Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0269(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0251/2016

Predkladané texty :

A8-0251/2016

Rozpravy :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Hlasovanie :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0068

Prijaté texty
PDF 336kWORD 61k
Utorok, 14. marca 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Kontrola získavania a vlastnenia zbraní ***I
P8_TA(2017)0068A8-0251/2016
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2017 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0750),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0358/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality poľským Senátom a švédskym Parlamentom, v ktorých sa tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 27. apríla 2016(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupca Rady, vyjadrený v liste z 20. decembra 2016, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0251/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 264, 20.7.2016, s. 77.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. marca 2017 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní
P8_TC1-COD(2015)0269

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2017/853.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

VYHLÁSENIE KOMISIE

Komisia uznáva dôležitosť dobre fungujúcej normy pre deaktiváciu, ktorá prispeje k zlepšeniu úrovne bezpečnosti a poskytne príslušným orgánom istotu, že deaktivované zbrane boli deaktivované riadne a účinne.

Komisia preto urýchli prácu na revízii kritérií deaktivácie, ktorú uskutočňujú národní experti vo výbore zriadenom podľa smernice 91/477/EHS, s cieľom umožniť Komisii do konca mája 2017 v súlade s postupom výboru zriadeného smernicou 91/477/EHS na základe kladného stanoviska národných expertov prijať vykonávacie nariadenie Komisie, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2403 z 15. decembra 2015, ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu, aby sa zabezpečila trvalá nepoužiteľnosť deaktivovaných strelných zbraní. Komisia vyzýva členské štáty, aby urýchlenie tejto práce v plnej miere podporili.

Právne oznámenie