Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2078(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0014/2017

Predkladané texty :

A8-0014/2017

Rozpravy :

PV 13/03/2017 - 17
CRE 13/03/2017 - 17

Hlasovanie :

PV 14/03/2017 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0065

Prijaté texty
PDF 306kWORD 58k
Utorok, 14. marca 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Zodpovedné vlastníctvo a starostlivosť o koňovité
P8_TA(2017)0065A8-0014/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2017 o zodpovednom vlastníctve a starostlivosti o koňovité (2016/2078(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 39, 42 a 43 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ”) o fungovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej rybárskej politiky,

–  so zreteľom na článok 114 ZFEÚ o vytvorení a fungovaní jednotného trhu,

–  so zreteľom na Protokol č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,

–  so zreteľom na článok 168 ods. 4 písm. b) ZFEÚ o opatreniach v oblasti veterinárnej starostlivosti a rastlinnej výroby, ktorých priamym cieľom je ochrana verejného zdravia,

–  so zreteľom na článok 13 ZFEÚ, v ktorom je stanovené, že pri formulovaní a vykonávaní politiky Únie v oblasti poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, dopravy, vnútorného trhu, výskumu a technologického rozvoja a kozmického priestoru berie Únia a členské štáty maximálny ohľad na požiadavky blaha zvierat ako cítiacich bytostí, pričom rešpektujú zákonné a správne ustanovenia a zvyky členských štátov týkajúce sa najmä náboženských rituálov, kultúrnych tradícií a regionálneho dedičstva,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“)(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania(3),

–  so zreteľom na smernicu Rady 98/58/ES z 20. júla 1998 o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely(4),

–  so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/262 zo 17. februára 2015, ktorým sa v zmysle smerníc Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES stanovujú pravidlá týkajúce sa metód identifikácie zvierat čeľade koňovitých (nariadenie o pasoch pre kone)(5),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012 z 8. júna 2016 o zootechnických a genealogických podmienkach na plemenitbu čistokrvných plemenných zvierat, hybridných plemenných ošípaných a ich zárodočných produktov a na obchodovanie s nimi a ich vstup do Únie a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 652/2014, smernice Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a zrušujú určité akty v oblasti plemenitby zvierat („nariadenie o plemenitbe zvierat“),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005(6),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008(7),

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 23. apríla 2015 vo veci C-424/13, Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

–  so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1337/2013 z 13. decembra 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá pre uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 1169/2011(8), pokiaľ ide o uvedenie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu mäsa,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Európa ako popredná svetová destinácia cestovného ruchu – nový politický rámec pre európsky cestovný ruch (COM(2010)0352),

–  so zreteľom na závery, ku ktorým Komisia dospela v štúdii EDUCAWEL(9),

–  so zreteľom na zásadu subsidiarity a zásadu proporcionality;

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0014/2017),

A.  keďže odvetvie chovu koňovitých v EÚ má ročný obrat vyše 100 mld. EUR(10), pričom len v roku 2013 malo dodatočný celkový obrat zo stávkovania v objeme 27,3 mld. EUR, z čoho 1,1 mld. EUR pripadlo vládam členských štátov(11);

B.  keďže len samotné odvetvie jazdeckých športov vytvára približne 900 000 pracovných miest, pričom na päť až sedem koňovitých pripadá jeden plný pracovný úväzok a tie pracovné miesta, ktoré sa nedajú presunúť, sa nachádzajú vo vidieckych oblastiach, kde momentálne vládne slabšia hospodárska situácia;

C.  keďže odvetvie chovu koňovitých zodpovedá cieľom politiky rozvoja vidieka EÚ, ktorá sa zakladá na poľnohospodárskej životaschopnosti, udržateľnom riadení prírodných zdrojov a podpore sociálneho začleňovania vo vidieckych komunitách; keďže koňovité sa v poľnohospodárstve stále intenzívne využívajú a objavujú sa aj nové spôsoby ich využitia, napríklad na produkciu oslieho mlieka, ako aj nové príležitosti a prínosy pre výrobcov a spotrebiteľov z hľadiska ďalšieho rozvoja týchto produktov;

D.  keďže odvetvie chovu koňovitých sa aktívne podieľa na plnení cieľa stratégie Európa 2020, ktorý spočíva v dosiahnutí udržateľného rastu na základe ekologickejšieho hospodárstva a inkluzívnejšieho rastu, a keďže toto odvetvie je dôležité vzhľadom na jeho zásadný prínos k environmentálnemu, hospodárskemu a sociálnemu rozvoju vo vidieckych oblastiach;

E.  keďže Európska únia je v celosvetovom meradle najväčším trhom pre odvetvie jazdeckých športov(12);

F.  keďže koňovité v EÚ, ktorých počet sa odhaduje na 7 miliónov, plnia vzhľadom na ich odveký vzťah s ľudstvom rôznorodé úlohy – od súťažných zvierat a zvierat chovaných na rekreačné účely až po pracovné zvieratá v doprave, cestovnom ruchu, pri behaviorálnych, rehabilitačných a výchovných terapiách, športe, vo vzdelávaní, v lesohospodárstve a poľnohospodárstve, na produkciu mlieka a mäsa, výskum, ako aj divé a polodivé zvieratá; keďže koňovité tiež pomáhajú pri udržiavaní biodiverzity a udržateľnosti vidieckeho prostredia a počas svojho života môžu plniť viaceré z týchto úloh;

G.  keďže zodpovedné vlastníctvo a starostlivosť o koňovité sa odvíjajú od náležitej pozornosti venovanej zdraviu a dobrým životným podmienkam zvierat, a preto problematika dobrých životných podmienok zvierat musí byť jadrom všetkých činností súvisiacich s koňovitými; keďže regulačné prostredie Únie sa v jednotlivých členských štátoch líši a keďže existujúce právne predpisy sa v EÚ vykonávajú rôznym spôsobom, čo vedie k narušeniu hospodárskej súťaže a zhoršeniu životných podmienok zvierat;

H.  keďže v pomere k svojmu celkovému počtu sú koňovité najprepravovanejšie zvieratá v Európe(13) a keďže čas prepravy zvierat je dôvodom na vážne znepokojenie občanov EÚ, ktorí ho chcú skrátiť, pretože koňovité sa v EÚ a z EÚ často prepravujú v nevhodných vozidlách a pred dosiahnutím konečného cieľa musia prekonať veľké vzdialenosti v rámci cestnej, lodnej alebo leteckej prepravy;

I.  keďže údaje o presune koňovitých na obchodné účely sa zaznamenávajú prostredníctvom obchodného kontrolného a expertného systému (ďalej len „TRACES”), ale uverejňujú sa len raz ročne, a to s dvojročným odstupom;

J.  keďže pohotovo prístupné údaje by príslušným orgánom a ďalším organizáciám mohli pomôcť lepšie monitorovať účinky na zdravie zvierat a prešetriť následné náznaky slabej biologickej bezpečnosti;

K.  keďže k dispozícii nie sú dostatočné údaje, ktoré by umožnili priamo vyčísliť, koľko koňovitých sa využíva na prácu v malých a polosamozásobiteľských poľnohospodárskych podnikoch, z ktorých sa mnohé nachádzajú v novších členských štátoch, a v cestovnom ruchu;

L.  keďže Svetová organizácia pre zdravie zvierat (ďalej len „OIE”) prijala v máji 2016 usmernenia ku koňovitým využívaným na prácu(14), pokiaľ ide o dodržiavanie piatich základných slobôd zvierat, t. j. oslobodenia od hladu, smädu a podvýživy, strachu a úzkosti, fyzického nepohodlia a tepelného stresu, bolesti, ako aj slobody prejaviť (zvyčajne) prirodzené správanie;

M.  keďže vďaka koňovitým sa v odvetví poľnohospodárstva, jazdeckých činností a cestovného ruchu vytvárajú cenné pracovné príležitosti, ktoré nemožno presunúť, a generuje príjem pre miestnych aktérov a vidiecke oblasti, avšak dobré podmienky niektorých koňovitých sú ohrozené a turisti sú často nedostatočne informovaní nato, aby dokázali rozpoznať takéto problémy a napraviť ich(15);

N.  keďže prostredníctvom značiek osvedčujúcich dobré životné podmienky, vydávaných odvetvím, by sa mohlo pomôcť zabezpečiť, že činnosti sa vykonávajú riadnym spôsobom a že verejnosť má potrebné informácie;

O.  keďže neobmedzený, nerozvážny a nezodpovedný chov koňovitých môže viesť k tomu, že zvieratá stratia hospodársku hodnotu a sú často ponechané v zlých podmienkach, najmä v čase hospodárskeho útlmu; keďže Európsky parlament a Rada nedávno prijali právne predpisy zamerané na harmonizáciu pravidiel pre zootechnické a genealogické podmienky na plemenitbu čistokrvných plemenných zvierat vrátane koňovitých, ktorých cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť a organizovanosť európskeho odvetvia šľachtiteľstva a plemenitby a zlepšiť dostupné informácie o čistokrvnej plemenitbe a čistokrvných plemenných zvieratách, najmä koňovitých;

P.  keďže od roku 2008 v členských štátoch v západnej časti EÚ rastú prípady opustených koňovitých, pričom ide najmä o jedince, ktoré sa stali nákladným luxusom a namiesto zdroja príjmu predstavujú veľkú finančnú záťaž; keďže Komisia ani členské štáty neposkytli primeranú a uspokojivú odpoveď na tento problém;

Q.  keďže s takýmto správaním sa vo väčšine prípadov možno stretnúť u súkromných vlastníkov, pričom nie je charakteristické pre väčšinu profesionálneho odvetvia chovu koní v Európe;

R.  keďže koňovité sú spoločenské zvieratá s kognitívnymi schopnosťami a silnými afektívnymi väzbami a keďže sa využívajú v rámci celej škály terapií a výchovných, školiacich a rehabilitačných programov, napríklad pri poruchách autistického spektra, mozgovej obrne, mozgovocievnej príhode, poruchách učenia alebo jazykových poruchách a ťažkostiach, resocializácii páchateľov, psychoterapii, posttraumatickej stresovej poruche a liečbe závislosti;

S.  keďže majitelia, ktorí sa už nedokážu dostatočne starať o svoje koňovité zvieratá (sčasti pre vysoké veterinárne náklady), stoja pred ťažkými rozhodnutiami a keďže v niektorých členských štátoch majitelia, ktorí už nedokážu niesť náklady na veterinárnu starostlivosť a zabezpečenie dobrých životných podmienok svojich zvierat, príliš často ako prvú možnosť volia eutanáziu, ktorá je nákladná; keďže v iných členských štátoch možno koňovité utratiť, iba ak je to z veterinárneho hľadiska výslovne a bezprostredne nutné, bez ohľadu na dlhodobé životné podmienky daného zvieraťa;

T.  keďže koňovité sa v mnohých krajinách mimo Únie nepovažujú za zvieratá určené na produkciu potravín a keďže mäso koňovitých sa z týchto krajín bežne dováža na účel predaja a umiestenia na trhu EÚ; keďže táto situácia vyvoláva otázky z hľadiska dobrých životných podmienok zvierat a narušenia hospodárskej súťaže, pretože EÚ zatiaľ nedovoľuje, aby do ľudského potravinového reťazca vstúpilo mäso z európskych koní, ktoré pôvodne neboli určené na produkciu mäsa a na zabitie, zatiaľ čo v prípade mäsa dovážaného z tretích krajín je povolená väčšia flexibilnosť;

1.  uznáva značný hospodársky, environmentálny a sociálny prínos koňovitých v celej EÚ a základné kultúrne a výchovné hodnoty, ktoré z toho priamo vyplývajú, ako je úcta k zvieratám a životnému prostrediu;

2.  poukazuje na to, že poľnohospodári, ktorí sa usilujú diverzifikovať svoje činnosti a rozšíriť svoju príjmovú základňu, čoraz viac využívajú koňovité v poľnohospodárskych podnikoch na výchovno-vzdelávacie, športové, terapeutické a rekreačné účely, a zdôrazňuje, že prítomnosť koňovitých napomáha multifunkčnosti poľnohospodárskeho podniku, čo vedie k oživeniu zamestnanosti vo vidieckych oblastiach a prispieva k rozvoju mestsko-vidieckych vzťahov, miestnej udržateľnosti a súdržnosti;

3.  žiada, aby sa na úrovni EÚ dostalo väčšieho uznania odvetviu chovu koňovitých a jeho prínosom pre vidiecke hospodárstvo, keďže výrazne prispieva k všeobecným a strategickým cieľom EÚ, a aby sa vo väčšej miere zohľadnilo v rámci rôznych zložiek SPP vrátane priamej pomoci z prvého alebo druhého piliera;

4.  poznamenáva, že dobré zdravie a životné podmienky koňovitých stimulujú hospodársku produktivitu fariem aj podnikov a sú celkovo prínosom pre vidiecku ekonomiku, pričom sú tiež odpoveďou na rastúce požiadavky občanov EÚ týkajúce sa zlepšenia noriem v oblasti zdravia a životných podmienok zvierat;

5.  vyzýva Komisiu, aby koňovitým priznala štatút pracovných zvierat, keďže sú dôležitým nástrojom v rámci poľnohospodárskych činností vo vidieckych oblastiach Európy, najmä v horských a ťažko dostupných oblastiach;

6.  zdôrazňuje, že majitelia koňovitých by mali mať aspoň minimálne znalosti z chovu koňovitých a že z vlastníctva im vyplýva osobná zodpovednosť za úroveň zdravia a životných podmienok zvierat, o ktoré sa starajú;

7.  zdôrazňuje, že významným nástrojom na napĺňanie týchto potrieb by mala byť výmena poznatkov medzi chovateľmi koňovitých, ale aj medzi členskými štátmi, a konštatuje, že s nástupom nových vedeckých poznatkov, vývojom v legislatívnej oblasti a novými učebnými metódami odborníci pôsobiaci v odvetví koňovitých zlepšili svoje pracovné metódy tak, aby skvalitnili životné podmienky týchto zvierat;

8.  konštatuje, že väčšina majiteľov a cvičiteľov koňovitých sa správa zodpovedne; zdôrazňuje, že výraznejšia propagácia dobrých životných podmienok zvierat má najlepšie šance uspieť v rámci hospodársky životaschopných výrobných systémov;

9.  konštatuje, že odborníci musia zostať hospodársky životaschopní a zároveň účinne reagovať na nové výzvy, ako sú obmedzené prírodné zdroje, účinky zmeny klímy a výskyt a šírenie nových chorôb;

10.  nabáda členské štáty, aby vytvorili prostredie, v ktorom poľnohospodárske podniky dokážu prežiť;

11.  so zreteľom na 10 zásad OIE zdôrazňuje význam, ktorý budú mať pripravované referenčné centrá pre dobré životné podmienky zvierat z hľadiska vyššej miery plného dodržiavania právnych predpisov a ich dôsledného presadzovania, ako aj šírenia informácií a najlepších postupov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat;

12.  vyzýva Komisiu, aby poverila Eurostat vypracovaním štúdie, v ktorej sa bude analyzovať hospodársky a spoločenský dosah všetkých stránok odvetvia chovu koňovitých, a aby pravidelne poskytovala štatistické údaje o využívaní služieb, preprave a zabíjaní koňovitých;

13.  vyzýva Komisiu, aby v spolupráci so zainteresovanými stranami a organizáciami z odvetvia chovu koňovitých vypracovala európske usmernenia pre osvedčené postupy v odvetví chovu koňovitých pre rôznych používateľov a špecialistov, založené na existujúcich príručkách, pričom by sa popri terminálnej starostlivosti mala sústrediť aj na dobré životné podmienky jednotlivých druhov a behaviorálnu starostlivosť;

14.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila rovnaké uplatňovanie usmernení EÚ a uvoľnila zdroje na preklad takéhoto dokumentu;

15.  vyzýva Komisiu, aby podporovala výmenu osvedčených postupov a vzdelávacích programov rôznych členských štátov týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat a zhromažďovala ich a aby podporovala vypracúvanie a šírenie informácií o tom, ako napĺňať potreby koňovitých bez ohľadu na ich postavenie, pričom by mala vychádzať z tzv. piatich slobôd a pokryť celý životný cyklus koňovitých;

16.  vyzýva Komisiu, aby pri vytyčovaní európskych usmernení pre osvedčené postupy v odvetví chovu koňovitých zohľadnila multifunkčnú úlohu koňovitých tým, že do usmernení zaradí aj pokyny týkajúce sa zodpovednej plemenitby, zdravia zvierat a výhod sterilizácie koňovitých, práce v cestovnom ruchu, poľnohospodárstve a lesníctve, vhodných spôsobov prepravy jednotlivých druhov a ich zabíjania a ochrany pred podvodnými praktikami vrátane dopingu, a odporúča, aby sa tieto pokyny v spolupráci s reprezentatívnymi profesijnými poľnohospodárskymi organizáciami, uznanými EÚ, distribuovali chovateľom, organizáciám, poľnohospodárskym podnikom, koniarňam, útulkom, prepravcom a bitúnkom a aby boli prístupné vo viacerých formátoch a jazykoch;

17.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali činnosť Európskej siete chovateľov koní a Európskeho združenia štátnych konských chovov, ktoré sa významne podieľajú na rozvoji európskeho odvetvia chovu koní, keďže slúžia ako platforma na výmenu najlepších postupov a udržiavajú tradície, zručnosti, staré konské plemená a vplyv odvetvia;

18.  naliehavo žiada Komisiu, aby posilnila svoje vzdelávacie zdroje v oblasti dobrých životných podmienok zvierat v poľnohospodárskych podnikoch a zamerala ich na špecialistov, ktorí sú v priamom kontakte s koňovitými, ako sú veterinárni lekári, chovatelia a majitelia koní, ako aj na širší okruh používateľov, s cieľom pokryť dobré životné podmienky a plemenitbu koňovitých, pričom treba klásť dôraz na význam odbornej prípravy a informácií, prostredníctvom poľnohospodárskeho poradenského systému;

19.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby tiež využívali schémy na prenos vedomostí s cieľom vymieňať si osvedčené postupy a obchodné modely, šíriť osvetu o rôznych otázkach a podporovať inovácie a nové myšlienky; poznamenáva, že v niektorých členských štátoch sú už schémy na prenos vedomostí zavedené;

20.  vyzýva Komisiu, aby sa opätovne zaviazala vypracovať Európsku chartu udržateľného a zodpovedného cestovného ruchu, ktorá ako zdroj jasných informácií pomôže turistom a zainteresovaným stranám zohľadniť otázku dobrých životných podmienok zvierat, keď budú zvažovať možnosť využiť služby koňovitých určených na prácu; zdôrazňuje, že táto charta by mala vychádzať z existujúcich kvalitných chárt, ktoré vypracovali uznané, reprezentatívne a profesijné poľnohospodárske organizácie, a konštatuje, že zatiaľ čo v niektorých členských štátoch platia prísne usmernenia pre pracovné podmienky a pracovný čas, v iných členských štátoch takáto ochrana chýba;

21.  vyzýva Komisiu, aby členským štátom vydala pokyny k modelom cestovného ruchu, ktoré rešpektujú dobré životné podmienky koňovitých určených na prácu;

22.  naliehavo žiada členské štáty, aby stanovili dobrovoľné pracovné usmernenia vrátane denného pracovného času a času odpočinku s cieľom chrániť koňovité určené na prácu pred prepracovaním a hospodárskym vykorisťovaním;

23.  vyzýva Komisiu, aby údaje z databázy TRACES zverejňovala oveľa rýchlejšie ako doteraz;

24.  zdôrazňuje, že existujúce právne predpisy EÚ v oblasti ochrany zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností majú za cieľ chrániť zvieratá pred zranením a utrpením a zabezpečiť ich prepravu za náležitých podmienok a v primeranom časovom horizonte, a vyjadruje znepokojenie nad tým, že orgány mnohých členských štátov nedostatočne presadzujú právne predpisy EÚ o dobrých podmienkach zvierat pri preprave;

25.  vyzýva Komisiu, aby vo všetkých členských štátoch zabezpečila riadne uplatňovanie a účinné a jednotné presadzovanie platných právnych predpisov EÚ v oblasti prepravy zvierat a právne záväzné podávanie správ;

26.  vyzýva členské štáty, ktoré vyvážajú koňovité, aby našli spôsoby, ako podporovať zabíjanie na vlastnom území, a tak v čo najväčšej možnej miere predchádzať preprave živých jedincov, a vyzýva Komisiu, aby zriadila mechanizmus na účinné monitorovanie dodržiavania legislatívnych a regulačných ustanovení v rámci budúceho aj platného právneho rámca;

27.  požaduje, aby Komisia na základe zistení Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín a príručiek pre prepravu koňovitých, ktoré vypracovali odborníci z odvetvia, navrhla skrátený maximálny čas prepravy pre všetky prípady presunov koní určených na zabitie, so zreteľom na špecifické charakteristiky odvetvia chovu koňovitých v jednotlivých krajinách;

28.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sformulovali pokyny na zabezpečenie dobrých podmienok koňovitých počas zabíjania a v tejto súvislosti uľahčili a posilnili vedecký výskum, resp. uplatňovali existujúci výskum, s cieľom vyvinúť humánne spôsoby zabíjania, ktoré budú lepšie prispôsobené koňovitým, a aby tieto pokyny distribuovali príslušným orgánom členských štátov;

29.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa plne a náležite zaviazali vykonávať na svojom území inšpekcie a pravidelné audity bitúnkov, ktoré majú povolenie na zabíjanie koňovitých, s cieľom uistiť sa, že tieto bitúnky dokážu zabezpečiť špecifické podmienky pre koňovité, najmä pokiaľ ide o zariadenie a kvalifikáciu personálu;

30.  vyzýva Komisia, aby sa zaviazala vypracovať overené ukazovatele dobrých životných podmienok zvierat, ktoré by mali slúžiť na posudzovanie dobrých životných podmienok koňovitých, identifikovanie existujúcich problémov a motivovanie k zlepšeniam a zároveň zabezpečovať praktické vykonávanie a prínos pre odvetvie, a domnieva sa, že je dôležité zapojiť zainteresované strany, ktoré zaviedli podobné nástroje v rámci EÚ, a úzko spolupracovať so zástupcami profesijných organizácií z odvetvia chovu koňovitých na vypracúvaní ukazovateľov dobrých životných podmienok zvierat;

31.  naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby nabádali majiteľov koní na vytváranie združení;

32.  zdôrazňuje význam humánneho zaobchádzania s koňovitými a zabezpečenia ich dobrých životných podmienok, ako aj zásadu, aby sa nikdy a nikde netolerovalo akékoľvek kruté a surové zaobchádzanie zo strany majiteľov, cvičiteľov, koniarov alebo iných osôb;

33.  vyzýva členské štáty, aby uplatňovali prísnejšie právne predpisy týkajúce sa zlého zaobchádzania so zvieratami a ich opúšťania vrátane mimoriadnych opatrení na boj proti opúšťaniu a aby dôkladne a náležite prešetrili správy o neľudských praktikách a porušovaní dobrých životných podmienok koňovitých;

34.  konštatuje, že medzi jednotlivými druhmi čeľade koňovitých existujú rozdiely, od ktorých sa odvíjajú rôzne potreby v oblasti dobrých životných podmienok vrátane potrieb týkajúcich sa terminálnej starostlivosti a požiadaviek na zabíjanie;

35.  vyzýva Komisia, aby s cieľom zabezpečiť, že budú zachované normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, uskutočnila štúdiu, zdokumentovala tieto rozdiely a vydala usmernenia k jednotlivým druhom čeľade koňovitých;

36.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v odvetví koňovitých podporovali výskum a rozvoj systémov chovu prispôsobených jednotlivým druhom, so zreteľom na prirodzené správanie koňovitých ako stádovitých zvierat so sklonom k úteku;

37.  vyzýva Komisiu, aby si ako prioritu stanovila pilotný projekt, ktorým sa preskúma využívanie nových a existujúcich mechanizmov financovania na odmeňovanie dobrých výsledkov v oblasti životných podmienok koňovitých určených na prácu, a to aj v malých a polosamozásobiteľských poľnohospodárskych podnikoch;

38.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili riadne vykonávanie vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/262 (nariadenie o pasoch pre kone) v plnom rozsahu;

39.  konštatuje, že cena veterinárnych liekov, náklady na odstraňovanie uhynutých tiel a na eutanáziu (ak je povolená) môžu samy osebe predstavovať prekážku pre ukončenie života koňovitých, čo vedie k predlžovaniu utrpenia;

40.  vyzýva členské štáty, aby prešetrili správy o neľudských postupoch počas eutanázie a porušení dobrých podmienok, napríklad v súvislosti s nesprávnym podávaním liekov, a aby o prípadoch porušenia informovali Komisiu;

41.  berie na vedomie rast produkcie oslieho a konského mlieka a vyzýva Komisiu, aby vydala pokyny pre poľnohospodársku produkciu oslieho a konského mlieka;

42.  vyzýva členské štáty, aby sa v spolupráci s profesijnými, reprezentatívnymi a uznanými poľnohospodárskymi organizáciami zaviazali zvyšovať frekvenciu inšpekcií v poľnohospodárskych podnikoch produkujúcich oslie a konské mlieko;

43.  vyjadruje vážne znepokojenie nad dovozom a používaním veterinárnych liekov s obsahom sérového gonádotropínu gravidnej kobyly (PMSG);

44.  vyzýva riaditeľstvo Komisie pre audity a analýzy v oblasti zdravia a potravín, aby prostredníctvom auditov vykonalo u certifikovaných výrobcov hormónu PMSG inšpekcie zamerané na dodržiavanie ustanovení o dobrých životných podmienkach zvierat pri výrobe a aby prešetrilo dobré životné podmienky kobýl využívaných na získavanie hormónov určených na použitie vo farmaceutickom priemysle a zaobchádzanie s nimi a podalo o tom správu;

45.  zdôrazňuje, že zatiaľ nie je zavedený spravodlivý daňový systém prispôsobený potrebám každého členského štátu, ktorý by profesionálnym chovateľom koňovitých umožnil vytvárať príjmy nevyhnutné na udržanie hospodárskej činnosti v európskych poľnohospodárskych podnikoch zameraných na chov koňovitých;

46.  konštatuje, že spravodlivejší daňový systém v odvetví chovu koňovitých by umožnil nastoliť v odvetví rovnaké podmienky, zvýšiť transparentnosť činností súvisiacich s chovom koňovitých, a tak bojovať proti podvodom, riešiť otázky šedej ekonomiky a umožniť profesionálnym chovateľom koní vytvárať potrebné príjmy na udržanie ich hospodárskej činnosti;

47.  zastáva názor, že pri nadchádzajúcej revízii smernice o DPH by sa mali objasniť právne predpisy týkajúce sa DPH uplatňovanej v odvetví chovu koňovitých, aby sa tak podporil rozvoj tohto odvetvia so zameraním na rast a pracovné miesta;

48.  vyzýva Komisiu, aby prijala kroky, ktoré členským štátom poskytnú väčšiu flexibilnosť pri určovaní zníženej sadzby DPH pre všetky činnosti v odvetví, a vyjadruje presvedčenie, že takéto objasnenie by malo priniesť vytvorenie jednotného, spoľahlivého a cieleného rámca pre znížené sadzby DPH, ktorý členským štátom ponechá dostatočný priestor na formulovanie ich vlastných daňových politík;

49.  poukazuje na rozdiely v zdravotných požiadavkách uplatňovaných na konské mäso produkované v Európe a dovážané z tretích krajín;

50.  pripomína potrebu zaviesť vysledovateľnosť konského mäsa a zdôrazňuje, že je žiaduce zabezpečiť európskym spotrebiteľom rovnocennú úroveň zdravotných požiadaviek a požiadaviek na bezpečnosť potravín a súlad dovážaných produktov bez ohľadu na pôvod konzumovaného konského mäsa;

51.  vyzýva Komisiu, aby prijala kroky na obnovenie rovnováhy medzi úrovňou požiadaviek v rámci EÚ a úrovňou kontrolovanou na hraniciach, pričom treba chrániť zdravie spotrebiteľa;

52.  vyzýva preto Komisiu, aby zaviedla povinné označovanie krajiny pôvodu na všetkých spracovaných výrobkoch z konského mäsa;

53.  vyzýva Komisiu, aby zvýšila počet auditov vykonávaných na bitúnkoch mimo Únie, ktoré majú povolenie na vývoz konského mäsa do EÚ, a aby podmienečne pozastavila dovoz konského mäsa produkovaného v tretích krajinách, ktoré nespĺňa požiadavky EÚ na vysledovateľnosť a bezpečnosť potravín;

54.  zdôrazňuje potrebu odtabuizovať tému ukončovania života koňovitých; domnieva sa, že uľahčenie konca života koní nevylučuje ich vstup do potravinového reťazca;

55.  vyzýva Komisiu, aby venovala mimoriadnu pozornosť terminálnej starostlivosti o koňovité vrátane stanovenia maximálnych hladí rezíduí (MRL) bežne používaných veterinárnych liekov, napríklad Fenylbutazónu, s cieľom zaručiť bezpečnosť potravinového reťazca;

56.  vyzýva členské štáty, aby presadzovali opätovné začlenenie do potravinového reťazca prostredníctvom systému ochrannej lehoty, vychádzajúceho z vedeckého výskumu, ktorý umožní opätovne zaradiť zviera do potravinového reťazca po tom, ako mu bol naposledy podaný liek, pri súčasnej ochrane zdravia spotrebiteľa;

57.  poznamenáva, že v súvislosti s koňovitými, ktoré nie sú určené na zabíjanie a následnú produkciu potravín pre ľudskú spotrebu (zaregistrované ako „neurčené na výrobu potravín“) nie je v niektorých členských štátoch vedená žiadna evidencia o podávaných liekoch, a tak je možné, že by sa tieto zvieratá mohli dostať do reťazca nelegálnych bitúnkov, a tým ohroziť verejné zdravie; vyzýva preto Komisiu, aby odstránila túto právnu medzeru;

58.  vyzýva Komisiu, aby spolu s Federáciou európskych asociácií veterinárnych lekárov koní (FEEVA) zharmonizovala prístup k liečbe a liekom v celej EÚ;

59.  domnieva sa, že výhodou takejto harmonizácie by bolo predchádzanie akémukoľvek narúšaniu hospodárskej súťaže, uľahčenie širšej liečby chorôb koňovitých a účinnejšie zmierňovanie ich utrpenia;

60.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby s cieľom uľahčiť racionálne používanie liekov pre koňovité podporovali výmeny osvedčených postupov;

61.  konštatuje, že hoci sú terapia a veterinárne lieky niekedy potrebné a vhodné, treba vyvinúť väčšie úsilie o vyriešenie otázky nízkej miery investícií a nedostatku liekov (vrátane očkovacích látok), ktoré sú dostupné na liečbu koňovitých;

62.  okrem toho upriamuje pozornosť na potrebu rozvíjať farmaceutický výskum a inovácie v oblasti podávania liekov koňovitým, keďže v odvetví naliehavo chýbajú lieky prispôsobené metabolizmu koňovitých;

63.  vyzýva Komisiu, aby financovala dodatočný výskum prípadných účinkov rôznych liekov na život koňovitých;

64.  poznamenáva, že niektoré plemená koňovitých chované v členských štátoch sú miestne plemená, ktoré sú súčasťou spôsobu života a kultúry určitých komunít, a že niektoré členské štáty do svojich programov rozvoja vidieka zahrnuli opatrenia na ochranu týchto plemien a ich ďalšie šírenie;

65.  vyzýva Komisiu, aby sa zaviazala realizovať programy finančnej podpory na zachovanie a ochranu pôvodných druhov čeľade koňovitých, ktoré v EÚ žijú vo voľnej prírode alebo im hrozí vyhynutie;

66.  uznáva vysokú ekologickú a prírodnú hodnotu populácií divo žijúcich koňovitých, ktoré prispievajú k prečisťovaniu a zúrodňovaniu oblastí, v ktorých žijú, a zároveň hodnotu týchto populácií z hľadiska cestovného ruchu, a požaduje intenzívnejší výskum zameraný na problémy, ktorým čelia;

67.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 303, 18.11.2009, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 221, 8.8.1998, s. 23.
(5) Ú. v. EÚ L 59, 3.3.2015, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487.
(7) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.
(8) Ú. v. EÚ L 335, 14.12.2013, s. 19.
(9) Pozri http://ec.europa.eu/food/animals/docs/aw_eu-strategy_study_edu-info-activ.pdf.
(10) Fédération Equestre Internationale (FEI), FAQs on High Health, High Performance Horse (HHP) (Medzinárodná jazdecká federácia (FEI), Často kladené otázky o koňoch s dobrým zdravotným stavom a výsledkami), koncepcia prijatá na valnom zasadnutí OIE v máji 2014.
(11) Výročná správa Medzinárodnej federácie dostihových orgánov.
(12) Databáza FEI [cit. 2014-09-22].
(13) Databáza TRACES 2012.
(14) World Organisation for Animal HealthTerrestrial Animal Health Code (Svetová organizácia pre zdravie zvierat – Kódex zdravia suchozemských živočíchov) (2016), kapitola 7.12.
(15) Santorini Donkey and Mule Taxisan Independent Animal Welfare Report for the Donkey Sanctuary (Osly a muly využívané ako taxi na ostrove Santorini – nezávislá správa o dobrých životných podmienkach zvierat vypracovaná pre organizáciu The Donkey Sanctuary), 2013.

Právne oznámenie