Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0023(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0313/2016

Ingediende teksten :

A8-0313/2016

Debatten :

PV 13/03/2017 - 11
CRE 13/03/2017 - 11

Stemmingen :

PV 14/03/2017 - 6.2
CRE 14/03/2017 - 6.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0066

Aangenomen teksten
PDF 249kWORD 47k
Dinsdag 14 maart 2017 - Straatsburg Definitieve uitgave
Kwik ***I
P8_TA(2017)0066A8-0313/2016
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2017 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende kwik, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1102/2008 (COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0039),

–  gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 192, lid 1, en 207 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0021/2016),

–  gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde rechtsgrond,

–  gezien artikel 294, lid 3, en artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 mei 2016(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien het door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 16 december 2016 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien de artikelen 59 en 39 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0313/2016),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  keurt de verklaring van het Parlement goed, die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  neemt kennis van de verklaring van de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

4.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 303 van 19.8.2016, blz. 122.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 14 maart 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende kwik, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1102/2008
P8_TC1-COD(2016)0023

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2017/852.)


BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

VERKLARING VAN HET EUROPEES PARLEMENT INZAKE DE ONTWERPVERORDENING BETREFFENDE KWIK EN TOT INTREKKING VAN VERORDENING (EG) NR. 1102/2008 (2016/0023(COD))

De goedkeuring door het Europees Parlement van uitvoeringshandelingen voor de autorisatie van nieuwe producten of processen in het kader van de interinstitutionele onderhandelingen over het voorstel voor een verordening betreffende kwik (2016/0023(COD)) mag niet worden beschouwd als precedent voor soortgelijke dossiers en loopt niet vooruit op komende interinstitutionele onderhandelingen over afbakeningscriteria voor het gebruik van gedelegeerde en uitvoeringshandelingen.

VERKLARING VAN DE EUROPESE COMMISSIE BETREFFENDE INTERNATIONALE SAMENWERKING INZAKE KWIK

Het Verdrag van Minamata en de nieuwe kwikverordening dragen in belangrijke mate bij aan de bescherming van de burgers tegen kwikverontreiniging wereldwijd en in de EU.

De internationale samenwerking moet worden voortgezet met het oog op een geslaagde uitvoering van het Verdrag door alle partijen en een verdere versterking van de bepalingen ervan.

De Commissie is daarom vastbesloten steun te verlenen aan verdere samenwerking, in overeenstemming met het Verdrag en met inachtneming van de toepasselijke beleidslijnen, regels en procedures van de EU, onder meer door actie te ondernemen op de volgende gebieden:

–  het dichten van de kloof tussen de regelgeving van de EU en de bepalingen van het Verdrag via een herziening van de lijst van verboden kwikhoudende producten;

–  in het kader van de bepalingen van het Verdrag inzake financiering, capaciteitsopbouw en overdracht van technologie, activiteiten zoals de verbetering van de traceerbaarheid van de handel in en het gebruik van kwik, de bevordering van de certificering van kwikvrije ambachtelijke en kleinschalige goudwinning en kwikvrije etikettering voor goud, en het vergroten van de capaciteit van ontwikkelingslanden, onder meer op het gebied van het beheer van kwikafval.

Juridische mededeling - Privacybeleid