Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0272(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0013/2017

Ingediende teksten :

A8-0013/2017

Debatten :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Stemmingen :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Aangenomen teksten
PDF 318kWORD 54k
Dinsdag 14 maart 2017 - Straatsburg Definitieve uitgave
Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ***I
P8_TA(2017)0069A8-0013/2017

Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 14 maart 2017 op het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2000/53/EG betreffende autowrakken, 2006/66/EG inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's, en 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))(1))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1
(1)  Het afvalstoffenbeheer in de Unie moet worden verbeterd met het oog op de bescherming, het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de bescherming van de gezondheid van de mens, het behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen, en de bevordering van een meer circulaire economie.
(1)  Het afvalstoffenbeheer in de Unie moet worden verbeterd met het oog op de bescherming, het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de bescherming van de gezondheid van de mens, het behoedzaam en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, en de bevordering van de beginselen van de circulaire economie.
Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)
(1 bis)   Een schone, effectieve en duurzame circulaire economie vereist dat gevaarlijke stoffen al in de ontwerpfase uit producten worden verwijderd, en in dit verband moet de circulaire economie gevolg geven aan uitdrukkelijke bepalingen in het zevende milieuactieprogramma, waarin wordt gepleit voor de ontwikkeling van niet-toxische materiaalcycli, zodat gerecycleerd afval als belangrijke, betrouwbare bron van grondstoffen voor de Unie kan worden gebruikt.
Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 ter (nieuw)
(1 ter)   Er moet worden gezorgd voor een doeltreffend en energiezuinig beheer van secundaire grondstoffen, en er moet prioriteit worden gegeven aan O&O-inspanningen met het oog daarop. De Commissie moet ook overwegen een voorstel betreffende de indeling van afvalstoffen in te dienen om de totstandbrenging van een Uniemarkt voor secundaire grondstoffen te ondersteunen.
Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 quater (nieuw)
(1 quater)   Wanneer gerecycleerd materiaal de economie opnieuw binnenkomt doordat het de einde-afvalfase heeft bereikt, hetzij omdat het beantwoordt aan de specifieke criteria voor de einde-afvalfase, hetzij omdat het wordt opgenomen in een nieuw product, moet het volledig in overeenstemming zijn met de Uniewetgeving inzake chemische stoffen.
Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)
(2 bis)   De afgelopen jaren is het industriële landschap aanzienlijk veranderd, door de technologische vooruitgang en door de toename van wereldwijde goederenstromen. Die factoren brengen nieuwe uitdagingen met zich op het gebied van milieuvriendelijk afvalbeheer en milieuvriendelijke afvalverwerking, die moeten worden aangepakt door een combinatie van meer onderzoek en doelgerichte regelgevingsinstrumenten. Geplande veroudering is een toenemend probleem en is intrinsiek in strijd met de doelstellingen van een circulaire economie, en daarom moeten alle belangrijke belanghebbenden, het bedrijfsleven, de klanten en de regelgevende instanties zich samen inspannen om geplande veroudering tegen te gaan.
Amendement 6
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3
(3)  Door de lidstaten ingediende statistische gegevens zijn voor de Commissie essentieel om de naleving van de afvalwetgeving in alle lidstaten te kunnen beoordelen. De kwaliteit, betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van statistieken moet worden verbeterd door één toegangspunt voor alle gegevens over afvalstoffen in te stellen, achterhaalde verslagleggingsvereisten te schrappen, nationale verslagleggingsmethoden af te wegen en een kwaliteitscontroleverslag over de gegevens in te voeren.
(3)  Door de lidstaten ingediende gegevens en informatie zijn voor de Commissie essentieel om de naleving van de afvalwetgeving in alle lidstaten te kunnen beoordelen. De kwaliteit, betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van de ingediende gegevens moet worden verbeterd door een gemeenschappelijke methode voor de verzameling en verwerking van gegevens op basis van betrouwbare bronnen in te voeren, één toegangspunt voor alle gegevens over afvalstoffen in te stellen, achterhaalde verslagleggingsvereisten te schrappen, nationale verslagleggingsmethoden af te wegen en een kwaliteitscontroleverslag over de gegevens in te voeren. Betrouwbare verslaglegging over gegevens betreffende afvalstoffenbeheer is van wezenlijk belang voor een doeltreffende uitvoering en voor het waarborgen van de vergelijkbaarheid van gegevens tussen de lidstaten. Bij de verslaglegging over de verwezenlijking van de in deze richtlijnen uiteengezette doelstellingen moeten de lidstaten gebruikmaken van de gezamenlijke methodologie die is ontwikkeld door de Commissie, in samenwerking met de nationale bureaus voor de statistiek van de lidstaten en de nationale autoriteiten die belast zijn met afvalbeheer.
Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)
(3 bis)   De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) wordt gevolgd door een passende verwerking. Met het oog op gelijke marktvoorwaarden en de inachtneming van de afvalwetgeving en het concept van de circulaire economie moet de Commissie gemeenschappelijke normen voor de verwerking van AEEA ontwikkelen, zoals is bepaald in Richtlijn 2012/19/EU.
Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4
(4)  Goede verslaggeving van statistische gegevens over afvalbeheer is van wezenlijk belang voor een efficiënte uitvoering en voor het waarborgen van de vergelijkbaarheid van gegevens en een gelijk speelveld tussen de lidstaten. Bij de voorbereiding van de verslagen over de naleving van de doelstellingen in die richtlijnen moeten de lidstaten worden verplicht gebruik te maken van de recentste methodologie die is ontwikkeld door de Commissie en de nationale bureaus voor de statistiek van de lidstaten.
(4)  Goede verslaggeving van statistische gegevens over afvalbeheer is van wezenlijk belang voor een efficiënte uitvoering en voor het waarborgen van de vergelijkbaarheid van gegevens en een gelijk speelveld tussen de lidstaten. Bij de voorbereiding van de verslagen over de naleving van de doelstellingen in die richtlijnen moeten de lidstaten worden verplicht gebruik te maken van de gemeenschappelijke methode voor de verzameling en verwerking van gegevens die is ontwikkeld door de Commissie in overleg met de nationale bureaus voor de statistiek van de lidstaten.
Amendement 9
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)
(4 bis)   Om de in deze richtlijn bepaalde doelstellingen te helpen verwezenlijken en de overgang naar een circulaire economie te stimuleren, moet de Commissie de coördinatie en uitwisseling van informatie en beste praktijken tussen de lidstaten en tussen de verschillende economische sectoren bevorderen. Deze uitwisseling kan worden gefaciliteerd door communicatieplatforms die nieuwe industriële oplossingen onder de aandacht kunnen brengen, een beter overzicht van de beschikbare capaciteiten kunnen geven, de afvalindustrie met andere sectoren in contact kunnen helpen brengen en industriële symbiose kunnen helpen bevorderen.
Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 ter (nieuw)
(4 ter)   De afvalhiërarchie als vastgesteld in Richtlijn 2008/98/EG geeft een rangorde aan in het Unierecht inzake afvalpreventie en afvalbeheer. Die hiërarchie is dus van toepassing in de context van autowrakken, batterijen en accu's, afgedankte batterijen en accu's, en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Wanneer zij de doelstelling van deze richtlijn verwezenlijken, moeten de lidstaten de nodige maatregelen nemen om rekening te houden met de prioriteiten van de afvalhiërarchie en toezien op de praktische uitvoering van die prioriteiten.
Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)
(5 bis)   Aangezien het steeds noodzakelijker is om afval, in overeenstemming met de circulaire economie, binnen de Unie te behandelen en te recyclen, moet er vooral voor worden gezorgd dat de overbrenging van afvalstoffen in overeenstemming met de beginselen en voorschriften van het Uniemilieurecht geschiedt, met name het beginsel van nabijheid en voorrang voor nuttige toepassing en zelfvoorziening. De Commissie moet onderzoeken of het wenselijk is één loket voor de administratieve procedure voor de overbrenging van afval op te richten teneinde de administratieve lasten te verminderen. De lidstaten moeten de nodige maatregelen nemen om de illegale overbrenging van afval te voorkomen.
Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)
(7 bis)   Om bepaalde niet-essentiële elementen van Richtlijn 2000/53/EG en Richtlijn 2012/19/EU aan te vullen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot de gemeenschappelijke methode voor de verzameling en verwerking van gegevens en het format voor de verslaglegging over de gegevens betreffende de uitvoering van de doelstellingen voor hergebruik en terugwinning van autowrakken overeenkomstig Richtlijn 2000/53/EG, en overeenkomstig Richtlijn 2012/19/EU met betrekking tot de methode voor de verzameling en verwerking van gegevens en het format voor de verslaglegging over de gegevens betreffende de uitvoering van de doelstellingen voor de inzameling en terugwinning van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
Amendement 13
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 ter (nieuw)
(7 ter)   Om de methode vast te stellen voor de verzameling en verwerking van gegevens alsook het format voor de verslaglegging over gegevens voor batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden gedelegeerd om handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
Amendement 14
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea -1 (nieuw)
Richtlijn 2000/53/EG
Artikel 6 – lid 1
Artikel 6, lid 1, wordt vervangen door:
"1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat alle autowrakken (zelfs tijdelijk) worden opgeslagen en verwerkt overeenkomstig de in artikel 4 van Richtlijn 75/442/EEG vervatte algemene eisen en de technische minimumeisen van bijlage I bij deze richtlijn, onverminderd nationale gezondheids- en milieuvoorschriften."
"1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat alle autowrakken (zelfs tijdelijk) worden opgeslagen en verwerkt overeenkomstig de prioriteiten van de afvalhiërarchie en de in artikel 4 van Richtlijn 75/442/EEG vervatte algemene eisen en de technische minimumeisen van bijlage I bij deze richtlijn, onverminderd nationale gezondheids- en milieuvoorschriften."
Amendement 15
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Richtlijn 2000/53/EG
Artikel 9 – lid 1 bis
1 bis.  De lidstaten dienen bij de Commissie voor elk kalenderjaar een verslag over de uitvoering van artikel 7, lid 2, in. Zij dienen deze gegevens uiterlijk 18 maanden na het einde van het verslagjaar waarvoor de gegevens zijn verzameld elektronisch in. De gegevens worden toegezonden in de vorm die door de Commissie in overeenstemming met 1 quinquies is vastgesteld. Het eerste verslag omvat de gegevens voor de periode van 1 januari [enter year of transposition of this Directive + 1 year] tot en met 31 december [enter year of transposition of this Directive + 1 year].
1 bis.  De lidstaten dienen bij de Commissie voor elk kalenderjaar een verslag over de uitvoering van artikel 7, lid 2, in. Zij verzamelen en verwerken deze gegevens volgens de in lid 1 quinquies van dit artikel bedoelde gemeenschappelijke methode en dienen deze uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar waarvoor de gegevens zijn verzameld elektronisch in. De gegevens worden toegezonden in de vorm die door de Commissie in overeenstemming met lid 1 quinquies is vastgesteld.
Amendement 16
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Richtlijn 2000/53/EG
Artikel 9 – lid 1 quater
1 quater.  De Commissie beoordeelt de overeenkomstig dit artikel ingediende gegevens en publiceert een verslag met de resultaten van haar beoordeling. Dit verslag omvat een beoordeling van de manier waarop de gegevensverzameling wordt georganiseerd, van de gegevensbronnen en van de in de lidstaten gebruikte methode, alsook van de volledigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en consistentie van de gegevens. De beoordeling kan specifieke aanbevelingen voor verbetering omvatten. Er wordt om de drie jaar een verslag opgesteld.
1 quater.  De Commissie beoordeelt de overeenkomstig dit artikel ingediende gegevens en publiceert een verslag met de resultaten van haar beoordeling. Totdat de in lid 1 quinquies bedoelde gemeenschappelijke methode voor de verzameling en verwerking van gegevens is vastgesteld, bevat het verslag een beoordeling van de organisatie van de gegevensverzameling, de bronnen van de gegevens en de in de lidstaten gebruikte methode. De Commissie beoordeelt tevens de volledigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en consistentie van deze gegevens. De beoordeling kan specifieke aanbevelingen voor verbetering omvatten. Er wordt om de drie jaar een verslag opgesteld.
Amendement 17
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Richtlijn 2000/53/EG
Artikel 9 – lid 1 quater bis (nieuw)
1 quater bis. In het verslag kan de Commissie informatie opnemen over de uitvoering van deze richtlijn in haar geheel en over de gevolgen ervan voor het milieu en de volksgezondheid. Zo nodig gaat dit verslag vergezeld van een wetgevingsvoorstel tot wijziging van deze richtlijn.
Amendement 18
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Richtlijn 2000/53/EG
Artikel 9 – lid 1 quinquies
1 quinquies.  De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast die het formaat bepalen voor de verslaglegging over de gegevens overeenkomstig lid 1 bis. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 11, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.
1 quinquies.  Ter aanvulling van deze richtlijn, stelt de Commissie gedelegeerde handelingen vast die de gemeenschappelijke methode voor de verzameling en verwerking van gegevens vaststellen en het formaat bepalen voor de verslaglegging over de gegevens overeenkomstig lid 1 bis.
Amendement 19
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Richtlijn 2000/53/EG
Artikel 9 – lid 1 quinquies bis (nieuw)
1 quinquies bis. Uiterlijk 31 december 2018 evalueert de Commissie, in het kader van het actieplan voor de circulaire economie en met het oog op de toezegging van de Unie om over te stappen naar een circulaire economie, deze richtlijn in haar geheel en met name de werkingssfeer en de doelstellingen, op basis van een effectbeoordeling en rekening houdend met de beleidsdoelstellingen en initiatieven van de Unie voor de circulaire economie. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de overbrenging van gebruikte voertuigen waarvan wordt vermoed dat het autowrakken zijn. Hiertoe worden de richtsnoeren van de correspondenten nr. 9 voor overbrenging van autowrakken gebruikt. De Commissie onderzoekt tevens de mogelijkheid om specifieke doelstellingen per hulpbron vast te stellen, met name voor kritieke grondstoffen. Zo nodig gaat deze evaluatie vergezeld van een wetgevingsvoorstel.
Amendement 20
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2000/53/EG
Artikel 9 bis (nieuw)
Het volgende artikel wordt ingevoegd:
"Artikel 9 bis
Instrumenten ter bevordering van een verschuiving naar een meer circulaire economie
Om de doelstellingen van deze richtlijn te helpen verwezenlijken, maken de lidstaten gebruik van passende economische instrumenten en nemen zij andere maatregelen om stimuli te bieden voor de toepassing van de afvalstoffenhiërarchie. Hierbij kan het gaan om de instrumenten en maatregelen die zijn vermeld in bijlage IV bis bij Richtlijn 2008/98/EG."
Amendement 21
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/66/EG
Artikel 22 bis (nieuw)
(1 bis)   Het volgende artikel wordt ingevoegd:
"Artikel 22 bis
Gegevens
1.   De door de lidstaat overeenkomstig de artikelen 10 en 12 ingediende gegevens gaan vergezeld van een kwaliteitscontroleverslag.
2.   De Commissie stelt overeenkomstig artikel 23 bis gedelegeerde handelingen vast ter aanvulling van deze richtlijn, door de methode voor de verzameling en verwerking van gegevens en het format voor de verslaglegging vast te stellen."
Amendement 22
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 2006/66/EG
Artikel 23 – titel
(-a)   In artikel 23 komt de titel als volgt te luiden:
"Evaluatie"
"Verslaglegging en evaluatie"
Amendement 23
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter a
Richtlijn 2006/66/EG
Artikel 23 – lid 1
1.  De Commissie brengt uiterlijk eind 2016 verslag uit over de uitvoering van deze richtlijn en het effect ervan op het milieu, alsook op het functioneren van de interne markt.
1.  De Commissie brengt uiterlijk eind 2016 en vervolgens om de drie jaar verslag uit over de uitvoering van deze richtlijn en het effect ervan op het milieu, alsook op het functioneren van de interne markt.
Amendement 24
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2006/66/EG
Artikel 23 – lid 3 bis (nieuw)
b bis)   Het volgende lid wordt toegevoegd:
"3 bis. Uiterlijk 31 december 2018 evalueert de Commissie, in het kader van het actieplan voor de circulaire economie en met het oog op de toezegging van de Unie om over te stappen naar een circulaire economie, deze richtlijn in haar geheel, en met name het toepassingsgebied en de doelstellingen ervan, op basis van een effectbeoordeling. Bij deze beoordeling wordt rekening gehouden met de beleidsdoelstellingen en initiatieven van de Unie voor de circulaire economie, en met de technische ontwikkeling van nieuwe soorten batterijen die geen gevaarlijke stoffen gebruiken, met name geen zware en andere metalen of metaalionen. De Commissie onderzoekt tevens de mogelijkheid om specifieke doelstellingen per hulpbron vast te stellen, met name voor kritieke grondstoffen. Zo nodig gaat deze evaluatie vergezeld van een wetgevingsvoorstel."
Amendement 25
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/66/EG
Artikel 23 bis bis (nieuw)
2 bis)   Het volgende artikel wordt ingevoegd:
"Artikel 23 bis bis
Instrumenten ter bevordering van een verschuiving naar een meer circulaire economie
Om de doelstellingen van deze richtlijn te helpen verwezenlijken, maken de lidstaten gebruik van passende economische instrumenten en nemen zij andere maatregelen om stimuli te bieden voor de toepassing van de afvalstoffenhiërarchie. Hierbij kan het gaan om de instrumenten en maatregelen die zijn vermeld in bijlage IV bis bij Richtlijn 2008/98/EG."
Amendement 27
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2012/19/EU
Artikel 8 – lid 5 – alinea 4
-1)   In artikel 8, lid 5, wordt de vierde alinea vervangen door:
"Ter waarborging van eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van dit artikel, kan de Commissie uitvoeringshandelingen vaststellen waarin minimum-kwaliteitsnormen worden vastgelegd, op basis van met name de normen die zijn ontwikkeld door de Europese normalisatie-instellingen. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure van artikel 21, lid 2."
"Ter waarborging van eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van dit artikel, en in overeenstemming met het mandaat in Richtlijn 2012/19/EU, stelt de Commissie uitvoeringshandelingen vast waarin minimum-kwaliteitsnormen worden vastgelegd. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure van artikel 21, lid 2."
Amendement 28
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2012/19/EU
Artikel 16 – lid 5 bis
5 bis.  De lidstaten dienen bij de Commissie voor elk kalenderjaar een verslag over de uitvoering van artikel 16, lid 4. Zij dienen deze gegevens uiterlijk 18 maanden na het einde van het verslagjaar waarvoor de gegevens zijn verzameld elektronisch in. De gegevens worden toegezonden in de vorm die door de Commissie in overeenstemming met lid 5 quinquies, is vastgesteld. Het eerste verslag omvat de gegevens voor de periode van 1 januari [enter year of transposition of this Directive + 1 year] tot en met 31 december [enter year of transposition of this Directive + 1 year].
5 bis.  De lidstaten dienen bij de Commissie voor elk kalenderjaar een verslag over de uitvoering van artikel 16, lid 4, in. Zij verzamelen en verwerken deze gegevens volgens de in lid 5 quinquies van dit artikel bedoelde gemeenschappelijke methode en dienen deze uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar waarvoor de gegevens zijn verzameld elektronisch in. De lidstaten zorgen ervoor dat de gegevens van alle bij het verzamelen of verwerken van AEEA betrokken actoren worden verzameld. De gegevens worden toegezonden in de vorm die door de Commissie in overeenstemming met lid 5 quinquies, is vastgesteld.
Amendement 29
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2012/19/EU
Artikel 16 – lid 5 quater
5 quater.  De Commissie beoordeelt de overeenkomstig dit artikel ingediende gegevens en publiceert een verslag met de resultaten van haar beoordeling. Dit verslag omvat een beoordeling van de manier waarop de gegevensverzameling wordt georganiseerd, van de gegevensbronnen en van de in de lidstaten gebruikte methode, alsook van de volledigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en consistentie van de gegevens. De beoordeling kan specifieke aanbevelingen voor verbetering omvatten. Er wordt om de drie jaar een verslag opgesteld.
5 quater.  De Commissie beoordeelt de overeenkomstig dit artikel ingediende gegevens en publiceert een verslag met de resultaten van haar beoordeling. Totdat de in lid 5 quinquies bedoelde gemeenschappelijke methode voor de verzameling en verwerking van gegevens is vastgesteld, omvat dit verslag een beoordeling van de manier waarop de gegevensverzameling wordt georganiseerd, van de gegevensbronnen en van de in de lidstaten gebruikte methode. De Commissie beoordeelt tevens de volledigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en consistentie van deze gegevens. De beoordeling kan specifieke aanbevelingen voor verbetering omvatten. Er wordt om de drie jaar een verslag opgesteld.
Amendement 30
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2012/19/EU
Artikel 16 – lid 5 quater bis (nieuw)
5 quater bis. In het verslag neemt de Commissie informatie op over de uitvoering van de richtlijn in haar geheel en over de gevolgen ervan voor het milieu en de volksgezondheid. Zo nodig gaat dit verslag vergezeld van een wetgevingsvoorstel tot wijziging van deze richtlijn.
Amendement 31
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2012/19/EU
Artikel 16 – lid 5 quinquies
5 quinquies.  De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast die het formaat bepalen voor de verslaglegging over de gegevens overeenkomstig lid 5 bis. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 21, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.
5 quinquies.  Overeenkomstig artikel 20 stelt de Commissie ter aanvulling van deze richtlijn gedelegeerde handelingen vast die de gemeenschappelijke methode voor de verzameling en verwerking van gegevens vaststellen en het formaat bepalen voor de verslaglegging over de gegevens overeenkomstig lid 5 bis.
Amendement 32
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2012/19/EU
Artikel 16 – lid 5 quinquies bis (nieuw)
5 quinquies bis. Bij de in lid 5 quater bedoelde beoordeling evalueert de Commissie, in het kader van het actieplan voor de circulaire economie en met het oog op de toezegging van de Unie om over te stappen naar een circulaire economie, deze richtlijn in haar geheel en met name de werkingssfeer en de doelstellingen, op basis van een effectbeoordeling en rekening houdend met de beleidsdoelstellingen en initiatieven van de Unie voor de circulaire economie. De Commissie onderzoekt de mogelijkheid om specifieke doelstellingen per hulpbron vast te stellen, met name voor kritieke grondstoffen. Zo nodig gaat deze evaluatie vergezeld van een wetgevingsvoorstel.
Amendement 33
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2012/19/EU
Artikel 16 bis (nieuw)
1 bis)   Het volgende artikel wordt ingevoegd:
"Artikel 16 bis
Instrumenten ter bevordering van een verschuiving naar een meer circulaire economie
Om de doelstellingen van deze richtlijn te helpen verwezenlijken, maken de lidstaten gebruik van passende economische instrumenten en nemen zij andere maatregelen om stimuli te bieden voor de toepassing van de afvalstoffenhiërarchie. Hierbij kan het gaan om de instrumenten en maatregelen die zijn vermeld in bijlage IV bis bij Richtlijn 2008/98/EG."

(1) De zaak werd voor interinstitutionele onderhandelingen terugverwezen naar de bevoegde commissie op grond van artikel 59, lid 4, vierde alinea, van het Reglement (A8-0013/2017).

Juridische mededeling