Показалец 
Приети текстове
Вторник, 4 октомври 2016 г. - СтрасбургОкончателна версия
Сключване, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата ***
 Искане за снемане на имунитета на Йоргос Граматикакис
 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на помощ на Гърция вследствие на земетресението, засегнало Йонийските острови през ноември 2015 г.
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление GF/2016/001 FI/Microsoft, подадено от Финландия
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/002 SE/Ericsson
 Правна помощ за заподозрени и обвиняеми в наказателното производство и за искани за предаване лица в производството по европейска заповед за арест ***I
 Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на отнасяне или наказание ***I
 Споразумение за стратегическо сътрудничество между Китай и Европол *
 Бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС след 2020 г.

Сключване, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата ***
PDF 453kWORD 42k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 октомври 2016 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (12256/2016 – C8-0401/2016 – 2016/0184(NLE))
P8_TA(2016)0363A8-0280/2016

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12256/2016),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 192, параграф 1 и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0401/2016),

—  като взе предвид Парижкото споразумение, прието на двадесет и първата сесия на Конференцията на страните (COP21) по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), провела се в Париж, Франция, през декември 2015 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Пътят след Париж: оценка на въздействието на Споразумението от Париж, придружаваща предложението за решение на Съвета относно подписването от името на Европейския съюз на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата — (COM(2016)0110),

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 23 и 24 октомври 2014 г.,

—  като взе предвид внасянето на 6 март 2015 г. от Латвия и Европейската комисия пред РКООНИК на планираните национално определени приноси на ЕС и неговите държави членки,

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинеи, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0280/2016),

1.  Дава своето одобрение за сключването на Парижкото споразумение;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на ООН.


Искане за снемане на имунитета на Йоргос Граматикакис
PDF 470kWORD 51k
Решение на Европейския парламент от 4 октомври 2016 г. относно искане за снемане на имунитета на Йоргос Граматикакис (2016/2084(IMM))
P8_TA(2016)0364A8-0279/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Йоргос Граматикакис, предадено на 1 април 2016 г. от заместник-прокурора на Върховния съд на Република Гърция във връзка с производство, предлагано от прокурора на Ретимно за злоупотреба на доверие при изпълнение на задълженията му, извършена заедно с други лица в Ретимно, Крит, през периода 2000—2002 г. (преписка реф: ABM:AB05/1956), и обявено на пленарно заседание на 27 април 2016 г.,

—  като взе предвид факта, че Йоргос Граматикакис се отказа от правото си да бъде изслушан в съответствие с член 9, параграф 5 от Правилника за дейността,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 62 от Конституцията на Република Гърция, член 54 от гръцкия Гражданскопроцесуален кодекс и член 83 от Правилника за дейността на Камарата на депутатите на Република Гърция,

—  като взе предвид заповед № 5181/18.11.2015 на прокурора на Апелативния съд на Крит,

—  като взе предвид доклада от 7 април 2015 г. за явяването на Йоргос Граматикакис, член на ЕП, заедно със защитния му меморандум и придружаващите документи,

—  като взе предвид решение № 104/2015 на Апелативния съвет на Крит,

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0279/2016),

A.  като има предвид, че заместник-прокурорът на Върховния съд на Гърция поиска снемането на парламентарния имунитет на Йоргос Граматикакис, член на Европейския парламент, във връзка със съдебно производство по предполагаемо нарушение;

Б.  като има предвид, че според член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

В.  като има предвид, че според член 62 от Конституцията на Република Гърция никой депутат не може по време на своя мандат да бъде подведен под отговорност, задържан, лишен от свобода или подложен на други ограничителни мерки без предварително разрешение от парламента;

Г.  като има предвид, че гръцките органи предлагат преследване на Йоргос Граматикакис, заедно с други лица, за неспазване на определени законови задължения;

Д.  като има предвид, че предлаганото производство се отнася до дискусия, проведена на 8 март 1996 г. относно възможността за сключване на допълнително — освен задължителното — частно колективно осигуряване за всички служители на Критския университет, и предполагаеми незаконни плащания, извършени на последователни вноски през периода 2000—2002 г.;

Е.  като има предвид, че предишно производство по същия случай обхващаше периода, считано от 2000 г. насам, и приключи с обявяването на всички обвиняеми за невинни;

Ж.  като има предвид, че е ясно, че предлаганото производство не е свързано с положението на Йоргос Граматикакис като член на Европейския парламент, тъй като е свързано с предишната му позиция на ректор на Академичния съвет на Критския университет;

З.  като има предвид, че предвиденото съдебно преследване не засяга изразен възглед или гласуване по време на изпълнение на неговите служебни задължения на член на Европейския парламент по смисъла на член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

И.  като има предвид, че предлаганото производство е разширено, така че да обхване периода от 1996 до 2000 г. и да включи последното заседание на Академичния съвет на Критския университет с участието на Йоргос Граматикакис като ректор, където въпросът е бил обсъждан, но не е било взето решение; като има предвид, че не съществува никакво основание да се счита, че искането е внесено с намерение да се навреди на политическата дейност на съответния член на ЕП;

Й.  като има предвид, че предлаганото производство е преустановено за постоянно по отношение на много от обвиняемите членове на Академичния съвет на Критския университет и комитета ELKE поради изтичането на 15-годишния давностен срок за предполагаемите престъпления, докато други са окончателно освободени от всички обвинения от съда през май 2016 г.;

К.  като изразява изненадата си, че искането за снемане на имунитета идва около 20 години след събитията и гръцката правосъдна система не е била в състояние да образува производство срещу Йоргос Граматикакис през този период, а възнамерява да стори това, докато той е член на Европейския парламент;

Л.  като има предвид, че правосъдна система, която действа бавно, няма никога действително да бъде справедлива, тъй като субектите няма да бъдат същите, както преди 20 години; като има предвид, че ако правосъдието е достойно за своето име, то трябва да се въздава навреме;

1.  Решава да снеме имунитета на Йоргос Граматикакис, каквото е и неговото желание, за да може да се сложи край на този дълъг съдебен процес;

2.  Възлага на своя председател да предаде незабавно настоящото решение и доклада, изготвен от неговата компетентна комисия, на гръцките органи и на Йоргос Граматикакис.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на помощ на Гърция вследствие на земетресението, засегнало Йонийските острови през ноември 2015 г.
PDF 474kWORD 49k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 4 октомври 2016 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета във връзка с мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (COM(2016)0462 – C8-0283/2016 – 2016/2165(BUD))
P8_TA(2016)0365A8-0270/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0462 – C8-0283/2016),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 10 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0270/2016),

1.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.  Възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне помощ на Гърция

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2016/1856.)

(1)OВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление GF/2016/001 FI/Microsoft, подадено от Финландия
PDF 518kWORD 57k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 4 октомври 2016 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия — EGF/2016/001/Microsoft) (COM(2016)0490 – C8-0348/2016 – 2016/2211(BUD))
P8_TA(2016)0366A8-0273/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0490—C8-0348/2016),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламент за ЕФПГ“),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0273/2016),

A.  като има предвид, че докато глобализацията по принцип създава икономически растеж, този растеж следва също така да бъде използван и за подобряване на положението на хора, които изпитват отрицателни последици от глобализацията;

Б.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

В.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин,

Г.  като има предвид, че Финландия подаде заявление EGF/2016/001 FI/Microsoft за финансово участие от страна на ЕФПГ съгласно критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, вследствие на 2 161 съкращения в Microsoft Mobile Oy и при осем доставчици и производители надолу по веригата във Финландия, осъществяващи дейност в икономическия отрасъл от разделение 62 по NACE Rev. 2 „Дейности в областта на компютърното програмиране, консултантската дейност и свързаните с тях дейности“.

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

Е.  като има предвид, че финансовият контрол на действията, подкрепяни от ЕФПГ, е отговорност на съответната държава членка, както е посочено в член 21, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ;

1.  Изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Финландия има право на финансово подпомагане в размер на 5 364 000 EUR по този регламент, което съставлява 60% от общата сума в размер на 8 940 000 EUR;

2.  Отбелязва, че Финландия е подала заявлението за финансово участие от страна на ЕФПГ на 11 март 2016 г. и че след допълнителните сведения, предоставени от Финландия, Комисията е приключила оценката му на 29 юли 2016 г., като по този начин е спазила срока от 12 седмици от получаването на попълненото заявление, като е заключила, че условията за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ са изпълнени;

3.  Отбелязва, че основната причина за съкращенията в Microsoft е намаляващият пазарен дял на неговите телефони с операционна система Microsoft Windows от 50% през 2009 г. на 0,6% през второто тримесечие на 2016 г.;

4.  Припомня, че делът на Съюза в световната заетост в сектора на ИКТ през последните години е намалял и че секторът на ИКТ играе ключова роля във финландската икономика, като 6,7% от служителите и работниците са заети в сектора на ИКТ, което е най-високият процент сред всички държави членки; счита, че съкращенията в Microsoft са свързани с тенденцията, засягаща целия финландски отрасъл на електрониката след западането на Nokia в страната на произход на марката, за което са представени четири предишни заявления; заключава, че тези събития са пряко свързани със структурните промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията;

5.  Припомня, че софтуерната индустрия е със силно изразен международен характер и че конкуренцията в рамките на сектора е световна, което означава, че всички участници на пазара могат да се конкурират за едни и същи клиенти, а местонахождението и културният произход на служителите имат ограничено значение;

6.  Отчита, че настоящото заявление е продължение на поредица от случаи, свързани със западането на Nokia във Финландия, и че се очаква да последват още две свързани заявления за съкратени работници в сектора на ИКТ;

7.  Отбелязва, че съкращенията са концентрирани в регионите на ниво NUTS 2 Helsinki-Uusimaa (FI1B), Etelä-Suomi (FI1C) и Länsi-Suomi (FI197) и че засягат работници с различаващи се във висока степен компетентности, като 88% от тях са на възраст между 30 и 54 години; изразява загриженост относно и без това трудното положение с безработицата на високо квалифицирани и образовани хора, чиито перспективи за заетост традиционно биха били добри, особено по отношение на жените, които са изправени пред по-големи предизвикателства при намирането на работа, като се има предвид, че те представляват почти половината от бенефициентите от целевата група;

8.  Отбелязва, че досега секторът „Дейности в областта на компютърното програмиране, консултантската дейност и свързаните с тях дейности“ е бил предмет на две предишни заявления по ЕФПГ, като и двете се основават на критерия глобализация (EGF/2013/001 FI/Nokia и EGF/2015/005 FI/Компютърно програмиране);

9.  Подчертава важността на сектора на ИКТ за заетостта в регионите Хелзинки-Уусимаа, Южна Финландия и Западна Финландия и потенциала на съкратените работници да допринесат за отрасъла, ако получат достатъчно подкрепа чрез по-нататъшно образование, обучение и планове за започване на предприемаческа дейност;

10.  Приветства факта, че финландските органи са започнали прилагането на персонализирани мерки за засегнатите работници на 11 септември 2015 г., много преди подаването на заявлението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет, тъй като такива действия отговарят на условията за съфинансиране по линия на ЕФПГ;

11.  Приветства използването на висок процент (близо 80%) от цялостния пакет за персонализирани услуги;

12.  Отбелязва, че Финландия планира шест вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: i) мерки за обучение и други подготвителни мерки; ii) услуги по наемане на работа и бизнес услуги; iii) професионално обучение; iv) субсидии за изплащане на възнаграждения; v) безвъзмездни средства за започване на стопанска дейност; и vi) помощи за пътуване, хотел и разходи по преместване; отбелязва, че са разпределени достатъчно средства за контрол и докладване;

13.  Отбелязва, че субсидията за изплащане на възнаграждения, посочена в параграф 12, ще бъде между 30 и 50% от разходите за заплати на работника и ще се предоставя за период от 6 до 24 месеца; призовава държавите членки да обърнат особено внимание, когато се използват субсидии за изплащане на възнаграждения, за да се гарантира, че съкратените работници, наети със субсидия, не заменят изцяло или частично длъжност, която преди това е била заемана от друг служител в съответното предприятие; изразява задоволство, че финландските органи са предоставили съответните уверения;

14.  Отбелязва, че мерките в подкрепа на доходите възлизат на 16,64% от общи пакет от персонализирани услуги, много под определения в Регламента за ЕФПГ максимум от 35%, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

15.  Приканва Комисията да оцени и предостави информация относно въздействието на мерките за подпомагане на доходите за период от няколко години, за да се гарантира, че те са в подкрепа на висококачествена заетост и не се използват за субсидиране на краткосрочни договори на ниски цени;

16.  Отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен след консултации с представители на бенефициентите от целевата група, социалните, националните и регионалните партньори;

17.  Припомня, че е важно да се подобрява пригодността за заетост на всички работници; очаква предлаганото обучение да бъде съобразено с потребностите, уменията и компетентностите на съкратените работници и с актуалната стопанска среда;

18.  Отбелязва, че в случая с Microsoft ще бъде осъществено сътрудничество и с националния проект за развитие на услугите в рамките на EURES „Трудова мобилност в Европа 2014—2020 г.“ Oтбелязва, че ще се организират международни събития за наемане на работа на регионално равнище в сътрудничество с ЕФПГ и службите на EURES; приветства тези мерки и факта, че финландските органи насърчават съкратените работници да се възползват в пълна степен от правото си на свободно движение;

19.  Отбелязва, че в рамките на ЕСФ е бил стартиран национален пакет от мерки „Модели между дружеството, което наема работници, и това, което ги съкращава“; отбелязва, че този пакет от мерки ще даде резултати, които могат да бъдат използвани за изпълнението на проекти по настоящото заявление по линия на ЕФПГ; приветства усилията на финландските органи да търсят взаимодействия с други дейности, финансирани с национални средства или средства на Съюза;

20.  Припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и съвместимостта му с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

21.  Отбелязва, че в минали случаи по ЕФПГ персонализираната услуга за съкратените работници се е доказала като изключително полезна;

22.  Отбелязва, че финландските органи са потвърдили, че предложените действия няма да получат финансова подкрепа от други фондове или финансови инструменти на Съюза, че няма да бъде допуснато двойно финансиране и че тези действия допълват действия, финансирани от структурните фондове; отново призовава Комисията да представи годишна сравнителна оценка на тези данни, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не може да възникне дублиране на финансираните от Съюза услуги;

23.  Приветства уверенията на Финландия, че финансовото участие от ЕФПГ няма да замести действия, които засегнатото предприятие трябва да предприеме по силата на националното законодателство или съгласно колективни споразумения;

24.  Оценява подобрената процедура, въведена от Комисията вследствие на искането на Парламента за по-бързо отпускане на безвъзмездни средства; отбелязва времевия натиск, който новият график предполага, и потенциалното му въздействие върху ефективността на проучването на случаите;

25.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

26.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

27.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление ЕGF/2016/001 FI/Microsoft, подадено от Финландия

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2016/1857.)

(1)ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2)ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3)ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/002 SE/Ericsson
PDF 512kWORD 55k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 4 октомври 2016 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Швеция – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 – C8-0355/2016 – 2016/2214(BUD))
P8_TA(2016)0367A8-0272/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0554 – C8-0355/2016),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламент за ЕФПГ“),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0272/2016),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка с кризата, за определяне на финансовото участие на Съюза на 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки, за повишаване на ефективността при обработката на заявления за мобилизиране на ЕФПГ от страна на Комисията, както и от страна на Парламента и Съвета, чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и на бенефициентите чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствени предприятия;

Г.  като има предвид, че Швеция подаде заявление EGF/2016/002 SE/Ericsson за финансово участие от страна на ЕФПГ във връзка със съкращения в стопанския сектор, класифициран в разделение 26 на NACE Rev. 2 („Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“) основно в регионите от ниво 2 по NUTS Стокхолм (SE11), Източна и Централна Швеция (SE12), Южна Швеция (SE22) и Западна Швеция (SE23), и като има предвид, че се очаква 918 от 1556 съкратени работници, допустими за подпомагане от ЕФПГ, да участват в мерките;

Д.  като има предвид, че заявлението е подадено в съответствие с критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно които е необходимо за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка да са били съкратени най-малко 500 работници, включително при неговите доставчици и производителите надолу по веригата и/или самостоятелно заетите лица, които са прекратили своята дейност;

Е.  като има предвид, че изправено пред намаляващ растеж и едновременно с това пред по-голяма конкуренция от страна на производителите в Азия, Ericsson постепенно намали своето производство на телекомуникационен хардуер – процес, започнал преди две десетилетия;

1.  Изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Швеция има право на финансово подпомагане в размер на 3 957 918 EUR по този регламент, съставляващи 60% от общата сума в размер на 6 596 531 EUR, чрез които ще се помогне на 918 бенефициенти от целевата група да се върнат на пазара на труда;

2.  Отбелязва, че Швеция е подала заявлението за финансово участие по линия на ЕФПГ на 31 март 2016 г. и че след като Швеция е предоставила допълнителна информация, Комисията е приключила оценката му на 5 септември 2016 г. и е уведомила Парламента на същия ден, като е спазила срока от 12 седмици от получаването на попълненото заявление;

3.  Отбелязва, че секторите на информационните технологии и телекомуникациите са доминирани от азиатски производители и че Азия е на челно място като дестинация за възлагане на дейности на външни изпълнители; посочва, че дружеството Ericsson постепенно е намалявало персонала си в Швеция (от 21 178 през 2005 г. на 17 858 през 2014 г.), но в същото време е отбелязало значителен растеж в световен мащаб (от 56 055 през 2005 г. на 118 055 през 2014 г.);

4.  Подчертава, че в засегнатите региони относително голяма група от възрастни работници със сходна професионална подготовка са били съкратени по едно и също време, като повечето от тези работници, особено в Киста – градът с най-голям брой съкращения, не разполагат с уменията, които се търсят на местния пазар на труда;

5.  Приветства решението на Швеция да съсредоточи евентуалната помощ по линия на ЕФПГ в производствените обекти в Киста, Катринехолм и Кумла, тъй като тези обекти са изправени пред най-големи предизвикателства, като същевременно бъде предложена индивидуална помощ на съкратените работници в другите производствени обекти;

6.  Припомня, че засегнати от съкращенията са както работници, така и служители, и изразява загриженост, че някои работници са изправени пред пазар на труда със сравнително слабо търсене в традиционните производствени отрасли; отчита възможностите за тези работници в публичния или частния сектор на услугите, което ще изисква значителни усилия за преквалификация;

7.  Потвърждава оценката на шведската обществена служба по заетостта (Arbetsförmedlingen), че работниците разполагат с възможности за работа в публичния или частния сектор на услугите, при условие че им се осигури значителна преквалификация;

8.  Признава, че повечето от засегнатите служители са инженери, някои от които специализирани в ниши, които са уникални за Ericsson, но приветства увереността на шведската обществена служба по заетостта, че персонализиран пакет от програми за обучение и наставничество ще позволи на повечето от тези съкратени служители да намерят нови качествени работни места;

9.  Отбелязва, че съфинансираните от ЕФПГ персонализирани услуги за съкратените работници включват: консултиране и професионално ориентиране; защитена и субсидирана заетост и мерки за трудоустрояване; образование и обучение; и помощ при търсене на работа; приветства специалния акцент, който ще бъде поставен върху участниците на възраст 50 и повече години при предоставянето на мотивационно обучение и кариерно планиране;

10.  Отбелязва, че мерките в подкрепа на доходите възлизат на 33,92% от общия пакет от персонализирани услуги, близо до определения в Регламента за ЕФПГ максимум от 35%, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение; счита, че този относително висок процент е основателен предвид съществения дял на по-възрастните работници в целевата група и предоставянето на индивидуална подкрепа на участници с когнитивни увреждания;

11.  Отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен след консултации с бенефициентите от целевата група и техните представители, както и с местните публични органи, като е взет под внимание факта, че 22% от работниците са жени, а 78% – мъже;

12.  Припомня, че в съответствие с член 7 на Регламента за ЕФПГ съгласуваният пакет от персонализирани услуги, ползващ се с подкрепата на ЕФПГ, следва да бъде така проектиран, че да предвижда перспективите за пазара на труда и необходимите умения и да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, в която ресурсите се използват ефективно;

13.  Припомня, че е важно да се подобрява пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната стопанска среда;

14.  Приветства уверението на шведските органи, че ще бъдат положени специални усилия за премахване на традиционните пречки, свързани с пола, включително да се мотивират мъжете бенефициенти да намерят работа в сектора на здравеопазването, както и приноса на мерките за 16-те цели на Швеция, свързани с качеството на околната среда;

15.  Изисква от Комисията да предоставя в бъдещите предложения допълнителни подробности относно секторите, в които работниците има вероятност да намерят работа, и дали предлаганото обучение е съобразено с икономическите перспективи и потребностите на пазара на труда в регионите, засегнати от съкращенията;

16.  Отбелязва, че шведските органи са потвърдили, че предложените действия няма да получат финансова подкрепа от други фондове или финансови инструменти на Съюза, че няма да бъде допуснато двойно финансиране и че тези действия допълват действия, финансирани от структурните фондове; отново призовава Комисията да представя сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не може да възникне дублиране на финансираните от Съюза услуги;

17.  Отбелязва, че за сектора на производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти са подадени четиринадесет заявления за подкрепа от ЕФПГ, единадесет от които се основават на свързана с търговията глобализация, а три – на световната финансова и икономическа криза;

18.  Отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

19.  Оценява подобрената процедура, въведена от Комисията вследствие на искането на Парламента за по-бързо отпускане на безвъзмездни средства; отбелязва времевия натиск във връзка с новия график и потенциалното въздействие върху ефективността на проучването на случаите;

20.  Изисква от Комисията да осигури публичен достъп до документите, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

21.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

22.  Възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

23.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/002 SE/Ericsson, подадено от Швеция

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2016/1858.)

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


Правна помощ за заподозрени и обвиняеми в наказателното производство и за искани за предаване лица в производството по европейска заповед за арест ***I
PDF 468kWORD 51k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 октомври 2016 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно временната правна помощ за заподозрените или обвиняемите, които са задържани, и правната помощ при производствата по европейска заповед за арест (COM(2013)0824 – C7-0429/2013 – 2013/0409(COD))
P8_TA(2016)0368A8-0165/2015

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0824),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 82, параграф 2, буква б) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които предложението му е било представено от Комисията (C7-0429/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 март 2014 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 30 юни 2016 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (А8-0165/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 октомври 2016 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2016/1919.)

(1) OВ C 226, 16.7.2014 г., стр. 63.


Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на отнасяне или наказание ***I
PDF 126kWORD 50k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 октомври 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))
P8_TA(2016)0369A8-0267/2015

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0001),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0014/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид поетия с писмо от 30 юни 2016 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по външни работи (А8-0267/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(1);

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 октомври 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/2134.)

(1) Тази позиция заменя измененията, приети на 27 октомври 2015 г. (Приети текстове, P8_TA(2015)0368).


Споразумение за стратегическо сътрудничество между Китай и Европол *
PDF 457kWORD 50k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за стратегическо сътрудничество между Министерството на обществената сигурност на Китайската народна република и Европол (08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))
P8_TA(2016)0370A8-0265/2016

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (08364/2016),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8-0217/2016),

—  като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)(1), и по-специално член 23, параграф 2 от него,

—  като взе предвид Решение 2009/934/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за приемане на правилата за прилагане, регламентиращи отношенията на Европол с партньорите му, включително обмена на лични данни и класифицирана информация(2), и по-специално членове 5 и 6 от него,

—  като взе предвид Решение 2009/935/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения(3),

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0265/2016),

1.  Одобрява проекта на Съвета;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  Призовава Комисията да направи оценка на разпоредбите в споразумението за сътрудничество след датата на прилагане на новия регламент за Европол(4); призовава Комисията да уведоми Парламента и Съвета за резултата от тази оценка и, ако е целесъобразно, да представи препоръка за разрешение за стартиране на международното предоговаряне на споразумението;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на Европол.

(1) OВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.
(2) OВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 6.
(3) OВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 12.
(4) Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).


Бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС след 2020 г.
PDF 605kWORD 63k
Резолюция на Европейския парламент от 4 октомври 2016 г. относно бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС след 2020 г. (2016/2053(INI))
P8_TA(2016)0371A8-0263/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. („Споразумението от Котону“), и преразглежданията му от 2005 г. и 2010 г.(1),

—  като взе предвид Споразумението от Джорджтаун от 1975 г. за създаването на групата на държавите от АКТБ и преразглеждането му от 1992 г.(2),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 8 октомври 2003 г., озаглавено „Към пълна интеграция на сътрудничеството със страните от АКТБ в бюджета на ЕС“ (COM(2003)0590),

—  като взе предвид съвместния документ за консултация на Европейската комисия и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 6 октомври 2015 г., озаглавен „Към ново партньорство между Европейския съюз и държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн след 2020 г.“ (JOIN(2015)0033),

—  като взе предвид предишните си резолюции относно отношенията между АКТБ и ЕС, и по-специално тази от 11 февруари 2015 г. относно дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС(3), от 13 юни 2013 г.(4) относно второ изменение на Споразумението от Котону от 23 юни 2000 г., от 5 февруари 2009 г. относно въздействието на споразуменията за икономическо партньорство (СИП) върху развитието(5) и от 1 април 2004 г. относно бюджетирането на Европейския фонд за развитие(6),

—  като взе предвид предишните резолюции на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС, и по-специално тази от 9 декември 2015 г. относно „Четиридесет години партньорство: оценка на въздействието върху търговията и развитието на държавите от АКТБ и перспективи за трайно запазване на отношенията между държавите от АКТБ и Европейския съюз“(7),

—  като взе предвид предишните си резолюции относно съгласуваността на политиките в интерес на развитието,

—  като взе предвид съвместното изявление от 9 декември 2015 г. на съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС относно бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС(8),

—  като взе предвид глобалната стратегия на ЕС в областта на външната политика и политиката на сигурност, представена на Европейския съвет на заседанието му на 28 и 29 юни 2016 г.,

—  като взе предвид съвместното съобщение на Европейската комисия и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 21 март 2012 г., озаглавено „Към изграждане на подновено партньорство за сътрудничество между ЕС и Тихоокеанския регион“ (JOIN(2012)0006),

—  като взе предвид съвместното съобщение на Европейската комисия и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 26 юни 2012 г., озаглавено „Съвместна стратегия за партньорство между ЕС и Карибите“ (JOIN(2012)0018),

—  като взе предвид съвместната стратегия ЕС – Африка, приета от африканските и европейските държавни и правителствени ръководители на срещата на върха в Лисабон на 9 декември 2007 г.(9),

—  като взе предвид резолюцията си от 6 октомври 2015 г. относно ролята на местните органи в развиващите се страни по отношение на сътрудничеството за развитие(10),

—  като взе предвид съвместната декларация на АКТБ и ЕС от 20 юни 2014 г. относно програмата за периода след 2015 г.(11),

—  като взе предвид Декларацията от Сипопо от 7-ата среща на високо равнище на държавните и правителствените ръководители на държавите от АКТБ, проведена на 13—14 декември 2012 г., озаглавена „Бъдещето на групата държави от АКТБ: предизвикателства и възможности“(12),

—  като взе предвид Третата международна конференция за финансиране на развитието, проведена на 13—16 юли 2015 г., и програмата за действие от Адис Абеба, одобрена от Общото събрание на ООН на 27 юли 2015 г.(13),

—  като взе предвид срещата на високо равнище на ООН относно устойчивото развитие и заключителния документ, приет от Общото събрание на ООН на 25 септември 2015 г., озаглавен „Преобразуването на нашия свят: Програма до 2030 г. за устойчиво развитие“(14),

—  като взе предвид 41-ото заседание на Съвместния съвет на министрите на АКТБ – ЕС, проведено в Дакар, Сенегал, на 28 и 29 април 2016 г.,

—  като взе предвид 8-ата среща на високо равнище на държавните и правителствените ръководители на държавите от АКТБ, състояла се в Порт Морсби, Папуа Нова Гвинея, на 31 май и 1 юни 2016 г., на която са приети Комюникето от Уайгани относно бъдещите перспективи на групата държави от АКТБ и Декларацията от Порт Морсби, в които се приема окончателният доклад на Групата от изтъкнати личности относно бъдещето на групата държави от АКТБ,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по развитие и становищата на комисията по външни работи, комисията по международна търговия и комисията по бюджети (А8-0263/2016),

A.  като има предвид, че силата и достиженията на Споразумението от Котону се основават на редица особености: то е правно обвързващ документ, има безпрецедентен числен състав от 79 + 28 държави членки, всеобхватно е чрез своите три стълба на сътрудничество за развитие, политическо сътрудничество и икономическо и търговско сътрудничество, има обща институционална рамка и разполага с голям бюджет под формата на Европейския фонд за развитие (ЕФР);

Б.  като има предвид, че първостепенната цел на Споразумението от Котону – „намаляване и постепенно премахване на бедността в съответствие с целите на устойчивото развитие и постепенното включване на групата държави от АКТБ в световната икономика“ – е заложена в член 1 от Споразумението; като има предвид, че партньорството се базира на набор от основни ценности и принципи, в т.ч. зачитане на правата на човека и основните свободи, демокрация, основана на принципите на правовата държава, и прозрачно и подлежащо на отчет управление;

В.  като има предвид, че над 80% от най-слаборазвитите държави в света са от региона на АКТБ, което придава особено значение на партньорството между ЕС и АКТБ;

Г.  като има предвид, че от подписването на Споразумението от Котону са настъпили промени в политическата и икономическата среда в групата държави от АКТБ и в Европейския съюз;

Д.  като има предвид, че бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС следва да се основава на ново осмисляне на потенциала на сътрудничеството между ЕС и АКТБ и пречките пред него;

Е.  като има предвид, че силата на числения състав на АКТБ и държавите – членки на ЕС не се е проявила в достатъчна степен чрез съвместни действия на световни форуми;

Ж.  като има предвид, че партньорството между ЕС и АКТБ играе важна роля за напредъка към постигането на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР);

З.  като има предвид от друга страна, че що се отнася до целите за премахване на бедността и интеграция на държавите от АКТБ в световната икономика, до настоящия момент резултатите са недостатъчни, тъй като половината от държавите – членки на АКТБ все още са сред най-слаборазвитите държави в света и на държавите – членки на АТКБ общо се падат под 5% от световната търговия и около 2% от световния БВП;

И.  като има предвид, че търговските отношения образуват втория стълб на Споразумението от Котону и че споразуменията за икономическо партньорство (СИП) са средство за допълнително развиване на тези отношения;

Й.  като има предвид, че споразуменията за икономическо партньорство (СИП) са определени в член 36 от Споразумението от Котону като инструменти за развитие, целящи „да стимулират гладка и постепенна интеграция на държавите от АКТБ в световната икономика, особено чрез пълноценно използване на регионалната интеграция и търговията юг-юг“; като има предвид, че включването на СИП в Споразумението от Котону насърчава съгласуваност на политиките в интерес на развитието;

K.  като има предвид, че Споразумението от Котону отчита нарастващото значение на регионалната интеграция в държавите от АКТБ и в сътрудничеството между АКТБ и ЕС, както и ролята ѝ за насърчаване на мира и сигурността, стимулиране на растежа и разглеждане на трансграничните предизвикателства;

Л.  като има предвид, че Споразумението от Котону разглежда новите глобални предизвикателства, свързани с изменението на климата, миграцията, мира и сигурността (като борбата срещу тероризма, екстремизма и международната престъпност), но е постигнало малко конкретни резултати в тези области;

M.  като има предвид, че заседанията на съвместните институции на АКТБ и ЕС и в частност съвместният Съвет на министрите са постигнали малко конкретни резултати и се характеризират със слабо присъствие, и то на ниско равнище;

Н.  като има предвид, че ЕС финансира приблизително 50% от разходите за секретариата на АКТБ; като има предвид, че редица държави – членки на АКТБ не плащат пълните си членски вноски;

O.  като има предвид, че политическият диалог по съществените елементи, посочени в членове 8 и 96 от Споразумението от Котону, е конкретно и законно средство за отстояване на общите ценности на партньорството АКТБ – ЕС и насърчаване на демокрацията и правата на човека, които са основополагащи за устойчивото развитие;

П.  като има предвид, че е налице явна необходимост да се гарантира, че се запазва обвързаността с условия по отношение на правата на човека, и да се засили политическият диалог в новото споразумение;

Р.  като има предвид, че въпреки признаването на значението им, участието на националните парламенти, местните органи, гражданското общество и частния сектор в политическия диалог засега е доста ограничено; като има предвид, че ролята на държавите от АКТБ като група е ограничена до случаи, в които се прави позоваване на член 96; като има предвид, че политическият диалог, и по-конкретно член 96, в повечето случаи е използван на късен етап на политическите кризи, а не като начин за превенция;

С.  като има предвид, че въпреки ясното признаване на ролята на националните парламенти, местните органи, гражданското общество и частния сектор в Споразумението от Котону след преразглеждането му през 2010 г., тяхното участие в обсъжданията на политиките и дейностите на АКТБ и ЕС е ограничено;

Т.  като има предвид, че организациите на гражданското общество са изправени пред все по-рестриктивно законодателство и други пречки, които ограничават дейността и пространството им;

У.  като има предвид, че регионът на АКТБ включва редица отвъдморски страни и територии, асоциирани към Европейския съюз, чиито специални връзки с ЕС са аргумент в подкрепа на излизане извън традиционния подход на помощ за развитие, за да се отчете по-добре тяхната принадлежност към европейското семейство; като има предвид, че въпреки че отвъдморските страни и територии имат специален статус, те продължават да получават финансиране по 11-ия Европейския фонд за развитие по същия начин като държавите от АКТБ;

Ф.  като има предвид, че ЕФР се финансира с преки вноски от държавите – членки на ЕС и за него не важат нормалните бюджетни правила на ЕС; като има предвид, че Парламентът няма правомощия над бюджета на ЕФР освен за освобождаването от отговорност за вече направени плащания, нито има формални права на контрол над програмирането на ЕФР;

Х.  като има предвид, че по линия на 11-ия ЕФР за Механизма за подкрепа на мира в Африка са заделени 900 милиона евро, а за доверителния фонд на ЕС за Африка ще се използват 1,4 милиарда евро от резерва за ЕФР;

Ц.  като има предвид, че вътрешните средства на държавите от АКТБ заедно с паричните преводи от общности на диаспората биха могли да играят ключова роля във финансирането за развитие;

Ч.  като има предвид, че включването на ЕФР в бюджета би позволило демократичен контрол, би засилило видимостта и би увеличило прозрачността при използването на фондовете на ЕС за развитие; като има предвид от друга страна, че многогодишното естество на програмирането на ЕФР дава възможност за предвидимост на средствата и че включването в бюджета би могло да доведе до намаляване на средствата за развитие за държавите от АКТБ в полза на други приоритети на външната политика и би могло да бъде възприето като отслабване на привилегированото партньорство между ЕС и АКТБ; като има предвид, че включването на ЕФР в бюджета би могло също да изложи на риск финансирането на Механизма за подкрепа на мира в Африка и на други важни инициативи като доверителния фонд на ЕС за Африка, освен ако не бъде създаден специален инструмент за финансиране на разходи за сигурността, свързани със сътрудничеството за развитие;

1.  Потвърждава, че сътрудничеството между АКТБ и ЕС е ценно и уникално постижение, което укрепи връзките между народите и държавите от АКТБ и ЕС и техните парламенти през последните 40 години; подчертава – в светлината на демонстрирания от държавите от АКТБ ангажимент за предприемане на съвместни действия като група – че за да се подобри ефикасността на сътрудничеството и то да се приспособи към новите предизвикателства, трябва да бъде приета нова структура, която запазва в обща рамка тези части на достиженията на правото на АКТБ и ЕС, които са универсални по своята същност, като ангажираността с правата на човека и равенството между половете, човешкото развитие, доброто управление и демокрацията, целта за правова държава и обмена на най-добри практики, въпреки че основната работа трябва да бъде извършвана в съответствие с принципа на субсидиарност, което означава, че трябва да се извършва в регионални споразумения, които са пригодени към специфични регионални потребности и към общите интереси на ЕС и съответния регион;

2.  Подчертава, че както общата рамка, така и регионалните споразумения следва да бъдат правно обвързващи; подчертава, че за да се засили тяхната ефективност, да се намали дублирането и да се избегне припокриване на рамки на политики, регионалните споразумения с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн следва да бъдат изработвани по такъв начин, че да вземат предвид съществуващите регионални и подрегионални организации, като например Африканския съюз, регионалните икономически общности, регионалните стратегии и регионалните споразумения, като споразуменията за икономическо партньорство (СИП), и следва да позволяват включването на допълнителни държави, като държавите от Северна Африка, или създаването на групи в съответствие с конкретни интереси или потребности (например равнището на развитие, както е в случая с най-слабо развитите държави, или географски особености, както е в случая с малките островни развиващи се държави);

Цели, принципи и условия на сътрудничеството

3.  Призовава програмата до 2030 г. и целите за устойчиво развитие (ЦУР) да бъдат поставени в центъра на ново споразумение, както и да бъдат създадени силни механизми за мониторинг, за да се гарантира, че изпълнението на споразумението допринася за целите за устойчиво развитие и ги насърчава;

4.  Призовава за механизъм за партньорски мониторинг, отчетност и проверки между АКТБ и ЕС, за да се следи отблизо и редовно за прилагането на ЦУР в държавите членки, с представители не само на централните правителствени институции от АКТБ и ЕС, но също така и на парламентите, регионалните и местните органи, гражданското общество и научната общност, и за изготвяне на годишни заключения и препоръки за национални, регионални и световни процеси на преразглеждане и последващи действия;

5.  Подчертава също така, че при програмирането, приемането и изпълнението на конкретните секторни публични политики, посочени в новото споразумение, следва изцяло да се вземат предвид политики, основани на знанието;

6.  Призовава борбата срещу и в крайна сметка изкореняването на бедността и неравенствата и насърчаването на устойчиво развитие да бъде приоритетна цел на сътрудничеството между държавите от АКТБ и ЕС; настоява обаче, че едно ново споразумение трябва да бъде основно политически проект на принципа на ангажираността и ясно да излезе от взаимоотношенията между донор и получател; счита, че сътрудничеството следва да се осъществява в области от общ интерес, в които могат да се очакват общи ползи – не само в икономическо отношение, но и по отношение на мира и сигурността, правата на човека и принципите на правовата държава, доброто управление и демокрацията, миграцията, околната среда, изменението на климата и други области, свързани с благоденствието на населението от АКТБ и ЕС;

7.  Отново изразява своето виждане, че съгласуваността на политиките в интерес на развитието е ключов елемент за изпълнението на новата програма за устойчиво развитие; счита, че всеобхватният характер на Споразумението от Котону насърчава съгласуваност на политиките в интерес на развитието и поради това следва да бъде гарантиран в ново споразумение; посочва необходимостта от запазване на конкретните разпоредби за съгласуваността на политиките в интерес на развитието и от засилване на диалога по сродни теми в рамките на новото споразумение; припомня предложението си за определяне на постоянни съдокладчици по съгласуваността на политиките в интерес на развитието в рамките на Съвместната парламентарна асамблея;

8.  Счита, че спазването на международно договорените принципи за ефективност на помощта е ключово за постигането на програмата до 2030 г., и е на мнение, че позоваване на това следва да бъде включено в едно бъдещо споразумение;

9.  Призовава съществените елементи на Споразумението от Котону относно правата на човека, демократичните принципи и принципите на правовата държава да продължат да бъдат ценностната основа на едно ново споразумение; призовава доброто управление да бъде добавено като съществен елемент в съответствие с 16-ата цел от целите за устойчиво развитие в областта на мира, правосъдието и ефективните институции; повтаря значението на пълното прилагане на член 9 от Споразумението от Котону;

10.  Подчертава, че политическият диалог е основна част от Споразумението от Котону и че членове 8 и 96 са конкретни и законни средства за отстояване на съществените елементи на отношенията между ЕС и АКТБ, въпреки че невинаги в миналото са били използвани ефективно; призовава политическият диалог да продължи да бъде централен и законен стълб в общата рамка и на регионалното равнище на новото споразумение; призовава политическият диалог да се използва по-ефективно и системно и по проактивен начин, с цел да се предотвратяват политически кризи;

11.  Посочва, че член 97 от Споразумението от Котону предвижда процедура на консултация и подходящи мерки за справяне със сериозни случаи на корупция, и изразява съжаление, че досега само веднъж е било направено позоваване на този член; призовава тази процедура да бъде засилена в новото споразумение за партньорство между ЕС и държавите от АКТБ, за да стане напълно оперативна;

12.  В тази връзка подчертава, че политическият диалог е важна основа за подобряване на положението на народите на държавите партньори; изразява съжаление във връзка с недостатъчното използване на този инструмент и слабата ефективност до момента; поради това призовава за по-добро наблюдение на положението с правата на човека и на останалите съществени и основни елементи на Споразумението, подчертава, че наблюдението трябва да бъде приобщаващо и основано на участието, и призовава за редовна двугодишна или многогодишна оценка и съвместни доклади относно спазването на тези елементи от всички държави – членки на АКТБ и ЕС с цел назоваване, порицаване и похвалване; призовава резултатите от тези доклади да бъдат представяни на общите заседания на АКТБ и ЕС и да се използват като основа за политически диалог и за консултиране при национални, регионални и световни прегледи на изпълнението на ЦУР;

13.  Призовава за засилено участие на националните парламенти и регионалните и местните органи в държавите от АКТБ и ЕС на всички етапи на политиките и дейностите на АКТБ – ЕС, от бъдещо планиране и програмиране до изпълнение, оценяване и мониторинг, особено от гледна точка на принципа на субсидиарност;

14.  Настоятелно призовава всички страни по новото споразумение да поемат ангажимент да предоставяне на по-голяма автономност на местното и регионалното управление и за изграждане на капацитета му, така че да може да осъществява ефективно задълженията си и да играе значителна роля в развитието на държавите от АКТБ;

15.  Призовава за засилено участие в политическия диалог, програмирането и изпълнението и подкрепа за изграждането на капацитет на гражданското общество, особено за местните групи, които са пряко засегнати от тези политики; в тази връзка подчертава опасността от свиващото се пространство за гражданското общество в някои държави и необходимостта да се обхващат и групи като малцинствата, младите хора и жените, които не са в състояние да организират своите интереси или които, въпреки легитимния демократичен интерес, не са признати от съответното правителство;

16.  Счита, че частният сектор може да играе основна роля в процеса на развитие и може да допринася за финансирането на развитието, при условие че инвестирането се извършва с уважение към хората, към традиционното притежаване или ползване, както и към околната среда, в съответствие с ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека; поради това призовава частните инвестиции да бъдат подкрепяни под егидата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), при условие че отговарят на международното право в областта на правата на човека и на социалните и екологичните норми; подчертава, че в новото партньорство следва да се даде приоритет на дребните производители и земеделски стопани и на осигуряването на благоприятна среда за микропредприятията и малките и средните предприятия; призовава освен това местните и националните частни сектори да бъдат изслушвани по време на изготвянето на политики и на етапите на програмирането и изпълнението;

Бъдещи институции на АКТБ и ЕС

17.  Призовава заседанията на съвместния Съвет на министрите на АКТБ – ЕС да включват актуални и неотложни политически разисквания, в т.ч. по чувствителни въпроси, с цел приемане на съвместни заключения по тях; призовава съответните министерства на държавите – членки на ЕС и АКТБ да подобрят участието си на равнище министри, с цел да се даде на заседанията необходимата политическа легитимност и да се предостави необходимата видимост на принципа на партньорство;

18.  Призовава новото споразумение за сътрудничество да включва силно парламентарно измерение чрез съвместна парламентарна асамблея (СПА), което ще даде възможност за открит демократичен и изчерпателен парламентарен диалог, включително по трудни и чувствителни теми, за напредък по общи (регионални) политически проекти и базирането им върху демократична основа чрез участието на множество заинтересовани страни, контрол на дейността на изпълнителната власт и сътрудничеството за развитие и насърчаване на демокрацията и правата на човека, и по такъв начин ще даде значителен принос за ново партньорство за сътрудничество при равни условия; подчертава значението на участието на СПА на ранен етап във всички относими обсъждания във връзка с партньорството между АКТБ и ЕС след 2020 г.;

19.  Изразява силна убеденост, че СПА следва да гарантира подходящо демократично и пропорционално представителство и участие на всички политически сили в разискванията; поради това призовава националните делегации в СПА да включват парламентарни представители на съответния национален политически спектър и да гарантират присъствието на опозицията;

20.  Призовава СПА да бъде приведена в съответствие с новата регионална структура, като по този начин работата ѝ в регионалните форуми се фокусира върху въпроси от регионално значение, като решително се ангажират националните и регионалните парламенти, като същевременно се запазват редовни, но не толкова чести съвместни заседания на АКТБ и ЕС; призовава в заседанията на СПА да бъдат включени срещи по актуални теми с гражданското общество, местните органи и частния сектор, с цел допълнително развитие и разширяване на разискванията по теми, свързани с програмата на СПА;

21.  Призовава Бюрото на СПА да изработи по-стратегическа ориентация на работната програма на Асамблеята; призовава докладите на бъдещите комисии на СПА да имат ясна връзка със седемнадесетте цели за устойчиво развитие, така че да бъде възможно непрекъснатото наблюдение на всяка от тези цели; призовава за съгласуване на общите резолюции в общия форум АКТБ – ЕС по неотложни международни въпроси, закъснения по теми във връзка с ЦУР и нарушения на правата на човека, и за съгласуване на резолюциите в регионални или други съответни срещи по актуални теми и въпроси, които са спешни и от особен интерес за даден регион или конкретна група; в тази връзка напомня на ЗП/ВП политическото значение на присъствието на Съвета на министерско равнище на заседанията на СПА; призовава съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС да бъдат канени на заседания на съвместния Съвет на министрите, за да се осигури ефективен и двустранен поток от информация и да се подобри институционалното сътрудничество;

22.  Призовава да бъдат направени допълнителни усилия за подобряване на контрола от страна на СПА върху планирането на развитието, като се имат предвид принципите за ефективност на развитието и последващите действия във връзка с този контрол; призовава Комисията и правителствата да насърчават участието на националните парламенти, местните и регионалните органи, организациите на гражданското общество, частния сектор и общностите на диаспората във всички етапи на контрола върху планирането на развитието, и да предоставят цялата налична информация по своевременен и прозрачен начин на националните парламенти, за да им се съдейства в упражняването на демократичен контрол;

23.  Счита, че партньорството между ЕС и АКТБ следва да се стреми да си сътрудничи в по-голяма степен с други партньори на световно равнище (като например Африканския съюз и Организацията на обединените нации) и други международни сили, когато е възможно, и да работи за засилена координация и сътрудничество, без да се дублират дейността или мисиите, с цел справяне с предизвикателствата на войните, вътрешните конфликти, несигурността, нестабилността и прехода;

Бъдещо финансиране

24.  Изразява убеждението си, че едновременното изтичане на Споразумението от Котону и на многогодишната финансова рамка на Съюза (МФР) предоставя възможност най-накрая да бъде взето решение за включването на Европейския фонд за развитие в бюджета, за да се засилят ефективността и ефикасността, прозрачността, демократичният контрол, отчетността и видимостта и съгласуваността на финансирането на ЕС за развитието; подчертава обаче, че включването на ЕФР в бюджета следва да се обуславя от i) гарантирано заделяне на финансови средства за поддържане на равнището на финансиране за развиващите се държави и ii) трайно и отделно решение за финансиране от страна на ЕС на разходи в областта на сигурността, свързани със сътрудничеството за развитие и съгласувани с него; подчертава, че дори да бъде включен в бюджета, ЕФР следва да включва показатели, които да са съгласувани със сътрудничеството на ЕС за развитието; настоятелно призовава двете страни да модернизират инструментите за финансиране и да насърчават подкрепата за общия бюджет и бюджета по раздели, когато е възможно;

25.  Посочва, че бюджетът на ЕС вече предоставя инструменти, насочени към специфични партньори, и че включването на ЕФР в бюджета на ЕС може да бъде изготвено така, че да отразява и утвърждава привилегированите отношения между държавите от АКТБ и ЕС с оглед насърчаването на устойчиво развитие; призовава Комисията да представи пътна карта, разглеждаща горепосочените въпроси, преди да представи необходимите предложения за следващата МФР;

26.  Припомня, че бъдещите връзки между АКТБ и ЕС трябва да са с политически характер, например да работят за постигането на общи политически проекти в различни международни форуми, а да не са предимно между донор и получател; поради това подчертава, че принципите на помощта на ЕС за развитие трябва да се прилагат на равноправна основа спрямо всички развиващи се държави и че следователно напредналите държави от АКТБ трябва да престанат да получават помощ за развитие от ЕС, по същия начин като държавите извън АКТБ; счита, че едно по-високо равнище на самофинансиране от страна на държавите от АКТБ би съответствало на амбициите на АКТБ да бъде автономен играч, и подчертава в тази връзка значението на включването в новото споразумение на засилени инструменти за изграждане на капацитета на държавите от АКТБ за финансиране на жизненоважни икономически отрасли; призовава страните да удвоят усилията си за изграждане на капацитет в държавите от АКТБ и да мобилизират и използват пълноценно вътрешните ресурси, по-конкретно чрез укрепване на данъчните системи, гарантиране на добро управление на природните ресурси и стимулиране на индустриализацията и преработването на суровини за местни, регионални и световни пазари;

27.  Подчертава, че 11-ият ЕФР е основният източник на финансиране за Механизма за подкрепа на мира в Африка, въпреки факта, че когато той беше създаден през 2003 г., това трябваше да бъде временно решение; призовава за създаване на специален инструмент за финансиране на разходи в областта на сигурността, свързани със сътрудничеството за развитие;

28.  Отбелязва съобщението на Комисията от 7 юни 2016 г. относно установяването на нова рамка за партньорство с трети страни в рамките на Европейската програма за миграцията; отбелязва, че бюджетът на ЕС и приносът на ЕФР за пакета от 8 милиарда евро е съставен изключително от помощ, която вече е била планирана; призовава помощта за развитие за бенефициентите да не бъде излагана на риск и свързаните с миграцията инициативи да бъдат финансирани посредством нови бюджетни кредити;

29.  Призовава за въвеждане на специален инструмент за всички отвъдморски страни и територии, който да съответства на техния специален статус и на принадлежността им към европейското семейство; призовава за по-тясно сътрудничество между държавите от АКТБ и отвъдморските страни и територии с оглед на стимулиране на приобщаващо и устойчиво развитие в съответните им региони и по-пълно включване на отвъдморските страни и територии в регионалното им обкръжение;

Търговско измерение: споразумения за икономическо партньорство (СИП)

30.  Отново заявява, че СИП представляват основа за регионалното сътрудничество и че трябва да бъдат инструменти за развитие и регионална интеграция; поради това изтъква значението на правно обвързващи разпоредби за устойчивост (относно правата на човека и социалните и екологичните стандарти) във всички СИП и подчертава важността на създаването на ефективни системи за наблюдение, които включват широк спектър от гражданското общество, с цел да се идентифицират и избегнат евентуални отрицателни последици, дължащи се на либерализацията на търговията;

31.  Призовава за споразумение след изтичането на Споразумението от Котону, което да бъде рамково политическо споразумение, въвеждащо минимални обвързващи изисквания за СИП, за да се гарантира приемственост на връзките на СИП в съществуващото Споразумение от Котону с разпоредбите за устойчивост относно доброто управление, зачитането на правата на човека, в т.ч. сред най-уязвимите лица, и спазването на социалните и екологичните стандарти, както и защото това би осигурило подходяща рамка за устойчивост на развитието и съгласуваност на политиките; призовава за съвместен парламентарен контрол и процес на мониторинг на въздействието на СИП , както и за структурирани механизми за мониторинг от страна на гражданското общество;

o
o   o

32.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Съвета на АКТБ, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Бюрото на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС.

(1) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/03_01/pdf/mn3012634_en.pdf
(2) http://www.epg.acp.int/fileadmin/user_upload/Georgetown_1992.pdf
(3) ОВ C 310, 25.8.2016 г., стр. 19.
(4) ОВ C 65, 19.2.2016 г., стр. 257.
(5) ОВ C 67E, 18.3.2010 г., стр.120.
(6) ОВ C 103E, 29.4.2004 г., стр. 833.
(7) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2015_acp2/pdf/101905en.pdf
(8) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2015_acp2/pdf/1081264en.pdf
(9) http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/eas2007_joint_strategy_en.pdf
(10) Приети текстове, P8_TA(2015)0336.
(11) http://www.acp.int/content/acp-eu-stand-together-post-2015-development-agenda
(12) http://www.epg.acp.int/fileadmin/user_upload/Sipopo_Declaration.pdf
(13) Резолюция A/RES/69/313 на Общото събрание на ООН.
(14) Резолюция A/RES/70/1 на Общото събрание на ООН.

Правна информация