Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0289(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0377/2016

Předložené texty :

A8-0377/2016

Rozpravy :

PV 01/02/2017 - 19
CRE 01/02/2017 - 19

Hlasování :

PV 02/02/2017 - 7.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0015

Přijaté texty
PDF 357kWORD 105k
Čtvrtek, 2. února 2017 - Brusel Konečné znění
Udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva ***I
P8_TA(2017)0015A8-0377/2016
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. února 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (COM(2015)0636 – C8-0393/2015 – 2015/0289(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0636),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0393/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. května 2016(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a stanovisko Výboru pro rozvoj (A8-0377/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 303, 19.8.2016, s. 116.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 2. února 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/… o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008
P8_TC1-COD(2015)0289

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2),

v souladu s řádným legislativním postupem(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1006/2008(4) (dále jen „nařízení o rybolovných činnostech“) zavedlo režim pro udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Unie mimo vody Unie a přístup plavidel třetích zemí do vod Unie.

(2)  Unie je smluvní stranou Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982(5) (dále jen „úmluva UNCLOS“) a ratifikovala Dohodu OSN o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací ze dne 4. srpna 1995 (dále jen „dohoda OSN o populacích ryb“)(6). Tyto mezinárodní předpisy stanoví zásadu, že všechny státy musí přijmout odpovídající opatření k zajištění udržitelného řízení mořských zdrojů a jejich zachování a za tímto účelem vzájemně spolupracovat. [pozm. návrh 1]

(3)  Unie přijala Dohodu Organizace OSN pro výživu a zemědělství k podpoře dodržování mezinárodních opatření na zachování a řízení rybářskými plavidly na volném moři ze dne 24. listopadu 1993 (dohoda FAO o dodržování opatření)(7). Dohoda FAO o dodržování opatření stanoví, že smluvní strany nebudou vydávat oprávnění k využití plavidel k rybolovu na volném moři, jestliže nebudou splněny určité podmínky, a že budou uplatňovat sankce, jestliže nebudou plněny určité oznamovací povinnosti.

(3a)   Mezinárodní tribunál pro mořské právo vydal dne 2. dubna 2015 poradní stanovisko coby reakci na žádost předloženou západoafrickým subregionálním výborem pro rybolov. Toto poradní stanovisko potvrdilo, že Unie nese odpovědnost za činnost plavidel plujících pod vlajkou členských států a že má v této souvislosti povinnost náležité péče. [pozm. návrh 2]

(4)  Unie schválila Mezinárodní akční plán FAO pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (IPOA-IUU) přijatý v roce 2001. Plán IPOA-IUU a Dobrovolné pokyny FAO týkající se výkonu povinnosti státu vlajky schválené v roce 2014 zakládají odpovědnost státu vlajky za zajištění dlouhodobého zachování a udržitelného využívání živých mořských zdrojů a mořských ekosystémů. Plán IPOA-IUU stanoví, že by stát vlajky měl plavidlům plujícím pod jeho vlajkou vydávat oprávnění k rybolovu ve vodách mimo jeho svrchovanost a jurisdikci. V dobrovolných pokynech se rovněž doporučuje, aby oprávnění v případech, kdy rybolovné činnosti probíhají na základě dohody o přístupu do rybolovných oblastí nebo i mimo rámec takové dohody, uděloval stát vlajky a pobřežní stát. Oba státy by se měly ujistit, že tyto činnosti nenaruší udržitelnost populací ve vodách pobřežního státu (článek 40 a 41).

(4a)   V roce 2014 všichni členové Organizace OSN pro výživu a zemědělství, včetně Unie a jejích partnerů z řad rozvojových zemí, jednomyslně schválili dobrovolné pokyny k zajištění udržitelného drobného rybolovu v souvislosti se zabezpečováním potravin a vymýcením chudoby, a to včetně bodu 5.7, v němž se uvádí, že před uzavřením dohod o přístupu ke zdrojům s třetími zeměmi a třetími stranami by se měla věnovat náležitá pozornost problematice drobného rybolovu. [pozm. návrh 3]

(4b)   Dobrovolné pokyny k zajištění udržitelného drobného rybolovu v souvislosti se zabezpečováním potravin a vymýcením chudoby, které schválila Organizace OSN pro výživu a zemědělství, vyzývají k přijetí opatření k dlouhodobému zachování rybolovných zdrojů, k jejich udržitelnému využívání a k zajištění ekologického základu produkce potravin. Současně zdůrazňují význam ekologických norem pro rybolovné činnosti mimo vody Unie, jež zahrnují ekosystémový přístup k řízení rybolovu a zásadu předběžné opatrnosti, s cílem obnovit a zachovávat lovené populace nad úrovněmi, které mohou zajistit maximální výnos, tam, kde je to možné, do roku 2015 a u všech populací nejpozději do roku 2020. [pozm. návrh 4]

(5)  Na otázku závazků a souvisejících povinností a odpovědnosti státu vlajky a případně i mezinárodní organizace vlajky, pokud jde o zachování a řízení živých zdrojů na volném moři podle úmluvy UNCLOS, je na mezinárodní úrovni kladen stále větší důraz. Nejinak je tomu u souběžné jurisdikce pobřežního státu, jurisdikce státu vlajky a případně i jurisdikce mezinárodní organizace vlajky nebo pobřežní mezinárodní organizace, pokud jde o řádné zachování biologických mořských zdrojů v mořských oblastech spadajících pod vnitrostátní jurisdikci, přičemž tato otázka se řeší pod hlavičkou povinnosti náležité péče vyplývající z úmluvy UNCLOS. Mezinárodní tribunál pro mořské právo (ITLOS) ve svém poradním stanovisku ze dne 2. dubna 2015, které bylo vydáno v reakci na dotazy západoafrického subregionálního výboru pro rybolov, potvrdil, že Unie nese za činnost svých rybářských plavidel mezinárodní odpovědnost vůči třetím zemím a mezinárodním organizacím a že v rámci této odpovědnosti musí jednat s náležitou péčí. Povinnost náležité péče znamená, že stát musí vyvíjet veškeré možné úsilí a učinit maximum k tomu, aby se předešlo nezákonnému rybolovu, což obnáší i povinnost přijímat nutná správní opatření a opatření pro prosazování práva k tomu, aby nedošlo k zapojení rybářských plavidel plujících pod jeho vlajkou, jeho státních příslušníků a rybářských plavidel vyvíjejících činnost v jeho vodách do činností porušujících platná opatření pro zachování a řízení zdrojů. Z těchto důvodů, a obecněji rovněž z důvodu posílení „modré“ ekonomiky je důležité uspořádat jednak činnosti rybářských plavidel Unie mimo vody Unie, jednak s tím spojený systém správy takovým způsobem, aby mohly být účinně a účelně plněny mezinárodní závazky Unie a aby se předcházelo situacím, kdy může být Unii vyčítáno jednání, jež je v rozporu s mezinárodním právem. [pozm. návrh 5]

(5a)   Na summitu Organizace spojených národů o udržitelném rozvoji, který se konal dne 25. září 2015, se Unie zavázala k uplatňování rezoluce obsahující výsledný dokument s názvem „Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030“, včetně cíle udržitelného rozvoje č. 14, kterým je zachování a udržitelné využívání oceánů, moří a mořských zdrojů pro účely udržitelného rozvoje, a cíle udržitelného rozvoje č. 12, kterým je zajištění udržitelných vzorců spotřeby a výroby, a jejich dílčích cílů. [pozm. návrh 6]

(6)  Do vnější rybářské politiky a do obchodní politiky Unie by se měly promítnout výsledky konference Organizace spojených národů o udržitelném rozvoji „Rio + 20“(8) konané v roce 2012, jakož i přijetí akčního plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami a nejnovější dění na mezinárodní úrovni, pokud jde o boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami druhy, a nové cíle udržitelného rozvoje (17 cílů zaměřených na přeměnu našeho světa, včetně cíle č. 14: Život pod vodou), které OSN schválila v září 2015. [pozm. návrh 7]

(7)  Cílem společné rybářské politiky (dále jen „SRP“), kterou vymezuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013(9) (dále jen „základní nařízení“), je zajistit, aby rybolovné činnosti byly environmentálně, hospodářsky a sociálně udržitelné, aby byly řízeny v souladu s cílem dosáhnout přínosů v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti a obnovit a zachovat rybí populace nad úrovněmi, které jsou schopny poskytnout maximální udržitelný výnos, a aby přispívaly k dostupnosti dodávek potravin. Stejně tak je při provádění této politiky nutné přihlížet k cílům v oblasti rozvojové spolupráce, jak je uvedeno v čl. 208 odst. 1 druhém pododstavci Smlouvy o fungování Evropské unie. [pozm. návrh 8]

(7a)   Základní nařízení dále vyžaduje, aby se dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu omezovaly v souladu s čl. 62 odst. 2 a 3 úmluvy UNCLOS na odlov přebytků. [pozm. návrh 9]

(8)  Nařízení (EU) č. 1380/2013 Základní nařízení zdůrazňuje potřebu podporovat cíle SRP na mezinárodní úrovni a tak zajistit, aby rybolovná činnost Unie mimo vody Unie vycházela ze stejných zásad a norem, jako jsou ty, které se používají na základě práva Unie, a podporovat rovné podmínky pro hospodářské subjekty Unie a hospodářské subjekty třetích zemí. Právní předpisy třetích zemí v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí se mohou od právních předpisů Unie lišit, a vést tak v případě rybářského loďstva k odlišným normám. Výsledkem této situace by mohlo být povolování rybolovné činnosti, která je v rozporu s udržitelným řízením mořských zdrojů. Je proto nezbytné zajistit soulad s činností Unie v oblasti životního prostředí, rybolovu, obchodu a rozvoje, zejména pokud se dotýká rybolovu v rozvojových zemích s nízkou správní kapacitou, v nichž existuje vysoké riziko korupce. [pozm. návrh 10]

(9)  Cílem nařízení (ES) č. 1006/2008 bylo vytvořit společný základ pro udělování oprávnění k rybolovným činnostem prováděným plavidly Unie mimo vody Unie s úmyslem podpořit boj proti rybolovu NNN a zajistit lepší kontrolu a sledování loďstva EU Unie po celém světě, jakož i podmínky udělování oprávnění k rybolovným činnostem prováděným ve vodách Unie plavidly třetích zemí. [pozm. návrh 11]

(10)  Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008(10) o rybolovu NNN bylo přijato souběžně s nařízením (ES) č. 1006/2008 a nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (dále jen „nařízení o kontrolním režimu“)(11) bylo přijato o rok později. Tato nařízení jsou třemi prováděcími pilíři ustanovení o kontrole a prosazování práva v rámci SRP.

(11)  Tato tři nařízení však nebyla prováděna jednotně; zejména panovala nejednotnost mezi nařízením o rybolovných činnostech a nařízením o kontrolním režimu, které bylo přijato po něm. Provádění nařízení o rybolovných činnostech rovněž odhalilo několik mezer: chyběla úprava některých otázek v oblasti kontroly, jako je např. nájem plavidel, výměna vlajky a vydávání oprávnění k rybolovu příslušným orgánem třetí země rybářskému plavidlu Unie mimo rámec dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (dále jen „přímá oprávnění“). Kromě toho se ukázalo, že se některé oznamovací povinnosti plní s obtížemi a že podobně problematické je i rozdělení správních úkolů mezi členské státy a Komisi.

(12)  Základní zásada zde předkládaného nařízení spočívá v tom, že každému plavidlu Unie provádějícímu rybolov mimo vody Unie by měl oprávnění vydat jeho členský stát vlajky a tento členský stát by rovněž měl provádět sledování plavidla v tomto směru bez ohledu na to, kde a na základě jakého rámce plavidlo vyvíjí činnost. Vydání oprávnění by mělo být závislé na splnění základního souboru společných kritérií způsobilosti. Informace, jež členské státy shromažďují a předávají Komisi, by měly Komisi umožnit do sledování rybolovných činností všech rybářských plavidel Unie zasahovat, a to kdykoliv a ve kterékoliv oblasti mimo vody Unie. To je nezbytné proto, aby byla Komise schopna plnit své povinnosti, které má jako strážkyně Smluv. [pozm. návrh 12]

(12a)   V posledních letech vykázala vnější rybářská politika Unie značná zlepšení, pokud jde o podmínky dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a péči, s níž jsou příslušná ustanovení vymáhána. Zachování rybolovných práv pro loďstvo Unie v rámci dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu by mělo být prioritním cílem vnější rybářské politiky Unie a podobné podmínky by měly být uplatňovány i na činnosti Unie mimo působnost těchto dohod. [pozm. návrh 13]

(12b)   Pokud se objeví možnost odnětí, pozastavení nebo pozměnění oprávnění k rybolovu na základě důkazů o vážném ohrožení využívání rybolovných zdrojů, měla by Komise hrát zprostředkující roli. [pozm. návrh 14]

(13)  Podpůrná plavidla mohou mít zásadní vliv na to, nakolik jsou rybářská plavidla schopna provádět rybolovné činnosti, a na množství ryb, jež jsou schopna nalovit; proto je nezbytné, aby tato plavidla byla v tomto nařízení v procesech vydávání oprávnění a podávání zpráv zohledněna.

(14)  Výměna vlajky se stává problémem v okamžiku, když je jejím cílem obejít pravidla SRP nebo stávající opatření pro zachování a řízení zdrojů. Unie by proto měla být schopna takové případy výměny vlajky definovat, zjistit a bránit jim. V průběhu celé životnosti plavidla, které vlastní provozovatel z Unie bez ohledu na to, pod jakou vlajkou nebo vlajkami toto plavidlo pluje, by měla být zajištěna sledovatelnost a řádné sledování dodržování pravidel v minulosti. Tomuto účelu by měl sloužit i požadavek, aby Mezinárodní námořní organizace (IMO) každému plavidlu vydala jedinečné číslo. [pozm. návrh 15]

(15)  Ve vodách třetích zemí mohou plavidla Unie vyvíjet činnost buď na základě dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu uzavřených mezi Unií a třetími zeměmi, nebo jestliže není v platnosti žádná dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, na základě přímých oprávnění k rybolovu získaných od třetích zemí. V obou případech by tyto činnosti měly být prováděny transparentním a udržitelným způsobem. Členské státy vlajky by tedy měly být zmocněny k tomu, aby plavidlům plujícím pod jejich vlajkou na základě stanoveného souboru kritérií a s výhradou jejich sledování vydávaly oprávnění žádat třetí pobřežní státy o přímá oprávnění a tato oprávnění získat. Oprávnění k rybolovné činnosti by mělo být vydáno, jakmile se členský stát vlajky ujistí, že tato činnost nenaruší udržitelnost. Jestliže Komise nebude mít dalších řádně odůvodněných námitek, provozovateli, jemuž udělil oprávnění jak členský stát vlajky, tak pobřežní stát, by mělo být umožněno, aby zahájil rybolovné operace. [pozm. návrh 16]

(16)  Specifickou otázkou související s dohodami o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu je přerozdělování nevyužitých rybolovných práv, ke kterému dochází, jestliže rybolovná práva přidělená členským státům příslušným nařízením Rady nejsou plně využita. Vzhledem k tomu, že náklady na přístup stanovené v dohodách o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu jsou z velké části financovány z rozpočtu Unie, je systém dočasného přerozdělování důležitý pro ochranu finančních zájmů Unie a pro to, aby se s uhrazenými rybolovnými právy neplýtvalo. Je tedy nezbytné systém přerozdělování, který by měl být mechanismem poslední instance, zpřehlednit a zkvalitnit. Jeho užití by mělo být dočasné a nemělo by mít vliv na počáteční rozdělování rybolovných práv mezi členské státy, což znamená, že nenaruší relativní stabilitu. Jelikož se jedná o systém poslední instance, k přerozdělování by mělo docházet pouze v případě, že se příslušné členské státy vzdají svých rybolovných práv za účelem jejich vzájemné výměny. [pozm. návrh 17]

(16a)   Termín „spící dohody“ se používá tehdy, když země přijaly dohodu o partnerství v oblasti rybolovu, avšak ze strukturálních důvodů nebo v důsledku jiných okolností nemají v platnosti příslušný protokol. Unie má se třetími zeměmi uzavřeno několik spících dohod. Plavidla Unie nemají tudíž ve vodách, na něž se vztahují ustanovení těchto spících dohod, povoleno lovit. Komise by měla vyvinout úsilí ve snaze o „probuzení“ těchto dohod, nebo by měla takové dohody o partnerství ukončit. [pozm. návrh 18]

(17)  Oprávnění k rybolovným činnostem pod záštitou regionálních organizací pro řízení rybolovu a k neregulovanému rybolovu na volném moři by rovněž měl vydávat členský stát vlajky a tyto činnosti by měly být v souladu se zvláštními pravidly regionálních organizací pro řízení rybolovu nebo s právními předpisy Unie upravujícími rybolovné činnosti na volném moři. [pozm. návrh 19]

(18)  Účinnost opatření na zachování a řízení zdrojů mohou snižovat nájemní dohody, které mohou rovněž mít negativní dopad na udržitelné využívání živých mořských zdrojů. Proto je nezbytné zavést právní rámec, který Unii pomůže lépe sledovat činnosti najatých rybářských plavidel plujících pod vlajkou Unie a najatých provozovateli z třetích zemí na základě pravidel přijatých příslušnou regionální organizací pro řízení rybolovu. [pozm. návrh 20]

(19)  Postupy by měly být transparentní, proveditelné a předvídatelné jak pro provozovatele z Unie a třetích zemí, tak pro jejich příslušné orgány. [pozm. návrh 21]

(19a)   Unie by měla usilovat o zajištění rovných podmínek na mezinárodní úrovni, které umožní rybářskému loďstvu Unie soutěžit s jinými zeměmi provozujícími rybolov, a odpovídajícím způsobem upravovat pravidla přístupu na trh, kdykoli jsou přijata přísná pravidla pro loďstvo Unie. [pozm. návrh 22]

(20)  Mělo by se zajistit, aby výměna údajů mezi členskými státy a Komisí stanovená v nařízení o kontrolním režimu probíhala v elektronické podobě. Členské státy by měly shromažďovat veškeré požadované údaje o svých loďstvech a jejich rybolovných činnostech, provádět správu těchto údajů a poskytovat je Komisi. Kromě toho by v případech, kdy je to z hlediska koordinace činností v oblasti shromažďování těchto údajů vhodné, měly spolupracovat mezi sebou, s Komisí a s třetími zeměmi.

(21)  Za účelem zvýšení transparentnosti a přístupnosti informací o oprávněních k rybolovu vydávaných v Unii by Komise měla zřídit elektronický rejstřík oprávnění k rybolovu obsahující jednak veřejnou, jednak zabezpečenou část. Informace v elektronickém rejstříku oprávnění k rybolovu Unie obsahují osobní údaje. Zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení by mělo být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001(12), se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES(13) a s platnými vnitrostátními zákony.

(22)  Za účelem náležitého řešení přístupu rybářských plavidel plujících pod vlajkou třetí země do vod Unie by měla příslušná pravidla odpovídat pravidlům, jež v souladu s nařízením o kontrolním režimu platí pro rybářská plavidla Unie. Zejména článek 33 uvedeného nařízení týkající se hlášení úlovků a údajů spojených s úlovky by se měl vztahovat i na plavidla třetích zemí provádějící rybolov ve vodách Unie.

(23)  Rybářská plavidla ze třetích zemí, kterým nebylo uděleno oprávnění podle tohoto nařízení, by při plavbě vodami Unie měla mít povinnost zajistit, aby jejich lovná zařízení byla umístěna tak, že nejsou k dispozici pro okamžité použití k rybolovným operacím.

(24)  Členské státy by měly odpovídat za kontrolu rybolovných činností plavidel třetích zemí ve vodách Unie a v případě porušení předpisů za zaznamenání těchto porušení do vnitrostátního rejstříku podle článku 93 nařízení o kontrolním režimu.

(25)  Za účelem zjednodušení postupu při vydávání oprávnění by měly členské státy a Komise využívat společný systém pro výměnu a uchovávání údajů, který zajistí nezbytné informace a aktualizace a zároveň minimalizuje administrativní zátěž. V tomto ohledu by měly být plně využity údaje obsažené v rejstříku loďstva Unie.

(26)  Za účelem zohlednění technického pokroku a případných nových požadavků mezinárodního práva by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o přijímání změn v přílohách tohoto nařízení, které stanoví seznam informací, jež má provozovatel za účelem získání oprávnění k rybolovu poskytnout. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti provedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016(14). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(27)  Komisi by měly být svěřeny prováděcí pravomoci za účelem zajištění jednotných podmínek pro provádění tohoto nařízení, pokud jde o zaznamenávání, formát a předávání údajů spojených s oprávněními k rybolovu ze strany členských států Komisi a do elektronického rejstříku oprávnění k rybolovu Unie, jakož i za účelem stanovení metodiky přerozdělování nevyužitých rybolovných práv. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(15).

(28)  Bude-li to v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech spojených s přerozdělováním rybolovných práv nezbytné, měla by Komise přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty.

(29)  Vzhledem k množství a významu změn, které mají být provedeny, by nařízení (ES) č. 1006/2008 mělo být zrušeno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla pro vydávání a správu oprávnění k rybolovu pro:

a)  rybářská plavidla Unie vyvíjející činnost provozující rybolovné činnosti ve vodách pod svrchovaností nebo v jurisdikci třetí země, pod záštitou regionální organizace pro řízení rybolovu, jíž je Unie smluvní stranou, a to jak ve vodách Unie, tak mimo ně, nebo na volném moři a

b)  rybářská plavidla třetích zemí vyvíjející činnost provozující rybolovné činnosti ve vodách Unie. [pozm. návrh 23]

Článek 2

Vztah k mezinárodnímu právu a právu Unie

Tímto nařízením nejsou dotčena ustanovení:

a)  dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a obdobných dohod o rybolovu uzavřených mezi Unií a třetími zeměmi;

b)  přijatá regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo obdobnými rybolovnými organizacemi, jejichž je Unie smluvní nebo nesmluvní spolupracující stranou;

c)  právních předpisů Unie, kterými se uplatňují nebo provádějí ustanovení uvedená v písmenech a) a b).

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 4 základního nařízení. Vedle toho se rozumí:

a)  „podpůrným plavidlem“ plavidlo, které není vybaveno provozuschopným lovným zařízením určeným k chytání nebo lákání ryb, které usnadňuje rybolovné činnosti, pomáhá při nich nebo zajišťuje přípravy na ně; [pozm. návrh 24]

b)  „oprávněním k rybolovu“ oprávnění k rybolovu vydané rybářskému plavidlu Unie nebo rybářskému plavidlu třetí země vedle jeho licence k rybolovu, které je opravňuje k provádění určitých rybolovných činností v průběhu určitého období, v určité oblasti nebo v určitém lovišti za určitých podmínek; [pozm. návrh 25]

c)  „rejstříkem oprávnění k rybolovu“ systém správy oprávnění k rybolovu a související databáze;

d)  „přímým oprávněním“ oprávnění k rybolovu vydané příslušným orgánem třetí země rybářskému plavidlu Unie mimo rámec dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu;

e)  „vodami třetích zemí“ vody pod svrchovaností a v jurisdikci třetí země;

f)  „pozorovatelským programem“ program pod záštitou regionální organizace pro řízení rybolovu, dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, třetí země nebo členského státu, v jehož rámci jsou za určitých podmínek na palubě rybářských plavidel přítomni pozorovatelé, jejichž úkolem je shromažďovat údaje nebo ověřovat, zda plavidlo dodržuje pravidla přijatá příslušnou organizací, dohodou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu nebo zemí; [pozm. návrh 26]

fa)   „smluvní stranou“ smluvní strana mezinárodní úmluvy nebo dohody zřizující regionální organizaci pro řízení rybolovu, jakož i státy, rybolovné subjekty nebo jiné subjekty spolupracující s touto organizací, jimž byl ve vztahu k této organizaci udělen status spolupracující nesmluvní strany; [pozm. návrh 27]

fb)   „pronájmem“ ujednání, podle něhož je rybářské plavidlo plující pod vlajkou některého členského státu pronajato na určenou dobu provozovateli jiného členského státu či třetí země, aniž by došlo ke změně vlajky. [pozm. návrh 77]

HLAVA II

RYBOLOVNÉ ČINNOSTI RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL UNIE MIMO VODY UNIE

Kapitola I

Společná ustanovení

Článek 4

Obecná zásada

Aniž je dotčena povinnost získat oprávnění od příslušné organizace nebo třetí země, nesmí rybářské plavidlo Unie provádět rybolovné činnosti mimo vody Unie, pokud mu jeho členský stát vlajky nevydal oprávnění k rybolovu.

Článek 5

Kritéria způsobilosti

1.  Členský stát vlajky smí vydat oprávnění k rybolovu pro rybolovné činnosti mimo vody Unie, pouze pokud:

a)  obdržel v souladu s přílohami 1 a 2 přílohou úplné a přesné informace o rybářském plavidle a souvisejícím podpůrném plavidle (podpůrných plavidlech) včetně neunijních podpůrných plavidel; [pozm. návrh 28]

b)  rybářské plavidlo má platnou licenci k rybolovu podle článku 6 nařízení (ES) č. 1224/2009;

c)  rybářské plavidlo a případné související podpůrné plavidlo mají číslo IMO, pokud to vyžadují právní předpisy Unie; [pozm. návrh 29]

d)  provozovateli a veliteli rybářského plavidla, jakož i dotčenému rybářskému plavidlu nebyla po dobu 12 měsíců před podáním žádosti o oprávnění k rybolovu uložena na základě vnitrostátních právních předpisů členského státu ve smyslu článku 42 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 a článku 90 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 sankce za závažné porušení předpisů; [pozm. návrh 78]

e)  rybářské plavidlo není na seznamu plavidel provádějících rybolov NNN přijatém regionální organizací pro řízení rybolovu a/nebo Unií podle nařízení (ES) č. 1005/2008;

f)  členský stát vlajky v relevantních případech disponuje na základě příslušné dohody o rybolovu nebo na základě příslušných předpisů regionální organizace pro řízení rybolovu rybolovnými právy a

g)  rybářské plavidlo v relevantních případech splňuje požadavky stanovené v článku 6.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat za účelem změny příloh 1 a 2 akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43.

Článek 6

Výměna vlajky

1.  Tento článek se použije na plavidla, která byla do pěti let ode dne podání v průběhu dvou let před podáním žádosti o oprávnění k rybolovu:

a)  vyňata z rejstříku rybářského loďstva Unie a došlo u nich k výměně vlajky za vlajku třetí země a

b)  následně byla do rejstříku rybářského loďstva Unie do 24 měsíců ode dne vynětí opět zapsána.

2.  Členský stát vlajky smí vydat oprávnění k rybolovu, pouze pokud se ujistí ověřil, že plavidlo uvedené v odstavci 1 v období, kdy vyvíjelo činnost pod vlajkou třetí země:

a)  neprovozovalo nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti a že

b)  nevyvíjelo činnost ani ve vodách nespolupracující třetí země ve smyslu článků 31 a 33 nařízení (ES) č. 1005/2008, ani ve vodách třetí země, o níž bylo zjištěno, že umožňuje provozování neudržitelného rybolovu podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1026/2012(16).

3.  Za tímto účelem předloží provozovatel veškeré následující informace požadované členským státem vlajky vztahující se k příslušnému období,, přičemž předloží přinejmenším všechny tyto doklady během něhož uvedené plavidlo vyvíjelo činnost pod vlajkou třetí země, požadované členským státem vlajky:

a)  prohlášení o úlovcích a intenzitě rybolovu během příslušného období;

b)  kopii oprávnění k rybolovu vydaného státem vlajky na příslušné období;

c)  kopii veškerých oprávnění k rybolovu povolujícího rybolovné operace ve vodách třetích zemí během příslušného období;

d)  úřední prohlášení třetí země, pod jejíž vlajkou se po výměně vlajky plavidlo plavilo, uvádějící přehled sankcí uložených plavidlu nebo provozovateli během příslušného období.

da)   úplnou historii vlajky za období, během kterého nebylo uvedené plavidlo zapsáno v rejstříku loďstva Unie.

4.  Členský stát vlajky nevydá oprávnění k rybolovu plavidlu, u něhož proběhla výměna vlajky:

a)  za vlajku třetí země, která byla, pokud jde o boj proti rybolovu NNN, podle článků 31 a 33 nařízení (ES) č. 1005/2008 určena jako nespolupracující země nebo je zapsána do seznamu nespolupracujících zemí; nebo

b)  za vlajku třetí země, která byla označena za zemi umožňující neudržitelný rybolov podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1026/2012.

5.  Odstavec 4 se neuplatní v případě, že se členský stát vlajky ujistí, že ihned poté, co byla příslušná země určena jako země nespolupracující v oblasti rybolovu NNN nebo byla označena za zemi umožňující neudržitelný rybolov, provozovatel:

a)  zastavil rybolovné operace a

b)  okamžitě zahájil příslušné správní postupy k vynětí plavidla z rejstříku rybářského loďstva této třetí země. [pozm. návrh 31]

Článek 7

Sledování oprávnění k rybolovu

1.  Při podání žádosti o oprávnění k rybolovu předloží provozovatel členskému státu vlajky úplné a přesné údaje.

2.  Provozovatel neprodleně vyrozumí členský stát vlajky o jakékoliv změně souvisejících údajů.

3.  Členský stát vlajky v průběhu platnosti oprávnění k rybolovu alespoň jednou ročně sleduje, zda jsou nadále dodržovány podmínky, na jejichž základě bylo vydáno.

4.  Pokud již některá z podmínek, na jejichž základě bylo oprávnění k rybolovu vydáno, splňována není, členský stát vlajky oprávnění přijme vhodné opatření, mj. změní nebo odejme a oznámí oprávnění, a okamžitě to oznámí provozovateli a Komisi a v případě potřeby i sekretariátu regionální organizace pro řízení rybolovu nebo dotčené třetí zemi.

5.  Na žádost základě řádně odůvodněné žádosti Komise členský stát vlajky odmítne, pozastaví nebo odejme oprávnění v případě:

a)   že je to řádně odůvodněno závažným a naléhavým nebezpečím, které ohrožuje udržitelné využívání, řízení a zachování biologických mořských zdrojů;

b)   že jsou závažně porušována ustanovení článku 42 nařízení (ES) č. 1005/2008 nebo čl. 90 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 v rámci nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, nebo v případě vysokého rizika takového porušování s cílem tomuto porušování předejít;

c)   že se Unie rozhodla pozastavit nebo přerušit s příslušnou třetí zemí styky.

K řádně odůvodněné žádosti podle prvního pododstavce jsou připojeny relevantní a adekvátní podpůrné informace. Pokud Komise takovou řádně odůvodněnou žádost podá, okamžitě informuje provozovatele a členský stát vlajky. Po podání této žádosti Komisí následuje patnáctidenní období pro konzultace mezi Komisí a členským státem vlajky.

6.  Jestliže na konci patnáctidenního období uvedeného v odstavci 5 Komise svou žádost potvrdí a členský stát vlajky neodmítne, nezmění, nepozastaví ani neodejme oprávnění podle odstavců 4 a 5, může o odnětí oprávnění rozhodnout po uplynutí dalších pěti dnů Komise, která tuto skutečnost své rozhodnutí oznámí členskému státu vlajky a provozovateli. [pozm. návrh 32]

Kapitola II

Rybolovné činnosti rybářských plavidel Unie ve vodách třetích zemí

Oddíl 1

Rybolovné činnosti na základě dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

Článek 8

Členství v regionální organizaci pro řízení rybolovu

Rybářské plavidlo Unie smí provádět rybolovné činnosti ve vodách třetí země v populacích řízených regionální organizací pro řízení rybolovu pouze v případě, že tato země je smluvní stranou nebo nesmluvní spolupracující stranou příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu. Pokud byly před … [datum vstupu tohoto nařízení v platnost] uzavřeny dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, tento odstavec se použije od … [čtyři roky po datu vstupu tohoto nařízení v platnost]. [pozm. návrh 33]

Unie může část financování z odvětvové podpory přidělit třetím zemím, s nimiž má uzavřeny dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, s cílem pomoci jim připojit se k regionálním organizacím pro řízení rybolovu. [pozm. návrh 34]

Článek 9

Oblast působnosti

Tento oddíl se použije na rybolovné činnosti prováděné rybářskými plavidly Unie ve vodách třetích zemí na základě dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu.

Unie zajistí, aby byly dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu v souladu s tímto nařízením. [pozm. návrh 35]

Článek 10

Oprávnění k rybolovu

Rybářské plavidlo Unie nesmí provádět rybolovné činnosti ve vodách třetí země na základě dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, jestliže mu nevydal oprávnění k rybolovu:

a)  jeho členský stát vlajky atřetí země se svrchovaností a jurisdikcí nad vodami, v nichž rybolovné činnosti probíhají, a [pozm. návrh 36]

b)  třetí země se svrchovaností a jurisdikcí nad vodami, v nichž činnosti probíhají. jeho členský stát vlajky. [pozm. návrh 37]

Článek 11

Podmínky pro udělení oprávnění k rybolovu členským státem vlajky

Členský stát vlajky smí vydat oprávnění k rybolovu pro rybolovné činnosti prováděné ve vodách třetích zemí na základě dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu pouze v případě, že:

a)  jsou splněna kritéria způsobilosti stanovená v článku 5;

b)  jsou splněny podmínky stanovené příslušnou dohodou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu;

c)  provozovatel uhradil veškeré poplatky a finanční postihy, jež příslušný orgán třetí země za posledních 12 měsíců požadoval.

ca)   provozovatel uhradil veškeré příslušné finanční postihy, které uložil příslušný orgán třetí země po ukončení příslušných právních řízení.; a [pozm. návrh 38]

cb)   tomuto rybářskému plavidlu udělila oprávnění uvedená třetí země. [pozm. návrh 39]

Článek 12

Správa oprávnění k rybolovu

1.  Jakmile členský stát vlajky vydá oprávnění k rybolovu ověřil, že jsou splněny podmínky stanovené v čl. 11 písm. a), b) a c), zašle Komisi odpovídající žádost o získání oprávnění třetí země.

2.  Žádost uvedená v odstavci 1 musí obsahovat informace uvedené v přílohách 1 a 2 příloze spolu s veškerými dalšími údaji požadovanými na základě dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu.

3.  Členský stát vlajky odešle Komisi žádost alespoň 10 15 kalendářních dnů před uplynutím lhůty pro předání žádostí stanovené v příslušné dohodě o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu. Komise může případně požádat členský stát zaslat členskému státu vlajky řádně odůvodněnou žádost o jakékoli o dodatečné informace, jež považuje za nezbytné.

4.  Poté, co se Ve lhůtě 10 kalendářních dnů od obdržení žádosti, nebo ve lhůtě 15 dnů od obdržení žádosti v případě, že Komise požádala v souladu s odstavcem 3 o dodatečné informace, provede Komise ujistí, že předběžné posouzení, kterým určí, zda jsou splněny podmínky stanovené v článku 11. Komise poté buď odešle žádost třetí zemi, nebo členský stát uvědomí, že je žádost zamítnuta.

5.  Jestliže některá třetí země vyrozumí Komisi, že rozhodla o vydání, odmítnutí, pozastavení či odnětí oprávnění k rybolovu udělené rybářskému plavidlu Unie v rámci dohody, vyrozumí o tom Komise okamžitě členský stát vlajky, pokud možno elektronickými prostředky. Členský stát vlajky okamžitě předá tuto informaci majiteli plavidla. [pozm. návrh 40]

Článek 13

Dočasné přerozdělení nevyužitých rybolovných práv v rámci dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

1.  Během určitého roku nebo jiného příslušného Na konci první poloviny období provádění protokolu k dohodě o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu může Komise určit, nakolik nebyla rybolovná práva využita, a vyrozumět o tom členské státy, jimž příslušné podíly na rozdělených rybolovných právech přísluší.

2.  Do 10 20 dnů od obdržení této informace od Komise mohou členské státy uvedené v odstavci 1:

a)  vyrozumět Komisi, že svá rybolovná práva využijí později v průběhu roku nebo příslušného ve druhé polovině prováděcího období, a to tak, že předloží plán rybolovu s podrobnými informacemi o počtu žádaných oprávnění k rybolovu, odhadovaném úlovku, rybolovné oblasti a rybolovném období; nebo

b)  oznámit Komisi výměnu rybolovných práv podle čl. 16 odst. 8 základního nařízení.

3.  Jestliže některé členské státy nevyrozuměly Komisi o jednom z kroků uvedených v odstavci 2 a rybolovná práva v důsledku toho zůstanou nevyužita, může Komise ve lhůtě deseti dnů od skončení období uvedeného v odstavci 2 oznámit výzvu k vyjádření zájmu o dostupná nevyužitá rybolovná práva určenou ostatním členským státům, jimž přísluší podíly na rozdělených rybolovných právech.

4.  Tyto členské státy mohou do 10 dnů od obdržení této výzvy k vyjádření zájmu sdělit Komisi, že mají o nevyužitá rybolovná práva zájem. Ke své žádosti doloží plán rybolovu s podrobnými informacemi o počtu žádaných oprávnění k rybolovu, odhadovaném úlovku, rybolovné oblasti a rybolovném období.

5.  Považuje-li to Komise za nezbytné, může požádat příslušné členské státy o dodatečné informace o počtu požadovaných oprávnění k rybolovu, odhadovaném úlovku, rybolovné oblasti a rybolovném období.

6.  V případě, že o nevyužitá rybolovná práva neprojeví do konce uvedené desetidenní lhůty zájem žádný z členských států, jimž přísluší podíly na rozdělených rybolovných právech, může Komise oznámit výzvu k vyjádření zájmu určenou všem členským státům. Členský stát může vyjádřit zájem o nevyužitá rybolovná práva za podmínek uvedených v odstavci 4.

7.  Komise na základě informací předložených členskými státy podle odstavce 4 nebo 5 a v úzké spolupráci s nimi nevyužitá rybolovná práva přerozdělí, avšak pouze na přechodnou dobu přerozdělí, a to učiní tak podle metodiky stanovené v článku 14.

7a.   Přerozdělení uvedené v odstavci 7 se provádí výhradně během druhé poloviny prováděcího období podle odstavce 1, a to pouze jednou během prováděcího období.

7b.   Komise informuje členské státy o:

a)   členských státech, mezi které byla rybolovná práva přerozdělena;

b)   množství rybolovných práv přidělených členským státům, mezi něž byla přerozdělena; a

c)   kritériích, podle nichž bylo přerozdělení provedeno. [pozm. návrh 41]

Článek 13a

Zjednodušení postupu každoročního obnovení stávajících oprávnění k rybolovu v době, kdy je uplatňován protokol k platné dohodě o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

V době platnosti dohody Unie o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu by měl být umožněn rychlejší, jednodušší a flexibilnější postup obnovení licence těch plavidel, jejichž status (charakteristika, vlajka, vlastnictví nebo dodržování pravidel) zůstává i v dalším roce neměnný. [pozm. návrh 42]

Článek 14

Metodika dočasného přerozdělení

1.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit metodiku dočasného přerozdělení nevyužitých rybolovných práv. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 45 odst. 2.

2.  V řádně odůvodněných a naléhavých případech daných omezenou dobou, ve které je třeba nevyužitá rybolovná práva využít, přijme Komise postupem uvedeným v čl. 45 odst. 3 okamžitě použitelné prováděcí akty. Tyto akty platí po dobu nepřekračující 6 měsíců.

3.  Při stanovení metodiky přerozdělení použije Komise tato transparentní a objektivní kritéria, přihlížejíc při tom k environmentálním, sociálním a ekonomickým faktorům:

a)  rybolovná práva, která jsou k dispozici pro přerozdělení;

b)  počet členských států předkládajících žádost;

c)  podíl přidělený při počátečním rozdělování rybolovných práv jednotlivým členským státům předkládajícím žádost;

d)  historické úlovky a intenzitu rybolovu jednotlivých členských států předkládajících žádost;

e)  číslo, typ a charakteristiku používaných plavidel a zařízení;

f)  soulad plánu rybolovu předloženého členskými státy předkládajícími žádost s prvky uvedenými v písmenech a) až e).

Své odůvodnění tohoto přerozdělení Komise zveřejní. [pozm. návrh 43]

Článek 15

Rozdělení roční kvóty rozčleněné na několik po sobě následujících omezení odlovu

1.   V případech případě, kdy protokol k dohodě o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu stanoví měsíční nebo čtvrtletní omezení odlovu nebo jiné dílčí členění roční kvóty, může Komise přijmout prováděcí akt, kterým stanoví metodiku rozdělování odpovídajících rybolovných práv mezi členské státy s měsíční, čtvrtletní nebo jinou periodicitou. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 45 odst. 2. je rozdělení rybolovných práv mezi členské státy v souladu s rybolovnými právy, která jsou členským státům přidělena na základě příslušného právního aktu Unie. Tato zásada se nepoužije pouze tehdy, dohodnou-li se dotčené členské státy na společných plánech rybolovu, v nichž se zohlední měsíční nebo čtvrtletní omezení odlovu nebo jiné dílčí členění roční kvóty. [pozm. návrh 44]

2.  Rozdělování rybolovných práv uvedené v odstavci 1 musí být v souladu s ročními rybolovnými právy rozdělenými členským státům podle příslušného nařízení Rady. [pozm. návrh 45]

Oddíl 2

Rybolovné činnosti na základě přímých oprávnění

Článek 16

Oblast působnosti

Tento oddíl se použije na rybolovné činnosti prováděné rybářskými plavidly Unie mimo rámec dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu ve vodách třetí země.

Článek 17

Oprávnění k rybolovu

Rybářské plavidlo Unie nesmí provádět rybolovné činnosti ve vodách třetí země mimo rámec dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, jestliže mu nevydaly oprávnění k rybolovu:

a)  jeho členský stát vlajky třetí země se svrchovaností a jurisdikcí nad vodami, v nichž činnosti probíhají, a [pozm. návrh 46]

b)  třetí země se svrchovaností nebo jurisdikcí nad vodami, v nichž činnosti probíhají jeho členský stát vlajky. [pozm. návrh 47]

Členský stát vlajky smí vydat oprávnění k rybolovu pro rybolovné činnosti prováděné ve vodách třetí země v případě, že v příslušné třetí zemi neplatil protokol k určité dohodě o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, která by se vztahovala na tyto vody, alespoň po dobu tří předchozích let.

V případě obnovení platnosti tohoto protokolu se oprávnění k rybolovu ke dni vstupu uvedeného protokolu v platnost automaticky odejme. [pozm. návrh 48]

Článek 18

Podmínky pro udělení oprávnění k rybolovu členskými státy vlajky

Členský stát vlajky smí vydat oprávnění k rybolovu pro rybolovné činnosti prováděné ve vodách třetích zemí mimo rámec dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu pouze v případě, že:

a)  s příslušnou třetí zemí neexistuje žádná platná dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu anebo platná dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu výslovně stanoví možnost přímých oprávnění;

b)  jsou splněna kritéria způsobilosti stanovená v článku 5;

ba)   existuje přebytek přípustného odlovu, jak to vyžaduje čl. 62 odst. 2 úmluvy UNCLOS;

c)  provozovatel poskytl všechny tyto náležitosti:

i)  výtisk platných předpisů upravujících rybolov, který provozovateli poskytl pobřežní stát;

ii)  písemné potvrzení o podmínkách zamýšleného přímého oprávnění vystavené platné oprávnění k rybolovu pro navrhované rybolovné činnosti vydané třetí zemí po jednání s provozovatelem, na jehož základě má mít provozovatel přístup jež obsahuje podmínky přístupu k rybolovným zdrojům této země, v němž se mimo jiné uvádí trvání, předpoklady a rybolovná práva vyjádřená v podobě omezení intenzity rybolovu nebo odlovů,

iii)  doklad o udržitelnosti plánované rybolovné činnosti v podobě:

—  vědeckého hodnocení poskytnutého třetí zemí a/nebo regionální organizací pro řízení rybolovu nebo regionálním rybářským orgánem, jehož vědecká způsobilost je uznána Komisí, a

—  její v případě, že hodnocení provedla třetí země, jejího přezkoumání ze strany členského státu vlajky na základě posouzení jeho vnitrostátním vědeckým ústavem nebo případně vědeckým institutem členského státu s pravomocí pro příslušný rybolov.

—  kopii právních předpisů třetí země upravujících rybolov,

iv)  číslo úředně stanoveného veřejného bankovního účtu k úhradě veškerých poplatků a

d)  je třetí země smluvní stranou nebo nesmluvní spolupracující nesmluvní stranou regionální organizace pro řízení rybolovu, a to v případě, že se rybolovné činnosti mají týkat druhů řízených touto regionální organizací. [pozm. návrh 49]

Článek 19

Správa přímých oprávnění

1.  Jakmile členský stát vlajky vydá oprávnění k rybolovu dospěje k závěru, že jsou splněny požadavky stanovené v článku 18, zašle Komisi příslušné informace uvedené v přílohách 1 a 2 příloze a v článku 18.

2.  Jestliže si Komise do 15 kalendářních dnů od předání Komise provádí předběžné posouzení informací uvedených v odstavci 1. nevyžádá další informace nebo odůvodnění, vyrozumí členský stát vlajky provozovatele, že Ve lhůtě 15 kalendářních dnů si může příslušné rybolovné činnosti zahájit za předpokladu, že získal i přímé oprávnění od třetí země vyžádat další informace nebo odůvodnění týkající se informací uvedených v odstavci 1.

3.  Jestliže Komise poté, co si podle odstavce 2 vyžádá další informace nebo odůvodnění, zjistí, že podmínky v článku 18 nejsou splněny, může do dvou měsíců jednoho měsíce od obdržení původního obdržení všech vyžádaných informací nebo odůvodnění vznést proti udělení oprávnění k rybolovu námitku.

3a.   Bez ohledu na odstavce 1 až 3 tohoto článku smí členský stát v případě, že oprávnění k rybolovu má být obnoveno nejpozději do dvou let od vydání původního oprávnění na základě stejných podmínek, jaké byly ujednány v původním oprávnění, a že dospěje k závěru, že jsou splněny podmínky stanovené v článku 18, vydat oprávnění přímo, přičemž o tom neprodleně informuje Komisi. Komise má 15 dní na to, aby v souladu s postupem stanoveným v článku 7 vznesla námitky.

4.  Jestliže některá třetí země vyrozumí Komisi, že rozhodla o vydání, odmítnutí, pozastavení či odnětí přímého oprávnění rybářskému plavidlu Unie, vyrozumí o tom Komise neprodleně členský stát vlajky, který tuto informaci předá majiteli plavidla.

5.  Jestliže třetí země vyrozumí členský stát vlajky, že rozhodla o vydání, odmítnutí, pozastavení či odnětí přímého oprávnění rybářskému plavidlu Unie, vyrozumí o tom členský stát vlajky neprodleně Komisi a majitele plavidla.

6.  Provozovatel předloží členskému státu vlajky kopii konečných podmínek sjednaných mezi ním a příslušnou třetí zemí, včetně kopie přímého oprávnění. [pozm. návrh 50]

Kapitola III

Rybolovné činnosti rybářských plavidel Unie pod záštitou regionálních organizací pro řízení rybolovu

Článek 20

Oblast působnosti

Tato kapitola se použije na rybolovné činnosti prováděné rybářskými plavidly Unie v populacích pod záštitou regionální organizace pro řízení rybolovu ve vodách Unie, na volném moři a ve vodách třetích zemí.

Článek 20a

Uplatňování mezinárodních závazků Unie v regionálních organizacích pro řízení rybolovu

V zájmu uplatňování mezinárodních závazků Unie v regionálních organizacích pro řízení rybolovu a v souladu s cíli uvedenými v článku 28 základního nařízení Unie podněcuje pravidelná posuzování výkonnosti prováděná nezávislými orgány a aktivně se zapojuje do zřizování a posilování prováděcích výborů ve všech regionálních organizacích pro řízení rybolovu, jejichž je smluvní stranou. Zejména zajišťuje, aby tyto prováděcí výbory vykonávaly obecný dohled nad prováděním vnější rybářské politiky a nad opatřeními přijatými v regionálních organizacích pro řízení rybolovu. [pozm. návrh 51]

Článek 21

Oprávnění k rybolovu

Rybářské plavidlo Unie nesmí provádět rybolovné činnosti v populacích řízených regionální organizací pro řízení rybolovu v případě, že:

-a)   Unie je smluvní stranou regionální organizace pro řízení rybolovu; [pozm. návrh 52]

a)  mu jeho členský stát vlajky nevydal oprávnění k rybolovu;

b)  nebylo zařazeno do příslušného rejstříku nebo na seznam plavidel, jež mají oprávnění, regionální organizace pro řízení rybolovu a [pozm. návrh 53]

c)  příslušná třetí země mu, pokud se rybolovné činnosti provádějí ve vodách třetích zemí, nevydala oprávnění k rybolovu podle kapitoly II.

Článek 22

Podmínky pro udělení oprávnění k rybolovu členskými státy vlajky

Členský stát vlajky smí vydat oprávnění k rybolovu pouze v případě, že:

a)  jsou splněna kritéria způsobilosti stanovená v článku 5;

b)  jsou splněna pravidla stanovená regionální organizací pro řízení rybolovu nebo prováděcí právní předpisy Unie a

c)  jsou, pokud se rybolovné činnosti provádějí ve vodách třetích zemí, splněna kritéria stanovená v článku 11 nebo 18.

Článek 23

Registrace regionálními organizacemi pro řízení rybolovu

1.  Členský stát vlajky zasílá Komisi seznam(y) rybářských plavidel vymezené v základním nařízení, která jsou aktivní a případně mají přidružený záznam o úlovcích a jimž vydal oprávnění k rybolovné činnosti pod záštitou regionální organizace pro řízení rybolovu.

2.  Seznam(y) uvedený(é) v odstavci 1 bude(ou) sestavován(y) v souladu s požadavky regionální organizace pro řízení rybolovu a budou k němu(nim) připojeny informace uvedené v přílohách 1 a 2 příloze.

3.  Komise si může od členského státu vlajky vyžádat jakékoliv dodatečné informace, které považuje za nezbytné, ve lhůtě 10 dnů od obdržení seznamu uvedeného v odstavci 1. Každou takovou žádost musí odůvodnit.

4.  Poté, co se Komise ujistí, že jsou podmínky uvedené v článku 22 splněny, odešle ve lhůtě 15 dnů od obdržení seznamu uvedeného v odstavci 1 seznam(y) plavidel, jež mají oprávnění, regionální organizaci pro řízení rybolovu.

5.  Jestliže rejstřík nebo seznam regionální organizace pro řízení rybolovu není veřejný, oznámí zapsání daných rozešle Komise seznam plavidel do tohoto rejstříku či seznamu členskému státu vlajky Komise. jež mají oprávnění, členským státům zapojeným do příslušného rybolovu. [pozm. návrh 54]

Kapitola IV

Rybolovné činnosti rybářských plavidel Unie na volném moři

Článek 24

Oblast působnosti

Tato kapitola se použije na rybolovné činnosti prováděné na volném moři rybářskými plavidly Unie o celkové délce větší než 24 metrů. [pozm. návrh 55]

Článek 25

Oprávnění k rybolovu

Rybářské plavidlo Unie nesmí provádět rybolovné činnosti na volném moři v případě, že:

a)  mu jeho členský stát vlajky nevydal oprávnění k rybolovu poté, co bylo předloženo vědecké posouzení dokládající udržitelnost plánované činnosti, které ověřil vědecký ústav členského státu vlajky, nebo, je-li to vhodné, vědecký ústav členského státu s pravomocí pro příslušný rybolov; a [pozm. návrh 56]

b)  oprávnění k rybolovu nebylo oznámeno Komisi v souladu s článkem 27.

Článek 26

Podmínky pro udělení oprávnění k rybolovu členskými státy vlajky

Členský stát vlajky smí vydat oprávnění k rybolovu pro rybolovné činnosti na volném moři pouze v případě, že:jsou splněna kritéria způsobilosti uvedená v článku 5.

a)   jsou splněna kritéria způsobilosti stanovená v článku 5;

b)   se plánovaná rybolovná činnost:

—  zakládá na ekosystémovém přístupu k řízení rybolovu, jak je definován v čl. 4 odst. 9 základního nařízení, a

—  je v souladu s vědeckým hodnocením poskytnutým vědeckým ústavem členského státu, které přihlíží k zachování živých mořských zdrojů a mořských ekosystémů. [pozm. návrh 57]

Článek 27

Oznámení Komisi

Členský stát vlajky uvědomí Komisi o vydání oprávnění k rybolovu alespoň 15 kalendářních dnů 8,5 kalendářního dne před zahájením plánované rybolovné činnosti na volném moři, přičemž poskytne informace uvedené v přílohách 1 a 2 příloze. [pozm. návrh 58]

Kapitola V

Nájem rybářských plavidel Unie

Článek 28

Zásady

1.  Rybářské plavidlo Unie nesmí provádět rybolovné činnosti na základě nájemních dohod, jestliže existuje platná dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu. nestanoví-li taková dohoda jinak.

2.  Plavidlo Unie nesmí provádět rybolovné činnosti v jednom okamžiku na základě více než jedné nájemní dohody a účastnit se podnájemního vztahu.

2a.   Plavidla Unie vyvíjejí svou činnost na základě nájemních dohod ve vodách pod záštitou regionální organizace pro řízení rybolovu pouze tehdy, je-li stát, který si plavidlo najal, smluvní stranou této organizace.

3.  Najaté plavidlo Unie nesmí v době trvání nájmu využívat rybolovných práv svého členského státu vlajky. Úlovky najatého plavidla se odečítají od rybolovných práv státu pronájmu.

3a.   Žádné ustanovení tohoto nařízení nesnižuje odpovědnost členského státu vlajky, pokud jde o jeho povinnosti podle mezinárodního práva, nařízení (ES) č. 1224/2009, nařízení (ES) č. 1005/2008 či podle dalších ustanovení společné rybářské politiky, včetně povinnosti podávat zprávy. [pozm. návrh 59]

Článek 29

Správa oprávnění k rybolovu v rámci nájemní dohody

Členský stát vlajky při vydávání oprávnění k rybolovu plavidlu podle článku 11, 18, 22 nebo 26 a v případě, že jsou příslušné rybolovné činnosti prováděny v rámci nájemní dohody, ověří, zda:

a)  příslušný orgán státu pronájmu úředně potvrdil, že je dotyčná nájemní dohoda v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy a

b)  nájemní dohoda je jsou v oprávnění k rybolovu konkrétně uvedena v oprávnění k rybolovu uvedeny podrobnosti nájemní dohody, včetně časového období, rybolovných práv a rybolovné oblasti. [pozm. návrh 60]

Kapitola VI

Kontrolní a oznamovací povinnosti

Článek 30

Údaje z pozorovatelského programu

Jestliže jsou na palubě rybářského plavidla Unie shromažďovány údaje v rámci pozorovatelského programu v souladu s právními předpisy Unie nebo regionální organizace pro řízení rybolovu, zasílá tyto údaje provozovatel tohoto plavidla svému členskému státu vlajky. [pozm. návrh 61]

Článek 31

Zasílání informací třetím zemím

1.  Při provádění rybolovné činnosti podle této hlavy a v případě, že tak stanoví dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu s třetí zemí, zasílá provozovatel rybářského plavidla Unie dotyčné třetí zemi i svému členskému státu vlajky příslušná prohlášení o úlovku a prohlášení o vykládce a svému členskému státu vlajky kopii těchto sdělení.

2.  Členský stát vlajky posoudí soulad údajů odeslaných třetí zemi podle odstavce 1 s údaji, které obdržel podle nařízení (ES) č. 1224/2009. V případě nesouladu údajů členský stát posoudí, zda tento nesoulad dává vznik rybolovu NNN ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1005/2008, a v souladu s články 43 až 47 tohoto nařízení přijme odpovídající opatření.

3.  Nepředání prohlášení o úlovku a prohlášení o vykládce třetí zemi podle odstavce 1 se pro účely uplatnění sankcí a dalších opatření stanovených pro společnou rybářskou politiku považuje za závažné porušení předpisů. Závažnost porušení předpisů určí příslušný orgán členského státu, který zohlední kritéria, jako je např. povaha škody, její výše, hospodářská situace viníka a rozsah porušení předpisů nebo jeho opakování. [pozm. návrh 62]

Článek 31a

Podmínky členství v regionální organizaci pro řízení rybolovu

Rybářské plavidlo třetí země smí provádět rybolovné činnosti ve vodách Unie v populacích řízených regionální organizací pro řízení rybolovu pouze v případě, že je tato země smluvní stranou této regionální organizace pro řízení rybolovu. [pozm. návrh 63]

HLAVA III

RYBOLOVNÉ ČINNOSTI RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL TŘETÍCH ZEMÍ VE VODÁCH UNIE

Článek 32

Obecné zásady

1.  Rybářské plavidlo třetí země nesmí vyvíjet rybolovné činnosti ve vodách Unie, jestliže mu Komise nevydala oprávnění k rybolovu. Toto oprávnění je mu vydáno pouze v případě, že splňuje kritéria způsobilosti stanovená v článku 5. [pozm. návrh 64]

2.  Rybářské plavidlo Plavidĺo třetí země, jež má oprávnění k rybolovu ve vodách Unie, musí dodržovat pravidla upravující rybolovné činnosti plavidel Unie v rybolovné oblasti, v níž vyvíjí činnost. V případě, že by se a ustanovení příslušné dohody o rybolovu lišila, musí být tato ustanovení výslovně uvedena buď v dané dohodě, anebo v pravidlech sjednaných s třetí zemí, která dohodu provádí. [pozm. návrh 65]

3.  Jestliže rybářské plavidlo třetí země pluje vodami Unie bez oprávnění vydaného podle tohoto nařízení, jeho lovná zařízení musejí být přivázána a uložena tak, aby nebyla k dispozici pro okamžité použití k rybolovným operacím.

Článek 33

Podmínky pro oprávnění k rybolovu

Komise může rybářskému plavidlu třetí země vydat oprávnění k rybolovné činnosti ve vodách Unie pouze v případě, že:

-a)   existuje přebytek přípustného odlovu, který by pokryl navržená rybolovná práva, jak vyžaduje čl. 62 odst. 2 a 3 úmluvy UNCLOS;

a)  informace uvedené v přílohách 1 a 2 příloze o rybářském plavidle a souvisejícím podpůrném plavidle (souvisejících podpůrných plavidlech) jsou úplné a přesné; plavidlo a veškerá související podpůrná plavidla mají číslo IMO, pokud to vyžadují právní předpisy Unie;

b)  provozovateli veliteli rybářského plavidladotčenému a dotčenému rybářskému plavidlu nebyla po dobu 12 měsíců před podáním žádosti o oprávnění k rybolovu uložena žádná sankce za závažné porušení předpisů podle vnitrostátních právních předpisů členského státu ve smyslu článku 42 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 a článku 90 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009;

c)  rybářské plavidlo není na žádném seznamu plavidel provádějících rybolov NNN, který přijala třetí země, regionální organizace pro řízení rybolovu nebo Unie podle nařízení (ES) č. 1005/2008, a/nebo dotyčná třetí země není určena jako nespolupracující země a není zapsána do seznamu nespolupracujících zemí podle nařízení (ES) č. 1005/2008 ani není označena za zemi umožňující neudržitelný rybolov podle nařízení (EU) č. 1026/2012;

d)  rybářské plavidlo je způsobilé na základě dohody o rybolovu s dotyčnou třetí zemí a případně je na seznamu plavidel, na něž se tato dohoda vztahuje. [pozm. návrh 66]

Článek 34

Postup při vydávání oprávnění k rybolovu

1.  Třetí země zasílá Komisi žádosti za svá rybářská plavidla před uplynutím lhůty stanovené v příslušné dohodě nebo určené Komisí.

2.  Komise může třetí zemi případně požádat o dodatečné informace, jež považuje za nezbytné.

3.  Poté, co se Komise ujistí, že jsou splněny podmínky uvedené v článku 33, vydá oprávnění k rybolovu a vyrozumí o tom příslušnou třetí zemi a dotčené členské státy.

Článek 35

Sledování oprávnění k rybolovu

1.  Pokud již není některá z podmínek stanovených v článku 33 splňována, Komise oprávnění změní nebo odejme a vyrozumí o tom příslušnou třetí zemi a dotčené členské státy.

2.  Komise může odmítnout, pozastavit nebo odejmout oprávnění v případě, že: nastala zásadní změna okolností, že je to opodstatněno naléhavými politickými důvody spojenými mj. s mezinárodními standardy v oblasti lidských práv nebo s bojem proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu nebo v případě, že se z takovéhoto nebo jiného naléhavého politického důvodu Unie rozhodla pozastavit nebo přerušit styky s příslušnou třetí zemí.

a)   to souvisí mj. s mezinárodními standardy v oblasti lidských práv;

b)   je to řádně odůvodněno závažným a naléhavým nebezpečím, které ohrožuje udržitelné využívání, řízení a zachování biologických mořských zdrojů;

c)   je nutné přijmout opatření s cílem zabránit závažnému porušení předpisů ve smyslu článku 42 nařízení (ES) č. 1005/2008 nebo čl. 90 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 v souvislosti s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem; nebo

d)   se z takovéhoto nebo jiného naléhavého politického důvodu Unie rozhodla pozastavit nebo přerušit s příslušnou třetí zemí styky.

V případě, že Komise odmítne, pozastaví nebo odejme oprávnění podle prvního pododstavce, neprodleně o tom dotčenou třetí zemi informuje. [pozm. návrh 67]

Článek 36

Ukončení rybolovných činností

1.  Jestliže se má za to, že rybolovná práva udělená třetí zemi byla vyčerpána, oznámí to Komise neprodleně této třetí zemi a příslušným inspekčním orgánům členských států. Za účelem zajištění pokračování rybolovné činnosti v rámci nevyčerpaných rybolovných práv, což může mít vliv i na vyčerpaná práva, předkládá třetí země Komisi technická opatření k předcházení případnému negativnímu dopadu, pokud jde o vyčerpaná rybolovná práva. Ode dne oznámení uvedeného v odstavci 1 budou oprávnění k rybolovu vydaná plavidlům plujícím pod vlajkou dotyčné třetí země pro dotyčné rybolovné činnosti považována za pozastavená a daná plavidla již nebudou mít oprávnění tyto rybolovné činnosti vyvíjet.

2.  Jestliže se pozastavení rybolovných činností podle odstavce 2 týká všech činností, na něž byla oprávnění k rybolovu vydána, považují se tato oprávnění k rybolovu za odňatá.

3.  Dotyčná třetí země zajistí, aby byla příslušná rybářská plavidla neprodleně vyrozuměna o použití tohoto článku a aby zastavila veškeré příslušné rybolovné činnosti.

Článek 37

Přečerpání kvót ve vodách Unie

1.  Jestliže Komise zjistí, že některá z třetích zemí překročila kvóty, které jí byly přiděleny pro určité populace nebo skupiny populací, provede Komise odpočty z kvót přidělených této zemi pro dané populace nebo skupiny populací v následujících letech. Výše odpočtu je v souladu s článkem 105 nařízení (ES) č. 1224/2009. [pozm. návrh 68]

2.  Jestliže odpočet podle odstavce 1 nelze provést z kvóty pro populace nebo skupiny populací, které byly jako takové přečerpány, protože daná kvóta pro populace nebo skupiny populací není pro dotyčnou třetí zemi dostupná v dostatečném množství, může Komise po konzultaci s dotyčnou třetí zemí provést odpočty v následujících letech z kvót pro jiné populace nebo skupiny populací, které jsou pro třetí zemi dostupné v téže zeměpisné oblasti nebo které mají odpovídající komerční hodnotu.

Článek 38

Kontrola a prosazování práva

1.  Plavidlo třetí země, jež má oprávnění k rybolovu ve vodách Unie, musí dodržovat kontrolní pravidla upravující rybolovné činnosti plavidel Unie v rybolovné oblasti, v níž vyvíjí činnost.

2.  Plavidlo třetí země, jež má oprávnění k rybolovu ve vodách Unie, předkládá Komisi nebo subjektu jí určenému a případně i pobřežnímu členskému státu údaje, které plavidla Unie musí odesílat členskému státu vlajky podle nařízení (ES) č. 1224/2009.

3.  Komise nebo subjekt jí určený odesílá údaje uvedené v odstavci 2 pobřežnímu členskému státu.

4.  Plavidlo třetí země, jež má oprávnění k rybolovu ve vodách Unie, na vyžádání předkládá Komisi nebo subjektu jí určenému zprávy pozorovatelů vypracované v rámci příslušných pozorovatelských programů.

5.  Pobřežní členský stát zaznamenává veškerá porušení předpisů, jichž se dopustila rybářská plavidla třetích zemí, spolu se souvisejícími sankcemi do vnitrostátního rejstříku podle článku 93 nařízení (ES) č. 1224/2009.

6.  Komise odesílá informace uvedené v odstavci 5 dotyčné třetí zemi, aby zajistila, že tato třetí země přijme odpovídající opatření.

Odstavcem 1 nejsou dotčeny konzultace mezi Unií a třetími zeměmi. V tomto ohledu je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 44 za účelem provádění výsledku konzultací s třetími zeměmi o úpravě přístupu v právních předpisech Unie.

HLAVA IV

Údaje a informace

Článek 39

Rejstřík oprávnění k rybolovu Unie

1.  Komise zřídí a vede elektronický rejstřík oprávnění k rybolovu Unie, v němž jsou uvedena všechna oprávnění k rybolovu udělená v souladu s hlavami II a III a který se skládá jednak z veřejné, jednak ze zabezpečené části. Tento rejstřík musí:

a)  zaznamenávat veškeré informace uvedené v přílohách 1 a 2 příloze a zobrazovat stav každého oprávnění v reálném čase;

b)  být využíván k výměně údajů a informací mezi Komisí a členským státem a

c)  být využíván pouze pro účely udržitelného řízení rybářských loďstev.

2.  Seznam oprávnění k rybolovu v rejstříku musí být veřejně přístupný a obsahovat všechny tyto informace:

a)  název a vlajku plavidla a jeho číslo v rejstříku loďstva Unie (CFR) a číslo v rámci Mezinárodní námořní organizace (IMO), pokud to vyžadují právní předpisy Unie;

aa)   jméno/název, město a zemi pobytu/sídla vlastníka společnosti a skutečného majitele;

b)  typ oprávnění včetně rybolovných práv a

c)  čas a oblast rybolovné aktivity, k nimž se oprávnění váže (datum zahájení a ukončení; rybolovná oblast).

3.  Členský stát využívá rejstříku k předkládání oprávnění k rybolovu Komisi a údaje v něm aktualizuje v souladu s požadavky článků 12, 19, 23 a 27. [pozm. návrh 69]

Článek 40

Technické požadavky

Výměna informací uvedená v hlavách II, III a IV probíhá v elektronické podobě. Komise může přijmout prováděcí akty k zavedení technických provozních požadavků na zaznamenávání, formátování a přenos informací uvedených ve výše citovaných hlavách, a to aniž jsou dotčena ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES(17). Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 45 odst. 2.

Aby byl rejstřík oprávnění k rybolovu Unie funkční a aby mohly členské státy splnit technické požadavky na přenos informací, poskytne Komise dotčeným členským státům technickou podporu. Za tímto účelem pomáhá vnitrostátním orgánům předávat informace, jež jsou provozovatelé povinni poskytovat pro každý typ povolení a do … [šest měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] vytvoří pro členské státy IT aplikaci, která jim umožní předávat údaje týkající se žádostí o oprávnění a charakteristiky plavidel do rejstříku oprávnění k rybolovu Unie automaticky a v reálném čase. [pozm. návrh 70]

Pokud jde o technickou a finanční podporu předávání informací, členské státy mohou v souladu s čl. 76 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014(18) využít finanční pomoc z Evropského námořního a rybářského fondu. [pozm. návrh 71]

Článek 41

Přístup k údajům

Aniž je dotčen článek 110 nařízení (ES) č. 1224/2009, umožní členské státy nebo Komise přístup do zabezpečené části rejstříku oprávnění k rybolovu Unie uvedeného v článku 39 příslušným správním orgánům zapojeným do řízení rybářských loďstev.

Článek 42

Správa údajů, ochrana osobních údajů a důvěrnost

S údaji získanými podle tohoto nařízení se nakládá v souladu s články 109, 110, 111 a 113 nařízení (ES) č. 1224/2009, nařízením (ES) č. 45/2001, směrnicí 95/46/ES a s jejich vnitrostátními prováděcími normami.

Článek 43

Vztahy s třetími zeměmi a regionálními organizacemi pro řízení rybolovu

1.  Jestliže členský stát obdrží informace od třetí země nebo regionální organizace pro řízení rybolovu, které jsou relevantní z hlediska účinného uplatňování tohoto nařízení, sdělí tyto informace ostatním dotčeným členským státům a Komisi nebo subjektu jí určenému, pokud mu to dovolují dvoustranné dohody s touto třetí zemí nebo pravidla dotyčné regionální organizace pro řízení rybolovu.

2.  Komise nebo subjekt jí určený může v rámci dohod o rybolovu uzavřených mezi Unií a třetími zeměmi, pod záštitou regionálních organizací pro řízení rybolovu či obdobných rybolovných organizací, jejichž je Unie smluvní stranou nebo nesmluvní spolupracující nesmluvní stranou, sdělit relevantní informace týkající se porušení pravidel tohoto nařízení nebo závažných porušení uvedených v čl. 42 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1005/2008 a čl. 90 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 ostatním stranám uvedených dohod nebo organizacím, a to s výhradou souhlasu členského státu, který informace poskytl, a v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001. [pozm. návrh 72]

HLAVA V

Postup projednávání, výkon přenesené pravomoci a prováděcí opatření

Článek 44

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 2 na dobu 5 let od … [datum vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 73]

3.  Přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 2 mohou Evropský parlament nebo Rada kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3a.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nevysloví námitky, nebo pokud před uplynutím této lhůty uvědomí Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 45

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro rybolov a akvakulturu zřízený článkem 47 základního nařízení. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

HLAVA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 46

Zrušení

1.  Nařízení (ES) č. 1006/2008 se zrušuje.

2.  Odkazy na ustanovení nařízení se považují za odkazy na ustanovení tohoto nařízení.

Článek 47

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda

Příloha 1

Seznam údajů, jež mají být poskytnuty za účelem vydání oprávnění k rybolovu

* povinná pole (body 22 až 25 a 28 až 48 nemusí být vyplněny v případě, že informace mohou být automaticky staženy z rejstříku rybářského loďstva Unie podle čísla CFR nebo IMO)

I

ŽADATEL

1

Název hospodářského subjektu*

2

E-mail*

3

Adresa

4

Fax

5

Daňové číslo (SIRET, NIF…)*

6

Telefon

7

Jméno jednatele (podle ustanovení protokolu)*

8

E-mail*

9

Adresa

10

Fax

11

Telefon

12

Název sdružení nebo jméno jednatele zastupujícího hospodářský subjekt*

13

E-mail*

14

Adresa

15

Fax

16

Telefon

17

Jméno(a) velitele(velitelů)*

18

E-mail*

19

Státní příslušnost*

20

Fax

21

Telefon

II

IDENTIFIKACE PLAVIDLA, TECHNICKÉ VLASTNOSTI A VYBAVENÍ

22

Název plavidla*

23

Stát vlajky*

24

Datum, kdy plavidlo přešlo pod stávající vlajku*

25

Vnější označení*

26

Číslo IMO (UVI)*

27

Číslo CFR*

28

Mezinárodní rádiová volací značka (IRCS)*

29

Frekvence rádiového volání*

30

Číslo satelitního telefonu

31

MMSI*

32

Rok a místo postavení*

33

Předchozí vlajka a datum nabytí (je-li použitelné)*

34

Materiál trupu plavidla ocel / dřevo / polyester / jiný*

35

Transpondér VMS*

36

Model*

37

Sériové číslo*

38

Verze softwaru*

39

Satelitní operátor*

40

Název výrobce VMS

41

Celková délka plavidla*

42

Šířka plavidla*

43

Ponor*

44

Prostornost (v GT)*

45

Výkon hlavního motoru (kW)*

46

Typ motoru

47

Značka

48

Sériové číslo motoru*

III

KATEGORIE RYBOLOVU, PRO NÍŽ JE POŽADOVÁNO OPRÁVNĚNÍ K RYBOLOVU

49

Kód FAO pro typ plavidla*

50

Kód FAO pro druh lovného zařízení*

53

Kód FAO pro rybolovné oblasti*

54

Rybolovné divize – FAO nebo pobřežní stát*

55

Přístav(y) vykládky

56

Přístav(y) překládky

57

Kód FAO pro cílový druh nebo kategorie rybolovu (SFPA)*

58

Požadované období oprávnění (počáteční a konečné datum)

59

Registrační číslo RFMO* (je-li známo)

60

Datum zařazení do registru RFMO* (je-li známo)

61

Maximální celkový počet členů posádky*:

62

Z [PARTNERSKÁ ZEMĚ]:

63

Z AKT:

64

Způsob konzervace/zpracování ryb na palubě*: Čerstvé ryby / chlazení / zmrazení / rybí moučka / olej / porcování

65

Seznam podpůrných plavidel: název / číslo IMO / číslo CFR

IV

NÁJEM

66

Plavidlo provozované v rámci nájemní dohody*: Ano / Ne

67

Druh nájemní dohody

68

Období nájmu (počáteční a konečné datum)*

69

Rybolovná práva (tuny) přidělená plavidlu v rámci nájmu*

70

Třetí země přidělující plavidlu v nájmu rybolovná práva*

Přílohy (seznam dokumentů): [pozm. návrh 74]

Příloha 2

Seznam údajů, jež mají být poskytnuty o podpůrném plavidlu, které pomáhá rybářskému plavidlu popsanému v příloze 1

* povinná pole (body 22 až 25 a 28 až 33 nemusí být vyplněny v případě, že informace mohou být automaticky staženy z rejstříku rybářského loďstva Unie podle čísla CFR)

I

PROVOZOVATEL PODPŮRNÉHO PLAVIDLA

1

Název hospodářského subjektu*

2

E-mail*

3

Adresa

4

Fax

5

Daňové číslo (SIRET, NIF…)*

6

Telefon

7

Jméno jednatele (podle ustanovení protokolu)*

8

E-mail*

9

Adresa

10

Fax

11

Telefon

12

Název sdružení nebo jméno jednatele zastupujícího hospodářský subjekt*

13

E-mail*

14

Adresa

15

Fax

16

Telefon

17

Jméno(a) velitele(velitelů)*

18

E-mail*

19

Státní příslušnost*

20

Fax

21

Telefon

II

IDENTIFIKACE PODPŮRNÉHO PLAVIDLA, TECHNICKÉ VLASTNOSTI A VYBAVENÍ

22

Název plavidla*

23

Stát vlajky*

24

Datum, kdy plavidlo přešlo pod stávající vlajku*

25

Vnější označení*

26

Číslo IMO (UVI)*

27

Číslo CFR (pro plavidla Unie, je-li známo)*

28

Mezinárodní rádiová volací značka (IRCS)*

29

Frekvence rádiového volání*

30

Číslo satelitního telefonu

31

MMSI*

32

Rok a místo postavení

33

Předchozí vlajka a datum nabytí (je-li použitelné)*

34

Materiál trupu plavidla ocel / dřevo / polyester / jiný

35

Transpondér VMS

36

Typ

37

Sériové číslo

38

Verze softwaru

39

Satelitní operátor

40

Název výrobce VMS

41

Celková délka plavidla

42

Šířka plavidla

43

Ponor

44

Prostornost (v GT)

45

Výkon hlavního motoru (kW)

47

Typ motoru

48

Značka

49

Sériové číslo motoru

III

INFORMACE O PODPOROVANÝCH RYBOLOVNÝCH ČINNOSTECH

50

Kód FAO pro rybolovné oblasti

51

Rybolovné divize – FAO

52

Kód FAO pro cílový druh

53

Registrační číslo RFMO*

54

Datum zařazení do registru RFMO*

Přílohy (seznam dokumentů): [pozm. návrh 75]

Příloha

Seznam údajů, jež mají být poskytnuty za účelem vydání oprávnění k rybolovu

* povinná pole (body 22 až 25 a 28 až 48 nemusí být vyplněny v případě, že informace mohou být automaticky staženy z rejstříku rybářského loďstva Unie podle čísla CFR nebo IMO)

I

ŽADATEL

1

Identifikátor plavidla (číslo IMO, číslo CFR atd.)

2

Název plavidla

3

Název hospodářského subjektu*

4

E-mail*

5

Adresa

6

Fax

7

Daňové číslo (SIRET, NIF…)*

8

Telefon

9

Jméno/Název majitele

10

E-mail*

11

Adresa

12

Fax

13

Telefon

14

Název sdružení nebo jméno jednatele zastupujícího hospodářský subjekt*

15

E-mail*

16

Adresa

17

Fax

18

Telefon

19

Jméno(a) velitele (velitelů)*

20

E-mail*

21

Státní příslušnost*

22

Fax

23

Telefon

II

KATEGORIE RYBOLOVU, PRO NÍŽ JE POŽADOVÁNO OPRÁVNĚNÍ K RYBOLOVU

 

Typ oprávnění (dohoda o rybolovu, přímé oprávnění, regionální organizace pro řízení rybolovu, volné moře, nájem, podpůrné plavidlo)

24

Kód FAO pro typ plavidla*

25

Kód FAO pro druh lovného zařízení*

26

Kód FAO pro rybolovné oblasti*

27

Kód FAO pro cílový druh nebo kategorie rybolovu (SFPA)*

28

Požadované období oprávnění (počáteční a konečné datum)

29

Registrační číslo RFMO* (je-li známo)

30

Seznam podpůrných plavidel: název / číslo IMO / číslo CFR

III

NÁJEM

31

Plavidlo provozované v rámci nájemní dohody*: Ano / Ne

32

Druh nájemní dohody

33

Období nájmu (počáteční a konečné datum)*

34

Rybolovná práva (tuny) přidělená plavidlu v rámci nájmu*

35

Třetí země přidělující plavidlu v nájmu rybolovná práva*

[pozm. návrh 76]

(1)Úř. věst. C 303, 19.8.2016, s. 116.
(2)Úř. věst. C , , s. .
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 2. února 2017 a rozhodnutí Rady ze dne ... .
(4)Nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nařízení (ES) č. 3317/94 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33).
(5)Rozhodnutí Rady 98/392/ES ze dne 23. března 1998 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 a dohody ze dne 28. července 1994 o provedení části XI této úmluvy Evropským společenstvím (Úř. věst. L 179, 23.6.1998, s. 1).
(6) Rozhodnutí Rady 98/414/ES ze dne 8. června 1998 týkající se ratifikace dohody o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací Evropským společenstvím (Úř. věst. L 189, 3.7.1998, s. 14).
(7)Rozhodnutí Rady 96/428/ES ze dne 25. června 1996, kterým Společenství přijímá Dohodu k podpoře dodržování mezinárodních opatření na zachování a řízení rybářskými plavidly na volném moři (Úř. věst. L 177, 16.7.1996, s. 24).
(8)Rezoluce valného shromáždění Organizace spojených národů A/Res/66/288 ze dne 27. července 2012 o výsledku konference Rio+20 s názvem „Budoucnost, jakou chceme“.
(9)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).
(10)Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1).
(11)Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).
(12)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
(13)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).
(14) Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
(15)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
(16) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1026/2012 ze dne 25. října 2012 o některých opatřeních za účelem zachování populací ryb ve vztahu k zemím, které umožňují neudržitelný rybolov (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 34).
(17)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).
(18) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1).

Právní upozornění