Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2313(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0026/2017

Внесени текстове :

A8-0026/2017

Разисквания :

PV 14/02/2017 - 17
CRE 14/02/2017 - 17

Гласувания :

PV 15/02/2017 - 7.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0037

Приети текстове
PDF 534kWORD 68k
Сряда, 15 февруари 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Доклад относно Босна и Херцеговина за 2016 г.
P8_TA(2017)0037A8-0026/2017

Резолюция на Европейския парламент от 15 февруари 2017 г. относно доклада на Комисията за Босна и Херцеговина за 2016 г. (2016/2313(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна,

—  като взе предвид Протокола за адаптиране на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз, който беше парафиран на 18 юли 2016 г. и подписан на 15 декември 2016 г.,

—  като взе предвид кандидатурата на Босна и Херцеговина за членство в Европейския съюз от 15 февруари 2016 г.,

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 19—20 юни 2003 г. относно Западните Балкани и приложението към тях със заглавие „Програма от Солун за Западните Балкани: по пътя към европейска интеграция“,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 септември 2016 г. относно кандидатурата на Босна и Херцеговина за членство в ЕС,

—  като взе предвид заключенията на председателството на ЕС от 13 декември 2016 г.,

—  като взе предвид първото заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС—Босна и Херцеговина, проведено в Сараево на 5—6 ноември 2015 г., и първите заседания на Съвета за стабилизиране и асоцииране и на Комитета по стабилизиране и асоцииране между Босна и Херцеговина и ЕС, проведени съответно на 11 и 17 декември 2015 г.,

—  като взе предвид окончателната декларация на председателя от срещата на високо равнище за Западните Балкани, проведена в Париж на 4 юли 2016 г., и препоръките на организациите на гражданското общество за срещата на високо равнище в Париж през 2016 г.,

—  като взе предвид съвместното изявление от 1 август 2016 г., направено от заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председателя/върховен представител) и от члена на Комисията, отговарящ за европейската политика на съседство и преговорите по разширяването, относно съгласието на органите на Босна и Херцеговина за ключовите мерки по пътя на страната към ЕС,

—  като взе предвид съвместното изявление от 17 септември 2016 г., направено от заместник-председателя/върховен представител и от члена на Комисията, отговарящ за европейската политика на съседство и преговорите по разширяването, след решението на Конституционния съд на Босна и Херцеговина относно деня на Република Сръбска,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 9 ноември 2016 г., озаглавено „Съобщение относно политиката на ЕС по въпросите на разширяването — 2016 г.“ (COM(2016)0715), придружено от работен документ на службите на Комисията, озаглавен „Доклад за Босна и Херцеговина за 2016 г.“ (SWD(2016)0365),

—  като взе предвид Специалния доклад на Европейската сметна палата, озаглавен „Предприсъединителна помощ от ЕС за укрепване на административния капацитет в Западните Балкани метаодит“(1),

—  като взе предвид Петдесетия доклад до Съвета за сигурност на ООН на Върховния представител за изпълнението на мирното споразумение за Босна и Херцеговина(2),

—  като взе предвид изявлението от ноември 2016 г. на Негово превъзходителство г-н Жоао Вале де Алмейда, ръководител на делегацията на Европейския съюз в ООН, направено от името на Европейския съюз и неговите държави членки по време на дебата на Съвета за сигурност на тема „Положението в Босна и Херцеговина“,

—  като взе предвид програмата за реформи на Босна и Херцеговина за периода 2015—2018 г., приета през юли 2015 г., и механизма за координация, приет от Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и правителствата на Федерация Босна и Херцеговина и Република Сръбска на 23 август 2016 г.,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно тази държава,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0026/2017),

A.  като има предвид, че ЕС продължава да се ангажира в подкрепа на европейската перспектива на Босна и Херцеговина, както и на териториалната цялост, суверенитета и единството на страната; като има предвид, че е постигнат напредък по пътя към интеграцията в ЕС; като има предвид, че Съветът поиска от Комисията да изготви свое становище относно кандидатурата за членство на Босна и Херцеговина;

Б.  като има предвид, че на 9 декември 2016 г. в Сараево комисарят по въпросите на европейската политика за съседство и преговорите за разширяване връчи въпросника на органите на Босна и Херцеговина;

В.  като има предвид, че временното преустановяване на прилагането на автономните търговски мерки ще бъде отменено, когато протоколът относно адаптирането на споразумението за стабилизиране и асоцииране е подписан и започне да се прилага временно;

Г.  като има предвид, че с програмата за реформи за Босна и Херцеговина за периода 2013—2018 г. органите на всички равнища признаха спешната необходимост от започване на процес на възстановяване и модернизиране на икономиката с цел създаване на нови работни места и насърчаване на устойчив, ефикасен, социално справедлив и постоянен икономически растеж; като има предвид, че Босна и Херцеговина демонстрира ангажираност и готовност да предприеме допълнителни социално-икономически реформи, които са необходими за намаляване на все още твърде високия процент на младежката безработица;

Д.  като има предвид, че една независима, добре функционираща и стабилна съдебна система е от значение при гарантирането на принципите на правовата държава и напредъка по пътя към присъединяване към ЕС;

Е.  като има предвид, че продължават да съществуват предизвикателства, свързани с устойчивостта на процеса на помирение; като има предвид, че напредъкът в процеса на присъединяване към ЕС ще улесни по-нататъшно помирение;

Ж.  като има предвид, че Босна и Херцеговина все още не е изпълнила решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по делата Сейдич-Финци, Зорнич и Пилав;

З.  като има предвид, че корупцията, включително на най-високо равнище, продължава да бъде широко разпространена;

И.  като има предвид, че все още има 74 000 вътрешно разселени лица и значителен брой бежанци от Босна и Херцеговина в съседни страни, в цяла Европа и в световен мащаб, както и 6 808 изчезнали лица;

Й.  като има предвид, че образование е от съществено значение за създаването и насърчаването на толерантно и приобщаващо общество, както и за насърчаване на културното, религиозното и етническото разбирателство в страната;

К.  като има предвид, че Босна и Херцеговина е подписала Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (Еспо, 1991 г.),

Л.  като има предвид, че потенциалните страни кандидатки се оценяват според заслугите им, и като има предвид, че скоростта и качеството на необходимите реформи определят графика за присъединяването;

1.  приветства разглеждането на кандидатурата на Босна и Херцеговина за членство в ЕС от Съвета и връчването на въпросника, и очаква становището на Комисията относно основателността на кандидатурата за членство; призовава компетентните органи на Босна и Херцеговина на всички равнища да се ангажират активно с този процес и да си сътрудничат и да се координират по отношение на участието в процеса на изготвяне на становище от Комисията, като предоставят единен и съгласуван набор от отговори на въпросите на Комисията; посочва, че това ще послужи като доказателство за държавна функционалност; отново заявява, че процесът на присъединяване към ЕС е приобщаващ и включва всички заинтересовани страни;

2.  оценява и приветства ролята на тристранното председателство като играещо важна роля при създаването на стимул за всички други институционални актьори на всички равнища да положат усилия, за да изпълняват съответните си роли в цялостния процес на сближаване на страната с ЕС;

3.  приветства напредъка в изпълнението на програмата за реформи за периода 2015—2018 г., както и решимостта на държавата да предприеме допълнителни институционални и социално-икономически реформи; припомня, че обновеният подход на ЕС към Босна и Херцеговина е предизвикан от трудното социално-икономическо положение и нарастващото недоволство сред гражданите; отбелязва, че положението в момента е малко по-добро, но подчертава, че е необходимо хармонизирано и ефективно изпълнение на програмата за реформи в съответствие с плана за действие, за да бъде постигната реална промяна в цялата страна и осезаемо да бъде подобрен животът на всички граждани на Босна и Херцеговина;

4.  призовава за запазване на импулса за реформи, така че Босна и Херцеговина да се превърне в напълно ефективна, приобщаваща и функционираща държава, основана на принципите на правовата държава, гарантираща равенство и демократично представителство на всички съставляващи я народи и граждани; изразява съжаление, че общите усилия за реформи често продължават да бъдат възпрепятствани от етнически и политически разделения, предизвикани от дълбоко вкоренени разрушителни тенденции, които възпрепятстват нормалното демократично развитие, и чрез допълнителна политизация на публичната администрация; също така подчертава, че Босна и Херцеговина няма да бъде успешна кандидатка за членство в ЕС, докато не бъдат установени подходящи институционални условия; настоятелно приканва всички политически лидери да работят в областта на въвеждането на необходимите промени, включително реформата на изборния закон, също като отчитат принципите, изразени в предишните й резолюции, включително принципите на федерализъм, децентрализация и легитимно представителство, така че да се гарантира, че всички граждани могат да представят кандидатурите си, да бъдат допускани да се състезават в избори и да служат на всички политически равнища при равнопоставени условия; счита, че е от съществено значение да се запази консенсусът за интеграция в ЕС и по един съгласуван начин да се постигне напредък в областта на прилагането на принципите на правовата държава, включително борбата с корупцията и организираната престъпност, реформата на съдебната система и публичната администрация; изтъква също така необходимостта от трайно и ефективно съсредоточаване върху социални и икономически реформи, което следва да остане приоритет;

5.  приветства съгласието за създаване на механизъм за координация по въпросите, свързани с ЕС с цел подобряване на функционалността и ефикасността на процеса на присъединяване, включително по отношение на финансовата помощ от ЕС, и разкриване на възможности за по-добро взаимодействие с ЕС; призовава към бързо изпълнение; призовава, наред с това, към ефективно сътрудничество и комуникация между всички равнища на управление и с ЕС, за да се улесни привеждането в съответствие и прилагането на достиженията на правото на ЕС, както и да предоставят задоволителни отговори на въпросите на Комисията в рамките на целия процес на изготвяне на становището; счита за неприемливо, че правителството на Република Сръбска се опитва да установи паралелни канали за комуникация чрез приемане на разпоредби относно прякото докладване до Комисията; призовава за допълнително засилване на ролята и капацитета на дирекцията за европейска интеграция, така че тя да поеме своите координиращи функции напълно в рамките на изпълнението на Споразумението за стабилизиране и асоцииране и в процеса на присъединяване като цяло;

6.  изразява задоволство относно подписването на Протокола за изменение на ССА, който се прилага временно от 1 февруари 2017 г., автоматично възстановявайки автономните търговски мерки, преустановени от 1 януари 2016 г.; очаква бързо и безпроблемно ратифициране на протокола;

7.  изразява съжаление, че правилникът за дейността на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране все още не е приет заради опитите за въвеждане на възможност за блокиране на етническа основа в правилника за дейността на комитета, в следствие на което Босна и Херцеговина остана единствената страна, обхваната от процеса на разширяване, където такъв орган не е могъл да бъде надлежно учреден; настоятелно призовава ръководните органи на парламента на Босна и Херцеговина да намерят незабавно решение, за да се изпълнят изискванията на институционалната и правната рамка на ЕС и да се осигури истински парламентарен контрол върху процеса на присъединяване; припомня, че Споразумението за стабилизиране и асоцииране изисква приемането на правилник за дейността, като неговото неприемане води до пряко нарушение на изпълнението на ССА;

8.  приветства някои подобрения на изборното законодателство в съответствие с препоръките на ОССЕ—СДИПЧ; отбелязва, че местните избори на 2 октомври 2016 г. са протекли като цяло при добър порядък; изразява съжаление, че след шест години гражданите на Мостар все още не могат да упражняват своите демократични права да избират свои местни представители поради продължаващите разногласия между политическите лидери; настоятелно призовава за бързото изпълнение на решението на Конституционния съд за Мастар чрез изменение на изборното законодателството и устава на града; категорично осъжда неприемливата жестокост спрямо ангажирани с изборите служители в Столац и призовава компетентните органи да намерят решение на положението чрез зачитане на принципите на правовата държава, включително разследването на всички актове на насилие и изборните нередности, както и преследването на извършителите; отбелязва анулирането на изборите в Столац от Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина и призовава за провеждането на нови избори в съответствие с демократични стандарти, по мирен начин и при атмосфера на толерантност;

9.  изразява съжаление, че обявеният политически ангажимент за борба с корупцията не е довел до осезаеми резултати; подчертава, че липсва практика на наказателно преследване на високопоставени лица и че правната и институционалната рамка за борба със системната корупция, като например във връзка с финансирането на политическите партии, обществените поръчки, конфликтите на интереси и декларирането на активи е слаба и неподходяща; признава напредъка в приемането на планове за действие за борба с корупцията и създаването на органи за предотвратяване на корупцията на различните равнища на управление и призовава за последователно и бързо изпълнение на тези решения; отбелязва със загриженост, че разпокъсаността и слабото междуведомствено сътрудничество възпрепятстват ефективността на мерките за борба с корупцията; призовава за по-голяма професионална специализация в рамките на полицията и съдебната система посредством подходящи канали за координация; подчертава необходимостта от създаване на практика на ефективен контрол върху финансирането на политическите партии и предизборните кампании, от разработване на прозрачни процедури на наемане на работа в публичния сектор в по-широк смисъл, както и от премахване на корупцията в цикъла на възлагане на обществени поръчки;

10.  подчертава, че резултатите от преброяването на населението през 2013 г. са важна основа за предоставяне на адекватен отговор на въпросника на Комисията и са необходими за ефективното социално и икономическо планиране; приветства окончателната оценка на Международната операция за наблюдение, в която се заключава, че преброяването на населението в Босна и Херцеговина като цяло е било проведено в съответствие с международните стандарти; изразява съжаление, че Република Сръбска отказа да признае резултатите от преброяването за легитимни и че органите на Република Сръбска публикуваха свои резултати, различни от тези, потвърдени от статистическата агенция на Босна и Херцеговина; настоятелно призовава органите на Република Сръбска да преразгледат своя подход; призовава статистическите агенции на Босна и Херцеговина да постигнат значителен напредък в тази ключова област и да приведат статистическите си данни и методологии в съответствие със стандартите на Евростат;

11.  припомня, че една професионална, ефективна и основана на заслугите публична администрация е „гръбнакът“ на процеса на интеграция за всяка страна, която се стреми да стане членка на ЕС; изразява загриженост относно продължаващата разпокъсаност и политизиране на публичната администрация, което възпрепятства институционалните и законодателните реформи и прави предоставянето на обществени услуги на гражданите тромаво и скъпо; призовава за спешно възприемане на по-хармонизиран подход към разработването и координирането на политиките между всички равнища на управление, за деполитизация на публичната администрация и на публичния сектор, за по-добро средносрочно планиране и за ясна стратегия в областта на управлението на публичните финанси;

12.  отново изразява загриженост относно продължаващата разпокъсаност между четири различни правни системи; подчертава необходимостта от бързо предприемане на мерки по отношение на всякакви оставащи недостатъци на съдебната система, от укрепване на ефикасността и независимостта на съдебната власт, включително чрез деполитизиране на съдебната власт, както и необходимостта от борба с корупцията в съдебната система и от прилагането на подходящи процедури за изпълнение на съдебните решения; настоятелно призовава за бързо приемане на плана за действие за изпълнение на реформата в сектора на правосъдието за периода 2014—2018 г.; призовава за пълно прилагане на законите за закрила на децата, както и за ефективен достъп до правосъдие за деца; приветства приемането на Закона за безплатна правна помощ на държавно равнище и въвеждането от страна на Висшия съдебен и прокурорски съвет на насоки за предотвратяване на конфликти на интереси, изготвянето на планове за почтеност и дисциплинарни мерки;

13.  призовава за подобряване на цялостната ефикасност на съдебната система, повишаване на прозрачността и обективността в процеса на подбор на нови съдии и прокурори, както и за укрепването на механизмите за отчетност и почтеност в съдебната система; подчертава необходимостта от укрепване на механизмите за предотвратяване на конфликти на интереси и за установяване на механизми за прозрачност на финансовите отчети и имуществените декларации в съдебната система; отбелязва важната роля на структурирания диалог относно съдебната система за преодоляването на недостатъците в съдебната система на Босна и Херцеговина; призовава за законодателно решение, които би позволило проследяване на ефикасността на работата по дела на цялата територия на Босна и Херцеговина;

14.  изразява съжаление, че не се изпълняват голям брой решения на Конституционния съд, включително решението относно зачитането на основните демократични права на гражданите на Мостар да гласуват на местни избори; призовава за бързото изпълнение на всички тези решения; изтъква, в частност, решението на Конституционния съд относно деня на Република Сръбска, което беше оспорено на референдума, проведен на 25 септември 2016 г.; счита, че това е сериозно нарушение на Дейтънското мирно споразумение и атака срещу съдебната система и принципите на правовата държава; подчертава необходимостта от диалог, а не от едностранни инициативи; подчертава, че националистическата и популистка реторика и действия са сериозни пречки за развитието и че зачитането на принципите на правовата държава и на конституционната рамка на държавата са от първостепенно значение за постигането на напредък по пътя към членство в ЕС и за запазване на мира и стабилността в Босна и Херцеговина;

15.  остро осъжда Закона относно реда в Република Сръбска, който е все още в сила и подкопава основните демократични права на свобода на събранията, свобода на сдруженията и свобода на медиите, както и предвиждането на смъртно наказание в Република Сръбска; настоятелно призовава за пълно прилагане на Закона за свободата на достъп до информация; настоятелно призовава органите бързо да приложат допълнителния протокол към Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство относно криминализирането на деяния с расистки и ксенофобски характер, извършени чрез компютърна система;

16.  настоятелно призовава лидерите на всички страни да се въздържат от разединяваща националистическа и сепаратистка реторика, която поляризира обществото, и от действия, които представляват предизвикателство за единството, суверенитета и териториалната цялост на страната; настоятелно призовава вместо това да се ангажират сериозно с реформи, които ще подобрят социално-икономическото положение на всички граждани на Босна и Херцеговина, ще създадат демократична, приобщаваща и функционираща държава и ще доближат страната повече до ЕС;

17.  подчертава значението на неотдавнашното решение на Конституционния съд относно принципа на съставния статут и равенството на трите съставни народности да избират собствените си легитимни политически представители на базата на легитимно и пропорционално представителство в Камарата на народите в парламента на Федерация Босна и Херцеговина;

18.  отбелязва удовлетворителното сътрудничество по делата за военни престъпления с Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ) и насърчава засилването на регионалното сътрудничество при обработката на дела за военни престъпления; изразява загриженост, че се прилагат различни правни норми при разглеждането на делата за военни престъпления; приветства факта, че се вземат мерки относно броя на висящите дела за национални военни престъпления и че е постигнат известен допълнителен напредък по успешното наказателно преследване по дела за военни престъпления, включващи сексуално насилие; приветства споразумението между делегацията на Европейския съюз и Министерството на финансите на Босна и Херцеговина с цел финансиране на дейността на прокуратурите и съдилищата в Босна и Херцеговина във връзка с разглеждането на военни престъпления;

19.  решително осъжда решението на Народното събрание на Република Сръбска от октомври 2016 г., с което се изразява висока оценка за бивши лидери на Република Сръбска, осъдени за военни престъпления; призовава, като въпрос от неотложно естество, за уважение към жертвите на военни престъпления и за насърчаване на процеса на помирение; припомня на всички политически лидери и институции в Босна и Херцеговина, че те имат отговорността да направят обективна оценка на военновременните събития, в интерес на истината и помирението, както и за да се избегне злоупотреба със съдебната система за политически цели;

20.  приветства напредъка, постигнат във връзка с преследването на военни престъпления, включващи сексуално насилие, и настоятелно призовава компетентните органи да подобрят още повече достъпа до правосъдие за жертвите на сексуално насилие, включително чрез предоставяне на безплатна правна помощ, укрепване на психосоциалните и здравните услуги, както и по-добро обезщетяване и последващи мерки; призовава за гаранции, че правата на обезщетение на такива жертви са признати по последователен начин;

21.  отбелязва, че е постигнат известен напредък във връзка с бежанците и вътрешно разселените лица, които са били разселени в резултат на войната в Босна, по отношение на възстановяването на правата на собственост и владение, както и възстановяването на жилища; призовава компетентните органи да улеснят тяхното устойчиво завръщане, достъп до здравеопазване, заетост, социална закрила и образование и да отделят допълнително внимание на обезщетението за вреди върху имущество, което не може да бъде върнато;

22.  изразява загриженост относно все по-големия брой на лица, които липсват в резултат на войната; призовава компетентните органи да предприемат по-категорични мерки по въпроса за неясната им съдба, включително чрез засилване на сътрудничеството между двете структури; подчертава, че решаването на този въпрос е от изключително значение за постигането на помирение и стабилност в региона;

23.  изразява загрижеността си относно състоянието на системата на здравеопазване в Босна и Херцеговина, която е една от най-засегнатите от корупцията системи в държавата; призовава органите да проявяват бдителност, за да предотвратят дискриминацията по отношение на достъпа до медицински грижи;

24.  отбелязва, че е постигнат известен напредък в борбата срещу организираната престъпност; все пак изразява загриженост относно липсата на последователен подход в борбата с организираната престъпност вследствие на множеството планове за действие от страна на различните правоприлагащи органи на различни равнища; подчертава необходимостта от допълнително укрепване на рамката за междуведомствено сътрудничество; приветства съвместните разследвания, но призовава за по-координирани операции и по-добър обмен на информация; призовава за повишаване на капацитета на правоприлагащите органи, включително в областта на борбата с тероризма; призовава компетентните органи да вземат мерки за борба с финансирането на тероризма и изпирането на пари и за повишаване на капацитета за извършване на финансови разследвания; приветства подписването на споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество с Европол, насочено към борба с трансграничната престъпност, inter alia, чрез обмен на информация и съвместно планиране на оперативни дейности; насърчава сключването на споразумение за сътрудничество и с Евроюст;

25.  подчертава необходимостта от подобряване на борбата срещу трафика на хора; призовава Федерацията да бързо да направи промени в Наказателния кодекс, които да забранят всички форми на трафик на хора, 80% от чиито жертви са жени и момичета;

26.  призовава за укрепване на механизмите за събиране, обмен и анализ на данни за миграцията, тъй като статистическите данни показват тенденция към нарастване на броя на пристигащите в Босна и Херцеговина лица от държави с висок миграционен риск; призовава компетентните органи да третират всички бежанци и мигранти, които кандидатстват за убежище или преминават през територията на държавата, в съответствие с международното право и правото на ЕС, както и да разработят допълнително регулаторната рамка за миграцията и предоставянето на убежище, да засилят междуведомственото сътрудничество и да изградят необходимия капацитет; призовава Комисията да продължи работата по свързаните с миграцията въпроси с всички държави от Западните Балкани, за да гарантира спазването на европейските и международните норми и стандарти;

27.  посочва, че поляризирането на държавата заедно с влошаването на социално-икономическото положение, по-специално за младите хора, увеличава опасността от разпространяване на радикализъм; призовава за спешно засилване на усилията за борба с радикализацията и за по-нататъшни мерки за идентифициране, предотвратяване и преустановяване на потока от чуждестранни бойци, както и на каналите с непроследими парични средства, предназначени за задълбочаване на радикализацията, включително чрез тясно сътрудничество със съответните служби на държавите членки и държавите от региона, както и чрез укрепване на съответните закони; призовава за по-добра координация между службите за сигурност и разузнаване и полицията; насърчава твърдата решителност и санкционирането на изказвания, подбуждащи към омраза, и разпространяването на екстремистки идеологии чрез социалните медии; призовава за бързото въвеждане на програми за дерадикализация и предотвратяване на радикализацията сред младите хора в сътрудничество с гражданското общество чрез всеобхватно образование в областта на правата на човека, за да се спомогне за премахването на изказванията относно радикализацията, както и за да се постигне социално сближаване сред децата и младите хора; в тази връзка насърчава по-широкото участие на младите хора в демократичния политически процес; настоятелно призовава компетентните органи да се борят срещу религиозния екстремизъм; отбелязва с тревога съществуването на радикализирани общности в държавата и в тази връзка подчертава важната роля на религиозните лидери, учителите и като цяло на образователната система; освен това подчертава необходимостта да бъдат предоставени инструменти за повторна интеграция и рехабилитация в обществото и надграждане и разширяване на инструментите за дерадикализация;

28.  отбелязва активната ангажираност на Съвместния парламентарен комитет по въпросите на сигурността и отбраната за осигуряване на демократичен контрол над въоръжените сили на Босна и Херцеговина; отбелязва с тревога големите запаси от нерегистрирани оръжия и боеприпаси, притежавани незаконно от населението, и настоятелно призовава за пълното премахване на тези оръжия; изразява загриженост и поради наличието на съхранявани по неподходящ начин големи запаси от боеприпаси и оръжия под отговорността на въоръжените сили; подчертава значението на преодоляването на трафика на оръжия и призовава за засилване на сътрудничеството между ЕС и Босна и Херцеговина за тази цел; настоятелно призовава за всеобхватен подход за справяне с оставащите предизвикателства във връзка с разминирането на страната до 2019 г.;

29.  счита, че е от съществено значение да се засили общественото участие в процеса на вземане на решения и по-ефективно да се ангажират гражданите, включително младите хора, в процеса на присъединяване към ЕС; отново призовава на всички равнища на управление да бъдат приложени прозрачни и приобщаващи механизми за обществена консултация с организациите на гражданското общество (ОГО), както и да бъдат въведени прозрачни и недискриминационни процедури за разпределяне на публичното финансиране на ОГО; отбелязва, че гражданското общество е разпокъсано и институционално и финансово слабо, което оказва въздействие върху неговата устойчивост и независимост; призовава за допълнителна подкрепа от ЕС, по-добри механизми за сътрудничество между правителството и ОГО, включително за разработването на стратегическа рамка за сътрудничество, както и по-конкретно участие на ОГО в процеса на присъединяване към ЕС; осъжда непрекъснатите кампании за оклеветяване и насилствените атаки срещу представители на ОГО и защитници на правата на човека;

30.  подчертава необходимостта от съществено подобрение на стратегическата, правната, институционалната и политическата рамка за зачитането на правата на човека; призовава за приемането на общонационална стратегия за правата на човека и недопускане на дискриминация, както и за по-нататъшни мерки за гарантиране на ефективното прилагане на международните инструменти в областта на правата на човека, които Босна и Херцеговина е подписала и ратифицирала; призовава за бързо приемане на закона за реформа на службата на омбудсмана на Босна и Херцеговина; призовава за придържане към препоръките на Международния координационен комитет и Венецианската комисия при приемането на този закон; изразява загриженост, че службата на Омбудсмана не функционира добре, главно поради липса на подходящи човешки ресурси и сериозни финансови ограничения; призовава органите на Босна и Херцеговина на федерално равнище, както и в Република Сръбска, да улесняват работата на омбудсмана по правата на човека;

31.  изразява загриженост поради продължаващата дискриминация срещу лицата с увреждания в областта на заетостта, образованието и достъпа до здравеопазване; призовава за приемането на единен национален план за действие относно правата на лицата с увреждания; призовава за разработването на всеобхватна и интегрирана стратегия за социалното приобщаване и представителството на общността на ромите; призовава за по-добро насочване на социалното подпомагане, така че то да достигне до най-уязвимите групи от населението; приветства факта, че някои правителства и парламенти са започнали да обсъждат правата на ЛГБТИ и да изготвят специфични мерки за тяхната защита; призовава за гарантиране на сигурността на групите на ЛГБТИ и на правото им на събрания; приветства промените в Закона за борба с дискриминацията на Босна и Херцеговина, с които посочените основания за дискриминация вече включват възраст, увреждания, сексуална ориентация и полова идентичност; призовава към правилното изпълнение на този закон; приветства въвеждането на забраната за престъпленията от омраза чрез изменения към Наказателния кодекс на Федерация Босна и Херцеговина; насърчава включването на курсове относно престъпленията от омраза в учебните програми на полицаи, прокурори и съдии и призовава за подобряване на сътрудничеството между полицейските и съдебните органи при преследването по съдебен път във връзка със случаи на престъпления от омраза; отново призовава настоятелно за отмяна на разпоредбите относно смъртното наказание в Конституцията на Република Сръбска;

32.  призовава за полагането на усилия за по-нататъшно укрепване на системите за закрила на децата с цел предотвратяване и справяне с насилието, малтретирането, изоставянето и експлоатацията на деца; препоръчва разпределяне на повече ресурси за превенция, както и по-нататъшното засилване на координацията между общността и правителството във връзка със защитата на децата; призовава за прилагане на плана за действие на Босна и Херцеговина относно децата за периода 2015—2018 г.;

33.  отбелязва, че съществуващата правната рамка за защита на малцинствата до голяма степен съответства на Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните малцинства; приветства възобновяването на дейността на Съвета на националните малцинства на федеративната единица в Босна и Херцеговина; изразява загриженост, че поради продължаваща липса на координация между държавата и федеративните единици съществуващите закони не се прилагат и националната стратегическа платформа за националните малцинства все още не е приета; изразява съжаление за това, че националните малцинства продължават да имат слабо присъствие и участие в политическите и обществените дебати и в медиите;

34.  призовава да бъдат положени по-нататъшни усилия за насърчаване на равенството между половете и увеличаване на участието на жените в политическия и обществения живот и заетостта, за подобряване на тяхното социално-икономическо положение и за укрепване на правата на жените като цяло; отбелязва, че законовите разпоредби за установяване на равенство между жените и мъжете, като цяло са налице, но изпълнението им продължава да бъде неефективно; отбелязва със загриженост, че в сферата на заетостта все още съществува дискриминация, свързана с майчинството, и че федеративните единици и кантони имат нехармонизирано законодателство във връзка с отпуска по майчинство и родителския отпуск; освен това подчертава, че съществуващите активни мерки на пазара на труда, които целят подкрепа на заетостта за дългосрочно безработни и уязвими групи, например лицата с увреждания, не се прилагат ефективно; подчертава, че е важно да се увеличи процентът на завършване на основно и средно образование от момичетата, по-специално от общността на ромите;

35.  подчертава значението на ефективното прилагане на законодателството за превенция и защита от основано на пола насилие в съответствие с международните конвенции, свързани с превенцията и защитата от домашно насилие, които Босна и Херцеговина е подписала и ратифицирала; приветства ангажимента на компетентните органи за прилагането на Конвенцията от Истанбул на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието срещу жени и домашното насилие; призовава за хармонизиране на законодателството и публичните политики с тази конвенция; призовава да бъдат информирани жените, преживели насилие, относно наличните форми на подкрепа и помощ, както и да бъдат създавани кризисни центрове за жертвите на изнасилване или други форми на сексуално насилие; изразява загриженост относно липсата на системно регистриране на случаите на насилие, основано на пола;

36.  изразява съжаление относно факта, че Босна и Херцеговина продължава да е в нарушение на Европейската конвенция за правата на човека поради това, че не е изпълнила решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по делата Sejdić-Finci, Zornić и Pilav; решително призовава спешно да бъде осъществен напредък в това отношение с цел постигане на напредък относно перспективите на държавата за членство в ЕС; подчертава, че изпълнението на тези решения би допринесло за установяването на демократично и добре функциониращо общество, в което са гарантирани равни права за всички; отново заявява, че неизпълнението на тези решения води до възможности за явна дискриминация на гражданите в Босна и Херцеговина и че е несъвместимо с ценностите на ЕС;

37.  изразява загриженост относно случаите на политически натиск и сплашване на журналисти, включително физически и словесни нападения, включително извършвани от високопоставени или бивши служители, както и във връзка с липсата на прозрачност относно собствеността на медиите; също така изразява загриженост по отношение на използването на граждански дела за клевета срещу критични медии и журналисти; подчертава, че е необходимо да се разследват нападенията срещу журналисти и да се гарантират подходящи последващи съдебни мерки; призовава органите да осъждат недвусмислено всички нападения срещу журналисти и медии и да гарантират, че такива случаи са напълно разследвани и че отговорните лица са изправени пред правосъдието; призовава за вземане на допълнителни мерки, необходими за гарантиране на пълно зачитане на свободата на словото, свободата на печата и свободата на достъп до информация (онлайн и офлайн); призовава органите на Босна и Херцеговина да предприемат спешни мерки за спасяване на обществените медии от срив; призовава компетентните органи да гарантират независимостта и финансовата стабилност на трите обществени излъчващи оператори, както и политическата, оперативната и финансовата независимост и прозрачност на Органа за регулиране на съобщенията; призовава компетентните органи да гарантират медийния плурализъм и излъчването на всички официални езици на Босна и Херцеговина; призовава за завършване на процеса на преминаване към цифрова технология и за изготвянето на стратегия за широколентов достъп;

38.  отново изразява загриженост относно продължаващата разпокъсаност, сегрегация, неефективност и сложност на образователната система; призовава за приемането на общи основни учебни програми за цялата държава, които да допринесат за сближаването на държавата; призовава за по-добра координация между различните равнища на управление на образованието, за да се насърчава приобщаваща и недискриминационна образователна система и да се поощрява сътрудничеството в културния, религиозния и етническия контекст; призовава органите да насърчават принципите на толерантност, диалог и междукултурно разбирателство сред различните етнически групи; настоятелно призовава да се приемат конкретни мерки за подобряване на ефективността на образователната система и за отстраняване на практиките на сегрегация, като същевременно се гарантират равни възможности за образование на всички официални езици на Босна и Херцеговина; отново изразява загриженост относно високия дял на преждевременно напускащите училище, както и относно постоянно високия брой на преждевременно напусналите училище ромски деца; изразява съжаление относно бавния напредък по отношение на вземането на мерки и разрешаването на въпроса с наличието на „две училища под един покрив“, училищата, предназначени за деца само от една етническа група, и други форми на сегрегация и дискриминация в училищата;

39.  приветства мерките за осъвременяване на трудовото законодателство, подобряване на стопанската среда и преодоляване на слабостите във финансовия сектор в рамките на програмата за реформи; отбелязва положително също така увеличаването на декларираната заетост и стъпките, предприети за укрепване на координацията на икономическата политика; приветства 3-годишната програма по Разширения фонд за финансиране, договорена с МВФ, която се очаква допълнително да подобри бизнес климата, да намали числеността на държавната администрация и да защити финансовия сектор; отново изразява съжаление относно липсата на единно икономическо пространство, което се отразява неблагоприятно върху стопанската среда, преките чуждестранни инвестиции и МСП; призовава за преодоляването на тези проблеми чрез хармонизирани и координирани промишлени политики и политики за МСП за цялата държава; призовава компетентните органи спешно да очертаят координирани мерки с цел укрепване на принципите на правовата държава, опростяване на процедурите за изпълнение на договорните задължения и борба с корупцията в икономиката;

40.  приветства лекото намаляване на равнището на безработицата; все пак отново изразява загриженост поради факта, че безработицата до голяма степен продължава да е от структурно естество и че безработицата сред младите хора продължава да е висока, което води до много високи равнища на „изтичане на мозъци“; насърчава Босна и Херцеговина активно да участва в различните програми, насочени към младите хора в региона, като например програмите в рамките на положителната програма за младежта в Западните Балкани или Регионалната служба за младежко сътрудничество; призовава компетентните органи да продължават да укрепват действащото законодателство и да въведат активни политики за пазара на труда, които да са насочени по-специално към младите хора, жените, уязвимите групи, включително ромите, и трайно безработните лица, и които да засилват капацитета на службите по заетостта;

41.  изразява съжаление, че трудовото законодателство в двете единици е прието по спешната процедура и без провеждане на подходящ диалог със социалните партньори; отбелязва, че трудовите и синдикалните права все още са ограничени, и подчертава значението на по-нататъшното укрепване и хармонизиране на тези закони в цялата държава; припомня, че Босна и Херцеговина е подписала редица конвенции на МОТ, които, inter alia, признават принципите на социалния диалог и значението на сътрудничеството със социалните партньори; подчертава значението на по-нататъшното подобряване и хармонизиране на законите за здравеопазването и безопасността в цялата държава; също така подчертава необходимостта от реформиране и хармонизиране на фрагментираните системи за социална закрила, от насърчаване на социалното сближаване и от осигуряване на защита за най-уязвимите;

42.  отбелязва, че е постигнат известен напредък във връзка с по-нататъшното привеждане в съответствие на политиките и законодателството в областта на опазването на околната среда; призовава да се положат значителни усилия във връзка с правилното и систематично изпълнение и прилагане на съществуващото законодателство; подчертава необходимостта да се приеме общонационална стратегия за сближаване на достиженията на правото в областта на околната среда, да се укрепи правната рамка и да се засилят административният капацитет и капацитетът за наблюдение; посочва, че законодателството, което регламентира достъпа до информация, свързана с околната среда, и участието на обществеността в процесите на вземане на решения, трябва да бъде приведено в съответствие с достиженията на правото; призовава за спешно привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС в областта на опазването на природата; подчертава, че при планирането и изграждането на водноелектрически централи и проекти трябва да се спазват международното законодателство и законодателството на ЕС в областта на околната среда; настоятелно призовава проектите за изграждане на водноелектрически централи да не се изпълняват на места, където околната среда е защитена, както и да не вредят на природата; подчертава необходимостта от обществено участие и от консултиране с гражданското общество относно съответните проекти; изразява загриженост относно липсата на напредък за разрешаването на проблема, свързан с прекомерното трансгранично замърсяване на околната среда, причинено от експлоатацията на петролната рафинерия в Босански Брод;

43.  подчертава, че договорените приоритетни проекти на ЕС за междусистемни връзки за електропреносни и газопреносни системи със съседните държави са в застой поради липсата на политическо споразумение относно общонационална енергийна стратегия; в тази връзка настоятелно призовава за приемането на общонационална енергийна стратегия и на правна рамка за газа в съответствие с третия енергиен пакет, така че да бъдат отменени санкциите, наложени от Европейската енергийна общност; настоятелно призовава за приемането на закон относно природния газ с цел повишаване на сигурността на доставките; настоятелно призовава органите да гарантират съответствието със стандартите на ЕС и с международните стандарти, както и с политическите цели в областта на енергетиката и изменението на климата;

44.  отбелязва инфраструктурните недостатъци на държавата и се застъпва за продължаването на инвестициите в проекти, които подобряват транспортните връзки както в Босна и Херцеговина, така и със съседните държави; насърчава пълното участие на Босна и Херцеговина при изпълнението на програмата на ЕС за свързаност; приветства приемането през юли 2016 г. на общонационалната рамкова стратегия за транспорта за периода 2015—2030 г.; подчертава, че това би позволило на Босна и Херцеговина достъп до финансиране чрез Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II); призовава органите да приведат правната рамка относно транспорта в съответствие със съответното законодателство на ЕС, да създадат функционални транспортни вериги, да отстранят пречките за осъществяването на коридора Vв, както и да спазват тръжните правила и принципа на прозрачност в избора на изпълнители, с цел предотвратяване на злоупотреби и корупция;

45.  приветства трайно конструктивната и проактивна роля на Босна и Херцеговина за насърчаване на двустранното и регионалното сътрудничество; призовава за полагане на по-нататъшни усилия за разрешаване на неуредените двустранни въпроси, включително определянето на границите със Сърбия и Хърватия, както и за разрешаване на въпросите, свързани с трансграничното замърсяване; поздравява Босна и Херцеговина по повод на това, че допълнително е повишила от 62% на 77% степента на своето съответствие с приложимите декларации и решения на ЕС съгласно общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС); изразява съжаление относно решението на органите на Босна и Херцеговина да не подкрепят ограничителните мерки на ЕС срещу Русия, вследствие на незаконното анексиране на Крим от Русия; припомня на органите на Босна и Херцеговина необходимостта от единна външна политика, както и че привеждането в съответствие на външната политика представлява съществена част от членството в ЕС; счита, че е важно външната политика на Босна и Херцеговина да бъде координирана с външната политика на ЕС и ЕС да продължи да бъде активно ангажиран в запазването на безопасността и сигурността в Босна и Херцеговина; приветства постоянното присъствие на операция ALTHEA, която поддържа способността за подпомагане на възпиращия капацитет на органите на Босна и Херцеговина, ако обстоятелствата налагат това, като същевременно е насочена към изграждането на капацитет и осигуряването на обучение; приветства също така удължаването на мандата на EUFOR през ноември 2016 г. за още една година от страна Съвета за сигурност на ООН;

46.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя/върховен представител, на Съвета, Комисията, президентството на Босна и Херцеговина, на Съвета на министрите на Босна и Херцеговина, Парламентарната скупщина на Босна и Херцеговина и на правителствата и парламентите на федеративните единици Федерация Босна и Херцеговина и Република Сръбска и на окръг Бръчко, както и на правителствата на десетте кантона.

(1) Специален доклад на ЕСП № 21/2016.
(2) S/2016/911.

Правна информация