Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2295(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0047/2017

Teksty złożone :

A8-0047/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 02/03/2017 - 6.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0056

Teksty przyjęte
PDF 239kWORD 50k
Czwartek, 2 marca 2017 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Wniosek o uchylenie immunitetu Marine Le Pen
P8_TA(2017)0056A8-0047/2017

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Marine Le Pen (2016/2295(IMM))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Marine Le Pen przekazany w dniu 5 października 2016 r. przez francuskiego ministra sprawiedliwości Jean-Jacques’a Urvoas w ramach postępowania dochodzeniowego toczącego się wobec Marine Le Pen przed sądem wielkiej instancji w Nanterre w związku z rozpowszechnianiem na jej koncie Twitter obrazów przemocy o treści islamistycznej,

–  po wysłuchaniu wyjaśnień Jean-François Jalkha, reprezentującego Marine Le Pen, zgodnie z art. 9 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 8 i 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

–  uwzględniając wyroki wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniach 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r., 15 i 21 października 2008 r., 19 marca 2010 r., 6 września 2011 r. oraz 17 stycznia 2013 r.(1),

–  uwzględniając art. 26 Konstytucji Republiki Francuskiej,

–  uwzględniając art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 oraz art. 9 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0047/2017),

A.  mając na uwadze, że francuskie organy sądowe wystąpiły o uchylenie immunitetu posłanki do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącej Frontu Narodowego (FN) Marine Le Pen w ramach postępowania w sprawie rozpowszechniania za pośrednictwem jej konta Twitter obrazów przemocy przedstawiających egzekucje trzech zakładników ugrupowania terrorystycznego Daisz i opatrzonych komentarzem „To jest Daisz” w dniu 16 grudnia 2015 r. po wywiadzie w rozgłośni radiowej RMC, w którym dochodzenie FN do władzy porównano do działań ugrupowania terrorystycznego Daisz;

B.  mając na uwadze, iż zgodnie z utrwaloną praktyką Parlamentu Europejskiego immunitet posła do PE można uchylić wówczas, gdy zarzucane opinie lub obrazy nie mają bezpośredniego lub oczywistego związku z wykonywaniem przez osobę, której stawia się zarzuty, obowiązków służbowych posła do Parlamentu Europejskiego ani nie wyrażają opinii lub stanowiska zajętego przez niego w głosowaniu w czasie wykonywania tych obowiązków zgodnie z art. 8 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej oraz art. 26 Konstytucji Republiki Francuskiej;

C.  mając na uwadze, że art. 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej przewiduje, iż posłowie do Parlamentu Europejskiego na terytorium swojego państwa korzystają z immunitetów przyznawanych posłom do parlamentu ich państwa;

D.  mając na uwadze, że rozpowszechnianie obrazów przemocy, które mogą naruszać godność ludzką stanowi przestępstwo przewidziane i karane na podstawie art. 227-24, 227-29, 227-31 kodeksu karnego Republiki Francuskiej;

E.  mając na uwadze, że art. 6-1 francuskiej ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. na rzecz zaufania w gospodarce cyfrowej (Pour la Confiance dans l'Économie Numérique) będącej transpozycją dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) odnosi się do działalności usługodawców społeczeństwa informacyjnego, a nie działań o charakterze indywidualnym;

F.  mając na uwadze, że choć zdjęcia opublikowane przez Marine Le Pen są ogólnodostępne w wyszukiwarce Google i po ich upublicznieniu były wielokrotnie powielane w internecie, fakt, że zawierają przemoc może mimo wszystko naruszać godność ludzką;

G.  mając na uwadze, że usunięcia trzech zdjęć zażądała rodzina zakładnika Jamesa Foleya w dniu 17 grudnia 2015 r., czyli po interwencji wymiaru sprawiedliwości, i że w następstwie tego żądania Marine Le Pen usunęła tylko zdjęcie Jamesa Foleya;

H.  mając na uwadze, że w harmonogramie prowadzenia postępowania sądowego przeciwko Marine Le Pen zachowano terminy typowe dla procedur dotyczących prasy i innych mediów, a tym samym nie ma powodu podejrzewać, że mamy do czynienia z przypadkiem fumus persecutionis, czyli sytuacji, w której istnieją przesłanki lub przejawy wskazujące na zamiar zaszkodzenia działalności politycznej posła;

I.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 26 Konstytucji Republiki Francuskiej żaden poseł do Parlamentu nie może, w sprawach karnych, zostać zatrzymany lub poddany jakimkolwiek innym formom pozbawienia lub ograniczenia wolności bez zgody Parlamentu;

J.  mając na uwadze, że nie leży w gestii Parlamentu Europejskiego zajmowanie stanowiska w sprawie winy posła lub jej braku ani w sprawie możliwości wszczęcia postępowania karnego w związku z przypisywanymi mu czynami;

1.  podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu Marine Le Pen;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do natychmiastowego przekazania niniejszej decyzji i sprawozdania właściwej komisji właściwym władzom Republiki Francuskiej i Marine Le Pen.

(1) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1964 r., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1986 r., Wybot/Faure i inni, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; wyrok Sądu z dnia 15 października 2008 r., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 października 2008 r., Marra/De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; wyrok Sądu z dnia 6 września 2011 r., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; wyrok Sądu z dnia 17 stycznia 2013 r., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Informacja prawna