Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/3024(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0024/2017

Внесени текстове :

B8-0024/2017

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0011

Приети текстове
PDF 466kWORD 52k
Четвъртък, 19 януари 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Справяне с предизвикателствата във връзка с прилагането на Митническия кодекс на ЕС
P8_TA(2017)0011B8-0024/2017

Резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2017 г. относно справянето с предизвикателствата на прилагането на Митническия кодекс на Съюза (2016/3024(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1) (МКС) и свързания делегиран акт (Делегиран регламент на Комисията (ЕС) № 2015/2446 от 28 юли 2015 г.(2)), акт за изпълнение (Регламент на Комисията за изпълнение (ЕС) № 2015/2447 от 24 ноември 2015 г.(3)), преходния делегиран акт (Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2016/341 от 17 декември 2015 г.(4)) и работната програма (Решение на Комисията за изпълнение (ЕС) 2016/578 от 11 април 2016 г.(5));

—  като взе предвид предложението на Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета относно законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания (COM(2013)0884);

—  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно Стратегия за цифров единен пазар за Европа (COM(2015)0192),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета(6),

—  като взе предвид ратифицирането от страна на Европейския съюз (ЕС) на Споразумението на Световната търговска организация (СТО) за улесняване на търговията;

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че митническият съюз е основополагащ елемент на Европейския съюз като един от най-големите търговски блокове в света и като има предвид, че той е от основно значение за правилното функциониране на единния пазар в полза на предприятията и гражданите на ЕС;

Б.  като има предвид, че цифровият единен пазар е насочен към предлагане на по-добър достъп за потребителите и предприятията до цифрови стоки и услуги в цяла Европа;

В.  като има предвид, че митническият съюз следва допълнително да улеснява този достъп, за да се увеличат до максимална степен възможностите на световната търговия;

Г.  като има предвид, че сложните митнически правила и процедури са особено вредни за малките и средните предприятия (МСП);

Д.  като има предвид, че различните митнически системи, по-специално по отношение на митата и митническото освобождаване, създават разпокъсаност, допълнителна административна тежест и забавяния, които пораждат несигурност и пазарни различия, и които могат да подкопаят спазването от страна на стопанските субекти на митническото законодателство на Съюза;

Е.  като има предвид, че материалноправните разпоредби на Митническия кодекс на Съюза влязоха в сила на 1 май 2016 г. и в момента са в преходен период, който е в сила до 31 декември 2020 г. — датата, до която всички държави членки трябва да имат готовност тяхната инфраструктура от информационни технологии да бъде в състояние да поеме електронния поток от митнически данни;

Ж.  като има предвид, че Европейската комисия вече предложи на Парламента изменения на митническото законодателство на ЕС (например наскоро приетите промени по отношение на стоките, които са временно изведени от митническата територия на Съюза по море или по въздух) и като има предвид, че тя евентуално ще продължи в тази посока и в близко бъдеще;

З.  като има предвид, че поради техниката за извършване на преработка, Митническият кодекс на Съюза не е бил предмет на анализ на разходите и ползите и като има предвид, че свързаните с него делегиран акт (делегиран Регламент № 2015/2446), акт за изпълнение (Регламент за изпълнение № 2015/2447), преходен делегиран акт (Делегиран Регламент (ЕС) 2016/341) и работна програма (Решение за изпълнение (ЕС) 2016/578) не са били предмет на предварителна оценка на въздействието;

И.  като има предвид, че ефективното митническо сътрудничество между митническите администрации на държавите членки с трети държави и на многостранно равнище играе съществена роля благодарение на значителния обем на търговския обмен, както и поради новите предизвикателства за митническия съюз от момента на създаването му;

Й.  като има предвид, че освен това Комисията внесе предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания;

1.  призовава Комисията и държавите членки да представят ясна, последователна и амбициозна стратегия и график, за да се гарантира, че всички елементи, които са необходими за прилагането на митническите системи на ЕС, са обхванати от подходящи предложения, които са съгласувани с и са подходящи за целите на настоящото развитие на световната търговия и прилагането на плана за търговската политика на ЕС;

2.  предлага, по-специално, да се положат повече усилия за създаване на по-единни електронни митнически изисквания и на програми за оценка на риска на равнището на ЕС в рамките на определения срок от Митническия кодекс на Съюза, за да се гарантира, че пристигането, транзитното преминаване и излизането на стоките се регистрира в ЕС по възможно най-ефективен начин, като същевременно не се застрашава сигурността, чрез свързване на системите на държавите членки така, че да образуват съгласувана електронна система, основаваща се на един и същ общ модел за данните и на общи системи за движение; счита, че Комисията следва да възприеме проактивен подход в това отношение, по-специално посредством мерки за съфинансиране, за да се гарантира разработването на оперативно съвместими информационни системи и да може да се гарантира оперативна съвместимост с другите информационни системи за здравни и ветеринарни сертификати;

3.  призовава Комисията и държавите членки да работят в тясно сътрудничество със стопанските субекти на всички етапи на разработване на прилагането на системата на Митническия кодекс на Съюза, както и в процеса на изменение на делегираните актове относно Митническия кодекс на Съюза, и за тази цел подкрепя процеса на редовни консултации с контактната група по търговията;

4.  припомня на Комисията ангажимента на ЕС за улесняване на търговията, което има за цел да улесни потока от стоки през границите, да намали търговските разходи на границите и да засили ефективното сътрудничество между членовете по въпросите, свързани с улесняването на търговията и спазването на митническите разпоредби;

5.  припомня на Комисията за ангажимента ѝ да се създаде истински цифров единен пазар, за което улесняването на търговията в рамките на електронната търговия следва да бъде ключов елемент; подчертава, че всеки стопански субект следва да спазва стандартите за митнически процедури, с цел да се избегнат пропуски в митническите процедури, и признава, че стопанските субекти не следва да бъдат лишавани от съществуващите опростени митнически процедури, ако те са съвместими с изискванията за безопасност, сигурност и правилата в областта на интелектуалната собственост, например в случая на стопанските субекти, извършващи експресни доставки на колетни пратки с ниска стойност, които с разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза ще подлежат на стандартните митнически процедури, което би могло да представлява бюрократична тежест и да възпрепятства растежа в областта на електронната търговия;

6.  отправя искане към Комисията да използва възможността, която дава настоящото изготвяне на мерките за прилагане, за да вземе мерки за постигане на посочените по-горе цели и бързо да коригира всички правни недостатъци, с цел да се увеличат възможностите на митническия съюз;

7.  предлага Комисията да изясни, че дадено митническо задължение при неизпълнение може да бъде погасено също в случаите, когато може да се установи посредством уместни доказателства, че не е налице опит за измама, например в случаи на временно складиране и въвеждане на стоки с произход извън Съюза на митническата територия на Съюза;

8.  призовава Комисията да представи до 2017 г. междинен доклад, който прави задълбочена оценка на митническата политика на ЕС (включително пълен преглед на всички установени проблеми, припокривания, пропуски, несъответствия и остарели мерки, жалби, подадени до митническите органи, и нарушения на Митническия кодекс на Съюза, които са резултат от грешки и пропуски в Регламент (ЕС) № 952/2013 и са коригирани след 1 май 2016 г.), и до 2021 г. да представи проверка за пригодност, включително независима оценка на въздействието, за да се гарантира, че регулаторната рамка на ЕС за митническата политика, включително на новия Митнически кодекс на Съюза, е ефективна, пропорционална и подходяща за поставената ѝ цел, както за държавите членки, така и за търговските оператори;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета.

(1) OВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.
(2) OВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1.
(3) OВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558.
(4) OВ L 69, 15.3.2016 г., стр. 1.
(5) OВ L 99, 15.4.2016 г., стр. 6.
(6) ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 15.

Правна информация