Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/3024(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0024/2017

Indgivne tekster :

B8-0024/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0011

Vedtagne tekster
PDF 167kWORD 50k
Torsdag den 19. januar 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Håndtering af udfordringerne ved gennemførelsen af EU's toldkodeks
P8_TA(2017)0011B8-0024/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 19. januar 2017 om håndtering af udfordringerne ved gennemførelsen af EU's toldkodeks (2016/3024(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen(1) og dens tilhørende delegerede retsakt (Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015(2)), gennemførelsesretsakt (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015(3)), delegerede overgangsretsakt (Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 af 17. december 2015(4)) og arbejdsprogram (Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578 af 11. april 2016(5)),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner (COM(2013)0884),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om "En strategi for et digitalt indre marked i EU" (COM(2015)0192),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 af 12. juni 2013 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003(6),

–  der henviser til Den Europæiske Unions ratificering af Verdenshandelsorganisationens (WTO’s) aftale om handelslettelser (TFA),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at toldunionen er en af hjørnestenene i Den Europæiske Union, som er en af de største handelsblokke i verden, og er afgørende for, at det indre marked kan fungere korrekt til gavn for både erhvervslivet og borgerne i EU;

B.  der henviser til, at det digitale indre marked har til formål at tilbyde forbrugere og virksomheder bedre adgang til digitale varer og tjenester overalt i Europa;

C.  der henviser til, at toldunionen bør fremme denne adgang yderligere for at maksimere mulighederne i forbindelse med global handel;

D.  der henviser til, at komplicerede toldregler og -procedurer er særlig skadelige for små og mellemstore virksomheder (SMV'er);

E.  der henviser til, at de forskellige toldsystemer navnlig hvad angår told og toldbehandling skaber fragmentering, yderligere administrative byrder og forsinkelser, som forårsager usikkerhed og markedsforskelle og kan underminere de erhvervsdrivendes overholdelse af Unionens toldlovgivning;

F.  der henviser til, at de materielle bestemmelser i EU-toldkodeksen trådte i kraft den 1. maj 2016 og i øjeblikket befinder sig i en overgangsperiode, der løber indtil den 31. december 2020, hvilket er den frist, inden for hvilken alle medlemsstaterne senest skal have deres IT-infrastruktur gjort klar til at understøtte elektronisk udveksling af toldoplysninger;

G.  der henviser til, at Kommissionen allerede har foreslået Europa-Parlamentet ændringer af EU's toldlovgivning (f.eks. de nyligt vedtagne ændringer for så vidt angår varer, som midlertidigt har forladt Unionens toldområde ad sø- eller luftvejen) og til, at den langt om længe vil fortsætte med at gøre dette i nær fremtid;

H.  der henviser til, at der på grund af omarbejdningsteknikken ikke er blevet gennemført en cost-benefit-analyse af EU-toldkodeksen, og til, at den tilhørende delegerede retsakt (delegeret forordning (EU) 2015/2446), gennemførelsesretsakt (gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447), delegerede overgangsretsakt (delegeret forordning (EU) 2016/341) og arbejdsprogrammet (gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578) ikke har været genstand for en forudgående konsekvensanalyse;

I.  der henviser til, at et effektivt toldsamarbejde mellem medlemsstaternes toldmyndigheder, med tredjelande og på multilateralt plan spiller en afgørende rolle på grund af de betydelige handelsmængder og på grund af de nye udfordringer, der er opstået for toldunionen siden dens oprettelse;

J.  der henviser til, at Kommissionen desuden har fremsat forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner;

1.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde en klar, sammenhængende og ambitiøs strategi og tidsplan for at sikre, at alle elementer, der er nødvendige for håndhævelsen af EU's toldsystemer, kommer til at indgå i passende forslag, der er tilpasset til og formålstjenlig med henblik på den nuværende udvikling i den globale handel og gennemførelsen af EU's handelspolitiske dagsorden;

2.  foreslår navnlig at intensivere bestræbelserne på inden for toldområdet at skabe mere ensartede elektroniske krav og udvikle risikovurderingsprogrammer på EU-plan inden for den tidsplan, der er fastsat i EU-toldkodeksen, for at sikre, at ankomst, transit og udførsel af varer i og ud af EU registreres så effektivt som muligt – uden at gå på kompromis med sikkerheden – ved, at medlemsstaternes systemer sammenkobles til et sammenhængende elektronisk system, der er baseret på samme datamodel og fælles bevægelsessystemer; mener, at Kommissionen bør indtage en proaktiv tilgang på dette område, navnlig ved hjælp af en samfinansieringsordning, der kan sikre udvikling af interoperable IT-systemer og kan garantere interoperabiliteten med andre IT-systemer for så vidt angår sundheds- og dyresundhedscertifikater;

3.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde tæt sammen med økonomiske aktører i alle faser af udviklingen af gennemførelsen af EU-toldkodeksen og i processen til ændring af de delegerede toldkodeksretsakter og støtter proceduren med regelmæssig høring af Erhvervskontaktgruppen til dette formål;

4.  minder Kommissionen om EU's tilsagn om at lette strømmen af varer på tværs af grænserne, mindske handelsomkostningerne ved grænserne og forbedre det effektive samarbejde mellem medlemmerne om spørgsmål vedrørende lettelse af samhandelen og overholdelse af toldbestemmelserne;

5.  minder Kommissionen om dens tilsagn om at skabe et ægte digitalt indre marked, hvori lettelse af samhandelen inden for e-handel bør være et centralt element; understreger, at enhver erhvervsdrivende bør overholde standarder for toldprocedurer for at undgå smuthuller i toldprocedurerne, og anerkender, at eksisterende forenklede toldprocedurer, forudsat de er forenelige med bestemmelserne om sikkerhed og intellektuelle ejendomsrettigheder, ikke bør tages fra de erhvervsdrivende, f.eks. udbydere af kurertjenester for forsendelser af ringe værdi, der med EU-toldkodeksens bestemmelser vil blive underlagt normale toldprocedurer, hvilket kan udgøre bureaukrati og kan hæmme væksten på e-handelsområdet;

6.  opfordrer Kommissionen til at benytte sig af den mulighed, som den nuværende udformning af gennemførelsesforanstaltninger udgør, for at gøre en indsats for ovennævnte mål og omgående at afhjælpe eventuelle mangler i lovgivningen med henblik på at maksimere mulighederne for toldunionen;

7.  foreslår, at Kommissionen præciserer, at en toldskyld, der er opstået som følge af manglende overholdelse, også kan annulleres, hvis det med behørig dokumentation kan påvises, at der ikke er tale om forsøg på snyd, f.eks. i tilfælde af midlertidig oplagring og indførelse af ikke-EU-varer til Unionens toldområde;

8.  opfordrer Kommissionen til inden udgangen af 2017 at forelægge en foreløbig rapport med en grundig evaluering af EU’s toldpolitik (herunder en fuldstændig gennemgang af alle problemer, overlap, huller, uoverensstemmelser og forældede foranstaltninger, klager indgivet til toldmyndighederne og overtrædelser af EU-toldkodeksen, som er et resultat af fejl og huller i forordning (EU) nr. 952/2013 og er blevet afhjulpet siden 1. maj 2016) og til inden udgangen af 2021 at foretage et sundhedstjek, herunder en uafhængig konsekvensanalyse, med henblik på at sikre, at de lovgivningsmæssige rammer for EU's toldpolitik, herunder den nye EU-toldkodeks, er effektive, forholdsmæssige og egnede til formålet for både medlemsstaterne og de erhvervsdrivende;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet.

(1) EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.
(2) EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1.
(3) EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558.
(4) EUT L 69 af 15.3.2016, s. 1.
(5) EUT L 99 af 15.4.2016, s. 6.
(6) EUT L 181 af 29.6.2013, s. 15.

Juridisk meddelelse