Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2014(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0036/2017

Внесени текстове :

A8-0036/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/02/2017 - 8.7

Приети текстове :

P8_TA(2017)0025

Приети текстове
PDF 527kWORD 56k
Вторник, 14 февруари 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail — Нидерландия
P8_TA(2017)0025A8-0036/2017
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Нидерландия — EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (COM(2016)0742 – C8-0018/2017 – 2017/2014(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0742 — C8-0018/2017),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламента за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0036/2017),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка с кризата, за определяне на финансовото участие на Съюза на 60 % от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки, за повишаване на ефективността при обработката на заявления за мобилизиране на ЕФПГ от страна на Комисията, както и от страна на Парламента и Съвета, чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и на бенефициентите чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствени предприятия;

Г.  като има предвид, че Нидерландия подаде заявление EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail за финансово участие от страна на ЕФПГ във връзка със съкращения в стопанския сектор, класифициран в разделение 47 на NACE Rev. 2 („Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“) основно в два региона на ниво 2 по NUTS (SE33), а именно Drenthe (NL13) и Overijssel (NL21), и като има предвид, че се очаква 800 от 1096 съкратени работници, допустими за финансово участие от ЕФПГ, да участват в мерките;

Д.  като има предвид, че заявлението беше подадено съгласно критериите за намеса по член 4, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ, съгласно който трябва да са съкратени най-малко 500 работници за референтен период от девет месеца в предприятие, извършващо дейност в един и същ икономически сектор на ниво разделение по NACE Rev. 2 и разположено в два съседни региона на ниво 2 по NUTS, намиращи се в дадена държава членка;

Е.  като има предвид, че са настъпили съществени промени в нагласите на потребителите, като например спадът на продажбите в средната ценова категория и нарастващата популярност на пазаруването по интернет; като има предвид, че в много нидерландски градове на нови търговски зони извън центъра на града и намаляващото доверие на потребителите(4) в икономиката също са се отразили отрицателно на позицията на сектора на традиционната търговия на дребно;

Ж.  като има предвид, че Нидерландия твърди, че като участник на световния пазар нидерландският финансов сектор е обвързан от международните правила, включително правилата относно финансовите резерви, за да може да отговаря на новите международни стандарти;

З.  като има предвид, че в регионите Drenthe и Overijssel в Нидерландия между 1 август 2015 г. и 1 май 2016 г. са били извършени 1 096 съкращения в сектора на търговията на дребно;

И.  като има предвид, че въпреки, че услугите в областта на търговията на дребно и на едро осигуряват 11 % от БНП на Съюза и 15% от общата заетост в Съюза, този сектор все още страда от кризата;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Нидерландия има право на финансово подпомагане в размер на 1 818 750 EUR по този регламент, което съставлява 60 % от общата сума в размер на 3 031 250 EUR;

2.  отбелязва, че Нидерландия е подала заявлението за финансово участие по линия на ЕФПГ на 12 юли 2016 г. и че Комисията е приключила оценката му на 29 ноември 2016 г. и е уведомила за него Парламента на 23 януари 2017 г.;

3.  отбелязва, че секторът на търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, е бил предмет на шест други заявления по линия на ЕФПГ, всички от които се позовават на световната финансова и икономическа криза(5);

4.  отбелязва, че нестабилното финансово положение на по-големите универсални магазини направи невъзможно инвестирането в други модели магазини с цел да се извършат необходимите промени и отново да се постигне конкурентоспособност;

5.  посочва, че в Нидерландия, пазарът на труда се възстановява бавно от последиците от кризата и че те все още се виждат в някои сектори, като търговията на дребно, а някои сектори едва наскоро започнаха наистина да страдат от последиците на финансовата и икономическа криза;

6.  отбелязва множеството съкращения в нидерландския сектор на търговията на дребно през последните няколко месеца, при което основните магазини за търговия на дребно бяха обявен в несъстоятелност, което доведе до съкращения, чийто общ брой възлиза на 27 052(6) за периода 2011—2015 г.; отбелязва със съжаление, че обемът на продадени стоки в сектора на търговията на дребно последва същата тенденция от –2% през 2011 г. до –4% през 2013 г., като покупките все още са 2,7 % под равнището за 2008 г.(7);

7.  набляга, че секторът на търговията на дребно представлява значителен дял от заетостта (17—19 %) в регионите от ниво 2 по NUTS Drenthe и Overijssel; отбелязва, че от началото на кризата 5200 магазина за търговия на дребно са били обявени в несъстоятелност, докато големите магазини за продажби на дребно бяха засегнати едва напоследък; изразява съжаление, че това доведе до увеличение с 3 461 души на броя на получателите на обезщетения за безработица в сектора на търговията на дребно на посочените региони в периода от януари 2015 г. до март 2016 г.(8);

8.  изразява съжаление, че най-засегнати са младите работници, като 67,1 % от целевите бенефициенти са под 30‑годишна възраст;

9.  подчертава дългия период, през който бенефициентите от целевата група нито са работили, нито са били в процес на учене или обучение, както и дългият период, с продължителност над една година, между датата на последното съкращение (1 май 2016 г.) и момента, когато държавата членка, подала заявлението, ще започне да получава подкрепа от ЕФПГ;

10.  потвърждава, че Нидерландия е посочила, че заявлението, и по-специално съгласуваният пакет от персонализирани услуги, е било изготвено след консултации със заинтересованите страни, социалните партньори и представители на сектора на търговията на дребно и на съответните региони;

11.  отбелязва, че заявлението не включва помощи или стимули, посочени в член 7, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ; приветства решението разходите за техническа помощ да бъдат ограничени до 4% от общия размер на разходите, което ще позволи 96% да бъдат използвани за пакета от персонализирани услуги;

12.  призовава Комисията да проучи нови начини за намаляване на забавянето при предоставянето на подпомагане от ЕФПГ чрез намаляване на бюрократичното бреме, свързано с процедурата за подаване на заявления;

13.  отбелязва, че съфинансираните от ЕФПГ персонализирани услуги за съкратени работници включват оценка на способностите, потенциала и професионалните перспективи на участниците; съдействие при търсене на работа и управление на конкретни случаи; гъвкав „резерв за мобилност“ за търсещите работа лица и за работодателите, предлагащи временна работа; подпомагане при професионално пренасочване; обучение и преквалификация, включително обучение и наставничество за насърчаване на предприемачеството и безвъзмездни средства за насърчаване на предприемачеството;

14.  припомня, че в съответствие с член 7 на Регламента за ЕФПГ съгласуваният пакет от персонализирани услуги, ползващ се с подкрепата на ЕФПГ, следва да бъде така проектиран, че да предвижда перспективите за пазара на труда и необходимите умения и да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, в която ресурсите се използват ефективно;

15.  отбелязва, че нидерландските органи са предоставили уверения, че предложените действия няма да получават финансова подкрепа от други фондове или финансови инструменти на Съюза, че няма да бъде допуснато двойно финансиране, че те ще се допълват с дейности, финансирани от структурните фондове, и че ще бъдат спазени изискванията на националното законодателство и законодателството на Съюза относно колективните съкращения;

16.  припомня, че е важно да се подобрява пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната стопанска среда;

17.  отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

18.  изисква от Комисията да осигури публичен достъп до документите, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

19.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

20.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

21.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4)https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/consumentenvertrouwen-daalt-opnieuw
(5)EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)0061; EGF/2010/016 ES/Aragón retail, COM(2010)0615; EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)0580; EGF/2014/009_EL/Sprider stores, COM(2014)0620; EGF/2014/013_EL/Odyssefs Fokas, COM(2014)0702; EGF/2015/011_GR/Supermarket Larissa, COM(2016)0210.
(6)http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels
(7)Фокус върху потреблението, Икономическа агенция ABN-AMRO Mathijs Deguelle и Nico Klene. Промени в обемите в сектора на търговията на дребно. 24 януари 2014 г. Прогнози за сектора на търговията на дребно, Икономическа агенция ABN-AMRO Sonny Duijn, параграф 1. 22 януари 2016 г.
(8)По данни на UWV от април 2016 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Нидерландия — EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2017/559.)

Правна информация