Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2319(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0002/2017

Predkladané texty :

A8-0002/2017

Rozpravy :

PV 13/02/2017 - 17
CRE 13/02/2017 - 17

Hlasovanie :

PV 14/02/2017 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0021

Prijaté texty
PDF 274kWORD 47k
Utorok, 14. februára 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Kontrola registra a zloženie expertných skupín Komisie
P8_TA(2017)0021A8-0002/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. februára 2017 o kontrole registra a zložení expertných skupín Komisie (2015/2319(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rozhodnutie Komisie z 30. mája 2016, ktorým sa stanovujú horizontálne pravidlá vytvárania a fungovania expertných skupín Komisie (C(2016)3301),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Komisii – Rámec pre expertné skupiny Komisie: horizontálne pravidlá a verejný register (C(2016)3300),

–  so zreteľom na Rámcovú dohodu o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry(2),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre rozpočet (A8-0002/2017),

A.  keďže vyjadril svoje znepokojenie v súvislosti s fungovaním predchádzajúceho rámca pre expertné skupiny Komisie z novembra 2010(3), ktorý bol vytvorený s cieľom zaviesť významné funkčné inovácie s cieľom posilniť transparentnosť a koordináciu medziinštitucionálnej spolupráce;

B.  keďže najmä Výbor pre rozpočet vzhľadom na nedostatok transparentnosti a nevyvážené zloženie niektorých expertných skupín a vzhľadom na potrebu zabezpečiť, aby zloženie expertných skupín bolo vyvážené, pokiaľ ide o odborné znalosti a zastupované názory, prijal v rokoch 2011 a 2014 rozpočtové rezervy a sformuloval požiadavky na ich reformu, ktoré neboli ešte prijaté;

C.  keďže v nedávnej štúdii, ktorú zadal na vypracovanie, bol zistený všeobecný nedostatok transparentnosti a nevyváženosť v zložení niektorých expertných skupín(4);

D.  keďže vyvážené zloženie a transparentnosť sú zásadné predpoklady na to, aby odborné znalosti primerane odrážali potrebu regulačných opatrení a aby sa posilnila legitimita týchto odborných znalostí a regulačných opatrení v očiach európskych občanov;

E.  keďže európska ombudsmanka predložila v rámci svojho strategického vyšetrovania(5) odporúčanie týkajúce sa zloženia expertných skupín Komisie, najmä s dôrazom na potrebu väčšej transparentnosti expertných skupín;

F.  keďže pred prijatím rozhodnutia Komisia spolupracovala so zástupcami Európskeho parlamentu a s európskou ombudsmankou;

G.  keďže Komisia predložila Európskemu parlamentu pracovný dokument útvarov Komisie, v ktorom reaguje na odporúčania obsiahnuté v pracovnom dokumente spravodajcu Výboru pre kontrolu rozpočtu;

H.  keďže napriek tomu ani pracovný dokument útvarov Komisie, ani rozhodnutie Komisie neprináša, žiaľ, riešenia všetkých otázok, ktoré nastolil Európsky parlament;

1.  víta rozhodnutie Komisie z 30. mája 2016, ktorým sa stanovujú horizontálne pravidlá vytvárania a fungovania expertných skupín Komisie, ale vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že napriek tomu, že mnohé mimovládne organizácie vyjadrili záujem, Komisia neuskutočnila plnohodnotnú verejnú konzultáciu; zdôrazňuje, že je dôležité obnoviť formy zapojenia zástupcov občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov v dôležitých oblastiach, ako je napríklad transparentnosť a fungovanie európskych inštitúcií;

2.  poukazuje na to, že prijatím nových horizontálnych pravidiel sa zdanlivo odstránili mnohé obavy, ktoré predtým vyjadril Európsky parlament, najmä pokiaľ ide o potrebu verejných výziev na predkladanie žiadostí v súvislosti s výberom členov expertných skupín a o revíziu registra expertných skupín Komisie a vytvorenie synergie medzi týmto registrom, registrom transparentnosti Komisie a Európskym parlamentom, ako aj o pravidlá vzťahujúce sa na potrebu vyhnúť sa konfliktom záujmov, najmä pokiaľ ide o expertov, ktorí sú vymenovaní ako súkromné osoby;

3.  konštatuje, že transparentnosť a koordinácia medziinštitucionálnych činností zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu pri dosahovaní primeranej rovnováhy, pokiaľ ide o poznatky a názory zastúpené v zložení expertných skupín, a to s cieľom zlepšiť ich činnosť; víta preto skutočnosť, že výberové konanie je odteraz verejné; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že musia byť zjavné praktické skúsenosti a kvalifikácia expertov; zastáva názor, že počas celého výberového konania by sa mala zaručiť vysoká úroveň transparentnosti a malo by sa postupovať podľa jasnejších a stručnejších kritérií s osobitným dôrazom na praktické skúsenosti uchádzačov, ako aj ich akademické vzdelanie a na možný konflikt záujmov expertov;

4.  víta už existujúce prepojenie medzi registrom expertných skupín Komisie a registrom transparentnosti, čo zabezpečuje väčšiu transparentnosť;

5.  považuje za poľutovaniahodné, že snahy uskutočniť verejnú konzultáciu o zavedení nových pravidiel boli neúspešné; vyzýva Komisiu, aby konala transparentne a aby bola zodpovednou voči občanom EÚ;

6.  pripomína, že nedostatok transparentnosti má negatívny vplyv na dôveru, ktorú majú občania EÚ v inštitúcie EÚ; domnieva sa, že účinná reforma systému expertných skupín Komisie, založená na jednoznačných zásadách transparentnosti a vyváženého zloženia, zlepší dostupnosť a spoľahlivosť údajov, čo následne prispeje k zvýšeniu dôvery ľudí v EÚ;

7.  zdôrazňuje, že nové pravidlá by sa mali dôsledne a rovnakou mierou uplatňovať na všetky expertné skupiny bez ohľadu na ich názov (teda vrátane osobitných skupín, skupín na vysokej úrovni alebo iných „mimoriadnych“ skupín a formálnych alebo neformálnych skupín), ktoré nie sú zložené výlučne zo zástupcov členských štátov alebo sa neriadia rozhodnutím Komisie 98/500/ES z 20. mája 1998 o zriadení Výborov pre medziodvetvový dialóg na podporu dialógu medzi sociálnymi partnermi na európskej úrovni; pripomína, že nové pravidlá musia zabezpečiť vyvážené zastúpenie prostredníctvom účasti zástupcov všetkých zainteresovaných strán;

8.  domnieva sa, že Komisia by mala uskutočniť kroky smerujúce k vyváženejšiemu zloženiu expertných skupín; odsudzuje však skutočnosť, že sa zatiaľ výslovne nerozlišuje medzi zástupcami hospodárskych a nehospodárskych záujmov, čím by sa zaručila maximálna miera transparentnosti a vyváženosti; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia vo verejnej výzve na predkladanie žiadostí objasnila, ako vymedzuje vyvážené zloženie a aké záujmy by rada videla zastúpené v zriadených expertných skupinách; považuje za dôležité zapojiť Európsky parlament a Hospodársky a sociálny výbor s cieľom vyváženejšie vymedziť toto rozlíšenie;

9.  vyzýva Komisiu, aby pri vytváraní nových expertných skupín alebo zmene zloženia existujúcich expertných skupín vo verejnej výzve na predkladanie žiadostí jasne uviedla, ako vymedzuje vyvážené zloženie a o zastúpenie akých záujmov sa snaží a prečo, ako aj odôvodnila akýkoľvek prípadný odklon od vopred vymedzeného vyváženého zloženia pri zriadení daných expertných skupín;

10.  v tejto súvislosti a s ohľadom na odseky 34 až 45 uvedeného stanoviska ombudsmanky upozorňuje, že napriek tomu, že Komisia zatiaľ oficiálne nevymedzila pojem „vyváženosť“, tento pojem sa nemá chápať ako výsledok aritmetického výpočtu, ale skôr ako výsledok úsilia zabezpečiť, aby členovia expertnej skupiny spoločne disponovali technickými odbornými znalosťami a širokou škálou názorov potrebnými na splnenie mandátu predmetnej expertnej skupiny; domnieva sa, že pojem vyváženosť by sa preto mal chápať tak, že je úzko spojený s konkrétnym mandátom každej expertnej skupiny; domnieva sa, že kritériá posudzovania vyváženosti expertnej skupiny by mali zahŕňať úlohy skupiny, požadované technické odborné znalosti, zainteresované strany, na ktoré bude mať daná záležitosť s najväčšou pravdepodobnosťou vplyv, organizáciu skupín zainteresovaných strán a primeraný pomer hospodárskych a nehospodárskych záujmov;

11.  vyzýva Komisiu, aby bezodkladne preskúmala, či je potrebné vytvoriť nový mechanizmus podávania sťažností v prípadoch, keby zainteresované strany namietali proti vymedzeniu vyváženého zloženia, alebo či sú súčasné opatrenia primerané; žiada, aby bol Európsky parlament zapojený do tohto kontrolného mechanizmu;

12.  pripomína, že v minulosti Komisia nedokázala vždy nájsť dostatok odborníkov zastupujúcich MSP, spotrebiteľov, odbory alebo iné organizácie všeobecného verejného záujmu a že to často bolo spôsobené súvisiacimi nákladmi buď pri čerpaní pracovného voľna alebo, napríklad v prípade MSP, pri nahradení času stráveného v expertných skupinách (ďalej len „alternatívnymi nákladmi“);

13.  žiada preto Komisiu, aby preskúmala spôsoby uľahčenia a podpory účasti nedostatočne zastúpených organizácií alebo sociálnych skupín v expertných skupinách tým, že okrem iného efektívne a spravodlivo posúdi svoje ustanovenia o úhrade výdavkov vrátane možných spôsobov pokrytia výdavkov na takéto „alternatívne náklady“, pričom bude riadne dodržiavať zásadu proporcionality;

14.  žiada Komisiu, aby posúdila možnosť vypracovania systému príspevkov, ktorým by podporila nedostatočne zastúpené skupiny pri získavaní odborných znalostí potrebných v súvislosti s plne účinnou účasťou v expertnej skupine;

15.  vyzýva Komisiu, aby európskym mimovládnym organizáciám umožnila, aby ich v expertných skupinách zastupovali zástupcovia z ich národných členských organizácií, ak majú jasný mandát od európskych organizácií;

16.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že – dokonca aj vtedy, ak by napriek osobitným mechanizmom stále nebolo možné nájsť dostatok odborníkov zastupujúcich všetky relevantné záujmy, – daná expertná skupina prijme všetky vhodné opatrenia, napríklad prostredníctvom postupov váženia hlasov, aby sa zabezpečilo, že záverečné správy týchto expertných skupín budú v skutočnosti vyváženým spôsobom vyjadrovať všetky relevantné záujmy;

17.  pripomína, že Európsky parlament aj európska ombudsmanka Komisii odporučili, aby boli rokovania expertných skupín verejné a ich program, podkladové dokumenty a zápisnice zverejňované, pokiaľ kvalifikovaná väčšina ich členov nerozhodne, že konkrétna schôdza alebo časť schôdze musí byť dôverná, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia pokračuje v systéme, podľa ktorého sú schôdze aj naďalej dôverné, pokiaľ jednoduchá väčšina členov expertnej skupiny nerozhodne, že rokovania by mali byť verejné; považuje za nevyhnutné zaviesť čo najväčšiu transparentnosť a vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby boli schôdze verejné a zápisnice zverejňované;

18.  zdôrazňuje, že je potrebné udeliť používateľom prístup k celému spektru dokumentov (programy schôdzí, referenčné dokumenty, rôzne správy), aby sa zabezpečilo účinné monitorovanie zo strany zainteresovaných strán; ďalej zastáva názor, že webové sídlo registra expertných skupín – či už samo osebe, alebo prostredníctvom hypertextových odkazov na iné relevantné webové sídla – by malo byť jedným z nástrojov alebo mechanizmov používaných na získavanie neustále aktualizovaných informácií týkajúcich sa vývoja politiky, čím sa zaručí vysoká úroveň transparentnosti;

19.  vyzýva Komisiu, aby – v rámci konzultácií so zainteresovanými stranami vrátane Európskeho parlamentu – bezodkladne vypracovala osobitné usmernenia, v ktorých vysvetlí, ako vykladá ustanovenie, že zápisnice zo schôdzí expertných skupín by mali byť zmysluplné a úplné, najmä keď tieto schôdze nie sú verejné, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti v súlade s odporúčaním európskej ombudsmanky zabezpečila maximálnu možnú transparentnosť, a to aj uverejňovanie programu schôdze, podkladových dokumentov, záznamov o hlasovaní a podrobných zápisníc vrátane nesúhlasných stanovísk;

20.  pripomína, že okrem expertov vymenovaných ako súkromné osoby môžu byť v konflikte záujmov aj členovia z univerzít, výskumných ústavov, advokátskych kancelárií a európskych alebo iných skupín odborníkov a konzultačných spoločností, a žiada Komisiu, aby objasnila, ako zabraňuje konfliktom záujmov v prípade týchto osobitných kategórií expertov;

21.  vyzýva Komisiu, aby zaručila – opierajúc sa o existujúce pozitívne príklady – systematické vykonávanie zlepšených horizontálnych pravidiel prostredníctvom centrálneho dohľadu nad uplatňovaním týchto horizontálnych pravidiel a nedelegovala ho na jednotlivé generálne riaditeľstvá;

22.  vyzýva Komisiu, aby vyčlenila dostatočné zdroje najmä na činnosti súvisiace s registrom, a to prostredníctvom vyvíjania inovatívnych a osobitne účinných metód, aby sa tak register mohol priebežne aktualizovať, neobsahoval žiadne vecné chyby a/alebo aby v ňom neboli vynechané údaje a aby umožnil export dát v strojovo čitateľnom formáte;

23.  konštatuje, že Komisia oznámila, že do konca roka 2016 budú musieť všetky generálne riaditeľstvá začať uplatňovať nový rámec pre expertné skupiny Komisie, a žiada Komisiu, aby Európskemu parlamentu predložila správu o vykonávaní a hodnotení najneskôr jeden rok po prijatí rozhodnutia, t. j. pred 1. júnom 2017; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že v rámci štruktúrovaného dialógu s Európskym parlamentom sa prvá ústna prezentácia správy bude môcť uskutočniť už počas nasledujúcich šiestich mesiacov;

24.  zdôrazňuje, že Komisia musí pri príprave a vypracúvaní delegovaných a vykonávacích aktov, ako aj pri príprave strategických usmernení zaručiť, aby sa všetky dokumenty vrátane návrhov aktov v rovnakom čase ako expertom členských štátov doručili aj Európskemu parlamentu a Rade, ako bolo dohodnuté v rámci Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva;

25.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47.
(2) Ú. v. EÚ L 246, 14.9.2016, s. 27.
(3) C(2010)7649 z 10. novembra 2010.
(4) Tematická sekcia D – rozpočtové veci, Zloženie expertných skupín Komisie a stav registra expertných skupín, 2015.
(5) OI/6/2014/NF.

Právne oznámenie