Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0275(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0034/2017

Texte depuse :

A8-0034/2017

Dezbateri :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Voturi :

PV 14/03/2017 - 6.6
CRE 14/03/2017 - 6.6
Explicaţii privind voturile
PV 18/04/2018 - 12.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0070
P8_TA(2018)0114

Texte adoptate
PDF 1206kWORD 175k
Marţi, 14 martie 2017 - Strasbourg Ediţie definitivă
Deșeurile ***I
P8_TA(2017)0070A8-0034/2017

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 14 martie 2017 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul -1 (nou)
(-1)   Scopul prezentei directive este de a stabili măsuri în vederea protejării mediului și a sănătății populației prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse cauzate de generarea și gestionarea deșeurilor, prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor și creșterea eficienței folosirii acestora, precum și prin asigurarea valorificării deșeurilor ca resursă pentru a contribui la o economie circulară în Uniunea Europeană.
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul -1 a (nou)
(-1a)   Având în vedere dependența Uniunii de importul de materii prime și epuizarea rapidă a unei cantități semnificative de resurse naturale pe termen scurt, recuperarea cât mai multor resurse posibil în interiorul Uniunii și consolidarea tranziției către o economie circulară constituie o provocare-cheie.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul -1 b (nou)
(-1b)   Economia circulară oferă oportunități importante pentru economiile locale și deschide potențialul de a crea o situație reciproc avantajoasă pentru toate părțile implicate.
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul -1 c (nou)
(-1c)  Gestionarea deșeurilor ar trebui transformată în gestionarea durabilă a materialelor. Revizuirea Directivei 2008/98/CE oferă o oportunitate în acest sens.
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul -1 d (nou)
(-1d)   Pentru o tranziție de succes către o economie circulară, pe lângă revizuirea și punerea în aplicare integrală a directivelor privind deșeurile este necesară punerea în aplicare integrală a planului de acțiune intitulat „Închiderea buclei – Un plan de acțiune al UE pentru economia circulară”. De asemenea, planul de acțiune ar trebui să intensifice coerența, consecvența și sinergiile dintre economia circulară și politicile în materie de energie, climă, agricultură, industrie și cercetare.
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul -1 e (nou)
(-1e)   La 9 iulie 2015, Parlamentul European a adoptat o Rezoluție referitoare la utilizarea eficientă a resurselor: spre o economie circulară1a, în care a subliniat, în special, nevoia de a stabili obiective obligatorii în materie de reducere a deșeurilor, de a dezvolta măsuri de prevenire a deșeurilor și de a stabili definiții clare și fără ambiguități.
_______________
1a Texte adoptate, P8_TA(2015)0266.
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 1
(1)  Gestionarea deșeurilor în Uniune ar trebui să fie îmbunătățită pentru a proteja, a conserva și a îmbunătăți calitatea mediului, pentru a proteja sănătatea umană, pentru a asigura utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale și pentru a promova o economie mai circulară.
(1)  Gestionarea deșeurilor în Uniune ar trebui să fie îmbunătățită pentru a proteja, a conserva și a îmbunătăți calitatea mediului, pentru a proteja sănătatea umană, pentru a asigura utilizarea prudentă și eficientă a resurselor naturale, pentru a promova principiile economiei circulare, a consolida furnizarea energiei din resurse regenerabile, a crește eficiența energetică, a reduce gradul de dependență a Uniunii față de resursele importate și a crea noi oportunități economice și competitivitate pe termen lung. Pentru a face economia cu adevărat circulară, este necesar să se adopte măsuri suplimentare privind producția și consumul sustenabile, axate pe întreg ciclul de viață al produselor, într-un mod care să conserve resursele și să închidă circuitul de reciclare. Utilizarea mai eficientă a resurselor ar aduce, de asemenea, economii nete substanțiale întreprinderilor din UE, autorităților publice și consumatorilor, reducând, în același timp, emisiile anuale totale de gaze cu efect de seră.
Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 1 a (nou)
(1a)   Consolidarea eforturilor de tranziție către o economie circulară ar putea genera o reducere anuală de doi-patru la sută a emisiilor de gaze cu efect de seră, reprezentând un stimulent clar pentru realizarea de investiții într-o economie circulară. Creșterea productivității resurselor prin îmbunătățirea eficienței și reducerea risipei de resurse poate scădea în mare măsură atât consumul de resurse, cât și emisiile de gaze cu efect de seră. Prin urmare, economia circulară ar trebui să facă parte integrantă din politica privind clima, dat fiind că creează sinergii, astfel cum s-a subliniat în rapoartele Comitetului internațional pentru gestionarea durabilă a resurselor.
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 1 b (nou)
(1b)  Economia circulară ar trebui să țină seama de prevederile explicite din cel de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu, care solicită elaborarea unor cicluri de materiale netoxice, astfel încât deșeurile reciclate să poată fi utilizate drept o sursă majoră și fiabilă de materii prime pentru Uniune.
Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 2
(2)  Obiectivele prevăzute în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului14 privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor ar trebui să fie modificate astfel încât să reflecte mai bine ambiția Uniunii de a trece la o economie circulară.
(2)  Obiectivele prevăzute în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului14 privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor ar trebui să fie mai ambițioase astfel încât să reflecte mai bine ambiția Uniunii de a trece la o economie circulară caracterizată prin eficiența utilizării resurselor, prin adoptarea măsurilor necesare care să garanteze că deșeurile sunt considerate o resursă utilă.
__________________
__________________
14 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).
14 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).
Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 3
(3)  Multe state membre nu au dezvoltat încă infrastructura necesară în materie de gestionare a deșeurilor. Prin urmare, este esențial să se stabilească obiective de politică pe termen lung pentru a orienta măsurile și investițiile, în special prin prevenirea creării de capacități excedentare structurale în ceea ce privește tratarea deșeurilor reziduale și blocarea materialelor reciclabile în partea inferioară a ierarhiei deșeurilor.
(3)  Multe state membre nu au dezvoltat încă infrastructura necesară în materie de gestionare a deșeurilor. Prin urmare, este esențial să se stabilească obiective de politică pe termen lung și să se acorde sprijin financiar și politic pentru a orienta măsurile și investițiile, în special prin prevenirea creării de capacități excedentare structurale în ceea ce privește tratarea deșeurilor reziduale, precum și blocarea materialelor reciclabile în partea inferioară a ierarhiei deșeurilor. În acest context, pentru îndeplinirea obiectivelor aplicabile este esențial să se utilizeze fondurile structurale și de investiții europene pentru a finanța dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor necesare pentru prevenire, reutilizare și reciclare. Este esențial, de asemenea, ca statele membre să își modifice programele existente de prevenire a generării de deșeuri în conformitate cu prezenta directivă și să își adapteze investițiile în consecință.
Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 4
(4)  Deșeurile municipale reprezintă aproximativ 7 % - 10 % din totalul deșeurilor generate în Uniune; acest flux de deșeuri este însă unul dintre cele mai complexe de gestionat, iar modul în care este administrat constituie, în general, un bun indiciu în ceea ce privește calitatea sistemului global de gestionare a deșeurilor dintr-o țară. Provocările în materie de gestionare a deșeurilor municipale sunt determinate de faptul că acestea au o compoziție foarte complexă și mixtă, se află în imediata apropiere a cetățenilor și au un grad foarte ridicat de vizibilitate publică. Prin urmare, administrarea acestora necesită un sistem de gestionare a deșeurilor foarte complex, inclusiv o schemă eficientă de colectare, implicarea în mod activ a cetățenilor și a întreprinderilor, adaptarea infrastructurii la compoziția specifică a deșeurilor și un sistem de finanțare detaliat. Țările care au dezvoltat sisteme eficiente de gestionare a deșeurilor municipale au, în general, rezultate mai bune în ceea ce privește administrarea globală a deșeurilor.
(4)  Deșeurile municipale reprezintă aproximativ 7 % - 10 % din totalul deșeurilor generate în Uniune; acest flux de deșeuri este însă unul dintre cele mai complexe de gestionat, iar modul în care este administrat constituie, în general, un bun indiciu în ceea ce privește calitatea sistemului global de gestionare a deșeurilor dintr-o țară. Provocările în materie de gestionare a deșeurilor municipale sunt determinate de faptul că acestea au o compoziție foarte complexă și mixtă, se află în imediata apropiere a cetățenilor, au un grad foarte ridicat de vizibilitate publică și au consecințe asupra mediului și a sănătății populației. Prin urmare, administrarea acestora necesită un sistem de gestionare a deșeurilor foarte complex, inclusiv o schemă eficientă de colectare, un sistem eficient de sortare, un sistem funcțional de urmărire a fluxurilor de deșeuri, implicarea în mod activ a cetățenilor și a întreprinderilor, adaptarea infrastructurii la compoziția specifică a deșeurilor și un sistem de finanțare detaliat. Țările care au dezvoltat sisteme eficiente de gestionare a deșeurilor municipale au, în general, rezultate mai bune în ceea ce privește administrarea globală a deșeurilor, inclusiv privind atingerea obiectivelor de reciclare. Totuși, numai o gestionare adecvată a deșeurilor municipale nu este suficientă pentru a stimula tranziția către o economie circulară, în care deșeurile sunt considerate a fi o resursă; este necesară o abordare bazată pe ciclul de viață al produselor și al deșeurilor pentru a stimula această tranziție.
Amendamentul 13
Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)
(4a)   Experiența a demonstrat că atât sistemele publice, cât și cele gestionate în mod privat pot contribui la realizarea unui sistem de economie circulară, iar decizia de utilizare a unui sistem dat depinde în mod frecvent de condițiile geografice și structurale. Normele stabilite în prezenta directivă permit atât un sistem în care municipalitatea deține responsabilitatea generală de a colecta deșeurile municipale, cât și un sistem în care astfel de servicii sunt externalizate unor operatori privați. Alegerea de a comuta între aceste sisteme ar trebui să fie responsabilitatea statelor membre.
Amendamentul 14
Propunere de directivă
Considerentul 5
(5)  Este necesar să se includă în Directiva 2008/98/CE definiții ale deșeurilor municipale, ale deșeurilor provenite din activități de construcție și demolări, ale procesului de reciclare final și ale rambleiajului, astfel încât domeniul de aplicare al acestor noțiuni să fie clarificat.
(5)  Este necesar să se includă în Directiva 2008/98/CE definiții ale deșeurilor municipale, ale deșeurilor comerciale și industriale, ale deșeurilor provenite din activități de construcție și demolări, ale operatorilor de pregătire pentru reutilizare, ale reciclării organice, ale procesului de reciclare final, ale rambleiajului, ale sortării, ale gunoiului aruncat pe domeniul public și ale risipei alimentare și ale decontaminării, astfel încât domeniul de aplicare al acestor noțiuni să fie clarificat.
Amendamentul 15
Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)
(5a)   Pe baza notificărilor din partea statelor membre și a evoluției jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, Comisia ar trebui să revizuiască periodic Orientările privind interpretarea dispozițiilor esențiale din Directiva 2008/98/CE pentru a îmbunătăți, alinia și armoniza conceptele de deșeuri și subproduse în toate statele membre.
Amendamentul 16
Propunere de directivă
Considerentul 5 b (nou)
(5b)  Este necesar să se asigure coerența dintre Directiva 2008/98/CE și actele legislative conexe ale Uniunii, precum Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a și Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului1b. În special, ar trebui să fie garantată interpretarea și punerea în aplicare coerentă a definițiilor termenilor „deșeuri”, „ierarhia deșeurilor” și „subprodus” în cadrul acestor acte legislative.
_________________
1a Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140, 5.6.2009, p. 16).
1b Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1.).
Amendamentul 17
Propunere de directivă
Considerentul 5 c (nou)
(5c)   Deșeurile periculoase și cele nepericuloase ar trebui să fie identificate în conformitate cu Decizia 2014/955/UE1a a Comisiei și Regulamentul (UE) nr. 1357/20141b al Comisiei.
______________
1a Decizia 2014/955/UE a Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 370, 30.12.2014, p. 44).
1b Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 365, 19.12.2014, p. 89).
Amendamentul 18
Propunere de directivă
Considerentul 6
(6)  Pentru a asigura faptul că obiectivele de reciclare se bazează pe date fiabile și comparabile și pentru a permite o monitorizare mai eficace a progreselor realizate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor respective, definiția deșeurilor municipale din Directiva 2008/98/CE ar trebui să fie conformă cu definiția utilizată în scopuri statistice de Oficiul pentru Statistică al Uniunii Europene și de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, pe baza căreia statele membre raportează date de mai mulți ani. Definiția deșeurilor municipale din prezenta directivă este neutră în ceea ce privește statutul, public sau privat, al operatorului care gestionează deșeurile.
(6)  Pentru a asigura faptul că obiectivele de reciclare se bazează pe date fiabile și comparabile și pentru a permite o monitorizare mai eficace a progreselor realizate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor respective, definiția deșeurilor municipale din Directiva 2008/98/CE ar trebui să fie aliniată la definiția utilizată în scopuri statistice de Oficiul pentru Statistică al Uniunii Europene și de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, pe baza căreia statele membre raportează date de mai mulți ani. Definiția deșeurilor municipale din prezenta directivă este neutră în ceea ce privește statutul, public sau privat, al operatorului care gestionează deșeurile.
Amendamentul 19
Propunere de directivă
Considerentul 7
(7)  Statele membre ar trebui să introducă stimulente adecvate pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor, în special prin intermediul unor stimulente financiare menite să servească la îndeplinirea obiectivelor prezentei directive privind prevenirea generării de deșeuri și reciclarea, cum ar fi taxele de stocare a deșeurilor în depozite de deșeuri și taxele de incinerare, schemele de plată în funcție de cantitatea de deșeuri produsă, schemele de răspundere extinsă a producătorilor și stimulentele acordate autorităților locale.
(7)  Statele membre ar trebui să introducă stimulente adecvate pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor, în special prin intermediul unor stimulente financiare, economice și normative menite să servească la îndeplinirea obiectivelor prezentei directive privind prevenirea generării de deșeuri și reciclarea, cum ar fi taxele de stocare a deșeurilor în depozite de deșeuri și taxele de incinerare, schemele de plată în funcție de cantitatea de deșeuri produsă, schemele de răspundere extinsă a producătorilor, facilitarea donațiilor de alimente și stimulentele acordate autorităților locale. Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în prezenta directivă, statele membre sunt în măsură să utilizeze instrumente economice sau măsuri cum ar fi cele stabilite în lista orientativă ce figurează în anexa la prezenta directivă. Statele membre ar trebui, de asemenea, să ia măsuri care să contribuie la obținerea unei calități înalte a materialului sortat.
Amendamentul 20
Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)
(7a)   Statele membre ar trebui să introducă măsuri pentru a încuraja dezvoltarea, producerea și comercializarea unor produse care să fie adaptate unor utilizări multiple, durabile din punct de vedere tehnic și ușor de reparat și care, după ce au devenit deșeuri și au fost pregătite pentru reutilizare sau reciclare, să poată fi introduse pe piață pentru a facilita implementarea corespunzătoare a ierarhiei deșeurilor. Măsurile respective ar trebui să țină seama de impactul produselor pe parcursul întregului lor ciclu de viață și de ierarhia deșeurilor.
Amendamentul 21
Propunere de directivă
Considerentul 8
(8)  Pentru a oferi operatorilor de pe piețele de materii prime secundare mai multă certitudine în ceea ce privește statutul de deșeu sau de material care nu mai este considerat deșeu al substanțelor sau al obiectelor și pentru a promova condiții de concurență echitabile, este important să se stabilească la nivelul Uniunii condiții armonizate pe baza cărora substanțele sau obiectele să fie recunoscute ca produse secundare și deșeurile care au fost supuse unei operațiuni de valorificare să fie recunoscute ca încetând să mai fie considerate deșeuri. În cazul în care este necesar să se asigure buna funcționare a pieței interne sau un nivel ridicat de protecție a mediului în întreaga Uniune, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate de stabilire a criteriilor detaliate privind aplicarea unor astfel de condiții armonizate pentru anumite deșeuri, inclusiv pentru o utilizare specifică.
(8)  Pentru a oferi operatorilor de pe piețele de materii prime secundare mai multă certitudine în ceea ce privește statutul de deșeu sau de material care nu mai este considerat deșeu al substanțelor sau al obiectelor și pentru a promova condiții de concurență echitabile, este important să se stabilească norme clare, pe baza cărora substanțele sau obiectele să fie recunoscute ca produse secundare și deșeurile care au fost supuse unei operațiuni de valorificare să fie recunoscute ca încetând să mai fie considerate deșeuri.
Amendamentul 22
Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)
(8a)  Pentru a garanta buna funcționare a pieței interne, o substanță sau un obiect rezultat dintr-un proces de producție al cărui obiectiv principal nu este producerea respectivei substanțe sau a respectivului obiect ar trebui să fie considerat, de regulă, un subprodus, dacă sunt respectate anumite condiții armonizate și se asigură un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului în întreaga Uniune. Comisia ar trebui să aibă competența de a adopta acte delegate pentru a stabili criterii detaliate cu privire la punerea în aplicare a statutului de subprodus, acordând prioritate practicilor de simbioză industrială și agricolă existente și care pot fi reproduse. În absența unor astfel de criterii, ar trebui să se permită statelor membre, strict de la caz la caz, să stabilească criterii detaliate pentru aplicarea statutului de subprodus.
Amendamentul 23
Propunere de directivă
Considerentul 8 b (nou)
(8b)   Pentru a se asigura buna funcționare a pieței interne și un nivel ridicat de protecție a mediului și a sănătății umane în întreaga Uniune, Comisia ar trebui, ca regulă generală, să fie împuternicită să adopte acte delegate de stabilire a unor dispoziții armonizate privind încetarea statutului de deșeu pentru unele tipuri de deșeuri. Stabilirea unor criterii specifice încetării statutului de deșeu ar trebui luată în considerare cel puțin în cazul agregatelor, hârtiei, sticlei, metalelor, anvelopelor și textilelor. În cazurile în care nu s-au stabilit criterii la nivelul Uniunii, statele membre ar trebui să fie autorizate să stabilească, la nivel național, criterii detaliate privind încetarea statutului de deșeu pentru anumite deșeuri, cu respectarea condițiilor stabilite la nivelul Uniunii. În cazurile în care astfel de criterii detaliate nu au fost stabilite nici la nivel național, statele membre ar trebui să se asigure că deșeurile care au fost supuse unei operațiuni de valorificare încetează să mai fie considerate deșeuri dacă respectă condițiile valabile la nivelul Uniunii, care ar trebui verificate de la caz la caz de către autoritatea competentă din statul membru respectiv. Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea unor cerințe generale care să fie respectate de statele membre atunci când adoptă reglementări tehnice în temeiul articolului 6.
Amendamentul 24
Propunere de directivă
Considerentul 8 c (nou)
(8c)   Odată ce materialul reciclat este reintrodus în circuitul economic după ce încetează statutul său de deșeu, fie deoarece respectă anumite criterii pentru ridicarea statutului de deșeu, fie deoarece este integrat într-un produs nou, acest material trebuie să respecte întru totul legislația Uniunii privind substanțele chimice.
Amendamentul 25
Propunere de directivă
Considerentul 8 d (nou)
(8d)   Tranziția spre o economie circulară ar trebui să valorifice pe deplin avantajele oferite de inovațiile digitale. În acest scop, ar trebui dezvoltate instrumente electronice de tipul platformelor online pentru comercializarea deșeurilor ca noi resurse, în vederea simplificării tranzacțiilor comerciale și a reducerii sarcinii administrative ce revine operatorilor, stimulând astfel simbioza industrială.
Amendamentul 26
Propunere de directivă
Considerentul 8 e (nou)
(8e)   Dispozițiile din prezenta directivă ce vizează răspunderea extinse a producătorilor au scopul de a sprijini proiectarea și producerea de bunuri care iau în considerare pe deplin și facilitează utilizarea eficientă a resurselor pe parcursul întregului ciclu de viață al produselor, inclusiv repararea, reutilizarea, dezasamblarea și reciclarea acestora, fără a aduce atingere liberei circulații a bunurilor pe piața internă. Răspunderea extinsă a producătorilor este o obligație individuală a producătorilor, care ar trebui să fie responsabili pentru gestionarea încheierii ciclului de viață a produselor pe care le introduc pe piață. Producătorii ar trebui să poată, totuși, să își asume responsabilitatea, în mod individual sau colectiv. Statele membre ar trebui să asigure instituirea unor scheme de răspundere extinsă a producătorilor cel puțin pentru ambalaje, echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, precum și vehicule aflate la sfârșitul ciclului de viață.
Amendamentul 27
Propunere de directivă
Considerentul 8 f (nou)
(8f)   Schemele de răspundere extinsă a producătorilor ar trebui să fie înțeles ca un set de norme stabilite de statele membre pentru a se asigura că producătorii de produse poartă responsabilitatea financiară și/sau operațională pentru gestionarea stadiul post-utilizare din ciclul de viață al unui produs. Aceste norme nu ar trebui să împiedice producătorii să-și îndeplinească aceste obligații fie individual, fie colectiv.
Amendamentul 28
Propunere de directivă
Considerentul 9
(9)  Schemele de răspundere extinsă a producătorilor reprezintă o parte esențială a gestionării eficiente a deșeurilor, însă eficacitatea și performanța acestora diferă în mod semnificativ de la un stat membru la altul. Prin urmare, este necesar să se stabilească cerințe operaționale minime privind răspunderea extinsă a producătorilor. Cerințele respective ar trebui să diminueze costurile și să stimuleze performanța, precum și să asigure condiții de concurență echitabile, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii, și să evite obstacolele în calea bunei funcționări a pieței interne. Cerințele respective ar trebui să contribuie, de asemenea, la includerea costurilor la încheierea ciclului de viață în prețurile produselor și să ofere stimulente producătorilor pentru ca aceștia să țină seama în mai mare măsură de posibilitățile de reciclare și reutilizare atunci când își proiectează produsele. Cerințele ar trebui să se aplice atât schemelor noi de răspundere extinsă a producătorilor, cât și celor existente. Cu toate acestea, schemele existente de răspundere extinsă a producătorilor au nevoie de o perioadă de tranziție pentru a-și adapta structurile și procedurile la noile cerințe.
(9)  Schemele de răspundere extinsă a producătorilor reprezintă o parte esențială a gestionării eficiente a deșeurilor, însă eficacitatea și performanța acestora diferă în mod semnificativ de la un stat membru la altul. Prin urmare, este necesar să se stabilească cerințe operaționale minime privind schemele de răspundere extinsă a producătorilor, fie individuale, fie colective. Este necesar să se facă o distincție între aceste cerințe minime, care se aplică tuturor schemelor, și cele care se aplică doar în cazul schemelor colective. Totuși, toate cerințele respective ar trebui să diminueze costurile și să stimuleze performanța prin măsuri care, de exemplu, să faciliteze îmbunătățirea punerii în aplicare a colectării și sortării separate, să asigure o reciclare de o calitate mai bună, să ajute la asigurarea accesului la materiile prime secundare într-o manieră eficientă din punctul de vedere al costurilor, precum și să asigure condiții de concurență echitabile, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile din domeniul comerțului electronic, și să evite obstacolele în calea bunei funcționări a pieței interne. Cerințele respective ar trebui să contribuie, de asemenea, la includerea costurilor la încheierea ciclului de viață în prețurile produselor și să ofere stimulente producătorilor pentru ca aceștia să dezvolte modele de afaceri inteligente și să țină seama de ierarhia deșeurilor atunci când își proiectează produsele prin stimularea durabilității, precum și a posibilităților de reciclare, reutilizare și reparare. Aceștia ar trebui să încurajeze înlocuirea progresivă a substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită, astfel cum sunt definite la articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, în cazul în care nu există substanțe sau tehnologii alternative adecvate din punct de vedere economic și viabile din punct de vedere tehnic. Punerea în aplicare a cerințelor minime privind răspunderea extinsă a producătorilor ar trebui supravegheată de autorități independente și nu ar trebui să creeze nicio sarcină financiară sau administrativă disproporționată pentru organismele publice, pentru operatorii economici și pentru consumatori. Cerințele ar trebui să se aplice atât schemelor noi de răspundere extinsă a producătorilor, cât și celor existente. Cu toate acestea, schemele existente de răspundere extinsă a producătorilor au nevoie de o perioadă de tranziție pentru a-și adapta structurile și procedurile la noile cerințe.
Amendamentul 29
Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)
(9a)   Dispozițiile prezentei directive privind răspunderea extinsă a producătorilor ar trebui să se aplice fără a aduce atingere dispozițiilor referitoare la răspunderea extinsă a producătorilor din alte acte juridice ale Uniunii, în special celor care acoperă fluxuri specifice de deșeuri.
Amendamentul 30
Propunere de directivă
Considerentul 9 b (nou)
(9b)   Comisia ar trebui să adopte fără întârziere orientări cu privire la modularea contribuțiilor producătorilor la schemele de răspundere extinsă a producătorilor pentru a sprijini statele membre în punerea în aplicare a prezentei directive în vederea realizării pieței interne. Pentru a asigura coerența în cadrul pieței interne, Comisia ar trebui să poată adopta, de asemenea, criterii armonizate în acest sens prin intermediul unor acte delegate.
Amendamentul 31
Propunere de directivă
Considerentul 9 c (nou)
(9c)   În cazul în care se instituie scheme pentru punerea în aplicare colectivă a responsabilității extinse a producătorilor, statele membre ar trebui să introducă măsuri de protecție împotriva conflictelor de interese între contractanți și organizațiile din domeniul răspunderii extinse a producătorilor.
Amendamentul 32
Propunere de directivă
Considerentul 10
(10)  Prevenirea generării de deșeuri este cea mai eficace modalitate de a îmbunătăți utilizarea eficientă a resurselor și de a reduce impactul deșeurilor asupra mediului. Prin urmare, este important ca statele membre să ia măsuri corespunzătoare pentru a preveni generarea de deșeuri și pentru a monitoriza și a evalua progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor respective. În vederea asigurării unei măsurări uniforme a progreselor globale înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor de prevenire a generării de deșeuri, ar trebui să se instituie indicatori comuni.
(10)  Prevenirea generării de deșeuri este cea mai eficace modalitate de a îmbunătăți utilizarea eficientă a resurselor, de a reduce impactul deșeurilor asupra mediului, de a promova materiale durabile, reciclabile și reutilizabile de înaltă calitate și de a reduce dependența de importurile unor materii prime din ce în ce mai rare. Dezvoltarea unor modele de afaceri inovatoare este esențială în acest sens. Prin urmare, este important ca statele membre să stabilească obiective de prevenire și să ia măsuri corespunzătoare pentru a preveni generarea de deșeuri și aruncarea de gunoaie pe domeniul public, inclusiv prin utilizarea de instrumente economice, precum și prin alte măsuri care să înlocuiască progresiv substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită, astfel cum sunt definite la articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, în cazul în care există substanțe sau tehnologii alternative adecvate din punct de vedere economic și viabile din punct de vedere tehnic, să combată obsolescența programată, să sprijine reutilizarea, să capaciteze mai bine consumatorii prin îmbunătățirea informațiilor despre produse și să încurajeze campaniile de informare cu privire la prevenirea generării de deșeuri. Statele membre ar trebui, de asemenea, să monitorizeze și să evalueze progresul realizat în implementarea acestor măsuri, precum și progresul realizat cu privire la reducerea generării de deșeuri și să vizeze decuplarea acesteia de creșterea economică. În vederea asigurării unei măsurări uniforme a progreselor globale realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor de prevenire a generării de deșeuri, ar trebui să se instituie indicatori și metodologii comune.
Amendamentul 33
Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)
(10a)   Promovarea sustenabilității în producție și în consum poate contribui în mod semnificativ la prevenirea generării de deșeuri. Statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a-i ajuta pe consumatori să devină conștienți de acest fapt și să îi încurajeze să participe mai activ, în vederea îmbunătățirii utilizării eficiente a resurselor.
Amendamentul 34
Propunere de directivă
Considerentul 10 b (nou)
(10b)   Producătorul inițial al deșeurilor joacă un rol esențial în prevenirea generării de deșeuri și în etapa inițială de sortare prealabilă.
Amendamentul 35
Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)
(11a)   Pentru a reduce pierderile de produse alimentare și pentru a preveni risipa de alimente de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, ar trebui să se stabilească o ierarhie a deșeurilor alimentare, astfel cum se prevede la articolul 4a.
Amendamentul 36
Propunere de directivă
Considerentul 12
(12)  Statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a promova prevenirea generării de deșeuri alimentare în conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la data de 25 septembrie 2015, în special cu obiectivele acesteia privind reducerea la jumătate a deșeurilor alimentare până în 2030. Aceste măsuri ar trebui să vizeze prevenirea generării de deșeuri alimentare în cadrul producției primare, al prelucrării și fabricării, al comerțului cu amănuntul și al altor tipuri de distribuție de produse alimentare, al restaurantelor și al serviciilor de alimentație, precum și al gospodăriilor. Având în vedere beneficiile de mediu și economice ale prevenirii generării de deșeuri alimentare, statele membre ar trebui să stabilească măsuri specifice de prevenire a generării de deșeuri alimentare și ar trebui să măsoare progresele înregistrate în ceea ce privește reducerea deșeurilor alimentare. Pentru a facilita schimbul de bune practici pe întreg teritoriul UE, atât între statele membre, cât și între operatorii din sectorul alimentar, ar trebui să se instituie metodologii uniforme pentru măsurarea respectivă. Raportarea privind nivelurile de deșeuri alimentare ar trebui să aibă loc la fiecare doi ani.
(12)  Statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a promova prevenirea și reducerea generării de deșeuri alimentare în conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la data de 25 septembrie 2015, în special cu obiectivele acesteia privind reducerea cu 50 % a deșeurilor alimentare până în 2030. Aceste măsuri ar trebui să vizeze prevenirea și reducerea generării totale de deșeuri alimentare și reducerea pierderilor alimentare de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, inclusiv reducerea pierderilor din producția primară, transport și depozitare. Având în vedere beneficiile de mediu, sociale și economice ale prevenirii generării de deșeuri alimentare, statele membre ar trebui să stabilească măsuri specifice de prevenire a generării de deșeuri alimentare, inclusiv campanii de sensibilizare pentru a demonstra cum să se prevină generarea de deșeuri alimentare în programele lor de prevenire a generării de deșeuri. Prin aceste măsuri, statele membre ar trebui să își propună atingerea unui obiectiv de reducere a deșeurilor alimentare la nivelul Uniunii de 30 % până în 2025 și de 50 % până în 2030. Statele membre ar trebui să evalueze, de asemenea, progresele înregistrate în ceea ce privește reducerea deșeurilor alimentare și a pierderilor de alimente. Pentru a măsura aceste progrese și a facilita schimbul de bune practici pe întreg teritoriul UE, atât între statele membre, cât și între operatorii din sectorul alimentar, ar trebui să se instituie o metodologie comună pentru măsurarea respectivă. Raportarea privind nivelurile de deșeuri alimentare ar trebui să aibă loc anual.
Amendamentul 37
Propunere de directivă
Considerentul 12 a (nou)
(12a)   Pentru a preveni generarea de deșeuri alimentare, statele membre ar trebui să ofere stimulente pentru colectarea produselor alimentare nevândute în sectorul comerțului cu amănuntul și în serviciile de alimentație, precum și pentru redistribuirea lor spre organizații caritabile. Pentru a se reduce deșeurile alimentare, ar trebui să se sensibilizeze mai bine consumatorii cu privire la semnificația datelor-limită de consum.
Amendamentul 39
Propunere de directivă
Considerentul 13
(13)  Deșeurile industriale, anumite părți ale deșeurilor comerciale și deșeurile extractive sunt extrem de diversificate din punctul de vedere al compoziției și al volumului și sunt foarte diferite în funcție de structura economică a statului membru, de structura sectorului industrial sau comercial care generează deșeurile ori de densitatea industrială sau comercială dintr-o anumită zonă geografică. Prin urmare, pentru cea mai mare parte a deșeurilor industriale și extractive, o abordare orientată spre sectorul industrial, cu utilizarea documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile 16 și a unor instrumente similare, reprezintă o soluție adecvată de abordare a aspectelor specifice referitoare la gestionarea unui anumit tip de deșeuri . Cu toate acestea, deșeurile de ambalaje industriale și comerciale ar trebui să facă în continuare obiectul cerințelor Directivei 94/62/CE și ale Directivei 2008/98/CE, inclusiv ale modificărilor aduse acestora.
(13)  Deșeurile industriale, anumite părți ale deșeurilor comerciale și deșeurile extractive sunt extrem de diversificate din punctul de vedere al compoziției și al volumului și sunt foarte diferite în funcție de structura economică a statului membru, de structura sectorului industrial sau comercial care generează deșeurile ori de densitatea industrială sau comercială dintr-o anumită zonă geografică. Pentru cea mai mare parte a deșeurilor industriale și extractive, o abordare orientată spre sectorul industrial, cu utilizarea documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile 16 și a unor instrumente similare pentru rezolvarea aspectelor specifice referitoare la gestionarea unui anumit tip de deșeuri este o soluție temporară pentru atingerea obiectivelor economiei circulare. Dat fiind că deșeurile de ambalaje industriale și comerciale fac obiectul cerințelor Directivei 94/62/CE și ale Directivei 2008/98/CE, Comisia ar trebui să ia în considerare posibilitatea de a stabili, până la 31 decembrie 2018, obiective de pregătire pentru reutilizare și obiective de reciclare pentru deșeurile comerciale și deșeurile industriale nepericuloase, care să fie îndeplinite până în 2025 și 2030.
Amendamentul 40
Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)
(13a)   Comisia ar trebui să promoveze activ platformele de partajare ca model de afaceri pentru economia circulară. Comisia ar trebui să faciliteze o integrare mai puternică între planul de acțiune pentru economia circulară și orientările privind economia colaborativă, precum și să exploreze toate măsurile posibile de stimulare a acestei integrări.
Amendamentul 41
Propunere de directivă
Considerentul 13 b (nou)
(13b)   Tranziția către o economie circulară trebuie să urmărească să atingă obiectivele pentru o creștere economică, inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii prevăzute în Strategia Europa 2020, în special obiectivele privind protecția mediului, trecerea la surse curate de energie, dezvoltarea locală durabilă și creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă în statele membre. În consecință, dezvoltarea unei economii circulare ar trebui să promoveze și implicarea entităților precum întreprinderile mici și mijlocii, întreprinderile din economia socială, instituțiile non-profit și organismele de gestionare a deșeurilor care desfășoară activități la nivel regional și local, pentru a-și consolida gestionarea generală, pentru a încuraja inovarea în ceea ce privește procesele și produsele și pentru a dezvolta ocuparea forței de muncă în domeniile vizate.
Amendamentul 42
Propunere de directivă
Considerentul 14
(14)  Obiectivele privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale ar trebui majorate astfel încât să genereze beneficii de mediu, economice și sociale substanțiale.
(14)  Obiectivele privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale ar trebui majorate la cel puțin 60 % până în 2025 și la cel puțin 70 % până în 2030 astfel încât să se genereze beneficii de mediu, economice și sociale substanțiale și să se accelereze tranziția către o economie circulară.
Amendamentul 43
Propunere de directivă
Considerentul 14 a (nou)
(14a)   Statele membre ar trebui să sprijine instituirea de sisteme care să promoveze activitățile de reutilizare și prelungirea duratei de viață a produselor cu condiția ca siguranța și calitatea acestora din urmă să nu fie compromise. Astfel de sisteme ar trebui să fie stabilite, în special, pentru echipamentele electrice și electronice, textile, mobilă, materiale de construcții, anvelope și, astfel cum se menționează la articolul 5 din Directiva 94/62/CE, ambalaje.
Amendamentul 44
Propunere de directivă
Considerentul 14 b (nou)
(14b)   Pentru a promova reutilizarea, statele membre ar trebui să poată fi în măsură să stabilească obiective cantitative și ar trebui să ia măsurile necesare în privința producătorilor, pentru a permite operatorilor care se ocupă de reutilizare să aibă acces cu ușurință la manualele de instrucțiuni, la piesele de schimb și la informațiile tehnice necesare pentru reutilizarea produselor.
Amendamentul 45
Propunere de directivă
Considerentul 14 c (nou)
(14c)   Rolul întreprinderilor din domeniul economiei sociale în sectorul de reutilizare și pregătire pentru reutilizare trebuie să fie recunoscut și consolidat. Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a promova rolul întreprinderilor din economia socială în acest sector, inclusiv, atunci când este cazul, prin instrumente economice, achiziții publice, acces facilitat la punctele de colectare a deșeurilor, precum și orice alte stimulente economice sau de reglementare corespunzătoare. Noul cadru de reglementare stabilit prin Pachetul privind economia circulară ar trebui să protejeze capacitatea părților interesate de a-și continua activitatea în reutilizarea și pregătirea pentru sectorul de reutilizare.
Amendamentul 46
Propunere de directivă
Considerentul 14 d (nou)
(14d)   Trecerea la o economie circulară oferă numeroase aspecte pozitive, atât economice (cum ar fi optimizarea utilizării resurselor de materii prime), cât și ecologice (cum ar fi protejarea mediului și reducerea poluării deșeurilor) și sociale (cum ar fi potențialul de creare de locuri de muncă favorabile incluziunii sociale și dezvoltarea legăturilor sociale). Economia circulară este în concordanță cu etosul economiei sociale și solidare, iar punerea în aplicare a acestei economii ar trebui să permită, în primul rând, generarea de beneficii sociale și de mediu.
Amendamentul 47
Propunere de directivă
Considerentul 14 e (nou)
(14e)   Actorii implicați în economia socială și solidară ar trebui, prin activitățile lor, inclusiv prin pregătirea pentru reutilizare și chiar prin reutilizare, să contribuie la promovarea economiei sociale și solidare. Ar trebui luate măsuri pentru a asigura perpetuarea acestor activități în Uniune.
Amendamentul 48
Propunere de directivă
Considerentul 15
(15)  Printr-o majorare progresivă a obiectivelor existente privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale ar trebui să se asigure faptul că materialele din deșeuri valoroase din punct de vedere economic sunt reutilizate și reciclate cu eficacitate și că materialele valoroase pe care le conțin deșeurile sunt reintroduse în economia europeană, impulsionând astfel Inițiativa privind materiile prime17 și crearea unei economii circulare.
(15)  Printr-o majorare progresivă a obiectivelor existente privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale ar trebui să se asigure faptul că materialele din deșeuri valoroase din punct de vedere economic sunt pregătite pentru reutilizare și reciclate efectiv, asigurând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului, și că materialele valoroase pe care le conțin deșeurile sunt reintroduse în economia europeană, impulsionând astfel Inițiativa privind materiile prime17 și crearea unei economii circulare.
__________________
__________________
17 COM(2008)0699 și COM(2014)0297.
17 COM(2008)0699 și COM(2014)0297.
Amendamentul 49
Propunere de directivă
Considerentul 16
(16)  Există diferențe mari între statele membre din perspectiva rezultatelor pe care acestea le-au obținut în domeniul gestionării deșeurilor, în special în ceea ce privește reciclarea deșeurilor municipale. Pentru a ține seama de aceste diferențe, statelor membre care, în conformitate cu datele Eurostat, în 2013 au reciclat mai puțin de 20 % din deșeurile lor municipale, ar trebui să li se acorde mai mult timp în vederea îndeplinirii obiectivelor privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea stabilite pentru 2025 și 2030. Având în vedere ratele naționale de progres observate în statele membre în ultimii cincisprezece ani, aceste state membre ar trebui să-și majoreze capacitatea de reciclare la niveluri care să depășească cu mult mediile înregistrate anterior pentru a realiza obiectivele respective. În vederea asigurării faptului că se înregistrează progrese constante în direcția realizării obiectivelor și că deficiențele în materie de punere în aplicare sunt remediate în timp util, statele membre cărora li se acordă mai mult timp ar trebui să îndeplinească obiective interimare și să stabilească un plan de punere în aplicare.
(16)  Există diferențe mari între statele membre din perspectiva rezultatelor pe care acestea le-au obținut în domeniul gestionării deșeurilor, în special în ceea ce privește reciclarea deșeurilor municipale. Pentru a ține seama de aceste diferențe, statelor membre care, în conformitate cu datele Eurostat, în 2013 au reciclat mai puțin de 20 % din deșeurile lor municipale și care nu au fost considerate ca fiind expuse riscului de a nu atinge obiectivul de pregătire pentru reutilizare și de a recicla cel puțin 50 % din deșeurile lor municipale până în 2025, ar trebui să li se acorde mai mult timp în vederea îndeplinirii obiectivelor privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea stabilite pentru 2025. Acestor state membre ar putea, de asemenea, să li se acorde mai mult timp pentru a se conforma cu obiectivele de pregătire pentru reutilizare și reciclare stabilite pentru 2030 în cazul în care nu sunt considerate ca fiind expuse riscului de a nu atinge obiectivul de pregătire pentru reutilizare și de a recicla cel puțin 60 % din deșeurile lor municipale până în 2030. Având în vedere ratele naționale de progres observate în statele membre în ultimii cincisprezece ani, aceste state membre ar trebui să-și majoreze capacitatea de reciclare la niveluri care să depășească cu mult mediile înregistrate anterior pentru a realiza obiectivele respective. Pentru a se asigura că se înregistrează progrese constante în direcția realizării obiectivelor și că deficiențele în materie de punere în aplicare sunt remediate în timp util, statele membre cărora li se acordă mai mult timp ar trebui să îndeplinească obiective interimare și să stabilească planuri de punere în aplicare, a căror eficacitate ar trebui evaluată de către Comisie pe baza unor criterii bine definite.
Amendamentul 50
Propunere de directivă
Considerentul 16 a (nou)
(16a)   Pentru a asigura utilizarea de materii prime secundare de înaltă calitate, producția procesului de reciclare final ar trebui să respecte standarde de calitate. Din acest motiv, Comisia ar trebui să solicite organizațiilor de standardizare europene să elaboreze standarde atât pentru deșeurile care intră în procesul de reciclare final, cât și pentru materiile prime secundare, în special pentru plastic, pe baza celor mai bune practici disponibile pe piață.
Amendamentul 51
Propunere de directivă
Considerentul 17
(17)  În vederea asigurării fiabilității datelor colectate privind pregătirea pentru reutilizare, este esențial să se instituie norme comune în materie de raportare. În mod similar, este important să se stabilească norme mai precise referitoare la modul în care statele membre ar trebui să raporteze ceea ce se reciclează efectiv și poate fi luat în calcul în vederea îndeplinirii obiectivelor în materie de reciclare. În acest sens, ca regulă generală, raportarea privind realizarea obiectivelor de reciclare trebuie să se bazeze pe contribuția la procesul de reciclare final. Pentru a limita sarcinile administrative, ar trebui să se permită statelor membre, în condiții stricte, să raporteze ratele de reciclare pe baza deșeurilor care ies din instalațiile de sortare. Pierderile în greutate ale materialelor sau ale substanțelor ca urmare a proceselor de transformare fizică și/sau chimică inerente procesului de reciclare final nu ar trebui să fie scăzute din greutatea deșeurilor raportate ca reciclate.
(17)  Pentru a asigura fiabilitatea datelor colectate privind pregătirea pentru reutilizare, este esențial să se stabilească norme comune pentru raportare, ținând seama de necesitatea de a se evita impunerea unor sarcini administrative excesive asupra operatorilor mici și mijlocii. În mod similar, este important să se stabilească norme mai precise referitoare la modul în care statele membre ar trebui să raporteze ceea ce se reciclează efectiv și poate fi luat în calcul în vederea îndeplinirii obiectivelor în materie de reciclare. Calcularea deșeurilor municipale reciclate ar trebui să se bazeze pe o metodă armonizată, care va preveni raportarea de către statele membre a deșeurilor eliminate ca fiind deșeuri reciclate. În acest scop, raportarea privind realizarea obiectivelor de reciclare trebuie să se bazeze pe contribuția la procesul de reciclare final. Pierderile în greutate ale materialelor sau ale substanțelor ca urmare a proceselor de transformare fizică și/sau chimică inerente procesului de reciclare final nu ar trebui să fie scăzute din greutatea deșeurilor raportate ca reciclate.
Amendamentul 52
Propunere de directivă
Considerentul 18
(18)  Pentru a calcula dacă obiectivele privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea sunt realizate, statele membre ar trebui să poată lua în considerare produsele și componentele care sunt pregătite pentru reutilizare de către operatori recunoscuți care se ocupă de reutilizare și de către scheme recunoscute de returnare a garanției și reciclarea metalelor care se efectuează în cadrul procesului de incinerare. În vederea asigurării unei calculări uniforme a acestor date, Comisia va adopta norme detaliate privind determinarea operatorilor recunoscuți care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare și a schemelor recunoscute de returnare a garanției, privind criteriile de calitate pentru metalele reciclate și privind colectarea, verificarea și raportarea datelor.
(18)  Pentru a asigura calcularea uniformă a datelor privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea, Comisia ar trebui să adopte norme detaliate privind determinarea operatorilor recunoscuți care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare, a schemelor recunoscute de returnare a garanției și a operatorilor de reciclare finală recunoscuți, inclusiv norme specifice referitoare la colectarea, trasabilitatea, verificarea și raportarea datelor, precum și privind criteriile de calitate pentru metalele reciclate în cadrul procesului de incinerare sau de coincinerare. Pentru a calcula dacă obiectivele privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea au fost realizate și după adoptarea metodei armonizate de calcul, statele membre ar trebui să poată lua în considerare reciclarea metalelor care are loc în cadrul procesului de incinerare sau coincinerare, cum ar fi valorificarea energetică.
Amendamentul 53
Propunere de directivă
Considerentul 20
(20)  Respectarea obligației de a institui sisteme de colectare separată a hârtiei, a metalului, a plasticului și a sticlei este esențială pentru creșterea ratelor de pregătire pentru reutilizare și reciclare în statele membre. În plus, deșeurile biologice ar trebui să fie colectate separat în scopul de a contribui la creșterea ratelor de pregătire pentru reutilizare și reciclare și la prevenirea contaminării materialelor reciclabile uscate.
(20)  Respectarea obligației de a institui sisteme de colectare separată a hârtiei, a metalului, a plasticului, a sticlei, a textilelor și a deșeurilor biologice este esențială pentru creșterea ratelor de pregătire pentru reutilizare și reciclare în statele membre. În plus, deșeurile biologice ar trebui să fie colectate separat și reciclate în scopul de a contribui la creșterea ratelor de pregătire pentru reutilizare și reciclare, la prevenirea contaminării materialelor reciclabile uscate și la prevenirea incinerării și depozitării acestora. În plus, ar trebui încurajată și intensificată cercetarea în domeniul posibilelor sisteme de colectare și de reciclare pentru alte fluxuri sau pentru materiale noi.
Amendamentul 54
Propunere de directivă
Considerentul 20 a (nou)
(20a)   Bioeconomia joacă un rol esențial în asigurarea disponibilității materiilor prime în întreaga Uniune. O utilizare mai eficientă a deșeurilor municipale ar putea crea un stimulent puternic pentru lanțul de aprovizionare al bioeconomiei. În special, o gestionare durabilă a deșeurilor biologice oferă posibilitatea înlocuirii materiilor prime bazate pe combustibili fosili cu surse regenerabile pentru producția materialelor și a mărfurilor.
Amendamentul 55
Propunere de directivă
Considerentul 20 b (nou)
(20b)   Pentru a evita o modalitate de tratare a deșeurilor care să blocheze resursele la niveluri inferioare ale ierarhiei deșeurilor, pentru a permite reciclarea de înaltă calitate și pentru a stimula folosirea unor materii prime secundare de calitate, statele membre ar trebui să se asigure că deșeurile biologice sunt colectate separat și sunt reciclate organic într-un mod care să asigure un nivel ridicat de protecție a mediului și produse finale care să îndeplinească standarde înalte de calitate relevante.
Amendamentul 56
Propunere de directivă
Considerentul 20 c (nou)
(20c)   În pofida colectării separate, o mulțime de materiale reciclabile continuă să sfârșească prin a ajunge deșeuri mixte. Printr-o sortare de înaltă calitate, mai ales sortare optică, o cantitate considerabilă de materiale poate fi sortată din deșeurile reziduale și, ulterior, reciclată și transformată în materii prime secundare. Prin urmare, statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a se asigura că și deșeurile care nu sunt colectate separat sunt, cu toate acestea, sortate.
Amendamentul 57
Propunere de directivă
Considerentul 20 d (nou)
(20d)   Pentru a se evita contaminarea deșeurilor municipale cu substanțe periculoase care ar putea reduce calitatea reciclării și, astfel, ar obstrucționa utilizarea de materii prime secundare, statele membre ar trebui să înființeze fluxuri separate de colectare a deșeurilor periculoase din gospodării.
Amendamentul 58
Propunere de directivă
Considerentul 21
(21)  Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase continuă să reprezinte o problemă în Uniune, iar datele privind tratarea acestora lipsesc parțial. Prin urmare, este necesar să se consolideze mecanismele de ținere a evidenței și de trasabilitate prin instituirea de registre electronice pentru deșeurile periculoase în statele membre. Colectarea de date în format electronic ar trebui să fie extinsă la alte tipuri de deșeuri, după caz, în scopul de a simplifica sistemul de ținere a evidenței pentru întreprinderi și administrații și de a îmbunătăți monitorizarea fluxurilor de deșeuri în Uniune.
(21)  Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase continuă să reprezinte o problemă în Uniune, iar datele privind tratarea acestora lipsesc parțial. Prin urmare, este necesar să se consolideze mecanismele de ținere a evidenței și de trasabilitate prin instituirea de registre electronice pentru deșeurile periculoase în statele membre. Colectarea de date în format electronic ar trebui să fie extinsă pentru a include alte tipuri de deșeuri, în scopul de a simplifica sistemul de ținere a evidenței pentru întreprinderi și administrații și a îmbunătăți procesul de monitorizare a fluxurilor de deșeuri în Uniune.
Amendamentul 59
Propunere de directivă
Considerentul 21 a (nou)
(21a)   Colectarea separată și regenerarea uleiurilor uzate prezintă avantaje economice și ecologice semnificative, inclusiv în ceea ce privește securitatea aprovizionării. Ar trebui să se introducă colectarea separată, precum și obiective pentru regenerarea uleiurilor uzate.
Amendamentul 60
Propunere de directivă
Considerentul 22
(22)  Prezenta directivă stabilește obiective pe termen lung privind gestionarea deșeurilor Uniunii și oferă operatorilor economici și statelor membre o orientare clară referitoare la investițiile necesare pentru realizarea obiectivelor pe care prevede. În elaborarea strategiilor lor naționale de gestionare a deșeurilor și în planificarea investițiilor în infrastructura de gestionare a deșeurilor, statele membre ar trebui să utilizeze judicios fondurile structurale și de investiții europene, promovând prevenirea, reutilizarea și reciclarea în conformitate cu ierarhia deșeurilor.
(22)  Prezenta directivă stabilește obiective pe termen lung privind gestionarea deșeurilor Uniunii și oferă operatorilor economici și statelor membre o orientare clară referitoare la investițiile necesare pentru realizarea obiectivelor pe care prevede. În elaborarea strategiilor lor naționale de gestionare a deșeurilor și în planificarea investițiilor în infrastructura de gestionare a deșeurilor și în economia circulară, statele membre ar trebui să utilizeze judicios fondurile structurale și de investiții europene, promovând mai întâi prevenirea și reutilizarea, urmate de reciclare, în conformitate cu ierarhia deșeurilor. Comisia ar trebui, potrivit ierarhiei deșeurilor, să permită utilizarea programului Orizont 2020 și a fondurilor structurale și de investiții europene în scopul dezvoltării unui cadru financiar eficient care să ajute autoritățile locale să pună în aplicare cerințele prezentei directive și să finanțeze introducerea unor tehnologii inovatoare și de gestionare a deșeurilor.
Amendamentul 61
Propunere de directivă
Considerentul 23
(23)  Anumite materii prime au mare importanță pentru economia Uniunii și furnizarea acestora implică un grad ridicat de risc. În vederea garantării securității aprovizionării cu respectivele materii prime și în concordanță cu Inițiativa privind materiile prime și cu obiectivele și țintele Parteneriatului european pentru inovare privind materiile prime, statele membre ar trebui să ia măsuri menite să asigure cea mai bună gestionare posibilă a deșeurilor care conțin cantități semnificative de astfel de materii prime, ținând seama de fezabilitatea economică și tehnologică și de beneficiile ecologice. Comisia a stabilit o listă de materii prime critice pentru UE18. Această listă face obiectul unei revizuiri periodice de către Comisie.
(23)  Anumite materii prime au mare importanță pentru economia Uniunii și furnizarea acestora implică un grad ridicat de risc. În vederea garantării securității aprovizionării cu respectivele materii prime și în concordanță cu Inițiativa privind materiile prime și cu obiectivele și țintele Parteneriatului european pentru inovare privind materiile prime, statele membre ar trebui să ia măsuri pentru promovarea reutilizării produselor și reciclării deșeurilor care conțin cantități semnificative de materii prime critice și pentru a se asigura că acestea sunt gestionate în mod eficient, ținând seama de fezabilitatea economică și tehnologică și de beneficiile ecologice și pentru sănătate. Comisia a stabilit o listă de materii prime critice pentru UE18. Această listă face obiectul unei revizuiri periodice de către Comisie.
__________________
__________________
18 COM(2014)0297.
18 COM(2014)0297.
Amendamentul 62
Propunere de directivă
Considerentul 24
(24)  Pentru a sprijini în continuare punerea în aplicare cu eficacitate a Inițiativei privind materiile prime, statele membre ar trebui, de asemenea, să promoveze reutilizarea produselor care constituie principalele surse de materii prime. Statele membre ar trebui, de asemenea, să includă în planurile lor de gestionare a deșeurilor măsuri corespunzătoare la nivel național privind colectarea și valorificarea deșeurilor care conțin cantități semnificative de aceste materii prime. Măsurile ar trebui să fie incluse în planurile de gestionare a deșeurilor atunci când acestea sunt actualizate pentru prima dată după intrarea în vigoare a prezentei directive. Comisia va furniza informații privind grupele de produse relevante și fluxurile de deșeuri la nivelul UE. Această dispoziție nu împiedică statele membre să ia măsuri privind alte materii prime considerate ca fiind importante pentru economia lor națională.
(24)  Pentru a sprijini în continuare punerea în aplicare cu eficacitate a inițiativei privind materiile prime, statele membre ar trebui, de asemenea, să includă în planurile lor de gestionare a deșeurilor măsuri corespunzătoare la nivel național privind colectarea, sortarea și valorificarea deșeurilor care conțin cantități semnificative de aceste materii prime. Măsurile ar trebui să fie incluse în planurile de gestionare a deșeurilor atunci când acestea sunt actualizate pentru prima dată după intrarea în vigoare a prezentei directive. Comisia va furniza informații privind grupele de produse relevante și fluxurile de deșeuri la nivelul UE. Această dispoziție nu împiedică statele membre să ia măsuri privind alte materii prime considerate ca fiind importante pentru economia lor națională.
Amendamentul 63
Propunere de directivă
Considerentul 25
(25)  Deșeurile au efecte negative directe asupra mediului și a bunăstării cetățenilor, costurile ridicate de depoluare fiind o povară economică inutilă pentru societate. Introducerea unor măsuri specifice în planurile de gestionare a deșeurilor și asigurarea aplicării lor corespunzătoare de către autoritățile competente ar trebui să contribuie la eradicarea acestei probleme.
(25)  Aruncarea de gunoaie pe domeniul public are efecte negative directe și indirecte asupra mediului, a bunăstării cetățenilor și a economiei. Costurile ridicate legate de curățarea acestora sunt o povară economică inutilă pentru societate. Introducerea unor măsuri specifice în planurile de gestionare a deșeurilor și asigurarea aplicării lor corespunzătoare de către autoritățile competente ar trebui să contribuie la eradicarea acestei probleme. Este de preferat să se prevină aruncarea de gunoaie pe domeniul public față de curățarea acestora. Prevenirea aruncării de gunoaie ar trebui să fie un efort comun al autorităților competente, al producătorilor și al consumatorilor. Pentru a preveni aruncarea de gunoaie pe domeniul public este esențial să se modifice comportamentul inadecvat al consumatorilor. Producătorii ale căror produse sunt susceptibile de a deveni gunoaie aruncate pe domeniul public ar trebui să promoveze utilizarea durabilă a produselor lor în scopul de a preveni producerea de astfel de gunoaie. Mai mult decât atât, educația și sensibilizarea joacă un rol esențial în stimularea schimbărilor comportamentale.
Amendamentul 64
Propunere de directivă
Considerentul 25 a (nou)
(25a)   Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a este instrumentul juridic obligatoriu la nivelul Uniunii pentru evaluarea, monitorizarea și stabilirea de obiective în domeniul mediului, vizând atingerea unei stări ecologice bune în legătură cu deșeurile marine. Totuși, principalele surse de deșeuri marine sunt activitățile de pe uscat, cauzate de practici deficitare de gestionare a deșeurilor solide, lipsa de infrastructură și lipsa de sensibilizare publică. Din acest motiv, statele membre ar trebui să adopte măsuri de reducere a deșeurilor de pe uscat care sunt susceptibile de a ajunge în mediul marin, în conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 25 septembrie 2015 și să urmărească, în special, atingerea obiectivului de reducere a deșeurilor marine cu 50 % până în 2030 la nivelul Uniunii. Având în vedere beneficiile de mediu și economice ale prevenirii deșeurilor marine, statele membre ar trebui să stabilească măsuri specifice de prevenire a generării de deșeuri marine în cadrul programelor de prevenire a generării de deșeuri. Prin aceste măsuri, statele membre ar trebui să își propună atingerea unui obiectiv de reducere a deșeurilor marine la nivelul Uniunii de 30 % până în 2025 și de 50 % până în 2030. Pentru a măsura progresele realizate pentru atingerea acestor obiective și pentru a facilita schimbul de bune practici între statele membre din întreaga Uniune, ar trebui să se instituie metodologii uniforme pentru măsurarea deșeurilor marine produse pe uscat. Raportarea privind nivelurile de deșeuri marine produse pe uscat ar trebui să aibă loc anual.
______________
1a Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) ( JO L 164, 25.6.2008, p. 19).
Amendamentul 65
Propunere de directivă
Considerentul 25 b (nou)
(25b)   Eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor prin aruncarea de gunoaie pe domeniul public și evacuările de ape uzate și deșeuri solide, cum ar fi plasticul, are un impact negativ asupra mediului marin și a sănătății populației, precum și costuri economice și sociale semnificative. De asemenea, aceste deșeuri subminează ordinea priorității ierarhiei deșeurilor, în special prin evitarea pregătirii pentru reutilizare, reciclare și alte măsuri de recuperare anterior eliminării. Având în vedere caracterul transfrontalier al gunoaielor marine, precum și necesitatea de a asigura o armonizare a eforturilor, statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a atinge un obiectiv de reducere a acestora, utilizând protocoale de monitorizare stabilite în conformitate cu articolul 11 din Directiva 2008/56/CE.
Amendamentul 66
Propunere de directivă
Considerentul 25 c (nou)
(25c)   Micro-granulele din produsele cosmetice care se îndepărtează prin clătire și produsele de îngrijire personală care ajung în sistemele de canalizare rezidențiale, comerciale sau industriale după utilizare reprezintă una dintre sursele directe de poluare cu microplastic care sunt cel mai ușor de prevenit. Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în prezenta directivă, statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a preveni ca ingredientele de tip microgranule și microplasticele să intre în sistemele de epurare a apelor uzate și să fie deversate în mediul marin.
Amendamentul 67
Propunere de directivă
Considerentul 27
(27)  Rapoartele de punere în aplicare elaborate de statele membre o dată la trei ani nu s-au dovedit a fi un instrument eficace pentru verificarea conformității și asigurarea unei bune puneri în aplicare, generând sarcini administrative inutile. Prin urmare, este oportun să se abroge dispozițiile care impun statelor membre obligația de a întocmi astfel de rapoarte. În schimb, monitorizarea conformității ar trebui să se bazeze exclusiv pe datele statistice pe care statele membre le raportează în fiecare an Comisiei.
(27)  Rapoartele de punere în aplicare elaborate de statele membre o dată la trei ani nu s-au dovedit a fi un instrument eficace pentru verificarea conformității și asigurarea unei bune puneri în aplicare, generând sarcini administrative inutile. Prin urmare, este oportun să se abroge dispozițiile care impun statelor membre obligația de a întocmi astfel de rapoarte. În schimb, monitorizarea conformității ar trebui să se bazeze pe datele statistice pe care statele membre le raportează în fiecare an Comisiei. Totuși, la cererea Comisiei, statele membre ar trebui să îi prezinte fără întârziere toate informațiile necesare pentru ca aceasta să evalueze punerea în aplicare a prezentei directive în ansamblul ei și impactul acesteia asupra mediului și a sănătății umane.
Amendamentul 68
Propunere de directivă
Considerentul 28
(28)  Datele statistice raportate de statele membre sunt esențiale pentru Comisie în cadrul evaluării respectării legislației în domeniul deșeurilor la nivelul statelor membre. Calitatea, fiabilitatea și comparabilitatea statisticilor ar trebui îmbunătățite prin introducerea unui punct de intrare unic pentru toate datele referitoare la deșeuri, prin eliminarea obligațiilor de raportare caduce, prin evaluarea comparativă a metodologilor naționale de raportare și prin introducerea unui raport privind verificarea calității datelor. Prin urmare, atunci când întocmesc rapoartele privind realizarea obiectivelor stabilite în legislația în domeniul deșeurilor, statele membre trebuie să utilizeze cea mai recentă metodologie elaborată de Comisie și de institutele naționale de statistică ale statelor membre.
(28)  Datele și informațiile raportate de statele membre sunt esențiale pentru Comisie în vederea evaluării respectării legislației privind deșeurile în statele membre. Calitatea, fiabilitatea și comparabilitatea datelor raportate ar trebui îmbunătățite prin stabilirea unei metodologii comune pentru colectarea și procesarea datelor pe baza unor surse fiabile și introducerea unui punct de intrare unic pentru toate datele referitoare la deșeuri, prin eliminarea obligațiilor de raportare caduce, prin evaluarea comparativă a metodologiilor naționale de raportare și prin introducerea unui raport de verificare a calității datelor. Prin urmare, atunci când întocmesc rapoartele privind realizarea obiectivelor stabilite în legislația în domeniul deșeurilor, statele membre trebuie să utilizeze metodologia comună elaborată de Comisie în colaborare cu institutele naționale de statistică ale statelor membre și cu autoritățile naționale, regionale și locale responsabile pentru gestionarea deșeurilor.
Amendamentul 69
Propunere de directivă
Considerentul 28 a (nou)
(28a)   Din trei în trei ani, Comisia ar trebui să publice un raport bazat pe datele și informațiile furnizate de statele membre, pentru a prezenta Parlamentului și Consiliului progresul înregistrat în vederea atingerii obiectivelor de reciclare și a punerii în aplicare a noilor obligații prevăzute de prezenta directivă. Aceste rapoarte trienale ar trebui să evalueze, de asemenea, impactul Directivei 2008/98/CE în ansamblul său asupra mediului și a sănătății umane și să evalueze măsura în care ar fi necesare modificări pentru ca Directiva 2008/98/CE să rămână adecvată scopului, din perspectiva obiectivelor economiei circulare.
Amendamentul 70
Propunere de directivă
Considerentul 28 b (nou)
(28b)   Pentru a contribui la o guvernanță adecvată, aplicarea legii, cooperarea transfrontalieră și diseminarea celor mai bune practici și a inovațiilor în domeniul deșeurilor, precum și pentru a asigura punerea în aplicare eficace și coerentă a obiectivelor stabilite în Directiva 2008/98/CE, Comisia ar trebui să instituie o platformă pentru schimbul de informații și de cele mai bune practici între Comisie și statele membre cu privire la punerea în practică a directivei respective. Rezultatele activităților acestei platforme ar trebui puse la dispoziția publicului.
Amendamentul 71
Propunere de directivă
Considerentul 28 c (nou)
(28c)   Potențialul economic și avantajele ecologice ale tranziției spre o economie circulară și creșterea eficienței utilizării resurselor sunt clare. Pașii necesari pentru închiderea cercului sunt prezentați în diferite documente de politici și propuneri, care variază de la manifestul Platformei europene pentru utilizarea eficientă a resurselor (EREP) pentru o Europă mai eficientă din punctul de vedere al resurselor publicat la 17 decembrie 2012 și recomandările ulterioare privind politica, la raportul din proprie inițiativă al Parlamentului European referitor la tranziția spre o economie circulară adoptat la 25 iunie 2015 și, în cele din urmă, la Planul de acțiune al Comisiei pentru economia circulară publicat la 2 decembrie 2015. Toate acestea includ măsuri care depășesc chestiunea deșeurilor, acoperind întregul ciclu, iar acestea ar trebui nu doar să ghideze nivelul de ambiție al legislației Uniunii privind deșeurile, ci și să garanteze că se iau măsuri ambițioase pentru a închide cercul.
Amendamentul 72
Propunere de directivă
Considerentul 28 d (nou)
(28d)   Cercetarea și inovarea, precum și crearea de modele de afaceri inteligente bazate pe utilizarea eficientă a resurselor sunt esențiale pentru a sprijini tranziția către o economie circulară în Uniune, unde deșeurile să fie percepute ca o nouă resursă. Pentru atingerea acestui obiectiv, este necesar să se contribuie, în cadrul programului Orizont 2020, la proiecte de cercetare și inovare care pot demonstra și testa pe teren sustenabilitatea economică și de mediu a unei economii circulare. În același timp, adoptând o abordare sistemică, aceste proiecte pot contribui la dezvoltarea unei legislații care promovează inovarea și este ușor de pus în aplicare, prin identificarea unor posibile incertitudini în materie de reglementare, bariere și lacune care împiedică dezvoltarea modelelor de afaceri bazate pe utilizarea eficientă a resurselor.
Amendamentul 73
Propunere de directivă
Considerentul 28 e (nou)
(28e)   La 2 decembrie 2015, Comisia a prezentat un plan de acțiune al UE privind economia circulară în vederea stimulării tranziției UE către o economie circulară. Întrucât Comisia a stabilit un program concret și ambițios de acțiuni, cu măsuri care acoperă întregul ciclu, sunt necesare măsuri suplimentare pentru accelerarea acestei tranziții.
Amendamentul 74
Propunere de directivă
Considerentul 28 f (nou)
(28f)   Îmbunătățirea utilizării resurselor ar putea aduce economii nete substanțiale întreprinderilor din Uniune, autorităților publice și consumatorilor, reducând în același timp emisiile anuale totale de gaze cu efect de seră. Din acest motiv, Comisia ar trebui să propună, până la sfârșitul anului 2018, un indicator central și un tablou de bord cu sub-indicatori privind utilizarea eficientă a resurselor, pentru a monitoriza progresele realizate în direcția obiectivului de creștere a eficienței utilizării resurselor la nivelul Uniunii cu 30 % până în 2030, în comparație cu nivelurile din 2014.
Amendamentul 75
Propunere de directivă
Considerentul 29
(29)  Pentru a completa sau a modifica Directiva 2008/98/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (2), articolul 7 alineatul (1), articolul 11a alineatele (2) și (6), articolul 26, articolul 27 alineatele (1) și (4) și articolul 38 alineatele (1), (2) și (3). Este deosebit de important ca, în cursul activității sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări corespunzătoare, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și corespunzătoare a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.
(29)  Pentru a completa sau a modifica Directiva 2008/98/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește:
—   criterii detaliate privind aplicarea condițiilor pe baza cărora substanțele sau obiectele urmează a fi considerate ca fiind subproduse sau considerate ca încetând să mai fie deșeuri,
—   cerințe generale de urmat de către statele membre la adoptarea reglementărilor tehnice privind încetarea statutului de deșeu,
—   întocmirea unei liste a deșeurilor,
—   criterii armonizate care trebuie urmate atunci când se determină contribuțiile financiare plătite de producători pentru a respecta responsabilitatea extinsă a producătorului în ceea ce îi privește, ajustate pe baza costurilor reale la încheierea ciclului de viață al produselor,
—   indicatori pentru măsurarea progresului în reducerea generării de deșeuri și în punerea în aplicare a măsurilor de prevenire a generării de deșeuri,
—   o metodologie comună, inclusiv cerințe minime de calitate, pentru măsurarea uniformă a nivelurilor de generare de deșeuri alimentare,
—   o metodologie comună, inclusiv cerințe minime de calitate, pentru măsurarea uniformă a deșeurilor marine provenite de la activități terestre,
—   cerințe de calitate și operaționale minime pentru determinarea operatorilor recunoscuți care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare, a schemelor recunoscute de returnare a garanției și a operatorilor care se ocupă de reciclarea finală recunoscuți, inclusiv norme specifice privind colectarea de date, trasabilitatea, verificarea și raportarea,
—   o metodologie comună de calculare a greutății metalelor reciclate în cadrul procesului de incinerare sau coincinerare, inclusiv criteriile de calitate pentru metalele reciclate,
—   criterii tehnice și proceduri operaționale pentru operațiunile de eliminare D2, D3, D4, D6, D7 și D12, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Directiva 2008/98/CE și, în cazul în care este necesar, o interdicție cu privire la operațiunile respective în cazul în care acestea nu îndeplinesc anumite criterii legate de protecția sănătății umane și a mediului,
—   standarde tehnice minime pentru activitățile de tratare care necesită o autorizație în temeiul Directivei 2008/98/CE, în cazul în care există dovezi că respectivele standarde ar genera un beneficiu în ceea ce privește protecția sănătății umane și a mediului,
—   standarde minime pentru activitățile care necesită o înregistrare în temeiul Directivei 2008/98/CE, în cazul în care există dovezi că respectivele standarde ar genera un beneficiu în ceea ce privește protecția sănătății umane și a mediului sau în evitarea perturbării pieței interne,
—   specificarea aplicării formulei pentru instalațiile de incinerare prevăzute la punctul R1 din anexa II la Directiva 2008/98/CE,
—   metodologia de colectare și prelucrare a datelor, de organizare a colectării datelor și a surselor de date, precum și formatul pentru raportarea datelor de către statele membre către Comisie privind punerea în aplicare a obiectivelor privind reducerea deșeurilor alimentare și reducerea deșeurilor marine, pregătirea pentru reutilizare, reciclare și rambleiaj, privind uleiurile uzate, și
—   adaptarea anexelor I - V la Directiva 2008/98/CE la progresul științific și tehnic.
Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele simultan cu experții din statele membre, iar experții lor au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care se ocupă de pregătirea actelor delegate.
Amendamentul 76
Propunere de directivă
Considerentul 30
(30)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Directivei 2008/98/CE, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare în ceea ce privește articolul 9 alineatele (4) și (5), articolul 33 alineatul (2), articolul 35 alineatul (5) și articolul 37 alineatul (6). Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului19.
(30)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Directivei 2008/98/CE, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare în ceea ce privește:
—   forma de notificare a informațiilor cu privire la adoptarea și la modificările de substanță aduse planurilor de gestionare a deșeurilor și a programelor de prevenire a generării deșeurilor, și
—   condițiile minime pentru funcționarea registrelor electronice privind deșeurile periculoase.
Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului19.
__________________
__________________
19 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
19 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
Amendamentul 77
Propunere de directivă
Considerentul 33
(33)  Întrucât obiectivele prezentei directive, și anume îmbunătățirea gestionării deșeurilor în Uniune, fapt ce contribuie la protecția, păstrarea și îmbunătățirea calității mediului, la sănătatea oceanelor și la siguranța fructelor de mare prin reducerea deșeurilor marine, precum și la utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale în întreaga Uniune, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea sau efectele măsurilor, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta din urmă poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective,
(33)  Întrucât obiectivele prezentei directive, și anume îmbunătățirea gestionării deșeurilor în Uniune, fapt ce contribuie la protecția, păstrarea și îmbunătățirea calității mediului, la sănătatea oceanelor și la siguranța fructelor de mare prin reducerea deșeurilor marine, precum și la utilizarea prudentă, redusă și rațională a resurselor naturale în întreaga Uniune, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea sau efectele măsurilor, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta din urmă poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective,
Amendamentul 78
Propunere de directivă
Considerentul 33 a (nou)
(33a)   Statele membre ar trebui să asigure niveluri ridicate de sănătate și securitate la locul de muncă în cadrul producției, reciclării, reparării, pregătirii pentru reutilizare și în sectorul deșeurilor, ținând cont de riscurile specifice cu care se confruntă lucrătorii din aceste sectoare, și ar trebui să asigure că legislația Uniunii existentă în acest domeniu este aplicată și executată în mod corespunzător.
Amendamentul 79
Propunere de directivă
Considerentul 33 b (nou)
(33b)   Prezenta directivă a fost adoptată ținând seama de angajamentele stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016 și ar trebui să fie pusă în aplicare și în execuție în conformitate cu orientările cuprinse în acest acord.
Amendamentul 80
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 1 – paragraful 1
(-1)   La articolul 1, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
Prezenta directivă stabilește măsuri în vederea protecției mediului și a sănătății populației prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse generate de generarea și gestionarea deșeurilor și prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor și creșterea eficienței folosirii acestora.
Prezenta directivă stabilește măsuri în vederea protecției mediului și a sănătății populației prin prevenirea sau reducerea generării de deșeuri și a efectelor adverse cauzate de generarea și gestionarea deșeurilor și prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor și creșterea eficienței folosirii acestora, care sunt esențiale pentru tranziția către o economie circulară și pentru garantarea competitivității UE pe termen lung.”;
Amendamentul 81
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 2008/98/CE
Articolul 3 – punctul 1 a
„1a. «deșeuri municipale» înseamnă
„1a. «deșeuri municipale» înseamnă
(a)  deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv:
(a)  deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv:
–  hârtia și cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, deșeurile biologice, lemnul, textilele, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de baterii și acumulatori;
–  hârtia și cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, deșeurile biologice, lemnul, textilele, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de baterii și acumulatori;
–  deșeurile voluminoase, inclusiv aparatele de uz casnic, saltelele și mobila;
–  deșeurile voluminoase, inclusiv saltelele și mobila;
–  deșeurile de grădină, inclusiv frunzele și resturile rezultate în urma tunderii gazonului;
–  deșeurile de grădină, inclusiv frunzele și resturile rezultate în urma tunderii gazonului;
(b)  deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat din alte surse care sunt comparabile cu deșeurile menajere din punct de vedere al naturii, al compoziției și al cantității lor;
(b)  deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de la întreprinderile mici, clădirile de birouri și instituții, inclusiv școli, spitale și clădiri guvernamentale, care sunt similare cu deșeurile menajere din punctul de vedere al naturii și al compoziției lor;
(c)  deșeuri generate de activitatea de curățare a piețelor și a străzilor, inclusiv gunoaiele adunate de pe străzi, conținutul containerelor pentru deșeuri și deșeurile rezultate din activitatea de întreținere a parcurilor și a grădinilor.
(c)  deșeuri generate de activitatea de curățare a piețelor și a străzilor, inclusiv gunoaiele adunate de pe străzi, conținutul containerelor pentru deșeuri și deșeurile rezultate din activitatea de întreținere a parcurilor și a grădinilor.
Deșeurile municipale nu includ deșeurile provenite din rețeaua de canalizare și tratare, inclusiv nămolul de epurare și deșeurile provenite din activități de construcție și demolări;
Deșeurile municipale nu includ deșeurile provenite din rețeaua de canalizare și tratare, inclusiv nămolul de epurare, și nici deșeurile provenite din activități de construcție și demolări.
Definiția deșeurilor municipale din prezenta directivă se aplică indiferent de statutul, public sau privat, al operatorului care gestionează deșeurile.”;
Amendamentul 82
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a a (nouă)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 3 – punctul 1 b (nou)
(aa)   se introduce următorul punct:
„1b. «deșeuri comerciale și industriale» înseamnă deșeuri mixte și deșeuri colectate separat provenite din activități și/sau spații comerciale și industriale.
Deșeurile comerciale și industriale nu includ deșeurile municipale, deșeurile provenite din activități de construcție și demolări sau deșeurile provenite din rețeaua de canalizare și tratare, inclusiv nămolul de epurare;”;
Amendamentul 83
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Directiva 2008/98/CE
Articolul 3 – punctul 2 a
2a.  «deșeuri nepericuloase» înseamnă deșeurile care nu prezintă niciuna dintre proprietățile periculoase enumerate în anexa III;
2a.  «deșeuri nepericuloase» înseamnă deșeurile care nu intră sub incidența punctului 2 de la prezentul articol;
Amendamentul 84
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c
Directiva 2008/98/CE
Articolul 3 – punctul 4
4.  «deșeuri biologice» înseamnă deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeuri alimentare și de bucătărie provenite din gospodării, restaurante, unități de alimentație și magazine de vânzare cu amănuntul, deșeuri comparabile provenite din uzinele de prelucrare a produselor alimentare și alte deșeuri cu proprietăți similare în materie de biodegradabilitate care sunt comparabile din punct de vedere al naturii, al compoziției și al cantității lor;
4.  «deșeuri biologice» înseamnă deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeuri alimentare și de bucătărie provenite din gospodării, restaurante, unități de alimentație și magazine de vânzare cu amănuntul, deșeuri comparabile provenite din uzinele de prelucrare a produselor alimentare și alte deșeuri cu proprietăți similare în materie de biodegradabilitate și posibilități de compostare;
Amendamentul 85
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera d a (nouă)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 3 – punctul 9
(da)   punctul 9 se înlocuiește cu următorul text:
9.  „gestionarea deșeurilor" înseamnă colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;
„9. «gestionarea deșeurilor» înseamnă colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;”;
Amendamentul 86
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera d b (nouă)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 3 – punctul 11
(db)   punctul 11 se înlocuiește cu următorul text:
11.  „colectare separată” înseamnă colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora;
„11. «colectare separată» înseamnă colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora, în special pregătirea pentru operațiunile de reutilizare și reciclare;”;
Amendamentul 87
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera e
Directiva 2008/98/CE
Articolul 3 – punctul 16
16.  «pregătire pentru reutilizare» înseamnă operațiunile de valorificare prin verificare, curățare sau reparare prin care deșeurile, produsele sau componentele produselor care au fost colectate de către un operator recunoscut care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare sau de o schemă recunoscută de returnare a garanției sunt astfel pregătite încât pot fi reutilizate fără nicio altă operațiune de pretratare;
16.  «pregătire pentru reutilizare» înseamnă operațiunile de valorificare prin verificare, curățare sau reparare prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deșeuri și au fost colectate de către un operator recunoscut care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare sunt astfel pregătite încât pot fi reutilizate fără nicio altă operațiune de pretratare;
Amendamentul 88
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera e a (nouă)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 3 – punctul 16 a (nou)
(ea)   se introduce următorul punct:
„16a. «operator care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare» înseamnă o întreprindere care se ocupă de deșeuri și care activează de-a lungul lanțului de procese ce vizează pregătirea pentru reutilizare în conformitate cu normele aplicabile;”;
Amendamentul 89
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera e b (nouă)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 3 – punctul 16 b (nou)
(eb)   se introduce următorul punct:
„16b. «refabricare» înseamnă procesul de aducere a unui produs într-o stare ca nouă, prin reutilizarea, recondiționarea și înlocuirea componentelor;
Amendamentul 90
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera e c (nouă)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 3 – punctul 17
(ec)   punctul 17 se înlocuiește cu următorul text:
17.  „reciclare” înseamnă orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția lor inițială sau pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de umplere;
„17. «reciclare» înseamnă orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția lor inițială sau pentru alte scopuri. Aceasta include reciclarea organică, dar nu include valorificarea energetică și conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de rambleiaj;”;
Amendamentul 91
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera e d (nouă)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 3 – punctul -17 a (nou)
(ed)   se introduce următorul punct:
„- 17a. «reciclare organică» înseamnă reciclarea prin tratare aerobă sau anaerobă sau printr-un alt tip de tratare a părților biodegradabile ale deșeurilor, în urma căreia rezultă produse, materiale sau substanțe; tratarea mecano-biologică și depozitarea deșeurilor nu sunt considerate forme de reciclare organică;”;
Amendamentul 92
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera f
Directiva 2008/98/CE
Articolul 3 – punctul 17 a
17a.  «proces de reciclare final» înseamnă procesul de reciclare care începe atunci când nu mai este necesară nicio operațiune mecanică de sortare, deșeurile intrând într-un proces de producție și fiind reprelucrate cu eficacitate în produse, materiale sau substanțe;
17a.  «proces de reciclare final» înseamnă procesul de reciclare care începe atunci când nu mai este necesară nicio operațiune de sortare, deșeurile fiind reprelucrate cu eficacitate în produse, materiale sau substanțe;
Amendamentul 93
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera f
Directiva 2008/98/CE
Articolul 3 – punctul 17 b
17b.  «rambleiaj» înseamnă orice operațiune de valorificare în cadrul căreia se utilizează deșeuri adecvate fie în scopuri de refacere în zonele în care s-au efectuat excavări, fie în scopuri de amenajare de arhitectură peisagistică ori de construcții, în locul altor materiale care nu sunt deșeuri și care în caz contrar ar fi fost utilizate în scopul respectiv;
17b.  «rambleiaj» înseamnă orice operațiune de valorificare în afară de reciclare în cadrul căreia se utilizează deșeuri inerte nepericuloase adecvate sau alte deșeuri nepericuloase fie în scopuri de refacere în zonele în care s-au efectuat excavări, fie în scopuri de amenajare de arhitectură peisagistică ori de construcții, în locul altor materiale care nu sunt deșeuri și care, în caz contrar, ar fi fost utilizate în scopul respectiv, aceste deșeuri nepericuloase fiind utilizate în cantități care nu depășesc cantitățile strict necesare pentru îndeplinirea scopului de refacere sau de amenajare;
Amendamentul 94
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera f a (nouă)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 3 – punctul 17 c (nou)
(fa)   se introduce următorul punct:
„17c. «diluare» înseamnă amestecarea unor deșeuri cu un alt material (ori cu mai multe) sau cu alte deșeuri, cu scopul de a diminua, fără transformare chimică, concentrația unei componente (sau a mai multor componente) prezente în deșeuri, pentru a permite deșeurilor diluate să fie trimise la o operațiune de tratare sau reciclare care nu este permisă pentru deșeurile nediluate.”;
Amendamentul 95
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera f b (nouă)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 3 – punctul 20 a (nou)
(fb)   se adaugă următorul punct:
„20a. «decontaminare» înseamnă orice operațiune care constă în îndepărtarea sau tratarea componentelor periculoase nedorite sau a poluanților din deșeuri, în scopul de a le distruge.”;
Amendamentul 96
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera f c (nouă)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 3 – punctul 20 b (nou)
(fc)   se adaugă următorul punct:
„20b. «sortare» înseamnă orice operațiune de gestionare a deșeurilor prin care deșeurile colectate se separă în diferite fracțiuni și subfracțiuni;”;
Amendamentul 97
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera f d (nouă)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 3 – punctul 20 c (nou)
(fd)   se adaugă următorul punct:
„20c. «gunoi» înseamnă deșeuri de mici dimensiuni din zonele publice, care au fost aruncate în mod necorespunzător în mediul înconjurător, fie în mod voit, fie din neglijență;”;
Amendamentul 98
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera f e (nouă)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 3 – punctul 20 d (nou)
(fe)   se adaugă următorul punct:
„20d. «deșeuri alimentare» înseamnă produse alimentare destinate consumului uman, în stare comestibilă sau necomestibilă, eliminate din lanțul de producție sau de aprovizionare pentru a fi aruncate, inclusiv la nivelurile producției primare, prelucrării, fabricării, transportului, depozitării, vânzării cu amănuntul și la nivelul consumatorilor, cu excepția pierderilor din sectorul producției primare;”;
Amendamentul 99
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera f f (nouă)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 3 – punctul 20 e (nou)
(ff)   se adaugă următorul punct:
„20e. «deșeuri reziduale» înseamnă deșeuri rezultate dintr-o operațiune de tratare sau de valorificare, inclusiv reciclare, care nu mai pot fi valorificate ulterior și, prin urmare, trebuie eliminate;”;
Amendamentul 101
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1
(2a)   La articolul 4 alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
2.  În aplicarea ierarhiei deșeurilor menționate la alineatul (1), statele membre adoptă măsuri pentru a încuraja opțiunile care produc cel mai bun rezultat global în privința mediului. Aceasta poate să impună ca anumite fluxuri de deșeuri specifice să se îndepărteze de la ierarhie, în cazul în care acest lucru se justifică prin analizarea întregului ciclu de viață privind efectele globale ale generării și gestionării respectivelor deșeuri.
„2. În aplicarea ierarhiei deșeurilor menționate la alineatul (1), statele membre adoptă măsuri pentru a încuraja opțiunile care produc cel mai bun rezultat global în privința mediului. Aceasta poate să impună ca anumite fluxuri de deșeuri specifice să se îndepărteze de la ierarhie, în cazul în care acest lucru se justifică prin analizarea întregului ciclu de viață privind efectele globale ale generării și gestionării respectivelor deșeuri. Prin urmare, ar putea fi necesar ca anumite deșeuri să fie supuse unui proces de decontaminare înainte de a fi tratate.”;
Amendamentul 102
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Directiva 2008/98/CE
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1
3.  Statele membre utilizează instrumentele economice adecvate în scopul de a furniza stimulente pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor.
3.  Statele membre utilizează instrumentele economice adecvate și adoptă alte măsuri în scopul de a furniza stimulente pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor. Printre aceste instrumente și măsuri se pot număra instrumentele și măsurile indicate în anexa IVa pentru a încuraja implementarea programelor de prevenire a generării de deșeuri menționate la articolul 29 și pentru a sprijini activitățile destinate realizării obiectivelor de pregătire pentru reutilizare și reciclare prevăzute la articolul 11 alineatul (2) pentru a utiliza la nivel maxim materiile prime secundare și a compensa diferențele de cost în raport cu materiile prime virgine.
Amendamentul 103
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Directiva 2008/98/CE
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2
Statele membre raportează Comisiei instrumentele specifice instituite în conformitate cu prezentul alineat până la [a se introduce data: optsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive] și la fiecare cinci ani de la data respectivă.
Statele membre raportează Comisiei instrumentele specifice instituite în conformitate cu prezentul alineat până la [a se introduce data: optsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive] și la fiecare trei ani de la data respectivă.
Amendamentul 104
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)
(3a)   La articolul 4, se adaugă următorul alineat:
„3a. Statele membre stabilesc sisteme de taxare pentru a asigura finanțarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor pentru deșeurile municipale, necesară pentru punerea în aplicare a prezentei directive.”;
Amendamentul 105
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 4 – alineatul 3 b (nou)
(3b)   La articolul 4, se adaugă următorul alineat:
„3b. Statele membre aplică ierarhia deșeurilor, pentru a consolida tranziția către o economie circulară. În acest scop, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1a, statele membre aplică ierarhia deșeurilor atunci când alocă toate fondurile Uniunii și, în ceea ce privește investițiile în infrastructura de gestionare a deșeurilor, acordă prioritate prevenirii, reutilizării, pregătirii pentru reutilizare și reciclării.
_________________
1a Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).”;
Amendamentul 107
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 c (nou)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 4 a (nou)
(3c)   Se introduce următorul articol:
„Articolul 4a
Ierarhia deșeurilor alimentare
1.   Ierarhia deșeurilor alimentare, astfel cum este prezentată mai jos, se aplică în ordinea priorităților în cadrul legislației și al politicii în materie de prevenire a generării de deșeuri alimentare și de gestionare a acestora:
(a)   prevenirea sursei;
(b)   salvarea alimentelor comestibile, acordând prioritate uzului uman față de hrana pentru animale și față de prelucrarea ulterioară în produse necomestibile;
(c)   reciclarea organică;
(d)   valorificarea energetică;
(e)   eliminarea.
2.   Statele membre oferă stimulente pentru prevenirea generării de deșeuri alimentare, precum stabilirea unor acorduri voluntare, facilitarea donării de alimente sau, dacă este cazul, adoptarea unor măsuri financiare sau fiscale.”;
Amendamentul 108
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a
Directiva 2008/98/CE
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Statele membre asigură faptul că o substanță sau un obiect care rezultă dintr-un proces de producție al cărui obiectiv principal nu este producerea respectivei substanțe sau a respectivului obiect nu este considerat deșeu, ci un subprodus, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
1.  O substanță sau un obiect care rezultă dintr-un proces de producție al cărui obiectiv principal nu este producerea respectivei substanțe sau a respectivului obiect nu este considerat deșeu, ci un subprodus, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
Amendamentul 109
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2008/98/CE
Articolul 5 – alineatul 2
2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 38a pentru a stabili criterii detaliate privind aplicarea condițiilor prevăzute la alineatul (1) în cazul unor substanțe sau obiecte specifice.
2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 38a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea unor criterii detaliate privind aplicarea condițiilor prevăzute la alineatul (1) în cazul unor substanțe sau obiecte specifice. Comisia acordă prioritate practicilor existente și reproductibile de simbioză industrială în dezvoltarea criteriilor detaliate.
Amendamentul 110
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b a (nouă)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)
(ba)   se introduce următorul alineat:
„2a. În cazul în care criteriile nu au fost stabilite la nivelul Uniunii în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (2), statele membre pot, de la caz la caz, să stabilească criterii detaliate privind aplicarea condițiilor prevăzute la alineatul (1) pentru substanțe sau obiecte specifice, inclusiv, dacă este cazul, valori-limită pentru materialele poluante.”;
Amendamentul 111
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c
Directiva 2008/98/CE
Articolul 5 – alineatul 3
3.  Statele membre transmit Comisiei o notificare privind reglementările tehnice adoptate în temeiul alineatului (1) în conformitate cu Directiva 2015/1535/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (*), în cazurile în care directiva menționată impune o astfel de obligație.
3.  Statele membre transmit Comisiei o notificare privind reglementările tehnice adoptate în temeiul alineatului (2a) în conformitate cu Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului*.
_______________
______________
(*) JO L 241, 17.9.2015, p.1.
*Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 241, 17.9.2015, p. 1).
Amendamentul 112
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a – subpunctul i
Directiva 2008/98/CE
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Statele membre asigură faptul că deșeurile care au fost supuse unei operațiuni de valorificare sunt considerate ca încetând să mai fie deșeuri dacă respectă următoarele condiții:
1.  Statele membre asigură faptul că deșeurile care au fost supuse unei operațiuni de reciclare sau altei operațiuni de valorificare sunt considerate ca încetând să mai fie deșeuri dacă respectă următoarele condiții:
Amendamentul 113
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b
Directiva 2008/98/CE
Articolul 6 – alineatul 2
2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 38a pentru a stabili criterii detaliate privind aplicarea condițiilor prevăzute la alineatul (1) în cazul anumitor deșeuri. Respectivele criterii detaliate includ valorile-limită pentru poluanți, dacă este necesar, și iau în considerare orice eventuale efecte negative asupra mediului ale substanței sau ale obiectului în cauză.
2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 38a, pe baza monitorizării situațiilor din statele membre, pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea unor criterii detaliate privind aplicarea condițiilor prevăzute la alineatul (1) în cazul unor deșeuri specifice. Respectivele criterii detaliate includ valorile-limită pentru poluanți, dacă este necesar, și iau în considerare orice eventuale efecte negative ale substanței sau ale obiectului în cauză asupra sănătății umane și/sau asupra mediului.
Amendamentul 114
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b
Directiva 2008/98/CE
Articolul 6 – alineatul 3
3.  Deșeurile care sunt considerate ca încetând să mai fie deșeuri în conformitate cu alineatul (1) pot fi considerate ca fiind pregătite pentru reutilizare, reciclate sau valorificate la calcularea îndeplinirii obiectivelor stabilite în prezenta directivă, în Directiva 94/62/CE, în Directiva 2000/53/CE, în Directiva 2006/66/CE și în Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului(*) dacă au făcut obiectul unei pregătiri pentru reutilizare, respectiv al unei reciclări sau valorificări în conformitate cu directivele menționate.
3.  Deșeurile care au încetat să mai fie deșeuri în conformitate cu alineatul (1) pot fi luate în considerare la calcularea îndeplinirii obiectivelor de pregătire pentru reutilizare, reciclare sau valorificare stabilite în prezenta directivă, în Directiva 94/62/CE, în Directiva 2000/53/CE, în Directiva 2006/66/CE și în Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului(*) dacă au făcut obiectul unei operațiuni de pregătire pentru reutilizare, respectiv de reciclare sau de valorificare în conformitate cu directivele menționate. Greutatea deșeurilor care sunt considerate a fi încetat să mai fie deșeuri poate fi raportată ca material reciclat dacă materialele sau substanțele care au încetat să mai fie deșeuri urmează să fie supuse reprelucrării, excluzând valorificarea energetică și reprelucrarea în materiale care urmează să fie utilizate drept combustibili sau pentru operațiuni de rambleiaj.
Amendamentul 115
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b
Directiva 2008/98/CE
Articolul 6 – paragraful 3 a (nou)
3a.   În cazul în care criteriile nu au fost stabilite la nivelul Uniunii în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (2), statele membre pot stabili criterii detaliate privind aplicarea condițiilor prevăzute la alineatul (1) pentru deșeuri specifice, inclusiv valori-limită pentru poluanți.
Amendamentul 116
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b
Directiva 2008/98/CE
Articolul 6 – alineatul 3 b (nou)
3b.   În cazurile în care criteriile respective nu au fost stabilite la nivel național, statele membre se asigură că deșeurile care au fost supuse unei operațiuni de valorificare încetează să mai fie considerate deșeuri dacă respectă condițiile prevăzute la alineatul (1), care se verifică de la caz la caz de către autoritatea națională competentă.
Amendamentul 117
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b
Directiva 2008/98/CE
Articolul 6 – alineatul 3 c (nou)
3c.   În vederea asigurării coerenței pe piața internă, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 38a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea unor cerințe generale care să fie respectate de statele membre atunci când adoptă reglementări tehnice în temeiul alineatelor (3a) și (3b) de la prezentul articol.
Amendamentul 118
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b
Directiva 2008/98/CE
Articolul 6 – alineatul 4
4.  Statele membre transmit Comisiei o notificare privind reglementările tehnice adoptate în temeiul alineatului (1) în conformitate cu Directiva 2015/1535/CE a Parlamentului European și a Consiliului, în cazul în care directiva menționată impune o astfel de obligație.
4.  Statele membre transmit Comisiei o notificare privind reglementările tehnice adoptate în temeiul alineatelor (3a) și (3b) în conformitate cu Directiva 2015/1535/CE.
Amendamentul 119
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a a (nouă)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 7 – alineatul 4
(aa)   alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
4.  Reclasificarea deșeurilor periculoase ca deșeuri nepericuloase nu se poate realiza prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentrațiile inițiale de substanțe periculoase la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deșeu să fie definit ca fiind periculos.
„4. Reclasificarea deșeurilor periculoase ca deșeuri nepericuloase sau schimbarea proprietăților periculoase ale deșeurilor nu se poate realiza prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentrațiile inițiale de substanțe periculoase la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deșeu să fie definit ca fiind periculos sau pentru stabilirea unei proprietăți periculoase.”;
Amendamentul 120
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a (nouă)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1
1.  Pentru a consolida reutilizarea și prevenirea, reciclarea și alte tipuri de valorificare a deșeurilor, statele membre adoptă măsuri legislative sau non-legislative pentru a se asigura că orice persoană fizică sau juridică care, la nivel profesional, elaborează, produce, prelucrează, tratează, vinde sau importă produse (producătorul produsului) este supusă unui regim de răspundere extinsă a producătorului.
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 121
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a
Directiva 2008/98/CE
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3
Aceste măsuri pot include, de asemenea, instituirea unor scheme de răspundere extinsă a producătorilor care să definească obligațiile operaționale și financiare specifice pentru producătorii de produse.
Aceste măsuri pot include, de asemenea, instituirea unor scheme de răspundere extinsă a producătorilor, care să acopere îndeplinirea individuală sau colectivă a răspunderii extinse a producătorilor. Aceste scheme constau într-un set de norme care definesc obligațiile operaționale și/sau financiare specifice pentru producătorii de produse, în cadrul cărora răspunderea producătorului este extinsă la stadiul post-utilizare din ciclul de viață al produsului. Statele membre stabilesc astfel de scheme cel puțin pentru ambalaje, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 1 din Directiva 94/62/CE, echipamente electrice și electronice, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2012/19/UE, baterii și acumulatori, astfel cum sunt definiți la articolul 3 punctul 1 din Directiva 2006/66/CE, și vehicule scoase din uz, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 2 din Directiva 2000/53/CE.
Amendamentul 122
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a a (nouă)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1
(aa)   la alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
2.  Statele membre pot lua măsurile necesare pentru a încuraja proiectarea de produse care să aibă un efect redus asupra mediului și care să genereze o cantitate scăzută de deșeuri în timpul producerii și al utilizării ulterioare, și pentru a se asigura că valorificarea și eliminarea produselor care au devenit deșeuri se realizează în conformitate cu articolele 4 și 13.
„2. Statele membre iau măsurile necesare care să încurajeze producătorii să îmbunătățească proiectarea de produse și de componente ale produselor pentru a consolida utilizarea eficientă a resurselor, a reduce efectele asupra mediului și a genera o cantitate scăzută de deșeuri în timpul producerii și al utilizării ulterioare, și pentru a se asigura că valorificarea și eliminarea produselor care au devenit deșeuri se realizează în conformitate cu articolele 4 și 13.”;
Amendamentul 123
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b
Directiva 2008/98/CE
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2
Aceste măsuri pot încuraja, printre altele, dezvoltarea, producerea și comercializarea produselor adaptate unei utilizări multiple, care sunt durabile din punct de vedere tehnic și care pot, după ce au devenit deșeuri, să facă obiectul pregătirii în vederea reutilizării și al reciclării, pentru a facilita punerea în aplicare corespunzătoare a ierarhiei deșeurilor. Măsurile ar trebui să țină seama de impactul produselor pe parcursul întregului lor ciclu de viață.
Aceste măsuri încurajează dezvoltarea, producerea și comercializarea produselor și materialelor adaptate unei utilizări multiple, care sunt durabile din punct de vedere tehnic și ușor de reparat și care, după ce au devenit deșeuri și au fost pregătite în vederea reutilizării sau reciclate, pot fi introduse pe piață pentru a facilita punerea în aplicare corespunzătoare a ierarhiei deșeurilor. Măsurile țin seama de impactul produselor pe parcursul întregului lor ciclu de viață, inclusiv de potențialul de reciclare multiplă, dacă este cazul, și de ierarhia deșeurilor.
Amendamentul 124
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b a (nouă)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)
(ba)   se introduce următorul alineat:
„2a. Statele membre îi transmit Comisiei o notificare cu privire la măsurile adoptate în temeiul alineatelor (1) și (2) până la [a se introduce data: treizeci și șase de luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive] și, ulterior, o dată la trei ani de la data respectivă. Comisia publică notificarea primită.”;
Amendamentul 125
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b b (nouă)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 8 – alineatul 4
(bb)   alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
4.  Regimul de răspundere extinsă a producătorului este aplicat fără a se aduce atingere răspunderii pentru gestionarea deșeurilor prevăzută la articolul 15 alineatul (1) și fără a aduce atingere legislației specifice existente privind fluxul de deșeuri și privind produsele.
„4. Regimul de răspundere extinsă a producătorului este aplicat fără a se aduce atingere răspunderii pentru gestionarea deșeurilor prevăzută la articolul 15 alineatul (1). Dispozițiile articolelor 8 și 8a nu aduc atingere dispozițiilor referitoare la răspunderea extinsă a producătorilor din alte documente legislative ale Uniunii.”;
Amendamentul 126
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c
Directiva 2008/98/CE
Articolul 8 – alineatul 5
5.  Comisia organizează un schimb de informații între statele membre și actorii implicați în schemele de răspundere a producătorilor privind punerea în aplicare din punct de vedere practic a cerințelor definite la articolul 8a și privind cele mai bune practici pentru a asigura guvernanța adecvată și cooperarea transfrontalieră a schemelor de răspundere extinsă a producătorilor. Acesta include, printre altele, schimbul de informații privind caracteristicile organizaționale și monitorizarea organizațiilor competente în materie de răspundere a producătorilor, selecția operatorilor care se ocupă de gestionarea deșeurilor și prevenirea generării de deșeuri. Comisia publică rezultatele acestui schimb de informații.
5.  Cel târziu până la ... [a se introduce data: șase luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive], Comisia instituie o platformă pentru un schimb de informații între statele membre, organizații ale societății civile, autoritățile regionale și locale și actorii implicați în schemele de răspundere a producătorilor privind punerea în aplicare din punct de vedere practic a cerințelor definite la articolul 8a și privind cele mai bune practici pentru a asigura guvernanța adecvată și cooperarea transfrontalieră a schemelor de răspundere extinsă a producătorilor, precum și o bună funcționare a pieței interne. Acesta include, printre altele, schimbul de informații privind caracteristicile organizaționale și monitorizarea organizațiilor competente în materie de răspundere a producătorilor, elaborarea unor criterii armonizate pentru contribuțiile financiare menționate la articolul 8a alineatul (4) litera (b), selecția operatorilor care se ocupă de gestionarea deșeurilor și prevenirea generării de deșeuri și a aruncării de gunoaie pe domeniul public. Comisia publică rezultatele acestui schimb de informații și poate prezenta orientări cu privire la aspectele relevante.
Cel târziu până la ... [a se introduce data: 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive], pe baza unui studiu și ținând seama de informațiile colectate pe platformă, Comisia adoptă linii directoare privind stabilirea contribuțiilor financiare menționate la articolul 8a alineatul (4) litera (b). În vederea asigurării coerenței pe piața internă, Comisia poate adopta acte delegate în conformitate cu articolul 38a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea unor criterii armonizate care să fie respectate de statele membre atunci când stabilesc contribuțiile financiare menționate la articolul 8a alineatul (4) litera (b).
Amendamentul 127
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Directiva 2008/98/CE
Articolul 8 a – titlu
Cerințele generale privind schemele de răspundere extinsă a producătorilor
Cerințele minime generale privind schemele de răspundere extinsă a producătorilor
Amendamentul 128
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Directiva 2008/98/CE
Articolul 8 a – alineatul 1 – liniuța 1
—  definesc în mod clar rolurile și responsabilitățile producătorilor de produse care introduc bunuri pe piața Uniunii, ale organizațiilor care pun în aplicare răspunderea extinsă a producătorilor în numele acestora, ale operatorilor privați sau publici care se ocupă de deșeuri, ale autorităților locale și, dacă este cazul, ale operatorilor recunoscuți care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare;
—  definesc în mod clar rolurile și responsabilitățile tuturor actorilor implicați, printre care producătorii de produse care introduc bunuri pe piața Uniunii, organizațiile care pun în aplicare răspunderea extinsă a producătorilor în numele acestora în cadrul unor scheme colective, operatorii privați sau publici care se ocupă de deșeuri, distribuitorii, autoritățile locale și regionale și, dacă este cazul, rețelele de reutilizare și reparare, întreprinderile economiei sociale și operatorii recunoscuți care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare;
Amendamentul 129
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Directiva 2008/98/CE
Articolul 8a – alineatul 1 – liniuța 2
—  definesc obiective măsurabile în materie de gestionare a deșeurilor, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, în scopul de a realiza cel puțin obiectivele cantitative relevante pentru schemă, astfel cum se prevede în prezenta directivă, în Directiva 94/62/CE, în Directiva 2000/53/CE, în Directiva 2006/66/CE și în Directiva 2012/19/UE;
—  definesc obiective măsurabile în materie de reducere a deșeurilor și de gestionare a deșeurilor, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, în scopul de a realiza cel puțin obiectivele cantitative relevante pentru schemă, astfel cum se prevede în prezenta directivă, în Directiva 94/62/CE, în Directiva 2000/53/CE, în Directiva 2006/66/CE și în Directiva 2012/19/UE;
Amendamentul 130
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Directiva 2008/98/CE
Articolul 8a – alineatul 1 – liniuța 3
—   instituie un sistem de raportare pentru a colecta date privind produsele introduse pe piața Uniunii de către producătorii care fac obiectul răspunderii extinse. Odată ce aceste produse devin deșeuri, sistemul de raportare asigură culegerea de date privind colectarea și tratarea deșeurilor respective, precizând, după caz, tipul fluxurilor de deșeuri;
—  instituie un sistem de raportare pentru a colecta date fiabile și precise privind produsele introduse pe piața Uniunii de către producătorii care fac obiectul răspunderii extinse. Odată ce aceste produse devin deșeuri, sistemul de raportare asigură culegerea de date fiabile și precise privind colectarea și tratarea deșeurilor respective, precizând, după caz, tipul fluxurilor de deșeuri;
Amendamentul 131
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Directiva 2008/98/CE
Articolul 8a – alineatul 1 – liniuța 4
–  asigură egalitatea de tratament și nediscriminarea între producătorii de produse și în ceea ce privește întreprinderile mici și mijlocii.
–  asigură egalitatea de tratament și nediscriminarea între producătorii de produse, precum și între furnizorii de servicii de colectare, transport și tratare, precum și în ceea ce privește întreprinderile mici și mijlocii.
Amendamentul 132
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Directiva 2008/98/CE
Articolul 8a – alineatul 2
2.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura faptul că deținătorii de deșeuri vizați de schemele de răspundere extinsă a producătorilor institute în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sunt informați cu privire la sistemele existente de colectare a deșeurilor și la prevenirea generării de deșeuri. Statele membre iau, de asemenea, măsuri menite să creeze stimulente pentru deținătorii de deșeuri în vederea participării la sisteme de colectare separată, în special prin intermediul stimulentelor economice sau al reglementărilor, după caz.
2.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura faptul că deținătorii de deșeuri vizați de schemele de răspundere extinsă a producătorilor instituite în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sunt informați cu privire la sistemele de preluare, la rețelele de reutilizare și reparare, la operatorii recunoscuți care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare, la sistemele existente de colectare a deșeurilor și la prevenirea generării de deșeuri. Statele membre iau, de asemenea, măsuri menite să creeze stimulente pentru ca deținătorii de deșeuri să își asume răspunderea de a preda deșeurile în sisteme de colectare separată, în special prin intermediul stimulentelor economice sau al reglementărilor, după caz.
Amendamentul 133
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Directiva 2008/98/CE
Articolul 8a – alineatul 3 – litera a
(a)  are un domeniu de aplicare clar definit în ceea ce privește sfera geografică, produsele și materialele vizate;
(a)  are un domeniu de aplicare clar definit în ceea ce privește sfera geografică, produsele și materialele vizate, care este bazat pe zona de desfacere și fără limitarea acestor zone la teritoriile în care colectarea și gestionarea deșeurilor sunt profitabile;
Amendamentul 134
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Directiva 2008/98/CE
Articolul 8a – alineatul 3 – litera b
(b)  are mijloacele operaționale și financiare necesare pentru a-și îndeplini obligațiile în materie de răspundere extinsă a producătorilor;
(b)  are mijloacele operaționale și/sau financiare necesare pentru a-și îndeplini obligațiile în materie de răspundere extinsă a producătorilor;
Amendamentul 135
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Directiva 2008/98/CE
Articolul 8a – alineatul 3 – litera d – liniuța 2
—  contribuțiile financiare plătite de producători;
—   în cadrul schemelor colective, contribuțiile financiare plătite de producători pe unitate vândută sau pe tonă de produs plasat pe piață;
Amendamentul 136
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Directiva 2008/98/CE
Articolul 8a – alineatul 3 – litera d – liniuța 3
—  procedura de selecție a operatorilor care se ocupă de gestionarea deșeurilor.
—  în cadrul sistemelor colective, procedura de selecție a operatorilor care se ocupă de gestionarea deșeurilor;
Amendamentul 137
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Directiva 2008/98/CE
Articolul 8a – alineatul 3 – litera d – liniuța 3 a (nouă)
—   realizarea obiectivelor privind reducerea și gestionarea deșeurilor menționate la a doua liniuță de la alineatul (1).
Amendamentul 139
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Directiva 2008/98/CE
Articolul 8a – alineatul 4 – litera a – partea introductivă și liniuța 1
a)  acoperă totalitatea costurilor de gestionare a deșeurilor pentru produsele pe care le introduc pe piața Uniunii, inclusiv toate elementele următoare:
a)  acoperă costurile de gestionare a deșeurilor pentru produsele pe care le introduc pe piața Uniunii, după cum urmează:
–  costurile aferente colectării separate, precum și operațiunilor de sortare și tratare necesare pentru îndeplinirea obiectivelor privind gestionarea deșeurilor prevăzute la alineatul (1) a doua liniuță, luându-se în considerare veniturile dobândite din reutilizare sau din vânzările de materii prime secundare obținute din produsele lor;
–  costurile aferente colectării separate, precum și operațiunilor de sortare, transport și tratare necesare pentru asigurarea gestionării adecvate a deșeurilor, luându-se în considerare veniturile dobândite din reutilizare sau din vânzările de materii prime secundare obținute din produsele lor;
Amendamentul 140
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Directiva 2008/98/CE
Articolul 8a – alineatul 4 – litera b
(b)  sunt ajustate pe baza costurilor reale la încheierea ciclului de viață aferente produselor individuale sau grupurilor de produse similare, în special luând în considerare potențialul lor de reutilizare și reciclare;
(b)  în cadrul schemelor colective, sunt ajustate pe baza costurilor reale la încheierea ciclului de viață aferente produselor individuale sau grupurilor de produse similare, în special luând în considerare durabilitatea acestora și potențialul lor de reparare, reutilizare și reciclare, precum și prezența substanțelor periculoase, ținând cont de ciclul de viață și în conformitate cu cerințele prevăzute de legislația relevantă a Uniunii și, atunci când este posibil, pe baza unor criterii armonizate, în vederea asigurării unei bune funcționări a pieței interne;
Amendamentul 141
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Directiva 2008/98/CE
Articolul 8a – alineatul 4 – litera c
(c)  se bazează pe costul optimizat al serviciilor furnizate în cazurile în care operatorii care se ocupă de gestionarea deșeurilor publice sunt responsabili de punerea în aplicare a sarcinilor operaționale în numele schemei de răspundere extinsă a producătorilor.
(c)  se bazează pe costul optimizat al serviciilor furnizate în cazurile în care operatorii care se ocupă de gestionarea deșeurilor publice sunt responsabili de punerea în aplicare a sarcinilor operaționale în numele schemei de răspundere extinsă a producătorilor. Costul optimizat al serviciilor este transparent și reflectă costurile suportate de operatorii care se ocupă de gestionarea deșeurilor publice atunci când pun în aplicare sarcinile operaționale în numele schemelor de răspundere extinsă a producătorilor.
Amendamentul 142
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Directiva 2008/98/CE
Articolul 8a – alineatul 5 – paragraful 1
Statele membre stabilesc un cadru adecvat de monitorizare și aplicare în vederea asigurării faptului că producătorii de produse pun în aplicare obligațiile care le revin în materie de răspundere extinsă, mijloacele financiare sunt corect utilizate și toți actorii implicați în punerea în aplicare a schemei raportează date fiabile.
Statele membre stabilesc un cadru adecvat de monitorizare și aplicare în vederea asigurării faptului că producătorii de produse pun în aplicare obligațiile care le revin în materie de răspundere extinsă, inclusiv în cazul vânzărilor la distanță, că mijloacele financiare sunt corect utilizate și toți actorii implicați în punerea în aplicare a schemei raportează date fiabile.
Amendamentul 143
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Directiva 2008/98/CE
Articolul 8a – alineatul 5 – paragraful 2
În cazul în care, pe teritoriul unui stat membru, mai multe organizații pun în aplicare obligațiile în materie de răspundere extinsă a producătorilor în numele acestora, statele membre instituie o autoritate independentă care să supravegheze punerea în aplicare a obligațiilor în materie de răspundere extinsă a producătorilor.
Statele membre desemnează sau instituie o autoritate independentă care să supravegheze punerea în aplicare a obligațiilor în materie de răspundere extinsă a producătorilor și, în special, să verifice respectarea cerințelor prevăzute de prezenta directiva de către organizațiile competente în materie de răspundere extinsă a producătorilor.
Amendamentul 144
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 8
Directiva 2008/98/CE
Articolul 8a – alineatul 6
6.  Statele membre instituie o platformă pentru a asigura un dialog regulat între părțile interesate implicate în punerea în aplicare a răspunderii extinse a producătorilor, inclusiv între operatorii privați sau publici care se ocupă de deșeuri, autoritățile locale și, dacă este cazul, operatorii recunoscuți care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare.
6.  Statele membre desemnează sau instituie o platformă pentru a asigura un dialog regulat între toate părțile interesate implicate în punerea în aplicare a răspunderii extinse a producătorilor, inclusiv producătorii și distribuitorii, operatorii privați sau publici care se ocupă de deșeuri, actorii economiei sociale, autoritățile locale, organizațiile societății civile și, dacă este cazul, rețelele de reparare și reutilizare și operatorii recunoscuți care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare.
Amendamentul 145
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2008/98/CE
Articolul 9 – alineatul -1 (nou)
-1.   Pentru a contribui la prevenirea generării de deșeuri, statele membre au drept scop să atingă cel puțin următoarele obiective:
(a)   o reducere semnificativă a generării de deșeuri;
(b)   decuplarea generării de deșeuri de creșterea economică;
(c)   înlocuirea progresivă a substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită, astfel cum sunt definite la articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, în cazul în care există substanțe sau tehnologii alternative adecvate din punct de vedere economic și viabile din punct de vedere tehnic;
(d)   un obiectiv de reducere cu 30 % a deșeurilor alimentare din Uniune până în 2025 și cu 50 % până în 2030 în raport cu nivelul de referință din 2014;
(e)   un obiectiv de reducere cu 30 % a deșeurilor marine din Uniune până în 2025 și cu 50 % până în 2030 în raport cu nivelul de referință din 2014.
Amendamentul 146
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2008/98/CE
Articolul 9 – alineatul 1
1.  Statele membre iau măsuri de prevenire a generării de deșeuri. Aceste măsuri:
1.  În vederea atingerii obiectivelor prevăzute la alineatul (-1), statele membre iau cel puțin următoarele măsuri:
–  încurajează utilizarea produselor care sunt eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, sunt durabile, pot fi reparate și pot fi reciclate;
–  promovează și sprijină modelele durabile de consum și producție, precum și utilizarea produselor care sunt eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, sunt durabile, ușor de partajat, reutilizabile, pot fi reparate și pot fi reciclate;
—  descurajează introducerea pe piață a produselor cu uzura morală planificată;
—  identifică și vizează produsele care sunt principalele surse de materii prime de mare importanță pentru economia Uniunii și a căror furnizare implică un risc ridicat, în scopul de a preveni transformarea acestora în deșeuri;
—  identifică și vizează produsele care sunt principalele surse de materii prime de mare importanță pentru economia Uniunii și a căror furnizare implică un risc ridicat, în scopul de a preveni transformarea acestora în deșeuri;
–  încurajează instituirea de sisteme care promovează activitățile de reutilizare, inclusiv, în special, pentru echipamentele electrice și electronice, textile și mobilă;
–   stimulează prelungirea duratei de viață a produselor, în cazul în care acest lucru este benefic pentru mediu, și sprijină instituirea de sisteme care promovează activitățile de reparare, de reutilizare, de refabricare și de recondiționare a produselor, astfel cum sunt menționate la articolul 9a;
–  reduc generarea de deșeuri în cadrul proceselor legate de producția industrială, extracția mineralelor și construcții și demolări, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile;
–  reduc generarea de deșeuri în cadrul proceselor legate de producția industrială, fabricare, extracția mineralelor, construcții și demolări, inclusiv prin mijloace precum audituri prealabile demolării, și în cadrul proceselor legate de comerț și servicii, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile și cele mai bune practici;
–  reduc generarea de deșeuri alimentare în cadrul producției primare, al prelucrării și fabricării, al comerțului cu amănuntul și al altor tipuri de distribuție de produse alimentare, al restaurantelor și al serviciilor de alimentație, precum și al gospodăriilor.
–  reduc generarea totală de deșeuri alimentare;
—   reduc pierderile alimentare în cursul întregului lanț de aprovizionare, inclusiv pierderile survenite în cursul producției primare, al transportului și depozitării;
–   previn aruncarea de gunoaie pe domeniul public, identificând produsele care reprezintă sursele principale de gunoaie în mediul natural, inclusiv în mediul marin, și adoptă măsuri pentru a reduce aruncarea de gunoaie din aceste surse pe domeniul public;
—   asigură că actorii din cadrul lanțului de aprovizionare informează consumatorii și operatorii din domeniul tratării deșeurilor cu privire la substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită;
–   dezvoltă și sprijină campanii de informare în scopul sensibilizării cu privire la chestiunile legate de prevenirea generării de deșeuri și de aruncarea de gunoaie pe domeniul public.
Amendamentul 147
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2008/98/CE
Articolul 9 – alineatul 2
2.  Statele membre monitorizează și evaluează punerea în aplicare a măsurilor de prevenire a generării de deșeuri. În acest scop, utilizează indicatori și obiective calitative sau cantitative corespunzătoare, în special în ceea ce privește cantitatea de deșeuri municipale pe cap de locuitor care sunt eliminate sau supuse valorificării energetice.
2.  Statele membre monitorizează și evaluează punerea în aplicare a măsurilor de prevenire a generării de deșeuri. În acest scop, utilizează indicatori și obiective calitative sau cantitative corespunzătoare, în special în ceea ce privește cantitatea de deșeuri municipale generate pe cap de locuitor și cantitatea de deșeuri municipale care sunt eliminate sau supuse valorificării energetice.
Amendamentul 148
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2008/98/CE
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)
2a.   Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 38a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea unor indicatori care să măsoare progresele înregistrate în ceea ce privește reducerea generării de deșeuri și punerea în aplicare a măsurilor de prevenire a generării acestora menționate la alineatul (1) de la prezentul articol. Actele delegate respective se adoptă în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive.
Amendamentul 149
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2008/98/CE
Articolul 9 – alineatul 3
3.  Statele membre monitorizează și evaluează punerea în aplicare a măsurilor pe care le-au instituit în materie de prevenire a generării de deșeuri alimentare prin măsurarea acestora pe baza metodologiilor stabilite în conformitate cu alineatul (4).
3.  Statele membre monitorizează și evaluează punerea în aplicare a măsurilor pe care le-au instituit în materie de prevenire a generării de deșeuri alimentare prin măsurarea nivelurilor de deșeuri alimentare pe baza unei metodologii comune. Până la 31 decembrie 2017, Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 38a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea metodologiei, inclusiv a unor cerințe minime de calitate, pentru măsurarea uniformă a nivelurilor de deșeuri alimentare. Respectiva metodologie ține seama de măsurile de prevenire a generării de deșeuri puse în aplicare prin donații sau prin alte metode de reducere a risipei de alimente.
Amendamentul 236
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2008/98/CE
Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)
3a.   Până la 31 decembrie 2020, Comisia examinează posibilitatea de a stabili obiective obligatorii de reducere a deșeurilor alimentare la nivelul întregii Uniuni Europene, care ar urma să fie realizate până în 2025 și 2030 pe baza măsurătorilor calculate în conformitate cu metodologia comună stabilită în temeiul alineatului (3). În acest scop, Comisia elaborează un raport, însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă, care se transmite Parlamentului European și Consiliului.
Amendamentul 150
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2008/98/CE
Articolul 9 – alineatul 3 b (nou)
3b.   Statele membre monitorizează și evaluează punerea în aplicare a măsurilor pe care le-au instituit în materie de prevenire a generării de deșeuri marine de origine terestră prin măsurarea nivelurilor acestora pe baza unei metodologii comune. Până la 31 decembrie 2017, Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 38a pentru a stabili metodologia, inclusiv cerințele minime de calitate, pentru măsurarea uniformă a deșeurilor marine de origine terestră.
Amendamentul 151
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2008/98/CE
Articolul 9 – alineatul 3 c (nou)
3c.   Până la 31 decembrie 2018, Comisia examinează posibilitatea de a stabili la nivelul UE, pe baza unui indicator comun calculat în funcție de cantitatea totală a deșeurilor municipale generate pe cap de locuitor, obiective pentru prevenirea generării de deșeuri, care trebuie atinse până în 2025 și 2030. În acest scop, Comisia elaborează un raport, însoțit, după caz, de o propunere legislativă, care se transmite Parlamentului European și Consiliului.
Amendamentul 152
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2008/98/CE
Articolul 9 – alineatul 4
4.   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a institui indicatori care să măsoare progresele globale înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor de prevenire a generării de deșeuri. În vederea asigurării unei măsurări uniforme a nivelurilor deșeurilor alimentare, Comisia adoptă un act de punere în aplicare pentru a stabili o metodologie comună, inclusiv cerințe minime de calitate. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 39 alineatul (2).
eliminat
Amendamentul 153
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2008/98/CE
Articolul 9 – paragraful 5
5.   În fiecare an, Agenția Europeană de Mediu publică un raport care prezintă evoluția în materie de prevenire a generării de deșeuri pentru fiecare stat membru și pentru Uniune în ansamblul său, inclusiv în ceea ce privește decuplarea generării de deșeuri de creșterea economică și tranziția către o economie circulară.
eliminat
Amendamentul 154
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 9 a (nou)
(9a)   Se introduce următorul articol:
„Articolul 9a
Reutilizarea
1.   Statele membre sprijină instituirea de sisteme care promovează activitățile de reutilizare și prelungirea duratei de viață a produselor cu condiția ca siguranța și calitatea acestora din urmă să nu fie compromise.
2.   Statele membre adoptă măsuri pentru a promova reutilizarea produselor, îndeosebi a celor care conțin cantități semnificative de materii prime critice. Printre aceste măsuri se pot număra încurajarea creării și susținerii unor rețele de reutilizare recunoscute și a unor scheme de returnare a garanției și de returnare-reumplere și stimularea refabricării, recondiționării și reorientării produselor.
Statele membre utilizează instrumentele și măsurile economice și pot stabili obiective cantitative.
3.   Statele membre iau măsurile necesare pentru a le permite operatorilor care se ocupă de reutilizare să aibă acces la manuale de instrucțiuni, piese de schimb, informații tehnice sau la orice alt instrument, echipament sau program software necesar pentru reutilizarea produselor, fără prejudicierea drepturilor de proprietate intelectuală.”;
Amendamentul 155
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 b (nou)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 9 b (nou)
(9b)  Se introduce următorul articol:
„Articolul 9b
Platformele de partajare
1.  Comisia promovează în mod activ platformele de partajare ca model de afaceri. Comisia creează o conexiune puternică între aceste platforme și noile orientări pentru o economie colaborativă și cercetează toate măsurile posibile pentru a oferi stimulente pentru acestea, inclusiv prin răspunderea extinsă a producătorilor, achiziții publice și proiectare ecologică.
2.  Statele membre sprijină crearea unor sisteme care să promoveze platformele de partajare în toate sectoarele.”;
Amendamentul 156
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 c (nou)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 10 – alineatul 2
(9c)   La articolul 10, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
2.  În cazul în care acest lucru este necesar pentru respectarea alineatului (1) și pentru facilitarea sau îmbunătățirea valorificării, deșeurile sunt colectate separat, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, economic și al protecției mediului, și nu se amestecă cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite.
„2. Pentru respectarea alineatului (1) și pentru facilitarea sau îmbunătățirea valorificării, deșeurile sunt colectate separat și nu se amestecă cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite.
Prin derogare de la primul paragraf, statele membre pot exclude zonele slab populate în cazul cărora s-a demonstrat că colectarea separată nu oferă cel mai bun rezultat general de mediu, având în vedere gândirea bazată pe ciclul de viață.
Statele membre transmit Comisiei o notificare privind intenția lor de a utiliza respectiva derogare. Comisia analizează notificarea și evaluează dacă derogarea este întemeiată, ținând cont de obiectivele prezentei directive. În cazul în care Comisia nu aduce nicio obiecție în termen de nouă luni de la notificare, se consideră că derogarea este acordată. În cazul în care Comisia obiectează, aceasta adoptă o decizie și informează statele membre în consecință.”;
Amendamentul 157
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 d (nou)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)
(9d)   La articolul 10, se adaugă următorul alineat:
„2a. Statele membre adoptă măsuri pentru a asigura că deșeurile colectate separat în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) și cu articolul 22, cu excepția reziduurilor rezultate în urma sortării acestora, nu sunt acceptate în instalațiile de incinerare.”;
Amendamentul 158
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 e (nou)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 10 – alineatul 2 b (nou)
(9e)   La articolul 10, se adaugă următorul alineat:
„2b. Statele membre adoptă măsurile necesare pentru decontaminarea, după caz, a deșeurilor periculoase înainte de valorificarea acestora.”;
Amendamentul 159
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera –a (nouă)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 11 – titlu
(-a)   titlul se înlocuiește cu următorul text:
Reutilizarea și reciclarea
„Pregătirea pentru reutilizare și reciclare”;
Amendamentul 160
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera a
Directiva 2008/98/CE
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1
1.  Statele membre iau măsuri, după caz, de promovare a activităților de pregătire pentru reutilizare, în special prin încurajarea instituirii și sprijinirea rețelelor de reutilizare și reparare, prin facilitarea accesului rețelelor respective la punctele de colectare a deșeurilor și prin promovarea utilizării instrumentelor economice, a criteriilor aplicabile achizițiilor publice, a obiectivelor cantitative sau a altor măsuri.
1.  Statele membre iau măsuri de promovare a activităților de pregătire pentru reutilizare, printre altele, prin facilitarea instituirii și recunoașterii operatorilor și rețelelor de pregătire pentru reutilizare, în special a celor care își desfășoară activitatea în calitate de întreprinderi sociale, prin facilitarea accesului acestor operatori și rețele recunoscute la punctele de colectare a deșeurilor, precum și prin promovarea utilizării instrumentelor economice, a criteriilor aplicabile achizițiilor publice, a obiectivelor cantitative sau a altor măsuri.
Amendamentul 161
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera a
Directiva 2008/98/CE
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2
Statele membre iau măsuri de promovare a unei reciclări de înaltă calitate și, în acest scop, instituie sisteme de colectare separată a deșeurilor, în cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic, ecologic și economic și este oportun pentru îndeplinirea standardelor de calitate necesare aplicabile sectoarelor de reciclare relevante și pentru realizarea obiectivelor stabilite la alineatul (2).
Statele membre iau măsuri de promovare a unei reciclări de înaltă calitate și, în acest scop, instituie sisteme de colectare separată a deșeurilor, astfel cum sunt menționate la articolul 10 alineatul (2), pentru îndeplinirea standardelor de calitate necesare aplicabile sectoarelor de reciclare relevante.
Amendamentul 162
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera a a (nouă)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)
(aa)   la alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:
„Statele membre utilizează instrumente de reglementare și economice pentru a stimula asimilarea materiilor prime secundare.”;
Amendamentul 164
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera a b (nouă)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 3
(ab)   la alineatul (1), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Până în anul 2015, cu condiția respectării articolului 10 alineatul (2), se introduc sisteme de colectare separată cel puțin pentru următoarele: hârtie, metal, plastic și sticlă.”
„Până în anul 2015, cu condiția respectării articolului 10 alineatul (2), se introduc sisteme de colectare separată cel puțin pentru următoarele: hârtie, metal, plastic și sticlă. În plus, până în 2020, statele membre introduc sisteme obligatorii de colectare separată a textilelor.;
Amendamentul 165
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera b
Directiva 2008/98/CE
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 4
Statele membre iau măsuri de promovare a sistemelor de sortare pentru deșeurile provenite din activități de construcție și demolări și pentru cel puțin următoarele: lemn, agregate, metal, sticlă și ipsos.
Statele membre iau măsuri pentru a asigura sortarea deșeurilor provenite din activități de construcție și demolări pentru cel puțin următoarele: lemn, fracțiuni minerale (beton, cărămizi, plăci și ceramică) metal, plastic, gips, sticlă și ipsos. Statele membre pot utiliza măsurile enumerate în anexa IVa.
Statele membre încurajează auditurile prealabile demolării pentru a reduce la minimum conținutul de substanțe poluante sau alte substanțe nedorite din deșeurile provenite din activități de construcție și demolări și a contribui astfel la reciclarea de înaltă calitate.
Amendamentul 166
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera b a (nouă)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 4 a (nou)
(ba)   La alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:
„Statele membre iau măsuri de promovare a sistemelor de sortare pentru deșeurile comerciale și industriale pentru cel puțin următoarele: metal, plastic, hârtie și carton, deșeuri biologice, sticlă și lemn.”;
Amendamentul 167
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera b b (nouă)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 11 – alineatul 2 – partea introductivă
(bb)   la alineatul (2), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:
Pentru respectarea obiectivelor prezentei directive și pentru a evolua în direcția unei societăți europene a reciclării cu un înalt nivel de eficiență a folosirii resurselor, statele membre adoptă măsurile necesare destinate realizării următoarelor obiective:
Pentru respectarea obiectivelor prezentei directive și pentru a evolua în direcția unei economii europene circulare cu un înalt nivel de eficiență a folosirii resurselor, statele membre adoptă măsurile necesare destinate realizării următoarelor obiective:”;
Amendamentul 168
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera d
Directiva 2008/98/CE
Articolul 11 – alineatul 2 – litera c
(c)  până în 2025, pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale se mărește la un nivel minim de 60 % din greutate;
(c)  până în 2025, pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale se mărește la un nivel minim de 60 % din greutatea deșeurilor municipale generate, incluzând pregătirea pentru reutilizare a unui nivel minim de 3 % din totalul deșeurilor municipale;
Amendamentul 169
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera d
Directiva 2008/98/CE
Articolul 11 – alineatul 2 – litera d
(d)  până în 2030, pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale se mărește la un nivel minim de 65 % din greutate.
(d)  până în 2030, pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale se mărește la un nivel minim de 70 % din greutatea deșeurilor municipale generate, incluzând pregătirea pentru reutilizare a unui nivel minim de 5 % din totalul deșeurilor municipale;
Amendamentul 170
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera e
Directiva 2008/98/CE
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1
3.  Pentru realizarea obiectivelor menționate la alineatul (2) literele (c) și (d), Estonia, Grecia, Croația, Letonia, Malta, România și Slovacia pot beneficia de o perioadă suplimentară de cinci ani. Statul membru transmite Comisiei o notificare privind intenția sa de a recurge la această dispoziție cel târziu cu 24 de luni înainte de expirarea termenelor prevăzute la alineatul (2) literele (c) și (d). În cazul unei prelungiri, statul membru ia măsurile necesare pentru ca, până în 2025 și, respectiv, 2030, rata de pregătire pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale să crească la minimum 50 % și 60 % din greutate.
3.  Un stat membru poate solicita o perioadă suplimentară de cinci ani pentru a realiza obiectivul menționat la alineatul (2) litera (c) dacă îndeplinește următoarele condiții:
(a)   a pregătit pentru reutilizare și a reciclat mai puțin de 20 % din deșeurile sale municipale în 2013; și
(b)   nu se află pe lista statelor membre care riscă să nu-și îndeplinească obiectivul privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea a cel puțin 50 % din deșeurile lor municipale până în 2025, stabilit în temeiul articolului 11b alineatul (2) litera (b).
Statul membru transmite Comisiei o solicitare pentru a obține o astfel de prelungire cel târziu cu 24 de luni înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul (2) litera (c), dar nu înainte de publicarea raportului menționat la articolul 11b referitor la îndeplinirea obiectivului stabilit la prezentul alineat.
Amendamentul 171
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera e
Directiva 2008/98/CE
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2
Notificarea este însoțită de un plan de punere în aplicare în care sunt prezentate măsurile necesare pentru asigurarea respectării obiectivelor înainte de expirarea noului termen. Planul include, de asemenea, un calendar detaliat pentru punerea în aplicare a măsurilor propuse și o evaluare a impactului preconizat al acestora.
Cererea de prelungire este însoțită de un plan de punere în aplicare în care sunt prezentate măsurile necesare pentru asigurarea respectării obiectivului înainte de expirarea noului termen. Planul se elaborează pe baza unei evaluări a planurilor actuale de gestionare a deșeurilor și include, de asemenea, un calendar detaliat pentru punerea în aplicare a măsurilor propuse și o evaluare a impactului preconizat al acestora.
În plus, planul menționat la al treilea paragraf respectă cel puțin următoarele cerințe:
(a)   utilizează instrumentele economice adecvate pentru a stimula aplicarea ierarhiei deșeurilor, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (1) din prezenta directivă;
(b)   demonstrează utilizarea eficientă și efectivă a fondurilor structurale și de coeziune și a altor măsuri, prin investiții pe termen lung care pot fi dovedite în mod corespunzător, care finanțează dezvoltarea infrastructurilor de gestionare a deșeurilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor relevante;
(c)   asigură statistici de înaltă calitate și generează previziuni clare privind capacitățile de gestionare a deșeurilor și privind distanța rămasă până la îndeplinirea obiectivelor menționate la articolul 11 alineatul (2) din prezenta directivă, la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 94/62/CE și la articolul 5 alineatele (2a), (2b) și (2c) din Directiva 1999/31/CE;
(d)   a stabilit programe de prevenire a generării de deșeuri, astfel cum se prevede la articolul 29 din prezenta directivă;
Comisia evaluează dacă cerințele stabilite la al patrulea paragraf literele (a) - (d) sunt îndeplinite. Cu excepția cazului în care Comisia formulează obiecții cu privire la planul prezentat în termen de cinci luni de la primirea sa, cererea de prelungire se consideră a fi acceptată.
În cazul în care Comisia formulează obiecții față de planul prezentat, ea solicită statului membru în cauză să prezinte o versiune revizuită a planului în termen de două luni de la primirea obiecțiilor respective.
Comisia evaluează versiunea revizuită a planului în termen de două luni de la primirea acesteia și acceptă sau respinge în scris cererea de prelungire. În absența unei decizii din partea Comisiei în termenul respectiv, cererea de prelungire se consideră a fi acceptată.
Comisia informează Parlamentul European și Consiliul în legătură cu rezultatele deciziei, în termen de două luni de la luarea acesteia.
Dacă se acordă prelungirea menționată la primul paragraf, dar statul membru nu pregătește pentru reutilizare și nu reciclează cel puțin 50 % din deșeurile sale municipale până în 2025, prelungirea în cauză se consideră anulată automat.
Amendamentul 172
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera e
Directiva 2008/98/CE
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)
3a.   Un stat membru poate solicita o perioadă suplimentară de cinci ani pentru a realiza obiectivul menționat la alineatul (2) litera (d) dacă îndeplinește următoarele condiții:
(a)   respectă condițiile prevăzute la alineatul (3) primul paragraf literele (a) și (b); și
(b)   nu se află pe lista statelor membre care riscă să nu-și îndeplinească obiectivul privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea a cel puțin 60% din deșeurile lor municipale până în 2030, stabilit în temeiul articolului 11b alineatul (2) litera (b).
Pentru a solicita prelungirea menționată la prezentul articol primul paragraf, un stat membru transmite Comisiei solicitarea sa în conformitate cu alineatul (3) de la prezentul articol cu cel puțin 24 de luni înainte de expirarea termenului prevăzut la prezentul articol alineatul (2) litera (c), dar nu înainte de publicarea raportului menționat la articolul 11b referitor la îndeplinirea obiectivului stabilit la prezentul alineat.
Dacă se acordă această prelungire, dar statul membru nu pregătește pentru reutilizare și nu reciclează cel puțin 60 % din deșeurile sale municipale până în 2030, prelungirea în cauză se consideră anulată automat.
Amendamentul 173
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera e
Directiva 2008/98/CE
Articolul 11 – alineatul 4
4.  Până cel târziu la data de 31 decembrie 2024, Comisia examinează obiectivul prevăzut la alineatul (2) litera (d) în vederea majorării acestuia și a luării în considerare a stabilirii unor obiective pentru alte fluxuri de deșeuri. În acest scop, Comisia transmite un raport Parlamentului European și Consiliului, însoțit, după caz, de o propunere.
4.  Până cel târziu la data de 31 decembrie 2024, Comisia examinează obiectivul prevăzut la alineatul (2) litera (d) în vederea majorării acestuia, luând în considerare cele mai bune practici și măsuri utilizate de statele membre pentru atingerea acestui obiectiv. În acest scop, Comisia transmite un raport Parlamentului European și Consiliului, însoțit, după caz, de o propunere.
Amendamentul 174
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera e
Directiva 2008/98/CE
Articolul 11 – alineatul 4 a (nou)
4a.   Comisia examinează posibilitatea stabilirii unor obiective pentru pregătirea în vederea reutilizării și reciclare, care să se aplice deșeurilor comerciale, deșeurilor industriale nepericuloase și altor fluxuri de deșeuri și care să fie îndeplinite până în 2025 și 2030. În acest scop, Comisia elaborează, până la 31 decembrie 2018, un raport, însoțit de o propunere legislativă, după caz, pe care le transmite Parlamentului European și Consiliului.
Amendamentul 175
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera e
Directiva 2008/98/CE
Articolul 11 – alineatul 4 b (nou)
4b.   Comisia ia în considerare posibilitatea stabilirii unor obiective pentru pregătirea în vederea reutilizării și reciclare, care să se aplice deșeurilor provenite din activități de construcție și demolări și care să fie îndeplinite până în 2025 și 2030. În acest scop, Comisia elaborează, până la 31 decembrie 2018, un raport, însoțit de o propunere legislativă, după caz, pe care le transmite Parlamentului European și Consiliului.
Amendamentul 176
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2008/98/CE
Articolul 11 a – alineatul 1
1.  Pentru a calcula dacă s-au îndeplinit obiectivele prevăzute la articolul 11 alineatul (2) literele (c) și (d) și la articolul 11 alineatul (3),
1.  Pentru a calcula dacă s-au îndeplinit obiectivele prevăzute la articolul 11 alineatul (2) literele (c) și (d) și la articolul 11 alineatul (3),
(a)  greutatea deșeurilor municipale reciclate se consideră a fi greutatea deșeurilor care intră în procesul de reciclare final;
(a)  greutatea deșeurilor municipale reciclate este calculată ca fiind greutatea deșeurilor care intră într-un proces de reciclare final într-un anumit an;
(b)  greutatea deșeurilor municipale pregătite pentru reutilizare se consideră a fi greutatea deșeurilor municipale care au fost valorificate sau colectate de către un operator recunoscut care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare și care au fost supuse tuturor operațiunilor necesare de verificare, curățare și reparare astfel încât reutilizarea să nu necesite nicio operațiune suplimentară de sortare sau pretratare;
(b)  greutatea deșeurilor municipale pregătite pentru reutilizare este calculată ca fiind greutatea deșeurilor municipale care au fost valorificate sau colectate într-un anumit an de către un operator recunoscut care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare și care au fost supuse tuturor operațiunilor necesare de verificare, curățare și reparare astfel încât reutilizarea să nu necesite nicio operațiune suplimentară de sortare sau pretratare.
(c)   statele membre pot include produse și componente pregătite pentru reutilizare de către operatori recunoscuți care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare sau de către scheme recunoscute de returnare a garanției. În vederea calculării ratei ajustate a deșeurilor municipale pregătite pentru reutilizare și reciclate ținând cont de greutatea produselor și a componentelor pregătite pentru reutilizare, statele membre utilizează date verificate provenind de la operatori și aplică formula prevăzută în anexa VI.
Amendamentul 177
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2008/98/CE
Articolul 11 a – alineatul 1 a (nou)
1a.   Până la 31 decembrie 2018, Comisia solicită organizațiilor de standardizare europene să elaboreze standarde europene de calitate pentru deșeurile care intră în procesul de reciclare finală și pentru materiile prime secundare, în special pentru plastic, pe baza celor mai bune practici disponibile.
Amendamentul 178
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2008/98/CE
Articolul 11 a – alineatul 2
2.  În vederea asigurării unor condiții armonizate pentru aplicarea alineatului (1) literele (b) și (c) și a anexei VI, Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 38a care stabilesc cerințe minime de calitate și cerințe operaționale minime pentru determinarea operatorilor recunoscuți care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare și a schemelor recunoscute de returnare a garanției, inclusiv norme specifice privind colectarea de date, verificarea și raportarea.
2.  În vederea asigurării unor condiții armonizate pentru aplicarea alineatului (1) literele (a) și (b), Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 38a, care stabilesc cerințe minime de calitate și cerințe operaționale minime pentru determinarea operatorilor recunoscuți care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare, a schemelor recunoscute de returnare a garanției și a operatorilor care se ocupă de reciclarea finală, inclusiv norme specifice privind colectarea, trasabilitatea, verificarea și raportarea.
Amendamentul 179
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2008/98/CE
Articolul 11 a – alineatul 3
3.  Prin derogare de la alineatul (1), greutatea deșeurilor care rezultă din orice operațiune de sortare poate fi raportată ca fiind greutatea deșeurilor municipale reciclate cu condiția ca:
3.  Statele membre se asigură că se păstrează evidența privind greutatea produselor și materialelor atunci când acestea ies (rezultatul) din instalația de valorificare sau de reciclare/pregătire pentru reutilizare.
(a)   deșeurile rezultate respective să fie trimise către un proces de reciclare final;
(b)   greutatea materialelor sau a substanțelor care nu sunt supuse unui proces de reciclare final și care sunt eliminate sau valorificate energetic să rămână sub 10 % din greutatea totală care urmează să fie raportată ca reciclată.
Amendamentul 180
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2008/98/CE
Articolul 11 a – alineatul 4
4.  Statele membre instituie un sistem eficace de control al calității și de trasabilitate a deșeurilor municipale pentru a asigura îndeplinirea condițiilor prevăzute la alineatul (3) literele (a) și (b). Sistemul poate consta fie în registre electronice înființate în temeiul articolului 35 alineatul (4), fie în specificații tehnice pentru cerințele de calitate aplicabile deșeurilor triate, fie în orice măsuri echivalente care să asigure fiabilitatea și exactitatea datelor colectate privind deșeurile reciclate.
4.  În conformitate cu alineatul (2), statele membre instituie un sistem eficace de control al calității și de trasabilitate a deșeurilor municipale pentru a asigura respectarea normelor prevăzute la alineatul (1). Sistemul poate consta fie în registre electronice înființate în temeiul articolului 35 alineatul (4), fie în specificații tehnice pentru cerințele de calitate aplicabile deșeurilor triate, fie în orice măsuri echivalente care să asigure fiabilitatea și exactitatea datelor colectate privind deșeurile reciclate. Statele membre informează Comisia cu privire la metoda aleasă pentru controlul calității și trasabilitate.
Amendamentul 181
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2008/98/CE
Articolul 11 a – alineatul 5
5.  Pentru a calcula dacă s-au realizat obiectivele prevăzute la articolul 11 alineatul (2) literele (c) și (d) și la articolul 11 alineatul (3), statele membre pot lua în considerare reciclarea metalelor realizată în cadrul procesului de incinerare proporțional cu rata deșeurilor municipale incinerate, cu condiția ca metalele reciclate să îndeplinească anumite cerințe de calitate.
5.  Pentru a calcula dacă s-au realizat obiectivele prevăzute la articolul 11 alineatul (2) literele (c) și (d) și la articolul 11 alineatul (3), după ce Comisia a adoptat actul delegat menționat la alineatul (6) din prezentul articol, statele membre pot lua în considerare reciclarea metalelor realizată în cadrul procesului de incinerare sau coincinerare, proporțional cu rata deșeurilor municipale incinerate sau coincinerate, cu condiția ca metalele reciclate să îndeplinească anumite cerințe de calitate și ca deșeurile să fi fost sortate înainte de a fi incinerate sau ca obligația de a institui sisteme de colectare separată a hârtiei, metalului, plasticului, sticlei și deșeurilor biologice să fi fost respectată.
Amendamentul 182
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2008/98/CE
Articolul 11 a – alineatul 6
6.  În vederea asigurării unor condiții armonizate pentru aplicarea alineatului (5), Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 38a care stabilesc o metodologie comună privind calcularea greutății metalelor ce au fost reciclate în cadrul procesului de incinerare, inclusiv criteriile de calitate pentru metalele reciclate.
6.  În vederea asigurării unor condiții armonizate pentru aplicarea alineatului (5), Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 38a, care stabilesc o metodologie comună privind calcularea greutății metalelor ce au fost reciclate în cadrul procesului de incinerare sau de coincinerare, inclusiv criteriile de calitate pentru metalele reciclate.
Amendamentul 183
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Directiva 2008/98/CE
Articolul 11 b – alineatul 1
1.  Comisia, în cooperare cu Agenția Europeană de Mediu, elaborează rapoarte privind progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 11 alineatul (2) literele (c) și (d) și la articolul 11 alineatul (3) cel târziu cu trei ani înainte de expirarea fiecărui termen prevăzut în dispozițiile respective.
1.  Comisia, în cooperare cu Agenția Europeană de Mediu, elaborează rapoarte privind progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 11 alineatul (2) literele (c) și (d), la articolul 11 alineatul (3) și la articolul 21 alineatul (1a), cel târziu cu trei ani înainte de expirarea fiecărui termen prevăzut în dispozițiile respective.
Amendamentul 184
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Directiva 2008/98/CE
Articolul 11 b – alineatul 2 – litera b a (nouă)
(ba)   exemple de bune practici utilizate în Uniune și care ar putea oferi orientări pentru a se avansa spre atingerea obiectivelor.
Amendamentul 185
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Directiva 2008/98/CE
Articolul 11 b – alineatul 2 a (nou)
2a.   După caz, rapoartele menționate la alineatul (1) abordează punerea în aplicare a altor cerințe din prezenta directivă, cum ar fi previziunile privind îndeplinirea obiectivelor cuprinse în programele de prevenire a generării deșeurilor menționate la articolul 29 și procentul și cantitatea pe cap de locuitor de deșeuri municipale care este eliminată sau supusă valorificării energetice.
Amendamentul 186
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 a (nou)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)
(12a)   La articolul 12, se adaugă următorul alineat:
„1a. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, până în 2030, volumul deșeurilor municipale eliminate este redus la maxim 10 % din volumul total al deșeurilor municipale generate.”;
Amendamentul 187
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 b (nou)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 12 – alineatul 1 b (nou)
(12b)   La articolul 12, se adaugă următorul alineat:
„1b. Comisia revizuiește operațiunile de eliminare enumerate în anexa I. În lumina acestei revizuiri, Comisia adoptă acte delegate de completare a prezentei directive, stabilind criterii tehnice și proceduri operaționale pentru operațiunile de eliminare D2, D3, D4, D6, D7 și D12. După caz, aceste acte delegate stabilesc interzicerea operațiunilor de eliminare care nu îndeplinesc cerințele stabilite la articolul 13.”;
Amendamentul 188
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 c (nou)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 12 – alineatul 1 c (nou)
(12c)   La articolul 12, se adaugă următorul alineat:
„1c. Statele membre iau măsuri specifice pentru a preveni eliminarea directă și indirectă a deșeurilor în mediul marin. Statele membre raportează Comisiei măsurile instituite pentru punerea în aplicare a prezentului alineat la optsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive și la fiecare doi ani de la data respectivă. Comisia publică un raport bienal pe baza informațiilor furnizate în termen de șase luni.
Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili modalitățile și indicatorii pentru punerea în aplicare a prezentului alineat. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 39 alineatul (2).”;
Amendamentul 189
Propunere de directivă
Articolul 1 –paragraful 1 – punctul 12 d (nou)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 15 – alineatul 4 a (nou)
(12d)   La articolul 15, se adaugă următorul alineat:
„4a. În conformitate cu Directiva 2014/24/UE, statele membre pot lua măsuri pentru a se asigura că procedura de selecție pentru operatorii care se ocupă cu gestionarea deșeurilor, desfășurată de autoritățile locale și de organizațiile care pun în aplicare răspunderea extinsă a producătorului în numele unui producător de produse, conține clauze sociale cu scopul de a sprijini rolul întreprinderilor și platformelor sociale și de solidaritate.”;
Amendamentul 190
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 e (nou)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 18 – alineatul 3
(12e)   La articolul 18, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
3.  În cazul în care deșeurile periculoase au fost amestecate într-un mod diferit de cel prevăzut la alineatul (1), separarea se efectuează dacă este posibil și necesar, pe baza unor criterii tehnice și economice de fezabilitate, pentru a respecta dispozițiile articolului 13.
“3. În cazul în care deșeurile periculoase au fost amestecate într-un mod diferit de cel prevăzut la alineatul (1), statele membre se asigură, fără a aduce atingere articolului 36, că se efectuează separarea dacă este fezabilă din punct de vedere tehnic.
În cazul în care separarea nu este fezabilă din punct de vedere tehnic, deșeurile amestecate sunt tratate într-o instalație autorizată pentru tratarea respectivului amestec, precum și a componentelor individuale ale amestecului.”;
Amendamentul 191
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 f (nou)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 20 – paragraful 1 a (nou)
(12f)   La articolul 20, se introduce următorul paragraf:
„Până la 1 ianuarie 2020, statele membre stabilesc sisteme separate de colectare și recepționare pentru deșeurile periculoase provenind din gospodării private, pentru a garanta că deșeurile periculoase sunt tratate în mod corect și nu contaminează alte fluxuri de deșeuri municipale.”;
Amendamentul 192
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 g (nou)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 20 – paragraful 1 b (nou)
(12g)   La articolul 20, se introduce următorul paragraf:
„Până la ... [18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive], Comisia elaborează orientări pentru a oferi asistență statelor membre și a facilita colectarea și gestionarea în siguranță a deșeurilor periculoase provenind din gospodării.”;
Amendamentul 193
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 h (nou)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 21 – alineatul 1 – litera a
(12h)   La articolul 21 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
(a)  uleiurile uzate sunt colectate separat în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic;
„(a) uleiurile uzate sunt colectate separat;”;
Amendamentul 194
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 i (nou)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 21 – alineatul 1 – litera c
(12i)   La articolul 21 alineatul (1), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:
(c)   în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și viabil din punct de vedere economic, uleiurile uzate prezentând caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă cu alte tipuri de deșeuri sau substanțe dacă o astfel de amestecare împiedică tratarea lor.
„(c) uleiurile uzate prezentând caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă cu alte tipuri de deșeuri sau substanțe dacă o astfel de amestecare împiedică regenerarea lor.”;
Amendamentul 195
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 j (nou)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 21 – alineatul 1 a (nou)
(12j)  La articolul 21, se introduce următorul alineat:
„1a. Statele membre iau măsurile necesare menite să asigure că, până în 2025, regenerarea uleiurilor uzate crește cu minim 85 % din uleiurile uzate generate.
Uleiurile uzate trimise într-un alt stat membru în scopul regenerării în acel alt stat membru pot fi luate în considerare pentru atingerea obiectivului numai de către statul membru în care au fost colectate uleiurile uzate în cauză și numai dacă se respectă cerințele relevante din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 referitoare la transferurile transfrontaliere de deșeuri periculoase.
Uleiurile uzate exportate din Uniune în scopul regenerării, pregătirii pentru reutilizare sau reciclării sunt luate în considerare pentru atingerea obiectivului numai de către statul membru în care au fost colectate dacă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, exportatorul poate demonstra că transferul de deșeuri respectă cerințele regulamentului menționat și că tratamentul de regenerare a uleiurilor uzate din afara Uniunii a avut loc în condiții care sunt echivalente cu cerințele legislației relevante a Uniunii din domeniul mediului.”;
Amendamentul 196
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 k (nou)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 21 – alineatul 2
(12k)  La articolul 21, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
2.  În scopul colectării separate a uleiurilor uzate și al tratării lor corespunzătoare, statele membre pot, conform condițiilor lor naționale, să aplice măsuri suplimentare, cum ar fi cerințe tehnice, responsabilitatea producătorilor, instrumente economice sau acorduri voluntare.
„2. Pentru a respecta obligațiile stabilite la alineatele (1) și (1a), statele membre pot, conform condițiilor lor naționale, să aplice măsuri suplimentare, cum ar fi cerințe tehnice, responsabilitatea producătorilor, instrumente economice sau acorduri voluntare.”;
Amendamentul 197
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 l (nou)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 21 – alineatul 3
(12l)  La articolul 21, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
3.  În cazul în care, conform legislației naționale, uleiurile uzate fac obiectul unor cerințe privind regenerarea, statele membre pot prevedea ca acestea să fie regenerate dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și atunci când se aplică articolele 11 sau 12 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, pot restricționa transportul transfrontalier de uleiuri uzate dinspre teritoriul lor către instalații de incinerare sau co-incinerare, pentru a acorda prioritate regenerării uleiurilor uzate.
„3. Statele membre pot, atunci când se aplică articolele 11 sau 12 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, restricționa transportul transfrontalier de uleiuri uzate dinspre teritoriul lor către instalații de incinerare sau coincinerare, pentru a acorda prioritate regenerării uleiurilor uzate.”;
Amendamentul 198
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Directiva 2008/98/CE
Articolul 22 – alineatul 1
Statele membre asigură colectarea separată a deșeurilor biologice, în cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic, ecologic și economic și este oportun pentru asigurarea standardelor de calitate relevante aplicabile compostului și pentru realizarea obiectivelor stabilite la articolul 11 alineatul (2) literele (a), (c) și (d) și la articolul 11 alineatul (3).
1.   Statele membre asigură colectarea separată la sursă a deșeurilor biologice, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2).
Amendamentul 199
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Directiva 2008/98/CE
Articolul 22 – alineatul 1 a (nou)
1a.   Statele membre încurajează producerea de compost în gospodării.
Amendamentul 237
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Directiva 2008/98/CE
Articolul 22 – alineatul 2
Statele membre iau măsuri, dacă este cazul și în conformitate cu articolele 4 și 13, pentru a încuraja următoarele:
2.  Statele membre iau măsuri, incluzând sisteme de trasabilitate si de asigurare a calității în ceea ce privește intrările și ieșirile, în conformitate cu articolele 4 și 13, pentru a garanta că reciclarea organică a deșeurilor biologice se produce într-un mod care asigură un grad ridicat de protecție a mediului și că rezultatele acestei reciclări respectă standarde relevante de înaltă calitate.
(a)   reciclarea, inclusiv compostarea, și fermentarea deșeurilor biologice;
(b)   tratarea deșeurilor biologice într-un mod care să asigure un nivel ridicat de protecție a mediului;
(c)   folosirea unor materiale sigure pentru mediu produse din bio-deșeuri.
Amendamentul 242
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Directiva 2008/98/CE
Articolul 22 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Prin greutatea deșeurilor biologice reciclate se înțelege greutatea deșeurilor care intră într-un proces de reciclare organic într-un anumit an.
Greutatea materialelor sau a substanțelor care nu sunt supuse unui proces de reciclare final și care sunt eliminate sau valorificate energetic nu urmează să fie raportată ca reciclată.
Amendamentul 201
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Directiva 2008/98/CE
Articolul 22 – alineatul 2 b (nou)
2b.   Până la 31 decembrie 2018, Comisia propune un amendament la Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului1a, pentru a introduce coduri europene de deșeuri pentru deșeurile biologice municipale colectate separat la sursă.
_______________
1a Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2002 referitor la statisticile privind deșeurile (JO L 332, 9.12.2002, p. 1).
Amendamentul 238
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Directiva 2008/98/CE
Articolul 22 – alineatul 2 c(nou)
2c.  Până la 31 decembrie 2018, Comisia solicită organizațiilor de standardizare europene să elaboreze standarde europene de calitate pentru deșeurile biologice care intră în procese de reciclare organică, pentru compost și pentru digestat, pe baza celor mai bune practici disponibile.
Amendamentul 202
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 24 – alineatul 1 – litera b
(13a)   La articolul 24, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:
b)  valorificarea deșeurilor.
„b) valorificarea deșeurilor nepericuloase.”;
Amendamentul 203
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14
Directiva 2008/98/CE
Articolul 26 – alineatul 3
Statele membre pot exonera autoritățile competente de obligația de a ține un registru cu unitățile sau întreprinderile care colectează sau transportă cantități de deșeuri nepericuloase care nu depășesc 20 de tone pe an.
Statele membre pot exonera autoritățile competente de obligația de a ține un registru cu unitățile sau întreprinderile care colectează sau transportă cantități de deșeuri nepericuloase care nu depășesc 20 de tone pe an și de deșeuri periculoase care nu depășesc 2 tone pe an.
Amendamentul 204
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14
Directiva 2008/98/CE
Articolul 26 – alineatul 4
Comisia poate adopta acte delegate în conformitate cu articolul 38a în scopul de a adapta pragul pentru cantitățile de deșeuri nepericuloase.
eliminat
Amendamentul 205
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 – litera a
Directiva 2008/98/CE
Articolul 27 – alineatul 1
1.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 38a, acte delegate care stabilesc standarde tehnice minime pentru activitățile de tratare care necesită o autorizație în temeiul articolului 23 în cazul în care există dovezi că respectivele standarde minime ar genera un beneficiu în ceea ce privește protecția sănătății umane și a mediului.
1.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 38a, acte delegate care stabilesc standarde tehnice minime pentru orice activități de tratare, în special pentru colectarea separată, sortarea și reciclarea deșeurilor, care necesită o autorizație în temeiul articolului 23 în cazul în care există dovezi că respectivele standarde minime ar genera un beneficiu în ceea ce privește protecția sănătății umane și a mediului.
Amendamentul 206
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2008/98/CE
Articolul 28 – alineatul 3 – litera f
(f)  măsuri de combatere a tuturor formelor de producere de deșeuri și de curățare a tuturor tipurilor de deșeuri.
(f)  măsuri de combatere și de prevenire a tuturor formelor de aruncare de gunoaie pe domeniul public și de curățare a tuturor tipurilor de gunoaie.
Amendamentul 207
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera a – subpunctul ii a (nou)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 28 – alineatul 3 – litera f a (nouă)
(iia)  se adaugă următoarea literă:
„(fa) oportunități suficiente de finanțare pentru ca autoritățile locale să promoveze prevenirea generării de deșeuri și să dezvolte sisteme optime de colectare separată și infrastructură pentru a respecta obiectivele stabilite în prezenta directivă.”
Amendamentul 208
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera b
Directiva 2008/98/CE
Articolul 28 – alineatul 5
5.  Planurile de gestionare a deșeurilor respectă cerințele în materie de planificare a deșeurilor prevăzute la articolul 14 din Directiva 94/62/CE, obiectivele prevăzute la articolul 11 alineatele (2) și (3) din prezenta directivă și cerințele de la articolul 5 din Directiva 1999/31/CE.
5.  Planurile de gestionare a deșeurilor respectă cerințele în materie de planificare a deșeurilor prevăzute la articolul 14 din Directiva 94/62/CE, obiectivele prevăzute la articolul 11 alineatul (2) din prezenta directivă și cerințele de la articolul 5 din Directiva 1999/31/CE.
Amendamentul 209
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 – litera a
Directiva 2008/98/CE
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1
1.  Statele membre instituie programe de prevenire a generării de deșeuri care prevăd măsuri de prevenire a generării de deșeuri, în conformitate cu articolele 1, 4 și 9.
1.   Pentru a contribui la atingerea cel puțin a obiectivelor enumerate la articolele 1 și 4 și la articolul 9 alineatul (-1), statele membre instituie programe de prevenire a generării de deșeuri care prevăd cel puțin măsuri de prevenire a generării de deșeuri, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1).
Amendamentul 210
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 – litera a a (nouă)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2
(aa)   la alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
Aceste programe fie sunt integrate în planurile de gestionare a deșeurilor prevăzute la articolul 28 sau în alte programe de politici de mediu, după caz, fie funcționează ca programe distincte. În cazul în care un astfel de program este integrat în planul de gestionare a deșeurilor sau în alte programe, măsurile de prevenire a generării deșeurilor trebuie identificate clar.
Aceste programe fie sunt integrate în planurile de gestionare a deșeurilor prevăzute la articolul 28 sau în alte programe de politici de mediu, după caz, fie funcționează ca programe distincte. În cazul în care un astfel de program este integrat în planul de gestionare a deșeurilor sau în alte programe, obiectivele și măsurile privind prevenirea generării deșeurilor trebuie identificate clar.
Amendamentul 211
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 – litera a b (nouă)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 29 – alineatul 2
(ab)   la alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
2.  Programele menționate la alineatul (1) stabilesc obiective de prevenire a generării deșeurilor. Statele membre descriu măsurile de prevenire existente și evaluează utilitatea exemplelor de măsuri indicate în anexa IV sau a altor măsuri corespunzătoare.
„2. În programele menționate la alineatul (1), statele membre descriu, cel puțin, punerea în aplicare a măsurilor de prevenire menționate la articolul 9 alineatul (1) și contribuția acestora la atingerea obiectivelor stabilite la articolul 9 alineatul (-1). Statele membre descriu, acolo unde este cazul, contribuția instrumentelor și măsurilor enumerate în anexa IVa și evaluează utilitatea exemplelor de măsuri indicate în anexa IV sau a altor măsuri corespunzătoare.
Amendamentul 212
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 – litera a c (nouă)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 29 – alineatul 2 a (nou)
(ac)   se introduce următorul alineat:
„2a. Statele membre adoptă programe specifice de prevenire a generării de deșeuri alimentare în cadrul programelor naționale de prevenire a generării deșeurilor, astfel cum se prevede la prezentul articol.”;
Amendamentul 213
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 a (nou)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 30 – alineatul 2
(17a)   La articolul 30, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
2.  Agenția Europeană de Mediu este invitată să includă în raportul său anual un bilanț al progreselor realizate în completarea și punerea în aplicare a programelor de prevenire a generării deșeurilor.
„2. Agenția Europeană de Mediu publică din doi în doi ani un raport care să conțină un bilanț al progreselor realizate în completarea și punerea în aplicare a programelor de prevenire a generării deșeurilor și realizările obținute în ceea ce privește obiectivele programelor de prevenire a generării deșeurilor pentru fiecare stat membru și pentru Uniune în ansamblul ei, inclusiv decuplarea generării deșeurilor de creșterea economică și tranziția către o economie circulară.
Amendamentul 214
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 – litera b
Directiva 2008/98/CE
Articolul 35 – alineatul 4
4.  Statele membre instituie un registru electronic sau registre coordonate pentru a înregistra datele privind deșeurile periculoase menționate la alineatul (1) care acoperă întregul teritoriu geografic al statului membru în cauză. Statele membre pot institui astfel de registre pentru alte fluxuri de deșeuri, în special pentru fluxurile de deșeuri în privința cărora sunt stabilite obiective în legislația Uniunii. Statele membre utilizează datele privind deșeurile raportate de operatorii industriali în cadrul Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați, înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (*).
4.  Statele membre instituie un registru electronic sau registre coordonate sau folosesc registre electronice sau registre coordonate deja create pentru a înregistra datele privind deșeurile periculoase menționate la alineatul (1) care acoperă întregul teritoriu geografic al statului membru în cauză. Statele membre instituie astfel de registre cel puțin pentru fluxuri de deșeuri în privința cărora sunt stabilite obiective în legislația Uniunii. Statele membre utilizează datele privind deșeurile raportate de operatorii industriali în cadrul Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați, înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (*).
Amendamentul 215
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21
Directiva 2008/98/CE
Articolul 37 – alineatul 1
1.  Statele membre raportează Comisiei, pentru fiecare an calendaristic, datele privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (2) literele (a)-(d) și alineatul (3). Statele membre raportează datele pe cale electronică, în termen de 18 luni de la sfârșitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele. Acestea se raportează în formatul stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (6). Prima raportare are ca obiect datele aferente perioadei cuprinse între 1 ianuarie 2020 și 31 decembrie 2020.
1.  Statele membre raportează Comisiei, pentru fiecare an calendaristic, datele privind progresele realizate pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 9 alineatul (-1), articolul 11 alineatul (2) literele (a)-(d), articolul 11 alineatul (3) și (3a) și articolul 21. Statele membre colectează și prelucrează datele în conformitate cu metodologia comună menționată la alineatul (6) din prezentul articol și le raportează pe cale electronică în termen de 12 luni de la sfârșitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele. Acestea se raportează în formatul stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (6). Prima raportare în ceea ce privește obiectivele stabilite la articolul 11 alineatul (2) literele (c) și (d) și articolul 11 alineatul (3) are ca obiect datele aferente perioadei cuprinse între 1 ianuarie 2020 și 31 decembrie 2020.
Amendamentul 216
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21
Directiva 2008/98/CE
Articolul 37 – alineatul 2
2.   Statele membre raportează Comisiei, pentru fiecare an calendaristic, datele privind punerea în aplicare a articolului 9 alineatul (4). Statele membre raportează datele pe cale electronică, în termen de 18 luni de la sfârșitul perioadei de raportare pentru care sunt colectate datele. Acestea se raportează în formatul stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (6). Prima raportare are ca obiect perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2020 și 31 decembrie 2021.
eliminat
Amendamentul 217
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21
Directiva 2008/98/CE
Articolul 37 – alineatul 3 a (nou)
3a.   În scopul verificării conformității cu articolul 11 alineatul (2) literele (c) și (d), cantitatea de deșeuri municipale pregătite pentru reutilizare se raportează separat de cantitatea de deșeuri reciclate.
Amendamentul 218
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21
Directiva 2008/98/CE
Articolul 37 – alineatul 5
5.  Comisia analizează datele raportate în conformitate cu prezentul articol și publică un raport cu privire la rezultatele analizei respective. Raportul evaluează modul de organizare a colectării datelor, sursele datelor și metodologia utilizată în statele membre, precum și caracterul complet, fiabilitatea, actualitatea și consecvența datelor respective. Evaluarea poate include recomandări specifice de îmbunătățire. Raportul se elaborează o dată la trei ani.
5.  Comisia analizează datele raportate în conformitate cu prezentul articol și publică un raport cu privire la rezultatele analizei respective. Până la adoptarea actului delegat menționat la alineatul (6), raportul evaluează modul de organizare a colectării datelor, sursele datelor și metodologia utilizată în statele membre. În orice caz, Comisia evaluează caracterul complet, fiabilitatea, actualitatea și consecvența datelor. Evaluarea poate include recomandări specifice de îmbunătățire. Raportul se elaborează la nouă luni de la prima raportare a datelor de către statele membre, iar ulterior, o dată la trei ani.
Amendamentul 219
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21
Directiva 2008/98/CE
Articolul 37 – alineatul 5 a (nou)
5a.   În raportul menționat la alineatul (5), Comisia include informații cu privire la punerea în aplicare a prezentei directive în ansamblul ei și evaluează impactul său asupra sănătății umane și mediului. După caz, raportul poate fi însoțit de o propunere de revizuire a prezentei directive.
Amendamentul 220
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21
Directiva 2008/98/CE
Articolul 37 – alineatul 6
6.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc formatul pentru raportarea datelor în conformitate cu alineatele (1) și (2) și pentru raportarea operațiunilor de rambleiaj. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 39 alineatul (2).
6.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 38a pentru a completa prezenta directivă stabilind metodologia comună pentru colectarea și prelucrarea datelor, modul de organizare a colectării datelor și sursele datelor, precum și normele privind formatul pentru raportarea datelor în conformitate cu alineatul (1) și pentru raportarea operațiunilor de pregătire pentru reutilizare și de rambleiaj.
Amendamentul 221
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 a (nou)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 37 a (nou)
(21a)   Se introduce următorul articol:
„Articolul 37a
Cadrul pentru economia circulară
Pentru a susține măsurile menționate la articolul 1, și nu mai târziu de 31 decembrie 2018, Comisia:
(a)   întocmește un raport care evaluează necesitatea stabilirii unor obiective la nivelul Uniunii, în special a unui obiectiv al Uniunii privind utilizarea eficientă a resurselor, și a unor măsuri transversale de reglementare în domeniul consumului și producției sustenabile. Raportul este însoțit de o propunere legislativă, dacă este cazul;
(b)   întocmește un raport care examinează coerența dintre cadrele de reglementare ale Uniunii pentru produse, deșeuri și produse chimice pentru a identifica obstacolele care stau în calea tranziției către o economie circulară;
(c)   întocmește un raport pentru a identifica interacțiunile dintre actele legislative care ar putea împiedica dezvoltarea sinergiilor dintre diferite industrii și preveni utilizarea ulterioară a produselor secundare și pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor pentru aplicații specifice. Raportul este însoțit de o propunere legislativă, dacă este cazul, sau de orientări privind modul în care pot fi eliminate barierele identificate și în care poate fi exploatat potențialul de piață al produselor secundare și al materiilor prime secundare;
(d)   prezintă o revizuire cuprinzătoare a legislației Uniunii privind proiectarea ecologică în vederea extinderii domeniului de aplicare al acesteia pentru a include toate categoriile principale de produse, inclusiv categoriile de produse fără impact energetic și pentru a include treptat caracteristici relevante privind utilizarea eficientă a resurselor în cerințele obligatorii de proiectare a produselor și pentru a adapta dispozițiile referitoare la etichetare ecologică.”;
Amendamentul 222
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 a (nou)
Directiva 2008/98/CE
Articolul 38 – titlu
(21a)   La articolul 38, titlul se înlocuiește cu următorul text:
„Interpretarea și adaptarea la progresul tehnic”
„Schimbul de informații și de bune practici, interpretarea și adaptarea la progresul tehnic”
Amendamentul 223
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
Directiva 2008/98/CE
Articolul 38 – alineatul -1 (nou)
—  1. Comisia instituie o platformă pentru un schimb regulat și structurat de informații și de bune practici între Comisie și statele membre, inclusiv cu autoritățile regionale și municipale, cu privire la punerea concretă în aplicare a cerințelor din prezenta directivă, în vederea asigurării unei guvernanțe, a aplicării și a unei cooperări transfrontaliere adecvate, precum și a răspândirii celor mai bune practici și inovații din domeniul gestionării deșeurilor.
În special, platforma este utilizată pentru:
—   schimbul de informații și de bune practici referitoare la instrumentele și a stimulentele utilizate în conformitate cu articolul 4 alineatul (3), pentru a stimula realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 4;
—   schimbul de informații și de bune practici în ceea ce privește măsurile stabilite la articolul 8 alineatele (1) și (2);
—   schimbul de informații și de bune practici referitoare la prevenire și la instituirea de sisteme care promovează activitățile de reutilizare și prelungirea duratei de viață;
—   schimbul de informații și de bune practici privind punerea în aplicare a obligațiilor legate de colectarea separată;
—   schimbul de informații și de bune practici în ceea ce privește instrumentele și stimulentele pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite la articolul 11 alineatul (2) literele (c) și (d) și la articolul 21;
—   schimbul de bune practici pentru dezvoltarea de măsuri și sisteme de urmărire a fluxurilor de deșeuri municipale de la sortare până la procesul de reciclare finală, care are o importanță majoră în procesul de control al calității deșeurilor și măsoară pierderile în fluxurile de deșeuri și în procesele de reciclare.
Comisia face publice rezultatele acestui schimb de informații și de bune practici.
Amendamentul 224
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
Directiva 2008/98/CE
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 1
Comisia poate elabora orientări pentru interpretarea definițiilor noțiunilor de „valorificare” și „eliminare”.
Comisia elaborează orientări pentru interpretarea definițiilor noțiunilor de „deșeuri”, „deșeuri municipale, „prevenire”, „reutilizare”, „pregătire pentru reutilizare”, „valorificare” și „eliminare”.
Amendamentul 225
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
Directiva 2008/98/CE
Articolul 38 – alineatul 3
3.   Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 38a, actele delegate necesare pentru modificarea anexei VI.
eliminat
Amendamentul 226
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23
Directiva 2008/98/CE
Articolul 38 a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 5 alineatul (2), la articolul 6 alineatul (2), la articolul 7 alineatul (1), la articolul 11a alineatele (2) și (6), la articolul 26, la articolul 27 alineatele (1) și (4) și la articolul 38 alineatele (1), (2) și (3) se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată începând de la [a se introduce data intrării în vigoare a prezentei directive].
2.  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 5 alineatul (2), la articolul 6 alineatele (2) și (4), la articolul 7 alineatul (1), la articolul 8 alineatul (5), la articolul 9 alineatele (2a), (3) și (3a), la articolul 11a alineatele (2) și (6), la articolul 12 alineatul (1b), la articolul 27 alineatele (1) și (4), la articolul 37 alineatul (6) și la articolul 38 alineatele (1) și (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată începând de la [a se introduce data intrării în vigoare a prezentei directive].
Amendamentul 227
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23
Directiva 2008/98/CE
Articolul 38 a – alineatul 3
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 5 alineatul (2), la articolul 6 alineatul (2), la articolul 7 alineatul (1), la articolul 11a alineatele (2) și (6), la articolul 26, la articolul 27 alineatele (1) și (4) și la articolul 38 alineatele (1), (2) și (3) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competenței pe care o menționează în textul său. Decizia de revocare intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară pe care o menționează în textul său. Aceasta nu aduce atingere valabilității actelor delegate aflate deja în vigoare.
3.  Delegarea competenței menționate la articolul 5 alineatul (2), la articolul 6 alineatele (2) și (4), la articolul 7 alineatul (1), la articolul 8 alineatul (5), la articolul 9 alineatele (2a), (3) și (3a), la articolul 11a alineatele (2) și (6), la articolul 12 alineatul (1b), la articolul 27 alineatele (1) și (4), la articolul 37 alineatul (6) și la articolul 38 alineatele (1) și (2) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competenței pe care o menționează în textul său. Decizia de revocare intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară pe care o menționează în textul său. Aceasta nu aduce atingere valabilității actelor delegate aflate deja în vigoare.
Amendamentul 228
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23
Directiva 2008/98/CE
Articolul 38 a – alineatul 3 a (nou)
3a.   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.
Amendamentul 229
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23
Directiva 2008/98/CE
Articolul 38 a – alineatul 5
5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 alineatul (2), al articolului 6 alineatul (2), al articolului 7 alineatul (1), al articolului 11a alineatele (2) și (6), al articolului 26, al articolului 27 alineatele (1) și (4) și al articolului 38 alineatele (1), (2) și (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 alineatul (2), al articolului 6 alineatele (2) și (4), al articolului 7 alineatul (1), al articolului 8 alineatul (5), al articolului 9 alineatele (2a), (3) și (3a), al articolului 11a alineatele (2) și (6), al articolului 12 alineatul (1b), al articolului 27 alineatele (1) și (4), al articolului 37 alineatul (6) și al articolului 38 alineatele(1) și (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 230
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 24 a (nou)
Directiva 2008/98/CE
Anexa II – punctul R13 a (nou)
(24a)   În anexa II se inserează următorul punct:
„R13a: pregătirea pentru reutilizare.”;
Amendamentul 231
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 24 b (nou)
Directiva 2008/98/CE
Anexa IV a (nouă)
(24b)   Anexa IVa se introduce în conformitate cu anexa la prezenta directivă.
Amendamentul 232
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 25
Directiva 2008/98/CE
Anexa VI (nouă)
(25)   Se adaugă anexa VI, în conformitate cu anexa la prezenta directivă.
eliminat
Amendamentul 233
Propunere de directivă
Anexa I
Directiva 2008/98/CE
Anexa VI
Metodă de calcul privind pregătirea pentru reutilizare a produselor și a componentelor în sensul articolului 11 alineatul (2) literele (c) și (d) și al articolului 11 alineatul (3)
eliminat
Pentru a calcula rata ajustată a reciclării și pregătirii pentru reutilizare, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) literele (c) și (d) și cu articolul 11 alineatul (3), statele membre utilizează următoarea formulă:
20170314-P8_TA(2017)0070_RO-p0000002.png
E: rata ajustată a reciclării și reutilizării într-un anumit an;
A: greutatea deșeurilor municipale reciclate sau pregătite pentru reutilizare într-un anumit an;
R: greutatea produselor și a componentelor pregătite pentru reutilizare într-un anumit an;
P: greutatea deșeurilor municipale generate într-un anumit an.
Amendamentul 234
Propunere de directivă
Anexa -I (nouă)
Directiva 2008/98/CE
Anexa IV a (nouă)
Anexa -I
Se introduce următoarea anexă IVa:
„Anexa IVa
Lista orientativă a instrumentelor de promovare a tranziției către o economie circulară
1.   Instrumente economice:
1.1   creșterea treptată a taxelor și/sau a comisioanelor de depozitare pentru toate categoriile de deșeuri (municipale, inerte, de alt tip);
1.2   introducerea sau majorarea taxelor și/sau a comisioanelor de incinerare;
1.3   introducerea sistemelor de plată în funcție de deșeurile generate;
1.4   măsuri de îmbunătățire a eficienței din punctul de vedere al costurilor a schemelor existente și viitoare de răspundere a producătorilor;
1.5   extinderea domeniului de aplicare al răspunderii financiare și/sau operaționale a producătorilor pentru a include noi fluxuri de deșeuri;
1.6   stimulente economice pentru autoritățile locale în scopul de a promova prevenirea generării de deșeuri și de a dezvolta și intensifica sistemele de colectare separată;
1.7   măsuri de sprijinire a dezvoltării sectorului reutilizării;
1.8   măsuri de eliminare a subvențiilor care nu sunt coerente cu ierarhia deșeurilor;
2.   Alte măsuri:
2.1   achiziții publice sustenabile pentru a promova producția și consumul sustenabile;
2.2   măsuri tehnice și fiscale de sprijinire a dezvoltării piețelor de produse reutilizate și de materiale reciclate (inclusiv compostate), precum și de îmbunătățire a calității materialelor reciclate;
2.3   punerea în aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru tratarea deșeurilor în vederea eliminării substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită, atunci când acest lucru este viabil din punct de vedere tehnic și economic;
2.4   măsuri de creștere a gradului de sensibilizare a publicului cu privire la gestionarea corespunzătoare a deșeurilor și reducerea acestora, inclusiv campanii ad hoc pentru a asigura reducerea deșeurilor la sursă și un nivel ridicat de participare la sistemele de colectare separată;
2.5   măsuri pentru a asigura coordonarea corespunzătoare, inclusiv prin mijloace digitale, între toate autoritățile publice competente implicate în gestionarea deșeurilor și implicarea altor părți interesate importante;
2.6   utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene pentru a finanța dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor care este necesară în vederea îndeplinirii obiectivelor relevante.”.

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0034/2017).

Notă juridică