Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ ΕE-Ελβετίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων (προσχώρηση της Κροατίας) ***
 Τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ***
 Τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας ***II
 Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ***
 Συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης για την εργασία στον τομέα της αλιείας
 Πρόσφατες εξελίξεις στην Πολωνία και ο αντίκτυπός τους στα θεμελιώδη δικαιώματα που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Σχέσεις της ΕΕ με την Τυνησία στο ισχύον περιφερειακό πλαίσιο
 Κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση

Πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ ΕE-Ελβετίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων (προσχώρηση της Κροατίας) ***
PDF 374kWORD 42 42k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, όσον αφορά τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας ως συμβαλλόμενου μέρους, μετά την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (14381/2013 – C8-0120/2016 – 2013/0321(NLE))
P8_TA(2016)0339A8-0216/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14381/2013),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, όσον αφορά τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας ως συμβαλλόμενου μέρους, μετά την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (14382/2013),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 217, το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0120/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0216/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.


Τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ***
PDF 373kWORD 42 42k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση και την κατάργηση της απόφασης 2003/174/ΕΚ (05820/2014 – C8-0164/2016 – 2013/0361(APP))
P8_TA(2016)0340A8-0252/2016

(Ειδική νομοθετική διαδικασία - έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05820/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 352 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε την έγκριση του Κοινοβουλίου (C8-0164/2016),

–  έχοντας υπόψη το ενδιάμεσο ψήφισμά του της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0252/2016),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0377.


Τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας ***II
PDF 381kWORD 42 42k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, την τροποποίηση της οδηγίας 2009/100/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2006/87/ΕΚ (07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD))
P8_TA(2016)0341A8-0256/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (07532/2/2016 – C8-0227/2016),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη την από 31ης Ιανουαρίου 2014 γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(3) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0622),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0256/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 177 της 11.6.2014, σ. 58.
(2) ΕΕ C 126 της 26.4.2014, σ. 48.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 15.4.2014, P7_TA(2014)0343.


Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ***
PDF 375kWORD 42 42k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου (10107/2016 – C8-0243/2016 – 2016/0005(NLE))
P8_TA(2016)0342A8-0242/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10107/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου (05730/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφοι 3 και 4 και το άρθρο 209 παράγραφος 2, και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0243/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0242/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ (Μποτσουάνα, Λεσόθο, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Νότια Αφρική και Σουαζιλάνδη).


Συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης για την εργασία στον τομέα της αλιείας
PDF 390kWORD 44 44k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την ενσωμάτωση της συμφωνίας που συνάφθηκε μεταξύ της Γενικής Συνομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COGECA), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) και της Ένωσης Εθνικών Οργανώσεων Επιχειρήσεων Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROPÊCHE), στις 21 Μαΐου 2012, όπως τροποποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2013, για την εφαρμογή της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας (2016/2794(RSP))
P8_TA(2016)0343B8-0976/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Συμβουλίου για την ενσωμάτωση της συμφωνίας που συνάφθηκε μεταξύ της Γενικής Συνομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COGECA), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) και της Ένωσης Εθνικών Οργανώσεων Επιχειρήσεων Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROPÊCHE), στις 21 Μαΐου 2012, όπως τροποποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2013, για την εφαρμογή της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας (COM(2016)0235),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία που συνάφθηκε μεταξύ της Γενικής Συνομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COGECA), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) και της Ένωσης Εθνικών Οργανώσεων Επιχειρήσεων Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROPÊCHE), στις 21 Μαΐου 2012, όπως τροποποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2013, για την εφαρμογή της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 155 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 101 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 155 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει τη δυνατότητα στους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο Ένωσης να αρχίσουν, εφόσον το επιθυμούν, διάλογο ο οποίος μπορεί να οδηγήσει στη σύναψη συμβατικών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 155 παράγραφος 2 της Συνθήκης οι συμφωνίες που συνάπτονται σε ενωσιακό επίπεδο εφαρμόζονται όταν το ζητούν από κοινού τα υπογράφοντα μέρη, με απόφαση του Συμβουλίου που λαμβάνεται μετά από πρόταση της Επιτροπής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της αλιείας έχουν ανάγκη ειδικής προστασίας, δεδομένης, μεταξύ άλλων, της ειδικής φύσης της εργασίας σε αλιευτικά πλοία· του υψηλού αριθμού θανατηφόρων και μη ατυχημάτων, καθώς και του κινδύνου και της εμφάνισης επαγγελματικών νόσων, σε σύγκριση με άλλους τομείς, στο πλαίσιο ενός επικίνδυνου εργασιακού περιβάλλοντος· του ασαφούς διαχωρισμού μεταξύ ωρών εργασίας, ανάπαυσης και αναψυχής και του αντίκτυπου της κόπωσης λόγω, εν μέρει, ανεπαρκούς ξεκούρασης, στην υγεία και την ασφάλεια· της διάδοσης ανεπίσημων και άτυπων εργασιακών σχέσεων και ρυθμίσεων αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων μερισμού πληρώματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση της ΔΟΕ (αριθ. 188) σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας, μαζί με τη σύσταση (αριθ. 199), καλύπτει ουσιώδη ζητήματα για τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στα πλοία, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ευθύνες των ιδιοκτητών και των πλοιάρχων των αλιευτικών σκαφών όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (άρθρο 8)· τον καθορισμό μιας ελάχιστης ηλικίας εργασίας και την προστασία των νεαρών εργαζομένων (άρθρο 9)· τις υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις και τα σχετικά πιστοποιητικά (άρθρα 10-12)· τις περιόδους ανάπαυσης (άρθρα 13 και 14)· τις καταστάσεις πληρώματος (άρθρο 15)· τις συμβάσεις απασχόλησης όπου ορίζονται τα καθήκοντα και οι συνθήκες εργασίας (άρθρα 16-20)· το δικαίωμα στον επαναπατρισμό (άρθρο 21)· την πρόσληψη και τοποθέτηση (άρθρο 22)· την τακτική πληρωμή των αλιέων και τις μεταφορές χρημάτων στις οικογένειες (άρθρα 23 και 24)· τα πρότυπα στέγασης και σίτισης (άρθρα 25-28)· τον καθορισμό των προτύπων ασφάλειας και υγείας και την παροχή ιατρικής φροντίδας στο πλοίο (άρθρα 29-33)· την προστασία κοινωνικής ασφάλειας (άρθρα 34-37)· την προστασία σε περίπτωση ασθενειών, τραυματισμών ή θανάτου που σχετίζονται με την εργασία (άρθρα 38-39)· τη συμμόρφωση και την επιβολή της εφαρμογής (άρθρα 40-44)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα μόνον οκτώ χώρες έχουν κυρώσει τη σύμβαση της ΔΟΕ (αριθ. 188) σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την απόφαση του Συμβουλίου να εξουσιοδοτήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να κυρώσουν τη σύμβαση της ΔΟΕ (αριθ. 188) σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας, μόνο δύο, η Γαλλία και η Εσθονία, την έχουν κυρώσει· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη οφείλουν να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο όσον αφορά την προώθηση αξιοπρεπών αποδοχών και συνθηκών εργασίας στον τομέα της αλιείας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία εφαρμόζεται σε όλους τους αλιείς που απασχολούνται σε αλιευτικό πλοίο που ασκεί δραστηριότητες εμπορικής αλιείας, το οποίο έχει νηολογηθεί ή φέρει τη σημαία κράτους μέλους της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, χάρη στην ενσωμάτωση στη νομοθεσία της ΕΕ της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων για τη σύμβαση της ΔΟΕ σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας, η Ένωση θα μπορέσει από πολύ ισχυρότερη θέση να προωθήσει την εφαρμογή τής συμφωνίας στις χώρες εταίρους σε ολόκληρο τον κόσμο και, με τον τρόπο αυτό, να συμβάλει στη δημιουργία δίκαιων και ίσων όρων ανταγωνισμού στον παγκόσμιο τομέα της αλιείας, καθώς και στην καταπολέμηση των χείριστων μορφών εκμετάλλευσης των αλιέων, συμπεριλαμβανομένων της καταναγκαστικής εργασίας, της παράνομης εμπορίας και της παιδικής εργασίας·

1.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την ενσωμάτωση της συμφωνίας που συνάφθηκε μεταξύ της Γενικής Συνομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COGECA), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) και της Ένωσης Εθνικών Οργανώσεων Επιχειρήσεων Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROPÊCHE), στις 21 Μαΐου 2012, όπως τροποποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2013, για την εφαρμογή της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας· εκφράζει, ωστόσο, την αποδοκιμασία του για την καθυστερημένη υποβολή στο Συμβούλιο της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων, η οποία οριστικοποιήθηκε το 2013· υπογραμμίζει τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου, επίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

2.  επικροτεί το γεγονός ότι τόσο η συμφωνία που συνάφθηκε από τους κοινωνικούς εταίρους όσο και η πρόταση της Επιτροπής προβλέπουν τις ελάχιστες μόνο απαιτήσεις, επιτρέποντας στα κράτη μέλη ή/και τους κοινωνικούς εταίρους να θεσπίζουν ευνοϊκότερα μέτρα για τους εργαζομένους στον οικείο τομέα· επισημαίνει ότι η συμφωνία αυτή ισχύει και για τους αυτοαπασχολούμενους αλιείς που εργάζονται μαζί με μισθωτούς στο ίδιο πλοίο· υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης των διατάξεων εκείνων που σχετίζονται με τις αποδοχές, την κοινωνική προστασία και την κοινωνική πρόνοια ώστε να εξασφαλισθεί για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους επαρκές και αξιοπρεπές εισόδημα, επίσης σε περίπτωση τραυματισμού, ατυχήματος ή θανάτου· τονίζει τη σημασία της θέσπισης των μηχανισμών εφαρμογής της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης κατάλληλων μέτρων επιθεώρησης και επιβολής·

3.  προτείνει την άμεση έγκριση της οδηγίας του Συμβουλίου σύμφωνα με το αίτημα των κοινωνικών εταίρων·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στους κοινωνικούς εταίρους.


Πρόσφατες εξελίξεις στην Πολωνία και ο αντίκτυπός τους στα θεμελιώδη δικαιώματα που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
PDF 423kWORD 50 50k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Πολωνία και τις επιπτώσεις τους στα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/2774(RSP))
P8_TA(2016)0344B8-0977/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις Συνθήκες, και ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4 και 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Πολωνίας,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, με τίτλο «Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου» (COM(2014)0158),

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση στην ολομέλειά του, στις 19 Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την κατάσταση στην Πολωνία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Απριλίου 2016, σχετικά με την κατάσταση στην Πολωνία(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής, που εγκρίθηκε την 1η Ιουνίου 2016, σχετικά με το κράτος δικαίου στην Πολωνία,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2016, σχετικά με το κράτος δικαίου στην Πολωνία,

–  έχοντας υπόψη την από 6ης Ιουνίου 2016 γνωμοδότηση εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τα τρία νομοσχέδια για τα πολωνικά δημόσια μέσα ενημέρωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας, της 11ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις τροποποιήσεις στον νόμο της 25ης Ιουνίου 2015 περί του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας, της 13ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τον νόμο της 15ης Ιανουαρίου 2016 για την τροποποίηση του νόμου περί αστυνομίας και ορισμένων άλλων νόμων,

–  έχοντας υπόψη την από 15ης Ιουνίου 2016 έκθεση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης σε συνέχεια της επίσκεψής του στην Πολωνία από 9 έως 12 Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, ότι οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη στο πλαίσιο μιας κοινωνίας όπου κυριαρχούν η πολυφωνία, η απουσία διακρίσεων, η ανοχή, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, και ότι αυτά επικυρώθηκαν από τον πολωνικό λαό με την ευκαιρία του δημοψηφίσματος του 2003·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 6 παράγραφος 3 ΣΕΕ επιβεβαιώνει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται από την ΕΣΔΑ και όπως απορρέουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, αποτελούν μέρος των γενικών αρχών του δικαίου της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ λειτουργεί στη βάση της αμοιβαίας πίστης πως τα κράτη μέλη σέβονται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτά κατοχυρώνονται στην ΕΣΔΑ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του πολωνικού Συντάγματος δηλώνει ότι η Δημοκρατία της Πολωνίας σέβεται το διεθνές δίκαιο που τη δεσμεύει·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου είναι μία από τις κοινές αξίες στις οποίες βασίζεται η ΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, από κοινού με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έχουν την ευθύνη, βάσει των Συνθηκών, να διασφαλίζουν τον σεβασμό του κράτους δικαίου ως θεμελιώδους αξίας της Ένωσης και να εξασφαλίζουν ότι η νομοθεσία, οι αξίες και οι αρχές της ΕΕ γίνονται σεβαστές·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία των δικαστηρίων κατοχυρώνεται στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, και αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση της δημοκρατικής αρχής του διαχωρισμού των εξουσιών, η οποία επίσης αποτυπώνεται στο άρθρο 10 του πολωνικού Συντάγματος·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαχωρισμός των εξουσιών και η ανεξαρτησία των δικαστηρίων βρίσκονται στο επίκεντρο του δημοκρατικού συστήματος και δεν πρέπει να υπονομεύονται·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα γεγονότα στην Πολωνία, ιδίως η διαμάχη σχετικά με τη σύνθεση και τη λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου, και η μη δημοσίευση των αποφάσεών του, έχουν προξενήσει ανησυχίες σχετικά με τις εγγυήσεις σεβασμού του κράτους δικαίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή της Βενετίας, στη γνωμοδότησή της σχετικά με τις τροποποιήσεις του νόμου περί του Συνταγματικού Δικαστηρίου, κάλεσε τα κρατικά όργανα της Πολωνίας να δημοσιεύουν, να σέβονται πλήρως και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Δικαστηρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι προαναφερθείσες τροποποιήσεις θα υπονόμευαν σοβαρά το έργο του Δικαστηρίου και θα το καταστήσουν αναποτελεσματικό ως θεματοφύλακα του Συντάγματος·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράλυση του Συνταγματικού Δικαστηρίου υποχρέωσε την Επιτροπή να ξεκινήσει διάλογο με την πολωνική κυβέρνηση στη βάση του πλαισίου για το κράτος δικαίου με στόχο να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, έπειτα από εντατικό διάλογο με τις πολωνικές αρχές και υπό το πρίσμα της έλλειψης προόδου από την πολωνική κυβέρνηση για την επίλυση της συνταγματικής κρίσης, η Επιτροπή έκρινε αναγκαίο να επισημοποιήσει την εκτίμησή της σχετικά με την παρούσα κατάσταση με την έκδοση γνώμης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις περαιτέρω συζητήσεις με τις πολωνικές αρχές, τα ζητήματα που θέτουν σε κίνδυνο το κράτος δικαίου στην Πολωνία δεν έχουν επιλυθεί ικανοποιητικά και η Επιτροπή πιστεύει πως υφίσταται συστημική απειλή για το κράτος δικαίου στην Πολωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή παρουσίασε συγκεκριμένες συστάσεις προς τος πολωνικές αρχές για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει επειγόντως να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες της·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο για το κράτος δικαίου αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των συστημικών απειλών για το κράτος δικαίου σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ, ιδίως σε καταστάσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μέσω της διαδικασίας επί παραβάσει και όπου οι «ασφαλιστικές δικλίδες για το κράτος δικαίου» που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο δεν φαίνονται πλέον ικανές να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις απειλές αυτές·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι προσηλωμένη στον σεβασμό και την ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, καθώς και στο δικαίωμα πληροφόρησης και το δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης, που κατοχυρώνονται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο άρθρο 10 της ΕΣΑΔ, όπως αποτυπώνεται και στο άρθρο 14 του πολωνικού Συντάγματος·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ήδη εγκριθείσες και οι πρόσφατα προταθείσες αλλαγές στο πολωνικό δίκαιο για τα μέσα ενημέρωσης, ιδίως όσον αφορά τη διακυβέρνηση, τη συντακτική ανεξαρτησία και τη θεσμική αυτονομία των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, έχουν δημιουργήσει ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσο γίνονται σεβαστές η ελευθερία έκφρασης και η ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της Ευρώπης, μετά τη διεξαγωγή διαλόγου σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων με τις πολωνικές αρχές σχετικά με τη δέσμη των τριών νομοσχεδίων για τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι απαιτούνται βελτιώσεις, ιδίως στους τομείς της διακυβέρνησης, του περιεχομένου, καθώς και της δημόσιας αποστολής και της προστασίας των δημοσιογράφων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια και το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατοχυρώνονται στα άρθρα 6, 7 και 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στα άρθρα 5 και 8 της ΕΣΔΑ, και επίσης στα άρθρα 31 και 47 του πολωνικού Συντάγματος·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή της Βενετίας, στη γνωμοδότησή της σχετικά με τις τροποποιήσεις στον νόμο περί αστυνομίας και ορισμένους άλλους νόμους, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δικονομικές εγγυήσεις και οι ουσιώδεις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο περί αστυνομίας για την πραγματοποίηση μυστικής παρακολούθησης δεν επαρκούν για να αποφεύγεται η υπερβολική χρήση της ή η αδικαιολόγητη παρέμβαση στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των ατόμων· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, ότι τόσο το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουν τονίσει την ανάγκη θέσπισης αποτελεσματικών μηχανισμών εποπτείας, και κατά προτίμηση δικαστικού ελέγχου, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίβλεψη αυτών των δραστηριοτήτων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος αντιτρομοκρατικός νόμος προκαλεί παρόμοιες ανησυχίες όσον αφορά τη συμμόρφωσή του ιδίως με τα άρθρα 5, 8, 10 και 11 της ΕΣΔΑ και με το πολωνικό Σύνταγμα·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά πως ενόσω το Συνταγματικό Δικαστήριο εμποδίζεται να εξασφαλίσει τον πλήρη και αποτελεσματικό συνταγματικό έλεγχο, δεν μπορεί αν υπάρχει πραγματικός έλεγχος της συμμόρφωσης με το Σύνταγμα, περιλαμβανομένων των διατάξεών του σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και σχετικά με τις νομοθετικές πράξεις, όπως οι ιδιαίτερα επίμαχες νέες νομοθετικές πράξεις που ενέκρινε πρόσφατα το πολωνικό Κοινοβούλιο·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή της Βενετίας αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες συνταγματικού δικαίου που διορίζονται από όλα τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, και ότι η γνωμοδότησή της αποτελεί την πλέον έγκυρη ερμηνεία των υποχρεώσεων που υπέχουν τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα πολωνική κυβέρνηση ζήτησε άμεσα τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, το τεκμήριο της αθωότητας και το δικαίωμα υπεράσπισης περιλαμβάνονται στα άρθρα 47 και 48 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο άρθρο 6 της ΕΣΑΔ, όπως επίσης στα άρθρα 41, 42 και 45 του πολωνικού Συντάγματος·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην έκθεσή του μετά την επίσκεψή του στην Πολωνία, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πρόσφατα εγκριθείσες αλλαγές στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και στον νόμο περί διώξεων μπορεί να διακυβεύσουν την προστασία του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, το τεκμήριο αθωότητας και το δικαίωμα υπεράσπισης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου δεν έχουν θεσπιστεί επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες προκειμένου να αποφεύγεται η κατάχρηση εξουσίας, και να τηρείται η αρχή του διαχωρισμού των εξουσιών·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την ΕΣΔΑ και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών σχετίζεται με πολλά ανθρώπινα δικαιώματα, στα οποία συγκαταλέγονται το δικαίωμα στη ζωή και στην αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στην προστασία από απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, το δικαίωμα πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, και η απαγόρευση διακρίσεων, όπως αποτυπώνεται και στο πολωνικό Σύνταγμα·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα αποδοτικό, αμερόληπτο, επαγγελματικό και πολιτικά ουδέτερο σύστημα δημόσιας διοίκησης αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο δημοκρατικής διακυβέρνησης, και ότι ο νέος νόμος για τη δημόσια διοίκηση φαίνεται να υπονομεύει αυτή την αρχή, καθώς και το άρθρο 153 του πολωνικού Συντάγματος·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας χαρακτήρισε αντισυνταγματικές ορισμένες από τις διατάξεις του νόμου που εγκρίθηκε στις 22 Ιουλίου 2016·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολωνός Υπουργός Περιβάλλοντος ενέκρινε σχέδιο για την αύξηση της υλοτομίας στον δρυμό Białowieża· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν το Εθνικό Συμβούλιο για την Προστασία της Φύσης εξέφρασε την αντίθεσή του στο σχέδιο, η κυβέρνηση αντικατέστησε 32 από τα 39 μέλη του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τη 16η Ιουνίου 2016, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει στον δρυμό Białowieża·

1.  τονίζει ότι έχει θεμελιώδη σημασία να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός των κοινών ευρωπαϊκών αξιών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ και στο πολωνικό Σύνταγμα και τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

2.  επαναλαμβάνει τη θέση που διατύπωσε στο ψήφισμά του, της 13ης Απριλίου 2016, σχετικά με την κατάσταση στην Πολωνία, ιδίως όσον αφορά την παράλυση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου στη χώρα αυτή·

3.  εκφράζει τη λύπη και την ανησυχία του για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εξευρεθεί συμβιβαστική λύση και ότι οι συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, της 11ης Μαρτίου 2016, δεν έχουν εφαρμοστεί· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι η πολωνική Κυβέρνηση αρνήθηκε να δημοσιεύσει όλες τις αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου, περιλαμβανομένων εκείνων της 9ης Μαρτίου 2016 και της 11ης Αυγούστου 2016·

4.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να επιδιώξει έναν εποικοδομητικό και παραγωγικό διάλογο με την πολωνική κυβέρνηση με σκοπό να εξευρεθούν ταχείες και συγκεκριμένες λύσεις στις προαναφερθείσες συστημικές απειλές κατά του κράτους δικαίου· τονίζει, ωστόσο, ότι ο διάλογος αυτός πρέπει να είναι αμερόληπτος, τεκμηριωμένος και συνεργατικός, και να γίνονται επίσης σεβαστές τόσο οι αρμοδιότητες της ΕΕ και των κρατών μελών της, όπως αυτές κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, όσο και η αρχή της επικουρικότητας·

5.  σημειώνει την έγκριση της γνώμης της Επιτροπής, και της επακόλουθης σύστασής της, στη βάση του πλαισίου για το κράτος δικαίου, μετά από αξιολόγηση της κατάστασης στην Πολωνία· αναμένει από την Επιτροπή να παράσχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσβαση στην εν λόγω γνωμοδότηση, σύμφωνα με το Παράρτημα II της συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

6.  καλεί την πολωνική κυβέρνηση να συνεργαστεί με την Επιτροπή, σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας όπως ορίζεται στη Συνθήκη, και την προτρέπει να χρησιμοποιήσει τους τρεις μήνες που της προσφέρει η Επιτροπή για να συνεργαστεί με όλα τα μέρη που εκπροσωπούνται στο πολωνικό Κοινοβούλιο με στόχο την εξεύρεση μιας συμβιβαστικής λύσης στην τρέχουσα συνταγματική κρίση, με πλήρη σεβασμό της γνώμης της Επιτροπής της Βενετίας και της σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

7.  καλεί την Επιτροπή, ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, να παρακολουθήσει -ως ένα επόμενο βήμα- τη συνέχεια που θα δοθεί από τις πολωνικές αρχές στις συστάσεις, συνεχίζοντας ταυτόχρονα να προσφέρει την πλήρη υποστήριξή της στην Πολωνία για την εξεύρεση των κατάλληλων λύσεων για την ενίσχυση του κράτους δικαίου·

8.  εκφράζει ανησυχία, δεδομένου ότι απουσιάζει ένα πλήρως λειτουργικό Συνταγματικό Δικαστήριο, για τις πρόσφατες και ταχείες νομοθετικές εξελίξεις σε άλλους τομείς, χωρίς κατάλληλες διαβουλεύσεις, και καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τους νόμους που εγκρίθηκαν, όσον αφορά τη συμβατότητά τους με το πρωτογενές και το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ, καθώς και με τις αξίες στις οποίες θεμελιώνεται η Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας της 11ης Ιουνίου 2016, και του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης της 15ης Ιουνίου 2016, καθώς και τη σύσταση της Επιτροπής στη βάση του πλαισίου για το κράτος δικαίου της 27ης Ιουλίου 2016, και να εξετάσει ιδίως:

   τον νόμο για τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ενός πλαισίου για τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, το οποίο να εξασφαλίζει ότι θα παρέχουν ανεξάρτητο, αμερόληπτο και ακριβές περιεχόμενο που αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία της πολωνικής κοινωνίας, καθώς και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων ενημέρωσης·
   τον νόμο για την τροποποίηση του νόμου περί αστυνομίας και ορισμένων άλλων νόμων, λαμβάνοντας υπόψη τη δυσανάλογη παρέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και το ασυμβίβαστο των δραστηριοτήτων γενικευμένης μαζικής παρακολούθησης και της μαζικής επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων πολιτών με τη νομολογία της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·
   τον νόμο για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και του νόμου περί διώξεων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη συμμόρφωσης με το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα των δικονομικών δικαιωμάτων, καθώς και με το θεμελιώδες δικαίωμα σε δίκαιη δίκη·
   τον νόμο για την τροποποίηση του νόμου περί δημόσιας διοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πολιτικοποίησης της πολωνικής δημόσιας διοίκησης, γεγονός που θα υπονόμευε την αμεροληψία της·
   τον νόμο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρή απειλή για το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης, που συνιστά η διεύρυνση των εξουσιών της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας χωρίς τις προσήκουσες δικονομικές εγγυήσεις·
   άλλα θέματα τα οποία αποτελούν πηγή ανησυχίας επειδή ενδέχεται να συνιστούν παραβίαση του ενωσιακού δικαίου, της νομολογίας του ΕΔΑΔ και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών·

9.  καλεί την Επιτροπή να τηρεί το Κοινοβούλιο τακτικά και λεπτομερώς ενήμερο, κατά τρόπο διαφανή, σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται και τις ενέργειες που πραγματοποιούνται·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης καθώς και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Πολωνίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0123.


Σχέσεις της ΕΕ με την Τυνησία στο ισχύον περιφερειακό πλαίσιο
PDF 535kWORD 66 66k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τις σχέσεις της ΕΕ με την Τυνησία στο ισχύον περιφερειακό πλαίσιο (2015/2273(INI))
P8_TA(2016)0345A8-0249/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 8 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Αποστολής Παρακολούθησης Εκλογών της ΕΕ για τις βουλευτικές και τις προεδρικές εκλογές στην Τυνησία το 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τίτλο «Prisons in Tunisia: International Standards versus Reality» (Φυλακές στην Τυνησία: τα διεθνή πρότυπα έναντι της πραγματικότητας) του Μαρτίου 2014 και τις δηλώσεις των υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Τυνησίας,

–  έχοντας υπόψη το Ενιαίο Πλαίσιο Στήριξης για την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τυνησία για την περίοδο 2014-2015, που παρατάθηκε με τροποποίηση της απόφασης C(2014)5160 της Επιτροπής μέχρι το τέλος του 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας(1),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 18ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (JOIN(2015)0050),

–  έχοντας υπόψη την υπογραφή εκ μέρους της Τυνησίας της συμφωνίας σύνδεσης με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας την 1η Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τυνησίας(2),

–  έχοντας υπόψη την θέση του, της 10ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για τη Δημοκρατία της Τυνησίας(3),

–  έχοντας υπόψη την έναρξη ισχύος στις 19 Απριλίου 2016 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/580 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για τη Δημοκρατία της Τυνησίας(4),

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Τυνησίας της 17ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης ΕΕ-Τυνησίας (2013-2017) και το κοινό ανακοινωθέν του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Τυνησίας της 18ης Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το Στρατηγικό Αναπτυξιακό Σχέδιο 2016-2020 της Τυνησίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0249/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τυνησία είναι μία από τις χώρες που αποτελούν προτεραιότητα για την ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας της·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ειρηνικής δημοκρατικής μετάβασης στην Τυνησία αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα στον αραβικό κόσμο και η εδραίωσή της είναι υψίστης σημασίας για τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής και, κατά άμεση συνέπεια, για την ασφάλεια της Ευρώπης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης απονεμήθηκε στο Κουαρτέτο Εθνικού Διαλόγου της Τυνησίας για την αποφασιστική συμβολή του στην οικοδόμηση μιας πλουραλιστικής δημοκρατίας στην Τυνησία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τυνησία αντιμετωπίζει επί του παρόντος μια δύσκολη κοινωνικοοικονομική κατάσταση, καθώς επίσης και προκλήσεις ασφάλειας που οφείλονται κυρίως στην κατάσταση που επικρατεί στη Λιβύη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός, που αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομίας της Τυνησίας, έχει πληγεί σοβαρά από τις περιστάσεις αυτές και από τις τρομοκρατικές επιθέσεις που είχαν ως στόχο τη χώρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομία της Τυνησίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ξένες επενδύσεις, τον τουρισμό και την εξαγωγή προϊόντων προς την ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη ότι μια οικονομία μπορεί να σημειώσει άνθιση μόνον εάν η δημοκρατία είναι σε θέση να εξελιχθεί·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη θέσεων εργασίας και ευκαιριών ήταν μία από τις βασικές αιτίες των μαζικών λαϊκών διαδηλώσεων του 2011 και ότι πολλά από τα προβλήματα που υπήρχαν τότε εξακολουθούν να πλήττουν την κοινωνία καθημερινά, δεδομένου του υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ανάπτυξης μιας πραγματικής εταιρικής σχέσης, που να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των πληθυσμών που ζουν στις δύο όχθες της Μεσογείου, με στόχο κυρίως τη μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων στην Τυνησία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την κατάρρευση του καθεστώτος του Ben Ali και την εδραίωση της δημοκρατικής διαδικασίας, η ΕΕ θα μπορούσε να βελτιώσει τον πολιτικό διάλογό της με την Τυνησία λαμβάνοντας περισσότερο υπόψη τα συμφέροντα και τις προτεραιότητες του σημαντικού αυτού εταίρου ως μέσου για την επίτευξη του στόχου της σταθερότητας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να τηρήσουν τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν με τον λαό και την κυβέρνηση της Τυνησίας για την προώθηση κοινών συμφερόντων, μεταξύ άλλων στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, του τουρισμού, του πολιτισμού και της ασφάλειας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διοργάνωσης των υποεπιτροπών, έχει συσταθεί τριμερής διάλογος μεταξύ των αρχών, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των εκπροσώπων της ΕΕ στην Τυνησία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του Τύπου και η ελευθερία δημοσίευσης συνιστούν βασικά στοιχεία μιας ανοιχτής, ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τυνησία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαδικασία σύναψης συμφωνίας μεταξύ των αντίπαλων πλευρών στη Λιβύη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστάθεια στη Λιβύη και οι δευτερογενείς επιπτώσεις της αντιπροσωπεύουν σοβαρή απειλή για τη σταθερότητα στην Τυνησία και σε ολόκληρη την περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τυνησία φιλοξενεί σήμερα σημαντικό αριθμό εκτοπισμένων Λίβυων, που έφυγαν από την αστάθεια και τη βία στη Λιβύη, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο επιβαρύνει την εσωτερική κατάσταση και τις υποδομές·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα λίγα τελευταία χρόνια η Τυνησία έγινε στόχος διαφόρων τρομοκρατικών επιθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τυνησία είναι σημαντικός εταίρος της ΕΕ στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ανησυχητικά υψηλός αριθμός νέων από την Τυνησία έχει στρατολογηθεί από το IS/ Daesh και λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη προοπτικών και το οικονομικό τέλμα συμβάλλουν στο να είναι ευάλωτοι οι νέοι στα κελεύσματα εξτρεμιστικών οργανώσεων·

1.  ανανεώνει τη δέσμευσή του στον λαό της Τυνησίας και στη διαδικασία πολιτικής μετάβασης που ξεκίνησε το 2011· υπογραμμίζει τις προκλήσεις και τις απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα σε σχέση με την ενίσχυση της δημοκρατικής διαδικασίας, την υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για την επίτευξη κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας, και την εγγύηση της ασφάλειάς της· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη την ενεργοποίηση και τον καλύτερο συντονισμό σημαντικών τεχνικών και οικονομικών πόρων για την παροχή συγκεκριμένης στήριξης στην Τυνησία· υπογραμμίζει ότι, χωρίς μέτρα για την ενίσχυση της ικανότητας απορρόφησης και της σταθερότητας της Τυνησίας, της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης, της καταπολέμησης της διαφθοράς, της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στην περιοχή, κάθε προοπτική μεταρρύθμισης θα τεθεί σε κίνδυνο· ζητεί ως εκ τούτου τη σύναψη μιας πραγματικής σφαιρικής και σε βάθος εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Τυνησίας·

2.  καλεί τους συμμετέχοντες στην εταιρική σχέση της Deauville να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους· θεωρεί ότι η κατάσταση στην Τυνησία δικαιολογεί την έναρξη ενός πραγματικού «Σχεδίου Μάρσαλ» με την κατάλληλη χρηματοδότηση για την υποστήριξη και εδραίωση της δημοκρατικής μετάβασης και την ενθάρρυνση, με συνεκτικό τρόπο, των επενδύσεων και της ανάπτυξης σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, ιδίως για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη διατήρηση υψηλής ποιότητας δημόσιων υπηρεσιών που να είναι προσβάσιμες για όλους· ζητεί επίσης να παγιωθούν οι προσπάθειες υποστήριξης της κοινωνίας των πολιτών· εκφράζει την ανησυχία του για τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές και δημοσιονομικές δυσκολίες που συνεπάγεται η αστάθεια της μεταβατικής περιόδου και τονίζει την ανάγκη εφαρμογής κατάλληλων μεταρρυθμίσεων από την Τυνησία με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης· κρίνει, συνεπώς, απαραίτητο οι δημοσιονομικές αρχές να συμφωνήσουν να ενισχύσουν αποφασιστικά τους πόρους του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας (ΕΜΓ) που προορίζονται για την Τυνησία·

3.  επιβεβαιώνει ότι η ιστορική δημοκρατική μετάβαση της Τυνησίας, παρά τη δυσχερή κοινωνική και οικονομική κατάσταση, προϋποθέτει την ανάπτυξη μιας πολύ πιο φιλόδοξης εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Τυνησίας, πέραν των συμβατικών μέτρων·

4.  επιδοκιμάζει την καλή συνεργασία μεταξύ της Τυνησίας και των γειτόνων της, όπως φαίνεται από την υπογραφή μιας προτιμησιακής εμπορικής συμφωνίας και τη δημιουργία τοπικών διασυνοριακών επιτροπών με την Αλγερία, που αποσκοπούν στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, από τη διασύνδεση της οικονομίας της Τυνησίας με την οικονομία της Λιβύης, καθώς και από την αλληλεγγύη του λαού της Τυνησίας προς τους εκτοπισμένους Λίβυους· χαιρετίζει εν προκειμένω την πρόοδο που έχει συντελεστεί στη διαδικασία συμφιλίωσης στη Λιβύη·

5.  τονίζει τη σημασία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την εφαρμογή της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας· ζητεί να αναπτυχθούν μηχανισμοί παρακολούθησης για τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών, της ισότητας των φύλων και άλλων ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με την πλήρη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών·

6.  υπογραμμίζει ότι η επανέναρξη της πολιτικής διαδικασίας ενσωμάτωσης στο πλαίσιο της Ένωσης του Αραβικού Μαγκρέμπ θα μπορούσε να αποτελέσει ιδιαίτερα κατάλληλη ευκαιρία για την εγγύηση της ασφάλειας και την ενίσχυση της συνεργασίας σε ολόκληρη την περιοχή·

I – Πολιτικές μεταρρυθμίσεις και θεσμοί

7.  εκφράζει τη στήριξή του στη διαδικασία εκδημοκρατισμού και επισημαίνει την ανάγκη για κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις στην Τυνησία· τονίζει την ανάγκη στήριξης της Λαϊκής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης (PRA), με στόχο την ενίσχυση της σταθερότητας σε ένα ασταθές περιφερειακό πλαίσιο, με παράλληλη εμβάθυνση της δημοκρατίας· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη μέσων της ΡRA, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει τον νομοθετικό της ρόλο και καθυστερεί την κατάρτιση της νέας νομοθεσίας, που απαιτείται επειγόντως, καθώς και της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας· στηρίζει την PRA στις προσπάθειές της να αναβαθμίσει την ικανότητά της, μεταξύ άλλων με την πρόσληψη προσωπικού· στηρίζει μια επανεξέταση των αναγκών της PRA· ζητεί από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να ενισχύσουν τις δράσεις υποστήριξης της ανάπτυξης ικανοτήτων που παρέχονται στην PRA· συνιστά στο Κοινοβούλιο να οργανώσει μια πολιτική συνάντηση σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, π.χ. μια «Εβδομάδα Τυνησίας», στους χώρους του, προκειμένου να ενισχυθεί η κοινοβουλευτική συνεργασία·

8.  χαιρετίζει τη δημιουργία μιας Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τυνησίας που θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο, παρέχοντας τη δυνατότητα στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στους βουλευτές της Τυνησίας να συνέρχονται τακτικά και να αναπτύξουν έναν διαρθρωμένο πολιτικό διάλογο για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και κάθε θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της έναρξης των εμπορικών συμφωνιών, η Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τυνησίας έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση των υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεων· ζητεί τη δρομολόγηση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών στήριξης προς την PRA με άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (για υποστήριξη σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων, στη μεταναστευτική νομοθεσία και στα μέτρα αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας)·

9.  χαιρετίζει τη σύσταση του τριμερούς διαλόγου στην Τυνησία· ζητεί να συνεχιστεί και να επεκταθεί ο διάλογος ώστε να καλύπτει όλες τις πτυχές των διμερών σχέσεων ΕΕ-Τυνησίας και, ειδικότερα, να διασφαλιστεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή της επανεξέτασης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και στη διαδικασία διαπραγμάτευσης των προτεραιοτήτων της σχέσης ΕΕ-Τυνησίας·

10.  επισημαίνει ότι η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης είναι μία από τις βασικές απαιτητικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμόσει η Τυνησία· χαιρετίζει την εξέταση νέων μεθόδων εκ μέρους της κυβέρνησης της Κυβέρνησης της Τυνησίας για την επιτάχυνση των σημαντικών πολιτικών υψηλής προτεραιότητας· πιστεύει ότι η αδελφοποίηση ευρωπαϊκών διοικήσεων με διοικήσεις της Τυνησίας συμβάλλει θετικά στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης· υποστηρίζει τη χρήση λύσεων που βασίζονται στην ΤΠ για τη δημιουργία και ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ηλεκτρονικής διοίκησης·

11.  επικροτεί τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα που αφορούν την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι εκ μέρους της Τυνησίας, που έχει προσδώσει στη χώρα ηγετικό ρόλο στην ενίσχυση μιας ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών στον αραβικό κόσμο· ζητεί την ενίσχυση της τεχνικής υποστήριξης και στης στήριξης για τη δημιουργία ικανοτήτων προς τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τα πολιτικά κόμματα και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, δεδομένου ότι έχουν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην Τυνησία και έχει αποδειχθεί ότι είναι θεμελιώδους σημασίας για τη δημοκρατική μετάβαση και την συνολική ανάπτυξη, τη λογοδοσία της κυβέρνησης και την παρακολούθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της προστασίας των γυναικών και των παιδιών, της ισότητας των φύλων και της προστασίας όλων των θυμάτων διώξεων και διακρίσεων· χαιρετίζει τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ειδικά προγράμματα στον συγκεκριμένο τομέα, όπως το σχέδιο για τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών (PASC), καθώς και τη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και του κουαρτέτου της Τυνησίας για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών της Τυνησίας και της κοινωνίας των πολιτών των ευρωπαϊκών χωρών· ενθαρρύνει τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των δημόσιων αρχών για τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων όσον αφορά την τοπική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών επενδύσεων· ζητεί την προώθηση της αγωγής του πολίτη και της συμμετοχής στις δημοκρατικές διαδικασίες·

12.  υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης μιας νοοτροπίας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά και ζητεί τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος με τις αναγκαίες δομές, ώστε να μπορούν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

13.  κρίνει απαραίτητο η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ να παράσχουν την απαραίτητη υποστήριξη για τις τοπικές εκλογές (που έχουν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο 2016) και να προβλεφθεί μια αποστολή της ΕΕ και του ΕΚ για την παρακολούθηση των εκλογών καθώς και η παροχή αρωγής στην εκλογική διαδικασία, εάν ζητηθεί από την Κυβέρνηση της Τυνησίας, όπως συνέβη ήδη στις βουλευτικές και τις προεδρικές εκλογές του 2014· ζητεί, εν προκειμένω, να ενισχυθεί η στήριξη προς τους δήμους και τις κοινότητες στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής Περιφερειακής και Τοπικής Συνέλευσης (ARLEM), και να ενθαρρυνθούν τα σχέδια αδελφοποίησης σε συντονισμό με τα κράτη μέλη·

14.  ζητεί την προώθηση πολιτικών ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, μεταξύ άλλων με τη μεταρρύθμιση του κώδικα περί προσωπικής κατάστασης, προκειμένου να καταργηθούν οι νόμοι που εισάγουν διακρίσεις κατά των γυναικών, όπως αυτοί που αφορούν τα κληρονομικά δικαιώματα και τα δικαιώματα που σχετίζονται με τον γάμο, καθώς και την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια ζωή και τον ιδιωτικό τομέα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 46 του Συντάγματος της Τυνησίας· ενθαρρύνει, επιπλέον, την ανάπτυξη προγραμμάτων καθοδήγησης για νεοεμφανιζόμενες γυναίκες ηγέτες, τα οποία να έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν την πρόσβασή τους σε θέσεις λήψης αποφάσεων· συνιστά την άρση της γενικής δήλωσης της Τυνησίας σχετικά με τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών·

15.  ζητεί την ένταξη των νέων στην πολιτική ζωή, ιδίως όσον αφορά την προώθηση της συμμετοχής νέων ανθρώπων στις τοπικές εκλογές· χαιρετίζει εν προκειμένω τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ σχέδια για την ευαισθητοποίηση των νέων/την αγωγή του πολίτη· χαιρετίζει τις νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την εκπροσώπηση της νεολαίας στις εκλογές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· φρονεί ότι οι δημοτικές εκλογές του 2016 αποτελούν ευκαιρία να ενθαρρυνθούν οι νέοι να συμμετάσχουν εκ νέου ενεργά στη διαδικασία πολιτικού μετασχηματισμού·

16.  χαιρετίζει τη νομοθεσία περί μεταβατικής δικαιοσύνης· υπενθυμίζει τις υψηλές προσδοκίες του λαού της Τυνησίας από τη μεταβατική διαδικασία· εκφράζει τη λύπη του για την έντονη πόλωση που επικρατεί στην επιτροπή Αλήθειας και Αξιοπρέπειας· επισημαίνει ότι η εθνική συμφιλίωση και η ανάπτυξη δεν θα πρέπει να συνιστούν αντικρουόμενες προτεραιότητες·

17.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εξακολουθήσουν να στηρίζουν την Τυνησία για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα και του κράτους δικαίου στη βάση των αξιών του Συντάγματος της Τυνησίας, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής τεχνικής και χρηματοδοτικής στήριξης για την υπό εξέλιξη ίδρυση του Συμβουλίου Επικρατείας και του Συνταγματικού Δικαστηρίου· επικροτεί το πρόγραμμα της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση στη Δικαιοσύνη (PARJI) που εγκρίθηκε το 2011, και το πρόγραμμα PARJ2, που εγκρίθηκε το 2014 και χρηματοδοτήθηκε με μόλις 15 εκατομμύρια EUR·

18.  καλεί την κυβέρνηση να θεσπίσει άμεσα μέτρα που να απαγορεύουν τη χρήση βασανιστηρίων· ενθαρρύνει την Τυνησία να καταργήσει τη θανατική ποινή· εκφράζει την ανησυχία του για τις επανειλημμένες υποθέσεις βασανισμού ανηλίκων από τις αρχές της Τυνησίας λόγω υπονοιών ότι επιθυμούσαν να ενταχθούν σε τρομοκρατικές οργανώσεις·

19.  ζητεί από την Τυνησία να μεταρρυθμίσει επειγόντως τον νόμο του 1978 για τις καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, ο οποίος επί του παρόντος εφαρμόζεται εν αντιθέσει με τις βασικές διατάξεις του Συντάγματος·

20.  εκφράζει την ανησυχία του για τον συνωστισμό που επικρατεί στις φυλακές της Τυνησίας, την έλλειψη τροφίμων, τις υγειονομικές συνθήκες και τον αντίκτυπό τους στα βασικά δικαιώματα των κρατουμένων· χαιρετίζει το έργο Τυνησίας-Ευρώπης για τη μεταρρύθμιση των σωφρονιστικών ιδρυμάτων της Τυνησίας, που στοχεύει στην ενίσχυση του συστήματος εναλλακτικών ποινών αντί της φυλάκισης για λιγότερο σοβαρά αδικήματα·

21.  ζητεί τη μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα, και ειδικότερα την κατάργηση του άρθρου 230, που ποινικοποιεί την ομοφυλοφιλία με τριετή φυλάκιση και είναι αντίθετη προς τις συνταγματικές αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής· χαιρετίζει τον νέο νόμο που αντικαθιστά και τροποποιεί τον νόμο 1992-52 περί ναρκωτικών, ο οποίος δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη αντί της αποτροπής και καθιερώνει εναλλακτικές ποινές που προάγουν την αποκατάσταση και την επανένταξη των χρηστών ναρκωτικών, ως κατάλληλο βήμα προς την κατεύθυνση της ευθυγράμμισης της νομοθεσίας με τα διεθνή πρότυπα·

22.  τάσσεται υπέρ μιας ενισχυμένης διαδικασίας αποκέντρωσης και ενδυνάμωσης των περιφερειών μέσω της περαιτέρω τοπικής διοικητικής αυτονόμησης· υποστηρίζει τις εταιρικές σχέσεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ που ενθαρρύνουν αποκεντρωμένες προσεγγίσεις (π.χ. κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων στο πεδίο αυτό) και τα σχέδια αποκεντρωμένης συνεργασίας που υλοποιούνται από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης των κρατών μελών, τα οποία συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της περιφερειακής και δημοτικής διαχείρισης στην Τυνησία, καθώς και τις εταιρικές σχέσεις και τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών με δήμους και τοπικές κοινότητες της ΕΕ· ζητεί να ενισχύσει η ΕΕ την υποστήριξή της προς την κοινωνία των πολιτών στις περιφέρειες, χρησιμοποιώντας ως βάση τις επιτυχημένες υφιστάμενες πρωτοβουλίες·

23.  ανησυχεί ότι έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος για τη μεταρρύθμιση του κώδικα ποινικής δικονομίας και του ποινικού κώδικα με στόχο τον σεβασμό της ελευθερίας της έκφρασης· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι αρκετοί πολίτες, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι και μπλόγκερ, έχουν υποστεί διώξεις και έχουν φυλακιστεί για εικαζόμενη συκοφαντική δυσφήμιση, προσβολή κρατικών αξιωματούχων μέσω ραπ τραγουδιών ή για προσβολή των δημόσιων ηθών επειδή εξέφρασαν τη γνώμη τους· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Τυνησία έχει προσχωρήσει στον συνασπισμό Online Freedom και ζητεί την ενεργότερη συμμετοχή της·

24.  επαναβεβαιώνει ότι η ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, η ελευθερία έκφρασης στα ηλεκτρονικά μέσα, μεταξύ άλλων και για όσους διατηρούν ιστολόγια, και στα μη ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και η ελευθερία της συνάθροισης, αποτελούν ζωτικά στοιχεία και απαραίτητους πυλώνες για τη δημοκρατία και για μια ανοικτή και πολυφωνική κοινωνία· ενθαρρύνει την εφαρμογή προτύπων βέλτιστων πρακτικών στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης που θα αντικατοπτρίζουν πραγματικά μια ερευνητική και διαφοροποιημένη δημοσιογραφία· αναγνωρίζει την σημασία της χωρίς λογοκρισίας πρόσβασης στο διαδίκτυο και στα ψηφιακά και κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για το δυναμικό και ανοιχτό επιγραμμικό πλαίσιο των μέσων ενημέρωσης της Τυνησίας, αλλά ζητεί από τις αρχές της Τυνησίας να επενδύσουν περαιτέρω σε βασικές τεχνολογικές υποδομές και να προωθήσουν την ψηφιακή συνδεσιμότητα και γνώση, ιδιαίτερα στις φτωχότερες περιοχές της χώρας· χαιρετίζει την έγκριση του νέου νόμου για τις πληροφορίες τον Μάρτιο του 2016 για την αποτελεσματική προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία πληροφόρησης στην Τυνησία, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μαρτύρων δημόσιου συμφέροντος· επικροτεί το γεγονός ότι η Ανώτερη Αρχή Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας (HAICA) και η αρχή που θα τη διαδεχτεί, η Επιτροπή Οπτικοακουστικών Επικοινωνιών (ACA), θα επωφεληθούν από τη στήριξη της ΕΕ στο πλαίσιο του υπό εξέλιξη προγράμματος 10 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης των μέσων ενημέρωσης·

25.  ζητεί από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης να παραχωρήσει στην Τυνησία την ιδιότητα του εταίρου για τη δημοκρατία, ως σημαντικό βήμα για την εδραίωση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και του κράτος δικαίου στην Τυνησία·

II – Οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη

26.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για μακροοικονομική βοήθεια ύψους 500 εκατομμυρίων EUR και την έγκρισή της από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο·

27.  σημειώνει τη δρομολόγηση διαπραγματεύσεων για μια φιλόδοξη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) μεταξύ της ΕΕ και της Τυνησίας· υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητο η ΕΕ να διεξαγάγει αυτές τις διαπραγματεύσεις παράλληλα με την παροχή ειδικής τεχνικής και χρηματοδοτικής συνδρομής· τονίζει ότι η συμφωνία αυτή, αν και επιδιώκει τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά και του επενδυτικού κλίματος, έχει κάτι παραπάνω από μία απλώς εμπορική διάσταση και πρέπει να συμβάλει στην επέκταση των ευρωπαϊκών προτύπων στους τομείς του περιβάλλοντος, της προστασίας των καταναλωτών και των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Τυνησία, ενισχύοντας τη σταθερότητά της, εδραιώνοντας το δημοκρατικό της σύστημα και αναζωογονώντας την οικονομία της· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια σταδιακή προσέγγιση κατά τη διάρκεια τον διαπραγματεύσεων και να διασφαλίσει ότι η συμφωνία αυτή θα είναι αμοιβαίως επωφελής, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις σημαντικές οικονομικές ανισότητες μεταξύ των δύο πλευρών· υπενθυμίζει τις συστάσεις του στην Επιτροπή και στην Κυβέρνηση της Τυνησίας για την εφαρμογή μιας σαφούς και αναλυτικής διαδικασίας για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών της Τυνησίας και της Ευρώπης σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων της DCFTA· ζητεί μια ανοιχτή και διαφανή διαδικασία διαβούλευσης και να ληφθεί περισσότερο υπόψη η ποικιλομορφία της κοινωνίας των πολιτών στην Τυνησία, αντλώντας διδάγματα από τις βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε παρόμοιες διαπραγματεύσεις·

28.  σημειώνει την έγκριση των έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Τυνησία, ως συγκεκριμένο βήμα για την υποστήριξη της τυνησιακής οικονομίας και ως κίνητρο για μεταρρυθμίσεις· ζητεί την αύξηση της βοήθειας της ΕΕ προς την Τυνησία μέσω του ΕΜΓ και τον συντονισμό της διεθνούς βοήθειας προς την Τυνησία, προκειμένου να μπορέσει η χώρα να επωφεληθεί πλήρως από τη στήριξη της ΕΕ και να καταστεί δυνατή η δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για τους νέους πτυχιούχους· ενθαρρύνει τη σύναψη εταιρικών σχέσεων με άλλους ενδιαφερόμενους χορηγούς χώρες και οργανισμούς σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο, και ειδικότερα, τη λήψη μέτρων για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και την προώθηση της κατάρτισης και της επένδυσης στη γεωργία, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της τοπικής γεωργίας, την ΤΠ, την κοινωνική οικονομία, τον τομέα της μεταποίησης και τις ΜΜΕ που θα τονώσουν την απασχόληση· σημειώνει ότι ο τομέας του τουρισμού έχει επηρεαστεί δραματικά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις και, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που εφαρμόζονται από τότε από τις αρχές της Τυνησίας, καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμα, να επανεξετάσουν την κατάσταση ασφαλείας το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ανάκαμψη του τουριστικού τομέα της Τυνησίας·

29.  ζητεί από την ΕΕ να συμπεριλάβει την κοινωνία των πολιτών, τις τοπικές αρχές και άλλους σημαντικούς παράγοντες στη διαδικασία προσδιορισμού των προτεραιοτήτων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης του ΕΜΓ·

30.  υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της ανεργίας, ιδίως για τους νέους πτυχιούχους πανεπιστημίου, δρομολόγησης ριζικών μεταρρυθμίσεων για την προώθηση της ανάπτυξης, της ποιοτικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης (π.χ. μέσω της μείωσης των νομισματικών περιορισμών, διευκόλυνσης της πρόσβασης σε μικροπιστώσεις, της μεταρρύθμισης της εργασιακής νομοθεσίας, της ανάπτυξης συστημάτων κατάρτισης που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, και της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών) καθώς και την ανάγκη διαφοροποίησης της οικονομίας της Τυνησίας· καλεί όλα τα μέρη να διατηρήσουν πνεύμα καλής συνεργασίας ώστε να επικεντρωθούν στις μεταρρυθμίσεις με στόχο την οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σε όλες τις περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο προηγμένων περιφερειών και των περιοχών της ενδοχώρας που έχουν φτωχοποιηθεί, που χρήζουν ενός μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού σχεδίου· καλεί τις αρχές της Τυνησίας να επικροτούν πρωτοβουλίες με τις οποίες οι πολίτες επιδεικνύουν τη δέσμευσή τους για τη βελτίωση του πολιτικού διαλόγου ή των τεχνολογικών καινοτομιών· τονίζει ότι απαιτείται διεθνής στήριξη για αυτές τις πρωτοβουλίες πολιτών·

31.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία που αφορά το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Τυνησίας για την περίοδο 2016-2020 και ζητεί την ταχεία εφαρμογή του με την έκδοση κανονιστικών πλαισίων με σκοπό την διευκόλυνση της απορρόφησης των πόρων στήριξης από τα ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοπιστωτικά όργανα· χαιρετίζει την έγκριση του νέου κώδικα επενδύσεων, που στοχεύει στην κανονιστική σταθερότητα και τη διευκόλυνση των επενδύσεων, καθώς και τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις· ζητεί τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, η οποία θα πρέπει να λειτουργεί με αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο, διευκολύνοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό την υλοποίηση των έργων και την καλύτερη χρήση των πόρων·

32.  στηρίζει τις προσπάθειες της Κυβέρνησης της Τυνησίας για τον εκσυγχρονισμό και την απελευθέρωση της οικονομίας, με στόχο την κάλυψη νέων εγχώριων, περιφερειακών και παγκόσμιων αναγκών, και πιστεύει ότι μια ισχυρή και ποικιλόμορφη τυνησιακή οικονομία θα συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ευκαιριών και ευημερίας, και θα δώσει στη χώρα τη δυνατότητα να επιτύχει τις ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές φιλοδοξίες της·

33.  υπενθυμίζει τη στρατηγική σημασία του γεωργικού τομέα στην Τυνησία και χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό τα μέτρα που προβλέπονται στον προϋπολογισμό της Τυνησίας το 2016, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης των χρεών για τους αγρότες και της έναρξης μιας εθνικής διαβούλευσης για τον γεωργικό τομέα· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο αυτή η εθνική διαβούλευση να εμπλέξει όλους τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένων των μικρών αγροτών από τα νότια της χώρας, καθώς και των νέων γεωργών· πιστεύει ότι ο γεωργικός τομέας απαιτεί μια βαθιά μεταρρύθμιση και μια σειρά από επείγοντα πρακτικά μέτρα, όπως η ανάπτυξη των ικανοτήτων των μονάδων αφαλάτωσης, για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του ελλείμματος νερού και άλλα αναδυόμενα προβλήματα λόγω της κλιματικής αλλαγής· καλεί τις τυνησιακές αρχές να απαγορεύσουν τη χρήση οποιουδήποτε παρασιτοκτόνου έχει ήδη απαγορευτεί στην ΕΕ·

34.  ζητεί από την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση της απερήμωσης στην Τυνησία· επισημαίνει ότι οι πολίτες της Τυνησίας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας· ζητεί από την Τυνησία να ενθαρρύνει τη βιώσιμη γεωργία και τις βιώσιμες διατροφικές συνήθειες· συνιστά την εφαρμογή μιας μεταρρύθμισης της γης, η οποία θα δίνει κίνητρα στους γεωργούς για την προστασία των δασών και των ποταμών· υπενθυμίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη του παράκτιου τουρισμού της Τυνησίας προϋποθέτει τη σημαντική μείωση του αριθμού των ξενοδοχείων για τον εξορθολογισμό των επενδύσεων και τη διαχείριση των παράκτιων περιοχών·

35.  χαιρετίζει την έναρξη του προγράμματος με τίτλο «Νεολαία και κινητικότητα, επισιτιστική ασφάλεια και μείωση της φτώχειας στις αγροτικές περιοχές» από την APIA (υπηρεσία προώθησης γεωργικών επενδύσεων), με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων με την προσφορά εναλλακτικών λύσεων στις αγροτικές περιοχές· καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις δράσεις της ΕΕ, συμμετέχοντας, σε συνεργασία με τις αρχές της Τυνησίας, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα σε τομεακά ή θεματικά προγράμματα που θα μπορούσαν να έχουν άμεσο και θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία της Τυνησίας·

36.  επιδοκιμάζει τα προγράμματα που αναπτύχθηκαν από τη Γραμματεία της Ένωσης για τη Μεσόγειο, όπως το Med4jobs, για την αντιμετώπιση του ζητήματος της απασχολησιμότητας των νέων στη Μεσόγειο· ζητεί από τα κράτη μέλη της Ένωσης για τη Μεσόγειο να αναθέσουν στη Γραμματεία της να εστιάσει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Τυνησίας για να υποστηρίξει την εδραίωση της μεταβατικής διαδικασίας της·

37.  ζητεί την ενίσχυση του αγώνα κατά της διαφθοράς, ιδίως στο πλαίσιο της αυξανόμενης παραοικονομίας, με στόχο την επίτευξη μιας πιο αποτελεσματικής και διαφανούς διαδικασίας λήψης αποφάσεων και τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τις επενδύσεις και τις επιχειρήσεις· χαιρετίζει την ίδρυση του Τυνησιακού Οργανισμού για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, εκφράζει όμως τη λύπη του για τον περιορισμένο προϋπολογισμό του· παροτρύνει τις τυνησιακές αρχές να ενισχύσουν την ικανότητα και την αποτελεσματικότητά του και να του παράσχουν κάθε απαραίτητη χρηματοδοτική και υλικοτεχνική υποστήριξη που θα διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και την κανονικότητα των δημοσίων συμβάσεων· καλεί τις αρχές της Τυνησίας να διασφαλίσουν την ευρεία προβολή των μέτρων που λαμβάνουν για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

38.  ζητεί να επιταχυνθεί η ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικού Διαλόγου που αποφασίστηκε το 2013·

39.  εκφράζει την ανησυχία του για την απουσία ανάκτησης εκ μέρους της Τυνησίας των περιουσιακών στοιχείων, λόγω των χρονοβόρων και δύσκαμπτων διαδικασιών που εμπλέκονται στην κατάσχεση και τον επαναπατρισμό των περιουσιακών στοιχείων· ζητεί να παρασχεθεί στην Τυνησία ειδική στήριξη για την ανάπτυξη των απαραίτητων τεχνικών ικανοτήτων, που θα της επιτρέψουν να αναλάβει τις έρευνες και τη συλλογή των πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων που απαιτούνται για τις υποθέσεις που αφορούν ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων·

40.  καλεί τα κράτη μέλη να επιδείξουν την κατάλληλη πολιτική βούληση και υποστήριξη, προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάκτηση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της Τυνησίας· χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2016 να επεκτείνει το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων 48 ατόμων για ένα ακόμα έτος·

41.  ζητεί την προώθηση ταχύτερων και ασφαλέστερων μεταφορών εμβασμάτων και του επενδυτικού δυναμικού, ιδίως όσον αφορά την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, των κατοίκων της Τυνησίας και της Βόρειας Αφρικής που ζουν ήδη στην ΕΕ·

42.  εκφράζει τις ανησυχίες του για τη βιωσιμότητα του χρέους της Τυνησίας και ζητεί τη διερεύνηση πιθανών τρόπων ώστε να καταστεί περισσότερο βιώσιμο, δεδομένης ιδίως της οικονομικής κατάστασης της χώρας· ζητεί τη μετατροπή του χρέους της Τυνησίας σε επενδυτικά σχέδια, ιδιαίτερα για την οικοδόμηση στρατηγικών υποδομών και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, και επικροτεί τις πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τον αριθμό των σχεδίων αυτού του είδους· ζητεί από τα κράτη μέλη διερευνήσουν τρόπους για τη διασφάλιση της προτιμησιακής αναδιάρθρωσης του χρέους της Τυνησίας και τη διαφοροποίηση των συνιστωσών του χρέους·

43.  χαιρετίζει τα έργα της ΕΕ στον τομέα της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της επαγγελματικής κατάρτισης, όπως το IRADA· συνιστά τη χρήση των κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) για την παροχή περαιτέρω συνδρομής στις ΜΜΕ· επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ έχουν καίρια σημασία για την ανάπτυξη της Τυνησίας και, συνεπώς, θα πρέπει να λαμβάνουν στήριξη από την ΕΕ· ενθαρρύνει την ανάπτυξη προγραμμάτων για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων που να απευθύνονται ειδικά σε γυναίκες και σε νέους, με στόχο την ανάπτυξη της κατάρτισης στον τομέα της επιχειρηματικής διαχείρισης και της πρόσβασης στη χρηματοδοτική στήριξη, προκειμένου να ενισχυθεί ο τομέας των ΜΜΕ· συνιστά η Τυνησία να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μπορέσει να επωφεληθεί πλήρως από το COSME της ΕΕ (πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις), το συντομότερο δυνατόν· ενθαρρύνει την χορήγηση δανείων από ιδιωτικούς φορείς προς τις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης των ικανοτήτων του τομέα της πιστωτικής εγγύησης και μέσω της μεταρρύθμισης του τραπεζικού τομέα που παρουσιάζει έλλειψη επαρκών κεφαλαίων· χαιρετίζει το πρόσφατο πρόγραμμα αδελφοποίησης με την Κεντρική Τράπεζα της Τυνησίας, με στόχο την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού του τραπεζικού τομέα·

44.  συνιστά να γίνει χρήση της τεχνογνωσίας της ΕΕ στον τομέα των περιφερειακών ταμείων και του περιορισμού των περιφερειακών ανισοτήτων, για την στήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης στην Τυνησία και τη μείωση των ανισοτήτων· ζητεί την υποστήριξη των διεθνών εταίρων και των οργανισμών χρηματοδότησης για τη βελτίωση και την επέκταση των εθνικών υποδομών (π.χ. αυτοκινητόδρομοι, σιδηρόδρομοι, λιμάνια, αεροδρόμια και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα) για την καλύτερη διασύνδεση των αγροτικών και εσωτερικών κέντρων·

45.  ενθαρρύνει την ένταξη του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας (ΕΜΓ) σε πανευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως η Ενεργειακή Ένωση· ενθαρρύνει, παράλληλα την βορειοαφρικανική περιφερειακή συνεργασία σε συγκεκριμένα θέματα, όπως η αναδάσωση και η διαχείριση των υδάτων, και την ενίσχυση του εμπορίου, σε όλη τη Βόρειο Αφρική, με στόχο την μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική ολοκλήρωση· υπενθυμίζει ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο υποστηρίζει την ανάπτυξη συγκεκριμένων έργων στην περιοχή και πρέπει, υπό την έννοια αυτή, να συμμετέχει στα έργα που υλοποιεί η ΕΕ στην Τυνησία·

46.  ζητεί η συνεργασία της ΕΕ να επικεντρωθεί περισσότερο στην πράσινη οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη και να αυξηθεί η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και να βελτιωθεί η διαχείριση των υδάτων και των αποβλήτων, ιδίως αν ληφθεί υπόψη το υψηλό δυναμικό της Τυνησίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· εκφράζει την ικανοποίησή του για έργα όπως η απορρύπανση της λίμνης Bizerte, την οποία ενέκρινε η Ένωση για τη Μεσόγειο, οι πράσινες στέγες στο Ghar el Melh και η χρήση οργανικών αποβλήτων για κατανάλωση στη Beja·

47.  χαιρετίζει την ολοκλήρωση των ευρωμεσογειακών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας ως σημαντική συνιστώσα της ενεργειακής συνεργασίας με τους νότιους γείτονές μας· κρίνει ότι το έργο Elmed αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για το αμφίδρομο εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των χωρών της Βόρειας και της Νότιας Μεσογείου, παράγοντας οφέλη για όλους τους εταίρους από την άποψη της ασφάλειας, της σταθερότητας και της οικονομικής προσιτότητας του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια·

III – Ασφάλεια και άμυνα

48.  εκφράζει τον βαθύτατο προβληματισμό του για τις άμεσες επιπτώσεις που έχει για την ασφάλεια στην Τυνησία, μεταξύ άλλων λόγων, η αστάθεια που επικρατεί στη Λιβύη· σημειώνει την οικοδόμηση ενός τείχους σε τμήμα των συνόρων με τη Λιβύη· εκφράζει τις ανησυχίες του για τον υψηλό αριθμό τυνήσιων ξένων μαχητών που εντάσσονται στον στρατό του Ισλαμικού Κράτους/Daesh και άλλων τρομοκρατικών ομάδων· υπογραμμίζει ότι η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου όπλων αποτελεί σημαντική συνιστώσα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· υπογραμμίζει την ανάγκη μεταρρύθμισης των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας, με σεβασμό του κράτους δικαίου και των συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

49.  εκφράζει ανησυχία για την τρομοκρατική επίθεση στη συνοριακή πόλη Ben Guerdane αμέσως μετά τον βομβαρδισμό της Sabratha, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα σύνορα της Τυνησίας με τη Λιβύη παραμένουν εξαιρετικά διάτρητα· εκφράζει ανησυχία για την κατάσταση στη Λιβύη και ζητεί από όλες τις πλευρές στη Λιβύη να έχουν εποικοδομητική συνεργασία με την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ)· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ είναι πρόθυμη να προσφέρει υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας κατόπιν αιτήματος της ΚΕΕ και ότι πρέπει να αποκατασταθεί ο συντονισμός της ασφάλειας μεταξύ της Τυνησίας και της Λιβύης· προτείνει τη διεξαγωγή αξιολόγησης, σε συνεργασία με τις αρχές της Τυνησίας, για το ενδεχόμενο ίδρυσης αποστολής συνοριακής συνδρομής της ΕΕ στην Τυνησία·

50.  αναγνωρίζει ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες αιτίες της ριζοσπαστικοποίησης· ζητεί την ουσιαστικότερη κοινωνική ένταξη των νέων προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να βρουν σταθερές θέσεις εργασίας και να αποτραπεί η στρατολόγησή τους ως μαχητών από τρομοκρατικές οργανώσεις· συνιστά τη χρήση της εμπειρογνωμοσύνης διεθνών οργανισμών, όπως το Hedayah (διεθνές κέντρο αριστείας για την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού) με στόχο την ανάπτυξη τοπικών και περιφερειακών στρατηγικών για την αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού· απευθύνει έκκληση για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με αυτά τα υπάρχοντα δίκτυα ή παρόμοιες πρωτοβουλίες στην Τυνησία·

51.  ζητεί από την Κυβέρνηση της Τυνησίας να θεσπίσει μια στρατηγική για την αντιμετώπιση των επιστρεφόντων αλλοδαπών μαχητών, για παράδειγμα μέσω του συνδυασμού σωφρονιστικών και ασφαλιστικών μέτρων με προγράμματα αποριζοσπαστικοποίησης και αποκατάστασης, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να επανενταχθούν στην κοινωνία και να περιοριστούν έτσι οι μελλοντικοί κίνδυνοι· ζητεί την εφαρμογή μιας πιο ολοκληρωμένης στρατηγικής για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές και τα κέντρα κράτησης· ζητεί να δοθεί έμφαση στη βελτίωση της εκπαίδευσης και στην καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης των νέων·

52.  αναγνωρίζει ότι η τρομοκρατία αποτελεί κοινή πρόκληση που απαιτεί κοινή απάντηση και ότι η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Τυνησίας στον τομέα της ασφάλειας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας έχει εντατικοποιηθεί το τελευταίο διάστημα, ιδίως με την έναρξη ενός φιλόδοξου προγράμματος για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της ασφάλειας·

53.  υποστηρίζει την ειρηνευτική διαδικασία και τη διαδικασία πολιτικής συμφιλίωσης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ στη Λιβύη ως αναγκαίο μέσο για τη σταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής και για την ενίσχυση της ασφάλειας και της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας στην Τυνησία·

54.  χαιρετίζει τη διαδικασία συντονισμού της συνδρομής στον τομέα της ασφάλειας που δρομολογήθηκε από την Τυνησία, στην οποία η ΕΕ διαδραματίζει ενεργό ρόλο· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει την Τυνησία στην οικοδόμηση κρατικών δομών για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφάλειας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της συνόδου G7+3 όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας· ζητεί την ταχεία εφαρμογή των υφιστάμενων προγραμμάτων και την ενίσχυση της συνδρομής στον τομέα της ασφάλειας που παρέχεται στην Τυνησία, με έμφαση στη συνοριακή ασφάλεια, την προστασία των τουριστικών υποδομών και την καταπολέμηση της κοινής τρομοκρατικής απειλής· ενθαρρύνει, εντούτοις, τις αρχές της Τυνησίας να αντιδρούν αναλογικά στις εν λόγω απειλές, με στόχο τη διαφύλαξη των δημοκρατικών ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· ζητεί την πλήρη στήριξη των αρμόδιων τυνησιακών αρχών, την καθιέρωση Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας και, από τα κράτη μέλη, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με την Τυνησία στον τομέα της ασφάλειας, με έμφαση στην εκπαίδευση του προσωπικού ασφάλειας και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί τη συστηματική αξιολόγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της στήριξης που παρέχει η ΕΕ στην Τυνησία στον τομέα της ασφάλειας·

55.  εκφράζει τον βαθύτατο προβληματισμό του για τον νόμο 22/2015 περί καταπολέμησης της τρομοκρατίας, ο οποίος εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2015 από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Τυνησίας και επιβάλλει τη θανατική ποινή ως πιθανή ποινή για μια σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με την τρομοκρατία· εκφράζει ανησυχίες για διάφορες διατάξεις του αντιτρομοκρατικού νόμου· τονίζει ότι ο νόμος αυτός μπορεί να οδηγήσει στη σοβαρή καταπάτηση των ατομικών ελευθεριών και να υπονομεύσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τυνησία· καλεί τις αρχές της Τυνησίας να εξακολουθήσουν να τηρούν το μορατόριουμ στη θανατική ποινή· υπενθυμίζει ότι η θανατική ποινή υπάρχει ήδη δυνάμει του δικαίου της Τυνησίας για αδικήματα όπως η δολοφονία και ο βιασμός, μολονότι δεν έχει γίνει καμία εκτέλεση από το 1991· υπογραμμίζει ότι, μολονότι η Τυνησία είναι μία από τις χώρες που είναι περισσότερο ευάλωτες στην απειλή της τρομοκρατίας, τα κράτη υποχρεούνται να σέβονται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· τονίζει ότι η ΕΠΓ είναι στενά συνδεδεμένη με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου και υπενθυμίζει την ισχυρή θέση της ΕΕ κατά της θανατικής ποινής·

56.  χαιρετίζει το γεγονός ότι υπάρχει πλέον διάταξη, στο πλαίσιο του νόμου 22/2015 περί καταπολέμησης της τρομοκρατίας, για τη νομική προστασία των πηγών των δημοσιογράφων και για την ποινικοποίηση της άνευ αδείας παρακολούθησης από την κυβέρνηση·

57.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη, τον Νοέμβριο του 2015, του προγράμματος της ΕΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας στην Τυνησία –με ιδιαίτερη έμφαση στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών ασφαλείας, τον έλεγχο των συνόρων και των υπηρεσιών πληροφοριών– και για τη δέσμευση που ανέλαβαν αμφότερα τα μέρη στο Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Τυνησίας, της 18ης Απριλίου 2016, να προβούν στην αποτελεσματική και ταχεία υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος·

58.  ζητεί την προώθηση μιας λογικής ορισμού στόχων αντί για την απλή παροχή στήριξης μέσω πολιτικών μέσων, στο πλαίσιο ενός σαφούς στρατηγικού οράματος που να εστιάζει στην πρόληψη, τη στήριξη της κατάρτισης νομοθεσίας από την PRA και τη δημιουργία εισαγγελίας αντιτρομοκρατίας·

59.  χαιρετίζει την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και της Τυνησίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· τονίζει τη σημασία της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των αντιτρομοκρατικών μέτρων·

60.  ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας με οργανισμούς της ΕΕ όπως η Europol, παρατηρώντας συγχρόνως ότι η Τυνησία δεν ήταν στον κατάλογο των τρίτων κρατών με τα οποία θα συνάψει η Europol συμφωνίες· καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει την ενσωμάτωση της Τυνησίας σε αυτόν τον κατάλογο τρίτων χωρών· ζητεί να καταρτιστεί μελέτη επιπτώσεων σχετικά με αυτή τη συνεργασία και να παρουσιαστεί σε κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) πριν από την έγκριση της συμφωνίας· επικροτεί το γεγονός ότι η EUROJUST δημιούργησε ένα Σημείο Επαφής με την Τυνησία, καθώς και την πρόσκληση της EUROJUST προς τις αρχές να εντείνουν τη συνεργασία τους και να ορίσουν ένα δεύτερο Σημείο Επαφής αρμόδιο ειδικά για την τρομοκρατία· καλεί την Κυβέρνηση της Τυνησίας να δώσει την κατάλληλη συνέχεια σε αυτές τις προτάσεις το συντομότερο δυνατόν·

IV – Κινητικότητα, έρευνα, εκπαίδευση και πολιτισμός

61.  χαιρετίζει την εταιρική σχέση ΕΕ-Τυνησίας για την κινητικότητα που υπεγράφη τον Μάρτιο του 2014 και ζητεί την ταχεία εφαρμογή της· ζητεί μια νέα πολιτική θεωρήσεων έναντι της Τυνησίας, καθώς και τη σύναψη συμφωνίας επανεισδοχής· σημειώνει ότι, μολονότι οι εταιρικές σχέσεις κινητικότητας αποτελούν εθνική αρμοδιότητα, περιλαμβάνονται στην πρόταση της ΕΕ στο πλαίσιο της ΕΠΓ· συνιστά στα κράτη μέλη να επιδείξουν την αλληλεγγύη τους με την Τυνησία μέσω της διευκόλυνσης των θεωρήσεων για τους επιχειρηματίες, διδάσκοντες, φοιτητές, ερευνητές, καλλιτέχνες κ.λπ.·

62.  ενθαρρύνει την ΕΕ να υπογράψει συμφωνίες εταιρικής σχέσης για την κινητικότητα με τις χώρες εταίρους της νότιας γειτονίας με σκοπό τη χαλάρωση των διαδικασιών χορήγησης θεωρήσεων, σε συνδυασμό με συμφωνίες επανεισδοχής· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να εξετάσουν τις δυνατότητες για συστήματα κυκλικής μετανάστευσης που θα ανοίξουν ασφαλείς και νόμιμες οδούς για τους μετανάστες· καταδικάζει την εμπορία ανθρώπων, που έχει περισσότερα θύματα μεταξύ των γυναικών, και τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας με τις χώρες εταίρους, προκειμένου να καταπολεμηθεί αυτή η πρακτική· επισημαίνει ότι η έκδοση μακροπρόθεσμων θεωρήσεων για πολλαπλές εισόδους αντί των βραχυπρόθεσμων θεωρήσεων είναι ο καλύτερος τρόπος για τη μείωση της παράτυπης μετανάστευσης που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη λαθραία διακίνηση και εμπορία ανθρώπων· συνιστά στην Τυνησία να τροποποιήσει τον νόμο του 2004 για την ποινικοποίηση των ατόμων που έχουν αποχωρήσει από την επικράτειά της χωρίς άδεια, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο·

63.  καλεί τις αρχές της Τυνησίας να συνεργαστούν στενά με τα κράτη μέλη, με στόχο την καταπολέμηση των οργανωμένων μορφών παράνομης μετανάστευσης·

64.  υπενθυμίζει ότι αποστολές όπως η EURONAVFOR MED αποτελούν θετικό και αποτελεσματικό τρόπο καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να εντατικοποιεί αυτό το είδος επιχειρήσεων και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε αυτές χωρών εταίρων όπως η Τυνησία·

65.  χαιρετίζει την εταιρική σχέση ΕΕ-Τυνησίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, και τη συμμετοχή της Τυνησίας στο πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 2020· τονίζει ότι η θέσπιση μιας συνεκτικής πολιτικής για την επιστημονική έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για επενδύσεις στην Ε&Α, για τη μεταφορά της έρευνας και της καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα και για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων· υπογραμμίζει ότι η Τυνησία πρέπει να συμμετέχει πλήρως στο πρόγραμμα Erasmus +, προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω η ανταλλαγή πανεπιστημιακών σπουδαστών· εκφράζει την ανησυχία του για τις αυξανόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές από την Τυνησία που επιθυμούν να σπουδάσουν στην Ευρώπη· ζητεί την εφαρμογή μιας «πολιτικής θετικών διακρίσεων» ιδίως για τους νέους φοιτητές που προέρχονται από τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, με κίνητρα που θα επιτρέψουν τη συμμετοχή τους σε παρόμοια προγράμματα· ζητεί από την Τυνησία να προσαρμόσει εκ νέου και να ιεραρχήσει τις εταιρικές σχέσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις ξένες γλώσσες, τη μηχανική, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την επιστήμη και την πληροφορική, που είναι οι κλάδοι με τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης·

66.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων μεταξύ σχολείων, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων και να ενισχύσει τα κοινά έργα διά βίου μάθησης, ιδίως στους τομείς της εκμάθησης γλωσσών, των νέων τεχνολογιών, της προώθησης της εκπαίδευσης των γυναικών και της επιχειρηματικότητας·

67.  ζητεί μια ενισχυμένη εταιρική σχέση στον δημιουργικό, τον πολιτιστικό και τον αθλητικό τομέα, καθώς και στους τομείς της λαϊκής εκπαίδευσης, της κοινοτικής ζωής και των οπτικοακουστικών μέσων, μέσω της ενίσχυσης των δικτύων και των πρωτοβουλιών για την αύξηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, της ανάδειξης της κοινής ιστορικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς από τη Ρωμαϊκή Εποχή, της κινητικότητας των φορέων και της προώθησης και κυκλοφορίας πολιτιστικού και οπτικοακουστικού περιεχομένου, μεταξύ άλλων μέσω φεστιβάλ και εκθέσεων· ενθαρρύνει την Τυνησία να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη·

68.  συνιστά στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και ιδίως στην Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Τύνιδα, να χρησιμοποιούν την αραβική γλώσσα για τη δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προσφορών, προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και κατά την επικοινωνία με το κοινό· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό η Κυβέρνηση της Τυνησίας να ενημερώνει τους πολίτες της σχετικά με τις ενέργειές της·

69.  πιστεύει ότι η χρήση της αραβικής γλώσσας είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις σχέσεις της ΕΕ με την Τυνησία, ιδίως στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών·

o
o   o

70.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τυνησίας και τον Πρόεδρο της Λαϊκής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων της Τυνησίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0272.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0061.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0086.
(4) ΕΕ L 102 της 18.4.2016, σ. 1.


Κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση
PDF 583kWORD 73 73k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με το κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2015/2255(INI))
P8_TA(2016)0346A8-0255/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 56, το άρθρο 153 παράγραφος 5 και το άρθρο 154 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη θεμελιώδη ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (άρθρο 45 ΣΛΕΕ) και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (άρθρο 56 ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 151 και 153 της ΣΛΕΕ καθώς και το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ το οποίο εγγυάται την κατάλληλη κοινωνική προστασία,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ»)(2),

–  έχοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη εφαρμογή της οδηγίας 2014/67/ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι)(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου(8), και την οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2002 για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών(9),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τους κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα(10),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές — καμποτάζ)(11),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τους όρους επάνδρωσης σκαφών τακτικών υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών και πορθμείων που εκτελούν μεταφορές μεταξύ κρατών μελών (COM(1998)0251),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 1999/63/EΚ του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη συμφωνία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ναυτικών, που σύναψαν η ένωση εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η ομοσπονδία των ενώσεων εργαζομένων στις μεταφορές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (FST)(12), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2009, για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) σχετικά με τη σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τις αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας ως στρατηγική βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη(14),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2016/344 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί δημιουργίας ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας προς την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας(15),

–  έχοντας υπόψη τα θεμελιώδη εργασιακά πρότυπα που έχουν θεσπιστεί από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και τις συμβάσεις και τις συστάσεις της σχετικά με τη διαχείριση και την επιθεώρηση της εργασίας, που αποτελούν σημεία αναφοράς σε διεθνές επίπεδο όταν τίθεται θέμα διασφάλισης της εφαρμογής των νομικών διατάξεων που διέπουν τις συνθήκες εργασίας και την προστασία των εργαζομένων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound με τίτλο «Αποσπασμένοι εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση» («Posted workers in the European Union») (2010)(16) και τις εθνικές εκθέσεις,

–  έχοντας υπόψη το λεξικό βιομηχανικών σχέσεων (Industrial Relations Dictionary) του Eurofound(17),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 2015 με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα αποτελέσματα - ένα θεματολόγιο της ΕΕ» (COM(2015)0215),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Κοινοβουλίου του 2015 με τίτλο «Κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα στην ΕΕ και δίκαιο εσωτερικής αγοράς στην ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Επιτροπής του 2015 «Συστήματα καθορισμού μισθού και ελάχιστες αμοιβές που ισχύουν για τους αποσπασμένους εργαζομένους σύμφωνα με την οδηγία 96/71/ΕΚ σε επιλεγμένο αριθμό κρατών μελών και τομέων»,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που διενεργήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Γάνδης και χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή το 2015 με τίτλο «Άτυπες μορφές απασχόλησης στον τομέα των αερομεταφορών»,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης που εκφώνησε στις 9 Σεπτεμβρίου 2015 ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0255/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδήλωτη εργασία και η εικονική αυτοαπασχόληση μπορούν να οδηγήσουν σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη μακροπρόθεσμη ζημία των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, αυξανόμενο αριθμό επισφαλών θέσεων εργασίας και μειούμενα επίπεδα προστασίας των εργαζομένων και ποιότητας των θέσεων εργασίας γενικά, και κατά συνέπεια πρέπει να καταπολεμηθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη τάση προσφυγής στην εξωτερική ανάθεση εργασιών και στην υπεργολαβία ενδέχεται να δημιουργήσει δυνατότητες παραβίασης ή καταστρατήγησης του υφιστάμενου εργασιακού και κοινωνικού δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση παρόμοιων καταχρήσεων είναι ουσιώδης για τη διατήρηση της ελεύθερης κυκλοφορίας στην εσωτερική αγορά και της αλληλεγγύης στην Ένωση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, όπως ορίζεται στο άρθρο 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελευθερία εγκατάστασης και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών συνιστούν θεμελιώδεις αρχές της εσωτερικής αγοράς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει υπογραφεί από όλα τα κράτη μέλη, προβλέπει την διασφάλιση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά το κοινωνικό ντάμπινγκ, από τις κύριες προκλήσεις της ΕΕ είναι να αυξηθεί το επίπεδο απασχόλησης των γυναικών, να βελτιωθεί η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας και να εξαλειφθούν τα χάσματα μεταξύ των φύλων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις κύριες αρχές των πολιτικών της ΕΕ είναι η κοινωνική συνοχή, το οποίο σημαίνει συνεχή και διαρκή προσέγγιση των μισθών και εγγυημένη προστασία κοινωνικής ασφάλισης σε όλους τους εργαζομένους, είτε τοπικούς είτε μετακινούμενους· λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένουν στην Ένωση σημαντικές διαφορές στις εργασιακές συνθήκες και τους μισθούς και λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική σύγκλιση προς τα πάνω συνιστά βασικό παράγοντα για την ευημερία και τη βελτιωμένη εσωτερική ζήτηση εντός του συνόλου της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μισθολογικές διαφορές αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους για την αναχώρηση των εργαζομένων από την πατρίδα τους,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 ΣΛΕΕ κατοχυρώνει ως θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως συνέπεια της κρίσης και των υψηλών ποσοστών ανεργίας στην πλειονότητα των κρατών μελών, η ανισότητα επιδεινώνεται·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υφίσταται μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων και ότι, παρά την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και τις συστάσεις μη δεσμευτικού χαρακτήρα, η πρόοδος στον τομέα αυτό είναι εξαιρετικά περιορισμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινωνικό ντάμπινγκ, σε συνδυασμό με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, επιδεινώνει την κατάσταση, και οδηγεί σε συνταξιοδοτικό χάσμα, με αποτέλεσμα οι ηλικιωμένες γυναίκες να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας από τους ηλικιωμένους άνδρες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων, και ιδίως η εμπορία γυναικών, όχι μόνο από τρίτες χώρες προς την ΕΕ αλλά και μεταξύ των χωρών της ΕΕ, συχνά συνδέεται με εικονικές συμβάσεις εργασίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη το αυξανόμενο περιθώριο για «κοινωνικό ντάμπινγκ» που προκαλείται από εργασιακές σχέσεις που παρουσιάζουν εξωεδαφικά χαρακτηριστικά·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα των μεταφορών, η ασφάλεια, η προστασία των επιβατών και οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας είναι αλληλένδετες σε μεγάλο βαθμό·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών επιβεβαιώθηκε ως απώτερος στόχος της Λευκής Βίβλου του 2011 για τις μεταφορές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι το 2016 σκοπεύει να υποβάλει νέες πρωτοβουλίες σχετικά με τις οδικές μεταφορές, που θα συμπεριλαμβάνουν και τις κοινωνικές πτυχές·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των οδικών μεταφορών έχει καίρια σημασία για την κοινωνία και την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι αντιπροσωπεύει τα τρία τέταρτα σχεδόν (72 %) του συνόλου των εγχώριων εμπορικών μεταφορών· ότι μεταφέρει περισσότερους επιβάτες απ᾽ ό,τι ο υπόγειος και υπέργειος σιδηρόδρομος και το τραμ συνολικά και απασχολεί ποσοστό άνω του 2,2 % (5 εκατομμύρια άτομα) του συνολικού εργατικού δυναμικού της ΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καλές συνθήκες εργασίας, που προστατεύουν τη σωματική και ψυχική υγεία, αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα κάθε εργαζομένου(18), και έχουν από μόνες τους θετική αξία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Ιουλίου 2014 και στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2015, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Jean-Claude Juncker, επισήμανε την ανάγκη για μια πιο δίκαιη και πραγματικά πανευρωπαϊκή αγορά εργασίας η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της προώθησης και της διαφύλαξης «της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών ως θεμελιώδους δικαιώματος της ΕΕ, αποφεύγοντας ταυτόχρονα περιπτώσεις καταχρήσεων και τους κινδύνους κοινωνικού ντάμπινγκ»·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεσήμανε στην απόφασή του C -341/05 Laval της 18ης Δεκεμβρίου 2007(19) το δικαίωμα ανάληψης συλλογικής δράσης κατά του ενδεχόμενου κοινωνικού ντάμπινγκ και τόνισε ότι κάθε δράση αυτού του είδους πρέπει να είναι αναλογική προκειμένου να μην περιορίζονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες της ΕΕ, όπως η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης πρέπει να αναγνωριστεί ως έκφραση της συναίνεσης των κρατών μελών στον τομέα των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των καταχρηστικών πρακτικών και η αυξανόμενη άσκηση κοινωνικού ντάμπινγκ αποδυναμώνουν τη στήριξη προς την αρχή της εσωτερικής αγοράς και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων, υπονομεύουν τα δικαιώματα των Ευρωπαίων εργαζομένων και την εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και καθιστούν απαραίτητη την πραγματική κοινωνική σύγκλιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικοί τομείς τους οποίους αφορά το θέμα είναι η γεωργία, οι κατασκευές, ο επισιτιστικός τομέας, οι μεταφορές, η υγεία και οι υπηρεσίες περίθαλψης και οικιακών εργασιών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ουσιώδης κοινωνική σύγκλιση στην ενιαία αγορά είναι σημαντικά θέματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 45 ΣΛΕΕ προβλέπει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων συνεπάγεται την κατάργηση κάθε διακρίσεως λόγω ιθαγενείας μεταξύ των εργαζομένων των κρατών μελών, όσον αφορά την απασχόληση, την αμοιβή και τους άλλους όρους εργασίας και απασχόλησης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ντάμπινγκ, είτε είναι κοινωνικό είτε φορολογικό είτε περιβαλλοντικό, αντίκειται στις ευρωπαϊκές αξίες, διότι θέτει σε κίνδυνο την προστασία των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων(20)·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα κράτη μέλη δεν έχουν μέχρι στιγμής μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία 2014/67/ΕΕ, παρόλο που η προθεσμία μεταφοράς είχε οριστεί για τις 18 Ιουνίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη είναι σημαντικό να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας, όταν αυτή θα έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο όλων των κρατών μελών, ώστε να προσδιοριστεί ο πραγματικός της αντίκτυπος στην καταπολέμηση των διαφόρων μορφών απάτης που έχουν εντοπιστεί σε σχέση με την απόσπαση των εργαζομένων και την προστασία των αποσπασμένων εργαζομένων·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι αποτελούν περίπου το 0,7 % του συνόλου του εργατικού δυναμικού της ΕΕ(21),

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των αποσπασμένων εργαζομένων στην Ένωση εκτιμάται στα 1,92 εκατομμύρια, κυρίως στους τομείς των κατασκευών (43,7 % του συνόλου των αποσπασμένων εργαζομένων), καθώς και στις υπηρεσίες, στις μεταφορές, στις επικοινωνίες και στη γεωργία·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων είναι απαραίτητη για το ευρωπαϊκό εγχείρημα, αλλά αποτελεί επίσης προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, προκειμένου να επιτευχθεί ισχυρή και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα στο σύνολο των κρατών μελών·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεσήμανε στην απόφασή του C-396/13 ότι η οδηγία 96/71/ΕΚ έχει ως σκοπό, αφενός, να εξασφαλίσει θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των ημεδαπών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που προβαίνουν σε διεθνική παροχή υπηρεσιών, και, αφετέρου, να εξασφαλίσει στους αποσπασμένους εργαζομένους την εφαρμογή ενός πυρήνα υποχρεωτικών κανόνων ελάχιστης προστασίας του κράτους μέλους υποδοχής·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόσπαση των εργαζομένων πρέπει να διευκολύνει την κατανομή αρμοδιοτήτων και την ανταλλαγή επαγγελματικών εμπειριών και να μην αποτελεί πηγή κοινωνικού ντάμπινγκ·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες εργοδοτών και εργαζομένων μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αναληφθεί δέσμευση να μην αυξηθεί η οικονομική επιβάρυνση για επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθορισμός των αμοιβών συνιστά αρμοδιότητα του κράτους μέλους·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεσήμανε, στην απόφασή του στην υπόθεση C-396/13, ότι το κράτος μέλος υποδοχής είναι αρμόδιο να καθορίζει το ύψος του κατώτατου μισθού, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού, και να αξιολογεί τα κριτήρια που εφαρμόζονται·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής έχει δηλώσει ότι «πρέπει να υπάρχει ίση αμοιβή για την ίδια εργασία στον ίδιο τόπο»·(22) λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη μια νομική διευκρίνιση της δήλωσης αυτής και της εφαρμογής της·

I. Ενίσχυση των ελέγχων και του συντονισμού μεταξύ κρατών μελών και από τα ίδια τα κράτη μέλη

1.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και δεν υπάρχει νομικά αναγνωρισμένος και κοινά αποδεκτός ορισμός του κοινωνικού ντάμπινγκ, η έννοια καλύπτει ευρύ φάσμα σκόπιμα καταχρηστικών πρακτικών και καταστάσεων, και την καταστρατήγηση της υφιστάμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων νόμων και συλλογικών συμβάσεων καθολικής ισχύος), γεγονός που επιτρέπει την ανάπτυξη αθέμιτου ανταγωνισμού με την παράνομη ελαχιστοποίηση του κόστους της εργασίας και του λειτουργικού κόστους και οδηγεί σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων των εργαζομένων και σε εκμετάλλευση των εργαζομένων· θεωρεί ότι οι συνέπειες αυτών των πρακτικών και καταστάσεων μπορεί να έχουν επιπτώσεις σε σχέση με τρεις βασικές διαστάσεις:

   οικονομική πτυχή: η χρήση παράνομων πρακτικών από ορισμένους οικονομικούς παράγοντες (όπως η αδήλωτη εργασία) ή οι καταχρηστικές πρακτικές (όπως η εικονική αυτοαπασχόληση) μπορούν να οδηγήσουν σε μείζονες στρεβλώσεις της αγοράς οι οποίες είναι επιζήμιες για εταιρείες που λειτουργούν καλή τη πίστει, ιδίως τις ΜΜΕ·
   κοινωνική πτυχή: το κοινωνικό ντάμπινγκ μπορεί να οδηγήσει σε κατάσταση διακρίσεων και άνισης μεταχείρισης μεταξύ εργαζομένων στην ΕΕ και να τους στερήσει την ουσιαστική άσκηση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων τους, μεταξύ άλλων όσον αφορά την αμοιβή και την κοινωνική προστασία·
   οικονομικές και δημοσιονομικές πτυχές η μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων λόγω κοινωνικού ντάμπινγκ συνιστά απειλή για την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών·

2.  πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλίζονται ίσοι όροι και θεμιτός ανταγωνισμός σε ολόκληρη την ΕΕ και να εξαλειφθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ· τονίζει ότι οι επιθεωρήσεις εργασίας και/ή οι κοινωνικοί εταίροι διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην επιβολή των δικαιωμάτων των εργαζομένων, στον καθορισμό της αξιοπρεπούς αμοιβής σύμφωνα με τη νομοθεσία και την πρακτική των κρατών μελών και στην παροχή συμβουλών και καθοδήγησης στους εργοδότες· τονίζει ότι 28 κράτη μέλη έχουν κυρώσει τη σύμβαση αριθ. 81 της ΔΟΕ περί επιθεωρήσεων εργασίας, και καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι όλες της οι διατάξεις εφαρμόζονται· ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στη θέσπιση αποτελεσματικών και αποδοτικών επιθεωρήσεων εργασίας και να εκπονήσει σύσταση με βάση τη σύμβαση αριθ. 81 της ΔΟΕ περί επιθεωρήσεων εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των εργασιακών προτύπων και η προστασία των εργαζομένων, μεταξύ άλλων με διατάξεις σχετικά με τον χρόνο εργασίας, την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία· υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία·

3.  καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και να εξασφαλίσουν κατάλληλα επίπεδα στελέχωσης και πόρων των οργάνων ελέγχου τους (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιθεωρήσεων και/ή των επιθεωρήσεων εργασίας, των υπηρεσιών και των γραφείων σύνδεσης), συμπεριλαμβανομένης της διερμηνείας και μετάφρασης, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής βέλτιστης πρακτικής· καλεί τα κράτη μέλη να επιτύχουν τον συγκριτικό στόχο του ενός επιθεωρητή εργασίας για κάθε 10 000 εργαζομένους, σύμφωνα με τις συστάσεις της ΔΟΕ, και να εξασφαλίσουν ότι οι επιθεωρητές είναι επαρκώς εξοπλισμένοι για την επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και των υπηρεσιών·

4.  ζητεί από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών επιθεώρησης και την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων και να προληφθούν η κοινωνική απάτη, η εικονική αυτοαπασχόληση και η αδήλωτη εργασία, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σπουδαιότητα της προστασίας δεδομένων, και με σκοπό την υποχρεωτική συνεργασία και αλληλοβοήθεια μεταξύ των κρατών μελών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν εσωτερικά προγράμματα επιμόρφωσης σε επίπεδο Ένωσης για τους επιθεωρητές, ώστε να εντοπίζονται νέες τεχνικές καταστρατήγησης των κανόνων και να οργανώνονται διασυνοριακοί έλεγχοι· αναγνωρίζει το έργο της Επιτροπής όσον αφορά τη χρηματοδότηση προγραμμάτων αμοιβαίας εκμάθησης για επιθεωρητές εργασίας στα κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των εθνικών επιθεωρήσεων εργασίας και/ή των κοινωνικών εταίρων σε όλους τους πραγματικούς χώρους εργασίας και στους συναφείς τόπους διαβίωσης που παρέχονται από τον εργοδότη, όταν αυτό επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία, και με τον δέοντα σεβασμό στην ιδιωτικότητα, δεδομένου ότι τούτο είναι προαπαιτούμενο προκειμένου να μπορούν να εκτελούν την εργασία τους και να ελέγχουν για περιστατικά κοινωνικού ντάμπινγκ· συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο μετατροπής των έργων του Eurodetachement σε μια μόνιμη πλατφόρμα ανταλλαγής, κοινής εκπαίδευσης και συνεργασίας για επιθεωρητές εργασίας (και δημόσιους αξιωματούχους γραφείων σύνδεσης σχετικά με τους αποσπασμένους εργαζομένους) οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα του ελέγχου και της παρακολούθησης, μια πλατφόρμα που θα μπορούσε να περιληφθεί, ή να λειτουργεί σε συντονισμό, με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης Εργασίας·

5.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν, όπου αρμόζει, ad hoc διμερείς ειδικές μονάδες και, όπου υπάρχει ανάγκη, μια πολυμερή ειδική μονάδα που να περιλαμβάνει τις εθνικές αρμόδιες αρχές και τις επιθεωρήσεις εργασίας, οι οποίες θα εκτελούν, με την επιφύλαξη της έγκρισης όλων των εμπλεκόμενων κρατών μελών, επιτόπιους διασυνοριακούς ελέγχους, σε συμφωνία με την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών στα οποία διενεργούνται οι έλεγχοι, σε εικαζόμενες περιπτώσεις κοινωνικού ντάμπινγκ, εργασίας υπό παράνομες συνθήκες ή απάτης, και να εντοπίζονται οι εικονικές εταιρείες, τα ψευδή γραφεία εύρεσης εργασίας και οι καταχρήσεις των κανόνων που οδηγούν σε εκμετάλλευση των εργαζομένων· επισημαίνει ότι αυτές οι ειδικές μονάδες θα μπορούσαν να εργάζονται σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης Εργασίας και με την Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας προκειμένου να περιορίζεται η σχετική δημοσιονομική επιβάρυνση, και ότι θα μπορούσαν να συγκροτήσουν ένα δίκτυο εθνικών υπηρεσιών κοινωνικής επιθεώρησης, ώστε να προωθείται η ανταλλαγή πληροφοριών· εκφράζει επίσης την άποψη ότι η καλή συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών και των κοινωνικών εταίρων είναι σημαντική για τον τερματισμό του κοινωνικού ντάμπινγκ και τη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την πιο αποτελεσματική υλοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των φορέων των κρατών μελών που είναι υπεύθυνοι για τις επιθεωρήσεις εργασίας, ιδίως όσον αφορά τις διασυνοριακές επιθεωρήσεις εργασίας· χαιρετίζει τη δρομολόγηση της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης Εργασίας και τους στόχους που έχει θεσπίσει με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας· ελπίζει ότι η πλατφόρμα αυτή θα βοηθήσει να ανιχνεύονται και να αντιμετωπίζονται περιπτώσεις παραβίασης εργασιακών διατάξεων εθνικού και ενωσιακού δικαίου και διατάξεων της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, την ελεύθερη εγκατάσταση και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών·

7.  τονίζει την ανάγκη να συμπληρωθεί η δράση κατά των παραβιάσεων των κοινωνικών δικαιωμάτων με την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, προκειμένου να διασφαλισθεί ο θεμιτός ανταγωνισμός και οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις·

8.  σημειώνει ότι η έλλειψη δήλωσης ή η παρατυπία στη δήλωση συγκαταλέγονται στις πιο συνήθεις μορφές καταστρατήγησης των κανόνων περί απόσπασης εργαζομένων· συνιστά, στις περιπτώσεις απόσπασης, να καταστεί υποχρεωτική σε όλα τα κράτη μέλη, η υποβολή δήλωσης το αργότερο όταν αρχίζει η παροχή των υπηρεσιών, και οι δηλώσεις αυτές να καταχωρούνται σε ευρωπαϊκό μητρώο, κάτι που θα έκανε ευκολότερη την ανεύρεσή τους, θα διευκόλυνε τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και θα περιόριζε τις τρέχουσες νομικές αβεβαιότητες που απορρέουν από τις διαφορές μεταξύ διαδικασιών και εγγράφων που υπάρχουν από τη μια χώρα στην άλλη·

9.  υπογραμμίζει ότι οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, σε συνεννόηση με αυτές του κράτους αποστολής, πρέπει να μπορούν να ελέγχουν την αξιοπιστία του εντύπου Α1 σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα μιας απόσπασης· ζητεί από την ειδική διοικητική ομάδα εργασίας σχετικά με το έντυπο Α1 να εντείνει τις προσπάθειές της βελτιώνοντας την αξιοπιστία των εντύπων Α1 και να διερευνήσει τη δυνατότητα εποπτείας με συγκέντρωση των εντύπων Α1 σε ένα ενιαίο ψηφιακό σύστημα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα η Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Πληροφοριών για την Κοινωνική Ασφάλιση (EESSI) να καταστεί πλήρως λειτουργική, να χρησιμοποιείται από όλα τα κράτη μέλη και να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ΜΜΕ· υπογραμμίζει ότι η βελτιωμένη πρόσβαση σε πληροφορίες για εργαζόμενους, εργοδότες και επιθεωρητές εργασίας, για παράδειγμα μέσα από έναν ενιαίο εθνικό ιστότοπο, συνιστά βασικό εργαλείο στην καταπολέμηση της παραβίασης των κανόνων·

10.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη σύμβαση αριθ. 189 της ΔΟΕ για τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κανονιστικό πλαίσιο ο οποίο θα επιτρέπει τη νόμιμη απασχόληση οικιακών βοηθών και προσωπικού φροντίδας, προκειμένου να παρέχεται ασφάλεια δικαίου στους εργοδότες και δίκαιοι όροι απασχόλησης, καθώς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, στους εργαζόμενους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκτιμήσουν τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης των απασχολούμενων σε οικιακές εργασίες και, εφόσον απαιτείται, να υποβάλουν συστάσεις για βελτίωση σύμφωνα με τις τρέχουσες Συνθήκες (ιδίως το άρθρο 153 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ), μεταξύ άλλων και σχετικά με την κατάλληλη κατάρτιση και ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων·

11.  επισημαίνει ότι οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από το φαινόμενο του κοινωνικού ντάμπινγκ σε ορισμένους τομείς, ιδίως στους τομείς των υπηρεσιών φροντίδας νοικοκυριού και προσώπων (ιδιαίτερα κατ’ οίκον)· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να αξιολογήσουν όλες τις καταστάσεις στις οποίες οι γυναίκες αντιμετωπίζουν κοινωνικό και μισθολογικό ντάμπινγκ ή επιδίδονται σε αδήλωτη εργασία, καθώς και την υπάρχουσα συναφή ενωσιακή νομοθεσία·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την διακρατική και τοπική συνεργασία μεταξύ κρατικών φορέων, συνδικαλιστικών ενώσεων και ΜΚΟ προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πολυσύνθετα, πολλές φορές, προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διακινούμενοι εργαζόμενοι, και να λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες εργασίας καθώς και όλα τα άλλα στοιχεία που άπτονται της ποιότητας ζωής όπως η υγεία εν γένει, η κοινωνική ένταξη και η στέγαση·

13.  υπογραμμίζει τη σημασία των διατάξεων της οδηγίας 2014/67/ΕΕ σχετικά με τη διασυνοριακή επιβολή χρηματικών διοικητικών κυρώσεων και/ή προστίμων που θα συμβάλουν στην εξάλειψη παραβιάσεων της νομοθεσίας· πιστεύει ότι οι αρχές πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αναστολής της παροχής υπηρεσιών, σε περιπτώσεις σοβαρής παραβίασης της νομοθεσίας σχετικά με την απόσπαση ή των ισχυουσών συλλογικών συμβάσεων· θεωρεί ότι το ύψος των προστίμων πρέπει να λειτουργεί αποτρεπτικά και ότι πρέπει να βελτιωθεί η παροχή πληροφοριών για τις ΜΜΕ όσον αφορά την ισχύουσα νομοθεσία για τις αποσπάσεις·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν σημαντικά την ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν τους αποσπασμένους εργαζομένους, προκειμένου να βελτιωθεί η επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας· υπενθυμίζει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να εξετάσει τη σκοπιμότητα να δημιουργηθεί και, εάν αρμόζει, να προσφερθεί, μια ευρωπαϊκή κάρτα κοινωνικής ασφάλισης που δεν θα μπορεί να παραποιηθεί ή άλλο ηλεκτρονικό έγγραφο ενωσιακής κλίμακας, στο οποίο θα μπορούσαν να αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα που χρειάζονται για τον έλεγχο της κατάστασης κοινωνικής ασφάλισης του κατόχου της βάσει της εργασιακής σχέσης του(23), καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τις περιόδους απόσπασης του εργαζομένου τηρώντας αυστηρά τους κανόνες προστασίας των δεδομένων, ιδίως όταν γίνεται επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τούτο δεν πρέπει να περιορίζει ή να υπονομεύει με οιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα των αρχών των χωρών υποδοχής και των κοινωνικών εταίρων να αξιολογούν και να διεξάγουν ελέγχους και επαληθεύσεις στο περιεχόμενο των δεδομένων μιας τέτοιας κάρτας, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και την ισχύουσα πρακτική·

15.  ζητεί να καταρτισθεί ένας πανενωσιακός κατάλογος επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών εταιρειών, που είναι υπεύθυνες για σοβαρές παραβιάσεις της ευρωπαϊκής εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας, αφού τους έχει απευθυνθεί προηγούμενη προειδοποίηση, ο οποίος θα είναι στη διάθεση μόνο των αρμόδιων αρχών επιθεώρησης· ζητεί την απαγόρευση της πρόσβασης των επιχειρήσεων αυτών στις δημόσιες συμβάσεις, τις δημόσιες επιχορηγήσεις και τα κοινοτικά κονδύλια για μια καθορισμένη περίοδο·

16.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργάζονται σε διασυνοριακή βάση σε σχέση με την παροχή πληροφοριών που αφορούν την επιβολή των κανόνων, να δίνουν στις αρχές παρακολούθησης καλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα που καταγράφονται στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα των κρατών μελών και στο Ευρωπαϊκό Μητρώο για τις Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ERRU) και να ενοποιήσουν τον κατάλογο των παραβάσεων που οδηγούν στην απώλεια των εχέγγυων αξιοπιστίας των οδικών μεταφορέων, συμπεριλαμβάνοντας τη μη συμμόρφωση με οποιαδήποτε συναφή νομοθεσία της ΕΕ· τονίζει ότι η ευθύνη για την παράβαση των κανόνων αυτών θα πρέπει να επιρρίπτεται σε εκείνους που δίδουν εντολές στους εργαζομένους·

II. Κάλυψη ρυθμιστικών κενών με στόχο την επιβολή της εθνικής και ευρωπαϊκής εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας και συνεκτίμηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης

17.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει δράση για να εξαλείψει τις αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί στους υφιστάμενους κανόνες, προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά το κοινωνικό ντάμπινγκ και η κοινωνική και φορολογική απάτη·

18.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά την εφαρμογή της οδηγίας 2014/67/ΕΕ και την αποτελεσματικότητα της Πλατφόρμας για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης Εργασίας όσον αφορά την καταπολέμηση του φαινομένου των εικονικών εταιρειών, γενικεύοντας την αρχή ότι κάθε εταιρεία πρέπει να έχει μια κεντρική εταιρική έδρα και εξασφαλίζοντας ότι σε περιπτώσεις ελεύθερης παροχής υπηρεσιών με χρήση αποσπασμένων εργαζομένων κάθε εμπλεκόμενος πάροχος υπηρεσιών πρέπει να ασκεί μια «πραγματική δραστηριότητα» στο κράτος μέλος εγκατάστασης και κατά συνέπεια να αποτελεί πραγματική επιχείρηση· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να έχουν «πραγματική δραστηριότητα» στο κράτος μέλος προέλευσής τους ως αιτιολόγηση της απόσπασης εργαζομένων· υπενθυμίζει την απόρριψη της πρότασης οδηγίας σχετικά με τις μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς ορισμένες από τις προτεινόμενες διατάξεις θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη δημιουργία οντοτήτων αυτού του είδους, με πλασματικές κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες, που δεν τηρούν τις συμβατικές και νομικές τους υποχρεώσεις και είναι υπεύθυνες για την απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα να προτείνει την ανάπτυξη διαφανούς και προσβάσιμου μητρώου επιχειρήσεων όλων των εταιρειών της ΕΕ και την υποχρεωτική χρήση του συστήματος EESSI (ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων κοινωνικής ασφάλισης)·

19.  ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει νέα έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη ως προς την επίτευξη των αναγκαίων βελτιώσεων στις εθνικές φορολογικές διοικήσεις τους και στα συστήματα για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, όπως προτείνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής» (COM(2012)0722

20.  σημειώνει ότι η οδηγία 96/71/ΕΚ αναφέρεται μόνο στα άρθρα 64 και 74 ΣΛΕΕ τα οποία αφορούν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελευθερία εγκατάστασης, τη στιγμή που ένας από τους βασικούς στόχους της οδηγίας είναι η προστασία των εργαζομένων· υπενθυμίζει εξάλλου τη σημασία των άρθρων 151 και 153 ΣΛΕΕ που καθορίζουν ως στόχους της ΕΕ και των κρατών μελών της την προώθηση της εργασίας, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, την κατάλληλη κοινωνική προστασία, την προαγωγή του κοινωνικού διαλόγου και την καταπολέμηση των αποκλεισμών·

21.  αναγνωρίζει τους κινδύνους που ενέχουν οι μεγάλες αλυσίδες υπεργολαβίας· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν, σε διαβούλευση με τους σχετικούς κοινωνικούς εταίρους, μηχανισμούς «αλληλέγγυας ευθύνης» σε εθνικό επίπεδο οι οποίοι θα ισχύουν για εγχώριες και αλλοδαπές εταιρείες, προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς εργαζόμενους να ασκούν τα δικαιώματά τους· υπενθυμίζει ότι αυτή η δυνατότητα επιβεβαιώθηκε από την οδηγία 2014/67/ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει με προσοχή την εφαρμογή της υποχρέωσης που επιβάλλει στα κράτη μέλη η οδηγία αυτή σχετικά με τη λήψη μέτρων τα οποία θα διασφαλίζουν ότι στις αλυσίδες υπεργολαβίας του κλάδου των κατασκευών, αποσπασμένοι εργαζόμενοι μπορούν να θεωρούν υπεύθυνο για την τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων τους τον εργολάβο του οποίου ο εργοδότης τους είναι άμεσος υπεργολάβος·

22.  επισημαίνει τα προβλήματα που συνδέονται με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την εφαρμογή της· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διευθετηθούν αυτά τα προβλήματα έτσι ώστε να εξασφαλιστούν δίκαιες συνθήκες εργασίας, σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων και ίσοι όροι ανταγωνισμού για εταιρείες που λειτουργούν με αποσπάσεις και τοπικές εταιρείες στη χώρα υποδοχής, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ΜΜΕ· ζητεί την έγκαιρη συνεχιζόμενη εφαρμογή της οδηγίας 2014/67/ΕΕ· παρατηρεί την πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ ώστε να εισαχθεί περιορισμός στις περιόδους απόσπασης, να εισαχθούν διατάξεις για τις αμοιβές και να ορισθούν οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός της αρχής της ίσης μεταχείρισης και η απαγόρευση κάθε διάκρισης με βάση την εθνικότητα, όπως κατοχυρώνεται στο δίκαιο της ΕΕ από την εποχή των ιδρυτικών Συνθηκών· επιμένει ότι οι διατάξεις για την απόσπαση εργαζομένων πρέπει να είναι σαφείς, αναλογικοί και αιτιολογημένοι· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η συμμόρφωση με τις συλλογικές συμβάσεις και τα συστήματα βιομηχανικών σχέσεων της χώρας υποδοχής·

Μετακινούμενοι εργαζόμενοι: καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ στον τομέα των μεταφορών

23.  ζητεί την εντατικοποίηση των ελέγχων σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τον χρόνο εργασίας και ανάπαυσης στις οδικές μεταφορές· ζητεί τη βελτίωση των μηχανισμών παρακολούθησης και την έγκαιρη εισαγωγή ευφυών ταχογράφων για επαγγελματική χρήση, με σκοπό να διασφαλισθεί η σωστή, αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας από τα κράτη μέλη χωρίς να δημιουργούνται περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη δημιουργία «ηλεκτρονικού και ολοκληρωμένου αρχείου επιχειρήσεων» για όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με κοινοτική άδεια με στόχο τη συγκέντρωση όλων των συναφών δεδομένων σχετικά με τον μεταφορέα, το όχημα και τον οδηγό τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια οδικών ελέγχων·

24.  ζητεί εντατικοποίηση των ελέγχων σε σχέση με την τήρηση των ωραρίων εργασίας, του χρόνου διαθεσιμότητας, του χρόνου οδήγησης και των περιόδων ανάπαυσης σε όλους τους συναφείς τομείς, όπως για παράδειγμα στις κατασκευές, στην εστίαση, στην ιατρική, στις μεταφορές, καθώς και την επακόλουθη επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων·

25.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας Ευρωπαϊκού Οργανισμού Οδικών Μεταφορών προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και να προωθήσει την τυποποίηση και την συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών μελών όσον αφορά της οδικές μεταφορές·

26.  ζητεί από την Επιτροπή να συντονίσει και να ενισχύσει τη συνεργασία στον τομέα της νομοθεσίας για τις οδικές μεταφορές μεταξύ των εθνικών αρχών, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και άλλων προσπαθειών για την υποστήριξη της εφαρμογής της νομοθεσίας και τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους φορείς εκμετάλλευσης· επισημαίνει ότι η επιβολή της νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα αποτελεί πρωτίστως αρμοδιότητα των κρατών μελών· παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στενότερη συνεργασία με την Euro Contrôle Route και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Οργάνων της Τροχαίας (TISPOL) με στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τις οδικές μεταφορές της ΕΕ διασφαλίζοντας την ισότιμη και κατάλληλη εφαρμογή της·

27.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει συλλογικά για τους μετακινούμενους εργαζόμενους του τομέα των οδικών μεταφορών το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2008 (Ρώμη Ι), όπως ερμηνεύτηκε στην απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Koelzsch (απόφαση C-29/10 του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 15ης Μαρτίου 2011)·

28.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε ανταλλαγή απόψεων προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι σχετικές διατάξεις έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται διάκριση μεταξύ μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων προκειμένου να καταπολεμηθεί η εικονική αυτοαπασχόληση και καλεί την Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένες συστάσεις με βάση τους δείκτες ύπαρξης σχέσης εργασίας σύμφωνα με τη σύσταση R198 της ΔΟΕ σχετικά με τις σχέσεις εργασίας, χωρίς παράλληλα να εισάγονται διακρίσεις εναντίον πραγματικά αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων με μικρό αριθμό πελατών· υπογραμμίζει την ανάγκη να παρακολουθείται το καθεστώς απασχόλησης εργαζομένων όπως οι χειριστές αεροσκαφών και οι μηχανοδηγοί και η σχέση εργασίας τους για τις εταιρείες στις οποίες εργάζονται· υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα της εικονικής αυτοαπασχόλησης έχει σημαντικές συνέπειες όσον αφορά την κοινωνική προστασία των εργαζομένων και την ασφάλεια, ενώ θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στον θεμιτό ανταγωνισμό·

29.  απορρίπτει οποιαδήποτε περαιτέρω ελευθέρωση των ενδομεταφορών μέχρις ότου ενισχυθεί η εφαρμογή του τρέχοντος νομοθετικού πλαισίου· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προτείνει βελτιωμένους κανόνες για τη διασφάλιση της καλύτερης εφαρμογής και τη διευκόλυνση των ελέγχων· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία σχετικά με τις συνδυασμένες μεταφορές (92/106/ΕΟΚ)(24), προκειμένου να καταπολεμήσει τις αθέμιτες πρακτικές, και ζητεί περαιτέρω μέτρα για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την κοινωνική νομοθεσία στον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών·

30.  ζητεί από εκείνα τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν σύστημα διοδίων να παρέχουν στις ελεγκτικές αρχές πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με τα διόδια με σκοπό την αξιολόγησή τους, ώστε με τον τρόπο αυτό να καθίσταται εφικτός μεταξύ άλλων ο καλύτερος έλεγχος των ενδομεταφορών·

31.  συνιστά, σε περιπτώσεις εξαγοράς ή μεταβίβασης της κυριότητας των εταιρειών, να διατυπώνονται με σαφήνεια οι απαιτήσεις εκείνες που δεν παραβλέπονται αλλά διατηρούνται στις νέες συμβάσεις, κατά την έννοια της οδηγίας 2001/23/ΕΚ(25), σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων·

32.  ζητεί τη βελτίωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 προκειμένου να διασφαλιστεί η δεσμευτική εφαρμογή του εθνικού εργατικού δικαίου για τις αεροπορικές εταιρείες που έχουν επιχειρησιακές βάσεις στην ΕΕ και να βελτιωθεί ο ορισμός και η έννοια του όρου «κύριος τόπος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων», και επίσης, στο πλαίσιο του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και εργατικής νομοθεσίας, ζητεί την εναρμόνιση του ορισμού «έδρα βάσης» για τα μέλη του πληρώματος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 83/2014(26) και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 465/2012(27)·

33.  καλεί μετ' επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, αναφορικά με τον κανονισμό για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) και άλλη συναφή νομοθεσία, να υποστηρίξουν ως πρότυπο τη σχέση άμεσης απασχόλησης και να περιορίσουν τη χρήση άτυπων σχέσεων απασχόλησης·

34.  ζητεί να προστατευτούν τα κοινωνικά δικαιώματα του προσωπικού των αεροπορικών εταιρειών και του πληρώματος θαλάμου επιβατών·

35.  καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τη νομοθεσία τους έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι όλες οι συμβάσεις στον αεροπορικό τομέα προσφέρουν ποιοτική απασχόληση και καλές συνθήκες εργασίας· εκτιμά ότι οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας συνιστούν παράγοντα που επιτείνει τους κινδύνους για την ασφάλεια· υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα δεν πρέπει να αποτελεί αντίτιμο για το «ξεπούλημα» των κοινωνικών διασφαλίσεων των εργαζομένων και της ποιότητας των υπηρεσιών·

36.  υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση της Στρατηγικής για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στις 7 Δεκεμβρίου 2015, δεδομένου ότι η ποιοτική απασχόληση και οι καλές συνθήκες εργασίας είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη διατήρηση της ασφάλειας και της προστασίας τόσο των επιβατών όσο και του προσωπικού· υπογραμμίζει, επιπλέον, την ανάγκη για την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ελέγχουν και να εξασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή της εθνικής κοινωνικής νομοθεσίας και των συλλογικών συμφωνιών για τις αεροπορικές εταιρείες που έχουν επιχειρησιακές βάσεις στην επικράτεια της ΕΕ· υπενθυμίζει εν προκειμένω τη σύνδεση μεταξύ των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων και της ποιότητας υπηρεσιών καθώς και της ασφάλειας· αναγνωρίζει τη σημασία θέσπισης ελάχιστων απαιτήσεων εκπαίδευσης για το προσωπικό συντήρησης στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 868/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 περί της προστασίας από τις πρακτικές χορήγησης ενισχύσεων και τις αθέμιτες τιμολογιακές πρακτικές που προκαλούν ζημία στους κοινοτικούς αερομεταφορείς κατά την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(28), και να αναλύσει τις αιτίες της μη εφαρμογής της· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τους κανόνες τους σχετικά με την αρχική εκπαίδευση και την χορήγηση άδειας πληρώματος αεροσκάφους με στόχο να εξαλειφθούν οι αδυναμίες οι οποίες οδηγούν στην εκμετάλλευση των χειριστών αεροσκάφους, όπως είναι οι συμβάσεις «pay to fly»·

37.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα μιας επιπρόσθετης πρότασης σε σχέση με τις εφαρμόσιμες συνθήκες εργασίας στις θαλάσσιες μεταφορές, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα πληρώματα των πλοίων·

38.  θεωρεί ότι, στον ναυτιλιακό τομέα, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της κοινωνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας του 2006· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν μέτρα που ενθαρρύνουν την πρόσληψη και διατήρηση έμπειρων ναυτικών με έδρα την Ευρώπη·

Πρόβλεψη των προκλήσεων που συνδέονται με την ψηφιοποίηση της οικονομίας

39.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να συνδεθεί η ανάπτυξη της ψηφιακής και συνεργατικής οικονομίας με την προστασία των εργαζομένων σε αυτόν τον νέο τομέα, όπου οι πιο ευέλικτες εργασιακές πρακτικές ενδέχεται να οδηγήσουν σε μορφές απασχόλησης με χαμηλότερα πρότυπα σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, τα ωράρια εργασίας, τον τόπο εργασίας, τη συμμετοχή των εργαζομένων και την προστασία της απασχόλησης· υπογραμμίζει ότι η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις πρέπει να έχουν εφαρμογή στο πλαίσιο αυτών των νέων μορφών απασχόλησης, σύμφωνα με το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τις εθνικές πρακτικές· υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους στην ψηφιακή και συνεργατική οικονομία, και καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να αξιολογήσουν ταχέως τις ευρωπαϊκές νομοθετικές διατάξεις που εφαρμόζονται στον τομέα αυτόν και, εάν είναι απαραίτητο, να επεξεργαστεί προτάσεις για τη ρύθμιση της ψηφιακής και συνεργατικής οικονομίας προκειμένου να εξασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός και η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων·

40.  επισημαίνει ότι η ψηφιοποίηση έχει αποφασιστικό αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας· υπογραμμίζει ότι η ψηφιοποίηση μπορεί αφενός να δημιουργήσει νέα επιχειρηματικά μοντέλα και νέες θέσεις εργασίας, κυρίως για τους εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης αλλά και για τους ανειδίκευτους, αφετέρου όμως μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μη ασφαλείς μορφές απασχόλησης· τονίζει ότι η κοινωνική διάσταση πρέπει να ληφθεί υπόψη στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το σχετικό δυναμικό απασχόλησης και ανάπτυξης και παράλληλα να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει ένα κοινωνικά δίκαιο και βιώσιμο πλαίσιο για την ψηφιακή ενιαία αγορά· εκτιμά ότι τα υφιστάμενα συστήματα κοινωνικής προστασίας πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες των εργαζομένων της ψηφιακής και συνεργατικής οικονομίας ώστε να διασφαλίζεται κατάλληλη κοινωνική προστασία για τους εργαζόμενους αυτούς·

41.  υπενθυμίζει ότι σε ορισμένους οικονομικούς κλάδους, όπως η γεωργία, οι ώρες εργασίας ποικίλλουν ανάλογα με τους εποχιακούς περιορισμούς·

III. Προς μια κοινωνική σύγκλιση προς τα πάνω

42.  υπογραμμίζει την υπεροχή των θεμελιωδών δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν και να ενθαρρύνουν τον κοινωνικό διάλογο, ο οποίος είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη συνθηκών εργασίας υψηλού επιπέδου· υπογραμμίζει ότι το εργατικό δίκαιο και τα υψηλά κοινωνικά πρότυπα έχουν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην επανεξισορρόπηση των οικονομιών, στην υποστήριξη των εισοδημάτων και στην ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ικανότητες· τονίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, όλα τα κείμενα ενωσιακής νομοθεσίας και πολιτικής πρέπει να σέβονται τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες, να συμμορφώνονται με τις συλλογικές συμβάσεις και να υποστηρίζουν την ισότιμη μεταχείριση των εργαζομένων·

43.  καλεί την Επιτροπή να λάβει ειδικά μέτρα για την παροχή βοήθειας σε γυναίκες που υφίστανται κοινωνικό ντάμπινγκ, εστιάζοντας όλες τις γενικές πολιτικές και μέτρα στην επίτευξη της ισότητας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον συνεχιζόμενο διαχωρισμό στην αγορά εργασίας και την ανισότητα στις συμβάσεις εργασίας, γεγονός που αντικατοπτρίζεται μέσα από τη σημαντική και σταθερή μισθολογική διαφορά μεταξύ γυναικών και ανδρών·

44.  υπογραμμίζει ότι η ανισότητα στην Ευρώπη βαθαίνει υπονομεύοντας με τον τρόπο αυτό την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον αφορά τη φτώχεια και την απασχόληση·

45.  υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας, εντός του εδάφους της Ένωσης και/ή της ζώνης του ευρώ, οικονομικών, φορολογικών και κοινωνικών μηχανισμών που θα βελτιώσουν το επίπεδο ζωής των πολιτών της ΕΕ μέσα από τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισορροπιών· παροτρύνει, επιπλέον, την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη απόψεις σε ζητήματα κοινωνικής υφής ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη προστασία των εργαζομένων μέσω της σύγκλισης·

46.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να συγκροτήσει έναν πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και υπογραμμίζει την ανάγκη για κοινωνική σύγκλιση προς τα πάνω έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται στο άρθρο 151 της ΣΛΕΕ· υπογραμμίζει ότι ο καθορισμός κριτηρίων σύγκρισης μεταξύ των διαφόρων εθνικών κοινωνικών συστημάτων δεν θα μπορούσε να αποτελέσει αυτόν τον πυλώνα, αλλά μπορεί να χρησιμεύσει μόνο ως προκαταρκτικό αναλυτικό πλαίσιο· υπογραμμίζει ότι η θέσπιση ενός πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων δεν πρέπει να οδηγήσει στην υποβάθμιση των υφιστάμενων εργασιακών και κοινωνικών κανόνων·

47.  παρατηρεί τα διαφορετικά επίπεδα των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης εργαζομένων και εργοδοτών στα κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο των διαφορών αυτών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς·

48.  θεωρεί ότι οι μισθοί που επιτρέπουν στους εργαζομένους να ζουν αξιοπρεπώς είναι σημαντικοί για την κοινωνική συνοχή και για τη διατήρηση μιας παραγωγικής οικονομίας· ζητεί τον σεβασμό και την προώθηση του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων· συνιστά επίσης τη θέσπιση ελάχιστων μισθολογικών ορίων υπό μορφή κατώτατου εθνικού μισθού, όπου αρμόζει, με τον δέοντα σεβασμό στις πρακτικές κάθε κράτους μέλους και ύστερα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, με στόχο να επιτευχθεί σταδιακά το 60% τουλάχιστον του αντίστοιχου εθνικού μέσου μισθού, ει δυνατόν, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι υπερβολικές μισθολογικές ανισότητες, να υποστηριχθεί η συνολική ζήτηση και η οικονομική ανάκαμψη και να βοηθηθεί η κοινωνική σύγκλιση προς τα πάνω·

49.  λαμβάνει υπό σημείωση τη δυνητική αξία των αυτόματων σταθεροποιητών· τονίζει την ανάγκη να συμπληρωθούν αυτοί οι σταθεροποιητές με αποτελεσματικές πολιτικές για την απασχόληση, οι οποίες θα αποσκοπούν πρωτίστως στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας·

50.  καλεί την Επιτροπή, μαζί με τα κράτη μέλη, να εξετάσουν την ανάγκη ανάληψης δράσης σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπιστούν διάφορες πτυχές της υπεργολαβίας, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της αλληλέγγυας ευθύνης στην αλυσίδα της υπεργολαβίας·

51.  τονίζει ότι όλοι οι υπεργολάβοι, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης που αποστέλλουν κυρίως γυναίκες σε άλλα κράτη μέλη για σκοπούς οικιακής εργασίας και κατ’ οίκον φροντίδας, πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι για μη καταβληθείσες αμοιβές, για τις κοινωνικές εισφορές, την ασφαλιστική κάλυψη ατυχημάτων και για την τήρηση των διατάξεων περί ασθενείας και εργατικού ατυχήματος· τονίζει ότι οι υπεργολάβοι πρέπει επίσης να μπορούν να βοηθούν τους εργαζομένους σε περίπτωση κακομεταχείρισης και κακοποίησης από τους πελάτες, καθώς και σχετικά με τον επαναπατρισμό·

52.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα να συγκροτήσει έναν μηχανισμό βάσει του οποίου οι επιχειρήσεις θα έχουν μεγαλύτερη υποχρέωση πρόνοιας και θα μπορούν να θεωρούνται υπεύθυνες, τόσο σε σχέση με τις θυγατρικές τους όσο και σε σχέση με τους υπεργολάβους τους που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε τρίτη χώρα, προκειμένου να προλαμβάνονται φαινόμενα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαφθοράς, σοβαρής σωματικής ή περιβαλλοντικής βλάβης και παραβίασης των συμβάσεων της ΔΟΕ·

53.  θεωρεί ότι η οδηγία 96/71/ΕΚ και οι διατάξεις περί συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να έχουν εφαρμογή στην απασχόληση αποσπασμένων εργαζομένων από τρίτες χώρες, με βάση τη ρύθμιση Mode 4 (Τρόπος 4) του ΠΟΕ και στο πλαίσιο εμπορικών συμφωνιών, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο ευνοϊκότερης μεταχείρισης επιχειρήσεων και εργαζομένων από τρίτες χώρες σε σύγκριση με επιχειρήσεις και εργαζομένους των κρατών μελών·

54.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τις συστάσεις του παρόντος ψηφίσματος·

55.  υπογραμμίζει την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό των διαφόρων ευρωπαϊκών πολιτικών·

o
o   o

56.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1.
(2) ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 11.
(3) ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1.
(4) ΕΕ L 284 της 30.10.2009, σ. 1.
(5) ΕΕ L 177 της 4.7.2008, σ. 6.
(6) ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 72.
(7) ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51.
(8) ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 1.
(9) ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 35.
(10) ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3.
(11) ΕΕ L 364 της 12.12.1992, σ. 7.
(12) ΕΕ L 167 της 2.7.1999, σ. 33.
(13) ΕΕ L 124 της 20.5.2009, σ. 30.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0012.
(15) ΕΕ L 65 της 11.3.2016, σ. 12..
(16) http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2010/working-conditions-industrial-relations/posted-workers-in-the-european-union
(17) https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary
(18) Άρθρο 31 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε συνθήκες εργασίας οι οποίες σέβονται την υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του».
(19) ΕΕ:C:2007:809.
(20) Βλ. κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0252.
(21) Βλ.: Βλέπε Pacolet, Jozef, and De Wispelaere, Frederic, ‘Posting of workers: Report on A1 portable documents issued in 2012 and 2013’, σελ. 15. Σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTAT, το σύνολο του εργατικού δυναμικού της ΕΕ το 2013 ανερχόταν σε 243,2 εκατ. άτομα (Labour force survey overview 2013 (Έρευνα εργατικού δυναμικού για το 2013), Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Labour_force_survey_overview_2013).
(22) https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines_en.pdf
(23) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τις αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας ως στρατηγική βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0012).
(24) Οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 368 της 17.12.1992, σ. 38).
(25) Οδηγία 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων (ΕΕ L 82 της 22.3.2001, σ. 16).
(26) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 83/2014 της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 28 της 31.1.2014, σ. 17).
(27) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 465/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 (ΕΕ L 149 της 8.6.2012, σ. 4).
(28) ΕΕ L 162 της 30.4.2004, σ. 1.


Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση
PDF 386kWORD 44 44k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) με τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την παροχή των εν λόγω εγγράφων (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))
P8_TA(2016)0347B8-0974/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2016)03999) («ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός»),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση («PRIIP»), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 5, το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 13 παράγραφος 5 αυτού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTS) που υπεβλήθη στις 6 Απριλίου 2016 από την Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών δυνάμει των άρθρων 10 και 56 των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή που ανακοινώθηκε στην Επιτροπή και εστάλη σε αυτήν από τον πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής στις 30 Ιουνίου 2016, και την επιστολή που εστάλη από τον πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής στις 12 Ιουλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιώδες οι πληροφορίες για τους καταναλωτές σχετικά με τα επενδυτικά προϊόντα να είναι συγκρίσιμες προκειμένου να προάγονται οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην αγορά, ανεξάρτητα από την κατηγορία ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού που παράγει ή διαθέτει στην αγορά τα εν λόγω προϊόντα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αφαίρεση του πιστωτικού κινδύνου από τον υπολογισμό της κατηγοριοποίησης επικινδυνότητας των ασφαλιστικών προϊόντων θα ήταν παραπλανητική για τους επενδυτές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταχείριση των προϊόντων πολλαπλών επιλογών εξακολουθεί να χρειάζεται αποσαφήνιση, ιδίως σε σχέση με τη ρητή απαλλαγή των κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδόθηκε από την Επιτροπή περιέχει σφάλματα στην μεθοδολογία υπολογισμού των σεναρίων μελλοντικών επιδόσεων και, συνεπώς, δεν πληροί την απαίτηση βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 να παρέχει πληροφορίες που είναι «ακριβείς, δίκαιες, σαφείς και δεν είναι παραπλανητικές» και, συγκεκριμένα, δεν δείχνει για ορισμένα PRIIP, ακόμα και στην περίπτωση του δυσμενούς σεναρίου, και ακόμα και για προϊόντα που έχουν σταθερά καταγράψει απώλειες κατά τη διάρκεια της ελάχιστης συνιστώμενης περιόδου διακράτησης, ότι οι επενδυτές θα μπορούσαν να χάσουν χρήματα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη λεπτομερούς καθοδήγησης στο πλαίσιο του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού για την «προειδοποίηση σχετικά με την κατανόηση» δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο ασυνεπούς εφαρμογής αυτού του στοιχείου στο έγγραφο βασικών πληροφοριών στην ενιαία αγορά·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εξακολουθεί να θεωρεί ότι η αποστολή των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTS) θα πρέπει να συμπεριλάβει την περαιτέρω τυποποίηση όσον αφορά το πότε θα χρησιμοποιείται η προειδοποίηση σχετικά με την κατανόηση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν δεν εφαρμοστεί αυτή η αλλαγή, υπάρχει κίνδυνος οι κανόνες που ορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό να αντιβαίνουν στο πνεύμα και τον σκοπό της νομοθεσίας, που είναι η παροχή σαφών, κατανοητών και μη παραπλανητικών πληροφοριών σχετικά με τα PRIIP στους ιδιώτες επενδυτές·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην από 30 Ιουνίου 2016 επιστολή του προέδρου της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Επιτροπή, η διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου ζήτησε από την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον θα πρέπει να καθυστερήσει η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014·

1.  διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και να της γνωστοποιήσει ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νέα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις ανωτέρω ανησυχίες·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει πρόταση για την αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 χωρίς να αλλάξει οποιαδήποτε άλλη διάταξη του επιπέδου 1 προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση των απαιτήσεων που ορίζονται στον κανονισμό και στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό, και να αποφευχθεί η εφαρμογή του επιπέδου 1 χωρίς να έχουν τεθεί εκ των προτέρων σε ισχύ τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα (RTS)·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου