Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0121(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0158/2015

Indgivne tekster :

A8-0158/2015

Forhandlinger :

PV 07/07/2015 - 10
CRE 07/07/2015 - 10
PV 13/03/2017 - 12
CRE 13/03/2017 - 12

Afstemninger :

PV 08/07/2015 - 4.6
CRE 08/07/2015 - 4.6
Stemmeforklaringer
PV 14/03/2017 - 6.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0257
P8_TA(2017)0067

Vedtagne tekster
PDF 249kWORD 84k
Tirsdag den 14. marts 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement og redegørelse for virksomhedsledelse ***I
P8_TA(2017)0067A8-0158/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. marts 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement, og af direktiv 2013/34/EU, for så vidt angår visse aspekter ved redegørelsen for virksomhedsledelse (COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0213),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 50 og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0147/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 9. juli 2014(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til den foreløbige aftale, der er godkendt af det ansvarlige udvalg i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 16. december 2016 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0158/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(2);

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter sit forslag eller ændrer eller agter at ændre det i væsentlig grad;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)EUT C 451 af 16.12.2014, s. 87.
(2) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 8. juli 2015 (Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0257).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. marts 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/... om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab ▌
P8_TC1-COD(2014)0121

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2017/828.)

Juridisk meddelelse