Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0276(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0029/2017

Teksty złożone :

A8-0029/2017

Debaty :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Głosowanie :

PV 14/03/2017 - 6.8
CRE 14/03/2017 - 6.8
Wyjaśnienia do głosowania
PV 18/04/2018 - 12.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0072
P8_TA(2018)0112

Teksty przyjęte
PDF 787kWORD 81k
Wtorek, 14 marca 2017 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Opakowania i odpady opakowaniowe ***I
P8_TA(2017)0072A8-0029/2017

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 14 marca 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw -1 (nowy)
(-1)   Z uwagi na zależność Unii od importu surowców oraz na gwałtowne uszczuplenie znacznych ilości zasobów naturalnych w krótkiej perspektywie czasowej kluczowym wyzwaniem jest odzyskiwanie jak największych ilości zasobów na terytorium Unii oraz przyspieszenie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw -1 a (nowy)
(-1a)   Gospodarowanie odpadami należy przekształcić w zrównoważoną gospodarkę materiałami. Okazję ku temu stwarza przegląd dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE1a.
__________________
1a Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.U. L 365 z 31.12.1994, s. 10).
Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1
(1)  Gospodarowanie odpadami w Unii należy ulepszyć w celu ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego, zapewnienia ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych oraz wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym.
(1)  Gospodarowanie odpadami w Unii należy ulepszyć w celu ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego, zapewnienia ostrożnego i efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, propagowania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, rozszerzenia skali dystrybucji energii odnawialnej, zwiększenia efektywności energetycznej oraz zmniejszenia zależności Unii od importowanych surowców, co zapewni nowe możliwości ekonomiczne i długoterminową konkurencyjność. Aby stworzyć gospodarkę o rzeczywiście zamkniętym obiegu, należy wprowadzić dodatkowe środki w zakresie zrównoważonej produkcji i konsumpcji, kładąc główny nacisk na cały cykl życia produktów w sposób pozwalający oszczędzać zasoby i zamknąć obieg. Bardziej efektywne korzystanie z zasobów przyniosłoby także znaczne oszczędności netto dla unijnych przedsiębiorstw, organów publicznych i konsumentów, zmniejszając jednocześnie całkowitą ilość rocznych emisji gazów cieplarnianych.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 a (nowy)
(1a)   Tworząc polityczne i społeczne zachęty do promowania odzysku i recyklingu jako zrównoważonej metody postępowania z surowcami naturalnymi w gospodarce o obiegu zamkniętym, należy respektować hierarchię postępowania z odpadami określoną w art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE1a i rygorystycznie stosować podejście, w którym zapobieganie ma pierwszeństwo przed recyklingiem.
__________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).
Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 b (nowy)
(1b)   Zaśmiecanie i niewłaściwe usuwanie opakowań i odpadów opakowaniowych negatywnie wpływają zarówno na środowisko morskie, jak i na gospodarkę Unii oraz stwarzają ryzyko – którego można uniknąć – dla zdrowia publicznego. Wiele spośród przedmiotów najczęściej znajdowanych na plażach zawiera odpady opakowaniowe, co ma długoterminowe konsekwencje dla środowiska wpływające negatywnie na turystykę i korzystanie z tych obszarów naturalnych przez społeczeństwo. Ponadto fakt, że odpady opakowaniowe trafiają do środowiska morskiego, narusza kolejność priorytetów w hierarchii postępowania z odpadami, ponieważ niewłaściwego usuwania nie poprzedza przygotowanie do ponownego użycia, recykling ani innego rodzaju odzysk. Aby zmniejszyć nieproporcjonalny udział odpadów opakowaniowych wśród odpadów morskich, należy ustanowić wiążący cel poparty ukierunkowanymi środkami przyjętymi przez państwa członkowskie.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2
(2)  Zmiana celów określonych w dyrektywie 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady13 w zakresie odzysku i recyklingu opakowań i odpadów opakowaniowych powinna polegać na zwiększeniu celów dotyczących przygotowania do ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów opakowaniowych, aby lepiej odzwierciedlały unijną ambicję dążenia do gospodarki o obiegu zamkniętym.
(2)  Zmiana celów określonych w dyrektywie 94/62/WE w zakresie odzysku i recyklingu opakowań i odpadów opakowaniowych powinna polegać na zwiększeniu celów dotyczących recyklingu odpadów opakowaniowych, aby lepiej odzwierciedlały unijną ambicję dążenia do gospodarki o obiegu zamkniętym.
__________________
3 Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.U. L 365 z 31.12.1994, s. 10).
Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 a (nowy)
(2a)   Aby propagować stosowanie nadających się do ponownego użycia odpadów opakowaniowych, a jednocześnie przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy i oszczędności zasobów, należy ustanowić odrębne cele ilościowe dotyczące ponownego użycia, do których osiągnięcia powinny dążyć państwa członkowskie.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 b (nowy)
(2b)   Zwiększenie skali ponownego użycia opakowań może przyczynić się do obniżenia ogólnych kosztów w łańcuchu dostaw i do zmniejszenia wpływu odpadów opakowaniowych na środowisko. Państwa członkowskie powinny wspierać wprowadzanie do obrotu opakowań nadających się do ponownego użycia, które po zakończeniu ich cyklu życia można poddać recyklingowi.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 c (nowy)
(2c)   W niektórych sytuacjach, np. w usługach gastronomicznych, opakowanie jednorazowego użytku jest niezbędne do zagwarantowania higieny żywności oraz zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. Państwa członkowskie powinny brać to pod uwagę przy opracowywaniu środków zapobiegawczych oraz powinny propagować zwiększenie recyklingu takich opakowań.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3
(3)  Ponadto, aby zapewnić większą spójność przepisów dotyczących odpadów, definicje zawarte w dyrektywie 94/62/WE należy dostosować do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE14, mających zastosowanie do odpadów w ogóle.
(3)  Ponadto, aby zapewnić większą spójność przepisów dotyczących odpadów, bez uszczerbku dla specyfiki opakowań i odpadów opakowaniowych, definicje zawarte w dyrektywie 94/62/WE należy w odpowiednich przypadkach dostosować do przepisów dyrektywy 2008/98/WE, mających zastosowanie do odpadów w ogóle.
__________________
14 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).
Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4
(4)  Dalsze podniesienie celów określonych w dyrektywie 94/62/WE dotyczących przygotowania do ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów opakowaniowych przyniosłoby wyraźne korzyści środowiskowe, gospodarcze i społeczne.
(4)  Dalsze podniesienie celów określonych w dyrektywie 94/62/WE dotyczących recyklingu odpadów opakowaniowych przyniosłoby wyraźne korzyści środowiskowe, gospodarcze i społeczne.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)
(4a)   Zapobieganie powstawaniu odpadów jest najbardziej skutecznym sposobem na poprawę efektywności wykorzystania zasobów, ograniczenie oddziaływania odpadów na środowisko naturalne oraz propagowanie wysokiej jakości materiałów pochodzących z recyklingu. Z tych powodów, aby zmniejszyć wpływ produktów na środowisko, państwa członkowskie powinny przyjąć podejście oparte na cyklu życia produktów. Państwa członkowskie powinny przedsięwziąć środki zachęcające do wprowadzania opakowań nadających się do ponownego użycia oraz środki ograniczające zużycie opakowań nienadających się do recyklingu i nadmierne opakowanie. W tym celu państwa członkowskie powinny wykorzystywać odpowiednie instrumenty ekonomiczne i inne środki stanowiące zachętę do stosowania hierarchii postępowania z odpadami. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość stosowania środków wymienionych w załączniku IVa do dyrektywy 2008/98/WE. Ponadto działania służące zapobieganiu powstawania odpadów nie powinny umniejszać roli opakowania polegającej na utrzymaniu higieny i bezpieczeństwa konsumentów.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 b (nowy)
(4b)   Państwa członkowskie powinny wprowadzić odpowiednie zachęty do stosowania hierarchii postępowania z odpadami, w szczególności za pomocą zachęt finansowych i podatkowych służących osiągnięciu celów niniejszej dyrektywy w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów opakowaniowych i w zakresie ich recyklingu, takich jak podatki od składowania odpadów, opłaty za spalanie, systemy opłat proporcjonalnych do ilości wyrzucanych odpadów, systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz zachęty dla władz lokalnych. Te środki powinny stanowić element programów zapobiegania powstawaniu odpadów opakowaniowych we wszystkich państwach członkowskich.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 c (nowy)
(4c)   W większości przypadków opakowanie nie zależy od konsumenta ani nie podlega jego decyzji, lecz jest decyzją producenta. Systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta to odpowiednie narzędzie, które pozwala zarówno zapobiegać powstawaniu odpadów opakowaniowych, jak i tworzyć systemy gwarantujące zwrot lub zbiórkę zużytych opakowań lub odpadów opakowaniowych od konsumenta lub innego użytkownika końcowego lub ze strumienia odpadów, oraz ponowny użytek lub odzysk, w tym recykling, zebranych opakowań lub odpadów opakowaniowych.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 d (nowy)
(4d)   Aby skuteczniej zapobiegać powstawaniu odpadów opakowaniowych i zmniejszyć ich wpływ na środowisko, a jednocześnie propagować wysokiej jakości materiały pochodzące z recyklingu, należy poddać przeglądowi podstawowe wymogi niniejszej dyrektywy i załącznik II do niej i w stosownym przypadku wprowadzić do nich zmiany w celu zaostrzenia wymogów, co przyczyni się do lepszego projektowania z myślą o ponownym użyciu i wysokiej jakości recyklingu opakowań.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 e (nowy)
(4e)   Krajowe strategie państw członkowskich powinny obejmować podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat różnych środków zachęty oraz korzyści wynikających z produktów wytworzonych z odpadów poddanych recyklingowi, co pobudzi inwestycje w przemyśle recyklingowym.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 f (nowy)
(4f)   Wspieranie zrównoważonej biogospodarki może przyczynić się do zmniejszenia uzależnienia Europy od importowanych surowców. Poprawa warunków rynkowych dla bioopakowań nadających się do recyklingu i ulegających biodegradacji opakowań nadających się do kompostowania oraz przegląd istniejących przepisów utrudniających stosowanie takich materiałów stwarzają okazję do pobudzenia dalszych badań naukowych i innowacji oraz zastąpienia w produkcji opakowań surowców opartych na paliwach kopalnych surowcami ze źródeł odnawialnych, jeśli jest to korzystne z punktu widzenia cyklu życia i sprzyja dalszemu recyklingowi organicznemu.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5
(5)  Dzięki stopniowemu podnoszeniu obowiązujących obecnie celów w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów opakowaniowych powinien zostać zapewniony stopniowy i skuteczny odzysk wartościowych dla gospodarki materiałów odpadowych, oparty na prawidłowym gospodarowaniu odpadami zgodnym z hierarchią postępowania z odpadami. W ten sposób można zapewnić przywracanie europejskiej gospodarce wartościowych materiałów zawartych w odpadach, co oznacza postęp w realizacji unijnej inicjatywy na rzecz surowców15 i w tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym.
(5)  Dzięki stopniowemu podnoszeniu obowiązujących obecnie celów w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych powinien zostać zapewniony stopniowy i skuteczny odzysk wartościowych dla gospodarki materiałów odpadowych, oparty na prawidłowym gospodarowaniu odpadami zgodnym z hierarchią postępowania z odpadami. W ten sposób można zapewnić przywracanie europejskiej gospodarce wartościowych materiałów zawartych w odpadach, co oznacza postęp w realizacji unijnej inicjatywy na rzecz surowców15 i w tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym, bez uszczerbku dla przepisów w zakresie bezpieczeństwa żywności, zdrowia konsumentów i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
__________________
__________________
15 COM(2013)0442.
15 COM(2013)0442.
Poprawka 89
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 a (nowy)
(5a)   Gospodarka o obiegu zamkniętym powinna wdrażać wyraźne postanowienia siódmego programu działań w zakresie środowiska wzywającego do opracowania cykli życia nietoksycznych materiałów, aby odpady poddane recyklingowi mogły być wykorzystywane jako główne i pewne źródło surowców dla Unii.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 b (nowy)
(5b)   W momencie gdy materiał pochodzący z recyklingu ponownie trafia do gospodarki, gdyż utracił status odpadu dzięki spełnieniu szczególnych kryteriów znoszących status odpadu lub został zastosowany w nowym produkcie, musi on być w pełni zgodny z unijnymi przepisami dotyczącymi chemikaliów.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 c (nowy)
(5c)   Istnieją znaczne różnice między odpadami opakowaniowymi z gospodarstw domowych a przemysłowymi i handlowymi odpadami opakowaniowymi. Aby mieć jasny i dokładny obraz obu strumieni, państwa członkowskie powinny przekazywać dane dotyczące tych strumieni odrębnie.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6
(6)  Wiele państw członkowskich nie utworzyło jeszcze w pełni infrastruktury koniecznej do gospodarowania odpadami. Aby zapobiec zablokowaniu materiałów nadających się do recyklingu na końcu hierarchii postępowania z odpadami, należy zatem koniecznie określić jasne cele strategiczne.
(6)  Wiele państw członkowskich nie utworzyło jeszcze w pełni infrastruktury koniecznej do gospodarowania odpadami i recyklingu. Aby zapobiec zablokowaniu materiałów nadających się do recyklingu na końcu hierarchii postępowania z odpadami i określić zachęty do inwestowania w innowacyjną infrastrukturę gospodarowania odpadami i recyklingu należy zatem koniecznie określić jasne cele strategiczne dotyczące budowy zakładów przetwarzania odpadów i instalacji niezbędnych w zapobieganiu, ponownym użyciu i recyklingu.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)
(6a)   Aby przyczynić się do osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy i zachęcić do przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, Komisja powinna wspierać koordynację oraz wymianę informacji i najlepszych praktyk między państwami członkowskimi oraz poszczególnymi sektorami gospodarki. Wymianę tę można ułatwić za pomocą platform komunikacyjnych, które mogą pomóc w rozpowszechnianiu wiedzy o nowych rozwiązaniach przemysłowych oraz umożliwić lepszy ogląd dostępnych zdolności, co przyczyniłoby się do powiązania przemysłu odpadowego z innymi sektorami oraz wspierałoby symbiozę przemysłową.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7
(7)  W wyniku połączenia celów dotyczących recyklingu i ograniczenia składowania określonych w dyrektywach 2008/98/WE i 1999/31/WE unijne cele w zakresie odzysku energii i wartości docelowe dotyczące recyklingu odpadów opakowaniowych określone w dyrektywie 94/62/WE nie są już potrzebne.
(7)  W wyniku połączenia celów dotyczących recyklingu i ograniczenia składowania określonych w dyrektywach Rady 2008/98/WE i 1999/31/WE1a unijne cele w zakresie odzysku energii dotyczące odpadów opakowaniowych określone w dyrektywie 94/62/WE nie są już potrzebne.
__________________
1a Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1).
Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8
(8)  W niniejszej dyrektywie wyznaczono długoterminowe cele dla unijnej gospodarki odpadami i przedstawiono jasne wskazówki dla przedsiębiorców i państw członkowskich dotyczące inwestycji niezbędnych do realizacji celów niniejszej dyrektywy. Przy opracowywaniu krajowych strategii gospodarowania odpadami i planowaniu inwestycji w infrastrukturę gospodarowania odpadami państwa członkowskie powinny robić dobry użytek z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zgodnie z hierarchią odpadów, wspierając zapobiegnie wytwarzaniu odpadów, ponowne użycie i recykling.
(8)  W niniejszej dyrektywie wyznaczono długoterminowe cele dla unijnej gospodarki odpadami i przedstawiono jasne wskazówki dla przedsiębiorców i państw członkowskich dotyczące inwestycji niezbędnych do realizacji celów niniejszej dyrektywy. Przy opracowywaniu krajowych strategii gospodarowania odpadami i planowaniu inwestycji w infrastrukturę gospodarowania odpadami i w gospodarkę o obiegu zamkniętym państwa członkowskie powinny robić dobry użytek z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zgodnie z hierarchią odpadów oraz powinny opracowywać te strategie i plany inwestycyjne tak, aby w pierwszej kolejności były ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu odpadów i ponowne użycie, a w następnej kolejności na recykling, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 a (nowy)
(9a)   Należy dokonać przeglądu przepisów dotyczących dalszego zwiększenia wartości docelowych dla recyklingu od roku 2030 na podstawie doświadczeń ze stosowaniem niniejszej dyrektywy.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11
(11)  Aby obliczać, czy cele w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu są osiągane, państwa członkowskie powinny mieć możliwość uwzględnienia produktów i części składowych, które są przygotowywane do ponownego użycia przez uznane podmioty zajmujące się przygotowywaniem odpadów do ponownego użycia oraz w ramach uznanych systemów zwrotu kaucji. W celu wprowadzenia ujednoliconych warunków dotyczących tych obliczeń, Komisja przyjmie szczegółowe zasady identyfikacji uznanych podmiotów zajmujących się przygotowaniem do ponownego użycia i uznanych systemów zwrotu kaucji oraz zasady zbierania, weryfikacji i zgłaszania danych.
(11)  Aby zapewnić jednolite obliczanie danych dotyczących celów w zakresie recyklingu, Komisja powinna przyjąć szczegółowe zasady identyfikacji podmiotów zajmujących się recyklingiem oraz zasady gromadzenia, identyfikowalności, weryfikacji i zgłaszania danych. Po przyjęciu tej zharmonizowanej metodyki, przy obliczaniu, czy cele w zakresie recyklingu są osiągane, państwa członkowskie powinny mieć możliwość uwzględnienia recyklingu metali, który odbywa się w związku ze spalaniem lub współspalaniem.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12
(12)  W celu zapewnienia wiarygodności zbieranych danych dotyczących przygotowania do ponownego użycia konieczne jest ustanowienie wspólnych zasad dotyczących sprawozdawczości. Jednocześnie należy ustanowić bardziej precyzyjne zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie powinny zgłaszać to, co jest rzeczywiście poddawane recyklingowi i może być zaliczane na poczet realizacji celów w zakresie recyklingu. W związku z tym sprawozdawczość dotycząca realizacji celów recyklingu musi zasadniczo opierać się na ilościach odpadów poddawanych procesowi ostatecznego recyklingu. Aby ograniczyć obciążenia administracyjne, państwa członkowskie powinny być upoważnione, pod pewnymi ścisłymi warunkami, do zgłaszania współczynników recyklingu na podstawie wydajności sortowni odpadów. Ubytek masy materiałów lub substancji wynikający z fizycznych lub chemicznych procesów transformacji i będący nieodłącznym elementem procesu ostatecznego recyklingu, nie powinien być odejmowany od masy odpadów zgłaszanych jako poddane recyklingowi.
(12)  W celu zapewnienia wiarygodności zbieranych danych dotyczących recyklingu konieczne jest ustanowienie wspólnych zasad dotyczących gromadzenia, identyfikowalności, weryfikacji i zgłaszania danych. Jednocześnie należy ustanowić bardziej precyzyjne zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie powinny zgłaszać to, co jest rzeczywiście poddawane recyklingowi i może być zaliczane na poczet realizacji celów w zakresie recyklingu. Obliczenia dotyczące osiągnięcia celów powinny opierać się na jednej, zharmonizowanej metodzie zapobiegającej zgłaszaniu odpadów odrzuconych jako poddanych recyklingowi. Z myślą o tym sprawozdawczość dotycząca osiągnięcia celów w zakresie recyklingu musi opierać się na ilościach odpadów wprowadzanych do procesu ostatecznego recyklingu. Ubytek masy materiałów lub substancji wynikający z fizycznych lub chemicznych procesów transformacji i będący nieodłącznym elementem procesu ostatecznego recyklingu, nie powinien być odejmowany od masy odpadów zgłaszanych jako poddane recyklingowi.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14
(14)  Dane statystyczne zgłaszane przez państwa członkowskie są niezbędne dla Komisji do oceny przestrzegania przepisów dotyczących odpadów w państwach członkowskich. Należy poprawić jakość, wiarygodność i porównywalność statystyk dzięki wprowadzeniu jednego punktu wprowadzania wszystkich danych dotyczących odpadów, zlikwidowaniu przestarzałych wymogów w zakresie sprawozdawczości, przeprowadzeniu analizy porównawczej krajowych metod sprawozdawczości i wprowadzeniu sprawozdania z kontroli jakości danych.
(14)  Dane i informacje zgłaszane przez państwa członkowskie są niezbędne dla Komisji do oceny przestrzegania przepisów dotyczących odpadów w państwach członkowskich. Należy poprawić jakość, wiarygodność i porównywalność przekazywanych danych dzięki wprowadzeniu wspólnej metodyki gromadzenia i przetwarzania danych z wiarygodnych źródeł oraz dzięki ustanowieniu jednego punktu wprowadzania wszystkich danych dotyczących odpadów, zlikwidowaniu przestarzałych wymogów w zakresie sprawozdawczości, przeprowadzeniu analizy porównawczej krajowych metod sprawozdawczości i wprowadzeniu sprawozdania z kontroli jakości danych.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16
(16)  Przekazywanie wiarygodnych danych statystycznych dotyczących gospodarowania odpadami ma zasadnicze znaczenie dla efektywnego wdrażania przepisów i zapewnienia porównywalności danych ze wszystkich państw członkowskich. W związku z tym podczas przygotowywania sprawozdań na temat zgodności z celami określonymi w przepisach dyrektywy 94/62/WE państwa członkowskie powinny być zobowiązane do stosowania najnowszej metodyki opracowanej przez Komisję i krajowe urzędy statystyczne państw członkowskich.
(16)  Przekazywanie wiarygodnych danych statystycznych dotyczących gospodarowania odpadami ma zasadnicze znaczenie dla efektywnego wdrażania przepisów i zapewnienia porównywalności danych ze wszystkich państw członkowskich. W związku z tym podczas przygotowywania sprawozdań na temat zgodności z celami określonymi w przepisach dyrektywy 94/62/WE państwa członkowskie powinny być zobowiązane do stosowania wspólnej metodyki gromadzenia i przetwarzania danych opracowanej przez Komisję we współpracy z krajowymi urzędami statystycznymi państw członkowskich oraz krajowymi, regionalnymi i lokalnymi organami odpowiedzialnymi za gospodarowanie odpadami.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 a (nowy)
(16a)   Państwa członkowskie powinny przekazywać Komisji na żądanie i bez zwłoki wszelkie informacje niezbędne do oceny wykonywania całej niniejszej dyrektywy oraz jej wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17
(17)  W celu uzupełnienia lub zmiany dyrektywy 94/62/WE uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu powinny zostać przekazane Komisji w odniesieniu do art. 6a ust. 2, art. 6a ust. 5, art. 11 ust. 3, art. 19 ust. 2 i art. 20. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
(17)  W celu uzupełnienia dyrektywy 94/62/WE należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do zasad obliczania, w jakim stopniu osiągnięto cele dotyczące recyklingu, niektórych wyjątków dotyczących maksymalnych poziomów stężenia metali ciężkich w niektórych materiałach poddawanych recyklingowi, ogniw produktów i rodzajów opakowania, wspólnej metodyki gromadzenia i przetwarzania danych oraz formatu przekazywanych danych dotyczących osiągnięcia celów w zakresie recyklingu, a także zmiany wykazu przykładów ilustrujących definicję opakowań oraz wszelkich trudności technicznych napotkanych przy wykonywaniu niniejszej dyrektywy. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18
(18)  Aby zapewnić jednolite warunki wykonania dyrektywy 94/62/WE, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do art. 12 ust. 3d i art. 19. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201116.
(18)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania dyrektywy 94/62/WE, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze do dostosowania do postępu naukowo-technicznego systemu identyfikacji dotyczącego charakteru stosowanych materiałów opakowaniowych. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201116.
__________________
__________________
16 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
16 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21 a (nowy)
(21a)   Państwa członkowskie powinny zapewnić wprowadzenie wysokich wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich unijnych pracowników, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami unijnymi i szczególnymi rodzajami ryzyka, jakie napotykają pracownicy niektórych sektorów produkcji, recyklingu i gospodarki opadami.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 1 – ustęp 2
-1)   w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W tym celu niniejsza dyrektywa ustanawia środki zmierzające w pierwszym rzędzie do zapobiegania powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz w ramach dodatkowych zasad podstawowych, do wielokrotnego użytku opakowań, recyklingu oraz innych form odzysku odpadów opakowaniowych, a co za tym idzie zmniejszenia ilości ostatecznie unieszkodliwianych odpadów.”
„2. W tym celu niniejsza dyrektywa ustanawia środki zmierzające w pierwszym rzędzie do zapobiegania powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz w ramach dodatkowych zasad podstawowych, do wielokrotnego użytku opakowań, recyklingu oraz innych form odzysku odpadów opakowaniowych, a co za tym idzie zmniejszenia ilości ostatecznie unieszkodliwianych odpadów, aby przyczynić się do przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.”;
Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 3 – punkt 2 a (nowy)
ba)   dodaje się punkt w brzmieniu:
„2a) »bioopakowania« oznaczają wszelkie opakowania wykonane z materiałów pochodzenia biologicznego, z wyjątkiem materiałów zawartych w formacjach geologicznych lub skamieniałych;”;
Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera c
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 3 – punkty od 3 do 10
c)  skreśla się pkt 3–10;
c)  skreśla się pkt 3 i 4 oraz pkt 6–10;
Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera d
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 3 – ustęp 2
„Ponadto stosuje się definicje „odpadów”, „wytwórcy odpadów”, „posiadacza odpadów”, „gospodarowania odpadami”, „zbierania”, „selektywnej zbiórki”, „zapobiegania”, „ponownego użycia”, „przetwarzania”, „odzysku”, „przygotowania do ponownego użycia”, „recyklingu”, „procesu ostatecznego recyklingu” i „unieszkodliwiania”, zawarte w art. 3 dyrektywy 2008/98/WE.”;
„Ponadto stosuje się definicje »odpadów«, »wytwórcy odpadów«, »posiadacza odpadów«, »gospodarowania odpadami«, »zbierania«, »selektywnej zbiórki«, »zapobiegania«, »sortowania«, »odpadów komunalnych«, »odpadów przemysłowych i handlowych«, »przetwarzania«, »odzysku«, »recyklingu«, »recyklingu organicznego«, »procesu ostatecznego recyklingu«, »śmieci« i »unieszkodliwiania«, zawarte w art. 3 dyrektywy 2008/98/WE.”;
Poprawka 40
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2
„Środki takie mogą składać się z programów krajowych, środków zachęty polegających na wprowadzeniu systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta w celu zminimalizowania wpływu opakowań na środowisko lub podobnych działań podejmowanych, w stosownych przypadkach, w konsultacji z podmiotami gospodarczymi, i mających na celu skupianie i wykorzystywanie licznych inicjatyw w zakresie zapobiegania podejmowanych w państwach członkowskich. Są one zgodne z celami niniejszej dyrektywy określonymi w art. 1 ust. 1.”;
„Państwa członkowskie podejmują środki w celu zminimalizowania wpływu opakowań na środowisko i przyczyniają się do osiągnięcia celów w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, które ustanowiono w art. 9 ust. -1 dyrektywy 2008/98/WE. Takie środki obejmują rozszerzoną odpowiedzialność producenta określoną w art. 8 ust. 1 akapit pierwszy oraz zachęty do wprowadzania opakowań nadających się do ponownego użycia.
Państwa członkowskie podejmują środki służące trwałemu ograniczeniu zużycia opakowań nienadających się do recyklingu i nadmiernego opakowania. Takie środki nie mogą negatywnie wpływać na higienę i bezpieczeństwo żywności.
Ponadto państwa członkowskie mogą podejmować inne działania przyjęte w konsultacji z podmiotami gospodarczymi, organizacjami konsumenckimi i organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska, i mające na celu skupianie i wykorzystywanie licznych inicjatyw w zakresie zapobiegania podejmowanych w państwach członkowskich.
Są one zgodne z celami niniejszej dyrektywy określonymi w art. 1 ust. 1.
Państwa członkowskie wykorzystują odpowiednie instrumenty ekonomiczne i inne środki w celu stworzenia zachęt do stosowania hierarchii postępowania z odpadami. Takie instrumenty i środki mogą obejmować instrumenty i środki wymienione w załączniku IVa do dyrektywy 2008/98/WE.”;
Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 3
2a)   w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3.  Jeżeli zachodzi potrzeba, Komisja przedstawia wnioski w sprawie środków mających na celu wzmocnienie oraz uzupełnienie stosowania wymogów zasadniczych oraz zapewniających, że nowe opakowanie może wprowadzone na rynek wyłącznie wtedy gdy producent podjął wszelkie niezbędne środki w celu zminimalizowania ich wpływu na środowisko naturalne bez naruszania zasadniczych funkcji opakowania.”
„3. Do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja przedstawi wnioski w celu aktualizacji zasadniczych wymogów, aby wzmocnić i uzupełnić stosowanie tych wymogów tak, aby nowe opakowania mogły być wprowadzone na rynek wyłącznie wtedy, gdy producent podjął wszelkie niezbędne środki w celu zminimalizowania ich wpływu na środowisko naturalne bez naruszania zasadniczych funkcji opakowania. Po konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami Komisja przedstawia wniosek ustawodawczy w sprawie aktualizacji wymogów, w szczególności aby udoskonalić projektowanie z myślą o ponownym użyciu i wysokiej jakości recyklingu opakowań.”;
Poprawka 42
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 b (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)
2b)   w art. 4 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„3a. Państwa członkowskie, gdy jest to korzystne dla środowiska z punktu widzenia cyklu życia, zachęcają do stosowania bioopakowań nadających się do recyklingu i ulegających biodegradacji opakowań nadających się do kompostowania przez podejmowanie takich środków, jak:
a)   promowanie stosowania takich opakowań, między innymi, za pomocą instrumentów ekonomicznych;
b)   poprawa warunków rynkowych dla takich produktów;
c)   przegląd istniejących przepisów utrudniających używanie takich produktów.”;
Poprawka 43
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 c (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 5 – nagłówek
2c)   w art. 5 dodaje się tytuł w brzmieniu:
„Ponowne użycie”;
Poprawka 44
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 d (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 5 – ustęp 1
2d)   w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Państwa Członkowskie mogą zachęcać do stosowania systemów opakowań wielokrotnego użytku w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z Traktatem.
1.   „Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami państwa członkowskie zachęcają do stosowania systemów opakowań wielokrotnego użytku w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z Traktatem, bez naruszania zasad higieny żywności i bezpieczeństwa konsumentów.”;
Poprawka 45
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 e (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)
2e)   w art. 5 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1a. Państwa członkowskie dążą do osiągnięcia następujących celów dotyczących ponownego użycia opakowań:
a)   nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r. do ponownego użycia trafia co najmniej 5 % wagowo wszystkich odpadów opakowaniowych ;
b)   nie później niż do dnia 31 grudnia 2030 r. do ponownego użycia trafia co najmniej 10 % wagowo wszystkich odpadów opakowaniowych;”;
Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 f (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 b (nowy)
2f)   w art. 5 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1b. W celu zachęcenia do operacji ponownego użycia państwa członkowskie mogą podjąć m.in. następujące środki:
–   stosowanie systemów zwrotu kaucji w przypadku opakowań nadających się do ponownego użycia;
–   ustalanie minimalnej ilości opakowań nadających się do ponownego użycia, wprowadzanych do obrotu każdego roku w każdym strumieniu opakowań;
–   ustanowienie odpowiednich zachęt ekonomicznych dla producentów opakowań nadających się do ponownego użycia.”;
Poprawka 47
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 g (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 c (nowy)
2g)   w art. 5 dodaje się ustęp w brzmieniu:
1c.  Opakowania i ponownie używane opakowania zebrane w systemie zwrotu kaucji mogą zostać zaliczone na poczet osiągnięcia celów w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, wyznaczonych w krajowych programach zapobiegania.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera a
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 6 – nagłówek
a)  tytuł otrzymuje brzmienie: „Odzysk, ponowne użycie i recykling”;
a)  tytuł otrzymuje brzmienie: „Odzysk i recykling”;
Poprawka 49
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera a a (nowa)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 6 – ustęp -1 (nowy)
aa)   w art. 6 dodaje się ust. -1 w brzmieniu:
„-1. Państwa członkowskie tworzą systemy sortowania wszystkich materiałów opakowaniowych.”;
Poprawka 50
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f
f)  nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r. co najmniej 65 % wagowo wszystkich odpadów opakowaniowych zostanie przygotowane do ponownego użycia i poddane recyklingowi;
f)  nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r. co najmniej 70 % wagowo wszystkich powstałych odpadów opakowaniowych zostanie poddane recyklingowi;
Poprawka 51
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g
g)  nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r. następujące minimalne cele wagowe w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zostaną osiągnięte w odniesieniu do następujących określonych materiałów zawartych w odpadach opakowaniowych:
g)  nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r. następujące minimalne cele wagowe w zakresie recyklingu zostaną osiągnięte w odniesieniu do następujących określonych materiałów zawartych w odpadach opakowaniowych:
(i)  55 % tworzyw sztucznych;
(i)  60 % tworzyw sztucznych;
(ii)  60 % drewna;
(ii)  65 % drewna;
(iii)  75 % metali żelaznych;
(iii)  80 % metali żelaznych;
(iv)  75 % aluminium;
(iv)  80 % aluminium;
(v)  75 % szkła;
(v)  80 % szkła;
(vi)  75 % papieru i tektury;
(vi)  90 % papieru i tektury;
Poprawka 52
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera h
h)  nie później niż do dnia 31 grudnia 2030 r. co najmniej 75 % wagowo wszystkich odpadów opakowaniowych zostanie przygotowane do ponownego użycia i poddane recyklingowi;
h)  nie później niż do dnia 31 grudnia 2030 r. co najmniej 80 % wagowo wszystkich powstałych odpadów opakowaniowych zostanie poddane recyklingowi;
Poprawka 53
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i
i)  nie później niż do dnia 31 grudnia 2030 r. następujące minimalne cele wagowe w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zostaną osiągnięte w odniesieniu do następujących określonych materiałów zawartych w odpadach opakowaniowych:
i)  nie później niż do dnia 31 grudnia 2030 r. następujące minimalne cele wagowe w zakresie recyklingu zostaną osiągnięte w odniesieniu do następujących określonych materiałów zawartych w odpadach opakowaniowych:
(i)  75 % drewna;
(i)  80 % drewna;
(ii)  85 % metali żelaznych;
(ii)  90 % metali żelaznych;
(iii)  85 % aluminium;
(iii)  90 % aluminium;
(iv)  85 % szkła;
(iv)  90 % szkła;
(v)   85 % papieru i tektury.
Poprawka 54
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera c
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 6 – ustęp 3
3.  Odpady opakowaniowe przekazane innemu państwu członkowskiemu w celu przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku w tym innym państwie członkowskim mogą być zaliczone na poczet realizacji celów określonych w ust. 1 lit. f) – i) przez to państwo członkowskie, w którym zostały zebrane.
3.  Odpady opakowaniowe przekazane innemu państwu członkowskiemu w celu recyklingu w tym innym państwie członkowskim mogą być zaliczone na poczet realizacji celów określonych w ust. 1 lit. f) – i) przez to państwo członkowskie, w którym zostały zebrane.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera c a (nowa)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 6 – ustęp 4
ca)   w art. 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4.  Państwa Członkowskie, w odpowiednim przypadku, wspomagają użycie materiałów uzyskanych z recyklingu odpadów opakowaniowych do wytwarzania opakowań i innych produktów przez:
„4. Państwa członkowskie, gdy jest to korzystne z punktu widzenia cyklu życia oraz zgodne z hierarchią postępowania z odpadami, wspomagają użycie materiałów uzyskanych z recyklingu odpadów opakowaniowych do wytwarzania opakowań i innych produktów przez:
a)  poprawienie warunków rynkowych dla takich materiałów;
a)  poprawienie warunków rynkowych dla takich materiałów;
b)  dokonanie przeglądu istniejących rozporządzeń zapobiegających użyciu tych materiałów.
b)  dokonanie przeglądu istniejących rozporządzeń zapobiegających użyciu tych materiałów;
ba)   wykorzystanie odpowiednich instrumentów ekonomicznych, aby stworzyć zachęty do szerszego stosowania surowców wtórnych, które mogą obejmować działania promujące zawartość materiałów z recyklingu w produktach oraz stosowanie kryteriów zielonych zamówień publicznych;
bb)   promowanie materiałów, które – poddane recyklingowi – nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, gdy w wyniku recyklingu powstaje materiał przeznaczony do kontaktu z żywnością.”;
Poprawka 56
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera d
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 6 – ustępy 5, 8 i 9
d)  uchyla się ust. 5, 8 i 9;
d)  uchyla się ust. 5 i 9;
Poprawka 57
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera d a (nowa)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 6 – ustęp 8
da)   ust. 8 otrzymuje brzmienie:
8.   Komisja, tak szybko jak to jest możliwe, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2005 r., składa sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie w sprawie postępu we wprowadzaniu w życie niniejszej dyrektywy oraz jej wpływu na środowisko, jak również na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Sprawozdanie uwzględnia szczególne okoliczności w każdym Państwie Członkowskim. Zawiera ono:
„8. W tym celu najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja przeanalizuje cele ustanowione w art. 6 i postępy na drodze do ich osiągnięcia, uwzględniając najlepsze praktyki i środki stosowane przez państwa członkowskie w dążeniu do tych celów.
W swojej ocenie Komisja rozważy możliwość określenia:
a)  ocenę skuteczność, wprowadzanie w życie oraz stosowanie wymogów zasadniczych;
a)  celów dla innych strumieni odpadów opakowaniowych;
b)  dodatkowe środki zapobiegania zmniejszające wpływ na środowisko naturalne opakowań zbiorczych w najszerszym zakresie bez wpływu na ich zasadnicze funkcje;
b)  oddzielnych celów dla odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych i dla przemysłowych i handlowych odpadów opakowaniowych.
c)   możliwy rozwój wskaźników środowiskowych dotyczących opakowań aby uczynić zapobieganie odpadom opakowaniowym łatwiejsze oraz bardziej skuteczne;
W tym celu Komisja sporządzi sprawozdanie, które zostanie przesłane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w stosownym przypadku wraz z dołączonym do niego wnioskiem ustawodawczym.”;
d)   plany zapobiegania odpadom opakowaniowym;
e)   wspieranie ponownego użycia oraz, w szczególności, porównanie kosztów z korzyściami ponownego użycia oraz poddania recyklingowi;
f)   odpowiedzialność producenta, włącznie z jej aspektem finansowym;
g)   wysiłki w celu dalszego zmniejszenia oraz, w odpowiednim przypadku, ostatecznego wykluczenia metali ciężkich oraz innych niebezpiecznych substancji z opakowań do 2010 r.
Do sprawozdania tego załącza się, w odpowiednim przypadku, wnioski o przeprowadzenie rewizji odpowiednich przepisów niniejszej dyrektywy, jeżeli takie przepisy zostały przedstawione do tego czasu.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 6 a – ustęp 1
„1. Do celów obliczania, czy cele ustanowione w art. 6 ust. 1 lit. f) – i) zostały osiągnięte:
„1. Do celów obliczania, czy cele ustanowione w art. 6 ust. 1 lit. f) – i) zostały osiągnięte masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi należy liczyć jako masę odpadów wprowadzanych w procesie ostatecznego recyklingu w danym roku.
a)   masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi należy rozumieć jako masę odpadów wprowadzanych w procesie ostatecznego recyklingu;
b)   masę odpadów opakowaniowych przygotowanych do ponownego użycia należy rozumieć jako masę odpadów opakowaniowych, które zostały odzyskane lub zebrane przez uznany podmiot zajmujący się przygotowaniem do ponownego użycia oraz przeszły wszystkie niezbędne czynności w zakresie kontroli, oczyszczania i naprawy umożliwiające ponowne użycie bez dalszego sortowania i wstępnej obróbki;
c)   państwa członkowskie mogą uwzględniać produkty i części składowe przygotowywane do ponownego użycia przez uznane podmioty zajmujące się przygotowaniem do ponownego użycia lub w ramach uznanych systemów zwrotu kaucji. Do obliczenia skorygowanego współczynnika odpadów opakowaniowych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z uwzględnieniem masy produktów i części składowych przygotowanych do ponownego użycia, państwa członkowskie wykorzystują zweryfikowane dane uzyskane od wspomnianych podmiotów i stosują wzór podany w załączniku IV.
Poprawka 59
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 6 a – ustęp 1 a (nowy)
1a.   Do dnia 31 grudnia 2018 r. Komisja wystąpi do europejskich organizacji normalizacyjnych o opracowanie europejskich norm jakości dla materiałów odpadowych wprowadzanych do procesu ostatecznego recyklingu i dla surowców wtórnych, w szczególności tworzyw sztucznych, w oparciu o najlepsze dostępne praktyki.
Poprawka 60
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 6 a – ustęp 2
2.  W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania ust. 1 lit. b) i c) oraz załącznika IV Komisja, zgodnie z art. 21a, przyjmuje akty delegowane ustanawiające minimalne wymogi jakościowe i wymogi operacyjne dotyczące identyfikacji uznanych podmiotów zajmujących się przygotowaniem do ponownego użycia oraz uznanych systemów zwrotu kaucji, w tym szczegółowe zasady gromadzenia, weryfikacji i przekazywania danych.
2.  W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania ust. 1 Komisja, zgodnie z art. 21a, przyjmuje akty delegowane, aby uzupełnić niniejszą dyrektywę, ustanawiając minimalne wymogi jakościowe i wymogi operacyjne dotyczące identyfikacji podmiotów zajmujących się ostatecznym recyklingiem, w tym szczegółowe zasady gromadzenia, identyfikowania, weryfikacji i przekazywania danych.
Poprawka 61
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 6 a – ustęp 2 a (nowy)
2a.   Komisja bada możliwości przyjęcia środków w celu usprawnienia sprawozdawczości w zakresie opakowań kompozytowych zgodnie z obowiązkami ustalonymi w niniejszej dyrektywie i w stosownym przypadku proponuje takie środki.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 6 a – ustęp 3
3.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 masę odpadów po każdej operacji sortowania można zgłosić jako masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi, pod warunkiem że:
skreśla się
a)   takie odpady będące produktem sortowania są wprowadzane do procesu ostatecznego recyklingu;
b)   masa materiałów lub substancji, które nie są poddawane procesowi ostatecznego recyklingu i które są unieszkodliwiane lub poddawane odzyskowi energii, stanowi mniej niż 10 % całkowitej masy odpadów zgłaszanych jako poddane recyklingowi.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 6 a – ustęp 4
4.  Państwa członkowskie ustanawiają skuteczny system kontroli jakości i identyfikowania odpadów opakowaniowych, aby zapewnić spełnienie warunków określonych w ust. 3 lit. a) i b). System ten może obejmować elektroniczne rejestry utworzone na podstawie art. 35 ust. 4 dyrektywy 2008/98/WE, specyfikacje techniczne wymogów jakościowych dotyczących sortowanych odpadów albo wszelkie inne równoważne środki zapewniające wiarygodność i dokładność gromadzonych danych na temat odpadów poddanych recyklingowi.
4.  Zgodnie z aktami delegowanymi przyjętymi na mocy ust. 2 państwa członkowskie ustanawiają skuteczny system kontroli jakości i identyfikowania odpadów opakowaniowych, aby zapewnić zgodność z przepisami określonymi w ust. 1. System ten może obejmować elektroniczne rejestry utworzone na podstawie art. 35 ust. 4 dyrektywy 2008/98/WE, specyfikacje techniczne wymogów jakościowych dotyczących sortowanych odpadów albo wszelkie inne równoważne środki zapewniające wiarygodność i dokładność gromadzonych danych na temat odpadów poddanych recyklingowi. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wybranym systemie kontroli jakości i identyfikowania.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 6 a – ustęp 5
5.  Do celów obliczenia, czy cele ustanowione w art. 6 ust. 1 lit. f) – i) zostały osiągnięte, państwa członkowskie mogą uwzględnić recykling metali, który odbywa się w związku ze spalaniem, proporcjonalnie do ilości spalanych odpadów opakowaniowych, pod warunkiem że te metale poddane recyklingowi spełniają określone wymogi jakościowe. Państwa członkowskie stosują wspólną metodykę ustaloną zgodnie z art. 11a ust. 6 dyrektywy 2008/98/WE.
5.  Do celów obliczenia, czy cele ustanowione w art. 6 ust. 1 lit. f) – i) zostały osiągnięte, państwa członkowskie mogą uwzględnić recykling metali, który odbywa się w związku ze spalaniem lub współspalaniem, tylko jeżeli odpady posortowano przed spaleniem lub jeżeli spełniono obowiązek wprowadzenia selektywnej zbiórki papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i bioodpadów, proporcjonalnie do ilości spalanych lub współspalanych odpadów opakowaniowych, pod warunkiem że te metale poddane recyklingowi spełniają określone wymogi jakościowe. Państwa członkowskie stosują wspólną metodykę ustaloną zgodnie z art. 11a ust. 6 dyrektywy 2008/98/WE.
Poprawka 65
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 6 b – ustęp 1 – litera b a (nowa)
ba)   przykłady najlepszych praktyk stosowanych w całej Unii, mogące być wskazówką na drodze do osiągnięcia celów.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 6 b – ustęp 2 a (nowy)
2a.   W razie konieczności sprawozdania, o których mowa w ust. 1 dotyczą stosowania wymogów niniejszej dyrektywy innych niż wymogi wymienione w ust. 1, w tym prognozowania realizacji celów określonych w programach zapobiegania powstawaniu odpadów oraz odsetka i ilości w przeliczeniu na mieszkańca odpadów komunalnych, które są unieszkodliwiane lub poddawane odzyskowi energii.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 7 – ustęp 1
5a)   art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, że systemy te są ustanowione, aby zapewnić:
„1. Aby spełnić cele określone w niniejszej dyrektywie, państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, że systemy te są ustanowione, aby zapewnić i promować:
a)  zwrot i/lub zbiórkę zużytych opakowań i/lub odpadów opakowaniowych od konsumenta lub innego użytkownika końcowego lub ze strumienia odpadów w celu ich doprowadzenia do najbardziej odpowiedniego sposobu w ramach gospodarowania odpadami;
a)  zwrot i/lub zbiórkę zużytych opakowań i/lub odpadów opakowaniowych od konsumenta lub innego użytkownika końcowego lub ze strumienia odpadów w celu ich doprowadzenia do najbardziej odpowiedniego sposobu w ramach gospodarowania odpadami;
b)  wielokrotny użytek lub odzysk, w tym recykling zebranych opakowań lub odpadów opakowaniowych,
b)  wielokrotny użytek lub odzysk, w tym recykling zebranych opakowań lub odpadów opakowaniowych.
zmierzające do realizacji celów określonych w niniejszej dyrektywie.
Systemy takie są otwarte dla podmiotów gospodarczych działających w danych sektorach oraz dla właściwych władz publicznych. Systemy te mają także zastosowanie do wyrobów przywożonych na nie dyskryminacyjnych warunkach, w tym do szczegółowych rozwiązań i wszelkich opłat nakładanych za dostęp do systemu, oraz są tak skonstruowane by, zgodnie z Traktatem, uniknąć przeszkód w handlu oraz zakłóceń konkurencji.”
Systemy takie są otwarte dla podmiotów gospodarczych działających w danych sektorach oraz dla właściwych władz publicznych. Systemy te mają także zastosowanie do wyrobów przywożonych na nie dyskryminacyjnych warunkach, w tym do szczegółowych rozwiązań i wszelkich opłat nakładanych za dostęp do systemu, oraz są tak skonstruowane by, zgodnie z Traktatem, uniknąć przeszkód w handlu oraz zakłóceń konkurencji.”
Poprawka 68
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 b (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 7 a (nowy)
5b)   dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 7a
Specjalne środki dotyczące systemów zwrotu i zbierania
Państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki, aby zapewnić:
a)   selektywną zbiórkę co najmniej opakowań lub odpadów opakowaniowych z papieru, metalu, tworzyw sztucznych lub szkła;
b)   zbiórkę opakowań kompozytowych, zgodnie z definicją w dyrektywie Komisji 2005/270/WE, w ramach istniejących systemów zbierania spełniających standardy jakości wymagane w kontekście ostatecznego recyclingu.”;
Poprawka 69
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 c (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 8 – ustęp 2
5c)   art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dla ułatwienia zbiórki, wielokrotnego użytku i odzysku, w tym recyklingu, opakowania wskazują rodzaj wykorzystanych materiałów opakowaniowych w celu ich identyfikacji i klasyfikacji przez odpowiednią gałąź przemysłu na podstawie decyzji Komisji 97/129/WE [1].”;
„2. Dla ułatwienia zbiórki, wielokrotnego użytku i odzysku, w tym recyklingu, opakowania muszą zawierać przydatne dla tych celów informacje. W szczególności opakowania wskazują rodzaj wykorzystanych materiałów opakowaniowych w celu ich identyfikacji i klasyfikacji przez odpowiednią gałąź przemysłu na podstawie decyzji Komisji 97/129/WE [1].”;
[1] Dz.U. L 50 z 20.2.1997, s. 28.
[1] Dz.U. L 50 z 20.2.1997, s. 28.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera d
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 12 – ustęp 3 a
„3a. Państwa członkowskie przekazują Komisji dane dotyczące realizacji celów określonych w art. 6 ust. 1 lit. a)–i) za każdy rok kalendarzowy. Zgłaszają one te dane drogą elektroniczną w terminie 18 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego, którego dotyczą zebrane dane.
„3a. Państwa członkowskie przekazują Komisji dane dotyczące realizacji celów określonych w art. 6 ust. 1 lit. a)–i) za każdy rok kalendarzowy. Państwa członkowskie gromadzą i przetwarzają dane zgodnie ze wspólną metodyką, o której mowa w ust. 3d, i zgłaszają je drogą elektroniczną w terminie 12 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego, którego dotyczą zebrane dane.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera d
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 12 – ustęp 3 a – akapit 2
Dane są zgłaszane w formacie określonym przez Komisję zgodnie z ust. 3d. Pierwsze zgłoszenie obejmuje dane za okres od dnia 1 stycznia [enter year of entry into force of this Directive + 1 year] r. do dnia 31 grudnia [enter year of entry into force of this Directive + 1 year] r.
Dane są gromadzone i przetwarzane z zastosowaniem wspólnej metodyki, o której mowa w ust. 3d, i zgłaszane w formacie określonym przez Komisję zgodnie z ust. 3d. Pierwsze zgłoszenie, jeśli chodzi o cele ujęte w art. 6 lit. f)–i), obejmuje dane za okres od dnia 1 stycznia [enter year of entry into force of this Directive + 1 year] r. do dnia 31 grudnia [enter year of entry into force of this Directive + 1 year] r.
Poprawka 72
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera d
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 12 – ustęp 3 c
3c.  Komisja dokonuje przeglądu danych zgłoszonych zgodnie z niniejszym artykułem i publikuje sprawozdanie dotyczące wyników tego przeglądu. Sprawozdanie to obejmuje ocenę organizacji gromadzenia danych, źródeł danych i metodyki stosowanej przez państwa członkowskie, jak również kompletności, rzetelności, aktualności oraz spójności tych danych. Ocena może zawierać konkretne zalecenia dotyczące usprawnień. Sprawozdanie to jest sporządzane co trzy lata.
3c.  Komisja dokonuje przeglądu danych zgłoszonych zgodnie z niniejszym artykułem i publikuje sprawozdanie dotyczące wyników tego przeglądu. Do czasu ustanowienia wspólnej metodyki gromadzenia i przetwarzania danych, o której mowa w ust. 3d, w sprawozdaniu tym ocenia się organizację gromadzenia danych, źródła danych i metodę stosowaną przez państwa członkowskie. Komisja ocenia również kompletność, rzetelność, aktualność oraz spójność przekazanych danych i informacji. Ocena może zawierać konkretne zalecenia dotyczące usprawnień. Sprawozdanie to jest sporządzane dziewięć miesięcy po pierwszym zgłoszeniu danych przez państwa członkowskie i co trzy lata od tej daty.
Poprawka 73
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera d
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 12 – ustęp 3 c a (nowy)
3ca.   W sprawozdaniu Komisja przedstawia informacje na temat wykonywania całej dyrektywy oraz ocenia jej wpływ na zdrowie ludzkie, środowisko i rynek wewnętrzny. W stosownym przypadku sprawozdaniu może towarzyszyć wniosek w sprawie zmiany niniejszej dyrektywy.
Poprawka 74
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera d
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 12 – ustęp 3 d
3d.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające format zgłaszania danych zgodnie z ust. 3a. Takie akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 21 ust. 2.”;
3d.  Komisja przyjmuje, zgodnie z art. 38a, akty delegowane w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy poprzez ustanowienie wspólnej metodyki gromadzenia i przetwarzania danych oraz formatu zgłaszania danych zgodnie z ust. 3a. ”;
Poprawka 75
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 21 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6a ust. 2, art. 11 ust. 3, art. 19 ust. 2 i art. 20, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [enter date of entry into force of this Directive] r.
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6a ust. 2, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 3d, art. 19 ust. 2 i art. 20, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [enter date of entry into force of this Directive] r.
Poprawka 76
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 21 a – ustęp 3
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 6a ust. 2, art. 11 ust. 3, art. 19 ust. 2 i art. 20, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 6a ust. 2, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 3d, art. 19 ust. 2 i art. 20, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 21 a – ustęp 5
5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6a ust. 2, art. 11 ust. 3, art. 19 ust. 2 i art. 20 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;
5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6a ust. 2, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 3d, art. 19 ust. 2 i art. 20 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;
Poprawka 78
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12 a (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Załącznik II
12a)   Załącznik II do dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych zostaje zastąpiony zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.
Poprawka 79
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 14
Dyrektywa 94/62/WE
Załącznik IV
(14)   w załączniku IV do dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.
skreśla się
Poprawka 80
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – ustęp -1 (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Załącznik II – punkt 1 – tiret 1
-1.   w załączniku II pkt 1 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
–   Opakowania są projektowane, wytwarzane i wprowadzane do obrotu w sposób pozwalający na ich wielokrotne użycie i odzysk, w tym recykling, oraz na zmniejszenie ich wpływu na środowisko po usunięciu odpadów opakowaniowych lub pozostałości po działaniach prowadzonych w ramach gospodarowania nimi.
„– Opakowania są projektowane, wytwarzane i wprowadzane do obrotu w sposób pozwalający na ich wielokrotne użycie i odzysk, w tym recykling – zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami – oraz na zmniejszenie ich wpływu na środowisko po usunięciu odpadów opakowaniowych lub pozostałości po działaniach prowadzonych w ramach gospodarowania nimi.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – ustęp -1 a (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Załącznik II – punkt 1 – tiret 1 a (nowy)
-1a.   w załączniku II pkt 1 dodaje się tiret 1a w brzmieniu:
„– Opakowania produkuje się w sposób minimalizujący ich ślad węglowy, w tym przy użyciu zrównoważonych materiałów pochodzenia biologicznego ulegających biodegradacji.”
Poprawka 82
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt -1 b (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Załącznik II – punkt 3 – litera c
(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
c)  Opakowania podlegające odzyskowi przez kompostowanie
Odpady opakowaniowe przetwarzane przez kompostowanie mają takie właściwości biodegradacyjne, które nie stanowią przeszkody dla oddzielnej zbiórki, procesu kompostowania lub innych działań, jakim są poddawane.
Poprawka 83
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt -1 c (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Załącznik II – punkt 3 – litera d
-1c)   w załączniku II pkt 3 lit. d) otrzymuje brzmienie:
d)  Opakowania ulegające biodegradacji
„d) Opakowania ulegające biodegradacji
Odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji odznaczają się taką zdolnością rozkładu fizycznego, chemicznego, termicznego i biologicznego, która zapewni ostateczny rozkład gotowego kompostu na dwutlenek węgla, biomasę i wodę.
Odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji odznaczają się taką zdolnością rozkładu fizycznego, chemicznego, termicznego i biologicznego, która zapewni ostateczny rozkład gotowego kompostu na dwutlenek węgla, biomasę i wodę. Opakowania z tworzyw sztucznych ulegające degradacji utleniającej uważa się za opakowania biodegradowalne.”
Poprawka 84
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – ustęp 2
Dyrektywa 94/62/WE
Załącznik IV
Dodaje się załącznik IV w brzmieniu:
skreśla się
„ZAŁĄCZNIK IV
Metoda obliczeniowa dotycząca przygotowania do ponownego użycia produktów i części składowych do celów art. 6 ust. 1 lit. f) – i)
Aby obliczyć skorygowany współczynnik recyklingu i przygotowania do ponownego użycia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) – i), państwa członkowskie stosują następujący wzór:
E=(A+R)*100 /(P+R)
E: skorygowany współczynnik recyklingu i ponownego użycia w danym roku;
A: masa odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi lub przygotowanych do ponownego użycia w danym roku;
R: masa produktów i części składowych przygotowanych do ponownego użycia w danym roku;
P: masa odpadów opakowaniowych wytworzonych w danym roku.”.

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0029/2017).

Informacja prawna