Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2506(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0072/2017

Debatai :

PV 19/01/2017 - 4.1
CRE 19/01/2017 - 4.1

Balsavimas :

PV 19/01/2017 - 7.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0002

Priimti tekstai
PDF 257kWORD 42k
Ketvirtadienis, 2017 m. sausio 19 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Indonezija, visų pirma Hoseos Yeimo, Ismaelio Aluos ir Džakartos gubernatoriaus atvejai
P8_TA(2017)0002RC-B8-0072/2017

2017 m. sausio 19 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Indonezijos, visų pirma Hoseos Yeimo ir Ismaelio Aluos ir Džakartos gubernatoriaus atvejų (2017/2506(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Indonezijos, visų pirma, į 2014 m. vasario 26 d. rezoliuciją dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Indonezijos Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo, išskyrus su readmisija susijusius klausimus, sudarymo projekto(1),

–  atsižvelgdamas į ES ir Indonezijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (PBS), kuris įsigaliojo 2014 m. gegužės 1 d.,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini 2015 m. gegužės 23 d. pareiškimą dėl kitų galimų mirties bausmių Indonezijoje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 27 d. Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) atstovo spaudai pareiškimą dėl suplanuotų mirties bausmių Indonezijoje,

–  atsižvelgdamas į 6-ąjį Europos Sąjungos ir Indonezijos dialogą žmogaus teisių klausimais, vykusį 2016 m. birželio 28 d.,

–  atsižvelgdama į 2016 m. spalio 14 d. Bankoko deklaraciją dėl pasaulinės ASEAN ir ES partnerystės siekiant bendrų strateginių tikslų,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. gruodžio 10 d. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Indonezija ratifikavo 2006 m.,

–  atsižvelgdamas į 1987 m. Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Indonezija yra ketvirta pagal gyventojų skaičių valstybė pasaulyje, trečioji pagal dydį demokratinė valstybė, didžiausia valstybė, kurioje gyvena dauguma musulmonų ir milijonai kitų tikėjimų šalininkų, turinti daugiakultūrę visuomenę, kurią sudaro 255 mln. įvairių kultūrų, kalbų ir etninių grupių piliečių;

B.  kadangi Indonezija yra svarbi ES partnerė; kadangi Europos Sąjungos ir Indonezijos – G20 narės – ryšiai yra stiprūs; kadangi ES ir Indoneziją sieja tos pačios vertybės, susijusios su žmogaus teisėmis, valdymu ir demokratiją;

C.  kadangi pirmajame ministrų strateginiame dialoge (2016 m. balandžio 8 d.) Indonezijos užsienio reikalų ministras ir Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai kartu paskelbė savo sprendimą perkelti santykius į naują partnerystės tarp ES ir Indonezijos lygį;

D.  kadangi 2016 m. gruodžio 19 d. Hosea Yeimo ir Ismael Alua, du papua politiniai aktyvistai, buvo sulaikyti ir apkaltinti kaltinimais dėl sukilimo pagal Indonezijos baudžiamąjį kodeksą dėl taikios politinės veiklos; kadangi Hosea Yeimo ir Ismael Alua 2017 m. sausio 11 d. buvo paleisti už užstatą; kadangi šios bylos teisinis procesas tęsiasi; kadangi, jei būtų nuteisti, jiems gali tekti kalėjimo iki gyvos galvos bausmė;

E.  kadangi prezidentas Joko Widodo Papua gyventojams pažadėjo pradėti atvirą dialogą siekiant geresnės Papua ir įsipareigojo nutraukti neproporcingą jėgos naudojimą ir žmogaus teisių pažeidimus; kadangi prezidentas apsilankė Papua keturis kartus po jo išrinkimo 2014 m.; kadangi neseniai jis įsakė išlaisvinti daug Papua kalinių kaip įtampos mažinimo veiksmą;

F.  kadangi Džakartos gubernatorius Basuki Tjahaja Purnama, geriau žinomas kaip Ahok, šiuo metu teisiamas, nes kai kurios religinės grupės apkaltino jį islamo įžeidimu; kadangi nuo 2016 m. spalio mėn. islamistų grupuočių koalicijos, pasivadinusios Nacionaliniu judėjimu dėl MUI fatvų išsaugojimo (GNPF-MUI), įskaitant Pembala islamo fronto (FPI) narius, surengė tris mitingus, kuriuose buvo raginama Ahoką uždaryti į kalėjimą;

G.  kadangi minties laisvė, taikių susirinkimų ir asociacijų laisvė, religijos laisvė, teisė nebūti savavališkai sulaikytam ar suimtam ir teisė nebūti kankinamam yra viena pagrindinių ir neatimamų laisvių ir teisių;

H.  kadangi 2013 m. Indonezija atnaujino mirties bausmę ir ją įvykdė keletui nuteistųjų;

1.  teigiamai vertina tvirtus ES ir Indonezijos ryšius ir dar kartą pakartoja, kaip svarbu palaikyti tvirtus ir ilgalaikius politinius, ekonominius ir kultūrinius abiejų šalių ryšius;

2.  yra susirūpinęs dėl to, kad Indonezijoje didėja netolerancija etninių, religinių ir seksualinių mažumų atžvilgiu; griežtai smerkia visus smurto, priekabiavimo, bauginimo ir nebaudžiamumo už tokius veiksmus atvejus ir smerkia sustiprėjusį piktnaudžiavimą dabar galiojančiais teisės aktais siekiant diskriminuoti, patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir įkalinti religinių mažumų, tradicinių religijų ir etninių bei seksualinių mažumų narius;

3.  palankiai vertina Indonezijos įžvalgas kovojant su smurtiniu ekstremizmu ir jos patirtį šioje srityje, paremtą tolerantiškos visuomenės ir tikėjimų dialogų skatinimu; atkreipia dėmesį į Indonezijos pastangas išlaikyti demokratiją, gerbti žmogaus teises ir primena jos devizą „suvienijusi įvairovę“; pabrėžia, kad reikia užtikrinti visų gyventojų žmogaus teisių, ypač mažumų ir pažeidžiamų asmenų grupių, apsaugą, užtikrinant jų diskriminavimą dėl religijos ar tikėjimo, žodžio, asociacijų ir taikių susirinkimų laisvių;

4.  palankiai vertina tęsiamą Europos Sąjungos ir Indonezijos dialogą žmogaus teisių klausimais, pradėtą 2010 m.; palankiai vertina glaudų ES ir Indonezijos bendradarbiavimą įvairiausiais klausimais; pabrėžia, kad ES ir Indonezija susitarė vykdyti konkrečius bendradarbiavimo projektus įvairiose srityse, įskaitant teisę kreiptis į teismą ir baudžiamąją politiką, kovą su smurtiniu ekstremizmu, migrantų teises, verslą ir žmogaus teises, taip pat neįgaliųjų ir asmenų, priklausančių mažumoms ir pažeidžiamoms grupėms, teises;

5.  primena, kad žmogaus teisių padėties gerinimas Indonezijoje yra ES ir Indonezijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo (PBS) prioritetas;

6.  palankiai vertina gerus Indonezijos ir jos kaimynų santykius ir aktyvų šalies įsipareigojimą Jungtinėms Tautoms;

7.  ragina Indonezijos vyriausybę imtis visų būtinų priemonių siekiant užtikrinti, kad būtų apsaugotos taikių aktyvistų teisės, ir užtikrinti, kad būtų sukurta palanki aplinka siekiant įgyvendinti žodžio laisvę ir laisvę rengti taikius susirinkimus;

8.  palankiai vertina tai, kad 2017 m. sausio 11 d. už užstatą buvo paleisti Ismael Alua ir Hosea Yeimo; pažymi, kad šios bylos teisinis procesas dar tęsis; ragina ES delegaciją Indonezijoje stebėti šį teismo procesą;

9.  prašo Indonezijos valdžios institucijų apsvarstyti galimybę panaikinti Ismaeliui Aluai, Hoseai Yeimo ir kitiems sąžinės kalinių, kuriems pateikti kaltinimai dėl to, kad jie taikiai naudojosi savo teise į žodžio laisvę, pateiktus kaltinimus;

10.  primygtinai ragina Indonezijos valdžios institucijas ir Papua vietos valdžios institucijas įgyvendinti skubias ir veiksmingas priemones siekiant užtikrinti taikių politinių aktyvistų, kurie naudojasi savo teisėmis, saugą ir saugumą; ragina valdžios institucijas užtikrinti, kad žmonės Papua galėtų laisvai reikšti savo mintis ir nuomonę nebijodami bausmių, represijų ar bauginimo;

11.  griežtai smerkia visus teroro ar smurto išpuolius ir reiškia savo užuojautą aukų šeimoms;

12.  susirūpinęs pažymi, kad Ahokui iškeltos byla dėl šventvagystės; pabrėžia, kad saviraiškos laisvė ir minties, sąžinės bei religijos laisvė yra apsaugota pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę;

13.  ragina Indonezijos valdžios institucijas panaikinti šalies baudžiamojo kodekso 156 ir 156(a) straipsnius, išbraukti nuostatas dėl šventvagystės iš baudžiamojo kodekso (RUU Revisi KUHP) dabartinio peržiūros projekto, elektroninio informavimo ir sandorių įstatymo, sukilimo įstatymų (ypač kodekso 106 ir 110 straipsnius), ir užtikrinti, kad visi teisės aktai atitiktų Indonezijos įsipareigojimus pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę, visų pirma dėl saviraiškos, minties, sąžinės ir religijos laisvės, lygybės prieš įstatymą, nediskriminavimo ir teisės į saviraišką ir susirinkimus viešumoje; atkreipia dėmesį į tai, kad dėl „šmeižto“ žmonės gali būti įkalinti penkeriems metams;

14.  pabrėžia, kad Indonezijos vyriausybė turi apsaugoti Indonezijos religinės tolerancijos ir pliuralizmo tradiciją, vykdydama tyrimus, sulaikydama ir patraukdama baudžiamojon atsakomybėn asmenis ar grupes, kurie diskriminuoja religines bendruomenes arba prieš jas vykdo smurto veiksmus;

15.  yra susirūpinęs dėl to, kad intensyvėja prieš LGBTI asmenis nukreipta retorikos, kuri pasireiškė įvairiomis grėsmėmis ir smurtiniais išpuoliais prieš LGBTI NVO, aktyvistus ir asmenis; ragina vyriausybę ir teisės aktų leidėjus susilaikyti nuo tolesnio LGBTI asmenų teisių ribojimo ir užtikrinti, kad jų teisė į saviraiškos laisvę ir susirinkimų laisvę būtų užtikrinta;

16.  apgailestauja dėl to, kad vėl įvesta mirties bausmė; ragina valdžios institucijas paskelbti mirties bausmės vykdymo moratoriumą, siekiant panaikinti mirties bausmę; reiškia susirūpinimą dėl ES piliečio Serge’o Atlaoui atvejo;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Indonezijos vyriausybei ir parlamentui, ASEAN generaliniam sekretoriui, ASEAN Tarpvyriausybinei žmogaus teisių komisijai ir JT Žmogaus teisių tarybai.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0141.

Teisinis pranešimas