Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0276(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0029/2017

Ingediende teksten :

A8-0029/2017

Debatten :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Stemmingen :

PV 14/03/2017 - 6.8
CRE 14/03/2017 - 6.8
Stemverklaringen
PV 18/04/2018 - 12.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0072
P8_TA(2018)0112

Aangenomen teksten
PDF 520kWORD 73k
Dinsdag 14 maart 2017 - Straatsburg Definitieve uitgave
Verpakking en verpakkingsafval ***I
P8_TA(2017)0072A8-0029/2017

Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 14 maart 2017 op het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))(1)

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn
Overweging -1 (nieuw)
(-1)   Gezien de afhankelijkheid van de Unie van de invoer van grondstoffen en het feit dat een aanzienlijk aantal natuurlijke hulpbronnen op korte termijn uitgeput zal raken, is het van cruciaal belang om zoveel mogelijk hulpbronnen in de Unie terug te winnen en de overgang naar een circulaire economie te bevorderen.
Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Overweging -1 bis (nieuw)
(-1 bis)   Afvalstoffenbeheer moet worden omgevormd tot duurzaam materiaalbeheer. De herziening van Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad1bis biedt daartoe een mogelijkheid.
__________________
1 bis.   Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval (PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10).
Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1
(1)  Het afvalstoffenbeheer in de Unie moet worden verbeterd met het oog op de bescherming, het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de bescherming van de gezondheid van de mens, het behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen, en de bevordering van een meer circulaire economie.
(1)  Het afvalstoffenbeheer in de Unie moet worden verbeterd met het oog op de bescherming, het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de bescherming van de gezondheid van de mens, het behoedzaam en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de bevordering van de beginselen van de circulaire economie, de bredere verspreiding van hernieuwbare energie, de verhoging van de energie-efficiëntie en de vermindering van de afhankelijkheid van de Unie van ingevoerde hulpbronnen, zodat er nieuwe economische kansen ontstaan en het concurrentievermogen op lange termijn wordt bevorderd. Om de economie werkelijk circulair te maken, moeten er aanvullende maatregelen worden genomen ten behoeve van duurzame productie en consumptie die gericht zijn op de totale levenscyclus van producten, en wel op zodanige wijze dat hulpbronnen behouden blijven en de kringloop wordt gesloten. Een efficiënter gebruik van hulpbronnen zou ook leiden tot aanzienlijke nettobesparingen voor ondernemingen, overheden en consumenten in de Unie, alsook tot een vermindering van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen.
Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)
(1 bis)   Een politieke en maatschappelijke stimulans om nuttige toepassing en recycling te bevorderen als duurzame manier om in een circulaire economie met natuurlijke hulpbronnen om te gaan, moet stroken met de afvalhiërarchie als vastgesteld in artikel 4 van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad1bis en strikt de benadering volgen waarin preventie voorrang heeft op recycling.
__________________
1bis Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3).
Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 ter (nieuw)
(1 ter)   Tot zwerfafval verworden en incorrect verwijderde verpakking en verpakkingsafval heeft negatieve gevolgen voor zowel het mariene milieu als de economie van de Unie en houdt onnodige risico's in voor de volksgezondheid. Verpakkingsafval behoort tot de meest voorkomende materialen waarmee stranden zijn verontreinigd en heeft langdurige gevolgen voor het milieu, wat afbreuk doet aan het toerisme en aan het plezier dat het publiek in deze natuurgebieden kan beleven. Bovendien verstoort verpakkingsafval dat in het mariene milieu terechtkomt de prioriteitsvolgorde van de afvalhiërarchie, met name doordat het voorafgaand aan de incorrecte verwijdering niet wordt voorbereid voor hergebruik of gerecycleerd of anderszins nuttig wordt toegepast. Om het buitensporige aandeel van verpakkingsafval in het zwerfvuil op zee te beperken, dient een bindende doelstelling te worden vastgesteld en dienen de lidstaten de nodige gerichte maatregelen te nemen om die doelstelling te verwezenlijken.
Amendement 6
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2
(2)  De bij Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad13 vastgestelde doelstellingen voor de terugwinning en recycling van verpakking en verpakkingsafval moeten worden gewijzigd om de doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en de recycling van verpakkingsafval te verhogen, teneinde beter aan te sluiten bij de ambitie van de Unie om tot een circulaire economie te komen.
(2)  De bij Richtlijn 94/62/EG vastgestelde doelstellingen voor de nuttige toepassing en recycling van verpakking en verpakkingsafval moeten worden gewijzigd om de doelstellingen voor de recycling van verpakkingsafval te verhogen, teneinde beter aan te sluiten bij de ambitie van de Unie om tot een circulaire economie te komen.
__________________
13. Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval (PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10).
Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)
(2 bis)   Er moeten afzonderlijke kwantitatieve doelstellingen voor hergebruik worden vastgesteld die de lidstaten moeten proberen te verwezenlijken om herbruikbare verpakking te bevorderen en daarmee bij te dragen aan banengroei en grondstoffenbesparing.
Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 ter (nieuw)
(2 ter)   Een toename van het hergebruik van verpakking kan leiden tot vermindering van de totale kosten in de toeleveringsketen en van de milieueffecten van verpakkingsafval. De lidstaten moeten het op de markt brengen van herbruikbare verpakking, die aan het einde van zijn levenscyclus recycleerbaar is, ondersteunen.
Amendement 9
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 quater (nieuw)
(2 quater)   In bepaalde situaties, zoals de verkoop van levensmiddelen, is voor eenmalig gebruik bestemde verpakking nodig om voedselhygiëne en de gezondheid en veiligheid van de consument te waarborgen. De lidstaten moeten hiermee rekening houden bij de opstelling van preventiemaatregelen en betere toegang tot recycling voor dergelijke verpakking bevorderen.
Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3
(3)  Voorts moeten, met het oog op een grotere samenhang van de afvalwetgeving, de definities van Richtlijn 94/62/EG in overeenstemming worden gebracht met die van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad14, die van toepassing is op afval in het algemeen.
(3)  Voorts moeten, met het oog op een grotere samenhang van de afvalwetgeving en onverminderd de specifieke kenmerken van verpakking en verpakkingsafval, de definities van Richtlijn 94/62/EG in voorkomend geval in overeenstemming worden gebracht met die van Richtlijn 2008/98/EG, die van toepassing is op afval in het algemeen.
__________________
14 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3).
Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4
(4)  Er zouden duidelijke economische, sociale en milieuvoordelen verbonden zijn aan een verdere verhoging van de bij Richtlijn 94/62/EG vastgestelde doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en de recycling van verpakkingsafval.
(4)  Er zouden duidelijke economische, sociale en milieuvoordelen verbonden zijn aan een verdere verhoging van de bij Richtlijn 94/62/EG vastgestelde doelstellingen voor de recycling van verpakkingsafval.
Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)
(4 bis)   Afvalpreventie is de efficiëntste manier om de hulpbronnenefficiëntie te verbeteren, het milieueffect van afval te verkleinen en recycling van hoogwaardige materialen te bevorderen. Daarom moeten de lidstaten een op de levenscyclus gebaseerde benadering volgen teneinde de milieueffecten van producten te beperken. De lidstaten moeten maatregelen nemen om het gebruik van herbruikbare verpakking te stimuleren en te bereiken dat minder gebruik wordt gemaakt van niet-recycleerbare en overtollige verpakking. Daartoe moeten de lidstaten gebruikmaken van passende economische instrumenten en andere maatregelen om prikkels te bieden voor de toepassing van de afvalhiërarchie. De lidstaten moeten gebruik kunnen maken van de in bijlage IV bis bij Richtlijn 2008/98/EG opgesomde maatregelen. Voorts mag het streven naar afvalpreventie geen afbreuk doen aan de rol van verpakking voor het behoud van de hygiëne of de veiligheid voor de consument.
Amendement 13
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 ter (nieuw)
(4 ter)   De lidstaten moeten zorgen voor passende prikkels voor de toepassing van de afvalhiërarchie, met name financiële en fiscale prikkels die zijn gericht op het bereiken van de door deze richtlijn nagestreefde doelstellingen inzake afvalpreventie en -recycling, zoals stort- en verbrandingsheffingen, gedifferentieerde afvaltarieven, regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en stimuleringsmaatregelen voor lokale overheden. Die maatregelen moeten in alle lidstaten deel uitmaken van de afvalpreventieprogramma's.
Amendement 14
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 quater (nieuw)
(4 quater)   In de overgrote meerderheid van de gevallen wordt het aanbrengen van de verpakking niet bepaald en niet gekozen door de eindgebruiker maar door de producent. Regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid zijn een geschikte manier om zowel het ontstaan van verpakkingsafval te voorkomen als systemen te creëren die garanderen dat het gebruikte verpakkingsmateriaal en/of het verpakkingsafval wordt opgehaald en/of ingezameld bij de consument of een andere eindgebruiker of uit de afvalstroom wordt verwijderd, en dat het ingezamelde verpakkingsmateriaal en/of verpakkingsafval wordt hergebruikt of nuttig wordt toegepast, onder meer via recycling.
Amendement 15
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 quinquies (nieuw)
(4 quinquies)   Om de preventie van verpakkingsafval te stimuleren en de milieueffecten ervan te verkleinen en tegelijkertijd te bevorderen dat hoogwaardige materialen worden gerecycleerd, moeten de essentiële eisen van en bijlage II bij deze richtlijn worden geëvalueerd en zo nodig herzien, teneinde de eisen aan te scherpen die het ontwerp voor hergebruik en hoogwaardige recycling van verpakking zullen bevorderen.
Amendement 16
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 sexies (nieuw)
(4 sexies)   De nationale strategieën van de lidstaten moeten onder meer gericht zijn op bewustmaking van het publiek met betrekking tot de diverse stimuleringsmaatregelen en de voordelen die uit gerecycleerd afval vervaardigde producten met zich brengen, wat investeringen in de sector van de gerecycleerde producten zal stimuleren.
Amendement 17
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 septies (nieuw)
(4 septies)   Het stimuleren van een duurzame bio-economie kan ertoe bijdragen dat Europa minder afhankelijk wordt van ingevoerde grondstoffen. Wanneer de marktsituatie van biogebaseerde, recycleerbare verpakking en composteerbare, biologisch afbreekbare verpakking wordt verbeterd en bestaand recht dat het gebruik van dergelijke materialen belemmert, wordt herzien, biedt dat de mogelijkheid om meer onderzoek en innovatie te stimuleren en bij de productie van verpakking op fossiele brandstoffen gebaseerde grondstoffen te vervangen door hernieuwbare bronnen wanneer dit vanuit een levenscyclusperspectief voordelig is, alsook om verdere organische recycling te ondersteunen.
Amendement 18
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5
(5)  Een geleidelijke verhoging van de bestaande doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en de recycling van verpakkingsafval moet waarborgen dat economisch waardevolle afvalmaterialen geleidelijk en doeltreffend nuttig worden toegepast door middel van een adequaat afvalstoffenbeheer en in overeenstemming met de afvalhiërarchie. Op die manier moet ervoor worden gezorgd dat waardevolle materialen uit afval terugvloeien naar de Europese economie, waardoor vooruitgang wordt geboekt met de uitvoering van het grondstoffeninitiatief15 en de ontwikkeling van een circulaire economie.
(5)  Een geleidelijke verhoging van de bestaande doelstellingen voor de recycling van verpakkingsafval moet waarborgen dat economisch waardevolle afvalmaterialen geleidelijk en doeltreffend nuttig worden toegepast door middel van een adequaat afvalstoffenbeheer en in overeenstemming met de afvalhiërarchie. Op die manier moet ervoor worden gezorgd dat waardevolle materialen uit afval terugvloeien naar de Europese economie, waardoor vooruitgang wordt geboekt met de uitvoering van het grondstoffeninitiatief15 en de ontwikkeling van een circulaire economie, onverminderd het recht inzake voedselveiligheid, consumentengezondheid en voedselcontactmateriaal.
__________________
__________________
15 COM(2013)0442.
15 COM(2013)0442.
Amendement 89
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)
(5 bis)   De circulaire economie moet expliciete bepalingen van het 7e milieuactieprogramma waarin wordt verzocht om de ontwikkeling van niet-toxische materiaalcycli ten uitvoer leggen, om ervoor te zorgen dat gerecycled afval kan worden gebruikt als belangrijke en betrouwbare bron van grondstoffen in de Unie.
Amendement 20
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 ter (nieuw)
(5 ter)   Wanneer gerecycleerd materiaal de economie opnieuw binnenkomt doordat het de einde-afvalfase heeft bereikt, hetzij omdat het beantwoordt aan de specifieke criteria voor de einde-afvalfase, hetzij omdat het wordt opgenomen in een nieuw product, moet het volledig in overeenstemming zijn met het Unierecht inzake chemische stoffen.
Amendement 21
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 quater (nieuw)
(5 quater)   Er zijn aanzienlijke verschillen tussen huishoudelijk verpakkingsafval en commercieel en industrieel verpakkingsafval. Om een duidelijk en nauwkeurig beeld te krijgen van beide stromen, moeten de lidstaten hierover afzonderlijk rapporteren.
Amendement 22
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6
(6)  In veel lidstaten is de nodige infrastructuur voor afvalstoffenbeheer nog niet volledig uitgebouwd. Het is daarom van groot belang duidelijke beleidsdoelstellingen te bepalen om te voorkomen dat recycleerbare materialen onderaan de afvalhiërarchie blijven vastzitten.
(6)  In veel lidstaten is de nodige afvalbeheerinfrastructuur voor recycling nog niet volledig uitgebouwd. Het is daarom van groot belang duidelijke beleidsdoelstellingen te bepalen voor de bouw van afvalverwerkingsvoorzieningen en -installaties die nodig zijn voor preventie, hergebruik en recycling, om te voorkomen dat recycleerbare materialen onderaan de afvalhiërarchie blijven vastzitten, en om prikkels te bieden voor investeringen in innovatieve afvalbeheerinfrastructuur voor recycling.
Amendement 23
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)
(6 bis)   Om de doelstellingen van deze richtlijn te helpen verwezenlijken en om de overgang naar een circulaire economie te stimuleren, moet de Commissie de coördinatie en de uitwisseling van informatie en beste praktijken tussen de lidstaten en tussen de verschillende sectoren van de economie bevorderen. Deze uitwisseling kan worden gefaciliteerd door communicatieplatforms die nieuwe industriële oplossingen onder de aandacht kunnen brengen en een beter overzicht van de beschikbare capaciteiten kunnen geven, wat ertoe zou bijdragen dat de afvalindustrie in contact wordt gebracht met andere sectoren en industriële symbiose zou bevorderen.
Amendement 24
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7
(7)  Door de samenvoeging van de bij de Richtlijnen 2008/98/EG en 1999/31/EG vastgestelde recyclingdoelstellingen en stortbeperkingen zijn de bij Richtlijn 94/62/EG vastgestelde doelstellingen van de Unie voor energieterugwinning en de recyclingdoelstellingen van de Unie voor verpakkingsafval niet langer nodig.
(7)  Door de samenvoeging van de bij de Richtlijnen 2008/98/EG en 1999/31/EG van de Raad1bis vastgestelde recyclingdoelstellingen en stortbeperkingen zijn de bij Richtlijn 94/62/EG vastgestelde doelstellingen van de Unie voor energieterugwinning voor verpakkingsafval niet langer nodig.
__________________
1 bis.   Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen (PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1).
Amendement 25
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8
(8)  Deze richtlijn stelt langetermijndoelstellingen vast voor het afvalstoffenbeheer van de Unie en geeft ondernemingen en de lidstaten een duidelijke richting voor de investeringen die nodig zijn om die doelstellingen te verwezenlijken. Bij het ontwikkelen van hun nationale strategieën voor afvalstoffenbeheer en het plannen van investeringen in de infrastructuur voor afvalstoffenbeheer moeten de lidstaten, in overeenstemming met de afvalhiërarchie, terdege gebruikmaken van de Europese structuur- en investeringsfondsen door preventie, hergebruik en recycling te bevorderen.
(8)  Deze richtlijn stelt langetermijndoelstellingen vast voor het afvalstoffenbeheer van de Unie en geeft ondernemingen en de lidstaten een duidelijke richting voor de investeringen die nodig zijn om die doelstellingen te verwezenlijken. Bij het ontwikkelen van hun nationale strategieën voor afvalstoffenbeheer en het plannen van investeringen in de infrastructuur voor afvalstoffenbeheer en de circulaire economie moeten de lidstaten, in overeenstemming met de afvalhiërarchie, terdege gebruikmaken van de Europese structuur- en investeringsfondsen en deze strategieën en investeringsplannen zo opstellen dat zij, overeenkomstig de afvalhiërarchie, in de eerste plaats gericht zijn op de bevordering van afvalpreventie en hergebruik, gevolgd door recycling.
Amendement 26
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)
(9 bis)   De voorschriften betreffende een verdere verhoging van de recyclingdoelstellingen vanaf 2030 dienen te worden getoetst aan de ervaringen die bij de toepassing van deze richtlijn worden opgedaan.
Amendement 28
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11
(11)  Om te berekenen of de doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en de recycling worden verwezenlijkt, moeten de lidstaten rekening kunnen houden met producten en componenten die voor hergebruik zijn voorbereid door erkende bedrijven voor de voorbereiding voor hergebruik en in het kader van erkende statiegeldsystemen. Om voor deze berekeningen geharmoniseerde voorwaarden te verzekeren, zal de Commissie gedetailleerde regels vaststellen voor de bepaling van erkende bedrijven voor de voorbereiding voor hergebruik en erkende statiegeldsystemen, alsmede voor de verzameling en verificatie van gegevens en de verslaglegging hierover.
(11)  Om een eenvormige berekening van de gegevens over recyclingdoelstellingen te waarborgen, moet de Commissie gedetailleerde regels vaststellen voor de bepaling van recyclingbedrijven, alsook voor de verzameling, traceerbaarheid en verificatie van gegevens en de verslaglegging hierover. Nadat deze geharmoniseerde methode is vastgesteld, moeten de lidstaten, om te berekenen of de doelstellingen voor recycling worden bereikt, rekening kunnen houden met de recycling van metalen die plaatsvindt in samenhang met verbranding of meeverbranding.
Amendement 29
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12
(12)  Om de betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens over de voorbereiding voor hergebruik te verzekeren, is het essentieel om gemeenschappelijke verslagleggingsregels vast te stellen. Het is tevens van belang preciezere regels vast te stellen die de lidstaten moeten volgen bij het aangeven van wat daadwerkelijk is gerecycleerd en kan worden meegerekend voor de verwezenlijking van de recyclingdoelstellingen. Hiertoe moet als algemene regel het verslag over de verwezenlijking van de recyclingdoelstellingen worden gebaseerd op de input in het eindproces van recycling. Om de administratieve lasten te verminderen, moet het de lidstaten, onder strikte voorwaarden, worden toegestaan hun verslag over de recyclingpercentages op de output van sorteerinrichtingen te baseren. Het gewichtsverlies van materialen of stoffen te wijten aan fysieke en/of chemische transformatieprocessen eigen aan het eindproces van recycling moet niet worden afgetrokken van het gewicht aan afvalstoffen dat in het verslag als gerecycleerd wordt aangegeven.
(12)  Om de betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens over recycling te verzekeren, is het essentieel om gemeenschappelijke regels vast te stellen inzake de verzameling, traceerbaarheid en verificatie van gegevens en de verslaglegging hierover. Het is tevens van belang preciezere regels vast te stellen die de lidstaten moeten volgen bij het aangeven van wat daadwerkelijk is gerecycleerd en kan worden meegerekend voor de verwezenlijking van de recyclingdoelstellingen. De berekening om vast te stellen of de doelstellingen worden bereikt, moet gebaseerd zijn op een geharmoniseerde methode die voorkomt dat verwijderd afval als gerecycleerd afval wordt gerapporteerd. Daartoe moet het verslag over de verwezenlijking van de recyclingdoelstellingen worden gebaseerd op de input in het eindproces van recycling. Het gewichtsverlies van materialen of stoffen te wijten aan fysieke en/of chemische transformatieprocessen eigen aan het eindproces van recycling moet niet worden afgetrokken van het gewicht aan afvalstoffen dat in het verslag als gerecycleerd wordt aangegeven.
Amendement 30
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14
(14)  Door de lidstaten ingediende statistische gegevens zijn voor de Commissie essentieel om de naleving van de afvalwetgeving in alle lidstaten te kunnen beoordelen. De kwaliteit, betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van statistieken moet worden verbeterd door één toegangspunt voor alle gegevens over afvalstoffen in te stellen, achterhaalde verslagleggingsvereisten te schrappen, nationale verslagleggingsmethoden af te wegen en een kwaliteitscontroleverslag over de gegevens in te voeren.
(14)  Door de lidstaten ingediende gegevens en informatie zijn voor de Commissie essentieel om de naleving van de afvalwetgeving in alle lidstaten te kunnen beoordelen. De kwaliteit, betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van de ingediende gegevens moet worden verbeterd door een gemeenschappelijke methode voor de verzameling en verwerking van gegevens op basis van betrouwbare bronnen in te voeren, één toegangspunt voor alle gegevens over afvalstoffen in te stellen, achterhaalde verslagleggingsvereisten te schrappen, nationale verslagleggingsmethoden af te wegen en een kwaliteitscontroleverslag over de gegevens in te voeren.
Amendement 31
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16
(16)  Betrouwbare verslaglegging over statistische gegevens betreffende afvalstoffenbeheer is van wezenlijk belang voor een doeltreffende uitvoering en voor het waarborgen van de vergelijkbaarheid van gegevens tussen de lidstaten. Bij de voorbereiding van de verslagen over de naleving van de in Richtlijn 94/62/EG bepaalde doelstellingen zouden de lidstaten gebruik moeten maken van de recentste methode die door de Commissie en de nationale bureaus voor de statistiek van de lidstaten is ontwikkeld.
(16)  Betrouwbare verslaglegging over statistische gegevens betreffende afvalstoffenbeheer is van wezenlijk belang voor een doeltreffende uitvoering en voor het waarborgen van de vergelijkbaarheid van gegevens tussen de lidstaten. Bij de voorbereiding van de verslagen over de naleving van de in Richtlijn 94/62/EG bepaalde doelstellingen zouden de lidstaten gebruik moeten maken van een gemeenschappelijke methode voor de verzameling en verwerking van gegevens die door de Commissie in samenwerking met de nationale bureaus voor de statistiek van de lidstaten en de met het afvalstoffenbeheer belaste nationale, regionale en lokale autoriteiten is ontwikkeld.
Amendement 32
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)
(16 bis)   De lidstaten moeten de Commissie op verzoek onverwijld alle gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de tenuitvoerlegging van deze richtlijn in haar geheel en het effect ervan op het milieu en de volksgezondheid.
Amendement 33
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17
(17)  Met het oog op de aanvulling of wijziging van Richtlijn 94/62/EG moet overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag de bevoegdheid om handelingen vast te stellen ten aanzien van artikel 6 bis, leden 2 en 5, artikel 11, lid 3, artikel 19, lid 2, en artikel 20 aan de Commissie worden overgedragen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau. De Commissie moet bij de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en de Raad.
(17)  Met het oog op de aanvulling van Richtlijn 94/62/EG moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen ten aanzien van de regels voor de berekening van de recyclingdoelstellingen, van bepaalde uitzonderingen betreffende het maximum gehalte aan zware metalen in bepaalde gerecycleerde materialen, productketens en soorten verpakking, van de gemeenschappelijke methode voor de verzameling en verwerking van gegevens en het formaat voor de indiening van gegevens over de verwezenlijking van de recyclingdoelstellingen, alsook wijzigingen in de lijst van illustratieve voorbeelden inzake de definitie van verpakking en eventuele technische moeilijkheden bij de toepassing van deze richtlijn. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden zorgt voor passende raadpleging, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen plaatsvinden in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Om met name te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde moment als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
Amendement 34
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18
(18)  Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Richtlijn 94/62/EG te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend in verband met artikel 12, lid 3 quinquies, en artikel 19. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad16.
(18)  Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Richtlijn 94/62/EG te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend voor de aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van het systeem voor de vaststelling van de aard van het gebruikte verpakkingsmateriaal. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad16.
__________________
__________________
16 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
16 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
Amendement 35
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 bis (nieuw)
(21 bis)   De lidstaten moeten ervoor zorgen dat voor alle werknemers in de Unie strikte normen voor gezondheid en veiligheid op het werk gelden, die beantwoorden aan het bestaande Unierecht en rekening houden met de specifieke risico's die werknemers lopen in bepaalde productie-, recycling- en afvalverwerkingssectoren.
Amendement 36
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 1 – lid 2
-1)   Artikel 1, lid 2, wordt vervangen door:
"2. Daartoe worden bij deze richtlijn maatregelen vastgesteld die op de eerste plaats gericht zijn op de preventie van verpakkingsafval en, als verdere fundamentele beginselen, op het hergebruik van verpakkingen en de recycling en terugwinning van verpakkingsafval, teneinde de definitieve verwijdering van dergelijk afval te verminderen. "
"2. Daartoe worden bij deze richtlijn maatregelen vastgesteld die op de eerste plaats gericht zijn op de preventie van verpakkingsafval en, als verdere fundamentele beginselen, op het hergebruik van verpakkingen en de recycling en terugwinning van verpakkingsafval, teneinde de definitieve verwijdering van dergelijk afval te verminderen om bij te dragen tot de overgang naar een circulaire economie."
Amendement 37
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 3 – punt 2 bis (nieuw)
b bis)   het volgende punt wordt ingevoegd:
"2 bis. "biogebaseerde verpakking": verpakking vervaardigd van materialen van biologische oorsprong, met uitzondering van materialen die zich in geologische formaties bevinden en/of gefossiliseerd zijn;"
Amendement 38
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter c
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 3 – punten 3 t/m 10
c)  de punten 3 tot en met 10 worden geschrapt;
c)  de punten 3, 4 en 6 tot en met 10 worden geschrapt;
Amendement 39
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter d
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 3 – alinea 2
"Voorts zijn de in artikel 3 van Richtlijn 2008/98/EG vastgestelde definities van "afvalstof", "afvalstoffenproducent", "afvalstoffenhouder", "afvalstoffenbeheer", "inzameling", "gescheiden inzameling", "preventie", "hergebruik", "verwerking", "nuttige toepassing", "voorbereiding voor hergebruik", "recycling", "eindproces van recycling" en "verwijdering" van toepassing.";
"Voorts zijn de in artikel 3 van Richtlijn 2008/98/EG vastgestelde definities van "afvalstof", "afvalstoffenproducent", "afvalstoffenhouder", "afvalstoffenbeheer", "inzameling", "gescheiden inzameling", "preventie", "sortering", "stedelijk afval", "industrieel en commercieel afval", "verwerking", "nuttige toepassing", "recycling", "organische recycling", "eindproces van recycling", "zwerfafval" en "verwijdering" van toepassing."
Amendement 40
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2
"Dergelijke maatregelen kunnen bestaan uit nationale programma's, stimulansen via regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid om de effecten van verpakking op het milieu te beperken en soortgelijke maatregelen die, zo nodig in overleg met ondernemingen, worden genomen en opgezet om de vele initiatieven op het gebied van preventie in de lidstaten te bundelen en te benutten. Zij moeten stroken met de doelstellingen van deze richtlijn zoals omschreven in artikel 1, lid 1.";
"De lidstaten nemen maatregelen om het milieueffect van verpakking te minimaliseren en bij te dragen tot de verwezenlijking van de afvalpreventiedoelstellingen van artikel 9, lid 1, van Richtlijn 2008/98/EG. Die maatregelen houden onder meer uitgebreide producentenverantwoordelijkheid in als gedefinieerd in artikel 8, lid 1, derde alinea, alsook prikkels voor het gebruik van herbruikbare verpakking.
De lidstaten nemen maatregelen om te bereiken dat blijvend minder gebruik wordt gemaakt van niet-recycleerbare en overtollige verpakking. Dergelijke maatregelen brengen de hygiëne of de voedselveiligheid niet in gevaar.
Daarnaast kunnen de lidstaten andere maatregelen nemen die in overleg met marktdeelnemers en consumenten- en milieuorganisaties worden vastgesteld en die tot doel hebben de vele initiatieven op het gebied van preventie in de lidstaten te bundelen en te benutten.
Die maatregelen stroken met de doelstellingen van deze richtlijn zoals omschreven in artikel 1, lid 1.
De lidstaten maken gebruik maken van passende economische instrumenten en andere maatregelen om prikkels te bieden voor de toepassing van de afvalhiërarchie. Hierbij kan het gaan om de instrumenten en maatregelen die zijn opgesomd in bijlage IV bis bij Richtlijn 2008/98/EG."
Amendement 41
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 4 – lid 3
2 bis)   artikel 4, lid 3, wordt vervangen door:
3.  De Commissie dient, indien passend, voorstellen in voor maatregelen ter versterking en aanvulling van de handhaving van de essentiële eisen en om ervoor te zorgen dat verpakkingsmateriaal alleen op de markt wordt gebracht wanneer de producent alle noodzakelijke maatregelen heeft getroffen om de milieugevolgen te beperken zonder afbreuk te doen aan de essentiële functies van de verpakking.
"3. Uiterlijk 31 december 2020 dient de Commissie voorstellen in voor de bijwerking van de essentiële eisen teneinde de handhaving van die eisen te versterken en aan te vullen en er zo voor te zorgen dat verpakkingsmateriaal alleen op de markt wordt gebracht wanneer de producent alle noodzakelijke maatregelen heeft getroffen om de milieugevolgen te beperken zonder afbreuk te doen aan de essentiële functies van de verpakking. Na alle belanghebbenden te hebben geraadpleegd, dient de Commissie een wetgevingsvoorstel in tot bijwerking van de eisen, met name om het ontwerp voor hergebruik en hoogwaardige recycling te versterken.
Amendement 42
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)
2 ter)   In artikel 4 wordt het volgende lid ingevoegd:
"3 bis. Wanneer zulks vanuit een levenscyclusperspectief voordelig is, moedigen de lidstaten het gebruik van biogebaseerde recycleerbare verpakking en biologisch afbreekbare composteerbare verpakking aan door middel van maatregelen zoals:
a)   de bevordering van het gebruik ervan door onder meer economische instrumenten aan te wenden;
b)   de verbetering van de marktvoorwaarden voor die producten;
c)   de herziening van het bestaande recht dat het gebruik van die producten belemmert."
Amendement 43
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 quater (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 5 – titel
2 quater)   (Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)
"Hergebruik"
Amendement 44
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 quinquies (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 5 – alinea 1
2 quinquies)   artikel 5, alinea 1, wordt vervangen door:
De Lid-Staten mogen overeenkomstig het Verdrag systemen bevorderen voor het hergebruik van verpakkingen die op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze kunnen worden hergebruikt.
1.   In overeenstemming met de afvalhiërarchie bevorderen de lidstaten overeenkomstig het Verdrag systemen voor het hergebruik van verpakkingen die op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze kunnen worden hergebruikt, zonder de voedselhygiëne en de veiligheid van consumenten in gevaar te brengen.
Amendement 45
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 sexies (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)
2 sexies)   In artikel 5 wordt het volgende lid ingevoegd:
"1 bis. De lidstaten streven ernaar de volgende doelstellingen voor hergebruik van verpakking te verwezenlijken:
a)   uiterlijk op 31 december 2025 wordt ten minste 5 gewichtsprocent van alle verpakkingsafval hergebruikt;
b)   uiterlijk op 31 december 2030 wordt ten minste 10 gewichtsprocent van alle verpakkingsafval hergebruikt;
Amendement 46
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 septies (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 5 – lid 1 ter (nieuw)
2 septies)   In artikel 5 wordt het volgende lid ingevoegd:
"1 ter. Om hergebruikverrichtingen aan te moedigen, kunnen de lidstaten onder meer de volgende maatregelen nemen:
—   het gebruik van statiegeldregelingen voor herbruikbare verpakking;
—   de vaststelling van een minimumpercentage herbruikbare verpakking dat elk jaar per verpakkingsstroom op de markt wordt gebracht;
—   de vaststelling van passende economische stimulansen voor producenten van herbruikbare verpakking."
Amendement 47
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 octies (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 5 – lid 1 quater (nieuw)
2 octies)   In artikel 5 wordt het volgende lid ingevoegd:
1 quater.  Verpakkingen en hergebruikte verpakkingen die via een statiegeldregeling worden ingezameld, kunnen worden meegeteld voor de verwezenlijking van de in de nationale preventieprogramma's vastgestelde preventiedoelstellingen.
Amendement 48
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 6 – titel
a)  de titel wordt vervangen door "Nuttige toepassing, hergebruik en recycling";
a)  de titel wordt vervangen door "Nuttige toepassing en recycling";
Amendement 49
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 6 – lid -1 (nieuw)
a bis)   Aan artikel 6 wordt het volgende lid -1 toegevoegd:
"-1. De lidstaten voeren sorteersystemen in voor alle verpakkingsmaterialen.
Amendement 50
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 6 – lid 1 – letter f
f)  uiterlijk op 31 december 2025 wordt ten minste 65 gewichtsprocent van alle verpakkingsafval voorbereid voor hergebruik en gerecycleerd;
f)  uiterlijk op 31 december 2025 wordt ten minste 70 gewichtsprocent van al het gegenereerde verpakkingsafval gerecycleerd;
Amendement 51
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 6 – lid 1 – letter g
g)  uiterlijk op 31 december 2025 worden de volgende minimumdoelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en de recycling verwezenlijkt voor de volgende specifieke in verpakkingsafval aanwezige materialen:
g)  uiterlijk op 31 december 2025 worden de volgende minimumdoelstellingen voor recycling verwezenlijkt voor de volgende specifieke in verpakkingsafval aanwezige materialen:
i)  55 gewichtsprocent van het kunststof;
i)  60 gewichtsprocent van het kunststof;
ii)  60 gewichtsprocent van het hout;
ii)  65 gewichtsprocent van het hout;
iii)  75 gewichtsprocent van de ferrometalen;
iii)  80 gewichtsprocent van de ferrometalen;
iv)  75 gewichtsprocent van het aluminium;
iv)  80 gewichtsprocent van het aluminium;
v)  75 gewichtsprocent van het glas;
v)  80 gewichtsprocent van het glas;
vi)  75 gewichtsprocent van het papier en karton;
vi)  90 gewichtsprocent van het papier en karton;
Amendement 52
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 6 – lid 1 – letter h
h)  uiterlijk op 31 december 2030 wordt ten minste 75 gewichtsprocent van alle verpakkingsafval voorbereid voor hergebruik en gerecycleerd;
h)  uiterlijk op 31 december 2030 wordt ten minste 80 gewichtsprocent van alle verpakkingsafval gerecycleerd;
Amendement 53
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 6 – lid 1 – letter i
i)  uiterlijk op 31 december 2030 worden de volgende minimumdoelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en de recycling verwezenlijkt voor de volgende specifieke in verpakkingsafval aanwezige materialen:
i)  uiterlijk op 31 december 2030 worden de volgende minimumdoelstellingen voor de recycling verwezenlijkt voor de volgende specifieke in verpakkingsafval aanwezige materialen:
i)  75 gewichtsprocent van het hout;
i)  80 gewichtsprocent van het hout;
ii)  85 gewichtsprocent van de ferrometalen;
ii)  90 gewichtsprocent van de ferrometalen;
iii)  85 gewichtsprocent van het aluminium;
iii)  90 gewichtsprocent van het aluminium;
iv)  85 gewichtsprocent van het glas;
iv)  90 gewichtsprocent van het glas;
v)   85 gewichtsprocent van het papier en karton.";
Amendement 54
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter c
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 6 – lid 3
3.  Verpakkingsafval dat naar een andere lidstaat wordt overgebracht met het oog op voorbereiding voor hergebruik, recycling of nuttige toepassing ervan in die andere lidstaat, mag alleen worden meegerekend voor de verwezenlijking van de in lid 1, onder f) tot en met i), vastgestelde doelstellingen door de lidstaat waarin het verpakkingsafval is verzameld.
3.  Verpakkingsafval dat naar een andere lidstaat wordt overgebracht met het oog op recycling ervan in die andere lidstaat, mag alleen worden meegerekend voor de verwezenlijking van de in lid 1, onder f) tot en met i), vastgestelde doelstellingen door de lidstaat waarin het verpakkingsafval is verzameld.
Amendement 55
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter c bis (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 6 – lid 4
c bis)   Artikel 6, lid 4, wordt vervangen door:
4.  De lidstaten bevorderen, waar passend, dat bij de productie van verpakkingen en andere producten materialen verkregen uit gerecycleerd verpakkingsafval worden gebruikt door:
"4 De lidstaten bevorderen, wanneer dat vanuit een levenscyclusperspectief voordelig is en in overeenstemming is met de afvalhiërarchie, dat bij de productie van verpakkingen en andere producten materialen verkregen uit gerecycleerd verpakkingsafval worden gebruikt door:
a)  verbetering van de marktvoorwaarden voor die materialen;
a)  verbetering van de marktvoorwaarden voor die materialen;
b)  bestaande voorschriften die het gebruik van die materialen verbieden, te herzien.
b)  herziening van de bestaande voorschriften die het gebruik van die materialen belemmeren;
b bis)   gebruikmaking van passende economische instrumenten om het gebruik van secundaire grondstoffen te stimuleren, eventueel ook door maatregelen om het gerecycleerde gehalte van de producten te bevorderen en de toepassing van duurzaamheidscriteria bij openbare aanbestedingen;
b ter)   bevordering van materialen die na recycling de menselijke gezondheid niet in gevaar brengen wanneer zij worden gebruikt in materialen die zijn bestemd om in contact te komen met levensmiddelen."
Amendement 56
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter d
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 6 – leden 5, 8 en 9
d)  de leden 5, 8 en 9 worden geschrapt;
d)  de leden 5 en 9 worden geschrapt;
Amendement 57
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter d bis (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 6 – lid 8
d bis)   lid 8 wordt vervangen door:
8.   De Commissie legt zo spoedig mogelijk en uiterlijk op 30 juni 2005 het Europees Parlement en de Raad een verslag voor over de vorderingen met de uitvoering van deze richtlijn en over de gevolgen ervan voor het milieu en de werking van de interne markt. In het verslag wordt rekening gehouden met de verschillende omstandigheden in elke lidstaat. In dit verslag worden de volgende kwesties behandeld:"
"8 Te dien einde evalueert de Commissie uiterlijk op 31 december 2024 de in artikel 6 vermelde doelstellingen en de vorderingen met betrekking tot de verwezenlijking ervan, rekening houdend met de beste praktijken en maatregelen waarvan de lidstaten zich bedienen om die doelstellingen te halen.
In haar evaluatie overweegt de Commissie de vaststelling van:
a)  een evaluatie van de doeltreffendheid, de uitvoering en de naleving van de essentiële eisen;
a)  doelstellingen voor andere verpakkingsafvalstromen;
b)  aanvullende preventieve maatregelen om de milieugevolgen van verpakking zoveel mogelijk te beperken, zonder de essentiële functies ervan in het gedrang te brengen;
b)  afzonderlijke doelstellingen voor huishoudelijk verpakkingsafval en voor commercieel en industrieel verpakkingsafval.
c)   de mogelijke ontwikkeling van een verpakkingsmilieu-indicator om verpakkingsafvalpreventie eenvoudiger en doeltreffender te maken;
Daartoe stelt de Commissie een verslag op dat, zo nodig vergezeld van een wetgevingsvoorstel, aan het Europees Parlement en de Raad wordt toegezonden."
d)   plannen voor verpakkingsafvalpreventie;
e)   stimulering van hergebruik en met name vergelijking van de kosten en voordelen van hergebruik met die van recycling;
f)   verantwoordelijkheid van de producent met inbegrip van de financiële aspecten;
g)   inspanningen om het gebruik van zware metalen en andere gevaarlijke stoffen in verpakkingen verder te verminderen en als dat passend is vóór 2010 volledig te beëindigen.
Het verslag dient, waar passend, te worden vergezeld van voorstellen tot herziening van de desbetreffende bepalingen van de richtlijn, tenzij dergelijke voorstellen op dat moment al zijn ingediend.
Amendement 58
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 6 bis – lid 1
"1. Om te berekenen of de in artikel 6, lid 1, onder f) tot en met i), vastgestelde doelstellingen zijn verwezenlijkt:
"1. Om te berekenen of de in artikel 6, lid 1, onder f) tot en met i), vastgestelde doelstellingen zijn verwezenlijkt, wordt het gewicht van gerecycleerd verpakkingsafval berekend als het gewicht van afvalstoffen die in een gegeven jaar als input in het eindproces van recycling dienen.
a)   wordt onder het gewicht van gerecycleerd verpakkingsafval verstaan het gewicht van afvalstoffen die als input in het eindproces van recycling dienen;
b)   wordt onder het gewicht van voor hergebruik voorbereid verpakkingsafval verstaan het gewicht van verpakkingsafval dat door een erkend bedrijf voor de voorbereiding voor hergebruik nuttig is toegepast of is ingezameld en alle nodige controle-, schoonmaak- en reparatiehandelingen heeft ondergaan om hergebruik mogelijk te maken zonder verdere sortering of voorbehandeling;
c)   mogen lidstaten producten en componenten die voor hergebruik zijn voorbereid door erkende bedrijven voor de voorbereiding voor hergebruik of in het kader van erkende statiegeldsystemen, meerekenen. Voor de berekening van het aangepaste percentage verpakkingsafval dat voor hergebruik is voorbereid en gerecycleerd, waarbij rekening wordt gehouden met de voor hergebruik voorbereide producten en componenten, gebruiken de lidstaten geverifieerde gegevens van de bedrijven en passen zij de in bijlage IV vastgestelde formule toe.
Amendement 59
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 6 bis – lid 1 bis (nieuw)
1 bis.   Uiterlijk op 31 december 2018 verzoekt de Commissie de Europese normalisatie-instellingen om op basis van de beste beschikbare praktijken Europese kwaliteitsnormen te ontwikkelen voor afvalstoffen die in het eindproces van recycling belanden en voor secundaire grondstoffen, met name kunststoffen.
Amendement 60
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 6 bis – lid 2
2.  Om voor de toepassing van lid 1, onder b) en c), en bijlage IV geharmoniseerde voorwaarden te verzekeren, stelt de Commissie overeenkomstig artikel 21 bis gedelegeerde handelingen vast die kwalitatieve en operationele minimumvereisten opleggen voor de bepaling van erkende bedrijven voor de voorbereiding voor hergebruik en erkende statiegeldsystemen, met inbegrip van specifieke regels voor de verzameling en verificatie van gegevens en de verslaglegging hierover.
2.  Om voor de toepassing van lid 1 geharmoniseerde voorwaarden te verzekeren, stelt de Commissie overeenkomstig artikel 21 bis gedelegeerde handelingen vast teneinde deze richtlijn aan te vullen met kwalitatieve en operationele minimumvereisten voor de bepaling van recycling-eindbedrijven, met inbegrip van specifieke regels voor de verzameling, traceerbaarheid en verificatie van gegevens en de verslaglegging hierover.
Amendement 61
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 6 bis – lid 2 bis (nieuw)
2 bis.   De Commissie onderzoekt de mogelijkheden om de verslaglegging over samengestelde verpakking op één lijn te brengen met de verplichtingen die zijn vastgesteld in deze richtlijn en stelt, indien nodig, daartoe strekkende maatregelen voor.
Amendement 62
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 6 bis – lid 3
3.   In afwijking van lid 1 mag in het verslag het outputgewicht van een sorteerhandeling als het gewicht van het gerecycleerde verpakkingsafval worden aangegeven, op voorwaarde dat:
Schrappen
a)   deze outputafvalstoffen als input in het eindproces van recycling dienen;
b)   het gewicht van de materialen of stoffen die geen eindproces van recycling ondergaan en worden verwijderd of worden gebruikt voor energieterugwinning, minder dan 10 % bedraagt van het totale gewicht dat in het verslag als gerecycleerd wordt aangegeven.
Amendement 63
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 6 bis – lid 4
4.  De lidstaten moeten een doeltreffend systeem voor de kwaliteitscontrole en traceerbaarheid van verpakkingsafval instellen om te waarborgen dat aan de in lid 3, onder a) en b), vastgestelde voorwaarden wordt voldaan. Het systeem kan bestaan uit krachtens artikel 35, lid 4, van Richtlijn 2008/98/EG opgezette elektronische registers, technische specificaties voor de kwaliteitsvereisten voor gesorteerde afvalstoffen of gelijkwaardige maatregelen om de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de verzamelde gegevens over gerecycleerde afvalstoffen te verzekeren.
4.  Overeenkomstig de krachtens lid 2 vastgestelde gedelegeerde handelingen zetten de lidstaten een doeltreffend systeem op voor de kwaliteitscontrole en traceerbaarheid van verpakkingsafval om te waarborgen dat aan de in lid 1 vastgestelde voorschriften wordt voldaan. Het systeem kan bestaan uit krachtens artikel 35, lid 4, van Richtlijn 2008/98/EG opgezette elektronische registers, technische specificaties voor de kwaliteitsvereisten voor gesorteerde afvalstoffen of gelijkwaardige maatregelen om de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de verzamelde gegevens over gerecycleerde afvalstoffen te verzekeren. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van het gekozen systeem voor kwaliteitscontrole en traceerbaarheid.
Amendement 64
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 6 bis – lid 5
5.  Om te berekenen of de in artikel 6, lid 1, onder f) tot en met i), vastgestelde doelstellingen zijn verwezenlijkt, mogen de lidstaten rekening houden met de met verbranding gecombineerde recycling van metalen in verhouding tot het aandeel verbrand verpakkingsafval, op voorwaarde dat de gerecycleerde metalen voldoen aan bepaalde kwaliteitsvereisten. De lidstaten maken gebruik van de overeenkomstig artikel 11 bis, lid 6, van Richtlijn 2008/98/EG vastgestelde gemeenschappelijke methode.
5.  Om te berekenen of de in artikel 6, lid 1, onder f) tot en met i), vastgestelde doelstellingen zijn verwezenlijkt, mogen de lidstaten slechtsrekening houden met de met verbranding of meeverbranding gecombineerde recycling van metalen indien het afval voorafgaand aan de verbranding is gesorteerd of indien is voldaan aan de verplichting tot gescheiden inzameling van papier, metaal, kunststoffen, glas en bioafval, in verhouding tot het aandeel verbrand of meeverbrand verpakkingsafval, op voorwaarde dat de gerecycleerde metalen voldoen aan bepaalde kwaliteitsvereisten. De lidstaten maken gebruik van de overeenkomstig artikel 11 bis, lid 6, van Richtlijn 2008/98/EG vastgestelde gemeenschappelijke methode.
Amendement 65
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 6 ter – alinea1 – letter b bis (nieuw)
b bis)   voorbeelden van beste praktijken die worden aangewend in de Unie en als leidraad kunnen dienen voor het boeken van vorderingen ten aanzien van de verwezenlijking van de doelstellingen.
Amendement 66
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 6 bis – lid 2 bis (nieuw)
2 bis.   Waar nodig wordt in de in lid 1 bedoelde verslagen ingegaan op de tenuitvoerlegging van andere dan de in lid 1 bedoelde vereisten van deze richtlijn, zoals de raming van de verwezenlijking van de doelstellingen van de afvalpreventieprogramma's en het percentage en de hoeveelheid stedelijk afval per hoofd van de bevolking dat wordt verwijderd of energieterugwinning ondergaat.
Amendement 67
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 7 – lid 1
5 bis)   artikel 7, lid 1, wordt vervangen door:
"1. De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om te zorgen voor systemen voor:
"1. Teneinde aan de in deze richtlijn vastgelegde doelstellingen te voldoen, nemen de lidstaten de nodige maatregelen om te zorgen voor systemen die het volgende bewerkstelligen en stimuleren:
a)  de terugname en/of inzameling van gebruikte verpakkingen en/of verpakkingsafval van de consumenten of andere eindgebruikers of uit de afvalstroom, teneinde ze naar de meest geschikte beheersalternatieven toe te leiden;
a)  de terugname en/of inzameling van gebruikte verpakkingen en/of verpakkingsafval van de consumenten of andere eindgebruikers of uit de afvalstroom, teneinde ze naar de meest geschikte beheersalternatieven toe te leiden;
b)  het hergebruik of de terugwinning, met inbegrip van recycling, van ingezamelde verpakkingen en/of verpakkingsafval,
b)  het hergebruik of de terugwinning, met inbegrip van recycling, van ingezamelde verpakkingen en/of verpakkingsafval;
om te voldoen aan de doelstellingen van deze richtlijn.
Deze systemen staan open voor deelneming van de ondernemingen van de betrokken sectoren en voor de deelneming van de bevoegde overheidsinstanties. Zij gelden ook voor ingevoerde produkten onder niet-discriminerende voorwaarden, waaronder de regels en eventuele tarieven voor toegang tot de systemen, en worden zo opgezet dat handelsbelemmeringen of concurrentieverstoringen overeenkomstig het Verdrag voorkomen worden.
Deze systemen staan open voor deelneming van de ondernemingen van de betrokken sectoren en voor de deelneming van de bevoegde overheidsinstanties. Zij gelden ook voor ingevoerde producten onder niet-discriminerende voorwaarden, waaronder de regels en eventuele tarieven voor toegang tot de systemen, en worden zo opgezet dat handelsbelemmeringen of concurrentieverstoringen overeenkomstig het Verdrag voorkomen worden.
Amendement 68
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 ter (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 7 bis (nieuw)
5 ter)   Het volgende artikel wordt ingevoegd:
"Artikel 7 bis
Specifieke maatregelen voor terugname- en inzamelingssystemen
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om het volgende mogelijk te maken:
a)   de gescheiden inzameling van ten minste verpakking die of verpakkingsafval dat bestaat uit papier, metaal, kunststof of glas;
b)   de inzameling van samengestelde verpakking zoals gedefinieerd in Beschikking 2005/270/EG van de Commissie door middel van bestaande inzamelingsregelingen die voldoen aan de kwaliteitsnormen voor de eindfase van recycling."
Amendement 69
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 quater (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 8 – lid 2
(5 quater)   artikel 8, lid 2, wordt vervangen door:
"2. Teneinde de inzameling, hergebruik en terugwinning, met inbegrip van recycling, te vergemakkelijken, geeft de betrokken industrie op de verpakking ten behoeve van identificatie en classificatie de aard van de gebruikte verpakkingsmaterialen aan op basis van Beschikking 97/129/EG van de Commissie[1].
"2. Teneinde inzameling, hergebruik en nuttige toepassing, met inbegrip van recycling, te vergemakkelijken, bevat verpakking informatie die voor dat doeleinde nuttig is. De betrokken industrie geeft op de verpakking ten behoeve van de identificatie en classificatie met name de aard van de gebruikte verpakkingsmaterialen aan op basis van Beschikking 97/129/EG van de Commissie[1]..
PB L 50 van 20.2.1997, blz. 28."
PB L 50 van 20.2.1997, blz. 28."
Amendement 70
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter d
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 12 – lid 3 bis
"3 bis. De lidstaten dienen bij de Commissie voor elk kalenderjaar een verslag in met de gegevens betreffende de verwezenlijking van de in artikel 6, lid 1, onder a) tot en met i), vastgestelde doelstellingen. Zij dienen deze gegevens uiterlijk 18 maanden na het einde van het verslagjaar waarvoor de gegevens zijn verzameld elektronisch in.
"3 bis. De lidstaten dienen bij de Commissie voor elk kalenderjaar een verslag in met de gegevens betreffende de verwezenlijking van de in artikel 6, lid 1, onder a) tot en met i), vastgestelde doelstellingen. Zij verzamelen en verwerken de gegevens volgens de in lid 3 quinquies bedoelde gemeenschappelijke methode en dienen ze uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar waarvoor de gegevens zijn verzameld elektronisch in.
Amendement 71
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter d
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 12 – lid 3 bis – alinea 2
De gegevens worden ingediend in het formaat dat door de Commissie overeenkomstig lid 3 quinquies is vastgesteld. Het eerste verslag omvat de gegevens voor de periode van 1 januari [enter year of entry into force of this Directive + 1 year] tot en met 31 december [enter year of entry into force of this Directive + 1 year].
De gegevens worden verzameld en verwerkt volgens de in lid 3 quinquies bedoelde gemeenschappelijke methode en ingediend in het formaat dat door de Commissie overeenkomstig lid 3 quinquies is vastgesteld. Het eerste verslag over de in artikel 6, onder f) tot en met i), vermelde doelstellingen omvat de gegevens voor de periode van 1 januari [enter year of entry into force of this Directive + 1 year] tot en met 31 december [enter year of entry into force of this Directive + 1 year].
Amendement 72
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter d
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 12 – lid 3 quater
3 quater.  De Commissie beoordeelt de overeenkomstig dit artikel ingediende gegevens en publiceert een verslag met de resultaten van haar beoordeling. Dit verslag omvat een beoordeling van de manier waarop de gegevensverzameling wordt georganiseerd, van de gegevensbronnen en van de in de lidstaten gebruikte methode, alsook van de volledigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en consistentie van de gegevens. De beoordeling kan specifieke aanbevelingen voor verbetering omvatten. Er wordt om de drie jaar een verslag opgesteld.
3 quater.  De Commissie beoordeelt de overeenkomstig dit artikel ingediende gegevens en publiceert een verslag met de resultaten van haar beoordeling. Totdat de in lid 3 quinquies bedoelde gemeenschappelijke methode voor de verzameling en verwerking van gegevens is vastgesteld, omvat dit verslag een beoordeling van de manier waarop de gegevensverzameling wordt georganiseerd, van de gegevensbronnen en van de in de lidstaten gebruikte methode. De Commissie beoordeelt ook de volledigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en consistentie van de ingediende gegevens en informatie. De beoordeling kan specifieke aanbevelingen voor verbetering omvatten. Er wordt negen maanden na de eerste rapportering van gegevens door de lidstaten en vervolgens om de drie jaar een verslag opgesteld.
Amendement 73
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter d
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 12 – lid 3 quater bis (nieuw)
3 quater bis.   In het verslag neemt de Commissie informatie op over de tenuitvoerlegging van de richtlijn in haar geheel en evalueert zij de gevolgen ervan voor de menselijke gezondheid, het milieu en de interne markt. Zo nodig kan dit verslag vergezeld gaan van een voorstel tot wijziging van deze richtlijn.
Amendement 74
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter d
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 12 – lid 3 quinquies
3d.  De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast die het formaat bepalen voor de verslaglegging over de gegevens overeenkomstig lid 3 bis. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 21, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.";
3d.  De Commissie stelt overeenkomstig artikel 38 bis gedelegeerde handelingen vast om deze richtlijn aan te vullen met de gemeenschappelijke methode voor de verzameling en verwerking van gegevens en het formaat voor de verslaglegging overeenkomstig lid 3 bis.";
Amendement 75
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 21 bis – lid 2
2.  De bevoegdheid om de in artikel 6 bis, lid 2, artikel 11, lid 3, artikel 19, lid 2, en artikel 20 bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt met ingang van [enter date of entry into force of this Directive] voor onbepaalde tijd aan de Commissie verleend.
2.  De bevoegdheid om de in artikel 6 bis, lid 2, artikel 11, lid 3, artikel 12, lid 3 quinquies, artikel 19, lid 2, en artikel 20 bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt met ingang van [enter date of entry into force of this Directive] voor onbepaalde tijd aan de Commissie verleend.
Amendement 76
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 21 bis – lid 3
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 6 bis, lid 2, artikel 11, lid 3, artikel 19, lid 2, en artikel 20 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Een besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een latere daarin genoemde datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 6 bis, lid 2, artikel 11, lid 3, artikel 12, lid 3 quinquies, artikel 19, lid 2, en artikel 20 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Een besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een latere daarin genoemde datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
Amendement 77
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 21 bis – lid 5
5.  Een overeenkomstig artikel 6 bis, lid 2, artikel 11, lid 3, artikel 19, lid 2, en artikel 20 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van de termijn van twee maanden de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of van de Raad met twee maanden verlengd.";
5.  Een overeenkomstig artikel 6 bis, lid 2, artikel 11, lid 3, artikel 12, lid 3 quinquies, artikel 19, lid 2, en artikel 20 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van de termijn van twee maanden de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of van de Raad met twee maanden verlengd.";
Amendement 78
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG
Bijlage II
12 bis)   bijlage II bij Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval wordt vervangen overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.
Amendement 79
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14
Richtlijn 94/62/EG
Bijlage IV
14)   aan Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval wordt bijlage IV toegevoegd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.
Schrappen
Amendement 80
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – alinea -1 (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG
Bijlage II – punt 1 – streepje 1
-1)   In bijlage II, punt 1, wordt het eerste streepje als volgt gewijzigd:
—  Verpakking moet zodanig worden ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht dat hergebruik of terugwinning, met inbegrip van recycling, mogelijk is en dat het milieu-effect bij het verwijderen van verpakkingsafval of reststoffen van afvalbeheerverrichtingen zoveel mogelijk wordt beperkt.
"- Verpakking moet zodanig worden ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht dat hergebruik of nuttige toepassing, met inbegrip van recycling, in overeenstemming met de afvalhiërarchie, mogelijk is en dat het milieueffect bij het verwijderen van verpakkingsafval of reststoffen van afvalbeheerverrichtingen zoveel mogelijk wordt beperkt."
Amendement 81
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – alinea -1 bis (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG
Bijlage II – punt 1 – streepje 1 bis (nieuw)
-1 bis)   In bijlage II, punt 1, wordt het volgende streepje 1 bis ingevoegd:
"- Verpakking moet zodanig worden vervaardigd dat de koolstofvoetafdruk ervan tot een minimum wordt beperkt, onder meer door gebruikmaking van biologisch afbreekbare en duurzame biogebaseerde materialen."
Amendement 82
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – alinea -1 ter (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG
Bijlage II – punt 3 – letter c
-1 ter)   Bijlage II, punt 3, letter c wordt vervangen door:
c)  Terugwinning in de vorm van compostering
"c) Nuttige toepassing van verpakking in de vorm van compostering
Verpakkingsafval dat wordt verwerkt met het oog op compostering moet zodanig biologisch afbreekbaar zijn dat het de gescheiden inzameling en het composteringsproces of de composteringsactiviteit waarin het wordt ingebracht niet hindert.
Verpakkingsafval dat wordt verwerkt met het oog op compostering moet zodanig biologisch afbreekbaar zijn dat het de gescheiden inzameling en het composteringsproces of de composteringsactiviteit waarin het wordt ingebracht niet hindert.
Amendement 83
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – alinea -1 quater (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG
Bijlage II – punt 3 – letter d
-1 quater)   Bijlage II, punt 3, onder d), wordt als volgt gewijzigd:
d)  Biologisch afbreekbare verpakking
"d) Biologisch afbreekbare verpakking
Biologisch afbreekbaar verpakkingsafval moet zodanig fysisch, chemisch, thermisch of biologisch afbreekbaar zijn dat het grootste deel van de resulterende compost uiteindelijk uiteenvalt in kooldioxyde, biomassa en water.
Biologisch afbreekbaar verpakkingsafval moet zodanig fysisch, chemisch, thermisch of biologisch afbreekbaar zijn dat het grootste deel van de resulterende compost uiteindelijk uiteenvalt in kooldioxide, biomassa en water. Onder invloed van zuurstof afbreekbare kunststofverpakking wordt niet als biologisch afbreekbaar beschouwd."
Amendement 84
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – alinea 2
Richtlijn 94/62/EG
Bijlage IV
De volgende bijlage IV wordt toegevoegd:
Schrappen
"BIJLAGE IV
Berekeningsmethode voor de voorbereiding voor hergebruik van producten en componenten voor de toepassing van artikel 6, lid 1, onder f) tot en met i)
Voor het berekenen van het aangepaste percentage van recycling en voorbereiding op hergebruik overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c) en d), en artikel 11, lid 3, gebruiken de lidstaten de volgende formule:
E= (A+R)*100 / (P+R)
E: aangepast percentage van recycling en hergebruik in een bepaald jaar;
A: gewicht van het in een bepaald jaar gerecycleerd of voor hergebruik voorbereid stedelijk afval;
R: gewicht van de in een bepaald jaar voor hergebruik voorbereide producten en componenten;
P: gewicht van het in een bepaald jaar geproduceerd stedelijk afval.

(1) De zaak werd voor interinstitutionele onderhandelingen terugverwezen naar de bevoegde commissie op grond van artikel 59, lid 4, vierde alinea, van het Reglement (A8-0029/2017).

Juridische mededeling