на пазара открият, че моделът на продукт не отговаря на изискванията, посочени в настоящия регламент, те изискват от доставчика да предприеме всички подходящи коригиращи действия, за да приведе без отлагане модела в съответствие с тези изисквания, като те могат да предпишат изтеглянето от пазара на модела на продукт или да изземат пуснатите в действие единици в рамките на разумен период, съразмерен на естеството на риска, разширявайки обхвата на тези мерки, така че да се обхванат еквивалентни модели, които са на разположение на пазара. По отношение на посочените в настоящия параграф мерки се прилага член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3
3.  В случаите, при които органите за надзор на пазара счетат, че несъответствието с изискванията не е ограничено само в тяхната национална територия, те трябва да информират Комисията и другите държави членки за резултатите от оценката и за действията, които те са изискали да бъдат предприети от стопанския оператор.
3.  Органите за надзор на пазара информират Комисията и другите държави членки чрез Информационната и комуникационна система за надзор на пазара (ICSMS) за всякакви резултати от оценката и всякакви действия, които те са изискали да бъдат предприети от доставчика съгласно параграф 2.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4
4.  Стопанският оператор трябва да осигури извършването на всички подходящи коригиращи действия по отношение на всички съответни свързани с енергопотреблението продукти, които той е предоставил на пазара в целия ЕС.
4.  Доставчикът трябва да осигури извършването на всички ограничителни мерки, предписани в съответствие с параграф 2, по отношение на всички съответни модели на продукти, които той е предоставил на пазара в целия ЕС.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5
5.  В случай че съответният стопански оператор не предприеме подходящи коригиращи действия в срока по параграф 2, органите за надзор на пазара трябва да предприемат всички подходящи временни мерки за да забранят или ограничат предоставянето на свързания с енергопотреблението продукт на националния им пазар, или за да изтеглят продукта от този пазар, или съответно да го изземат. Органите за надзор на пазара трябва незабавно да информират Комисията и другите държави членки за тези мерки.
5.  В случай че доставчикът не приложи коригиращи действия в срока по параграф 2, органите за надзор на пазара трябва да предприемат всички подходящи временни мерки, за да забранят или ограничат предлагането на модела на продукт на националния им пазар или за да изтеглят или изземат модела на продукт от този пазар. Органите за надзор на пазара трябва незабавно да уведомят Комисията и другите държави членки за тези мерки и да качат информацията в интерфейса за съответствие, създаден съгласно член 8.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6
6.  Информацията по параграф 5 трябва да включва всички налични данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващия на изискванията продукт, свързан с злоупотреблението, данни за произхода на продукта, за естеството на изтъкваното несъответствие с изискванията и съпътстващия го риск, за естеството и продължителността на предприетите национални мерки, както и аргументите, посочени от съответния стопански оператор. По-специално органите за надзор на пазара трябва да посочат дали неспазването на изискванията се изразява в несъответствие на свързания с енергопотреблението продукт с изискванията, отнасящи се за определени в настоящия регламент аспекти на защитата на публичния интерес, или на несъвършенства на хармонизираните стандарти по член 9, даващи презумпция за съответствие.
6.  Уведомлението, посочено в параграф 5, включва всички налични данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващия продукт, неговия произход, за естеството на предполагаемото несъответствие и съпътстващия го риск, за естеството и продължителността на предприетите национални мерки, както и аргументите, посочени от доставчика. По-специално, органите за надзор на пазара посочват дали неспазването на изискванията се изразява в несъответствие на модела на продукта с изискванията, отнасящи се за определени в настоящия регламент аспекти на защитата на публичния интерес, или на недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 9, даващи презумпция за съответствие. В този случай Комисията прилага процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1025/2012.
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7
7.  Държавите членки, различни от започналата процедурата държава членка, трябва незабавно да информират Комисията и другите държави членки за всички приети мерки и за всяка допълнителна информация, с която разполагат и която е свързана с несъответствието на въпросния свързан с енергопотреблението продукт, а в случай на несъгласие с нотифицираната национална мярка — за своите възражения.
7.  Държавите членки, различни от започналата процедурата държава членка, незабавно информират Комисията и другите държави членки за всякакви приети мерки и за всяка допълнителна информация, с която разполагат и която е свързана с несъответствието на въпросния модел на продукта, а в случай на несъгласие с националната мярка, за която са уведомили — за своите възражения.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 8
8.  Ако в срок от 60 дни след получаването на информацията по параграф 5 не бъде повдигнато възражение — нито от държава членка, нито от Комисията — във връзка с предприета от държава членка временна мярка, тази мярка се счита за основателна.
8.  Ако в срок от четири седмици след уведомлението по параграф 5 не бъде повдигнато възражение — нито от държава членка, нито от Комисията — във връзка с предприета от държава членка временна мярка, тази мярка се счита за основателна.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 9
9.  Държавите членки трябва да осигуряват незабавно вземане на подходящи рестриктивни мерки по отношение на съответния свързан с енергопотреблението продукт, като например изтегляне от техния пазар на този продукт.
9.  Държавите членки трябва да осигуряват незабавно вземане на успоредни мерки, пропорционални на тяхното специфично национално положение, по отношение на съответния модел на продукт, като съответно уведомяват Комисията.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 10
10.  Ако при приключване на процедурата по параграф 4 и параграф 5 бъдат повдигнати възражения срещу дадена мярка на държава членка, или ако Комисията прецени, че дадена национална мярка противоречи на законодателството на ЕС, Комисията трябва незабавно да започне консултации с държавите членки и с доставчика и да оцени националната мярка. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията трябва да вземе решение дали националната мярка е оправдана или не.
10.  Ако при приключване на процедурата по параграф 4 и параграф 5 бъдат повдигнати възражения срещу дадена мярка на държава членка, или ако Комисията прецени, че такава национална мярка противоречи на законодателството на ЕС, Комисията трябва незабавно да започне консултации с държавите членки и с доставчика и да оцени националната мярка, като въз основа на резултатите от тази оценка Комисията решава дали националната мярка е оправдана или не, като може да предложи подходяща алтернативна мярка.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 11
11.  Комисията трябва да адресира своето решение до всички държави членки и незабавно да го съобщи на тях и на доставчика.
11.  Комисията трябва да адресира своето решение до всички държави членки и незабавно да уведоми тях и засегнатия доставчик.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 12
12.  Ако е преценено, че националната мярка е обоснована, всички държави членки трябва да предприемат необходимите мерки, за да осигурят изтеглянето от своя пазар на несъответстващия продукт и да информират за това Комисията. Ако е преценено, че националната мярка не е обоснована, съответната държава членка оттегля мярката.
12.  Ако се прецени, че националната мярка е оправдана, всички държави членки предприемат необходимите мерки да осигурят изтеглянето от своя вътрешен пазар на несъответстващия модел на продукта и информират Комисията за това. Ако е преценено, че националната мярка не е обоснована, съответната държава членка оттегля мярката.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 13
13.  Ако е преценено, че националната мярка е оправдана и несъответствието на свързания с енергопотреблението продукт се дължи на несъвършенства в хармонизираните стандарти по параграф 6, Комисията трябва да приложи процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1025/2012.
13.  Ако е преценено, че национална мярка е оправдана и несъответствието на модела на продукта се дължи на недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в параграф 6, Комисията прилага процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1025/2012.
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 13 а (нов)
13а.   В случай на доказано несъответствие на продукта с изискванията, определени в настоящия регламент и съответните делегирани актове, потребителите имат право да върнат безплатно продукта на търговеца и първоначалната покупна цена да им бъде възстановена в пълен размер от доставчика.
В сътрудничество с органите за надзор на пазара, доставчиците полагат всички необходими усилия, за да се свържат със засегнатите потребители, в съответствие с приложимото законодателство за правата на потребителите.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 7 – заглавие и параграф 1
Етикети и преобразуване на скалата
Процедура за въвеждане и преобразуване на скалите на етикети
1.  Посредством делегирани актове, приети в съответствие с член 12 и член 13, Комисията може да въвежда нови етикети или да преобразува скалата на съществуващи етикети.
1.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 13, за да допълва настоящия регламент чрез въвеждането на преобразувани скали на етикети.
Етикетите, въведени с делегирани актове, приети в съответствие с член 10 от Директива 2010/30/ЕС преди 1 януари 2017 г., се считат за етикети за целите по настоящия регламент.
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2
2.  Когато в резултат от мярка за изпълнение, приета съгласно Директива 2009/125/ЕО, в рамките на дадена група продукти не е разрешено вече пускането на пазара на нито един от моделите, принадлежащи към енергийните класове D, E, F или G, въпросният клас не трябва повече да присъства върху етикета.
2.  За да се осигури хомогенна скала от А до G, Комисията въвежда етикети с преобразувана скала за съществуващи групи продукти, както е посочено в параграф 1, в рамките на 5 години след влизането в сила на настоящия регламент, като се спазват изискванията на параграф 4.
Групи продукти, попадащи в обхвата на делегирани регламенти (ЕС) № 811/20131a и 812/2013на Комисията се подлагат на преглед 6 години след влизане в сила на настоящия регламент, с оглед преобразуване на техните скали.
Загрупи продукти, попадащи в обхвата на делегирани регламенти (ЕС) № 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010и 874/2012 на Комисията, когато подготвителните проучвания са финализирани, Комисията въвежда етикети с преобразувана скала не по-късно от 21 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.
__________________
1a Делегиран регламент (ЕС) № 811/2013 на Комисията от 18 февруари 2013 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на отоплителни топлоизточници, комбинирани топлоизточници, комплекти от отоплителен топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение и комплекти от комбиниран топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение (ОВ L 239, 6.9.2013 г., стр. 1).
Делегиран регламент (ЕС) № 812/2013 на Комисията от 18 февруари 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на водоподгреватели, топлоакумулиращи резервоари за гореща вода и комплекти от водоподгревател и слънчево съоръжение (ОВ L 239, 6.9.2013 г., стр. 83).
Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношениена енергийното етикетиране на домакински съдомиялни машини (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 1).
Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домашни хладилни уреди (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 17).
Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови перални машини (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 47).
Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на телевизори (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 64).
Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията от 12 юли 2012 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители (ОВ L 258, 26.9.2012 г., стр. 1).
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3
3.  Комисията трябва да осигурява, че при въвеждането или преобразуването на скалата на даден етикет изискванията се формулират по такъв начин, че да не се очаква присъствие на продукти в класовете А или В в момента на въвеждането на етикета, и също така, че прогнозният период от време, след който мнозинството от моделите ще попаднат в тези класове, да е поне десет години.
3.  Комисията гарантира, че всяко последващо преобразуване на скалите за нови етикети или етикети с преобразувана скала, посочени в параграф 2, започва след като са изпълнени следните условия, които показват подходящ технологичен прогрес в съответната група продукти:
а)   25% от продуктите, които се продават на пазара на Съюза, попадат в най-високия енергиен клас А; или
б)   50% от продуктите, които се продават на пазара на Съюза, попадат в най-високите два енергийни класа А и В;
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 а (нов)
3a.   Комисията гарантира чрез включването на групата продукти в работния план съгласно член 11, че:
а)   подготвителното проучване за преобразуване е извършено не по-късно от 18 месеца, след като условията, посочени в параграф 3, са изпълнени;
б)   преобразуването е извършено чрез преразглеждането и влизането в сила на съответния делегиран акт в съответствие с член 13, не по-късно от три години след като условията, предвидени в параграф 3, са изпълнени.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4
4.  Скалите на етикетите трябва периодично да се преобразуват.
4.  Комисията определя изискванията за нови етикети или етикети с преобразувана скала, като си поставя за цел очаквана валидност от поне 10 години.
За целта Комисията гарантира, че при въвеждането или преобразуването на скалата на даден етикет не се очаква попадането на продукти в енергиен клас А в момента на въвеждането на етикета.
За групи продукти, за които подготвителното проучване, посочено в параграф 3а, буква а), показва бърз технологичен напредък, не се очаква продукти да попадат в енергийните класове А и В в момента на въвеждането на етикета.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5
5.  Когато скалата на даден етикет бъде преобразувана:
5.  Когато в резултат на мярка за изпълнение относно екодизайна, приета съгласно Директива 2009/125/ЕО, в рамките на дадена група продукти не е разрешено вече пускането на пазара на нито един от моделите, принадлежащи към енергийни класове F или G, въпросният клас или въпросните класове присъстват върху етикета в сив цвят, както е посочено в съответния делегиран акт. Стандартният тъмнозелен до червен спектър на етикета се запазва за останалите по-горни класове. Промените се прилагат единствено за нови продуктови единици, пуснати на пазара.
а)   доставчиците трябва да предоставят и текущия етикет, и етикета с преобразувана скала в продължение на период от шест месеца след датата, посочена в буква б).
б)   търговците трябва да заменят съществуващите етикети върху изложените продукти, включително в Интернет, с етикети с преобразувана скала в срок от една седмица след датата, посочена за тази цел в съответния делегиран акт. Търговците не трябва да излагат етикетите с преобразувана скала преди тази дата.
На търговците се разрешава да продават свързани с енергопотреблението продукти без етикет или етикет, чиято скала е била преобразувана, единствено когато за даден продукт не е произвеждан етикет (, чиято скала е била преобразувана), а доставчикът на този продукт вече не е активен на пазара;
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6
6.   Етикетите, въведени с делегирани актове, приети в съответствие с член 10 от Директива 2010/30/ЕС преди датата на прилагане на настоящия регламент, се считат за етикети за целите по настоящия регламент. Комисията трябва да преразгледа тези етикети в срок от пет години след влизането в сила на настоящия регламент, с оглед преобразуване на техните скали.
заличава се
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 8
Продуктова база данни
Продуктова база данни
Комисията трябва да създаде и поддържа продуктова база данни, включваща информацията, посочена в приложение I. Информацията, описана в точка 1 от приложение I трябва да бъде публично достъпна.
1.   Комисията трябва да създаде и поддържа продуктова база данни, състояща се от два различни интерфейса – публичен интерфейс и интерфейс за съответствие.
Публичният интерфейс съдържа информацията, посочена в приложение I, точка 1, като се спазват функционалните изисквания, посочени в приложение I, точка 3.
Интерфейсът за съответствие съдържа информацията, посочена в приложение I, точка 2, като се спазват функционалните изисквания, посочени в приложение I, точка 4.
2.   При въвеждането на информация в базата данни за продуктите доставчиците запазват своя достъп и право на внасяне на промени в нея. Всякакви промени се датират и са ясно видими за органите за надзор на пазара.
Данните, които се съдържат в интерфейса за съответствие, се използват единствено за цели, свързани с прилагането на настоящия регламент и на делегираните актове, приети съгласно него, като използването им не по предназначение се забранява.
На доставчиците се разрешава да запазват на сървърите си техническа документация в съответствие с член 3, параграф 1, буква в), доклади от изпитвания или друга подобна документация за оценяване на съответствието, както е предвидено в приложение I, точка 2, буква а), съответстваща на изпитвания, извършени от самите доставчици, които са достъпни единствено за органите за надзор на пазара и Комисията.
При създаването на базата данни се следват критериите, които дават възможност за свеждане до минимум на административната тежест за доставчиците и другите ползватели на базата данни, леснота за ползване и икономическа ефективност.
Продуктовата база данни не заменя или променя отговорностите на органите за надзор на пазара.
3.   Комисията, с подкрепата на органите за надзор на пазара и доставчиците, обръща специално внимание на процеса на преход до пълното прилагане на публичния интерфейс и интерфейса за съответствие.
4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13, допълващи настоящия регламент, като определят оперативни параметри, свързани със създаването на продуктовата база данни.
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
Ако при оценяването на съответствието на даден продукт са приложени такива хармонизирани стандарти, ще се счита че продуктът отговаря на съответните измервателни и изчислителни изисквания в делегирания акт.
2.   Ако при оценяването на съответствието на даден продукт са приложени такива хармонизирани стандарти, ще се счита че моделът на продукта отговаря на съответните измервателни и изчислителни изисквания в делегирания акт.
2a.   Хармонизираните стандарти имат за цел да симулират доколкото е възможно реалните условия на използване, като същевременно се запазва стандартен метод на изпитване, без да се засяга съпоставимостта в рамките на групата продукти.
2б.   Методите за измерване и изчисляване, включени в хармонизираните стандарти, трябва да са надеждни, точни и възпроизводими, като се съобразяват с изискванията на член 3, параграф 1а).
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
При провеждането на дейностите по настоящия регламент Комисията трябва да осигурява по отношение на всеки делегиран акт балансирано участие на представители на държавите членки и на заинтересованите страни, които се занимават с въпросната група продукти, като например представители на съответния отрасъл, включително на малки и средни предприятия и на занаятчийски производства, на профсъюзи, търговци, търговци на дребно, вносители, групи за защита на околната среда и организации на потребителите. За тази цел Комисията трябва да създава консултативен форум, в който да се срещат тези заинтересовани страни. Този Консултативен форум може да бъде комбиниран с консултативния форум по член 18 от Директива 2009/125/ЕО.
1.   При провеждането на дейностите по настоящия регламент за въвеждане или преобразуване на скалите на етикети съгласно член 7 и за създаването на база данни съгласно член 8, Комисията гарантира балансирано участие на представители на държавите членки, включително на органите за надзор на пазара, и на заинтересованите страни, които се занимават с въпросната група продукти, като например представители на съответния отрасъл, включително на малки и средни предприятия и на занаятчийски производства, на профсъюзи, търговци, търговци на дребно, вносители, групи за защита на околната среда и организации на потребителите, както и участието на Европейския парламент.
2.   За тази цел Комисията създава консултативен форум, в рамките на който се срещат страните, посочени в параграф 1. Този консултативен форум може да съвпада, изцяло или частично, с консултативния форум по член 18 от Директива 2009/125/ЕО. Протоколите от заседанията на консултативния форум се публикува в публичния интерфейс на базата данни, създадена в съответствие с член 8.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2
В случаите, при които това е уместно, Комисията трябва преди приемането на делегирани актове да изпробва пред потребители оформлението и съдържанието на етикетите за конкретни групи продукти, с цел да осигури ясна разбираемост на етикетите.
3.   В случаите, при които това е уместно, преди приемането на делегирани актове, приети в съответствие с настоящия регламент, Комисията изпробва чрез подходящи мостри пред представителни групи от Съюза оформлението и съдържанието на етикетите за конкретни групи продукти, с цел да осигури ясна разбираемост на етикетите.
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1
Комисията трябва, след консултация с консултативния форум по член 10, да определи работен план, който да е публично достъпен. В работния план трябва да е посочен индикативен списък на групи продукти, считани за приоритетни за приемането на делегирани актове. Също така, в работния план трябва да са определени планове за преразглеждане или преобразуване на скалите на етикетите на продукти или групи от продукти. Работният план може да бъде периодично изменян от Комисията, след консултация с консултативния форум. Работният план може да бъде комбиниран с работния план, изискван по член 16 от Директива 2009/125/ЕО.
1.   След като се консултира с консултативния форум по член 10, Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 13, допълващи настоящия регламент, за да установи дългосрочен работен план, който е публично достъпен, включително чрез продуктовата база данни, създадена съгласно член 8.
2.   Комисията организира работния план в раздели, съдържащи приоритети за въвеждането на етикети за енергийна ефективност в нови групи продукти, както и за преобразуването на скалата на етикетите на групи от продукти.
Комисията следва да осигури необходимите ресурси за изпълнение на плана, както и неговата съгласуваност.
Работният план може да бъде комбиниран с работния план за екопроектиране, изискван по член 16 от Директива 2009/125/ЕО.
Комисията актуализира работният план периодично, след консултация с консултативния форум. Европейският парламент и Съветът биват информирани ежегодно относно неговия напредък и биват уведомявани официално за всякакви промени в тази връзка.
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
1.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове относно подробните изисквания във връзка с етикети за конкретни групи от свързани с енергопотреблението продукти („конкретни групи продукти“), в съответствие с член 13.
1.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 13, с цел да се допълни настоящия регламент, като се установят подробни изисквания във връзка с етикети за конкретни групи от свързани с енергопотреблението продукти („конкретни групи продукти“).
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2
2.  В делегираните актове се определят групи продукти, отговарящи на следните изисквания:
2.  В делегираните актове се определят групи продукти, отговарящи на следните изисквания:
а)  съгласно най-новите налични данни и предвид предлаганите на пазара на ЕС количества, групата продукти трябва да имат значителен потенциал за икономия на енергия и, в съответните случаи, на други основни ресурси;
а)  съгласно реалното навлизане на пазара на ЕС, съществува значителен потенциал за икономия на енергия и, в съответните случаи, на други основни ресурси;
б)  групите продукти, имащи еквивалентна функционалност, трябва да се различават значително по съответните експлоатационни показатели;
б)  в рамките на групата продукти, модели, имащи еквивалентна функционалност, имат значително различни показатели за енергийна ефективност;
в)  да няма значимо отрицателно въздействие върху потребителите във връзка с достъпността и разходите през цялостния жизнен цикъл на групата продукти;
в)  не се наблюдава значимо отрицателно въздействие по отношение на достъпността, разходите през цялостния жизнен цикъл и функционалността на продукта от перспективата на потребителя.
Изменения 73 и 98
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3
3.  В делегираните актове за конкретни групи продукти се определят по-специално следните елементи:
3.  В делегираните актове за конкретни групи продукти се определя по-специално за съответната група продукти:
а)  дефинирането на конкретните групи продукти, попадащи под определението „свързан с енергопотреблението продукт“, дадено в член 2, параграф 11, за които се отнася делегираният акт;
а)  дефинирането на „свързани с енергопотреблението продукти“ да попада в обхвата;
б)  оформлението и съдържанието на етикета, включващ скала за консумацията на енергия с класове от А до G, който трябва да има, доколкото е възможно, еднакво оформление за всички групи продукти, и във всички случаи трябва да е ясен и четлив;
б)  оформлението, размерите и съдържанието на етикета, който във всички случаи трябва да е ясен и четлив, като се вземат предвид потребностите на потребителите с увредено зрение, и съдържа на видно място следната информация, определена съгласно съответния делегиран акт:
i)   скалата от А до G за класа на енергийна ефективност на съответния модел на продукта, който трябва да има, доколкото е възможно, еднакво оформление за всички групи продукти;
ii)   абсолютната консумация на енергия в kWh, посочена на годишна база или на базата на съответен времеви период;
в)  в случаите, при които това е от значение, използването на други ресурси и допълнителна информация относно свързаните с енергопотреблението продукти, като в този случай в етикета трябва приоритетно да се показва енергийната ефективност на продукта;
в)  в случаите, при които това е от значение, използването на други ресурси и допълнителна информация относно свързаните с енергопотреблението продукти, като в този случай в етикета трябва приоритетно да се показва енергийната ефективност на продукта;
вa)  по целесъобразност, добавянето на информация върху етикета, даваща възможност на клиентите да идентифицират продуктите със свързващи функции (т.е. интелигентните уреди);
г)  мястото, където етикетът трябва да бъде изложен, като например да е прикрепен към продукта, да е отпечатан върху опаковката, да се предоставя в електронен формат или да е изложен онлайн;
г)  мястото, където етикетът трябва да бъде изложен, като например да е прикрепен към продукта без той да бъде повреден, да е отпечатан върху опаковката, да се предоставя в електронен формат или да е изложен онлайн;
д)  в съответните случаи, електронни средства за етикетиране на продукти;
д)  в съответните случаи, електронни средства за етикетиране на продукти;
е)  начинът, по който етикетът и техническата информация да се предоставят в случай на продажба от разстояние;
е)  начинът, по който етикетът и техническата информация да се предоставят в случай на продажба от разстояние;
ж)  съдържанието и, в съответните случаи, формата и други въпроси относно техническата документация и продуктовия информационен лист;
ж)  изисканото съдържание и, в съответните случаи, формата и други въпроси относно информационния лист за продукта и техническата документация;
з)  да е уточнено, че при проверка на съответствието с изискванията се прилагат само тези верификационни допустими отклонения, които са посочени в делегирания акт (делегираните актове);
з)  да е уточнено, че при проверка на съответствието с изискванията се прилагат само тези верификационни допустими отклонения, които са посочени в делегирания акт (делегираните актове);
и)  задълженията на доставчиците и търговците във връзка с продуктовата база данни;
и)  задълженията на доставчиците и търговците във връзка с продуктовата база данни;
й)  изричното посочване на енергийния клас, което да се включва в рекламите и техническите промоционални материали, включително изисквания това да бъде направено по четлив и видим начин;
й)  в съответните случаи изричното посочване на енергийния клас, което да се включва в рекламите и техническите промоционални материали, включително изисквания това да бъде направено по четлив и видим начин;
к)  процедурите за оценка на съответствието и измервателните и изчислителни методи, които да се използват за определяне на данните, посочвани в етикета и в информационния лист;
к)  процедурите за оценка на съответствието и измервателните и изчислителни методи, както е посочено в член 9, които да се използват за определяне на данните, посочвани в етикета и в информационния лист, включително определението за оперативен индекс за енергийна ефективност (ОИЕЕ) или еквивалентен параметър и неговата скала от А до G, определяща класовете за енергийна ефективност;
л)  дали за по-големите уреди е необходима по-висока степен на енергийна ефективност, за да бъдат включени в даден енергиен клас;
л)  дали за по-големите уреди е необходима по-висока степен на енергийна ефективност, за да бъдат включени в даден енергиен клас;
м)  форматът на всякакви допълнителни позовавания в етикета, даващи възможност на потребителите да имат достъп чрез електронни средства до по-подробна информация относно експлоатационните показатели на продукта, които са посочени в продуктовия информационен лист;
м)  форматът на всякакви допълнителни позовавания в етикета, даващи възможност на потребителите да имат достъп чрез електронни средства до по-подробна информация относно експлоатационните показатели на продукта, които са посочени в продуктовия информационен лист;
н)  посочване дали и как енергийните класове, описващи консумацията на енергия на продукта по време на употреба, следва да се показват върху интелигентни измервателни уреди или върху интерактивния дисплей на продукта;
н)  посочване дали и как енергийните класове, описващи консумацията на енергия на продукта по време на употреба, следва да се показват върху интелигентни измервателни уреди или върху интерактивния дисплей на продукта;
о)  датата на оценяване и възможно преразглеждане на делегирания акт.
о)  датата на оценяване и възможно преразглеждане на делегирания акт;
Относно съдържанието на етикета, споменато в буква б) от първата алинея, стъпките между класовете по скалата А – G трябва да съответстват на значителни икономии на енергия и разходи от гледна точка на потребителя.
По отношение на формата на позоваванията, споменат в буква м) от първата алинея, тези позовавания могат да бъдат под формата на адрес на уебсайт, двумерен баркод (QR код), линк към онлайн етикети, или всякакво друго подходящо за потребителя средство.
По отношение на формата на позоваванията, споменат в буква м) от първата алинея, тези позовавания могат да бъдат под формата на адрес на уебсайт, динамичен двумерен баркод (QR код), линк към онлайн етикети или всякакво друго подходящо за потребителя средство, препращащ към публичния интерфейс на базата данни, създадена в съответствие с член 8.
Въвеждането на изискване за етикет за даден продукт, попадащ в обхвата на делегиран акт, не трябва да има значимо отрицателно въздействие върху функционалните възможности на продукта от гледна точка на потребителя.
Продуктовият информационен лист, посочен в буква ж) от първа алинея, предоставя преки връзки към публичния интерфейс на базата данни, създадена в съответствие с член 8, и се предоставя достъп на потребителите на всички официални на Съюза езици на националните пазари, където е предоставен съответният модел на продукта.
На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове относно оперативните въпроси във връзка с продуктовата база данни, включително относно всякакви задължения на доставчиците и търговците в съответствие с член 13.
На Комисията се предоставят правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13, допълващи настоящия регламент, като определят оперативни въпроси, свързани с продуктовата база данни, включително всякакви задължения на доставчиците и търговците.
По отношение на информацията, посочена в първа алинея, буква ж) за да се гарантира правилната защита на поверителна информация и техническа документация, тези делегирани актове уточняват каква информация да бъде качена в продуктовата база данни и каква информация да бъде на разположение при поискване от страна на националните органи и Комисията;
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 а (нов)
3a.   Комисията поддържа и актуализира списък с всички делегирани актове, допълващи настоящия регламент и доразвиващи разпоредбите на Директива 2009/125/EO (Директивата за екопроектирането), включително пълните позовавания на всички хармонизирани стандарти, отговарящи на съответните измервателни и изчислителни методи съгласно член 9, и го прави публично достъпен.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2
2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 7 и член 12, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, член 8, параграф 4, член 11, параграф 1 и член 12, се предоставя на Комисията за срок от шест години, считано от 1 януари 2017 г.
Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на шестгодишния срок.
Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3
3.  Това делегиране на правомощия, посочено в член 7 и член 12, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Определеното в настоящия регламент делегиране на правомощия може да бъде прекратено с решение за оттегляне. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия по член 7, член 8, параграф 4, член 11, параграф 1 и член 12 може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 а (нов)
3a.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5
5.  Делегиран акт, приет съгласно член 7 и член 12, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта до Европейския парламент и до Съвета, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок може да бъде удължен с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
5.  Делегиран акт, приет съгласно член 7, член 8, параграф 4, член 11, параграф 1 и член 12, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1
Не по-късно от осем години след неговото влизане в сила Комисията трябва да оцени прилагането на настоящия регламент и да предаде съответен доклад на Европейския парламент и на Съвета. В този доклад се оценява доколко ефективно настоящият регламент е дал възможност на потребителите да избират по-ефективни продукти, вземайки предвид неговото въздействие върху предприятията.
Най-късно до ... [6 години след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията извършва оценка на прилагането на настоящия регламент и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета. Този доклад съдържа оценка доколко ефективно настоящият регламент и неговите делегирани актове са дали възможност на потребителите да избират енергийно по-ефективни продукти, вземайки предвид критерии, като например неговите въздействия върху стопанската дейност, консумацията на енергия, емисиите на парникови газове, дейностите по надзор на пазара, и разходите за създаване и поддръжка на базата данни.
При оценяването, извършено съгласно първа алинея се използват изрично годишните доклади относно проследяването на изпълнението и надзора на пазара по член 5.
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3
Член 3, параграф 1, буква г) се прилага обаче от 1 януари 2019 г.
Въпреки това буква г) от член 3, параграф 1 е приложима, веднага след като публичният интерфейс на продуктовата база данни, създадена съгласно член 8, започне да функционира изцяло и във всеки случай не по-късно от 1 януари 2018 г.
Изменение 81
Предложение за регламент
Приложение I – заглавие и точка 1
Информация, която е необходимо да присъства в продуктовата база данни
Информация, която е необходимо да присъства в продуктовата база данни, включително функционални изисквания
1.  Публично достъпна информация за продуктите:
1.  Информация, която е необходимо да присъства в публичния интерфейс на базата данни:
а)  наименование и търговска марка на производителя или доставчика;
а)  наименование или търговска марка, адрес, данни за контакти и друга правна идентификация на доставчика;
аа)   данни за контакт с органите за надзор на пазара на държавата членка;
б)  идентификатора (идентификаторите) на модела, включително на всички еквивалентни модели;
б)  идентификатора (идентификаторите) на модела, включително на всички еквивалентни модели;
в)  етикета в електронен формат;
в)  етикета в електронен формат;
г)  класът (класовете) и други параметри, присъстващи върху етикета;
г)  класът (класовете) на енергийна ефективност и други параметри на етикета;
д)  информационния лист за продукта в електронен формат.
д)  параметрите на информационния лист за продукта в електронен формат;
да)   образователните и информационните кампании на държавите членки, посочени в член 4, параграф 4;
дб)   работният план на Комисията, както е посочено в член 11;
дв)   протоколите от заседанията на консултативния форум;
дг)   списък на делегираните актове и приложимите хармонизирани стандарти;
Изменение 82
Предложение за регламент
Приложение I – точка 2
2.  Информация относно спазването на изискванията, достъпна само за органите на държавите членки за надзор на пазара и за Комисията:
2.  Информация, която е необходимо да присъства в интерфейса за съответствие на базата данни:
а)  техническата документация, специфицирана в приложимия делегиран акт;
а)  протокол от изпитване или подобна документация за оценка на съответствието, даваща възможност за оценка на съответствието с всички изисквания от приложимия делегиран акт, включително методи на изпитване и поредица от измервания;
б)  протокол от изпитване или подобни технически данни, даващи възможност за оценка на съответствието с всички изисквания от приложимия делегиран акт;
б)  временни мерки, приети в рамките на надзора на пазара, във връзка с настоящия регламент;
в)  наименование и адрес на доставчика;
в)  техническа документация, посочена в член 3, параграф 1, буква в):
ва)   данни за пряка връзка с органите за надзор на пазара на държавата членка и координация на Комисията;
вб)   резултата от извършваните от държавите членки и Комисията проверки за съответствие и ако е приложимо коригиращите действия и ограничителните мерки, предприети от органите за надзор на пазара, както е посочено в членове 5 и 6.
г)   данни как може да се влезе в контакт с представител на доставчика.
Изменение 83
Предложение за регламент
Приложение І – точка 2 а (нова)
2a.   Финансови изисквания за публичния интерфейс на базата данни:
а)   всеки модел на продукта трябва да бъде организиран като индивидуално досие;
б)   дава възможност на потребителите лесно да разпознават най-добрия енергиен клас за всяка група продукти, което им позволява да сравняват характеристиките на моделите и да избират най-енергоефективните продукти;
в)   създава енергийния етикет на всеки продукт като единичен файл, който може да се разгледа и отпечата, както и езиковите версии на целия продуктов информационен лист, които обхващат всички официални езици на Съюза;
г)   информацията трябва да е машинночитаема, както и да може да бъде подреждана и търсена, като се спазват отворените стандарти за безвъзмездно използване от трети лица;
д)   следва автоматично да се избягва излишната регистрация;
е)   следва да бъде създадено и поддържано онлайн бюро за помощ или звено за контакт за потребителите, което да е ясно посочено в интерфейса.
Изменение 84
Предложение за регламент
Приложение І – точка 2 б (нова)
2б.   Финансови изисквания за интерфейса за съответствие на базата данни:
а)   следва да се гарантират стриктни мерки за сигурност за защитата на поверителна информация;
б)   правата на достъп се основават на принципа „необходимост да се знае“;
в)   следва да се предостави връзка с Информационната и комуникационна система за надзор на пазара (ICSMS).

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в компетентната комисия съгласно член 61, параграф 2, втора алинея (А8-0213/2016).


Европейска гранична и брегова охрана ***I
PDF 470kWORD 97k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2007/2004, Регламент (ЕО) № 863/2007 и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))
P8_TA(2016)0305A8-0200/2016

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0671),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 77, параграф 2, букви б) и г) и член 79, параграф 2, буква в) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0408/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 май 2016 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 30 юни 2016 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по външни работи, комисията по бюджети и комисията по рибно стопанство (A8-0200/2016),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 юли 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/1624.)

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Европейска агенция по морска безопасност ***I
PDF 468kWORD 65k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2016 г. относно позицията по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност (COM(2015)0667 – C8–0404/2015 – 2015/0313(COD))
P8_TA(2016)0306A8-0215/2016

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2015)0667),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8–0404/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 март 2016 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм, както и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8–0215/2016),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Съвета, на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 юли 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция по морска безопасност

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/1625.)

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Агенция на Общността за контрол на рибарството***I
PDF 467kWORD 64k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 768/2005 на Съвета за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))
P8_TA(2016)0307A8-0068/2016

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0669),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0406/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 май 2016 г.(1),

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8‑0068/2016);

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 юли 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/1626.)

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Секретариат на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) ***I
PDF 480kWORD 71k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение на секретариата на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))
P8_TA(2016)0308A8-0188/2016

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0113),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 325 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0109/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Сметната палата от 5 април 2016 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 8 юни 2016 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0188/2016),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Приема за сведение декларацията на Комисията, приложена към настоящата резолюция;

3.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 юли 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение на секретариата на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/2030.)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Декларация на Комисията

Комисията се ангажира напълно с независимото функциониране на секретариата на Надзорния съвет на OLAF. Основната цел на предложението за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 OLAF е да се добавят допълнителни гаранции за независимостта на секретариата. Прилагането на изменения регламент ще се ръководи от тази цел.

Както потвърди заместник-председателят Георгиева с писмо от 20 май 2016 г. до председателя на Надзорния съвет, Комисията възнамерява да прикрепи секретариата на този съвет към Службата за управление и плащане по индивидуални права, считано от датата на прилагане на изменения регламент. Това прикрепяне ще има чисто административен характер, с цел улесняване на някои организационни и бюджетни аспекти. То няма да засегне независимото функциониране на секретариата.

Както се посочва също в това писмо, административното прикрепяне на секретариата към Службата за управление и плащане по индивидуални права няма да има отражение върху настоящите му човешки и бюджетни ресурси. Ръководителят на секретариата ще отговаря за управлението и оценяването на своя персонал. Оценяването на ръководителя на секретариата ще се основава на доклад на Надзорния съвет.

След провеждане на консултации с Надзорния съвет Комисията ще разгледа възможността за въвеждане на подходящи вътрешни правила относно мобилността, които ограничават продължителността на командировките в секретариата, като едновременно с това гарантират приемствеността, с цел осигуряване на тяхната ефективна независимост и избягване на рисковете от конфликти на интереси и проблеми с „кадрови въртележки“ с OLAF.

Изменението на регламента не засяга достъпа на Надзорния съвет до информация, като съдържащата се в ИТ системите, базите данни и документите на OLAF.

Кабинетите на персонала на секретариата на Надзорния съвет ще останат в сградата, в която понастоящем се помещава OLAF, като по този начин ще се защити независимостта на Надзорния съвет и OLAF и същевременно ще се гарантира улесняване на контактите.

(1)ОВ С 150, 27.4.2016 г., стр. 1.


Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014—2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията
PDF 670kWORD 209k
Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2016 г. относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014—2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията (2015/2353(INI))
P8_TA(2016)0309A8-0224/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 311, 312 и 323 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(1), и по-специално член 2 от него,

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) 2015/623 на Съвета от 21 април 2015 г. за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2),

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(3),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 април 2014 г., озаглавена „Преговори относно многогодишната финансова рамка (МФР) за 2014—2020 г: извличане на поуки и бъдещо развитие“(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2013 г. относно отношенията на Европейския парламент с институциите, представляващи националните правителства(7),

—  като взе предвид своите резолюции от 19 ноември 2013 г. относно МФР за годините 2014—2020(8) и относно Междуинституционалното споразумение относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление(9),

—  като взе предвид своята резолюция от 3 юли 2013 г. относно политическото споразумение за многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.(10),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2013 г. относно многогодишната финансова рамка(11),

—  като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2012 г. с цел постигане на положителен резултат от процедурата по одобряване на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.(12),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2011 г., озаглавена „Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“(13),

—  като взе предвид междуинституционалната съвместна декларация, приложена към МФР, относно интегрирането на принципа на равенство между половете,

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 15 юни 2016 г. относно междинното преразглеждане на многогодишната финансова рамка,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на комисията по външни работи, комисията по развитие, комисията по международна търговия, комисията по заетост и социални въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по транспорт и туризъм, комисията по регионално развитие, комисията по земеделие и развитие на селските райони, комисията по култура и образование, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, комисията по конституционни въпроси и комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0224/2016),

А.  като има предвид, че действащата многогодишна финансова рамка (МФР) беше приета за първи път съгласно новите разпоредби на Договора от Лисабон, съгласно които Съветът, в съответствие със специална законодателна процедура, приема регламента за МФР с единодушие, след като получи одобрението на Европейския парламент;

Б.  като има предвид, че действащата МФР, която беше договорена през 2013 г., отразява приоритетите на Съюза към момента на нейното приемане; като има предвид, че през следващите години ЕС ще продължи да се сблъсква с предизвикателства, които не са били предвидени към момента на одобряването на МФР; като има предвид, че приоритетите на ЕС в областта на финансирането се умножиха, докато МФР остана непроменена;

В.  като има предвид, че за да се осигури демократичната легитимност на новата МФР и да се даде възможност на новата Комисия и на новоизбрания Парламент да препотвърдят и да направят отново оценка на политическите и бюджетните приоритети на ЕС, като внесат съответни корекции в МФР, Парламентът изиска включването на клауза за преразглеждане след изборите;

Г.  като има предвид, че споразумението за МФР за периода 2014—2020 г. беше постигнато в резултат на продължителен и изискващ много усилия процес на преговори, които се проведоха в много труден социален, икономически и финансов контекст; като има предвид, че в резултат на това общото равнище на МФР беше фактически намалено в сравнение с предходния програмен период;

Д.  като има предвид, че изправен от политическа гледна точка пред невъзможността да промени общите цифри в МФР, определени от Европейския съвет, Парламентът успя да договори включването на специален член в регламента за МФР относно задължителен и всеобхватен преглед/преразглеждане на МФР, създаването на нови и усъвършенствани разпоредби относно гъвкавостта и създаването на група на високо равнище за собствените ресурси;

Правна рамка и обхват на междинния преглед/междинното преразглеждане

1.  Припомня, че в съответствие с член 2 от Регламента за МФР до края на 2016 г. Комисията представя задължителен преглед на изпълнението на МФР, отчитащ напълно икономическото положение към момента, както и последните макроикономически предвиждания, и придружен, по целесъобразност, от законодателно предложение за преразглеждането на Регламента за МФР;

2.  Счита във връзка това, че докато прегледът има за цел да анализира и оцени МФР от гледна точка на нейното изпълнение, новите икономически условия и други настъпили промени и като такъв би могъл да запази законодателното статукво, преразглеждането предполага изменение на Регламента за МФР, което включва също така (освен законодателните разпоредби) таваните на МФР, при надлежно спазване на член 312 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) и ограниченията относно обхвата на преразглеждането на МФР, предвидено в последното изречение на член 2 от Регламента за МФР; припомня, че съгласно посочения член при преразглеждане не се намаляват предварително разпределените национални финансови пакети; изтъква, че за преразглеждането на МФР не са поставени никакви други ограничения, така че е възможно таваните на МФР да бъдат преразгледани в посока увеличение; подчертава при тези обстоятелства, че член 323 от ДФЕС изисква да се осигурят финансовите средства, необходими на Съюза, за да изпълнява своите правни задължения спрямо трети страни;

3.  Припомня, че съгласно член 311 от ДФЕС Съюзът си осигурява средствата, необходими за постигане на своите цели и успешното изпълнение на своите политики; счита следователно, че в случай че при прегледа се стигне до заключението, че настоящите тавани са твърде ниски, ще бъде изискване на първичното право да се увеличат таваните;

4.  Подчертава, че член 17 от Регламента за МФР предвижда възможност за преразглеждане на МФР в случай на непредвидени обстоятелства; посочва мащаба на кризите, засегнали Съюза след приемането на действащата МФР през 2013 г.;

5.  Подчертава, че целта на настоящата резолюция е да се направи анализ на чисто бюджетните аспекти на МФР и че в него няма да се разглеждат правните основания на секторното законодателство; отбелязва обаче, че в много от политиките и програмите на ЕС са предвидени изисквания за техния преглед/тяхното преразглеждане, като те са планирани предимно за 2017 г.;

I.Преглед на МФР — оценка на първите години от нейното изпълнение

6.  Счита, че при прегледа на МФР през 2016 г. следва да се вземат предвид няколкото сериозни кризи и нови политически инициативи, наред с тяхното отражение върху бюджета, които не бяха предвидени към момента на приемането на МФР; отбелязва, наред с другото, кризата с мигрантите и бежанците, външните извънредни ситуации, вътрешните проблеми със сигурността, кризата в селското стопанство, финансирането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), кризата с плащанията в бюджета на ЕС, устойчиво високото равнище на безработицата, особено сред младите хора, също както и бедността и социалното изключване; посочва освен това неотдавна постигнатото международно споразумение относно изменението на климата и все по-големия натиск върху политиката за развитие; отбелязва, че за да се осигурят спешно необходимите допълнителни финансови средства, беше счетено за необходимо да се прибегне по безпрецедентен начин до механизмите и специалните инструменти за гъвкавост на МФР, тъй като таваните на МФР се оказаха твърде ограничени по някои функции; счита, че по същество МФР беше използвана до краен предел през последните две години;

7.  Подчертава, че бюджетът на ЕС трябва да съответства на политическите и стратегическите приоритети на ЕС и да осигурява равновесие между дългосрочните приоритети и новите предизвикателства; подчертава в това отношение ключовата роля, която бюджетът на ЕС трябва да изпълнява за постигането на съвместно договорените цели на стратегията „Европа 2020“, която е неговият основен ориентир и главен приоритет; счита следователно, че прегледът на МФР следва да включва качествен анализ дали и в каква степен са постигнати целите, заложени в тази стратегия; настоява тази оценка да бъде съчетана с прогноза дали финансовите ресурси, заделени в подкрепа на тази стратегия за оставащите години от действащата МФР, ще бъдат достатъчни, за да обезпечат нейното успешно изпълнение;

А.Основни събития и предизвикателства

Криза с мигрантите и бежанците

8.  Подчертава, че конфликтите в Сирия, Близкия изток и няколко региона в Африка имат хуманитарни и миграционни последици, които са с безпрецедентен мащаб; припомня, че ЕС беше пряко засегнат, тъй като през 2015 г. над един милион бежанци навлязоха в Европа, а през следващите години се очакват още; припомня, че тази криза доведе до мащабна финансова реакция от страна на ЕС и следователно имаше значително отражение върху бюджета на ЕС, особено по отношение на функция 3 (Сигурност и гражданство) и функция 4 (Глобална Европа);

9.  Припомня, че в хода на 2015 г. допълнителните мерки, одобрени в съответствие с европейската програма за миграцията, оказаха незабавно въздействие върху бюджета, както беше отразено по-специално в коригиращи бюджети № 5/2015 и № 7/2015; припомня освен това, че използването на допълнителни 1,506 милиарда евро в бюджета на ЕС за 2016 г. чрез мобилизирането на Инструмента за гъвкавост беше одобрено с цел да се предоставят допълнителни средства за мерки по функция 3 (Сигурност и гражданство), свързани с мигрантите и бежанците, като например допълване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС), както и средства за трите агенции, свързани с миграционната проблематика, а именно Frontex, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) и Европол;

10.  Отбелязва, че горепосочените бюджетни решения напълно изчерпаха малкия марж по тази функция и на практика доведоха до преразглеждане на таваните по функция 3; обръща освен това внимание на новите предложения на Комисията, за които се очаква да окажат въздействие върху бюджета на ЕС, и по-конкретно предложението за преработка на Регламент „Дъблин III“, с общо отражение върху бюджета в размер на 1,829 милиарда евро за остатъка от срока на действие на МФР, предложението за създаване на Европейска агенция за гранична и брегова охрана с общ бюджет в размер на 1,212 милиарда евро за остатъка от срока на действие на МФР и новия механизъм за спешна подкрепа с предполагаемо отражение в размер на най-малко 700 милиона евро през периода 2016—2018 г.; подчертава, че положението е толкова критично, че допълнителните бюджетни кредити, разрешени за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) през ноември 2015 г., трябваше да бъдат намалени през март 2016 г., за да се финансират още по-неотложни потребности, като необходимостта от предоставяне на хуманитарна помощ в ЕС посредством горепосочения нов механизъм за спешна подкрепа;

11.  Счита, че решението на европейската криза с мигрантите и бежанците изисква европейски подход, основан на солидарност и на справедливо споделяне на тежестта; подчертава във връзка с това, че бюджетът на ЕС следва да помогне на държавите членки да намалят тежестта на разходите, свързани с приемането на бежанци, тъй като това ще облекчи натиска върху бюджетите на държавите членки, които са изправени пред особено голям приток на бежанци; подчертава, че този подход ще създаде полезни взаимодействия и освен това е ефикасен и ефективен от гледна точка на разходите за всички държави членки;

12.  Подчертава, че значителни, но все още недостатъчни, бюджетни средства бяха мобилизирани за справяне с първопричините за кризата с бежанците и мигрантите чрез укрепване на специфични програми на ЕС в рамките на функция 4; припомня предприетите мерки, като преразпределянето през 2015 г. в полза на действия, свързани с мигрантите/бежанците, на бюджетни кредити в размер на 170 милиона евро, както и одобряването през 2016 г. на допълнителни 130 милиона евро по функция 4 за действия, свързани с мигрантите/бежанците, наред с преразпределянето на 430 милиона евро в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ, Инструмента за сътрудничество за развитие и Европейския инструмент за съседство; припомня освен това, че с цел преодоляване на външното измерение на кризата с мигрантите и бежанците Комисията направи редица допълнителни предложения с отражение върху бюджета на ЕС, като предложенията за създаване на доверителни фондове на ЕС (фонд „Мадад“ и извънредния доверителен фонд за Африка, с очаквано първоначално бюджетно въздействие съответно в размер на 570 милиона и 405 милиона евро), както и на Механизма за бежанците в Турция, за който 1 милиард евро трябва да се финансира от бюджета на ЕС, без посоченото по-горе да включва потребността от евентуално допълнително финансиране; подчертава, че за бюджета на Съюза ще възникне допълнителен натиск вследствие на другите планирани действия, обявени от Комисията, като поетите в Лондон ангажименти, или на събития като проведената на 18 март 2016 г. среща на високо равнище между ЕС и Турция; подчертава, че бъдещите допълнителни бюджетни средства следва също така да създават условия за приобщаването на най-уязвимите мигранти, особено жените, децата и лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните лица (ЛГБТИ); изразява загриженост обаче, че поради мащаба на проблемите, пред които е изправен ЕС, ще се наложи да бъдат предприети допълнителни действия;

13.  Заключава, че мащабът на кризата с мигрантите и бежанците и финансовото отражение на инициираните от Комисията мерки за справяне с този проблем не можеха да бъдат предвидени в момента на договарянето на МФР за периода 2014—2020 г.; подчертава факта, че поради липсата на достатъчно ресурси се наложи ЕС да създаде ad hoc „сателитни“ инструменти, съвместно финансирани от държавите членки, от бюджета на ЕС и от Европейския фонд за развитие, а именно доверителните фондове на ЕС (фонд „Мадад“ и Извънредния доверителен фонд на ЕС за Африка) и Механизма за бежанците в Турция; припомня, че липсата на цялостна бюджетна стратегия за справяне с кризата с мигрантите и бежанците доведе до изолиране на Парламента, що се отнася до решенията относно използването на бюджетните средства на ЕС; подчертава, че увеличаването на броя на тези инструменти създава проблем с отговорността и демократичния контрол в ЕС, който трябва да бъде взет под внимание; изразява освен това съжаление във връзка с факта, че държавите членки все още не са предоставили обещаните вноски за доверителните фондове, като по този начин застрашават успешното им изпълнение; повтаря призива си към държавите членки незабавно да изпълнят своите задължения и отговорности;

Ниско равнище на инвестициите

14.  Припомня, че от началото на световната икономическа и финансова криза равнищата на инвестициите в ЕС са ниски и недостатъчни; отбелязва по-специално, че през 2014 г. общите инвестиции бяха с 15% под равнището от 2007 г., което съответства на спад на инвестициите в размер на 430 милиарда евро; счита, че оскъдните инвестиции забавят икономическото възстановяване и влияят пряко на растежа, заетостта и конкурентоспособността;

15.  Подчертава, че в отговор на този неотложен проблем през 2014 г. новата Комисия предложи план за инвестиции за Европа и създаването на ЕФСИ с цел мобилизиране на 315 милиарда евро свежи инвестиции в реалната икономика; отново изразява своя силен ангажимент по отношение на ЕФСИ, който се очаква да даде мощен и целенасочен тласък на икономическите сектори, допринасящи за растежа и заетостта; отбелязва, че значителен брой проекти вече са одобрени и в процес на изпълнение; отбелязва, че предоставяната от Съюза гаранция за ЕФСИ се покрива от гаранционен фонд в размер на 8 милиарда евро, създаден в бюджета на ЕС;

16.  Припомня, че с цел да се осигури това допълнително финансиране, финансовите средства, отпуснати за две важни програми на ЕС, „Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа (МСЕ), бяха намалени съответно с 2,2 милиарда и 2,8 милиарда евро, докато останалите 3 милиарда евро са покрити от неразпределени маржове на МФР; подчертава ангажимента на Парламента, поет по време на преговорите за ЕФСИ, да смекчи във възможно най-голяма степен отрицателното отражение върху тези две програми, чиито финансови пакети, решение за които беше взето едва през 2013 г., бяха съкратени значително в сравнение с предложението на Комисията още по време на преговорите за МФР за периода 2014—2020 г.;

17.  Изразява съжаление, че частта от бюджета на ЕС, предназначена за научни изследвания и иновации, често е първата засегната от съкращенията в бюджета; отбелязва, че програмите за научни изследвания и иновации генерират добавена стойност на ЕС, и подчертава важната роля на тези програми в подкрепа на конкурентоспособността, а по този начин и за осигуряването на бъдещия растеж и дългосрочния просперитет на Съюза;

18.  Подчертава във връзка с това, че в съответствие с член 15 от Регламента за МФР на ранен етап през 2014 и 2015 г. бяха отпуснати средства за програма „Хоризонт 2020“ (200 милиона евро за действията на Европейския научноизследователски съвет и за действията „Мария Склодовска-Кюри“) и за Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) (50 милиона евро), с цел да се компенсира частично намалението на бюджетните кредити между 2013 и 2014 г.; отбелязва, че предоставянето на тези средства на ранен етап не променя общия финансов пакет на програмите, което означава, че те ще разполагат с по-малко бюджетни кредити през втората половина на МФР; подчертава обаче, че предоставените повече средства в началото на периода на финансиране на „Хоризонт 2020“ и COSME бяха напълно усвоени, доказвайки по този начин доброто функциониране на тези програми и способността им да усвоят още повече финансови средства;

19.  Отбелязва също така с голяма загриженост, че процентът на успеваемост на „Хоризонт 2020“ спадна на 13% спрямо 20 – 22-та процента, постигнати от предходната програма (Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие) през предходния програмен период; изразява съжаление поради факта, че в резултат на това по-малко висококачествени проекти в областта на научните изследвания и иновациите получават финансиране от ЕС; отбелязва също така отхвърлянето на голям брой висококачествени заявления във връзка с МСЕ поради недостиг на бюджетни средства;

Младежка безработица

20.  Подчертава, че младежката безработица остава изключително висока и е един от най-належащите и сериозни проблеми, пред които е изправен ЕС понастоящем; подчертава, че 4,4 милиона млади хора на възраст под 25 години бяха безработни през февруари 2016 г. в Съюза и че това съответства на дял от над 40% в няколко държави членки и на дял от над 60% в някои региони на ЕС; подчертава, че равнището на заетост в ЕС е значително под целта, определена в „Европа 2020“; подчертава следователно, че твърде много млади хора са изложени на риск от социално изключване и че следва да бъдат предприети по-конкретни действия за приобщаване на младите хора, които са извън системите за заетост, образование или обучение; посочва, че обемът високообразовани и добре обучени човешки ресурси оказва силно влияние върху конкурентоспособността на Европа, нейната способност за иновации и производителност и подчертава, във връзка с това, необходимостта от инвестиции в образованието, обучението, младежта и културата; признава освен това значението на стратегията на ЕС за младежта за периода 2010—2018 г.;

21.  Подчертава, че бюджетът на ЕС допринася значително за борбата срещу безработицата, особено чрез Европейския социален фонд (ЕСФ) и инициативата за младежка заетост; посочва изтъкнатото от Комисията, а именно че определянето на изпълнителните органи е било основно предизвикателство за финансовите потоци на програмата; подчертава също, че въпреки първоначалното забавяне при определянето на изпълнителните органи и при изпълнението на инициативата за младежка заетост понастоящем цифрите доказват наличието на капацитет за пълно усвояване (постигнат отчасти чрез значително увеличаване на дела на предварителното финансиране на тази програма); отбелязва, че скоро ще бъде завършена оценката на тази инициатива от страна на Комисията, и очаква да бъдат въведени необходимите корекции, за да се гарантира успешното ѝ изпълнение; счита, че предложената Програма за подкрепа на структурните реформи би могла да осигури ценен принос за подобряването на административния капацитет в държавите членки в този контекст; подчертава значението на постоянната оценка на резултатите от изпълнението на инициативата за младежка заетост от съответните заинтересовани лица, включително младежки организации;

22.  Изразява особена загриженост предвид липсата на нови бюджетни кредити за поети задължения за инициативата за младежка заетост считано от 2016 г., като се има предвид, че целият ѝ първоначален финансов пакет беше предоставен още през 2014—2015 г. (член 15 от Регламента за МФР); подчертава, че като подкрепи предоставянето на средствата още в началото на изпълнението, Парламентът нямаше предвид инициативата да бъде прекратена след едва две години на финансиране, нито да бъдат въведени други механизми на МФР, като общият марж за поетите задължения, с цел да се осигури продължаване на изпълнението ѝ; припомня въпреки това, че общият марж за поетите задължения вече беше мобилизиран единствено за финансирането на ЕФСИ; отбелязва също така ранното предоставяне на бюджетните кредити, на основание същия член, за „Еразъм+“ (150 милиона евро) — друга програма на ЕС, която допринася значително за подобряване на пригодността за заетост на младите хора, която беше изпълнена изцяло през първите две години на този период; припомня, че според Международната организация на труда (МОТ) ефикасното прилагане на гаранцията за младежта на равнище Европейски съюз ще струва 21 милиарда евро годишно за държавите от еврозоната;

Вътрешна сигурност

23.  Припомня неотдавнашните терористични нападения във Франция и Белгия и увеличените степени на заплаха в други държави членки, което налага по-координирани и интензивни действия и средства на равнище ЕС; подчертава, че Съюзът разполага с фонд „Вътрешна сигурност“, един подходящ инструмент, и с няколко агенции, работещи в тази област, които са изправени пред нарастващ натиск; счита, че ще бъдат необходими повече действия на ЕС, а следователно и повече финансиране, в тази област, за да се даде подходящ отговор на тази заплаха; подчертава, че засиленото сътрудничество в тази област, изисква увеличаване на персонала на съответните агенции, което може допълнително да увеличи натиска върху бюджета на ЕС, и припомня ограниченото увеличение на числеността на персонала на Европейския център за борба с тероризма в рамките на Европол, финансирано чрез преразпределяне на средства от фонд „Вътрешна сигурност“;

24.  Подчертава, че предвид настоящите действия и законодателни предложения, насочени към задълбочаване на съдебното сътрудничество, постепенно ще се увеличава необходимостта от допълнителни финансови и човешки ресурси за Евроюст, което ще окаже въздействие върху бюджета на ЕС;

Кризи в селскостопанския сектор

25.  Подчертава, че ниските тавани за общата селскостопанска политика (ОСП) до 2020 г. са причина за много по-малките маржове в сравнение с предишната МФР, като същевременно секторът е изправен пред повече предизвикателства; посочва, че тази политика е от решаващо значение за състоянието на доходите на много земеделски стопани, особено при кризи, и посочва високата годишна степен на усвояване от почти 100%; припомня различните кризи, пред които бяха изправени европейските земеделски стопани от началото на действащата МФР, и най-вече кризата в сектора на млякото и млечните продукти, сектора на месото от свине, сектора на говеждото месо и сектора на плодовете и зеленчуците, както и дълготрайното отрицателно въздействие върху европейските земеделски стопани на загубите, причинени от руското ембарго върху селскостопанските продукти; отбелязва премахването на квотите за захар през 2017 г. и възможното му въздействие върху сектора на захарта, като се отделя необходимото внимание на особените потребности на най-отдалечените региони; подчертава отражението върху бюджета на спешните мерки, предприети в отговор на тези кризи, а именно предвидените 500 милиона евро в бюджета за 2016 г. и 300 милиона евро в бюджета за 2015 г., които бяха финансирани от маржовете по функция 2; подчертава, че намаляването на бюджетните кредити в тази област ще застраши териториалното сближаване на ЕС, особено що се отнася до селските райони; противопоставя се освен това на всякакви стъпки за ренационализация на селскостопанската политика, което би довело до нарушения на пазара и би породило нелоялна конкуренция сред земеделските стопани;

Предизвикателства за околната среда

26.  Изразява загриженост, че целта да се изразходват поне 20% от бюджета на ЕС (по линия на действащата МФР) за действия, свързани с изменението на климата, не беше постигната и че съгласно методологията на интегрирания подход на Комисията едва около 12,7% от годишния бюджет на ЕС се използва за тази кауза; посочва значителните потребности от финансиране за действията във връзка с климата, опазването на биологичното разнообразие и устойчивото използване на природните ресурси, които ще бъдат допълнително увеличени от последиците на глобалното затопляне; отбелязва, по-специално, споразумението във връзка с климата, постигнато на 21-вата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21), състояла се в Париж през 2015 г.;

Икономическо, социално и териториално сближаване

27.  Припомня, че политиката на сближаване е основната инвестиционна политика на Съюза, насочена към намаляване на икономическите, социалните и териториалните различия между регионите на ЕС и по този начин – към подобряване на качеството на живот на европейските граждани; подчертава нейната важна роля за изпълнението на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, особено чрез ясно заделяне на ресурси за действия във връзка с климата и за социалните цели, особено за борбата с увеличената бедност, включително детската бедност, неравенството и социалното изключване, и за стимулиране на заетостта; призовава Комисията да осъществява мониторинг на пълното изпълнение на горепосочените цели; счита освен това, че без да нарушават предварително разпределените национални финансови пакети, структурните фондове могат също така да осигурят ценен принос с оглед на възникващите предизвикателства, като последиците от кризата с бежанците;

Нарастващ натиск върху политиката за развитие и политиката за съседство

28.  Отбелязва увеличаването на натиска върху потребностите в световен мащаб от хуманитарна помощ и от намаляване на риска от бедствия, произтичащи от последиците от конфликти и войни; посочва споразумението от Адис Абеба, в което държавните и правителствените ръководители потвърдиха силния си политически ангажимент за постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР), и съзнава необходимостта от разходи в това отношение; припомня неотдавна подновения колективен ангажимент на ЕС за повишаване на предоставяната официална помощ за развитие (ОПР) на 0,7% от неговия БНП и за разпределяне на поне 20% от неговата ОПР за основни социални услуги, с акцент върху образованието и здравеопазването; категорично се противопоставя на използването на помощта за развитие за цели, които не са свързани с развитието;

29.  Припомня, че геополитическото положение в източното съседство също е нестабилно; подчертава важната роля на бюджета на ЕС с оглед на стабилизирането на положението както в южните, така и в източните съседни на ЕС държави, и за предприемането на действия във връзка с тези предизвикателства чрез предоставянето на подкрепа за държавите, които понастоящем прилагат споразумения за асоцииране, с цел постигане на напредък в реформите и осигуряване на задълбочаване на отношенията между ЕС и съответните държави;

Интегриране на принципа на равенство между половете

30.  Приветства междинния преглед на МФР като възможност да се постигне значителен напредък към по-ефективното интегриране на принципа на равенство между половете в МФР и в изпълнението и мониторинга на съвместната декларация, приложена към МФР във връзка с това;

Забавени плащания

31.  Припомня натрупването през предходната МФР (2007—2013 г.) на неплатени сметки, които нараснаха от 5 милиарда евро в края на 2010 г. на безпрецедентните 11 милиарда евро в края на 2011 г., 16 милиарда евро в края на 2012 г. и 23,4 милиарда евро в края на 2013 г.; предупреждава, че тази забава засегна и действащата МФР (2014—2020 г.), достигайки безпрецедентните 24,7 милиарда евро в края на 2014 г.; подчертава, че по настояване на Парламента беше договорен план за плащанията с цел намаляване на натрупаните неизпълнени плащания по линия на политиката на сближаване за периода 2007—2013 г. до „нормалното“ равнище от 2 милиарда евро до края на 2016 г.; посочва, че в края на 2015 г. бяха отчетени най-малко 8,2 милиарда евро неплатени сметки за периода 2007—2013 г. в областта на политиката на сближаване — цифра, която се очаква да спадне под 2 милиарда евро до края на 2016 г.; отбелязва, че това намаление носи само временно облекчение, тъй като е резултат единствено от по-малкия от обявения брой представени искания за плащане във връзка с програмите за периода 2007—2013 г. и периода 2014—2020 г.; изразява съжаление, че не бяха предприети действия за преодоляване на „скритото натрупване“, установено по други функции; обръща внимание на факта, че ако не бъдат предприети конкретни мерки, в края на действащата МФР се очаква да се повтори ситуацията от 2012—2014 г.;

32.  Изразява съжаление, че последиците от тази криза с плащанията са сериозни, като засягат бенефициенти на бюджета на ЕС като студенти, университети, малки и средни предприятия (МСП), научни изследователи, неправителствени организации (НПО), местни и регионални органи и други заинтересовани субекти; припомня, по-специално, острия недостиг на плащания в областта на хуманитарните операции през 2014 г., което повлия отрицателно на спасителните операции на ЕС; припомня, че Комисията трябваше да прибегне до „смекчаващи мерки“, като намаляване на процентите на предварителното финансиране и отлагане на покани за представяне на предложения/участие в процедури за възлагане на обществени поръчки и съответното възлагане на изпълнението им; припомня изкуственото забавяне на изпълнението на новите програми за периода 2014—2020 г., настъпило поради общия недостиг на бюджетни кредити за плащания, като пример за това е изкуственото забавяне през 2014 г. на покани за представяне на предложения по „Хоризонт 2020“ на обща стойност 1 милиард евро, чиято цел беше да се отложат плащанията за 2015 г., вместо падежите да настъпят през 2014 г.; подчертава освен това, че бюджетът на ЕС беше утежнен от глоби за забавени плащания, чийто размер достигна приблизително 3 милиона през 2014 и през 2015 г.;

Б.Съществено използване на разпоредбите за гъвкавост на МФР

33.  Подчертава, че за да осигури допълнителните бюджетни кредити, необходими за реагиране на кризи или за финансиране на нови политически приоритети от 2014 г. насам, бюджетният орган одобри съществено мобилизиране на разпоредбите за гъвкавост и специалните инструменти, включени в регламента за МФР, след изчерпване на наличните маржове; припомня, че няколко от тези разпоредби бяха пряк резултат от предложения на Европейския парламент, който защитаваше призива за възможно най-голяма гъвкавост като едно от най-важните си искания в преговорите за МФР;

34.  отбелязва, в частност, че специалните инструменти бяха мобилизирани за справяне с кризата с бежанците и мигрантите (изразходвани бяха всички бюджетни кредити на Инструмента за гъвкавост за 2016 г. — 1,530 милиарда евро; резерва за спешна помощ за 2016 г. — 150 милиона евро), с проблема с недостига на бюджетни кредити за плащания (мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2015 г. — 3,16 милиарда евро), както и с финансирането на Гаранционния фонд на ЕФСИ (пълно усвояване на общия марж за поети задължения за 2014 г. — 543 милиона евро); припомня, че решението за мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства за плащанията е обвързано с намаление на таваните на плащанията за периода 2018—2020 г.;

35.  Очаква евентуалните допълнителни потребности, възникващи във връзка с кризата с мигрантите и бежанците през 2016 г., включително транша от 200 милиона евро за новия инструмент за предоставяне на спешна подкрепа в рамките на Съюза, да водят до мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства веднага след като се породи необходимост; припомня, че не остават маржове по функция 3 и че бюджетът на Инструмента за гъвкавост за 2016 г. вече е напълно изчерпан; предлага да се проучат допълнителни възможности за гъвкавост за нововъзникващите предизвикателства;

36.  Припомня, че законодателната гъвкавост, както е предвидено в точка 17 от Междуинституционалното споразумение (МИС), дава възможност за увеличаване на общия финансов пакет на програмите, приети съобразно обикновената законодателна процедура, до +/–10% за седемгодишния период; отбелязва, че при „нови обективни и дългосрочни обстоятелства“ бюджетният орган има право да се отклони още повече от първоначалния пакет; приветства факта, че тази разпоредба вече беше използвана, за да се даде възможност на Съюза да реагира на непредвидени събития чрез значително увеличаване на първоначалните годишни финансови пакети на програми като ФУМИ;

II.Междинното преразглеждане на МФР — задължително изискване

37.  Е убеден, въз основа на горепосочения анализ, че прегледът на функционирането на действащата МФР води до заключението, че е абсолютно необходимо да се предприеме истинско междинно преразглеждане на МФР, както е предвидено в регламента за МФР, за да може Съюзът да преодолява ефективно предизвикателствата, пред които се изправя, като едновременно с това постига политическите си цели; припомня, че изпълнението на стратегията „Европа 2020“ продължава да бъде основният приоритет, който трябва да бъде подкрепян от бюджета на ЕС; подчертава необходимостта бюджетът на ЕС да бъде обезпечен с достатъчно ресурси за ефективно осигуряване на инвестиции, водещи до растеж и заетост, постигане на икономическо, социално и териториално сближаване и насърчаване на солидарността;

38.  Настоятелно призовава Комисията, при подготовката на своето законодателно предложение, да вземе под внимание следните искания от страна на Парламента във връзка с промени в Регламента за МФР, по отношение както на цифрите, така и във връзка с няколко разпоредби, свързани с функционирането на МФР, които е необходимо да се прилагат вече за действащата МФР;

39.  Подчертава, че две законодателни предложения с важни последици за бюджета, а именно продължаването на ЕФСИ и изготвянето на план за външни инвестиции, се очаква да бъдат представени през есента на 2016 г.; очаква цялата информация, свързана със финансирането на тези две предложения да бъде предоставена възможно най-скоро, за да може да бъде взета надлежно предвид в рамките на преговорите по междинното преразглеждане на МФР; изразява отново своята принципна позиция, че нови политически инициативи не следва да се финансират за сметка на съществуващи програми и политики на ЕС;

40.  Подчертава, че промените, договорени по време на междинното преразглеждане на МФР, следва да бъдат въведени незабавно и да бъдат отразени още в бюджета на ЕС за 2017 г.; призовава следователно Комисията да представи своето законодателно предложение за преразглеждането на Регламента за МФР възможно най-скоро, за да създаде условия за провеждането на паралелни преговори по преразглеждането на МФР и по бюджета на ЕС за 2017 г., както и за постигането на своевременно споразумение в това отношение;

41.  Отбелязва резултата от референдума в Обединеното кралство от 23 юни 2016 г.; призовава във връзка с това Комисията да предостави на бюджетния орган цялата необходима информация относно възможните последици за бюджета вследствие на референдума, без това да засяга резултата от предстоящите преговори между Обединеното кралство и ЕС;

42.  Отбелязва важния принос на ЕС в подкрепа на мира и помирението в Ирландия, по-специално посредством неговите програми „ПИЙС“, които са насочени към Северна Ирландия и граничните графства на юг; отбелязва, че резултатът от референдума в Обединеното кралство може да създаде сериозни проблеми за мирния процес и да наруши целостта на мирния процес и на Споразумението от Разпети петък; призовава Комисията да продължи да оказва подкрепа за мирния процес, като продължи да финансира програма „ПИЙС“;

A.Исканията на Парламента за втората половина на МФР

Цифрите в МФР (поети задължения)

43.  Е убеден, че пълноценно утвърждавайки представата за широкомащабна политическа и финансова подкрепа за ЕФСИ, бюджетът на ЕС не следва да финансира нови инициативи в ущърб на съществуващи програми и политики на Съюза; възнамерява да изпълни ангажимента си за пълно компенсиране на свързаните с ЕФСИ съкращения, засягащи „Хоризонт 2020“ и МСЕ, за да могат те да постигнат своите цели, договорени само преди две години, и да се даде възможност на Съюза да постигне своите цели в областта на научните изследвания и иновациите; подчертава в този контекст, че равнището на финансиране на другите програми по подфункция 1а (Конкурентоспособност за растеж и работни места) не следва да бъде повлияно от това компенсиране, като изтъква техният безспорен принос за растежа, заетостта и конкурентоспособността; счита, че маржовете по подфункция 1а не са достатъчни за удовлетворяването на тези потребности, поради което призовава за увеличаване на тавана по тази подфункция;

44.  Подкрепя категорично продължаването на инициативата за младежка заетост като средство, осигуряващо възможност за спешен отговор в борбата срещу младежката безработица, след внасяне на необходимите изменения, наложени от текущата оценка; счита, че това може да бъде постигнато единствено чрез предоставянето на поне същото равнище на бюджетните кредити за поети задължения за инициативата за младежка заетост до края на действащата МФР като равнището на бюджетните кредити, разпределени на година за програмата през първите две години от този период (6 милиарда евро, предоставени на ранен етап през 2014 и 2015 г.), в зависимост от резултата от предстоящата оценка на Комисията; отбелязва, че това предполага увеличаване на таваните по подфункция 1б (Икономическо, социално и териториално сближаване), тъй като няма налични маржове;

45.  Изразява твърдо убеждение, че общо разпределените бюджетни средства и предварително разпределените национални финансови пакети за ОСП, включително бюджетните кредити за преки плащания, следва да останат същите при преразглеждането на МФР; подчертава освен това, че е важно да се гарантира, че бюджетните кредити, разпределени за Европейския фонд за морско дело и рибарство, не се намаляват, за да могат да бъдат постигнати целите на неотдавнашната реформа на общата политика в областта на рибарството;

46.  Счита, че мащабът на кризата с мигрантите и бежанците, предизвикана от конфликти и изменението на климата, показва, че през следващите години може да се очаква възникването на допълнителни потребности в тази област със значителни последствия за бюджета в рамките на функция 3 (Сигурност и гражданство); подчертава освен това, че в рамките на същата функция ще бъде необходимо допълнително финансиране и в подкрепа на засилени действия на равнище ЕС с оглед на вътрешната сигурност в ЕС и борбата срещу тероризма; изисква Комисията да изготви възможно най-скоро актуализирана оценка на бюджетните средства, които ще бъдат необходими до края на действащата МФР, за посрещане на всички предизвикателства в тези области;

47.  Изразява следователно твърдото становище, че дори ако се мобилизират малките налични маржове по функция 3 и съществуващите разпоредби за гъвкавост, наличните ресурси няма да бъдат достатъчни за посрещане на увеличените потребности по тази функция; призовава поради това за значителни увеличения на средствата за ФУМИ и за фонд „Вътрешна сигурност“, както и за агенциите на Съюза (Frontex, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), Европол, Евроюст и Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA)), които поеха нови отговорности в тази област, както и за други инициативи, които могат да бъдат предприети; счита, че е необходимо увеличение на таваните по функция 3;

48.  Очаква съгласуваните действия за ефективно справяне с външното измерение на кризата с мигрантите и бежанците, по-специално политическото стабилизиране на съседните на Съюза държави и на държавите в Африка на юг от Сахара и справянето с хуманитарните и икономическите причини за миграцията, да се увеличават през следващите години и да бъдат придружени от повече искания за финансиране по функция 4 (Глобална Европа); подчертава, че такива искания за допълнително финансиране не следва да се използват в ущърб на съществуващите външни действия на ЕС, включително политиката му за развитие; призовава поради това за увеличаване на таваните по функция 4 при преразглеждането на МФР;

49.  Отправя искане за увеличаване на финансовата подкрепа за трите европейски програми, които пряко засягат гражданите – „Творческа Европа“, „Европа за гражданите“ и „Еразъм+“, тъй като тези програми развиват нови линии за субсидии за реагиране на настоящата ситуация, свързани с интегрирането на бежанците и образованието им, и са на челно място сред действията на Съюза и държавите членки за подобряване на цялостното социално положение, взаимното разбиране и съвместния живот в нашите различни общества;

Цифрите в МФР (плащания)

50.  Счита, че на първо място е необходимо да се действа за предотвратяване на възникването на нова криза с плащанията към края на действащата МФР; изразява твърдо убеждение, че следва да се положат всички възможни усилия за избягване на натрупването на неплатени сметки, наблюдавано през предходния период; подчертава обаче, че в същия момент, в който потребностите от плащания следва да достигнат обичайния си връх, още отсега може да се очаква значителен натиск върху плащанията през втората половина на периода на изпълнение на МФР; счита, че допълнителният натиск се дължи, наред с другото, на компенсирането на маржа за непредвидени обстоятелства чрез вече ниските тавани за плащания за 2018—2020 г., значителното забавяне в стартирането на новите програми в режим на споделено управление, включително инициативата за младежка заетост, профила на плащанията на ЕФСИ и допълнителните плащания, съответстващи на последните увеличения на поетите задължения във връзка с кризата с мигрантите и бежанците;

51.  Припомня, че бюджетните кредити за плащания са логично следствие от поети в миналото задължения; очаква поради тази причина новите увеличения на бюджетните кредити за поети задължения да бъдат придружени от съответно увеличение на бюджетните кредити за плащания, включително чрез увеличаване на таваните на плащанията при преразглеждането на МФР; счита освен това, че междинният преглед/междинното преразглеждане на МФР е отлична възможност да се направи обзор на изпълнението на плащанията и да се актуализират прогнозите за очакваното развитие на плащанията до края на действащата МФР; счита, че трите институции следва да разработят и приемат обвързващ съвместен план за плащанията за периода 2016—2020 г.; настоява този нов план за плащанията да се основава на добро финансово управление и да предвижда ясна стратегия за удовлетворяване на всички потребности от плащания по всички функции до края на действащата МФР и за избягване на „скрито натрупване“, предизвикано от изкуствено забавяне на изпълнението на определени многогодишни програми и други смекчаващи мерки, като например намаляването на процента на предварително финансиране;

52.  Е решен да постигне недвусмислено решение на въпроса за включването в бюджета на плащанията по специалните инструменти на МФР; припомня неразрешеното противоречие между тълкуването на Комисията и Парламента, от една страна, и на Съвета, от друга, което е една от основните теми на бюджетните преговори през последните години; отново изразява дългогодишната си позиция, че бюджетните кредити за плащания вследствие на мобилизирането на специални инструменти в бюджетни кредити за поети задължения следва също да се отчитат извън и над годишните тавани за плащанията в МФР;

Условия за гарантиране на основните права в ЕС

53.  Настоява всички държави да поемат пълна отговорност в контекста на кризата с бежанците и решението относно специализирания механизъм за преразпределение; призовава Комисията да въведе финансов механизъм за премии и санкции по отношение на изпълнението или неизпълнението от страна на държавите членки на техните ангажименти във връзка с мерките, приети от ЕС; подкрепя идеята финансовите вноски, произтичащи от санкционирането на държавите членки, които не спазват тези мерки, да постъпват обратно в бюджета на ЕС като допълнителен приход;

Извънредни приходи

54.  Изразява твърдо убеждение, че излишъците, произтичащи от непълно усвояване на бюджета на ЕС или от глоби, наложени на дружества за нарушаване на правото на ЕС в областта на конкуренцията, следва да се вписват като допълнителен приход в бюджета на ЕС, без съответни изменения на вноските на база БНД; счита, че тази мярка би допринесла значително за смекчаване на проблема на бюджета на ЕС с плащанията; призовава Комисията да направи съответните законодателни предложения във връзка с това;

55.  Е убеден, че отменените бюджетни кредити по всички функции, произтичащи от цялостно или частично неизпълнение на дейностите, за които са били предназначени, следва да бъдат предоставени отново на разположение в бюджета на ЕС и да бъдат мобилизирани от бюджетния орган в рамките на годишната бюджетна процедура; е твърдо убеден, че с оглед на настоящите ограничения, засягащи бюджета на ЕС, както и на допълнителните потребности от финансиране, пред които е изправен Съюзът, тази разпоредба следва да се прилага и по отношение на отменените бюджетни кредити, произтичащи от изпълнението на програмите за периода 2007—2013 г., включително приключването на програмите в рамките на политиката на сближаване; призовава Комисията да направи съответните законодателни предложения във връзка с това;

Разпоредби за гъвкавост и специални инструменти

56.  Подчертава, че честотата и степента на мобилизиране на специалните инструменти на МФР през последните две години сами по себе си доказват извън всякакво съмнение достойнствата на разпоредбите и механизмите за гъвкавост, предвидени в регламента за МФР; подчертава дългогодишната позиция на Парламента, че гъвкавостта следва да създава условия за максимално използване на общите тавани на МФР за бюджетни кредити за поети задължения и за плащания;

57.  Счита поради това, че междинното преразглеждане на Регламента за МФР следва да предвиди отмяната на редица пречки и ограничения, наложени от Съвета по отношение на разпоредбите за гъвкавост при приемането на МФР; счита по-специално, че ограниченията за пренасяне на неусвоени бюджетни кредити и маржове чрез определяне на годишни тавани (общ марж за плащанията) или чрез налагане на срокове (общ марж за поетите задължения) следва да бъдат отменени; счита, че предвид настоящите бюджетни ограничения по няколко функции, не следва да бъде определян конкретен обхват по отношение на използването на ресурсите по общия марж за поетите задължения;

58.  Подчертава по-специално мобилизирането на пълния размер на Инструмента за гъвкавост през 2016 г.; отбелязва, че този инструмент дава възможност да се финансират ясно определени разходи, които не могат да бъдат финансирани в рамките на тавана за една или повече функции и не са свързани с конкретна политика на ЕС; счита следователно, че той осигурява истинска гъвкавост в бюджета на ЕС, особено в случай на сериозна криза; призовава във връзка с това за съществено увеличение на финансовия му пакет до годишен бюджет в размер на 2 милиарда евро, като посочва, че тази сума се вписва само в случай на решение на бюджетния орган за мобилизиране на инструмента; припомня, че Инструментът за гъвкавост не е свързан със специална област на политиката и може да бъде мобилизиран за всяка цел, ако се счете за необходимо;

59.  Посочва ролята на резерва за спешна помощ за осигуряване на бърз отговор на конкретни потребности от помощ за трети държави за непредвидени събития и подчертава особеното му значение в настоящия контекст; призовава за значително увеличение на финансовия му пакет до годишен бюджет в размер на 1 милиард евро;

60.  Отбелязва различните правила в сила по отношение на сроковете за пренос на неизразходвани бюджетни кредити за специалните инструменти на МФР, а именно за Инструмента за гъвкавост, резерва за спешна помощ, фонд „Солидарност“ на ЕС и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията; призовава за хармонизиране на тези правила, за да се даде възможност за прилагане на общо правило „n + 3“ за тези инструменти;

61.  Придава особено значение на маржа за непредвидени обстоятелства като крайно средство за реагиране при непредвидени обстоятелства; подчертава, че според Комисията това е единственият специален инструмент, който може да бъде мобилизиран само за бюджетни кредити за плащания и по този начин да се избегне криза с плащанията в бюджета на ЕС, като тази през 2014 г.; изразява съжаление във връзка с факта, че за разлика от предходния период в Регламента за МФР се предвижда задължително компенсиране на бюджетните кредити; изразява твърдо убеждение, че това изискване поражда неустойчиво положение, което на практика ще намали годишните суми по отношение на таваните на МФР през последните години от периода и по този начин ще създаде допълнителен натиск върху бюджета на ЕС; подчертава, че във всички случаи маржът за непредвидени обстоятелства е крайно средство, решението за мобилизирането на което се приема съвместно от двете подразделения на бюджетния орган; призовава поради това правилото за задължително компенсиране незабавно да бъде отменено с обратна сила, както и за повишаване на неговия максимален годишен размер на 0,05% от БНД на ЕС;

Последващи действия във връзка с международните споразумения относно промените в околната среда

62.  Отбелязва, че споразумението на COP 21, постигнато в Париж, е всеобщо, динамично и диференцирано споразумение за посрещане на предизвикателството, свързано с изменението на климата; подчертава, че съгласно това споразумение е необходимо да бъдат предоставени средства от ЕС за подпомагане на действията в областта на климата в развиващите се държави; подчертава, че финансирането на евентуални мерки, произтичащи от COP 21, следва да бъде в допълнение към текущите разходи за действия в областта на климата, и призовава Комисията да представи своята стратегия за прилагане и своята първа оценка на възможното въздействие на споразумението от COP 21 върху бюджета на ЕС навреме за преразглеждането на МФР; подчертава освен това, че преразглеждането на МФР представлява отлична възможност за осигуряване на изпълнението на целта 20% от бюджета да се изразходват за действия, свързани с климата, и да се предвиди евентуално увеличаване на този праг в съответствие с международните ангажименти на ЕС, поети на COP 21; призовава Комисията да гарантира, че механизмът за интегриране на действията в областта на климата е напълно оперативен, както и подобряването на настоящия метод на проследяване на такива разходи; припомня освен това, че ЕС също се е ангажирал с изпълнението на Стратегическия план за биологично разнообразие на Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие и че следва да задели достатъчно средства за изпълнението на тези свои ангажименти;

Опростяване

63.  Счита, че междинният преглед/междинното преразглеждане представлява отлична възможност за първоначален анализ и оценка на функционирането на съответните политики и програми на ЕС, както и на разпоредбите за гъвкавост и специалните инструменти на МФР, и очаква от Комисията да представи анализ, посочващ недостатъците на действащата система за изпълнение; обръща специално внимание на оценката на въздействието върху процеса на изпълнение на новите елементи, въведени през текущия програмен период, като например предварителните условия в рамките на политиката на сближаване; счита, че междинният преглед/междинното преразглеждане на МФР следва да разгледа и резултатите, постигани благодарение на разпределените средства, за да се установи дали те реализират своите цели; приканва Комисията да излезе с конкретни предложения за преодоляване на евентуални недостатъци и да подобри и оптимизира средата на изпълнение за оставащите години от действащата МФР, за да се гарантира най-ефективно използване на ограничените финансови ресурси и да се намали административната тежест за бенефициентите;

Бюджетиране, основано на резултатите/ Бюджет, ориентиран към резултатите

64.  Подчертава, че е важно да се покаже добавената стойност на резултатите, постигнати с бюджета на ЕС, и подкрепя интегрирането на културата на ориентиране към постигане на резултати в основата на разходите на ЕС; подчертава, че, когато е целесъобразно, оценката на постигнатите резултати и изпълнението следва да стане основен принцип и подчертава, че този принцип е особено подходящ за ориентираните към иновации програми; отчита работата на Комисията в контекста на инициативата за ориентиран към резултатите бюджет на ЕС, която трябва да се доразвие, и очаква резултатите от работата на междуинституционалната експертна работна група за бюджетиране, основано на резултатите; счита, че този подход може да бъде средство за увеличаване на ефективността на програмите с по-слаби резултати; подчертава обаче, че технически недостатъци и недостатъци в програмирането не могат да водят до намаляване на бюджета на ЕС или до изоставяне на политически приоритети и че само по-доброто разходване на средствата няма да реши проблема с недостига на финансови средства за справяне с належащи и растящи потребности; припомня на Комисията, че в качеството си на едно от подразделенията на бюджетния орган, Парламентът трябва да бъде включен в разработването на стратегията на Комисията в това отношение;

Финансови инструменти

65.  Отчита увеличената роля на финансовите инструменти в бюджета на Съюза като допълнителна форма на финансиране в сравнение със субсидиите и безвъзмездните средства; признава потенциала на тези инструменти по отношение на увеличаването на финансовото и следователно на политическото въздействие на бюджета на Съюза; подчертава обаче, че преминаването от традиционно финансиране към по-иновативни инструменти не се препоръчва за всички области на политиката, тъй като не всички политики са изцяло обусловени от пазара; подчертава, че финансовите инструменти осигуряват алтернативен и допълнителен начин на финансиране и не следва да се използват за проекти, които могат само да спечелят от използването на безвъзмездни средства, които са от особено значение за по-слаборазвитите региони;

66.  Призовава Комисията да извърши в процеса на междинния преглед/междинното преразглеждане задълбочен анализ на използването на финансовите инструменти от началото на текущия програмен период; подчертава, че при оценяването на даден финансов инструмент, измерението, свързано с ливъридж, не може да бъде единственият критерий за оценка; припомня в този контекст значението на критериите за „допълняемост“ и оценката на приноса за изпълнението на целите на политиките на ЕС;

67.  Насърчава Комисията да установи всички области на политиките на ЕС, в които безвъзмездните средства могат да се комбинират с финансови инструменти, и да разгледа възможността за постигане на правилен баланс между тях; категорично счита, че възможността за комбиниране на различни ресурси на ЕС съгласно хармонизирани правила за управление ще спомогне за оптимизиране на взаимодействието между наличните източници на финансиране на равнището на ЕС; подчертава, че увеличеното използване на финансови инструменти не следва да води до намаляване на бюджета на Съюза; припомня многократните си призиви за по-голяма прозрачност и демократичен контрол по отношение на изпълнението на финансовите инструменти, подкрепяни от бюджета на Съюза;

B.Съображения на Парламента относно МФР след 2020 г.

68.  Припомня, че в съответствие с член 25 от Регламента за МФР Комисията следва да представи предложение за нова многогодишна финансова рамка преди 1 януари 2018 г.; подчертава следователно, че много от ключовите елементи за следващата МФР следва вече да бъдат обсъдени в рамките на предстоящия преглед/предстоящото преразглеждане;

69.  Счита, че основните приоритети, които следва да бъдат разгледани, трябва да включват корекции на продължителността на МФР, цялостна реформа на системата на собствените ресурси, по-силен акцент върху единството на бюджета, както и по-голяма гъвкавост на бюджета; изразява убеждението си освен това, че условията на процеса на вземане на решение трябва да бъдат преразгледани, за да се гарантира демократична легитимност и съответствие с разпоредбите на Договора;

70.  Припомня бюджетните принципи на единство, точност на бюджета, ежегодност, балансираност, универсалност, специфичност, добро финансово управление и прозрачност, които трябва да се спазват при изготвянето и изпълнението на бюджета на Съюза;

71.  Подчертава, че съществен елемент от трудностите при договарянето на многогодишна финансова рамка между държавите членки е фактът, че те съсредоточават вниманието си основно върху нетните салда; отново заявява своята позиция, че бюджетът на Съюза не е проста игра с нулев резултат, а по-скоро важен фактор за сближаване и израз на общите политики, които създават колективна добавена стойност; призовава настоятелно поради това държавите членки да променят начина, по който възприемат и подхождат към бюджета на Съюза, а именно, да определят размера на бюджета въз основа на задълбочена оценка на финансовите потребности, произтичащи от правните задължения на Съюза, неговите политически цели, определени в неговите програми и политики, както и международните ангажименти, за да се гарантира, че резултатът няма да бъде още една патова ситуация, която само ще отдалечи още повече Съюза от неговите граждани; призовава съответно Комисията да представи проучване на икономиите, реализирани на национално равнище от страна на държавите членки, вследствие на мерки на политиките, финансирани на равнището на ЕС;

72.  Изтъква политическия императив да се създаде процедура за вземане на решения, която да гарантира наличието на необходимите финансови ресурси, на равнището на ЕС или на национално равнище, с цел да се гарантира пълното прилагане на политическите решения, вземани от Европейския съвет;

Продължителност

73.  Припомня, че съгласно съображение 3 от Регламента за МФР, трите институции се договориха да разгледат съвместно най-подходящата продължителност на следващата МФР в контекста на междинния преглед/междинното преразглеждане; отново изразява своята позиция, че продължителността на МФР следва да бъде приведена в съответствие с политическия цикъл както на Парламента, така и на Комисията, като по този начин европейските избори ще се превърнат във форум за обсъждане на бъдещите приоритети по отношение на разходите;

74.  Подчертава обаче, че особено за програмите със споделено управление в областта на политиката на сближаване и на развитие на селските райони е от първостепенно значение да има една по-дългосрочна предвидимост, като се има предвид времето, необходимо за постигане на съгласие по секторното законодателство и оперативните програми на национално и на регионално равнище;

75.  Счита, че предвид бързо променящата се политическа среда и с оглед да се гарантира по-голяма гъвкавост, някои елементи на МФР следва да се договарят за пет години, докато други, особено тези, свързани с програми, които изискват дългосрочно планиране и/или с политики, предвиждащи сложни процедури за създаването на системи за изпълнение, като политиката на сближаване или политиката за развитие на селските райони, следва да се договарят за период от 5 + 5 години със задължително междинно преразглеждане;

Реформа на системата на собствените ресурси

76.  Подчертава необходимостта от цялостна реформа на системата на собствените ресурси, основана на водещи принципи като простота, справедливост и прозрачност; очаква поради това амбициозен окончателен доклад на групата на високо равнище за собствените ресурси до края на 2016 г., както и също толкова амбициозен законодателен пакет относно собствените ресурси след 2021 г. от Комисията до края на 2017 г.;

77.  Подчертава необходимостта да се намали делът на вноските на база БНД в бюджета на Съюза, за да се излезе от подхода „подобаваща възвръщаемост“ („juste retour“) на държавите членки; подчертава, че това би намалило тежестта върху държавните хазни и че по този начин съответните ресурси ще бъдат на разположение за националните бюджети на държавите членки; припомня, че действащата система на собствените ресурси на база ДДС е прекалено сложна и по същество представлява втора вноска на база БНД, и следователно призовава тя да бъде съществено реформирана или напълно изоставена; счита за необходимо обаче вноските от БНД да останат елемент на бюджета, като се има предвид балансиращата им функция;

78.  Призовава за въвеждане на един или няколко нови източника на собствени ресурси, в идеалния случай с ясна връзка с европейските политики, които създават добавена стойност; отбелязва, че голям брой възможни нови източници на собствени ресурси вече са обсъдени от групата на високо равнище, като например реформиран ДДС, данък върху финансовите сделки, сеньораж на ЕЦБ, реформирана схема на ЕС за търговия с емисии и реформирано данъчно облагане на въглеродните емисии, данъчно облагане на транспортния сектор, корпоративно данъчно облагане, данъчно облагане на електроенергията или на цифровия сектор; с нетърпение очаква препоръките на групата на високо равнище, за да пристъпи към подготовка на становището на Парламента в тази връзка; призовава в този контекст за постепенното премахване на всички форми на отстъпки,

Единство на бюджета

79.  Подчертава значението на принципа на единство на бюджета и припомня, че съгласно член 310, параграф 1 от ДФЕС всички източници на приходи и разходи в рамките на Съюза се отразяват в бюджета; изразява загриженост относно наблюдаваното от 2014 г. насам преминаване от общностния метод на вземане на решения към вземане на решения на междуправителствено равнище, какъвто беше случаят при създаването на доверителния фонд „Беку“ (Bêkou) за Централноафриканската република, на регионалния доверителен фонд „Мадад“ в отговор на кризата в Сирия и на Извънредния доверителен фонд на ЕС за Африка, както и на Механизма за бежанците за Турция; подчертава, че тази форма на финансиране води до преразпределение на средства в рамките на съществуващите многогодишни финансови програми, които са договорени и съгласувани между трите институции; подчертава, че това застрашава демократичната отчетност, тъй като Парламентът беше изключен от създаването на тези фондове;

80.  Подчертава, че съгласно Договора Парламентът и Съветът изготвят бюджета на Съюза на равни начала, в качеството си на двете подразделения на бюджетния орган; счита освен това, че пълният парламентарен контрол върху всички разходи е важен при разходването на всички средства на ЕС; призовава Комисията да запази единството на бюджета и да се придържа към него при предлагането на нови инициативи в областта на политиките;

81.  Изразява отново дългогодишната си позиция, че Европейският фонд за развитие (ЕФР) следва да се включи в бюджета на Съюза, считано от 2021 г., като същевременно се гарантира финансирането на Механизма за подкрепа на мира в Африка и на свързаните със сигурността операции;

82.  Подчертава, че всяко бъдещо интегриране на ЕФР или на такива ad-hoc инструменти в бюджета на ЕС предполага добавяне на съответните им финансови пакети към таваните на МФР, които ще трябва да се преразгледат в съответствие с това, за да не се изложи на опасност финансирането на други политики и програми на ЕС;

Повишена гъвкавост

83.  Подчертава, че строго установената структура на бюджета на Съюза лишава бюджетния орган от възможността да реагира адекватно на променящи се обстоятелства; призовава следователно за по-голяма гъвкавост в следващата МФР, по-специално за гъвкавост между отделните функции под формата на гъвкавост по отношение на неизразходвани маржове и между години, с оглед на пълното използване на таваните на МФР;

84.  Подчертава, че в допълнение към способността да се реагира гъвкаво на променящи се обстоятелства, без да се засяга договореното планиране, е необходимо Съюзът да бъде в състояние да реагира бързо и на възникващи кризи, като настоящата криза с мигрантите; призовава следователно, в допълнение към вече съществуващите специални инструменти на МФР, в бюджета на Съюза да се създаде постоянен резерв на ЕС за кризи, за да се избегнат ad hoc решения, като създаването на доверителни фондове; подчертава, че такъв механизъм, чиято цел е да се отговоря на кризи и непредвидени ситуации, по самото си естество следва да функционира като нов специален инструмент на МФР и следва да се отчита извън и над таваните на МФР;

Процес на вземане на решение

85.  Припомня критичната позиция на Парламента относно начина, по който беше проведена процедурата, довела до приемането на Регламента за МФР за периода 2014—2020 г.; припомня, че приемането на регламента изисква одобрението на Парламента; подчертава следователно, че Парламентът трябва да участва пълноценно в съответните преговори от самото начало; счита, че институциите на ЕС следва да регламентират процедурата за приемане на следващата МФР чрез споразумение, постигнато по време на междинния преглед/междинното преразглеждане на МФР, което да отчита недостатъците на предишните преговори и да гарантира изцяло ролята и правомощията на Парламента, установени с Договорите; счита, че тези условия следва впоследствие да залегнат в МИС, какъвто е случаят с годишната бюджетна процедура;

86.  Счита, че изискването за единодушие за приемането на Регламента за МФР представлява истинска пречка в този процес; призовава във връзка с това Европейския съвет да задейства клаузата за преход в член 312, параграф 2 от ДФЕС, така че да стане възможно приемането на Регламента за МФР с квалифицирано мнозинство; припомня освен това, че общата клауза за преход, съдържаща се в член 48, параграф 7 от ДЕС, също може да бъде използвана, за да се приложи обикновената законодателна процедура; подчертава, че преминаването към гласуване с квалифицирано мнозинство за приемането на регламента за МФР би било в съответствие с процеса на вземане на решения за приемането на практически всички многогодишни програми на ЕС, както и с годишната процедура за приемане на бюджета на ЕС;

87.  Припомня, че Договорът не предоставя на Европейския съвет правото да упражнява законодателни функции; отново заявява в този контекст категоричното си възражение срещу намесата на Европейския съвет в законодателството по време на последните преговори относно МФР; изисква от Европейския съвет да се ограничи до задачите си, определени от Договора, и да се въздържа от предопределяне на промени в политиките, които трябва да се решават в рамките на обикновената законодателна процедура, като по този начин зачита законодателните прерогативи на Парламента в рамките на процедурата за съвместно вземане на решение;

88.  Настоява законодателният процес за приемане на следващата МФР да приключи до края на 2018 г., след провеждането на преговори по същество между Парламента и Съвета; подчертава, че постигането на своевременно споразумение за МФР ще позволи бързото приемане на всички секторни регламенти и ще направи възможно стартирането на новите програми без забавяне на 1 януари 2021 г.; подчертава значението на по-доброто информиране на националните парламенти и на европейските граждани относно предизвикателствата на следващата МФР посредством организиране, когато е подходящо, на междуинституционална, интерпарламентарна конференция;

o
o   o

89.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, другите заинтересовани институции и органи и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(2) ОВ L 103, 22.4.2015 г., стр. 1.
(3)ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.
(4) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(6) Приети текстове, P7_TA(2014)0378.
(7) Приети текстове, P7_TA(2013)0599.
(8) Приети текстове, P7_TA(2013)0455.
(9) Приети текстове, P7_TA(2013)0456.
(10) OВ C 75, 26.2.2016 г., стр. 47.
(11) OВ C 36, 29.1.2016 г., стр. 49.
(12) OВ C 68 E, 7.3.2014 г., стр. 1.
(13) OВ C 380 E, 11.12.2012 г., стр. 89.


Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2)
PDF 957kWORD 394k
Резолюция
Приложение
Приложение
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2016 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (2016/2038(INI))
P8_TA(2016)0310A8-0223/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 4 и член 13 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид членове 107, 108, 113, 115 и 116 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид своето решение от 2 декември 2015 г. относно създаването на специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2), нейните правомощия и нейния числен състав и срок на действие(1),

—  като взе предвид разкритията на Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) относно данъчните постановления и други вредни практики в Люксембург, които станаха известни като „Люкслийкс“,

—  като взе предвид разкритията на Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) относно използването на офшорни дружества, които станаха известни като „Панамските документи“, и по-специално документите, публикувани на 9 май 2016 г.,

—  като взе предвид резултатите от различните срещи на високо равнище на Г-7, Г-8 и Г-20 относно международните данъчни въпроси, по-специално срещата на високо равнище Исе-Шима от 26 и 27 май 2016 г. и резултатите от срещата на министрите на финансите от Г-20 и управителите на централните банки, проведена на 14 и 15 април 2016 г. във Вашингтон,

—  като взе предвид резолюцията относно Програмата за действие от Адис Абеба, приета от Общото събрание на ООН на 27 юли 2015 г.,

—  като взе предвид доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) от 30 ноември 2015 г., озаглавен „Принципи на корпоративното управление на Г-20/ОИСР“,

—  като взе предвид заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси относно обмена на данъчна информация за дейностите на многонационалните дружества и относно кодекса за поведение относно данъчното облагане на предприятията от 8 март 2016 г., относно корпоративното данъчно облагане, намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби от 8 декември 2015 г., относно данъчното облагане на предприятията от 9 декември 2014 г. и относно данъчната политика от 1 декември 1997 г., както и докладната записка от неофициалното обсъждане в Съвета по икономически и финансови въпроси на Панамските документи от 22 април 2016 г.,

—  като взе предвид Директивата на Съвета от 8 декември 2015 г.(2) за изменение на Директивата за административното сътрудничество(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО(4),

—  като взе предвид Директива 77/799/ЕИО на Съвета от 19 декември 1977 г. относно взаимопомощта между компетентните органи на държавите членки в областта на прякото данъчно облагане и облагане на застрахователните премии(5),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма(6),

—  като взе предвид съвместните последващи действия на Комисията, приети на 16 март 2016 г., към препоръките, съдържащи се в резолюциите на Парламента относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза и относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие,

—  като взе предвид предложението на Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове (COM(2016)0198) (Предложението за отчитане по държави),

—  като взе предвид предложението на Комисията относно пакета от мерки за борба с избягването на данъци, което включва общо съобщение(7), предложение за директива на Съвета за борба с избягването на данъци(8), предложение за директива на Съвета относно преразглеждането на Директивата за административното сътрудничество(9), препоръка относно данъчните спогодби(10), както и проучване относно агресивното данъчно планиране(11),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 2011 г. за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) (COM(2011)0121) и позицията на Парламента от 19 април 2012 г. по това предложение(12),

—  като взе предвид резолюцията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки от 1 декември 1997 г. относно кодекс на поведение за данъчно облагане на предприятията(13) и редовните доклади до Съвета на групата „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия),

—  като взе предвид споразумението относно данъчната прозрачност, парафирано от ЕС и Княжество Монако на 22 февруари 2016 г.,

—  като взе предвид споразумението, подписано между ЕС и Княжество Андора на 12 февруари 2016 г.,

—  като взе предвид Споразумението относно данъчното облагане на доходи от спестявания, подписано между ЕС и Република Сан Марино на 8 декември 2015 г.,

—  като взе предвид Споразумението относно автоматичния обмен на информация за финансови сметки, подписано между ЕС и Княжество Лихтенщайн на 28 октомври 2015 г.,

—  като взе предвид Споразумението относно данъчното облагане за подобряване на спазването на данъчното законодателство, подписано между ЕС и Конфедерация Швейцария на 27 май 2015 г.,

—  като взе предвид актуализираното споразумение между Джърси и Обединеното кралство от 30 ноември 2015 г. и т.нар. „Промяна на позицията относно тълкуването на точка 2 от Договореността относно двойното данъчно облагане между Джърси и Обединеното кралство“,

—  като взе предвид Договореността относно двойното данъчно облагане между Гърнзи и Обединеното кралство, както е изменена с Договореността от 2009 г. относно обмена на информация, подписана на 20 януари 2009 г. и в сила от 27 ноември 2009 г.,

—  като взе предвид законодателната позиция на Парламента от 8 юли 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите и Директива 2013/34/ЕС по отношение на някои елементи на декларацията за корпоративното управление(14),

—  като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2015 г., съдържаща препоръки към Комисията относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза(15),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2015 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие(16),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2015 г. относно избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане като предизвикателства за управлението, социалната закрила и развитието в развиващите се държави(17),

—  като взе предвид различните парламентарни изслушвания и последващи доклади относно избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане в националните парламенти, и по-специално в Камарата на общините на Обединеното кралство, Сената на САЩ, Сената на Австралия и Националното събрание и Сената на Френската република,

—  като взе предвид Препоръка CM/Rec(2014)7 на Съвета на Европа от 30 април 2014 г. за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности,

—  като взе предвид съдебения процес в Люксембург на Антоан Делтур, Рафаел Хале и Едуар Перен, срещу които е повдигнато обвинение за ролята им в публикуването на документите, свързани с т.нар. „Люкслийкс“,

—  като взе предвид решенията за държавна помощ на Комисията във връзка с „Фиат“(18), „Старбъкс“(19) и белгийските постановления относно допълнителната печалба(20), както и решенията за започване на разследвания на държавна помощ по отношение на „Макдоналдс“, „Епъл“ и „Амазон“,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2) (A8–0223/2016),

Общи съображения, факти и цифри

А.  като има предвид, че разкритията във връзка с „Панамските документи“ и „Люкслийкс“, оповестени от Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ), показаха неотложната необходимост ЕС и неговите държави членки да водят борба с отклонението от данъчно облагане, избягването на данъци и агресивното данъчно планиране и да предприемат действия за засилване на сътрудничеството и прозрачността с цел възстановяване на данъчната справедливост, като се засили справедливостта на данъчните системи и се гарантира, че корпоративните данъци се плащат там, където е създадена стойността не само между държавите членки, но също и в световен мащаб;

Б.  като има предвид, че Комисията оценява размера на отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци на 1 билион евро годишно(21), докато по данни на ОИСР(22) загубата на приходи в световен мащаб е между 4% и 10% от всички приходи от корпоративно подоходно облагане, което представлява между 75 и 180 милиарда евро годишно, на равнището от 2014 г.; като има предвид, че това са само консервативни оценки; като има предвид, че отрицателното въздействие на тези практики върху бюджетите на държавите членки и върху гражданите е очевидно и би могло да подкопае доверието в демокрацията; като има предвид, че данъчните измами, отклонението от данъчно облагане и агресивното данъчно планиране намаляват данъчната основа на държавите членки и по този начин водят до загуба на данъчни приходи, като отслабват икономиката и способността на правителствата по отношение на обществените услуги, инвестициите и социалната сигурност;

В.  като има предвид, че в бюджетната рамка на взаимен контрол е неприемливо ресурси да бъдат генерирани от данъци, дължими в една държава членка, които всъщност да бъдат генерирани в друга държава членка чрез нелоялно и агресивно данъчно планиране;

Г.  като има предвид, че развиващите се държави са непропорционално засегнати от избягването на корпоративно данъчно облагане, водещо до около 100 милиарда щатски долара(23) годишни загуби на данъчни приходи, което ги лишава от жизненоважни средства за финансиране на най-основните услуги и вреди на политиките на ЕС за сътрудничество за развитие;

Д.  като има предвид, че разкритията във връзка с „Панамските документи“ ни напомниха, че въпросът за избягването на данъци излиза извън рамките на мултинационалните дружества и е тясно свързан с престъпни дейности и че офшорното богатство се оценява на около 10 трилиона щатски долара;

Е.  като има предвид, че лидерите на Г-20 предприеха мерки през април 2009 г., като по-специално поискаха от офшорните юрисдикции да подпишат най-малко 12 договора за обмен на информация с цел да се сложи край на епохата на банковата тайна; като има предвид, че икономистите сериозно поставиха под въпрос ефективността на тези мерки, като обясниха, че договорите са довели до преместване на банковите депозити между данъчните убежища, но не са довели до значително репатриране на средствата(24); като има предвид, че няма доказателства, че портфейлните инвестиции в офшорни юрисдикции са намалявали преди, поне, 2014 г. въпреки неотдавнашните международни усилия за повишаване на финансовата прозрачност; като има предвид, че е твърде рано да се прецени дали приемането на автоматичен обмен на данъчна информация (общ стандарт за отчитане) ще промени тази тенденция;

Ж.  като има предвид, че според информацията, предоставена от Банката за международни разплащания, трансграничните депозити в офшорни центрове са се увеличили между 2008 и 2015 г. средно с 2,81% годишно, а в останалата част на света са се увеличили с 1,24%(25); като има предвид, че най-важните финансови офшорни центрове по отношение на чуждестранни депозити са Каймановите острови (663 милиарда щатски долара), Люксембург (360 милиарда щатски долара), Швейцария (137 милиарда щатски долара), Хонконг (125 милиарда щатски долара), Сингапур (95 милиарда щатски долара), Бермуда (77 милиарда щатски долара), Панама (67 милиарда щатски долара), Джърси (58 милиарда щатски долара) и Бахамските острови (55 милиарда щатски долара); като има предвид, че трансграничните депозити в европейските убежища, като например Андора, Гибралтар, Лихтенщайн и Швейцария, намаляват или са в стагнация през последните няколко години, което води до предположението за преместването на офшорните дейности в други юрисдикции и преструктуриране на офшорната индустрия в резултат на увеличаващия се брой двустранни споразумения за данъчна информация;

З.  като има предвид, че инвестиционните потоци към офшорни финансови центрове се оценяват на 72 милиарда щатски долара през 2015 г.(26) и са се увеличили през последните години поради нарастващите потоци от мултинационалните предприятия, разположени в развиващите се икономики и икономиките в преход, понякога под формата на изнасянето на приходите от инвестиции; като има предвид, че инвестиционните потоци към субекти със специално предназначение представляват по-голямата част от офшорните инвестиционни потоци; като има предвид, че Люксембург беше основният получател на инвестиционни потоци, свързани със субекти със специално предназначение, през 2015 г., а входящите потоци, свързани със субекти със специално предназначение, в Нидерландия също бяха особено високи през 2015 г.; като има предвид, че продължаващите финансови потоци, насочени през офшорни финансови механизми, подчертават необходимостта от създаване на по-голяма съгласуваност между политиките в областта на данъчното облагане и инвестициите на европейско и световно равнище;

И.  като има предвид, че през април 2016 г. на ОИСР отново беше даден мандат за създаване на черен списък на юрисдикциите, които не оказват съдействие; като има предвид, че критериите за идентифицирането на данъчните убежища се определят понастоящем от Комисията, която призна, че е важно не само да се разгледат критериите за прозрачност и сътрудничество, но също да се обърне внимание на вредните данъчни режими;

Й.  като има предвид, че малките и средните предприятия (МСП) са основните създатели на работни места в Европа, като са създали около 85% от всички нови работни места в ЕС(27) през последните пет години; като има предвид, че проучвания(28) показват, че трансграничните дружества плащат средно 30% по-малко данъци отколкото дружества, които извършват дейност само в една държава; като има предвид, че това сериозно нарушава конкуренцията, води до загуба на работни места и равнопоставеност в Съюза и възпрепятства устойчивия растеж;

К.  като има предвид, че агресивното данъчно планиране се дефинира от Комисията като възползване от техническите аспекти на данъчна система или от несъответствията между две или повече данъчни системи с цел намаляване на данъчните задължения; като има предвид, че Комисията признава, че агресивното данъчно планиране може да приеме разнообразни форми, което води до положение, при което данъчното право се прилага по начин, който е различен от предвидения от законотворците; като има предвид, че основните форми на агресивно данъчно планиране включват прехвърляне на дълга, локализиране на нематериални активи и интелектуална собственост, стратегическо трансферно ценообразуване, несъответствия при хибридни субекти и инструменти и офшорни заемни структури; като има предвид, че дружествата, изслушани от специалната му комисия, в по-голямата си част заявиха отново, че плащат големи данъци и че тяхното поведение е законно; като има предвид, че досега само малка част от дружествата признаха публично, че избягването на корпоративно данъчно облагане е приоритет, който трябва да бъде разгледан;

Л.  като има предвид, че близо една трета от трансграничните корпоративни инвестиции се насочват чрез офшорни финансови структури; като има предвид, че Комисията отбелязва, че при 72% от случаите на прехвърляне на печалбите в Европейския съюз се използва трансферно ценообразуване и данъчно ефективно локализиране на интелектуална собственост, и че останалите схеми за прехвърляне на печалбите включват прехвърляне на дълговете(29);

М.  като има предвид, че двустранните данъчни спогодби разпределят правата за данъчно облагане между държавите на източника и държавите по пребиваване; като има предвид, че на държавите на източника често се предоставя правото да облагат дохода от активна стопанска дейност, при условие че съществува мястото на стопанска дейност в държавите на източника и че държавите по пребиваване получават право да облагат пасивни доходи, като например дивиденти, лицензионни възнаграждения и лихви; като има предвид, че такова разпределение на правата на данъчно облагане е от съществено значение за разбирането на схемите за агресивно данъчно планиране;

Н.  като има предвид, че счетоводните практики се състоят в представяне на финансовото състояние на предприятието, като се сравняват приходите и разходите, както и печалбите и загубите за календарния период, в който са възникнали, а не в периода, в който фактически се осъществяват паричните потоци; като има предвид, че ако облагаеми доходи преминат от една юрисдикция към друга и двете ги третират по различен начин, се поражда възможността за възползване от несъответствията; като има предвид, че макар и плащанията на лицензионни възнаграждения да могат да се обосноват със стопанска цел, без необходимата фискална координация, и като има предвид, че те могат да получат благоприятно данъчно третиране в една държава, което води до намаляване на данъчната основа в други държави;

О.  като има предвид, че 60% от цялата световна търговия е вътрешногрупова и следователно подлежи на методологии за трансферно ценообразуване; като има предвид, че 70% от цялото прехвърляне на печалбите се прави чрез трансферно ценообразуване;

П.  като има предвид, че сближаването на данъчните политики следва също така да бъде съпътствано от засилени проверки и повече разследвания на вредните данъчни практики; като има предвид, че Комисията започна нови официални разследвания относно данъчното третиране на мултинационалните предприятия (МНП); като има предвид, че оценката на мерките на данъчната политика от гледна точка на държавните помощи е подход, който наскоро придоби значение; като има предвид, че са необходими допълнително обмисляне и предприемане на мерки с цел да се разбере по-добре и да се обърне внимание на взаимодействието между данъчното облагане и конкуренцията; като има предвид, че Комисията има възможност да разгледа неизбирателно и безпристрастно всички случаи на съмнение в незаконна държавна помощ чрез преференциално данъчно третиране; като има предвид, че няколко разследвания на Комисията по въпроси в областта на държавната помощ все още не са приключили към момента на приемане на доклад A8-0223/2016; като има предвид, че някои държави членки са започнали процедури по възстановяване срещу някои МНП; като има предвид, че само няколко държави членки са извършили анализи на разпространението на отрицателното въздействие на вътрешните им данъчни политики с цел оценка на въздействието върху развиващите се държави;

Р.  като има предвид, че най-доброто средство за борба с агресивното данъчно планиране е добре разработено законодателство, което се прилага правилно и координирано;

Роля на конкретни данъчни юрисдикции

С.  като има предвид, че Парламентът проведе срещи с представители на правителствата на Андора, Лихтенщайн, Монако, Гърнзи и Джърси; като има предвид, че Каймановите острови само присъстваха на заседание на координаторите, но не на официално изслушване на специалната комисия; като има предвид, че остров Ман отказа да се яви пред специалната комисия и вместо това изпрати писмено становище;

Т.  като има предвид, че някои специфични данъчни юрисдикции активно допринасят за разработването на агресивни данъчни политики от името на МНП, които по този начин избягват данъчно облагане; като има предвид, че ставката на корпоративния данък в някои юрисдикции е близка до или равна на 0%; като има предвид, че сложността на различните данъчни системи създава липса на прозрачност, която е вредна в световен мащаб;

У.  като има предвид, че всички тези юрисдикции са се ангажирали с въвеждането на автоматичен обмен на информация до 2017 г., с изключение на Андора и Монако, които ще направят това през 2018 г.; като има предвид, че е важно да се наблюдава дали вече са въведени ефективни законодателни промени, за да се гарантира ефективен автоматичен обмен на информация, който да започне през 2017 г.;

Ф.  като има предвид, че пропуските в законодателството, неефективният обмен на информация и, по-общо, неспазването на изискванията за контрол, липсата на информация относно крайните бенефициенти и запазването на банковата и корпоративната тайна въпреки постепенното премахване на законодателните норми относно банковата тайна представляват пречки за прекратяване на отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци; като има предвид, че неяснотата на тези практики се използва от някои данъчни служители във финансовия сектор за целите на агресивните данъчни практики; като има предвид, че инициативите за постигане на автоматичен обмен на информация между държавите, извън вече съществуващите двустранни данъчни спогодби, бяха въведени едва наскоро; като има предвид, че без ефективно прилагане, слабостите на системите ще насърчават отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци;

Х.  като има предвид, че някои конкретни данъчни юрисдикции във и извън ЕС не са склонни да реформират данъчните си системи въпреки текущите глобални инициативи и въпреки факта, че някои от тях участват в работата на ОИСР;

Ц.  като има предвид, че изслушванията, организирани с Андора, Гърнзи, Джърси, Лихтенщайн и Монако (вж. приложение 1), показват, че условията за регистриране на офшорни дружества и информацията, която трябва да се предоставя в това отношение, се различават в отделните юрисдикции; като има предвид, че пълна информация относно крайните бенефициенти на тръстове, фондации и дружества от официалните данъчни органи на някои от тези юрисдикции не е известна или не е събирана, нито е оповестявана публично; като има предвид, че Андора, Лихтенщайн, Монако, Сан Марино и Швейцария подписаха споразумения за обмен на информация с ЕС; като има предвид, че Англо-нормандските острови са подписали споразумения с Обединеното кралство и са заявили своята готовност да сключат подобни споразумения с други държави членки;

Ч.  като има предвид, че действащото законодателство в някои юрисдикции не гарантира добро управление, нито гарантира спазване на международните стандарти по отношение на крайните бенефициенти, прозрачността и сътрудничеството;

Ш.  като има предвид, че някои от тези юрисдикции са зависими или асоциирани територии на държави членки и по този начин, дори ако са самоуправляващи се, те частично подлежат на националното и европейското законодателство; като има предвид, че поради това държавите членки следва да обмислят възможността за въвеждане на законодателство, за да се гарантира, че техните асоциирани и зависими територии спазват най-високите стандарти;

Щ.  като има предвид, че някои държави членки са изготвили свои собствени списъци с юрисдикции, които не оказват съдействие и/или определения по същество на „данъчни убежища“ или „привилегировани данъчни юрисдикции“; като има предвид, че са налице големи различия между тези списъци що се отнася до това как се определят или оценяват юрисдикциите, които не оказват съдействие, или данъчните убежища; като има предвид, че списъкът на ОИСР с юрисдикции, които не оказват съдействие, не изпълнява своята цел; като има предвид, че Комисията, в данъчния пакет от 17 юни 2015 г., публикува списък на данъчните юрисдикции, които не оказват съдействие, установен въз основа на подход за „общ знаменател“ на базата на съществуващи на национално равнище списъци; като има предвид, че все още липсват общи за целия Съюз определение и списък с юрисдикции, които не оказват съдействие, въпреки че са спешно необходими; като има предвид, че нито един от тези списъци не съдържа ясни, измерими и изчерпателни критерии за степента на прикритост на конкретни юрисдикции;

Роля на финансовите институции в агресивното данъчно планиране на МНП

АА.  като има предвид, че някои финансови институции и счетоводни дружества или адвокатски кантори изиграха ролята на посредници при създаването на сложни правни структури, водещи до схеми за агресивно данъчно планиране, използвани от МНП, за което свидетелстват случаите „Люкслийкс“ и „Панамски документи“; като има предвид, че правни пропуски, несъответствия и липсата на координация, сътрудничество и прозрачност между държавите създават среда, която улеснява отклонението от данъчно облагане; като има предвид, че финансовите институции все пак са основни и незаменими помощници в борбата с данъчните измами предвид информацията за финансовите сметки и действителните собственици, която имат на свое разположение, и като има предвид, че следователно е от ключово значение те изцяло и ефективно да си сътрудничат в обмена на такава информация;

АБ.  като има предвид, че няколко данъчни скандала, включващи банки, станаха публично достояние през периода на настоящото разследване; като има предвид, че финансовите институции могат да използват няколко схеми за агресивно данъчно планиране, за да окажат подкрепа на своите клиенти за укриване или избягване на данъци; като има предвид, че банките могат да действат на пазара от името на клиентите си и да заявят, че са действителният собственик на тези трансакции пред данъчните органи, което води до неправомерно възползване от страна на клиентите на данъчни предимства, предоставени на банки поради банковия им статут или поради местопребиваването им; като има предвид, че при разработването и прилагането на агресивното данъчно планиране банките (особено тези с инвестиционни банкови дейности) следва да се разглеждат като играещи двойна роля: на първо място, при предоставяне на агресивното данъчно планиране за използване от клиентите, като често се използват финансови продукти, като например заеми, деривати, репо сделки или обвързани със собствения капитал инструменти; и на второ място, при използване на самото агресивно данъчно планиране чрез техните собствени междубанкови и частни структурирани финансови трансакции;

АВ.  като има предвид, че всички банки, които се явиха пред специалната комисия, официално отрекоха да дават съвети на своите клиенти за укриване или избягване на данъци под каквато и да е форма и отрекоха да имат отношения със счетоводни дружества и адвокатски кантори за тази цел; като има предвид, че въпреки това банките често искат правни становища от счетоводни или консултантски дружества, за да валидират договори, които предлагат на своите клиенти;

АГ.  като има предвид, че някои големи финансови институции създадоха значителен брой дъщерни дружества в специални данъчни юрисдикции или в юрисдикции с ниски или много ниски ставки на корпоративния данък с цел избягване на данъци от името на корпоративните и частните им клиенти или за своя собствена полза; като има предвид, че редица финансови институции неотдавна закриха някои от своите клонове в тези юрисдикции; като има предвид, че няколко финансови институции са обект на наказателно преследване за данъчни измами или изпиране на пари в Съединените щати, което води до плащането на значителни глоби, но много малко наказателни преследвания са започнали в Европейския съюз;

АД.  като има предвид, че банките оперират на конкурентен пазар и са стимулирани да насърчават привлекателни данъчни схеми с цел привличане на нови клиенти и обслужване на съществуващите; като има предвид, че банковите служители често са подложени на огромен натиск, за да валидират договори на клиенти, които позволяват отклонение от данъчно облагане и избягване на данъци, под риска от уволнение, ако не го направят; като има предвид, че съществуват конфликти на интереси между висши служители на банки и консултантски дружества и представители на данъчните администрации, както и случаи на кадрова въртележка с тяхно участие; като има предвид, че данъчните администрации невинаги разполагат с достатъчен достъп до информация или със средства, за да разследват банките и да откриват случаи на отклонение от данъчно облагане;

АЕ.  като има предвид, че е важно да се признае, че не всички сложни структурирани финансови трансакции имат предимно данъчна мотивация и че продукти, които имат изключително данъчен характер, са само малка част от общия бизнес на сложните структурирани финансови трансакции; като има предвид, че сумите, които участват в трансакциите на агресивното данъчно планиране, могат обаче да бъдат много големи, като отделни сделки понякога включват финансирането на милиарди евро и данъчни предимства на стойност стотици милиони(30); като има предвид, че органите по приходите са обезпокоени от липсата на прозрачност на сложните структурирани финансови трансакции, които се използват за целите на агресивното данъчно планиране, особено когато отделни части от тези договорености се изпълняват в различни юрисдикции;

АЖ.  като има предвид, че кредитните институции в ЕС вече са предмет на изисквания за публично отчитане по държави в рамките на Директивата за капиталовите изисквания (ДКИ IV); като има предвид, че следва да се отбележи, че са налице някои пропуски в тези доклади по държави и че тези пропуски следва да бъдат отстранени; като има предвид, че никоя от финансовите институции, които се явиха пред специалната комисия, не повдигна съществени възражения по отношение на изискванията за оповестяване; като има предвид, че някои от тях ясно заявиха, че подкрепят това изискване и ще подкрепят превръщането му в световен стандарт;

АЗ.  като има предвид, че публичното отчитане по държави по отношение на документите на някои финансови институции разкри удивителни несъответствия между общата печалба, реализирана в отвъдморски юрисдикции, и дейността, размера на платения данък и броя на служителите в същите тези юрисдикции; като има предвид, че същото докладване разкри и несъответствие между териториите, в които те извършват дейност и имат служители, и тези, от които извличат печалби;

АИ.  като има предвид, че банките и МНП, които се явиха пред специалната комисия, не дадоха изчерпателни отговори на всички въпроси на членовете ѝ и следователно някои от повдигнатите въпроси останаха без отговор или неточно определени; като има предвид, че някои от тези банки и МНП изпратиха писмени становища (вж. приложение 2) на по-късен етап;

Патентни кутии, кутии на знания и НИРД кутии

АЙ.  като има предвид, че схеми, свързани с интелектуалната собственост, патентите и научноизследователската и развойната дейност (НИРД), се използват широко в целия Съюз; като има предвид, че те се използват от МНП с цел изкуствено намаляване на общия им данъчен принос; като има предвид, че действие № 5 от Плана за действие на ОИСР относно намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (НДОПП) се отнася за изменения подход към връзката между разходите за НИРД и получените печалби (Modified Nexus Approach); като има предвид, че ролята на групата „Кодекс за поведение“ е също така да анализира и ефективно да наблюдава подобни практики в държавите членки;

АК.  като има предвид, че групата „Кодекс за поведение“ анализира европейските режими на патентни кутии, но не приключи своя анализ относно конкретни режими; като има предвид, че междувременно действие № 5 от Плана за действие на ОИСР относно НДОПП се отнася за изменения подход към връзката между разходите за НИРД и получените печалби като нов стандарт за предоставяне на стимули за НИРД; като има предвид, че държавите членки се споразумяха в групата „Кодекс за поведение“ за прилагане на изменения подход към връзката между разходите за НИРД и получените печалби в националното си законодателство, считано от 2015 г.; като има предвид, че те също така са съгласни, че съществуващите схеми от типа „патентна кутия“ следва да бъдат постепенно премахнати до 2021 г.; като има предвид, че държавите членки са много изостанали в прилагането на изменения подход към връзката между разходите за НИРД и получените печалби на национално равнище;

АЛ.  като има предвид, че няколко проучвания на Комисията показаха ясно, че връзката между патентната кутия и НИРД често е произволна и/или изкуствена; като има предвид, че това несъответствие може да доведе до предположението, че в повечето случаи тези схеми са създадени и се използват за целите на избягването на данъци; като има предвид, че данъчните стимули за доходите, генерирани от НИРД, предимно патентни кутии, често водят до големи спадове в данъчните приходи за всички правителства, включително за участващите в подобна политика; като има предвид, че следва да се анализира по-добре оптималният начин за стимулиране на така необходимите НИРД и иновации в ЕС, без да се създават вредни данъчни практики; като има предвид, че ОИСР и Международният валутен фонд (МВФ) също така, на няколко пъти, потвърдиха, че не считат патентните кутии за подходящ инструмент за насърчаване на НИРД;

АМ.  като има предвид, че централната роля на патентните кутии в схеми за вредни данъчни практики беше първоначално наблюдавана в информационните мисии на предходната специална комисия на Парламента (TAXE 1) в Нидерландия и Обединеното кралство, а впоследствие беше потвърдена в мисията му в Кипър; като има предвид, че подобни системи съществуват в други държави членки;

АН.  като има предвид, че особено сериозен проблем възниква поради пълната липса на хармонизиран подход между държавите членки по въпроса за изходящите плащания; като има предвид, че при настоящата некоординирана рамка комбинацията от премахването на облагането при източника съгласно Директивата относно лихвите и авторските и лицензионните възнаграждения и Директивата за дружествата майки и дъщерните дружества с липсата на удържани при източника данъци върху дивиденти, лицензи и изходящи плащания на авторски и лицензионни възнаграждения и лихви в някои държави членки създава пропуски, при които печалбите могат ефективно да се изнасят от която и да е държава членка извън Съюза, без дори веднъж да бъдат обложени с данък;

Документи от групата „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия), работната група на високо равнище по данъчното облагане и работната група по данъчните въпроси

АО.  като има предвид, че мандатът на групата „Кодекс за поведение“ е определен в заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 1 декември 1997 г.; като има предвид, че документите на групата „Кодекс за поведение“ представляват съществен източник на информация за работата на специалната комисия (както вече беше посочено в резолюцията на Парламента от 25 ноември 2015 г.);

АП.  като има предвид, че едва пет месеца след началото на мандата на специалната комисия на Парламента, някои документи и протоколи от заседанията на групата „Кодекс за поведение“ бяха предоставени на разположение на членовете на ЕП при закрити врата в помещенията на Парламента; като има предвид, че макар да са предоставени на разположение допълнителни документи, някои документи и протоколи продължават да не са оповестени, да не са на разположение или да липсват; като има предвид, че Комисията заяви по време на неофициална среща, че е предоставила всички изготвени от нея документи, с които разполага, на разположение на специалната комисия и че следователно всички допълнителни съответни документи от заседания, изготвени от Комисията, ако те някога са били на разположение на Комисията, вероятно са били загубени;

АР.  като има предвид, че държавите членки дадоха неудовлетворителни отговори на многократните искания на Парламента за пълно оповестяване на съответните документи; като има предвид, че тази практика продължава от няколко месеца; като има предвид, че тези документи бяха предоставени на изследователи от Университета в Амстердам, след искане, основаващо се на Директивата за прозрачността; като има предвид, че тези документи все пак неотдавна бяха предоставени на разположение, макар и само при условия на поверителност, и не могат да бъдат използвани в обществените разисквания; като има предвид, че прозрачността и достъпът до информация са основни елементи на парламентарната работа;

АС.  като има предвид, че специфични въпроси бяха разгледани в рамките на групата „Кодекс за поведение“, без това да доведе до конкретни реформи; като има предвид, например, че разисквания относно данъчните постановления се водят поне от 1999 г. и че все още съществуват затруднения при прилагането на приетите препоръки, дори и след разкритията във връзка с „Люкслийкс“; като има предвид, че разглеждането на режимите на патентни кутии не приключи напълно през 2014 г. и не беше започната друга проверка въпреки факта, че държавите членки закъсняват с прилагането на новия изменен подход към връзката между разходите за НИРД и получените печалби;

Външно измерение: Г-20, ОИСР и ООН; участие и последици за развиващите се държави

АТ.  като има предвид, че ОИСР, Организацията на обединените нации и други международни организации са заинтересовани страни в борбата с намаляването на данъчната основа за облагане с корпоративен данък; като има предвид, че съществува необходимост от гарантиране на глобална хармонизация на практиките и прилагането на общи стандарти като тези, предложени от ОИСР в пакета относно НДОПП; като има предвид, че следва да се създаде междуправителствен форум на равнището на ООН, с по-малко селективно членство отколкото ОИСР или Г-20, за да се даде възможност на всички държави, включително на развиващите се държави, да участват при условия на равнопоставеност; като има предвид, че заседанието на министрите на финансите от Г-20 и управителите на централните банки, проведено във Вашингтон на 14 – 15 април 2016 г., отново отправи призиви към всички държави и юрисдикции да прилагат стандартите на Специалната група за финансови действия (FATF) за прозрачност и ефективната собственост във връзка с юридическите лица и правните договорености; като има предвид, че някои членове на Г-20 призоваха за автоматичен обмен на информация по отношение на информацията относно действителните собственици и поискаха FATF и Световния форум относно прозрачността и обмена на информация за данъчни цели да направят първоначални предложения в този смисъл до октомври 2016 г.;

АУ.  като има предвид, че както беше отбелязано по време на информационната мисия в САЩ, е налице липса на прозрачност и на общо определение на действителните собственици на световно равнище; като има предвид, че тази липса на прозрачност се открои особено силно по отношение на фиктивните дружества и адвокатските кантори; като има предвид, че Съединените щати са в процес на подготовка на изпълнението на Плана за действие на ОИСР относно НДОПП;

АФ.  като има предвид, че свързаният с НДОПП процес не включва развиващите се държави като равностойни партньори в преговорите и че в рамките му не са постигнати ефективни решения за данъчните проблеми на най-бедните държави, което е илюстрирано от глобалната мрежа от данъчни спогодби, която често пречи на развиващите се държави да се възползват от данъчно облагане върху печалбите, получени на тяхна територия;

АХ.  като има предвид, че между компетентните органи на ЕС и САЩ вече съществува сътрудничество по общите данъчни въпроси, но подобно сътрудничество липсва на политическо равнище, особено що се отнася до парламентарното сътрудничество;

АЦ.  като има предвид, че за юли 2016 г. е насрочен симпозиум относно данъчното облагане с оглед на постигането на силен, устойчив и балансиран икономически растеж; като има предвид, че Г-20 призова всички международни организации, в т.ч. ЕС, за посрещане на съответните предизвикателства;

АЧ.  като има предвид, че съвместното изслушване, организирано от специалната комисия (TAXE 2) и комисията по развитие на тема „Последици за развиващите се държави от агресивните данъчни практики“, показа, че развиващите се държави са изправени пред сходни проблеми, свързани с намаляването на данъчната основа, прехвърлянето на печалбите, липсата на прозрачност, различията в световен мащаб на данъчните системи и липсата на съгласувано и ефективно международно законодателство; като има предвид, че развиващите се държави страдат от агресивното данъчно планиране; като има предвид, че данъчните администрации на развиващите се държави не разполагат с ресурси и експертен опит, за да водят ефективна борба с отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци;

АШ.  като има предвид, че членовете на Г-20 отново потвърдиха ангажимента си да гарантират, че се полагат усилия за укрепване на капацитета на икономиките на развиващите се държави и за насърчаване на развитите държави да спазват принципите на Данъчната инициатива от Адис Абеба, както е посочено на заседанието на ООН от 27 юли 2015 г.; като има предвид, че становищата и приоритетите на развиващите се държави са от съществено значение за ефективната координация в световен мащаб;

АЩ.  като има предвид, че МВФ и Световната банка предоставят техническа помощ, включително инструменти за данъчните администрации на развиващите се държави по отношение на международните данъчни въпроси, с цел да се подобрят способностите на развиващите се държави да предприемат мерки относно въпросите, свързани с отклонението от данъчно облагане, избягването на данъци и изпирането на пари, по-специално по отношение на трансферното ценообразуване;

БА.  като има предвид, че австралийското правителство обяви планове за въвеждане на данък отклонени печалби (ДОП) за МНП, които избягват данъци, който да влезе в сила на 1 юли 2017 г., както и създаването на нова работна група относно данъчната служба;

Работата на специалната комисия на Парламента (TAXE 2)

ББ.  като има предвид, че редица мерки, предложени от Комисията, представляват преки последващи действия във връзка с резолюциите на Парламента от 16 декември 2015 г. и 25 ноември 2015 г.; като има предвид, че по този начин Комисията понастоящем е предложила, поне частично, важни инициативи, съдържащи се в тях; като има предвид, че все още липсват други важни мерки, за които се призовава в тези резолюции, като например реформа на фискалната рамка за държавната помощ, ефективни правни разпоредби за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, и мерки за борба с подпомагането и насърчаването на агресивното данъчно планиране от консултанти или от финансовия сектор;

БВ.  като има предвид, че последиците за Съюза бяха анализирани и оценени в частност от специалната комисия на Парламента относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество (TAXE 1), чиято дейност доведе до приемането на резолюция с категорично мнозинство на 25 ноември 2015 г.; като има предвид, че резолюцията на Парламента от 16 декември 2015 г. също беше приета с категорично мнозинство; като има предвид, че Комисията публикува общ отговор на резолюциите от 16 декември 2015 г. и 25 ноември 2015 г.;

БГ.  като има предвид, че специалната комисия TAXE 2 на Парламента, създадена на 2 декември 2015 г., проведе 11 заседания, някои от тях съвместно с комисията по икономически и парични въпроси, комисията по правни въпроси и комисията по развитие, по време на които тя изслуша члена на Комисията, отговарящ за конкуренцията, г-жа Маргрете Вестегер, члена на Комисията, отговарящ за икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, г-н Пиер Московиси, члена на Комисията, отговарящ за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, г-н Джонатан Хил, нидерландския държавен секретар за финансите, Ерик Вибес (представител на председателството на Съвета), експерти в областта на данъчното облагане и развитието, представители на МНП, представители на банки, както и членове на националните парламенти на ЕС; като има предвид, че тя също така проведе срещи с представители на правителствата на Андора, Лихтенщайн, Монако, Гърнси и Джърси и получи писмено становище от правителството на остров Ман (вж. приложение 1); като има предвид, че тя също така организира информационни мисии в САЩ (вж. приложение 6 към доклад А8-0223/2016), за да разгледа конкретни аспекти на свързаното с трети държави измерение на мандата ѝ, и в Кипър (вж. приложение 5 към доклад А8-0223/2016); като има предвид, че членове на специалната комисия бяха поканени лично да участват в работата на междупарламентарната група на високо равнище „TAXE“ на ОИСР; като има предвид, че специалната комисия проведе заседания при закрити врата на равнището на координаторите, по време на които тя изслуша представители на правителството на Каймановите острови, разследващи журналисти и служители на Комисията; като има предвид, че всички тези дейности, които предоставиха голям обем от много полезна информация относно практиките и данъчните системи както в рамките на Съюза, така и извън него, спомогнаха да се изяснят някои от съответните въпроси, докато други останаха без отговор;

БД.  като има предвид, че само 4 от общо 7 поканени МНП се съгласиха при първата покана да се явят пред членовете на комисията (вж. приложение 2);

БЕ.  като има предвид, че поради продължаващия отказ на Комисията и Съвета да дадат своето одобрение за предложението за регламент на Европейския парламент относно реда и условията за упражняване на правото на разследване на Парламента, специалните и анкетните комисии на Парламента все още не разполагат с достатъчни правомощия, като например не разполагат с правото да се призовават свидетели и да се налага предоставянето на достъп до документи, в сравнение с подобни комисии на парламентите на държавите членки и Конгреса на САЩ;

БЖ.  като има предвид, че по отношение на данъчните въпроси Съветът неотдавна прие многократно всеобхватни предварителни политически позиции, без да вземе предвид или дори да изчака позициите на Парламента;

Заключения и препоръки

1.  Повтаря заключенията от своята резолюция от 25 ноември 2015 г. и от своята резолюция от 16 декември 2015 г.;

Последващи действия от страна на Комисията и държавите членки

2.  Изразява съжаление относно факта, че 13 държави членки нямат подходящи правила за борба с агресивното данъчно планиране, основано на свободното преминаване без облагане на дивиденти; също така изразява съжаление относно факта, че 13 държави членки не прилагат никакви проверки за това кой е действителният собственик при приемане на искане за намаляване или освобождаване от данък, удържан при източника; освен това изразява съжаление относно факта, че до настоящия момент 14 държави членки все още нямат правила за контролираните чуждестранни дружества с цел предотвратяване на агресивното данъчно планиране и че 25 държави членки нямат правила за противодействие на несъответствието в данъчната квалификация на местно дружество от друга държава; изразява съжаление относно факта, че до настоящия момент нито една държава членка не призова за забрана на структурите за агресивно данъчно планиране;

3.  Призовава държавите членки и Комисията да приемат допълнителни законодателни предложения относно избягването на корпоративното данъчно облагане, тъй като съществуват възможности държавите членки да засилят правилата за борба със злоупотребите, за да се противодейства на намаляването на данъчната основа; изразява силно съжаление относно факта, че държавите членки не обсъдиха препоръките на Парламента в никоя от работните групи на Съвета;

4.  Приветства пакета от мерки за борба с избягването на данъци, публикуван от Комисията на 28 януари 2016 г., както и всички законодателни предложения и съобщения, представени оттогава (вж. приложение 4 към доклад А8-0223/2016); приветства приемането от Съвета на Директивата за изменение на Директивата относно административното сътрудничество с цел установяване на отчитане по държави пред данъчните органи, като същевременно изразява съжаление, че Съветът не изчака да се запознае и обсъди позицията на Парламента преди приемането на своята собствена позиция и не предвиди участието на Комисията при обмена на информация; призовава Съвета да постигне единодушна и амбициозна позиция относно мерките за борба с избягването на данъци и да запази Директивата срещу избягването на данъци във формата на една-единствена директива, за да приложи ефективно препоръките на ОИСР и да излезе извън техните рамки, така че да се постигнат амбициите на ЕС и да се гарантира правилното функциониране на единния пазар, а не той да бъде отслабен; изразява силно съжаление относно факта, че настоящият проект на позиция на Съвета е направен по-слаб, особено чрез клаузата за запазване на придобитите права относно приспадането на лихви и стеснен подход относно правилата за контролираните чуждестранни дружества; приветства инициативата за създаване на общо определение и общ списък на Съюза на юрисдикции, които не оказват съдействие, във външната стратегия за ефективно данъчно облагане; подчертава, че този списък следва да се основава на обективни, изчерпателни и количествено измерими критерии; отново заявява, че в бъдеще ще са необходими повече и задължителни действия за ефективна и системна борба с НДОПП;

5.  Счита, че Директивата относно административното сътрудничество, след няколко последователни ad-hoc промени относно автоматичния обмен във връзка с данъчните постановления и отчитането по държави, понастоящем следва да бъде преработена в нейната цялост, и по-специално, но не само, с цел намаляване и в крайна сметка премахване на настоящите изключения от принципа за обмен на информация;

6.  Отново изразява своята позиция, че мултинационалните предприятия следва да оповестяват по ясен и разбираем начин в своите счетоводни баланси, по държава членка и по трета държава, в която са установени, набор от информация, включително резултат от дейността преди данъчно облагане, данък върху печалба или загуба, брой на служителите, притежавани активи; подчертава значението на предоставянето на тази информация на обществеността, евентуално под формата на централен регистър на ЕС;

7.  Настоятелно призовава Комисията да представи предложение за обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) преди края на 2016 г., придружено от подходяща и справедлива формула за разпределение, което би осигурило цялостно решение за справяне с вредните данъчни практики в Съюза, би изяснило и опростило контекста за предприятията и би улеснило трансграничните стопански дейности в рамките на Съюза; счита, че консолидацията е съществен елемент от ОКООКД; счита, че консолидацията следва да бъде въведена възможно най-бързо и че всяка междинна система, включваща само хармонизирането на данъчната основа с механизъм за компенсиране на загубите, може да бъде само временна; счита, че въвеждането на пълна задължителна ОКООКД става все по-неотложен въпрос; призовава държавите членки бързо да постигнат споразумение относно предложение за ОКООКД след представянето му и бързо да приложат законодателството след това; припомня на държавите членки, че правните пропуски и несъответствията между корпоративните данъчни основи и различията в административните практики може да създадат нееднакви условия и нелоялна данъчна конкуренция в рамките на ЕС;

8.  Приветства приемането от страна на Комисията на 12 април 2016 г. на предложение за директива за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването от дружества, техните дъщерни дружества и клонове, на информация във връзка с данъка върху доходите и увеличаването на прозрачността в корпоративното данъчно облагане; изразява съжаление обаче, че предложеното приложно поле и предложените критерии и прагове от Комисията не са в съответствие с предишните позиции, приети от Парламента, и съответно няма да постигнат резултати;

9.  Приветства съгласието, постигнато в рамките на Съвета на 8 декември 2015 г. относно автоматичния обмен на информация относно данъчните постановления; изразява въпреки това съжаление, че Съветът не прие препоръките, направени от Парламента в неговия доклад от 20 октомври 2015 г. относно първоначалното предложение на Комисията за такава мярка; подчертава, че на Комисията трябва да се предостави пълен достъп до новата база данни на Съюза относно данъчните постановления; настоява, че е необходима всеобхватна и ефикасна база данни с всички постановления, които имат потенциално трансгранично въздействие; настоятелно призовава държавите членки бързо да въведат необходимата законодателна рамка, за да започнат автоматичен обмен на информация относно данъчните постановления;

10.  Подчертава, че автоматичният обмен на информация ще доведе до голям обем от данни, които трябва да се обработват, и настоява, че въпросите, свързани с компютърната обработка на въпросните данни, трябва да бъдат координирани, както и необходимите човешки ресурси за анализиране на данните; призовава за засилване на ролята на Комисията в тази дейност; призовава Комисията и държавите членки внимателно да наблюдават и изцяло да спазват прилагането на Директивата относно административното сътрудничество на национално равнище, по-специално с цел да се проверява колко държави членки искат данъчна информация чрез двустранни данъчни спогодби, а не на въпросното правно основание; призовава държавите членки да засилят своите данъчни администрации с подходящ капацитет на персонала, за да се гарантира ефективното събиране на данъчни приходи и преодоляването на вредните данъчни практики предвид факта, че липсата на ресурси и съкращенията на персонала, в допълнение към липсата на подходящо обучение, технически средства и правомощия за разследване, представляват сериозна пречка за данъчните администрации в някои държави членки; призовава държавите членки да интегрират информацията, обменяна с данъчните органи, и информацията, обменяна с финансовите надзорни и регулаторните органи;

11.  Приветства съобщението на Франция, Нидерландия и Обединеното кралство от 12 май 2016 г., че те ще въведат публични регистри на действителните собственици на дружества; приветства Франция за поемането на ангажимент за създаване на публичен регистър на тръстовете; подкрепя ангажимента на Обединеното кралство да направи така, че всяко дружество извън Обединеното кралство, което или закупува имот в страната, или встъпва в договорни отношения с държавата, да декларира своя действителен собственик; призовава всички държави членки да предприемат подобни инициативи;

12.  Изразява съжаление, че новият световен стандарт на ОИСР за автоматичен обмен на информация не включва преходен период за развиващите се държави, както и че чрез придаването на реципрочен характер на този стандарт държавите, които все още имат малък капацитет за създаване на необходимата инфраструктура за събиране, управление и споделяне на изискваната информация, могат да се окажат на практика изключени от него;

13.  Отбелязва, че Съвместният форум по трансферното ценообразуване е включил в работната си програма за 2014 – 2019 г. изготвянето на добри практики, за да се гарантира, че насоките на ОИСР по този въпрос съответстват на специфичните особености на държавите членки; отбелязва, че Комисията наблюдава напредъка на този процес;

14.  Подчертава, че 70% от прехвърлянето на печалбите се извършва чрез трансферно ценообразуване и че най-добрият начин за решаване на този проблем е приемане на пълна ОКООКД; призовава Комисията въпреки това да представи конкретно законодателно предложение относно трансферното ценообразуване, като се вземат предвид насоките за трансферно ценообразуване на ОИСР за многонационалните предприятия и данъчните администрации от 2010 г.; освен това подчертава, че може да са необходими допълнителни усилия за ограничаване на рисковете от намаляване на данъчната основа и прехвърляне на печалби между държавите – членки на ЕС, и трети държави, произтичащи от рамката за трансферно ценообразуване, по-специално цените на нематериалните активи, и че глобалните алтернативи на настоящия принцип на сделка между несвързани лица следва активно да се проучат и да се провери техният потенциал за гарантиране на по-справедлива и по-ефективна данъчна система в световен мащаб;

15.  Приветства факта, че членът на Комисията, отговарящ за конкуренцията, г-жа Маргрете Вестегер, определи трансферното ценообразуване като специфична целева област за дела за държавна помощ, тъй като тази област се описва като общ инструмент, използван от МНП за схеми за отклонение от данъчно облагане или избягване от данъци, като например вътрешногрупови заеми; отбелязва, че понастоящем не съществуват насоки за определяне и регулиране на свързаната с данъци държавна помощ, докато този вид държавна помощ се оказа будещ безпокойство инструмент за избягване на данъци; призовава Комисията да създаде насоки и да установи ясни критерии за по-добро определяне на границите за трансферното ценообразуване с цел по-добро оценяване на делата относно държавна помощ; подкрепя заключенията от разследванията на Комисията в случая на „Старбъкс“, „Фиат“ и „Амазон“; подчертава, че е необходимо Комисията да има достъп до всички относими данни;

16.  Изразява съжаление, че голям брой изслушани многонационални предприятия не осъдиха категорично практиките на избягването на данъци и агресивното данъчно планиране; подчертава, че МНП могат лесно да предоставят изкуствени вътрешногрупови заеми за агресивно данъчно планиране; подчертава, че преференциите за такова дългово финансиране са за сметка на данъкоплатците, както и на финансовата стабилност; поради това призовава държавите членки да премахнат различното третиране на дълга и капитала в съответното си данъчно законодателство;

17.  Категорично подчертава, че работата на лицата, подаващи сигнали за нередности, е от решаващо значение за разкриване на измерението, свързано с отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци, и че следователно е необходимо защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, да бъде правно гарантирана и подсилена в ЕС; отбелязва, че Европейският съд по правата на човека и Съветът на Европа работят по този въпрос; счита, че съдилищата и държавите членки следва да гарантират защитата на законните търговски тайни, като същевременно по никакъв начин не пречат, възпрепятстват или затрудняват способността на лицата, подаващи сигнали за нередности, и на журналистите да документират и да разкриват незаконни, неправомерни или вредни практики в случаите, когато това очевидно е във върховния обществен интерес; изразява съжаление, че Комисията не възнамерява да предприеме незабавни действия по този въпрос, като се има предвид съвсем скорошните и значими разкрития от лица, подали сигнали за нередности, които станаха известни съответно като „Люкслийкс“ и „Панамските документи“;

18.  Приветства факта, че Комисията започна обществена консултация относно подобряването на механизмите за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане; подчертава, че определянето на ясен график за процедурите за разрешаване на спорове ще бъде от ключово значение за подобряване на ефективността на системите;

19.  Приветства съобщението относно външна стратегия за ефективно данъчно облагане, в което Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) се приканва да транспонира изискванията за добро управление в своите договори с всички избрани финансови посредници; призовава ЕИБ да въведе нова политика относно отговорното данъчно облагане, като започне с преглед на своята политика по отношение на юрисдикциите, които не оказват съдействие, провеждана през 2016 г. в тесен диалог с гражданското общество; отново заявява, че ЕИБ следва да засили мерките си за надлежна проверка, така че да подобри качеството на информацията относно крайните бенефициенти и да предотвратява по-ефективно сделките с финансови посредници, които имат отрицателни резултати по отношение на прозрачността, измамите, корупцията, организираната престъпност, изпирането на пари и вредните социални и екологични последици или са регистрирани в офшорни финансови центрове или данъчни убежища, които използват практики за агресивно данъчно планиране;

20.  Призовава Комисията да предостави ясно законодателство относно определението на икономическата същност, създаването на стойност и мястото на стопанска дейност, с оглед на справянето в частност с проблема с дружествата „пощенски кутии“;

Черен списък и конкретни санкции за юрисдикции, които не оказват съдействие, и удържане на данък при източника

21.  Отбелязва, че единствената конкретна инициатива, предприета до момента от Комисията по отношение на юрисдикциите, които не оказват съдействие, включително отвъдморските територии, е външната стратегия за ефективно данъчно облагане; отбелязва, че до този момент критериите за включване в списъка на ОИСР с юрисдикции, които не оказват съдействие, не са доказали своята ефикасност в борбата с този проблем и не са послужили като възпиращ фактор; подчертава, че все още има трети държави, които защитават незаконно получени активи, което прави невъзможно възстановяването им от органите на ЕС;

22.  Призовава Комисията да представи във възможно най-кратък срок общо определение и общ списък на Съюза с юрисдикции, които не оказват съдействие (т.е. „черен списък на данъчните убежища“), въз основа на солидни, прозрачни и обективни критерии и включващи прилагането на препоръките на ОИСР, мерките за данъчна прозрачност, действията относно намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби и стандартите за автоматичен обмен на информация, съществуването на активни вредни данъчни практики, предимства, предоставени на чуждестранни физически или юридически лица, липсата на изискване за икономическа същност и неоповестяването на корпоративната структура на правни субекти (включително тръстове, благотворителни организации, фондации и др.) или собствеността върху активи или права, и приветства намерението на Комисията да постигне споразумение относно подобен списък в рамките на следващите шест месеца; призовава държавите членки да одобрят това споразумение до края на 2016 г.; счита, че е необходимо да се предвиди поетапна процедура, започваща с конструктивен диалог с юрисдикцията, когато са установени слабости, преди включването в списъка, за да се постигне и възпиращ ефект на процеса; счита, че следва да се установи механизъм, за да се позволи изключването от списъка на юрисдикции, ако и след като успешно е постигнато или възстановено съответствието; счита, че тази оценка следва да се разшири и да включва и членове на ОИСР;

23.  Призовава за конкретна регулаторна рамка на Съюза за санкции срещу включените в черния списък юрисдикции, които не оказват съдействие, включително възможността за преразглеждане и, като последна мярка, временното преустановяване на действието на споразумения за свободна търговия, временното преустановяване на действието на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане и забраната за достъп до финансови средства на Съюза; отбелязва, че целта на санкциите е да се предизвикат промени в законодателството на съответните юрисдикции; призовава за това, санкциите да се прилагат и за дружества, банки, счетоводни дружества и адвокатски кантори и данъчни консултанти, за които е доказано, че са участвали в незаконни, вредни или неправомерни дейности с тези юрисдикции, или за които е доказано, че са съдействали за незаконни, вредни или неправомерни режими за корпоративно данъчно облагане, включително правни инструменти в тези юрисдикции;

24.  Призовава Комисията да изготви обвързващо законодателство за забрана за всички институции на ЕС да откриват сметки или да извършват дейност в юрисдикции, включени в общия списък на Съюза с юрисдикции, които не оказват съдействие;

25.  Призовава държавите членки да предоговорят своите двустранни данъчни спогодби с трети държави посредством многостранен инструмент с цел да въведат достатъчно убедителни клаузи за борба със злоупотребите и по този начин да се предотврати използване на най-благоприятната от данъчна гледна точка спогодба (treaty shopping), включително разпределение на права на данъчно облагане между държавата на източника и държавата по пребиваване при отразяване на икономическата същност и подходящо определение на място на стопанска дейност; освен това подчертава, че този процес ще бъде ускорен значително, ако Комисията бъде оправомощена от държавите членки да договаря такива данъчни спогодби от името на Съюза; призовава държавите членки да гарантират справедливото третиране на развиващите се държави при договаряне на такива спогодби;

26.  Призовава Комисията да представи законодателно предложение за общ за целия ЕС данък, удържан при източника, който да се прилага от държавите членки, за да се гарантира, че печалбите, генерирани в рамките на Съюза, се облагат поне веднъж преди напускане на територията на Съюза; отбелязва, че подобно предложение следва да включва система за възстановяване на данък с цел предотвратяване на двойното данъчно облагане; подчертава, че подобна система на общ данък, удържан при източника, основана на кредитния метод, притежава предимството да предотвратява двойното данъчно необлагане и НДОПП, без да води до случаи на двойно данъчно облагане;

27.  Изразява съжаление, че Андора и Монако са поели ангажимент за автоматичен обмен на информация до 2018 г., вместо от 2017 г.; отбелязва, че някои юрисдикции, които не оказват съдействие, като например Андора, спазват стандартите за обмен на информация, но се развиват в посока към превръщане в юрисдикции с ниски данъчни ставки; изразява загриженост, че спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между Андора и Испания понастоящем не гарантира ефективен автоматичен обмен на информация; призовава Комисията да наблюдава отблизо ефективното прилагане на автоматичния обмен на информация, включен в споразуменията на държавите членки, подписани с бивши или настоящи юрисдикции, които не оказват съдействие;

28.  Счита, че договореностите, използващи несъответствията между държави – членки на ЕС, и трети държави при хибридни субекти, водещи до двойно данъчно необлагане, следва да бъдат ефективно решени от европейското законодателство, в допълнение към предложенията на Комисията относно пакета от мерки за борба с избягването на данъци;

Патентни кутии, кутии на знания и НИРД кутии

29.  Отбелязва, че до настоящия момент т.нар. патентни кутии, кутии на знания (knowledge boxes) и НИРД кутии (R&D boxes) не се оказаха толкова ефективни за насърчаването на иновациите в Съюза колкото би следвало да бъдат; изразява съжаление, че вместо това те са използвани за прехвърлянето на печалби от МНП чрез схеми за агресивно данъчно планиране, като например добре известната стратегия „double Irish with a Dutch sandwich“ за избягване на данъци с участието на ирландски и нидерландски дружества; счита, че патентните кутии са неподходящ и неефективен инструмент за постигане на икономически цели; настоява, че НИРД могат да бъдат насърчавани, като се използват по-широки политически мерки, които стимулират дългосрочните иновации и независими научни изследвания, и посредством субсидии, които следва да се предпочитат пред патентните кутии, тъй като субсидиите са по-малко изложени на риск от злоупотреба чрез схеми за избягване на данъци; отбелязва, че връзката между патентните кутии и НИРД дейностите често е произволна и че настоящите модели водят до надпревара за достигане на най-ниски равнища по отношение на ефективния данъчен принос на МНП;

30.  Изразява съжаление относно факта, че някои държави членки, по-специално в рамките на групата „Кодекс за поведение“, досега са пренебрегвали този въпрос и още не са предложили подходящ срок за справяне с него;

31.  Призовава Комисията, за да се забрани злоупотребата с патентни кутии с цел избягване на данъци и за да се гарантира, че ако и когато бъдат използвани, те са свързани с реална стопанска дейност, да представи предложения за обвързващо законодателство на Съюза относно патентните кутии въз основа на изменения подход на ОИСР към връзката между разходите за НИРД и получените печалби (Modified Nexus Approach) и при преодоляване на слабостите, свързани с него; подчертава, че предложението на Комисията следва да се прилага за всички нови патентни кутии, издадени от държавите членки, и че всички съществуващи патентни кутии, които все още са в сила, трябва съответно да се променят;

32.  Призовава държавите членки да включат клауза за минимално ефективно данъчно облагане в Директивата относно лихвите и авторските и лицензионните възнаграждения, както и в Директивата за дружествата майки и дъщерните дружества, и да гарантират, че не се предоставят изключения от Съвета;

Банки, данъчни консултанти и посредници

33.  Изразява дълбоко съжаление, че някои банки, данъчни консултанти, правни и счетоводни дружества и други посредници бяха решаващ фактор и изиграха ключова роля в разработването на схеми за агресивно данъчно планиране за своите клиенти, а също така съдействат на националните правителства да разработват данъчните си кодекси и закони, като създават сериозни конфликти на интереси;

34.  Изразява загриженост относно липсата на прозрачност и адекватна документация в рамките на финансовите институции и между консултантите и адвокатските кантори по отношение на специфичните модели на собственост и контрола на дружествата, препоръчани от данъчни, финансови и правни консултанти, както беше потвърдено от неотдавнашните разкрития във връзка с т.нар. „Панамски документи“; препоръчва, с цел справяне с проблема с фиктивните дружества, да се засилят изискванията за прозрачността за учредяването на частни дружества;

35.  Изразява загриженост относно липсата на прозрачност и адекватна документация в рамките на националните данъчни администрации, отнасящи се до последиците за конкуренцията от решенията за трансферно ценообразуване, установяването на патентни кутии, данъчните постановления и другите елементи на дискреционното корпоративно данъчно облагане;

36.  Призовава за засилване на съществуващите кодекси за поведение на сектора за данъчно консултиране, по-специално с цел отчитане на потенциални конфликти на интереси по начин, който да води до тяхното ясно и разбираемо оповестяване; призовава Комисията да предложи кодекс за поведение на Съюза за всички консултантски услуги, така че да бъде осигурено ясно оповестяване на евентуални случаи на потенциални конфликти на интереси; счита, че това следва да включва режим на ЕС за несъвместимост по отношение на данъчните консултанти, за да бъдат предотвратявани конфликти на интереси, свързани с предоставянето на консултантски услуги едновременно на публичния и частния сектор и за да бъдат предотвратявани други конфликти на интереси;

37.  Привлича вниманието към рисковете от конфликти на интереси, произтичащи от предоставянето на консултантски услуги по правни и данъчни въпроси и одиторски услуги в рамките на едни и същи счетоводни дружества; следователно подчертава значението на ясното разграничение между тези услуги; призовава Комисията да осигури правилния мониторинг и правилното прилагане на законодателството за предотвратяване на такива конфликти и да проучи необходимостта от преразглеждане на Директивата за одита, и по-специално разпоредбите на член 22 от нея, както и на Регламента за одита, и по-специално разпоредбите на член 5 от него, и определението на понятието за съществено влияние на услугите, несвързани с одита;

38.  Изисква от Комисията да предприеме разследване на взаимосвързаността между академичните среди и средите на данъчните консултанти, което да разгледа, като минимум, въпросите относно конфликтите на интереси;

39.  Призовава държавите членки да установят ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, включително наказателни санкции, за управители на дружества, участващи в отклонение от данъчно облагане, и възможността за отнемане на лицензи за стопанска дейност на специалисти и дружества, за които е доказано, че участват в разработването, консултирането относно използването или използването на незаконни схеми за данъчно планиране и отклонение от данъчно облагане; призовава Комисията да проучи възможността за въвеждане на съразмерна финансова отговорност за данъчни консултанти, които участват в незаконни данъчни практики;

40.  Призовава Комисията да анализира възможността за въвеждане на съразмерна финансова отговорност за банките и финансовите институции, улесняващи трансферите към известни данъчни убежища, както са определени от бъдещия общ списък на Съюза с данъчните убежища и данъчните юрисдикции, които не оказват съдействие;

41.  Призовава Комисията да засили изискванията за банките да докладват на данъчните органи на държавите членки трансфери към и от юрисдикции, включени в общия списък на Съюза с данъчните убежища и данъчните юрисдикции, които не оказват съдействие; призовава държавите членки да гарантират, че банките и другите финансови институции предоставят подобна информация на регулаторните и данъчните органи; призовава държавите членки да засилят капацитета на своите данъчни администрации за разследване на случаи на отклонение от данъчно облагане и избягване на данъци;

42.  Призовава Комисията да представи законодателно предложение за въвеждането на изискване за задължително оповестяване за банки, данъчни консултанти и други посредници относно комплексни структури и специални услуги, свързани с юрисдикции, включени в общия списък на ЕС с данъчни убежища и юрисдикции, които не оказват съдействие, които са разработени за и се използват от клиентите с цел улесняване на отклонение от данъчно облагане, данъчни измами, изпиране на пари или финансиране на тероризма;

43.  Призовава Комисията(31) да въведе специфични общи минимални правила за борба със злоупотребите с цел да бъдат отказвани предимства, произтичащи от определени хибридни прехвърляния на активи(32), ефектът от които често е приспадането на дохода в едната държава, без да има включване в данъчната основа в другата държава, или генерирането на чуждестранни сделки с данъчен кредит, които представляват случаи на злоупотреба;

Лица, подаващи сигнали за нередности

44.  Отново заявява ключовата роля на лицата, подаващи сигнали за нередности, за разкриването на неправомерно поведение, включително незаконни или неправомерни практики; счита, че подобни разкрития, които хвърлят светлина върху мащаба на отклонението от данъчно облагане, избягването на данъци и изпирането на пари, несъмнено са в интерес на обществеността, както стана ясно в неотдавнашните разкрития във връзка с т.нар. „Люкслийкс“ и „Панамски документи“, които показаха мащаба на явлението, свързано с прехвърлянето на активи към юрисдикции с ниски данъчни ставки; припомня, че възможността за откриване и съдебно преследване на нарушителите на данъчното законодателство зависи основно от наличността и качеството на данните;

45.  Изразява съжаление, че Комисията ограничава своите действия за мониторинг на развитието в различни области на компетентност на Съюза, без да предвижда да предприеме конкретни стъпки за справяне с проблема; изразява загриженост, че настоящата липса на защита би могла да застраши публикуването на нови разкрития, като това може да доведе до загуба на законни данъчни приходи за държавите членки; изразява дълбоко съжаление, че Комисията не предостави задоволителен отговор на исканията, съдържащи се в параграфи 144 и 145 от резолюцията на Парламента от 25 ноември 2015 г., нито на препоръките, съдържащи се в резолюцията на Парламента от 16 декември 2015 г., и по-специално на искането за представяне на ясна правна рамка относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, и други подобни лица преди края на 2016 г.;

46.  Отново призовава Комисията да предложи във възможно най-кратък срок ясна правна рамка за гарантиране на ефективна защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, както и на журналисти и други лица, свързани с печата, които ги подпомагат и ги улесняват; призовава държавите членки да преразгледат действащото си законодателство относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, като включат възможността за въздържане от съдебно преследване в случаи, в които лицата, подаващи сигнали за нередности, са действали в обществен интерес; приканва да се разглеждат като образец най-добрите примери от законодателството за защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, което е вече в сила в някои държави членки;

Група „Кодекс за поведение“ и междуинституционални въпроси

47.  Изразява съжаление, че въпреки факта, че неговата първа и втора специална комисия (TAXE 1 и TAXE 2) многократно поискаха пълен достъп до документите и протоколите на групата „Кодекс за поведение“, на разположение на членовете на Европейския парламент бяха предоставени само ограничен брой нови документи за консултации при закрити врата, както и че това се реализира едва пет месеца след началото на мандата на TAXE 2; отбелязва, че някои от тези документи трябваше да бъдат оповестени, за да позволят обществен контрол и открито политическо разискване относно тяхното съдържание; освен това отбелязва, че Съветът не показва в задоволителна степен желание да удовлетвори това искане;

48.  Изразява съжаление относно факта, че Комисията, въпреки че предостави някои вътрешни протоколи от заседанията на групата „Кодекс за поведение“, не беше в състояние да съхранява цялата документация във връзка с разпространените документи; счита, че е задължение на Комисията да записва и съхранява цялата информация и всички документи, предоставени в рамките на мандата на групата „Кодекс за поведение“, с цел да се оцени спазването на мерките от страна на държавите членки съгласно Договора; призовава Комисията да предприеме спешни действия за подобряване на това положение чрез възпроизвеждане на всички документи; призовава Съвета и държавите членки да си сътрудничат с Комисията по този въпрос;

49.  Настоятелно призовава държавите членки да подобрят прозрачността и ефективността на методите на работа на групата „Кодекс за поведение“, тъй като това са едни от факторите, препятстващи конкретно потенциално подобрение по отношение на борбата с вредните данъчни практики; изразява съжаление, че не е получил няколко работни документа от групата „Кодекс за поведение“, произхождащи от Съвета или държавите членки, които са от решаващо значение за доброто изпълнение на мандата на специалната комисия; призовава за редовното публикуване на резултатите от упражнявания от него контрол във връзка със степента на спазване от страна на държавите членки на отправените препоръки; изисква групата „Кодекс за поведение“ да представи публично достъпен годишен доклад, в който се установяват и описват най-вредните данъчни практики, използвани от държавите членки през съответната година; отново отправя своето искане към Съвета през 2015 г. да създаде „данъчна комисия“ на политическо равнище;

50.  Установява въз основа на публичната информация, че групата „Кодекс за поведение“ е разгледала 421 мерки през периода 1998 – 2014 г. и е счела 111 от тях за вредни (26%), но че две трети от тези мерки са разгледани по време на първите пет години от съществуването на групата; отбелязва, че контролът на мерките, упражняван от държавите членки, намаля през годините, като само 5% от всички мерки са били проверени през 2014 г., и изразява съжаление, че групата не е установила вредни данъчни мерки от ноември 2012 г. насам; заключава, че групата „Кодекс за поведение“ не е била оперативна в пълна степен в дейността си през изминалото десетилетие и че е необходимо спешно преразглеждане на управлението и мандата ѝ;

51.  Отново отправя своя призив от 2015 г. към Комисията да направи актуализация на доклада Симънс & Симънс от 1999 г. относно административните практики, посочени в параграф 26 от доклада на групата „Кодекс за поведение“ от 1999 г. (доклада Примароло (SN 4901/99));

52.  Подчертава, че независимо че Кодексът за поведение позволи някои подобрения, самоуведомяването относно потенциално вредни мерки, извършвано от държавите членки, не е ефективно, критериите за установяване на вредни мерки не отговарят на актуалните условия, а принципът на единодушие за вземане на решения относно вредността не се оказа ефективен; изразява съжаление, че няколко държави членки се противопоставят на необходимата реформа на групата „Кодекс за поведение“; следователно настоятелно призовава Комисията и държавите членки да предприемат необходимите стъпки за реформиране, във възможно най-кратък срок, на критериите за установяване на вредни мерки и аспектите на управление на групата „Кодекс за поведение“ (включително структурата за вземане на решения и мониторинг на договореното премахване и замразяване, избягване на евентуално отлагане, санкции в случай на неспазване), за да увеличат нейната публична прозрачност и отчетност и да гарантират активното участие и достъпа до информация на Парламента; изтъква слабостите и другата относима информация, посочена в приложение 3; отбелязва освен това, че ако се съпостави списъкът на Комисията, съдържащ всички данъчни режими, официално оценени от групата „Кодекс за поведение“, със съответните документи от заседанията към момента на вземане на решение и след това, на първо място, в много случаи е неясно как е взето дадено решение, например защо режими, за които има основания да се предполага, че биха били вредни, в крайна сметка са обявени за безвредни, и също така, на второ място, във връзка със случаите, при които удостоверената вредност представлява резултат от оценката, дали държавите членки са приключили произтичащите процедури по премахване по удовлетворителен начин; по тази причина подчертава, че държавите членки не са спазили задълженията, посочени в директиви 77/799/ЕИО и 2011/16/ЕС на Съвета, тъй като не са поддържали спонтанен обмен на данъчна информация дори в случаите, когато – въпреки свободата на преценка, която се предоставя от тези директиви – са били налице ясни основания да се очаква, че са възможни данъчни загуби в други държави членки или че данъчните икономии може да са в резултат на фиктивни прехвърляния на печалби в рамките на групи; подчертава, че Комисията не изпълни ролята си на пазител на Договорите, установена в член 17, параграф 1 от ДЕС, като не предприе действия по въпроса и не извърши всички необходими стъпки да гарантира, че държавите членки спазват своите задължения, особено тези, изложени в директиви 77/799/ЕИО и 2011/16/ЕС на Съвета, въпреки доказателствата за противното;

53.  Отбелязва, че специалната комисия установи един модел на систематично възпрепятстване от страна на някои държави членки за постигането на напредък в борбата с избягването на данъци; отбелязва, че обсъжданията относно административните практики (постановления) продължаваха в рамките на Кодекса за поведение в продължение на почти две десетилетия; осъжда факта, че няколко държави членки не бяха склонни да се споразумеят за обмен на информация относно техните практики във връзка с постановленията преди случая „Люкслийкс“ и все още не са склонни да приложат в националното право образеца на указания, разработен в рамките на групата „Кодекс на поведение“, въпреки ангажиментите им след разкритията по случая „Люкслийкс“;

54.  Призовава Комисията да предостави на Парламента постоянен, навременен и редовен достъп до работните документи и протоколите от заседанията на групите на Съвета, работещи по данъчни въпроси, включително Кодекса за поведение при данъчното облагане на предприятията, работната група на високо равнище и работната група „Данъчни въпроси“; предлага на Комисията да използва споразумението, постигнато с Парламента, относно достъпа до протоколи на ЕНМ/ЕЦБ като пример за тази цел;

55.  Призовава Комисията, в случай на незадоволителен отговор от страна на държавите членки, да представи законодателно предложение, за предпочитане съгласно член 116 от ДФЕС или член 352 от ДФЕС или съгласно засиленото сътрудничество с цел подобряване на ефективността на групата „Кодекс за поведение“;

56.  Призовава институциите на ЕС и държавите членки да предприемат спешни действия за борба с данъчните измами, отклонението от данъчно облагане, данъчните убежища и агресивното данъчно планиране, както от гледна точка на търсенето, така и на предлагането; изразява съжаление, че Съветът и особено някои държави членки в продължение на няколко години не предприеха никакви решителни действия по тези въпроси, и припомня на държавите членки, че разполагат с възможност да установят системи на засилено сътрудничество (между най-малко 9 държави членки) с цел ускоряване на действията във връзка с вредните и незаконните данъчни практики;

57.  Призовава за създаването на нов център за съгласуваност и координация на данъчната политика на Съюза в рамките на структурата на Комисията, за да се гарантира правилното и съгласувано функциониране на единния пазар и изпълнението на международните стандарти; счита, че този нов център следва да отговаря за оценяването и мониторинга на данъчните политики на държавите членки на равнището на Съюза, като гарантира, че държавите членки не прилагат нови вредни данъчни мерки, за мониторинга на спазването от страна на държавите членки на общия списък на Съюза с юрисдикции, които не оказват съдействие, за гарантирането и насърчаването на сътрудничеството между националните данъчни администрации (например обучение и обмен на най-добри практики), както и за започването на академични програми в тази област; счита, че извършвайки подобна дейност, този център би могъл да помогне за предотвратяването на нови пропуски в данъчното облагане, произтичащи от некоординирани инициативи във въпросната област на политиката на държавите членки, и за противодействие на данъчните практики и стандарти, които биха нарушили, възпрепятствали или навредили на правилното функциониране и логиката на единния пазар; счита, че този център може също така да служи като звено за контакт за лицата, подаващи сигнали за нередности, в случай че държавите членки и националните данъчни администрации не предприемат действия по разкриване на отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци или не извършват подходящи разследвания по въпроса; счита, че центърът би могъл да се възползва от общия експертен опит на равнището на Съюза и на национално равнище, за да се намали тежестта за данъкоплатците;

Външно измерение

58.  Приветства подновения фокус върху данъчните въпроси на равнището на Г-8 и Г-20, което следва да доведе до нови препоръки; призовава Комисията да поддържа съгласувана позиция от името на Съюза на предстоящите срещи на Г-20 и в рамките на специализирани симпозиуми; изисква от Комисията редовно да информира Парламента за констатациите и възможните последствия от решенията на Г-20 за борба с намаляването на данъчната основа за облагане с корпоративен данък, с практиките, свързани с агресивното данъчно планиране, и с незаконни финансови потоци;

59.  Призовава Съюза, Г-20, ОИСР и ООН да продължат да си сътрудничат в популяризирането на глобалните насоки, които ще бъдат от полза и за развиващите се държави;

60.  Подкрепя създаването на световен орган в рамките на ООН, който да разполага с достатъчно допълнителни ресурси, за да се гарантира, че всички държави могат да участват равнопоставено в определянето и реформата на данъчните политики в световен мащаб; призовава ЕС и държавите членки да започнат работа по амбициозна световна среща на високо равнище по въпросите на данъците и да се стремят към създаването на подобен междуправителствен орган;

61.  Призовава международните форуми да се договорят за по-стриктно и точно определение на действителните собственици, за да се гарантира по-голяма прозрачност;

62.  Приканва Комисията и държавите членки по целесъобразност да проведат анализ на разпространението на националните данъчни политики и тези на ЕС с цел да се оцени въздействието върху развиващите се държави;

63.  Посочва, че незаконното изтичане е една от основните причини за дълга на развиващите се държави, а агресивното данъчно планиране противоречи на принципите за корпоративна социална отговорност;

64.  Призовава Комисията да включи във всички споразумения за търговия и партньорство клаузи за добро управление като се позовава по-специално на изпълнението на съответните препоръки на ОИСР, свързани с областта на данъчното облагане (напр. инициативата във връзка с НДОПП), и гарантира, че дружества или посредници не могат да злоупотребяват със споразуменията за търговия и партньорство с цел избягване на данъци или отклонение от данъчно облагане или изпиране на приходи от незаконни дейности;

65.  Призовава ОИСР и другите международни органи да започнат работа по амбициозна стратегия НДОПП II, която да се основава предимно на минимални стандарти и конкретни цели за изпълнение;

66.  Подчертава, че координацията между Комисията и държавите членки, които участват във FATF, следва да бъде подобрена, така че да се придаде тежест на позицията на ЕС; подчертава необходимостта от подробни насоки за прилагане, по-специално за развиващите се държави, както и от проследяване на развитието на нови вредни данъчни мерки;

67.  Във връзка с това призовава за създаването на парламентарна група за мониторинг на равнището на ОИСР с цел наблюдение и контрол върху формулирането и изпълнението на тази инициатива;

68.  Призовава за установяването на структуриран диалог между Европейския парламент и Конгреса на САЩ по международни данъчни въпроси; предлага да се създадат официални междупарламентарни форуми за разглеждане на тези въпроси и във връзка с това също така да се използва съществуващата рамка на Трансатлантическия законодателен диалог; насърчава ЕС и САЩ да си сътрудничат във връзка с изпълнението на проекта НДОПП на ОИСР; отбелязва съществена липса на реципрочност между САЩ и ЕС в рамките на споразумението FATCA; насърчава засиленото сътрудничество между САЩ и ЕС в рамките на споразумението FATCA с цел гарантиране на реципрочност и приканва всички заинтересовани страни да вземат активно участие в прилагането му;

69.  Приветства пилотния проект за автоматичния обмен на информация между данъчните органи относно действителните собственици, започнат през април 2016 г. от петте най-големи държави – членки на ЕС; призовава, в съответствие със заявеното намерение на тези държави, тази инициатива да бъде разширена и да съставлява основата за световен стандарт за обмен на информация, подобен на съществуващия стандарт за информация за финансови сметки;

70.  Призовава, като следваща стъпка в процеса на подобряване на достъпността на информацията относно действителните собственици, както и на ефективността на обмена на такава информация, за създаването на публичен регистър на действителните собственици на равнището на Съюза, включващ хармонизирани стандарти за достъп до информация относно действителните собственици и предоставящ всички необходими гаранции за защита на данните, който ще послужи като основа на глобална инициатива в това отношение; подчертава жизненоважната роля на институции като ОИСР и ООН в тази връзка;

71.  Отправя искане за проучване относно осъществимостта на създаването на глобален регистър, обхващащ всички финансови активи, притежавани от частни лица, дружества и всички лица като тръстове и фондации, до който данъчните органи ще имат пълен достъп и който ще включва подходящи гаранции за защита на поверителността на информацията, съхранявана в него;

72.  Подчертава необходимостта от общ и цялостен подход на ЕС и САЩ относно прилагането на стандартите на ОИСР и относно действителните собственици; освен това подчертава, че клаузите за добро управление в областта на данъчното облагане следва да бъдат включени във всички бъдещи договори за търговия с цел да се гарантират еднакви условия на конкуренция, да се създаде повече стойност за обществото като цяло и, да се води борба с данъчните измами и избягването на данъци, както и да се постигне водеща роля от страна на трансатлантическите партньори в насърчаването на добро управление в областта на данъчното облагане;

Други препоръки

73.  Призовава всички национални парламенти да работят заедно, за да гарантират подходящ контрол и съгласуваност на данъчните системи на държавите членки; призовава националните парламенти да останат бдителни по отношение на решенията на националните правителства в тази област и да увеличат своя ангажимент към работата на междупарламентарните форуми по данъчни въпроси;

74.  Призовава Комисията да разследва всички случаи на незаконна държавна помощ, подадени до нея, с цел да се гарантира равенство пред закона в Съюза; призовава Комисията да реагира с решение за възстановяване във всички случаи, когато предполагаемото данъчно предимство се счита за незаконна държавна помощ; изразява загриженост във връзка с твърденията, че Люксембург би могъл да издава устни постановления с цел да заобиколи задължението си за споделяне на информация съгласно Директивата за административното сътрудничество; призовава Комисията да наблюдава и докладва дали държавите членки заменят една вредна практика с друга след постигането на напредък в областта на законодателството на равнището на Съюза; призовава Комисията да наблюдава и докладва за всеки случай на нарушаване на пазара в резултат на предоставянето на специфично данъчно предимство;

75.  Подчертава потенциала на цифровите решения за ефективното събиране на данъци при събирането на данъчни данни директно от операциите в икономиката на споделянето и за намаляването на общото работно натоварване на данъчните органи в държавите членки;

76.  Отбелязва разкритията в „Панамските документи“, които документират систематичното използване на фиктивни дружества от дружества и от частни лица с цел укриване на облагаеми активи и постъпления от корупция и организирана престъпност; приветства решението на Парламента за създаване на анкетна комисия във връзка с това и за продължаване на работата по въпросите на отклонението от данъчно облагане, укриването на данъци и изпирането на пари; подчертава огромното политическо значение на това да се анализира начинът на действие на данъчните органи и дружествата, участващи в описаните практики, с оглед на запълването на законодателните пропуски;

77.  Отбелязва, че е необходима допълнителна работа относно достъпа до документи на държавите членки, на Комисията и на групата „Кодекс за поведение“; отново заявява, че е необходим допълнителен анализ на документите, които вече са предоставени на Парламента, за да се оцени адекватно необходимостта от по-нататъшни политически действия и политически инициативи; призовава бъдещата анкетна комисия да продължи тази работа и да възприеме различен формат от този на специалната комисия, следвайки в по-голяма степен модела на следствена комисия, като например комисията по публични сметки в Обединеното кралство;

78.  Призовава Съвета да се възползва в пълна степен от процедурата на консултация с Парламента, което в частност означава, че трябва да изчака приносът на Парламента преди постигането на политическо споразумение и да се стреми да вземе предвид позицията на Парламента;

79.  Поема ангажимент да продължи работата, започната от неговата специална комисия, като положи усилия да отстрани пречките, срещнати при изпълнението на нейния мандат, и като гарантира подходящи последващи действия във връзка с нейните препоръки; възлага на своите компетентни органи да установят най-добрата институционална рамка за постигане на тази цел;

80.  Призовава компетентната си комисия да предприеме последващи действия във връзка с тези препоръки в рамките на предстоящия си доклад за законодателна инициатива на същата тема;

o
o   o

81.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския съвет, Съвета, Комисията, държавите членки, националните парламенти, ООН, Г‑20 и на ОИСР.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, С КОИТО СА ОСЪЩЕСТВЕНИ СРЕЩИ

(ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ, КООРДИНАТОРИ И КОМАНДИРОВКИ)

Дата

Оратори

11.1.2016 г.

—  Пиер Московиси, член на Комисията, отговарящ за икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз

17.2.2016 г.

—  Пиер Московиси, член на Комисията, отговарящ за икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз

29.2.2016 г.

Размяна на мнения с представители на председателството на Съвета

в присъствието на Ерик Вибес, нидерландски държавен секретар за финансите

14 – 15.3.2016 г.

Размяна на мнения с юрисдикции

Роб Грей (Rob Gray), директор, международно данъчно облагане, Гърнзи;

Колин Пауъл, съветник по международни въпроси на главния министър, Джърси;

Клаудиа Корнела Дурани (Claudia Cornella Durany), държавен секретар по международните финансови въпроси, Андора;

Катя Гей (Katja Gey), директор на службата по международни финансови въпроси, Лихтенщайн;

Жан Кастелини (Jean Castellini), министър на финансите и икономиката, Монако.

Размяна на мнения с мултинационални предприятия

Кати Кърни (Cathy Kearney), заместник-председател, европейски дейности, Apple;

Джулия Макрей (Julia Macrae), директор по въпросите на данъчната политика за Европа, Близкия изток, Индия и Африка (EMEIA), Apple;

Адам Коен (Adam Cohen), началник на отдела за икономическа политика (Европа, Близкия изток и Африка (EMEA)), Google;

Соре Хансен (Søren Hansen), главен изпълнителен директор, Inter-Ikea Group;

Андерс Билунд (Anders Bylund), ръководител на комуникациите на групата, Inter-Ikea Group

Айрин Йейтс (Irene Yates), заместник-председател, корпоративно данъчно облагане, McDonald's.

Размяна на мнения с разследващите журналисти – при закрити врата

Вероник Пужол (Véronique Рoujol), Paperjam;

Маркус Бекер (Markus Becker), Der Spiegel.

21.3.2016 г.

Размяна на мнения с европейски банки (част І)

Жан-Шарл Балат (Jean-Charles Balat), финансов директор, Crédit Agricole SA;

Роб Шипер (Rob Schipper), глобален директор, данъчна политика, ING;

Ева Жигвал (Eva Jigvall), отговаряща за данъчните въпроси, Nordea;

Моника Лопес-Монис (Monica Lopez-Monís), директор по проверка на съответствието и старши изпълнителен заместник-директор, Banco Santander;

Кристофър Сейнт Виктор де Пиньо (Christopher St. Victor de Pinho), управителен директор, глобален ръководител за данъчна политика на групата, UBS Group AG;

Стефано Чекачи (Stefano Ceccacci), отговарящ за данъчните въпроси на групата, Unicredit.

4.4.2016 г.

—  Маргрете Вестегер, член на Комисията, отговарящ за конкуренцията

Размяна на мнения с европейски банки (част ІІ)

Бригите Бом (Brigitte Bomm), управителен директор, глобален ръководител по въпросите на данъчната политика, Deutsche Bank AG;

Грант Джеймисън (Grant Jamieson), отговарящ за данъчните въпроси, Royal Bank of Scotland

Греъм Джонстън (Graeme Johnston), отговарящ за международните данъчни въпроси, Royal Bank of Scotland

15.4.2016 г.

Командировка в Кипър

Янис Касулидес (Ioannis Kasoulides), министър на външните работи;

Майкъл Камас (Michael Kammas), генерален директор, Аристио Стилиану (Aristio Stylianou), председател, и Джордж Апиос (George Appios), заместник-председател на Сдружението на кипърските банки;

Христос Пацалидес (Christos Patsalides), постоянен секретар на Министерството на финансите;

Джордж Пантели (George Panteli), отговарящ за данъчната политика, Министерство на финансите;

Янакис Цангарис (Yannakis Tsangaris), началник на отдела на Министерство на финансите за данъчно облагане;

Александър Апостолидес (Alexander Apostolides), Университет на Кипър (University of Cyprus);

Мария Крамбия-Капардис (Maria Krambia-Kapardis), председател на изпълнителния комитет на Transparency International;

Костас Маркидес (Costas Markides), член на управителния съвет, International Tax, KPMG Limited и Сдружение на инвестиционните фондове в Кипър (Cyprus Investment Funds Association);

Наташа Пилидес (Natasa Pilides), генерален директор, Агенция за насърчаване на инвестициите на Кипър;

Кириакос Йордану (Kyriakos Iordanou), генерален директор, г-н Пиерис Марку (Pieris Marcou), г-н Паникос Каурис (Panicos Kaouris), г-н Джордж Маркидес (George Markides), Институт на дипломираните експерт-счетоводители в Кипър;

Христос Каридис (Christos Karidis), ръководител на отдела за икономически изследвания, Confederation Department, и секретар на Сдружението на работещите потребители;

Никос Григориу (Nikos Grigoriou), началник на отдела за икономическа и социална политика на Общокипърската федерация на труда.

18.4.2016 г.

Междупарламентарна среща на тема „Пакетът от мерки за борба с избягването на данъци и други събития в ЕС и в международен план: надзор и демократичен контрол от страна на националните парламенти“

Размяна на мнения с юрисдикции (част ІІ) – при закрити врата

Уейн Пантън (Wayne Panton), министър за финансовите услуги, търговията и околната среда, Кайманови острови

20.4.2016 г.

Съвместно заседание на комисиите ECON/JURI/TAXE

—  Джонатан Хил, член на Комисията, отговарящ за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари

2.5.2016 г.

Среща на високо равнище на парламентарната група на ОИСР по въпросите на данъчното облагане съвместно със специалната комисия на Европейския парламент относно данъчните постановления, Париж

Паскал Сент-Аман, директор, Център за данъчна политика и администрация към ОИСР

Валер Мутарлие (Valère Moutarlier), директор, Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ на Европейската комисия

Мишел Андре (Michèle André), председател на Сенатската комисия по финанси

Мег Хилиър (Meg Hillier), член на Комисията по публични сметки

17 – 20.5.2015 г.

Командировка в Съединените американски щати (Вашингтон)

Дейвид Съливан (David O’Sullivan), посланик на ЕС

Елиз Бийн (Elise Bean), бивш директор и главен юрисконсулт на Постоянната подкомисия за разследвания

Оринт Грант Хач (Orrin Grant Hatch), председател на Сенатската комисия по финанси, временен председател на Сената

Д-р Чарлз Боустъни (Charles Boustany), председател на Подкомисията по данъчна политика,

Сандер Левин (Sander Levin), член на Конгреса и член на компетентната по данъчните въпроси комисия на Камарата на представителите (House Ways and Means Committee)

Ричард Нийл (Richard Neal), член на подкомисията по въпросите на данъчната политика

Ърл Блуменауер (Earl Blumenauer), член на компетентната по данъчните въпроси комисия на Камарата на представителите (House Ways and Means Committee)

Лойд Доджет (Lloyd Doggett), член на компетентната по данъчните въпроси комисия на Камарата на представителите (House Ways and Means Committee), член на подкомисията по човешки ресурси (и евентуално други членове на Демократическата партия)

Андерс Аслунд (Anders Aslund), старши научен сътрудник, Dinu Patriciu Eurasia Center, Атлантически съвет

Джани ди Джовани (Gianni di Giovanni), председател на Eni USA R&M, Eni

Бойден Грей (The Hon. Boyden Gray), партньор основател, Boyden Gray& Associates

Джилиан Фицпатрик (Jillian Fitzpatrick), директор, Правителствени въпроси и публични политики, S&P Global

Мари Каспарек (Marie Kasparek), заместник-директор, Глобален бизнес и икономическа програма, Атлантически съвет

Бенджамин Кнудсен (Benjamin Knudsen), стажант, Глобален бизнес и икономическа програма, Атлантически съвет

Дженифър Макклоски (Jennifer McCloskey), директор, Правителствени въпроси, Information Technology Industry Council

Сюзън Молинари (Susan Molinari) заместник-председател, Обществена политика и правителствени въпроси, Google

Андреа Монтанино (Andrea Montanino), директор, Глобален бизнес и икономическа програма, Атлантически съвет

Алваро Моралес Салто-Уейс (Álvaro Morales Salto-Weis), стажант, Глобален бизнес и икономическа програма, Атлантически съвет

Антъни Уейн (Hon. Earl Anthony Wayne), чуждестранен сътрудник, Атлантически съвет

Александер Привитера (Alexander Privitera), старши преподавател, Университет „Джон Хопкинс“

Бил Рис (Bill Rys), директор, Федерални правителствени въпроси, Citigroup

Пит Шешчук (Pete Scheschuk), старши вицепрезидент, Данъчни въпроси, S&P Global

Гарет Уъркмен (Garret Workman), директор, Европейски въпроси, Търговска камара на САЩ

Каролин Д. Сираоло (Caroline D. Ciraolo), изпълняваща длъжността помощник на главния прокурор, отговарящ за данъчните въпроси, Министерство на правосъдието

Томас Сойер (Thomas Sawyer), старши съветник по споровете в областта на международните данъчни въпроси

Тод Костишак (Todd Kostyshak), съветник на заместник-помощника на главния прокурор, отговарящ за наказателноправните въпроси в областта на данъчното облагане, Министерство на правосъдието

Марк Дж. Мазур (Mark J. Mazur), вицесекретар (Данъчна политика) – Министерство на финансите на САЩ

Робърт Стак (Robert Stack), помощник вицесекретар (Данъчна политика) – Министерство на финансите на САЩ

Скот А. Ходж (Scott A. Hodge), председател на Tax Foundation – Tax Foundation

Гавин Екинс (Gavin Ekins), научен изследовател икономист, Tax Foundation

Стивън Дж. Ентин (Stephen J. Entin), старши научен сътрудник – Tax Foundation

Скот Грийнберг (Scott Greenberg), анализатор – Tax Foundation

Джон С. Фортие (John C. Fortier), директор на Democracy Project, Bipartisan Policy Center

Шай Акабас (Shai Akabas), асоцииран директор на Bipartisan Policy Center, Проект относно икономическите политики

Ерик Тодър (Eric Toder), съдиректор, Urban-Brookings Tax Policy Center

Гавин Крипке (Gawain Kripke), директор по политики и изследователска дейност – OXFAM America

Дидие Джейкъбс (Didier Jacobs), старши икономист – OXFAM America

Ник Галас (Nick Galass), отговарящ за изследването на Oxfam относно икономическото неравенство, OXFAM America

Роби Силвърмен (Robbie Silverman), старши съветник, OXFAM America

Вики Пери (Vicki Perry), заместник-директор на департамент „Публични финанси“ и ръководител на отдел „Данъчна политика“, (МВФ)

Руд Де Мой (Ruud De Mooij), заместник началник-отдел в отдел „Данъчна политика“, (МВФ)

Намиш Боланд-Рудър (Hamish Boland-Rudder), редактор на онлайн издание, ICIJ

Джим Бръмби (Jim Brumby), директор, Публични услуги и практики, Governance Global Practice

Марийн Верховен (Marijn Verhoeven), икономист, Global Practice on Governance

Гуджи Ларея (Guggi Laryea), Връзки между европейското гражданско общество и Европейския парламент, отговарящ за външните отношения и корпоративните отношения

Раул Авасти (Rajul Awasthi), старши специалист по обществения сектор, Governance Global Practice

Хавиер Бесера (Xavier Becerra), член на Конгреса, председател на Демократичната конференция на Камарата на представителите

Рон Кайнд (Ron Kind), член на Конгреса, член на компетентната по данъчните въпроси комисия на Камарата на представителите (House Ways and Means Committee)

24.5.2015 г.

Съвместно публично изслушване на комисиите TAXE/DEVE на тема „Последици от агресивни данъчни практики за развиващите се държави“

Д-р Атия Уорис, старши преподавател, Юридически факултет на Университета на Найроби

Д-р Мануел Монтес, старши съветник по финансите и развитието, South Centre

Г-жа Орор Шардоне, съветник по политиките на ЕС в областта на данъчното облагане и борбата с неравенството, OXFAM

Г-н Савиор Муамбуа, ръководител на кампанията на данъчните правомощия, Action Aid International

Г-жа Тове Ридинг, ръководител на „Политика и застъпничество“, Данъчна справедливост, Европейска мрежа за задължения и развитие (EURODAD)

Г-н Сол Пичото, преподавател, Университет на Ланкастър

ПРИЛОЖЕНИЕ 2:

МУЛТИНАЦИОНАЛНИ КОРПОРАЦИИ И БАНКИ,

ПОКАНЕНИ ДА ПРИСЪСТВАТ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА

Приложение 2.1: Списък на поканените мултинационални предприятия

Дружество

Поканени/представители

Положение (11.3.2016 г.)

Apple Inc.

Тимъти Д. Кук (Timothy D. Cook)

Главен изпълнителен директор

Участници

Кати Кърни (Cathy Kearney), заместник-председател, европейски дейности

Джулия Макрей (Julia Macrae), директор по въпросите на данъчната политика за Европа, Близкия изток, Индия и Африка (EMEIA)

Google Inc.

Никлас Лундблад (Nicklas Lundblad)

Старши директор, публични политики и отношения с правителствата (Европа, Близкия изток и Африка (EMEA))

Участници

Адам Коен (Adam Cohen), началник на отдела за икономическа политика (Европа, Близкия изток и Африка) (EMEA);

Fiat Chrysler

Automobiles

Серджио Маркионе (Sergio Marchionne)

Главен изпълнителен директор

Отказ на 11.3.2015 г.:

„Както може би знаете, на 29 декември 2015 г. внесохме жалба пред Общия съд на ЕС срещу решението на Комисията, констатиращо, че едно от нашите дружества в Люксембург е получило държавна помощ. Люксембург също оспорва това решение пред Общия съд. Ние продължаваме да бъдем абсолютно сигурни, че не сме получили държавна помощ в Люксембург в нарушение на правото на ЕС, но при тези обстоятелства не би било целесъобразно да участваме в заседанието на специалната комисия, нито да коментираме допълнително. Следователно, въпреки че положителната ни оценка на усилията и желанието на комисията да изслуша становищата на предприятията остава непроменена, със съжаление Ви уведомяваме, че не сме в състояние да участваме в това обсъждане, докато не приключи нашето дело в съда.“

Inter IKEA Group

Соре Хансен (Søren Hansen)

Главен изпълнителен директор

Участници

Соре Хансен (Søren Hansen), главен изпълнителен директор

Андерс Билунд (Anders Bylund), отговарящ за комуникациите на групата

McDonald's Corporation

Айрин Йейтс (Irene Yates)

Заместник-председател, отговарящ за корпоративното данъчно облагане

Участници

Айрин Йейтс (Irene Yates), заместник-председател, корпоративно данъчно облагане

Starbucks Coffee

Company

Крис Енгсков (Kris Engskov)

президент на Starbucks Europe, Middle East and Africa (EMEA)

Отказ на 23.2.2015 г.:

„Тъй като Старбъкс (Starbucks) възнамерява да обжалва решението на Европейската комисия, публикувано на 21 октомври 2015 г., че Нидерландия е предоставила определени данъчни предимства на нашия завод за печене на кафе в Амстердам (Starbucks Manufacturing EMEA BV), ние не сме в състояние да приемем поканата на специалната комисия на Европейския парламент относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, на Европейския парламент.

След като този въпрос бъде разрешен, като Старбъкс е уверен, че решението на Европейската комисия ще бъде отменено при обжалването, ще бъдем на разположение да се срещнем.

Ако това ще помогне на събирането на информация от Ваша страна, следва да се отбележи, че Старбъкс спазва всички правила, насоки и законодателни разпоредби на ОИСР и подкрепя процеса на ОИСР за данъчни реформи, включително Плана за действие относно намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. Старбъкс плаща средна глобална ефективна данъчна ставка в размер на приблизително 33 процента, което е значително повече от средната ставка от 18,5 процента, плащана от други големи дружества от САЩ. “

Приложение 2.2: Списък на поканените банки

Наименование

Поканени/представители

Положение (4.4.2016 г.)

Crédit Agricole (FR)

Доминик Льофевр (Dominique Lefebvre)

Председател

Приел поканата (15.3.2016 г.)

Жан-Шарл Балат (Jean-Charles Balat),

Финансов директор, Groupe Crédit Agricole

Deutsche Bank (DE)

Паул Ахлайтнер (Paul Achleitner)

Председател

Приел поканата (16.3.2016 г.)

за участие в заседание на

4 април 2016 г.

Участващ представител

Бригите Бом (Brigitte Bomm), управителен директор, глобален ръководител по въпросите на данъчната политика, Deutsche Bank

ING Group (NL)

Ралф Хамърс (Ralph Hamers)

Главен изпълнителен директор

Приел поканата (8.3.2016 г.)

Д-р Р.Н.Й. Шипер (R.N.J. Schipper)

ING, глобален ръководител по въпросите на данъчната политика

Nordea (SW)

Каспър фон Коскул (Casper von Koskull)

Председател и главен изпълнителен директор

Приел поканата (9.3.2016 г.)

Ева Жигвал (Eva Jigvall)

Директор за данъчна политика на групата, Nordea

Royal Bank of Scotland (UK)

Рос Макиуън (Ross McEwan)

Главен изпълнителен директор

Приел поканата (16.3.2016 г.)

за участие в заседание на

4 април 2016 г.

Участващ представител

Грант Джеймисън (Grant Jamieson), ръководител по данъчните въпорси, Royal Bank of Scotland

Греъм Джонстън (Graeme Johnston), ръководител по международните данъчни въпроси, Royal Bank of Scotland

Santander (ES)

Ана Патрисия Ботин (Ana Patricia Botín),

Председател

Приела поканата (11.3.2016 г.)

Моника Лопес-Монис Гайего (Monica Lopez-Monis Gallego)

Директор по проверка на съответствието и старши изпълнителен заместник-директор, Banco Santander

Антонио Х. Гарсия дел Риего (Antonio H. Garcia del Riego)

Управителен директор

Директор за европейски корпоративни въпроси

UBS (CH)

Аксел А. Уебър (Axel A. Weber)

Председател

Приел поканата (14.3.2016 г.)

Кристофър Пиньо (Christopher Pinho),

Управителен директор, глобален ръководител за данъчна политика на групата

Unicredit (IT)

Джузепе Вита (Giuseppe Vita)

Председател

Приел поканата (8.3.2016 г.)

Стефано Чекачи (Stefano Ceccacci)

UC, отговарящ за данъчните въпроси на групата

Костанца Буфалини (Costanza Bufalini)

Началник, европейски и регулаторни въпроси

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ДОКУМЕНТИ НА „КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ“

Документ (1)

Дата

Констатация

Работен документ № 1 Приложение 1

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ през април 2006 г.

Комисията отбеляза, че особено в някои зависими и асоциирани територии предложеното премахване включва въвеждането на 0% ставка или пълното премахване на корпоративния данък и че следователно не всяка част от работата на групата „Кодекс за поведение“ е довела до последователен или удовлетворителен резултат;

Работен документ № 1 Приложение 1

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ през април 2006 г.

Комисията отбеляза, че поради политически компромиси групата „Кодекс за поведение“ е счела за подходящи някои предложения за премахване, които лесно биха могли да бъдат счетени за недостатъчни съгласно принципите на Кодекса;

Доклад на групата „Кодекс за поведение“ до Съвета

7 юни 2005 г.

Беше изрично подчертано, че в един случай Люксембург не е приложил разпоредбата за премахване, както е договорено.

Работен документ № 1 Приложение 1

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ през април 2006 г.

Въпреки това явно неизпълнение Съветът не предприе никакви действия, не бяха предприети никакви политически мерки по отношение на Люксембург и държавата не беше принудена да се съобрази с принципите и споразуменията в рамките на Кодекса за поведение.

Работен документ № 1 Приложение 1

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ през април 2006 г.

През 1999 г. групата „Кодекс за поведение“ постигна съгласие да изключи режимите, които отдават предпочитание на сектора на корабоплаването, както и оценката на колективните инвестиционни схеми.

Работен документ № 1 Приложение 1

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ през април 2006 г.

Няколко държави членки отказаха да оповестят своите позиции относно бъдещето на групата „Кодекс за поведение“ по отношение на прозрачността, мандата, обхвата и критериите на бъдещата работа; Унгария и Литва изразиха резерви по отношение на измененията на критериите на Кодекса; Ирландия и Полша се противопоставиха на разширяването на обхвата на Кодекса с цел обхващане на други области на данъчното облагане.

Документ от заседание № 2 и протокол

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ на 11 април 2011 г.

Комисията направи няколко предложения за нови области на работа, като например разширяване на работата относно несъответствията, данъчно облагане на лица, които живеят и работят в чужбина, данъчно облагане на заможни лица, преглед на инвестиращите в недвижими имоти фондове и колективните инвестиционни схеми. Нидерландия и Люксембург се противопоставиха на разширяването на работата по несъответствията, Франция изрази резерви по отношение на работата във връзка с лицата, които живеят и работят в чужбина, заможните лица и инвестиционните фондове, а Обединеното кралство подкрепи съсредоточаване по-скоро върху корпоративния данък, отколкото върху разширяването.

Протокол

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ на 22 октомври 2013 г. и през май 2013 г.

Съществени елементи от данъчния кодекс на Гибралтар, който се обсъжда поне от 11 април 2011 г. и все още не е приет;

Протокол

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ на 8 ноември 2013 г.

Схемата на остров Ман за данъка върху търговията на дребно не е оценена като вредна въпреки сериозните съмнения за нейната безвредност, изразени от няколко държави членки;

Протокол

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ на 29 май, 22 октомври и 20 ноември 2013 г.

По отношение на патентните кутии Нидерландия, Люксембург и в по-малка степен Белгия се противопоставиха на широкообхватна оценка на всички режими на патентни кутии на ЕС, въпреки всички основания да се предположи, че съществуващите режими са вредни по отношение на критериите на |Кодекса.

Протокол

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ на 3 юни 2014 г.

Испания, Нидерландия, Люксембург и Обединеното кралство допълнително забавиха процеса на реформиране на режимите на патентни кутии, като многократно въвеждаха допълнителни искания в процеса на вземане на решения.

Публичен доклад до Съвета

Заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси през юни 2015 г.

Въпреки ангажиментите за пълно адаптиране на националните правни разпоредби до 30 юни 2016 г. държавите членки са постигнали много ограничен напредък във връзка с прилагането в националното право на изменения подход към връзката между разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и получените печалби, договорен от министрите още през декември 2014 г., а някои държави, като например Италия, дори са въвели нови мерки от типа „патентна кутия“, които са несъвместими с изменения подход към връзката между НИРД и получените печалби, след постигането на споразумение за този подход, за да се възползват от твърде благоприятните разпоредби за заварено положение до 2021 г.

Протокол от заседанието и работен документ 3

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ на 25 май 2010 г. и на 17 октомври 2012 г.;

По време на етапа на изготвяне на договорените насоки за входящите трансфери на печалби Обединеното кралство се противопостави на всякакъв координиран подход.

Протокол

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ на 25 май 2010 г.

Неуспех при постигането на споразумение относно последващи мерки по отношение на работата на подгрупата за борба със злоупотребите

Протокол

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ на 15 май 2009 г.

Изявления от Белгия и Нидерландия, според които те възразяват на всяка инициатива, насочена към координиране на мерки за защита срещу необложени с данъци изходящи трансфери на печалби

Протокол

Заседания на подгрупата „Кодекс за поведение“ през септември и април 2014 г., април и юли 2015 г.

Държавите членки постигнаха съгласие за насоки относно несъответствията при хибридни субекти и инструменти през септември 2014 г. въпреки многократните и системни инициативи от някои държави членки, които не позволиха постигането на споразумение на много по-ранен етап относно тези вредни практики, предмет на активни разисквания в групата „Кодекс за поведение“ поне от 2008 г. насам, значително увеличавайки по този начин текущите вреди за данъчните системи поради периодичното използване на тези схеми за агресивно данъчно планиране.

Протокол

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ на 15 май и 29 юни 2009 г. и 25 май 2010 г.

Заседание на подгрупата за борба със злоупотребите на 25 март и 22 април 2010 г.

Що се отнася до несъответствията при хибридни субекти и инструменти, Нидерландия, Люксембург и Белгия, както и Малта и Естония в по-малка степен дълго време отлагаха предприемането на бързи колективни действия с твърдението, че хибридните субекти и инструменти изобщо не следва да се разглеждат в рамките на Кодекса.

Протокол

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ на 13 септември 2011 г.

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ на 11 април и 26 май 2011 г.

По отношение на инвестиционните фондове държавите членки постигнаха съгласие за преустановяване на разискването относно предполагаемата и възможна вреда от тези схеми.

Инициативи, предприети от Обединеното кралство, Люксембург и Нидерландия, които на практика подтикнаха групата да не продължава работата в тази област на действия

Работен документ № 2

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ на 4 март 2010 г.

По отношение на административните практики в миналото нито една държава членка не е обменяла спонтанно и системно информация относно данъчните постановления.

Работен документ № 4

Заседание на групата „Кодекс за поведение“ на 10 септември 2012 г.

На практика не е имало спонтанен обмен на информация относно данъчните постановления.

Заключения на Съвета

Заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси, декември 2016 г.

По отношение на клаузите за минимално ефективно данъчно облагане държавите членки не постигнаха съгласие относно преразглеждане на Директивата относно лихвите и авторските и лицензионните възнаграждения, което да гарантира, че привилегиите, предоставени на единния пазар с цел предотвратяване на двойното данъчно облагане, в действителност не водят до нулево или почти нулево данъчно облагане, въпреки представянето на съответното предложение на Комисията през 2011 г. Държавите членки единствено отправиха покана към работната група на високо равнище по данъчни въпроси да продължи да разглежда внимателно случая, вместо да поемат ангажименти за бързи и ефективни действия.

Заключения на Съвета

Заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси, март 2016 г.

Държавите членки не постигнаха съгласие относно спешно необходимите реформи на групата „Кодекс за поведение“ и отложиха вземането на каквото и да било решение относно реформите за 2017 г.

(1)  Въз основа на публично достъпни документи и източници

(1) Приети текстове, P8_TA(2015)0420.
(2) Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета от 8 декември 2015 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (ОВ L 332, 18.12.2015 г., стр. 1).
(3) Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (OВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1) относно взаимопомощта между компетентните органи на държавите членки в областта на прякото данъчно облагане.
(4) ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1.
(5) OВ L 336, 27.12.1977 г., стр. 15.
(6) ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73.
(7) Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета, озаглавено „Пакет от мерки за борба с избягването на данъци: следващи стъпки към ефективно данъчно облагане и по-голяма данъчна прозрачност в ЕС (COM(2016)0023).
(8) Предложение за директива на Съвета за определяне на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар (COM(2016)0026).
(9) Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (COM(2016)0025).
(10) Препоръка на Комисията от 28 януари 2016 г. относно изпълнението на мерки срещу злоупотребата с данъчни спогодби (C(2016)0271).
(11) Проучване относно структурите за агресивно данъчно планиране и показатели, Европейски съюз, 2016 г.
(12) OВ C 258 E, 7.9.2013 г., стр. 134.
(13) ОВ C 2, 6.1.1998 г., стр. 2.
(14) Приети текстове, P8_TA(2015)0257.
(15) Приети текстове, P8_TA(2015)0457.
(16) Приети текстове, P8_TA(2015)0408.
(17) Приети текстове, P8_TA(2015)0265.
(18) SA.38375 — Държавна помощ, която Люксембург е предоставил на „Фиат“.
(19) SA.38374 — Държавна помощ, отпусната от Нидерландия в полза на „Старбъкс“.
(20) Решение (ЕС) 2016/1699 на Комисията от 11 януари 2016 г. относно схемата за държавна помощ под формата на освобождаване на допълнителната печалба SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN), прилагана от Белгия (нотифицирано с документ C(2015)9837) (OВ L 260, 27.9.2016 г., стр. 61).
(21) http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/index_en.htm, Европейска комисия, 10 май 2016 г.
(22) Измерване и наблюдение на намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, действие 11 — окончателен доклад от 2015 г., Проект на ОИСР/Г-20 относно намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.
(23) Световен доклад за инвестициите за 2015 г. – Реформа на управлението на международните инвестиции, УНКТАД, 2015 г.
(24) http://gabriel-zucman.eu/files/JohannesenZucman2014
(25) Банка за международни разплащания, 2016 г. – Статистически данни за местно банкиране.
(26) http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2016d2_en.pdf
(27) http://ec.europa.eu/growth/smes/, Европейска комисия, 10 май 2016 г.
(28) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1351_en.htm#_ftnref8 и Egger, P., W. Eggert и H. Winner (2010 г.) „Saving taxes through foreign plant ownership“ (Спестяване на данъци чрез собственост върху чуждестранно промишлено предприятие), Journal of International Economics 81, стр. 99 – 108; Finke, K. (2013 г.), „Tax Avoidance of German Multinationals and Implications for Tax Revenue Evidence from a Propensity Score Matching Approach“ (Избягване на данъци от германски мултинационални дружества и последици за доказателствата за данъчни приходи от подход за съответствие на резултатите от тенденциите), mimeo.
(29) https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/a0cf64ee-8e0d-4b5f-b145-6ffbaa940e10/TheRoleFinancialSectorTaxPlanning_Draft_2
(30) ОИСР, 2008 г., „Проучване на ролята на данъчните посредници“; ОИСР, 2008 г., „Проучване на ролята на данъчните посредници“; http://www.oecd.org/tax/administration/39882938.pdf
(31) Службите на Комисията действително потвърдиха, че член 10 („Несъответствия при хибридни субекти и инструменти“) от предложението на Комисията от 28 януари 2016 г. за директива срещу избягването на данъци е основано на подход на взаимно признаване, насочен към преодоляване на различията в правната квалификация на хибридните субекти и хибридните финансови инструменти, но не обхваща хибридните прехвърляния на активи, които не засягат несъответствията при правната квалификация.
(32) ОИСР определя хибридните прехвърляния като постановления, които се третират като прехвърляне на собственост върху актив за данъчните цели на една държава, но не и за данъчните цели на друга държава, което най-общо съпровожда обезпечен заем. Вж. ОИСР, март 2012 г., „Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues“ (Несъответствия при хибридни споразумения: въпроси, свързани с данъчната политика и съответствието), http://www.oecd.org/


Полезни взаимодействия между структурните фондове и „Хоризонт 2020“
PDF 491kWORD 103k
Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2016 г. относно полезни взаимодействия за иновации: европейски структурни и инвестиционни фондове, „Хоризонт 2020“ и други европейски фондове и програми на ЕС за иновации (2016/2695(RSP))
P8_TA(2016)0311RC-B8-0851/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по‑специално член 4, член 162 и членове 174—190 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета(1) (наричан по-долу „Регламент за общоприложимите разпоредби“),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1302/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2006 относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) с цел по-голяма яснота, опростяване и усъвършенстване на процеса на създаване и функциониране на такива групи(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета(6),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета(7),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ – рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/EO(8),

—  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие относно политиката на сближаване и научноизследователските и иновационните стратегии за инициативата за интелигентна специализация (RIS3) (A8-0159/2016),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 1 юни 2016 г. до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Европа инвестира отново — Преглед на постигнатото по Плана за инвестиции за Европа и следващи мерки“ (COM(2016)0359),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 22 февруари 2016 г., озаглавено „План за инвестиции за Европа: нови насоки относно комбинирането на европейските структурни и инвестиционни фондове с ЕФСИ“,

—  като взе предвид своята резолюция от 5 февруари 2013 г. относно улесняване достъпа на МСП до финансиране(9),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 януари 2014 г. относно „Интелигентно специализиране: изграждане на мрежи за върхови постижения за ефективна политика на сближаване“(10),

—  като взе предвид своята резолюция от 26 февруари 2014 г. относно оптимизираното развитие на потенциала на най-отдалечените региони чрез създаване на полезни взаимодействия между структурните фондове и други програми на ЕС(11),

—  като взе предвид своята резолюция от 9 септември 2015 г. относно „Инвестиции за работни места и икономически растеж: насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз“(12),

—  като взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2015 г., озаглавена „Към опростяване и постигане на резултати в политиката на сближаване за 2014 – 2020 г.“(13),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 юни 2014 г., озаглавено „Научните изследвания и иновациите като източници за възстановяване на растежа“ (СOM(2014)0339),

—  като взе предвид шестия доклад на Комисията от 23 юли 2014 г. относно икономическото, социалното и териториалното сближаване, озаглавен „Инвестиции за работни места и икономически растеж“,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 ноември 2014 г., озаглавено „План за инвестиции за Европа“ (COM(2014)0903),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 2014 г., озаглавен „Постигане на синергии между европейските структурни и инвестиционни фондове, програмата „Хоризонт 2020“ и други програми на Европейския съюз за научни изследвания, иновации и конкурентоспособност“ (SWD(2014)0205),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 октомври 2010 г., озаглавено „Приносът на регионалната политика за интелигентен растеж в рамките на стратегия „Европа 2020“ (COM(2010)0553),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 30 юли 2013 г., озаглавено „Преодоляване на иновационната пропаст“,

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 20 ноември 2014 г., озаглавено „Мерки в подкрепа на създаването на „екосистеми“ от стартиращи предприятия в областта на високите технологии“,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че политиката на сближаване през програмния период 2014 – 2020 г. продължава да представлява основният инструмент на ЕС за инвестиции в реалната икономика, имащ за цел сближаването между ЕС и неговите граждани, който обхваща всички региони, и същевременно е израз на европейска солидарност, като разширява обхвата на растежа и благоденствието и намалява икономическите, социалните и териториалните неравенства, които бяха задълбочени от икономическата и финансова криза;

Б.  като има предвид, че политиката на сближаване следва да бъде приведена в пълно съответствие със стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и е изградена въз основа на връзките между нейните три фонда – Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд (КФ), заедно с по-широка координация по общата стратегическа рамка (ОСР) с фондовете за развитие на селските райони, по-конкретно Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и – що се отнася до морския сектор и сектора на рибарството – Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР);

В.  като има предвид, че за всички тези пет фонда – европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) – бяха установени общи разпоредби с Регламента за общоприложимите разпоредби, като същевременно специфичните правила за всеки ЕСИ фонд и за целта „Европейско териториално сътрудничество“ са определени в отделни регламенти;

Г.  като има предвид, че неотдавнашната реформа на политиката на сближаване въведе ограничен брой цели и приоритети, като създаде тематичен акцент/тематична концентрация и същевременно позволи известна степен на гъвкавост и адаптиране към определени особености; като има предвид освен това, че тя гарантира прилагането на принцип на засилено партньорство и стабилно многостепенно управление, добре определен подход за териториално развитие, засилени полезни взаимодействия между петте фонда, но също така и с други имащи отношение програми и инициативи (например „Хоризонт 2020“, Програмата за социална промяна и социални иновации (PSCI), програмите COSME и LIFE, Механизъм за свързване на Европа, „Еразъм+“ и NER 300), по-нататъшно опростяване на правилата за изпълнение, ефективна система за мониторинг и оценка, прозрачна рамка на изпълнението, ясни правила за използването на финансовите инструменти, стабилна система за управление и контрол и ефективна система за финансово управление;

Д.  като има предвид, че на 14 декември 2015 г. Комисията прие съобщение относно приноса на ЕСИ фондовете за стратегията за растеж на ЕС, Плана за инвестиции и приоритетите на Комисията за следващото десетилетие, което всъщност е докладът относно изпълнението на фондовете до момента, предвиден в член 16 от Регламента за общоприложимите разпоредби за ЕСИ фондовете, като в този доклад са включени и резултатите от преговорите с всички държави членки по споразуменията за партньорство, оперативните програмите и основните предизвикателства за всяка държава;

Е.  като има предвид, че логиката на укрепване на полезните взаимодействия между програмата „Хоризонт 2020“ и ЕСИ фондовете се състои в изграждането на значими взаимодействия между инвестиционните стратегии и намеси като начин за оказване на значително въздействие върху икономиката, като се съчетават инвестиции за иновации в приоритетите за интелигентна специализация с инициативи за научни изследвания и иновации на световно равнище, като по този начин се гарантира по-голямо въздействие на средствата;

1.  Отново заявява, че връзките между политиката на сближаване и другите политики, програми за финансиране и инициативи на ЕС (например „Хоризонт 2020“, Механизъм за свързване на Европа, цифровият единен цифров пазар, развитието на селските райони, енергийният съюз, съюзът за иновации и водещите инициативи на стратегията „Европа 2020“) бяха укрепени с Общата стратегическа рамка, въведена по силата на Регламента за общоприложимите разпоредби, и по този начин чрез всички свои инструменти и цели, включително програмата за градовете, териториалната програма, инвестициите в МСП, стратегиите за интелигентен растеж и интелигентна специализация, както и потенциалните публични инвестиции за възприемането на иновативни решения за, наред с другото, околната среда, енергетиката, здравеопазването, климата, цифровизацията и транспорта, тя допринася в значителна степен за укрепването на единния пазар и за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“;

2.  Подчертава факта, че горепосочените полезни взаимодействия се предвиждат още на етапа на стратегическо планиране и поради това изискват още от самото начало стратегически избор и планиране от страна на регионите и държавите членки, за да се идентифицират и създават възможности, например за насърчаване на високите постижения в различните области на интелигентната специализация; посочва, че в случая с „Хоризонт 2020“ това включва повишаване на осведомеността, предоставяне на информация (по-специално относно резултатите от научните изследвания по проектите от Седмата рамкова програма и „Хоризонт 2020“), участие в комуникационни кампании, отваряне на съществуващите мрежи за нови участници и свързване на националните звена за контакт (NCP) във възможно най-голяма степен с лицата, вземащи решения относно ЕСИФ и управляващите органи на фондовете на национално и регионално равнище;

3.  Подчертава, че разработването на стратегии за интелигентна специализация чрез включване на националните или регионалните управляващи органи и заинтересованите страни, като например университети и други висши учебни заведения, промишлеността и социалните партньори в процеса на търсене на предприемачески потенциал е задължително за онези региони и държави членки, които желаят да инвестират средства от Европейския фонд за регионално развитие в научни изследвания и иновации; припомня, че като се има предвид, че стратегиите за интелигентна специализация следва да включват действия нагоре по веригата (изграждане на капацитет и подобряване на националните/регионалните системи за научни изследвания и иновации) и действия надолу по веригата (възприемане на резултатите от научните изследвания, подкрепа за иновациите и достъп до пазара) в рамките на „Хоризонт 2020“, което от своя страна стимулира сътрудничеството на равнище ЕС с цел преодоляване на разделението в областта на иновациите в Европа и засилване на конкурентоспособността на Съюза в световен мащаб, като същевременно се инвестира и във връзки между тези, които се справят най-добре, и тези, които ги следват, в рамките на дейности по бюджетен ред „Разпространяване на високите научни постижения и разширяване на участието“, методологията за интелигентна специализация следва да продължи да играе ролята на образец за политиката на сближаване за периода след 2020 г.;

4.  Счита, че ориентираността към резултати в политиката на сближаване следва да бъде допълнително засилена; подчертава неотложната необходимост да се увеличат полезните взаимодействия с други политики на ЕС в областта на конкурентоспособността, по-специално в областта на научноизследователската и развойната дейност (НИРД), ИКТ, енергията от възобновяеми източници и МСП, с цел увеличаване на равнището на използване на резултатите от НИРД в ЕС, създаване на нови висококачествени работни места и запазване на вече съществуващите такива, както и насърчаване на екологосъобразната икономика;

5.  Отбелязва, че през програмния период 2014 – 2020 г. политиката на сближаване предоставя възможност финансовите инструменти да играят важна допълваща роля и припомня, че финансовите инструменти, тъй като имат допълваща роля по отношение на безвъзмездните средства, имат подсилващ ефект, който може да увеличи въздействието на финансирането за навлизане на иновациите на пазара, например чрез енергийна ефективност, и може да допринесе за постигането на по-висока степен на усвояване, като осигурява необходимото съфинансиране, по-специално в онези държави членки и региони, които разполагат с ограничени възможности за съфинансиране на национално равнище; подчертава обаче факта, че безвъзмездните средства продължават да бъдат незаменими за определени проекти, например проекти за научноизследователска и развойна дейност и проекти със силен акцент върху обществените предизвикателства; припомня, че безвъзмездните средства и финансовите инструменти не финансират едни и същи видове дейности и че тези различни форми на подпомагане са насочени към различни видове бенефициенти и проекти; подчертава колко е важно да продължи финансирането с безвъзмездни средства при бъдещите програми на ЕС; подчертава факта, че точният баланс между безвъзмездни средства и финансови инструменти трябва да бъде запазен и в бъдеще; припомня, че трябва да продължи укрепването на отчетността, прозрачността и ориентираността към резултати на финансовите инструменти;

6.  Призовава Комисията и държавите членки непрекъснато да следят за потребностите на МСП при разработването и изпълнението на ЕСИ фондовете и на програмата „Хоризонт 2020“, както и за полезните взаимодействия между тях; призовава Комисията да подготви съгласувани покани за представяне на предложения с цел да улесни достъпа да финансиране по няколко фонда; призовава също така за задълбочена оценка на съответните програми за МСП, например COSME, инструмента за МСП в рамките на „Хоризонт 2020“ и компонента за МСП в рамките на ЕФСИ, по отношение както на предоставянето на бюджетни средства, така и дела на успешните проекти, както и на административната тежест и степента на трудност на изпълнението;

7.  Отбелязва, че полезните взаимодействия с други политики и инструменти трябва да бъдат допълнително засилени с цел да се постигне максимално въздействие на инвестициите; припомня в този контекст бюджетния пилотен проект на ЕС „Път към високи постижения“ (S2Е), който продължава да подкрепя региони на 13 държави членки във връзка с разработването и използването на полезните взаимодействия между ЕСИ фондовете; призовава държавите членки да разполагат с гъвкавост при използването на „печата за високи постижения“; подчертава освен това, че е важно също така да се установят съответните области на специализация в други региони и държави членки с цел да се работи съвместно с тях и да се осигури по-добра подготовка за възможностите за реализация на многонационални проекти и за по-висока степен на международна свързаност;

8.  Припомня, че поради бюджетните ограничения по отношение на „Хоризонт 2020“ съществува риск проекти, оценени като отлични, да не получат финансиране; подчертава, че трябва да бъде освободено алтернативно финансиране; например безвъзмездни средства по ЕСИ фондовете биха могли да се предоставят на отлични проекти по „Хоризонт 2020“ с помощта на печата за високи постижения;

9.  Отбелязва, че изпълнението на значителна част от бюджета на програмата „Хоризонт 2020“ ще бъде делегирано на партньорства в рамките на публичния сектор и на публично-частни партньорства, което ще осигури възможности за използване на механизмите за управление на партньорствата в рамките на публичния сектор с цел оптимизиране на полезните взаимодействия с инициативите (RIS3) и програмите за интелигентна специализация чрез оформяне на годишните работни планове;

10.  Подчертава, че ЕФСИ следва да допълва ЕСИ фондовете и други програми на ЕС, като например „Хоризонт 2020“, както и обичайните дейности на Европейската инвестиционна банка; отбелязва, че в резултат на това ЕФСИ е насочен към различни видове проекти в сравнение с проектите, към които биха били насочени предвидените 2,2 милиарда евро в рамките на „Хоризонт 2020“; подчертава, че следва да се гарантират пълната съгласуваност и полезните взаимодействия между всички инструменти на ЕС, за да се постигне общата стратегическа цел за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и да се избегне припокриване или противоречие помежду им или между различните равнища на изпълнение на политиката, като същевременно се допълват националните и регионалните средства и програми; припомня, че преразглеждането на стратегията „Европа 2020“ трябва да определи какви средства са необходими, като същевременно се използват ефективно всички налични ресурси и се постигат очакваните резултати по отношение на общите стратегически цели, като се има предвид, че количеството, качеството и въздействието на инвестициите в научни изследвания и иновации следва да бъдат повишени чрез координирано използване на инструментите на политиката на сближаване и програмата „Хоризонт 2020“;

11.  Призовава Комисията да следи систематично полезните взаимодействия между фондовете и да издаде съобщение относно посочените полезни взаимодействия, по-специално относно полезните взаимодействия между „Хоризонт 2020“ и RIS3, с цел разпространяване на примери за най-добри практики и повишаване на тяхното въздействие преди прегледа на стратегията „Европа 2020“; припомня, че наличието на такава система следва да не води до повишаване на административната тежест;

12.  Изтъква подготовката, предприета от члена на Комисията, отговарящ за научните изследвания, науката и иновациите, във връзка с евентуалното създаване на Европейски съвет по иновациите с цел по-добро координиране на инициативите в областта на иновациите в Европейския съюз; отбелязва, че основната цел на Европейския съвет по иновациите следва да бъде да съдейства за намаляване на бариерите пред търговията в Европа и преодоляване на разделението в областта на иновациите; подчертава, че Европейският съвет по иновациите следва да включва всички съответни заинтересовани страни и да разполага с прозрачни и бързо действащи процедури за провеждане на консултации и вземане на решения, като се избягва припокриване; подчертава освен това, че бюджетът на „Хоризонт 2020“ трябва да бъде изцяло възстановен до равнището преди създаването на ЕФСИ;

13.  Подчертава връзката между програмата „Хоризонт 2020“ и ЕСИ фондовете от гледна точка на сигурността (необходимостта от наличие на еднакво равнище на ИКТ инфраструктура в целия ЕС); изразява подкрепа за хармонизирането на структурите за сигурност на ИКТ; призовава освен това да се осигури връзка между посочените средства по отношение на процеса на провеждане на одит и призовава Комисията да установи ясен, съгласуван и координиран подход за периода след 2020 г., със специален акцент върху административните процедури и процедурите за одит, пропорционалността и отчетността;

14.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета, както и на националните и регионалните правителства на държавите членки.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470.
(4) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259.
(5) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 303.
(6) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 281.
(7) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487.
(8) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 104.
(9) OВ C 24, 22.1.2016 г., стр. 2.
(10) Приети текстове, P7_TA(2014)0002.
(11) Приети текстове, P7_TA(2014)0133.
(12) Приети текстове, P8_TA(2015)0308.
(13) Приети текстове, P8_TA(2015)0419.


Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г.
PDF 576kWORD 118k
Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2016 г. относно стратегическите приоритети за работната програма на Комисията за 2017 г. (2016/2773(RSP))
P8_TA(2016)0312RC-B8-0885/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид политическите насоки на Европейската комисия, озаглавени „Ново начало за Европа: моята програма за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна“, представени от Жан-Клод Юнкер на 15 юли 2014 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 27 октомври 2015 г., озаглавено „Работна програма на Комисията за 2016 г. – Време е за промяна“ (COM(2015)0610), и приложения 1 — 6 към него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество,

—  като взе предвид обобщения доклад на Съвета на председателите на комисии, в който се съдържат допълнителни данни за настоящата резолюция от гледна точка на парламентарните комисии, които Комисията следва да вземе надлежно предвид при изготвянето и приемането на своята работна програма за 2017 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 28 юни 2016 г. относно решението за оттегляне от ЕС в резултат на референдума в Обединеното кралство(1),

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28—29 юни 2016 г.,

—  като взе предвид приноса на Комитета на регионите към работната програма на Комисията за 2017 г.,

—  като взе предвид член 37, параграф 3 от своя правилник,

A.  като има предвид, че процесът на европейска интеграция донесе мир и допринесе за сигурността и благоденствието в Европа в продължение на десетилетия;

Б.  като има предвид, че понастоящем Европа е изправена пред множество общи и световни предизвикателства, но също така се засилва и чувството на неудовлетвореност и безпокойство сред много граждани във връзка с несигурните перспективи за бъдещето и липсата на възможности, като гражданите очакват решение на тези проблеми от лицата, вземащи решения; като има предвид, че за да бъде успешен, Европейският съюз не може да се сведе до икономически проект; като има предвид, че сърцата на европейските граждани трябва незабавно да се спечелят отново за европейския проект и за засилване на икономическото, социалното и териториалното сближаване;

В.  като има предвид, че застъпващите се кризи в ЕС изискват ефективни европейски решения в един по-демократичен процес чрез общностния метод, с пълното участие на Европейския парламент и националните парламенти, и в съответствие с член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност;

Г.  като има предвид, че Европейският съюз е нашият общ дом и че той трябва да осигурява безопасно място и стабилна икономическа среда за своите граждани; като има предвид, че устойчивостта и икономическият растеж са съвместими и могат да се подсилват взаимно; като има предвид, че е важно ЕС да бъде изваден от продължителната икономическа криза чрез ускоряване на устойчивите инвестиции, намаляване на различията, прилагане на съгласувани политики и разработване на по-добри политики, по-конкретно чрез задълбочаване на вътрешния пазар и подобряване на икономическия и паричен съюз;

Д.  като има предвид, че ние решихме да се стремим към общо бъдеще като общност, основана на споделени ценности, която грижливо пази богатството и разнообразието на нашите традиции и история; като има предвид, че искаме Европа да играе своята роля и да поема своята отговорност на международната сцена, като се ангажира със солидарността, многостранните отношения, както и с нашите външни партньорства, и като насърчава сближаването към по-високи стандарти; като има предвид, че искаме да запазим нашия общ проект на споделен мир, благоденствие и демокрация с оглед на създаването на привлекателно бъдеще за всички поколения;

Подобряване на условията на живот и труд за европейските граждани

1.  Припомня, че икономическото възстановяване в Европа е слабо и неравномерно и че множество региони в Съюза все още страдат от неприемливи равнища на безработица, бедност, неравенство и остра липса на перспективи за по-младите поколения; подчертава, че за целта ЕС трябва да работи за изграждането на динамичен и приобщаващ пазар на труда, залегнал в европейския модел на социална пазарна икономика, с цел подобряване на условията на живот за гражданите и осигуряване на справедлива мобилност; изразява убеждението си, че всички граждани на ЕС трябва да могат да разчитат на основен набор от справедливи условия на труд и достъп до качествено образование, социална защита и основни услуги, които позволяват постигане на баланс между работата и личния живот и отговарят на потребностите на съвременния пазар на труда в ЕС; признава, че една конкурентоспособна и приобщаваща икономика се базира на капацитета за използване на таланта на жените и мъжете във всички дейности;

2.  Призовава Комисията за целта да се базира на текущите обществени консултации и предстоящия доклад на Парламента, като представи, в съответствие с принципа на субсидиарност и целите на Договора, предложение относно европейския стълб на социалните права, което да бъде превърнато в конкретни инициативи, и по-специално:

   насърчаване на достъпността и качеството на образованието в ранна детска възраст, грижите за деца и здравните грижи, които са от съществено значение, за да се гарантира, че нито едно дете не изостава; поради това Комисията следва да обмисли по-нататъшни действия за развитие на социалните инвестиции, по-специално за намаляване на детската бедност;
   преодоляване на недостига на умения и гарантиране на достъп до качествено образование, обучение и учене през целия живот за всички;
   намаляване на социалните неравенства и насърчаване на качествени работни места, особено за младите хора и дългосрочно безработните лица, с цел стимулиране на икономическия растеж;
   справяне с предизвикателствата, свързани с баланса между професионалния и личния живот, и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите;

3.  Подчертава, че Комисията следва да контролира, насърчава и подкрепя държавите членки при ефективното и ефикасно разходване на средства за стимулиране на младежката заетост и създаването на качествени работни места, по-специално в регионите с високи нива на безработица, чрез програми за работни места и растеж, като например програмите, финансирани по линия на инициативата за младежка заетост, европейските структурни и инвестиционни фондове, Европейския фонд за стратегически инвестиции и Европейската инвестиционна банка;

4.  Подчертава, че Комисията, в сътрудничество с държавите членки и социалните партньори, следва също така да засили европейския социален диалог, с оглед на по-добро съгласуване на пазарите на труда и исканията за социална закрила, с цел преодоляване на социалните неравенства и предизвикателствата, свързани с конкурентоспособността;

Засилване на икономическото възстановяване и дългосрочната конкурентоспособност с оглед на създаването на работни места и осигуряването на благоденствие

5.  Изразява убеждението си, че ЕС може да изпълнява ролята на световен лидер чрез разгръщане на пълния потенциал на своя единен пазар и насърчаване на предприемачеството, лоялната конкуренция и инвестициите в областта на иновациите;

6.  Счита, че ЕС трябва да стимулира създаването на силна и диверсифицирана европейска бизнес среда; подчертава, че политиката на ЕС в областта на конкуренцията способства за функционирането на неговата социална пазарна икономика; подчертава, че за да може европейската промишленост да остане конкурентоспособна, да изпълнява своите функции и да бъде ориентирана към бъдещето, тя трябва да стане устойчива и да премине към използването на цифрови технологии; споделя философията на Комисията, че Европа трябва да бъде голяма за големите неща и малка за малките неща;

7.  Призовава за възобновяване на стратегията „Европа 2020“ за устойчив растеж и заетост, с истинска амбиция за бъдещето, по-специално за подобряване на европейския модел на социална пазарна икономика и прилагане на структурни реформи за модернизиране на икономиките на държавите членки и осигуряване на широко споделено благоденствие; изразява убеждението си, че стимулирането на заетостта и производителността остава основен приоритет и че ЕС се нуждае от целенасочени инвестиции за ускоряване на прехода към иновативна и ресурсно ефективна цифрова икономика с цел реиндустриализация на Европа и връщане на работни места;

8.  Призовава Комисията да разработи нова амбициозна стратегия за промишлеността, която да се основава на пакета за кръговата икономика и да го допълва; посочва, че са необходими допълнителни частни и публични инвестиции за енергийния преход, иновационните в екологично отношение МСП, научните изследвания и образованието;

9.  Призовава Комисията да предложи повече мерки, които ще насърчават научните изследвания и развойната дейност, иновациите, културното многообразие и творчеството като основен двигател за създаването на работни места, като същевременно се има предвид, че достъпът на предприятията, и по-специално на МСП, до капитал е от решаващо значение, за да се стимулират разработването и производството на нови продукти и услуги в традиционните и нововъзникващите сектори и ефективната защита на правата върху интелектуалната собственост;

10.  Счита, че единният пазар се нуждае от допълнително интегриране, по-специално в цифровата област, като се създадат справедливи условия за потребителите и МСП и се премахнат необоснованите пречки; изразява дълбоко убеждение, че съществуването на един конкурентоспособен в световен план, иновативен и ориентиран към гражданите цифров единен пазар е възможен начин за посрещане на предизвикателствата на ХХІ век;

11.  Очаква Комисията да мобилизира всички свои правомощия и компетентности, за да насърчи прехода към по-добър модел на растеж, съвместим с принципите на устойчиво развитие, като се вземат предвид неговите икономически, социални и екологични измерения;

Действия в отговор на изменението на климата и обезпечаване на енергийна сигурност

12.  Припомня, че трябва да се положат допълнителни усилия за постигане на целите на енергийния съюз, който ще гарантира енергийна сигурност и устойчива енергия на достъпни цени за всички граждани и предприятия;

13.  Отбелязва последиците за хората и икономиката от климатичните бедствия в Европа; подчертава, че е важно да се продължи работата за справяне с първопричините за изменението на климата, като се запази конкурентоспособността на европейската промишленост, с амбициозна стратегия за климата, включително и енергийна ефективност;

14.  Призовава за определяне на необходимите амбициозни цели на равнището на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове, за възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност за периода след 2020 г. в съответствие с Парижкото споразумение (COP 21);

15.  Призовава Комисията да разработи обща стратегия за дипломация в областта на енергетиката и климата, в която да се разглеждат тези глобални проблеми;

16.  Призовава Комисията да определи усилията за постепенно премахване на субсидиите за изкопаеми горива, като същевременно се смекчи евентуалното икономическо и социално въздействие;

Осигуряване на съгласуван отговор на нарасналия приток на бежанци

17.  Счита, че Европейският съюз трябва да намери конкретни решения за справяне с извънредната ситуация с бежанците, най-вече чрез преодоляване на първопричините, укрепване на сътрудничеството с държавите на транзитно преминаване и на произход на миграционните потоци, както и чрез използване на всички налични политики и инструменти, с цел гарантиране на тяхното стабилизиране, възстановяване и развитие;

18.  Насърчава Комисията, в сътрудничество с държавите членки, да предоставя необходимата хуманитарна помощ и да гарантира достойни условия на живот в бежанските лагери, съчетани с дългосрочни програми за развитие, по-специално в областта на образованието;

19.  Подчертава, че политиката на ЕС в областта на убежището и миграцията не отговаря на целите си и се нуждае от радикално преосмисляне, въз основа на член 80 от Договора за функционирането на Европейския съюз; счита, че нито една реформа на общата европейска система за убежище не следва да води до намаляване на степента на защита, заложена в правото на ЕС в областта на убежището;

20.  Призовава за разработването на системни, приложими програми за директно презаселване и преместване на лицата, търсещи убежище;

21.  Призовава да се създадат условия в рамките на ЕС за добро управление на приема на лицата, търсещи убежище, което би гарантирало тяхната безопасност и хуманното отношение към тях, като се обръща специално внимание на потребностите на уязвимите групи; същевременно подчертава, че трябва да бъдат осигурени достатъчно ресурси за гарантиране на интегрирането на пазара на труда и социалното приобщаване на бежанците;

22.  Призовава Комисията да представи предложения за установяване на подходяща икономическа и правна имиграционната политика на ЕС, която да се основава на съществуващите инструменти за студенти, научни работници и висококвалифицирани работници, а в дългосрочен план – за създаването на повече общи правила, уреждащи влизането и пребиваването на граждани на трети държави, търсещи работа в Съюза, с цел попълване на празнините в пазара на труда на ЕС;

23.  Счита, че миграцията е световно явление, чийто обхват, сложност и въздействие се разрастват, и следователно ЕС и останалата част от международната общност трябва да поемат своите респективни отговорности в тази област;

Намиране на решение във връзка с опасенията на гражданите по отношение на сигурността

24.  Подчертава, че вътрешната и външната сигурност са все по-тясно свързани;

25.  Настоятелно призовава Комисията, след приемане на предложението за европейска гранична и брегова охрана, да гарантира бързото му стартиране и осигуряването на необходимите човешки и логистични ресурси;

26.  Призовава Комисията, с оглед на преодоляването на заплахите, свързани с тероризма и екстремисткото насилие, да следи отблизо транспонирането и прилагането на мерките на ЕС за борба с тероризма, включително ефективното полицейско и съдебно сътрудничество и навременния обмен на информация между националните органи и чрез Европол и Евроюст, както и мерките за справяне с новите тенденции при финансирането на тероризма;

27.  Призовава Комисията да мобилизира експертен опит и технически и финансови ресурси с цел на равнището на ЕС да се осигури координация и обмен на най-добри практики в борбата срещу съпроводения с насилие екстремизъм и срещу терористичната пропаганда, радикалните мрежи и набирането на хора от страна на терористични организации чрез офлайн и онлайн средства, със специален акцент върху стратегиите за превенция, интеграция и реинтеграция;

28.  Настоятелно призовава Комисията и държавите членки да гарантират пълно прилагане на вече приетото законодателство в областта на сигурността; повтаря призива си за задълбочена оценка на стратегията на ЕС за борба с тероризма, като се оценяват прилагането на приетите мерки и тяхната ефективност; очаква Комисията да актуализира програмата за сигурност, при необходимост, с оглед на променящата се терористична заплаха;

29.  Призовава Комисията да представи обявените предложения за подходящо правно основание за Европейския център за борба с тероризма в рамките на Европол, предложения за подобряване и развитие на съществуващите информационни системи, преодоляване на липсата на информация и постигане на оперативна съвместимост, както и предложения за задължителен обмен на информация на равнището на ЕС, придружени от необходимите гаранции за защита на данните;

Разгръщане на амбициозна програма за външна дейност: съседство и глобална система

30.  Призовава за изготвянето на амбициозна стратегия на ЕС, която поставя ЕС като геополитически участник в един бързо променящ се свят, и очаква от Комисията и Европейската служба за външна дейност да мобилизират по съгласуван начин всички инструменти на ЕС за външна дейност с оглед постигане на по-добро глобално управление, широко сближаване в областта на по-добрите стандарти, подобряване на сигурността и засилване на зачитането на правата на човека по света; за тази цел подчертава, че следните ключови елементи следва да бъдат преместени на централно място в програмата на ЕС в областта на външните работи:

   насърчаване на стабилност и просперитет в съседните на ЕС региони чрез инициативи за насърчаване на развитието, демокрацията, доброто управление и принципите на правовата държава чрез подобряване на предотвратяването на граждански конфликти и мерки за съвместяване, както и дейности в рамките на общата политика за сигурност и отбрана, в т.ч. с участието на НАТО, която, за държавите, които са нейни членове, остава основата на тяхната колективна отбрана и форум за нейното прилагане;
   възраждане, с подкрепата на заместник-председателя на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на общата политика за сигурност и отбрана, която не може повече да бъде най-слабата брънка в процеса на интеграция на ЕС; обстановката във връзка със сигурността налага европейската отбрана да се превърне в пълноценна политика, която да обезпечава еднаква степен на сигурност за всички държави членки и да третира с еднаква степен на важност основните проблеми със сигурността във всички страни; структурите, механизмите или инструментите, които вече съществуват, трябва да се превърнат в оперативна действителност;
   постигане на напредък в процеса на преговори във връзка с разширяването чрез укрепване на социалната, политическата и икономическата стабилност и демокрация в страните кандидатки, без отстъпки по отношение на критериите за присъединяване от Копенхаген;
   подобряване на ефективността и координираността на политиката на сътрудничество за развитие, както и на нейната съгласуваност с другите инструменти на външната дейност на ЕС; осигуряване на съгласуваност и последователност между политиката за развитие и политиката на сигурност, тъй като те са свързани помежду си, зависят една от друга и се подкрепят взаимно;
   интегриране на програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и съгласуваността на политиките за развитие (СПР) в действията на ЕС за външни и вътрешни политики; настоятелно призовава Комисията да докладва за своя план за изпълнение, мониторинг, последващи действия и включването на „Програма 2030“ и целите за устойчиво развитие;
   насърчаване на търговията като важен инструмент за насърчаване на икономическия растеж, създаването на работни места и конкурентоспособността и популяризиране на стандартите на ЕС, свързани с правата на човека и устойчивото развитие; инструментите на Европейския съюз за търговска защита трябва да бъдат модернизирани и енергично да се прилагат, както и да се използват нестандартни методологии при целесъобразност;
   приемане на решения за преодоляване на хибридните заплахи и засилване на устойчивостта на ЕС и на държавите членки, както и на партньорите на ЕС, по-специално в съседните на ЕС държави;

Справедливи данъчни политики за достатъчно ресурси

31.  Подчертава, че никога не е съществувала по-спешна необходимост от засилване на борбата срещу данъчните измами и избягването на данъци, които представляват потенциални приходи за националните бюджети в размер на приблизително 1 трилион евро; счита, че тези средства биха могли да се изразходват за инвестиране в бъдещето, увеличаване на заетостта и намаляване на неравенствата;

32.  Подчертава, че Комисията трябва да продължи да действа незабавно, за да гарантира, че печалбата се облага в европейските държави, където стопанската дейност действително се осъществява и се създава стойност; ЕС следва да работи за създаването на задължителна обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, да увеличи усилията за разследване на нарушенията при държавна помощ, свързана с данъчно облагане, да прилага общите правила за използването и прозрачността на данъчните постановления и да прилага определен общ подход за премахване на данъчните убежища;

33.  Призовава Комисията да включи във водената от нея борба срещу данъчните измами и избягването на данъци външно измерение, включително по отношение на печалбите, които напускат ЕС, без да бъдат облагани;

Укрепване на бюджета на ЕС и на финансовите инструменти

34.  Изразява становището, че за да може да действа ефективно, ЕС се нуждае от нова финансова и фискална стратегия; счита, че за тази цел Комисията следва да предложи мерки, които се основават на следните принципи и елементи:

   бързо мобилизиране на достатъчно ресурси; неизбежно е да се реформира системата на финансиране на Съюза чрез укрепване на истински собствени ресурси или въвеждане на нови такива, така че бюджетът на Съюза да стане по-стабилен, по-устойчив и по-предвидим; в същото време е важно да се спазва принципът на универсалност и да се подобрява прозрачността;
   с оглед постигане на максимални резултати бюджетните инструменти трябва да се управляват с голямо внимание към постигнатите резултати и икономическата ефективност, като същевременно се гарантира спазване и защита на финансовите интереси на ЕС;
   ЕС следва да предприеме стъпки за обединяването на ресурси, за да се отговори на предизвикателствата на високия ръст на безработицата сред младите хора и на дългосрочната безработица, а също така и на вътрешните и външните измерения на извънредната ситуация с бежанците;
   само две години след началото на изпълнението на многогодишната финансова рамка (МФР), тя достигна границите на своите възможности; освен това, без цялостен средносрочен преглед на МФР, бюджетът на ЕС няма да бъде в състояние да посрещне допълнителните финансови потребности и новите политически приоритети и да избегне повторение на кризата на плащанията; призовава Комисията да представи преглед на функционирането на МФР до края на 2016 г. и да предприеме решителни действия за преразглеждане във възходяща посока на таваните на МФР и увеличаване на гъвкавостта й с оглед на обстоятелства, които не бяха предвидени през 2013;
   Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) трябва да бъде управляван по начин, който дава възможност на всички държави членки да предприемат високи равнища на стратегически инвестиции в съответствие с Регламента за ЕФСИ и да гарантира, че финансирането за инвестиции допринася за прехода към устойчиви икономика и общество; предложението на Комисията за следващия етап на ЕФСИ следва да се основава на тези цели;
   ефективното изпълнение на политиката на сближаване за периода 2014—2020 г. следва да бъде придружавано от подготовката за периода след 2020 г., като се спазва нейното истинско естество, както е определено в Договорите, нейното значение за развитието на единния пазар и нейния потенциал като инвестиционен инструмент, достъпен за всички региони на ЕС; полезните взаимодействия между европейските структурни и инвестиционни фондове, ЕФСИ и други финансови инструменти на ЕС следва да бъдат увеличени с оглед ускоряване на интелигентния, екологосъобразен и приобщаващ растеж, с надежден баланс между субсидиите и финансовите инструменти в процес на разработване и с оглед избягване на всяко намаляване на бюджета на политиката на сближаване;
   Комисията следва да представи предложения за намаляване на сложността на бюрократичните процедури на ОСП за земеделските производители; освен това Комисията следва да разработи усъвършенствани инструменти с оглед справяне с извънредни кризи на селскостопанските пазари; счита, че е необходимо рамково законодателство на равнището на ЕС с цел справяне с нелоялните търговски практики във веригата за доставки на храни, за да се гарантира, че европейските земеделски производители и европейските потребители могат да имат равни условия за покупка и продажба;

Завършване на изграждането на икономическия и паричен съюз

35.  Настоява за спазване на изискванията в правото на Съюза по отношение на демократичната отчетност за решенията в контекста на европейското икономическо управление;

36.  Застъпва становището, че ЕС трябва да работи в насока към възходящо икономическо и социално сближаване, в пълно съответствие с правилата на Пакта за стабилност и растеж и с рамката за управление на европейския семестър;

37.  Счита, че Комисията следва последователно да подобри мониторинга на дълговете, дефицитите и макроикономическите дисбаланси по начин, по който се спазва Пактът за стабилност и растеж и се насърчава икономическият растеж и създаването на работни места, с повишеното внимание към съвкупната фискална позиция на еврозоната;

38.  Счита, че ЕС трябва да повиши правдоподобността, последователността, националната ангажираност и демократичната легитимност на европейския семестър, за да гарантира, че държавите членки изпълняват специфичните за всяка държава препоръки със структурни реформи и инвестиции, насочени към модернизиране на техните икономики и повишаване на конкурентоспособността, следват фискална отговорност и преодоляват неравенствата и дисбалансите;

39.  Призовава за по-тясна координация на икономическата политика с оглед преодоляване на недостига на инвестиции в еврозоната и засилване на усилията за реформа с цел повишаване на конкурентоспособността и поддържане на търсенето;

40.  Счита, че банковият съюз трябва да бъде доизграден, като мерките за намаляване на риска вървят ръка за ръка с поделянето на риска;

41.  Отбелязва, че резултатите от текущото обсъждане на разработването на бюджетен капацитет на икономическия и паричен съюз следва да бъдат взети предвид;

42.  Призовава Комисията да представи съгласувани и добре обосновани предложения относно завършването на изграждането на икономическия и паричен съюз, определени в доклада на петимата председатели;

Укрепване на основните права и на демокрацията

43.  Изразява загриженост, че съществуващите кризи не само са нанесли вреди на сближаването на европейските общества, но и са разклатили доверието на европейските граждани в техните демократични институции на равнището на ЕС и, в някои случаи, на национално равнище; поради това счита, че засилването на демократичната легитимност на ЕС и възстановяването на доверието в неговите способности да обслужва интересите на гражданите на Европа трябва да бъде основен приоритет;

44.  Припомня, че много от днешните предизвикателства — от изменението на климата до убежището и миграцията, от финансовите пазари до веригите за доставка на корпоративните предприятия, както и от терористичните мрежи до провалените и неблагонадеждни държави, са транснационални и се нуждаят от европейски решения, определени чрез общностния метод, с пълното участие на Комисията и на Европейския парламент;

45.  Припомня на Комисията, че в качеството си на пазител на Договорите, тя е отговорна за общия интерес на Съюза (член 17 от ДЕС), а именно мира, ценностите на Съюза и благоденствието на неговите народи (член 3 от ДЕС); посочва, че Парламентът също има определена политическа отговорност при оказването на помощ за преодоляване на разделението между държавите членки, защитата на общия интерес на европейските граждани и гарантирането на демократична легитимност на решенията, взети на европейско равнище; призовава Комисията да гарантира, че всички инициативи, включително тези на Европейския съвет, са в съответствие с разпоредбите на договорите;

46.  Призовава Комисията да предприеме инициативи с оглед укрепване на европейските институции и насърчаване на по-голямо участие на гражданите в европейския политически живот; призовава всички институции на ЕС да се свържат по-добре с по-младите поколения и техните платформи за дебат; счита, че са възможни също така по-силни действия за информиране на гражданите на ЕС относно техните права, използване на потенциала на европейската гражданска инициатива и укрепване на ролята на омбудсмана на ЕС;

47.  Подчертава, че Комисията следва да представи предложения в подкрепа на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, като вземе предвид предстоящия доклад на Парламента; счита, че Комисията следва да продължи своите усилия за напредък по отношение на присъединяването на ЕС към Европейска конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), като се вземе предвид становището на Съда по този въпрос и се вземат мерки във връзка с останалите правни предизвикателства;

48.  Призовава всички институции на ЕС да се стремят към възможно най-високите стандарти за прозрачност, отчетност и почтеност и да се борят с конфликтите на интереси;

49.  Поема ангажимент да използва всички инструменти и ресурси, за да действа като движеща сила за възобновен демократичен процес за реформа на Европейския съюз;

o
o   o

50.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0294.


Решението на Япония да възобнови китолова през сезона 2015-2016 г.
PDF 475kWORD 78k
Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2016 г. относно решението на Япония да възобнови китолова през сезон 2015/2016 г. (2016/2600(RSP))
P8_TA(2016)0313RC-B8-0853/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид споразумението на Международната комисия по китолов за ограничения за нулев улов (т.нар. „мораториум“) по отношение на китолова за търговски цели, влязло в сила през 1986 г.,

—  като взе предвид резолюция 2014-5, приета от Международната комисия по китолов на нейното 65-то заседание през септември 2014 г.,

—  като взе предвид Целите за биологичното разнообразие от Аичи, за които беше постигнато споразумение в рамките на Международната конвенция за биологично разнообразие,

—  като взе предвид Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна(1) (Директива за местообитанията),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 февруари 2009 г. относно действия на Общността във връзка с китолова(2),

—  като взе предвид решението на Международния съд от 31 март 2014 г. по делото във връзка с китолова в Антарктика (Австралия срещу Япония: Нова Зеландия, встъпила страна),

—  като взе предвид подписания през декември 2015 г. от ЕС демарш относно възобновяването от страна на Япония на китоловните дейности в Южния океан в рамките на Програмата за нови научни изследвания на китовете (NEWREP-A),

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че през 1982 г. Международната комисия по китолов (МКК) въведе мораториум върху всички китоловни дейности за търговски цели, който е все още в сила, с оглед на опазването на запасите от изчезване и създаването на условия за тяхното възстановяване; като има предвид, че Международната конвенция за регламентиране на китолова включва специални разпоредби, които допускат китолова на ограничен брой животни за строго научноизследователски цели, известен като „китолов със специално разрешително“;

Б.  като има предвид, че въпреки този мораториум китоловът за търговски цели продължава да се практикува от няколко държави; като има предвид, че след въвеждането на мораториума броят на убитите китове с използването на специални разрешителни за предполагаеми научноизследователски цели фактически се е увеличил; като има предвид, че десетилетия наред Япония провежда такъв китолов със специални разрешителни;

В.  като има предвид, че въпреки тази международна забрана, която влезе в сила през 1986 г., Япония продължава да провежда китоловни дейности, като до 2014 г. са убити над 20 000 кита(3);

Г.  като има предвид, че китоловните дейности предизвикат тежки страдания на отделните животни и застрашават природозащитния статус на популациите от китове като цяло;

Д.  като има предвид, че всички видове едри китове са изброени в приложение І към Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES);

Е.  като има предвид, че в своето решение от 31 март 2014 г. Международният съд постанови спиране на ежегодните китоловни дейности на Япония, основаващи се на нейната програма JARPA II, поради „липса на научни постижения“ и тъй като издадените от нея разрешителни не са използвани за научни изследвания, както твърдеше Япония;

Ж.  като има предвид, че разрешителните за научни цели позволяват продажбата или предоставянето на китово месо, докато научните нужди могат да бъдат посрещнати с напълно безвредни алтернативи; като има предвид, че вземането на ДНК проби и дистанционното наблюдение предоставят на учените възможност да получат знания за китовете и да събират проби, без да ги убиват;

З.  като има предвид, че през октомври 2015 г. Япония депозира декларация пред ООН, с която признава юрисдикцията на Международния съд, но с изключение на всякакви спорове, произтичащи от, отнасящи се до или във връзка с изследвания относно живите ресурси на морето или тяхното опазване, управление или експлоатация, като по този начин ефективно изключва възможността за оспорване пред Международния съд в бъдеще във връзка с нейната програма за китолов със специални разрешителни;

И.  като има предвид, че през ноември 2015 г. Японската агенция за рибарството уведоми МКК, че ще възобнови китолова съгласно Програмата за нови научни изследвания на китовете (NEWREP-A);

Й.  като има предвид, че в продължение на много години Япония развива търговска дейност с китово месо и продукти въпреки факта, че те фигурират в списъка на приложение І към CITES;

К.  като има предвид, че експертната група от учени на МКК, която разгледа и преразгледа NEWREP-A, заключи, че предложението не доказва необходимостта от вземане на проби от умъртвени животни за постигане на обявените цели;

Л.  като има предвид, че първостепенната цел трябва да бъде опазването на биологичното разнообразие, включително опазването на видовете; като има предвид, че Директивата на ЕС за местообитанията, която определя позицията на Общността по отношение на китовете (и делфините), не позволява възобновяването на китолова за търговски цели на който и да е вид във водите на ЕС;

М.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки отправиха критики към Япония по повод на възобновяването на дейностите и недостатъчното зачитане на насоките, установени в становището на Международния съд от 2014 г.; като има предвид, че през декември 2015 г. те се присъединиха към Нова Зеландия в демарш пред правителството на Япония;

Н.  като има предвид, че Япония е стратегически партньор на ЕС и двустранните отношения се основават на споделени ценности, включително твърдото убеждение в ефективно многостранно сътрудничество и основан на правила международен ред;

О.  като има предвид, че понастоящем ЕС участва в преговори с Япония за споразумение за стратегическо партньорство и за споразумение за свободна търговия;

1.  Призовава Япония да прекрати китоловните си дейности и да се придържа към заключенията на МКК;

2.  Решително подкрепя запазването на всеобщия мораториум върху китолова за търговски цели, както и забраната на международната търговска дейност с китови продукти; настоятелно призовава да се сложи край на необоснования „китолов за научни цели“ и подкрепя определянето на обширни океански и морски зони като резервати, където всички видове китолов да бъдат забранени за неопределен период от време;

3.  Изразява силна загриженост, че решението за възобновяване на китолова в рамките на новата програма NEWREP-A позволи убиването на 333 малки ивичести кита, включително 200 бременни женски животни, в Антарктическия океан през сезон 2015/2016 г. и че Япония планира да улови общо около 4 000 кита през целия 12-годишен период;

4.  Изразява съжаление, че с възобновяването на китолова Япония несъмнено пренебрегва решението на Международния съд; счита, че по тази причина извършваният китолов нарушава стандартите на МКК и международното право и подкопава опазването на биологичното разнообразие и морските екосистеми; подчертава, че истинските научни изследвания не изискват мащабно и редовно убиване на китове;

5.  Приветства участието на ЕС в демарша с цел да изрази пред Япония сериозната си загриженост; призовава Комисията, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Съвета да отправят настоятелен призив към Япония да спазва своите международни задължения по отношение на опазването на морските бозайници;

6.  Изразява съжаление, че досега Япония не е преразгледала решението си въпреки дипломатическия демарш и повсеместните международни протести; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да положат всички възможни усилия за разрешаване на въпроса чрез водене на политически диалог и чрез МКК;

7.  Призовава Комисията, ЕСВД и държавите членки да поддържат траен диалог с Япония по въпроса за китолова за предполагаеми научни цели с оглед на премахването на тази практика, като използват двустранни и многостранни канали;

8.  Подкрепя резолюция 2014-5 на МКК, според която не следва да се предоставят нови разрешителни за китолов без предварителен международен преглед, включително от Научния комитет на МКК; настоятелно призовава МКК да включи решението на Международния съд в своите работни практики и съответно да адаптира своите правила; подчертава, че е необходимо да се действа спешно за укрепването на МКК в това отношение, и призовава държавите членки да настояват за приемането на необходимите решения на следващото заседание на МКК през октомври;

9.  Настоятелно призовава Съвета и Комисията, когато изготвят актуализирана обща позиция на ЕС относно китолова след 66-тото заседание на МКК през октомври 2016 г., да възприемат подход, който да бъде поне толкова предпазлив, колкото настоящата обща позиция (Решение на Съвета за определяне на позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз по въпросите от неговата компетентност на следващите три заседания на Международната комисия по китолов – 2011/0221(NLE));

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Япония.

(1) ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
(2) ОВ C 76 E, 25.3.2010 г., стр. 46.
(3) https://iwc.int/total-catches

Правна информация