Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0823(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0035/2017

Pateikti tekstai :

A8-0035/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/02/2017 - 8.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0023

Priimti tekstai
PDF 245kWORD 43k
Antradienis, 2017 m. vasario 14 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašas *
P8_TA(2017)0023A8-0035/2017

2017 m. vasario 14 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/935/TVR, kiek tai susiję su trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašu, projekto (15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (15778/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0007/2017),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo(1), ypač į jo 26 straipsnio 1 dalies a punktą, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0007/2017),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimą 2009/934/TVR dėl įgyvendinimo taisyklių, reglamentuojančių Europolo santykius su partneriais, įskaitant keitimąsi asmens duomenimis ir įslaptinta informacija, priėmimo(2), visų pirma į jo 5 ir 6 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimą 2009/935/TVR, kuriuo nustatomas trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašas(3), su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 2014/269/ES,

–  atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos pirmininko, Komisijos pirmininko ir Danijos ministro pirmininko 2016 m. gruodžio 15 d. deklaraciją, kurioje atkreiptas dėmesys ne tik į veiklos poreikius, bet ir į numatyto Europolo ir Danijos susitarimo išimtinį ir laikiną pobūdį,

–  atsižvelgdamas į minėtą deklaraciją, kurioje pabrėžiama, kad numatytas susitarimas priklausys nuo tolesnio Danijos priklausymo Sąjungai ir Šengeno erdvei, Danijos įsipareigojimo iki 2017 m. gegužės 1 d. nacionalinėje teisėje visiškai įgyvendinti Direktyvą (ES) 2016/680(4) dėl duomenų apsaugos policijos klausimais ir Danijos sutikimo vadovautis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcija ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kompetencija,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Protokolą Nr. 22,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 3 d. Danijos referendumo dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Protokolo Nr. 22 rezultatus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0035/2017),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  ragina Tarybą numatyti, atsižvelgiant į būsimo Europolo ir Danijos susitarimo nuostatas, penkerių metų galiojimo pabaigos datą nuo jo įsigaliojimo dienos, kad būtų užtikrintas jo laikinas pobūdis, siekiant visiškos narystės arba sudaryti tarptautinį susitarimą pagal SESV 218 straipsnį;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir Europolui.

(1) OL L 121, 2009 5 15, p. 37.
(2) OL L 325, 2009 12 11, p. 6.
(3) OL L 325, 2009 12 11, p. 12.
(4) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

Teisinis pranešimas