Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2344(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0038/2017

Внесени текстове :

A8-0038/2017

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2017)0050

Приети текстове
PDF 552kWORD 53k
Четвъртък, 16 февруари 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Бюджетен капацитет за еврозоната
P8_TA(2017)0050A8-0038/2017

Резолюция на Европейския парламент от 16 февруари 2017 г. относно бюджетния капацитет за еврозоната (2015/2344(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по бюджети и на комисията по икономически и парични въпроси в съответствие с член 55 от Правилника за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по конституционни въпроси и на комисията по бюджетен контрол (A8-0038/2017),

А.  като има предвид, че настоящият политически климат и съществуващите икономически и политически предизвикателства в съвременния глобализиран свят изискват последователни и категорични решения и действия от страна на ЕС в определени области като вътрешната и външната сигурност, защитата на границите и политиката по отношение на мигрантите, стабилизирането на регионите в съседство на ЕС, растежа и създаването на работни места, и по-специално борбата с младежката безработица, и изпълнението на споразуменията от конференцията на ООН за изменението на климата от 2015 г.;

Б.  като има предвид, че след успешния старт на еврото, в еврозоната се наблюдава липса на сближаване, политическо сътрудничество и ангажираност;

В.  като има предвид, че различните кризи и глобални предизвикателства показват необходимостта еврозоната да направи възможно най-скоро качествен скок по отношение на интеграцията;

Г.  като има предвид, че членството в обща валутна зона изисква общи инструменти и солидарност на европейско равнище, както и задължения и отговорности на всяка участваща държава членка;

Д.  като има предвид, че доверието вътре в еврозоната трябва да бъде възстановено;

Е.  като има предвид, че е необходима ясно начертана пътна карта, отразяваща един цялостен подход, за пълното реализиране на ползите от общата валута, като същевременно се гарантира нейната устойчивост и се постигат целите за стабилност и пълна заетост;

Ж.  като има предвид, че това включва договореното завършване на банковия съюз, засилена фискална рамка с капацитет за поемане на сътресения и стимули за ориентирани към растеж структурни реформи за допълване на настоящите мерки в областта на паричната политика;

З.  като има предвид, че фискалният капацитет и свързаният с него кодекс за сближаване са жизненоважни елементи на това начинание, което може да бъде успешно само ако солидарността и отговорността са тясно свързани;

И.  като има предвид, че създаването на фискален капацитет за еврозоната е само една част от пъзела, която трябва да върви ръка за ръка с ясен европейски реформаторски дух сред членовете на еврозоната и тези, които тепърва ще се присъединят към нея;

1.  Приема следната пътна карта:

i) Общи принципи

Прехвърлянето на суверенитет в областта на паричната политика изисква алтернативни механизми за корекция, като прилагането на структурни реформи за повишаване на растежа, единния пазар, банковия съюз и съюза на капиталовите пазари, за създаване на по-сигурен финансов сектор и фискален капацитет за справяне с макроикономически сътресения и увеличаване на конкурентоспособността и стабилността на икономиките на държавите членки, за да се превърне еврозоната в оптимална валутна зона.

Сближаването, доброто управление и обвързаността с условия, налагана чрез демократична отчетност на институциите на равнището на еврозоната и/или на национално равнище, са от ключово значение, по-специално за предотвратяване на постоянни трансфери, морален хазарт и неустойчиво споделяне на риска в публичния сектор.

Увеличаването на мащаба и надеждността на фискалния капацитет ще допринесе за възстановяване на доверието на финансовия пазар в устойчивостта на публичните финанси в еврозоната, което по принцип ще позволи по-добра защита на данъкоплатците и намаляване на риска в публичния и частния сектор.

Фискалният капацитет включва Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) и допълнителен специален бюджетен капацитет за еврозоната. Бюджетният капацитет се създава в допълнение към Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) и без да го засяга.

Като първа стъпка, специалният бюджетен капацитет за еврозоната следва да бъде част от бюджета на Съюза, над настоящите тавани на многогодишната финансова рамка, и следва да бъде финансиран от еврозоната и други участващи членове посредством договорен между участващите държави членки източник на приходи, разглеждани като целеви приходи и гаранции; след като достигне стабилен статус, фискалният капацитет би могъл да бъде финансиран чрез собствени ресурси, вследствие на препоръките на доклада Монти относно бъдещото финансиране на ЕС.

ЕМС, изпълнявайки текущите си задачи, следва да бъде доразвит и превърнат в Европейски валутен фонд (ЕВФ), с подходящ капацитет за отпускане и вземане на заеми и ясно определен мандат, за поемане на асиметрични и симетрични сътресения.

ii) Трите стълба на фискалния капацитет за сближаване и стабилизиране на еврозоната

Фискалният капацитет следва да изпълнява три различни функции:

   първо, икономическото и социалното сближаване в еврозоната следва да бъде стимулирано, за да се насърчават структурни реформи, да се модернизират икономиките и да се подобри конкурентоспособността на всяка държава членка и устойчивостта на еврозоната, като по този начин се допринася и за капацитета на държавите членки да поемат асиметрични и симетрични сътресения;
   второ, различията в икономическите цикли на държавите членки от еврозоната, произтичащи от структурни различия или обща икономическа уязвимост, налагат справяне с асиметрични сътресения (ситуации, при които дадено икономическо събитие засяга една икономика повече от друга, например когато има срив в търсенето в една конкретна държава членка, но не и в други в резултат на външно сътресение извън контрола на държавата членка);
   трето, симетричните сътресения (ситуации, при които дадено икономическо събитие засяга всички икономики по един и същ начин, например промяна в цените на петрола за държавите от еврозоната) следва да се преодоляват, за да се повиши устойчивостта на еврозоната като цяло.

С оглед на тези цели е необходимо да се види, кои функции могат да бъдат изпълнени в рамките на съществуващата правна рамка на Съюза и кои изискват корекции или изменение на Договора.

Стълб 1: кодексът за сближаване

Настоящата икономическа ситуация изисква инвестиционна стратегия, успоредно с бюджетна консолидация и бюджетна отговорност чрез спазване на рамката за икономическо управление.

Освен Пакта за стабилност и растеж, в продължение на пет години кодексът за сближаване, приет съгласно обикновената законодателна процедура и съобразен със специфичните за всяка държава препоръки, следва да поставя акцент върху критериите за сближаване по отношение на данъчното облагане, трудовия пазар, инвестициите, производителността, социалното сближаване, обществено административния капацитет и капацитета за добро управление в рамките на съществуващите Договори.

В рамките на икономическото управление спазването на кодекса за сближаване следва да бъде условие за пълно участие във фискалния капацитет, и всяка държава членка следва да представи предложения относно начините за постигане на критериите на кодекса за сближаване.

Фискалният капацитет на еврозоната следва да бъде допълнен от дългосрочна стратегия за устойчивост и намаляване на дълга и насърчаване на растежа и инвестициите в държавите от еврозоната, която да намали общите разходи за рефинансиране и съотношенията между дълг и БВП.

Стълб 2: поемане на асиметричните сътресения

Въпреки силната интеграция на държавите членки от еврозоната, възможността за асиметрични сътресения с въздействие върху стабилността на еврозоната като цяло не може да бъде напълно изключена, независимо от усилията на държавите членки за координация на политиките, сближаване и устойчиви структурни реформи.

Стабилизирането чрез ЕМС/ЕВФ следва да се допълва от механизми за автоматично поемане на сътресения.

Стабилизирането трябва да стимулира добрите практики и да избягва моралния хазарт.

Една такава система трябва да включва ясни правила относно възможните от гледна точка на времевата рамка плащания и възстановявания на средства, и следва да бъде ясно определена по отношение на големината и механизмите за финансиране, като същевременно запазва бюджетна неутралност през по-дълъг цикъл.

Стълб 3: поемане на симетрични сътресения

Бъдещи симетрични сътресения биха могли да дестабилизират еврозоната като цяло, тъй като валутната зона все още не разполага с необходимите инструменти за справяне с още една криза с мащабите на предишната.

При симетричните сътресения, предизвикани от липса на вътрешно търсене, паричната политика сама по себе си не може да даде тласък на растежа, особено в контекст на нулева долна граница. Бюджетът на еврозоната, трябва да бъде достатъчно голям по размер, за да се справи с тези симетрични сътресения чрез финансиране на инвестиции, насочени към агрегиране на търсенето и пълна заетост в съответствие с член 3 от Договора за Европейския съюз.

iii) Управление, демократична отчетност и контрол

Общностният метод следва да преобладава в икономическото управление на еврозоната.

Европейският парламент и националните парламенти следва да играят по-голяма роля в обновената рамка за икономическо управление, с цел засилване на демократичната отчетност. Това включва засилена национална ангажираност с европейския семестър и реформа на междупарламентарната конференция, предвидена в член 13 от Фискалния пакт, която да ѝ придаде повече тежест, с цел да се развие по-силно парламентарно и обществено мнение. За да се засили ангажираността, националните парламенти следва да контролират националните правителства, също както Европейският парламент следва да контролира европейските изпълнителни органи.

Позициите на председател на Еврогрупата и на комисар по икономически и финансови въпроси биха могли да бъдат обединени и в такъв случай председателят на Комисията следва да назначи този комисар за заместник-председател на Комисията.

Финансовият министър и финансовият орган в рамките на Комисията следва да подлежат на пълна демократична отчетност и да разполагат с всички необходими средства и капацитет за прилагане и изпълнение на съществуващата рамка за икономическо управление и за оптимизиране на развитието на еврозоната в сътрудничество с министрите на финансите на държавите членки от еврозоната.

Европейският парламент следва да преразгледа своите правила и организация, за да осигури пълна демократична отчетност на фискалния капацитет за членове на ЕП от участващи държави членки;

2.  Призовава:

   Европейския съвет да определи насоки, в съответствие с описаното по-горе, не по-късно от срещата на ЕС в Рим (март 2017 г.), включително рамка за дългосрочно устойчиво стабилизиране на еврозоната;
   Комисията да представи Бяла книга с амбициозна основна глава, посветена на еврозоната, и съответните законодателни предложения през 2017 г., като използва всички средства в рамките на съществуващите Договори, включително кодекса за сближаване, бюджета на еврозоната и автоматични стабилизатори, и да установи точен график за изпълнението на тези мерки;

3.  Декларира своята готовност да финализира всички законодателни мерки, които не изискват промяна на Договора, до края на текущия мандат на Комисията и на Европейския парламент, както и да подготви основата за необходимите в средносрочен и дългосрочен план промени в Договора, които да направят възможно поддържането на една устойчива еврозона;

4.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Европейския съвет, Комисията, Съвета, Еврогрупата, Европейската централна банка, изпълнителния директор на Европейския механизъм за стабилност, както и на парламентите на държавите членки.

Правна информация