Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση
Θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, όσον αφορά εμπορεύματα που έχουν εγκαταλείψει προσωρινά το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης διά θαλάσσης ή αέρος ***I
 Ημερομηνία εφαρμογής: Έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση ***I
 Συμφωνία ΕΕ-Κιριμπάτι σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
 Συμφωνία ΕΕ-Νήσων Σολομώντος σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
 Συμφωνία ΕΕ-Μικρονησίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
 Συμφωνία ΕΕ-Τουβαλού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
 Συμφωνία ΕΕ-Νήσων Μάρσαλ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
 Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αξιολόγηση
 Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για τα ποινικά αδικήματα ***
 Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΕΚ-Γκάνας ***
 Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2016: Επικαιροποίηση των πιστώσεων προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας, μείωση των πιστώσεων πληρωμών και ανάληψης υποχρεώσεων
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2016: Εφαρμογή της απόφασης περί ιδίων πόρων
 Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στη Γερμανία
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2016 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στη Γερμανία
 Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017
 Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας
 Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017
 Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2017: κοινό κείμενο
 Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς
 Δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων - Κατευθυντήριες γραμμές
 Ευθύνη, αποζημίωση και χρηματοοικονομική ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου
 Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
 Πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες
 Χρήση της διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, όσον αφορά εμπορεύματα που έχουν εγκαταλείψει προσωρινά το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης διά θαλάσσης ή αέρος ***I
PDF 390kWORD 48k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, όσον αφορά εμπορεύματα που έχουν εγκαταλείψει προσωρινά το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης διά θαλάσσης ή αέρος (COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD))
P8_TA(2016)0457A8-0329/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0477),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0328/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0329/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση την 1η Δεκεμβρίου 2016 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, όσον αφορά εμπορεύματα που έχουν εγκαταλείψει προσωρινά το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης διά θαλάσσης ή αέρος

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2016/2339.)


Ημερομηνία εφαρμογής: Έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση ***I
PDF 395kWORD 51k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής του (COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD))
P8_TA(2016)0458A8-0356/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0709),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0457/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 30ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση με τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την παροχή των εν λόγω εγγράφων (C(2016)03999 - 2016/2816(DEA)), και ειδικότερα την παράγραφο 4(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 23ης Νοεμβρίου 2016, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0356/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση την 1η Δεκεμβρίου 2016 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής του

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2016/2340.)

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0347.


Συμφωνία ΕΕ-Κιριμπάτι σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
PDF 377kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12092/2015 – C8-0253/2016 – 2015/0200(NLE))
P8_TA(2016)0459A8-0334/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (12092/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12091/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0253/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο και την παράγραφο 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0334/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι.


Συμφωνία ΕΕ-Νήσων Σολομώντος σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
PDF 377kWORD 47k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Σολομώντος σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (09785/2016 – C8-0422/2016 – 2016/0096(NLE))
P8_TA(2016)0460A8-0336/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09785/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Σολομώντος σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (09783/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0422/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο και την παράγραφο 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0336/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Νήσων Σολομώντος.


Συμφωνία ΕΕ-Μικρονησίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
PDF 377kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ομόσπονδων Πολιτειών της Μικρονησίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (09780/2016 – C8-0388/2016 – 2016/0098(NLE))
P8_TA(2016)0461A8-0337/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09780/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ομόσπονδων Πολιτειών της Μικρονησίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (09779/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0388/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0337/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Ομόσπονδων Πολιτειών της Μικρονησίας.


Συμφωνία ΕΕ-Τουβαλού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
PDF 376kWORD 47k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Τουβαλού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (09764/2016– C8-0268/2016 – 2016/0100(NLE))
P8_TA(2016)0462A8-0333/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09764/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Τουβαλού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (09760/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0268/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0333/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Τουβαλού.


Συμφωνία ΕΕ-Νήσων Μάρσαλ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
PDF 377kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (09775/2016 – C8-0252/2016 – 2016/0103(NLE))
P8_TA(2016)0463A8-0335/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09775/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (09774/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0252/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0335/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ.


Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αξιολόγηση
PDF 412kWORD 57k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αξιολόγηση (2016/2045(INI))
P8_TA(2016)0464A8-0341/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 175 και το άρθρο 212 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με την υλοποίηση και εφαρμογή του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 661/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (COM(2013)0522)(4),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ετήσια έκθεση 2010» (COM(2015)0502),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με τις καταστροφικές πλημμύρες στην Κεντρική Ευρώπη(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές και πλημμύρες) στην Ευρώπη εκείνο το καλοκαίρι(6),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Το μέλλον του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (COM(2011)0613),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 28ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(7),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0341/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 ως απάντηση στις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την Κεντρική Ευρώπη το καλοκαίρι του 2002, αποτελεί ένα πολύτιμο μέσο που δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να ανταποκρίνεται σε μείζονες φυσικές καταστροφές, και σε έκτακτες περιφερειακές καταστροφές, εντός της Ένωσης και σε χώρες που συμμετέχουν σε ενταξιακές διαπραγματεύσεις, και να επιδεικνύει την αλληλεγγύη της σε επιλέξιμες περιοχές και κράτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στηρίζει μόνο ενέργειες έκτακτης ανάγκης και ανάκαμψης, οι οποίες πραγματοποιούνται από κυβερνήσεις μετά από φυσικές καταστροφές, που έχουν άμεση επίπτωση στις ζωές των ανθρώπων, το φυσικό περιβάλλον ή την οικονομία σε δεδομένη πληγείσα περιοχή (μολονότι θα πρέπει να επισημανθεί ότι το 2005 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση με στόχο την έτι περαιτέρω επέκταση του αρχικού πεδίου εφαρμογής)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τη θέσπισή του, το ΤΑΕΕ έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο, έχοντας κινητοποιήσει συνολικά 3,8 δισεκατομμύρια EUR για την αντιμετώπιση πάνω από 70 καταστροφών, σε 24 δικαιούχα κράτη μέλη και υπό ένταξη χώρες, και έχει χρησιμοποιηθεί σε απάντηση πληθώρας φυσικών φαινομένων, όπως σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταιγίδες και, πιο πρόσφατα, φαινόμενα ξηρασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΤΑΕΕ παραμένει ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα αλληλεγγύης της ΕΕ σε περιόδους ανάγκης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός υπεβλήθη σε σημαντική αναθεώρηση το 2014 με στόχο: την βελτίωση και απλοποίηση των διαδικασιών, και την εξασφάλιση ταχύτερης ανταπόκρισης εντός έξι εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης, τον επαναπροσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής του, τη θέσπιση σαφών κριτηρίων σε σχέση με τις περιφερειακές καταστροφές και την ενίσχυση στρατηγικών πρόληψης καταστροφών και διαχείρισης κινδύνου, και την βελτίωση, ως εκ τούτου, της αποτελεσματικότητας της χρηματοδότησης επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης, όπως το έχει ζητήσει επανειλημμένως το Κοινοβούλιο επί σειρά ετών, καθώς επίσης τοπικές και περιφερειακές αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια νέα αναθεώρηση του Ταμείου προβλέπεται στην πρόταση κανονισμού «Οmnibus» (COM(2016)0605 - 2016/0282(COD)) που προτάθηκε από την Επιτροπή στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 με στόχο την βελτίωση της ετοιμότητας και της αποτελεσματικότητας της χρηματοδότησης επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει στηρίξει σθεναρά τις προτάσεις αναθεώρησης, οι περισσότερες των οποίων είχαν ήδη συμπεριληφθεί σε παλαιότερα ψηφίσματά του·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτήσεις που ελήφθησαν πριν από τον Ιούνιο 2014 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του αναθεωρημένου κανονισμού) εξετάστηκαν υπό το πρίσμα του αρχικού κανονισμού, ενώ οι αιτήσεις που ελήφθησαν έκτοτε έχουν εξεταστεί υπό το πρίσμα του αναθεωρημένου κανονισμού·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην πρόληψη φυσικών καταστροφών είναι υψίστης σημασίας ως απάντηση στην κλιματική αλλαγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικά ποσά χρηματοδότησης της ΕΕ έχουν διατεθεί για επενδύσεις στην πρόληψη φυσικών καταστροφών και σε στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου, ιδίως στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που τα διαθέσιμα κονδύλια για ένα δεδομένο έτος δεν επαρκούν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πιστώσεις του επόμενου έτους, λαμβανομένου υπόψη του ετήσιου ανώτατου ορίου προϋπολογισμού του Ταμείου για το έτος στο οποίο συνέβη η καταστροφή καθώς επίσης και για το επόμενο έτος·

1.  υπενθυμίζει ότι από τη θέσπισή του το 2002, το ΤΑΕΕ αποτέλεσε σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, απαλύνοντας τις συνέπειες των φυσικών καταστροφών που πλήττουν όλη την Ευρώπη, από πλημμύρες έως σεισμούς και δασικές πυρκαγιές, και έχει χρησιμεύσει ως ένα μέσο για να επιδείξει η Ευρώπη την αλληλεγγύη της στις πληγείσες περιοχές· τονίζει ότι το ΤΑΕΕ, όσον αφορά τους πολίτες, αποτελεί μία από τις πλέον συγκεκριμένες και απτές μορφές υποστήριξης που μπορεί να παράσχει η ΕΕ στις τοπικές κοινότητες·

2.  τονίζει ότι από τη σύσταση του ΤΑΕΕ, οι φυσικές καταστροφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αυξηθεί σημαντικά σε αριθμό, σοβαρότητα και ένταση λόγω της κλιματικής αλλαγής· εμμένει, ως εκ τούτου, στην προστιθέμενη αξία ενός ισχυρού και ευέλικτου μηχανισμού για την επίδειξη αλληλεγγύης και την εξασφάλιση κατάλληλης, ταχείας και ουσιαστικής αρωγής στους πολίτες που έχουν πληγεί από μείζονες φυσικές καταστροφές·

3.  υπενθυμίζει ότι το ΤΑΕΕ χρηματοδοτείται εκτός του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μέγιστη κατανομή ύψους 500 εκατομμυρίων EUR (τιμές του 2011), και ότι, παρά την προβλεπόμενη ευελιξία (μεταφορά N+1), υπάρχει κίνδυνος, κάθε έτος, σημαντικά ποσά να μείνουν αχρησιμοποίητα· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την μερική καταγραφή στον προϋπολογισμό των ετήσιων χρηματοδοτικών πιστώσεων που προβλέπονται στον προτεινόμενο κανονισμό Omnibus, με σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασία κινητοποίησης και την όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στους πολίτες που έχουν πληγεί από καταστροφή·

4.  επισημαίνει ότι η χρήση του ετήσιου ορίου αποδεικνύει ότι το ετήσιο επίπεδο πιστώσεων, μετά την έναρξη της νέας περιόδου προγραμματισμού του ΠΔΠ, επαρκεί·

5.  τονίζει τη σημασία της αναθεώρησης του 2014, με την οποία κατέστη δυνατή η αντιμετώπιση του αδιεξόδου στο Συμβούλιο, και αποτελούσε καθυστερημένη αντίδραση στις επανειλημμένες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου για καλύτερη δυνατότητα ανταπόκρισης και αποτελεσματικότητα της βοήθειας προκειμένου να διασφαλισθεί μια ταχεία και διαφανής ανταπόκριση και παροχή συνδρομής προς τους πολίτες που έχουν πληγεί από μείζονες φυσικές καταστροφές· επιδοκιμάζει επιπλέον, την πρόσφατη πρόταση Omnibus, η οποία εισάγει νέες διατάξεις από άποψη απλοποίησης και ευκολότερης κινητοποίησης της χρηματοδότησης·

6.  τονίζει τα κύρια στοιχεία της μεταρρύθμισης, όπως: την εισαγωγή προκαταβολικών πληρωμών, βάσει των οποίων διατίθεται μετά από αίτημα έως και 10% του ποσού της προβλεπόμενης οικονομικής συνεισφοράς, σύντομα μετά την κατάθεση στην Επιτροπή της αίτησης χρηματοδοτικής συνεισφοράς εκ μέρους του Ταμείου (με ανώτατο όριο τα 30 εκατομμύρια EUR)· την επιλεξιμότητα δαπανών που συνδέονται με την προετοιμασία και την εφαρμογή των δράσεων εκτάκτου ανάγκης και αποκατάστασης (μια σημαντική απαίτηση του Κοινοβουλίου)· την παράταση των προθεσμιών για την υποβολή αίτησης εκ μέρους των δικαιούχων κρατών μελών (12 εβδομάδες μετά την καταγραφή των πρώτων ζημιών) και για την εκπόνηση του σχεδίου (18 μήνες)· τη θέσπιση προθεσμίας έξι μηνών για την απάντηση της Επιτροπής στις αιτήσεις· νέες διατάξεις για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών· και βελτιώσεις στις διαδικασίες όσον αφορά τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση·

7.  τονίζει, ωστόσο, ότι, παρά την εισαγωγή μηχανισμού προκαταβολικών πληρωμών ταχύτερου σε σύγκριση με τη συνήθη διαδικασία, οι δικαιούχοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω του συνολικού χρόνου της διαδικασίας από την αίτηση μέχρι την καταβολή του τελικού ποσού της συνεισφοράς· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη υποβολής της αίτησης, το συντομότερο δυνατό μετά την καταστροφή, καθώς επίσης την ανάγκη για περαιτέρω βελτιώσεις στο στάδιο της εκτίμησης, και στα μετέπειτα στάδια, προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση των πληρωμών· είναι της άποψης ότι οι νέες διατάξεις Omnibus που προτάθηκαν σε σχέση με το ΤΑΕΕ μπορεί να συμβάλλουν σε ταχύτερη κινητοποίηση, προκειμένου να μπορούν να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες· τονίζει επίσης ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξετάσουν τις διοικητικές διαδικασίες τους με σκοπό την επιτάχυνση της κινητοποίησης βοήθειας για πληγείσες περιοχές και κράτη· προτείνει, επιπλέον, με στόχο πιθανές βελτιώσεις σε μελλοντική μεταρρύθμιση, την εισαγωγή απαίτησης για υποχρεωτικά επικαιροποιημένα εθνικά σχέδια για τη διαχείριση καταστροφών, καθώς και την απαίτηση παροχής πληροφοριών σχετικά με την προετοιμασία συμφωνιών για συμβάσεις έκτακτης ανάγκης·

8.  ζητεί εξίσου από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα μέσα τους επικοινωνίας και συνεργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, τόσο κατά την αξιολόγηση των επιλέξιμων ζημιών για τις οποίες ζητείται η οικονομική στήριξη του ΤΑΕΕ και κατά την προετοιμασία των αιτήσεων, όσο και κατά την εκπόνηση σχεδίων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών, διασφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της βοήθειας της Ένωσης επί τόπου και την προώθηση βιώσιμων λύσεων· θεωρεί, επιπλέον, ότι η στήριξη του ΤΑΕΕ θα πρέπει να ανακοινώνεται στο ευρύ κοινό· καλεί τις ενδιαφερόμενες αρχές να βελτιώσουν την επικοινωνία και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη του ΤΑΕΕ χωρίς να δημιουργούν πρόσθετες διοικητικές επιβαρύνσεις·

9.  τονίζει τη σημασία να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, με σκοπό τον εντοπισμό και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και των διδαγμάτων που αντλούνται όσον αφορά τις συμβάσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

10.  επικροτεί την διασαφήνιση εκ μέρους της Επιτροπής των κανόνων για την επιλεξιμότητα των περιφερειακών φυσικών καταστροφών, αλλά τονίζει ότι η τελική συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου διατηρεί ως όριο επιλεξιμότητας το 1,5% του περιφερειακού ΑΕΠ, όπως προέβλεπε η πρόταση της Επιτροπής, παρά τις προσπάθειες του Κοινοβουλίου να μειωθεί στο 1%· σημειώνει ότι λήφθηκε υπόψη η ευπάθεια των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, καθώς το όριο μειώθηκε στο 1%·

11.  αναγνωρίζει ότι το Ταμείο καλύπτει τις μη ασφαλισμένες ζημίες, ενώ δεν αποζημιώνει τις ιδιωτικές απώλειες· τονίζει ότι μακροπρόθεσμες δράσεις, όπως η βιώσιμη ανασυγκρότηση ή οι δραστηριότητες οικονομικής ανάπτυξης και πρόληψης δικαιούνται χρηματοδότηση μέσω άλλων μέσων της Ένωσης, ιδίως των ΕΔΕΤ·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιστοποιήσουν τη χρήση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, ιδίως των πέντε ΕΔΕΤ, για επενδύσεις για την πρόληψη φυσικών καταστροφών, και τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ των διαφόρων ταμείων της Ένωσης και των πολιτικών με στόχο την πρόληψη των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών και, σε περιπτώσεις όπου το ΤΑΕΕ ενεργοποιείται, να διασφαλισθεί η σταθεροποίηση και μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη των έργων ανοικοδόμησης· υποστηρίζει ότι, όταν πρέπει να χρησιμοποιηθεί το ΤΑΕΕ, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα πρέπει να δεσμευτεί επίσημα να εκτελεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη των καταστροφών και την βιώσιμη ανασυγκρότηση των περιοχών που έχουν πληγεί· ζητεί, σε περίπτωση ενεργοποίησης των συνεργιών, τη μέγιστη δυνατή γραφειοκρατική απλούστευση της διαδικασίας αξιοποίησης των εν λόγω συνδυασμένων κονδυλίων

13.  υπογραμμίζει, συνεπώς, ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για επενδύσεις με στόχο τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα μέτρα πρόληψης κατά τη στήριξη της ανασυγκρότησης και της αναδάσωσης στο πλαίσιο του ΤΑΕΕ· θεωρεί ότι η πρόληψη πρέπει να καταστεί οριζόντιο καθήκον, και προτείνει τη λήψη προληπτικών μέτρων σύμφωνα με την οικοσυστημική προσέγγιση στο πλαίσιο του μετριασμού των επιπτώσεων μιας καταστροφής βάσει του ΤΑΕΕ· ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη να εκπονήσουν στρατηγικές πρόληψης και διαχείρισης του κινδύνου, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι πολλές φυσικές καταστροφές σήμερα αποτελούν άμεση συνέπεια της ανθρώπινης δραστηριότητας·

14.  τονίζει τη σημασία της εξασφάλισης της μέγιστης δυνατής διαφάνειας κατά την ανάθεση, τη διαχείριση και την υλοποίηση του ΤΑΕΕ· θεωρεί σημαντικό να εξακριβώνεται εάν οι επιδοτήσεις του ΤΑΕΕ χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, προκειμένου να εντοπίζονται, να αναπτύσσονται και να ανταλλάσσονται οι βέλτιστες πρακτικές και τα διδάγματα που αντλήθηκαν· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη διαφάνεια και να διασφαλίσουν την πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες καθ’ όλη τη διαδικασία κινητοποίησης της συνδρομής, από την υποβολή της αίτησης έως την ολοκλήρωση του έργου· ζητεί επίσης μια ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) σχετικά με την λειτουργία του ΤΑΕΕ, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η τελευταία διαθέσιμη έκθεση είναι πριν από την αναθεώρηση του κανονισμού ΤΑΕΕ το 2014·

15.  επισημαίνει ότι το 2014 παρελήφθησαν 13 νέες αιτήσεις και εφιστά την προσοχή στην ιδιαίτερη κατάσταση εκείνης της χρονιάς και, συγκεκριμένα, έξι από αυτές εξετάστηκαν βάσει του παλαιότερου κανονισμού, ενώ οι υπόλοιπες επτά αιτήσεις εξετάστηκαν σύμφωνα με τον αναθεωρημένο κανονισμό·

16.  υπενθυμίζει ότι δύο αιτήσεις απορρίφθηκαν το 2014 βάσει του προηγούμενου κανονισμού ΤΑΕΕ, με την αιτιολογία ότι οι υπό εξέταση καταστροφές δεν μπορούσαν να θεωρηθούν «τεράστιες καταστροφές» παρά τη σοβαρότητα των προκληθεισών ζημιών και τις άμεσες επιπτώσεις τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των αντίστοιχων περιφερειών, και επιδοκιμάζει, ως εκ τούτου, τις διευκρινίσεις που έγιναν για το θέμα αυτό στον αναθεωρημένο κανονισμό ΤΑΕΕ· προτείνει, εντούτοις, όσον αφορά τις μελλοντικές μεταρρυθμίσεις, και λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα επαναπροσδιορισμού των περιφερειακών φυσικών καταστροφών, να επιτραπεί η υποβολή ενιαίας αίτησης από κοινού από διάφορα επιλέξιμα κράτη που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές σε διασυνοριακό επίπεδο, η αιτία των οποίων είναι η ίδια και οι επιπτώσεις συμπίπτουν χρονικά, και ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι έμμεσες ζημίες κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων·

17.  καλεί την Επιτροπή, υπό το πρίσμα των μελλοντικών μεταρρυθμίσεων, να λάβει υπόψη το ενδεχόμενο αύξησης του κατωτάτου ορίου των προκαταβολών από 10 % σε 15 %, καθώς και συντόμευσης των προθεσμιών όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων από έξι σε τέσσερις εβδομάδες· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα θέσπισης του κατώτατου ορίου επιλεξιμότητας για περιφερειακή φυσική καταστροφή στο 1 % του ΑΕγχΠ της περιφέρειας, και να λάβει υπόψη, κατά την εξέταση των αιτήσεων, το επίπεδο κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης των περιοχών που επλήγησαν·

18.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να εξεταστεί το κατά πόσον μπορούν να χρησιμοποιηθούν νέοι δείκτες πέραν του ΑΕγχΠ, όπως ο δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης και ο περιφερειακός δείκτης κοινωνικής ανάπτυξης·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι επτά αιτήσεις συνδρομής που παρελήφθησαν στο πλαίσιο των αναθεωρημένων κανόνων έγιναν δεκτές από την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων που εγκρίθηκαν στα τέλη του 2014, αλλά για τις οποίες οι πιστώσεις έπρεπε να μεταφερθούν στο 2015, όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του 2015 του ΤΑΕΕ· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το 2015 ήταν το πρώτο πλήρες έτος εφαρμογής σύμφωνα με τους αναθεωρημένους κανόνες, και ότι η ανάλυση δείχνει ότι οι νομικές διασαφηνίσεις που εισήχθησαν με τη μεταρρύθμιση εξασφάλισαν επιτυχή έκβαση στις αιτήσεις, πράγμα που δεν συνέβαινε με τις παλαιότερες διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες περίπου τα δύο τρίτα των αιτήσεων συνδρομής για περιφερειακές καταστροφές είχαν κριθεί μη επιλέξιμες·

20.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για την υπερβολική διάρκεια των διαδικασιών εξέτασης των εκθέσεων εφαρμογής και ολοκλήρωσης βάσει του παλαιότερου κανονισμού, και προσβλέπει στην πιο αποτελεσματική και διαφανή, υπό το πρίσμα του αναθεωρημένου κανονισμού, ολοκλήρωση, και κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης·

21.  τονίζει, επιπλέον, ότι το άρθρο 11 του τροποποιηθέντος κανονισμού παρέχει στην Επιτροπή και στο ΕΕΣ την εξουσία λογιστικού ελέγχου και επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) να διενεργεί έρευνες, εφόσον είναι αναγκαίο·

22.  καλεί την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο να αξιολογήσουν τη λειτουργία του TAΕΕ πριν από τη λήξη της τρέχουσας πολυετούς δημοσιονομικής περιόδου·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα κράτη μέλη και στις περιφερειακές αρχές τους.

(1) ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.
(2) ΕΕ C 440 της 30.12.2015, σ. 13.
(3) ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 143.
(4) ΕΕ C 170 της 5.6.2014, σ. 45.
(5) ΕΕ C 272 E της 13.11.2003, σ. 471.
(6) ΕΕ C 193 E της 17.8.2006, σ. 322.
(7) ΕΕ C 114 της 15.4.2014, σ. 48.
(8) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για τα ποινικά αδικήματα ***
PDF 379kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων (08523/2016 – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))
P8_TA(2016)0465A8-0354/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08523/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων (08557/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 16 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0329/2016),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο και παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων(A8-0354/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.


Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΕΚ-Γκάνας ***
PDF 378kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της ενδιάμεσης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Γκάνας, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου (12396/2016 – C8-0406/2016 – 2008/0137(NLE))
P8_TA(2016)0466A8-0328/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12396/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Γκάνας, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου (12130/2008),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 3 και 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 209 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0406/2016),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2009 για την ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Γκάνας, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (Α8-0328/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Γκάνας.

(1) ΕΕ C 117 Ε της 6.5.2010, σ. 112.


Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016
PDF 396kWORD 49k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016 (COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))
P8_TA(2016)0467A8-0347/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0624 – C8-0399/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 14,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που εκδόθηκε οριστικά στις 25 Νοεμβρίου 2015(3),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ.4/2016 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 (COM(2016)0623),

–  έχοντας υπόψη τη θέση που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 8 Νοεμβρίου 2016 επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2016 (13583/2016 – C8-0459/2016),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2016, που εγκρίθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2016(4),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0347/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρότεινε, μαζί με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2016, την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για το 2016 για ποσό ύψους 240,1 εκατομμυρίων EUR προκειμένου να συμπληρωθούν οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που αφορούν τις δαπάνες του τομέα 3 «Ασφάλεια και ιθαγένεια» του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016·

1.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2017/339.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(2) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(3) ΕΕ L 48 της 24.2.2016, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0468.


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2016: Επικαιροποίηση των πιστώσεων προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας, μείωση των πιστώσεων πληρωμών και ανάληψης υποχρεώσεων
PDF 410kWORD 52k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: Επικαιροποίηση των πιστώσεων προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας, μείωση των πιστώσεων πληρωμών και αναλήψεων υποχρεώσεων ως αποτέλεσμα της συνολικής μεταφοράς, παράταση λειτουργίας του ΕΤΣΕ, τροποποίηση του πίνακα προσωπικού του Frontex και επικαιροποίηση των πιστώσεων εσόδων (ίδιοι πόροι) (13583/2016 – C8-0459/2016 – 2016/2257(BUD))
P8_TA(2016)0468A8-0350/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που εκδόθηκε οριστικά στις 25 Νοεμβρίου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2016, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 (COM(2016)0623),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2016, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 8 Νοεμβρίου 2016 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα, (13583/2016 – C8-0459/2016),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 88 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0350/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2016 (ΣΔΠ 4/2016) μειώνει το ύψος των πιστώσεων πληρωμών κατά 7 284,3 εκατομμύρια EUR, κατά κύριο λόγο στις γραμμές του προϋπολογισμού υπό τον υποτομέα 1β Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, και για τον λόγο αυτό μειώνει αναλόγως τις εθνικές συνεισφορές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΣΔΠ 4/2016 αυξάνει το ύψος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων υπό τον τομέα 3 Ασφάλεια και ιθαγένεια κατά 50 εκατομμύρια EUR για το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης, κατά 130 εκατομμύρια EUR για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και κατά 70 εκατομμύρια EUR για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), με αποτέλεσμα να απαιτείται κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για συνολικό ποσό 240,1 εκατομμύρια EUR, αφού ληφθεί υπόψη η ανακατανομή 9,9 εκατομμυρίων EUR·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΣΔΠ 4/2016 προκαταβάλλει την τροφοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) μέσω της ανακατανομής 73,9 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων από τη συνιστώσα «ενέργεια» της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ-Ενέργεια), που θα αντισταθμιστεί το 2018·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΣΔΠ 4/2016 τροποποιεί τον πίνακα προσωπικού του Frontex έχοντας υπόψη την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω μείωσης κατά 14,7 εκατομμύρια EUR, η οποία κατανέμεται σε αρκετές θέσεις του προϋπολογισμού του τομέα 2 Βιώσιμη ανάπτυξη: Φυσικοί πόροι, οι καθαρές επιπτώσεις του ΣΔΠ 4/2016 όσον αφορά τις δαπάνες του προϋπολογισμού του 2016 αντιπροσωπεύουν αύξηση κατά 225,4 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τα έσοδα, το ΣΔΠ 4/2016 περιλαμβάνει επίσης προσαρμογές που συνδέονται με την αναθεώρηση των προβλέψεων των παραδοσιακών ιδίων πόρων (ήτοι των τελωνειακών δασμών και των εισφορών στον τομέα της ζάχαρης), των βάσεων του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ), καθώς και την εγγραφή στον προϋπολογισμό των σχετικών διορθώσεων υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου·

1.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για το πλεόνασμα πληρωμών ύψους 7 284,3 εκατομμυρίων EUR, το οποίο είναι αποτέλεσμα σημαντικών καθυστερήσεων στην υλοποίηση των προγραμμάτων της ΕΕ υπό επιμερισμένη διαχείριση και ανοίγει τον δρόμο για σημαντική συσσώρευση αιτήσεων πληρωμής προς το τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ· υπενθυμίζει το συμπέρασμα της Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο, βάσει των σημερινών προβλέψεων, οι επικαιροποιημένες ανάγκες πληρωμών έως το 2020 μπορούν να καλυφθούν με τα ισχύοντα ανώτατα όρια μόνον εφόσον χρησιμοποιηθεί πλήρως το συνολικό περιθώριο πληρωμών (και, για προληπτικούς λόγους, αφαιρεθεί από τα ετήσια ανώτατα όριά του) και εφόσον οι πληρωμές για τα ειδικά μέσα υπολογίζονται πάνω και πέρα από τα ανώτατα όρια πληρωμών του ΠΔΠ· ζητεί συνεπώς το ανωτέρω ζήτημα να διευθετηθεί οριστικά και ξεκάθαρα ως μέρος της αναθεώρησης του ΠΔΠ·

2.  συμφωνεί με τις ενισχύσεις στον τομέα 3 μέσω της κινητοποίησης του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες, καθώς και με την εμπροσθοβαρή καταβολή της ενίσχυσης του πίνακα προσωπικού του Frontex· χαιρετίζει ειδικότερα τη μερική τροφοδότηση του ΤΑΜΕ, αλλά εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, παρά το υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού βάσει των εθνικών προγραμμάτων των κρατών μελών, λίγες μόνον μετεγκαταστάσεις προσφύγων έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα·

3.  συμφωνεί με την εμπροσθοβαρή καταβολή των κονδυλίων του ΕΤΣΕ υπό τον όρο ότι η ανακατανομή πιστώσεων από τον μηχανισμό CEF αντισταθμίζεται δεόντως το 2018· διευκρινίζει ότι η εν λόγω εμπροσθοβαρής καταβολή δεν προδικάζει το τελικό σχέδιο χρηματοδότησης της νέας πρότασης για παράταση του ΕΤΣΕ που πρόκειται να αποφασιστεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία·

4.  σημειώνει με ανησυχία την αναμενόμενη υστέρηση των εσόδων, που εκτιμάται σε 1,8 δισεκατομμύρια EUR, λόγω της υποτίμησης της λίρας στερλίνας έναντι του ευρώ· σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει τα έσοδα που παρέχονται από πρόσθετα πρόστιμα για να καλύψει αυτή την υστέρηση·

5.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2016·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2016 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 48 της 24.2.2016.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.
(6) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2016: Εφαρμογή της απόφασης περί ιδίων πόρων
PDF 387kWORD 49k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για τους ίδιους πόρους μετά την περάτωση της διαδικασίας επικύρωσης και τη θέση της σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2016 (13584/2016 – C8-0462/2016 – 2016/2258(BUD))
P8_TA(2016)0469A8-0348/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που εκδόθηκε οριστικά στις 25 Νοεμβρίου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2016 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 7 Οκτωβρίου 2016 (COM(2016)0660),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2016, η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 8 Νοεμβρίου 2016 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (13584/2016 – C8-0462/2016),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0348/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2016 είναι αποτέλεσμα της περάτωσης της διαδικασίας επικύρωσης και της έναρξης ισχύος της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ, η οποία περιέχει περιορισμένες αλλαγές όπως η μείωση των εξόδων είσπραξης των παραδοσιακών ιδίων πόρων, ο νέος μειωμένος συντελεστής καταβολής ΦΠΑ για ορισμένα κράτη μέλη, και οι ακαθάριστες μειώσεις των συνεισφορών που βασίζονται στο ΑΕΕ για μερικά κράτη μέλη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2016 αποσκοπεί στο να ενσωματώσει στα έσοδα του προϋπολογισμού της Ένωσης του 2016 τον αντίκτυπο των προσαρμογών που επήλθαν στους ιδίους πόρους οι οποίες συνδέονται με την εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ, με αναδρομική ισχύ για τα οικονομικά έτη 2014, 2015 και 2016·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2016 οδηγεί, συνεπώς, στην τροποποίηση των μεμονωμένων συνεισφορών όλων των κρατών μελών, αλλά δεν έχει καμιά επίπτωση ούτε στο σύνολο των εσόδων ούτε στο σύνολο των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης·

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2016 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 48 της 24.2.2016.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.


Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στη Γερμανία
PDF 392kWORD 49k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Γερμανία (COM(2016)0681 – C8-0423/2016 – 2016/2267(BUD))
P8_TA(2016)0470A8-0352/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0681 – C8-0423/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 10,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 11,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0352/2016),

1.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Γερμανία

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2017/340.)

(1) ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2016 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στη Γερμανία
PDF 389kWORD 49k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Γερμανία (13852/2016 – C8-0473/2016 – 2016/2268(BUD))
P8_TA(2016)0471A8-0349/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που εκδόθηκε οριστικά στις 25 Νοεμβρίου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3) (κανονισμός ΠΔΠ),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Γερμανία, την οποία ενέκρινε η Επιτροπή στις 19 Οκτωβρίου 2016 (COM(2016)0681),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2016 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 19 Οκτωβρίου 2016 (COM(2016)0680),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2016, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 15 Νοεμβρίου 2016 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (13852/2016 – C8-0473/2016,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0349/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2016 καλύπτει την προταθείσα κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στη Γερμανία τον Μάιο και τον Ιούνιο 2016·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτείνει συνεπώς την τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2016 και την αύξηση των πιστώσεων του άρθρου 13 06 01 του προϋπολογισμού «Παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη σε περίπτωση μείζονος φυσικής καταστροφής με σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης, στο φυσικό περιβάλλον ή στην οικονομία» κατά 31 475 125 EUR τόσο σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών.

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ειδικό μέσο, όπως καθορίζεται στον κανονισμό ΠΔΠ, και ότι οι αντίστοιχες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό πάνω και πέρα από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ·

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2016 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 48 της 24.2.2016.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.


Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017
PDF 401kWORD 51k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 (COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))
P8_TA(2016)0472A8-0346/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0678 – C8-0420/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 14,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που ενέκρινε η Επιτροπή στις 18 Ιουλίου 2016 (COM(2016)0300), όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2017 (COM(2016)0679),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 26ης Οκτωβρίου 2016 επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού του 2017(3),

–  έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στις 17 Νοεμβρίου 2016 (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0346/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφού εξέτασε όλες τις δυνατότητες για τη χρηματοδότηση των συμπληρωματικών και απρόβλεπτων αναγκών σε αναλήψεις υποχρεώσεων, η Επιτροπή πρότεινε, στο σχέδιο προϋπολογισμού της, την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για ποσό ύψους 1 164,4 εκατομμυρίων EUR, προκειμένου να συμπληρωθούν οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων που αφορούν τις δαπάνες του τομέα 3 του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, πέραν και επιπλέον του ανώτατου ορίου αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 2 578 εκατομμυρίων EUR σε τρέχουσες τιμές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 είναι πιθανό να προκύψουν πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες σε σχέση με τις κρίσεις εσωτερικής ασφάλειας και τις τρέχουσες προκλήσεις όσον αφορά τον ανθρωπιστικό τομέα, τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες· αναγνωρίζει ότι οι ανάγκες αυτές θα μπορούσαν να υπερβούν σημαντικά τη διαθέσιμη χρηματοδότηση του τομέα 3· υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια έως το ανώτατο όριο του τομέα 3· ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή να διευκρινίσει, εάν και πώς θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν ενδεχομένως πρόσθετα κονδύλια με τη χρήση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες πρόσθετες οικονομικές ανάγκες για τον τομέα 3 κατά τη διάρκεια του 2017·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναθεώρησε την εν λόγω πρόταση κινητοποίησης στο πλαίσιο της διορθωτικής επιστολής αριθ. 1/2017, ώστε να καλύπτει και δαπάνες του τομέα 4·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή συνδιαλλαγής που συνήλθε για τον προϋπολογισμό του 2016 συμφώνησε στην κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για ποσό 1 906,2 εκατομμυρίων EUR για τον τομέα 3 και τον τομέα 4 και στην αντιστάθμιση 575 εκατομμυρίων EUR με το αδιάθετο περιθώριο στον τομέα 2, «Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι» το 2016, καθώς και 507,3 εκατομμυρίων EUR το 2017, 570 εκατομμυρίων EUR το 2018 και 253,9 εκατομμυρίων EUR το 2019 με τα αδιάθετα περιθώρια στον τομέα 5, «Διοίκηση»·

1.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2017/344.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(2) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0411.


Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας
PDF 402kWORD 52k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας (COM(2016)0313 – C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD))
P8_TA(2016)0473A8-0351/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0313 – C8-0246/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1), και ιδίως το άρθρο 11,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/623 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 12,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που ενέκρινε η Επιτροπή στις 18 Ιουλίου 2016 (COM(2016)0300), όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2017 (COM(2016)0679),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 και διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2016 όσον αφορά το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού του 2017(4),

–  έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στις 17 Νοεμβρίου 2016 (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0351/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την εξέταση όλων των δυνατοτήτων ανακατανομής των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τομέα 3, κρίνεται αναγκαία η κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είχε προτείνει να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός ευελιξίας, προκειμένου να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 πέραν του ανωτάτου ορίου του τομέα 3 με ποσό ύψους 530 εκατομμυρίων EUR για τη χρηματοδότηση μέτρων στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον λόγο αυτόν, το συνολικό ποσό του μηχανισμού ευελιξίας για το οικονομικό έτος 2017 έχει εξαντληθεί πλήρως·

1.  σημειώνει ότι τα ανώτατα όρια του 2017 για τον τομέα 3 δεν επιτρέπουν την επαρκή χρηματοδότηση έκτακτων μέτρων στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας·

2.  συμφωνεί επομένως με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για ποσό ύψους 530 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων·

3.  συμφωνεί επιπλέον με την προτεινόμενη κατανομή των αντίστοιχων πιστώσεων πληρωμών ύψους 238,3 εκατομμυρίων EUR το 2017, 91 εκατομμυρίων EUR το 2018, 141,9 εκατομμυρίων EUR το 2019 και 58,8 εκατομμυρίων EUR το 2020·

4.  επαναλαμβάνει ότι η κινητοποίηση αυτού του μηχανισμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού ΠΔΠ, καταδεικνύει, για άλλη μια φορά, την ζωτική ανάγκη αύξησης της ευελιξίας του προϋπολογισμού της Ένωσης, και επαναλαμβάνει επίσης την άποψη που εξέφρασε στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης επανεξέτασης/αναθεώρησης του ΠΔΠ, σύμφωνα με την οποία το ετήσιο ποσό του μηχανισμού ευελιξίας πρέπει να αυξηθεί σε 2 δισεκατομμύρια EUR·

5.  επαναλαμβάνει την προ πολλού παγιωμένη άποψή του ότι, με την επιφύλαξη της δυνατότητας να κινητοποιούνται πιστώσεις πληρωμών για ειδικές θέσεις του προϋπολογισμού με τη χρήση του μηχανισμού ευελιξίας, χωρίς προηγούμενες κινητοποιήσεις σε αναλήψεις υποχρεώσεων, οι πληρωμές που απορρέουν από αναλήψεις υποχρεώσεων οι οποίες είχαν κινητοποιηθεί σε προγενέστερο στάδιο με χρήση του μηχανισμού ευελιξίας μπορούν να υπολογίζονται μόνον πάνω από τα ανώτατα όρια·

6.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2017/342.)

(1) EE L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(2) ΕΕ L 103 της 22.4.2015, σ. 1.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0411.


Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017
PDF 396kWORD 50k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2017 (COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))
P8_TA(2016)0474A8-0323/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0312 – C8-0245/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 10,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 11,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου της 17ης Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0323/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 661/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4), καθίσταται διαθέσιμο ποσό 50 000 000 EUR για τη χορήγηση προκαταβολών μέσω πιστώσεων στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης·

1.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2017

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2017/343.)

(1) ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 661/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 143).


Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2017: κοινό κείμενο
PDF 570kWORD 81k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με το κοινό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού (14635/2016 – C8-0470/2016 – 2016/2047(BUD))
P8_TA(2016)0475A8-0353/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής και τις σχετικές δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (14635/2016 – C8-0470/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που ενέκρινε η Επιτροπή στις 18 Ιουλίου 2016 (COM(2016)0300),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  έχοντας υπόψη τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2017 στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που υπέβαλε η Επιτροπή στις 17 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017(1) και τις τροπολογίες επί του προϋπολογισμού που περιέχονται σε αυτό,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(4),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 90 και το άρθρο 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της αντιπροσωπείας του στην επιτροπή συνδιαλλαγής (A8-0353/2016),

1.  εγκρίνει το κοινό σχέδιο που συμφωνήθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα έγγραφα:

   κατάλογο γραμμών του προϋπολογισμού που δεν τροποποιούνται, σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού ή τη θέση του Συμβουλίου·
   συνοπτικά αριθμητικά στοιχεία κατά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου·
   αριθμητικά στοιχεία κατά γραμμή προϋπολογισμού για όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού·
   ενοποιημένο έγγραφο που παρουσιάζει τα αριθμητικά στοιχεία και το τελικό κείμενο όλων των γραμμών που τροποποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνδιαλλαγής·

2.  επιβεβαιώνει τις κοινές δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτονται στον παρόν ψήφισμα·

3.  σημειώνει ότι το επίπεδο στελέχωσης του Κοινοβουλίου ήταν ένα από τα μείζονα ζητήματα αυτής της συνδιαλλαγής· υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τη συμφωνία κυρίων, κάθε σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής έχει αποκλειστική αρμοδιότητα στο δικό του τμήμα του προϋπολογισμού, υπενθυμίζει επίσης την πολιτική του απόφαση να εξαιρέσει τις πολιτικές ομάδες από τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5 %, όπως υπογραμμίζεται στα ψηφίσματα για τους προϋπολογισμούς των ετών 2014, 2015, 2016 και 2017· θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις των αποφάσεων για τον προϋπολογισμό στη λειτουργία του οργάνου·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν νομοθετικό ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

17.11.2016

ΤΕΛΙΚΟ

Προϋπολογισμός 2017 – Στοιχεία για τα κοινά συμπεράσματα

Τα ανά χείρας κοινά συμπεράσματα καλύπτουν τα εξής τμήματα:

1.  Προϋπολογισμός 2017

2.  Προϋπολογισμός 2016 – Σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών 4, 5 και 6/2016

3.  Κοινές δηλώσεις

Συνοπτική επισκόπηση

Α.   Προϋπολογισμός 2017

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τα κοινά συμπεράσματα:

—  Το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό 2017 ορίζεται σε 157 857,8 εκατομμύρια EUR. Συνολικά, το ποσό αυτό αφήνει περιθώριο κάτω των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ για το 2017 ύψους 1 100,1 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων.

—  Το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό 2017 ορίζεται σε 134 490,4 εκατομμύρια EUR.

—  Ο μηχανισμός ευελιξίας για το 2017 κινητοποιείται σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για ποσό 530 εκατομμυρίων EUR για την τομέα 3 Ασφάλεια και ιθαγένεια.

—  Το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων κινητοποιείται σε επίπεδο 1 439, 1 εκατομμυρίων EUR για τον τομέα 1α Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

—  Το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες κινητοποιείται σε επίπεδο 1 906,1 εκατομμυρίων EUR για τον τομέα 3 και τον τομέα 4. Το ποσό αυτό αντισταθμίζεται με 575,0 εκατομμύρια EUR που προέρχονται από το αδιάθετο περιθώριο του τομέα 2 Βιώσιμη ανάπτυξη: Φυσικοί πόροι το 2017 και με 507,3 εκατομμύρια EUR το 2017, 570,0 εκατομμύρια EUR το 2018 και 253,9 εκατομμύρια EUR το 2019 που προέρχονται από τα αδιάθετα περιθώρια του τομέα 5 Διοίκηση.

—  Η Επιτροπή εκτιμά σε 981,1 εκατομμύρια EUR τις πιστώσεις πληρωμών 2017 που σχετίζονται με τον μηχανισμό ευελιξίας το 2014, 2015 και 2016.

Β.   Προϋπολογισμός 2016

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τα κοινά συμπεράσματα:

—  Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 4/2016 και η κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες που το συνοδεύει είναι αποδεκτά, όπως πρότεινε η Επιτροπή.

—  Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 5/2016 είναι αποδεκτό όπως πρότεινε η Επιτροπή.

—  Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 6/2016 και η σχετική κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αποδεκτά, όπως πρότεινε η Επιτροπή.

1.  Προϋπολογισμός 2017

1.1.   Γραμμές που έχουν «κλείσει»

Εάν δεν δηλώνεται διαφορετικά στα συμπεράσματα που εμφαίνονται κατωτέρω, όλες οι γραμμές του προϋπολογισμού που δεν τροποποιήθηκαν είτε από το Συμβούλιο είτε από το Κοινοβούλιο, καθώς και εκείνες για τις οποίες το Κοινοβούλιο δέχθηκε τις τροπολογίες του Συμβουλίου κατά την ανάγνωσή τους, επιβεβαιώνονται.

Για τις άλλες γραμμές του προϋπολογισμού, η επιτροπή συνδιαλλαγής έχει συμφωνήσει επί των συμπερασμάτων που περιλαμβάνονται στις ενότητες 1.2 έως 1.8 κατωτέρω.

1.2.   Οριζόντια ζητήματα

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

Η συνεισφορά της ΕΕ (σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών) και ο αριθμός θέσεων για όλους του αποκεντρωμένους οργανισμούς ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 1/2017 με εξαίρεση:

—  Την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ, άρθρο του προϋπολογισμού 18 02 04) για την οποία διατίθενται 10 πρόσθετες θέσεις με πρόσθετες πιστώσεις 675 000 EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών.

—  Την Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust, άρθρο του προϋπολογισμού 33 03 04) για την οποία διατίθενται 10 πρόσθετες θέσεις με πρόσθετες πιστώσεις 675 000 EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών.

—  Την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ, άρθρο του προϋπολογισμού12 02 04) για την οποία οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών μειώνονται κατά 500 000 EUR.

—  Την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO, άρθρο του προϋπολογισμού 18 03 02) για την οποία οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται κατά 3 000 000 EUR.

—  Τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA, άρθρο του προϋπολογισμού 17 03 12 01) για τον οποίο οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών μειώνονται κατά 8 350 000 EUR.

Εκτελεστικοί οργανισμοί

Η συνεισφορά της ΕΕ (σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών) καθώς και ο αριθμός των θέσεων προσωπικού για τους εκτελεστικούς οργανισμούς ορίζονται στα επίπεδα που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού 2017.

Δοκιμαστικά σχέδια / Προπαρασκευαστικές ενέργειες

Επήλθε συμφωνία επί μιας ολοκληρωμένης δέσμης 78 δοκιμαστικών σχεδίων / προπαρασκευαστικών ενεργειών (ΔΣ/ΠΕ), για συνολικό ποσό 76,9 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, όπως πρότεινε το Κοινοβούλιο πέραν της προπαρασκευαστικής ενέργειας που είχε προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού 2017.

Όταν δοκιμαστικό σχέδιο ή προπαρασκευαστική ενέργεια φαίνεται να καλύπτεται από υπάρχουσα νομική βάση, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τη μεταφορά πιστώσεων προς την αντίστοιχη νομική βάση για να διευκολύνει την υλοποίηση της ενέργειας.

Η δέσμη αυτή τηρεί πλήρως τα ανώτατα όρια για τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό.

1.3.   Τομείς δαπανών του δημοσιονομικού πλαισίου – πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων

Αφού συνεκτίμησε τα ανωτέρω συμπεράσματα όσον αφορά τις γραμμές που έχουν «κλείσει», τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, η επιτροπή συνδιαλλαγής συμφωνεί τα ακόλουθα:

Τομέας 1α – Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων των γραμμών που ακολουθούν ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού 2017, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 1/2017:

 

 

 

 

Σε EUR

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

ΣΠ του 2017

Προϋπολογισμός 2017

Διαφορά

02 02 02

Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με τη μορφή συμμετοχών και χρεωστικών μέσων

167 030 000

217 030 000

50 000 000

06 02 01 03

Βελτιστοποίηση της ενοποίησης και της διασύνδεσης των τρόπων μεταφοράς και αύξηση της διαλειτουργικότητας

360 321 493

410 321 493

50 000 000

08 02 01 01

Ενίσχυση της έρευνας αιχμής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

1 736 471 644

1 753 136 644

16 665 000

08 02 04

Εξάπλωση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής

123 492 850

140 157 850

16 665 000

09 04 02 01

Υπεροχή στον τομέα τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

779 380 777

796 050 777

16 670 000

15 02 01 01

Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της συνάφειάς του με την αγορά εργασίας

1 701 963 700

1 725 463 700

23 500 000

15 02 01 02

Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής νεολαίας και της συμμετοχής των νέων στον ευρωπαϊκό δημοκρατικό βίο

201 400 000

227 900 000

26 500 000

 

Σύνολο

 

 

200 000 000(6)

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο επιβεβαιώνουν ότι οι συμφωνηθείσες αυξήσεις στον τομέα 1α ως μέρος του προϋπολογισμού 2017 τηρούν πλήρως τις προηγούμενες συμφωνίες και εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των εν εξελίξει νομοθετικών διαδικασιών.

Όλες οι άλλες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων του τομέα 1α ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 1/2017, με την ενσωμάτωση των προσαρμογών που συμφωνήθηκαν στην επιτροπή συνδιαλλαγής και περιελήφθησαν στον κατωτέρω πίνακα. Δημιουργείται επί μέρους άρθρο του προϋπολογισμού για «Ειδικές εκδηλώσεις» όπως προβλέφθηκε στην ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

 

 

 

 

Σε EUR

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

ΣΠ του 2017 (περιλ. της ΔΕ 1)

Προϋπολογισμός 2017

Διαφορά

32 02 01 01

Περαιτέρω ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και της διαλειτουργικότητας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου διασυνοριακώς

217 403 954

206 508 927

-10 895 027

32 02 01 02

Ενίσχυση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης

217 403 954

207 441 809

-9 962 145

32 02 01 03

Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος

217 404 002

206 509 070

-10 894 932

32 02 01 04

Δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να ευνοεί περισσότερο τις ιδιωτικές επενδύσεις σε ενεργειακά έργα

85 227 000

77 291 975

-7 935 025

15 02 10

Ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις

 

6 000 000

6 000 000

04 03 02 01

Progress — Στήριξη της ανάπτυξης, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της πολιτικής για την απασχόληση, της κοινωνικής πολιτικής και της νομοθεσίας για τις συνθήκες εργασίας της Ένωσης

60 000 000

65 000 000

5 000 000

04 03 02 02

EURES — Προαγωγή της οικειοθελούς γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων και ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης

22 578 000

23 578 000

1 000 000

 

Σύνολο

 

 

-27 687 129

Κατά συνέπεια, και αφού ληφθούν υπόψη οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί, τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, το συμφωνηθέν επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζεται σε 21 312,2 εκατομμύρια EUR, αφήνοντας περιθώριο 51,9 εκατομμύρια EUR κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 1α και τη χρήση του συνολικού περιθωρίου για τις αναλήψεις υποχρεώσεων για ποσό 1 439,1 εκατομμύρια EUR.

Τομέας 1β — Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτείνεται στο σχέδιο προϋπολογισμού 2017.

Λαμβανομένων υπόψη των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών, το συμφωνηθέν επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζεται σε 53 586,6 εκατομμύρια EUR, αφήνοντας περιθώριο 0,4 εκατομμύρια EUR κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 1β.

Τομέας 2 – Βιώσιμη ανάπτυξη: Φυσικοί πόροι

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με την διορθωτική επιστολή 1/2017, με πρόσθετη μείωση κατά 325,0 εκατομμύρια EUR που οφείλεται σε αύξηση των εσόδων για ειδικό προορισμό του ΕΓΤΕ την οποία κοινοποίησε η Επιτροπή στις 7 Νοεμβρίου 2016. Κατά συνέπεια η επιτροπή συνδιαλλαγής συμφωνεί τα ακόλουθα:

 

 

 

 

Σε EUR

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

ΣΠ του 2017 (περιλ. της ΔΕ 1)

Προϋπολογισμός 2017

Διαφορά

05 03 01 10

Καθεστώς βασικής ενίσχυσης (ΚΒΕ)

15 621 000 000

15 296 000 000

-325 000 000

Λαμβανομένων υπόψη των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών, το συμφωνηθέν επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζεται σε 58 584,4 εκατομμύρια EUR, αφήνοντας περιθώριο 1 031,6 εκατομμύρια EUR κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 2, με συνυπολογισμό του ποσού 575,0 εκατομμυρίων EUR που χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση της κινητοποίησης του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες.

Τομέας 3 – Ασφάλεια και ιθαγένεια

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 1/2017, αλλά με τις προσαρμογές που συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής οι οποίες εμφανίζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

 

 

 

Σε EUR

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

ΣΠ του 2017 (περιλ. της ΔΕ 1)

Προϋπολογισμός 2017

Διαφορά

09 05 05

Ενέργειες πολυμέσων

19 573 000

22 573 000

3 000 000

15 04 02

Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» — Στήριξη διασυνοριακών ενεργειών και προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας και κινητικότητας

54 350 000

55 350 000

1 000 000

 

 Σύνολο

 

 

4 000 000

Οι παρατηρήσεις του άρθρου 09 05 05 θα τροποποιηθούν με την προσθήκη της ακόλουθης πρότασης: «Κατά περίπτωση, οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και επιδότησης μπορούν να περιλαμβάνουν τη σύναψη εταιρικών σχέσεων-πλαισίου, με σκοπό την προώθηση σταθερού χρηματοδοτικού πλαισίου για τα πανευρωπαϊκά δίκτυα που χρηματοδοτούνται από την πίστωση αυτή.»

Οι παρατηρήσεις του άρθρου 15 04 02 θα τροποποιηθούν με την προσθήκη της ακόλουθης πρότασης: «Η πίστωση αυτή μπορεί επίσης να χρηματοδοτήσει την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς.»

Κατά συνέπεια, και αφού ληφθούν υπόψη οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί, τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, το συμφωνηθέν επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζεται σε 4 284,0 εκατομμύρια EUR, ενώ δεν μένει κανένα περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 3, την κινητοποίηση ποσού 530 εκατομμυρίων EUR μέσω του μηχανισμού ευελιξίας και τη χρήση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για ποσό 1 176,0 εκατομμύρια EUR.

Τομέας 4 – Η Ευρώπη στον κόσμο

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 1/2017, αλλά με τις προσαρμογές που συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής οι οποίες εμφανίζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

 

 

 

Σε EUR

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

ΣΠ του 2017 (περιλ. της ΔΕ 1)

Προϋπολογισμός 2017

Διαφορά

01 03 02

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή

30 828 000

45 828 000

15 000 000

01 03 08

Τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ

275 000 000

p.m.

-275 000 000

13 07 01

Χρηματοδοτική στήριξη με σκοπό την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας

31 836 240

34 836 240

3 000 000

19 03 01 05

Έκτακτα μέτρα

69 480 000

62 850 000

-6 630 000

21 02 07 05

Μετανάστευση και άσυλο

448 273 912

404 973 912

-43 300 000

22 04 01 04

Υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας και χρηματοοικονομική συνδρομή προς την Παλαιστίνη και την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των ΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA)

282 219 939

310 100 000

27 880 061

22 04 01 03

Μεσογειακές χώρες — Οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ασφάλεια και πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων

340 360 500

332 480 439

-7 880 061

22 04 02 02

Ανατολική Εταιρική Σχέση — Μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη

313 825 583

322 125 583

8 300 000

 

 Σύνολο

 

 

-278 630 000

Ωστόσο, στη γραμμή του προϋπολογισμού 19 03 01 07 Ειδικοί εντεταλμένοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) οι πιστώσεις ορίζονται στο επίπεδο του σχεδίου προϋπολογισμού 2017.

Κατά συνέπεια, και αφού ληφθούν υπόψη οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί, τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, το συμφωνηθέν επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζεται σε 10 162,1 εκατομμύρια EUR, ενώ δεν μένει κανένα περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 4 και τη χρήση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για ποσό 730,1 εκατομμύρια EUR.

Τομέας 5 — Διοίκηση

Ο αριθμός των θέσεων στους πίνακες προσωπικού των θεσμικών οργάνων και οι πιστώσεις που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 1/2017 συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

—  Το Κοινοβούλιο του οποίου η ανάγνωση έχει εγκριθεί, με εξαίρεση το ότι η αύξηση κατά 76 θέσεις για τις πολιτικές ομάδες αντισταθμίζεται πλήρως με αντίστοιχη μείωση των θέσεων στον πίνακα προσωπικού της διοίκησης του Κοινοβουλίου, με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο. Επιπλέον, η επιτροπή συνδιαλλαγής συμφωνεί να ενσωματώσει στον προϋπολογισμό του 2017 τον αντίκτυπο της αυτόματης επικαιροποίησης των μισθών που πρόκειται να εφαρμοστεί από την 1 Ιουλίου 2016 (8 717 000 EUR).

—  Το Συμβούλιο, του οποίου η ανάγνωση έχει εγκριθεί με την ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό του 2017 του αντικτύπου της αυτόματης επικαιροποίησης των μισθών που πρόκειται να εφαρμοστεί από την 1 Ιουλίου 2016 (3 301 000 EUR).

—  Το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οποίο έχουν εγκριθεί οι μειώσεις σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού 2017 που περιέχονται στην ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

—  Την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) για την οποία 560 250 EUR (κονδύλιο του προϋπολογισμού 1200) εγγράφονται στη γραμμή για τους συμβασιούχους υπαλλήλους και ταυτόχρονα η θέση του προϋπολογισμού 3003 Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα μειώνεται κατά το ίδιο ποσό. Οι παρατηρήσεις του κονδυλίου 1200 θα τροποποιηθούν με την προσθήκη της ακόλουθης πρότασης: «Οι πιστώσεις αυτές θα καλύψουν επίσης το κόστος των συμβασιούχων υπαλλήλων που συμμετέχουν σε στρατηγικής σημασίας δραστηριότητες επικοινωνίας». Επιπλέον, οι ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού στο τμήμα της ΕΥΕΔ προσαρμόζονται με σκοπό να αφαιρεθεί η μεταφορά των υπό διττή ιδιότητα ΕΕΕΕ που προτάθηκε με τη διορθωτική επιστολή 1.

 

 

 

Σε EUR

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

Διαφορά

3 0 0 1

Εξωτερικό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

-3 645 000

3 0 0 2

Λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό

-1 980 000

3 0 0 3

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

-3 636 000

3 0 0 4

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

-815 000

 

 Σύνολο

-10 076 000

Κατά συνέπεια, λαμβανομένων υπόψη των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών, το συμφωνηθέν επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζεται σε 9 394,5 εκατομμύρια EUR, αφήνοντας περιθώριο 16,2 εκατομμύρια EUR κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 5, μετά τη χρήση 507,3 εκατομμυρίων EUR από το περιθώριο με σκοπό την αντιστάθμιση της κινητοποίησης του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες.

Ειδικοί μηχανισμοί

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για ειδικούς μηχανισμούς ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2017 εκτός από το αποθεματικό για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο του προϋπολογισμού 40 02 44 ) το οποίο καταργείται.

Αντιστάθμιση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2018 και 2019

Η συνολική χρήση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 είναι 1 176,0 εκατομμύρια EUR για τον τομέα 3 και 730,1 εκατομμύρια EUR για τον τομέα 4, δηλαδή συνολικό ποσό 1 906,2 εκατομμύρια EUR. Το ποσό αυτό αντισταθμίζεται με 575,0 εκατομμύρια EUR που προέρχονται από το αδιάθετο περιθώριο του τομέα 2 το 2017 καθώς και με 507,3 εκατομμύρια EUR το 2017, 570,0 εκατομμύρια EUR το 2018 και 253,9 εκατομμύρια EUR το 2019 που προέρχονται από τα αδιάθετα περιθώρια του τομέα 5. Η απόφαση για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για το 2017 που εγκρίθηκε ταυτόχρονα με την διορθωτική επιστολή 1/2017 θα προσαρμοστεί αναλόγως.

1.4.   Πιστώσεις πληρωμών

Το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών το 2017 ορίζεται στο επίπεδο του σχεδίου προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 1/2017 με τις ακόλουθες προσαρμογές που συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής:

1.  Πρώτον, λαμβάνεται υπόψη το συμφωνηθέν επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για μη διαχωριζόμενες δαπάνες, για τις οποίες το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών είναι ίσο με το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων. Το επίπεδο αυτό περιλαμβάνει τη μείωση των γεωργικών δαπανών κατά 325 εκατομμύρια EUR και τις προσαρμογές των διοικητικών δαπανών για τα τμήματα I, II, III, IV, V, VI, VII, IX και X (13,4 εκατομμύρια EUR), και για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς (για τους οποίους η συνεισφορά της ΕΕ σε πιστώσεις πληρωμών ορίζεται στο επίπεδο που προτείνεται στην ενότητα 1.2 ανωτέρω). Το συνδυασμένο αποτέλεσμα είναι μια μείωση κατά 332,3 εκατομμύρια EUR·

2.  Οι πιστώσεις πληρωμών για όλα τα νέα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που προτάθηκαν από το Κοινοβούλιο ορίζονται στο 50% των αντίστοιχων πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ή στο επίπεδο που προτείνει το Κοινοβούλιο αν είναι χαμηλότερο. Στην περίπτωση παράτασης υφισταμένων δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών, το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών είναι εκείνο που καθορίζεται στο σχέδιο προϋπολογισμού επαυξημένο κατά το 50% των αντίστοιχων νέων πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ή στο επίπεδο που προτείνει το Κοινοβούλιο αν είναι χαμηλότερο. Το συνδυασμένο αποτέλεσμα είναι μια αύξηση κατά 35,2 εκατομμύρια EUR·

3.  Οι πιστώσεις πληρωμών για τις «ειδικές εκδηλώσεις» (άρθρο του προϋπολογισμού 15 02 10) αντιστοιχούν στο ποσό που δηλώθηκε κατά την ανάγνωση του Κοινοβουλίου (6 εκατομμύρια EUR)·

4.  Οι πιστώσεις πληρωμών (άρθρο του προϋπολογισμού 01 03 08 Τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ) φέρουν την ένδειξη «p.m.»

5.  Οι προσαρμογές στις ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού συμφωνούνται ως αποτέλεσμα της εξέλιξης στις αναλήψεις υποχρεώσεων για διαχωριζόμενες πιστώσεις:

 

 

 

 

Σε EUR

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

ΣΠ του 2017 (περιλ. της ΔΕ 1)

Προϋπολογισμός 2017

Διαφορά

01 03 02

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή

30 828 000

45 828 000

15 000 000

04 03 02 01

Progress — Στήριξη της ανάπτυξης, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της πολιτικής για την απασχόληση, της κοινωνικής πολιτικής και της νομοθεσίας για τις συνθήκες εργασίας της Ένωσης

38 000 000

41 167 000

3 167 000

04 03 02 02

EURES — Προαγωγή της οικειοθελούς γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων και ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης

17 000 000

17 753 000

753 000

09 05 05

Ενέργειες πολυμέσων

23 997 455

26 997 455

3 000 000

13 07 01

Χρηματοδοτική στήριξη με σκοπό την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας

36 031 865

39 031 865

3 000 000

15 04 02

Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» — Στήριξη διασυνοριακών ενεργειών και προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας και κινητικότητας

43 430 071

44 229 071

799 000

22 04 01 04

Υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας και χρηματοοικονομική συνδρομή προς την Παλαιστίνη και την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των ΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA)

280 000 000

307 661 000

27 661 000

22 04 02 02

Ανατολική Εταιρική Σχέση — Μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη

167 700 000

172 135 000

4 435 000

19 03 01 05

Έκτακτα μέτρα

33 212 812

30 043 812

-3 169 000

21 02 07 05

Μετανάστευση και άσυλο

155 000 000

115 722 000

-39 278 000

22 04 01 03

Μεσογειακές χώρες — Οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ασφάλεια και πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων

138 000 000

134 805 000

-3 195 000

32 02 01 01

Περαιτέρω ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και της διαλειτουργικότητας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου διασυνοριακώς

34 765 600

33 023 600

-1 742 000

32 02 01 02

Ενίσχυση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης

26 032 000

24 839 000

-1 193 000

32 02 01 03

Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος

26 531 000

25 201 000

-1 330 000

32 02 01 04

Δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να ευνοεί περισσότερο τις ιδιωτικές επενδύσεις σε ενεργειακά έργα

31 200 000

28 295 000

-2 905 000

 

Σύνολο

 

 

5 003 000

6.  Οι πιστώσεις πληρωμών για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (άρθρο του προϋπολογισμού 40 02 43) ορίζονται στο μηδέν (μείωση κατά 30 εκατομμύρια EUR) καθώς οι πιστώσεις πληρωμών που διατίθενται από έσοδα για ειδικό προορισμό υπολογίζεται ότι αρκούν για να καλυφθεί όλο το έτος 2017.

7.  Το αποθεματικό για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο του προϋπολογισμού 40 02 44 ) καταργείται.

8.  Πρόσθετες μειώσεις των πληρωμών διενεργούνται στις ακόλουθες γραμμές:

 

 

 

 

Σε EUR

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

ΣΠ του 2017 (περιλ. της ΔΕ 1)

Προϋπολογισμός 2017

Διαφορά

04 02 62

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ — Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες — Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση

2 508 475 000

2 490 475 000

-18 000 000

13 03 61

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Περιφέρειες μετάβασης — Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»

2 214 431 000

2 204 431 000

-10 000 000

13 03 62

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες — Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»

3 068 052 000

3 043 052 000

-25 000 000

13 03 64 01

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

884 299 000

783 299 000

-101 000 000

 

Σύνολο

 

 

-154 000 000

Με τις ενέργειες αυτές θα εξασφαλιστούν πιστώσεις πληρωμών ύψους 134 490,4 εκατομμυρίων EUR, ποσό πού αντιπροσωπεύει μείωση κατά 931,4 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με την διορθωτική επιστολή 1/2017.

1.5.   Αποθεματικό

Δεν υπάρχουν άλλα αποθεματικά εκτός από εκείνα του σχεδίου προϋπολογισμού όπως τροποποιήθηκε από την διορθωτική επιστολή 1/2017, με εξαίρεση για:

—  Τη θέση του προϋπολογισμού 13 01 04 04  Δαπάνες στήριξης για το πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (SRSP) και το άρθρο 13 08 01 Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) – Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια που μεταφέρεται από τον τομέα Η1β (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και τα ΤΣ) για τα οποία το σύνολο των ποσών σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών εγγράφονται σε αποθεματικό εν αναμονή της έγκρισης της νομικής βάσης για το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.

—  Το άρθρο 13 08 02 Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) – Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια που μεταφέρεται από τον τομέα Η2 (ΕΤΠΑ) για το οποίο το συνολικό ποσό σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών εγγράφεται σε αποθεματικό εν αναμονή της έγκρισης της νομικής βάσης για το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.

—  Τη θέση του προϋπολογισμού 18 02 01 03 Θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οποία 40 000 000 EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 28 000 000 EUR σε πιστώσεις πληρωμών εγγράφονται σε αποθεματικό εν αναμονή της ολοκλήρωσης της νομοθετικής διαδικασίας με την οποία θεσπίζεται σύστημα εισόδου/εξόδου.

1.6.   Παρατηρήσεις του προϋπολογισμού

Εκτός εάν γίνεται ειδική μνεία στις προηγούμενες παραγράφους, οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου στο κείμενο των παρατηρήσεων του προϋπολογισμού εγκρίνονται, με εξαίρεση εκείνες εξ αυτών που αφορούν τις γραμμές του προϋπολογισμού που περιλαμβάνονται στον κατωτέρω πίνακα, για τις οποίες το κείμενο των παρατηρήσεων του προϋπολογισμού που προτείνεται στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 1/2017 και την επικαιροποίηση του ΕΓΤΕ εγκρίνεται.

Εννοείται ότι οι τροπολογίες που κατέθεσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν μπορούν να τροποποιήσουν ή να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας νομικής βάσης, ή να θίγουν τη διοικητική αυτονομία των θεσμικών οργάνων, και ότι η ενέργεια μπορεί να καλυφθεί από διαθέσιμους πόρους.

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

04 03 02 03

Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα — Αύξηση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και μεγαλύτερη διαθεσιμότητά της για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, ιδίως τα πλέον απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας, καθώς και τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας

S 03 01 06 01

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)

05 02 11 99

Λοιπά μέτρα (λοιπά φυτικά προϊόντα / μέτρα)

05 04 60

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης — ΕΓΤΑΑ (2014 έως 2020)

05 04 60 02

Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια

18 04 01 01

Ευρώπη για τους πολίτες — Ενδυνάμωση της μνήμης και ενίσχυση της ικανότητας για συμμετοχή στα κοινά σε επίπεδο Ένωσης

1.7.   Νέες γραμμές του προϋπολογισμού

Η ονοματολογία του προϋπολογισμού που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 1/2017, με τη συμπερίληψη των δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών, και το νέο άρθρο του προϋπολογισμού για τις Ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις (15 02 10), εγκρίνονται.

1.8.   Έσοδα

Η πρόταση της Επιτροπής, όπως διατυπώνεται στη διορθωτική επιστολή 1/2017, όσον αφορά τη συμπερίληψη στον προϋπολογισμό των εσόδων από πρόστιμα για ποσό 1 δισεκατομμυρίου EUR εγκρίνεται.

2.   Προϋπολογισμός 2016

Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) 4/2016 και η κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες που το συνοδεύει εγκρίνονται όπως πρότεινε η Επιτροπή.

Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) 5/2016 εγκρίνεται όπως πρότεινε η Επιτροπή.

Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) 6/2016 και η σχετική με αυτό κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίνονται όπως πρότεινε η Επιτροπή.

3.   Κοινές δηλώσεις

3.1.   Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπενθυμίζουν ότι η μείωση της ανεργίας των νέων παραμένει υψηλή και κοινή πολιτική προτεραιότητα, και για τον σκοπό αυτό επαναβεβαιώνουν την αποφασιστικότητά τους να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων στον προϋπολογισμό πόρων για την αντιμετώπισή της, και ιδίως μέσω της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ).

Υπενθυμίζουν δε ότι σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (Κανονισμός ΠΔΠ), «Τα περιθώρια που παραμένουν διαθέσιμα κάτω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τα έτη 2014-2017 συνιστούν Συνολικό Περιθώριο του ΠΔΠ για αναλήψεις υποχρεώσεων διαθέσιμο πάνω από τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο ΠΔΠ για τα έτη 2016-2020 για τους στόχους πολιτικής που αφορούν την ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδιαίτερα την απασχόληση των νέων».

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούν την Επιτροπή να υποβάλει διορθωτικό προϋπολογισμό για το 2017 προκειμένου να παράσχει 500 εκατομμύρια EUR(7) για την ΠΑΝ το 2017· η χρηματοδότηση θα παρασχεθεί από το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων, μόλις εγκριθεί η τεχνική προσαρμογή που προβλέπεται από το άρθρο 6 του κανονισμού ΠΔΠ.

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλαμβάνουν να επεξεργασθούν με ταχείς ρυθμούς το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού για το 2017 που υπέβαλε η Επιτροπή.

3.2.   Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υπενθυμίζουν την ανάγκη να εξασφαλισθεί, στο πλαίσιο της εφαρμογής, η εύτακτη πρόοδος των πληρωμών σε σχέση με τις πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων, για την αποφυγή του υπερβολικού όγκου απλήρωτων τιμολογίων στο τέλος του έτους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούν την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά και ενεργά την εκτέλεση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020. Για το σκοπό αυτό, καλούν την Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως ενημερωμένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της εκτέλεσης και εκτιμήσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις πιστώσεων πληρωμών το 2017.

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα λάβουν εγκαίρως τις αναγκαίες αποφάσεις για δεόντως δικαιολογημένες ανάγκες ώστε να προληφθεί η σώρευση υπερβολικού αριθμού ανεξόφλητων λογαριασμών και να διασφαλιστεί η δέουσα εξόφληση των απαιτήσεων πληρωμών.

3.3.   Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την κατά 5 % μείωση του προσωπικού

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπενθυμίζουν τη συμφωνία να μειώσουν σταδιακά κατά 5 % τη δύναμη προσωπικού, όπως είχε στον πίνακα προσωπικού την 1η Ιανουαρίου 2013, πράγμα που θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε όλα τα όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες, όπως αναφέρεται στο σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Τα τρία θεσμικά όργανα υπενθυμίζουν ότι το έτος που έχει τεθεί ως στόχος για την πλήρη επίτευξη της κατά 5 % μείωσης του προσωπικού είναι το 2017. Συμφωνούν ότι θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης ώστε να πραγματοποιηθεί επισκόπηση της κατάστασης και να διασφαλισθεί ότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφευχθούν επιπλέον καθυστερήσεις στην υλοποίηση του στόχου της μείωσης του προσωπικού κατά 5 % σε όλα τα όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες.

Τα τρία θεσμικά όργανα εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την επισκόπηση από την Επιτροπή των ενοποιημένων στοιχείων για το σύνολο του εξωτερικού προσωπικού που απασχολούν τα όργανα, όπως παρουσιάζεται στο σχέδιο προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 3 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού. Καλούν την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει αυτές τις πληροφορίες κατά την υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμών των επόμενων ετών.

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο υπογραμμίζουν ότι η επίτευξη του στόχου μείωσης του προσωπικού κατά 5 % αναμένεται να συμβάλει στην εξοικονόμηση των διοικητικών δαπανών των οργάνων. Με βάση τα ανωτέρω, καλούν την Επιτροπή να αρχίσει την αξιολόγηση των σχετικών αποτελεσμάτων, ώστε να αντληθούν διδάγματα για το μέλλον.

3.4.   Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα γενεσιουργά αίτια της μετανάστευσης, η Επιτροπή δρομολόγησε τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Βιώσιμης Ανάπτυξης (EFSD) που βασίζεται στη θέσπιση Εγγύησης του EFSD και ενός Ταμείου Εγγυήσεων του EFSD. Η Επιτροπή προτείνει να εγγραφούν στο Ταμείο Εγγυήσεων του EFSD 750 εκατομμύρια EUR κατά την περίοδο 2017-2020, εκ των οποίων 400 εκατομμύρια EUR από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για την τετραετία, 100 εκατομμύρια EUR από τον ΕΜΓ για την περίοδο 2017 – 2020 (εκ των οποίων 25 εκατομμύρια EUR το 2017) και 250 εκατομμύρια EUR για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (και πληρωμών) το 2017.

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούν την Επιτροπή να ζητήσει τις αναγκαίες πιστώσεις σε διορθωτικό προϋπολογισμό το 2017 προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του EFSD από τον προϋπολογισμό της ΕΕ μόλις εγκριθεί η νομική βάση.

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλαμβάνουν να επεξεργασθούν με ταχείς ρυθμούς το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού για το 2017 που υπέβαλε η Επιτροπή.

3.5.   Κοινή δήλωση σχετικά με τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και τη Διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι η σύσταση καταπιστευματικών ταμείων και της Διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία θα πρέπει να είναι διαφανής και σαφής, να συνάδει με την αρχή της ενότητας του προϋπολογισμού της Ένωσης, με τα προνόμια της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, και με τους στόχους των υφιστάμενων νομικών βάσεων.

Αναλαμβάνουν τη δέσμευση να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά, ανάλογα με την περίπτωση, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού, ώστε να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και λογοδοσίας.

Η Επιτροπή αναλαμβάνει:

—  να ενημερώνει τακτικά την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την τρέχουσες και προβλεπόμενες χρηματοδοτήσεις (συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών των κρατών μελών) και πράξεις των καταπιστευματικών ταμείων·

—  να υποβάλλει, από το 2017, έγγραφο εργασίας συνοδευτικό του σχεδίου προϋπολογισμού για το επόμενο οικονομικό έτος·

—  να προτείνει μέτρα για την ενδεδειγμένη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

3.6.   Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη γεωργία

Ο προϋπολογισμός του 2017 περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων έκτακτης ανάγκης ώστε να βοηθηθούν οι γεωργοί να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τελευταία όσον αφορά την αγορά. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι το περιθώριο του τομέα 2 είναι επαρκές για την αντιμετώπιση τυχόν απρόβλεπτων αναγκών. Αναλαμβάνει να παρακολουθεί σε τακτική βάση την κατάσταση της αγοράς και να υποβάλλει, εάν χρειάζεται, τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των αναγκών που δεν μπορούν να καλύπτονται από τις πιστώσεις που εγκρίνονται στον προϋπολογισμό. Στην περίπτωση αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται να εξετάσουν τις σχετικές δημοσιονομικές προτάσεις το συντομότερο δυνατόν.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2016)0411.
(2) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(5) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(6) Τα ποσά αυτά αποτελούν μέρος της συνολικής αύξησης για τον τομέα 1α έως το 2020 στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης/αναθεώρησης του ΠΔΠ.
(7) Το ποσό αυτό αποτελεί μέρος της συνολικής αύξησης για την ΠΑΝ έως το 2020 στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης/αναθεώρησης του ΠΔΠ.


Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς
PDF 414kWORD 57k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (2016/2988(RSP))
P8_TA(2016)0476RC-B8-1285/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 174, το άρθρο 175 τρίτη παράγραφος και το άρθρο 212 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/369 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2016, για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3) και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 661/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014(4) που τροποποιεί τον εν λόγω κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 375/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας («πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ»)(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια(6),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 2011, σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη της εκτίμησης κινδύνου για τη διαχείριση καταστροφών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την ενίσχυση των δυνατοτήτων πολιτικής προστασίας μέσω ευρωπαϊκού συστήματος αμοιβαίας συνδρομής με βάση σπονδυλωτή προσέγγιση της πολιτικής προστασίας (16474/08),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ετήσια έκθεση 2014» (COM(2015)0502),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τoν περιφερειακό αντίκτυπο των σεισμών(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αύξηση της ικανότητας της Ένωσης στην αντιμετώπιση καταστροφών(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2009(9) σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ιταλία, σεισμός στην περιφέρεια του Αμπρούτσο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την υλοποίηση και εφαρμογή του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(10),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 28ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(11),

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 και O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 24/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ανταπόκριση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον σεισμό του Αμπρούτσο του 2009: συνάφεια και κόστος των ενεργειών»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τον καταστροφικό σεισμό που σημειώθηκε στην κεντρική Ιταλία στις 24 Αυγούστου 2016, ακόμη τρεις μεγάλοι σεισμοί και πληθώρα μετασεισμών έπληξαν τις κεντρικές περιφέρειες της Ιταλίας στις 26 Οκτωβρίου 2016, μεγέθους 5,5 και 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και στις 30 Οκτωβρίου 2016, μεγέθους 6,5 βαθμών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κεντρική Ιταλία εξακολουθεί να κλυδωνίζεται από σεισμούς και μετασεισμούς τους τελευταίους μήνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πλέον πρόσφατος σεισμός, στις 30 Οκτωβρίου 2016, ήταν η ισχυρότερη σεισμική δόνηση που έχει πλήξει την χώρα εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες και ισοπέδωσε ολοσχερώς ολόκληρα χωριά, φέρνοντας τεράστιο αριθμό κατοίκων των πληγεισών περιοχών στα πρόθυρα της απόγνωσης, ενώ προκάλεσε έμμεσα διάφορες ζημιές στις γύρω περιοχές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 400 άνθρωποι φέρονται να έχουν τραυματιστεί και 290 να έχουν χάσει τη ζωή τους στους τελευταίους σεισμούς·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταστροφικοί σεισμοί οδηγούν σε φαινόμενο «ντόμινο» και έχουν ως αποτέλεσμα τον εκτοπισμό 100 000 κατοίκων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος των πρόσφατων σεισμών έχει καταστρέψει πόλεις, έπληξε σοβαρά τοπικές και περιφερειακές υποδομές, κατέστρεψε μνημεία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, έπληξε οικονομικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα εκείνες των ΜΜΕ, τη γεωργία, το τοπίο καθώς και το δυναμικό των κλάδων του τουρισμού και της φιλοξενίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληγείσες περιοχές παρουσιάζουν παραμόρφωση η οποία εκτείνεται σε περιοχή 130 περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων, με μέγιστη μετατόπιση τουλάχιστον 70 εκατοστών και ότι οι απρόβλεπτες υδρογεωλογικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν, σε περίπτωση αντίξοων χειμερινών καιρικών συνθηκών, σε άλλες φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες και κατολισθήσεις εδαφών και σωρευτικές ζημίες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο ευάλωτες και εκτεθειμένες σε υψηλό σεισμικό κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί μάλιστα να είναι εκτεθειμένες σε επανειλημμένες φυσικές καταστροφές διαφόρων μορφών, η χρονική απόσταση μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος, όπως συνέβη πρόσφατα στην Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Κύπρο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες για βιώσιμη ανασυγκρότηση πρέπει να συντονίζονται αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών απωλειών, και ότι θα πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανεκτίμητη ιταλική πολιτιστική κληρονομιά, και να προωθηθούν διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο την προστασία ιστορικών κτιρίων και περιοχών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 ως απάντηση στις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την Κεντρική Ευρώπη το καλοκαίρι του 2002·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα ενωσιακά μέσα, όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία ή ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας και το χρηματοδοτικό μέσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχυθούν τα προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης των σεισμών και τα μέτρα αποκατάστασης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη μεταρρύθμιση του ΤΑΕΕ του 2014 εισήχθη η δυνατότητα των κρατών μελών να ζητούν προκαταβολικές πληρωμές, η χορήγηση των οποίων αποφασίζεται από την Επιτροπή, εάν υπάρχουν διαθέσιμοι επαρκείς πόροι. λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι το ποσό της προκαταβολής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10 ο% του προβλεπόμενου συνολικού ποσού της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΤΑΕΕ και δεν μπορεί να είναι ανώτερο από 30 εκατομμύρια EUR·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πληγέν κράτος πρέπει να υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή για συνδρομή από το ΤΑΕΕ εντός προθεσμίας 12 εβδομάδων αφότου καταστούν σαφείς οι πρώτες επιπτώσεις της καταστροφής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαιούχο κράτος είναι αρμόδιο για τη χρησιμοποίηση του ποσού καθώς και για τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο αυτό δαπανάται αλλά η Επιτροπή δύναται να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ανασυγκρότησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εμπειρίες του παρελθόντος και ότι η ανάγκη για πολύ μεγάλη ταχύτητα, επαρκείς πόρους, γραφειοκρατική απλούστευση και διαφάνεια πρέπει να αποτελεί τη βάση για τη βιώσιμη ανασυγκρότηση, καθώς και η ανάγκη για παροχή ασφάλειας και σταθερότητας στους πληγέντες κατοίκους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτοί θα μπορέσουν να συνεχίσουν να ζουν σε αυτές τις περιοχές·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη πρέπει να αποτελεί ένα όλο και σημαντικότερο στάδιο του κύκλου διαχείρισης καταστροφών και να της δίνεται μεγαλύτερη κοινωνική σημασία, ενώ απαιτεί επίσης συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για τη διάδοση πληροφοριών, την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρέχοντα μέτρα πρόληψης των καταστροφών πρέπει να ενισχυθούν σύμφωνα με τις προγενέστερες προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με στόχο να εδραιωθεί η στρατηγική για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών σε επίπεδο ΕΕ,

1.  εκφράζει τη βαθύτατη αλληλεγγύη και συμπάθειά του σε όλα τα άτομα που επλήγησαν από τους σεισμούς και τις οικογένειές τους, καθώς και τις ιταλικές εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές που συμμετέχουν στις προσπάθειες ανακούφισης μετά την καταστροφή·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για τον μεγάλο αριθμό ατόμων που εγκατέλειψαν τις εστίες τους και αντιμετωπίζουν τις σκληρές καιρικές συνθήκες της επερχόμενης χειμερινής περιόδου· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εντοπίσει κάθε δυνατό τρόπο παροχής βοήθειας προς τις ιταλικές αρχές, ώστε να διασφαλισθούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους ανθρώπους που έχουν στερηθεί τα σπίτια τους·

3.  χαιρετίζει τις ακάματες προσπάθειες που καταβάλλουν οι διασώστες, οι μονάδες πολιτικής προστασίας, οι εθελοντές, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές στις κατεστραμμένες περιοχές για να σώσουν ζωές, να περιορίσουν τις καταστροφές και να διασφαλίσουν την συνέχιση ορισμένων κοινών βασικών δραστηριοτήτων για να διαφυλαχθεί ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής·

4.  υπογραμμίζει τις σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες των διαδοχικών σεισμών και την καταστροφή που άφησαν στο πέρασμά τους·

5.  υπογραμμίζει τη κρισιμότητα της επιτόπιας κατάστασης και την μεγάλη και έντονη χρηματοπιστωτική πίεση που υφίστανται οι ιταλικές εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξημένη ευελιξία που επιτρέπεται στην Ιταλία σε σχέση με τον υπολογισμό του ελλείμματος λόγω των δαπανών που άπτονται των σεισμών, όπως ορίζουν εξάλλου οι Συνθήκες, προκειμένου να μπορέσει η χώρα να αντιμετωπίσει γρήγορα και αποτελεσματικά τη κατάσταση έκτακτης ανάγκης τόσο σε σχέση με το παρόν όσο και σε σχέση με δράσεις που θα απαιτηθούν στο μέλλον για την ασφάλεια των πληγεισών περιοχών· καλεί επίσης την ιταλική κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι όλοι οι επιπρόσθετοι πόροι που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν πραγματικά για τον συγκεκριμένο σκοπό·

7.  μπροστά σε αυτή την εξαιρετική και πολύ δύσκολη κατάσταση, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο η βιώσιμη ανασυγκρότηση και τυχόν αντισεισμικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συγχρηματοδοτούνται μέσω των ΕΔΕΤ και έχουν διατεθεί για τον θεματικό στόχο 5 (πρόληψη, προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων), να αποκλείονται από τον υπολογισμό των εθνικών ελλειμμάτων στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αλληλεγγύη που εξέφρασαν θεσμικά όργανα της ΕΕ, λοιπά κράτη μέλη, ευρωπαϊκές περιφέρειες και διεθνείς φορείς με τη μορφή της αμοιβαίας συνδρομής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα επέκτασης του υφιστάμενου υπολογισμού του Ταμείου Αλληλεγγύης, ο οποίος βασίζεται επί του παρόντος στις συνέπειες των ζημιών που προκαλεί ένα μεμονωμένο καταστροφικό συμβάν, ώστε να περιλάβει την σωρευτική εκτίμηση των ζημιών που προκαλούνται από σειρά φυσικών καταστροφών στην ίδια περιοχή σε ένα έτος·

10.  επισημαίνει τα προβλήματα πρόβλεψης που συνδέονται με τα σεισμικά συστήματα και την υψηλή σεισμικότητα της περιοχής της Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης· καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την έρευνα για την πρόληψη ζημιών, τη διαχείριση κρίσεων και την ελαχιστοποίηση του εύρους των επιπτώσεων των καταστροφών, σε συνδυασμό με τις δράσεις του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»· σημειώνει με ανησυχία ότι χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες χιλιάδες έχουν μείνει άστεγοι τα τελευταία 15 χρόνια εξαιτίας καταστροφικών σεισμών που έπληξαν την Ευρώπη·

11.  υπενθυμίζει τη σημασία της συμμόρφωσης με απαιτήσεις για την κατασκευή αντισεισμικών κτιρίων και υποδομών· προτρέπει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε οι κατασκευές να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα αντισεισμικά πρότυπα και να λαμβάνουν δεόντως υπόψη την απαίτηση αυτή όταν εκδίδουν οικοδομικές άδειες·

12.  τονίζει τη σημασία του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών προστασίας των πολιτών σε όλη την Ευρώπη σε αντίξοες καταστάσεις και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των εκτάκτων περιστάσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απλουστεύσουν ακόμη περισσότερο τις διαδικασίες ενεργοποίησης του Μηχανισμού, ούτως ώστε να είναι γρήγορα και αποτελεσματικά διαθέσιμος αμέσως μετά από μια καταστροφή·

13.  λαμβάνει γνώση της αίτησης που υπέβαλε η ιταλική κυβέρνηση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, και καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξετάσει τις αιτήσεις βοήθειας από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) αμέσως, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχεία κινητοποίησή του· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των προκαταβολών που διατίθενται το συντομότερο δυνατό στις εθνικές αρχές, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις επείγουσες απαιτήσεις της κατάστασης·

14.  θεωρεί ότι η μερική καταγραφή στον προϋπολογισμό των ετήσιων χρηματοδοτικών πιστώσεων του ΤΑΕΕ που προβλέπονται στον προτεινόμενο κανονισμό Omnibus θα μπορούσε να βοηθήσει μελλοντικά στην επιτάχυνση της διαδικασίας κινητοποίησης με στόχο μια πιο έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στους πολίτες που έχουν πληγεί από καταστροφή· καλεί επίσης την Επιτροπή, στο πλαίσιο ενδεχόμενων μελλοντικών μεταρρυθμίσεων, να μελετήσει κατά πόσον είναι εφικτή η αύξηση του ορίου των προκαταβολών και η συντόμευση των προθεσμιών για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων·

15.  τονίζει τη σημασία της δημιουργίας συνεργιών μεταξύ όλων των διαθέσιμων μέσων, περιλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ταμεία ΕΔΕΤ), ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πόροι χρησιμοποιούνται πραγματικά για τις δραστηριότητες ανασυγκρότησης και όλες τις άλλες αναγκαίες παρεμβάσεις, σε πλήρη συνεργασία με τις ιταλικές εθνικές και περιφερειακές αρχές· καλεί την Επιτροπή να είναι έτοιμη να εγκρίνει τροποποιήσεις των προγραμμάτων, επιχειρησιακών και άλλων, προς τον σκοπό αυτό το συντομότερο δυνατό μετά την υποβολή αίτησης τροποποίησης από κράτος μέλος· υπογραμμίζει επίσης τη δυνατότητα αξιοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) προκειμένου να στηριχθούν οι αγροτικές περιοχές και οι γεωργικές δραστηριότητες που έχουν πληγεί από τους σεισμούς·

16.  υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι είναι σημαντικό να βελτιστοποιηθεί η χρήση της υφιστάμενης χρηματοδότησης της ΕΕ για επενδύσεις στην πρόληψη των φυσικών καταστροφών και για τη διασφάλιση της σταθεροποίησης και μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης των έργων ανοικοδόμησης, και επαναλαμβάνει την ανάγκη να απλουστευθούν οι διοικητικές διαδικασίες για το συντονισμό των ταμείων· υπογραμμίζει ότι, μετά τη λήψη βοήθειας από το ΤΑΕΕ, τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να αναπτύξουν τις κατάλληλες στρατηγικές διαχείρισης των κινδύνων και να ενισχύσουν τους μηχανισμούς πρόληψης καταστροφών·

17.  σημειώνει την ενεργοποίηση, κατόπιν αιτήματος της ιταλικής κυβέρνησης, της υπηρεσίας διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης της ΕΕ Copernicus, με στόχο την εκτίμηση ζημιών μέσω δορυφόρου στις πληγείσες περιοχές· ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των διεθνών ερευνητικών κέντρων και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη χρήση ραντάρ συνθετικού διαφράγματος (SAR), το οποίο μπορεί να αξιολογεί και να μετρά τις μετακινήσεις του εδάφους σε επίπεδο εκατοστών κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύκτας και μέσα από νέφη, μεταξύ άλλων για σκοπούς πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων·

18.  τονίζει τη σημασία της δημόσιας έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) για την πρόληψη και τη διαχείριση καταστροφών και ζητεί την ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των φορέων Ε&Α των κρατών μελών, ειδικότερα εκείνων που αντιμετωπίζουν παρόμοιους κινδύνους· ζητεί την ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα κράτη μέλη και τη δημιουργία και ενίσχυση δεσμών μεταξύ των διαφόρων συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, την κυβέρνηση της Ιταλίας, καθώς και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές των περιοχών που επλήγησαν.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 70 της 16.3.2016, σ. 1.
(3) ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.
(4) ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 143.
(5) ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 1.
(6) ΕΕ L 163 της 2.7.1996, σ. 1.
(7) ΕΕ C 282 E της 6.11.2008, σ. 269.
(8) ΕΕ C 286 E της 27.11.2009, σ. 15.
(9) ΕΕ C 230 E της 26.8.2010, σ. 13.
(10) ΕΕ C 440 της 30.12.2015, σ. 13.
(11) ΕΕ C 114 της 15.4.2014, σ. 48.


Δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων - Κατευθυντήριες γραμμές
PDF 496kWORD 61k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων – κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI))
P8_TA(2016)0477A8-0315/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως το άρθρο 245,

–  έχοντας υπόψη το Παράρτημα XVI του Κανονισμού του (Κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή ψήφου έγκρισης προς την Επιτροπή), και ιδίως την παράγραφο 1 στοιχείο α) τρίτο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 28ης Απριλίου 2015 σχετικά με τον έλεγχο της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων ορισθέντος Επιτρόπου (ερμηνεία του Παραρτήματος XVI παράγραφος 1 στοιχείο α του Κανονισμού του)(1),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(2), και ιδίως τα σημεία της ενότητας ΙΙ – Πολιτική ευθύνη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 για τις διαδικασίες και πρακτικές σχετικά με τις ακροάσεις των Επιτρόπων, διδάγματα που πρέπει να συναχθούν από τη διαδικασία 2014(3),

–  έχοντας υπόψη τον κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων της 20ής Απριλίου 2011(4), και ιδίως τα σημεία 1.3, 1.4, 1.5 και 1.6,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α8-0315/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Παράρτημα XVI παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού του (Κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή ψήφου έγκρισης προς την Επιτροπή), το Κοινοβούλιο μπορεί να εκφράσει την άποψή του για τη διάθεση των χαρτοφυλακίων από τον εκλεγέντα Πρόεδρο και να ζητήσει κάθε πληροφορία σημαντική για τη λήψη της απόφασής του όσον αφορά την καταλληλότητα των ορισθέντων Επιτρόπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αναμένει πλήρη γνωστοποίηση πληροφοριών που αφορούν τα οικονομικά τους συμφέροντα και ότι οι δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των ορισθέντων Επιτρόπων αποστέλλονται προς έλεγχο στην αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το σημείο 3 της ενότητας ΙΙ (Πολιτική ευθύνη) της συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα ορισθέντα μέλη της Επιτροπής εξασφαλίζουν την πλήρη κοινοποίηση όλων των συναφών πληροφοριών, σύμφωνα με την υποχρέωση ανεξαρτησίας που υπέχουν κατ’ εφαρμογή των Συνθηκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών διεξάγεται στο πλαίσιο διαδικασιών σχεδιασμένων κατά τρόπον ώστε η ορισθείσα Επιτροπή στο σύνολό της να αξιολογείται με διαφάνεια, δικαιοσύνη και συνέπεια·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφασή του της 28ης Απριλίου 2015 ο έλεγχος της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων ορισθέντος Επιτρόπου από την αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή έχει ως στόχο όχι μόνο να επαληθευθεί ότι η δήλωση έχει συμπληρωθεί δεόντως αλλά και να εκτιμηθεί κατά πόσον από το περιεχόμενο της δήλωσης μπορεί να συναχθεί η ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Παράρτημα XVI παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού του, το Κοινοβούλιο αξιολογεί τους ορισθέντες Επιτρόπους με βάση την προσωπική ανεξαρτησία τους, μεταξύ άλλων, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τον ιδιαίτερο ρόλο του θεματοφύλακα των συμφερόντων της Ένωσης ο οποίος έχει ανατεθεί στην Επιτροπή βάσει των Συνθηκών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, το Κοινοβούλιο αναφέρει ότι η επιβεβαίωση από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων της απουσίας οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή ακρόασης, δεδομένου μάλιστα ότι η πολιτική εντολή της Επιτροπής ενισχύθηκε μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές υπό μορφή σύστασης ή έκθεσης πρωτοβουλίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταρρύθμιση των διαδικασιών σχετικά με τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων, ενώ παράλληλα καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τους κανόνες της για τις δηλώσεις συμφερόντων των Επιτρόπων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το σημείο 1.3 του κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων περί ανιδιοτέλειας, ακεραιότητας, διαφάνειας, επιμέλειας, τιμιότητας, υπευθυνότητας και σεβασμού του κύρους του Κοινοβουλίου, οι Επίτροποι οφείλουν να δηλώνουν όλα τα οικονομικά συμφέροντα και περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η δήλωση αυτή καλύπτει τις συμμετοχές που κατέχει ο/η σύζυγος/σύντροφος του Επιτρόπου – όπως ορίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες(5) – και που μπορούν να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οικονομικά συμφέροντα των οποίων απαιτείται η δήλωση συνίστανται σε κάθε μορφή εξατομικευμένης οικονομικής συμμετοχής στο κεφάλαιο μιας επιχείρησης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το σημείο 1.4 του κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων, για να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων, τα μέλη της Επιτροπής υποχρεούνται να δηλώνουν τις επαγγελματικές δραστηριότητες του συζύγου/συντρόφου τους και η δήλωση πρέπει να αναφέρει τη φύση της δραστηριότητας, την ονομασία και, ενδεχομένως, το όνομα του εργοδότη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το σημείο 1.5 του κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων, η δήλωση συμφερόντων γίνεται με το επισυναπτόμενο σε παράρτημα έντυπο και το έντυπο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται και να παρέχεται πρόσβαση σε αυτό πριν από την ακρόαση του ορισθέντος Επιτρόπου από το Κοινοβούλιο, να αναθεωρείται δε κατά τη διάρκεια της θητείας του σε περίπτωση τροποποίησης των δεδομένων, και τουλάχιστον μία φορά ετησίως·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο έντυπο αυτό είναι περιορισμένες, δεν περιέχουν λεπτομερή ορισμό σχετικά με το σε τι συνίσταται η σύγκρουση συμφερόντων και, ως εκ τούτου, δεν επιτρέπουν στο Κοινοβούλιο να αξιολογήσει με σωστό, δίκαιο και συνεπή τρόπο ούτε την ύπαρξη υφιστάμενης ή δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων του ορισθέντος Επιτρόπου ούτε την ικανότητά του να ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το σημείο 1.6 του κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων, ένα μέλος της Επιτροπής δεν πρέπει να παρεμβαίνει επί θεμάτων του χαρτοφυλακίου του όταν έχει προσωπικό συμφέρον, ιδίως οικογενειακό ή οικονομικό, ικανό να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει την τελική ευθύνη για την επιλογή της φύσης και του εύρους των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνουν οι δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των μελών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή οφείλει, ως εκ τούτου, να διασφαλίζει με ακρίβεια το επίπεδο διαφάνειας που απαιτείται για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της διαδικασίας διορισμού των ορισθέντων Επιτρόπων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το σημείο 5 της συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Κοινοβούλιο δύναται να ζητήσει από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποσύρει την εμπιστοσύνη του σε ένα μέλος της Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το σημείο 7 της εν λόγω συμφωνίας, αν ο πρόεδρος της Επιτροπής προτίθεται να προβεί σε ανακατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της Επιτροπής, οφείλει να ενημερώσει το Κοινοβούλιο προκειμένου το τελευταίο να προβεί σε διαβούλευση σε σχέση με το ζήτημα αυτό·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι γενικά οι σημερινές δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των μελών της Επιτροπής μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστούν βελτίωση σε σχέση με τη διαχείριση των δηλώσεων το 2008-2009, αλλά ότι δεν είναι λίγα τα περιστατικά όπου χρειάστηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις για ορισμένες δηλώσεις συμφερόντων·

ΙΣT.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κώδικας δεοντολογίας των Επιτρόπων, που εγκρίθηκε το 2011, δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη αρκετές από τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για βελτιώσεις, ιδίως όσον αφορά τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των μελών της Επιτροπής, τους περιορισμούς στη μεταϋπαλληλική απασχόληση και την ενίσχυση της ειδικής επιτροπής δεοντολογίας, που είναι αρμόδια για την αξιολόγηση συγκρούσεων συμφερόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στις θέσεις που ενέκρινε το Κοινοβούλιο αναφορικά με τις αλλαγές και τις βελτιώσεις της διαδικασίας ακρόασης των ορισθέντων Επιτρόπων·

ΙZ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους πυλώνες της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης είναι η βελτίωση της δεοντολογίας και της διαφάνειας εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτά, ιδίως υπό το πρίσμα της ευρύτερης πολιτικής εντολής που έχει η Επιτροπή μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  σημειώνει ότι ο έλεγχος των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων στοχεύει στη διασφάλιση της ικανότητας των ορισθέντων Επιτρόπων να ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία και στην εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού βαθμού διαφάνειας και ευθύνης από την πλευρά της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 ΣΕΕ, το άρθρο 245 ΣΛΕΕ και τον κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων· σημειώνει, συνεπώς, ότι ο έλεγχος αυτός δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στον ορισμό της νέας Επιτροπής, αλλά θα πρέπει να διεξάγεται επίσης στην περίπτωση που πρέπει να καλυφθεί κενή έδρα λόγω παραίτησης, υποχρεωτικής παύσης ή θανάτου, στην περίπτωση προσχώρησης νέου κράτους μέλους και στην περίπτωση σημαντικής αλλαγής του χαρτοφυλακίου ή των οικονομικών συμφερόντων ενός Επιτρόπου·

2.  θεωρεί ότι η αξιολόγηση ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων πρέπει να βασίζεται σε πειστικά, αντικειμενικά και συναφή στοιχεία και να συνεκτιμά το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος Επιτρόπου·

3.  επισημαίνει ότι ως σύγκρουση συμφερόντων ορίζεται «οποιαδήποτε κατάσταση αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός δημόσιου συμφέροντος και δημόσιων και ιδιωτικών συμφερόντων η οποία μπορεί να επηρεάσει ή φαίνεται ότι μπορεί να επηρεάσει την ανεξάρτητη, αμερόληπτη και αντικειμενική άσκηση ενός καθήκοντος»·

4.  επιβεβαιώνει ότι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων είναι υπεύθυνη και αρμόδια να διενεργεί ουσιαστική ανάλυση των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων μέσω διεξοδικού ελέγχου με στόχο να εκτιμηθεί κατά πόσον το περιεχόμενο της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων ενός ορισθέντος Επιτρόπου είναι ακριβές και πληροί τα κριτήρια και τις αρχές των Συνθηκών και του κώδικα δεοντολογίας, ή κατά πόσον μπορεί να συναχθεί η ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, και ότι πρέπει να μπορεί να εισηγείται προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής την αντικατάσταση του εν λόγω Επιτρόπου· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να παράσχει στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων όλα τα εργαλεία τεκμηρίωσης και την ενημέρωση για τη διενέργεια μιας ολοκληρωμένης και αντικειμενικής ανάλυσης·

5.  θεωρεί καίριας σημασίας να παρέχεται επαρκής χρόνος στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της ενδελεχούς αυτής εξέτασης·

6.  σημειώνει ότι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξετάζει ζητήματα συναφή με τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των ορισθέντων Επιτρόπων με τη μεγαλύτερη δυνατή εμπιστευτικότητα, ενώ παράλληλα διασφαλίζει, σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, τη δημοσίευση των πορισμάτων της μόλις είναι διαθέσιμα·

7.  εκτιμά ότι, πέραν του χρόνου που διατίθεται για τις ερωτήσεις τις οποίες επιθυμεί να θέσει η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων στον υποψήφιο Επίτροπο, κρίνεται επιβεβλημένο να διαθέτει το δικαίωμα, όταν διαπιστώσει σύγκρουση συμφερόντων, να συνεχίσει την ακρόαση και να λάβει τις διευκρινίσεις που επιθυμεί·

Διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων πριν από την ακρόαση των ορισθέντων Επιτρόπων

8.  θεωρεί ότι η επιβεβαίωση από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων της απουσίας οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων, βάσει ουσιαστικής ανάλυσης των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων, συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή ακρόασης από την αρμόδια επιτροπή(6)·

9.  θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι εν τη απουσία αυτής της επιβεβαίωσης ή σε περίπτωση που η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων διαπιστώσει την ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, η διαδικασία διορισμού του ορισθέντος Επιτρόπου αναστέλλεται·

10.  εκτιμά ότι κατά τον έλεγχο των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:

   α) αν, κατά τον έλεγχο δήλωσης οικονομικών συμφερόντων, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εκτιμήσει ότι, με βάση τα υποβληθέντα έγγραφα, η δήλωση οικονομικών συμφερόντων είναι αξιόπιστη, πλήρης και δεν περιέχει κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει υφιστάμενη ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων ως προς το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος Επιτρόπου, ο πρόεδρός της αποστέλλει, στις αρμόδιες για την ακρόαση επιτροπές ή στις ενδιαφερόμενες επιτροπές σε περίπτωση διαδικασίας κατά τη διάρκεια της θητείας, επιστολή με την οποία επιβεβαιώνεται η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων·
   β) αν η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εκτιμά ότι η δήλωση οικονομικών συμφερόντων ενός ορισθέντος Επιτρόπου περιέχει ελλιπείς ή αντιφατικές πληροφορίες ή ότι απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες, ζητεί, βάσει του Κανονισμού(7) και της συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(8) από τον ορισθέντα Επίτροπο να παράσχει τις απαιτούμενες συμπληρωματικές πληροφορίες και αποφασίζει αφότου τις λάβει και τις εξετάσει κατάλληλα· η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, κατά περίπτωση, να καλέσει τον ορισθέντα Επίτροπο σε ακρόαση·
   γ) αν η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων διαπιστώσει σύγκρουση συμφερόντων βάσει της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων ή των συμπληρωματικών πληροφοριών που παρέσχε ο ορισθείς Επίτροπος, εκπονεί συστάσεις για να δοθεί τέλος στη σύγκρουση συμφερόντων· οι συστάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν την παραίτηση από τα εν λόγω οικονομικά συμφέροντα με τροποποίηση του χαρτοφυλακίου του ορισθέντος Επιτρόπου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής· σε σοβαρότερες περιπτώσεις, όταν δεν υφίσταται πλέον άλλη σύσταση ικανή να προσφέρει λύση στη σύγκρουση συμφερόντων, ως έσχατο μέσο, η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή μπορεί να συναγάγει αδυναμία του ορισθέντος Επιτρόπου να ασκήσει τα καθήκοντά του σύμφωνα με τη Συνθήκη και τον κώδικα δεοντολογίας· ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ερωτά τον Πρόεδρο της Επιτροπής σχετικά με τα περαιτέρω μέτρα που προτίθεται να λάβει·

Διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων κατά τη διάρκεια της θητείας Επιτρόπου

11.  τονίζει την υποχρέωση όλων των μελών της Επιτροπής να μεριμνούν για την άμεση ενημέρωση των δηλώσεων συμφερόντων τους κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή στα οικονομικά τους συμφέροντα και ζητεί από την Επιτροπή να κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στο Κοινοβούλιο οποιαδήποτε τροποποίηση ή άλλο στοιχείο που προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων·

12.  εκτιμά, επομένως, ότι η δήλωση οικονομικών συμφερόντων πρέπει να καλύπτει τα συμφέροντα ή τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται ή αναπτύχθηκαν την τελευταία διετία σε περιουσιακό, επαγγελματικό, προσωπικό ή οικογενειακό επίπεδο και συνδέονται με το προτεινόμενο χαρτοφυλάκιο· πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη ότι το συμφέρον μπορεί να αφορά πλεονέκτημα για τον ίδιο ή για τρίτο πρόσωπο και ότι μπορεί επίσης να είναι ηθικής, υλικής ή οικονομικής φύσεως·

13.  εκτιμά ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των οικονομικών συμφερόντων ενός Επιτρόπου κατά τη διάρκεια της θητείας του ή οποιαδήποτε ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της Επιτροπής συνιστά νέα κατάσταση από την άποψη της ενδεχόμενης ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων· εκτιμά, συνεπώς, ότι η κατάσταση αυτή θα πρέπει να εξετασθεί από το Κοινοβούλιο υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 10 του παρόντος ψηφίσματος και στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Παράρτημα XVI (Κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή ψήφου έγκρισης προς την Επιτροπή) παράγραφος 2·

14.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 246 δεύτερο εδάφιο ΣΛΕΕ, σε περίπτωση αντικατάστασης ενός Επιτρόπου κατά τη διάρκεια της θητείας του προηγείται διαβούλευση με το Κοινοβούλιο· εκτιμά ότι η διαβούλευση αυτή περιλαμβάνει απαραιτήτως, μεταξύ άλλων, επαλήθευση της απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με την παράγραφο 10 του παρόντος ψηφίσματος και τις διατάξεις που αφορούν τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε περίπτωση αλλαγής στη σύνθεση του Σώματος των Επιτρόπων ή σημαντικής τροποποίησης των χαρτοφυλακίων κατά τη διάρκεια της θητείας τους, όπως ορίζονται από τον Κανονισμό του(9), Παράρτημα XVI (Κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή ψήφου έγκρισης προς την Επιτροπή)·

15.  εκτιμά ότι, σε περίπτωση που διαπιστωθεί σύγκρουση συμφερόντων κατά τη διάρκεια της θητείας Επιτρόπου και όταν ο Πρόεδρος της Επιτροπής δεν ακολουθήσει τις συστάσεις του Κοινοβουλίου προκειμένου να θέσει τέλος στη σύγκρουση συμφερόντων όπως ορίζεται στην παράγραφο 10 του παρόντος ψηφίσματος, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων δύναται να συστήσει στον Πρόεδρο να ζητήσει από τον Πρόεδρο της Επιτροπής να αποσύρει την εμπιστοσύνη του στον εν λόγω Επίτροπο, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 6 ΣΕΕ και, κατά περίπτωση, να ζητήσει το Κοινοβούλιο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής να ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 245 δεύτερο εδάφιο ΣΛΛΕ προκειμένου να στερήσει από τον εν λόγω Επίτροπο το δικαίωμα συνταξιοδότησης ή άλλων αντ’ αυτού παροχών·

Κώδικας δεοντολογίας των Επιτρόπων

16.  σημειώνει ότι ο κώδικας δεοντολογίας των Επιτρόπων που εγκρίθηκε στις 20 Απριλίου 2011 παρουσιάζει βελτιώσεις στις πτυχές της αμεροληψίας, της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της δέουσας επιμέλειας, της εντιμότητας, της ευθύνης και της διακριτικότητας, σε σχέση με τον προηγούμενο κώδικα που είχε εγκριθεί το 2004, όσον αφορά τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων, καθώς οι απαιτήσεις γνωστοποίησης επεκτάθηκαν και στους συντρόφους των Επιτρόπων και η δήλωση οικονομικών συμφερόντων πρέπει να αναθεωρείται όταν αλλάζουν οι πληροφορίες ή τουλάχιστον ανά έτος·

17.  υπογραμμίζει ότι η αξιοπιστία της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων βασίζεται στην ακρίβεια του εντύπου που προτείνεται στον ορισθέντα Επίτροπο· εκτιμά ότι το πεδίο που καλύπτουν σήμερα οι δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων είναι υπερβολικά περιορισμένο και οι ερμηνευτικές διατάξεις τους διφορούμενες· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον κώδικα δεοντολογίας το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι δηλώσεις συμφερόντων παρέχουν στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ακριβείς πληροφορίες με τις οποίες μπορεί να τεκμηριώσει την απόφασή της κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο·

18.  θεωρεί ότι, για να υπάρχει πληρέστερη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Επιτρόπου που υποβάλλει τη δήλωση, οι δηλώσεις συμφερόντων που αναφέρονται στα σημεία 1.3 και 1.5 του κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των συμφερόντων και δραστηριοτήτων του ορισθέντος Επιτρόπου και του/της συζύγου/συντρόφου και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να περιορίζονται μόνο σε όσα «ενδέχεται να συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων»·

19.  θεωρεί ότι τα οικογενειακά συμφέροντα που αναφέρονται στο σημείο 1.6 του κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να προσδιορίσει διαφανή μέσα για τον εντοπισμό οικογενειακών συμφερόντων που θα μπορούσαν να ενέχουν σύγκρουση συμφερόντων·

20.  θεωρεί ότι, προκειμένου να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι κανόνες για τις συγκρούσεις συμφερόντων, οι δηλώσεις συμφερόντων θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν τις λεπτομέρειες κάθε συμβατικής σχέσης των ορισθέντων Επιτρόπων η οποία ενδέχεται να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

21.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι στον κώδικα δεοντολογίας δεν κωδικοποιείται επαρκώς η υποχρέωση που προβλέπει το άρθρο 245 ΣΛΕΕ, βάσει του οποίου οι Επίτροποι: «... τηρούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους και μετά τη λήξη αυτής τις υποχρεώσεις ... και ιδίως τις υποχρεώσεις εντιμότητας και διακριτικότητας ως προς την αποδοχή, μετά την αποχώρησή τους, ορισμένων θέσεων ή ορισμένων πλεονεκτημάτων»·

22.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ο κώδικας δεν επιβάλλει απαιτήσεις σχετικά με την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, παρότι οι απαιτήσεις αυτού του είδους πρέπει να αποτελούν σταθερά σε κάθε δεοντολογικό καθεστώς· θεωρεί ότι η ρύθμιση του ζητήματος αυτού το συντομότερο αποτελεί προτεραιότητα·

23.  σημειώνει ότι ο κώδικας δεοντολογίας δεν ορίζει συγκεκριμένη προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης πριν από την ακρόαση των ορισθέντων Επιτρόπων στο Κοινοβούλιο· θεωρεί ότι η απαίτηση αυτή είναι θεμελιώδους σημασίας για την αναθεώρηση της διαδικασίας ακρόασης των ορισθέντων Επιτρόπων·

24.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων, ιδίως όσον αφορά τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων τους, και θεωρεί ότι ο κώδικας δεοντολογίας πρέπει να τροποποιηθεί κατά τρόπο ώστε να προβλέπει διαδικασίες καταγγελιών ή κυρώσεων αναφορικά με παραβιάσεις, με εξαίρεση τα σοβαρά παραπτώματα όπως ορίζονται στα άρθρα 245 και 247 ΣΛΕΕ·

25.  εκφράζει ιδίως τη δυσαρέσκειά του για την αρνητική απάντηση του Προέδρου της Επιτροπής στο αίτημα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή να δημοσιεύει προορατικά τις αποφάσεις του σχετικά με την έγκριση δραστηριοτήτων μετά τη θητεία των πρώην Επιτρόπων, καθώς και τις γνώμες της ειδικής επιτροπής δεοντολογίας· τονίζει ότι η απλή δημοσίευση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής δεν επαρκεί για να παρασχεθεί στο Κοινοβούλιο και στην κοινωνία των πολιτών μια γενική εικόνα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται στην πράξη η «δυνητική σύγκρουση συμφερόντων» και τις πολιτικές για την ακεραιότητα που έχει αναπτύξει σε συνάρτηση με αυτό η ειδική επιτροπή δεοντολογίας·

26.  επισημαίνει ότι επί 18 μήνες απαγορεύεται σε όλα τα πρώην μέλη της Επιτροπής η άσκηση πίεσης υπέρ της επιχείρησής τους, του πελάτη ή του εργοδότη τους ενώπιον των μελών της Επιτροπής και του προσωπικού τους σε θέματα για τα οποία ήταν αρμόδιοι, δικαιούνται ωστόσο επί τρία έτη μετά τη λήξη της θητείας τους γενναιόδωρη μεταβατική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο 40 έως 65 τοις εκατό του τελευταίου βασικού τους μισθού·

27.  επικροτεί το γεγονός ότι ο κώδικας δεοντολογίας εισήγαγε διάταξη αναφορικά με την ανακατανομή των χαρτοφυλακίων μεταξύ των μελών της Επιτροπής σε περίπτωση δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων, αλλά εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι:

   α) δεν υπάρχει λεπτομερής ορισμός σχετικά με το σε τι συνίσταται η σύγκρουση συμφερόντων·
   β) η διάταξη περιορίζεται σε υποθέσεις που σχετίζονται με το χαρτοφυλάκιο του εκάστοτε Επιτρόπου και παραβλέπει, κατά συνέπεια, τα καθήκοντα του Επιτρόπου ως μέλους συλλογικού οργάνου·
   γ) δεν υφίστανται κριτήρια που να επιτρέπουν στον Πρόεδρο να αποφασίζει επί της ανακατανομής, ούτε δεσμευτικό πλαίσιο για την ενημέρωση του Κοινοβουλίου, ούτε διαδικασία για την περίπτωση κατά την οποία ένας Επίτροπος δεν ενημερώνει για την ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων ή ασκεί δραστηριότητα ασυμβίβαστη με τη φύση των καθηκόντων του·

28.  ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει επειγόντως τον κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων του 2011 προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στα πρόσφατα ψηφίσματά του και η εξέλιξη των γενικών προτύπων δεοντολογίας και διαφάνειας που ισχύουν σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· προτείνει να τροποποιήσει η Επιτροπή τον κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων ώστε να διασφαλίζεται ότι:

   α) οι Επίτροποι δηλώνουν όλα τα οικονομικά τους συμφέροντα, περιλαμβανομένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που υπερβαίνουν τα 10 000 EUR·
   β) οι Επίτροποι δηλώνουν όλα τα συμφέροντά τους (ως μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου εταιρείας, σύμβουλοι, μέλη συνδεδεμένων ιδρυμάτων κ.λπ.), όσον αφορά όλες τις εταιρείες στις οποίες έχουν συμμετάσχει, περιλαμβανομένων των συμφερόντων των μελών της άμεσης οικογένειάς τους, καθώς και των αλλαγών που έλαβαν χώρα μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς τους·
   γ) τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας και/ή τα μέλη της άμεσης οικογένειάς τους δημοσιεύουν τις ίδιες πληροφορίες με τους συζύγους ή τους συντρόφους·
   δ) οι Επίτροποι αποσαφηνίζουν πλήρως τους στόχους των οργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν οι ίδιοι και/ή οι σύζυγοι και/ή τα εξαρτώμενα τέκνα τους, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων·
   ε) οι Επίτροποι γνωστοποιούν την ιδιότητά τους ως μελών μη κυβερνητικής οργάνωσης, μυστικών οργανώσεων ή ενώσεων των οποίων η ύπαρξη είναι μυστική και η δραστηριότητα στοχεύει στην παρέμβαση στη λειτουργία δημόσιων φορέων·
   στ) οι Επίτροποι και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους δημοσιοποιούν την ιδιότητά τους ως μελών οιωνδήποτε μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και κάθε δωρεά προς ΜΚΟ που υπερβαίνει το ποσό των 500 EUR·
   ζ) ο κώδικας δεοντολογίας θα τροποποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 245 ΣΛΕΕ, ώστε να παραταθεί ο περιορισμός της μεταϋπαλληλικής απασχόλησης των Επιτρόπων σε περίοδο τουλάχιστον τριών ετών και όχι μικρότερη από τη χρονική περίοδο στη διάρκεια της οποίας οι Επίτροποι δικαιούνται μεταβατική αποζημίωση, όπως αυτή προσδιορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 422/67·
   η) ο κώδικας δεοντολογίας θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων·
   θ) οι ορισθέντες Επίτροποι υποβάλλουν τις δηλώσεις τους εγκαίρως και εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, έτσι ώστε η ειδική επιτροπή δεοντολογίας να έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει εγκαίρως στο Κοινοβούλιο τη γνώμη της σχετικά με δυνητική σύγκρουση συμφερόντων ενόψει των ακροάσεων στο Κοινοβούλιο·
   ι) οι Επίτροποι πραγματοποιούν συναντήσεις μόνο με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο διαφάνειας, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα άτομα που επιδιώκουν να επηρεάσουν τη διαμόρφωση πολιτικής στα θεσμικά όργανα της ΕΕ·
   ια) οι Επίτροποι υποβάλλουν, κατά τον ορισμό τους, υπογεγραμμένη δήλωση που επιβεβαιώνει ότι θα εμφανίζονται ενώπιον οιασδήποτε κοινοβουλευτικής επιτροπής σε σχέση με τις δραστηριότητες που ασκούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους·
   ιβ) η δήλωση δημοσιεύεται σε μορφή συμβατή με ανοικτά δεδομένα ώστε να μπορεί εύκολα να υποστεί επεξεργασία σε βάσεις δεδομένων·
   ιγ) η διαδικασία για την ανακατανομή των χαρτοφυλακίων σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων θα βελτιωθεί σε επίπεδο συνεκτίμησης των καθηκόντων των Επιτρόπων ως μελών συλλογικού οργάνου, με τη θέσπιση κριτηρίων εντιμότητας και διακριτικότητας όσον αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνει ο Πρόεδρος για την ανακατανομή των χαρτοφυλακίων, με την εφαρμογή δεσμευτικής διαδικασίας και κυρώσεων για περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Επίτροπος δεν ενημερώνει για ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων και με τη θέσπιση δεσμευτικής διαδικασίας για την ενημέρωση του Κοινοβουλίου σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις·
   ιδ) η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις σε ετήσια βάση σχετικά με την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων και προβλέπει διαδικασίες προσφυγής και κυρώσεις όχι μόνο στην περίπτωση σοβαρών παραπτωμάτων, αλλά και στην περίπτωση παραβίασης των σχετικών απαιτήσεων, ιδίως όσον αφορά τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων·
   ιε) θα οριστούν κριτήρια για την τήρηση του άρθρου 245 ΣΛΕΕ, το οποίο επιβάλλει στους Επιτρόπους την υποχρέωση να συμπεριφέρονται με εντιμότητα και διακριτικότητα όσον αφορά την αποδοχή ορισμένων θέσεων ή πλεονεκτημάτων μετά τη λήξη της θητείας τους·
   ιστ) οι αποφάσεις σχετικά με την έγκριση δραστηριοτήτων μετά τη λήξη της θητείας των πρώην Επιτρόπων, καθώς και οι γνώμες της ειδικής επιτροπής δεοντολογίας, θα δημοσιεύονται προορατικά·
   ιζ) η ειδική επιτροπή δεοντολογίας απαρτίζεται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που δεν έχουν ασκήσει οι ίδιοι καθήκοντα Επιτρόπου·
   ιη) η ειδική επιτροπή δεοντολογίας καταρτίζει και δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές της, στην οποία μπορούν να περιλαμβάνονται συστάσεις για τη βελτίωση του κώδικα δεοντολογίας ή την εφαρμογή του, εφόσον η ειδική επιτροπή το κρίνει σκόπιμο·

29.  ζητεί από την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο προκειμένου να ενσωματωθούν οι απαιτούμενες τροποποιήσεις στη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

30.  ζητεί από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να προτείνει τις απαιτούμενες τροποποιήσεις στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, και ιδίως στο Παράρτημα XVI, για την εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος·

o
o   o

31.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 346 της 21.9.2016, σ. 110.
(2) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0287.
(4) C(2011)2904.
(5) Σύντροφος σταθερής μη έγγαμης σχέσης συμβίωσης, όπως ορίζεται στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 2278/69 (ΕΕ L 289 της 17.11.1969, σ. 1) και στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης, Παράρτημα VII, άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ).
(6) Βλέπε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 για τις διαδικασίες και πρακτικές σχετικά με τις ακροάσεις των Επιτρόπων, διδάγματα που πρέπει να συναχθούν από τη διαδικασία 2014.
(7) Βλέπε Παράρτημα XVI του Κανονισμού, παράγραφος 1 στοιχείο α)·
(8) Βλέπε ενότητα II, σημείο 3 της συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(9) Βλέπε τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Παράρτημα XVI, παράγραφος 2.


Ευθύνη, αποζημίωση και χρηματοοικονομική ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου
PDF 438kWORD 61k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την ευθύνη, την αποζημίωση και τη χρηματοοικονομική ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου (2015/2352(INI))
P8_TA(2016)0478A8-0308/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ευθύνη, την αποζημίωση και τη χρηματοοικονομική ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου σύμφωνα με το άρθρο 39 της οδηγίας 2013/30/EΕ (COM(2015)0422),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Liability, Compensation and Financial Security for Offshore Accidents in the European Economic Area» (Ευθύνη, αποζημίωση και ασφαλιστική κάλυψη για υπεράκτια ατυχήματα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο), που συνοδεύει την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με το ίδιο ζήτημα (SWD(2015)0167),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ(1) (οδηγία για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών – ΟΑΥΕ),

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση επιπτώσεων που συνοδεύει την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων αναζήτησης, εξερεύνησης και εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου) (SEC(2011)1293),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας(3) (οδηγία περί περιβαλλοντικής ευθύνης – ΟΠΕ),

–  έχοντας υπόψη το διεθνές και περιφερειακό κεκτημένο σχετικά με τις αξιώσεις αποζημίωσης σε περίπτωση συμβάντων που σχετίζονται με υπεράκτιες δραστηριότητες στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και, ιδίως, τη διεθνή σύμβαση για την αστική ευθύνη για ζημίες που οφείλονται σε πετρελαϊκή ρύπανση (σύμβαση για την αστική ευθύνη), της 27ης Νοεμβρίου 1992, τη διεθνή σύμβαση σχετικά με τη δημιουργία διεθνούς ταμείου αποζημίωσης για ζημίες που οφείλονται σε ρύπανση από υδρογονάνθρακες (σύμβαση για τη δημιουργία ταμείου), της 27ης Νοεμβρίου 1992, τη διεθνή σύμβαση για την αστική ευθύνη για ζημίες ρύπανσης από καύσιμα δεξαμενής πλοίων (σύμβαση καυσίμων δεξαμενής πλοίων), της 23ης Μαρτίου 2001, τη σύμβαση για την περιβαλλοντική προστασία των βορείων χωρών μεταξύ Δανίας, Φιλανδίας, Νορβηγίας και Σουηδίας και το πρωτόκολλο υπεράκτιων δραστηριοτήτων της σύμβασης της Βαρκελώνης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της παράκτιας ζώνης της Μεσογείου (Πρωτόκολλο υπεράκτιων δραστηριοτήτων),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 13ης Σεπτεμβρίου 2005(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 83 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις(5) (αναδιατύπωση του κανονισμού Βρυξέλλες Ι),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις(6) (σύμβαση του Λουγκάνο 2007),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές(7) (κανονισμός Ρώμη II),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση που εκπόνησε η BIO by Deloitte για την Επιτροπή με τίτλο «Αστική ευθύνη, χρηματοοικονομική ασφάλεια και αξιώσεις αποζημίωσης για υπεράκτιες δραστηριότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο»(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ασφάλειας των υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου(9),

–  έχοντας υπόψη την καταστροφή που συνέβη στην εξέδρα εξόρυξης πετρελαίου του Deepwater Horizon στον Κόλπο του Μεξικού, τον Απρίλιο του 2010,

–  έχοντας υπόψη τα συμβάντα που σχετίζονται με την πλατφόρμα Castor στα ανοιχτά των ακτών των επαρχιών της Ισπανίας Castellón και Tarragona, και μεταξύ αυτών τους 500 σεισμούς που έπληξαν άμεσα χιλιάδες ευρωπαίους πολίτες,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0308/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 194 ΣΛΕΕ επισημαίνεται ρητά το δικαίωμα ενός κράτους μέλους να καθορίζει τους όρους εκμετάλλευσης των ενεργειακών του πόρων, με σεβασμό σε θέματα αλληλεγγύης και προστασίας του περιβάλλοντος·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγχώριες πηγές πετρελαίου και φυσικού αερίου μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην κάλυψη των υφιστάμενων ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης και ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπεράκτιες δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου αναπτύσσονται σταδιακά σε ολοένα πιο δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές και καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον και την οικονομία των θαλάσσιων ζωνών και των παράκτιων περιοχών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρ’ όλο που η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα παρουσιάζει πτώση κατά τα τελευταία έτη, ο αριθμός υπεράκτιων εγκαταστάσεων στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον, ιδίως στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ατυχήματα που προκαλούνται σε υπεράκτιες εξέδρες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν καταστροφικές διασυνοριακές επιπτώσεις και για το λόγο αυτό δικαιολογείται η ανάληψη δράσης εκ μέρους της ΕΕ για την πρόληψη και την άμβλυνση, καθώς και για την προσπάθεια καταπολέμησης, των συνεπειών των ατυχημάτων αυτών είναι αναγκαία και αναλογική·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να τιμάται η μνήμη των 167 εργαζομένων του πετρελαϊκού τομέα, οι οποίοι έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους στην καταστροφή της Piper Alpha, ανοιχτά των ακτών του Aberdeen (στη Σκωτία), στις 6 Ιουλίου 1988·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες μελέτες, μεταξύ των οποίων μία από την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μία από το Κοινό Κέντρο Ερευνών, εκτιμούν ότι ο αριθμός συμβάντων στον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες (συγκεκριμένα 9 700 μεταξύ 1990 και 2007)· λαμβάνοντας, περαιτέρω, υπόψη ότι ο σωρευτικός αντίκτυπος αυτών των συμβάντων, ακόμα και εκείνων που είναι μικρής κλίμακας, έχει σημαντικές και διαρκείς επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, και θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη στην οδηγία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 191 ΣΛΕΕ, όλες οι δράσεις της ΕΕ στον τομέα αυτό πρέπει να αποβλέπουν σε υψηλό επίπεδο προστασίας, με βάση, μεταξύ άλλων, τις αρχές της προφύλαξης, της προληπτικής δράσης, της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της αειφορίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει σημειωθεί σοβαρό υπεράκτιο ατύχημα στην ΕΕ από το 1988 και ότι το 73 % της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ΕΕ προέρχεται από τα κράτη μέλη της Βόρειας Θάλασσας για τα οποία αναγνωρίζεται ήδη ότι εφαρμόζουν τα αποτελεσματικότερα παγκοσμίως καθεστώτα υπεράκτιας ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί πως η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει περίπου 68 000 χιλιόμετρα ακτογραμμής και ότι ο αριθμός των υπεράκτιων εγκαταστάσεων είναι πιθανόν να αυξηθεί αισθητά στο μέλλον, κυρίως στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, γεγονός που καθιστά επείγουσα την πλήρη εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας 2013/30/ΕΕ και τη θέσπιση ενός κατάλληλου νομικού πλαισίου που να διέπει όλες τις υπεράκτιες δραστηριότητες πριν συμβεί σοβαρό ατύχημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 191 ΣΛΕΕ, η περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης πρέπει να βασίζεται στις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καθεστώτα περί ευθύνης αποτελούν τον κύριο τρόπο εφαρμογής της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», καθώς διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες λογοδοτούν για όλες τις ζημίες που προκαλούνται στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων και τους παρέχουν κίνητρο να υιοθετήσουν μέτρα πρόληψης, να αναπτύξουν πρακτικές και να αναλάβουν δράσεις που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, η οδηγία για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών καθιστά μεν τους κατόχους άδειας υπεράκτιας εκμετάλλευσης αυστηρά υπεύθυνους για την πρόληψη και την αποκατάσταση τυχόν περιβαλλοντικών ζημιών που προκαλούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους (άρθρο 7 σε συνδυασμό με το άρθρο 38, το οποίο επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας περί περιβαλλοντικής ευθύνης ώστε να καλύψει και τις υφαλοκρηπίδες των κρατών μελών), μέσω αυτής δεν έχει ωστόσο καταστεί δυνατόν να θεσπιστεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ευθύνη στη ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι τεράστια η σημασία της ύπαρξης αποτελεσματικών και επαρκών μηχανισμών αποζημίωσης και άμεσων και κατάλληλων διαδικασιών χειρισμού των αξιώσεων για ζημίες που έχουν προκληθεί από υπεράκτιες δραστηριότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου στα θύματα, στα ζώα και στο περιβάλλον, καθώς και επαρκών πόρων για την αποκατάσταση σημαντικών οικοσυστημάτων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για την ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων δεν προβλέπει εναρμόνιση της αστικής ευθύνης για τις ζημίες που προκαλούνται από υπεράκτια ατυχήματα και ότι βάσει του ισχύοντος διεθνούς νομοθετικού πλαισίου είναι δύσκολη η επιτυχής πραγμάτωση διαμεθοριακών αξιώσεων αποζημίωσης σε υποθέσεις του αστικού δικαίου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για την ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων προβλέπει προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι άδειας θα είναι πάντοτε τεχνικά ή οικονομικά σε θέση να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των υπεράκτιων δραστηριοτήτων τους, ενώ επιβάλλει στα κράτη μέλη να θεσπίσουν διαδικασίες για τον ταχύ και κατάλληλο χειρισμό των αξιώσεων αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των συνοριακών ατυχημάτων, καθώς και να διευκολύνουν τη χρήση αποδοτικών χρηματοοικονομικών μέσων (άρθρο 4)·

1.  χαιρετίζει την έγκριση της οδηγίας για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών 2013/30/EΕ (ΟΑΥΕ), που συμπληρώνει την οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη 2004/35/ΕΚ (ΟΠΕ) και την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 2011/92/ΕΕ (ΟΕΠΕ), καθώς και την κύρωση του Πρωτοκόλλου Υπεράκτιων Δραστηριοτήτων της Σύμβασης της Βαρκελώνης εκ μέρους του Συμβουλίου, ως πρώτα βήματα για την προστασία του περιβάλλοντος και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, καθώς και για την ασφάλεια των εργαζομένων· ζητεί από τα κράτη μέλη που δεν έχουν μεταφέρει ακόμη στην εθνική τους νομοθεσία τις προαναφερθείσες οδηγίες να το πράξουν το συντομότερο δυνατό· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να εγγυώνται την ανεξαρτησία των αρμόδιων αρχών όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της ΟΑΥΕ, και καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την καταλληλότητα της θέσπισης νέων εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με την ευθύνη, την αποζημίωση και τη χρηματοοικονομική ασφάλεια με σκοπό την πρόληψη περαιτέρω ατυχημάτων με διασυνοριακές επιπτώσεις·

2.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της οδηγίας για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών και της οδηγίας σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη, τα συμβάντα ορίζονται ως «σοβαρά» μόνο εάν προκαλούν θανάτους ή σοβαρούς τραυματισμούς ανθρώπων, χωρίς σαφή αναφορά στη σοβαρότητα υπό την έννοια των περιβαλλοντικών επιπτώσεων· υπογραμμίζει ότι ένα συμβάν μπορεί να έχει ισχυρότατο αντίκτυπο στο περιβάλλον, ακόμα και αν δεν προκαλούνται θάνατοι ή σοβαροί τραυματισμοί ανθρώπων, λόγω της κλίμακάς του ή επειδή επηρεάζει, για παράδειγμα, προστατευμένες ζώνες, προστατευμένα είδη ή ιδιαίτερα ευαίσθητους οικοτόπους·

3.  τονίζει ότι, για να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» στο πλαίσιο των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου, πρέπει να καλύπτει όχι μόνο το κόστος πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας, όπως προβλέπεται σήμερα μέχρι ενός σημείου στην οδηγία για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών και στην οδηγία περί περιβαλλοντικής ευθύνης, αλλά και το κόστος της αποκατάστασης κλασικών αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης και την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εξετάσει τη θέσπιση ενός νομοθετικού μηχανισμού αποζημίωσης για υπεράκτια ατυχήματα, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που προβλέπονται στον νόμο περί πετρελαϊκών δραστηριοτήτων στη Νορβηγία, τουλάχιστον σε κλάδους που ενδέχεται να επηρεαστούν σοβαρά, όπως η αλιεία και ο παράκτιος τουρισμός και άλλοι τομείς της γαλάζιας οικονομίας· συνιστά στη συνάρτηση αυτή την εκτενή και ποιοτική αξιολόγηση των καταχρήσεων ή των συμβάντων που λαμβάνουν χώρα ως επακόλουθο των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, προκειμένου να συμπεριληφθούν όλες οι αρνητικές συνέπειες που δημιουργούνται για τις κοινότητες· υπογραμμίζει επίσης, όσον αφορά την περιβαλλοντική ευθύνη, τις αποκλίσεις και ελλείψεις στη μεταφορά και εφαρμογή της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη, όπως παρουσιάζονται και από την Επιτροπή στη δεύτερη έκθεση εφαρμογής της· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη εφαρμόζεται αποτελεσματικά και ότι η λογοδοσία για τις περιβαλλοντικές ζημίες από υπεράκτια ατυχήματα εφαρμόζεται σε ικανοποιητικό βαθμό σε ολόκληρη την ΕΕ·

4.  εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η οδηγία για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών δεν ρυθμίζει την αστική ευθύνη για ζημία σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, είτε πρόκειται για σωματική βλάβη, είτε για υλική ζημία, είτε για οικονομική απώλεια, η οποία προξενείται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο·

5.  εκφράζει, επίσης, δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι υπάρχουν έντονες αποκλίσεις στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη ρυθμίζουν την αστική ευθύνη· τονίζει ότι δεν υπάρχει ευθύνη σε πολλά από τα κράτη μέλη με υπεράκτιες δραστηριότητες και δραστηριότητες φυσικού αερίου για τις περισσότερες αξιώσεις τρίτων για αποζημίωση για συνήθη ζημία που προκλήθηκε από ατύχημα, δεν υπάρχει καθεστώς στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των κρατών μελών για την καταβολή αποζημιώσεων και δεν διασφαλίζεται σε πολλά κράτη μέλη ότι οι φορείς εκμετάλλευσης ή οι υπεύθυνοι διαθέτουν επαρκή χρηματοοικονομικά μέσα για την κάλυψη αξιώσεων· τονίζει, εξάλλου, ότι συχνά προκύπτει ασάφεια αναφορικά με το πώς τα νομικά συστήματα των κρατών μελών θα χειρίζονταν το ευρύ φάσμα αστικών αξιώσεων που θα μπορούσαν να προκύψουν από ατυχήματα που σχετίζονται με υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου· πιστεύει, συνεπώς, ότι ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο πρέπει να βασίζεται στην πιο εξελιγμένη νομοθεσία των κρατών μελών, να καλύπτει όχι μόνο τη σωματική βλάβη και την υλική ζημία αλλά και την αμιγώς οικονομική απώλεια, πρέπει δε να διασφαλίζει αποτελεσματικούς μηχανισμούς αποζημίωσης για θύματα και για τομείς που μπορεί να πλήττονται σοβαρά (π.χ. αλιεία και παράκτιος τουρισμός)· καλεί, συναφώς, την Επιτροπή να αξιολογήσει, κατά πόσον ένα οριζόντιο ευρωπαϊκό πλαίσιο συλλογικής αποζημίωσης θα αποτελούσε ενδεχομένως λύση, και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή επ’ αυτού κατά τη σύνταξη της έκθεσης εφαρμογής της ΟΑΥΕ·

6.  τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο χειρισμός των αξιώσεων αποζημίωσης και αποκατάστασης για συνήθεις ζημίες καθίσταται πιο δύσκολος λόγω των κανόνων της πολιτικής δικονομίας σχετικά με την παραγραφή, το οικονομικό κόστος, το γεγονός ότι δεν προβλέπεται άσκηση αγωγής για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ομαδική άσκηση αγωγής για διαφορές από αδικοπρακτική ευθύνη, καθώς και λόγω των διατάξεων για τα αποδεικτικά μέσα, που παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών·

7.  τονίζει ότι, μέσω των ρυθμίσεων σχετικά με την αποζημίωση, πρέπει να καθίσταται δυνατός ο αποτελεσματικός χειρισμός διασυνοριακών απαιτήσεων, με ταχύτητα, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και χωρίς να ασκούνται διακρίσεις εις βάρος εναγόντων από διαφορετικές χώρες του ΕΟΧ· συνιστά να συμπεριληφθούν οι ζημίες, τόσο οι πρωτογενείς όσο και οι δευτερογενείς, που προκαλούνται σε όλες τις θιγόμενες περιοχές, δεδομένου ότι ορισμένα συμβάντα επηρεάζουν ευρύτερες εκτάσεις και μπορεί να έχουν συνέπειες σε μακροπρόθεσμη βάση· τονίζει την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου εκ μέρους των όμορων κρατών που δεν είναι μέλη του ΕΟΧ·

8.  είναι της γνώμης ότι πρέπει να θεσπιστούν αυστηροί περί ευθύνης κανόνες για υπεράκτια ατυχήματα προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση στη δικαιοσύνη των θυμάτων (τόσο φυσικών όσο και νομικών προσώπων) που πλήττονται από υπεράκτια ατυχήματα, δεδομένου ότι κατ’ αυτό τον τρόπο μπορεί να δοθεί κίνητρο στους φορείς εκμετάλλευσης υπεράκτιων εγκαταστάσεων προκειμένου να διαχειρίζονται κατάλληλα τους κινδύνους των εργασιών· πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν οικονομικά όρια όσον αφορά την ευθύνη·

9.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των εργαζομένων και απασχολουμένων στη βιομηχανία υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)· τονίζει οι επιπτώσεις των συμβάντων που σχετίζονται με υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα δυσμενείς για τους τομείς της αλιείας και του τουρισμού, καθώς και για άλλους τομείς που εξαρτούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από την καλή κατάσταση του κοινού θαλάσσιου περιβάλλοντος, δεδομένου ότι σε περίπτωση σοβαρού υπεράκτιου ατυχήματος θα μπορούσαν να προκύψουν σημαντικές οικονομικές απώλειες για τους τομείς αυτούς, στους οποίους περιλαμβάνονται και πολλές ΜΜΕ·

10.  τονίζει, συνεπώς, την πρωταρχική σημασία που έχει η επικαιροποίηση των υφιστάμενων συστημάτων για την ευθύνη στα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, σε περίπτωση ατυχήματος στα ύδατά τους, αυτό δεν θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις για το μέλλον των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου στο σχετικό κράτος, ούτε και στην ΕΕ συνολικά, σε περίπτωση που το ατύχημα συμβεί σε περιοχή με έντονη οικονομική εξάρτηση από τον τουρισμό· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή, να εξετάσει εκ νέου την ανάγκη θέσπισης κοινών προτύπων σε επίπεδο ΕΕ για τις αξιώσεις αποκατάστασης και αποζημίωσης·

11.  υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί στα θύματα παράπλευρων ζημιών, που προκαλούνται στο πλαίσιο ερευνών, μελετών και λειτουργίας υπεράκτιων εγκαταστάσεων, δυνατότητα να καταστούν δικαιούχοι των προβλεπόμενων αποζημιώσεων·

12.  σημειώνει ότι η Επιτροπή προτίθεται να αναλάβει τη συστηματική συγκέντρωση στοιχείων, μέσω της Ομάδας των Αρχών Εποπτείας Υπεράκτιων Δραστηριοτήτων της ΕΕ (EUOAG), προκειμένου να διενεργήσει μια πιο διεξοδική ανάλυση της αποτελεσματικότητας και του πεδίου εφαρμογής των εθνικών διατάξεων περί ευθύνης·

13.  τονίζει την ανάγκη να διενεργεί η Επιτροπή τακτικούς ελέγχους όσον αφορά τη συμμόρφωση των εθνικών νομικών συστημάτων και των επιχειρήσεων προς τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών, που ρυθμίζουν θέματα ευθύνης και αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης των οικονομικών δηλώσεων των υπεράκτιων εταιρειών, και να λαμβάνει μέτρα όταν δεν γίνεται σεβαστή αυτή η συμμόρφωση, με στόχο την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων και τον περιορισμό των επιπτώσεών τους στους ανθρώπους και στο περιβάλλον· συνιστά τη δημιουργία ενός κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο μηχανισμού καταγραφής συμβάντων και δυσλειτουργιών·

14.  τονίζει ότι πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της ταχείας και εύλογης αποζημίωσης των θυμάτων και της μη ικανοποίησης αδικαιολόγητων αξιώσεων (κάτι που θα άνοιγε διάπλατα την πόρτα σε καταχρήσεις), με τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της βεβαιότητας αναφορικά με το ύψος της οικονομικής ευθύνης πολλών υπεράκτιων επιχειρήσεων και με την αποφυγή χρονοβόρων και δαπανηρών δικαστικών διαδικασιών·

15.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι κανένα κράτος μέλος δεν έχει ορίσει ρητά ένα ευρύ φάσμα μέσων χρηματοοικονομικής κάλυψης για αξιώσεις αποζημίωσης σε συνάρτηση με συνήθεις ζημίες που προκύπτουν από συμβάντα που σχετίζονται με υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η υπερβολική εξάρτηση από ασφαλιστικές καλύψεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια κλειστή αγορά για τα μέσα χρηματοοικονομικής ασφάλειας, με ενδεχόμενη συνέπεια την έλλειψη ανταγωνισμού και το αυξημένο κόστος·

16.  εκφράζει τη λύπη του για τη μη υιοθέτηση μέσων χρηματοοικονομικής ασφάλειας στην ΕΕ για την κάλυψη των ζημιών που προκαλούνται από τα πιο δαπανηρά υπεράκτια ατυχήματα· επισημαίνει ότι ένας από τους λόγους μπορεί να είναι ότι η έκταση της ευθύνης για αποζημίωση ενδέχεται να μην καθιστά τα εν λόγω μέσα απαραίτητα σε ορισμένα κράτη μέλη·

17.  ζητεί από τα κράτη μέλη να παράσχουν λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την απορρόφηση των χρηματοδοτικών μέσων και την επαρκή κάλυψη για υπεράκτια ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πιο δαπανηρών·

18.  θεωρεί ότι όλες οι περιπτώσεις αποδεδειγμένης ευθύνης, καθώς και τα στοιχεία των κυρώσεων που επιβλήθηκαν, πρέπει να δημοσιοποιούνται προκειμένου να καταστεί το πραγματικό κόστος των περιβαλλοντικών ζημιών διαφανές για όλους.

19.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να ωθήσει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μέσα χρηματοοικονομικής ασφάλειας για τις αξιώσεις αποζημίωσης για συνήθεις ζημίες που προκύπτουν από συμβάντα που σχετίζονται με γενικές ή σχετιζόμενες με τη μεταφορά υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων αφερεγγυότητας· πιστεύει ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να περιοριστεί η μετατόπιση της ευθύνης για ρύπανση από ατύχημα από τους φορείς λειτουργίας στα δημόσια ταμεία, τα οποία θα συνεχίσουν να φέρουν το κόστος της αποζημίωσης, αν δεν τροποποιηθούν οι σχετικές ρυθμίσεις· φρονεί στο πλαίσιο αυτό ότι, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ταμείου που θα βασίζεται στην καταβολή τελών από την υπεράκτια βιομηχανία·

20.  φρονεί ότι είναι αναγκαίο να αναλυθεί σε ποιο βαθμό η θέσπιση ποινικής ευθύνης σε επίπεδο ΕΕ θα αποτελούσε, πέραν των αστικών κυρώσεων, έναν επιπλέον αποτρεπτικό παράγοντα, που θα επέφερε βελτιώσεις όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας· επικροτεί, συνεπώς, την έκδοση οδηγίας της ΕΕ για το περιβαλλοντικό έγκλημα 2008/99/ΕΚ (ΟΠΕ), με την οποία εναρμονίζονται οι ποινικές κυρώσεις για ορισμένες παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του που το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για το περιβαλλοντικό έγκλημα δεν καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της ΟΑΥΕ· εκφράζει επίσης τη λύπη του που δεν είναι εναρμονισμένοι στην ΕΕ οι ορισμοί των ποινικών αδικημάτων και των ελάχιστων κυρώσεων που σχετίζονται με τις παραβιάσεις της υπεράκτιας ασφάλειας· ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει τα σοβαρά ατυχήματα στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για το περιβαλλοντικό έγκλημα και να υποβάλει εγκαίρως στο Κοινοβούλιο, το αργότερο μέχρι τις 19 Ιουλίου 2019, την πρώτη έκθεση εφαρμογής της ΟΑΥΕ·

21.  καλεί την Επιτροπή να προβεί στις αναγκαίες μελέτες προκειμένου να εκτιμηθεί ο οικονομικός κίνδυνος στον οποίο είναι ενδεχομένως εκτεθειμένα τα κράτη μέλη και οι παράκτιες περιοχές τους, λαμβανομένων υπόψη του οικονομικού-τομεακού προσανατολισμού των επιμέρους περιοχών, του βαθμού συγκέντρωσης των παράκτιων δραστηριοτήτων πετρελαίου και αερίου στις επιμέρους περιοχές, των όρων υπό τους οποίους διεξάγονται αυτές οι δραστηριότητες, των κλιματικών παραγόντων, όπως τα θαλάσσια ρεύματα και οι άνεμοι, και των ισχυουσών περιβαλλοντικών διατάξεων· συνιστά, συνεπώς, την καθιέρωση μηχανισμών προστασίας και ζωνών ασφάλειας σε περίπτωση παύσης των εργασιών και εκφράζει την ικανοποίησή του για την κατασκευή από τη βιομηχανία τεσσάρων μηχανημάτων σφράγισης πηγαδιών άντλησης πετρελαίου, τα οποία μπορούν να περιορίσουν τη δημιουργία πετρελαιοκηλίδας σε περίπτωση παράκτιου ατυχήματος·

22.  ζητεί τη διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ειδικά για την περιοχή της Αρκτικής για όλες τις εργασίες που πραγματοποιούνται στην εν λόγω περιοχή, τα οικοσυστήματα της οποίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και συνδέονται στενά με την παγκόσμια βιόσφαιρα·

23.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης πρόσθετων μέτρων για την αποτελεσματική προστασία των υπεράκτιων δραστηριοτήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, ούτως ώστε να αποφεύγονται τα σοβαρά ατυχήματα·

24.  καλεί, στη συνάρτηση αυτή, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να εξετάζουν τη δυνατότητα να βρεθεί μια διεθνής λύση, λαμβανομένου υπόψη ότι πολλές επιχειρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου που λειτουργούν στην ΕΕ ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε ολόκληρο τον κόσμο και ότι μια παγκόσμια λύση θα διασφάλιζε ίσους όρους ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω της ενίσχυσης του ελέγχου επί των εξορυκτικών εταιρειών πέραν των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί από τα κράτη μέλη να κυρώσουν άμεσα τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή του Δεκεμβρίου του 2015·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 178 της 28.6.2013, σ. 66.
(2) ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 28.
(3) ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 56.
(4) Υπόθεση C-176/03, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, ECLI:EU:C:2005:542.
(5) ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ. 1.
(6) ΕΕ L 339 της 21.12.2007, σ. 3.
(7) ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 40.
(8) BIO by Deloitte (2014), Αστική ευθύνη, χρηματοοικονομική ασφάλεια και αξιώσεις αποζημίωσης για υπεράκτιες δραστηριότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, Τελική έκθεση που καταρτίστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – ΓΔ Ενέργειας.
(9) ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 43.


Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
PDF 419kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2016/3001(RSP))
P8_TA(2016)0479RC-B8-1310/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), ιδίως δε εκείνα της 10ης Μαρτίου 2016(1) και της 23ης Ιουνίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, και ιδίως τις δηλώσεις της 23ης Νοεμβρίου 2016 και της 24ης Αυγούστου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, της 15ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την προεκλογική κατάσταση και την κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τις τοπικές δηλώσεις της ΕΕ της 25ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ, και της 2ας Αυγούστου 2016 και 24ης Αυγούστου 2016 σχετικά με την εκλογική διαδικασία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μετά την έναρξη του εθνικού διαλόγου στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία δημοσιεύθηκε στις 27 Ιουλίου 2015, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις δραστηριότητες της Κοινής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη τα κοινά ανακοινωθέντα Τύπου της Αφρικανικής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Οργάνωσης Γαλλοφωνίας, της 16ης Φεβρουαρίου 2016 και της 5ης Ιουνίου 2016 για την αναγκαιότητα ενός πολιτικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς στη ΛΔΚ και τη δέσμευσή τους να στηρίξουν τους φορείς του Κονγκό στις προσπάθειές τους για την εδραίωση της δημοκρατίας στη χώρα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 15ης Αυγούστου 2016 του εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) σχετικά με τη βία στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό της 23ης Μαΐου 2016 και της 17ης Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη ΛΔΚ, ιδίως το ψήφισμα 2293 (2016) για την ανανέωση του καθεστώτος κυρώσεων κατά της ΛΔΚ και της εντολής της ομάδας εμπειρογνωμόνων, και το ψήφισμα 2277 (2016), με το οποίο ανανεώθηκε η εντολή της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για τη σταθεροποίηση στη ΛΔΚ (MONUSCO),

–  έχοντας υπόψη τα ανακοινωθέντα τύπου του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 15ης Ιουλίου 2016 και της 21ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη την από 20ής Σεπτεμβρίου 2016 δήλωση των συμπροέδρων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, με την οποία ζητούν να ηρεμήσουν τα πνεύματα ώστε να διευθετηθεί η κρίση μέσω διαλόγου και τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού που υπεγράφη στις 23 Ιουνίου 2000 και αναθεωρήθηκε στις 25 Ιουνίου 2005 και στις 22 Ιουνίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, του Ιουνίου 1981,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, το οποίο εγκρίθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2001 ο Joseph Kabila είναι Πρόεδρος της ΛΔΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή του Προέδρου Kabila λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2016, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή στο αξίωμα του Προέδρου της ΛΔΚ περιορίζεται από το Σύνταγμα σε δύο θητείες και ότι οι επόμενες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές είχαν αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2016·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα τελευταία δύο έτη, ο Πρόεδρος Kabila χρησιμοποιεί διοικητικά και τεχνικά μέσα επιδιώκοντας να καθυστερήσει τις εκλογές και να παραμείνει στην εξουσία μετά το πέρας της συνταγματικής του εντολής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πρώτη προσπάθεια για την τροποποίηση του Συντάγματος της ΛΔΚ προκειμένου να επιτραπεί στον Πρόεδρο Kabila να θέσει υποψηφιότητα για μια τρίτη θητεία το 2015 ματαιώθηκε λόγω της έντονης αντίδρασης και της κινητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω προσπάθειες έχουν προκαλέσει αυξανόμενη πολιτική ένταση, αναταραχή και βία σε ολόκληρη τη χώρα, η οποία φαίνεται να έχει φθάσει τώρα σε εκλογικό αδιέξοδο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο 2015 ο Πρόεδρος Kabila εξήγγειλε την έναρξη εθνικού διαλόγου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη συνέχεια, η Αφρικανική Ένωση διόρισε τον πρώην πρωθυπουργό του Τόγκο, Edem Kodjo, ως συντονιστή του εθνικού πολιτικού διαλόγου· λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο βασικές ομάδες της αντιπολίτευσης αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε έναν διάλογο τον οποίο θεωρούν ως μη-συμμετοχικό και αντιδημοκρατικό, καθώς και ως παρελκυστική τακτική·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας υπογράμμισαν από κοινού τη σημασία του διαλόγου και της επιδίωξης μιας συμφωνίας μεταξύ των πολιτικών φορέων, που θα σέβεται τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, κάλεσαν δε όλους τους πολιτικούς φορείς του Κονγκό να συνεργαστούν πλήρως με τον Edem Kodjo·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 18 Οκτωβρίου 2016 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ του Προέδρου Kabila και ενός τμήματος της αντιπολίτευσης για αναβολή των προεδρικών εκλογών έως τον Απρίλιο 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, ο Πρόεδρος Kabila, ο οποίος έχει επομένως τη δυνατότητα να παραμείνει στην εξουσία μετά το 2016, τοποθέτησε νέο προσωρινό πρωθυπουργό τον Samy Βadibanga, μέλος του αντιπολιτευόμενου κόμματος, αρμόδιο για το σχηματισμό νέας κυβέρνησης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Ιανουαρίου του 2015, οι υπάλληλοι των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών του Κονγκό επιδίδονται σε ενέργειες καταστολής κατά ειρηνικών διαδηλωτών και μελών της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών που αντιτίθενται στις προσπάθειες του Προέδρου Kabila να παραμείνει στην εξουσία μετά από τη λήξη της προβλεπόμενης από το Σύνταγμα δεύτερης θητείας του·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν επανειλημμένα ότι παρατηρείται επιδείνωση στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και της διαδήλωσης στη χώρα πριν από την περίοδο των εκλογών, περιλαμβανομένης και χρήσεως υπέρμετρης βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών, δημοσιογράφων, πολιτικών ηγετών και άλλων αντιφρονούντων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχώς αυξανόμενη βία και οι καταπατήσεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου, ιδιαίτερα σε επικεντρωμένες δράσεις και αυθαίρετες συλλήψεις, έχει αρνητικό αντίκτυπο σε κάθε προσπάθεια ρύθμισης και σταθεροποίησης της κατάστασης στη ΛΔΚ·

Ι.  λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τις διαδηλώσεις στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2016 στην Κινσάσα και πολλοί άλλοι είναι αγνοούμενοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να κρατούνται παρανόμως μέλη των κινημάτων LUCHA και Filimbi· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα μέσα ενημέρωσης, όπως το Radio France Internationale (RFI) και το Radio Okapi έκλεισαν ή δέχθηκαν παρεμβολές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Υπηρεσίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, διαπιστώθηκαν 422 παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 19 και 21 Σεπτεμβρίου 2016·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, η πολιτική αστάθεια βυθίζει τη χώρα στο χάος και οδηγεί τον πληθυσμό, ο οποίος είναι ήδη αποδυναμωμένος από τις διάφορες κρίσεις του παρελθόντος και του παρόντος, σε ακραία φτώχεια και ανασφάλεια, ενώ επί του παρόντος πάνω από 5 εκατομμύρια άνθρωποι χρήζουν βοήθειας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τονίσει ότι οιαδήποτε απόφαση για την αναβολή των εκλογών πρέπει να λαμβάνεται στο πλαίσιο ενός συμμετοχικού, αμερόληπτου και διαφανούς πολιτικού διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών στο Κονγκό πριν από τη λήξη της θητείας του Προέδρου Kabila, τον Δεκέμβριο του 2016·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 για τη ΛΔΚ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε με 620 εκατομμύρια EUR από το 11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση της διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, μεταξύ άλλων δε σε μεταρρυθμίσεις του δικαστικού σώματος, της αστυνομίας και του στρατού·

1.  εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ζωών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων τις τελευταίες εβδομάδες και δηλώνει την ειλικρινή συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και στον λαό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό·

2.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για την εντεινόμενη αστάθεια στη ΛΔΚ, σε ένα τεταμένο προεκλογικό πλαίσιο· υπενθυμίζει στις αρχές της ΛΔΚ, και κυρίως στον Πρόεδρό του, ότι είναι δική τους ευθύνη να προστατεύουν τους πολίτες που ζουν σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια, ιδίως δε να τους προστατεύουν από καταχρήσεις και εγκλήματα, και ότι οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντα διακυβέρνησης της χώρας τηρώντας στο έπακρο τις αρχές του κράτους δικαίου·

3.  εκφράζει τη λύπη του για την αποτυχία της κυβέρνησης και της CENI (ανεξάρτητη εθνική εκλογική επιτροπή) για διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών εντός της συνταγματικώς καθορισμένης προθεσμίας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την επιτυχή και έγκαιρη διεξαγωγή των εκλογών, σύμφωνα με το Σύνταγμα του Κονγκό και τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση, και επιμένει ότι η κυβέρνηση του Κονγκό έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει ένα περιβάλλον ευνοϊκό για διαφανείς, αδιάβλητες και χωρίς αποκλεισμούς εκλογές το ταχύτερο δυνατό·

4.  υπενθυμίζει τη δέσμευση που έχει αναλάβει η ΛΔΚ βάσει της Συμφωνίας του Κοτονού για σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην οποία περιλαμβάνονται η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, η χρηστή διακυβέρνηση και η διαφάνεια στα πολιτικά αξιώματα· σημειώνει ότι ο διάλογος με τις αρχές της ΛΔΚ στο πλαίσιο του άρθρο 8 του Συμφωνίας του Κοτονού, στόχος του οποίου είναι να δοθούν οριστικές διευκρινίσεις σχετικά με την εκλογική διαδικασία, πνέει τα λοίσθια·

5.  παροτρύνει την ΕΕ να δρομολογήσει άμεσα τη διαδικασία δυνάμει του άρθρο 96 της συμφωνίας του Κοτονού και να εγκρίνει στοχευμένες κυρώσεις, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης θεώρησης και της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, κατά των ανώτερων υπαλλήλων και των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων που ευθύνονται για τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων και για το πολιτικό αδιέξοδο που εμποδίζει μια ειρηνική και σύμφωνα με το Σύνταγμα μεταβίβαση της εξουσίας, και συγκεκριμένα του Kalev Mutond, του υποστράτηγου John Numbi, του στρατηγού Ilunga Kampete, του υποστράτηγου Gabriel Amisi Kumba, και του στρατηγού Célestin Kanyama·

6.  καλεί όλους τους πολιτικούς παράγοντες να δρομολογήσουν έναν ειρηνικό και εποικοδομητικό διάλογο για την πρόληψη κάθε επιδείνωσης της τρέχουσας πολιτικής κρίσης, και να απέχουν από περαιτέρω άσκηση βίας και προκλήσεις· χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Εθνική Επισκοπική Διάσκεψη του Κονγκό (CENCO) για την επίτευξη ευρύτερης συναίνεσης για μία πολιτική μετάβαση· καλεί τις κυβερνητικές αρχές και την αντιπολίτευση να απέχουν από κάθε ενέργεια ή δήλωση που θα μπορούσε να επιφέρει μεγαλύτερη αναταραχή· εν τω μεταξύ, αναγνωρίζει ότι είναι απαραίτητη μία μεταβατική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας η Προεδρία θα μπορούσε να ασκηθεί μόνον υπό την εποπτεία ενός Μεταβατικού Συμβουλίου, στο οποίο η αντιπολίτευση θα διαδραματίζει ρόλο ζωτικής σημασίας·

7.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον περιορισμό του πολιτικού χώρου στη ΛΔΚ, και ιδίως την χειραγώγηση του δικαστικού συστήματος, καθώς και τη βία και τους εκφοβισμούς που αντιμετωπίζουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι πολιτικοί αντίπαλοι και οι δημοσιογράφοι· ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων· ζητεί από τις αρχές να άρουν αμέσως όλους τους περιορισμούς στα μέσα ενημέρωσης·

8.  εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για τον αποτελεσματικό ρόλο της CENI από την οποία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η νομιμότητα της εκλογικής διαδικασίας· υπενθυμίζει ότι η εκλογική επιτροπή πρέπει να είναι ένας αμερόληπτος θεσμός χωρίς αποκλεισμούς με επαρκείς πόρους ώστε να επιτρέψει τη διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης και διαφανούς διαδικασίας·

9.  ζητεί πλήρη, ενδελεχή και διαφανή έρευνα σχετικά με τις καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, ώστε να εντοπισθούν οι υπεύθυνοι και να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης·

10.  ζητεί από την αντιπροσωπεία της ΕΕ να συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στη ΛΔΚ και να χρησιμοποιήσει όλα τα κατάλληλα εργαλεία και μέσα για τη στήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών κινημάτων· καλεί την ΑΕ/ΥΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης των δυνατοτήτων διαμεσολάβησης της αντιπροσωπίας της ΕΕ προκειμένου να συνεργασθεί με την Αφρικανική Ένωση με στόχο τη στήριξη ενός πιο περιεκτικού πολιτικού διαλόγου και την αποτροπή της επιδείνωσης της πολιτικής κρίσης και της περαιτέρω εξάπλωσης της βίας·

11.  ζητεί τη μεγαλύτερη συμμετοχή της Αφρικανικής Ένωσης για τη διασφάλιση πλήρους σεβασμού στο Σύνταγμα του Κονγκό· ζητεί την καθιέρωση μόνιμου πολιτικού διαλόγου μεταξύ των χωρών της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών με σκοπό την πρόληψη οιασδήποτε περαιτέρω αποσταθεροποίησης· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη διεξαγωγή της Διεθνούς Διάσκεψης της Περιοχής των Μεγάλων Λιμνών για την αξιολόγηση της κατάστασης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που πραγματοποιήθηκε στη Λουάντα, τον Οκτώβριο του 2016·

12.  υπενθυμίζει ότι η ειρήνη και η ασφάλεια αποτελούν προϋποθέσεις μίας επιτυχούς εκλογικής διαδικασίας και ενός σταθερού πολιτικού περιβάλλοντος· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανανέωση της εντολής της αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη σταθεροποίηση στη ΛΔΚ (MONUSCO) και την ενίσχυση των εξουσιών της για την προστασία του άμαχου πληθυσμού και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της εκλογικής διαδικασίας·

13.  επαναλαμβάνει τη βαθιά ανησυχία του για την ιδιαίτερα ανησυχητική ανθρωπιστική κατάσταση στη ΛΔΚ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να συνδράμουν τον λαό της ΛΔΚ στην προοπτική της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των πλέον ευάλωτων μερίδων του πληθυσμού, καθώς επίσης και για να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες που επέφεραν οι εκτοπίσεις, η επισιτιστική ανασφάλεια και οι φυσικές καταστροφές·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της ΛΔΚ, στην Αφρικανική Ένωση, στο Συμβούλιο των χωρών ΑΚΕ-ΕΕ, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0085.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0290.


Πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες
PDF 437kWORD 62k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες (2016/2885(RSP))
P8_TA(2016)0480B8-1227/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους Στόχους για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΣAA), ιδίως τον ΣAA 7 σχετικά με την πρόσβαση στην ενέργεια και τους ΣAA 12 και 13 για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και για την αλλαγή του κλίματος, αντίστοιχα,

–  έχοντας υπόψη την Πρωτοβουλία Βιώσιμη Ενέργεια για Όλους (SE4ALL) που ξεκίνησε από τον ΟΗΕ το 2011,

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της Επιτροπής «Ενεργοποίηση της Ανάπτυξης», που ξεκίνησε το 2012, για να παράσχει πρόσβαση σε βιώσιμη ενέργεια σε επιπλέον 500 εκατομμύρια άτομα στις αναπτυσσόμενες χώρες μέχρι το 2030,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο προβλέπει ότι η μείωση και, μακροπρόθεσμα, η εξάλειψη της φτώχειας αποτελεί πρωταρχικό στόχο της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 191 ΣΛΕΕ και την πολιτική της ΕΕ για το κλίμα,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας(1) (MAΣ), και ιδίως το παράρτημα Ι, που περιλαμβάνει διατάξεις για τη βιώσιμη ενέργεια σε γεωγραφικά προγράμματα, και το παράρτημα ΙΙ, που περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τη βιώσιμη ενεργειακή συνιστώσα του θεματικού προγράμματος των παγκόσμιων δημόσιων αγαθών και προκλήσεων του ΜΑΣ (GPGC),

–  έχοντας υπόψη τα σχετικά έγγραφα προγραμματισμού στο πλαίσιο του ΜΑΣ και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), συμπεριλαμβανομένων των εθνικών ενδεικτικών προγραμμάτων (ΕΕΠ) που περιλαμβάνουν ως κομβικό τομέα αυτόν της ενέργειας, καθώς και τα ετήσια προγράμματα δράσης (ΕΠΔ) για την εφαρμογή αυτών των ΕΕΠ·

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία Africa Clean Energy Corridor 2014, η οποία αποσκοπεί στην προώθηση της ταχείας ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Αφρική, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της εξάρτησης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα,

–  έχοντας υπόψη την εξέταση στην οποία προέβη όσον αφορά σχετικά σχέδια και έγγραφα προγραμματισμού του ΜΑΣ και του ΕΤΑ, πριν από την έγκρισή τους από τις επιτροπές του ΜΑΣ και ΕΤΑ,

–  έχοντας υπόψη την 21η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 21) της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCC) στο Παρίσι, τον Δεκέμβριο 2015, και την έγκριση της συμφωνίας του Παρισιού, που είναι η πρώτη οικουμενική, νομικά δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα,

–  έχοντας υπόψη τη 22η Διάσκεψη των Μερών (COP 22) της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCC) που διεξήχθη στο Μαρακές στις 7 έως 18 Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη συνάντηση υψηλού επιπέδου υπό την προεδρία των Idriss Déby, Προέδρου της Αφρικανικής Ένωσης, Alpha Condé, Προέδρου της Γουινέας, Nkosazana Dlamini-Zuma, Προέδρου της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης, Akinwumi Adesina, Προέδρου της Αφρικανικής Τράπεζας Aνάπτυξης, με την παρουσία εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κ. Stefano Manservisi, Γενικού Διευθυντή της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Διεθνούς Aνάπτυξης και κ. Felice Zaccheo, Aναπληρωτή Επικεφαλής της Mονάδας C6, Ενέργεια και Kλιματική Aλλαγή, και Ségolène Royal, Υπουργού Oικολογίας, Bιώσιμης Aνάπτυξης και Ενέργειας, σχετικά με την πρωτοβουλία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εταιρική σχέση ΕΕ-ΑΕ, στις 21 Σεπτεμβρίου 2016, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 16ης Νοεμβρίου 2000 της Παγκόσμιας Επιτροπής για τα Φράγματα: «νέο πλαίσιο λήψης αποφάσεων»,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τη χρηματοδότηση της υποδομής σε φράγματα στις αναπτυσσόμενες χώρες(2), της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ για την υποστήριξη του στόχου της καθολικής πρόσβασης στην ενέργεια έως το 2030(3), και της 12ης Ιουνίου 2012 για τη συνεργασία στην ενεργειακή πολιτική με τους εταίρους πέρα από τα σύνορά μας: μια στρατηγική προσέγγιση για έναν ασφαλή, αειφόρο και ανταγωνιστικό ενεργειακό εφοδιασμό(4),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 15/2015 της 12ης Μαρτίου 2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ σχετικά με την υποστήριξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ανατολική Αφρική,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες (O-000134/2016 – B8-1809/2016),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη και ασφαλή ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας για την ικανοποίηση των βασικών ανθρώπινων αναγκών και δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε καθαρό νερό, σε εγκαταστάσεις υγιεινής, σε ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον, σε υγειονομική περίθαλψη, σε θέρμανση και εκπαίδευση, είναι απαραίτητη για σχεδόν όλα τα είδη της οικονομικής δραστηριότητας και κομβικός φορέας ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν επίσης και πτυχές που αφορούν την ασφάλεια αλλά και γεωπολιτικές πτυχές όσον αφορά την πρόσβαση στην ενέργεια και ότι τα θέματα της ενέργειας μπορεί να καταστούν αιτίες συγκρούσεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια και ότι για ακόμη περισσότερα άτομα, η πρόσβαση αυτή είναι αναξιόπιστη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ήμισυ των ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα ζουν στην Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός αυτός αυξάνεται, δεδομένου ότι σε αυτήν την ήπειρο, ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού είναι υψηλότερος από τον ρυθμό με τον οποίο επεκτείνεται η πρόσβαση σε ενέργεια·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της πρόσβασης στην ηλεκτρική ενέργεια στην υποσαχάρια Αφρική, αυτή είναι η χειρότερη σε όλο τον κόσμο, αλλά ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή αυτή εξελίσσεται και, μέχρι το 2040, είναι πιθανόν, η υποσαχάρια Αφρική θα καταναλώνει όση ηλεκτρική ενέργεια κατανάλωναν η Ινδία και η Λατινική Αμερική από κοινού το 2010·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 70% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της Αφρικής προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, αλλά σχεδόν όλες αυτές προέρχονται από παραδοσιακές χρήσεις της βιομάζας· λαμβάνοντας υπόψη τις τεράστιες ευκαιρίες που εξακολουθούν να υπάρχουν για να συμπεριληφθούν και άλλες πηγές, ιδίως όσον αφορά την ηλιακή και την αιολική ενέργεια·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημογραφικές τάσεις στην Αφρική θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις απαιτήσεις της χρήσης γης για την παραγωγή συγκομιδών, καθώς και στην ανάγκη για καυσόξυλα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια αποψίλωση δασών ευθύνεται για σχεδόν το 20% του συνόλου των εκπομπών CO2· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η ισχυρή εξάρτηση από την παραδοσιακή βιομάζα και τους αναποτελεσματικούς φούρνους μαγειρέματος θέτουν σε κίνδυνο τις δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις σε πολλές περιοχές της αφρικανικής ηπείρου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 2,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν παραδοσιακή βιομάζα, όπως ο ξυλάνθρακας, για το μαγείρεμα και αυτό, συχνά, έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες φέρουν δυσανάλογο μερίδιο του βάρους όσον αφορά τη χρήση τέτοιων υλικών, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής καυσόξυλων, η οποία μπορεί να είναι χρονοβόρα και επίσης να θέσει την ασφάλειά τους σε κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βελτιωμένες εγκαταστάσεις οικιακών συσκευών μαγειρέματος μειώνει τον χρόνο και την προσπάθεια που απαιτείται για την προετοιμασία των γευμάτων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρική είναι, αφενός η ήπειρος με το μεγαλύτερο δυναμικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον πλανήτη και, αφετέρου, αυτή που υστερεί περισσότερο στον τομέα της ηλεκτροδότησης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή φτώχεια είναι πιο διαδεδομένη στις αγροτικές περιοχές, αλλά τεράστια πρόκληση είναι επίσης και η παροχή πρόσβασης στην ενέργεια στις ταχέως επεκτεινόμενες αστικές περιοχές, δεδομένης της πραγματικότητας όσον αφορά τη γεωγραφία, τη συνδεσιμότητα και την έλλειψη υποδομών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φτωχότερες χώρες στην Αφρική είναι εκείνες με τους υψηλότερους λογαριασμούς ενέργειας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημασίας να συνεχιστεί η ανάπτυξη των νεαρών αγορών ηλεκτροδότησης των αγροτικών περιοχών μέχρι να γίνουν ώριμες και βιώσιμες και να προωθήσουν προγράμματα στήριξης με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές, με υψηλή ενεργειακή απόδοση, μικρής κλίμακας και αποκεντρωμένες ενεργειακές λύσεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή φτώχεια έχει επίσης μια διάσταση του φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες της ενεργειακής φτώχειας επιβαρύνουν περισσότερο τις γυναίκες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους μέχρι το 2030 είναι ο υπ' αριθ. 7 στόχος της καθολικής αειφόρου ανάπτυξης· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η τήρηση των δεσμεύσεων για δράση στον τομέα του κλίματος απαιτεί σθεναρές και συνετές προσπάθειες στον τομέα της ενέργειας και ότι, ως εκ τούτου, η Αφρική αντιμετωπίζει μια διττή πρόκληση, δεδομένου ότι οφείλει να αυξήσει δραστικά την πρόσβαση των πολιτών της σε βασικές υπηρεσίες τροφοδοσίας και, ταυτόχρονα, να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνίας για την αλλαγή του κλίματος·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) με τίτλο «Παγκόσμιες Τάσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Επενδύσεων 2016» δείχνει ότι οι ετήσιες παγκόσμιες επενδύσεις σε νέα ανανεώσιμη παραγωγική ικανότητα ήταν υπερδιπλάσιες από εκείνες σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα και φυσικού αερίου το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το 2015 κυριαρχείτο από τα φωτοβολταϊκά και την αιολική· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για πρώτη φορά το 2015, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε επενδύσεις ήταν υψηλότερες στις αναπτυσσόμενες χώρες από ό,τι σε αναπτυγμένες χώρες·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Παγκόσμιας Επιτροπής για τα Φράγματα της 16ης Νοεμβρίου 2000 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα μεγάλα φράγματα, ενώ δεν έχουν οδηγήσει στον προβλεπόμενο βαθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υδροδότησης ή επίτευξης ελέγχου έναντι των ζημιών από τις πλημμύρες, είχαν ταυτόχρονα τεράστιες κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και ότι οι προσπάθειες για τον μετριασμό των επιπτώσεων αυτών απέβησαν σε μεγάλο βαθμό άκαρπες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος για την επίτευξη καθολικής πρόσβασης στην ενέργεια είναι συνυφασμένος με τον στόχο της κλιματικής δικαιοσύνης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική δικαιοσύνη συνδέει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάπτυξη για να επιτευχθεί μια προσέγγιση με επίκεντρο τον άνθρωπο, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πλέον ευάλωτων ατόμων και επιμερίζει με δικαιοσύνη τα βάρη και τα οφέλη της αλλαγής του κλίματος και τις επιπτώσεις της·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασυνεπείς ροές χρηματοδότησης για το κλίμα και τη μεταφορά τεχνολογίας σε σχέση με την κλιματική αλλαγή μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την προθυμία των αφρικανών ηγετών για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την εκπλήρωση της ατζέντας της εκβιομηχάνισης της ηπείρου·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία του Παρισιού υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθεί η καθολική πρόσβαση στη βιώσιμη ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες και δη της Αφρικής μέσω της ενισχυμένης αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν άφθονα στοιχεία και επικρατεί ευρεία συναίνεση ότι, συχνά, η πιο αποτελεσματική επιλογή είναι η μικρής κλίμακας αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τοπικά δίκτυα και λύσεις εκτός δικτύου, και ότι οι λύσεις αυτές έχουν την τάση να συνεισφέρουν περισσότερο στη γενική πρόοδο της ανάπτυξης και επιτυγχάνουν τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την ελαχιστοποίηση ή την αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων για το περιβάλλον·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τοπική παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές τονίζεται στον κανονισμό του ΜΑΣ και τα προγράμματα ΜΑΣ και ΕΤΑ και τα έργα στον τομέα της ενέργειας θα πρέπει να σχεδιαστούν κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζει τα πλεονεκτήματα της αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας έχει αυξηθεί σημαντικά και οι δαπάνες αυτές την περίοδο 2014-2020 προβλέπεται να φθάσουν τα 3,5 δισεκατομμύρια EUR λαμβάνοντας υπόψη ότι 30 ΕΕΠ, τα μισά εκ των οποίων προορίζονται για τις αφρικανικές χώρες, περιλαμβάνουν έναν ενεργειακό κομβικό τομέα·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδοτική διευκόλυνση του ενεργειακού τομέα ΑΚΕ-ΕΕ, η οποία δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2005, έχει ως στόχο την προώθηση της πρόσβασης σε σύγχρονες ενεργειακές υπηρεσίες για τους φτωχούς στις αγροτικές και περιαστικές περιοχές, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποσαχάρια Αφρική και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχετική ειδική έκθεση αριθ. 15/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ περιελάμβανε σειρά συστάσεων προς την Επιτροπή για επιλογή των έργων με μεγαλύτερη αυστηρότητα, ενίσχυση της παρακολούθησής τους και ενίσχυση των προοπτικών βιωσιμότητάς τους·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα ξεκίνησε η Πρωτοβουλία της ΕΕ για Χρηματοδότηση της Ηλεκτροκίνησης (ElectriFI) και, λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες ρυθμίσεις χρηματοδότησης που περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις για τον συνδυασμό επιχορηγήσεων της ΕΕ με δάνεια ή ίδια κεφάλαια από χρηματοδότες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (μηχανισμοί συνδυασμού μέσων) για διάφορα μέρη του κόσμου, οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας στο πλαίσιο της εντολής εξωτερικού δανεισμού της και οι δραστηριότητες του Καταπιστευματικού Ταμείου ΕΕ- Αφρικής για τις υποδομές Ταμείο στον τομέα της ενέργειας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη συνεισφορά των ιδιωτικών επενδύσεων είναι αναγκαία για την επίτευξη του ΣAA 7· λαμβάνοντας υπόψη ότι η όποια απόφαση για την προώθηση της χρήσης των ΣΔΙΤ σε αναπτυσσόμενες χώρες μέσω συνδυαστικής χρηματοδότησης, πρέπει να βασίζεται σε διεξοδική αξιολόγηση των μηχανισμών αυτών και στα διδάγματα που αντλήθηκαν από προηγούμενες εμπειρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε κάθε περίπτωση πρέπει, ωστόσο, να αποφευχθούν οι επιδοτήσεις ήδη εμπορικά βιώσιμων έργων·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα η εκπαίδευση τοπικού εξειδικευμένου και εξαιρετικά εξειδικευμένου προσωπικού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες και ότι σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης θα πρέπει να αφιερωθεί σε αυτό·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παγκόσμιες επιδοτήσεις στον τομέα των ορυκτών καυσίμων είναι της τάξης των 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ετησίως, και προκαλούν αυξήσεις αντί για μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τείνουν να αξιοποιούνται περισσότερο από σχετικά πλούσια άτομα και λιγότερο από φτωχούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιδοτήσεις θα πρέπει να καταργηθούν σταδιακά και με αυτόν τον τρόπο, οι κυβερνήσεις μπορούν να απελευθερώσουν σημαντικά κονδύλια για πιο αποτελεσματικές κοινωνικές πολιτικές και για την επέκταση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια, μειώνοντας τις ανισότητες και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής·

1.  υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση στην ενέργεια επιταχύνει την ανάπτυξη· εφιστά την προσοχή στην κλίμακα και τις επιπτώσεις της ενεργειακής φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες και την ενεργό συμμετοχή της ΕΕ στις προσπάθειες για μείωση αυτής της φτώχειας· υπογραμμίζει την ανάγκη για ισχυρές και συντονισμένες προσπάθειες από τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και άλλους ενδιαφερόμενους στις πληγείσες χώρες, καθώς και τους διεθνείς εταίρους, για τον περιορισμό της ενεργειακής φτώχειας και την επίτευξη του ΣAA 7, που απαιτεί ιδιαίτερες προσπάθειες στις απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές και, ιδίως, στις εκτός ενεργειακού δικτύου περιοχές· υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή και οι εμπορικές πολιτικές θα πρέπει να αλληλοϋποστηρίζονται για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και της εξάλειψης της φτώχειας σύμφωνα με την Ατζέντα 2030 και με βάση τη συμφωνία του Παρισιού·

2.  τονίζει την ισχυρή σχέση μεταξύ των θεμάτων της ενέργειας και των εν δυνάμει θεμάτων ασφάλειας και θεωρεί ότι η ενεργειακή διακυβέρνηση, που είναι επίσης δύσκολο να εφαρμοστεί, έχει ουσιώδη σημασία για την οικονομική και ανθρώπινη ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες·

3.  επισημαίνει ότι η ηλεκτροδότηση επιτυγχάνεται χάρη στην υποστήριξη των δημόσιων αρχών, η οποία με τη σειρά της, εξαρτάται από την υγιή διαχείριση των υπηρεσιών διανομής ενέργειας και τη δυνατότητα των κρατών να επιτελούν τις κυρίαρχες λειτουργίες τους·

4.  καλεί την ΕΕ να ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου σε όλες τις ενεργειακές πολιτικές της εστιάζοντας στις γυναίκες με ειδικές ανάγκες·

5.  υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής «Ενεργοποίηση της Ανάπτυξης» για την παροχή πρόσβασης στη βιώσιμη ενέργεια για επιπλέον 500 εκατομμύρια άτομα στις αναπτυσσόμενες χώρες μέχρι το 2030, μέσω στοιχείων του προγράμματος, όπως η δημιουργία της διευκόλυνσης τεχνικής βοήθειας, με βάση εμπειρογνώμονες της ΕΕ για να αναπτυχθεί τεχνογνωσία στις αναπτυσσόμενες χώρες, να προωθήσει την ανάπτυξη των ικανοτήτων και τη μεταφορά τεχνολογίας· υπογραμμίζει τον ρόλο της ενέργειας ως καταλύτη για πολλούς άλλους τομείς, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, το καθαρό νερό, η γεωργία, καθώς και η συνδεσιμότητα των τηλεπικοινωνιών και του Διαδικτύου· τονίζει ότι η πρωτοβουλία «Ενεργοποίηση της Ανάπτυξης» πρέπει να ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ που περιέχονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας·

6.  θεωρεί ότι, αν και συνοπτικές, οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού ΜΑΣ, που προήλθαν από συναπόφαση του Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο, αποτελούν καλή βάση για την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας· υπενθυμίζει ότι οι διατάξεις αυτές επικεντρώνονται στην πρόσβαση στην ενέργεια και τονίζουν τις τοπικές και περιφερειακές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εξασφάλιση της πρόσβασης για τους φτωχούς ανθρώπους σε απομακρυσμένες περιοχές·

7.  χαιρετίζει την Πρωτοβουλία Χρηματοδότησης της Ηλεκτροδότησης (ElectriFI), η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή των διαφόρων εταίρων, όπως ο ιδιωτικός τομέας, δημόσιοι φορείς και τοπικές αρχές, που μπορούν να επωφελούνται εξίσου με τους ίδιους όρους που βασίζονται στην αγορά, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ανάγκες και τις ευκαιρίες σε κάθε στοχευμένη χώρα/περιοχή· υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή των εταίρων από τοπικό ιδιωτικό τομέα και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα συμβάλει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ιδιοκτησίας των προωθούμενων δράσεων·

8.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στην ιστοσελίδα της σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί προς την κατεύθυνση του στόχου της πρωτοβουλίας «Ενεργοποίηση της Ανάπτυξη», για να καθοριστεί το ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης για την ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες που διοχετεύεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε απομακρυσμένες περιοχές, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στη δημιουργία τοπικής τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων και σε τοπικές και σε εκτός δικτύου λύσεις και να περιγραφεί συνοπτικά, αλλά όσο το δυνατόν ακριβέστερα, η συμμετοχή των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών στις ολοκληρωμένες και εν εξελίξει δράσεις·

9.  τονίζει το υψηλό δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Αφρική από την άποψη της ηλιακής και της αιολικής παραγωγής για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην ενέργεια για όλους, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές· επισημαίνει ότι η τιμή του φωτοβολταϊκού εξοπλισμού έχει θεμελιώδη επίδραση στην πραγματική αξιοποίηση του ηλιακού δυναμικού στην Αφρική· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη μεταφορά τεχνολογίας για την ανάπτυξή της στις αναπτυσσόμενες χώρες·

10.  επισημαίνει ότι η Αφρική έχει περίπου το 10% του θεωρητικού δυναμικού υδροηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο· υπενθυμίζει ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη θα επηρεάσει τα πρότυπα των βροχοπτώσεων, και αντιπροσωπεύει, ως εκ τούτου, μια ολοένα και μεγαλύτερη πρόκληση από την άποψη της πρόσβασης στο νερό και την επισιτιστική ασφάλεια· υπενθυμίζει επίσης ότι η Παγκόσμια Επιτροπή για τα Φράγματα αναφέρει ότι οι φτωχοί, άλλες ευάλωτες ομάδες και οι μελλοντικές γενιές είναι πιθανό να αναλάβουν δυσανάλογο μερίδιο του κοινωνικού και περιβαλλοντικού κόστους των μεγάλων έργων φραγμάτων χωρίς να αποκομίζουν ανάλογο μερίδιο από τα οικονομικά οφέλη· επαναλαμβάνει ότι τα μικρά υδροηλεκτρικά φράγματα είναι πιο αειφόρα και οικονομικά βιώσιμα σε σύγκριση με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά φράγματα·

11.  συνιστά οι φορείς χρηματοδότησης (οργανισμοί διμερούς βοήθειας, πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες, οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων, και η ΕΤΕπ), να διασφαλίζουν ότι κάθε επιλογή φράγματος του οποίου η χρηματοδότηση έχει εγκριθεί, θα τηρεί τις κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Επιτροπής για τα Φράγματα· ειδικότερα, τονίζει ότι κάθε σχεδιασμός των φραγμάτων πρέπει να αξιολογείται σύμφωνα με πέντε αξίες: αμεροληψία, αποτελεσματικότητα, συμμετοχική διαδικασία λήψης αποφάσεων, βιωσιμότητα και υποχρέωση λογοδοσίας· συγκεκριμένα, υπενθυμίζει ότι, όπου τα έργα επηρεάζουν αυτόχθονες πληθυσμούς και φυλές, αυτές οι διαδικασίες πρέπει να καθοδηγούνται από την ελεύθερη και εκ των προτέρων συναίνεση των εν λόγω πληθυσμών κατόπιν ενημέρωσής τους·

12.  υπενθυμίζει ότι η βιοενέργεια είναι μια σύνθετη πηγή ενέργειας που διασυνδέεται με τη γεωργία, τη δασοκομία, τη βιομηχανία και έχει επίδραση στα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα· ειδικότερα, σημειώνει ότι η ανάπτυξη της βιομάζας για ενέργεια δημιουργεί νέες απειλές, δηλαδή, από την άποψη της ασφάλειας των τροφίμων, της ασφάλειας της γαιοκτησίας, της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των εδαφών· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το αποτύπωμα νερού της βιοενέργειας, δεδομένου ότι πολλά μέρη της Αφρικής αντιμετωπίζουν ήδη έλλειψη νερού με περίπου το ένα τρίτο των παραγωγικών περιοχών της Αφρικής να ταξινομούνται ήδη ως ξηρή γη· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη να θεσπιστούν, τόσο στην ΕΕ όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, αυστηρά και δεσμευτικά κριτήρια περιβαλλοντικής και κοινωνικής αειφορίας για την παραγωγή βιομάζας για ενέργεια για να εκπληρώνεται ο ΣAA 7·

13.  τονίζει την ανάγκη υποστήριξης των υψηλής απόδοσης φούρνων μαγειρέματος και της μετάβασης στα σύγχρονα μαγειρικά καύσιμα για να εξουδετερωθεί η ταχεία εξάντληση των πόρων του ξύλου·

14.  ενθαρρύνεται από την ύπαρξη διαφόρων πρωτοβουλιών σε διεθνές επίπεδο για την προώθηση της πρόσβασης στην αειφόρο ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως στην Αφρική· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παράσχουν υποστήριξη και τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της πρωτοβουλίας Africa Clean Energy Corridor, που έχει ως στόχο να καλύψει το ήμισυ της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από καθαρές, αυτόχθονες, οικονομικά αποδοτικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2030, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα· ζητεί στενότερη συνεργασία μεταξύ των φορέων χρηματοδότησης, του ιδιωτικού τομέα και των κυβερνήσεων των αναπτυσσόμενων χωρών, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση των στόχων· τονίζει την ανάγκη υποστήριξης της συντήρησης με επαρκή πρόσβαση σε προμήθεια ανταλλακτικών και τοπικά εκπαιδευμένων τεχνικών εμπειρογνωμόνων·

15.  υποστηρίζει τη χρήση της ανάμειξης, όπου αυτή αποτελεί την πλέον αποτελεσματική αξιοποίηση των κονδυλίων αναπτυξιακής βοήθειας στην επιδίωξη του ΣBA 7, όπου η εστίαση είναι σε έργα μικρής κλίμακας και όπου οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υποχρεούνται να ασκούν εταιρική κοινωνική ευθύνη· καλεί την Επιτροπή να αποφύγει προσεκτικά τη χορήγηση κονδυλίων σε κάθε έργο που θα είναι βιώσιμο χωρίς τα κεφάλαια αυτά, ακόμη και αν αυτό ζητείται από ιδιώτη επενδυτή· θεωρεί ότι οι αρχές για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης θα πρέπει επίσης να ακολουθούνται και στους μηχανισμούς συνδυασμού μέσων και σημειώνει ότι σημαντικές παράμετροι είναι η ευθυγράμμιση με τα αναπτυξιακά σχέδια των δικαιούχων χωρών, η ευρεία συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων, η διαφάνεια και η λογοδοσία, ο συντονισμός και η αποτελεσματικότητα καθώς και μετρήσιμα και απτά αποτελέσματα·

16.  ζητεί τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα και ενθαρρύνει την κατανομή των ούτως απελευθερούμενων κονδυλίων σε αποτελεσματικές κοινωνικές πολιτικές και δράσεις για την εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες·

17.  υπογραμμίζει ότι το μόνο απόλυτο μέτρο της επιτυχίας των δράσεων της ΕΕ είναι το μέγεθος της συμβολής τους στην επίτευξη της καθολικής πρόσβασης στην ενέργεια, με ελάχιστες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της κοινής αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, και τον Γενικό Γραμματέα των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού.

(1) ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 44.
(2) ΕΕ C 56 E της 26.2.2013, σ. 67.
(3) ΕΕ C 239 E της 20.8.2013, σ. 83.
(4) ΕΕ C 332 E της 15.11.2013, σ. 28.


Χρήση της διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής
PDF 392kWORD 52k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τη χρήση της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (2016/2011(INI))
P8_TA(2016)0481A8-0299/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής για διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής και μέτρα απλούστευσης και επιτάχυνσης της εκδίκασης των μικροδιαφορών (COM(2002)0746),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 936/2012 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (COM(2015)0495),

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση της εφαρμογής στην Ένωση της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής που διενήργησε η Υπηρεσία Μελετών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0299/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει υποβάλει την έκθεσή της σχετικά με τον έλεγχο της λειτουργίας της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση αυτή κατατέθηκε με καθυστέρηση δύο περίπου ετών χωρίς να περιλαμβάνει την απαιτούμενη διευρυμένη και επικαιροποιημένη εκτίμηση αντικτύπου για κάθε κράτος μέλος, δεδομένων των διαφορετικών νομικών ρυθμίσεων στα κράτη μέλη και της διαλειτουργικότητάς τους, αλλά μόνο έναν ελλιπή στατιστικό πίνακα με στοιχεία που ανάγονται κυρίως στο 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής είναι μια προαιρετική διαδικασία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διασυνοριακές υποθέσεις ως εναλλακτική ως προς τις εγχώριες εντολές πληρωμής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω διαδικασία δημιουργήθηκε για να καταστήσει δυνατή την ταχεία, απλή και με μικρό κόστος είσπραξη βέβαιων, εκκαθαρισμένων και απαιτητών οφειλών, που δεν αμφισβητούνται από τον καθ’ ου η αίτηση· και λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, η σχετική διαδικασία φαίνεται ότι σε γενικές γραμμές λειτουργεί ικανοποιητικά, αλλά η διαδικασία απέχει σε μεγάλο βαθμό από το να αξιοποιείται πλήρως και χρησιμοποιείται κυρίως σε κράτη μέλη, στη νομοθεσία των οποίων προβλέπεται παρόμοια εθνική διαδικασία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής εμπίπτει στην κατηγορία των μέτρων στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις και είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καθυστερήσεις πληρωμών αποτελούν βασική αιτία αφερεγγυότητας, που απειλεί την επιβίωση των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων, και έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια πολυάριθμων θέσεων απασχόλησης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, όπως στοχευμένες εκστρατείες ευαισθητοποίησης, για την ενημέρωση των πολιτών, των επιχειρήσεων, των ασκούντων νομικά επαγγέλματα και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία, την εφαρμογή και τα πλεονεκτήματα της διαδικασίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, στα οποία η διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής δεν εφαρμόζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, οι διαταγές πληρωμής πρέπει να εκδίδονται με μεγαλύτερη ταχύτητα, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της προθεσμίας των τριάντα ημερών που προβλέπεται στον κανονισμό, έχοντας υπόψη ότι οι διαταγές πληρωμής μπορούν να εκτελούνται μόνον όταν οι απαιτήσεις δεν αμφισβητούνται·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να προωθηθεί η ανάπτυξη του συστήματος e-Codex μέσω περαιτέρω μέτρων, ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, με στόχο να αξιοποιείται πιο αποτελεσματικά η διαδικασία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα κράτη μέλη θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Γαλλίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου και της Σουηδίας και να επιτρέψουν στους αιτούντες να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και σε άλλες γλώσσες και γενικά να λάβουν μέτρα στήριξης, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα περιθώρια σφάλματος που οφείλονται στη χρήση μιας ξένης γλώσσας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσαρμογή της διαδικασίας δεν σημαίνει ότι θα μπορεί να καταστρατηγείται για σκοπούς επιβολής αθέμιτων συμβατικών όρων, καθώς το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 ζητεί από το δικαστήριο να εξετάζει κατά πόσο η αξίωση είναι βάσιμη, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, ώστε να διασφαλίζεται η συμβατότητα με τη συναφή νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με το θέμα αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και τις διαδικασίες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τυποποιημένα έντυπα θα πρέπει να αναθεωρηθούν, καθώς και να επανεξετάζονται ανά περιόδους στο μέλλον, προκειμένου να επικαιροποιηθεί ο κατάλογος των κρατών μελών της ΕΕ και των νομισμάτων και να ληφθούν αποτελεσματικότερα μέτρα για την πληρωμή των απαιτήσεων εντόκως, συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου προσδιορισμού του προς ανάκτηση τόκου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα να προτείνει την αναθεώρηση των ρυθμίσεων σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας και σχετικά με τον έλεγχο των διαταγών πληρωμής σε εξαιρετικές περιπτώσεις·

1.  χαιρετίζει το γεγονός ότι σε όλα τα κράτη μέλη λειτουργεί ικανοποιητικά η διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, μια διαδικασία που εφαρμόζεται σε μη αμφισβητούμενες απαιτήσεις σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, και ο βασικός σκοπός της οποίας είναι η απλοποίηση και η επιτάχυνση της διασυνοριακής αναγνώρισης και επιβολής των δικαιωμάτων των πιστωτών στη ΕΕ·

2.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει υποβάλει με μεγάλη καθυστέρηση, σχεδόν δύο ετών, την έκθεσή της σχετικά με την εξέταση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006·

3.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν συμπεριέλαβε την απαιτούμενη στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 διευρυμένη εκτίμηση αντικτύπου για κάθε κράτος μέλος· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι απουσιάζουν από την εν λόγω έκθεση επικαιροποιημένα στοιχεία αναφορικά με την κατάσταση στα κράτη μέλη όσον αφορά τη λειτουργία και την εφαρμογή της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εκπονήσει διευρυμένη, επικαιροποιημένη και λεπτομερή έκθεση αντικτύπου·

4.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, επιπλέον, για το γεγονός ότι η διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής εφαρμόζεται με πολύ διαφορετικό τρόπο στα επιμέρους κράτη μέλη· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι, παρά την απλοποιημένη σύγχρονη διαδικασία που προσφέρει η νομοθεσία της ΕΕ, οι διαφορές κατά την εφαρμογή στα κράτη μέλη και η τάση να επιλέγεται η εθνική νομοθετική ρύθμιση και όχι η διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής παρεμποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 και, κατά συνέπεια, οι ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σε διασυνοριακό επίπεδο, γεγονός που υπονομεύει την εμπιστοσύνη στη νομοθεσία της ΕΕ·

5.  επισημαίνει ότι οι πολίτες χρησιμοποιούν τη διαδικασία πιο συχνά και είναι καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με αυτήν σε κράτη μέλη, στα οποία υπάρχουν παρόμοιοι μηχανισμοί σε εθνικό επίπεδο·

6.  θεωρεί ότι επιβάλλεται να γίνουν πρακτικά βήματα προκειμένου να ενημερώνονται καλύτερα οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι ασκούντες νομικά επαγγέλματα, καθώς και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία, την εφαρμογή και τα πλεονεκτήματα της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής σε διασυνοριακές υποθέσεις· τονίζει, επιπλέον, ότι οι πολίτες και ιδίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται βοήθεια προκειμένου να βελτιώσουν τη χρήση, την κατανόηση και την ενημέρωση σχετικά με τα υφιστάμενα νομικά εργαλεία, με στόχο την επιβολή απαιτήσεων σε διασυνοριακό επίπεδο βάσει της συναφούς νομοθεσίας της ΕΕ·

7.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή ακριβή, πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία όσον αφορά την αποτελεσματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της διαδικασίας·

8.  προτρέπει τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες ώστε οι διαταγές πληρωμής να εκδίδονται εντός 30 ημερών και οι αιτήσεις να μπορούν να υποβάλλονται κατά το δυνατόν σε άλλες γλώσσες, λαμβανομένου υπόψη ότι οι απαιτήσεις μετάφρασης έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο κόστος και στη διάρκεια διεκπεραίωσης της διαδικασίας·

9.  στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες που αποσκοπούν να καταστεί δυνατή στο μέλλον η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να ενθαρρύνει τη χρήση του πιλοτικού προγράμματος е-CODEX και να το επεκτείνει σε όλα τα κράτη μέλη, σε συνέχεια μιας μελέτης της Επιτροπής σχετικά με τη σκοπιμότητα της υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την έκδοση ευρωπαϊκών διαταγών πληρωμής·

10.  καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει, όπως απαιτείται, επικαιροποιημένα τυποποιημένα έντυπα, ώστε να ρυθμίζεται καλύτερα, μεταξύ άλλων, η κατάλληλη αναγραφή του τόκου που καταβάλλεται για τις απαιτήσεις·

11.  πιστεύει ότι, στο πλαίσιο μιας μελλοντικής αναθεώρησης του κανονισμού, θα πρέπει να απαλειφθούν ορισμένες εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας και να αναθεωρηθούν οι διατάξεις σχετικά με την επανεξέταση των ευρωπαϊκών διαταγών πληρωμής·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 399 της 30.12.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 283 της 16.10.2012, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου