Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/3007(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0001/2017

Předložené texty :

B8-0001/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 19/01/2017 - 7.8

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0008

Přijaté texty
PDF 329kWORD 43k
Čtvrtek, 19. ledna 2017 - Štrasburk Konečné znění
Námitka k aktu v přenesené pravomoci: identifikace vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky
P8_TA(2017)0008B8-0001/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. ledna 2017 o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 24. listopadu 2016, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se směrnice (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (C(2016)07495 – 2016/3007(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2016)07495),

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES(1), a zejména na čl. 9 odst. 2 a čl. 64 odst. 5 této směrnice,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice (EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky(2), zejména na přílohu tohoto nařízení,

–  s ohledem na společný dopis Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci ze dne 19. září 2016, který se týká nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, a odpověď komisařky Jourové na tento dopis ze dne 26. října 2016,

–  s ohledem na práci odvedenou a závěry doposud dosažené oběma parlamentními zvláštními výbory, výborem pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem a vyšetřovacím výborem pro praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu Komise COM(2016)0450, zejména na jeho odstavec 3.8 týkající se seznamu vysoce rizikových třetích zemí,

–  s ohledem na návrh usnesení Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že nařízení v přenesené pravomoci, jeho příloha a pozměňující nařízení v přenesené pravomoci mají sloužit k identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky, pokud jde o boj proti praní peněz a financování terorismu (AML/CTF), což jsou jevy, které ohrožují finanční systém EU a kvůli kterým musí povinné subjekty v EU zavést opatření zesílené hloubkové kontroly klienta podle směrnice (EU) 2015/849 (čtvrtá směrnice o boji proti praní peněz);

B.  vzhledem k tomu, že poslední nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se směrnice (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky, vstoupilo v platnost dne 23. září 2016;

C.  vzhledem k tomu, že nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 zůstane v platnosti i v případě, že pozměňující nařízení v přenesené pravomoci bude zamítnuto;

D.  vzhledem k tomu, že seznam zemí se i po změně zavedené pozměňujícím nařízením v přenesené pravomoci, které Komise přijala dne 24. listopadu 2016, shoduje se seznamem zemí, které identifikoval Finanční akční výbor (FATF) na svém plenárním zasedání konaném ve dnech 19. až 21. října 2016;

E.  vzhledem k tomu, že, jak je stanoveno v bodě odůvodnění 28 čtvrté směrnice o boji proti praní peněz a zopakováno v důvodové zprávě (C(2016)4180) k nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, je posouzení Komise samostatný proces; vzhledem k tomu, že Komise tak může jít nad rámec standardů Finančního akčního výboru a může například zachovat na seznamu třetí zemi, kterou tento výbor ze seznamu odstranil, nebo na seznam zařadit další třetí země, je-li to souladu se zvláštními kritérii stanovenými v čl. 9 odst. 2 čtvrté směrnice o boji proti praní peněz;

F.  vzhledem k tomu, že posouzení je samostatný proces, který Komise musí uskutečnit komplexně a nestranně, přičemž je třeba posoudit všechny třetí země na základě stejných kritérií vymezených v článku 9 směrnice (EU) 2015/849;

G.  vzhledem k tomu, že posouzení Komise musí být plně nezávislé a nepolitizované;

H.  vzhledem k tomu, že Komise ve svém dopise ze dne 26. října 2016 uvádí, že vysoce rizikové země musí identifikovat výlučně na základě kritérií uvedených v čl. 9 odst. 2 čtvrté směrnice o boji proti praní peněz, která se týkají pouze boje proti praní peněz a financování terorismu;

I.  vzhledem k tomu, že důkazy shromážděné oběma parlamentními zvláštními výbory, výborem pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem a vyšetřovacím výborem pro praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky poukazují na to, že v některých zemích, které nejsou uvedeny na stávajícím seznamu vysoce rizikových zemí, mohou skutečně existovat nedostatky týkající se boje proti praní peněz a financování terorismu, pokud jde o některé aspekty čl. 9 odst. 2;

J.  vzhledem k tomu, že se Parlament navíc domnívá, že seznam kritérií v čl. 9 odst. 2 čtvrté směrnice o boji proti praní peněz není vyčerpávající („zejména“) a že do těchto kritérií spadají i predikativní trestné činy v oblasti praní peněz, jako jsou daňové trestné činy, které by Komise měla při svém samostatném posuzování řádně zohlednit;

K.  vzhledem k tomu, že Parlament souhlasí s bodem, který Komise nadnesla ve svém dopise ze dne 26. října 2016, totiž že daňové úniky a praní peněz se ne vždy vyskytují současně, avšak zásadně nesouhlasí s tím, že je možné naprosto rozlišovat mezi nespolupracujícími daňovými jurisdikcemi a nedostatky v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, zejména pokud jde o požadavek oznamovat podezřelé transakce;

L.  vzhledem k tomu, že Parlament očekává, že Komise provede vlastní posouzení a nebude se výhradně spoléhat na externí informační zdroje;

1.  vyslovuje námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi a aby ji informoval o tom, že nařízení v přenesené pravomoci nemůže vstoupit v platnost;

3.  vyzývá Komisi, aby předložila nový akt v přenesené pravomoci, který zohlední výše uvedené obavy;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73.
(2) Úř. věst. L 254, 20.9.2016, s. 1.

Právní upozornění