Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 15 септември 2016 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Назначаване на нов член на Комисията
 Филипини
 Сомалия
 Зимбабве
 Европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави ***I
 Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване ***I
 Убежище: временни мерки в полза на Италия и Гърция *
 Насоки за политиките за заетост на държавите членки *
 Основни цели на срещата на Седемнадесетата конференция на страните (CoP17) по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) в Йоханесбург
 Прилагане на Директивата за пощенските услуги
 Достъп до финансиране за МСП и увеличаване на разнообразието на финансирането за МСП в рамките на съюз на капиталовите пазари
 Как може най-добре да се оползотвори потенциалът на МСП за създаване на работни места?
 Прилагане на Директивата за равно третиране в областта на заетостта
 Дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007—2014 г.
 Приемане на изменения към предложение на Комисията (тълкуване на член 61, параграф 2 от своя Правилник)
Текстове
Окончателна версия (1247 kb)
Правна информация