Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2014(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0036/2017

Teksty złożone :

A8-0036/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/02/2017 - 8.7

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0025

Teksty przyjęte
PDF 429kWORD 54k
Wtorek, 14 lutego 2017 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail
P8_TA(2017)0025A8-0036/2017
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Niderlandów – EGF//2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) (COM(2016)0742 – C8-0018/2017 – 2017/2014(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0742 – C8-0018/2017),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie EGF),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0036/2017),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjmowania decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG);

C.  mając na uwadze, że przyjęcie rozporządzenia w sprawie EFG odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę w sprawie ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, ustalenia wkładu finansowego Unii na poziomie 60 % łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, poprawy skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzania, w sprawie rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz w sprawie finansowania środków zachęcających do podejmowania własnej działalności gospodarczej;

D.  mając na uwadze, że Niderlandy złożyły wniosek EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail o przyznanie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniami w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 47 według NACE Rev. 2 („Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami”) głównie w regionach Drenthe (NL13) i Overijssel (NL21), zaliczanych do poziomu NUTS 2, przy czym zakłada się, że spośród 1096 zwolnionych pracowników kwalifikujących się w ramach wkładu z EFG ze środków skorzysta 800;

E.  mając na uwadze, że wniosek złożono na podstawie kryterium interwencji przewidzianego w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG, zgodnie z którym wymagane jest zwolnienie co najmniej 500 pracowników w dziewięciomiesięcznym okresie odniesienia w przedsiębiorstwach działających w jednym sektorze gospodarki według klasyfikacji NACE Rev. 2 i zlokalizowanych w dwóch sąsiadujących ze sobą regionach zaliczanych do poziomu NUTS 2 w państwie członkowskim;

F.  mając na uwadze, że znaczącej zmianie uległy przyzwyczajenia konsumentów, na przykład zmniejszyła się sprzedaż w segmencie średnich cen, natomiast odnotowano wzrastającą popularność zakupów przez internet; mając na uwadze, że w wielu niderlandzkich miastach rozwój nowych obszarów handlowych usytuowanych poza centrum miasta i zmniejszające się zaufanie konsumentów(4) do gospodarki również wpłynęły negatywnie na sytuację tradycyjnego sektora detalicznego;

G.  mając na uwadze, że Niderlandy argumentują, że niderlandzki sektor finansowy jest podmiotem na arenie międzynarodowej, który ma obowiązek przestrzegania regulacji międzynarodowych, w tym regulacji dotyczących rezerw finansowych, oraz że w związku z koniecznością spełnienia nowych międzynarodowych standardów banki dysponują niższymi zasobami na finansowanie gospodarki niż do tej pory;

H.  mając na uwadze, że od 1 sierpnia 2015 r. do 1 maja 2016 r. w regionach Drenthe i Overijssel w Niderlandach doszło do 1096 zwolnień w sektorze detalicznym;

I.  mając na uwadze, że chociaż na usługi w sektorze sprzedaży detalicznej i hurtowej przypada 11 % PKB Unii oraz 15 % całkowitego zatrudnienia w Unii, sektor ten wciąż odczuwa skutki kryzysu;

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że w związku z tym Niderlandy mają prawo do wkładu finansowego w wysokości 1 818 750 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60 % łącznego kosztu wynoszącego 3 031 250 EUR;

2.  zauważa, że Niderlandy przedłożyły wniosek o wkład finansowy z EFG w dniu 12 lipca 2016 r., a dnia 29 listopada 2016 r. Komisja sfinalizowała ocenę wniosku i przekazała ją Parlamentowi dnia 23 stycznia 2017 r.;

3.  zauważa, że do chwili obecnej złożono sześć innych wniosków o wsparcie z EFG, które dotyczyły sektora handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami, które to wnioski również były uzasadniane światowym kryzysem gospodarczym i finansowym(5);

4.  zwraca uwagę, że słaba pozycja finansowa większych domów towarowych uniemożliwiła finansowanie innych modeli sklepów na potrzeby zainicjowania niezbędnych zmian i odzyskania konkurencyjności;

5.  zwraca uwagę, że w Niderlandach rynek pracy powoli wychodzi z kryzysu, a jego skutki są nadal widoczne w niektórych sektorach, przy czym pewne sektory, tak jak sektor detaliczny, dopiero ostatnio zaczęły naprawdę odczuwać konsekwencje kryzysu finansowego i gospodarczego;

6.  odnotowuje liczne zwolnienia w niderlandzkim sektorze detalicznym w ostatnich kilku miesiącach, kiedy najważniejsze domy towarowe musiały stawić czoła upadłości, która przyczyniła się do 27 052(6) zwolnień łącznie w latach 2011–2015; z ubolewaniem zauważa, że wielkość sprzedaży w sektorze detalicznym również odzwierciedlała ten wzór, wykazując spadek z -2 % (w 2011 r.) do -4 % (w 2013 r.), a poziom sprzedaży jest nadal niższy o 2,7 % w porównaniu z 2008 r.(7);

7.  podkreśla, że sektor detaliczny odpowiada za znaczną część zatrudnienia (17–19 %) w regionach Drenthe and Overeijssel zaklasyfikowanych na poziomie NUTS 2; zauważa, że od rozpoczęcia kryzysu zbankrutowało 5200 sklepów detalicznych, a w ostatnim czasie problem ten dotyczy dużych domów towarowych; ubolewa, że od stycznia 2015 r. do marca 2016 w sektorze detalicznym w tych regionach liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych wzrosła z tego powodu o 3461(8);

8.  ubolewa, że zwolnienia dotyczą w największym stopniu młodszych pracowników, gdyż 67,1 % beneficjentów pomocy stanowią osoby w wieku poniżej 30 lat;

9.  podkreśla długość okresu, jaki beneficjenci objęci pomocą spędzili, nie pracując, nie kształcąc się ani nie biorąc udziału w szkoleniach, a także zwraca uwagę na długi okres wynoszący ponad rok między ostatnim zwolnieniem (1 maja 2016 r.) a rozpoczęciem otrzymywania wsparcia z EFG przez państwo członkowskie składające wniosek;

10.  uznaje fakt, że Niderlandy poinformowały, iż wniosek, a w szczególności skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług został przygotowany we współpracy z zainteresowanymi stronami, partnerami społecznymi, przedstawicielami sektora detalicznego i odnośnymi regionami;

11.  zauważa, że wniosek nie zawiera dodatków ani zachęt, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG; z zadowoleniem przyjmuje decyzję o ograniczeniu kosztów pomocy technicznej do 4 % kosztów całkowitych, dzięki czemu 96 % środków na pomoc zostanie przeznaczonych na pakiet zindywidualizowanych usług;

12.  apeluje do Komisji o zbadanie nowych sposobów przyspieszenia procedury udzielania wsparcia z EFG poprzez ograniczenie biurokracji związanej ze składaniem wniosków;

13.  odnotowuje, że zindywidualizowane usługi dla zwolnionych pracowników, współfinansowane przez EFG, obejmują ocenę zdolności, potencjału i perspektyw każdego zwolnionego na rynku pracy; pomoc przy szukaniu zatrudnienia i doradztwo indywidualne; elastyczną bazę danych zarówno dla poszukujących zatrudnienia, jak i dla pracodawców oferujących pracę tymczasową; pomoc w zakresie zwolnień monitorowanych; szkolenia i przekwalifikowanie, w tym szkolenia dotyczące przedsiębiorczości oraz coaching i dotacje na promowanie przedsiębiorczości;

14.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług wspieranego z EFG należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien ponadto wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

15.  zauważa, że władze Niderlandów przedstawiły gwarancje, iż proponowane działania nie będą objęte wsparciem finansowym w ramach innych funduszy unijnych lub instrumentów finansowych, będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania, działania będą komplementarne względem działań finansowanych z funduszy strukturalnych oraz spełnione zostaną wymogi przepisów krajowych i unijnych dotyczące zwolnień grupowych;

16.  przypomina, jak ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracowników w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej;

17.  ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

18.  zwraca się do Komisji o zapewnienie publicznego dostępu do dokumentów związanych z pomocą z EFG;

19.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

20.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

21.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4) https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/consumentenvertrouwen-daalt-opnieuw
(5)EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)0061; EGF/2010/016 ES/Aragón retail, COM(2010)0615; EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)0580; EGF/2014/009_EL/Sprider stores, COM(2014)0620; EGF/2014/013_EL/Odyssefs Fokas, COM(2014)0702; EGF/2015/011_GR/Supermarket Larissa, COM(2016)0210.
(6)http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels
(7)Konsumpcja pod lupą (ang. Focus on consumption), Economic Agency ABN-AMRO Mathijs Deguelle i Nico Klene. Zmiany wielkości w sektorze detalicznym. 24 stycznia 2014 r. Prognozy dla sektora detalicznego (ang. Retail sector prognoses), Economic Agency ABN-AMRO Sonny Duijn, akapit pierwszy. 22 stycznia 2016 r.
(8) Dane statystyczne opracowane przez UWV, kwiecień 2016 r.


ZAŁĄCZNIK:

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Niderlandów – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2017/559.)

Informacja prawna