Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0823(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0035/2017

Teksty złożone :

A8-0035/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/02/2017 - 8.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0023

Teksty przyjęte
PDF 321kWORD 49k
Wtorek, 14 lutego 2017 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia *
P8_TA(2017)0023A8-0035/2017

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zmieniającej decyzję 2009/935/WSiSW w odniesieniu do wykazu państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia (15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (15778/2016),

–  uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem C8-0007/2017),

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającą Europejski Urząd Policji (Europol)(1), w szczególności jej art. 26 ust. 1 lit. a), na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0007/2017),

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych(2), w szczególności jej art. 5 i 6,

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określającą wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia(3), zmienioną decyzją Rady 2014/269/UE,

–  uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Rady Europejskiej, przewodniczącego Komisji i premiera Danii z dnia 15 grudnia 2016 r., w którym podkreślono potrzeby operacyjne, ale również wyjątkowy i przejściowy charakter przewidywanego porozumienia między Europolem a Danią,

–  uwzględniając wspomniane oświadczenie, w którym podkreślono, że przewidywane porozumienie jest uzależnione od stałego członkostwa Danii w strefie Schengen, spoczywającego na Danii obowiązku pełnego wdrożenia do prawa duńskiego dyrektywy (UE) 2016/680(4) w sprawie ochrony danych w sprawach policyjnych do dnia 1 maja 2017 r. oraz od zobowiązania Danii do stosowania orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i uznania kompetencji Europejskiego Inspektora Ochrony Danych,

–  uwzględniając Protokół nr 22 załączony do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wynik referendum przeprowadzonego w Danii w dniu 3 grudnia 2015 r. w związku z Protokołem nr 22 załączonym do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0035/2017),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  wzywa Radę, by przewidziała w postanowieniach przyszłego porozumienia między Europolem a Danią termin jego wygaśnięcia w pięć lat po wejściu porozumienia w życie, tak by zapewnić jego przejściowy charakter z myślą o pełnym członkostwie lub zawarciu porozumienia międzynarodowego zgodnie z art. 218 TFUE;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz Europol.

(1) Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37.
(2) Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 6.
(3) Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 12.
(4) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności