Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2100(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0001/2017

Внесени текстове :

A8-0001/2017

Разисквания :

PV 13/02/2017 - 14
CRE 13/02/2017 - 14

Гласувания :

PV 14/02/2017 - 8.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0027

Приети текстове
PDF 691kWORD 88k
Вторник, 14 февруари 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията
P8_TA(2017)0027A8-0001/2017

Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2017 г. относно годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (2016/2100(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид доклада на Комисията от 15 юни 2016 г. относно политиката в областта на конкуренцията за 2015 г. (COM(2016)0393), както и придружаващия го работен документ на службите на Комисията, публикуван на същата дата (SWD(2016)0198),

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и по-специално член 39, член 42 и членове 101—109 от него,

—  като взе предвид Протокол № 26 относно услугите от общ интерес,

—  като взе предвид Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

—  като взе предвид универсалната рамка за Оценка на устойчивостта на продоволствените и селскостопанските системи (SAFA), разработена от Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО),

—  като взе предвид релевантните правила, насоки, резолюции, съобщения и документи на Комисията по темата за конкуренцията,

—  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2016 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 23 юни 2016 г. относно доклада за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 септември 2016 г. относно социалния дъмпинг в Европейския съюз(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2016 г. относно годишния доклад за 2014 г. относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията(4) и своята резолюция от 10 март 2015 г. относно годишния доклад за 2013 г. за политиката на ЕС в областта на конкуренцията(5),

—  като взе предвид решението на Комисията от 6 май 2015 г. за започване на разследване на електронната търговия съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета (C(2015)3026),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 май 2015 г., озаглавено „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ (COM(2015)0192),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 25 февруари 2015 г., озаглавено „Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата“ (COM(2015)0080),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти(6),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от ДФЕС(7) (Общ регламент за групово освобождаване (ОРГО)),

—  като взе предвид Регламент (EO) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия(8),

—  като взе предвид Бялата книга от 9 юли 2014 г., озаглавена „Към по-ефективен контрол на ЕС върху сливанията“(COM(2014)0449),

—  като взе предвид отговорите на Комисията на въпросите с искане за писмен отговор от членовете на Парламента E-000344/2016, E-002666/2016 и E‑002112/2016,

—  като взе предвид своята резолюция от 11 ноември 2015 г. относно въздухоплаването(9) и по-специално параграфи 6, 7 и 11 от нея относно преразглеждането на Регламент (ЕО) № 868/2004, за да се защити по-ефективно лоялната конкуренция във външните въздухоплавателни отношения на ЕС и да се засили конкурентната позиция на въздухоплавателната промишленост на ЕС, да се предотврати по-ефективно нелоялната конкуренция, да се гарантира реципрочност и да се премахнат нелоялните практики, които включват субсидии и държавна помощ, предоставяни на въздушни превозвачи от определени трети държави, които нарушават функционирането на пазара, като присъствието на финансовата прозрачност в клаузата за лоялна конкуренция е съществен елемент за да се осигурят тези еднакви условия на конкуренция,

—  като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007(10) („Регламент за единната ООП“),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1218/2010 на Комисията от 14 декември 2010 г. относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз за някои категории споразумения за специализация(11),

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по международна търговия, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по транспорт и туризъм, както и на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0001/2017),

А.  като има предвид, че постигането на силна и ефективна политика на ЕС в областта на конкуренцията винаги е било в основата на вътрешния пазар, тъй като тя насърчава икономическата ефективност и създава благоприятна среда за растеж, иновации и технологичен напредък, като същевременно снижава цените;

Б.  като има предвид, че политиката на ЕС в областта на конкуренцията е съществен инструмент за преодоляването на разпокъсаността на вътрешния пазар и съответно за създаването и поддържането на еднакви условия на конкуренция за предприятията в целия ЕС;

В.  като има предвид, че Европейският съюз, под ръководството на Комисията, следва да насърчава „култура на конкуренция“ в ЕС и по света;

Г.  като има предвид, че политиката в областта на конкуренцията е сама по себе си инструмент за опазване на европейската демокрация, доколкото възпрепятства прекомерната концентрация на икономическа и финансова власт в ръцете на малко на брой лица, което би подкопало способността на европейските политически органи да действат независимо от големите промишлени и банкови групи;

Д.  като има предвид, че правилното прилагане на разпоредбите в областта на конкуренцията (включително антитръстовите правила) в съответствие със социалната пазарна икономика следва да възпрепятства прекомерната концентрация на икономическа и финансова власт в ръцете на малко на брой частни компании и също така да насърчава участниците чрез предоставянето на стимули за тях да бъдат динамични, иновативни и да се диференцират на пазара;

Е.  като има предвид, че политиката за лоялна конкуренция запазва ефективността и отвореността на пазарите, като по този начин води до по-ниски цени, до появата на нови участници на пазара, по-добро качество на продуктите и услугите и по-голям избор за потребителите, и също така насърчава научните изследвания и иновациите, икономическия растеж и по-устойчиви предприятия;

Ж.  като има предвид, че политиката в областта на конкуренцията може и следва да допринесе значително за ключовите политически приоритети, като например насърчаването на иновациите, на качеството на работните места, на борбата срещу изменението на климата, на устойчивия растеж и устойчивото развитие, инвестициите, на ефективността на ресурсите, на защитата на потребителите и опазването на здравето на хората, като същевременно се укрепва единният пазар, по-специално по отношение на цифровия единен пазар и енергийния съюз;

З.  като има предвид, че една успешна политика в областта на конкуренцията трябва не само да е насочена изключително към понижаване на потребителските цени, а трябва също така да е ангажирана със способността за иновации и инвестиционната дейност на европейската промишленост, както и със специфичните условия на конкуренция за малките и средните предприятия;

И.  като има предвид, че политиката на ЕС в областта на конкуренцията се характеризира също така с ценности като социална справедливост, политическа независимост, прозрачност и справедлив процес;

Й.  като има предвид, че политиката в областта на конкуренцията е взаимосвързана с други ключови политики на Съюза, включително с данъчната и промишлената политика и с политиката в областта на цифровите технологии, с чиято координация се цели гарантиране на спазването на основните принципи, залегнали в Договорите, по-специално прозрачността и лоялността;

К.  като има предвид, че отклонението от данъчно облагане, данъчните измами и данъчните убежища струват на данъкоплатците в ЕС милиарди евро (в някои оценки цифрата достига един трилион евро) годишно под формата на изгубени приходи, с което се нарушава конкуренцията в рамките на единния пазар между дружествата, които плащат своя справедлив дял от данъците, и тези, които не плащат;

Л.  като има предвид, че сътрудничеството в световен мащаб при прилагането на законодателството в областта на конкуренцията спомага за избягването на несъответствия във връзка със средствата за защита и резултатите от действията по правоприлагане, и позволява на предприятията да намалят разходите си за постигане на съответствие;

М.  като има предвид, че в практиката на Съда на ЕС и в практиката на вземане на решения на Комисията понятието за „стопанска дейност“ се тълкува различно в зависимост от това дали става въпрос за правилата на вътрешния пазар или за правилата в областта на конкуренцията; като има предвид, че тази объркваща практика създава допълнителни трудности по отношение на вече обремененото понятие за „стопанска дейност“;

Н.  като има предвид, че ясна, последователна и работеща регулаторна среда по отношение на адаптирането на политиката в областта на конкуренцията към спецификите на селското стопанство може да допринесе за укрепване на позицията на земеделските стопани в рамките на веригата за доставка на храни чрез преодоляване на дисбаланса на силите между отделните стопански оператори, повишаването на пазарната ефективност и гарантирането на правна сигурност и еднакви условия на конкуренция в рамките на единния пазар;

О.  като има предвид, че формата, силата и графикът на икономическите рискове са трудно предвидими и че е необходима пазарно ориентираната обща селскостопанска политика (ОСП), която да предоставя подкрепа за земеделските стопани и да осигури допълнителни временни изключения от правилата за конкуренцията в случай на сериозни дисбаланси на пазара; като има предвид, че по време на кризата в сектора на млякото и млечните продукти Комисията реши да задейства член 222 от Общия регламент за ООП като крайна мярка за освобождаване на колективното планиране на производството на мляко от признатите обединения на земеделски производители от прилагането на правото в областта на конкуренцията;

П.  като има предвид, че политиката в областта на конкуренцията сама по себе си е недостатъчна, за да разреши проблема с нелоялните търговски практики във веригата за доставки на храни;

Р.  като има предвид, че в член 102 от ДФЕС се посочва ясно, че прякото или косвеното налагане на несправедливи търговски практики в други сектори на хранителната верига представлява нарушение на посочения Договор;

С.  като има предвид, че Експертната група за селскостопанските пазари (AMTF) е създадена с цел подобряване на позицията на земеделските стопани във веригата за доставки на храни чрез проучване на възможностите за укрепване на тяхната позиция, включително правни възможности за създаване на договорни отношения и организиране на колективни действия от страна на земеделските стопани; като има предвид, че заключенията на Експертната група за селскостопанските пазари трябва да бъдат взети под внимание, ако е приложимо, с оглед на бъдещи обсъждания и мерките, които да бъдат предприети;

1.  приветства годишния доклад на Комисията за политиката в областта на конкуренцията, в който се посочва, че правилната политика на ЕС в областта на конкуренцията може да допринесе за възстановяването на достатъчно ниво на инвестиции и иновации чрез създаването на справедлива конкурентна среда; приветства акцента, поставен в доклада, върху приноса на политиката в областта на конкуренцията за премахване на бариерите и мерките за държавна помощ, имащи неблагоприятен ефект, в полза на вътрешния пазар; също така отново заявява, че бъдещето на Европа трябва да се основава на иновациите, социалната пазарна икономика и ефективност на ресурсите, които създават висок стандарт на живот за всички граждани на ЕС;

Интеграция на единния пазар

2.  приветства целта на Комисията за създаването на нови възможности за гражданите и предприятията и припомня, че свободното движение на капитали, услуги, стоки и хора са четирите свободи на единния пазар и че тяхното спазване е от ключово значение за доближаването на ЕС до неговите граждани; подчертава, че без ефективна политика на ЕС в областта на конкуренцията вътрешният пазар не може да разгърне пълния си потенциал; приветства използването от Комисията на различните инструменти, с които разполага, по-специално контрола върху сливанията, борбата срещу злоупотребата с господстващо положение и антиконкурентните практики, борбата с картелите, контрола на държавните помощи, координацията с националните органи, и, когато е приложимо, с регионалните органи за защита на конкуренцията, и секторните разследвания;

3.  подчертава отново, че ефективната политика в областта на конкуренцията следва да взема предвид специфичните условия на пазара, които се прилагат за малките и средните предприятия (МСП), микропредприятията и новосъздадените предприятия, и трябва да гарантира защита на правата на работниците и справедлива данъчна система;

4.  призовава държавите членки и институциите на ЕС да изведат като приоритет засилването на единния пазар след излизане на Обединеното кралство от ЕС, като гарантират пълно спазване на европейското право в областта на конкуренцията и като засилят допълнително сътрудничеството между държавите членки по данъчните въпроси; отбелязва още, че излизането на Обединеното кралство би могло да има негативен ефект за политиката на ЕС в областта на конкуренцията; подчертава по-специално риска от дублиране на процедури, което ще увеличи административните разходи и ще забави процесите на разследване;

5.  отново заявява, че лоялната данъчна конкуренция е от съществено значение за целостта на вътрешния пазар на ЕС и следователно всички участници на пазара следва да плащат своя справедлив дял от данъците, а данъците трябва да се плащат на мястото, където се генерират печалбите; подчертава, че след разкритията на „Люкслийкс“ ЕС призна — с цел засилване на лоялната конкуренция в рамките на единния пазар, че има потребност от прости и прозрачни данъчни политики и регулиране, и призна също, че е необходимо да се сложи край на нелоялната данъчна конкуренция (включително незаконни данъчни облекчения) от страна на държавите членки, което създава морален риск и допълнителна данъчна тежест върху изрядните данъкоплатци и пречи на развитието на МСП, както и когато нови участници и МСП, извършващи стопанска дейност само в една държава, са в по-неблагоприятно положение в сравнение с големите международни дружества, които могат да прехвърлят печалбите си или да прилагат други форми на агресивно данъчно планиране чрез различни решения и инструменти, достъпни само за тях; подчертава необходимостта от цялостно разследване на всички случаи на съмнения, че се цели незаконна данъчна оптимизация от страна на многонационални дружества; приветства междувременно задълбочените разследвания от страна на Комисията на антиконкурентни практики като избирателни данъчни предимства, които могат да включват системи за управление на допълнителната печалба, и приветства също така последните резултати от разследванията, показващи, че избирателното освобождаване от данъчно облагане представлява незаконна държавна помощ съгласно правото на ЕС в областта на конкуренцията; подчертава необходимостта да се гарантира широк достъп за Комисията до информация с цел предизвикване на повече разследвания на подозрителни случаи; призовава Комисията да изготви ясни насоки относно държавната помощ, свързана с данъчното облагане, за да се обхванат случаите на нелоялна конкуренция, както и тя да използва напълно правомощията си в рамките на правото в областта на конкуренцията, за да помогне на държавите членки да се справят ефективно с вредните данъчни практики; отново заявява, че са необходими по-големи усилия и по отношение на агресивните данъчни практики; подчертава, че от особено решаващо значение е обменът на информация във връзка с данъчните становища и споразуменията за трансферно ценообразуване между данъчните органи на държавите членки; изразява съжаление, че държавите членки отказват на генерална дирекция „Конкуренция“ достъп до тази информация; препоръчва засилен обмен на информация между националните органи, и призовава също така държавите членка да публикуват информация за своите данъчни становища, като предлага тази информация да се представя с разбивка по региони, когато е приложимо; счита, че решенията на Комисията, с които се определя ясна методология за изчисляване на стойността и неоправданите конкурентни предимства за дружествата, включени в некоректни данъчни становища, предоставят добра законова основа за по-нататъшно сближаване;

6.  подчертава, че корупцията в обществените поръчки води до сериозни последици за европейската конкурентоспособност, свързани с нарушеното функциониране на пазара; отново заявява, че обществените поръчки са една от държавните дейности, която е най-уязвима по отношение на корупцията; подчертава, че в определени държави членки обществените поръчки, финансирани от ЕС, създават по-висок риск за корупция, отколкото поръчките, финансирани на национално равнище; припомня широкото използване на съобразени с конкретните условия покани за тръжни процедури с цел ограничаване на конкуренцията на пазара; призовава Комисията да продължи усилията си за предотвратяване на злоупотребата със средства на ЕС и за насърчаване на отчетността по отношение на обществените поръчки; призовава за създаването на Европейска прокуратура с нужните права с цел по-добро разследване на предполагаеми престъпления със средства на ЕС;

7.  подчертава, че производствата във връзка с държавна помощ сами по себе си не могат да доведат до трайно прекратяване на нелоялната данъчна конкуренция в държави членки; препоръчва, следователно, установяване на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (пълна ОКООКД), което ще помогне за премахване на нарушенията на конкуренцията и ще предостави гаранция, че нито една печалба няма да остане необложена с данъци в ЕС, както и публично оповестяване на релевантна информация за данъчните становища, преразглеждане на Директивата за ДДС с цел предотвратяване на измами и установяване на задължение за големите международни дружества да се отчитат публично за оборота и печалбите за „всяка отделна държава“, и призовава държавите членки да въведат по-голяма прозрачност в своите данъчни практики и взаимни изисквания за докладване; отново заявява необходимостта от прилагане на пакета от мерки за борба с избягването на данъци, на правилата за обмен на информация между държавите от ЕС и на механизма за бърза реакция за справяне с измами с ДДС, за да се гарантира лоялната конкуренция;

8.  счита, че лоялната конкуренция може да бъде затруднена от данъчното планиране; приветства препоръката на Комисията да се коригира определението за „място на стопанска дейност“, така че дружествата да не могат изкуствено да избягват да имат облагаемо присъствие в държавите членки, в които извършват стопанска дейност; подчертава, че това определение следва също така да се отнася до специфичното положение в цифровия сектор, като се гарантира, че дружествата, извършващи изцяло безналични дейности, се разглеждат като имащи място на стопанска дейност в държава членка, ако поддържат значително цифрово присъствие в икономиката на тази държава;

9.  подчертава необходимостта да се засилят правилата за единния пазар и на равнището на държавите членки, както и да се противодейства на нарушенията с цел преодоляване на разпокъсаността на единния пазар;

10.  призовава да се подобри обслужването на едно гише въз основа на настоящия опит по отношение на режима за ограничено обслужване на едно гише за цифрови продукти; отбелязва, че дори при „обслужването на мини-гише“ малките предприятия и микропредприятията могат да се изправят пред значителна административна тежест;

11.  подчертава необходимостта от по-нататъшно укрепване на единния пазар чрез премахване на останалите бариери и пречки;

12.  припомня на Комисията, че, за да функционира гладко единният пазар на ЕС, е наложително да се позволи на националните и регионалните органи да се намесват в ситуации, произтичащи в резултат от неблагоприятни географски условия, които пречат на способността на пазара да се разгърне както в икономическо, така и в социално измерение;

13.  настоява за необходимостта от борба срещу фискалния и социалния дъмпинг, неправомерното данъчно планиране и отклонението от данъчно облагане, за да се гарантира лоялната конкуренция на единния пазар;

14.  настоятелно призовава Комисията да завърши прилагането на Единното европейско железопътно пространство, да гарантира пълна прозрачност в паричните потоци между управляващите инфраструктурата и железопътните предприятия и да се убеди, че всяка държава членка има силен и независим национален регулаторен орган;

15.  призовава Съвета да предприеме бързи действия за приемане на предложението на Комисията относно хармонизирането на общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД);

16.  счита, че приемането на еврото от държавите членки, които все още не са се присъединили към единната валута, ще засили свободната конкуренция в рамките на вътрешния пазар;

Цифровият единен пазар

17.  приветства стратегията на Комисията за цифровия единен пазар и подчертава съществената роля на политиката в областта на конкуренцията за завършването на цифровия единен пазар; също така подкрепя усилията на Комисията да гарантира, че политиката на ЕС в областта на конкуренцията се прилага изцяло за единния цифров пазар, като конкуренцията не само дава повече избор на потребителите, но и предоставя еднакви условия на конкуренция; изразява съжаление, че настоящата липса на европейска цифрова рамка е засилила невъзможността да се уравновесят интересите на големите и малките доставчици на услуги; подчертава, че традиционните пазарни модели на политиката в областта на конкуренцията често не са достатъчно целесъобразни за цифровия единен пазар; призовава да се вземат в по-голяма степен под внимание новите стопански модели на цифровите предприятия; отново заявява, че цифровият единен пазар би могъл да създаде стотици хиляди нови работни места и да допринесе с 415 милиарда евро годишно за икономиката на ЕС;

18.  подчертава, че за запазването на надеждността на стратегията за цифров единен пазар Комисията следва да приключи всички останали незавършени разследвания срещу картели с необходимото внимание, за да не постави под въпрос качеството на разследванията; призовава за ускоряване на производствата, така че резултатите да могат да бъдат постигнати възможно най-скоро; поради това приветства допълнителното изложение на възраженията, изпратено от Комисията относно услугата за сравняване на условията за пазаруване, както и изложените възражения по делото Android; призовава Комисията да продължи да проучва решително всички опасения, установени в нейните разследвания, включително други области, свързани с въздействието върху процеса на търсене (хотели, местно търсене, полети), за да гарантира еднакви условия на конкуренция за всички участници на цифровия пазар; призовава Комисията да разследва платформите за хотелски резервации онлайн, имащи господстващо положение;

19.  приветства секторното проучване на Комисията относно електронната търговия, в чиито предварителни резултати се установяват определени търговски практики в този сектор, които биха могли да ограничат конкуренцията в онлайн среда; приветства също ангажираността на Комисията по отношение на европейския цифров единен пазар и нейното предложение относно блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността и мястото на пребиваване на клиентите; призовава Комисията да предприеме амбициозни мерки за премахване на незаконните пречки пред конкуренцията в онлайн среда, за да се гарантира на европейските потребители свободно от пречки пазаруване онлайн от търговци, намиращи се в друга държава членка; поради това счита, че са необходими целенасочени действия за подобряване на достъпа до стоки и услуги, по-специално чрез прекратяване на практиките на блокиране на географски принцип и на нелоялната ценова дискриминация въз основа на географско местоположение или националност, които често водят до създаване на монополи и до прибягване до незаконно съдържание от страна на потребителите; призовава за създаването на възможност за обозначаване на уеб сайтовете в ЕС, за да се гарантира още по-високо ниво на лоялна конкуренция и да се засили защитата на потребителите;

20.  счита, че засилването на участието на МСП следва да има съществена роля в усилията за насърчаване на обединен цифров единен пазар, и подчертава необходимостта от оценка на евентуалното въздействие на всяка инициатива, особено насочените към насърчаване на електронната търговия и към уточняване на статута на „място на стопанска дейност“ за цифровия сектор, върху възможността на МСП да се възползват от цифровия единен пазар;

21.  припомня, че мрежовата неутралност е от първостепенно значение, за да се гарантира отсъствието на дискриминация между интернет услугите и да се осигури пълна конкуренция („неутралност на мрежите“ означава принципът на равностойно третиране на целия интернет трафик, без проява на дискриминация, ограничение или намеса, независимо от неговия подател, получател, вид, съдържание, устройство, услуга или приложение);

22.  подчертава, че нарастващото присъствие на нови стопански дейности, възможни благодарение на цифровите технологии, по-специално интернет и мобилните телефонни приложения, заедно с установени оператори, което създава нови начини, чрез които потребителите да намират, сравняват и избират стоки и услуги на единния пазар, което ще доведе до засилване на позицията на потребителите, които се стремят да правят информиран избор въз основа на своите лични потребности и цели;

23.  подчертава, че икономиката на споделянето предлага на потребителите в ЕС много иновативни продукти и услуги; подчертава, че платформите на икономиката на споделянето са въвели идеята за провокиране на съществуващи утвърдени господстващи участници на пазара, за да се създава по-конкурентна среда за потребителите и предприятията; отново заявява, че наред с данъчното облагане, административната рамка и аспектите, свързани със сигурността, Комисията следва да разгледа внимателно и аспектите, свързани с конкуренцията, и да премахне пречките за навлизането на пазара на предприятия, за да се създадат еднакви условия на конкуренция; подчертава, че този вид икономика е установен още преди няколко години, и че всякакви нередности следва да се разрешават на равнището на ЕС като се спазва принципът на субсидиарност; подчертава необходимостта да се гарантира в рамките на цифровия единен пазар високо равнище на защита на потребителите и на личните данни; настоятелно призовава Комисията да създаде необходимия инструментариум, за да може разнообразните форми и разновидности на икономиката на споделянето да получат подкрепа на равнището на ЕС и в отделните държави членки, да се прилагат, да придобият надеждност и да спечелят доверие, като отбелязва, че тази разрешителна и подкрепяща регулаторна рамка няма да предизвика нарушаване на конкуренцията; призовава Комисията да обърне отново внимание на тези опасения, така че ползите за обществото от тези стопански модели да могат да станат реално осезаеми в съответни правни рамки;

24.  призовава Комисията да извърши цялостен преглед на ефективността на наличните инструменти на правото на конкуренцията в цифровата ера и при необходимост да продължи да ги развива;

25.  подчертава, че по-специално в един динамичен сектор като цифровата икономика, е от жизненоважно значение производствата, свързани с конкурентното право, да бъдат приключвани бързо, така че злоупотребата с господстващо положение да не може да доведе до значимо реоргинизиране на пазара;

26.  призовава Комисията да вземе под внимание нарастващата конвергенция на цифровите пазари като сравни съпоставими услуги, като приложенията за съобщения в реално време (IM), и еквивалентни услуги, предоставяни от общия сектор на далекосъобщенията;

27.  приветства разследванията на Комисията в някои антиконкурентни практики от редица дружества, по-специално от страна на гиганти в областта на интернет и телекомуникациите и на други медийни дружества, филмови студия и телевизионни разпространители; призовава Комисията да ускори всички процедури срещу антиконкурентно поведение, което нарушава антитръстовите правила на ЕС;

28.  приветства решението на Комисията за възстановяване по случая за държаваната помощ за Apple, което е в основата на решаването на въпроса за незаконната държавна помощ под формата на данъчни предимства; подчертава обаче, че ЕС трябва да има по-строго законодателство относно данъчните становища, като също така предоставя ефективна система и процедура по събиране на вземания в полза на собствените ресурси в бюджета на ЕС; призовава Комисията да поправи всяко нарушение, с оглед да се гарантира лоялната конкуренция на единния пазар;

29.  призовава Комисията да представи регулаторна стратегия, като вземе под внимание технологичното сближаване и по-специално умножаването на платформите; припомня, че за тази цел предварителното отраслово регулиране трябва да съвместява защитата на плурализма, свободата на изразяване на мнение, защитата на личните данни, защитата на автономността на потребителите и свободата им на избор, както и еднаквото насърчаване на конкурентни оферти в Европа и на конвергентни оферти за европейските лидери в международната конкуренция; призовава за коригиране на неравенствата в баланса на силите и облекчаване на случаите на зависимост между икономически оператори с цел справедливо поделяне на стойността;

30.  приветства факта, че при определянето на пазарната мощ на цифровите пазари се вземат в по-голяма степен под внимание мрежовите ефекти, както и натрупването и анализът на данни; счита, че данните играят голяма роля в цифровата икономика и че поради това следва да бъдат взети под внимание при оценката от гледна точка на правилата в областта на конкуренцията;

31.  счита, че конкуренцията в секторите на търсенето в интернет и телекомуникациите е от основно значение не само за стимулирането на иновациите и на инвестициите в мрежи и в цифровата икономика, но и за насърчаването на достъпни цени и избор на услуги за потребителите; ето защо призовава Комисията да защити конкуренцията в тези сектори, в това число и по отношение на интернет услугите и разпределянето на радиочестотния спектър; приветства в тази връзка намерението на Комисията при прилагането на насоките относно държавната помощ за широколентовите мрежи да възприеме благоприятна позиция по отношение на стратегическите цели на Пакета за телекомуникациите; приветства решението на Комисията да спре сливането на доставчиците на мобилни телефонни услуги O2 и Three в Обединеното кралство в полза на европейските потребители; отново изтъква значението на прилагането на Европейския кодекс за електронните съобщителни услуги и на засилването на свързаността в ЕС;

32.  счита, че премахването на таксите за роуминг в ЕС не е достатъчно и че обажданията в рамките на ЕС трябва да се регулират на същото равнище като местните разговори; призовава Комисията да представи законодателно предложение за регулиране на повиквания в рамките на ЕС;

33.  счита, че стъпките към премахване на потребителските такси за роуминг в ЕС в дългосрочен план са недостатъчни, ако се налага допълнително задълбочаване на единния пазар, както и че трябва да се създадат облекчения за повикванията в рамките на ЕС, така че те да са на едно и също ниво с националните повиквания, чрез улесняване на инвестициите в изцяло европейска мрежа или в споделена мрежа; призовава Комисията да проведе задълбочени консултации с операторите на мрежи и съответните заинтересовани страни относно начина за най-ефективно намаляване на таксите за повиквания в рамките на ЕС до нивото на националните повиквания, като същевременно насърчи инвестициите и гарантира конкурентоспособността и иновациите в световен план;

34.  призовава Комисията да използва своите политически и финансови инструменти и да насърчава обмена на добри практики между държавите членки за засилване на инвестициите в различни традиционни сектори и МСП, които изостават от цифровата индустриална революция;

35.  подчертава, че Европейският съюз следва да насърчава всички предприятия (като тези с господстващо положение на пазара, както и стартиращите предприятия) в търсенето на новаторски решения;

36.  призовава Комисията да демонстрира същата твърдост по отношение на провеждането и постигането на резултат по провеждащото се разследване срещу McDonald's;

Държавна помощ

37.  приветства задълбоченото преразглеждане на правилата за държавната помощ и предлага да бъде изпращан специален годишен доклад до Парламента; припомня на държавите членки, че целта е била мерките за помощ да се насочат по по-добър начин към постигането на дългосрочен устойчив икономически растеж, създаването на качествени работни места и на социално сближаване, като същевременно се гарантират еднакви условия на конкуренция и свободно функциониране на социалната пазарна икономика; подчертава, че държавите членки имат по-голяма отговорност, когато се предоставя помощ без предварително уведомяване на Комисията; подчертава, че Комисията следва да предостави достатъчно правно основание в областта на конкуренцията, за да се засили туризмът като важен икономически фактор в ЕС, и че съответно към финансирането на обществените туристически организации следва да се прилага общо освобождаване съгласно Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО); призовава Комисията внимателно да проучи всички сделки „в последната минута“, извършени от държавите членки, без оглед на политическия натиск, прилаган от тях; също така припомня на Комисията за необходимостта да се попречи на някои правителства да действат недобросъвестно, както те правят, като неправомерно изразходват средствата от ЕС;

38.  подчертава, че държавните или регионалните стимули е един от инструментите на политиката, за да се гарантират услугите, които са от решаващо значение за подкрепа на икономическите и социалните условия в изолираните, отдалечените или периферните региони и острови в Съюза, но че под внимание следва да се вземе предишният опит, като тази намеси не бива да са в разрез с принципите на единния пазар; подчертава, че свързаността на периферните островни региони също е от съществено значение и приветства включването в ОРГО на социалната помощ за транспортиране на жители на отдалечените региони, в които е признат проблемът със свързаността; изисква от Комисията, в рамките на провежданото в момента преразглеждане на Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО), да отчете в пълна степен специфичните особености на европейските най-отдалечени региони, както е предвидено в член 349 от ДФЕС, като се има предвид, че свързаността е от жизненоважно значение за местните МСП в най-отдалечените региони и че няма почти никаква вероятност да засегне конкуренцията на вътрешния пазар;

39.  приветства известието на Комисията относно понятието за държавна помощ като част от инициативата за модернизиране на държавната помощ; признава ползите от наличието на опростени правила, което осигурява сигурност както за публичните органи, така и за дружествата; в същото време призовава Комисията да проверява по-задълбочено забранените държавни помощи, които имат голямо отрицателно въздействие върху единния пазар;

40.  призовава Комисията да изготви насоки относно понятието за държавна помощ предвид важните промени в съдебната практика и практиката на правоприлагане във възможно най-кратки срокове, за да се гарантира правна сигурност и предвидимост;

41.  призовава Комисията да започне изготвянето на пътна карта за по-малка, но по-добре насочена държавна помощ с цел откриването на възможност за ограничаване на държавната помощ посредством намаляването на данъци, като по този начин се стимулират новите предприятия и лоялната конкуренция, а не да се поддържат остарели структури и вече съществуващи участници;

42.  подчертава, че когато се използва държавна помощ за насърчаване на услуги от общ интерес, от първостепенна важност е ползата за потребителите и гражданите, а не облагата за отделните дружества или публичноправните субекти;

43.  призовава Комисията да следи отблизо повторната национализация на обществени услуги в държавите — членки на ЕС, както и да възпрепятства отпускането на незаконна държавна помощ под формата на компенсация за обществена услуга;

44.  призовава Комисията да настоява за приемането на хармонизирано определение на понятието за държавна помощ в рамките на международните организации в областта на конкуренцията, като например Международната мрежа по конкуренцията;

45.  изтъква, че с цел да се постигне правилното функциониране на енергийния съюз и да се избегне неспазването на правилата за държавните помощи, както и за да се предотвратят злоупотреби със средства на ЕС, трябва да бъдат строго наблюдавани и задълбочено разследвани всички случаи на държавна помощ и нередностите в обществените поръчки, свързани с инвестиции в енергетиката и околната среда, като например противоречивия проект за разширяване на атомната електроцентрала „Пакс“ в Унгария;

46.  подчертава, че както беше заявено за шести път от Комисията в годишния ѝ доклад относно конкуренцията – временната държавна помощ, отпусната за финансовия сектор, беше счетена за необходима с оглед на стабилизирането на световната финансова система, но трябва бързо да бъде ограничена или изцяло прекратена и да бъде разгледана възможно най-скоро; призовава Комисията и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) да гарантират последователното прилагане в рамките на единния пазар на цялото законодателство в областта на защитата на потребителите, като например Директивата за пазарите на финансови инструменти или Директивата относно разпространението на застрахователни продукти , и призовава Комисията и ESMA да гарантират, че при изпълнението на тези законодателни актове няма да се допуска регулаторен арбитраж; призовава Комисията да разгледа възможността държавната помощ за банките да бъде обвързана с условие за кредитирането на МСП;

47.  припомня своята позиция по отношение на провежданото в момента проучване на Комисията във връзка с отсрочените данъчни активи и отсрочените данъчни кредити в полза на банковия сектор в няколко държави членки; счита, че отсрочените данъчни активи/отсрочените данъчни кредити следва да бъдат разрешени с обратно действие съгласно разпоредбите за държавната помощ, ако са обвързани с ясни условия за цели за финансиране на реалната икономика;

48.  счита за достоен за съжаление факта, че не са предприети действия от страна на Комисията за справяне със злоупотребите, извършени при преструктурирането на частни банки, включително тези, които засягат дребните вложители и дребните собственици на финансови инструменти, като например привилегировани акции, които в редица случаи са били предлагани на пазара, без да е налице пълно съответствие със законодателството на ЕС; призовава Комисията да обърне внимание на широко разпространените ефекти от неправомерната продажба на финансови продукти, разкрита при преструктурирането на банки, засегнати от икономическата криза;

49.  припомня своето искане до Комисията да проучи дали от началото на кризата банковият сектор се е възползвал от скрити субсидии и държавна помощ посредством предоставяне на нетрадиционна подкрепа за ликвидността;

50.  отбелязва, че Европейската сметна палата е установила грешки в държавната помощ при приблизително една пета от проектите, съфинансирани по програми за сближаване и считани за проекти от значение за държавната помощ за одитирания период 2010—2014 г.(12); отбелязва, че една трета от тези грешки се преценяват като имащи финансово отражение и се счита, че са допринесли за равнището на грешки в проектите по политиката на сближаване; поради това счита, че съществуват възможности за напредък в преодоляването на неспазването на правилата за държавната помощ в проектите по политиката за сближаване; счита, че е особено необходимо да се повиши информираността за правилата за държавната помощ в държавите получателки, за да се избегнат неволни грешки и да се подобри регистрирането на нередности с цел получаване на по-добър поглед върху проблема;

51.  счита, че е необходимо по-добро разбиране по отношение на класифицирането на незаконната държавна помощ на местно и национално равнище; приветства последните решения на Комисията, в които се разяснява какви мерки за публично подпомагане могат да предприемат държавите членки, без Комисията да ги проверява за спазване на правилата за държавните помощи; счита, че за местните и общинските проекти тези решения са полезни насоки, чрез които се намалява административната тежест и същевременно се увеличава правната сигурност;

52.  призовава Комисията да преразгледа тълкуването на съответните разпоредби в областта на конкуренцията с оглед на Директивата относно схемите за гарантиране на депозитите, за да могат да се прилагат ефективно предвидените от законодателя на ЕС инструменти за своевременно стабилизиране;

53.  подчертава значението, което имат разследванията на Комисията по случаи на свързана с данъчно облагане държавна помощ, тъй като те подкрепят европейските и международните инициативи в областта на данъчното облагане и по-специално в борбата срещу агресивното данъчно планиране;

54.  призовава Комисията да отдели повече ресурси за разследване на данъчните становища, които създават опасения във връзка с държавната помощ, и да подходи към тези разследвания по систематичен начин; отбелязва факта, че Комисията счита за незаконна държавна помощ непрозрачните данъчни становища, взети от някои държави членки в полза на определени многонационални дружества, на основание че представляват нарушение на конкуренцията в рамките на вътрешния пазар; приветства също така, от една страна, повишената информираност за взаимовръзките между данъчните политики и административните практики в областта на данъчното облагане, и, от друга страна, политиката в областта на конкуренцията; призовава Комисията да публикува резюме на основните данъчни становища, съгласувани през предходната година въз основа на информацията, съдържаща се в сигурен централен регистър, като това резюме следва да включва най-малкото описание на разгледаните в данъчното становище въпроси и описание на използваните критерии за определяне на предварителното споразумение за ценообразуване и установяване на държавите членки, за които има най-голяма вероятност да бъдат засегнати;

Антитръстови и картелни производства и контрол върху сливанията

55.  приветства усилията на Комисията да подготви насоки относно процедурите си, както и извършването на постоянни оценки на правната рамка на ЕС;

56.  подчертава колко важно е да бъдат разбити картелите в интерес на европейските граждани и европейските предприятия, по-специално МСП; насърчава Комисията да рационализира административните процедури във връзка с това, за да се ускорят производствата;

57.  счита, че предлаганите сливания между най-големите предприятия за агрохимикали и семена в света биха довели до риск от увеличаване на цените на семената и от по-малък избор на сортове, адаптирани към агроекологичните условия; подчертава, че ако тези сливания се реализират, 61% от световния пазар на семена и 65% от световния пазар на пестициди ще се контролират само от три дружества;

58.  призовава Комисията да засили действията си на световно равнище, за да се гарантира, че правилата на трети държави в областта на конкуренцията не са в противоречие с разпоредбите на ЕС в ущърб на европейските предприятия;

59.  призовава Комисията да продължи своята категорична и ефективна практика на правоприлагане по отношение на картелите във всички случаи, когато са налице достатъчно доказателства за нарушение; припомня, че политиката в областта на конкуренцията позволява на конкурентите да си сътрудничат в полето на иновациите, без това сътрудничество да бъде използвано за антиконкурентни цели; отбелязва петте решения от миналата година, отнасящи се до приблизително 365 милиона евро като обща сума под формата на глоби, както е посочено в работния документ на службите на Комисията, придружаващ нейния доклад относно политиката в областта на конкуренцията за 2015 г.;

60.  счита, че действащите разпоредби относно глобите при нарушения биха могли да бъдат допълнени с по-тежки санкции за отговорните лица; призовава Комисията да разгледа възможността за допълване на глобите за картелиране с персонални санкции, насочени срещу лицата от дружествата, които са взели решението, както и индивидуални наказания за служителите, които носят отговорност за това, че са станали причина тяхното дружество да извърши нарушение на законодателството в областта на конкуренцията, и следователно Комисията следва да може да прилага мерки като забрана за заемане на длъжността по отношение на ръководни служители или при необходимост персонални парични санкции;

61.  счита, че използването на все по-високи глоби като единствен антитръстов инструмент може да се окаже твърде едностранчиво; подчертава, че политиката на високи глоби не следва да се използва като алтернативен механизъм за бюджетно финансиране; подкрепя подхода на „стимула и санкцията“, при който санкциите изпълняват ролята на ефективно възпиращо средство, особено спрямо повторни нарушители, като едновременно с това се насърчава постигането на съответствие;

62.  отбелязва, че броят на обявените сливания е нараснал значително през 2015 г.; призовава, следователно, на съответните служби да бъдат предоставени необходимите ресурси (чрез вътрешно преразпределение на служителите), които да им позволят да продължат да се справят ефективно с това явление;

63.  приветства започнатата неотдавна от Комисията консултация по определени процедурни и юридически аспекти на контрола върху сливанията от страна на ЕС; призовава Комисията, в рамките на планираната реформа на Регламента за сливанията, да анализира внимателно дали настоящите практики за оценка вземат в достатъчна степен под внимание условията на цифровите пазари, както и интернационализацията на пазарите; счита, че особено в цифровата икономика критериите за оценка на сливанията трябва да бъдат адаптирани;

64.  споделя опасенията във връзка с провежданите в момента преговори за сливане между Bayer AG и Monsanto Company Inc.; обръща внимание на факта, че, ако бъде разрешено, планираното сливане ще създаде европейски и световен олигопол; подчертава, че това сливане би могло да доведе до монополно положение на пазарите на семена и пестициди, които са важни за сектора на селското стопанство; поради това изисква от Комисията да представи предварителна оценка на въздействието на това сливане, както и ясно виждане за графика на Комисията;

65.  счита, че в контрола на ЕС върху сливанията е необходимо като критерий да се отчита цената на придобиване, тъй като сливанията на цифровите пазари показаха, че не са достатъчни праговете, свързани с оборота;

66.  насърчава Комисията да представи законодателно предложение за създаване на рамка на ЕС за координация на националните органи за защита на конкуренцията в областта на контрола върху сливанията;

67.  отново призовава Комисията да контролира внимателно транспонирането от страна на държавите членки на Директива 2014/104/ЕС относно обезщетенията при нарушения на правото в областта на конкуренцията; посочва, че тази директива трябва да бъде надлежно транспонирана до 27 декември 2016 г.; изразява дълбоко съжаление поради факта, че досега транспонирането напредва бавно и че много държави членки до момента не са внесли проектозакон; призовава Комисията, в качеството ѝ на пазителка на Договорите, да припомни на държавите членки техните задължения;

Секторни аспекти

68.  приветства изготвената от Комисията рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата, и изразява съгласие с нейните пет взаимосвързани измерения на политиката; подчертава, че решенията относно енергийния микс са от сферата на компетентност на държавите членки;

69.  приветства различните антитръстови разследвания, по-специално тези по отношение на „Газпром“ и „Булгаргаз“, които имат за цел да се осигури интеграцията на пазара в енергийния съюз; изразява обаче съжаление по повод на практиката от страна на някои държави членки за закупуване на газ чрез използване на офшорни дружества като типичен пример за избягване на данъчно облагане и за акт, който е в противоречие с доброто функциониране на енергийния съюз; подчертава също така колко важно е да се предотврати създаването на пазарни структури, които биха могли да възпрепятстват ефективната конкуренция в енергийния сектор;

70.  отбелязва усилията на Комисията за насърчаване на пазарната интеграция на възобновяемите енергийни източници, с цел да се избегне нарушаване на конкуренцията; въпреки това подчертава правнообвързващите ангажименти, поети от държавите членки на Конференцията по въпросите на климата COP 21, които не могат да се изпълнят без конкретни (държавни) мерки за насърчаване и финансиране на производството и използването на енергия от възобновяеми източници;

71.  изтъква, че европейската политика в областта на конкуренцията притежава големи възможности за насърчаване на по-високи екологични и социални стандарти; със съжаление отбелязва, че правителството на Унгария нарушава конкуренцията в сектора на възобновяемите енергийни източници като налага високи данъци и възпрепятства използването на енергийно ефективни технологии и технологии за възобновяеми енергийни източници; призовава Комисията да продължи подкрепата за използването на възобновяеми енергийни източници в Европа за постигането на екологичните цели, определени в десетгодишната стратегия на ЕС за растеж „Европа 2020“; изисква от Комисията да продължи да подкрепя включването на екологични, социални и трудови изисквания в процедурите за обществени поръчки;

72.  призовава Комисията да преразгледа цялостно Регламент (ЕС) № 267/2010 на Комисията за освобождаване за определени категории споразумения в застрахователния сектор, тъй като обменът на информация, необходим за изчисляване на риска и на общите покрития на рисковете, увеличава правната сигурност и конкурентоспособността в сектора и по този начин улеснява навлизането на нови предприятия на пазара, увеличава избора за потребителите и подобрява икономическите условия;

73.  посочва необходимостта от концептуално разграничение и политическа мъдрост между правилата за конкуренция и социалната политика на съответната държава членка; признава, че е задължение на всяко правителство да се намеси, за да се избегне енергийна бедност за гражданите;

74.  призовава Комисията и държавите членки за намаляване на данъчната тежест върху енергийните продукти и за ефективна борба с енергийната бедност;

75.  изтъква, че енергийната система е мрежова инфраструктура, изискваща специално обслужване, за да даде възможност и да благоприятства потребление на произведената собствена енергия;

76.  отбелязва, че съществуващите държавни монополи, като например хазартните монополи, могат да доведат до нелоялни и антиконкурентни практики; обръща внимание на риска, че чрез предоставянето на лицензи, без да бъдат провеждани търгове за концесии, или след провеждането на непрозрачни и съмнителни търгове за концесии, правителствата на държавите членки имат възможност да фаворизират определени дружества пред други, като по този начин могат да създадат силно антиконкурентна среда; призовава Комисията да следи отблизо съществуващите държавни монополи и законността на търговете за концесии с цел предотвратяване на прекомерно нарушаване на конкуренцията;

77.  призовава Комисията да предложи изменения на Регламент (ЕО) № 261/2004 с цел гарантиране на еднаква защита на пътниците, пътуващи с полети от трети държави, независимо дали превозвачът е от ЕС, или не;

78.  припомня, че член 42 от ДФЕС предоставя специален статут на сектора на селското стопанство по отношение на конкурентното право, утвърден по време на последната реформа на ОСП, като позволява редица дерогации и изключения от разпоредбите на член 101 от ДФЕС; счита, че настоящата криза в селскостопанския сектор задълбочава и без това слабите позиции на земеделските стопани в рамките на веригата за доставки на храни;

79.  счита, че колективните действия на организациите на производители и техните асоциации, като например планиране на производството и преговорите по продажбите и, когато е уместно, договарянето на условията на договорите, са необходими за постигането на целите на ОСП, определени в член 39 от ДФЕС, и поради това следва да се ползват по принцип от презумпцията за съвместимост с член 101 от ДФЕС; отбелязва, че настоящите изключения не са използвани в пълна степен и че липсата на яснота на тези дерогации, трудностите при изпълнението и липсата на еднакво прилагане от националните органи за защита на конкуренцията, не предоставят на земеделските стопани и техните организации достатъчна правна сигурност, което възпрепятства тяхното самоорганизиране и подкопава доброто функциониране на вътрешния пазар; поради това призовава Комисията да усъвършенства наличните инструменти, като гарантира, че политиката в областта на конкуренцията отчита по-добре особеностите на селскостопанския сектор и като изясни по подходящ начин обхвата на общата дерогация за земеделието, специфичните правила за сектора на млечните продукти, маслиновото масло, говеждото и телешкото месо и полските култури, както и отделните изключения съгласно член 101, параграф 3 от ДФЕС;

80.  призовава Комисията да се бори срещу и да предприема обвързващи регулаторни действия на равнище ЕС срещу нелоялните търговски практики в рамките на хранителната верига, които пречат на земеделските стопани и потребителите; призовава Комисията и националните органи за защита на конкуренцията да реагират на опасенията, възникнали във връзка с натрупаното въздействие нагоре по веригата за доставки на храни, както и върху търговците на дребно и потребителите в резултат на бързата концентрация на дистрибуцията на национално равнище и за създаването на обединения на големи дистрибутори на европейско и международно равнище; отбелязва, че това структурно развитие може да доведе до нестабилност на цените и понижаване на доходите на земеделските стопани и предизвиква опасения от евентуално стратегическо съгласуване, намалена конкуренция и намалени маржове за инвестиции в иновации в рамките на веригата за доставки на храни;

81.  подчертава, че политиката в областта на конкуренцията защитава интересите на потребителите, но не взема предвид интересите на земеделските производители; подчертава, че политиката в областта на конкуренцията трябва да отдава еднакво значение на защитата на интересите на земеделските производители както на защитата на интересите на потребителите, като гарантира, че условията за конкуренция и за достъп до вътрешния пазар са справедливи, за да бъдат насърчавани инвестициите, заетостта, иновациите, жизнеспособността на земеделските предприятия и балансираното развитие на селските райони в ЕС;

82.  настоява, че понятието „справедлива цена“ не следва да се разглежда като възможно най-ниската цена за потребителите, но вместо това трябва да бъде разумна и дава възможност за справедливо възнаграждение на всяка страна в рамките на веригата за доставки на храни;

83.  призовава Комисията да предостави на Парламента и на Съвета отчет за използването на съществуващите изключения от страна на земеделските стопани в различните държави членки при прилагането на член 225 от Общия регламент за ООП и да уточни съответно какъв е обхватът на тези дерогации, както и на индивидуалните изключения от правилата за конкуренция съгласно член 101, параграф 3 от ДФЕС; призовава Комисията да изясни по-специално дали сключените споразумения за устойчивост в рамките на веригата за доставки на храни, за да се отговори на обществените изисквания и чиито мерки надхвърлят законовите изисквания, могат да бъдат освободени от законодателството в областта на конкуренцията, ако те допринасят за подобряване на производството и за насърчаване на иновациите, като в същото време се осигуряват ползи за потребителите;

84.  призовава Комисията да приеме по-всеобхватен подход по отношение на определянето на „господстващо положение“ и злоупотребата с такова положение от страна на селскостопанско предприятие или няколко предприятия, свързани чрез хоризонтално споразумение, като се вземе предвид степента на концентрация и ограниченията, произтичащи от преговорната тежест на секторите на суровините, обработката и търговията на дребно;

85.  счита, че по отношение на единния селскостопански пазар следва понятието „съответен пазар“ да еволюира и да бъде разбирано преди всичко от перспективата на целия ЕС, преди да бъдат разглеждани по-ниските равнища, за да не се застрашават усилията за концентриране на доставките на селскостопански продукти като се ограничат тясно и разделят дейностите, в които могат да участват земеделските стопанства;

86.  счита, че на земеделските стопани във всички производствени сектори следва да се гарантира правото на колективно договаряне, включително правото да се договарят за минимални цени;

87.  счита, че земеделските производители трябва да се ангажират изцяло с организациите на производителите и използването на техния потенциал, в това число с кооперативи на производители, техните сдружения и междубраншови организации; призовава Комисията да насърчава нарастването на компетентността и ефикасността на такива колективни инструменти за самостоятелно подпомагане чрез изясняване и опростяване на правилата, приложими за тях, с цел подобряване на техните възможности за водене на преговори и тяхната конкурентоспособност, като същевременно се зачитат принципите, определени в член 39 от ДФЕС;

88.  призовава Комисията да гарантира, че разпоредбите на член 222 от Общия регламент за ООП се задействат бързо в периоди на сериозен дисбаланс на пазара и да извършва допълнителна оценка на ефикасността на тази мярка, когато се прилага за пазара на млечни продукти с оглед на предлагането на допълнителни временни адаптации на правото в областта на конкуренцията и на процедурата в момент на сериозни дисбаланси на пазара;

89.  в тази връзка приветства неотдавнашното публикуване на насоки за прилагането на тези специфични правила; счита, обаче, че техният правен обхват е твърде ограничен и че критериите, които трябва да бъдат спазвани, са прекалено строги и разнородни в отделните сектори, за да осигурят необходимата правна яснота и сигурност на земеделските стопани, които желаят да се възползват от тези дерогации;

90.  счита, че категоризация, която да съответства на пазара, не е изцяло подходяща за настоящото положение в сектора на маслиновото масло, и поради това предлага да се разгледа пазара на маслиново масло за потребителите на единния пазар с цел подобряване на прилагането на правилата от член 169 от Общия регламент за ООП;

91.  счита, че предвид вариациите в производството на маслиново масло, причинени предимно от климатичните условия, и с оглед гарантирането на целите на членовете на организациите на производителите или асоциациите на организациите на производителите, случаите, в които организациите на производителите са принудени да закупуват маслиново масло от производители, които не са членове на организацията, следва да бъдат взети предвид, като в същото време се гарантира помощната функция на тази дейност спрямо пускането на пазара на продуктите на членовете на организациите;

92.  предлага да се разшири обхватът на разпоредбите на член 170 за говеждото и телешкото месо, така че той да обхване сектора на едрият рогат добитък за угояване, за да гарантира по-добро изпълнение;

93.  приветства, в контекста на премахването на квотите в сектора на захарта, просъществуването на договорна рамка(13) между производителите на захарно цвекло, техните организации и предприятията в сектора на захарта, която им позволява по-специално да договарят условията на споделянето на стойност в зависимост от развитието на пазара на захарта или други пазари на суровини; призовава държавите членки да гарантират, че тази възможност се предлага на всички стопански субекти в сектора, за да се изпълнят целите на общия регламент за ООП, като по този начин се гарантира справедлив баланс на права и задължения между предприятията за захар и производителите на захарно цвекло;

94.  призовава Комисията да направи оценка на влиянието, което оказват търговците на дребно върху предприятията, произвеждащи продукти със собствена марка;

95.  отново изразява позицията на Парламента(14) в полза на приемането на рамково законодателство на равнище ЕС за справяне с нелоялните търговски практики във веригата за доставки на храни; подчертава, че това законодателство трябва да гарантира, че земеделските стопани и потребителите от ЕС имат възможност да се възползват от справедливи условия за покупка и продажба;

96.  счита, че пълното и задоволително прилагане на „Пакета за млякото“(15) е от съществено значение за укрепването на сектора на млякото и млечните продукти, и приканва Европейската комисия да предложи удължаване на „Пакета за млякото“ отвъд първата половина на 2020 г. и да проучи възможността за разширяване на правилата, така че да обхванат други сектори на селското стопанство;

97.  отбелязва заключенията от проучването „Икономическото въздействие на съвременната търговия на дребно върху избора и иновациите в сектора на храните в ЕС“ на ГД „Конкуренция“, включително съществуването на евентуална отрицателна връзка между иновациите и навлизането на продукти със собствена марка на пазара на храни; призовава Комисията да информира Парламента докъде са стигнали провежданите в момента обсъждания, които имат за цел да установят дали тази отрицателна връзка наистина намалява иновациите и разнообразието от продукти, предлагани на потребителите, и какви ще бъдат дългосрочните последици от това за веригата на доставки и за положението на земеделските стопани;

98.  отново посочва необходимостта от постепенно развиване на рамката на ЕС в областта на конкуренцията, така че в мониторинга на веригата за доставка на храни в Европа да бъдат включени показателите на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) във връзка с Оценката на устойчивостта на продоволствените и селскостопанските системи (SAFA), включително показателите в рубриките „Справедливо ценообразуване и прозрачни договори“ (S.2.1.1) и „Права на доставчиците“ (S.2.2.1);

99.  подчертава, че прекомерното данъчно облагане на който и да е промишлен отрасъл би могло лесно да унищожи конкуренцията и би било в противоречие с интересите на потребителите;

100.  призовава да бъде доразвит европейския механизъм за наблюдение на цените на храните, с цел да се подобри откриването на кризи в хранително-вкусовия сектор посредством по-добри данни с повече разбивки; в тази връзка подчертава необходимостта от ангажиране на организациите на земеделските стопани в определянето и събирането на данните;

101.  призовава Комисията да отчете в пълна степен въздействието на възможните нарушения на пазара, произтичащи от търговските споразумения с трети държави, върху земеделските стопани в Европа, като се има предвид тяхното деликатно финансово положение и тяхната фундаментална роля в нашето общество; счита, че Комисията следва да обърне особено внимание на споразуменията с тези държави, които имат значително по-малко селскостопански и здравни правила от ЕС;

102.  призовава Комисията да разследва характера и същността на нарушенията на пазара на дребно и да включи потенциалното въздействие на териториалните ограничения на доставките върху търговците на дребно, предвид факта, че нарушаването води до фрагментиране на пазара и възможността големите супермаркети да имат господстващо положение на пазара и да нарушават конкуренцията в рамките на веригите за доставка; подчертава колко важно е всички заинтересовани страни да съобщават всяка подходяща информация; настоятелно призовава Комисията отново да започне да разследва въпроса с поддържането на определена цена в търговията на дребно;

103.  счита, че Комисията следва да укрепи допълнително връзките между политиките в областта на конкуренцията и транспорта; отбелязва, че в специален доклад на Европейската сметна палата № 21/2014 се посочва, че освен специфичните случаи на регионални летища или летища в отдалечените райони, свързаността в Европа следва да се основава на икономическа устойчивост; изразява съжаление във връзка с факта, че инвестициите в летища не винаги са постигали очакваните резултати; поради това призовава Комисията да идентифицира успешни и неуспешни проекти за развитие на летища; призовава Комисията да преразгледа Регламент (ЕО) № 868/2004, за да се засили конкурентната позиция на европейския сектор на въздухоплаването, да се предотврати по по-ефективен начин нелоялната конкуренция, да се гарантира реципрочност и да се премахнат нелоялните практики, включително субсидии и държавна помощ, предоставяни на всички въздушни превозвачи от определени трети държави; призовава Комисията да разследва дали определени практики, основани на съществуващите двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги, подписани от държавите членки с държави извън ЕС, са вредни за лоялната конкуренция между превозвачите и летищата и дали са в противоречие с интересите на европейските потребители; призовава също така Комисията да вземе ефективни мерки с антиконкурентните практики, които могат да подкопаят способността на европейските потребители да използват разнообразни онлайн канали, включително метатърсене за сравняване на услуги и онлайн пътническите агенции;

104.  призовава държавите членки и Комисията да покажат по-голяма политическа воля за по-нататъшно задълбочаване и укрепване на единния пазар за транспортни услуги и за изграждане на еднакви условия на конкуренция, за да гарантират открита и лоялна конкуренция между публичните и частните оператори в секторите на транспорта, пощенските услуги и туризма, при същевременно зачитане на другите политики, цели и принципи на ЕС, в това число социалното измерение, което е важно за плавното функциониране на вътрешния пазар в областта на транспорта;

105.  подчертава значението на свързаността и транспортната инфраструктура за оцеляването, икономическия растеж и предоставянето на публични и частни услуги в регионалните и отдалечени райони;

106.  поради това изразява надежда, че цялостната мрежа TEN-T ще бъде завършена;

107.  подчертава, че необходимостта да се гарантира по-ефективна защита на правата на транспортните работници срещу злоупотреби не следва да се използва като претекст за ограничаване на свободната конкуренция между субекти от различни държави членки; призовава Комисията да зачита принципите на пропорционалност и субсидиарност при разработването на разпоредби, които ще имат съществено въздействие върху функционирането на единния пазар на транспортни услуги;

108.  отбелязва предизвикателствата пред пощенските оператори, възникнали в резултат на създаването на цифровия единен пазар; подчертава, че успехът на този амбициозен проект, по-специално в областта на онлайн търговията, зависи до голяма степен от начина, по който ще се оформи пазарът на доставки на колетни пратки; подчертава необходимостта да се гарантират честни и справедливи условия на трансгранична конкуренция за частните субекти и публичните оператори, които предоставят търговски услуги;

109.  подчертава, че всяка политика в областта на конкуренцията следва да зачита социалните права на всички оператори в заинтересованите сектори;

110.  подчертава факта, че законодателството на ЕС в областта на транспорта често не се прилага в достатъчна степен и че принципите на договорите не се зачитат от държавите членки, особено когато транспортът се управлява като монопол от централно правителство; призовава съответно Комисията и държавите членки да прилагат правилно съществуващото законодателство на ЕС, което е от ключово значение за правилното функциониране на вътрешния пазар, за да се осигурят допълнителни ползи за предприятията и промишлеността, потребителите, социалните условия на работниците и околната среда;

111.  подчертава колко е важно премахването на физическите, техническите и регулаторните пречки между държавите членки, за да се предотврати разпокъсването на единния пазар и да се улесни трансграничната мобилност и териториалното сътрудничество, като по този начин се стимулира конкуренцията;

112.  насочва вниманието на Комисията към косвените пречки пред конкуренцията, произтичащи от различните правила в областта на данъчното облагане, безопасността, несъответствията, засягащи времето на управление и почивка, одобрението на типа и правата на пътниците;

113.  приветства напредъка в цифровите технологии в транспортния сектор и сектора на туризма, което стимулира конкуренцията, създава работни места, улеснява достъпа на МСП до по-големи пазари и води до осезаеми ползи за потребителите; посочва, че цифровизацията и добре приетото развитие на икономиката на споделянето ще доведат до значителни промени в оперативната среда на сектора и че е необходима подходяща и ясна правна рамка, с цел да се извлекат предимствата от процеса на цифровизация;

114.  подчертава, че субектите, които извършват дейност въз основа на нови бизнес модели, оказват положително въздействие на пазара на транспортни и туристически услуги в ЕС, по-специално като правят тези услуги по-достъпни и подобряват тяхното качество;

115.  приветства намерението на Комисията да води преговори за външни споразумения в областта на въздухоплаването с няколко ключови държави и региони по света; счита, че с това не само ще се подобри достъпът до пазара, но ще се предоставят нови бизнес възможности за конкурентен в световен мащаб европейски въздухоплавателен сектор, ще се създадат висококачествени работни места, ще се поддържат строги стандарти на безопасност, ще се взимат предвид правата на работниците в сектора и ще се осигуряват ползи за потребителите; подчертава, че Парламентът следва да играе важна роля в тези преговори;

116.  призовава Комисията, в рамките на преговорите по външните споразумения в областта на въздухоплаването, да включи клауза за лоялна конкуренция, за да се гарантират еднакви условия на конкуренция;

117.  счита, че по отношение на пристанищните услуги е необходимо да се създаде все по-отворена, конкурентоспособна и прозрачна регулаторна рамка за обществените пристанища в Европа, като същевременно се създават допълнителни възможности за работа;

118.  счита, че засилването на конкуренцията вследствие на постепенното отваряне на пазара на ЕС за автомобилен превоз на товари може да донесе ползи на потребителите, но строго осъжда факта, че някои от мерките, прилагани от някои държави членки, застрашават целостта на единния пазар в тази област; подкрепя позицията на Комисията да се изправи срещу тези мерки;

119.  изразява надежда, че това отваряне на пазара за превоз на товари няма да стане причина за допълнителен социален дъмпинг и освен това изразява съжаление във връзка с явлението на компаниите „пощенска кутия“;

120.  освен това изразява съжаление във връзка с това, че по-малките лекотоварни автомобили не са обхванати по подходящ начин от политиката на ЕС, независимо от факта, че те все по-често се използват за заобикаляне на правилното прилагане на законодателството в областта на заетостта, безопасността и опазването на околната среда;

121.  приканва Комисията да следи отблизо олигополните тенденции за дъмпинг на цените, по-специално в сектора на въздухоплаването, както и в секторите за превоз на дълги разстояния/автобусни превози, и настоява за правилното прилагане на правото на ЕС и за справедливи условия за конкуренция между различните видове транспорт;

122.  приветства бързото приключване на преговорите по четвъртия законодателен пакет в областта на железопътния транспорт и счита, че това следва допълнително да отвори железопътния превоз на пътници за конкуренцията и да подобри ефикасността на железопътния сектор, като същевременно се гарантират качеството и непрекъснатостта на задълженията за предоставяне на обществена услуга;

123.  приветства приемането на техническия стълб на четвъртия законодателен пакет в областта на железопътния транспорт и счита, че това ще укрепи безопасността на железопътния транспорт, като същевременно премахне техническите бариери пред конкуренцията посредством оперативната съвместимост;

124.  подчертава значението на туризма като жизненоважен двигател на икономическия растеж и на създаването на работни места и призовава Комисията да предприеме проактивен подход, за да се насърчи конкурентоспособността на европейския туристически сектор и да се създаде благоприятна среда за неговия растеж и развитие;

125.  подчертава, че пощенските услуги и по-специално трансграничните доставки на колетни пратки са от основно значение за развитието на сектора на електронната търговия в рамките на ЕС; приветства антитръстовото разследване на Комисията в областта на електронната търговия и я насърчава да продължи да следи развитието на пазарите на колетни пратки и пощенски услуги;

126.  подчертава необходимостта да се финансират устойчиви, достъпни и безопасни транспортни проекти, които биха могли да помогнат за подобряване на функционирането на цялата европейска транспортна система;

127.  призова за използване на европейските фондове, като например Механизма за свързване на Европа, Кохезионния фонд, Европейския фонд за регионално развитие и „Хоризонт 2020“, за развитие на европейската транспортна инфраструктура и увеличаване на количеството и качеството на услугите;

128.  призовава държавите членки да отделят достатъчно внимание на завършването на трансграничните инфраструктурни проекти и да координират своите най-важни транспортни планове със съседните държави членки;

129.  счита за важно цялостното използване на иновативните финансови инструменти като Европейския фонд за стратегически инвестиции, които са подходящи за финансиране на проекти за подкрепа на растежа и конкурентоспособността в транспортния сектор; подчертава обаче, че средствата, предназначени за гарантиране на Гаранционния фонд за ЕФСИ, не могат да бъдат за сметка на MCE или „Хоризонт 2020“, които са основните инструменти за развитието на общ пазар в транспортния сектор;

130.  подчертава, че пълното отваряне на пазара на железопътния транспорт би могло да донесе редица ползи за операторите и пътниците от всички държави членки; отбелязва обаче необходимостта при този процес да се вземе предвид различната степен на развитие на железопътната инфраструктура в държавите членки; подчертава необходимостта в следващата многогодишна финансова рамка да се запазят текущите нива на инвестиции, насочени към премахването на различията в железопътната инфраструктура.

131.  подчертава, че необходимостта да се гарантира по-ефективна защита на правата на транспортните работници срещу злоупотреби не следва да се използва като претекст за ограничаване на свободната конкуренция между субекти от различни държави членки; призовава Комисията да зачита принципите на пропорционалност и субсидиарност при разработването на разпоредби, които ще имат съществено въздействие върху функционирането на единния пазар на транспортни услуги;

132.  насърчава Комисията да предостави аналитични методи за определянето на нови относими пазари в условията на цифровизация на икономиката и по-специално в условията на явлението на сближаване на технологиите и мащабното използване на лични данни за търговски цели;

133.  с цел да се гарантира реална конкуренция между европейските предприятия за автомобилен транспорт, призовава държавите членки да прекратят всички концесии на пътища около градски райони, които водят до плащане на такси за изминато разстояние;

134.  изисква от Комисията да разследва твърденията за случаи на измами с ДДС в сектора за производство на свинско месо; изразява съжаление, че Комисията все още не е започнала разследване по този въпрос въпреки жалбите, които е получила от сдружения на земеделски стопани;

135.  счита, че ползвателите не трябва да плащат комисионни такси за разплащателните и спестовните сметки, освен ако те не са свързани със специални услуги;

136.  отново изразява своето безпокойство (както посочи в своята резолюция от 11 юни 2013 г. относно общинските жилища в Европейския съюз(16)) по повод ограничителното определение за социалното жилищно настаняване, дадено от Комисията в областта на политиката на конкуренция; призовава Комисията да изясни това определение въз основа на обмен на най-добри практики и опит между държавите членки и като вземе предвид факта, че социалното жилищно настаняване е изградено и управлявано по различен начин в държавите членки, регионите и местните общности;

137.  изразява съжаление относно липсата на решителна и бърза реакция на Европейската комисия спрямо опитите на някои държави членки за ограничаване на свободната конкуренция в сектора на транспорта; призовава за предотвратяване на подобни практики и за предприемане на всички възможни мерки, за да се гарантира равен достъп до единния пазар при равни условия за субектите от всички държави членки, които извършват дейност в този сектор;

138.  счита, че е важно да се гарантира конкуренцията на вътрешния европейски пазар на финансови услуги, включително застраховките, което налага да се гарантира възможността за трансгранично получаване на такива услуги;

139.  призовава отново Комисията да представи резултатите от текущите разследвания на конкурентните практики в секторите на хранителните доставки, енергетиката, транспорта и медиите;

140.  отхвърля изискването за предоставяне от страна на ползвателя на адрес в държавата членка, в която се намира седалището на въпросната финансова или застрахователна институция, за целите на предоставянето на услуги, тъй като това е несъвместимо с целта на единния пазар на финансови услуги на дребно;

141.  призовава за незабавно разследване на опасенията в областта на конкуренцията във връзка със сектора на автомобилните състезания „Формула 1“;

142.  призовава Комисията, когато разработва и прилага политиката в областта на конкуренцията, да вземе предвид факта, че микро-, малките и средните предприятия съставляват по-голямата част от дружествата в ЕС; в този контекст подчертава необходимостта от лесни за използване правила в областта на конкуренцията за по-малките предприятия, които желаят да развиват онлайн и трансгранична дейност в рамките на единния пазар;

143.  припомня на Комисията също така, че финансовите институции продължават с практиката да прекратяват платежни карти, когато титулярът се премества в друга държава членка, и призовава да се вземат мерки в тази област, включително подаване на сигнал до националните органи;

144.  подчертава необходимостта от осигуряване на достъп до лекарства чрез борба срещу злоупотребите от страна на фармацевтичната промишленост; отбелязва необходимостта от насърчаване на използването на генерични лекарства, когато са налице такива, в здравните системи на държавите членки;

145.  посочва, че достъпът до пари в брой посредством банкомати (АТМ) е основна обществена услуга, която трябва да се предоставя, без да се допускат дискриминационни и нарушаващи конкуренцията или нелоялни практики, и че следователно това не трябва да бъде свързано с прекомерни разходи;

146.  подчертава необходимостта от борба срещу нелоялните колективни бойкоти, определени като ситуация, при която група от конкуренти се споразумяват да изключат действителен или потенциален конкурент, като например ограничения на конкуренцията с оглед на целта;

147.  изразява загриженост относно скандалите по повод на случаите на кадрова въртележка между държавния и частния сектор, засегнали органите на ЕС, и по-специално случая с бившия член на Комисията, отговарящ за конкуренцията, Нели Крус, която не само ще лобира за Uber („Убер“), но е засегната и от разкритията в „Бахама лийкс“;

Към по-ефективни национални органи за защита на конкуренцията в ЕС

148.  приветства децентрализираното прилагане на правилата на ЕС за конкуренцията в Европа, но счита, че ефективността на защитата на гражданите и дружествата от антиконкурентни практики не следва да зависи само от държавата членка, в която те пребивават; счита, че Регламентът за картелните производства (Регламент (ЕО) № 1/2003), има съществен принос за създаване на еднакви условия на конкуренция за предприятията в рамките на вътрешния пазар; изтъква обаче, че особено по отношение на независимостта, определянето на глобите, както и на освобождаването от глоби все още съществуват разлики между националните системи и националните органи за защита на конкуренцията; счита, че ефективните и уеднаквени процедурни разпоредби са ключови, за да се прилага конкурентното правото на ЕС и за да се гарантира правна сигурност за потребителите и предприятията; призовава органите за защита на конкуренцията на държавите членки да използват напълно възможностите, предлагани от европейското сътрудничество в рамките на Европейската мрежа по конкуренция (ECN);

149.  поради това счита, че е изключително важно националните органи за защита на конкуренцията в ЕС да разполагат с необходимите средства и инструменти, за да бъдат ефективни в правоприлагането на правилата на ЕС в областта на конкуренцията, включително инструментите за откриване, водене на борба и санкциониране на нарушенията, както и програмите за освобождаване от глоби, които ще бъдат от съществено значение, ако се предполага дружествата да разкриват истината за картелите в Европа;

150.  отново заявява, че независимостта на националните органи за защита на конкуренцията е от първостепенно значение, и че това включва да се гарантира, че те разполагат с необходимите средства, за да изпълняват своите задачи;

151.  във връзка с това приветства процедурата на консултация, започната от Комисията, която вероятно ще доведе до законодателно предложение за засилване на инструментите за правоприлагане и санкциониране, с които разполагат националните органи за защита на конкуренцията – т.нар. ECN+; отново заявява, че правоприлагането от страна на няколко органа по един и същи случай или по свързани случаи създава риск от припокриващи се и евентуално непоследователни действия, което намалява правната сигурност и създава ненужни разходи за предприятията; призовава следователно Комисията да представи предложение за проактивни действия на ЕС, за да се гарантира, че националните органи за защита на конкуренцията са по-ефективни в правоприлагането и действат по последователен и съгласуван начин, така че да може да бъде реализиран пълният потенциал на децентрализираната система на ЕС за прилагане на политиката на ЕС в областта на конкуренцията; призовава за пълно участие на Европейския парламент в рамките на процедурата за съвместно вземане на решение;

152.  подчертава, че в един глобализиран свят международното сътрудничество между органите за защита на конкуренцията е изключително важно; следователно подкрепя активното участие на Комисията и националните органи за защита на конкуренцията в Международната мрежа по конкуренцията; призовава Европейската комисия да проучи възможностите за сключване на споразумения в областта на конкуренцията с по-голям брой трети държави, които споразумения да улесняват обмена на информация между разследващите органи; подчертава във връзка с това, че сключените досега споразумения в областта на конкуренцията с Швейцария и Канада могат да служат като образец за бъдещи споразумения от този вид; счита също така, че международните търговски и инвестиционни споразумения следва да имат силен раздел, посветен на конкуренцията;

153.  приканва Комисията, без да се накърнява независимостта на националните органи за защита на конкуренцията, да оцени различните равнища на националните санкции за нарушения в държавите членки, и да оцени възможността и желателността на оптимизирането на тези различия;

154.  счита за важно Комисията да продължи да насърчава по-добро сътрудничество между националните органи за защита на конкуренцията в ЕС;

155.  подчертава, че независимостта на ГД „Конкуренция“ е от първостепенно значение за успешното постигане на нейните цели; призовава отново за строго разделение между отделите, които разработват насоки, и тези, които носят отговорността за прилагане на насоките; призовава Комисията да преразпределя достатъчни финансови и човешки ресурси за ГД „Конкуренция“; отправя искане Комисията да разполага с достатъчно технически квалифицирани инженери при извършване на разследвания на високотехнологични дружества; настоятелно призовава Комисията да приведе в съответствие с практиките за другите служители на Комисията етичните правила за екипа на главния икономист на ГД „Конкуренция“;

Демократична подкрепа за политиката в областта на конкуренцията

156.  приветства усилията на г-н Вестегер, настоящия член на Комисията, отговарящ за конкуренцията, за провеждане на редовен структуриран диалог с Европейския парламент, и в частност с комисията по икономически и парични въпроси и работната група по политиката в областта на конкуренцията; изисква от Комисията да представя по-изчерпателна обратна информация по специфичните искания, отправени в годишния доклад на Парламента, посветен на конкуренцията; счита, че провеждането на специален структуриран диалог би могло да допринесе за по-задълбочен процес на последващи действия по съответните годишни доклади в областта на конкуренцията;

157.  приветства инициативите на Комисията да се консултира с обществеността при прилагането на контрол върху сливанията и я приканва да обсъжда резултатите с Европейския парламент;

158.  призовава за разширяване на диалога между европейските институции и националните органи за защита на конкуренцията по-специално за да се включи обмен на мнения с парламентарните комисии на Европейския парламент;

159.  потвърждава призива си към Комисията да интегрира насоките относно метода за определяне на размера на глобите в задължителни правни разпоредби;

Международно измерение на политиката в областта на конкуренцията

160.  приветства факта, че Комисията е поела ангажимент за открит и конструктивен обмен на информация по въпросите в областта на конкуренцията в световен мащаб; приветства постигнатия напредък по отношение на разпоредбите относно конкуренцията в споразуменията за свободна търговия (ССТ), но също така настоятелно призовава Комисията да продължи работата си за включване на разпоредби относно конкуренцията и държавната помощ в преговорите по всички споразумения за свободна търговия;

161.  подчертава, че лоялната конкуренция в областта на търговията, услугите и инвестициите има положително въздействие върху социалното и икономическото развитие на ЕС и на търговските партньори на ЕС; призовава Комисията и Съвета да приключат бързо своята работа по модернизирането на механизмите за търговска защита, които са необходими за осигуряване на лоялна конкуренция на пазара в ЕС, и счита, че търговските споразумения следва да обръщат систематично внимание на нелоялните търговски практики на трети държави;

162.  призовава Комисията към сътрудничество с търговските партньори с цел гарантиране, че техните пазари са отворени в по-голяма степен за дружествата от ЕС, по-специално в областта на енергетиката, транспорта, телекомуникациите, обществените поръчки и услугите, включително услугите, извършвани в рамките на упражняването на регулирани професии;

163.  призовава Комисията да включи амбициозни разпоредби относно конкуренцията във всички търговски споразумения и ефективно да наблюдава дали тези разпоредби се прилагат подобаващо от страните по договора по отношение на всички правила, включително за държавната помощ, и по отношение на всички икономически субекти, включително държавните предприятия;

164.  подчертава, че е важно да се подкрепят развиващите се държави в техните усилия за популяризиране и въвеждане на практика на правилата относно конкуренцията;

165.  призовава Комисията да подкрепи действия за създаване на всеобхватна, лесна за използване база данни, съдържаща съпоставка на разпоредбите относно конкуренцията в споразуменията за свободна търговия, която би могла да бъде поддържана от секретариата на СТО;

166.  приветства постигнатия на министерската конференция на СТО в Найроби напредък във връзка с намаляването на субсидиите за износ, което има за цел осигуряване на ненарушена конкуренция на международните пазари на селскостопански продукти; в този контекст подчертава, че селскостопанският сектор е чувствителен и че е необходимо да се предприемат ясни и ефективни мерки – включително в рамките на споразуменията на СТО – които да дават възможност на европейските производители да останат конкурентоспособни на световните пазари;

167.  припомня, че достъпът при еднакви условия до природни ресурси, включително до източници на енергия, има основно въздействие върху лоялната и справедлива конкуренция на световния пазар и призовава Комисията да включи в търговските споразумения разпоредби, които да подобряват достъпа до тези ресурси, включително разпоредби относно практики за нелоялна конкуренция на държавните предприятия и относно недискриминацията и транзита;

168.  подчертава, че политиката в областта на конкуренцията представлява важна част от вътрешния пазар, както е предвидено в Договора; отново заявява, че е необходим конкурентоспособен и напълно функциониращ единен пазар за стимулиране на устойчивия растеж, заетостта и иновациите в ЕС и че полагането на усилия за запазване на лоялната конкуренция в ЕС като цяло е в интерес на потребителите, стартиращите предприятия и МСП; счита, че прилагането на европейското законодателство не следва да се отслабва чрез използването на EU pilot вместо официалните производства за установяване на нарушение и че е необходимо стремежът да е насочен към запазването на конкуренцията;

169.  насърчава Комисията да не насочва всички свои усилия за гарантиране на лоялна конкуренция по знаковите дела срещу големи известни дружества; припомня на Комисията, че прилагането на правилата за лоялна конкуренция е от значение и за МСП;

170.  призовава за засилване на свободата на избор за потребителите; счита, че правото на преносимост на данните, което се съдържа в Общия регламент относно защитата на данните, представлява добър подход за укрепване на правата на потребителите и конкуренцията; подчертава необходимостта да се проучат начините за осигуряване на оперативна съвместимост между цифровите мрежи чрез използването на отворени стандарти и интерфейси;

171.  призовава Комисията да разгледа и коригира положението на независимите търговци на дребно, които съгласно правото в областта на конкуренцията имат право да работят заедно чрез реалните си магазини, но които биват обвинявани в нелоялна конкуренция, ако предоставят съвместно предлагане за електронна търговия;

172.  призовава Комисията да гарантира своевременното прилагане на правилата на ЕС за обществените поръчки, особено по отношение на използването на електронните обществени поръчки и новите разпоредби, насърчаващи разделянето на договорите на части, което е от съществено значение за стимулиране на иновациите и конкуренцията и за подпомагане на МСП на пазарите на обществени поръчки;

173.  призовава Комисията да предотвратява създаването на монополи или затворени вериги за създаване на стойност чрез стандартизация; счита, че следва да се въведе процедура по обжалване, за да се прави преглед на стандартите в областите, в които те може да носят риск за оказване на въздействие върху конкурентоспособността;

174.  изразява своята загриженост във връзка с равнището на концентрация в някои сектори, например в химическия сектор, в контекста на неотдавнашните сливания; отправя искане към Комисията да обясни как предвижда възможността за навлизане на пазара, и по-специално от стартиращите предприятия; отправя искане към Комисията да проучи дали пазарната сила на дадено предприятие, произтичаща от информация и данни, и обработката на подобна информация и подобни данни, както и броят на потребителите следва да се вземат предвид като тестови критерии за контрол върху сливанията; призовава да се обмисли дали сливането на данни и информация, по-специално относно потребителите, би могло да доведе до нарушаване на конкуренцията;

175.  счита, че конкуренцията в сектора на далекосъобщенията е от жизненоважно значение за стимулирането на иновациите и инвестициите в мрежи, както и за избора на услуги за потребителите; счита, че бързото разширяване на широколентовите мрежи е ключът към завършването на цифровия единен пазар; в този контекст приветства факта, че Комисията ще разгледа стратегическите цели за свързаност, както е посочено в пакета за далекосъобщенията, при прилагането на Насоките за държавната помощ за широколентовите мрежи;

176.  се позовава на последния доклад на Европейската сметна палата относно неспазването на правилата за държавна помощ при политиката на сближаване, в който се отбелязва съществено равнище на неспазване и се призовава за изпълнението на редица препоръки; изразява загриженост относно тези констатации, тъй като това е в ущърб на доброто функциониране на вътрешния пазар, и по тази причина отправя искане към Комисията да вземе под внимание отправените от Сметаната палата препоръки и да увеличи усилията си за отстраняване на допълнителните слабости;

177.  подкрепя действията на Комисията за антитръстовото правоприлагане, като например напоследък в секторите на търговията на дребно с храни и оптични дискови устройства, за да се гарантират справедливи цени за потребителите;

178.  отправя искане към Комисията да провери дали има несъответствия при продажбата на продукти на единния пазар, които биха могли да имат отрицателно въздействие върху местните производители, особено върху МСП;

179.  отбелязва, че в своята резолюция относно годишния доклад относно политиката в областта на конкуренцията за 2014 г. Парламентът призова Комисията да следи отблизо обединенията на големите дистрибутори в Европа, и приветства готовността на Комисията да обсъди въздействието на тези обединения върху производителите и потребителите в рамките на Европейската мрежа по конкуренция;

o
o   o

180.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на националните и по целесъобразност на регионалните органи за защита на конкуренцията.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0310.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0292.
(3) Приети текстове, P8_TA(2016)0346.
(4) Приети текстове, P8_TA(2016)0004.
(5) Приети текстове, P8_TA(2015)0051.
(6) OВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 1.
(7) OВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1.
(8) OВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.
(9) Приети текстове, P8_TA(2015)0394.
(10) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.
(11) OВ L 335, 18.12.2010 г., стр. 43.
(12) Специален доклад № 24/2016 на Европейската сметна палата: „Необходими са повече усилия, за да се осигури спазване на правилата за държавната помощ в областта на политиката на сближаване и повишаване на информираността относно тях“ - http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_24/SR_STATE_AIDS_BG.pdf.
(13) Делегиран регламент (ЕС) 2016/1166 на Комисията от 17 май 2016 г. за изменение на приложение X към Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за продажба на цвекло в сектора на захарта, считано от 1 октомври 2017 г. (ОВ L 193, 19.7.2016 г., стр. 17).
(14) Резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2016 г. относно нелоялните търговски практики във веригата за доставки на храни (P8_TA(2016)0250).
(15) Регламент (ЕС) № 261/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета във връзка с договорните отношения в сектора на млякото и млечните продукти (ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 38).
(16) ОВ C 65, 19.2.2016 г., стр. 40.

Правна информация