Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0269(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0251/2016

Ingediende teksten :

A8-0251/2016

Debatten :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Stemmingen :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0068

Aangenomen teksten
PDF 246kWORD 57k
Dinsdag 14 maart 2017 - Straatsburg Definitieve uitgave
Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens ***I
P8_TA(2017)0068A8-0251/2016
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2017 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0750),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0358/2015),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door de Poolse senaat en de Zweedse Rijksdag, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 27 april 2016(1),

–  gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 20 december 2016 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0251/2016),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  neemt kennis van de bij deze resolutie gevoegde verklaring van de Commissie;

3.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 264 van 20.7.2016, blz. 77.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 14 maart 2017 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens
P8_TC1-COD(2015)0269

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn (EU) 2017/853.)


BIJLAGE BIJ DE WETSGEVINGSRESOLUTIE

VERKLARING VAN DE COMMISSIE

De Commissie erkent het belang van een goed functionerende norm voor het onbruikbaar maken van vuurwapens, die bijdraagt tot verhoging van de veiligheid en de autoriteiten de zekerheid biedt dat onbruikbaar gemaakte vuurwapens correct en effectief onbruikbaar zijn gemaakt.

Daarom zal de Commissie haast maken met de herziening van de criteria voor het onbruikbaar maken, die zal worden verricht door nationale deskundigen in het comité dat is opgericht krachtens Richtlijn 91/477/EEG, om de Commissie in staat te stellen om voor eind mei 2017 overeenkomstig de comitéprocedure van Richtlijn 91/477/EEG, na een positief advies van de nationale deskundigen, een uitvoeringsverordening van de Commissie vast te stellen tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2403 van de Commissie van 15 december 2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende normen en technieken om te waarborgen dat onbruikbaar gemaakte vuurwapens voorgoed onbruikbaar zijn. De Commissie verzoekt de lidstaten de bespoediging van deze werkzaamheden volledig te ondersteunen.

Juridische mededeling