Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2312(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0023/2017

Předložené texty :

A8-0023/2017

Rozpravy :

PV 14/02/2017 - 16
CRE 14/02/2017 - 16

Hlasování :

PV 15/02/2017 - 7.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0036

Přijaté texty
PDF 372kWORD 55k
Středa, 15. února 2017 - Štrasburk Konečné znění
Zpráva o Albánii za rok 2016
P8_TA(2017)0036A8-0023/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. února 2017 o zprávě Komise o Albánii za rok 2016 (2016/2312(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Dohodu o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé,

–  s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 19.–20. června 2003 v Soluni, týkající se vyhlídek zemí západního Balkánu na přistoupení k EU,

–  s ohledem na rozhodnutí Evropské rady z 26.–27. června 2014 o udělení statusu kandidátské země pro členství v EU Albánii a na závěry Rady ze dne 15. prosince 2015,

–  s ohledem na závěry předsednictví ze dne 13. prosince 2016,

–  s ohledem na osmé zasedání Rady stabilizace a přidružení EU-Albánie, které se konalo dne 8. září 2016 v Bruselu,

–  s ohledem na závěrečné prohlášení předsedy summitu věnovaného západnímu Balkánu, který se konal dne 4. července 2016 v Paříži, a na doporučení organizací občanské společnosti pro pařížský summit 2016,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 9. listopadu 2016 nazvané „Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2016“ (COM(2016)0715), doprovázené pracovním dokumentem útvarů Komise nazvaným „Zpráva o Albánii za rok 2016“ (SWD(2016)0364),

–  s ohledem na společné závěry z šestého dialogu na vysoké úrovni o klíčových prioritách, které byly přijaty dne 30. března 2016 v Tiraně,

–  s ohledem na závěrečné zprávy OBSE/ODIHR týkající se parlamentních voleb konaných v roce 2013 a komunálních voleb konaných v roce 2015,

–  s ohledem na zprávu OBSE s názvem „Monitorování správních řízení v roce 2015“,

–  s ohledem na doporučení přijatá na 11. schůzi Parlamentního výboru pro stabilizaci a přidružení (SAPC) EU-Albánie, která se konala ve dnech 7.–8. listopadu 2016 v Bruselu,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Albánii,

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0023/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Albánie dosáhla dalšího pokroku při plnění politických kritérií pro členství a stabilního pokroku u pěti klíčových priorit, které jsou zásadní pro zahájení jednání o přistoupení; vzhledem k tomu, že pro posílení důvěry občanů ve veřejné instituce a politické představitele je nezbytně nutné pokračovat v provádění mj. balíčku reforem soudnictví, reformy volebního systému a tzv. dekriminalizačního zákona;

B.  vzhledem k tomu, že stále přetrvávají problémy, které je třeba rychle a efektivně řešit v duchu dialogu, spolupráce a kompromisu mezi vládou a opozicí, aby Albánie pokročila na své cestě k přistoupení k EU;

C.  vzhledem k tomu, že pro dosažení dalšího pokroku v rámci procesu přistoupení k EU má zásadní význam konstruktivní a udržitelný politický dialog mezi politickými silami ohledně reforem týkajících se EU;

D.  vzhledem k tomu, že v Albánii existuje politický konsensus a proces přistoupení k EU se těší široké podpoře veřejnosti;

E.  vzhledem k tomu, že jednání o přistoupení jsou velkou pobídkou pro přijímání a provádění reforem souvisejících s přistoupením;

F.  vzhledem k tomu, že i nadále je klíčovým prvkem dalšího pokroku v procesu přistoupení Albánie k EU reforma soudnictví;

G.  vzhledem k tomu, že v Albánii proběhnou v roce 2017 prezidentské a parlamentní volby;

H.  vzhledem k tomu, že ochrana svobody náboženského vyznání, kulturního dědictví a práv menšin a správa majetku patří mezi základní hodnoty Evropské unie;

I.  vzhledem k tomu, že EU zdůraznila potřebu posílit správu ekonomických záležitostí, právní stát a kapacity státní správy ve všech zemích západního Balkánu;

J.  vzhledem k tomu, že albánské orgány zaujímají pozitivní přístup k regionální spolupráci s cílem podpořit rozvoj infrastruktury, bojovat proti terorismu a rozvíjet obchod a mobilitu mladých lidí;

1.  vítá soustavný pokrok Albánie při provádění reforem souvisejících s EU, zejména přijetí ústavních změn, které připravují půdu pro hloubkovou a komplexní reformu soudnictví; zdůrazňuje, že pro dosažení dalšího pokroku v procesu přistoupení k EU je zásadně důležité nejen soudržné přijetí, ale i úplné a včasné provedení reforem ve všech pěti klíčových prioritních oblastech a nepolevující politické nasazení; vybízí Albánii, aby ve věci těchto reforem vykázala reálné výsledky;

2.  vítá doporučení Komise, aby byla s Albánií zahájena jednání o přistoupení; plně podporuje přistoupení Albánie k EU a žádá, aby v zájmu udržení reformní dynamiky byla jednání o přistoupení zahájena okamžitě, jakmile bude dosaženo věrohodného a udržitelného pokroku při provádění komplexní reformy soudnictví a v boji proti organizované trestné činnosti a korupci; očekává, že Albánie upevní dosažený pokrok a udrží tempo pokroku při provádění všech klíčových priorit;

3.  opakuje, že pro úspěch reforem a pro celý proces přistoupení k EU jsou zásadně důležité konstruktivní dialog, udržitelná politická spolupráce, vzájemná důvěra a vůle ke kompromisu; vítá v této souvislosti, že byly přijaty nové právní předpisy týkající se vyloučení pachatelů trestných činů z veřejných funkcí; vyzývá všechny politické strany, aby se dále zasazovaly o prosazení skutečného politického dialogu a konstruktivní spolupráce;

4.  oceňuje konsenzuální přijetí ústavních změn umožňujících reformu soudnictví a přijetí zákonů o institucionální reorganizaci soudnictví, státního zastupitelství a ústavního soudu; požaduje rychlé přijetí a důvěryhodné provedení všech příslušných doprovodných zákonů a podzákonných norem, zvláště zákona o novém hodnocení (prověřování) soudců, státních zástupců a právních poradců a balíčku návrhů zákonů nezbytných pro provedení reformy soudního systému; bere na vědomí rozhodnutí ústavního soudu o ústavnosti zákona o prověřování, jemuž předcházelo kladné stanovisko Benátské komise; opakuje, že komplexní reforma soudnictví je předním požadavkem občanů Albánie, aby mohli znovu důvěřovat svým politickým představitelům a veřejným institucím, a že na úspěchu procesu prověřování a na provádění reformy soudnictví závisí důvěryhodnost a účinnost celého procesu reforem, včetně boje proti korupci a organizovanému zločinu; připomíná, že přijetí a provedení takové reformy je nezbytné pro boj proti korupci a klíčové pro upevnění právního státu a pro zlepšení vymáhání základních práv v zemi, mj. s cílem zvýšit důvěru v soudnictví mezi všemi občany;

5.  vítá novou strategii reformy soudnictví na období 2017–2020 a její akční plán, jejichž cílem je zvýšit profesionalitu, efektivitu a nezávislost soudnictví a jež zahrnují systém soudů a nové hodnocení všech členů soudních orgánů, jakož i zvýšení rozpočtových prostředků na provádění; lituje, že výkon spravedlnosti zůstává pomalý a neefektivní; konstatuje, že nebylo dosaženo pokroku, pokud jde o obsazování volných pracovních míst u vrchního soudu a správních soudů a účinné používání jednotného systému řízení případů; žádá, aby se dále řešily veškeré nedostatky soudního systému, včetně jeho nedostatečné nezávislosti na politickém vlivu a ostatních složkách moci, selektivní spravedlnosti, omezené odpovědnosti, neúčinných mechanismů dohledu, korupce, celkové délky soudních řízení a vymáhání; vyjadřuje politování nad politickým vměšováním do vyšetřování a soudních případů a požaduje, aby byla nezávislost soudnictví v praxi posílena; vybízí k dalšímu úsilí v oblasti správního soudnictví a řešení otázek, jako je účinný přístup k soudům a přidělování zdrojů, které soudům umožní efektivně fungovat; opakuje, že reforma trestního soudnictví by měla být zaměřena na to, aby se pachatelé museli zodpovídat ze svých činů, a na podporu jejich rehabilitace a opětovného začlenění do společnosti, při současném zajištění ochrany práv obětí a svědků trestných činů;

6.  žádá parlamentní výbor ad hoc pro volební reformu, aby urychleně dokončil přezkum volebního zákona, vzal přitom v potaz všechna předchozí doporučení OBSE/ODIHR a zvýšil transparentnost financování stran a integritu volebního procesu; žádá příslušné orgány, aby zajistily včasné provedení tohoto zákona před nadcházejícími parlamentními volbami, které se budou konat v červnu 2017, jakož i nezávislost a odpolitizování volební správy; připomíná, že všechny politické strany jsou odpovědné za to, aby demokratické volby proběhly v souladu s mezinárodními standardy; vyzývá příslušné orgány, aby vybízely organizace občanské společnosti k aktivnímu zapojení do sledování celého volebního procesu; připomíná, že svobodné a spravedlivé volby mají pro další pokrok v procesu přistoupení k EU klíčový význam; zdůrazňuje, že je třeba se zabývat obavami týkajícími se financování politických stran a odpovědného systému auditů;

7.  žádá politické strany Albánie, aby při sestavování kandidátek pro příští volby dodržovaly ducha i literu zákona o vyloučení pachatelů trestných činů z veřejných funkcí; požaduje úplné provedení tohoto zákona;

8.  vybízí albánské orgány, aby přijaly opatření k usnadnění možnosti albánských občanů, kteří pobývají v zahraničí, volit v albánských volbách ze zahraničí;

9.  vítá zlepšenou transparentnost a inkluzivitu parlamentní činnosti, ale požaduje posílení kapacit parlamentu potřebných k monitorování provádění reforem a jejich souladu se standardy EU a zlepšení používání jednotlivých mechanismů a institucí dohledu s cílem vést vládu k odpovědnosti; žádá, aby byl schválen etický kodex parlamentu a aby jednací řád odrážel zákon o úloze parlamentu v procesu integrace EU; nabízí, že ve snaze o zlepšení kapacity parlamentu Albánie vytvářet kvalitní legislativu v souladu s acquis EU a vykonávat úlohu dohledu nad prováděním reforem prozkoumá způsoby užší spolupráce s parlamentem Albánie v rámci podpůrného programu Evropského parlamentu pro země procesu rozšíření;

10.  bere na vědomí úsilí vynakládané na to, aby se veřejná správa stala vstřícnější vůči občanům, a stabilní pokrok při provádění reformy veřejné správy a reformy správy veřejných financí; v zájmu konsolidace výsledků úsilí o efektivnější, odpolitizovanou, transparentní a profesionální veřejnou správu – což by také umožnilo účinný průběh jednání o přistoupení k EU – požaduje další pokrok při posilování uplatňování zákona o veřejné službě a zákona o správních postupech, neboť je třeba zlepšit postupy přijímání pracovníků na základě zásluh a výsledků a posílit institucionální a lidské zdroje; vyzývá k posílení autority, autonomie, účelnosti a zdrojů struktur působících v oblasti lidských práv, mj. úřadu veřejného ochránce práv; oceňuje Národní radu pro evropskou integraci za její iniciativy, jež mají zvýšit kapacity veřejné správy a občanské společnosti, pokud jde o monitorování provádění reforem souvisejících s přistoupením; zdůrazňuje potřebu ochraňovat nezávislost regulačních orgánů a orgánů dohledu;

11.  bere na vědomí provádění územní reformy; zdůrazňuje, že je třeba vynaložit značné úsilí ke zvýšení finančních a administrativních schopností nově zřízených místních útvarů veřejné správy;

12.  vítá přijetí klíčových prvků protikorupční legislativy, včetně zákona o ochraně oznamovatelů; je však i nadále znepokojen tím, že korupce v řadě oblastí stále přetrvává na vysoké úrovni a i nadále představuje závažný problém a podkopává důvěru lidí ve veřejné orgány; vyjadřuje znepokojení, že klíčové protikorupční orgány nepřestávají být terčem politických zásahů a mají omezené správní kapacity; konstatuje, že nedostatečná interinstitucionální spolupráce a výměna informací i nadále brání proaktivnímu vyšetřování a účinnému stíhání korupce; zdůrazňuje, že je zapotřebí adekvátnější právní rámec v oblasti střetů zájmů, regulace lobbingu a lepší interinstitucionální spolupráce, zejména mezi útvary policie a orgány pověřenými trestním stíháním, neboť je třeba zlepšit výsledky, co se týče vyšetřování, stíhání a odsuzování pachatelů, a to i na vysoké úrovni;

13.  vítá pokračování provádění strategie a akčního plánu v oblasti boje proti organizované trestné činnosti a zintenzivnění mezinárodní policejní spolupráce; požaduje, aby byly rozbity sítě organizované trestné činnosti a aby se zvýšily počty pravomocných rozsudků v případech organizované trestné činnosti, a to zlepšením spolupráce mezi policejními útvary a orgány pověřenými trestním stíháním a posílením institucionálních a operačních kapacit; je znepokojen skutečností, že dosavadní výsledky, pokud jde o obstavování a zabavování nezákonně získaného majetku, jsou slabé, a vyzývá, aby se ke zlepšení výsledků v této oblasti zvýšila kapacita a více využívala finanční vyšetřování; konstatuje, že i přes rostoucí počet vyšetřovaných případů týkajících se praní špinavých peněz zůstává počet pravomocných odsuzujících rozsudků nízký;

14.  vítá nedávné operace proti pěstování konopí, avšak současně vyzývá k zintenzivnění opatření k úplnému vymýcení pěstování a výroby drog a obchodování s nimi v Albánii, jakož i souvisejících sítí organizovaného zločinu, mj. posílením mezinárodní a regionální spolupráce; konstatuje, že se policii a státním zástupcům nepodařilo zločinecké sítě odpovědné za pěstování drog identifikovat;

15.  požaduje, aby bylo zvýšeno úsilí o řešení nekontrolovaného bujení nedovoleného obchodu se zbraněmi, mj. posílením spolupráce s EU pro tyto účely, zničením zbývajících zásob ručních a lehkých zbraní a zlepšením stavu skladovacích zařízení; je znepokojen velmi vysokou mírou úmrtí způsobených střelnými zbraněmi v Albánii;

16.  vyzývá k posílení schopnosti vlády vyhledávat, zabavovat a konfiskovat výnosy z kyberkriminality a předcházet praní špinavých peněz na internetu;

17.  vybízí Albánii, aby dále zlepšila svůj právní rámec pro určování statusu mezinárodní ochrany pro uprchlíky; oceňuje úsilí albánské policie o rozšíření sdílení informací s agenturou Frontex a vyzývá k dalšímu posílení spolupráce mezi EU a Albánií s cílem chránit práva uprchlíků v souladu s mezinárodními standardy a základními hodnotami EU; vyjadřuje znepokojení nad novým nárůstem případů obchodování s lidmi; žádá, aby bylo zintenzivněno úsilí o předcházení obchodování s lidmi a aby byla věnována zvláštní pozornost hlavním obětem tohoto obchodování, tj. nezletilým osobám bez doprovodu, ženám a dívkám;

18.  je znepokojen nadměrným počtem vězněných osob a zprávami o nedostatečné lékařské péči ve vazebních zařízeních a také špatným zacházením s podezřelými na policejních stanicích; doporučuje revizi represivního přístupu, novou klasifikaci trestných činů a rozsáhlejší používání alternativních trestů namísto trestů odnětí svobody;

19.  bere na vědomí zlepšující se spolupráci týkající se EU mezi státními orgány a organizacemi občanské společnosti, včetně účasti těchto organizací na zasedáních Národní rady pro evropskou integraci; konstatuje, že občanská společnost se silným postavením je zásadní složkou každého demokratického systému; zdůrazňuje tudíž, že je zapotřebí ještě užší koordinace s organizacemi občanské společnosti na všech úrovních vlády, a to i na místní úrovni; vítá v této souvislosti zřízení Národní rady pro občanskou společnost; požaduje účinné provádění práva na informace a veřejnou konzultaci a lepší regulaci daňového rámce, jenž má dopad na organizace občanské společnosti;

20.  připomíná mezi klíčovými prioritami potřebu posílení ochrany lidských práv, práv menšin a protidiskriminačních politik, a to včetně posílení jejich vymáhání; naléhavě vyzývá příslušné orgány, aby i nadále zlepšovaly atmosféru začlenění a tolerance vůči všem menšinám v zemi v souladu s evropskými normami ochrany menšin, mimo jiné posílením úlohy Státního výboru pro menšiny; vítá počáteční kroky zaměřené na zlepšení právního rámce ochrany menšin a vyzývá Albánii k přijetí rámcového zákona o ochraně menšin a k ratifikaci Evropské charty regionálních a menšinových jazyků; bere na vědomí široký proces konzultací, který zahrnoval nezávislé instituce, sdružení menšin a občanskou společnost; zdůrazňuje potřebu zlepšit životní podmínky Romů, Egypťanů a dalších národnostních menšin; vyzývá k přijetí konkrétních opatření, jako je evidence obyvatel (rodné listy a občanské průkazy) z řad Romů, Egypťanů; žádá, aby pokračovalo úsilí o zlepšení jejich přístupu k zaměstnání a k veškerým veřejným a sociálním službám včetně vzdělávání, zdravotnictví, sociálního bydlení a právní pomoci; je znepokojen tím, že navzdory určitému zlepšení zůstává začlenění romských dětí do vzdělávacího systému nejnižší v celém regionu;

21.  oceňuje úsilí úřadu veřejného ochránce práv o zlepšení právních předpisů v oblasti lidských práv, zejména v rámci reformy soudnictví; vítá aktivní prosazování práv ohrožených skupin a zásad lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a právního státu; vyjadřuje politování nad tím, že práce úřadu veřejného ochránce práv nepřestávala být omezena z důvodu nedostatku prostředků a personálu na ústředí i v místních kancelářích; vyzývá k posílení autority, autonomie, účelnosti a zdrojů tohoto úřadu;

22.  je nadále znepokojen diskriminací vůči ženám a dívkám, které patří do znevýhodněných skupin a do skupin na okraji společnosti, a nedostatkem vhodných opatření na jejich ochranu, jakož i vysokým počtem případů domácího násilí na ženách a dívkách; zdůrazňuje, že je zapotřebí další úsilí o dosažení výsledků, pokud jde o protidiskriminační případy; vyzývá příslušné orgány, aby i nadále zvyšovaly informovanost o domácím násilí, posilovaly jeho prevenci a lépe podporovaly jeho oběti; opětovně vyzývá k plnému provedení Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulské úmluvy); naléhavě vyzývá orgány, aby stereotypní genderové předsudky řešily prostřednictvím systematické výchovy, veřejné debaty a vládních opatření;

23.  vyzývá ke zlepšení institucionálních mechanismů na ochranu práv dětí a prevenci dětské práce;

24.  konstatuje, že je třeba vynaložit větší úsilí na ochranu práv všech menšin žijících v Albánii a v plné míře za tímto účelem uplatňovat příslušné právní předpisy; doporučuje, aby práva příslušníků bulharské národnosti žijících v okresech Prespa, Golo Brdo a Gora byla zakotvena v zákoně a zaručena i v praktickém životě;

25.  vítá zlepšení v oblasti ochrany práv LGBTI osob a přijetí národního akčního plánu pro LGBTI osoby na období 2016–2020 a vybízí vládu, aby i nadále prosazovala opatření programu, a ještě více upevnila vládní spolupráci s organizacemi občanské společnosti zabývajícími se právy LGBTI osob; dále vybízí vládu a zákonodárce, aby zajistili, že podmínky uznání pohlaví splňují normy stanovené v doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům CM/Rec(2010)5 o opatřeních pro boj proti diskriminaci na základě sexuální orientace nebo genderové identity;

26.  lituje, že příslušné orgány dosud neprovedly účinné trestní vyšetřování v souvislosti se ztrátami na životech během demonstrace dne 21. ledna 2011; vyzývá orgány, aby se bez zbytečného odkladu zasadily o zajištění spravedlnosti pro oběti událostí onoho dne;

27.  oceňuje náboženskou toleranci a dobrou spolupráci mezi náboženskými komunitami; vybízí příslušné orgány a náboženské komunity, aby společně pracovaly na zachování a posílení harmonického soužití mezi náboženskými komunitami a v souladu s ústavou; považuje za velmi důležité předcházet islámské radikalizaci pomocí cíleného přístupu zpravodajských služeb, donucovacích a soudních orgánů a rovněž prostřednictvím odklonu od teroristické činnosti a opětovného začleňování navracejících se zahraničních bojovníků, dále bránit násilnému extremismu ve spolupráci s organizacemi občanské společnosti a náboženskými komunitami a zintenzívnit regionální a mezinárodní spolupráci v této oblasti; oceňuje komplexní právní rámec země pro předcházení financování terorismu a boj proti němu; naléhavě žádá, aby všechna přijatá opatření za všech okolností zaručovala, že budou dodržována lidská práva a základní svobody v souladu s mezinárodními normami; zdůrazňuje význam, který mají v předcházení radikalizaci, rehabilitaci opětovné začlenění jedinců do společnosti zvláštní vzdělávací programy;

28.  vyjadřuje politování nad tím, že v oblasti svobody sdělovacích prostředků nebylo v loňském roce dosaženo žádného pokroku; znovu zdůrazňuje zásadní význam profesionálních a nezávislých soukromých i veřejnoprávních sdělovacích prostředků; je znepokojen politickým ovlivňováním sdělovacích prostředků a rozšířenou autocenzurou mezi novináři; bere na vědomí pomalé provádění zákona o audiovizuálních sdělovacích prostředcích a zpoždění při obsazování míst v Úřadu pro audiovizuální sdělovací prostředky; vyzývá k přijetí opatření ke zvýšení profesních a etických norem a prosazování řádných pracovních smluv pro novináře, ke zlepšení transparentnosti státní propagandy ve sdělovacích prostředcích a k zajištění nezávislosti, nestrannosti a odpovědnosti regulačního orgánu a veřejnoprávního vysílání, zejména s ohledem na nadcházející parlamentní volby; opakuje, že je naléhavě nutné dokončit a přijmout vnitřní stanovy organizace veřejnoprávního vysílání RTSH a dokončit opožděný přechod na digitální vysílání;

29.  vítá zlepšení v oblasti daňové konsolidace a lepší výsledky v oblasti podnikání a úsilí v oblasti boje proti neformálnímu hospodářství; konstatuje nicméně, že pokračující nedostatky v realizaci právního státu a těžkopádné regulační prostředí odrazují od investic; je znepokojen tím, že důležitý faktor ovlivňující domácí poptávku představují remitence migrujících osob; naléhavě vyzývá příslušné orgány, aby přijaly opatření s cílem zlepšit vymáhání smluv a výběr daní a aby pokračovaly s prováděním reformy soudnictví, což povede ke zlepšení podnikatelského prostředí; je znepokojen vysokou mírou přímého zadávání zakázek a nedostatečně konkurenčních nabídkových řízení a přidělováním smluv na dlouhodobý outsourcing a smluv o partnerství veřejného a soukromého sektoru, které mají z hlediska veřejného zájmu diskutabilní dopad;

30.  doporučuje, aby orgány urychlily výstavbu hlavních infrastrukturních projektů, jako je železniční spojení a moderní dálnice mezi Tiranou a Skopje v rámci koridoru VIII;

31.  vyjadřuje znepokojení nad omezenými správními kapacitami v oblasti vymáhání environmentálního práva a nad špatným nakládáním s odpady a špatným hospodařením s vodou, které vedou často k trestné činnosti proti životnímu prostředí, ohrožují hospodářské zdroje Albánie a jsou překážkou pro ekonomiku účinně využívající zdroje; podtrhuje nutnost zlepšit kvalitu posuzování dopadů na životní prostředí, jakož i potřebu zaručit u příslušných projektů výstavby vodních elektráren účast veřejnosti a konzultace s občanskou společností; zdůrazňuje, že je naprosto zásadní, aby se cílů v oblasti změny klimatu dosáhlo bez negativního dopadu na biologickou rozmanitost, krajinu, vodní zdroje, faunu, flóru a dotčené místní obyvatelstvo; je vážně znepokojen skutečností, že podle Komise se 44 ze 71 projektů vodních elektráren buduje v chráněných oblastech;

32.  zdůrazňuje, že často nejsou řádně posuzovány ekologické dopady vodních elektráren tak, aby se zajistil jejich soulad s mezinárodními normami a příslušnými právními předpisy EU týkajícími se životního prostředí; doporučuje, aby vláda zvážila vyhlášení národního parku Vjosa podél celé délky řeky a upustila od plánů na výstavbu nových vodních elektráren podél řeky Vjosa i jejích přítoků; naléhavě žádá další sladění s právními předpisy EU v oblasti energetiky, zejména přijetí národní energetické strategie, aby se zvýšila energetická nezávislost a účinnost; vítá národní akční plán týkající se míry obnovitelných zdrojů energie pro období 2015–2020;

33.  konstatuje, že stále musí být účinně zajištěna vymahatelnost vlastnických práv; naléhavě vyzývá k přijetí kroků k dokončení procesu registrace majetku, restitucí a odškodnění a rovněž k aktualizaci a účinnému provedení strategie týkající se vlastnických práv pro období 2012–2020; dále naléhavě vyzývá orgány, aby v této souvislosti vyvinuly plán s jednoznačně stanovenými úkoly a termíny a aby pořádaly veřejné informační kampaně, aby se bývalí vlastníci dozvěděli o svých právech a povinnostech, pokud jde o restituci majetku; vyzývá k větší transparentnosti, právní jistotě a rovnosti zacházení v souvislosti s právem upravujícím náhradu škody za majetek zabavený v období komunismu; žádá, aby byl jmenován národní koordinátor pro vlastnická práva a aby se urychlil proces registrace majetku a jeho mapování, včetně jeho digitalizace;

34.  zdůrazňuje význam, jaký má v procesu odhalování zločinů spáchaných bývalým komunistickým režimem výzkum, a také morální, politickou a právní odpovědnost státních institucí v tomto procesu; vyzývá orgány, aby vypracovaly odpovídající právní opatření usnadňující rehabilitaci obětí, včetně odškodnění jedinců a jejich rodin, a aby zrušily všechna politicky motivovaná soudní rozhodnutí, která stále platí; naléhavě vyzývá státní instituce, aby vyšetřily a předvedly před soud pachatele, kteří se během komunistické diktatury dopustili zločinů proti lidskosti;

35.  konstatuje, že je naprosto zásadní vypořádat se s komunistickou minulostí, aby bylo možné řešit porušování lidských práv a domoci se pravdy a spravedlnosti pro oběti; vítá zákon, kterým se zřizuje orgán pro otevření záznamů bývalé tajné policie Sigurimi; oceňuje průzkum, který vydalo zastoupení OBSE a německé velvyslanectví o vnímání komunistické minulosti v Albánii a očekáváních do budoucnosti; je přesvědčen, že tyto snahy pomohou navázat dialog o minulosti a také vytvořit vyhlídky do budoucnosti;

36.  zdůrazňuje význam posílení sociálního dialogu, začlenění organizací občanské společnosti, kapacit sociálních partnerů a mechanismů vymáhání sociálních práv; naléhavě vyzývá vládu, aby modernizovala vzdělávací systém s cílem budovat inkluzivnější společnost, snižovat nerovnosti a diskriminaci a lépe vybavit mladé lidi dovednostmi a znalostmi; zdůrazňuje význam podpory politik vzdělávání a zaměstnanosti a sociálních politik, kterou poskytuje nástroj předvstupní pomoci (NPP);

37.  vyzývá albánské orgány, aby posílily své politiky ve vztahu ke zdravotně postiženým osobám, které se i nadále potýkají s obtížemi, pokud jde o jejich přístup ke vzdělávání, zaměstnání, zdravotní péči a sociálním službám a o jejich účast na rozhodování, a rovněž s překážkami, jež jim zabraňují svobodně uplatňovat hlasovací právo;

38.  se znepokojením konstatuje, že opět stoupl počet žádostí o azyl podávaných v členských státech EU, o nichž bylo rozhodnuto, že jsou neodůvodněné; naléhavě vyzývá vládu, aby neprodleně rázně zakročila, tento jev řešila a zintenzivnila úsilí o zvýšení informovanosti, sociálně-ekonomické podpory a prevence v této oblasti a aby řešila hnací faktory spojené s nezaměstnaností a strukturální nedostatky v oblasti politik sociální ochrany, vzdělávání a zdravotnictví; zdůrazňuje, že aby bylo možné lépe čelit nelegální migraci, je nutné poskytnout dostatečné lidské zdroje generálnímu ředitelství pro hranice a migraci i pohraniční policii a rovněž prohloubit příslušnou interinstitucionální spolupráci;

39.  vyjadřuje Albánii uznání za to, že i nadále dosahuje plného souladu s příslušnými prohlášeními EU a závěry Rady, čímž prokazuje svůj jednoznačný závazek k evropské integraci a solidaritě; zdůrazňuje, že je důležité a rovněž nezbytné, aby Albánie nadále konstruktivně přispívala k regionální politické stabilitě;

40.  vítá rozhodnutí albánských orgánů sladit zahraniční politiku země s rozhodnutím Rady (SZBP) 2016/1671, kterým se obnovují omezující opatření EU vůči Rusku;

41.  zdůrazňuje, že je důležité zaručovat dobré sousedské vztahy, které jsou nedílnou součástí podmínek v rámci procesu rozšíření a rovněž v rámci procesu stabilizace a přidružení; vítá konstruktivní a proaktivní úlohu Albánie v rámci podpory regionální spolupráce a dobrých sousedských vztahů s dalšími zeměmi, které jsou v procesu rozšíření nebo sousedí s členskými státy EU; vítá zapojení Albánie do iniciativy šesti zemí západního Balkánu;

42.  vyjadřuje uznání Albánii a Srbsku za jejich neustávající odhodlání zlepšovat dvoustranné vztahy a posilovat regionální spolupráci na politické úrovni i na úrovni společnosti, např. prostřednictvím Regionální kanceláře pro spolupráci mládeže (RYCO) se sídlem v Tiraně; vybízí obě země, aby ve své dobré spolupráci pokračovaly a podporovaly usmíření v regionu, především prostřednictvím programů pro mladé lidi, které jsou dostupné například v rámci Pozitivní agendy pro mládež na západním Balkáně;

43.  bere na vědomí nedávné napětí ve vztahu Albánie s Řeckem a doporučuje oběma stranám, aby se vyvarovaly kroků a prohlášení, které by pro jejich vztahy mohly mít nepříznivé důsledky;

44.  znovu žádá Komisi, aby do svých zpráv zahrnovala informace o pomoci poskytované Albánii v rámci nástroje předvstupní pomoci (NPP) a o účinnosti prováděných opatření, především pokud jde o pomoc vynakládanou v rámci tohoto nástroje na provádění klíčových priorit a příslušných projektů;

45.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládě a parlamentu Albánie.

Právní upozornění