Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/3024(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0024/2017

Ingivna texter :

B8-0024/2017

Debatter :

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0011

Antagna texter
PDF 163kWORD 45k
Torsdagen den 19 januari 2017 - Strasbourg Slutlig utgåva
Hantering av utmaningarna i samband med genomförandet av EU:s tullkodex
P8_TA(2017)0011B8-0024/2017

Europaparlamentets resolution av den 19 januari 2017 om hantering av utmaningarna i samband med genomförandet av tullkodexen för unionen (2016/3024(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen(1), och dess tillhörande delegerade akt (kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015(2)), genomförandeakten (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015(3)), den delegerade övergångsakten (kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 av den 17 december 2015(4)) och arbetsprogrammet (kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/578 av den 11 april 2016(5)),

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner (COM(2013)0884),

–  med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén En strategi för en inre digital marknad i Europa (COM(2015)0192),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003(6),

–  med beaktande av EU:s ratificering av Världshandelsorganisationens (WTO) avtal om förenklade handelsprocedurer,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Tullunionen är en hörnsten i Europeiska unionen, som är ett av världens största handelsblock. Denna tullunion är en förutsättning för att den inre marknaden ska fungera ordentligt och på ett sätt som gynnar både företag och medborgare i EU.

B.  Den digitala inre marknaden syftar till att erbjuda konsumenter och företag bättre tillgång till digitala varor och tjänster i hela Europa.

C.  Tullunionen bör ytterligare underlätta denna tillgång för att maximera den globala handelns möjligheter.

D.  Komplicerade tullbestämmelser och tullförfaranden är särskilt skadliga för små och medelstora företag.

E.  Olikheterna inom tullsystemen, särskilt när det gäller tullavgifter och tullklarering, orsakar fragmentering, ytterligare administrativa bördor och förseningar som i sin tur orsakar osäkerhet och marknadsskillnader och som kan undergräva de ekonomiska aktörernas efterlevnad av unionens tullagstiftning.

F.  De materiella bestämmelserna i tullkodexen för unionen trädde i kraft den 1 maj 2016, och den nuvarande övergångsperioden löper ut den 31 december 2020, dvs. det datum då alla medlemsstater måste ha färdigställt sin it-infrastruktur till stöd för det elektroniska flödet av tulluppgifter.

G.  Kommissionen har redan, för parlamentet, föreslagit ändringar av EU:s tullagstiftning (till exempel de nyligen antagna ändringarna beträffande varor som tillfälligt har lämnat unionens tullområde sjövägen eller med flyg) och kommer på sikt att lägga fram fler sådana ändringsförslag.

H.  På grund av omarbetningstekniken har det inte gjorts någon kostnads-nyttoanalys av tullkodexen för unionen, och det har inte på förhand gjorts någon konsekvensbedömning av den tillhörande delegerade akten (delegerad förordning (EU) 2015/2446), genomförandeakten (genomförandeförordning (EU) 2015/2447), den delegerade övergångsakten (delegerad förordning (EU) 2016/341) och arbetsprogrammet (genomförandebeslut (EU) 2016/578).

I.  På grund av de betydande handelsvolymerna och de nya utmaningar som uppkommit sedan tullunionens bildande är det mycket viktigt med ett effektivt tullsamarbete mellan medlemsstaternas tullförvaltningar, med tredjeländer och på multilateral nivå.

J.  Kommissionen har också lagt fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta fram en tydlig, konsekvent och ambitiös strategi och tidsplan för att se till att alla aspekter som är nödvändiga för tillämpningen av EU:s tullsystem fångas upp genom lämpliga förslag som är anpassade till och ändamålsenliga med tanke på den aktuella utvecklingen av den globala handeln och genomförandet av EU:s handelspolitiska agenda.

2.  Europaparlamentet föreslår framför allt att man ska öka insatserna för att, inom den tidsfrist som anges i tullkodexen för unionen, skapa enhetligare elektroniska tullbestämmelser och riskbedömningsprogram på EU-nivå. Syftet med detta är att se till att varors ankomst, transitering och utförsel registreras i EU så ändamålsenligt som möjligt – och utan att säkerheten äventyras – genom att man kopplar samman medlemsstaternas system och skapar ett enhetligt elektroniskt system baserat på samma uppgiftsmodell och på gemensamma system för befordran av varor. Parlamentet anser att kommissionen i detta avseende bör agera proaktivt, särskilt genom ett medfinansieringsarrangemang som tryggar utvecklingen av driftskompatibla it-system och säkerställer driftskompatibilitet med andra it-system för hälso- och djurhälsointyg.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bedriva ett nära samarbete med de ekonomiska aktörerna i varje skede av utvecklingen av genomförandet av tullkodexen för unionen samt i arbetet för att ändra de delegerade akterna inom ramen för tullkodexen för unionen. Parlamentet stöder i detta syfte det regelbundna samrådet med gruppen för näringslivskontakter.

4.  Europaparlamentet påminner kommissionen om att EU:s åtagande att underlätta det gränsöverskridande varuflödet, sänka handelskostnaderna vid gränserna och stärka det faktiska samarbetet mellan medlemmarna när det gäller förenklade handelsprocedurer och efterlevnad av tullreglerna.

5.  Europaparlamentet påminner kommissionen om dess åtagande att skapa en verklig digital inre marknad, där underlättande av e-handel bör vara ett centralt inslag. Parlamentet betonar att varje ekonomisk aktör bör respektera normerna i samband med tullförfarandena, så att man undviker kryphål i tullförfarandena. De ekonomiska aktörerna bör kunna fortsätta att använda de nuvarande förenklade tullförfarandena, förutsatt att de är förenliga med bestämmelserna om skydd, säkerhet och immateriella rättigheter. Sådana förenklade tullförfaranden bör till exempel användas i samband med expressbudfirmornas lågvärdesändningar, som i och med bestämmelserna i tullkodexen för unionen kommer att bli föremål för standardtullförfaranden, vilket skulle kunna öka byråkratin och hämma e-handelstillväxten.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta tillfället i akt att i samband med det aktuella utarbetandet av genomförandeåtgärder ta upp de ovannämnda målen och att snabbt korrigera eventuella juridiska brister för att maximera tullunionens möjligheter.

7.  Europaparlamentet anser att kommissionen bör förtydliga att en tullskuld som uppkommit på grund av bristande efterlevnad även kan upphöra om det på ett adekvat sätt kan styrkas att det inte fanns någon bedrägeriavsikt, bl.a. i händelse av tillfällig lagring och införsel av icke-unionsvaror i unionens tullområde.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att senast 2017 lägga fram en interimsrapport med en grundlig utvärdering av EU:s tullpolitik (inklusive en fullständig översyn av alla de problem, överlappningar, luckor, inkonsekvenser och obsoleta åtgärder som identifierats och av klagomålen till tullmyndigheterna samt av de överträdelser av tullkodexen för unionen som har orsakats av felen och kryphålen i förordning (EU) nr 952/2013 och som korrigerats sedan den 1 maj 2016) och att senast 2021 presentera en kontroll av ändamålsenligheten, däribland en oberoende konsekvensbedömning, för att se till att den rättsliga ramen för EU:s tullpolitik, bl.a. den nya tullkodexen för unionen, är effektiv, proportionerlig och ändamålsenlig för både medlemsstaterna och de ekonomiska aktörerna.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och rådet.

(1) EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.
(2) EUT L 343, 29.12.2015, s. 1.
(3) EUT L 343, 29.12.2015, s. 558.
(4) EUT L 69, 15.3.2016, s. 1.
(5) EUT L 99, 15.4.2016, s. 6.
(6) EUT L 181, 29.6.2013, s. 15.

Rättsligt meddelande