Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2078(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0014/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0014/2017

Συζήτηση :

PV 13/03/2017 - 17
CRE 13/03/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2017 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0065

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 460kWORD 67k
Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Υπεύθυνη ιδιοκτησία και φροντίδα των ιπποειδών
P8_TA(2017)0065A8-0014/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την υπεύθυνη κατοχή και φροντίδα ιπποειδών (2016/2078(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 39, 42 και 43 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με τη λειτουργία της κοινής γεωργικής πολιτικής και της κοινής αλιευτικής πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 114 ΣΛΕΕ σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) ΣΛΕΕ σχετικά με τη θέσπιση μέτρων στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα με άμεσο στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το οποίο, κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της πολιτικής της Ένωσης στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας, των μεταφορών, της εσωτερικής αγοράς, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης και του διαστήματος, η Ένωση και τα κράτη μέλη λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων ως ευαίσθητων όντων τηρώντας ταυτοχρόνως τις νομοθετικές ή διοικητικές διατάξεις και τα έθιμα των κρατών μελών που αφορούν ιδίως τα θρησκευτικά τυπικά, τις πολιτιστικές παραδόσεις και την κατά τόπους πολιτιστική κληρονομιά,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»)(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία(4),

–  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, για τη θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τις οδηγίες 90/427/ΕΟΚ και 2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών (κανονισμός διαβατηρίου ιπποειδών)(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους για την αναπαραγωγή, το εμπόριο και την είσοδο στην Ένωση καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής, υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 652/2014, καθώς και των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ και 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αναπαραγωγής ζώων («κανονισμός για την αναπαραγωγή ζώων»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 23ης Απριλίου 2015, στην υπόθεση C-424/13, Zuchtvieh-Export GmbH κατά Stadt Kempten,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1337/2013 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011(8) όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα κρέατα,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό» (COM(2010)0352),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της μελέτης EDUCAWEL της Επιτροπής(9),

–  έχοντας υπόψη τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή σύμβαση για την προστασία των ζώων στα εκτροφεία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0014/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία του τομέα των ιπποειδών εντός της ΕΕ υπερβαίνει τα 100 δισεκατομμύρια EUR ετησίως(10) και ότι το 2013 και μόνο ο τομέας αυτός παρήγαγε πρόσθετο ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξης των 27,3 δισεκατομμυρίων EUR από στοιχήματα, ενώ από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών εισπράχθηκαν 1,1 δισεκατομμύρια EUR(11)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 900 000 θέσεις εργασίας δημιουργούνται αποκλειστικά από τον κλάδο των ιππικών αθλημάτων, ότι 5 έως 7 ιπποειδή δημιουργούν μία θέση εργασίας με πλήρες ωράριο, και ότι αυτές οι θέσεις εργασίας, που δεν μπορούν να μεταφερθούν αλλού, εντοπίζονται στις αγροτικές περιοχές που αυτή τη στιγμή είναι οικονομικά εύθραυστες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των ιπποειδών ανταποκρίνεται στους στόχους της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ, που βασίζεται στη βιωσιμότητα της γεωργίας, την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης στις αγροτικές κοινότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιπποειδή εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται πολύ στη γεωργία και ανακαλύπτονται νέες χρήσεις, όπως η γαλακτοπαραγωγή από όνους, καθώς και νέες ευκαιρίες και οφέλη για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των προϊόντων για παραγωγούς και καταναλωτές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των ιπποειδών διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον αφορά την υλοποίηση βιώσιμης ανάπτυξης βασιζόμενης αφενός σε μια πιο πράσινη οικονομία και αφετέρου σε μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των ιπποειδών είναι σημαντικός λόγω της αποφασιστικής συμβολής του στην περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε αγροτικές περιοχές·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά για τον κλάδο των ιππικών αθλημάτων παγκοσμίως(12)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 7 εκατομμύρια ιπποειδή που εκτιμάται ότι υπάρχουν στην ΕΕ επιτελούν πολύ διαφορετικούς ρόλους και έχουν μια πατροπαράδοτη σχέση με τον άνθρωπο, από ζώα ιππικών αγώνων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων έως ζώα εργασίας στους τομείς των μεταφορών, του τουρισμού, της θεραπείας συμπεριφοράς, αποκατάστασης και εκπαίδευσης, του αθλητισμού, της εκπαίδευσης, της δασοκομίας και της γεωργίας, πηγές γάλακτος και κρέατος, ζώα έρευνας και άγρια και ημιάγρια ζώα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω ιπποειδή συμβάλλουν επίσης στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της αγροτικής βιωσιμότητας και ότι ενδέχεται να επιτελούν πολλούς από τους ρόλους αυτούς στη διάρκεια της ζωής τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπεύθυνη κατοχή και φροντίδα των ιπποειδών ξεκινά με την κατάλληλη προσοχή στις συνθήκες υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων, και ότι τα ζητήματα της καλής διαβίωσης πρέπει να έχουν αντίστοιχα κεντρική θέση σε όλες τις δραστηριότητες που αφορούν τα ιπποειδή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ρυθμιστικό περιβάλλον σε επίπεδο ΕΕ ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών και ότι η ισχύουσα νομοθεσία εφαρμόζεται με διαφορετικό τρόπο στο εσωτερικό της ΕΕ, με αποτέλεσμα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και υποβάθμιση όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιπποειδή είναι τα ζώα που μεταφέρονται περισσότερο στην Ευρώπη κατ’ αναλογία προς τον πληθυσμό τους(13), και ότι οι χρόνοι μεταφοράς των ζώων είναι ζήτημα που απασχολεί σοβαρά τους πολίτες της ΕΕ, οι οποίοι απαιτούν μικρότερους χρόνους μεταφοράς, καθώς τα ιπποειδή μεταφέρονται μερικές φορές προς και από την ΕΕ σε οχήματα ακατάλληλα για τη μεταφορά ιπποειδών, σε μεγάλες αποστάσεις με οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές πριν φτάσουν στον τελικό προορισμό τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία για τις μετακινήσεις των ιπποειδών για εμπορικούς σκοπούς καταγράφονται μέσω του συστήματος ελέγχου και πραγματογνωμοσύνης στις συναλλαγές (TRACES), ωστόσο τα στοιχεία αυτά δημοσιοποιούνται μόνο σε ετήσια βάση και με διετή καθυστέρηση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη άμεσα διαθέσιμων στοιχείων θα βοηθούσε τις αρμόδιες αρχές και άλλους οργανισμούς να παρακολουθούν καλύτερα τις επιπτώσεις στην υγεία των ζώων και να διερευνούν μεταγενέστερες ενδείξεις ανεπαρκούς βιοασφάλειας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούν για να υπολογιστεί απευθείας ο αριθμός των ιπποειδών εργασίας που χρησιμοποιούνται σε μικρές εκμεταλλεύσεις και εκμεταλλεύσεις ημιεπιβίωσης, σημαντικός αριθμός εκ των οποίων βρίσκεται στα νεότερα κράτη μέλη, καθώς και στον τομέα του τουρισμού·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ) ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ιπποειδή εργασίας τον Μάιο 2016(14) όσον αφορά την εξασφάλιση πέντε θεμελιωδών ελευθεριών των ζώων, ήτοι της απαλλαγής από την πείνα, τη δίψα και την κακή διατροφή, από τον φόβο και την αγωνία, από σωματική δυσφορία και θερμική καταπόνηση, από τον πόνο, καθώς και της ελευθερίας εκδήλωσης της (πιο) φυσιολογικής συμπεριφοράς·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιπποειδή παρέχουν πολύτιμες θέσεις εργασίας και έσοδα στις κοινότητες και τις αγροτικές περιοχές από τη γεωργία, τις ιππικές δραστηριότητες και τον τουρισμό, που δεν μπορούν να μεταφερθούν αλλού, ωστόσο η καλή διαβίωση ορισμένων ιπποειδών τίθεται σε κίνδυνο και οι τουρίστες δεν έχουν συνήθως επαρκή ενημέρωση ώστε να εντοπίζουν και να διορθώνουν προβλήματα ορθής μεταχείρισης(15)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επισημάνσεις καλής μεταχείρισης που εισήγαγαν οι επαγγελματίες του τομέα μπορεί να συμβάλλουν στο να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται κατά τον δέοντα τρόπο και ότι το κοινό λαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χωρίς περιορισμούς και αίσθημα ευθύνης αναπαραγωγή ιπποειδών που πραγματοποιείται αδιακρίτως μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ζώα που στερούνται οικονομικής αξίας και συχνά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα καλής διαβίωσης, ιδίως σε περιόδους οικονομικής ύφεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν πρόσφατα νομοθεσία που εναρμονίζει τους κανόνες σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που εφαρμόζονται για την εκτροφή ζώων αναπαραγωγής καθαρόαιμων φυλών, μεταξύ των οποίων και τα ιπποειδή, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της οργάνωσης του τομέα της ενωσιακής κτηνοτροφίας και της ποιότητας των διαθέσιμων πληροφοριών όσον αφορά την αναπαραγωγή και την ταυτοποίηση των ζώων αναπαραγωγής καθαρόαιμων φυλών, ιδίως δε των ιπποειδών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγκατάλειψη ιπποειδών έχει αυξηθεί από το 2008 στα δυτικά κράτη μέλη, ιδίως εκεί όπου τα ιπποειδή έχουν καταστεί ακριβή πολυτέλεια και συνιστούν σημαντική οικονομική επιβάρυνση αντί για πηγή εσόδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα αυτό δεν έχει αντιμετωπιστεί με κατάλληλο και ικανοποιητικό τρόπο από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα τέτοια περιστατικά αφορούν ιδιώτες και δεν είναι αντιπροσωπευτικά του μεγαλύτερου τμήματος του επαγγελματικού τομέα των ιπποειδών στην Ευρώπη·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιπποειδή είναι κοινωνικά ζώα που διαθέτουν γνωστικές ικανότητες και αναπτύσσουν ισχυρούς δεσμούς με τον άνθρωπο, και ότι χρησιμοποιούνται σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης, καθώς και σε προγράμματα θεραπείας και αποκατάστασης, μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις διαταραχών του αυτιστικού φάσματος, εγκεφαλικής παράλυσης, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, μαθησιακών ή γλωσσικών αναπηριών και δυσκολιών, επανένταξης παραβατών, ψυχοθεραπείας, μετατραυματικής αγχώδους διαταραχής και απεξάρτησης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιδιοκτήτες βρίσκονται αντιμέτωποι με δύσκολες αποφάσεις όταν δεν είναι πλέον σε θέση να φροντίσουν επαρκώς τα ιπποειδή τους, εν μέρει λόγω του υψηλού κτηνιατρικού κόστους, και λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η ευθανασία αποτελεί πολύ συχνά την πρώτη -και δαπανηρή- λύση για ιδιοκτήτες που δεν είναι πλέον σε θέση να καλύψουν το κόστος της κτηνιατρικής περίθαλψης και τις δαπάνες για την εξασφάλιση της καλής διαβίωσης του ιπποειδούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε άλλα κράτη μέλη τα ιπποειδή μπορούν να υποβληθούν σε ευθανασία μόνον όταν υπάρχει σαφής άμεση κτηνιατρική ανάγκη, ανεξάρτητα από τη μακροπρόθεσμη καλή διαβίωση του εκάστοτε ζώου·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιπποειδή δεν θεωρούνται ζώα για παραγωγή τροφίμων σε πολλές χώρες εκτός της Ένωσης, και ότι το κρέας ιπποειδών συνήθως εισάγεται από τις χώρες αυτές για να πωληθεί και να διατεθεί στην αγορά της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η κατάσταση εγείρει ζητήματα καλής μεταχείρισης και προκαλεί στρεβλώσεις του ανταγωνισμού λόγω του γεγονότος ότι επί του παρόντος η ΕΕ δεν επιτρέπει να εισάγονται στην αλυσίδα της ανθρώπινης διατροφής κρέατα προερχόμενα από ευρωπαϊκά άλογα τα οποία δεν προορίζονταν αρχικά για παραγωγή κρέατος και σφαγή, ενώ προβλέπεται μεγαλύτερος βαθμός ευελιξίας για κρέας που εισάγεται από τρίτες χώρες·

1.  αναγνωρίζει τη σημαντική οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική συμβολή των ιπποειδών σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και τις πρωταρχικές πολιτιστικές και εκπαιδευτικές αξίες που συνδέονται με αυτά, όπως ο σεβασμός των ζώων και του περιβάλλοντος·

2.  επισημαίνει ότι τα ιπποειδή χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο για εκπαιδευτικούς, αθλητικούς, θεραπευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, από αγρότες που επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους και να διευρύνουν τη εισοδηματική βάση τους, και τονίζει ότι η παρουσία ιπποειδών διευκολύνει την πολυλειτουργικότητα για μια γεωργική εκμετάλλευση, γεγονός που ευνοεί την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές και συμβάλλει στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, στην τοπική βιωσιμότητα και συνοχή·

3.  ζητεί την καλύτερη αναγνώριση σε ενωσιακό επίπεδο του τομέα των ιπποειδών και των οφελών του για την αγροτική οικονομία, που συμβάλλουν σημαντικά στους γενικούς και στρατηγικούς στόχους της Ένωσης, και την ενσωμάτωση του τομέα σε μεγαλύτερο βαθμό στους διάφορους μηχανισμούς της ΚΓΠ, μεταξύ άλλων μέσω των άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα ή στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα·

4.  επισημαίνει ότι η καλή υγεία και διαβίωση των ιπποειδών δίνει ώθηση στην οικονομική παραγωγή τόσο των εκμεταλλεύσεων όσο και των επιχειρήσεων και ωφελεί την αγροτική οικονομία στο σύνολό της, ενώ συμβάλλει και στην αυξανόμενη ζήτηση υψηλότερων προτύπων υγείας και μεταχείρισης των ζώων, από τους πολίτες της ΕΕ·

5.  καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει το καθεστώς ζώων εργασίας για τα ιπποειδή ως σημαντικό μέσο αγροτικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης, ιδίως στις ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές·

6.  τονίζει ότι οι ιδιοκτήτες ιπποειδών θα πρέπει να διαθέτουν ένα ελάχιστο επίπεδο γνώσεων σχετικά με τη ζωοτεχνία ιπποειδών, καθώς και ότι η ιδιοκτησία συνεπάγεται προσωπική ευθύνη όσον αφορά το επίπεδο υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων που έχουν στη φροντίδα τους·

7.  επισημαίνει ότι η ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των ιδιοκτητών ιπποειδών, αλλά και μεταξύ των κρατών μελών, θα πρέπει να είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την κάλυψη αυτών των αναγκών, και σημειώνει ότι οι επαγγελματίες του τομέα των ιπποειδών έχουν βελτιώσει τις πρακτικές εργασίας τους ώστε να ενισχύσουν την καλή διαβίωση των ιπποειδών, παράλληλα με την ανάπτυξη των νέων επιστημονικών γνώσεων, των νομοθετικών εξελίξεων και των μεθόδων μάθησης·

8.  σημειώνει ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες και εκπαιδευτές ιπποειδών συμπεριφέρονται με υπευθυνότητα· επισημαίνει ότι η αυξημένη στήριξη της καλής μεταχείρισης των ζώων έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας στο πλαίσιο οικονομικά βιώσιμων συστημάτων παραγωγής·

9.  σημειώνει ότι οι επαγγελματίες πρέπει να διατηρήσουν την οικονομική τους βιωσιμότητα και παράλληλα να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε νέες προκλήσεις, όπως είναι οι περιορισμένοι φυσικοί πόροι, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και η εμφάνιση και εξάπλωση νέων ασθενειών·

10.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

11.  υπογραμμίζει τη σημασία της επικείμενης δημιουργίας κέντρων αναφοράς για την καλή διαβίωση των ζώων, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις 10 αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (OIE), με στόχο τη βελτίωση των ποσοστών πλήρους συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τη συνεπή επιβολή αυτής, καθώς και τη διάδοση πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων·

12.  καλεί την Επιτροπή να αναθέσει μια μελέτη στη Eurostat με σκοπό να αναλυθούν οι οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις όλων των πτυχών του τομέα των ιπποειδών, και να παρέχονται στατιστικά στοιχεία σε τακτική βάση για τη χρήση των υπηρεσιών και των μεταφορών, καθώς και για τη σφαγή ιπποειδών·

13.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ορθή πρακτική στον τομέα των ιπποειδών για διάφορους χρήστες και ειδικούς, κατόπιν διαβούλευσης με ενδιαφερόμενα μέρη και οργανώσεις του τομέα και βάσει υφιστάμενων οδηγών, που μεταξύ άλλων θα έχουν ως επίκεντρο, εκτός από τη φροντίδα κατά το τέλος της ζωής, την καλή μεταχείριση για το συγκεκριμένο είδος και τη συμπεριφορική φροντίδα·

14.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ισότιμη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ και να αποδεσμεύσει πόρους για τη μετάφραση του εν λόγω εγγράφου·

15.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει και συγκεντρώσει ανταλλαγές ορθών πρακτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων από διάφορα κράτη μέλη όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων και να στηρίξει την παραγωγή και διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο κάλυψης των αναγκών των ιπποειδών, ανεξαρτήτως του ρόλου τους, βάσει των «πέντε ελευθεριών» και καλύπτοντας ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός ιπποειδούς·

16.  καλεί την Επιτροπή να συνεκτιμήσει, κατά την κατάρτιση των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την ορθή πρακτική στον τομέα των ιπποειδών, τον πολύπλευρο ρόλο των ιπποειδών, και να συμπεριλάβει καθοδήγηση σχετικά με την υπεύθυνη αναπαραγωγή, την υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων και τα οφέλη της στείρωσης των ιπποειδών, την εργασία στον τουριστικό, αγροτικό και δασοκομικό τομέα, την ενδεδειγμένη για αυτό το είδος μεταφορά και σφαγή και την προστασία από δόλιες πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αναβολικών, και συνιστά η εν λόγω καθοδήγηση να κοινοποιηθεί, σε συνεργασία με αναγνωρισμένες από την ΕΕ αντιπροσωπευτικές επαγγελματικές αγροτικές οργανώσεις, σε εκτροφείς, οργανώσεις ιπποειδών, εκμεταλλεύσεις, στάβλους, καταφύγια, μεταφορείς και σφαγεία, και να είναι προσβάσιμη σε διάφορους μορφότυπους και γλώσσες·

17.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν το έργο των ενώσεων European Horse Network και European State Stud Association, καθότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τομέα για τα άλογα λειτουργώντας ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και συντηρώντας παραδόσεις, δεξιότητες, παλαιές φυλές αλόγων και τον αντίκτυπο του τομέα αυτού·

18.  παροτρύνει την Επιτροπή να επεκτείνει τους εκπαιδευτικούς της πόρους σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων, που απευθύνονται τόσο σε εμπειρογνώμονες με άμεση επαφή με τα ιπποειδή, όπως είναι οι χειρουργοί κτηνίατροι, οι ζωοτεχνικοί και οι ιδιοκτήτες αλόγων, όσο και σε έναν ευρύτερο κύκλο χρηστών, ώστε να συμπεριληφθεί η καλή διαβίωση και η αναπαραγωγή των ιπποειδών, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της κατάρτισης και της ενημέρωσης, μέσω του συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών·

19.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν επίσης συστήματα μεταφοράς γνώσεων για να ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές και μοντέλα επιχειρηματικότητας, να προάγουν την επίγνωση όλων των σχετικών θεμάτων και να προωθούν την καινοτομία και τις νέες ιδέες· σημειώνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχουν ήδη συστήματα μεταφοράς γνώσεων στον τομέα ιπποειδών·

20.  καλεί την Επιτροπή να δεσμευτεί εκ νέου για την εκπόνηση Ευρωπαϊκού Χάρτη για τον Βιώσιμο και Υπεύθυνο Τουρισμό, στο πλαίσιο του οποίου θα κοινοποιηθούν σαφείς πληροφορίες προκειμένου οι τουρίστες και οι ενδιαφερόμενοι φορείς να είναι σε θέση να κάνουν επιλογές με γνώμονα την καλή διαβίωση όταν αποφασίζουν εάν θα χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες ιπποειδών εργασίας· τονίζει ότι ο εν λόγω Χάρτης θα πρέπει να βασίζεται σε υπάρχοντες χάρτες ποιότητας που έχουν καθιερωθεί από αναγνωρισμένες, αντιπροσωπευτικές και επαγγελματικές αγροτικές οργανώσεις, και σημειώνει ότι, ενώ ορισμένα κράτη μέλη έχουν αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές για τις εργασιακές συνθήκες και τις ώρες, σε άλλα κράτη μέλη δεν υφίσταται τέτοιου είδους προστασία·

21.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη σχετικά με μοντέλα τουρισμού που λαμβάνουν υπόψη την καλή μεταχείριση των ζώων όσον αφορά τα ιπποειδή εργασίας·

22.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την εργασία, μεταξύ άλλων σχετικά με τον ημερήσιο χρόνο εργασίας και τις περιόδους ανάπαυσης, προκειμένου να προστατεύσουν τα ιπποειδή εργασίας από την υπέρμετρη χρήση σε εργασίες και την οικονομική εκμετάλλευση·

23.  καλεί την Επιτροπή να θέτει τα στοιχεία του TRACES στη διάθεση του κοινού πολύ γρηγορότερα από ό,τι επί του παρόντος·

24.  τονίζει ότι η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και τις συναφείς δραστηριότητες έχει καταρτιστεί για να προστατεύει τα ζώα από τον τραυματισμό και την ταλαιπωρία και για να διασφαλίζει ότι τα ζώα μεταφέρονται κατά τρόπο που συνάδει με τις ενδεδειγμένες συνθήκες και χρονικές περιόδους, και εκφράζει ανησυχία για την ανεπάρκεια όσον αφορά την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά από τις αρχές πολλών κρατών μελών·

25.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή και την αποτελεσματική και ομοιόμορφη επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τη μεταφορά ζώων και τη νομικά δεσμευτική υποβολή εκθέσεων σε όλα τα κράτη μέλη·

26.  ζητεί από τα κράτη μέλη που εξάγουν ιπποειδή να βρουν τρόπους στήριξης της σφαγής στο δικό τους έδαφος, ώστε να αποφεύγεται, όποτε είναι δυνατόν, η μεταφορά ζωντανών ιπποειδών, και καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει μηχανισμό για τον αποτελεσματικό έλεγχο της τήρησης των νομικών και ρυθμιστικών διατάξεων τόσο του μελλοντικού όσο και του ισχύοντος νομικού πλαισίου·

27.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα μικρότερο ανώτατο χρονικό όριο ταξιδιού για κάθε μεταφορά αλόγων προς σφαγή, βάσει των συμπερασμάτων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και των οδηγών για τη μεταφορά ιπποειδών που έχουν καταρτίσει οι επαγγελματίες του κλάδου, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου ιπποειδών στις διάφορες χώρες·

28.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν κατευθυντήριες γραμμές και να διευκολύνουν και να ενισχύσουν την επιστημονική έρευνα, όπως επίσης και να εφαρμόσουν αποτελέσματα υφιστάμενων ερευνών, σχετικά με την καλή μεταχείριση των ιπποειδών κατά τη σφαγή, προκειμένου να αναπτυχθούν μη βάναυσες μέθοδοι σφαγής πιο κατάλληλες για ιπποειδή, καθώς και να κοινοποιήσουν τα έγγραφα με τις κατευθυντήριες γραμμές στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών·

29.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δεσμευτούν πλήρως και δεόντως για την πραγματοποίηση επιθεωρήσεων και τη διενέργεια τακτικών ελέγχων στα σφαγεία που βρίσκονται στην επικράτειά τους και διαθέτουν άδεια για ιπποειδή, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα σφαγεία αυτά είναι σε θέση να καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες καλής μεταχείρισης των ιπποειδών, ιδίως όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και τα προσόντα του προσωπικού·

30.  καλεί την Επιτροπή να δεσμευτεί για την ανάπτυξη επικυρωμένων δεικτών καλής διαβίωσης των ζώων, οι οποίοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της καλής διαβίωσης των ιπποειδών, τον εντοπισμό υφιστάμενων προβλημάτων και την υλοποίηση βελτιώσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα την έμπρακτη εφαρμογή τους και τα οφέλη για τον τομέα, και θεωρεί ότι είναι σημαντικό να συμπεριλάβει ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν εφαρμόσει παρόμοια μέσα σε ολόκληρη την ΕΕ, και να συνεργαστεί στενά με εκπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων του τομέα ιπποειδών κατά τη διαδικασία του καθορισμού δεικτών καλής διαβίωσης των ζώων·

31.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες αλόγων να συγκροτούν ενώσεις·

32.  τονίζει τη σημασία της μη βάναυσης μεταχείρισης και της καλής διαβίωσης των ιπποειδών, και της αρχής βάσει της οποίας δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή πουθενά και υπό καμία περίσταση οποιαδήποτε βάναυση και απάνθρωπη μεταχείριση από ιδιοκτήτη, εκπαιδευτή, ιπποκόμο ή άλλο πρόσωπο·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν αυστηρότερη νομοθεσία όσον αφορά την κακομεταχείριση και την εγκατάλειψη ζώων, συμπεριλαμβανομένων έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση της εγκατάλειψης, και να διερευνούν πλήρως και δεόντως τις καταγγελίες που αφορούν βάναυσες πρακτικές και παραβιάσεις της καλής μεταχείρισης εις βάρος των ιπποειδών·

34.  σημειώνει ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ειδών ιπποειδών και ότι οι διαφορές αυτές μεταβάλλουν τις ανάγκες για την καλή διαβίωσή τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη φροντίδα στο τέλος της ζωής και τις απαιτήσεις σφαγής·

35.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη και να τεκμηριώσει αυτές τις διαφορές, και να εκδώσει συγκεκριμένες ανά είδος κατευθυντήριες γραμμές για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα καλής μεταχείρισης·

36.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίζουν την έρευνα και την ανάπτυξη σχετικά με τα συστήματα αναπαραγωγής ειδικά για τον τομέα των ιπποειδών, λαμβανομένης υπόψη της φυσικής συμπεριφοράς των ιπποειδών ως ζώων αγελαίων με τάσεις φυγής·

37.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα σε ένα δοκιμαστικό σχέδιο για την εξέταση της χρήσης νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών προγραμμάτων με στόχο την επιβράβευση των καλών αποτελεσμάτων όσον αφορά την καλή διαβίωση των ιπποειδών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ιπποειδών σε μικρές εκμεταλλεύσεις και σε εκμεταλλεύσεις ημιεπιβίωσης·

38.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη και ορθή εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής (κανονισμός διαβατηρίου ιπποειδών)·

39.  επισημαίνει ότι η τιμή των κτηνιατρικών φαρμάκων, το κόστος της διάθεσης νεκρών ζώων και το κόστος της ευθανασίας, όπου αυτή επιτρέπεται, μπορεί να παρεμποδίζουν τον τερματισμό της ζωής ενός ιπποειδούς, γεγονός που οδηγεί σε παρατεταμένη ταλαιπωρία του ζώου·

40.  καλεί τα κράτη μέλη να διερευνούν καταγγελίες που αφορούν βάναυσες πρακτικές κατά την ευθανασία και παραβιάσεις της καλής μεταχείρισης των ζώων, όπως η ακατάλληλη χρήση φαρμάκων, και να καταγγέλλουν τις παραβιάσεις στην Επιτροπή·

41.  αναγνωρίζει την αύξηση της γαλακτοπαραγωγής από όνους και φοράδες, και καλεί την Επιτροπή να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εκτροφή όνων και φοράδων για γαλακτοπαραγωγή·

42.  καλεί τα κράτη μέλη να δεσμευτούν, σε συνεργασία με επαγγελματικές, αντιπροσωπευτικές και αναγνωρισμένες αγροτικές οργανώσεις, για την αύξηση του αριθμού των επιθεωρήσεων σε εκμεταλλεύσεις γαλακτοπαραγωγής από όνους και φοράδες·

43.  εκφράζει μεγάλη ανησυχία για την εισαγωγή και χρήση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν γοναδοτροπίνη του ορού εγκύου φοράδας (PMSG)·

44.  καλεί τη Διεύθυνση Ελέγχων και Αναλύσεων στον Τομέα της Υγείας και των Τροφίμων να επιθεωρήσει τις διαπιστευμένες επιχειρήσεις παραγωγής της ορμόνης PMSG, μέσω ελέγχων, για να διαπιστώσει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις για την προστασία των ζώων κατά την παραγωγή και να διερευνήσει και να καταρτίσει έκθεση σχετικά με την καλή διαβίωση και μεταχείριση φοράδων που χρησιμοποιούνται με σκοπό τη συλλογή ορμονών για τη φαρμακοβιομηχανία·

45.  υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει ακόμη ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, προσαρμοσμένο στις διαφορετικές ανάγκες κάθε κράτους μέλους, που να επιτρέπει στους επαγγελματίες εκτροφείς ιπποειδών να παράγουν το απαραίτητο εισόδημα για τη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας στα ευρωπαϊκά εκτροφεία αλόγων·

46.  σημειώνει ότι ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα για τον τομέα των ιπποειδών θα διευκόλυνε τον τομέα να λειτουργεί με ισότιμους όρους ανταγωνισμού, θα ενίσχυε τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων του τομέα των ιπποειδών και, ως εκ τούτου, θα καταπολεμούσε την απάτη και θα αντιμετώπιζε ζητήματα παραοικονομίας, και θα επέτρεπε στους επαγγελματίες εκτροφείς αλόγων να παράγουν το απαραίτητο εισόδημα για τη διατήρηση της οικονομικής τους δραστηριότητας·

47.  θεωρεί ότι κατά την προσεχή αναθεώρηση της οδηγίας για τον ΦΠΑ θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η νομοθεσία για τον ΦΠΑ που ισχύει στον τομέα των ιπποειδών, προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη ενός τομέα των ιπποειδών που θα ευνοεί τη μεγέθυνση και την απασχόληση·

48.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενεργήσει ώστε να δοθεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή ενός μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για όλες τις δραστηριότητες του κλάδου και πιστεύει ότι αυτή η αποσαφήνιση θα πρέπει να οδηγήσει στην καθιέρωση ενός ενιαίου, αξιόπιστου και προσαρμοσμένου πλαισίου μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, που θα αφήνει επαρκή περιθώρια ευελιξίας για τα κράτη μέλη ώστε να διαμορφώνουν τις δικές τους φορολογικές πολιτικές·

49.  τονίζει τις διαφορές μεταξύ των υγειονομικών απαιτήσεων που ισχύουν για το κρέας αλόγου που παράγεται στην Ευρώπη και για εκείνο που εισάγεται από τρίτες χώρες·

50.  υπενθυμίζει την ανάγκη εφαρμογής ενός αποτελεσματικού συστήματος ιχνηλασιμότητας του κρέατος αλόγου, και τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ισοδύναμο επίπεδο απαιτήσεων για την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων και συμμόρφωση των εισαγωγών για τον ευρωπαίο καταναλωτή, ανεξαρτήτως της προέλευσης του κρέατος αλόγου που καταναλώνεται·

51.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες για την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ του επιπέδου των απαιτήσεων εντός της ΕΕ και εκείνου που ελέγχεται στα σύνορα, προστατεύοντας παράλληλα την υγεία του καταναλωτή·

52.  καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να καταστήσει υποχρεωτική την ένδειξη της χώρας προέλευσης σε όλα τα μεταποιημένα προϊόντα από κρέας αλόγου·

53.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τον αριθμό των ελέγχων που διεξάγονται σε σφαγεία εκτός της Ένωσης, τα οποία έχουν την άδεια να εξάγουν κρέας ιπποειδών στην ΕΕ, και να αναστέλλει υπό όρους την εισαγωγή κρέατος ιπποειδών που έχει παραχθεί σε τρίτες χώρες και δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ΕΕ περί ιχνηλασιμότητας και ασφάλειας τροφίμων·

54.  τονίζει την ανάγκη άρσης του ταμπού σε ό,τι αφορά το τέλος της ζωής των ιπποειδών· θεωρεί ότι η διευκόλυνση της θανάτωσης ενός αλόγου δεν αποκλείει την είσοδο του στη διατροφική αλυσίδα·

55.  καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη φροντίδα κατά το τέλος της ζωής των ιπποειδών, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) για κτηνιατρικά φάρμακα κοινής χρήσης, όπως το Phenylbutazone, για να κατοχυρώνεται η ασφάλεια στη διατροφική αλυσίδα·

56.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την επανένταξη στη διατροφική αλυσίδα μέσω ενός συστήματος «περιόδου αναμονής», βάσει επιστημονικής έρευνας, το οποίο θα επιτρέπει την επανένταξη ενός ζώου στη διατροφική αλυσίδα μετά την τελευταία χορήγηση φαρμάκου σε αυτό, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία της υγείας του καταναλωτή·

57.  σημειώνει ότι για ιπποειδή που δεν προορίζονται για σφαγή με στόχο την παραγωγή τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση (καταχωρημένα ως «όχι για χρήση στην παραγωγή τροφίμων»), δεν υπάρχει καμία καταγραφή σε ορισμένα κράτη μέλη των φαρμάκων που τυχόν χορηγούνται, και είναι πιθανό ότι θα μπορούσαν να εισέλθουν σε παράνομα κυκλώματα σφαγής και, έτσι, να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διορθώσει αυτό το ρυθμιστικό κενό·

58.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, μαζί με την ομοσπονδία ευρωπαϊκών ενώσεων κτηνιάτρων ιπποειδών (FEEVA), την εναρμόνιση της πρόσβασης σε θεραπείες και φάρμακα στο σύνολο της ευρωπαϊκής επικράτειας·

59.  θεωρεί ότι η εναρμόνιση αυτή θα απέφερε ως όφελος την αποφυγή των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και τη διευκόλυνση της ευρύτερης θεραπείας των νόσων των ιπποειδών και την αποτελεσματικότερη ανακούφιση των πόνων των συγκεκριμένων ζώων·

60.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις ανταλλαγές ορθών πρακτικών ώστε να διευκολυνθεί η λελογισμένη χρήση των φαρμάκων για τα ιπποειδή·

61.  σημειώνει ότι, ενώ κατά καιρούς η θεραπεία και τα κτηνιατρικά φάρμακα είναι αναγκαία και ενδείκνυνται, χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες για να αντιμετωπιστούν τα χαμηλά επίπεδα επενδύσεων και η έλλειψη διαθέσιμων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, για την περίθαλψη των ιπποειδών·

62.  εφιστά επίσης την προσοχή στην ανάγκη ανάπτυξης της φαρμακευτικής έρευνας και καινοτομίας όσον αφορά τη χορήγηση φαρμάκων σε ιπποειδή, καθώς ο τομέας παρουσιάζει μεγάλη έλλειψη φαρμάκων προσαρμοσμένων στους μεταβολισμούς των ιπποειδών·

63.  καλεί την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει τη συνέχιση της έρευνας σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις των διαφορετικών φαρμάκων στη ζωή των ιπποειδών·

64.  σημειώνει ότι ορισμένες ράτσες ιπποειδών που εκτρέφονται στα κράτη μέλη είναι τοπικές και αποτελούν μέρος του τρόπου ζωής και του πολιτισμού ορισμένων κοινοτήτων και ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν συμπεριλάβει στα προγράμματά τους για την αγροτική ανάπτυξη μέτρα για την προστασία και την περαιτέρω διάδοση αυτών των φυλών·

65.  καλεί την Επιτροπή να δεσμευτεί για προγράμματα χρηματοδοτικής στήριξης με στόχο τη διατήρηση και την προστασία των ιθαγενών ειδών ιπποειδών που ζουν σε άγρια κατάσταση ή απειλούνται με εξαφάνιση στην ΕΕ·

66.  αναγνωρίζει την υψηλή οικολογική και φυσική αξία των πληθυσμών άγριων ιπποειδών, που συμβάλλουν στον καθαρισμό και τη λίπανση των περιοχών στις οποίες ζουν, καθώς και την αξία των πληθυσμών άγριων αλόγων όσον αφορά τον τουρισμό, και ζητεί περισσότερη έρευνα σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω πληθυσμοί·

67.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1.
(2) ΕΕ L 3 της 5.1.2005, σ. 1.
(3) ΕΕ L 303 της 18.11.2009, σ. 1.
(4) ΕΕ L 221 της 8.8.1998, σ. 23.
(5) ΕΕ L 59 της 3.3.2015, σ. 1.
(6) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.
(7) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549.
(8) ΕΕ L 335 της 14.12.2013, σ. 19.
(9) Βλέπε http://ec.europa.eu/food/animals/docs/aw_eu-strategy_study_edu-info-activ.pdf.
(10) Fédération Equestre Internationale (FEI) (Διεθνής Ομοσπονδία Ιππασίας), FAQs on High Health, High Performance Horse (HHP) Concept (Συχνές ερωτήσεις για την έννοια του αλόγου με καλή υγεία και υψηλές επιδόσεις) που εγκρίθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ) τον Μάιο του 2014.
(11) Ετήσια έκθεση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αρχών Ιπποδρομιών.
(12) Βάση δεδομένων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας (FEI), πρόσβαση στις 22.9.2014.
(13) Βάση δεδομένων TRACES 2012.
(14) World Organisation for Animal Health – Terrestrial Animal Health Code (Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων – Κώδικας υγείας χερσαίων ζώων) (2016), Κεφάλαιο 7.12.
(15) Μεταφορές με όνους και ημίονους στη Σαντορίνη – ανεξάρτητη έκθεση σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων για λογαριασμό του οργανισμού Donkey Sanctuary, 2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου