Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2348(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0384/2016

Внесени текстове :

A8-0384/2016

Разисквания :

PV 18/01/2017 - 22

Гласувания :

PV 19/01/2017 - 7.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0009

Приети текстове
PDF 614kWORD 67k
Четвъртък, 19 януари 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Логистика в ЕС и мултимодален транспорт в новите коридори на TEN-T
P8_TA(2017)0009A8-0384/2016

Резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2017 г. относно логистиката в ЕС и мултимодален транспорт в новите коридори на TEN-T (2015/2348(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своята резолюция от 9 септември 2015 г. относно изпълнението на Бялата книга за транспорта от 2011 г.: равносметка и бъдещи действия за устойчива мобилност(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 2 декември 2015 г. относно устойчивата градска мобилност(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 4 септември 2008 г. относно товарния транспорт в Европа(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 5 септември 2007 г. относно логистиката на товарния транспорт в Европа ‑ ключа към устойчива мобилност(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1315/2013(5) и Регламент (ЕС) № 1316/2013(6),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 913/2010(7),

—  като взе предвид Бялата книга на Комисията, озаглавена „Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ (СOM(2011)0144),

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Ускоряване на прехода на Европа към нисковъглеродна икономика“ (COM(2016)0500),

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии“ (COM(2016)0501),

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Засилване на европейските инвестиции за създаване на заетост и растеж: към втора фаза на Европейския фонд за стратегически инвестиции и нов Европейски план за външни инвестиции“ (COM(2016)0581),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 16 февруари 2016 г. относно стратегия на ЕС за втечнения природен газ и неговото съхранение (COM(2016)0049),

—  като взе предвид декларацията на министрите от Ротердам от 20 юни 2016 г. относно изграждането на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)(8),

—  като взе предвид тематичните документи, изготвени от европейските координатори, относно коридорите на трансевропейската транспортна мрежа за дните на TEN-T в Ротердам през 2016 г.(9),

—  като взе предвид работните планове във връзка с коридорите, изготвени от европейските координатори за TEN-T,

—  като взе предвид Специален доклад № 08/2016 на Сметната палата: Железопътни товарни превози в ЕС: все още липсва развитие в правилната посока(10),

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0384/2016),

А.  като има предвид, че модерният ефикасен транспорт и логистика са от решаващо значение за ефективното функциониране на вътрешния пазар на ЕС и са важен фактор за осигуряването на конкурентоспособност, за създаването на нови възможности за стопанска дейност и заетост, за опазването на околната среда, за смекчаването на последиците от изменението на климата и за намаляването на емисиите на въглероден двуокис в транспорта;

Б.  като има предвид, че третата цел на Бялата книга на Комисията за транспорта е да се постигне прехвърляне на 30% от товарите в автомобилния транспорт над 300 км към по-устойчиви видове транспорт, като например железопътен и воден транспорт, до 2030 г. и над 50% от тези товари до 2050 г., което изисква също така развитие на подходяща инфраструктура; като има предвид, че европейската политика в областта на транспорта и TEN-T могат да дадат важен принос за постигане на целите на Съюза, свързани с климата, и целите на Парижкото споразумение, подписано в рамките на 21-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата;

В.  като има предвид, че една ориентирана към бъдещето политика на ЕС в областта на логистиката следва да се стреми да помага на логистичния сектор да поддържа своята конкурентоспособност на световно равнище и своя принос за растежа на икономиката на ЕС в контекста на променящите се икономически, социални и технологични тенденции и търговски връзки в световен мащаб;

Г.  като има предвид, че политиката за TEN-T има за цел да осигури възможност за ефективен, интелигентен и устойчив транспорт, и като има предвид, че ориентираната към бъдещето логистика и мултимодалните транспортни решения определено изискват сътрудничество между отделните сектори;

Д.  като има предвид необходимостта да се даде приоритет на мултимодалните транспортни връзки между пристанищата, летищата, мултимодалните платформи и основните коридори на TEN-T и другите участъци, за да се стимулира икономиката на ЕС и създаването на работни места;

Е.  като има предвид, че основните коридори на TEN-T стимулират взаимодействията чрез поставянето на по-голям акцент върху терминалите и градските възли, както и чрез интеграцията на интелигентни транспортни системи и транспортни системи с чисти горива, и като има предвид, че функцията за достъп до допълване на всеобхватната мрежа също е от жизненоважно значение;

Ж.  като има предвид, че все още съществуват значителни различия между държавите членки по отношение на равнищата на ефективност и ефикасност на транспорта, тъй като те са отражение на икономическата им сила, ролята на промишлеността в държавите, географските условия, качеството на инфраструктурата и гъстотата на населението;

З.  като има предвид, че с транспортните дронове възникват нови възможности за товарния транспорт в логистичната верига, но като има предвид, че за оползотворяването на пълния им потенциал е необходимо, наред с хармонизирано правно основание, наличието на непрекъсната връзка с традиционните видове транспорт, с цел гарантиране и в бъдеще на европейската конкурентоспособност;

И.  като има предвид, че настоящото ниво на изпълнение на приоритетните коридори, договорени в рамките на европейската транспортна мрежа, би могло да окаже голямо положително въздействие върху икономиката на държавите, които бяха сериозно засегнати от икономическата криза;

Й.  като има предвид, че са установени проблеми при превоза на товари, свързани с различното напрежение в трансграничните връзки;

К.  като има предвид, че понастоящем регулирането на транспорта е обвързано със съответния вид транспорт и попада в обхвата на компетентност на различни международни органи (например Международната морска организация (ММО) или Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО);

Логистиката на ЕС и необходимостта от допълнителни мерки в рамките на програмата TEN-T

1.  подчертава значението на осигуряването на свободно движение на хора, стоки и услуги, включително чрез ефикасна и устойчива система за превоз на товари, за развитието на вътрешния пазар и за благоденствието и икономическото, социалното и териториалното сближаване на ЕС;

2.  счита, че една цялостна инфраструктурна система на ЕС ще осигурява ползи за логистичния сектор, а оттам – и за регионалното развитие и растежа, единствено ако съответства и бъде изпълнена съобразно законодателството на ЕС и вече приетата политика за TEN-T; настоятелно призовава държавите членки да транспонират правилно законодателството в националното си законодателство, без да се възпрепятства свободният обмен на стоки; призовава държавите членки да увеличат своите усилия за прилагане и спазване на европейското законодателство и да се въздържат от въвеждане на нови бариери; настоятелно призовава Комисията да завежда дела пред Съда на ЕС срещу държавите членки, които забавят прилагането на правото на ЕС или го въвеждат неправилно, и да насърчава действията на всички други съответни заинтересовани страни с цел предотвратяване на такова забавяне или неправилно въвеждане;

3.  изразява загриженост относно отрицателното въздействие върху сектора на логистиката, а оттам — и върху регионалното развитие и растежа, предизвикано от затварянето на вътрешните граници във връзка с хуманитарната криза и кризата с мигрантите, както и терористичната заплаха в Европейския съюз; призовава държавите членки и Комисията да избягват, доколкото е възможно, съпътстващи щети за товарните потоци, когато предлагат подобни мерки; призовава Комисията да предприеме дисциплинарни действия срещу държавите членки, които възпрепятстват свободното движение, като умишлено спират товарните потоци;

4.  подчертава, че логистиката играе ключова и непризната в достатъчна степен роля за гарантирането на ефикасен и устойчив товарен транспорт в ЕС; подчертава необходимостта от формулиране на обновена стратегия на ЕС за логистиката на товарните превози,

   в която да се взема предвид новата инфраструктурна политика във връзка с TEN-T,
   която да е насочена към допълнително намаляване на регулаторните, оперативните и техническите бариери,
   която да цели осигуряването на оптимално използване на ресурсите,
   която да е насочена към прилагането и внедряването на нови технологии и иновативни решения, които ще подобрят дейността на сектора и ще ускорят преминаването към сигурна и нисковъглеродна транспортна система,
   която да е насочена към подобряване на връзките и развитие на инфраструктурата в районите, където тя липсва,
   която да насърчава и подкрепя европейския железопътен сектор, както и да стимулира прилагането на европейска политика за железопътна реиндустриализация с печеливша перспектива, с цел постигане на по-голяма устойчивост на логистиката на ЕС и по-конкурентна позиция на железопътните продукти на световния пазар,
   в която дроновете да са включени като бъдещ вид транспорт от самото начало,
   която да насърчава постоянното развитие на академичните изследвания и образованието в областта на транспорта и логистиката и
   която да представи независимо научно изследване, предоставящо подробна информация за това в каква степен и с какви разходи автомобилният товарен транспорт може да бъде прехвърлен към железопътния и вътрешноводния транспорт съответно до 2030 г. и до 2050 г., както и до каква степен може да бъде избегнато въздействието върху околната среда, като например шум и замърсяване на въздуха;

5.  подчертава, че изпълнението на мрежата на TEN-T – с особен акцент върху трансграничните връзки, в определените срокове и завършване до 2030 г. – ще намали участъците с недостатъчна пропускателна способност, ще подобри оперативната съвместимост между различните видове транспорт и ще допринесе за постигането на интегриран мултимодален товарен транспорт в рамките на ЕС; припомня, че трябва да се въведе национално планиране на широкообхватната мрежа в съответствие с основната мрежа, с цел включване в националната, регионалната и местната инфраструктура, което следва да приключи до 2050 г.;

6.  приветства факта, че в рамките на подхода по отношение на коридорите от основната мрежа се акцентира в по-голяма степен върху повишаването на качеството на транспортните възли и на техните връзки, свързани с „последната миля“, върху установяването и преодоляването на пречките пред оперативната съвместимост, върху подобряването и намирането на новаторски решения, основани на ИКТ, както и върху премахването на всички други пропуски (физически, технически или организационни), които биха могли да възпрепятстват безпроблемното извършване на товарни логистични услуги;

7.  припомня в този контекст значението на градските възли, включващи голяма част от отделните видове транспорт (пристанища, летищна логистика, центрове, терминали и т.н.), където се осъществява трансбордиране и разпространение в „последната миля“, тъй като те са от ключово значение за цялата логистична верига и изискват по-голямо внимание, с цел осигуряване на безпроблемна градска логистика; подчертава значението на инвестициите в тези градски възли, както и на насърчаването на железопътните връзки с промишлените инсталации и по-добрата взаимосвързаност на железопътния транспорт с морските пристанища, пристанищата по вътрешните водни пътища и централните възли във вътрешността на съответната страна; призовава Комисията да даде приоритет на тези инвестиции при прегледа на Механизма за свързване на Европа (MCE) през 2017 г.;

8.  отбелязва, че липсата на ефективна хармонизация, на своевременно изпълнение от страна на държавите членки и на лоялно политическо сътрудничество между съседните държави членки може да възпрепятства трансграничните проекти; приветства засилващия се интерес на институциите на ЕС за подпомагане на трансграничната инфраструктура и съоръжения, по-специално трансграничните регионални железопътни връзки, които са от голямо значение и носят добавена стойност за ЕС; подчертава, че липсващите връзки от железопътната инфраструктура в трансграничните региони следва да бъдат възстановени, за да може да се обезпечи ефикасен и успешен железопътен транспорт; призовава Комисията, европейските координатори и другите съответни заинтересовани страни да обръщат еднакво внимание на дребномащабните и по-големите проекти по TEN-T, както и на краткосрочните, средносрочните и дългосрочните ползи, които могат да бъдат генерирани посредством такива проекти; насърчава заинтересованите страни да стимулират краткосрочните успехи; насърчава Комисията да улесни и да гарантира тяхното включване във финансирането по МСЕ;

9.  счита, че въпреки че широкообхватната мрежа е главно отговорност на държавите членки, с цел да не се изключва свързаността на някои райони в рамките на ЕС, и двете нива на TEN-T са от решаващо значение за логистиката в Европейския съюз, тъй като те подхранват основната мрежа, захранват коридорите с трафик и осъществяват разпространението в „последната миля“; счита, че регионалните мрежи не следва да бъдат оставяни извън европейската перспектива, включително по отношение на финансирането и регулаторните мерки, и по-специално мерките, свързани с достъпа до железопътната мрежа, разпределянето на слотове и таксите; подчертава, че липсващите връзки от железопътната инфраструктура в трансграничните региони следва да бъдат възстановени, за да може да се обезпечи ефикасен и успешен трансграничен железопътен транспорт;

10.  обръща внимание на ключовата роля на мултимодалността в логистиката на товарния транспорт и поради това призовава за по-интензивно включване на мултимодалните платформи в планирането на държавите членки, както и при по-нататъшното развитие на маршрутите;

11.  отбелязва, че разпределението на голям брой възли и товарен превоз в мрежата TEN-T се извършва, следвайки гъсто населените райони и натоварените мрежи, включително и трансгранични зони, които споделят този капацитет с пътническия транспорт; счита, че е необходимо да се оптимизират начините, по които следва да се изгражда инфраструктурата на TEN-T за товарни превози, по-специално в силно претоварените зони, с цел включване на иновативни стратегии в областта на градската логистика; призовава Комисията, в координация с европейските координатори, да извърши оценка на напредъка по реализацията на проектите и да призове настоятелно държавите членки към изпълнение; освен това призовава Комисията да направи преоценка на методологията и критериите за създаване на мрежи за превоз на товари, и по-специално да гарантира, че се инвестира в алтернативни маршрути за товарни превози с по-малко претоварени възли, терминали, летища и пристанища, като се обръща внимание също така на опазването на околната среда и намаляването на шума;

12.  изразява съжаление за това, че твърде често националните инфраструктурни планове на държавите членки се изготвят, без да се отчитат целите на трансевропейската транспортна мрежа; настоятелно призовава Комисията да проучи причините за тази липса на сътрудничество и да засили координацията между двете равнища на планиране; и предлага към европейския семестър да се добави глава относно надзора върху постигането на съгласуваност и ясна ефективност, с подходящи корективни мерки; призовава Комисията да отдава приоритетно значение на проектите на държавите членки, които са в съответствие с TEN-T, и да насочи усилията си към проектите с по-голяма добавена стойност за Съюза, както и да наблюдава трансграничните транспортни проекти; настоятелно призовава държавите членки да вземат решения относно националните си инфраструктурни планове, които да съответстват на целите на трансевропейската транспортна мрежа;

13.  отбелязва, че държавите членки, които изпитват икономически или бюджетни затруднения, не са в състояние да съфинансират проекти за превоз на товари в резултат на стриктното тълкуване на Пакта за стабилност и растеж (ПСР); настоява за оптималното използване на публични и частни схеми за финансиране, също така с оглед на съчетаването на МСЕ и програмата „Хоризонт 2020“ с Европейския фонд за стратегически инвестиции и други финансови инструменти; счита, че проектите, които се осъществяват в рамките на МСЕ, следва да бъдат изключвани от изчисляването на публичния дълг; призовава Комисията да представи проучване за това дали подобна мярка би била подходящо средство за значително увеличаване на инвестициите в инфраструктура за товарни превози;

14.  счита, че наличието на ефективна логистична система на ЕС изисква допълнителна координация извън физическата свързаност и оперативната мрежа TEN-T; призовава Комисията да превърне логистиката в неразделна част от коридорите на основната мрежа, да засили координацията с националните, регионалните и местните органи и в тази връзка да се фокусира също така върху взаимосвързаността между различните коридори и регионалните и градски мрежи за товарен транспорт; призовава Комисията да увеличи сферата на действие на европейските координатори, отговарящи за TEN-T, отвъд географския обхват на коридорите, попадащи в съответната им компетентност, и да включи някои хоризонтални въпроси, свързани с политиката, като например мултимодалността и ефективността на логистиката на товарните превози; призовава Комисията да оценява работата по логистиката и мултимодалността в коридорите веднъж на всеки две години;

15.  счита, че лошата поддръжка на мрежата може да окаже въздействие върху устойчивостта и функционирането на инфраструктурата от трансевропейската транспортна мрежа; подчертава, че е необходимо транспортната инфраструктура не само да се обновява и модернизира, но и да се поддържа редовно; отбелязва със загриженост, че непрекъснатата липса на внимание от страна на управляващите инфраструктурата и държавите членки към поддръжката намалява конкурентоспособността на линиите (намаляване на скоростта, надеждността, безопасността), и по-конкретно при железопътните линии, което понякога води до закриването на линии; призовава Комисията и държавите членки, заедно с ЕИБ, да проучат нови схеми за финансиране, с цел улесняване на инвестициите за поддръжка на мрежата;

16.  призовава Комисията редовно да докладва на Парламента относно заключенията и мерките, предприети от Форума за цифров транспорт и логистика, с цел оказване на допълнителна подкрепа за цифровизацията на товарния транспорт и логистиката; призовава този форум да продължи да съществува, докато е полезен;

17.  подчертава необходимостта да се гарантира, че планираната инфраструктура отговаря на действителните потребности от устойчива логистика и че тя не представлява непоносима тежест за околната среда; във връзка с това подчертава, че защитата на биологичното разнообразие и постигането на природозащитните цели на ЕС следва да бъдат много по-добре интегрирани при планирането и изпълнението на TEN-T;

Подобряване на опростяването и нова рамка за цифровизацията 

18.  подчертава неотложната необходимост от по-голямо опростяване на документите и на административните и митническите процедури за всички видове транспорт и на различните етапи в логистичните вериги; призовава Комисията и държавите членки в рамките на споразумението за „по-добро регулиране“ да извършват анализ на излишното законодателство на ЕС в областта на транспорта и мобилността, да следят правилата на национално, регионално и местно равнище, които биха могли да бъдат в противоречие с правото на ЕС, и при откриване на такива случаи, възможно най-скоро да хармонизират тези правила със законодателството на ЕС; изисква от Комисията да представя годишен доклад за напредъка в тази област;

19.  призовава Комисията до края на 2017 г. да предложи цифрова рамка за електронен обмен на информация и управление на транспорта в мултимодалния транспорт (e-Freight), за да осигури възможност за опростен, без документи на хартиен носител, непрекъснат, прозрачен, сигурен и надежден информационен поток между предприятията, клиентите и органите, като използва за основа установените услуги (например SafeSeaNet, RFD, e-Manifest, речната информационна система, TAF, ITS); призовава Комисията да осигури хармонизирано прилагане на електронните документи за транспорт, на системите за борба с измамите и киберсигурността;

20.  призовава държавите членки принципно да приемат електронни документи за транспорт и незабавно да ратифицират и приложат протокола за електронна международна товарителница за автомобилен превоз (e-CMR);

21.  подчертава значението на иновациите при използването на нови технологии, както е в случая с цифровизацията (например цифровите товарни писма), достъпа до данни и обмена на данни, като същевременно се поддържа високо равнище на киберсигурност и защита на данните като фактори за по-ефективен транспорт и логистични решения, при условие че са гарантирани оперативна съвместимост и равен, недискриминационен достъп; призовава Комисията да направи предложения, за да се гарантира интегрирането, достъпността и защитата на данните, които са в основата на логистиката и товарния транспорт;

22.  призовава Комисията и държавите членки, с цел гарантиране на недискриминационно третиране при цифровия обмен на информация, да разработят система за инвестиции за осигуряване на начално компютърно обучение и постоянно актуализиране на платформите, които се използват за обмен на данни;

23.  подчертава ролята, която могат да имат научните изследвания и иновациите за развитието на цифровизирана и екологично устойчива логистична дейност и за развитието на повишена оперативна съвместимост и взаимосвързаност на информационните системи и услуги;

24.  подчертава необходимостта от по-нататъшно разработване на информационни и комуникационни системи чрез пълно разгръщане на потенциала на европейските системи за спътникова навигация „Галилео“ и EGNOS и на свързаните с тях информационни системи и системи за управление на трафика във всички видове транспорт и в логистиката, като се осигури достъп до всички налични финансови инструменти за насърчаване на частните инвестиции;

25.  призовава държавите членки да гарантират бързи административни процедури, насочени към ускорено изпълнение на коридорите от TEN-T; призовава Комисията да гарантира, че правилата относно ПСР, държавните помощи и финансовите пазари не възпрепятстват инвестициите;

Изграждане и инвестиции в европейската транспортна система, с акцент върху логистиката

26.  подчертава необходимостта от осигуряване на достатъчно финансиране от ЕС за изпълнението на TEN-T отвъд настоящата МФР; очаква от Комисията да представи средносрочния преглед на МСЕ през 2017 г., в който да предложи рационализиране на мерките и ресурсите за изпълнение в срок на приоритетните проекти; подчертава принципа „използваш или губиш“, при който неизразходваните средства по МСЕ се предоставят за финансирането на предстоящи покани за представяне на предложения; настоятелно призовава Комисията да направи оценка на евентуалното предложение за специална покана за представяне на предложения по отношение на логистиката през 2017 г., включително мултимодални транспортни и спедиторски решения и решения за превоз на товари в градските възли, в това число иновативен и алтернативен транспорт (т.е. дронове, превозни средства за товарен транспорт, които използват алтернативни горива, велосипеди и др.);

27.  призовава Комисията настоятелно да прикани държавите членки да извършват необходимите инвестиции за завършване на връзките от основните коридори на ЕС;

28.  припомня значението на градските възли в цялата логистична верига, където важна роля играят трансбордирането и разпространението в „последната миля“; приканва държавите членки, Комисията и ръководителите на проекти при коридорите от основната мрежа TEN-T да поставят акцент върху координираното разработване на проекти, насърчаващи мултимодалността при логистиката на товарните превози, и по-конкретно центрове на терминали, логистични платформи и градски възли, въз основа на реалното и бъдещото търсене във връзка с транспорта и подходящото определяне на приоритетите по отношение на въздействието на местно и трансгранично равнище, както и по отношение на коридорите;

29.  счита, че надеждността, честотата, гъвкавостта, насочеността към потребителите, времето за транспорт и цената са основните фактори, които се вземат под внимание от спедиторите при избора между различните предлагани видове транспорт;

30.  счита, че ефективната логистична система трябва също така да бъде ориентирана към бъдещите технологии, които предвиждат бързи, щадящи околната среда и ефикасни видове товарен транспорт; подчертава потенциала и нарастващата роля на автоматизирания и автономно функциониращия транспорт за логистиката, в т.ч. автоматизираните превозни средства, дроновете и дистанционно управляваните роботи;

31.  призовава Комисията, в своята стратегия за логистиката да отрази напълно автоматизацията и нейното въздействие, като осигури нейното гладко и ефективно интегриране в TEN-T, както и да подпомага научните изследвания и инвестициите за развитието на тези ключови технологии;

32.  подчертава потенциала на автоматизирания и автономен транспорт, а също така и на дистанционно управляемите летателни апарати (дроновете) за логистиката; призовава за вземането на мерки за гарантиране, че при разгръщане на ITS системите в мрежата автоматизираните превозни средства и системи си взаимодействат безпроблемно с конвенционалните превозни средства и уязвимите потребители; счита, че бъдещото развитие и широката употреба на дистанционно управлявани роботи и летателни системи (дронове) позволява използването на нови, бързи, щадящи околната среда и ефикасни видове товарен транспорт; призовава Комисията да разработи стратегия, с която да се гарантира, че дроновете могат да бъдат интегрирани ефективно в програмата за TEN-T, както и да изготви насоки по този въпрос за държавите членки;

33.  призовава Комисията да вземе под внимание въздействието, което разпространението на практиките „точно навреме“ оказва върху околната среда поради увеличението на трафика на превозни средства;

34.  подчертава необходимостта от интегриране на елементите от потоците на разпределителната и обратната логистика с цел намаляване на общото движение на транспортни средства, включително с оглед на постепенното преминаване към кръгова икономика;

Спешно и по-ефикасно интегриране на видовете транспорт

35.  подчертава необходимостта от полагането на значителни усилия за обновяване на железниците и укрепване на вътрешните водни пътища като приоритет за стратегията на ЕС за устойчив транспорт; признава, че от началото на икономическата криза по-специално железниците не спират да губят пазарен дял, и поради това счита, че държавите членки и Комисията следва да предложат нови и недискриминационни инициативи, насочени към подкрепа на развитието на този сектор в Европа;

36.  призовава Комисията да насърчава конкурентоспособността на железопътния товарен превоз чрез напълно взаимосвързани и оперативно съвместими железопътни мрежи и чрез гарантиране на равнопоставен достъп на дружествата, да стимулира конкурентоспособността на вътрешните водни пътища, на речно-морския, морския и въздушния транспорт, при условия на равнопоставеност, както и да поощрява мултимодалния и интермодалния транспорт;

37.  счита, че Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) е успешен европейски проект за насърчаване на превоза на товари в железопътния сектор, и приветства усилията за ускоряване на нейното внедряване посредством определянето на основни етапи за всеки коридор; осъзнава ограниченията, които засягат финансирането на многонационални и многостепенни проекти, като например ERTMS; приканва Комисията и Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси да предложат конкретни решения във връзка с финансирането, с оглед улесняване на достъпа до Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) за финансиране на разгръщането на ERTMS в полза както на инфраструктурата, така и на локомотивните инсталации;

38.  счита, че пречките и ограниченията пред оперативната съвместимост ще бъдат значително намалени чрез прилагането на Директивата за оперативна съвместимост от страна на всички държави членки; подчертава освен това, че незадължителните мерки, като например оперативно съвместим подвижен състав (ниски вагони, локомотиви за различни междурелсия т.н.), също могат да допринесат за облекчаване на ограниченията пред оперативната съвместимост; настоятелно призовава съвместното предприятие Shift2Rail да анализира пазара на ЕС и бъдещите промени, както и да стимулира обезпечаването на нематериална и позволяваща множествено ползване инфраструктура и решения за подвижния състав с цел подкрепа на мултимодалния и комбинирания транспорт;

39.  изтъква необходимостта от засилване на комбинирания транспорт и от модернизиране на действащите правила на ЕС, включително относно каботажа в рамките на Общността и транспортните документи, така че те да бъдат ясни, разбираеми и приложими за органите; приветства ангажимента на Комисията да преразгледа Директива 92/106/ЕИО на Съвета и настоятелно призовава Комисията да представи незабавно това преразглеждане;

40.  призовава Комисията и държавите членки, без да излагат на риск цялостната безопасност, да въведат по-строги и по-ефективни мерки и стимули с цел насърчаване на железопътните дружества да се справят с шума от товарния железопътен транспорт, предвид отрицателните последствия за здравето във връзка с шумовото замърсяване, по-специално предвид факта, че почти седем милиона души в ЕС са изложени на нива на шум от този транспорт, надхвърлящи прага на прекомерно излагане, особено в градските райони; в тази връзка призовава Комисията да въведе пределни граници за шумовите емисии на товарния железопътен транспорт;

41.  счита, че преминаването към железопътен транспорт и използването на вътрешни водни пътища следва да бъдат насърчавани като намаляващи натоварването и по-малко замърсяващи от пътния трафик;

42.  отбелязва, че вътрешните водни пътища трябва да играят все по-голяма роля в логистичното обслужване на морските пристанища, по-специално чрез преместването на стоки към вътрешността на съответната страна и създаването на връзки между европейските морета;

43.  приветства първите стъпки на Комисията за въвеждане на стандарти за гориво за тежкотоварни търговски превозни средства (HCV) и на пределни граници за емисиите на СО2, както и на цел за намаляване на емисиите на парникови газове за товарния автомобилен транспорт въз основа на Парижкото споразумение; счита, че възможността за въвеждането на мерки, изискващи преразглеждане на инфраструктурните и оперативните стандарти на мрежата TEN-T, следва да се разглежда само когато алтернативите, като например намаляване на „празните курсове“, по-добро използване и достъпност на алтернативните горива, по-добра логистика и двигатели, не могат да постигнат по-голяма ефективност с по-малко въздействие върху инфраструктурата и околната среда;

44.  изисква от Комисията да извърши оценка на осъществимостта във връзка с установяването на единен стандарт за метода за измерване на емисиите на парникови газове по цялата верига на доставки по отношение на всички решения за модален транспорт;

45.  призовава Комисията да насърчава разработването на видове транспорт, основаващи се на електроенергия и алтернативни горива, както и на необходимата инфраструктура в рамките на цялата мрежа TEN-T, и по-специално в градските центрове да насърчава разработването на иновативни транспортни проекти, като например електрически транспорт, използване на възобновяеми енергийни източници, развитие на алтернативни горива и съответната инфраструктура; подчертава, че ползването на електрически лекотоварни търговски автомобили за логистичните дейности, свързани с „последната миля,“ намалява като цяло емисиите на CO2 и в частност – замърсяването и шумовите емисии на местно ниво, като по този начин допринася за по-добро качество на градския въздух; следователно подчертава необходимостта от инфраструктура за зареждане в логистичните центрове;

46.  счита, че са необходими допълнителни мерки за повишаване на ефикасността и екологосъобразността на пътния транспорт в логистичната верига; предлага да се намалят ограниченията за движение и да се гарантира непрекъснатост и напълно ефективна логистика по коридорите от основната мрежа за HCV, задвижвани с чисти алтернативни горива, отговарящи на най-високите стандарти за емисии, шум, безопасност и социални аспекти; настоява по коридорите от основната мрежа да бъдат осигурявани повсеместно най-малкото алтернативни станции за зареждане и безопасни зони за паркиране на камиони, включително необходимите съоръжения, които да осигуряват възможност за професионалните водачи да спазват периодите си на почивка при достойни условия;

47.  счита, че внедряването на по-чисти системи за задвижване в товарния транспорт следва да се затвърди посредством координирано и неотложно разгръщане на инфраструктурата за алтернативни горива по коридорите от TEN-T, в съответствие със законодателството на ЕС;

48.  подчертава, че е важно да бъде подобрено предоставянето и достъпа до информация за мултимодалните и логистичните услуги на ЕС, по-специално за МСП, които имат ограничен достъп до тази информация; призовава Комисията, в сътрудничество с операторите на мрежи и държавите членки, да улесни обмена на действащи споразумения, инструменти, конвенции, законодателство и най-добри практики в областта на мултимодалния транспорт в ЕС, както и да представи наръчник, който да бъде достъпен в интернет, за да подпомага икономическите оператори;

49.  отбелязва, че цифровизацията на услугите следва да играе роля за насърчаване на по-екологични решения в областта на транспорта; поради това призовава Комисията да улеснява, включително чрез съгласуван законодателен подход на равнище ЕС, достъпа и споделянето на данни, свързани с пътните потоци по коридорите, и използването на мултимодалния транспорт, по-специално за МСП, както и да засили участието на местните оператори и на публичните органи в този сектор, за да се даде възможност за по-добро управление на веригата за доставки и по-ефективно използване на ресурсите и инфраструктурата, включително чрез споделянето на добри практики; подчертава, че достъпът до данни относно пътните потоци от отделните участници, като например доставчиците на услуги за цифрови карти и навигационно обслужване, е от ключово значение за осигуряването на мултимодалния транспорт, по-ефикасното планиране на маршрути, автоматизираното шофиране и интелигентните транспортни системи, както и групирането на различни превозни средства в автомобилния товарен превоз, които от своя страна позволяват по-пълноценно използване на спътната струя и следователно намаляване на емисиите и увеличаване на капацитета на пътищата;

50.  препоръчва задължителното въвеждане на блокиращи устройства при употреба на алкохол във всички нови видове автомобили за превоз на стоки, с малко, научно обосновано допустимо отклонение за измерването;

По-добро обучение и условия на труд, с цел привличане на нови специалисти

51.  отбелязва, че условията на труд и живот на работната сила в логистичната верига са се влошили значително през последните години, което прави този сектор по-непривлекателен за новите поколения, и по-конкретно за мобилните работници;

52.  отбелязва със загриженост, че логистичният сектор е изправен пред недостиг на работна ръка, че технологичното развитие ще поражда допълнителни предизвикателства през следващите години и че бавното приспособяване на работната сила към новите технологии, включително цифровите технологии, би могло да накърни дейността на сектора; призовава Комисията да идентифицира нуждите от обучение и учене на равнище ЕС, както и условията на труд, разходите и пречките, които възпират работната ръка от навлизане в транспортния сектор, и да представи спешно мерки за повишаване на привлекателността на отрасъла за младите хора и бъдещите поколения; разглежда това като възможност за увеличаване на дела на жените, включително чрез мерки за положителна дискриминация, и на новите участници на пазара на труда в транспортния сектор, например на гражданите на трети държави; освен това счита, че стратегическите инвестиции в обучение и по-добри условия на труд следва да включват инициативи за развитие на знания в рамките на публичния сектор, с цел да се подобри включването на въпросите от областта на товарния транспорт в социалното планиране, и за разработване на демонстрационни и тестови терени, където научните изследвания и иновациите, свързани с товарния транспорт и логистиката, могат да бъдат прилагани и изпитвани в реални условия;

53.  призовава Комисията да извърши оценка на възможността за финансови инвестиции в дуално и професионално обучение в транспортния сектор;

54.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да предоставят достатъчно безопасни места за паркиране по коридорите от TEN-T, с цел да се избегне увеличаване на проблемите със сигурността на мобилните работници в транспорта;

55.  призовава Комисията и държавите членки да вземат под внимание неотдавнашните препоръки на Парламента относно социално-икономическите аспекти на транспортния сектор и борбата с нелоялните практики на пазара на труда; отбелязва, че в законодателството относно социалните условия и условията на труд трябва да се зачитат всички основни свободи на ЕС, както и че то не може да ограничава лоялната конкуренция или да създава допълнителна административна тежест;

Необходимост от по-добра статистическа информация относно логистиката

56.  подчертава необходимостта от по-добри статистически данни за интермодалния транспорт и дейността на логистичния сектор, с цел да се улесни прогнозирането и прегледът на мерките във връзка с политиката и инвестициите, както и да се предоставя ценна информация на операторите; призовава Комисията да работи със заинтересованите страни за разработване на обща за целия ЕС рамка за статистически данни за мултимодалния транспорт и логистиката, включително създаване на нови показатели, които да отразяват по-добре реалните тенденции при товарите;

o
o   o

57.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, P8_TA(2015)0310.
(2) Приети текстове, P8_TA(2015)0423.
(3) OВ C 295E, 4.12.2009 г., стр. 79.
(4) OВ C 187E, 24.7.2008 г., стр. 154.
(5) ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1.
(6) ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129.
(7) OВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 22.
(8) https://english.eu2016.nl/documents/publications/2016/06/20/ministerial-declaration-on-implementing-ten-t.
(9) http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/doc/2016-06-20-ten-t-days-2016/issues-papers.pdf.
(10) http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_08/SR_RAIL_FREIGHT_BG.pdf,

Правна информация