Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2506(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0072/2017

Keskustelut :

PV 19/01/2017 - 4.1
CRE 19/01/2017 - 4.1

Äänestykset :

PV 19/01/2017 - 7.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0002

Hyväksytyt tekstit
PDF 164kWORD 41k
Torstai 19. tammikuuta 2017 - Strasbourg Lopullinen painos
Indonesia ja erityisesti Hosea Yeimon, Ismael Aluan ja Jakartan kuvernöörin tapaukset
P8_TA(2017)0002RC-B8-0072/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. tammikuuta 2017 Indonesiasta ja erityisesti Hosea Yeimon, Ismael Aluan ja Jakartan kuvernöörin tapauksista (2017/2506(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Indonesiasta ja erityisesti 26. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä takaisinottoa koskevia kysymyksiä lukuun ottamatta(1),

–  ottaa huomioon EU:n ja Indonesian välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan 1. toukokuuta 2014,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 23. toukokuuta 2015 antaman julkilausuman mahdollisista uusista teloituksista Indonesiassa,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 27. heinäkuuta 2016 antaman julkilausuman Indonesian suunnitelluista teloituksista,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja Indonesian välisen kuudennen ihmisoikeusvuoropuhelun, joka käytiin 28. kesäkuuta 2016,

–  ottaa huomioon 14. lokakuuta 2016 annetun Bangkokin julistuksen ASEAN-maiden ja EU:n globaalin kumppanuuden edistämisestä yhteisten strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi,

–  ottaa huomioon 10. joulukuuta 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka Indonesia ratifioi vuonna 2006,

–  ottaa huomioon vuonna 1987 tehdyn kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  toteaa, että Indonesia on maailman neljänneksi väkirikkain valtio, kolmanneksi suurin demokratia ja suurin muslimienemmistöinen valtio, jossa on miljoonia muiden uskontojen kannattajia, sekä monimuotoinen yhteiskunta, jossa on 255 miljoonaa erilaisia etnisiä ryhmiä edustavaa, eri kieliä puhuvaa ja kulttuuriltaan erilaista kansalaista;

B.  toteaa, että Indonesia on EU:n tärkeä kumppani; toteaa, että EU:n ja Indonesian, joka on G20:n jäsen, väliset suhteet ovat vahvat; toteaa, että EU ja Indonesia jakavat samat ihmisoikeuksia, hallintoa ja demokratiaa koskevat arvot;

C.  panee merkille, että ensimmäisessä ministeritason strategisessa vuoropuhelussa 8. huhtikuuta 2016 Indonesian ulkoministeri ja komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ilmoittivat yhdessä päätöksestään siirtyä uudelle tasolle EU:n ja Indonesian välisessä kumppanuudessa;

D.  panee merkille, että 19. joulukuuta 2016 pidätettiin rauhanomaisen poliittisen toiminnan johdosta kaksi papualaista poliittista aktivistia, Hosea Yeimo ja Ismael Alua, joita syytettiin ”kapinoinnista” Indonesian rikoslain nojalla; panee merkille, että Hosea Yeimo ja Ismael Alua vapautettiin takuita vastaan 11. tammikuuta 2017; panee merkille, että asian oikeuskäsittely jatkuu; toteaa, että jos heidät tuomitaan, he voivat saada elinkautisen vankeustuomion;

E.  panee merkille, että presidentti Joko Widodo on luvannut papualaisille muutosta ja avointa keskustelua Papuan olojen parantamisesta ja luvannut lopettaa kohtuuttoman väkivallan käytön ja ihmisoikeusloukkaukset; toteaa, että presidentti on vieraillut Papuassa neljä kertaa sen jälkeen, kun hänet valittiin vuonna 2014; toteaa, että hän määräsi äskettäin useita papualaisia vankeja vapautettaviksi tilannetta rauhoittavana eleenä;

F.  toteaa, että Jakartan kuvernööri Basuki Tjahaja Purnama, joka tunnetaan paremmin nimellä Ahok, on syytettynä oikeudessa, koska jotkin uskonnolliset ryhmät katsovat hänen loukanneen islamia; toteaa, että lokakuun 2016 jälkeen on järjestetty kolme Ahokin vangitsemista vaativaa mielenosoitusta ja ne on järjestänyt islamistiryhmien yhteenliittymä, ”MUI-fatwaa tukeva kansallinen liike (GNPF-MUI)”, johon kuuluu Pembala Islam -rintaman (FPI) jäseniä;

G.  toteaa, että ajatuksenvapaus, oikeus rauhanomaiseen kokoontumiseen ja järjestäytymiseen, uskonnonvapaus, oikeus olla joutumatta mielivaltaisesti pidätetyksi tai vangituksi ja oikeus olla joutumatta kidutetuksi ovat perustavia ja luovuttamattomia vapauksia ja oikeuksia;

H.  panee merkille, että Indonesia palautti kuolemanrangaistuksen vuonna 2013 ja on teloittanut useita vankeja;

1.  arvostaa EU:n ja Indonesian välistä vahvaa suhdetta ja toistaa pitävänsä tärkeänä näiden kahden osapuolen välisiä vahvoja ja pitkäaikaisia poliittisia, taloudellisia ja kulttuurisia suhteita;

2.  on huolissaan Indonesiassa yhä yleisemmästä suvaitsemattomuudesta, joka kohdistuu etnisiin, uskonnollisiin ja seksuaalisiin vähemmistöihin; tuomitsee voimakkaasti kaiken vähemmistöihin kohdistuvan väkivallan, ahdistelun ja uhkailun sekä tällaisen toiminnan rankaisemattomuuden; tuomitsee voimassa olevien lakien yhä yleisemmän väärinkäytön niin, että uskonnollisten vähemmistöjen jäseniä sekä perinteisten uskontojen kannattajia samoin kuin etnisiin ja seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvia syrjitään, asetetaan syytteeseen ja vangitaan;

3.  pitää myönteisenä Indonesian näkemystä väkivaltaisen ääriliikehdinnän torjunnasta ja maan siitä saamaa kokemusta, joka perustuu suvaitsevaisen yhteiskunnan edistämiseen ja eri uskontokuntien väliseen vuoropuheluun; panee merkille Indonesian pyrkimyksen ylläpitää demokratiaansa ja kunnioittaa ihmisoikeuksia ja muistuttaa parlamentin omasta tunnuslauseesta ”moninaisuudessaan yhtenäinen”; korostaa, että on varmistettava kaikkien ihmisoikeuksien ja etenkin vähemmistöjen sekä haavoittuvien ryhmien ihmisoikeuksien suojelu ja taattava niille syrjimättömyys uskonnon- ja vakaumuksenvapauden, mielipiteenvapauden, ilmaisunvapauden ja yhdistymisvapauden toteutumisen sekä rauhanomaista kokoontumista koskevan oikeuden yhteydessä;

4.  pitää myönteisenä vuonna 2010 aloitettua ja edelleen käynnissä olevaa Euroopan unionin ja Indonesian välistä ihmisoikeusvuoropuhelua; pitää myönteisenä EU:n ja Indonesian välistä tiivistä yhteistyötä monissa kysymyksissä; korostaa, että EU ja Indonesia ovat sopineet toteuttavansa konkreettisia yhteistyöhankkeita monilla eri aloilla ja että hankkeet koskevat esimerkiksi oikeussuojakeinojen saatavuutta ja rangaistuskäytäntöjä, väkivaltaisten ääriliikkeiden torjuntaa, maahanmuuttajien oikeuksia, liiketoimintaa koskevia oikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä vammaisten henkilöiden ja vähemmistöihin ja haavoittuviin ryhmiin kuuluvien henkilöiden oikeuksia;

5.  muistuttaa, että Indonesian ihmisoikeustilanteen parantaminen on keskeisellä sijalla EU:n ja Indonesian välisessä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa;

6.  pitää myönteisenä Indonesian ja sen naapurimaiden välisiä hyviä suhteita sekä maan YK:lle antamaa aktiivista tukea;

7.  kehottaa Indonesian hallitusta toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että rauhanomaisten aktivistien oikeuksia suojellaan, ja kehottaa takaamaan sellaisen ympäristön luomisen, jossa sananvapaus ja oikeus osoittaa mieltä rauhanomaisesti voidaan toteuttaa;

8.  pitää myönteisenä Hosea Yeimon ja Ismael Aluan vapauttamista takuita vastaan 11. tammikuuta 2017; panee merkille, että asian oikeuskäsittely jatkuu edelleen; kehottaa EU:n edustustoa Indonesiassa seuraamaan oikeuskäsittelyä;

9.  pyytää Indonesian viranomaisia harkitsemaan Hosea Yeimon, Ismael Aluan ja muiden sellaisten mielipidevankien syytteiden perumista, jotka on asetettu syytteeseen heidän harjoitettuaan rauhanomaisesti oikeuttaan ilmaisunvapauteen;

10.  kehottaa Indonesian viranomaisia ja Papuan paikallisviranomaisia toteuttamaan välittömiä ja tehokkaita toimia, joilla varmistetaan oikeuksiaan käyttävien rauhanomaisten poliittisten aktivistien turvallisuus; kehottaa viranomaisia takaamaan, että Papuan kansa voi ilmaista ajatuksiaan ja mielipiteitään vapaasti ilman rangaistuksen, koston ja uhkailun pelkoa;

11.  tuomitsee jyrkästi kaiken väkivallan ja terrorin ja ilmaisee osanottonsa uhrien perheille;

12.  panee huolestuneena merkille Ahokin jumalanpilkkasyytteen; toteaa, että ilmaisunvapaus ja ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus nauttivat kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön suojaa;

13.  kehottaa Indonesian viranomaisia kumoamaan maan rikoslain 156 ja 156 a pykälän, jotta jumalanpilkkaa koskevat määräykset voidaan poistaa rikoslain tarkistamista koskevasta parhaillaan käsiteltävästä lakialoitteesta (RUU Revisi KUHP), sähköistä tiedottamista ja sähköisiä transaktioita koskevasta laista sekä kapinointia koskevista laeista (etenkin lain 106 ja 110 pykälä); kehottaa saattamaan kaikki lait vastaamaan Indonesialle kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön nojalla kuuluvia velvoitteita ja etenkin ilmaisunvapautta, ajatuksenvapautta, omantunnon- ja uskonnonvapautta, yhdenvertaisuutta lain edessä, vapautta syrjinnästä sekä oikeutta mielipiteenilmaisuun ja julkiseen kokoontumiseen; toteaa, että herjauksesta voidaan antaa jopa viiden vuoden vankeustuomio;

14.  korostaa, että Indonesian hallituksen on suojeltava Indonesiassa perinteisesti vallinnutta uskonnollista suvaitsevaisuutta ja moniarvoisuutta niin, että se tutkii, pidättää ja asettaa syytteeseen henkilöitä ja ryhmiä, jotka harjoittavat syrjintää tai syyllistyvät uskonnollisiin yhteisöihin kohdistuvaan väkivaltaan;

15.  on huolissaan LGBTI-ihmisten vastaisen puheen kärjistymisestä, mistä on seurannut lukuisia LGBTI-kansalaisjärjestöihin, -aktivisteihin ja -henkilöihin kohdistuneita uhkia ja väkivaltaisia hyökkäyksiä; kehottaa hallitusta ja lainsäätäjiä pidättäytymään LGBTI-ihmisten oikeuksien rajoittamisesta edelleen ja varmistamaan, että heidän oikeutensa ilmaisunvapauteen ja kokoontumisvapauteen taataan;

16.  pitää valitettavana kuolemanrangaistuksen palauttamista; kehottaa viranomaisia keskeyttämään teloitusten täytäntöönpanon ja pyrkimään kuolemanrangaistuksen poistamiseen; on huolissaan EU:n kansalaisen Serge Atlaouin tapauksesta;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä komission varapuheenjohtajalle, unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Indonesian hallitukselle ja parlamentille, ASEANin pääsihteerille, ihmisoikeuksia käsittelevälle ASEANin hallitustenväliselle komitealle sekä YK:n ihmisoikeusneuvostolle.

(1)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0141.

Oikeudellinen huomautus