Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/3007(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0001/2017

Ingivna texter :

B8-0001/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/01/2017 - 7.8

Antagna texter :

P8_TA(2017)0008

Antagna texter
PDF 249kWORD 43k
Torsdagen den 19 januari 2017 - Strasbourg Slutlig utgåva
Invändning mot en delegerad akt: Identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister
P8_TA(2017)0008B8-0001/2017

Europaparlamentets resolution av den 19 januari 2017 om kommissionens delegerade förordning av den 24 november 2016 om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (C(2016)07495 – 2016/3007(DEA))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning C(2016)07495),

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och rådets och kommissionens direktiv 2006/70/EG(1), särskilt artiklarna 9.2 och 64.5,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister(2), särskilt bilagan,

–  med beaktande av den gemensamma skrivelsen av den 19 september 2016 från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor om kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 samt svaret från kommissionsledamot Jourová av den 26 oktober 2016,

–  med beaktande av arbetet i och slutsatserna som hittills uppnåtts från parlamentets två särskilda utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE/TAX2) och undersökningskommittén beträffande penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande (PANA),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande om kommissionens förslag COM(2016)0450, särskilt punkt 3.8 om förteckningen över högrisktredjeländer,

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

–  med beaktande av artikel 105.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Syftet med den delegerade förordningen, dess bilaga och den delegerade ändringsförordningen är att identifiera högrisktredjeländer med strategiska brister vad gäller åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CTF), som utgör ett hot mot EU:s finansiella system och som kräver skärpta åtgärder för kundkännedom vid ansvariga enheter inom EU i enlighet med direktiv (EU) 2015/849 (4AMLD).

B.  Kommissionens senaste delegerade förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister har varit i kraft sedan den 23 september 2016.

C.  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 kommer att fortsätta att vara i kraft även om den delegerade ändringsförordningen avvisas.

D.  Förteckningen över länder överensstämmer – även efter ändringen genom den delegerade ändringsförordning som antogs av kommissionen den 24 november 2016 – med de länder som identifierades av arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF) vid dess 28 plenarsammanträde den 19–21 oktober 2016.

E.  Såsom anges i skäl 28 i 4AMLD och upprepas i motiveringen (C(2016)4180) till kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 är kommissionens bedömning en självständig process. Kommissionen är med andra ord fri att avvika från FATF:s standarder, antingen genom att behålla ett tredjeland i sin förteckning även om det tagits bort av FATF eller genom att ta med ytterligare tredjeländer, så länge detta sker i överensstämmelse med de särskilda kriterier som anges i artikel 9.2 i 4AMLD.

F.  Kommissionens bedömning är en självständig process som måste genomföras på ett grundligt och opartiskt sätt, där alla tredjeländer bedöms utifrån samma kriterier, fastställda i artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849.

G.  Kommissionens bedömning måste vara en helt oberoende och opolitisk process.

H.  I sin skrivelse av den 26 oktober 2016 uppger kommissionen att den måste identifiera högrisktredjeländer uteslutande på de grunder som anges i artikel 9.2 i 4AMLD, som endast avser brister vad gäller åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

I.  Det underlag som samlats in av parlamentets två särskilda utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt och undersökningskommittén beträffande penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande tyder på att brister vad gäller åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism verkligen kan föreligga med avseende på flera aspekter av artikel 9.2 i en del länder som inte finns upptagna i den nuvarande förteckningen.

J.  Dessutom anser parlamentet att förteckningen över kriterier i artikel 9.2 i 4AMLD är icke uttömmande (”särskilt”) och att förbrott till penningtvätt, såsom skattebrott, omfattas av dessa kriterier och bör tas i beaktande i kommissionens självständiga process.

K.  Parlamentet är enigt med kommissionen när den i sin skrivelse av den 26 oktober 2016 anför att skatteundandragande och penningtvätt inte alltid sammanfaller, men håller inte alls med om möjligheten till absolut åtskillnad mellan icke samarbetsvilliga skattejurisdiktioner och brister vad gäller åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, särskilt när det gäller krav på att rapportera misstänkta transaktioner.

L.  Parlamentet förväntar sig att kommissionen gör sin egen bedömning och undviker att enbart förlita sig på externa informationskällor.

1.  Europaparlamentet invänder mot kommissionens delegerade förordning.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och informera den om att den delegerade förordningen inte kan träda i kraft.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny delegerad akt där hänsyn tas till ovan anförda synpunkter.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 141, 5.6.2015, s. 73.
(2) EUT L 254, 20.9.2016, s. 1.

Rättsligt meddelande