Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0075(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0260/2016

Внесени текстове :

A8-0260/2016

Разисквания :

PV 02/02/2017 - 3
CRE 02/02/2017 - 3

Гласувания :

PV 02/02/2017 - 7.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0016

Приети текстове
PDF 469kWORD 48k
Четвъртък, 2 февруари 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Трети страни, чиито граждани са освободени от виза: Грузия ***I
P8_TA(2017)0016A8-0260/2016
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 февруари 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Грузия) (COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0142),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0113/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

—  като взе предвид поетия с писмо от 20 декември 2016 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по външни работи (A8-0260/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 2 февруари 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Грузия)
P8_TC1-COD(2016)0075

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/372.)

Правна информация