Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή ***
 Αίτηση άρσης ασυλίας του Γιώργου Γραμματικάκη
 Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα μετά τον σεισμό που έπληξε τα Ιόνια Νησιά τον Νοέμβριο του 2015
 Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/001 FI/Microsoft
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/002 SE/Ericsson
 Νομική συνδρομή για υπόπτους ή κατηγορουμένους, καθώς και σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ***I
 Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία ***I
 Συμφωνία Ευρωπόλ-Κίνας περί στρατηγικής συνεργασίας *
 Το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020

Σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή ***
PDF 383kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (12256/2016 – C8-0401/2016 – 2016/0184(NLE))
P8_TA(2016)0363A8-0280/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12256/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0401/2016),

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού, που εγκρίθηκε κατά την 21η Διάσκεψη των Μερών (COP21) της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), στο Παρίσι της Γαλλίας, το Δεκέμβριο 2015,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η πορεία μετά το Παρίσι: αξιολόγηση των συνεπειών της Συμφωνίας του Παρισιού - συνοδευτικό της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού η οποία συνήφθη βάσει της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή» (COM(2016)0110),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης και 24ης Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη ότι στις 6 Μαρτίου 2015 υποβλήθηκαν από την Λετονία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην UNFCCC οι Εθνικά Καθορισμένες Προθέσεις Συνεισφοράς (INDC) της ΕΕ και των κρατών μελών της,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0280/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της Συμφωνίας του Παρισιού·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στα Ηνωμένα Έθνη.


Αίτηση άρσης ασυλίας του Γιώργου Γραμματικάκη
PDF 397kWORD 51k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γιώργου Γραμματικάκη (2016/2084(IMM))
P8_TA(2016)0364A8-0279/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γιώργου Γραμματικάκη, που διαβίβασε ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, στις 1 Απριλίου 2016 σε συνάρτηση με εκκρεμούσα ποινική διαδικασία ενώπιον του Εισαγγελέα Ρεθύμνου για την κατηγορία της απιστίας περί την υπηρεσία, κατά συναυτουργία, στο Ρέθυμνο Κρήτης, κατά το χρονικό διάστημα 2000-2002 (αριθ. αναφοράς: ABM:AB05/1956 ), και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 27 Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη ότι ο Γιώργος Γραμματικάκης παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελλάδας, το άρθρο 54 του ελληνικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και το άρθρο 83 του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων,

–  έχοντας υπόψη τη διαταγή αριθ. 5181/18.11.2015 του Εισαγγελέα Εφετών Κρήτης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 7ης Απριλίου 2015 σχετικά με την εμφάνιση του Γιώργου Γραμματικάκη, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που συμπληρώνεται από το αίτημα υπεράσπισής του και δικαιολογητικά έγγραφα,

–  έχοντας υπόψη το βούλευμα αριθ. 104/2015 του Συμβουλίου Εφετών Κρήτης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0279/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε την άρση της ασυλίας του Γιώργου Γραμματικάκη, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνάρτηση με τη δίωξη για εικαζόμενη αξιόποινη πράξη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελλάδας όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, ο βουλευτής δεν διώκεται, ούτε συλλαμβάνεται, ούτε φυλακίζεται, ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελληνικές αρχές προτίθενται να ασκήσουν δίωξη στον Γιώργο Γραμματικάκη, από κοινού με άλλους, καθώς δεν συμμορφώθηκε με ορισμένες νομικές υποχρεώσεις·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σκοπούμενη δίωξη αφορά συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαρτίου 1996 σχετικά με το ενδεχόμενο σύναψης νέου ιδιωτικού συμβολαίου συλλογικής ασφάλισης, επιπλέον του υποχρεωτικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, για όλους τους εργαζομένους στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, καθώς και την εικαζόμενη παράτυπη καταβολή αμοιβών σε διαδοχικές δόσεις, κατά το χρονικό διάστημα 2000-2002·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προηγούμενη δικαστική διαδικασία για την ίδια υπόθεση, που αφορούσε το χρονικό διάστημα από το έτος 2000 και μετά, περατώθηκε με απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σκοπούμενη δίωξη είναι προφανές ότι ουδόλως σχετίζεται με την ιδιότητα του Γιώργου Γραμματικάκη ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά με το προηγούμενο αξίωμά του ως πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σκοπούμενη δίωξη δεν αφορά γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα από τον βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σκοπούμενη δίωξη επεκτάθηκε ώστε να καλύψει το χρονικό διάστημα από το 1996 έως το 2000 και περιλαμβάνει την τελευταία συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με τον Γιώργο Γραμματικάκη ως πρύτανη, κατά την οποία συζητήθηκε το ζήτημα, αλλά δεν ελήφθη απόφαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίστανται ενδείξεις ότι η επίμαχη δίωξη ασκείται με σκοπό να παρακωλυθεί η πολιτική δραστηριότητα του εν λόγω βουλευτή·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σκοπούμενη δίωξη έχει παύσει οριστικά για πολλούς συγκατηγορουμένους που διετέλεσαν μέλη της συγκλήτου του Πανεπιστημίου της Κρήτης και της ΕΛΚΕ, λόγω του ότι έχει παρέλθει η προθεσμία παραγραφής των 15 ετών για τα εικαζόμενα ποινικά αδικήματα, ενώ άλλοι αθωώθηκαν οριστικά με απόφαση του δικαστηρίου τον Μάιο 2016·

ΙΑ.  εκφράζοντας την έκπληξή του για το γεγονός ότι η άρση ασυλίας ζητείται σήμερα, 20 χρόνια μετά τα συμβάντα, καθώς και ότι το ελληνικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης δεν κατάφερε να ασκήσει δίωξη κατά του Γιώργου Γραμματικάκη νωρίτερα και σκοπεύει να το πράξει τώρα, που ο Γιώργος Γραμματικάκης είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σύστημα απονομής δικαιοσύνης τόσο αργό δεν μπορεί ποτέ να είναι πραγματικά δίκαιο, καθώς οι εμπλεκόμενοι δεν είναι πλέον οι ίδιοι άνθρωποι που ήταν πριν 20 χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι αν θέλουμε πράγματι να γίνεται λόγος περί δικαιοσύνης, είναι θεμελιώδους σημασίας η έγκαιρη απονομή της·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Γιώργου Γραμματικάκη, όπως ζήτησε ο ίδιος, προκειμένου να θέσει τέρμα σε αυτή τη μακρά δικαστική διαδικασία·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στις ελληνικές αρχές και στον Γιώργο Γραμματικάκη.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C-200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα μετά τον σεισμό που έπληξε τα Ιόνια Νησιά τον Νοέμβριο του 2015
PDF 393kWORD 48k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2016)0462 – C8-0283/2016 – 2016/2165(BUD))
P8_TA(2016)0365A8-0270/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0462 – C8-0283/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 10,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 11,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0270/2016),

1.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2016/1856.)

(1) ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/001 FI/Microsoft
PDF 440kWORD 55k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Φινλανδία – EGF/2016/001 FI/Microsoft) (COM(2016)0490 – C8-0348/2016 – 2016/2211(BUD))
P8_TA(2016)0366A8-0273/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0490 – C8–0348/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) («κανονισμός ΕΤΠ»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0273/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εφόσον η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί, γενικά, οικονομική ανάπτυξη, η εν λόγω ανάπτυξη θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να ανακουφίζει την κατάσταση των ανθρώπων που υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Φινλανδία υπέβαλε την αίτηση EGF/2016/001 FI/ Microsoft για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ σύμφωνα με τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, μετά τις 2 161 απολύσεις στην Microsoft Mobile Oy και σε 8 προμηθευτές και κατάντη παραγωγούς στη Φινλανδία, που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του κλάδου 62 της NACE αναθ. 2 (Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που θεσπίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημοσιονομικός έλεγχος των δράσεων που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ είναι ευθύνη του οικείου κράτους μέλους, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Φινλανδία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 5 364 000 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους 8 940 000 EUR·

2.  σημειώνει ότι η Φινλανδία υπέβαλε την αίτηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ στις 11 Μαρτίου 2016 και ότι, μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από τη Φινλανδία, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 29 Ιουλίου 2016, οπότε τηρήθηκε η προθεσμία των 12 εβδομάδων από την παραλαβή του συμπληρωμένου εντύπου αίτησης, και συμπέρανε ότι ικανοποιήθηκαν οι όροι για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ.

3.  σημειώνει ότι ο κύριος λόγος για τις απολύσεις στην Microsoft είναι το μειούμενο μερίδιο αγοράς των τηλεφώνων της τα οποία χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows από 50% και πλέον το 2009 σε 0,6% στο δεύτερο τρίμηνο του 2016·

4.  υπενθυμίζει ότι το μερίδιο της Ένωσης στην απασχόληση στο πλαίσιο του παγκόσμιου τομέα ΤΠΕ έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, και ότι ο εν λόγω τομέας διαδραματίζει καίριο ρόλο στη φινλανδική οικονομία, με ποσοστό εργαζομένων το 2014 στον τομέα ΤΠΕ 6,7%, το υψηλότερο ποσοστό σε όλα τα κράτη μέλη· θεωρεί ότι οι απολύσεις στην Microsoft συνδέονται με την τάση που έχει επηρεάσει όλη τη φινλανδική βιομηχανία ηλεκτρονικών από την παρακμή της Nokia και εφεξής στη χώρα καταγωγής της, μια κατάσταση εξαιτίας της οποίας έχουν υποβληθεί τέσσερις προηγούμενες αιτήσεις· καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα εν λόγω γεγονότα συνδέονται άμεσα με τις διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης·

5.  υπενθυμίζει ότι η βιομηχανία λογισμικού έχει εξαιρετικά διεθνή χαρακτήρα και ότι ο ανταγωνισμός στον τομέα είναι παγκόσμιος, δηλαδή όλοι οι παράγοντες της αγοράς μπορούν να ανταγωνίζονται για τους ίδιους πελάτες και η θέση και το πολιτιστικό υπόβαθρο του προσωπικού έχει περιορισμένη σημασία·

6.  αναγνωρίζει ότι η παρούσα αίτηση εντάσσεται σε μια σειρά υποθέσεων που αφορούν την παρακμή της Nokia στη Φινλανδία και ότι αναμένεται να ακολουθήσουν άλλες δύο συναφείς αιτήσεις για εργαζομένους που απολύθηκαν στον τομέα των ΤΠΕ·

7.  σημειώνει ότι οι απολύσεις συγκεντρώνονται στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 Helsinki-Uusimaa (FI1B), Etelä-Suomi (FI1C) και Länsi-Suomi, (FI197) και αφορούν εργαζόμενους με μεγάλη ποικιλία ικανοτήτων, το 89% των οποίων είναι ηλικίας μεταξύ 30 και 54 ετών· ανησυχεί για την ήδη δύσκολη κατάσταση ανεργίας στην οποία έχουν περιέλθει άνθρωποι με υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων και μόρφωσης, οι οποίοι, υπό άλλες συνθήκες, θα είχαν παραδοσιακά καλές προοπτικές απασχόλησης, ειδικά γυναίκες, που δυσκολεύονται περισσότερο στην εύρεση εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ των δικαιούχων στους οποίους απευθύνεται η στήριξη από το ΕΤΠ·

8.  σημειώνει ότι μέχρι σήμερα, ο τομέας προγραμματισμού υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφών δραστηριοτήτων έχει αποτελέσει αντικείμενο δύο προηγούμενων αιτήσεων στο ΕΤΠ, οι οποίες βασίζονταν αμφότερες στο κριτήριο της παγκοσμιοποίησης του εμπορίου (EGF/2013/001 FI/Nokia και EGF/2015/005 FI/Computer Programming)·

9.  δίνει έμφαση στη σημασία του τομέα των ΤΠΕ για την απασχόληση στις περιφέρειες Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi και Länsi-Suomi, και στο δυναμικό των απολυθέντων εργαζομένων να συμβάλουν στον κλάδο, εάν λάβουν επαρκή στήριξη μέσω περαιτέρω εκπαίδευσης, κατάρτισης και σχεδίων για την απορρόφηση της επιχειρηματικότητας·

10.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι φινλανδικές αρχές άρχισαν να παρέχουν τις εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πληγέντες εργαζομένους στις 11 Σεπτεμβρίου 2015, πολύ πριν από την αίτηση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων, δεδομένου ότι οι ενέργειες αυτές είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ·

11.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό (περίπου 80%) του συνόλου της δέσμης μέτρων χρησιμοποιείται για εξειδικευμένες υπηρεσίες·

12.  σημειώνει ότι η Φινλανδία σχεδιάζει έξι ειδών μέτρα για τους απολυθέντες εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: i) μέτρα επαγγελματικής καθοδήγησης και άλλα μέτρα πλαισίωσης· ii) υπηρεσίες απασχόλησης και επιχειρήσεων· iii) επαγγελματική κατάρτιση· iv) επιδοτήσεις μισθού· iv) επιχορήγηση για τη σύσταση επιχειρήσεων· και vi) επιδόματα ταξιδιού, διανυκτέρευσης και έξοδα μετακόμισης· επισημαίνει ότι έχουν διατεθεί επαρκή κονδύλια για τον έλεγχο και την υποβολή εκθέσεων·

13.  σημειώνει ότι οι επιδοτήσεις μισθού που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 12 θα είναι μεταξύ 30 και 50% των δαπανών μισθοδοσίας του εργαζομένου και θα δοθούν για περίοδο 6 έως 24 μηνών· ζητεί από τα κράτη μέλη να είναι πολύ προσεκτικά όταν χρησιμοποιούν επιδοτήσεις μισθών ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι απολυθέντες εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της επιδότησης μισθού δεν τοποθετούνται, συνολικά ή εν μέρει, σε θέση που κατείχε προηγουμένως άλλος υπάλληλος της οικείας επιχείρησης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διαβεβαιώσεις που παρείχαν οι φινλανδικές αρχές ότι θα δείξουν τη δέουσα προσοχή·

14.  επισημαίνει επίσης ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος ανέρχονται στο 16,64% της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, αρκετά κάτω από το όριο 35% που καθορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ, και ότι οι εν λόγω ενέργειες υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

15.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, και να παράσχει σχετικές πληροφορίες, τον αντίκτυπο των μέτρων στήριξης του εισοδήματος για χρονικό διάστημα μερικών ετών, για να εξασφαλίσει ότι τα μέτρα αυτά στηρίζουν απασχόληση υψηλής ποιότητας και δεν χρησιμοποιούνται για να επιδοτήσουν βραχυπρόθεσμες, χαμηλού κόστους συμβάσεις·

16.  σημειώνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών καταρτίστηκε σε διαβούλευση με τους εκπροσώπους των στοχευόμενων δικαιούχων και τους κοινωνικούς, εθνικούς και περιφερειακούς εταίρους·

17.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων· προσδοκά ότι η προσφερόμενη κατάρτιση θα είναι προσαρμοσμένη τόσο στις ανάγκες, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των απολυθέντων εργαζομένων όσο και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον·

18.  σημειώνει ότι για την υπόθεση Microsoft προβλέπεται συνεργασία με το σχέδιο για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη 2014-2020, που είναι ένα εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη των υπηρεσιών EURES· σημειώνει ότι θα διοργανωθούν εκδηλώσεις για διεθνείς προσλήψεις σε περιφερειακό επίπεδο, σε συνεργασία με το ΕΤΠ και τις υπηρεσίες του EURES· επιδοκιμάζει τα μέτρα αυτού του είδους και το γεγονός ότι οι φινλανδικές αρχές ενθαρρύνουν τους απολυθέντες εργαζομένους να αξιοποιήσουν πλήρως το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία·

19.  σημειώνει ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου έχει δρομολογηθεί μια εθνική δέσμη μέτρων με τίτλο «Πρότυπα μεταξύ της προσλαμβάνουσας εταιρείας και της συρρικνούμενης εταιρείας»· σημειώνει ότι αυτή η δέσμη μέτρων θα παραγάγει αποτελέσματα που μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμα για την υλοποίηση των έργων στο πλαίσιο της παρούσας αίτησης ΕΤΠ· επιδοκιμάζει τις προσπάθειες των φινλανδικών αρχών να αναζητήσουν συνέργειες με άλλες δράσεις που χρηματοδοτούνται από εθνικά ή ενωσιακά κονδύλια·

20.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

21.  επισημαίνει ότι, σε προηγούμενες υποθέσεις του ΕΤΠ, η παροχή υπηρεσίας δια ζώσης επαφής με τους απολυθέντες εργαζόμενους αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιμη·

22.  επισημαίνει ότι οι φινλανδικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι οι προτεινόμενες ενέργειες δεν θα λάβουν χρηματοδοτική υποστήριξη από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα, ότι θα αποφευχθεί κάθε χρηματοδοτική επικάλυψη, και ότι ενέργειες αυτού του είδους είναι συμπληρωματικές προς εκείνες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσια συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών προκειμένου να εξασφαλίζεται η πλήρης τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών και να αποφεύγεται η επικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

23.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαβεβαίωση της Φινλανδίας ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν θα αντικαταστήσει τα μέτρα τα οποία οφείλει να λάβει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων·

24.  επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαδικασία που θέσπισε η Επιτροπή σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων· επισημαίνει τη χρονική πίεση που συνεπάγεται το νέο χρονοδιάγραμμα και τον πιθανό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα της εξέτασης των υποθέσεων·

25.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

27.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (μετά από αίτηση της Φινλανδίας – EGF/2016/001 FI/Microsoft)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2016/1857.)

(1)ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2)ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3)ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/002 SE/Ericsson
PDF 435kWORD 55k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Σουηδία – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 – C8-0355/2016 – 2016/2214(BUD))
P8_TA(2016)0367A8-0272/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0554 – C8-0355/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός για το ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0272/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζομένους που απολύονται λόγω πλεονασμού θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συντόμευση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών με τον συνυπολογισμό των αυτοαπασχολούμενων και των νέων, καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σουηδία υπέβαλε την αίτηση EGF/2016/002 SE/Ericsson για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, σε συνέχεια των απολύσεων λόγω πλεονασμού στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE Αναθ. 2 Τμήμα 26 (κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων) κυρίως στις επιπέδου NUTS 2 περιφέρειες Stockholm (SE11), Östra Mellansverige (SE12), Sydsverige (SE22) και Västsverige (SE23)· και λαμβάνοντας υπόψη ότι 918 από τους 1 556 απολυθέντες λόγω πλεονασμού εργαζόμενους που είναι επιλέξιμοι για τη συνεισφορά του ΕΤΠ αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση υποβλήθηκε με βάση τα κριτήρια παρέμβασης του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, το οποίο απαιτεί να έχουν υπάρξει τουλάχιστον 500 απολύσεις εργαζομένων λόγω πλεονασμού σε διάστημα τεσσάρων μηνών σε μια επιχείρηση σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που απολύθηκαν λόγω πλεονασμού από προμηθευτές και από παραγωγούς των επομένων σταδίων του προϊόντος και/ή των αυτοαπασχολούμενων των οποίων διεκόπη η δραστηριότητα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της στασιμότητας της ανάπτυξης και παράλληλα του σκληρότερου ανταγωνισμού με τους ασιάτες παραγωγούς, η Ericsson μειώνει διαρκώς την παραγωγή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού κατά την τελευταία διετία·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή, ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Σουηδία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 3 957 918 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους 6 596 531 EUR, ώστε να βοηθήσει 918 στοχευόμενους δικαιούχους να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας·

2.  επισημαίνει ότι η Σουηδία υπέβαλε την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 31 Μαρτίου 2016, και ότι σύμφωνα με συμπληρωματικές πληροφορίες που έδωσε η Σουηδία, η αξιολόγησή της οριστικοποιήθηκε από την Επιτροπή στις 5 Σεπτεμβρίου 2016 και κοινοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα, και συνεπώς τηρήθηκε η προθεσμία των 12 εβδομάδων από την παραλαβή της πλήρους αίτησης·

3.  επισημαίνει ότι στους κλάδους της ΤΠ και των επικοινωνιών κυριαρχούν ασιάτες κατασκευαστές οι οποίοι έχουν καταστεί προορισμός εξωτερικής ανάθεσης· επισημαίνει ότι η Ericsson μειώνει σταδιακά το προσωπικό της στη Σουηδία (από 21 178 το 2005 σε 17 858 το 2014), ενώ παράλληλα το αυξάνει κατά πολύ διεθνώς (από 56 055 το 2005 σε 118 055 το 2014)·

4.  τονίζει ότι οι πληγείσες περιφέρειες παρουσιάζουν σχετικά μεγάλο ποσοστό εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας με παρόμοιο ιστορικό που έχουν απολυθεί ταυτόχρονα λόγω πλεονασμού, και ότι το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων αυτών, ιδίως δε όσοι βρίσκονται στην Kista, την πόλη με τον υψηλότερο αριθμό απολύσεων λόγω πλεονασμού, δεν είχε τις δεξιότητες που ζητούσε η τοπική αγορά εργασίας·

5.  χαιρετίζει την απόφαση της Σουηδίας να επικεντρώσει την ενδεχόμενη βοήθεια από το ΕΤΠ στα εργοστάσια της Kista, του Katrineholm και της Kumla, που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις, προσφέροντας παράλληλα εξατομικευμένη βοήθεια σε εργαζόμενους που απολύθηκαν λόγω πλεονασμού σε άλλα εργοστάσια·

6.  υπενθυμίζει ότι οι απολύσεις λόγω πλεονασμού αφορούσαν εργαζόμενους όλων των κατηγοριών, τόσο στην παραγωγή όσο και στη διοίκηση· εκφράζει στο πλαίσιο αυτό την ανησυχία του για το γεγονός ότι ορισμένοι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μια αγορά εργασίας με σχετικά χαμηλή ζήτηση για παραδοσιακή μεταποίηση· αναγνωρίζει ότι προσφέρονται ευκαιρίες για τους εν λόγω εργαζομένους στον κλάδο των υπηρεσιών στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, πράγμα που θα απαιτήσει σημαντικές προσπάθειες επανακατάρτισης·

7.  αναγνωρίζει την εκτίμηση του Arbetsförmedling (Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού της Σουηδίας) ότι στους βιομηχανικούς εργάτες προσφέρονται δυνατότητες σε κλάδους υπηρεσιών του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, αρκεί να τους προσφερθεί σοβαρή επανακατάρτιση·

8.  αναγνωρίζει ότι οι περισσότεροι από τους πιο υψηλόβαθμους εργαζόμενους είναι μηχανικοί, μερικοί από τους οποίους δε ειδικευμένοι σε πολύ συγκεκριμένους τομείς που διαθέτει μόνο η Ericsson, αλλά χαιρετίζει την πεποίθηση του σουηδικού οργανισμού απασχόλησης εργατικού δυναμικού ότι με μια εξατομικευμένη δέσμη προγραμμάτων κατάρτισης και καθοδήγησης θα μπορέσουν οι περισσότεροι από τους απολυθέντες λόγω πλεονασμού εργαζόμενοι να βρουν νέες θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητας·

9.  επισημαίνει ότι οι συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ εξατομικευμένες υπηρεσίες για απολυθέντες λόγω πλεονασμού εργαζόμενους περιλαμβάνουν: παροχή συμβουλών και επαγγελματικό προσανατολισμό· προστατευόμενη και υποστηριζόμενη απασχόληση και μέτρα αποκατάστασης· εκπαίδευση και κατάρτιση· και επίδομα αναζήτησης εργασίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μεγάλη έμφαση που θα δοθεί στους συμμετέχοντες ηλικίας 50 ετών και άνω κατά την παροχή καθοδήγησης μέσω κινήτρων και τον προγραμματισμό σταδιοδρομίας·

10.  επισημαίνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος ανέρχονται στο 33,92% της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, κοντά στο μέγιστο ποσοστό 35% που καθορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ, και ότι οι ενέργειες αυτές υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης· θεωρεί το σχετικά υψηλό αυτό ποσοστό δικαιολογημένο, δεδομένων της μεγάλης αναλογίας των ενδιαφερόμενων εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και της παροχής εξατομικευμένης στήριξης στους συμμετέχοντες με μαθησιακές δυσκολίες·

11.  επισημαίνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί σε διαβούλευση με τους στοχευόμενους δικαιούχους και τους εκπροσώπους τους καθώς και με τους τοπικούς δημόσιους φορείς, και με συνεκτίμηση του γεγονότος ότι το 22% των εργαζομένων είναι γυναίκες και το 78% άνδρες·

12.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το ΕΤΠ θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

13.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εργαζόμενου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στις ανάγκες των απολυθέντων λόγω πλεονασμού εργαζομένων αλλά και στο τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον·

14.  χαιρετίζει τη διαβεβαίωση των σουηδικών αρχών ότι θα αναληφθούν ιδιαίτερες προσπάθειες για την υπέρβαση των παραδοσιακών φραγμών λόγω φύλου, μεταξύ άλλων με την ενθάρρυνση των αρρένων δικαιούχων να εργαστούν στον τομέα της περίθαλψης, καθώς και τη συμβολή που θα έχουν τα μέτρα στην επίτευξη των 16 στόχων της Σουηδίας για την ποιότητα του περιβάλλοντος·

15.  ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίζει αναλυτικότερα, στις μελλοντικές προτάσεις της, τους τομείς στους οποίους είναι πιθανό να βρουν απασχόληση οι εργαζόμενοι καθώς και αν η κατάρτιση που προσφέρεται είναι ευθυγραμμισμένη με τις μελλοντικές οικονομικές προοπτικές και ανάγκες της αγοράς εργασίας στις περιφέρειες όπου έγιναν οι απολύσεις·

16.  επισημαίνει ότι οι σουηδικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει πως οι προτεινόμενες ενέργειες δεν θα λάβουν χρηματοδοτική υποστήριξη από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα, ότι θα αποφευχθεί κάθε χρηματοδοτική επικάλυψη, και ότι οι ενέργειες αυτές είναι συμπληρωματικές προς εκείνες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή, να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών και να αποφευχθεί η επικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

17.  επισημαίνει ότι ο τομέας της κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και οπτικών προϊόντων έχει αποτελέσει αντικείμενο άλλων 14 αιτήσεων για χρήση του ΕΤΠ, από τις οποίες οι 11 επικαλούνταν την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και οι τρεις την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση·

18.  επαναλαμβάνει ότι η βοήθεια από το ΕΤΠ δεν πρέπει να υποκαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

19.  επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαδικασία που θέσπισε η Επιτροπή σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων· επισημαίνει τη χρονική πίεση που συνεπάγεται το νέο χρονοδιάγραμμα και τον πιθανό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα της εξέτασης των υποθέσεων·

20.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

21.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (έπειτα από αίτηση της Σουηδίας – EGF/2016/002 SE/Ericsson)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2016/1858.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


Νομική συνδρομή για υπόπτους ή κατηγορουμένους, καθώς και σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ***I
PDF 389kWORD 44k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προσωρινή νομική συνδρομή για υπόπτους ή κατηγορουμένους που στερούνται της ελευθερίας τους και τη νομική συνδρομή σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (COM(2013)0824 – C7-0429/2013 – 2013/0409(COD))
P8_TA(2016)0368A8-0165/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0824),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 82 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0429/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Μαρτίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 30ής Ιουνίου 2016, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0165/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Οκτωβρίου 2016 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δικαστική αρωγή για υπόπτους και κατηγορουμένους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για καταζητουμένους σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2016/1919.)

(1) ΕΕ C 226 της 16.7.2014, σ. 63.


Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία ***I
PDF 391kWORD 47k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου σχετικά με το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))
P8_TA(2016)0369A8-0267/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0001),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0014/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 30ής Ιουνίου 2016, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνώμη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0267/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(1)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Οκτωβρίου 2016 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2016/2134.)

(1) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 27 Οκτωβρίου 2015 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0368).


Συμφωνία Ευρωπόλ-Κίνας περί στρατηγικής συνεργασίας *
PDF 383kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2016 για το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) της συμφωνίας για τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ευρωπόλ (08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))
P8_TA(2016)0370A8-0265/2016

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (08364/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0217/2016),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)(1), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/934/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής που διέπουν τις σχέσεις της Ευρωπόλ με τους εταίρους της, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διαβαθμισμένων πληροφοριών(2), και ιδίως τα άρθρα 5 και 6,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/935/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τον καθορισμό του καταλόγου τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0265/2016),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, μετά την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού για την Ευρωπόλ(4), τις διατάξεις που περιέχονται στη συμφωνία συνεργασίας· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής και, αν κριθεί αναγκαίο, να υποβάλει σύσταση εξουσιοδότησης για την έναρξη της διεθνούς επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπόλ.

(1) ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37.
(2) ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 6.
(3) ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 12.
(4) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και την κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).


Το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020
PDF 536kWORD 66k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020 (2016/2053(INI))
P8_TA(2016)0371A8-0263/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (Συμφωνία του Κοτονού), καθώς και τις αναθεωρήσεις της που πραγματοποιήθηκαν το 2005 και το 2010(1),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Georgetown του 1975 με την οποία συστάθηκε η ομάδα ΑΚΕ, καθώς επίσης και την αναθεώρησή της το 1992(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Οκτωβρίου 2003 με τίτλο «Προς την πλήρη ένταξη της συνεργασίας με τις χώρες ΑΚΕ στον προϋπολογισμό ΕΕ» (COM(2003)0590),

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 6ης Οκτωβρίου 2015 με τίτλο «Προς μια νέα εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού μετά το 2020» (JOIN(2015)0033),

–  έχοντας υπόψη προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις σχέσεις ΑΚΕ-ΕΕ, ιδίως το ψήφισμα της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ(3), το ψήφισμα της 13ης Ιουνίου 2013(4) σχετικά με τη δεύτερη τροποποίηση της Συμφωνίας του Κοτονού της 23ης Ιουνίου 2000, το ψήφισμα της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τον αντίκτυπο των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης στην ανάπτυξη(5) και το ψήφισμα της 1ης Απριλίου 2004 σχετικά με την εγγραφή στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης(6),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, ιδίως το ψήφισμα της 9ης Δεκεμβρίου 2015 με τίτλο «Σαράντα χρόνια εταιρικής σχέσης: αξιολόγηση του αντικτύπου στο εμπόριο και την ανάπτυξη των χωρών ΑΚΕ και προοπτικές για διαρκείς σχέσεις μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»(7),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 9ης Δεκεμβρίου 2015 των συμπροέδρων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ(8),

–  έχοντας υπόψη την παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, η οποία πρόκειται να υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 28ης και 29ης Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 21ης Μαρτίου 2012, με θέμα «Προς μια ανανεωμένη αναπτυξιακή εταιρική σχέση ΕΕ-Ειρηνικού» (JOIN(2012)0006),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της 26ης Ιουνίου 2012 με τίτλο «Κοινή στρατηγική εταιρικής σχέσης ΕΕ-Καραϊβικής» (JOIN(2012)0018),

–  έχοντας υπόψη την κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ που εγκρίθηκε από τους αφρικανούς και τους ευρωπαίους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων κατά τη σύνοδο κορυφής της Λισαβόνας στις 9 Δεκεμβρίου 2007(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τον ρόλο των τοπικών αρχών στις αναπτυσσόμενες χώρες για τη συνεργασία για την ανάπτυξη(10),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΑΚΕ-ΕΕ της 20ής Ιουνίου 2014 σχετικά με το θεματολόγιο της περιόδου μετά το 2015(11),

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη του Sipopo της 7ης συνόδου κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των χωρών AKE που πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2012 και είχε τίτλο «The Future of the ACP Group in a Changing World: Challenges and Opportunities» (Το μέλλον της Ομάδας ΑΚΕ σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο: Προκλήσεις και ευκαιρίες)(12),

–  έχοντας υπόψη την τρίτη διεθνή διάσκεψη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 16 Ιουλίου 2015 και το πρόγραμμα δράσης της Αντίς Αμπέμπα, το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 27 Ιουλίου 2015(13),

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το τελικό κείμενο που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 με τίτλο «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Μετασχηματισμός του κόσμου μας: η ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη)(14),

–  έχοντας υπόψη την 41η σύνοδο του Κοινού Συμβουλίου ΑΚΕ-ΕΕ, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ντακάρ (Σενεγάλη) στις 28 και 29 Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την 8η διάσκεψη κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των χωρών ΑΚΕ στο Πορτ Μόρεσμπι στην Παπουασία-Νέα Γουινέα την 31η Μαΐου 2016 και την 1η Ιουνίου 2016, στην οποία εγκρίθηκε το ανακοινωθέν του Waigani για τις μελλοντικές προοπτικές της ομάδας κρατών ΑΚΕ, και έχοντας υπόψη τη δήλωση του Πορτ Μόρεσμπι, με την οποία έγινε δεκτή η τελική έκθεση της ομάδας προσωπικοτήτων σχετικά με το μέλλον της ομάδας κρατών ΑΚΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0263/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύς και το κεκτημένο της Συμφωνίας του Κοτονού βασίζεται σε μια σειρά από μοναδικά χαρακτηριστικά: το κείμενο είναι νομικά δεσμευτικό, διαθέτει απαράβλητη αριθμητική ισχύ 79+28 κρατών μελών, είναι ολοκληρωμένο μέσω των τριών πυλώνων της αναπτυξιακής συνεργασίας, της πολιτικής συνεργασίας και της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας, διαθέτει κοινό θεσμικό πλαίσιο και μεγάλο προϋπολογισμό μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρωταρχικός στόχος της Συμφωνίας του Κοτονού: «του περιορισμού και, τελικά, της εξάλειψης της ένδειας, σύμφωνα με τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης και της βαθμιαίας ενσωμάτωσης των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία» διατυπώνεται ρητώς στο άρθρο 1 της εν λόγω συμφωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση βασίζεται σε μια σειρά βασικών αξιών και αρχών, στις οποίες περιλαμβάνεται ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, η δημοκρατία με βάση το κράτος δικαίου και η διαφανής και υπόλογη διακυβέρνηση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 80% των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου (ΛΑΧ) ευρίσκονται σε περιφέρειες ΑΚΕ, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εταιρική σχέση ΕΕ-ΑΚΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επήλθαν αλλαγές στο πολιτικό και οικονομικό σκηνικό των χωρών της ομάδας ΑΚΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την υπογραφή της Συμφωνίας του Κοτονού·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ θα πρέπει να βασιστεί σε μια νέα ανάλυση των μελλοντικών δυνατοτήτων και των εμποδίων για τη συνεργασία ΕΕ-ΑΚΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αριθμητική ισχύς των κρατών μελών της ομάδας ΑΚΕ και της ΕΕ δεν έχει μετουσιωθεί επαρκώς σε κοινή δράση στα παγκόσμια φόρουμ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην πρόοδο επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ)·

H.  λαμβάνοντας εξάλλου υπόψη ότι τα αποτελέσματα όσον αφορά τους στόχους της εξάλειψης της φτώχειας και της ενσωμάτωσης των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία υπήρξαν μέχρι σήμερα ανεπαρκή, δεδομένου ότι τα μισά κράτη μέλη της ομάδας ΑΚΕ εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και ότι τα κράτη μέλη της ΑΚΕ αντιστοιχούν όλα μαζί σε λιγότερο από 5% του παγκόσμιου εμπορίου και περίπου 2% του παγκόσμιου ΑΕΠ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές σχέσεις συνιστούν τον δεύτερο πυλώνα της Συμφωνίας του Κοτονού και ότι οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης συγκαταλέγονται στα μέσα αυτής της συμφωνίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) προσδιορίζονται στο άρθρο 36 της Συμφωνίας του Κοτονού ως αναπτυξιακά μέσα «με στόχο να ενισχύσουν την ομαλή και σταδιακή ενσωμάτωση των κρατών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία, ιδιαίτερα αξιοποιώντας πλήρως την περιφερειακή ολοκλήρωση και το εμπόριο Νότου-Νότου»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμπερίληψη των ΣΟΕΣ στη συμφωνία του Κοτονού προάγει τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συμφωνία του Κοτονού συνεκτιμάται η αυξανόμενη σημασία της περιφερειακής ολοκλήρωσης για τις χώρες ΑΚΕ και για τη συνεργασία ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και ο ρόλος της στην ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας, στην προώθηση της ανάπτυξης και στην αντιμετώπιση των διασυνοριακών προκλήσεων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία του Κοτονού καλύπτει νέες παγκόσμιες προκλήσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τη μετανάστευση, την ειρήνη και την ασφάλεια (όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του εξτρεμισμού και της διεθνούς εγκληματικότητας), αλλά έχει αποδώσει λίγα απτά αποτελέσματα σε αυτούς τους τομείς·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεδριάσεις των κοινών θεσμικών οργάνων ΑΚΕ-ΕΕ, και ιδίως του Κοινού Συμβουλίου Υπουργών, έχουν αποδώσει ελάχιστα απτά αποτελέσματα και έχουν μικρή και χαμηλού επιπέδου συμμετοχή·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ χρηματοδοτεί περίπου το 50% των δαπανών της γραμματείας ΑΚΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη ΑΚΕ δεν καταβάλλουν την πλήρη συνεισφορά τους ως μέλη·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτικός διάλογος για εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα, όπως αναφέρεται στα άρθρα 8 και 96 της Συμφωνίας του Κοτονού, αποτελεί ένα απτό και νομικό μέσο για την περιφρούρηση των κοινών αξιών της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ και την προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στοιχεία που έχουν θεμελιώδη σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σαφής ανάγκη να εξασφαλιστεί η διατήρηση του όρου σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενισχυθεί ο πολιτικός διάλογος στη νέα συμφωνία·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την αναγνωρισμένη σημασία των εθνικών κοινοβουλίων, των τοπικών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα, η συμμετοχή τους στον πολιτικό διάλογο είναι μάλλον περιορισμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έγινε επίκληση του άρθρου 96, αυτός καθεαυτός ο ρόλος της ομάδας ΑΚΕ ήταν περιορισμένος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτικός διάλογος και κυρίως το άρθρο 96 χρησιμοποιήθηκαν τις περισσότερες φορές σε προχωρημένο στάδιο των πολιτικών κρίσεων και όχι προληπτικά·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τη σαφή αναγνώριση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων, των τοπικών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα στη Συμφωνία του Κοτονού, μετά την αναθεώρησή της το 2010, η συμμετοχή τους στις διαβουλεύσεις για τις πολιτικές και τις δραστηριότητες ΑΚΕ-ΕΕ είναι περιορισμένη·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αντιμετωπίζουν ολοένα και πιο περιοριστική νομοθεσία και άλλα εμπόδια που περιορίζουν τις δραστηριότητές τους και τον χώρο τους·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία στις περιφέρειες ΑΚΕ υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ) που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και των οποίων οι ιδιαίτερες σχέσεις με την ΕΕ δείχνουν ότι πρέπει να εγκαταλειφθεί η παραδοσιακή προσέγγιση της αναπτυξιακής βοήθειας προκειμένου να ληφθεί καλύτερα υπόψη η συμμετοχή τους ως μέλη στην ευρωπαϊκή οικογένεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΥΧΕ, μολονότι υπάγονται σε ειδικό καθεστώς, εξακολουθούν να επωφελούνται από το 11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης κατά τον ίδιο τρόπο όπως και οι χώρες ΑΚΕ·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΤΑ χρηματοδοτείται από άμεσες συνεισφορές των κρατών μελών της ΕΕ και δεν υπόκειται στους τυπικούς δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει καμία εξουσία στον προϋπολογισμό του ΕΤΑ πέρα από τη χορήγηση απαλλαγής για εκταμιεύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ούτε διαθέτει επίσημα δικαίωμα ελέγχου επί του προγραμματισμού του ΕΤΑ·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο του 11ου ΕΤΑ, περίπου 900 εκατομμύρια EUR προορίζονται για το μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική και περίπου 1,4 δισεκατομμύρια EUR από το αποθεματικό του ΕΤΑ θα χρησιμοποιηθούν για το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρησιμοποίηση εθνικών πόρων από τις χώρες ΑΚΕ, σε συνδυασμό με τα εμβάσματα που προέρχονται από κοινότητες της διασποράς, μπορούν να αποτελέσουν βασική πηγή χρηματοδότησης της ανάπτυξης·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό θα επέτρεπε τον δημοκρατικό έλεγχο, θα ενίσχυε την προβολή και θα αύξανε τη διαφάνεια στη χρήση των αναπτυξιακών κεφαλαίων της ΕΕ· λαμβάνοντας εξάλλου υπόψη ότι ο πολυετής χαρακτήρας του προγραμματισμού του ΕΤΑ επιτρέπει την προβλεψιμότητα των πόρων και ότι η εγγραφή στον προϋπολογισμό θα μπορούσε να επιφέρει μείωση των αναπτυξιακών κεφαλαίων για τις χώρες ΑΚΕ προς όφελος άλλων προτεραιοτήτων εξωτερικής πολιτικής και θα μπορούσε να ιδωθεί ως αποδυνάμωση της προνομιακής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό θα μπορούσε επίσης να θέσει σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση του μέσου στήριξης της ειρήνης στην Αφρική και άλλων σημαντικών πρωτοβουλιών, όπως το καταπιστευματικό ταμείο για την Αφρική, εκτός εάν δημιουργηθεί ένα ειδικό μέσο για τη χρηματοδότηση των δαπανών ασφαλείας που συνδέονται με την αναπτυξιακή συνεργασία·

1.  επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία ΑΚΕ-ΕΕ αποτελεί πολύτιμο και μοναδικό επίτευγμα που τα τελευταία 40 χρόνια έχει ενισχύσει τόσο τους δεσμούς μεταξύ των λαών και των χωρών ΑΚΕ και των χωρών της ΕΕ όσο και τους δεσμούς των κοινοβουλίων τους· υπογραμμίζει –δεδομένης της αποδεδειγμένης δέσμευσης των χωρών ΑΚΕ να αναλάβουν κοινή δράση ως ομάδα– ότι, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας και για να προσαρμοστεί η συνεργασία στις νέες προκλήσεις, πρέπει να εγκριθεί μια νέα δομή η οποία θα διατηρήσει τα στοιχεία του κεκτημένου ΑΚΕ-ΕΕ που έχουν καθολικό χαρακτήρα, όπως η προσήλωση στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη χρηστή διακυβέρνηση και στη δημοκρατία, ο στόχος του κράτους δικαίου και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ένα κοινό πλαίσιο, ενώ οι βασικές εργασίες πρέπει να επιτελεσθούν σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, δηλαδή στο πλαίσιο περιφερειακών συμφωνιών που θα είναι προσαρμοσμένες στις ειδικές περιφερειακές ανάγκες και στα αμοιβαία συμφέροντα μεταξύ της ΕΕ και της αντίστοιχης περιφέρειας·

2.  τονίζει ότι τόσο το κοινό πλαίσιο όσο και οι περιφερειακές συμφωνίες θα πρέπει να έχουν νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα· υπογραμμίζει ότι, για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα, για να μειωθούν οι επικαλύψεις και για να αποφευχθούν τα αλληλεπικαλυπτόμενα πλαίσια πολιτικής, οι περιφερειακές συμφωνίες με την Αφρική, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό θα πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιον τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις υφιστάμενες περιφερειακές και υποπεριφερειακές οργανώσεις, π.χ. την Αφρικανική Ένωση, τις περιφερειακές οικονομικές κοινότητες, τις περιφερειακές στρατηγικές ή τις περιφερειακές συμφωνίες, όπως τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ), και θα πρέπει να προβλέπουν τη συμμετοχή και άλλων χωρών, όπως π.χ. των χωρών της βόρειας Αφρικής, ή τη δημιουργία ομάδων ανάλογα με τα ειδικά συμφέροντα και τις ειδικές ανάγκες (π.χ. κατάσταση της ανάπτυξης, όπως στην περίπτωση των ΛΑΧ, ή γεωγραφικές ιδιομορφίες, όπως στην περίπτωση των μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών)·

Στόχοι, αρχές και όροι συνεργασίας

3.  ζητεί να τεθούν στο επίκεντρο της νέας συμφωνίας η ατζέντα του 2030 και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και να δημιουργηθούν ισχυροί μηχανισμοί παρακολούθησης για να διασφαλιστεί ότι η υλοποίηση της συμφωνίας συμβάλλει στην υλοποίηση και προώθηση των ΣΒΑ·

4.  ζητεί τη θέσπιση μηχανισμού παρακολούθησης, λογοδοσίας και αξιολόγησης από ομοτίμους ΑΚΕ-ΕΕ, προκειμένου να ελέγχεται τακτικά η εφαρμογή των ΣΒΑ στα κράτη μέλη, στον οποίον θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των χωρών ΑΚΕ και ΕΕ που προέρχονται όχι μόνο από κεντρικά κυβερνητικά όργανα αλλά και από τα κοινοβούλια, τοπικές και περιφερειακές αρχές, την κοινωνία των πολιτών και επιστημονικές κοινότητες, και στο πλαίσιο του οποίου θα διατυπώνονται, σε ετήσια βάση, συμπεράσματα και συστάσεις για τις εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες διαδικασίες αξιολόγησης και την παρακολούθηση των στόχων·

5.  τονίζει επιπλέον ότι οι πολιτικές βασιζόμενες στην επιστημονική γνώση θα πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη κατά τον προγραμματισμό, την έγκριση και την εφαρμογή των δημόσιων τομεακών πολιτικών που προβλέπονται στη μελλοντική συμφωνία·

6.  ζητεί η καταπολέμηση της φτώχειας και η εξάλειψή της σε βάθος χρόνου, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων, καθώς και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης να εξακολουθήσουν να αποτελούν πρωταρχικό στόχο της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΕ· επιμένει ωστόσο ότι η νέα συμφωνία πρέπει να συνιστά πρωτίστως πολιτικό έργο βασιζόμενο στην αρχή της κυριότητας και ότι θα πρέπει να είναι σαφώς απαλλαγμένη από μία λογική σχέσης μεταξύ δωρητή και αποδέκτη· θεωρεί ότι η συνεργασία θα πρέπει να αναπτυχθεί σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος στους οποίους μπορούν να αναμένονται κοινά οφέλη, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο αλλά και όσον αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση και τη δημοκρατία, ζητήματα που αφορούν τη μετανάστευση, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και άλλους τομείς που συνδέονται με την ευημερία των πολιτών τόσο των χωρών ΑΚΕ όσο και της ΕΕ·

7.  επαναλαμβάνει ότι η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) αποτελεί καίριο στοιχείο για την επίτευξη της νέας ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη· θεωρεί ότι ο περιεκτικός χαρακτήρας της Συμφωνίας του Κοτονού προωθεί τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και θα πρέπει επομένως να διαφυλαχθεί σε μια νέα συμφωνία· επισημαίνει την ανάγκη να διατηρηθούν ειδικές διατάξεις σχετικά με τη ΣΑΠ και να ενισχυθεί ο διάλογος για σχετικά ζητήματα στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας· υπενθυμίζει την πρότασή του για θεσμοθέτηση μόνιμων συνεισηγητών για τη ΣΑΠ στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης·

8.  πιστεύει ότι η τήρηση των διεθνώς συμφωνημένων αρχών για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας είναι καίριας σημασίας για την υλοποίηση της ατζέντας για το 2030 και θεωρεί ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί σχετική αναφορά σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία·

9.  ζητεί όπως τα ουσιαστικά στοιχεία της Συμφωνίας του Κοτονού σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου συνεχίσουν να αποτελούν το αξιακό θεμέλιο μιας νέας συμφωνίας· ζητεί να προστεθεί η χρηστή διακυβέρνηση ως ουσιαστικό στοιχείο έτσι ώστε να εκπληρωθεί ο νέος ΣΒΑ 16 που έχει ως στόχο την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και τα αποτελεσματικά θεσμικά όργανα· επαναλαμβάνει τη σημασία να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το άρθρο 9 της Συμφωνίας του Κοτονού·

10.  τονίζει ότι ο πολιτικός διάλογος αποτελεί θεμελιώδες μέρος της Συμφωνίας του Κοτονού και ότι τα άρθρα 8 και 96 αποτελούν απτά και νομικά μέσα για την περιφρούρηση των ουσιαστικών στοιχείων των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ, μολονότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πάντοτε αποτελεσματικά στο παρελθόν· ζητεί να παραμείνει ο πολιτικός διάλογος κεντρικός και νομικός πυλώνας στο βασικό πλαίσιο και στο περιφερειακό επίπεδο της νέας συμφωνίας· ζητεί να χρησιμοποιείται ο πολιτικός διάλογος περισσότερο αποτελεσματικά και συστηματικά, καθώς επίσης και προληπτικά, προκειμένου να αποτρέπονται πολιτικές κρίσεις·

11.  υπενθυμίζει ότι η Συμφωνία του Κοτονού προβλέπει στο άρθρο 97 την καθιέρωση διαδικασίας διαβουλεύσεων και την έγκριση κατάλληλων μέτρων σε σοβαρές περιπτώσεις διαφθοράς· λυπάται που μέχρι στιγμής έχει γίνει επίκληση του εν λόγω άρθρου σε μία μόνο περίπτωση· ζητεί την ενίσχυση της διαδικασίας αυτής στη μελλοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ ώστε να καταστεί πραγματικά λειτουργική·

12.  υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι ο πολιτικός διάλογος αποτελεί πολύτιμη βάση για τη βελτίωση της κατάστασης των πολιτών στις χώρες εταίρους· εκφράζει τη λύπη του για τη μέχρι σήμερα ανεπαρκή χρήση αυτού του μέσου και τη μικρή αποτελεσματικότητά του· ζητεί επομένως να βελτιωθεί η παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των άλλων ουσιαστικών και θεμελιωδών στοιχείων της συμφωνίας, επιμένει ώστε η εν λόγω παρακολούθηση να διεξάγεται χωρίς αποκλεισμούς και να είναι συμμετοχική καθώς και να εκπονούνται από όλα τα κράτη μέλη ΑΚΕ-ΕΕ τακτικές διετείς ή πολυετείς αξιολογήσεις και κοινές εκθέσεις σχετικά με την τήρηση αυτών των στοιχείων, προκειμένου να κατονομάζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις, να ασκείται κριτική και να εκφράζονται έπαινοι· ζητεί να παρουσιάζονται τα πορίσματα των εν λόγω εκθέσεων στις γενικές συνεδριάσεις ΑΚΕ-ΕΕ και να χρησιμοποιούνται ως βάση πολιτικού διαλόγου καθώς και να λαμβάνονται υπόψη στις εθνικές, περιφερειακές και διεθνείς διαδικασίες παρακολούθησης της εφαρμογής όσον αφορά τους ΣΒΑ·

13.  ζητεί να αυξηθεί η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, των περιφερειακών και των τοπικών αρχών, τόσο στις χώρες ΑΚΕ όσο και στα κράτη μέλη της ΕΕ, σε όλα τα στάδια των πολιτικών και των δραστηριοτήτων ΑΚΕ-ΕΕ, από τον μελλοντικό σχεδιασμό και προγραμματισμό μέχρι την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση, κυρίως υπό το πρίσμα της αρχής της επικουρικότητας·

14.  προτρέπει όλα τα μέρη της νέας συμφωνίας να δεσμευτούν υπέρ της ενίσχυσης της αυτονομίας και των ικανοτήτων των τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων, έτσι ώστε αυτές να είναι σε θέση να εκπληρώνουν αποτελεσματικά τις αποστολές τους, και να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των χωρών ΑΚΕ·

15.  ζητεί να αυξηθεί αφενός η συμμετοχή στον πολιτικό διάλογο, στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση και, αφετέρου, η στήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων από την κοινωνία των πολιτών, ιδίως για τις τοπικές ομάδες που θίγονται άμεσα από τις πολιτικές· υπογραμμίζει εν προκειμένω τον κίνδυνο συρρίκνωσης του πεδίου δράσης για την κοινωνία των πολιτών σε ορισμένες χώρες, καθώς επίσης και την ανάγκη να διασφαλισθεί η συμμετοχή ομάδων, όπως οι μειονότητες, οι νέοι και οι γυναίκες, οι οποίες αδυνατούν να οργανώσουν τα συμφέροντά τους ή που, παρά το γεγονός ότι υπηρετείται ένα θεμιτό δημοκρατικό συμφέρον, δεν αναγνωρίζονται από την κυβέρνησή τους·

16.  θεωρεί ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία και μπορεί να συμβάλει στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις υλοποιούνται με σεβασμό προς τους πολίτες, την παραδοσιακή ιδιοκτησία ή χρήση και το περιβάλλον, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί επομένως τη στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), υπό τον όρο ότι οι επενδύσεις είναι εναρμονισμένες με το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους κανόνες κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστασίας· υπογραμμίζει ότι η προτεραιότητα της νέας εταιρικής σχέσης θα πρέπει να δοθεί στους τοπικούς παραγωγούς και τους γεωργούς μικρής κλίμακας και στην εξασφάλιση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις· ζητεί επομένως να εισακουστούν οι απόψεις των τοπικών και των εθνικών ιδιωτικών τομέων κατά τη διαδικασία χάραξης πολιτικής, καθώς και στα στάδια προγραμματισμού και υλοποίησης·

Μελλοντικά θεσμικά όργανα ΑΚΕ-ΕΕ

17.  ζητεί να συμπεριλαμβάνονται στις συνεδριάσεις του Κοινού Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ επίκαιρες και επείγουσες πολιτικές συζητήσεις, περιλαμβανομένων και ευαίσθητων ζητημάτων, με σκοπό την έγκριση κοινών συμπερασμάτων για τα ζητήματα αυτά· ζητεί από τους αρμόδιους υπουργούς των κρατών μελών ΑΚΕ και ΕΕ να βελτιώσουν τη συμμετοχή τους στο επίπεδο των υπουργών, ώστε να λάβουν οι συνεδριάσεις την αναγκαία πολιτική νομιμοποίηση και να δοθεί η απαιτούμενη προβολή στην αρχή της εταιρικής σχέσης·

18.  ζητεί να συμπεριληφθεί στη νέα συμφωνία συνεργασίας μια ισχυρή κοινοβουλευτική διάσταση μέσω μιας Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης που θα προβλέπει έναν δημοκρατικό και ολοκληρωμένο κοινοβουλευτικό διάλογο ο οποίος θα περιλαμβάνει και ευαίσθητα ζητήματα, θα προωθεί κοινά (περιφερειακά) πολιτικά έργα, θα παρέχει στα έργα δημοκρατική στήριξη, μέσω της συμμετοχής πολλών ενδιαφερόμενων φορέων, θα ελέγχει το έργο των εκτελεστικών οργανισμών καθώς και την αναπτυξιακή συνεργασία, θα προωθεί τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στη δημιουργία μιας νέας ισότιμης εταιρικής σχέσης συνεργασίας· υπογραμμίζει τη σημασία της έγκαιρης συμμετοχής της ΚΣΙΕ σε όλες τις σχετικές συζητήσεις όσον αφορά την εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ μετά το-2020·

19.  πιστεύει ακράδαντα ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης θα πρέπει να διασφαλίζει την επαρκή δημοκρατική και αναλογική εκπροσώπηση όλων των πολιτικών δυνάμεων στις συζητήσεις της· καλεί κατά συνέπεια τις εθνικές αντιπροσωπείες των χωρών που συμμετέχουν στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης να συμπεριλάβουν στους κόλπους τους αντιπροσώπους από όλο το εθνικό πολιτικό τους φάσμα και να διασφαλίσουν επίσης την παρουσία αντιπροσώπων από τον χώρο της αντιπολίτευσης·

20.  θεωρεί ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης πρέπει να εναρμονιστεί με τη νέα περιφερειακή δομή, εστιάζοντας έτσι το έργο που αναπτύσσει στα περιφερειακά φόρουμ σε ζητήματα περιφερειακής σημασίας, ενθαρρύνοντας ενεργά τη συμμετοχή των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων και οργανώνοντας παράλληλα τακτικές, αλλά λιγότερο συχνές, κοινές συνεδριάσεις ΑΚΕ-ΕΕ· ζητεί να περιληφθούν στις συνόδους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης και θεματικές τοπικές συνεδριάσεις με την κοινωνία των πολιτών, τις τοπικές αρχές και τον ιδιωτικό τομέα ώστε να αναπτυχθούν και να διευρυνθούν περαιτέρω οι συζητήσεις σχετικά με θέματα που συνδέονται με την ατζέντα της ΚΣΙΕ·

21.  καλεί το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης να αναπτύξει έναν πιο στρατηγικό προσανατολισμό του προγράμματος εργασίας της Συνέλευσης· ζητεί οι μελλοντικές εκθέσεις των επιτροπών της ΚΣΙΕ να παρουσιάζουν μια σαφή σύνδεση με τους 17 ΣΒΑ, ώστε να επιτρέπουν τη συνεχή παρακολούθηση καθενός από αυτούς τους στόχους· ζητεί την εναρμόνιση των κοινών ψηφισμάτων που εγκρίνονται στο γενικό φόρουμ ΑΚΕ-ΕΕ και αφορούν επείγοντα διεθνή θέματα, καθυστερήσεις θεμάτων που σχετίζονται με τους ΣΒΑ και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την εναρμόνιση των ψηφισμάτων που εγκρίνονται σε περιφερειακές ή άλλες αντίστοιχες συνεδριάσεις και αφορούν επίκαιρα θέματα και ζητήματα που είναι επείγοντα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μια περιφέρεια ή μια συγκεκριμένη ομάδα· σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζει στην ΑΕ/ΥΕ ότι η παρουσία του Συμβουλίου σε υπουργικό επίπεδο στις συνόδους της ΚΣΙΕ έχει πολιτική σημασία· ζητεί να καλούνται οι συμπρόεδροι της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ στις συνεδριάσεις του Κοινού Συμβουλίου, για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική και αμοιβαία ροή πληροφοριών και να βελτιωθεί η θεσμική συνεργασία·

22.  ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να βελτιωθεί ο έλεγχος του αναπτυξιακού προγραμματισμού, έχοντας υπόψη τις αρχές αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης, από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης καθώς και η συνέχεια που δίδεται σε αυτόν τον έλεγχο· καλεί την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις αφενός να προωθήσουν τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, των τοπικών αρχών, των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα και των κοινοτήτων της διασποράς σε όλα τα διαφορετικά στάδια ελέγχου του αναπτυξιακού προγραμματισμού και, αφετέρου, να παράσχουν εγκαίρως και με διαφάνεια όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες στα εθνικά κοινοβούλια με στόχο να τους παράσχουν στήριξη κατά την άσκηση του δημοκρατικού τους ελέγχου·

23.  θεωρεί ότι στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες συνεργασίας και με άλλους εταίρους σε παγκόσμιο επίπεδο (όπως η Αφρικανική Ένωση ή τα Ηνωμένα Έθνη), καθώς και με άλλες διεθνείς δυνάμεις, στο μέτρο του δυνατού, και προσπάθειες ενίσχυσης του συντονισμού και της συνεργασίας, χωρίς αλληλεπικάλυψη εργασιών ή αποστολών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις των πολέμων, των εσωτερικών συγκρούσεων, της ανασφάλειας, της ευπάθειας και της δημοκρατικής μετάβασης·

Μελλοντική χρηματοδότηση

24.  εκφράζει την πεποίθηση ότι η ταυτόχρονη λήξη της συμφωνίας του Κοτονού και του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) της Ένωσης δίνει την ευκαιρία για οριστική απόφαση σχετικά με την εγγραφή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης στον προϋπολογισμό, προκειμένου να βελτιωθούν η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα, ο δημοκρατικός έλεγχος, η λογοδοσία, η προβολή και η συνοχή της αναπτυξιακής χρηματοδότησης της ΕΕ· τονίζει ωστόσο ότι η εν λόγω εγγραφή στον προϋπολογισμό θα πρέπει να υπόκειται στους ακόλουθους όρους: i) εγγυημένη χρησιμοποίηση των πιστώσεων που προορίζονται για την ανάπτυξη προκειμένου να διατηρηθεί το επίπεδο της χρηματοδότησης για τις αναπτυσσόμενες χώρες, και ii) μόνιμη και χωριστή λύση για την εκ μέρους της ΕΕ χρηματοδότηση των δαπανών ασφάλειας οι οποίες συνδέονται με την αναπτυξιακή συνεργασία και συνάδουν με τις αρχές αυτής· τονίζει ότι, ακόμη και αν εγγραφεί το ΕΤΑ στον προϋπολογισμό, θα πρέπει να περιλαμβάνει δείκτες αναφοράς ευθυγραμμισμένους με την αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ· παροτρύνει τα δύο μέρη να εκσυγχρονίσουν τα μέσα χρηματοδότησης και να προωθήσουν τη γενική και τομεακή υποστήριξη του προϋπολογισμού όπου αυτό είναι εφικτό·

25.  επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης ήδη παρέχει μέσα που απευθύνονται σε συγκεκριμένους εταίρους και ότι η εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό μπορεί να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αντανακλά και να προωθεί την προνομιακή εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ με στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει έναν χάρτη πορείας που θα αντιμετωπίζει τα προαναφερθέντα ζητήματα πριν από την παρουσίαση των απαραίτητων προτάσεων για το επόμενο ΠΔΠ·

26.  υπενθυμίζει ότι οι μελλοντικές σχέσεις ΑΚΕ-ΕΕ πρέπει να έχουν πολιτικό χαρακτήρα, π.χ. συνεργασία για την υλοποίηση κοινών πολιτικών σχεδίων σε διάφορα διεθνή φόρα, και να μην έχουν κυρίως τα χαρακτηριστικά της σχέσης δωρητή-αποδέκτη· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι οι αρχές της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ πρέπει να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες και, επομένως, οι προηγμένες χώρες ΑΚΕ πρέπει να σταματήσουν σταδιακά να λαμβάνουν αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις χώρες εκτός ΑΚΕ· θεωρεί ότι ένα υψηλότερο επίπεδο αυτοχρηματοδότησης από τις χώρες ΑΚΕ θα ήταν σύμφωνο με τις φιλοδοξίες της ΑΚΕ να καταστεί αυτόνομος παράγοντας και τονίζει ότι είναι σημαντικό να περιληφθούν, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, ενισχυμένα μέσα για τη βελτίωση της ικανότητας των χωρών ΑΚΕ να χρηματοδοτούν από μόνες τους ζωτικούς τομείς της οικονομίας· ζητεί από τα μέρη να αυξήσουν τις προσπάθειες για να ενισχύσουν την ικανότητα των χωρών ΑΚΕ να κινητοποιούν και να χρησιμοποιούν τους εγχώριους πόρους, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης των φορολογικών συστημάτων, της ορθής διαχείρισης των φυσικών πόρων, της βιομηχανοποίησης και της μεταποίησης των πρώτων υλών που προορίζονται για τις τοπικές, περιφερειακές και διεθνείς αγορές·

27.  υπογραμμίζει ότι το 11ο ΕΤΑ αποτελεί τη βασική πηγή χρηματοδότησης για το μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική μολονότι η λύση αυτή είχε σχεδιαστεί ως προσωρινή όταν ιδρύθηκε το ΕΤΑ το 2003· ζητεί τη δημιουργία ειδικού μέσου για τη χρηματοδότηση των δαπανών ασφαλείας που συνδέονται με την αναπτυξιακή συνεργασία·

28.  σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τη θέσπιση νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες βάσει του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση· σημειώνει ότι η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και του ΕΤΑ στο πακέτο των 8 δισεκατομμυρίων EUR συνίσταται εξ ολοκλήρου από ενίσχυση που είχε ήδη προγραμματιστεί· ζητεί να μην τεθεί σε κίνδυνο η αναπτυξιακή βοήθεια προς τους δικαιούχους και οι πρωτοβουλίες σχετικά με τη μετανάστευση να χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις·

29.  ζητεί τη δημιουργία ειδικού μέσου για όλες τις ΥΧΕ το οποίο θα λαμβάνει υπόψη το ιδιαίτερο καθεστώς τους και το γεγονός ότι ανήκουν στην ευρωπαϊκή οικογένεια· ζητεί την καθιέρωση ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των ΑΚΕ και των ΥΧΕ με σκοπό τη συμμετοχή στη χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμη ανάπτυξη της αντίστοιχης περιοχής τους και την καλύτερη ένταξη των ΥΧΕ στο περιφερειακό περιβάλλον τους·

Εμπορική διάσταση: συμφωνίες οικονομικών εταιρικών σχέσεων (ΣΟΕΣ)

30.  επαναλαμβάνει ότι οι ΣΟΕΣ αποτελούν τη βάση της περιφερειακής συνεργασίας και ότι πρέπει να λειτουργούν ως μέσα αναπτυξιακής και περιφερειακής ολοκλήρωσης· τονίζει, ως εκ τούτου, τη σπουδαιότητα των νομικά δεσμευτικών διατάξεων που αφορούν τη βιωσιμότητα (σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα) σε όλες τις ΣΟΕΣ και υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας αποτελεσματικών συστημάτων παρακολούθησης, στα οποία θα συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών, για τον εντοπισμό και την πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων λόγω της ελευθέρωσης του εμπορίου·

31.  ζητεί να συναφθεί η συμφωνία που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού ως πολιτική συμφωνία-ομπρέλα η οποία αφενός θα καθορίζει δεσμευτικές ελάχιστες απαιτήσεις για τις ΣΟΕΣ, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της σύνδεσης των ΣΟΕΣ με τις διατάξεις που αφορούν τη βιωσιμότητα σε ζητήματα χρηστής διακυβέρνησης, σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου, περιλαμβανομένων και των δικαιωμάτων των ασθενέστερων ομάδων, σεβασμού για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και, αφετέρου, θα προσφέρει ένα επαρκές πλαίσιο για βιώσιμη ανάπτυξη και συνοχή της πολιτικής· ζητεί να υπάρξει μικτός κοινοβουλευτικός έλεγχος και κοινή διαδικασία παρακολούθησης του αντικτύπου των ΣΟΕΣ, καθώς και διαρθρωμένοι μηχανισμοί παρακολούθησης από την κοινωνία των πολιτών·

o
o   o

32.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή της ΕΕ, στο Συμβούλιο ΑΚΕ, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στο Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

(1) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/03_01/pdf/mn3012634_en.pdf
(2) http://www.epg.acp.int/fileadmin/user_upload/Georgetown_1992.pdf
(3) ΕΕ C 310 της 25.8.2016, σ. 19.
(4) ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 257.
(5) ΕΕ C 67 E της 18.3.2010, σ. 120.
(6) ΕΕ C 103 E της 29.4.2004, σ. 833.
(7) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2015_acp2/pdf/101905en.pdf
(8) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2015_acp2/pdf/1081264en.pdf
(9) http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/eas2007_joint_strategy_en.pdf
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0336.
(11) http://www.acp.int/content/acp-eu-stand-together-post-2015-development-agenda
(12) http://www.epg.acp.int/fileadmin/user_upload/Sipopo_Declaration.pdf
(13) Ψήφισμα A/RES/69/313 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
(14) Ψήφισμα A/RES/70/1 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου