Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0274(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0031/2017

Indgivne tekster :

A8-0031/2017

Forhandlinger :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21

Afstemninger :

PV 14/03/2017 - 6.7
CRE 14/03/2017 - 6.7
Stemmeforklaringer
PV 18/04/2018 - 12.10

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0071
P8_TA(2018)0115

Vedtagne tekster
PDF 360kWORD 73k
Tirsdag den 14. marts 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Deponering af affald ***I
P8_TA(2017)0071A8-0031/2017

Europa-Parlamentets ændringer af 14. marts 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald (COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning -1 (ny)
(-1)   I betragtning af Unionens afhængighed af importerede råstoffer og den hurtige udtynding af mange naturressourcer på kort sigt ligger der en afgørende udfordring i at genanvende så mange ressourcer som muligt inden for Unionen og styrke omstillingen til en cirkulær økonomi.
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning -1 a (ny)
(-1a)   Det er nødvendigt at omlægge affaldshåndtering til bæredygtig materialehåndtering. Revisionen af direktivet om deponering af affald giver mulighed herfor.
Ændring 3
Forslag til direktiv
Betragtning 1
(1)  Affaldshåndteringen i Unionen bør forbedres for at beskytte, bevare og forbedre miljøkvaliteten, beskytte menneskers sundhed, sikre en forsvarlig og rationel udnyttelse af naturressourcerne og fremme en mere cirkulær økonomi.
(1)  Affaldshåndteringen i Unionen bør forbedres for at beskytte, bevare og forbedre miljøkvaliteten, beskytte menneskers sundhed, sikre en forsvarlig og rationel udnyttelse af naturressourcerne, fremme en mere cirkulær økonomi, øge energieffektiviteten og mindske Unionens ressourceafhængighed.
Ændring 51
Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)
(1a)   Den cirkulære økonomi bør implementere udtrykkelige bestemmelser i det syvende miljøhandlingsprogram, hvori der opfordres til udvikling af ikkegiftige materialekredsløb, således at genanvendt affald kan udnyttes som en vigtig og pålidelig kilde til råstoffer inden for Unionen.
Ændring 5
Forslag til direktiv
Betragtning 2
(2)  De mål om begrænsning af deponering, der er fastsat i Rådets direktiv 1999/31/EF14, bør ændres, så de bedre afspejler Unionens mål om omstillingen til en cirkulær økonomi og skabe fremdrift med hensyn til gennemførelsen af råstofinitiativet15 ved at mindske deponering af affald, der er bestemt til deponeringsanlæg for ikke-farligt affald.
(2)  De mål om begrænsning af deponering, der er fastsat i Rådets direktiv 1999/31/EF14 bør styrkes, så de bedre afspejler Unionens mål om omstillingen til en cirkulær økonomi og skabe fremdrift med hensyn til gennemførelsen af råstofinitiativet15 ved gradvist at minimere deponering af affald, der er bestemt til deponeringsanlæg for ikkefarligt affald. Kommissionen og medlemsstaterne bør sikre, at dette passer ind i en integreret politik, der sikrer en korrekt anvendelse af affaldshierarkiet, styrker skiftet hen imod forebyggelse, genbrug og genanvendelse og forhindrer et skift fra deponering hen imod forbrænding.
________________
__________________
14 Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1).
14 Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1).
15 COM(2008)0699 og COM(2014)0297.
15 COM(2008)0699 og COM(2014)0297.
Ændring 6
Forslag til direktiv
Betragtning 4
(4)  For at sikre større sammenhæng i affaldslovgivningen bør definitionerne i direktiv 1999/31/EF bringes i overensstemmelse med definitionerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF16.
(4)  For at sikre større sammenhæng i affaldslovgivningen bør definitionerne i direktiv 1999/31/EF i relevant omfang bringes i overensstemmelse med definitionerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF16.
__________________
__________________
16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).
16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).
Ændring 7
Forslag til direktiv
Betragtning 5
(5)  Der kan skabes klare miljømæssige, økonomiske og samfundsmæssige fordele ved yderligere at begrænse deponering – indledningsvis med de affaldsstrømme, der indsamles særskilt (f.eks. plast, metal, glas, papir og bioaffald). Ved gennemførelsen af disse begrænsninger for deponering bør der tages hensyn til den tekniske, miljømæssige og økonomiske gennemførlighed af genanvendelse eller andre former for nyttiggørelse af restaffald fra særskilt indsamlet affald.
(5)  Der kan skabes klare miljømæssige, økonomiske og samfundsmæssige fordele ved yderligere at begrænse deponering – indledningsvis med de affaldsstrømme, der indsamles særskilt (f.eks. plast, metal, glas, papir og bioaffald), med målet om kun at tillade restaffald. Langsigtede investeringer i infrastruktur og i forskning og innovation vil spille en afgørende rolle for mindskelsen af mængden af restaffald fra særskilt indsamlet affald, som det på nuværende tidspunkt ikke er teknisk, miljømæssigt eller økonomisk muligt at genanvende eller på anden måde nyttiggøre.
Ændring 8
Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)
(5a)   Et politisk og samfundsmæssigt incitament til at begrænse yderligere deponering som en bæredygtig måde at håndtere naturressourcerne på i en cirkulær økonomi bør respektere det hierarki til håndtering af affald, der er fastsat i artikel 4 i direktiv 2008/98/EF, og strengt følge en fremgangsmåde, hvor forebyggelse prioriteres højest, og forsigtighedsprincippet respekteres.
Ændring 9
Forslag til direktiv
Betragtning 6
(6)  Bionedbrydeligt kommunalt affald udgør en stor andel af det kommunale affald. Deponering af ubehandlet, bionedbrydeligt affald forårsager betydelige skadevirkninger i form af drivhusgasemissioner og forurening af overfladevand, grundvand, jord og luft. Direktiv 1999/31/EF indeholder allerede mål for omdirigering af bionedbrydeligt affald, men der bør indføres yderligere restriktioner for deponering af bionedbrydeligt affald, idet det forbydes at deponere bionedbrydeligt affald, som er indsamlet særskilt i overensstemmelse med artikel i 22 direktiv 2008/98/EF.
(6)  Bionedbrydeligt kommunalt affald udgør en stor andel af det kommunale affald. Deponering af ubehandlet, bionedbrydeligt affald forårsager betydelige miljømæssige skadevirkninger i form af drivhusgasemissioner og forurening af overfladevand, grundvand, jord og luft. Direktiv 1999/31/EF indeholder allerede mål for omdirigering af bionedbrydeligt affald, men der bør indføres yderligere restriktioner for deponering af bionedbrydeligt affald, idet det forbydes at deponere bionedbrydeligt affald, som skal indsamles særskilt i overensstemmelse med artikel 22 i direktiv 2008/98/EF.
Ændring 10
Forslag til direktiv
Betragtning 7
(7)  Mange medlemsstater har endnu ikke udviklet den nødvendige infrastruktur for affaldshåndtering fuldt ud. Fastsættelsen af reduktionsmål for deponering vil lette særskilt indsamling, sortering og genvinding af affald yderligere og undgå, at potentielt genanvendelige materialer fastlåses nederst i affaldshierarkiet.
(7)  Mange medlemsstater har endnu ikke udviklet den nødvendige infrastruktur for affaldshåndtering fuldt ud. Fastsættelsen af klare og ambitiøse reduktionsmål for deponering vil yderligere tilskynde til investeringer, der skal lette særskilt indsamling, sortering og genanvendelse af affald og undgå, at potentielt genanvendelige materialer fastlåses på det laveste niveau i affaldshierarkiet.
Ændring 11
Forslag til direktiv
Betragtning 8
(8)  En gradvis reduktion af deponering er nødvendig for at forebygge skadevirkninger for menneskers sundhed og miljøet og for at sikre, at økonomisk værdifulde affaldsmaterialer gradvist og effektivt kan nyttiggøres gennem god affaldshåndtering og i overensstemmelse med affaldshierarkiet. Med denne reduktion bør det undgås, at faciliteter til håndtering af restaffald udvikler overkapacitet, f.eks. via energiudnyttelse eller simpel mekanisk-biologisk behandling af ubehandlet kommunalt affald, da dette vil undergrave opfyldelsen af Unionens langsigtede mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af kommunalt affald som fastsat i artikel 11 i direktiv 2008/98/EF. For at undgå skadevirkninger for menneskers sundhed og miljøet bør medlemsstaterne på tilsvarende vis træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kun affald, der har været underkastet behandling, deponeres, men uden at overholdelsen af en sådan forpligtelse fører til, at der skabes overkapacitet til håndtering af restaffald fra kommunalt affald. For at sikre sammenhæng mellem de mål, der er fastsat i artikel 11 i direktiv 2008/98/EF, og de reduktionsmål for deponering, der er defineret i artikel 5 i nærværende direktiv, og sikre en koordineret planlægning af den infrastruktur og de investeringer, der er nødvendig for at opfylde disse mål, bør de medlemsstater, der kan indrømmes mere tid til at nå målene for genanvendelse af kommunalt affald, også gives mere tid til at nå reduktionsmålet for deponering for 2030 som fastsat i nærværende direktiv.
(8)  En gradvis minimering af deponering er nødvendig for at forebygge skadevirkninger for menneskers sundhed og miljøet og for at sikre, at økonomisk værdifulde affaldsmaterialer gradvist og effektivt kan nyttiggøres gennem god affaldshåndtering og i overensstemmelse med affaldshierarkiet som fastsat i direktiv 2008/98/EF. Denne gradvise minimering af deponering kræver større ændringer af affaldshåndteringen i mange medlemsstater. Med bedre statistikker over affaldsindsamling og -behandling og bedre sporbarhed af affaldsstrømme bør det kunne undgås, at der udvikles overkapacitet til behandling af restaffald, f.eks. via energiudnyttelse, da dette vil undergrave opfyldelsen af Unionens langsigtede mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af kommunalt affald som fastsat i artikel 11 i direktiv 2008/98/EF. For at undgå skadevirkninger for menneskers sundhed og miljøet bør medlemsstaterne på tilsvarende vis træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kun affald, der har været underkastet behandling, deponeres, men uden at overholdelsen af en sådan forpligtelse fører til, at der skabes overkapacitet til håndtering af restaffald fra kommunalt affald. I lyset af, at visse medlemsstater i nyere tid har foretaget investeringer, som har ført til overkapacitet til energiudnyttelse eller indførelse af simpel mekanisk-biologisk behandling, er det afgørende, at der sendes et klart signal til aktører på affaldsområdet og medlemsstaterne om at undgå investeringer, som er uforenelige med de langsigtede mål i deponerings- og affaldsrammedirektiverne. Derfor kan en grænse for forbrændingen af kommunalt affald i overensstemmelse med målene for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse i artikel 11 i direktiv 2008/98/EF og artikel 5 i direktiv 1999/31/EF komme på tale. For at sikre sammenhæng mellem de mål, der er fastsat i artikel 11 i direktiv 2008/98/EF, og de reduktionsmål for deponering, der er defineret i artikel 5 i nærværende direktiv, og sikre en koordineret planlægning af den infrastruktur og de investeringer, der er nødvendig for at opfylde disse mål, bør de medlemsstater, der kan indrømmes mere tid til at nå målene for genanvendelse af kommunalt affald, også gives mere tid til at nå reduktionsmålet for deponering for 2030 som fastsat i nærværende direktiv.
Ændring 12
Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)
(8a)   For at medvirke til virkeliggørelsen af dette direktivs mål og sætte gang i omstillingen til en cirkulær økonomi bør Kommissionen fremme koordineringen og udvekslingen af oplysninger og bedste praksis blandt medlemsstaterne og de forskellige økonomiske sektorer. Denne udveksling kan fremmes gennem kommunikationsplatforme, som kan bidrage til at højne bevidstheden om nye industrielle løsninger og give et bedre overblik over tilgængelig kapacitet, og vil bidrage til at forbinde affaldsindustrien med andre sektorer og fremme en industriel symbiose.
Ændring 13
Forslag til direktiv
Betragtning 8 b (ny)
(8b)   Kommissionen bør fremme koordineringen og udvekslingen af oplysninger og bedste praksis blandt medlemsstater, regionale og især lokale myndigheder og involvere alle relevante civilsamfundsorganisationer, herunder arbejdsmarkedets parter og miljø- og forbrugerorganisationer.
Ændring 14
Forslag til direktiv
Betragtning 8 c (ny)
(8c)   Med henblik på at gennemføre og håndhæve målene i dette direktiv på tilstrækkelig vis er det nødvendigt at sikre, at de lokale myndigheder i de områder, hvor der ligger deponeringsanlæg, anerkendes som relevante aktører, idet de lider direkte under konsekvenserne af deponering. Der bør derfor afholdes forudgående offentlig og demokratisk høring på de lokaliteter og i de overkommunale områder, hvor der skal etableres et deponeringsanlæg, og lokalbefolkningen bør sikres en passende kompensation.
Ændring 15
Forslag til direktiv
Betragtning 8 d (ny)
(8d)   Kommissionen bør garantere, at hvert enkelt deponeringsanlæg i Unionen underkastes en revision for at sikre korrekt gennemførelse af EU-ret og national ret.
Ændring 16
Forslag til direktiv
Betragtning 9
(9)  For at sikre en bedre, mere rettidig og mere ensartet gennemførelse af dette direktiv og foregribe svagheder i gennemførelsen bør der oprettes et system for tidlig varsling, så mangler kan opdages, og foranstaltninger træffes, før fristerne for at opfylde målene udløber.
(9)  For at sikre en bedre, mere rettidig og mere ensartet gennemførelse af dette direktiv og foregribe svagheder i gennemførelsen bør der oprettes et system for tidlig varsling, så mangler kan opdages, og foranstaltninger træffes, før fristerne for at opfylde målene udløber, og udvekslingen af bedste praksis mellem de forskellige interessenter bør fremmes.
Ændring 17
Forslag til direktiv
Betragtning 11
(11)  Medlemsstaternes rapportering af statistiske data er afgørende for, at Kommissionen kan vurdere, hvorvidt medlemsstaterne overholder affaldslovgivningens bestemmelser. Statistikkernes kvalitet, pålidelighed og sammenlignelighed bør forbedres ved at indføre et enkelt kontaktpunkt for alle affaldsrelaterede data, ophæve forældede rapporteringskrav, gennemføre benchmarking af nationale rapporteringsmetoder og indføre en rapport om validering af datakvaliteten. Pålidelig rapportering af statistiske data om affaldshåndtering er altafgørende for en effektiv gennemførelse og sikring af, at medlemsstaternes data kan sammenlignes. Medlemsstaterne bør derfor pålægges ved udarbejdelsen af rapporterne om overholdelse af målene i direktiv 1999/31/EF at anvende den seneste metode, der er udarbejdet af Kommissionen og medlemsstaternes nationale statistiske kontorer.
(11)  Medlemsstaternes rapportering af data og oplysninger er afgørende for, at Kommissionen kan vurdere, hvorvidt medlemsstaterne overholder affaldslovgivningens bestemmelser. De indberettede datas kvalitet, pålidelighed og sammenlignelighed bør forbedres ved at fastlægge en fælles metode til indsamling og behandling af data, der er baseret på pålidelige kilder, og ved at indføre et enkelt kontaktpunkt for alle affaldsrelaterede data, ophæve forældede rapporteringskrav, gennemføre benchmarking af nationale rapporteringsmetoder og indføre en rapport om validering af datakvaliteten. Pålidelig rapportering af statistiske data om affaldshåndtering er altafgørende for en effektiv gennemførelse og sikring af, at medlemsstaternes data kan sammenlignes. Medlemsstaterne bør derfor ved udarbejdelsen af rapporterne om overholdelse af målene i direktiv 1999/31/EF anvende den fælles metode, der er udarbejdet af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaternes nationale statistiske kontorer og de nationale myndigheder, der er ansvarlige for affaldshåndtering.
Ændring 18
Forslag til direktiv
Betragtning 12
(12)  Med henblik på at supplere eller ændre direktiv 1999/31/EF, navnlig hvad angår tilpasning af bilagene til dette direktiv til den videnskabelige og tekniske udvikling, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen for så vidt angår artikel 16. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. Ændringer til bilagene foretages udelukkende efter principperne i nærværende direktiv. Med hensyn til bilag II bør Kommissionen tage hensyn til de generelle principper og generelle procedurer for testning og modtagelse som anført i bilag II. Endvidere bør specifikke kriterier og forsøgsmetoder og tilknyttede grænseværdier fastsættes for hver kategori deponeringsanlæg, herunder om nødvendigt specifikke typer deponeringsanlæg inden for hver kategori, herunder underjordisk opbevaring. Forslag til standardisering af kontrol- prøveudtagnings- og analysemetoder i relation til bilagene bør behandles af Kommissionen med henblik på vedtagelse i givet fald senest to år efter dette direktivs ikrafttræden.
(12)  Med henblik på at ændre direktiv 1999/31/EF bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen for så vidt angår tilpasning af bilagene til den videnskabelige og tekniske udvikling. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter. Ændringer til bilagene foretages udelukkende efter principperne i nærværende direktiv. Med hensyn til bilag II bør Kommissionen tage hensyn til de generelle principper og generelle procedurer for testning og modtagelse som anført i bilag II. Endvidere bør specifikke kriterier og forsøgsmetoder og tilknyttede grænseværdier fastsættes for hver kategori deponeringsanlæg, herunder om nødvendigt specifikke typer deponeringsanlæg inden for hver kategori, herunder underjordisk opbevaring. Forslag til standardisering af kontrol- prøveudtagnings- og analysemetoder i relation til bilagene bør om nødvendigt behandles af Kommissionen med henblik på vedtagelse i givet fald senest to år efter dette direktivs ikrafttræden.
Ændring 19
Forslag til direktiv
Betragtning 13
(13)  For at sikre, at der fastsættes ens vilkår for gennemførelsen af direktiv 1999/31/EF, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår artikel 3, stk. 3, bilag I, punkt 3.5 og bilag II, punkt 5. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201117.
(13)  For at sikre, at der fastsættes ens vilkår for gennemførelsen af direktiv 1999/31/EF, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår definitionen af deponering af ikkefarligt affald, den metode, der skal anvendes til at bestemme permeabilitetskoefficienten for deponeringsanlæg under visse betingelser, og, da prøveudtagning af affald kan være behæftet med alvorlige problemer med hensyn til repræsentativitet og prøveudtagningsteknik på grund af forskellige affaldsformers heterogene karakter, udviklingen af en europæisk standard for prøveudtagning af affald. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201117.
__________________
__________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
Ændring 20
Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)
(16a)   Kommissionen og medlemsstaterne skal sikre, at der udvikles planer for bæredygtig nyttiggørelse og bæredygtig alternativ anvendelse af deponeringsanlæg og områder ødelagt af deponering.
Ændring 21
Forslag til direktiv
Betragtning 16 b (ny)
(16b)   Dette direktiv er vedtaget under hensyntagen til forpligtelserne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning og bør gennemføres og anvendes i henhold til vejledningen i samme aftale.
Ændring 52/rev
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 1999/31/EF
Artikel 1 – stk. -1 (nyt)
-1)   I artikel 1 indsættes følgende stykke:
-1.   En gradvis udfasning af deponeringen af affald, som kan genanvendes og nyttiggøres, er en grundlæggende forudsætning for at fremme Unionens omstilling til en cirkulær økonomi.
Ændring 23
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a)
Direktiv 1999/31/EF
Artikel 2 – litra a)
a)  a) definitionerne på "affald", "kommunalt affald", "farligt affald", "affaldsproducent", "affaldsindehaver", "affaldshåndtering", "særskilt indsamling", "nyttiggørelse", "genanvendelse" og "bortskaffelse", jf. artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF(*), finder anvendelse
a)  a) definitionerne på "affald", "kommunalt affald", "farligt affald", "ikkefarligt affald", "affaldsproducent", "affaldsindehaver", "affaldshåndtering", "særskilt indsamling", "nyttiggørelse", "genanvendelse" og "bortskaffelse", jf. artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF(*), finder anvendelse
__________________
__________________
(*) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).
(*) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).
Ændring 24
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a a (nyt)
Direktiv 1999/31/EF
Artikel 2 – litra a a (nyt)
aa)   Følgende indsættes som litra aa):
"aa) "restaffald": affald fra en behandlings- eller nyttiggørelsesoperation, herunder en genanvendelsesoperation, som ikke kan nyttiggøres yderligere og som følge heraf skal bortskaffes
Ændring 25
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 1999/31/EF
Artikel 2 – litra m
ba)   I litra m) foretages følgende ændringer:
m)  "bionedbrydeligt affald": enhver type affald, der kan undergå en anaerob eller aerob nedbrydning, såsom levnedsmidler og haveaffald samt papir og pap;
"m) "bionedbrydeligt affald": levnedsmidler og haveaffald, papir, pap, træ og andre former for affald, der kan undergå en anaerob eller aerob nedbrydning;"
Ændring 26
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 1999/31/EF
Artikel 3 – stk. 3
1a)   Artikel 3, stk. 3, ændres således:
3.  Uden at det indskrænker anvendelsen af direktiv 75/442/EØF kan medlemsstaterne efter eget valg erklære, at deponering af ikke farligt affald, som skal defineres af det udvalg, der nedsættes i henhold til artikel 17 i nærværende direktiv, bortset fra inert affald, som hidrører fra efterforskning efter og udvinding, behandling og oplagring af mineraler samt fra driften af stenbrud, og som deponeres på en sådan måde, at det beskytter mod forurening af miljøet eller skader for menneskers sundhed, kan undtages fra bestemmelserne i bilag I, punkt 2, 3.1, 3.2 og 3.3 i nærværende direktiv.
"3. Uden at det indskrænker anvendelsen af direktiv 75/442/EØF kan medlemsstaterne efter eget valg erklære, at deponering af ikke farligt affald, bortset fra inert affald, som hidrører fra efterforskning efter og udvinding, behandling og oplagring af mineraler samt fra driften af stenbrud, og som deponeres på en sådan måde, at det beskytter mod forurening af miljøet eller skader for menneskers sundhed, kan undtages fra bestemmelserne i bilag I, punkt 2, 3.1, 3.2 og 3.3 i nærværende direktiv. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, hvori det fastlægges, hvad der udgør deponering af ikkefarligt affald. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 17, stk. 2."
Ændring 27
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra -a (nyt)
Direktiv 1999/31/EF
Artikel 5 – stk. 1
-a)   Stk. 1 affattes således:
1.  Medlemsstaterne opstiller en national strategi til reduktion af deponeringen af bionedbrydeligt affald senest to år efter den dato, der er fastsat i artikel 18, stk. 1, og meddeler Kommissionen denne strategi. Strategien skal omfatte foranstaltninger til gennemførelse af målsætningerne i stk. 2, navnlig ved genvinding, kompostering, biogasproduktion eller materiale-/energigenvinding. Inden 30 måneder efter den dato, der er fastsat i artikel 18, stk. 1, aflægger Kommissionen beretning til Europa-Parlamentet og Rådet med en oversigt over de nationale strategier.
1.  Medlemsstaterne opstiller i samarbejde med regionale og lokale myndigheder, der er ansvarlige for affaldshåndtering, en national strategi til udfasning af deponeringen af bionedbrydeligt affald senest to år efter den dato, der er fastsat i artikel 18, stk. 1, og meddeler Kommissionen denne strategi. Strategien skal omfatte foranstaltninger til gennemførelse af målsætningerne i stk. 2, navnlig ved genanvendelse, kompostering, biogasproduktion og materialegenvinding, eller, når ovennævnte foranstaltninger er umulige, ved energiudnyttelse. Inden 30 måneder efter den dato, der er fastsat i artikel 18, stk. 1, aflægger Kommissionen beretning til Europa-Parlamentet og Rådet med en oversigt over de nationale strategier.
Ændring 28
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b
Direktiv 1999/31/EF
Artikel 5 – stk. 3 – litra f
f)  affald, der er indsamlet særskilt i henhold til artikel 11, stk. 1, og artikel 22 i direktiv 2008/98/EF.
f)  affald, der er indsamlet særskilt i henhold til artikel 11, stk. 1, og artikel 22 i direktiv 2008/98/EF, og emballage og emballageaffald som defineret i artikel 3 i direktiv 94/62/EF;
Ændring 29
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c
Direktiv 1999/31/EF
Artikel 5 – stk. 5
5.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at mængden af deponeret kommunalt affald senest i 2030 er reduceret til 10 % af den samlede mængde produceret kommunalt affald.
5.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den årlige mængde af deponeret kommunalt affald senest i 2030 er reduceret til % af den samlede mængde produceret kommunalt affald.
Ændring 30
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c
Direktiv 1999/31/EF
Artikel 5 – stk. 5 a (nyt)
5a.   Senest den 31. december 2030 tager medlemsstaterne kun imod restaffald fra kommunalt affald i deponeringsanlæg for ikkefarligt affald.
Ændring 31
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c
Direktiv 1999/31/EF
Artikel 5 – stk. 6 – første afsnit
Estland, Grækenland, Kroatien, Letland, Malta, Rumænien og Slovakiet kan indrømmes yderligere fem år til at opfylde de mål, der er omhandlet i stk. 5. Medlemsstaten underretter Kommissionen om sin hensigt om at gøre brug af denne bestemmelse senest 24 måneder før den i stk. 5 fastsatte frist. Forlænges fristen, træffer medlemsstaten de nødvendige foranstaltninger for senest i 2030 at reducere mængden af deponeret kommunalt affald til 20 % af den samlede mængde produceret kommunalt affald.
En medlemsstat kan anmode om en femårig forlængelse til at opfylde de mål, der er omhandlet i stk. 5, hvis den deponerede mere end 65 % af sit kommunale affald i 2013.
Medlemsstaten skal indgive en anmodning til Kommissionen for at få en sådan forlængelse senest den 31. december 2028.
Ændring 32
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c
Direktiv 1999/31/EF
Artikel 5 – stk. 6 – andet afsnit
Underretningen ledsages af en gennemførelsesplan med en redegørelse for de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre overensstemmelse med målene inden den nye frist. Planen skal også indeholde en detaljeret tidsplan for gennemførelsen af de foreslåede foranstaltninger og en vurdering af deres forventede virkninger.
Anmodningen om forlængelse ledsages af en gennemførelsesplan med en redegørelse for de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre overensstemmelse med målet inden den nye frist. Planen udarbejdes på grundlag af en evaluering af de eksisterende affaldshåndteringsplaner og skal også indeholde en detaljeret tidsplan for gennemførelsen af de foreslåede foranstaltninger og en vurdering af deres forventede virkninger.
Den plan, der er omhandlet i tredje afsnit, skal desuden overholde mindst følgende krav:
a)   den gør brug af passende økonomiske instrumenter, som skal tilskynde til anvendelse af affaldshierarkiet, jf. artikel 4, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF
b)   den påviser en effektiv anvendelse af strukturfondene og Samhørighedsfonden med fastslåede langsigtede investeringer, der skal finansiere udviklingen af de affaldshåndteringsinfrastrukturer, der er nødvendige for at opfylde de relevante mål
c)   den leverer statistikker af høj kvalitet og giver klare prognoser for affaldshåndteringskapacitet og afstanden til de mål, der er angivet i stk. 5 i denne artikel, artikel 5 og 6 i direktiv 94/62/EF og artikel 11, stk. 2, i direktiv 2008/98/EF
d)   den har fastlagt affaldsforebyggelsesprogrammer, jf. artikel 29 i direktiv 2008/98/EF.
Kommissionen vurderer, om kravene i litra a)-d) i fjerde afsnit er opfyldt.
Medmindre Kommissionen gør indsigelse mod den fremlagte plan senest fem måneder efter datoen for modtagelsen, anses anmodningen om forlængelse for at være imødekommet.
Hvis Kommissionen gør indsigelse mod den fremlagte plan, pålægger den den pågældende medlemsstat at fremlægge en revideret plan senest to måneder efter modtagelsen af denne indsigelse.
Kommissionen vurderer den reviderede plan senest to måneder efter modtagelsen heraf og imødekommer eller afviser anmodningen om forlængelse skriftligt. Hvis der ikke foreligger en afgørelse fra Kommissionen inden for nævnte tidsfrist, anses anmodningen om forlængelse for at være imødekommet.
Kommissionen underretter Rådet og Europa-Parlamentet om sine afgørelser, senest to måneder efter at den har truffet disse afgørelser.
Ændring 33
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c
Direktiv 1999/31/EF
Artikel 5 – stk. 7
7.  Kommissionen undersøger senest den 31. december 2024 målet, der er fastsat i stk. 5, med henblik på at skærpe det og indføre begrænsninger for deponering af andet ikke-farligt affald end kommunalt affald. Med henblik herpå sendes Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet i givet fald ledsaget af et forslag.
7.  Kommissionen undersøger senest den 31. december 2018 muligheden for at indføre et mål og begrænsninger for deponering af andet ikkefarligt affald end kommunalt affald. Med henblik herpå sendes Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet, i givet fald ledsaget af et lovgivningsforslag.
Ændring 34
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c a (nyt)
Direktiv 1999/31/EF
Artikel 5 – stk. 7 a (nyt)
ca)   I artikel 5 tilføjes følgende stykke:
7a.   Kommissionen skal yderligere undersøge gennemførligheden af at foreslå lovgivningsmæssige rammer for "udvidet affaldsmining" for dermed at muliggøre indvinding af sekundære råstoffer, der er til stede i eksisterende deponeringsanlæg. Medlemsstaterne skal senest den 31. december 2025 kortlægge eksisterende deponeringsanlæg og angive mulighederne for udvidet affaldsmining og dele informationerne.
Ændring 35
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv 1999/31/EF
Artikel 5a – stk. 2 – indledning
2.  Rapporterne i stk. 1 skal omfatte følgende:
2.  Rapporterne i stk. 1 skal offentliggøres og omfatte følgende:
Ændring 36
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv 1999/31/EF
Artikel 5 a – stk. 2 – afsnit b a (nyt)
"ba) eksempler på bedste praksis, der anvendes i hele Unionen, og som kan give vejledning til udviklingen hen imod opnåelse af de mål, der er fastsat i artikel 5."
Ændring 37
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Direktiv 1999/31/EF
Artikel 5 b (ny)
3a)   Følgende artikel 5b indsættes:
Artikel 5b
Udveksling af bedste praksis og information
Kommissionen skal etablere en platform for regelmæssig og struktureret udveksling af bedste praksis og information mellem Kommissionen og medlemsstaterne om den praktiske gennemførelse af kravene i dette direktiv. Denne udveksling vil bidrage til at sikre tilstrækkelig styring, håndhævelse, grænseoverskridende samarbejde, udveksling af bedste praksis såsom innovationsaftaler og peerevalueringer. Endvidere skal platformen give et incitament til foregangslande og give mulighed for at springe led over. Kommissionen sørger for, at resultaterne i relation til platformen gøres offentligt tilgængelige.
Ændring 38
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)
Direktiv 1999/31/EF
Artikel 6 – litra a
3b)   I artikel 6, litra a), foretages følgende ændringer:
"a) at kun affald, der har været underkastet behandling, deponeres på deponeringsanlæg. Det er muligt ikke at lade denne bestemmelse omfatte inert affald, som det ikke er teknisk muligt at behandle, eller alle andre former for affald, for hvilke en sådan behandling ikke bidrager til direktivets mål som nævnt i artikel 1, ved at nedbringe mængden af affald eller farerne for menneskers sundhed eller miljøet"
"a) at kun affald, der har været underkastet behandling, deponeres på deponeringsanlæg. Det er muligt ikke at lade denne bestemmelse omfatte inert affald, som det ikke er teknisk muligt at behandle, eller alle andre former for affald, for hvilke en sådan behandling ikke bidrager til direktivets mål som nævnt i artikel 1, ved at nedbringe mængden af affald eller farerne for menneskers sundhed eller miljøet, forudsat at reduktionsmålene i artikel 5, stk. 2, i dette direktiv og genanvendelsesmålene i artikel 11 i direktiv 2008/98/EF er opfyldt af den pågældende medlemsstat"
Ændring 39
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 1999/31/EF
Artikel 6 – litra a – andet afsnit
4)  I artikel 6, litra a), tilføjes følgende punktum:
4)  I artikel 6, litra a), indsættes følgende afsnit:
"Medlemsstaterne sikrer, at foranstaltninger, der træffes i overensstemmelse med dette litra, ikke hindrer opfyldelsen af målene i direktiv 2008/98/EF, og dette gælder navnlig forhøjelsen af målet for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse, som er fastsat i samme direktivs artikel 11."
"Medlemsstaterne sikrer, at foranstaltninger, der træffes i overensstemmelse med dette litra, ikke hindrer opfyldelsen af målene i direktiv 2008/98/EF, og dette gælder navnlig affaldshierarkiet og forhøjelsen af målet for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse, som er fastsat i samme direktivs artikel 11."
Ændring 40
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv 1999/31/EF
Artikel 15 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne rapporterer for hvert kalenderår dataene vedrørende gennemførelsen af artikel 5, stk. 2 og 5, til Kommissionen. Disse data rapporteres elektronisk senest 18 måneder efter udgangen af det rapporteringsår, for hvilket dataene er indsamlet. Dataene rapporteres i det format, der er udformet af Kommissionen i henhold til stk. 5. Den første rapport skal dække data for perioden fra den 1. januar [indsæt året for dette direktivs gennemførelse + 1 år] til den 31. december [indsæt året for dette direktivs gennemførelse + 1 år].
1.  Medlemsstaterne rapporterer for hvert kalenderår dataene vedrørende gennemførelsen af artikel 5, stk. 2 og 5, til Kommissionen. Disse data rapporteres elektronisk senest 12 måneder efter udgangen af det rapporteringsår, for hvilket dataene er indsamlet. Dataene rapporteres i det format, der er udformet af Kommissionen i henhold til stk. 5. Den første rapport vedrørende målet i artikel 5, stk. 5, skal dække data for perioden fra den 1. januar [indsæt året for dette direktivs gennemførelse + 1 år] til den 31. december [indsæt året for dette direktivs gennemførelse + 1 år].
Ændring 41
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)
Direktiv 1999/31/EF
Artikel 15a (ny)
6a)   Følgende artikel indsættes:
"Artikel 15a
Instrumenter til fremme af en omstilling til en mere cirkulær økonomi
Med henblik på at bidrage til at nå målene i dette direktiv anvender medlemsstaterne passende økonomiske instrumenter og andre foranstaltninger, som skal tilskynde til anvendelse af affaldshierarkiet. Sådanne instrumenter og foranstaltninger kan omfatte dem, som er angivet i bilag IVa til direktiv 2008/98/EF."
Ændring 42
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 b (nyt)
Direktiv 1999/31/EF
Artikel 15 b (ny)
6b)   Følgende artikel indsættes:
"Artikel 15b
Bestemmelse af permeabilitetskoefficienten for deponeringsanlæg
Kommissionen bør udvikle og godkende den metode, der skal anvendes til at bestemme permeabilitetskoefficienten for deponeringsanlæg, på stedet og for hele det område, anlægget dækker, ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 17, stk. 2."
Ændring 43
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 c (nyt)
Direktiv 1999/31/EF
Artikel 15 c (ny)
6c.   Følgende artikel 15c indsættes:
"Artikel 15c
Europæisk standard for prøveudtagning af affald
Kommissionen udvikler en europæisk standard for prøveudtagning af affald ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 17, stk. 2. Indtil disse gennemførelsesretsakter er vedtaget, kan medlemsstaterne anvende nationale standarder og procedurer."
Ændring 44
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 1999/31/EF
Artikel 17a – stk. 3 a (nyt)
3a.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.
Ændring 45
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)
Direktiv 1999/31/EF
Bilag I – punkt 3.5
9a)   I bilag I udgår punkt 3.5.
Ændring 46
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 b (nyt)
Direktiv 1999/31/EF
Bilag II – nr. 5
9b)   I bilag II udgår punkt 5.

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet behandling i udvalget med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0031/2017).

Juridisk meddelelse