Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2506(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0072/2017

Разисквания :

PV 19/01/2017 - 4.1
CRE 19/01/2017 - 4.1

Гласувания :

PV 19/01/2017 - 7.1

Приети текстове :

P8_TA(2017)0002

Приети текстове
PDF 474kWORD 53k
Четвъртък, 19 януари 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Индонезия и по-специално случаите на Хосеа Йеймо, Исмаил Алуа и губернатора на Джакарта
P8_TA(2017)0002RC-B8-0072/2017

Резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2017 г. относно Индонезия, и по-специално случая на Осия Йеймо и Исмаел Алуа и губернатора на Джакарта (2017/2506(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно Индонезия, и по-специално резолюцията от 26 февруари 2014 г. относно проекта на решение на Съвета относно подписването на Рамково споразумение между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Индонезия, от друга страна, за всеобхватно партньорство и сътрудничество, с изключение на въпросите, свързани с обратното приемане(1),

—  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Индонезия (СПС), което влезе в сила на 1 май 2014 г.,

—  като взе предвид изявлението от 23 май 2015 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Федерика Могерини относно перспективата за бъдещи екзекуции в Индонезия,

—  като взе предвид изявлението от 27 юли 2016 г. на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно планираните в Индонезия екзекуции,

—  като взе предвид 6-ия диалог Европейски съюз—Индонезия, проведен на 28 юни 2016 г.,

—  като взе предвид Декларацията от Банкок за насърчаване на Глобалното партньорство АСЕАН-ЕС за споделени стратегически цели от 14 октомври 2016 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, ратифициран от Индонезия през 2006 г.,

—  като взе предвид Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 1987 г.,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Индонезия е на четвърто място в света по население, третата по големина демокрация, най-голямата държава с мюсюлманско мнозинство, в която живеят милиони последователи на други вярвания, и разнородно общество, състоящо се от 255 милиона граждани с различни етноси, езици и култури;

Б.  като има предвид, че Индонезия е важен партньор на ЕС; като има предвид, че отношенията между ЕС и Индонезия, която е член на Г-20, са солидни; като има предвид, че ЕС и Индонезия споделят едни и същи ценности по отношение на правата на човека, управлението и демокрацията;

В.  като има предвид, че в първия стратегически диалог на министерско равнище (8 април 2016 г.), министърът на външните работи на Индонезия и ЗП/ВП съвместно обявиха решението си да изведат отношенията между ЕС и Индонезия на „ново равнище на партньорство“;

Г.  като има предвид, че на 19 декември 2016 г. Осия Йеймо и Исмаел Алуа, двама папуаски политически активисти, са били задържани и обвинени в „бунт“ съгласно индонезийския наказателен кодекс, след мирни политически дейности; като има предвид, че Осия Йеймо и Исмаел Алуа бяха освободени под гаранция на 11 януари 2017 г.; като има предвид, че съдебното производство по случая продължава; като има предвид, че ако бъдат осъдени, те могат да бъдат наказани с доживотен затвор;

Д.  като има предвид, че президентът Джоко Видодо обеща на папуасите промяна, като се започне с „открит диалог за по-добра Папуа“, и поел ангажимент да спре прекомерното използване на сила и нарушенията на правата на човека; като има предвид, че председателят посети Папуа четири пъти след избирането си през 2014 г.; като има предвид, че наскоро той постанови освобождаването на голям брой папуаски затворници като жест на помирение;

Е.  като има предвид, че срещу управителя на Джакарта, Басуки Чахая Пурнама, по-известен като Ахок, е заведен съдебен процес, след обвинения в обида срещу исляма от страна на религиозни групи; като има предвид, че от октомври 2016 г. досега бяха проведени три демонстрации, призоваващи за хвърлянето на Ахок в затвора, организирани от коалиция от ислямистки групи, наречена Национално движение за защита на решенията на върховния индонезийски улем (GNPF-MUI), включително членове на Фронта за защита на исляма;

Ж.  като има предвид, че свободата на мисълта, свободата на мирно събиране и сдружаване, свободата на вероизповеданието, правото никой да не бъде произволно арестуван или задържан, нито изтезаван, са основни и неотменими права и свободи;

З.  като има предвид, че Индонезия възобнови прилагането на смъртното наказание през 2013 г., и екзекутира редица осъдени лица;

1.  оценява стабилните отношения между ЕС и Индонезия и потвърждава значението на силните и дълготрайни политически, икономически и културни връзки между двете страни;

2.  изразява загриженост относно растящата нетърпимост в Индонезия по отношение на етническите, религиозните и сексуалните малцинства; категорично осъжда всички актове на насилие, тормоз и сплашване срещу малцинства, както и безнаказаност таза подобни действия, и осъжда растящата злоупотреба със съществуващи разпоредби за дискриминация, преследване и лишаване от свобода на членове на религиозни малцинства, традиционните религии и етнически и сексуални малцинства;

3.  приветства възгледите на Индонезия по отношение на противодействието на екстремисткото насилие и нейния опит в това отношение, основан на насърчаването на толерантно общество и междурелигиозен диалог; отбелязва усилията на Индонезия за поддържането на демокрацията, зачитането на правата на човека и припомня в нейното „единство в многообразието“; подчертава необходимостта от гарантиране на защита на всички права на човека, по-специално тези на малцинствата и уязвимите групи, като не се допуска дискриминация при упражняването на тяхната свобода на религията или убежденията, на изразяване на мнение, на сдружаване и на мирни събрания;

4.  приветства продължаването на диалога по правата на човека между Европейския съюз и Индонезия, установен през 2010 г.; приветства тясното сътрудничество между ЕС и Индонезия по широк кръг от въпроси; подчертава, че ЕС и Индонезия постигнаха съгласие да провеждат конкретно сътрудничество по проекти в широк кръг от области, включително достъпа до правосъдие и наказателната политика, противодействието на насилствения екстремизъм, правата на мигрантите, бизнеса и правата на човека, както и правата на лицата с увреждания и на лицата, принадлежащи към малцинства или уязвими групи;

5.  припомня, че подобряването на положението с правата на човека в Индонезия е приоритет на Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Индонезия;

6.  приветства доброто състояние на отношенията между Индонезия и нейните съседни държави и активното ѝ участие в полза на ООН;

7.  насърчава правителството на Индонезия да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че правата на мирните активисти са защитени, и да гарантира създаването на благоприятна среда за осъществяване на свободата на словото и свободата на мирни демонстрации;

8.  приветства освобождаването под гаранция на Осия Йеймо и Исмаел Алуа на 11 януари 2017 г.; отбелязва, че съдебното производство по случая ще продължи; призовава делегацията на ЕС в Индонезия да следи посочения съдебен процес;

9.  призовава индонезийските органи да разгледат възможността за снемане на обвиненията срещу Осия Йеймо, Исмаел Алуа и други лица, лишени от свобода заради убежденията им, срещу които има повдигнати обвинения, заради това, че мирно са упражнили правото си на свобода на изразяване;

10.  настоятелно призовава индонезийските и местните власти в Папуа да приложат незабавни и ефективни мерки за гарантиране на безопасността и сигурността на мирните политически активисти при упражняването на техните права; призовава властите да гарантират, че хората в Папуа са в състояние свободно да изразяват своите идеи и становища, без страх от наказание, репресии или сплашване;

11.  осъжда решително всеки акт на насилие или терор и изразява своите съболезнования на семействата на жертвите;

12.  отбелязва с безпокойство делото за богохулство, заведено срещу Ахок; подчертава, че свободата на изразяване и свободата на мисълта, съвестта и религията са защитени по силата на международното право в областта на правата на човека;

13.  призовава органите на Индонезия да се отменят членове 156 и 156 (а) от Наказателния кодекс на страната, да отстранят разпоредбите за богохулството в настоящия проект за закон за преразглеждане на Наказателния кодекс, Закона за електронната информационна и сделки и законите за бунтовете (по-специално членове 106 и 110 от Кодекса), и да приведат всички закони в съответствие със задълженията на Индонезия съгласно международното право в областта на правата на човека, по-специално по отношение на свободата на изразяване на мнение, свободата на мисълта, свободата на съвестта и свободата на религия, равенството пред закона, недопускането на дискриминация и правото на изразяване и на събирания; отбелязва, че наказанието лишаване от свобода за „клевета“ може да достигне пет години;

14.  подчертава необходимостта правителството на Индонезия да защитава традицията на Индонезия за религиозна толерантност и плурализъм, като разследва, задържа и преследва лицата и групите, които дискриминират или извършват актове на насилие срещу религиозни общности;

15.  изразява загриженост относно засилването на реториката, насочена срещу ЛГБТИ, довело до голям брой заплахи и нападения с използване на насилие срещу неправителствени организации, занимаващи се с ЛГБТИ, техни активисти и отделни лица; призовава правителството и законодатели да се въздържат от допълнително ограничаване на правата на ЛГБТИ и да обезпечат гарантирането на тяхното право на свобода на изразяване и на сдружаване;

16.  изразява съжаление относно възобновяването на смъртното наказание; призовава органите да въведат мораториум върху всички екзекуции с оглед на премахването на смъртното наказание; изразява своята загриженост относно случая на гражданина на ЕС Серж Атлауи;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството и парламента на Индонезия, на генералния секретар на АСЕАН, на Междуправителствената комисия на АСЕАН по правата на човека и Съвета на ООН по правата на човека.

(1)Приети текстове, P7_TA(2014)0141.

Правна информация