Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0276(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0029/2017

Texte depuse :

A8-0029/2017

Dezbateri :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Voturi :

PV 14/03/2017 - 6.8
CRE 14/03/2017 - 6.8
Explicaţii privind voturile
PV 18/04/2018 - 12.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0072
P8_TA(2018)0112

Texte adoptate
PDF 624kWORD 73k
Marţi, 14 martie 2017 - Strasbourg Ediţie definitivă
Ambalajele și deșeurile de ambalaje ***I
P8_TA(2017)0072A8-0029/2017

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 14 martie 2017 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul -1 (nou)
(-1)   Având în vedere dependența Uniunii de importul de materii prime și epuizarea rapidă a unei cantități semnificative de resurse naturale pe termen scurt, recuperarea cât mai multor resurse posibil în interiorul Uniunii și consolidarea tranziției către o economie circulară constituie o provocare-cheie.
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul -1 a (nou)
(-1a)   Gestionarea deșeurilor ar trebui transformată în gestionarea sustenabilă a materialelor. Revizuirea Directivei 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a oferă o oportunitate în acest sens.
__________________
1a Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (JO L 365, 31.12.1994, p. 10).
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 1
(1)  Gestionarea deșeurilor în Uniune ar trebui să fie îmbunătățită pentru a proteja, a conserva și a îmbunătăți calitatea mediului, a proteja sănătatea umană și a asigura utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale, precum și pentru a promova o economie mai circulară.
(1)  Gestionarea deșeurilor în Uniune ar trebui să fie îmbunătățită pentru a proteja, a conserva și a îmbunătăți calitatea mediului, a proteja sănătatea umană, a asigura utilizarea prudentă și eficientă a resurselor naturale, a promova principiile economiei circulare, a consolida furnizarea energiei din resurse regenerabile, a crește eficiența energetică, a reduce gradul de dependență a Uniunii față de resursele importate și pentru a crea noi oportunități economice și competitivitate pe termen lung. Pentru a face economia cu adevărat circulară, este necesar să se adopte măsuri suplimentare privind producția și consumul sustenabile, axate pe întreg ciclul de viață al produselor, într-un mod care conservă resursele și închide circuitul. Utilizarea mai eficientă a resurselor ar aduce, de asemenea, economii nete substanțiale întreprinderilor, autorităților publice și consumatorilor din Uniune, reducând, în același timp, emisiile anuale totale de gaze cu efect de seră.
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 1 a (nou)
(1a)   Stimulentele politice și societale pentru promovarea valorificării și reciclării ca metodă sustenabilă de tratare a resurselor naturale în cadrul economiei circulare ar trebui să respecte ierarhia în procesul de gestionare a deșeurilor prevăzută la articolul 4 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a și să aplice cu strictețe principiul conform căruia prevenirea are prioritate în fața reciclării.
__________________
1a Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 1 b (nou)
(1b)   Aruncarea de gunoaie pe domeniul public și eliminarea necorespunzătoare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje au un impact negativ atât asupra mediului marin, cât și asupra economiei Uniunii și generează riscuri inutile pentru sănătatea publică. Printre obiectele cel mai des întâlnite pe plaje se găsesc de multe ori deșeurile de ambalaje, care au un impact pe termen lung asupra mediului, ceea ce afectează turismul și posibilitatea publicului de a se bucura de aceste zone naturale. În plus, deșeurile de ambalaje care ajung în mediul marin subminează ordinea priorităților în materie de ierarhie a deșeurilor, mai ales împiedicând pregătirea pentru reutilizare, reciclarea sau alte tipuri de valorificare înainte de eliminarea necorespunzătoare. În vederea reducerii proporției disproporționate a deșeurilor de ambalaje din gunoaiele aruncate în mediul marin, ar trebui stabilit un obiectiv obligatoriu, sprijinit de măsuri specifice adoptate de statele membre.
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 2
(2)  Obiectivele stabilite în Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului13 referitor la valorificarea și reciclarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje ar trebui modificate, consolidând pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor de ambalaje, astfel încât să reflecte mai bine ambiția Uniunii de a avansa în direcția unei economii circulare.
(2)  Obiectivele stabilite în Directiva 94/62/CE referitoare la valorificarea și reciclarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje ar trebui modificate, sporind reciclarea deșeurilor de ambalaje, astfel încât să reflecte mai bine ambiția Uniunii de a avansa în direcția unei economii circulare.
__________________
3 Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (JO L 365, 31.12.1994, p. 10).
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)
(2a)   Ar trebui stabilite obiective cantitative separate pentru reutilizare, pe care statele membre ar trebui să încerce să le atingă, în vederea promovării ambalajelor reutilizabile, contribuind, în același timp, la crearea de locuri de muncă și economisirea resurselor.
Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 2 b (nou)
(2b)   Reutilizarea în mai mare măsură a ambalajelor ar putea reduce costurile totale de-a lungul lanțului de aprovizionare și impactul deșeurilor de ambalaje asupra mediului. Statele membre ar trebui să sprijine introducerea pe piață a ambalajelor reutilizabile, care sunt reciclabile la sfârșitul ciclului lor de viață.
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 2 c (nou)
(2c)   În unele situații, cum ar fi serviciile alimentare, ambalajele de unică folosință sunt necesare pentru a garanta igiena alimentară și sănătatea și siguranța consumatorilor. Statele membre ar trebui să țină seama de aceste considerente atunci când elaborează măsuri de prevenire și ar trebui să promoveze accesul mai larg la reciclare pentru aceste ambalaje.
Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 3
(3)  De asemenea, pentru a asigura o mai mare coerență a legislației în domeniul deșeurilor, definițiile din Directiva 94/62/CE ar trebui să fie aliniate la cele prevăzute în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului14, aplicabile deșeurilor în general.
(3)  De asemenea, pentru a asigura o mai mare coerență a legislației în domeniul deșeurilor, fără a aduce atingere caracteristicilor specifice ale ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, definițiile din Directiva 94/62/CE ar trebui să fie aliniate, după caz, la cele prevăzute în Directiva 2008/98/CE, aplicabile deșeurilor în general.
__________________
14Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).
Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 4
(4)  Majorarea suplimentară a obiectivelor stabilite în Directiva 94/62/CE privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor de ambalaje ar aduce beneficii de mediu, economice și sociale clare.
(4)  Majorarea suplimentară a obiectivelor stabilite în Directiva 94/62/CE privind reciclarea deșeurilor de ambalaje ar aduce beneficii de mediu, economice și sociale clare.
Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)
(4a)   Prevenirea generării de deșeuri este cea mai eficientă modalitate de a îmbunătăți eficiența resurselor, de a reduce impactul deșeurilor asupra mediului și de a promova materialele reciclate de calitate superioară. Din aceste motive, statele membre ar trebui să adopte o abordare din perspectiva ciclului de viață al produselor pentru a reduce impactul produselor asupra mediului. Statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a stimula folosirea ambalajelor reutilizabile și a obține o reducere a consumului de ambalaje care nu sunt reutilizabile și a ambalajului excesiv. În acest sens, statele membre ar trebui să utilizeze instrumentele economice adecvate și alte măsuri în scopul de a furniza stimulente pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor. Statele membre ar trebui să fie în măsură să le folosească pe cele enumerate în anexa IVa la Directiva 2008/98/CE. În plus, eforturile de prevenire a producerii deșeurilor nu ar trebui să compromită rolul ambalajelor în păstrarea condițiilor de igienă și de siguranță pentru consumatori.
Amendamentul 13
Propunere de directivă
Considerentul 4 b (nou)
(4b)   Statele membre ar trebui să introducă stimulente adecvate pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor, în special prin intermediul unor stimulente financiare și fiscale menite să servească la îndeplinirea obiectivelor prezentei directive privind prevenirea generării de deșeuri de ambalaje și reciclarea, cum ar fi taxele de stocare a deșeurilor în depozite de deșeuri și taxele de incinerare, schemele de plată în funcție de cantitatea de deșeuri produsă, schemele de răspundere extinsă a producătorilor și stimulentele acordate autorităților locale. Aceste măsuri ar trebui să facă parte din programele de prevenire a generării de deșeuri de ambalaje în toate statele membre.
Amendamentul 14
Propunere de directivă
Considerentul 4 c (nou)
(4c)   În marea majoritate a cazurilor, utilizarea ambalajelor nu depinde de clientul final și nu este opțiunea acestuia, ci mai degrabă a producătorului. Schemele de răspundere extinsă a producătorilor reprezintă un mijloc adecvat atât de prevenire a generării de deșeuri de ambalaje, cât și de creare a unor sisteme care vor garanta recuperarea și/sau colectarea ambalajelor folosite și/sau a deșeurilor de ambalaje de la consumator, de la alți utilizatori finali sau din fluxul de deșeuri, precum și reutilizarea sau valorificarea, inclusiv reciclarea, ambalajelor și/sau a deșeurilor de ambalaje colectate.
Amendamentul 15
Propunere de directivă
Considerentul 4 d (nou)
(4d)   Pentru a stimula prevenirea producerii de deșeuri de ambalaje și a reduce impactul acestora asupra mediului și, totodată, pentru a promova reciclarea materialelor de înaltă calitate, cerințele esențiale din anexa II la prezenta directivă ar trebui să fie analizate și, dacă este necesar, revizuite pentru a consolida cerințele care vor îmbunătăți concepția pentru reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate a ambalajelor.
Amendamentul 16
Propunere de directivă
Considerentul 4 e (nou)
(4e)   Strategiile naționale ale statelor membre ar trebui să includă sensibilizarea publicului, sub forma diferitelor stimulente și beneficii derivate din produsele realizate din deșeuri reciclate, demers care va încuraja investițiile în sectorul produselor reciclate.
Amendamentul 17
Propunere de directivă
Considerentul 4 f (nou)
(4 f)   Sprijinirea unei bioeconomii sustenabile poate contribui la reducerea dependenței Europei de importurile de materii prime. Îmbunătățirea condițiilor de piață pentru ambalajele din materiale biologice reciclabile și ambalajele compostabile biodegradabile și revizuirea legislației existente care împiedică utilizarea materialelor în cauză oferă oportunitatea de a stimula continuarea cercetării și a inovării și a înlocui materiile prime bazate pe combustibili fosili cu surse regenerabile pentru producția de ambalaje, atunci când este benefic din perspectiva ciclului de viață, precum și de a sprijini în continuare reciclarea organică.
Amendamentul 18
Propunere de directivă
Considerentul 5
(5)  Printr-o majorare progresivă a obiectivelor existente privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor de ambalaje, ar trebui să se asigure faptul că materialele valoroase din punct de vedere economic pe care le conțin deșeurile sunt valorificate în mod progresiv și eficace prin gestionarea adecvată a deșeurilor și în conformitate cu ierarhia deșeurilor. Astfel ar trebui să se asigure faptul că materialele valoroase din punct de vedere economic pe care le conțin deșeurile sunt reintroduse în economia europeană, realizându-se astfel progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a Inițiativei privind materiile prime15 și crearea unei economii circulare.
(5)  Printr-o majorare progresivă a obiectivelor existente privind reciclarea deșeurilor de ambalaje, ar trebui să se asigure faptul că materialele valoroase din punct de vedere economic pe care le conțin deșeurile sunt valorificate în mod progresiv și eficace prin gestionarea adecvată a deșeurilor și în conformitate cu ierarhia deșeurilor. Astfel, ar trebui să se asigure faptul că materialele valoroase din punct de vedere economic pe care le conțin deșeurile sunt reintroduse în economia europeană, realizându-se astfel progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a Inițiativei privind materiile prime15 și crearea unei economii circulare, fără a aduce atingere legislației privind siguranța alimentară, sănătatea consumatorilor și materialele care intră în contact cu alimentele.
__________________
__________________
15 COM(2013)0442.
15 COM(2013)0442.
Amendamentul 89
Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)
(5a)   În cadrul economiei circulare, ar trebui să se pună în aplicare prevederile explicite din cel de-Al șaptelea program de acțiune pentru mediu, care solicită elaborarea unor cicluri de materiale netoxice, astfel încât deșeurile reciclate să poată fi utilizate ca o sursă majoră și fiabilă de materii prime pentru Uniune.
Amendamentul 20
Propunere de directivă
Considerentul 5 b (nou)
(5b)   Odată ce materialele reciclate sunt reintroduse în circuitul economic după ce încetează statutul de deșeu, fie deoarece respectă anumite criterii pentru ridicarea statutului de deșeu, fie deoarece sunt integrate într-un produs nou, aceste materiale trebuie să respecte întru totul legislația Uniunii privind substanțele chimice.
Amendamentul 21
Propunere de directivă
Considerentul 5 c (nou)
(5c)   Există diferențe substanțiale între deșeurile de ambalaje menajere și deșeurile de ambalaje comerciale și industriale. Pentru a obține o imagine clară și precisă a ambelor categorii, statele membre ar trebui să prezinte rapoarte separate cu privire la acestea.
Amendamentul 22
Propunere de directivă
Considerentul 6
(6)  Multe state membre încă nu au dezvoltat complet infrastructura necesară în materie de gestionare a deșeurilor. Prin urmare, este esențial să se stabilească obiective clare de politică pentru a evita blocarea materialelor reciclabile în partea inferioară a ierarhiei deșeurilor.
(6)  Multe state membre încă nu au dezvoltat complet infrastructura necesară în materie de gestionare a deșeurilor în vederea reciclării. Prin urmare, este esențial să se stabilească obiective clare de politică în vederea construirii de instalații și echipamente de tratare a deșeurilor necesare pentru prevenire, reutilizare și reciclare, pentru a evita blocarea materialelor reciclabile în partea inferioară a ierarhiei deșeurilor, precum și să se instituie stimulente pentru investiții într-o infrastructură inovatoare de gestionare a deșeurilor în vederea reciclării.
Amendamentul 23
Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)
(6a)   Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în prezenta directivă și la impulsionarea tranziției către o economie circulară, Comisia ar trebui să promoveze coordonarea și schimbul de informații și bune practici între statele membre și diferitele sectoare ale economiei. Aceste schimburi ar putea fi facilitate prin intermediul platformelor de comunicare care ar putea contribui la îmbunătățirea gradului de cunoaștere a noilor soluții industriale și ar putea face posibilă o vedere de ansamblu mai bună a capacităților disponibile, ceea ce ar contribui la conectarea industriei deșeurilor și a altor sectoare și la sprijinirea simbiozei industriale.
Amendamentul 24
Propunere de directivă
Considerentul 7
(7)  Având în vedere că Directivele 2008/98/CE și 1999/31/CE prevăd atât obiective privind reciclarea, cât și restricții privind depozitarea deșeurilor, obiectivele la nivelul Uniunii privind valorificarea energetică și obiectivele privind reciclarea deșeurilor de ambalaje prevăzute în Directiva 94/62/CE nu mai sunt necesare.
(7)  Având în vedere că Directivele 2008/98/CE și 1999/31/CE ale Consiliului1a prevăd atât obiective privind reciclarea, cât și restricții privind depozitarea deșeurilor, obiectivele la nivelul Uniunii privind valorificarea energetică a deșeurilor de ambalaje prevăzute în Directiva 94/62/CE nu mai sunt necesare.
__________________
1a Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri (JO L 182, 16.7.1999, p. 1).
Amendamentul 25
Propunere de directivă
Considerentul 8
(8)  Prezenta directivă stabilește obiective pe termen lung pentru politica de gestionare a deșeurilor a Uniunii și dă agenților economici și statelor membre o orientare clară în ceea ce privește investițiile necesare în vederea atingerii obiectivelor directivei. În elaborarea strategiilor lor naționale de gestionare a deșeurilor și în planificarea investițiilor în infrastructura de gestionare a deșeurilor, statele membre ar trebui să utilizeze judicios fondurile structurale și de investiții europene, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, promovând prevenirea, reutilizarea și reciclarea.
(8)  Prezenta directivă stabilește obiective pe termen lung pentru politica de gestionare a deșeurilor a Uniunii și dă agenților economici și statelor membre o orientare clară în ceea ce privește investițiile necesare în vederea atingerii obiectivelor directivei. În elaborarea strategiilor lor naționale de gestionare a deșeurilor și în planificarea investițiilor în infrastructura de gestionare a deșeurilor și a economiei circulare, statele membre ar trebui să utilizeze judicios fondurile structurale și de investiții europene în conformitate cu ierarhia deșeurilor și să conceapă aceste strategii și planuri de investiții astfel încât acestea să fie îndreptate în principal către promovarea prevenirii producerii de deșeuri și către reutilizarea lor, urmate de reciclare, în conformitate cu ierarhia deșeurilor.
Amendamentul 26
Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)
(9a)   Normele privind creșterea suplimentară a obiectivelor în materie de reciclare începând din 2030 ar trebui revizuite în lumina experienței câștigate prin aplicarea prezentei directive.
Amendamentul 28
Propunere de directivă
Considerentul 11
(11)  Pentru a calcula dacă obiectivele privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea sunt atinse, statele membre ar trebui să poată lua în considerare produsele și componentele care sunt pregătite pentru reutilizare de către operatori recunoscuți care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare și de către scheme recunoscute de returnare a garanției. Pentru a asigura condiții armonizate pentru aceste calcule, Comisia va adopta norme detaliate privind determinarea operatorilor recunoscuți care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare și a sistemelor recunoscute de returnare a garanției, precum și privind culegerea, verificarea și raportarea datelor.
(11)  Pentru a asigura un calcul uniform al datelor privind obiectivele în materie de reciclare, Comisia ar trebui să adopte norme detaliate referitoare la determinarea operatorilor care se ocupă de reciclare și privind culegerea, trasabilitatea, verificarea și raportarea datelor. După adoptarea acestei metodologii armonizate, pentru a calcula dacă obiectivele în materie de reciclare sunt atinse, statele membre ar trebui să poată lua în considerare reciclarea metalelor care are loc în cadrul procesului de incinerare și coincinerare.
Amendamentul 29
Propunere de directivă
Considerentul 12
(12)  Pentru a asigura fiabilitatea datelor colectate privind pregătirea pentru reutilizare, este esențial să se stabilească norme comune pentru raportare. În mod similar, este important să se stabilească mai exact normele conform cărora statele membre trebuie să raporteze ceea ce se reciclează efectiv și poate fi luat în calcul în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor în materie de reciclare. În acest sens, ca regulă generală, raportarea privind realizarea obiectivelor de reciclare trebuie să se bazeze pe contribuția la procesul de reciclare final. Pentru a limita sarcina administrativă, ar trebui să se permită statelor membre, în condiții stricte, să raporteze ratele de reciclare pe baza deșeurilor care ies din instalațiile de sortare. Pierderile în greutate ale materialelor sau substanțelor ca urmare a proceselor de transformare fizică și/sau chimică inerente procesului de reciclare final nu ar trebui să fie scăzute din greutatea deșeurilor raportate ca reciclate.
(12)  Pentru a asigura fiabilitatea datelor colectate privind reciclarea, este esențial să se stabilească norme comune privind colectarea, trasabilitatea, verificarea și raportarea datelor. În mod similar, este important să se stabilească mai exact normele conform cărora statele membre trebuie să raporteze ceea ce se reciclează efectiv și poate fi luat în calcul în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor în materie de reciclare. Calcularea gradului de realizare a obiectivelor ar trebui să se bazeze pe o singură metodă armonizată care să nu permită raportarea deșeurilor eliminate ca deșeuri reciclate. În acest scop, raportarea privind realizarea obiectivelor de reciclare trebuie să se bazeze pe contribuția la procesul de reciclare final. Pierderile în greutate ale materialelor sau substanțelor ca urmare a proceselor de transformare fizică și/sau chimică inerente procesului de reciclare final nu ar trebui să fie scăzute din greutatea deșeurilor raportate ca reciclate.
Amendamentul 30
Propunere de directivă
Considerentul 14
(14)  Datele statistice raportate de statele membre sunt esențiale pentru Comisie în vederea evaluării respectării legislației privind deșeurile în statele membre. Calitatea, fiabilitatea și comparabilitatea statisticilor ar trebui îmbunătățite prin introducerea unui punct de intrare unic pentru toate datele referitoare la deșeuri, prin eliminarea obligațiilor de raportare caduce, prin evaluarea comparativă a metodologilor naționale de raportare și prin introducerea unui raport de verificare a calității datelor.
(14)  Datele și informațiile raportate de statele membre sunt esențiale pentru Comisie în vederea evaluării respectării legislației privind deșeurile în statele membre. Calitatea, fiabilitatea și comparabilitatea datelor raportate ar trebui îmbunătățite prin introducerea unei metodologii comune pentru colectarea și prelucrarea datelor pe baza unor surse fiabile și prin introducerea unui punct de intrare unic pentru toate datele referitoare la deșeuri, prin eliminarea obligațiilor de raportare caduce, prin evaluarea comparativă a metodologiilor naționale de raportare și prin introducerea unui raport de verificare a calității datelor.
Amendamentul 31
Propunere de directivă
Considerentul 16
(16)  Raportarea fiabilă a datelor statistice privind gestionarea deșeurilor este esențială pentru o punere în aplicare eficientă și pentru asigurarea comparabilității datelor între statele membre. Prin urmare, atunci când întocmesc rapoartele referitoare la respectarea obiectivelor stabilite în Directiva 94/62/CE, statele membre ar trebui să aibă obligația de a utiliza cea mai recentă metodologie elaborată de Comisie și de institutele naționale de statistică din statele membre.
(16)  Raportarea fiabilă a datelor statistice privind gestionarea deșeurilor este esențială pentru o punere în aplicare eficientă și pentru asigurarea comparabilității datelor între statele membre. Prin urmare, atunci când întocmesc rapoartele referitoare la respectarea obiectivelor stabilite în Directiva 94/62/CE, statele membre ar trebui să aibă obligația de a utiliza o metodologie comună pentru culegerea și prelucrarea datelor, elaborată de Comisie în colaborare cu institutele naționale de statistică din statele membre și cu autoritățile naționale, regionale și locale responsabile de gestionarea deșeurilor.
Amendamentul 32
Propunere de directivă
Considerentul 16 a (nou)
(16a)   La cererea Comisiei, statele membre ar trebui să îi prezinte fără întârziere toate informațiile necesare pentru a evalua punerea în aplicare a prezentei directive în ansamblul ei și impactul acesteia asupra mediului și a sănătății umane.
Amendamentul 33
Propunere de directivă
Considerentul 17
(17)  Pentru a completa sau a modifica Directiva 94/62/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește articolul 6a alineatul (2), articolul 6a alineatul (5), articolul 11 alineatul (3), articolul 19 alineatul (2) și articolul 20. Este deosebit de important ca, în cursul activității sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și către Consiliu.
(17)  Pentru a completa Directiva 94/62/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește normele privind calcularea gradului de îndeplinire a obiectivelor în materie de reciclare, anumite excepții referitoare la nivelurile de concentrație maximă a metalelor grele în anumite materiale reciclate, circuitele de produse și tipurile de ambalaje, metodologia comună de colectare și prelucrare a datelor și formatul de raportare a datelor referitoare la gradul de îndeplinire a obiectivelor în materie de reciclare și modificările aduse listei de exemple ilustrative pentru definiția ambalajelor și orice dificultăți de natură tehnică întâlnite în aplicarea prezentei directive. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
Amendamentul 34
Propunere de directivă
Considerentul 18
(18)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Directivei 94/62/CE, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare în ceea ce privește articolul 12 alineatul (3d) și articolul 19. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului16.
(18)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Directivei 94/62/CE, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei pentru adaptarea la progresul științific și tehnic a sistemului de identificare a naturii materialelor utilizate pentru ambalaje. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului16.
__________________
__________________
16Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
16Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
Amendamentul 35
Propunere de directivă
Considerentul 21 a (nou)
(21a)   Statele membre ar trebui să se asigure că sunt puse în aplicare cerințe pentru un nivel ridicat de siguranță și sănătate la locul de muncă pentru toți lucrătorii din Uniune, în conformitate cu legislația existentă a Uniunii și în funcție de riscurile specifice la care sunt expuși lucrătorii din anumite sectoare de producție, reciclare și gestionare a deșeurilor.
Amendamentul 36
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 1 – alineatul 2
(-1)   la articolul 1, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„2. În acest scop, prezenta directivă stabilește măsurile destinate, ca prioritate, prevenirii producerii deșeurilor de ambalaje și, ca principii fundamentale suplimentare, reutilizării ambalajelor, reciclării și altor forme de recuperare a deșeurilor de ambalaje și, în consecință, reducerii eliminării finale a unor astfel de deșeuri.”
„2. În acest scop, prezenta directivă stabilește măsurile destinate, ca prioritate, prevenirii producerii deșeurilor de ambalaje și, ca principii fundamentale suplimentare, reutilizării ambalajelor, reciclării și altor forme de recuperare a deșeurilor de ambalaje și, în consecință, reducerii eliminării finale a unor astfel de deșeuri, pentru a contribui la tranziția către o economie circulară.”
Amendamentul 37
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)
Directiva 94/62/CE
Articolul 3 – punctul 2 a (nou)
(ba)   se adaugă următorul punct:
„2a. «ambalaje din materiale biologice» înseamnă orice ambalaj derivat din materiale de origine biologică, cu excepția materialelor încorporate în formațiuni geologice și/sau fosilizate;”
Amendamentul 38
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c
Directiva 94/62/CE
Articolul 3 – punctele 3-10
(c)  punctele 3-10 se elimină;
(c)  punctele 3 și 4 și 6-10 se elimină;
Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera d
Directiva 94/62/CE
Articolul 3 – punctul 2
„De asemenea, se aplică definițiile termenilor «deșeuri», «producător de deșeuri», «deținător de deșeuri», «gestionarea deșeurilor», «colectare», «colectare separată», «prevenire», «reutilizare», «tratament», «valorificare», «pregătirea pentru reutilizare», «reciclare», «proces de reciclare final» și «eliminare» prevăzute la articolul 3 din Directiva 2008/98/CE.”;
„De asemenea, se aplică definițiile termenilor «deșeuri», «producător de deșeuri», «deținător de deșeuri», «gestionarea deșeurilor», «colectare», «colectare separată», «prevenire», «sortare», «deșeuri municipale», «deșeuri industriale și comerciale», «tratare», «valorificare», «reciclare», «reciclare organică», «proces de reciclare final», «gunoaie aruncate pe domeniul public» și «eliminare» prevăzute la articolul 3 din Directiva 2008/98/CE.”
Amendamentul 40
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2
„Astfel de alte măsuri pot consta în programe naționale, în stimulente oferite prin scheme de răspundere extinsă a producătorilor pentru reducerea la minimum a impactului ambalajelor asupra mediului sau în acțiuni similare, care sunt adoptate, după caz, prin consultare cu agenții economici și vizează reunirea și valorificarea multiplelor inițiative adoptate în statele membre în domeniul prevenirii. Acestea trebuie să se conformeze obiectivelor prezentei directive, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (1).”;
Statele membre iau măsuri pentru reducerea la minimum a impactului ambalajelor asupra mediului și contribuie la realizarea obiectivelor de prevenire a producerii deșeurilor prevăzute în articolul 9 alineatul (-1) din Directiva 2008/98/CE. Astfel de măsuri includ răspunderea extinsă a producătorilor, astfel cum este definită la articolul 8 alineatul (1) al treilea paragraf și stimulente pentru folosirea ambalajelor reutilizabile.
Statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a obține o reducere susținută a consumului de ambalaje care nu sunt reciclabile și de ambalaj excesiv. Astfel de măsuri nu compromit igiena sau siguranța alimentară.
În plus, statele membre pot lua alte măsuri, prin consultare cu agenții economici, consumatorii și organizațiile pentru protecția mediului, care vizează reunirea și valorificarea multiplelor inițiative adoptate în statele membre în domeniul prevenirii.
Acestea trebuie să se conformeze obiectivelor prezentei directive, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (1).
Statele membre utilizează instrumentele economice adecvate și alte măsuri în scopul de a furniza stimulente pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor. Aceste instrumente și măsuri le pot include pe cele enumerate în anexa IVa la Directiva 2008/98/CE.”
Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 3
(2a)   la articolul 4, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
3.  După caz, Comisia prezintă propuneri privind măsuri destinate consolidării și completării aplicării cerințelor esențiale, astfel încât noile ambalaje nu poată fi introduse pe piață decât în cazul în care producătorul a luat toate măsurile necesare pentru a reduce la minimum impactul lor asupra mediului, fără să aducă atingere funcțiilor esențiale ale acestora.
„3. Până la 31 decembrie 2020, Comisia prezintă propuneri de actualizare a cerințelor esențiale pentru a consolida și completa aplicarea acestor cerințe, astfel încât să se garanteze că noile ambalaje nu pot fi introduse pe piață decât în cazul în care producătorul a luat toate măsurile necesare pentru a reduce la minimum impactul lor asupra mediului, fără să aducă atingere funcțiilor esențiale ale acestora. Comisia, după consultarea tuturor părților interesate, prezintă o propunere legislativă pentru actualizarea cerințelor, în special pentru a ameliora concepția reutilizării și reciclarea de înaltă calitate.
Amendamentul 42
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)
(2b)   la articolul 4, se introduce următorul alineat:
„3a. Statele membre încurajează, dacă este în avantajul mediului din perspectiva ciclului de viață, utilizarea ambalajelor din materiale biologice reciclabile și a ambalajelor compostabile biodegradabile, prin luarea de măsuri cum ar fi:
(a)   promovarea folosirii lor prin utilizarea de instrumente economice, printre altele;
(b)   îmbunătățirea condițiilor de pe piață pentru astfel de produse;
(c)   revizuirea legislației existente care împiedică utilizarea produselor în cauză.”
Amendamentul 43
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 c (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 5 – titlu
(2c)   la articolul 5, se introduce următorul titlu:
„Reutilizarea”
Amendamentul 44
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 d (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 5 – alineatul 1
(2d)   la articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
Statele membre pot încuraja sistemele de refolosire a ambalajelor, care pot fi refolosite în mod ecologic, în conformitate cu dispozițiile tratatului.
1.   În conformitate cu ierarhia deșeurilor, statele membre încurajează sistemele de refolosire a ambalajelor, care pot fi refolosite în mod ecologic, în conformitate cu dispozițiile tratatului, fără a compromite igiena alimentară sau siguranța consumatorilor.
Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 e (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)
(2e)   la articolul 5, se introduce următorul alineat:
„1a. Statele membre vizează îndeplinirea următoarelor obiective privind reutilizarea ambalajelor:
(a)   cel târziu până la 31 decembrie 2025, minimum 5 % din greutatea tuturor deșeurilor de ambalaje se reutilizează;
(b)   cel târziu până la 31 decembrie 2030, minimum 10% din greutatea tuturor deșeurilor de ambalaje se reutilizează.”
Amendamentul 46
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 f (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 5 – paragraful 1 b (nou)
(2f)   la articolul 5, se introduce următorul alineat:
„1b. Pentru a încuraja operațiunile de reutilizare, statele membre pot să ia, printre altele, următoarele măsuri:
—   utilizarea sistemelor de returnare a garanției pentru produsele de ambalare reutilizabile;
—   stabilirea unui procent minim de ambalaje reutilizabile introduse pe piață anual pentru fiecare flux de ambalaje;
—   stabilirea de stimulente economice adecvate pentru producătorii de ambalaje reutilizabile.”
Amendamentul 47
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 g (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 5 – paragraful 1 c (nou)
(2g)   la articolul 5, se introduce următorul alineat:
1c.  Ambalajele și ambalajele refolosite care sunt colectate printr-un sistem de returnare a garanției pot fi luate în considerare în realizarea obiectivelor de prevenire stabilite de programele naționale de prevenire.
Amendamentul 48
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 94/62/CE
Articolul 6 – titlu
(a)  titlul se înlocuiește cu „Valorificare, reutilizare și reciclare”;
(a)  titlul se înlocuiește cu „Valorificare și reciclare”;
Amendamentul 49
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera aa (nouă)
Directiva 94/62/CE
Articolul 6 – alineatul -1 (nou)
(aa)   la articolul 6, se adaugă următorul alineat (-1):
„-1. Statele membre instituie sisteme de sortare pentru toate materialele de ambalare.”
Amendamentul 50
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Directiva 94/62/CE
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f
(f)  cel târziu până la 31 decembrie 2025, minimum 65 % din greutatea tuturor deșeurilor de ambalaje vor fi pregătite pentru reutilizare și reciclate;
(f)  cel târziu până la 31 decembrie 2025, minimum 70% din greutatea tuturor deșeurilor de ambalaje produse va fi reciclată;
Amendamentul 51
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Directiva 94/62/CE
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
(g)  cel târziu până la 31 decembrie 2025, se vor îndeplini următoarele obiective minime, stabilite ca procent din greutate, privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea următoarelor materiale specifice conținute în deșeurile de ambalaje:
(g)  cel târziu până la 31 decembrie 2025, se vor îndeplini următoarele obiective minime, stabilite ca procent din greutate, în ceea ce privește reciclarea următoarelor materiale specifice conținute în deșeurile de ambalaje:
(i)  55% pentru plastic;
(i)  60% pentru plastic;
(ii)  60% pentru lemn;
(ii)  65 % pentru lemn;
(iii)  75% pentru metale feroase;
(iii)  80 % pentru metale feroase;
(iv)  75% pentru aluminiu;
(iv)  80 % pentru aluminiu;
(v)  75% pentru sticlă;
(v)  80 % pentru sticlă;
(vi)  75% pentru hârtie și carton;
(vi)  90 % pentru hârtie și carton;
Amendamentul 52
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Directiva 94/62/CE
Articolul 6 – alineatul 1 – litera h
(h)  cel târziu până la 31 decembrie 2030, minimum 75 % din greutatea tuturor deșeurilor de ambalaje vor fi pregătite pentru reutilizare și reciclate;
(h)  cel târziu până la 31 decembrie 2030, minimum 80% din greutatea tuturor deșeurilor de ambalaje produse va fi reciclată;
Amendamentul 53
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Directiva 94/62/CE
Articolul 6 – alineatul 1 – litera i
(i)  cel târziu până la 31 decembrie 2030, se vor îndeplini următoarele obiective minime, stabilite ca procent din greutate, privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea următoarelor materiale specifice conținute în deșeurile de ambalaje:
(i)  cel târziu până la 31 decembrie 2030, se vor îndeplini următoarele obiective minime, stabilite ca procent din greutate, privind reciclarea următoarelor materiale specifice conținute în deșeurile de ambalaje:
(i)  75% pentru lemn;
(i)  80 % pentru lemn;
(ii)  85% pentru metale feroase;
(ii)  90% pentru metale feroase;
(iii)  85% pentru aluminiu;
(iii)  90 % pentru aluminiu;
(iv)  85% pentru sticlă;
(iv)  90 % pentru sticlă;
(v)   85% pentru hârtie și carton;
Amendamentul 54
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera c
Directiva 94/62/CE
Articolul 6 – alineatul 3
3.  Deșeurile de ambalaje trimise către alt stat membru în scopul pregătirii pentru reutilizare, al reciclării sau al valorificării în acel alt stat membru nu pot fi luate în calcul în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alineatul (1) literele (f)-(i) decât de către statul membru în care au fost colectate deșeurile de ambalaje.
3.  Deșeurile de ambalaje trimise către alt stat membru în scopul reciclării în acel alt stat membru nu pot fi luate în calcul în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alineatul (1) literele (f)-(i) decât de către statul membru în care au fost colectate deșeurile de ambalaje.
Amendamentul 55
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera ca (nouă)
Directiva 94/62/CE
Articolul 6 – alineatul 4
(ca)   la articolul 6, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
4.  Statele membre încurajează, după caz, în ceea ce privește producerea ambalajelor și a altor produse, utilizarea materialelor care provin din deșeuri de ambalaje reciclate,
„4. Statele membre încurajează, în ceea ce privește producerea ambalajelor și a altor produse, atunci când este benefic din perspectiva ciclului de viață și în conformitate cu ierarhia deșeurilor, utilizarea materialelor care provin din deșeuri de ambalaje reciclate,
(a)  îmbunătățind condițiile de pe piață pentru aceste materiale;
(a)  îmbunătățind condițiile de pe piață pentru aceste materiale;
(b)  revizuind reglementările existente care împiedică utilizarea acestor materiale.
(b)  revizuind reglementările existente care împiedică utilizarea acestor materiale;
(ba)   utilizând instrumente economice adecvate pentru a stimula utilizarea materiilor prime secundare, care pot include măsuri de promovare a conținutului reciclat al produselor și aplicarea criteriilor în materie de achiziții publice sustenabile;
(bb)   promovând materialele care, dacă sunt reciclate, nu pun în pericol sănătatea umană atunci când sunt reciclate și utilizate în materiale care intră în contact cu alimentele.”
Amendamentul 56
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera d
Directiva 94/62/CE
Articolul 6 – alineatele 5, 8 și 9
(d)  alineatele (5), (8) și (9) se elimină;
(d)  alineatele (5) și (9) se elimină;
Amendamentul 57
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera da (nouă)
Directiva 94/62/CE
Articolul 6 – alineatul 8
(da)   alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:
8.   Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, cât mai repede posibil și până la 30 iunie 2005, un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive și impactul acesteia asupra mediului, precum și asupra funcționării pieței interne. Acest raport ține seama de situația caracteristică fiecărui stat membru. Acesta acoperă aspecte cum ar fi:
„8. În acest scop, Comisia analizează, până la 31 decembrie 2024, obiectivele prevăzute la articolul 6 și progresele realizate cu privire la îndeplinirea acestora, având în vedere cele mai bune practici și măsurile folosite de statele membre pentru realizarea respectivelor obiective.
În cadrul evaluării sale, Comisia analizează posibilitatea stabilirii:
(a)  evaluarea eficienței, a punerii în aplicare și a respectării cerințelor esențiale;
(a)  unor obiective privind alte fluxuri de deșeuri de ambalaje;
(b)  măsurile suplimentare de prevenire destinate reducerii impactului ambalajelor asupra mediului în măsura posibilului și fără a aduce atingere funcțiilor esențiale ale acestora;
(b)  unor obiective separate pentru deșeurile de ambalaje menajere și deșeurile de ambalaje comerciale și industriale.
(c)   posibila dezvoltare a unui indicator ecologic în domeniul ambalajelor care să simplifice și să facă mai eficientă prevenirea deșeurilor din ambalaje;
În acest scop, Comisia elaborează un raport, însoțit, după caz, de o propunere legislativă, care se transmite Parlamentului European și Consiliului.”
(d)   planurile din domeniul prevenirii producerii de deșeuri din ambalaje;
(e)   încurajarea refolosirii și, în special, a comparării costurilor și a avantajelor refolosirii cu cele ale reciclării;
(f)   răspunderea producătorului, inclusiv aspectele financiare ale acesteia;
(g)   măsurile care au ca scop reducerea suplimentară și, în cele din urmă, eliminarea progresivă, după caz, până în 2010, a metalelor grele și a altor substanțe periculoase din ambalaje.
Acest raport este însoțit, după caz, de propuneri de modificare a dispozițiilor corespunzătoare din prezenta directivă, cu excepția cazurilor în care au fost deja prezentate astfel de propuneri.
Amendamentul 58
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 94/62/CE
Articolul 6 a – alineatul 1
„1. Pentru a calcula dacă au fost atinse obiectivele prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (f)-(i):
„1. Pentru a calcula dacă au fost atinse obiectivele prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (f)-(i), greutatea deșeurilor de ambalaje reciclate este calculată ca greutatea deșeurilor care intră în procesul de reciclare final într-un anumit an.
(a)   greutatea deșeurilor de ambalaje reciclate se consideră a fi greutatea deșeurilor care intră în procesul de reciclare final;
(b)   greutatea deșeurilor de ambalaje pregătite pentru reutilizare se consideră drept greutatea deșeurilor de ambalaje care au fost valorificate sau colectate de un operator recunoscut care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare și au fost supuse tuturor operațiunilor necesare de verificare, curățare și reparare pentru a permite reutilizarea fără o sortare sau prelucrare suplimentară;
(c)   statele membre pot include produse și componente pregătite pentru reutilizare de către operatori recunoscuți care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare sau scheme recunoscute de returnare a garanției. Pentru a calcula rata ajustată a deșeurilor de ambalaje pregătite pentru reutilizare și reciclate ținând cont de greutatea produselor și componentelor pregătite pentru reutilizare, statele membre utilizează date verificate provenind de la operatori și aplică formula prevăzută în anexa IV.
Amendamentul 59
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 94/62/CE
Articolul 6 a – alineatul 1 a (nou)
1a.   Până la 31 decembrie 2018, Comisia solicită organizațiilor de standardizare europene să elaboreze standarde europene de calitate pentru deșeurile care intră în procesul de reciclare final și pentru materiile prime secundare, în special pentru plastic, pe baza celor mai bune practici disponibile.
Amendamentul 60
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 94/62/CE
Articolul 6 a – alineatul 2
2.  În vederea asigurării unor condiții armonizate pentru aplicarea alineatului (1) literele (b) și (c) și a anexei IV, Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 21a, prin care să stabilească cerințe minime de calitate și cerințe operaționale pentru determinarea operatorilor recunoscuți care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare și a schemelor recunoscute de returnare a garanției, inclusiv reguli specifice privind colectarea datelor, verificarea și raportarea.
2.  În vederea asigurării unor condiții armonizate pentru aplicarea alineatului (1), Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 21a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea de cerințe minime de calitate și cerințe operaționale pentru determinarea operatorilor care se ocupă de reciclarea finală, inclusiv reguli specifice privind colectarea, trasabilitatea, verificarea și raportarea datelor.
Amendamentul 61
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 94/62/CE
Articolul 6 a – alineatul 2 a (nou)
2a.   Comisia analizează posibilitățile de aliniere a raportării ambalajelor compozite la obligațiile prevăzute în prezenta directivă și, dacă este cazul, propune măsuri în acest sens.
Amendamentul 62
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 94/62/CE
Articolul 6 a – alineatul 3
3.   Prin derogare de la alineatul (1), greutatea deșeurilor care rezultă din orice operațiune de sortare poate fi raportată ca fiind greutatea deșeurilor de ambalaje reciclate în cazul în care:
eliminat
(a)   deșeurile rezultate respective sunt trimise către un proces de reciclare final;
(b)   greutatea materialelor sau a substanțelor care nu sunt supuse unui proces de reciclare final și care sunt eliminate sau valorificate energetic rămâne sub 10 % din greutatea totală care urmează a fi raportată ca fiind reciclată.
Amendamentul 63
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 94/62/CE
Articolul 6 a – alineatul 4
4.  Statele membre instituie un sistem eficace de control al calității și de trasabilitate a deșeurilor de ambalaje, pentru a asigura îndeplinirea condițiilor prevăzute la alineatul (3) literele (a) și (b). Sistemul poate consta fie în registre electronice create în temeiul articolului 35 alineatul (4) din Directiva 2008/98/CE, fie în specificații tehnice pentru cerințele de calitate aplicabile deșeurilor sortate, fie în orice măsuri echivalente care să asigure fiabilitatea și exactitatea datelor colectate privind deșeurile reciclate.
4.  În conformitate cu actele delegate adoptate în temeiul alineatului (2), statele membre instituie un sistem eficace de control al calității și de trasabilitate a deșeurilor de ambalaje, pentru a asigura respectarea normelor prevăzute la alineatul (1). Sistemul poate consta fie în registre electronice create în temeiul articolului 35 alineatul (4) din Directiva 2008/98/CE, fie în specificații tehnice pentru cerințele de calitate aplicabile deșeurilor sortate, fie în orice măsuri echivalente care să asigure fiabilitatea și exactitatea datelor colectate privind deșeurile reciclate. Statele membre informează Comisia cu privire la sistemul ales pentru controlul calității și trasabilitate.
Amendamentul 64
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 94/62/CE
Articolul 6 a – alineatul 5
5.  Pentru a calcula dacă au fost îndeplinite obiectivele prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (f)-(i), statele membre pot lua în considerare reciclarea metalelor realizată în cadrul procesului de incinerare, proporțional cu deșeurile de ambalaje incinerate, cu condiția ca metalele reciclate să îndeplinească anumite cerințe de calitate. Statele membre utilizează metodologia comună stabilită în conformitate cu articolul 11a alineatul (6) din Directiva 2008/98/CE.
5.  Pentru a calcula dacă au fost îndeplinite obiectivele prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (f)-(i), statele membre pot lua în considerare reciclarea metalelor realizată în cadrul procesului de incinerare sau coincinerare, numai dacă deșeurile au fost sortate înainte de incinerare sau dacă a fost respectată obligația de a institui un proces de colectare separată pentru hârtie, metal, plastic, sticlă și deșeuri biologice, proporțional cu deșeurile de ambalaje incinerate sau coincinerate, cu condiția ca metalele reciclate să îndeplinească anumite cerințe de calitate. Statele membre utilizează metodologia comună stabilită în conformitate cu articolul 11a alineatul (6) din Directiva 2008/98/CE.
Amendamentul 65
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 94/62/CE
Articolul 6b – alineatul 1 – litera ba (nouă)
(ba)   exemple de bune practici utilizate în întreaga Uniune, care pot oferi orientări în ceea ce privește progresele în vederea atingerii obiectivelor.
Amendamentul 66
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 94/62/CE
Articolul 6 a – alineatul 2 a (nou)
2a.   Acolo unde este cazul, rapoartele menționate la alineatul (1) abordează punerea în aplicare a cerințelor din prezenta directivă, altele decât cele menționate la alineatul (1), inclusiv previziunile privind îndeplinirea obiectivelor cuprinse în programele de prevenire a generării deșeurilor și procentajul și cantitatea de deșeuri municipale pe locuitor care este eliminată sau supusă valorificării energetice.
Amendamentul 67
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 7 – alineatul 1
(5a)   la articolul 7, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„1. Statele membre trebuie să ia măsurile necesare în vederea stabilirii sistemelor astfel încât să asigure:
„1. În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în prezenta directivă, statele membre iau măsurile necesare în vederea stabilirii sistemelor astfel încât să asigure și să încurajeze:
(a)  returnarea și/sau colectarea ambalajelor folosite și/sau a deșeurilor de ambalaje de la consumator, alt utilizator final sau de pe fluxul deșeurilor pentru a-l îndrepta spre cea mai bună alternativă de gestionare a deșeurilor;
(a)  returnarea și/sau colectarea ambalajelor folosite și/sau a deșeurilor de ambalaje de la consumator, alt utilizator final sau de pe fluxul deșeurilor pentru a-l îndrepta spre cea mai bună alternativă de gestionare a deșeurilor;
(b)  refolosirea sau recuperarea, inclusiv reciclarea ambalajelor și/sau a deșeurilor de ambalaje colectate,
(b)  refolosirea sau recuperarea, inclusiv reciclarea ambalajelor și/sau a deșeurilor de ambalaje colectate.
în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în prezenta directivă.
Aceste sisteme sunt deschise participării agenților comerciali din sectoarele interesate și autorităților publice competente. Acestea se aplică și produselor importate, în condiții nediscriminatorii, inclusiv modalitățile detaliate și orice tarife impuse accesului la respectivele sisteme, și sunt proiectate astfel încât să evite barierele în calea comerțului sau denaturarea concurenței, în conformitate cu dispozițiile tratatului.”
Aceste sisteme sunt deschise participării agenților comerciali din sectoarele interesate și autorităților publice competente. Acestea se aplică și produselor importate, în condiții nediscriminatorii, inclusiv modalitățile detaliate și orice tarife impuse accesului la respectivele sisteme, și sunt proiectate astfel încât să evite barierele în calea comerțului sau denaturarea concurenței, în conformitate cu dispozițiile tratatului.”
Amendamentul 68
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 b (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 7 a (nou)
(5b)   se introduce următorul articol:
„Articolul 7a
Măsuri specifice pentru sistemele de returnare și colectare
Statele membre iau măsurile necesare pentru a pune în aplicare:
(a)   colectarea separată cel puțin a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje din hârtie, metal, plastic sau sticlă;
(b)   colectarea ambalajelor compozite, așa cum sunt definite de Decizia Comisiei 2005/270/CE, în cadrul sistemelor de colectare existente care îndeplinesc standardele de calitate necesare pentru reciclarea finală. „
Amendamentul 69
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 c (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 8 – alineatul 2
(5c)   la articolul 8, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„2. Pentru a facilita colectarea, refolosirea și valorificarea, inclusiv reciclarea, ambalajele trebuie să conțină indicații privind natura materialului sau a materialelor de ambalaj folosite, pentru a permite identificarea și clasificarea în sectorul în cauză pe baza Deciziei 97/129/CE[1] a Comisiei.
„2. Pentru a facilita colectarea, refolosirea și valorificarea, inclusiv reciclarea, ambalajul conține informații utile în acest sens. În special, ambalajele conțin indicații privind natura materialului sau a materialelor de ambalaj folosite, pentru a permite identificarea și clasificarea în sectorul în cauză pe baza Deciziei 97/129/CE[1] a Comisiei.
[1] JO L 50, 20.2.1997, p. 28.”
[1] JO L 50, 20.2.1997, p. 28.”
Amendamentul 70
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera d
Directiva 94/62/CE
Articolul 12 – alineatul 3 a
„3a. Statele membre raportează Comisiei, pentru fiecare an calendaristic, datele privind îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a)-(i). Statele membre raportează aceste date pe cale electronică, în termen de 18 luni de la sfârșitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele.
„3a. Statele membre raportează Comisiei, pentru fiecare an calendaristic, datele privind îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a)-(i). Acestea colectează și prelucrează datele în conformitate cu metodologia comună menționată la alineatul (3d) și le raportează pe cale electronică în termen de 12 luni de la sfârșitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele.
Amendamentul 71
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera d
Directiva 94/62/CE
Articolul 12 – alineatul 3 a – paragraful 2
Datele se raportează în formatul stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (3d). Primul raport acoperă perioada cuprinsă între 1 ianuarie [a se introduce anul intrării în vigoare a prezentei directive + 1 an] și 31 decembrie [a se introduce anul intrării în vigoare a prezentei directive + 1 an].
Datele se colectează și se prelucrează folosind metodologia comună menționată la alineatul (3d) și se raportează în formatul stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (3d). Primul raport referitor la obiectivele prevăzute la articolul 6 literele (f) - (i) acoperă perioada cuprinsă între 1 ianuarie [a se introduce anul intrării în vigoare a prezentei directive + 1 an] și 31 decembrie [a se introduce anul intrării în vigoare a prezentei directive + 1 an].
Amendamentul 72
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera d
Directiva 94/62/CE
Articolul 12 – alineatul 3 c
3c.  Comisia revizuiește datele raportate în conformitate cu prezentul articol și publică un raport cu privire la rezultatele revizuirii respective. Raportul cuprinde o evaluare a modului de organizare a culegerii datelor, a surselor de date și a metodologiei utilizate în statele membre, precum și a caracterului complet, a fiabilității, a actualității și a consecvenței datelor respective. Evaluarea poate include recomandări specifice de îmbunătățire. Raportul se întocmește o dată la trei ani.
3c.  Comisia revizuiește datele raportate în conformitate cu prezentul articol și publică un raport cu privire la rezultatele revizuirii respective. Până când se stabilește metodologia comună pentru colectarea și prelucrarea datelor menționată la alineatul (3d), raportul evaluează modul de organizare a colectării datelor, sursele datelor și metodologia utilizată în statele membre. Comisia evaluează, de asemenea, caracterul complet, fiabilitatea, actualitatea și consecvența datelor și informațiilor prezentate. Evaluarea poate include recomandări specifice de îmbunătățire. Raportul se întocmește la nouă luni de la prima raportare a datelor de către statele membre, iar ulterior, o dată la trei ani.
Amendamentul 73
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera d
Directiva 94/62/CE
Articolul 12 – alineatul 3 ca (nou)
3ca.   În raport, Comisia include informații cu privire la punerea în aplicare a prezentei directive în ansamblul ei și evaluează impactul acesteia asupra sănătății umane, a mediului și a pieței interne. După caz, raportul poate fi însoțit de o propunere de revizuire a prezentei directive.
Amendamentul 74
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera d
Directiva 94/62/CE
Articolul 12 – alineatul 3 d
3d.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a formatului pentru raportarea datelor în conformitate cu alineatul (3a). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2).”;
3d.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 38a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea metodologiei comune de colectare și prelucrare a datelor și a formatului pentru raportarea datelor în conformitate cu alineatul (3a).
Amendamentul 75
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Directiva 94/62/CE
Articolul 21 a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 6a alineatul (2), articolul 11 alineatul (3), articolul 19 alineatul (2) și articolul 20 se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată începând de la [a se introduce data intrării în vigoare a prezentei directive].
2.  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 6a alineatul (2), articolul 11 alineatul (3), articolul 12 alineatul (3d), articolul 19 alineatul (2) și articolul 20 se conferă Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminată de la [a se introduce data intrării în vigoare a prezentei directive].
Amendamentul 76
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Directiva 94/62/CE
Articolul 21 a – alineatul 3
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 6a alineatul (2), articolul 11 alineatul (3), articolul 19 alineatul (2) și articolul 20 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia respectivă produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate aflate deja în vigoare.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 6a alineatul (2), articolul 11 alineatul (3), articolul 12 alineatul (3d), articolul 19 alineatul (2) și articolul 20 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.
Amendamentul 77
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Directiva 94/62/CE
Articolul 21 a – alineatul 5
5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6a alineatul (2), al articolului 11 alineatul (3), al articolului 19 alineatul (2) și al articolului 20 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”
5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6a alineatul (2), al articolului 11 alineatul (3), al articolului 12 alineatul (3d), al articolului 19 alineatul (2) și al articolului 20 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”
Amendamentul 78
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 a (nou)
Directiva 94/62/CE
Anexa II
(12a)   Anexa II la Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje se înlocuiește astfel cum se prevede în anexa la prezenta directivă.
Amendamentul 79
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14
Directiva 94/62/CE
Anexa IV
(14)   Se adaugă anexa IV la Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, astfel cum se prevede în anexa la prezenta directivă.
eliminat
Amendamentul 80
Propunere de directivă
Anexă – paragraful -1 (nou)
Directiva 94/62/CE
Anexa II – punctul 1 – liniuța 1
(-1)   în anexa II punctul 1, prima liniuță se înlocuiește cu următorul text:
—  Ambalajul trebuie proiectat, produs și comercializat astfel încât să permită refolosirea și recuperarea sa, inclusiv reciclarea, și să reducă impactul său asupra mediului atunci când deșeurile de ambalaje sau reziduurile rezultate din operațiunile de gestionare a deșeurilor de ambalaje sunt eliminate.
„- Ambalajul trebuie proiectat, produs și comercializat astfel încât să permită refolosirea și recuperarea sa, inclusiv reciclarea, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, și să reducă impactul său asupra mediului atunci când deșeurile de ambalaje sau reziduurile rezultate din operațiunile de gestionare a deșeurilor de ambalaje sunt eliminate.
Amendamentul 81
Propunere de directivă
Anexă – paragraful -1 a (nou)
Directiva 94/62/CE
Anexa II – punctul 1 – liniuța 1 a (nouă)
(-1a)   În anexa II, la punctul 1 se introduce următoarea liniuță 1a:
„- Ambalajul este fabricat în așa fel încât să reducă la minimum amprenta de carbon, inclusiv prin utilizarea de materiale biodegradabile și biologice sustenabile.”
Amendamentul 82
Propunere de directivă
Anexa – punctul -1 b (nou)
Directiva 94/62/CE
Anexa II – punctul 3 – litera c
(Nu privește versiunea în limba română.)
(c)  Ambalaj recuperabil sub formă de compost
Deșeurile de ambalaje prelucrate în scopul compostării sunt de natură biodegradabilă, astfel încât să nu împiedice colectarea separată și procesul sau activitatea de compostare în care sunt introduse.
Amendamentul 83
Propunere de directivă
Anexă – punctul -1 c (nou)
Directiva 94/62/CE
Anexa II – punctul 3 – litera d
(-1c)   în anexa III punctul 3, litera (d) se modifică după cum urmează:
(d)  Ambalaje biodegradabile
„(d) Ambalaje biodegradabile
Deșeurile de ambalaje biodegradabile sunt de o asemenea natură, încât pot să suporte descompunerea fizică, chimică, termică sau biologică, astfel încât majoritatea composturilor finisate se descompun, în cele din urmă, în bioxid de carbon, biomasă și apă.
Deșeurile de ambalaje biodegradabile sunt de o asemenea natură, încât pot să suporte descompunerea fizică, chimică, termică sau biologică, astfel încât majoritatea composturilor finisate se descompun, în cele din urmă, în bioxid de carbon, biomasă și apă. Ambalajele din plastic oxodegradabile nu sunt considerate biodegradabile.”
Amendamentul 84
Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 94/62/CE
Anexa IV
Se adaugă următoarea anexă IV:
eliminat
„ANEXA IV
Metodă de calcul privind pregătirea pentru reutilizare a produselor și a componentelor în sensul articolului 6 alineatul (1) literele (f)-(i)
Pentru a calcula rata ajustată a reciclării și pregătirii pentru reutilizare, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) literele (f)-(i), statele membre utilizează următoarea formulă:
„E=” „(A+R)*100” /„(P+R)”
E: rata ajustată a reciclării și reutilizării într-un anumit an;
A: greutatea deșeurilor de ambalaje reciclate sau pregătite pentru reutilizare într-un anumit an;
R: greutatea produselor și a componentelor pregătite pentru reutilizare într-un anumit an;
P: greutatea deșeurilor de ambalaje generate într-un anumit an.”

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0029/2017).

Notă juridică