Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0276(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0029/2017

Predkladané texty :

A8-0029/2017

Rozpravy :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Hlasovanie :

PV 14/03/2017 - 6.8
CRE 14/03/2017 - 6.8
Vysvetlenie hlasovaní
PV 18/04/2018 - 12.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0072
P8_TA(2018)0112

Prijaté texty
PDF 640kWORD 75k
Utorok, 14. marca 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Obaly a odpady z obalov ***I
P8_TA(2017)0072A8-0029/2017

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu prijaté 14. marca 2017 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie -1 (nové)
(-1)   Vzhľadom na závislosť Únie od dovozu surovín a rýchle ubúdanie značného množstva prírodných zdrojov v krátkodobom horizonte je hlavnou úlohou získať späť čo najviac zdrojov v rámci Únie a zlepšiť prechod na obehové hospodárstvo.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie -1 a (nové)
(-1a)   Nakladanie s odpadom by sa malo premeniť na udržateľné hospodárenie s materiálom. Revízia smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES1a ponúka príležitosť na tento účel.
__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. EÚ L 365, 31.12.1994, s. 10).
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 1
(1)  V záujme ochrany, zachovania a zvýšenia kvality životného prostredia, ochrany zdravia ľudí a rozvážneho a racionálneho využívania prírodných zdrojov a podpory intenzívnejšieho obehového hospodárstva by sa malo nakladanie s odpadom v Únii zlepšiť.
(1)  V záujme ochrany, zachovania a zvýšenia kvality životného prostredia, ochrany zdravia ľudí, zabezpečenia rozvážneho a efektívneho využívania prírodných zdrojov, podpory zásad obehového hospodárstva, posilnenia šírenia obnoviteľných zdrojov energie, zvýšenia energetickej efektívnosti, zníženia závislosti Únie od dovážaných zdrojov, poskytovania nových hospodárskych príležitostí a zabezpečenia dlhodobej konkurencieschopnosti by sa malo nakladanie s odpadom v Únii zlepšiť. V záujme skutočného obehového hospodárstva je nutné prijať ďalšie opatrenia týkajúce sa udržateľnej výroby a spotreby a zamerať sa pritom na celý životný cyklus výrobkov spôsobom, ktorý chráni zdroje a uzatvára kruh. Používanie zdrojov efektívnejším spôsobom by tiež prinieslo významné čisté úspory podnikom v Únii, orgánom verejnej moci a spotrebiteľom, pričom by sa zároveň znížili celkové ročné emisie skleníkových plynov.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)   V rámci politických a sociálnych stimulov na podporu zhodnocovania a recyklácie ako udržateľného spôsobu nakladania s prírodnými zdrojmi v obehovom hospodárstve by sa mala dodržiavať hierarchia odpadového hospodárstva uvedená v článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES1a a striktne uplatňovať prístup, ktorým sa prevencia uprednostňuje pred recykláciou.
__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 1 b (nové)
(1b)   Znečisťovanie odpadom a nesprávne zneškodňovanie obalov a odpadov z obalov má negatívne vplyvy na morské prostredie, ako aj na hospodárstvo Únie a predstavuje zbytočné riziká pre verejné zdravie. Mnoho predmetov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na plážach, obsahuje odpady z obalov s dlhodobým vplyvom na životné prostredie, čo ovplyvňuje cestovný ruch a využívanie týchto prírodných oblastí verejnosťou. Okrem toho odpady z obalov, ktoré sa dostávajú do morského prostredia, rozvracajú poradie priorít hierarchie odpadového hospodárstva najmä tým, že pred ich nesprávnym zneškodňovaním nedochádza k ich príprave na opätovné použitie, recyklácii a inému spôsobu zhodnocovania. Na účely zníženia neprimeranej miery, ktorou sa odpady z obalov podieľajú na vzniku morského odpadu, by sa mal stanoviť záväzný cieľ podporovaný cielenými opatreniami prijatými členskými štátmi.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 2
(2)  Ciele stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES13 pre zhodnocovanie a recykláciu obalov a odpadov z obalov by sa mali zmeniť tak, aby sa zvýšila miera prípravy na opätovné použitie a recyklácie odpadov z obalov a aby vernejšie odrážali ambície Únie prejsť na obehové hospodárstvo.
(2)  Ciele stanovené v smernici 94/62/ES pre zhodnocovanie a recykláciu obalov a odpadov z obalov by sa mali zmeniť tak, aby sa zvýšila miera recyklácie odpadov z obalov a aby vernejšie odrážali ambície Únie prejsť na obehové hospodárstvo.
__________________
3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. EÚ L 365, 31.12.1994, s. 10).
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)   Samostatné kvantitatívne ciele pre opätovné použitie, ktoré by sa členské štáty mali snažiť dosiahnuť, by sa mali stanoviť na podporu opätovne použiteľných obalov a na prispievanie k vytváraniu pracovných miest a k úsporám zdrojov.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 2 b (nové)
(2b)   Zvýšenie objemu opätovného využívania obalov môže znížiť celkové náklady v dodávateľskom reťazci a znížiť vplyv odpadov z obalov na životné prostredie. Členské štáty by mali podporovať zavádzanie takých opätovne použiteľných obalov na trh, ktoré sú na konci svojej životnosti recyklovateľné.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 2 c (nové)
(2c)   V niektorých situáciách, napríklad v potravinárskych službách, sa obal na jedno použitie vyžaduje, aby sa zaručila potravinová hygiena a zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov. Členské štáty by to pri príprave prevenčných opatrení mali zohľadniť a mali by presadzovať väčšiu dostupnosť recyklácie pre tieto obaly.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice
Odôvodnenie 3
(3)  V záujme zabezpečenia vyššej miery vzájomnej prepojenosti predpisov o odpadoch by sa definície v smernici 94/62/ES mali zosúladiť s vymedzením pojmov v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES14, ktoré sa týkajú odpadov vo všeobecnosti.
(3)  V záujme zabezpečenia vyššej miery vzájomnej prepojenosti právnych predpisov o odpadoch a bez toho, aby sa to dotklo špecifík obalov a odpadov z obalov, by sa definície v smernici 94/62/ES mali tam, kde to má význam, zosúladiť s vymedzením pojmov v smernici 2008/98/ES14, ktoré sa týkajú odpadov vo všeobecnosti.
__________________
14 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Odôvodnenie 4
(4)  Ďalšie zvyšovanie náročnosti cieľov stanovených v smernici 94/62/ES pre prípravu odpadov na opätovné použitie a recykláciu odpadov, bude mať jasné environmentálne, hospodárske a sociálne prínosy.
(4)  Ďalšie zvyšovanie náročnosti cieľov stanovených v smernici 94/62/ES pre recykláciu odpadov bude mať jasné environmentálne, hospodárske a sociálne prínosy.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)   Predchádzanie vzniku odpadu je najefektívnejším spôsobom zlepšovania efektívneho využívania zdrojov, znižovania vplyvu odpadu na životné prostredie a podpory recyklácie kvalitných materiálov. Preto by členské štáty mali zaujať prístup založený na životnom cykle a zameraný na zníženie environmentálneho vplyvu výrobkov. Členské štáty by mali prijať opatrenia zamerané na podporu využívania opakovane použiteľných obalov a na dosiahnutie zníženia spotreby obalov, ktoré nie sú recyklovateľné, a nadmerných obalov. Na tento účel by mali členské štáty využívať primerané hospodárske nástroje a ďalšie opatrenia na poskytovanie stimulov na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva. Členské štáty by mali mať možnosť využívať nástroje a opatrenia uvedené v prílohe IVa k smernici 2008/98/ES. Úsilie o predchádzanie vzniku odpadu by navyše nemalo oslabiť funkciu obalov pri zachovávaní hygieny alebo bezpečnosti pre spotrebiteľov.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Odôvodnenie 4 b (nové)
(4b)   Členské štáty by mali zaviesť vhodné stimuly na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva, a to najmä finančné a daňové stimuly zamerané na dosiahnutie cieľov predchádzania vzniku odpadu z obalov a jeho recyklácie podľa tejto smernice, ako napríklad poplatky za skládkovanie a spaľovanie, režimy platieb podľa množstva zvyškového odpadu, systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu a stimuly pre miestne samosprávy. Uvedené opatrenia by mali byť súčasťou programov predchádzania vzniku odpadu z obalov vo všetkých členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Odôvodnenie 4 c (nové)
(4c)   V prevažnej väčšine prípadov poskytnutie obalu nezávisí ani tak od rozhodnutia konečného spotrebiteľa, ako skôr od výrobcu. Systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov sú vhodné z hľadiska predchádzania vzniku odpadu z obalov aj z hľadiska vytvárania systémov, ktoré zaručia návrat a/alebo zber použitých obalov a/alebo odpadov z obalov od spotrebiteľa, iného konečného používateľa alebo z toku odpadov, a opätovné použitie alebo zhodnotenie vrátane recyklácie obalov a/alebo odpadov z obalov, ktoré sa zozbierajú.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Odôvodnenie 4 d (nové)
(4d)   S cieľom posilniť predchádzanie vzniku odpadov z obalov a znížiť ich vplyv na životné prostredie a zároveň podporovať recykláciu kvalitných materiálov by sa mali zrevidovať základné požiadavky tejto smernice a príloha II k tejto smernici a v prípade potreby by sa mali revidovať, aby sa posilnili požiadavky na dizajn, ktoré umožnia zvýšiť mieru opätovného použitia a vysokokvalitnej recyklácie obalov.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Odôvodnenie 4 e (nové)
(4e)   Vnútroštátne stratégie členských štátov by mali zahŕňať zvyšovanie informovanosti verejnosti v podobe rôznych stimulov a výhod vyplývajúcich z výrobkov vyrobených z recyklovaného odpadu, čo podporí investície do odvetvia recyklovaných výrobkov.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Odôvodnenie 4 f (nové)
(4f)   Podpora udržateľného biohospodárstva môže prispievať ku znižovaniu závislosti Európy na dovážaných surovinách. Zlepšenie trhových podmienok pre recyklovateľné obaly z biologických materiálov a kompostovateľné biologicky rozložiteľné obaly a revízia existujúcich právnych predpisov obmedzujúcich používanie týchto materiálov ponúkajú príležitosť na stimulovanie ďalšieho výskumu a inovácií a na nahradenie surovín na báze fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi na výrobu obalov tam, kde je to prospešné z hľadiska perspektívy životného cyklu, a podporujú ďalšiu organickú recykláciu.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Odôvodnenie 5
5.  Postupným zvyšovaním náročnosti existujúcich cieľov pre prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadov z obalov by sa malo zabezpečiť, že sa hospodársky významné odpadové materiály budú postupne a účinne zhodnocovať prostredníctvom správneho nakladania s odpadom a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. Takto by sa malo zabezpečiť, že sa hodnotné materiály nachádzajúce sa v odpade vrátia späť do európskeho hospodárstva, čím sa dosiahne pokrok pri vykonávaní iniciatívy v oblasti surovín15 a budovaní obehového hospodárstva.
5.  Postupným zvyšovaním náročnosti existujúcich cieľov pre recykláciu odpadov z obalov by sa malo zabezpečiť, že sa hospodársky významné odpadové materiály budú postupne a účinne zhodnocovať prostredníctvom správneho nakladania s odpadom a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. Takto by sa malo zabezpečiť, že sa hodnotné materiály nachádzajúce sa v odpade vrátia späť do európskeho hospodárstva, čím sa dosiahne pokrok pri vykonávaní iniciatívy v oblasti surovín15 a budovaní obehového hospodárstva, a to bez toho, aby bola dotknutá bezpečnosť potravín, zdravie spotrebiteľov a právne predpisy o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami.
__________________
__________________
15 COM(2013)0442.
15 COM(2013)0442.
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)   Prostredníctvom obehového hospodárstva by sa mali vykonávať výslovné ustanovenia 7. environmentálneho akčného programu, v ktorom sa požaduje rozvoj cyklov netoxických materiálov, aby sa recyklovaný odpad mohol využívať ako významný a spoľahlivý zdroj surovín pre Úniu.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 b (nové)
(5b)   Keď recyklovaný materiál opätovne vstúpi do hospodárstva tým, že stratí status odpadu, a to tým, že splní konkrétne kritériá pre stav, keď prestáva byť odpadom, alebo tým, že sa začlení do nového výrobku, musí v plnej miere spĺňať požiadavky právnych predpisov Únie v oblasti chemických látok.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 c (nové)
(5c)   Existujú podstatné rozdiely medzi odpadom z obalov v domácnostiach a odpadom z obalov v komerčnej a priemyselnej sfére. V záujme získania jednoznačného a presného prehľadu o obidvoch tokoch by členské štáty mali podávať správy o nich oddelene.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh smernice
Odôvodnenie 6
(6)  Mnohé členské štáty ešte nedobudovali potrebnú infraštruktúru odpadového hospodárstva. Je preto veľmi dôležité stanoviť jasné politické ciele, aby sa predišlo zablokovaniu recyklovateľných materiálov v spodnej časti hierarchie odpadového hospodárstva.
(6)  Mnohé členské štáty ešte nedobudovali potrebnú infraštruktúru odpadového hospodárstva určenú na recykláciu. Je preto veľmi dôležité stanoviť jasné ciele politiky v oblasti budovania zariadení na spracovanie odpadov a zariadení potrebných na predchádzanie vzniku odpadu, jeho opätovné používanie a recykláciu, aby sa predišlo zablokovaniu recyklovateľných materiálov v spodnej časti hierarchie odpadového hospodárstva a aby sa stanovili stimuly pre investície do inovatívnej infraštruktúry na nakladanie s odpadom určenej na recykláciu.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh smernice
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)   V snahe pomôcť dosiahnuť ciele tejto smernice a posilniť prechod na obehové hospodárstvo by Komisia mala podporovať koordináciu a výmenu informácií a najlepších postupov medzi členskými štátmi a medzi rôznymi odvetviami hospodárstva. Táto výmena by sa mohla uľahčiť prostredníctvom komunikačných platforiem, ktoré by mohli pomôcť zvýšiť povedomie o nových priemyselných riešeniach a umožniť lepší prehľad o dostupných kapacitách a prispeli by k spájaniu odvetvia odpadového hospodárstva s ďalšími odvetviami a k podpore priemyselnej symbiózy.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh smernice
Odôvodnenie 7
(7)  Vďaka kombinácii cieľov stanovených 2008/98/ES a smernici 1999/31/ES pre recykláciu a obmedzenie skládkovania už nie sú potrebné ciele Únie týkajúce sa energetického zhodnocovania a recyklácie, ktoré sú stanovené pre odpady z obalov v smernici 94/62/ES.
(7)  Vďaka kombinácii cieľov stanovených v smernici 2008/98/ES a smernici Rady 1999/31/ES1a pre recykláciu a obmedzenie skládkovania už nie sú potrebné ciele Únie týkajúce sa energetického zhodnocovania, ktoré sú stanovené pre odpady z obalov v smernici 94/62/ES.
__________________
1a Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh smernice
Odôvodnenie 8
(8)  V tejto smernici sa stanovujú dlhodobé ciele odpadového hospodárstva Únie a prevádzkovateľom a členským štátom sa ňou vytyčuje jasné smerovanie investícií potrebných na dosiahnutie cieľov tejto smernice. V rámci rozvoja vnútroštátnych stratégií odpadového hospodárstva a plánovania investícií do jeho infraštruktúry by mali členské štáty riadne využívať európske štrukturálne a investičné fondy v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, a konkrétne/a na tento účel podporovať predchádzanie vzniku odpadu, jeho prípravy na opätovné použitie a recyklácie.
(8)  V tejto smernici sa stanovujú dlhodobé ciele odpadového hospodárstva Únie a prevádzkovateľom a členským štátom sa ňou vytyčuje jasné smerovanie investícií potrebných na dosiahnutie cieľov tejto smernice. V rámci rozvoja vnútroštátnych stratégií odpadového hospodárstva a plánovania investícií do jeho infraštruktúry a obehového hospodárstva by mali členské štáty riadne využívať európske štrukturálne a investičné fondy v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a pripraviť tieto stratégie a investičné plány tak, aby sa primárne zameriavali na podporu predchádzania vzniku odpadu a jeho opätovného využívania, a až následne na recykláciu, a to v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh smernice
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)   Predpisy o ďalšom zvyšovaní cieľov v oblasti recyklácie od roku 2030 by sa mali preskúmať na základe skúseností s uplatňovaním tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh smernice
Odôvodnenie 11
(11)  Členské štáty by na účely výpočtu, či sa podarilo dosiahnuť ciele opätovného použitia a recyklácie, mali byť schopné zohľadniť výrobky a zložky, ktoré na opätovné použitie pripravili uznaní prevádzkovatelia prípravy na opätovného použitie alebo sa na takého použitie pripravili v rámci systémov vratných záloh. V záujme zabezpečenia harmonizovaných podmienok pre dané výpočty Komisia prijme podrobné pravidlá určovania uznaných prevádzkovateľov prípravy na opätovné použitie a systémov vratných záloh a zberu, overovania a nahlasovania údajov.
(11)  V záujme zabezpečenia jednotného výpočtu údajov o cieľoch v oblasti recyklácie by Komisia mala prijať podrobné pravidlá určovania prevádzkovateľov recyklácie, ako aj pravidlá zberu, vysledovateľnosti, overovania a nahlasovania údajov. Na účely výpočtu, či sa podarilo dosiahnuť ciele recyklácie, a po stanovení harmonizovanej metodiky výpočtu by členské štáty mali byť schopné zohľadniť recykláciu kovov, ktorá sa vykonáva v súvislosti so spaľovaním alebo spoluspaľovaním.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh smernice
Odôvodnenie 12
(12)  Na zabezpečenie spoľahlivosti údajov získavaných o príprave na opätovné použitie je potrebné stanoviť spoločné pravidlá podávania správ. Rovnako je dôležité presnejšie stanoviť pravidlá, podľa ktorých majú členské štáty podávať správy o tom, čo sa v skutočnosti recykluje a čo možno pripočítať k dosahovaniu cieľov recyklácie. Na tento účel platí všeobecné pravidlo, že správy o dosahovaní cieľov recyklácie musia byť založené na vstupoch do konečného procesu recyklácie. Členským štátom by sa v záujme obmedzenia administratívnej záťaže malo povoliť za prísnych podmienok podávať správy o recyklácii založené na výstupoch triediacich zariadení. Straty hmotnosti materiálov alebo látok v dôsledku fyzikálnych a/alebo chemických zmien spojených s konečným procesom recyklácie by sa nemali odpočítavať od hmotnosti odpadu nahláseného ako recyklovaného.
(12)  Na zabezpečenie spoľahlivosti údajov získavaných o recyklácii je potrebné stanoviť spoločné pravidlá zberu, vysledovateľnosti, overovania a nahlasovania údajov. Rovnako je dôležité presnejšie stanoviť pravidlá, podľa ktorých majú členské štáty podávať správy o tom, čo sa v skutočnosti recykluje a čo možno pripočítať k dosahovaniu cieľov recyklácie. Výpočet dosahovania cieľov by mal byť založený na jednej harmonizovanej metóde, ktorá zabráni vykazovaniu vyradeného odpadu ako recyklovaného odpadu. Na tento účel správy o dosahovaní cieľov recyklácie musia byť založené na vstupoch do konečného procesu recyklácie. Straty hmotnosti materiálov alebo látok v dôsledku fyzikálnych a/alebo chemických zmien spojených s konečným procesom recyklácie by sa nemali odpočítavať od hmotnosti odpadu nahláseného ako recyklovaného.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh smernice
Odôvodnenie 14
(14)  Štatistické údaje, ktoré členské štáty nahlasujú, majú pre Komisiu kľúčový význam z hľadiska posúdenia, či sa v členských štátoch dodržiavajú právne predpisy o odpade. Mala by sa zlepšiť kvalita, spoľahlivosť a porovnateľnosť štatistík a na tento účel by sa malo vytvoriť jedno vstupné miesto pre všetky údaje o odpadoch, mali by sa vypustiť zastarané požiadavky na podávanie správ, malo by sa stanoviť referenčné porovnávanie vnútroštátnych metodík podávania správ a mala by sa zaviesť správa o kontrole kvality údajov.
(14)  Údaje a informácie, ktoré členské štáty nahlasujú, majú pre Komisiu kľúčový význam z hľadiska posúdenia, či sa v členských štátoch dodržiavajú právne predpisy o odpade. Mala by sa zlepšiť kvalita, spoľahlivosť a porovnateľnosť nahlasovaných údajov, a to zavedením spoločnej metodiky zberu a spracúvania údajov zo spoľahlivých zdrojov, vytvorením jedného vstupného miesta pre všetky údaje o odpadoch, vypustením zastaraných požiadaviek na podávanie správ, stanovením referenčného porovnávania vnútroštátnych metodík podávania správ a zavedením správy o kontrole kvality údajov.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh smernice
Odôvodnenie 16
(16)  Spoľahlivé nahlasovanie štatistických údajov o odpadovom hospodárstve má zásadný význam z hľadiska efektívneho vykonávania a zabezpečenia porovnateľnosti údajov od členských štátov. Preto by členské štáty mali byť povinné používať pri vypracúvaní správ o plnení cieľov stanovených v smernici 94/62/ES najnovšiu metodiku, ktorú vypracovala Komisia a národné štatistické úrady členských štátov.
(16)  Spoľahlivé nahlasovanie štatistických údajov o odpadovom hospodárstve má zásadný význam z hľadiska efektívneho vykonávania a zabezpečenia porovnateľnosti údajov od členských štátov. Preto by členské štáty mali byť povinné používať pri vypracúvaní správ o plnení cieľov stanovených v smernici 94/62/ES spoločnú metodiku zberu a spracovania údajov, ktorú vypracovala Komisia v spolupráci s národnými štatistickými úradmi členských štátov a národnými, regionálnymi a miestnymi orgánmi zodpovednými za nakladanie s odpadom.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh smernice
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)   Členské štáty by mali na požiadanie bezodkladne predložiť Komisii všetky informácie potrebné na hodnotenie vykonávania tejto smernice ako celku a jej vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh smernice
Odôvodnenie 17
(17)  S cieľom doplniť alebo zmeniť smernicu 94/62/ES by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty vo vzťahu k článku 6a ods. 2, článku 6a ods. 5, článku 11 ods. 3, článku 19 ods. 2 a článku 20. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a navrhovaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť paralelné, včasné a primerané postúpenie relevantných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.
(17)  S cieľom doplniť smernicu 94/62/ES by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty vo vzťahu k pravidlám týkajúcim sa výpočtu dosahovania cieľov recyklácie, určitým výnimkám týkajúcim sa maximálnych hladín koncentrácie ťažkých kovov v určitých recyklovaných materiáloch, reťazcoch výrobkov a druhoch obalov, k spoločnej metodike pre zber a spracovanie údajov a k formátu na nahlasovanie údajov o dosahovaní cieľov recyklácie, k zmenám v zozname názorných príkladov vymedzenia obalov a prípadným technickým ťažkostiam pri uplatňovaní tejto smernice. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie vykonávali v súlade s princípmi stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým sa Európskemu parlamentu a Rade poskytujú všetky dokumenty v rovnakom čase ako expertom z členských štátov, a to s cieľom zabezpečiť rovnakú účasť na príprave delegovaných aktov, pričom sa ich expertom systematicky zabezpečí prístup na rokovania expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh smernice
Odôvodnenie 18
(18)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania smernice 94/62/ES by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci vo vzťahu k článku 12 ods. 3d a článku 19. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201116.
(18)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania smernice 94/62/ES by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci na prispôsobenie identifikačného systému týkajúceho sa povahy použitých obalových materiálov vedeckému a technickému pokroku. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201116.
__________________
__________________
16 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
16 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh smernice
Odôvodnenie 21 a (nové)
(21a)   Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa pre všetkých pracovníkov v Únii zaviedla vysoká úroveň požiadaviek v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v súlade s existujúcimi predpismi Únie a v súlade s osobitnými rizikami, ktorým sú vystavení pracovníci v niektorých odvetviach výroby, recyklácie a nakladania s odpadom.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 1 – odsek 2
(-1)   V článku 1 sa odsek 2 nahrádza takto:
„2. Na tento účel táto smernica stanovuje opatrenia s cieľom znížiť produkciu odpadov z obalov a to prioritne, predchádzaním vzniku takýchto odpadov a dodatočne, stanovuje základný princíp opätovného použitia, recyklácie alebo iného spôsobu zhodnotenia odpadov z obalov a tak redukuje konečné zneškodňovanie takýchto odpadov. “
„2. Na tento účel táto smernica stanovuje opatrenia s cieľom znížiť produkciu odpadov z obalov, a to prioritne predchádzaním vzniku takýchto odpadov, a dodatočne stanovuje základný princíp opätovného použitia, recyklácie alebo iného spôsobu zhodnotenia odpadov z obalov a tak redukuje konečné zneškodňovanie takýchto odpadov s cieľom prispieť k prechodu na obehové hospodárstvo.“
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b a (nové)
Smernica 94/62/ES
Článok 3 – bod 2 a (nový)
ba)   dopĺňa sa tento bod:
„2a. „Obal z biologického materiálu“ je každý obal vyrobený z materiálov biologického pôvodu okrem materiálov, ktoré sú súčasťou geologických útvarov a/alebo sú skamenelé;“
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c
Smernica 94/62/ES
Článok 3 – body 3 až 10
c)  Odseky 3 až 10 sa vypúšťajú.
c)  body 3 a 4 a body 6 až 10 sa vypúšťajú.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d
Smernica 94/62/ES
Článok 3 – odsek 2
„Okrem toho sa uplatňuje vymedzenie pojmov „odpad“, „pôvodca odpadu“ a „držiteľ odpadu“, „nakladanie s odpadom“, „zber“, „triedený zber“, „predchádzanie vzniku“, „opätovné použitie“ „spracovanie“, „zhodnocovanie“, „príprava na opätovné použitie“, „recyklácia“, „konečný proces recyklácie“ a „zneškodňovanie“ stanovené v článku 3 smernice 2008/98/ES.“
„Okrem toho sa uplatňuje vymedzenie pojmov ,odpad‘, ,pôvodca odpadu‘ a ,držiteľ odpadu‘, ,nakladanie s odpadom‘, ,zber‘, ,separovaný zber‘, ,predchádzanie vzniku‘, ,triedenie‘, ,komunálny odpad‘, ,priemyselný a komerčný odpad‘, ,spracovanie‘, ,zhodnocovanie‘, ,recyklácia‘, ,organická recyklácia‘, ,konečný proces recyklácie‘, ,znečisťujúci odpad‘ a ,zneškodňovanie‘ stanovené v článku 3 smernice 2008/98/ES.“
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2
Takéto ďalšie opatrenia môžu pozostávať z národných programov, stimulov prostredníctvom programov rozšírenej zodpovednosti výrobcu s cieľom minimalizovať environmentálny vplyv obalov alebo z podobných prijatých opatrení, ktoré sa v prípade potreby odkonzultujú s hospodárskymi subjektmi a ktoré sú koncipované tak, aby prepojili a využili výhody mnohých iniciatív zameraných na prevenciu, ktoré boli prijaté v členských štátoch. Musia byť v súlade s cieľmi tejto smernice vymedzenými v článku 1 ods. 1.“
Členské štáty prijmú opatrenia na minimalizáciu vplyvu obalov na životné prostredie a prispievajú k dosiahnutiu cieľov predchádzania vzniku odpadu, ktoré sú ustanovené v článku 9 ods, -1 smernice 2008/98/ES. Takéto opatrenia zahŕňajú rozšírenú zodpovednosť výrobcu vymedzenú v článku 8 ods. 1 treťom pododseku a stimuly na využívanie opakovane použiteľných obalov.
Členské štáty prijmú opatrenia na dosiahnutie trvalého zníženia spotreby obalov, ktoré nie sú recyklovateľné, a nadmerných obalov. Takéto opatrenia nesmú ohroziť hygienu ani bezpečnosť potravín.
Okrem toho môžu členské štáty prijať iné opatrenia prijímané po konzultácii s hospodárskymi subjektmi, organizáciami spotrebiteľov a environmentálnymi organizáciami, ktoré sú koncipované tak, aby prepojili a využili výhody mnohých iniciatív zameraných na prevenciu, ktoré boli prijaté v členských štátoch.
Opatrenia musia byť v súlade s cieľmi tejto smernice vymedzenými v článku 1 ods. 1.
Členské štáty využívajú primerané hospodárske nástroje a ďalšie opatrenia na poskytovanie stimulov na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva. Takéto nástroje a opatrenia môžu zahŕňať nástroje a opatrenia uvedené v prílohe IVa k smernici 2008/98/ES.“
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 3
(2a)   V článku 4 sa odsek 3 nahrádza takto:
3.  Komisia vo vhodných prípadoch predstaví návrhy opatrení na posilnenie a doplnenie presadzovania základných požiadaviek a zaistí, že nové obaly sa uvedú na trh len ak výrobca prijal všetky potrebné opatrenia na minimalizáciu ich vplyvu na životné prostredie bez toho, aby to bolo na úkor základných funkcií obalu.
3. Do 31. decembra 2020 Komisia predstaví návrhy aktualizácie základných požiadaviek na posilnenie a doplnenie presadzovania týchto požiadaviek s cieľom zaistiť, že nové obaly sa uvedú na trh, len ak výrobca prijal všetky potrebné opatrenia na minimalizáciu ich vplyvu na životné prostredie bez toho, aby to bolo na úkor základných funkcií obalu. Komisia po porade so všetkými zainteresovanými stranami predloží legislatívny návrh na aktualizáciu požiadaviek, najmä s cieľom posilniť navrhovanie (dizajn) pre opätovné použitie a recykláciu vysokej kvality.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 b (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 4 – odsek 3 a (nový)
(2b)   V článku 4 sa vkladá tento odsek:
„3a. V prípadoch, keď je to z hľadiska životného cyklu environmentálne prospešné, členské štáty podporujú využívanie recyklovateľných obalov z biologických materiálov a biologicky rozložiteľné kompostovateľné obaly prostredníctvom opatrení, ako sú:
a)   podpora ich používania, a to okrem iného prostredníctvom hospodárskych nástrojov;
b)   zlepšenie trhových podmienok pre takéto výrobky;
c)   preskúmanie existujúcich právnych predpisov obmedzujúcich používanie týchto materiálov.“
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 c (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 5 – nadpis
(2c)   V článku 5 sa vkladá tento nadpis:
„Opätovné použitie“
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 d (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 5 – odsek 1
(2d)   V článku 5 sa odsek 1 nahrádza takto:
Členské štáty môžu podporovať systémy opätovného použitia obalov, ktoré môžu byť opätovne použité environmentálne vhodným spôsobom v súlade so zmluvou.
„1. V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva členské štáty podporujú systémy opätovného použitia obalov, ktoré môžu byť opätovne použité environmentálne vhodným spôsobom v súlade so zmluvou, a to bez ohrozenia potravinovej hygieny alebo bezpečnosti spotrebiteľov.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 e (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 5 – odsek 1 a (nový)
(2e)   V článku 5 sa vkladá tento odsek:
„1a. Členské štáty sa snažia dosiahnuť tieto ciele pre opätovné použitie obalov:
a)   najneskôr do 31. decembra 2025 dosiahnuť opätovné použitie minimálne 5 % hmotnosti všetkých odpadov z obalov;
b)   najneskôr do 31. decembra 2030 dosiahnuť opätovné použitie minimálne 10 % hmotnosti všetkých odpadov z obalov.“
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 f (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 5 – odsek 1 b (nový)
(2f)   V článku 5 sa vkladá tento odsek:
„1b. S cieľom podporovať činnosti opätovného použitia môžu členské štáty prijať okrem iného tieto opatrenia:
–   využívanie systémov vratných záloh v prípade opätovne použiteľných obalov,
–   stanovenie minimálneho ročného percentuálneho podielu opätovne použiteľných obalov uvedených na trh v rámci jedného toku obalov,
–   stanovenie dostatočných hospodárskych stimulov pre výrobcov opakovane použiteľných obalov.“
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 g (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 5 – odsek 1 c (nový)
(2g)   V článku 5 sa vkladá tento odsek:
„1c. Obaly a opätovne použité obaly, ktoré sa zbierajú v systéme vratných záloh, sa môžu započítať na dosiahnutie preventívnych cieľov stanovených vo vnútroštátnych programoch predchádzania vzniku odpadu.“
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
Smernica 94/62/ES
Článok 6 – nadpis
a)  Nadpis sa nahrádza takto: „Zhodnotenie, opätovné použitie a recyklácia“.
a)  Nadpis sa nahrádza takto: „Zhodnotenie a recyklácia“
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a a (nové)
Smernica 94/62/ES
Článok 6 – odsek -1 (nový)
aa)   V článku 6 sa vkladá tento odsek -1:
„-1. Členské štáty zavedú systémy triedenia všetkých obalových materiálov.“
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b
Smernica 94/62/ES
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f
f)  najneskôr do 31. decembra 2025 sa bude pripravovať na opätovné použitie a recyklovať 65 % hmotnosti všetkých odpadov z obalov;
f)  najneskôr do 31. decembra 2025 sa bude recyklovať 70 % hmotnosti všetkých vzniknutých odpadov z obalov;
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b
Smernica 94/62/ES
Článok 6 – odsek 1 – písmeno g
g)  najneskôr do 31. decembra 2025 budú v prípade týchto konkrétnych materiálov, ktoré sa nachádzajú v odpadoch z obalov, splnené tieto minimálne hmotnostné ciele v oblasti prípravy na opätovné použitie:
g)  najneskôr do 31. decembra 2025 budú v prípade týchto konkrétnych materiálov, ktoré sa nachádzajú v odpadoch z obalov, splnené tieto minimálne hmotnostné ciele v oblasti recyklácie:
i)  55 % plastu;
i)  60 % plastu;
ii)  60 % dreva;
ii)  65 % dreva;
iii)  75 % železných kovov;
iii)  80 % železných kovov;
iv)  75 % hliníka;
iv)  80 % hliníka;
v)  75 % skla;
v)  80 % skla;
vi)  75 % papiera a lepenky;
vi)  90 % papiera a lepenky;
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b
Smernica 94/62/ES
Článok 6 – odsek 1 – písmeno h
h)  najneskôr do 31. decembra 2030 sa bude pripravovať na opätovné použitie a recyklovať 75 % hmotnosti všetkých odpadov z obalov;
h)  najneskôr do 31. decembra 2030 sa bude recyklovať 80 % hmotnosti všetkých vzniknutých odpadov z obalov;
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b
Smernica 94/62/ES
Článok 6 – odsek 1 – bod i
i)  najneskôr do 31. decembra 2030 budú v prípade týchto konkrétnych materiálov, ktoré sa nachádzajú v odpadoch z obalov, splnené tieto minimálne hmotnostné ciele v oblasti prípravy na opätovné použitie a recyklácie:
i)  najneskôr do 31. decembra 2030 budú v prípade týchto konkrétnych materiálov, ktoré sa nachádzajú v odpadoch z obalov, splnené tieto minimálne hmotnostné ciele v oblasti recyklácie:
i)  75 % dreva;
i)  80 % dreva;
ii)  85 % železných kovov;
ii)  90 % železných kovov;
iii)  85 % hliníka;
iii)  90 % hliníka;
iv)  85 % skla;
iv)  90 % skla;
v)   85 % papiera a lepenky.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c
Smernica 94/62/ES
Článok 6 – odsek 3
3.  Odpady z obalov zaslané do iného členského štátu na účely prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo zhodnotenia v danom inom členskom štáte možno započítať k dosahovaniu cieľov stanovených v odseku 1 písm f) až i) len v členskom štáte, v ktorom sa odpady vyzbierali.
3.  Odpady z obalov zaslané do iného členského štátu na účel recyklácie v danom inom členskom štáte možno započítať k dosahovaniu cieľov stanovených v odseku 1 písm f) až i) len v členskom štáte, v ktorom sa odpady vyzbierali.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c a (nové)
Smernica 94/62/ES
Článok 6 – odsek 4
ca)   v článku 6 sa odsek 4 nahrádza takto:
4.  Členské štáty podporujú, tam kde je to vhodné, používanie materiálov získaných z recyklovaných odpadov z obalov na výrobu obalov a ďalších výrobkov prostredníctvom:
4. Členské štáty podporujú používanie materiálov získaných z recyklovaných odpadov z obalov, ak sú prospešné z hľadiska životného cyklu a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, na výrobu obalov a ďalších výrobkov prostredníctvom:
a)  zlepšenia trhových podmienok pre takéto materiály;
a)  zlepšenia trhových podmienok pre takéto materiály;
b)  preskúmaním existujúcich predpisov zabraňujúcich používanie takých materiálov;
b)  preskúmaním existujúcich predpisov zabraňujúcich používaniu takých materiálov;
ba)   využitím primeraných hospodárskych nástrojov s cieľom stimulovať zavádzanie druhotných surovín, ktoré môžu zahŕňať opatrenia podporujúce recyklovaný obsah výrobkov a uplatňovanie kritérií udržateľného verejného obstarávania;
bb)   propagáciou materiálov, ktoré neohrozujú ľudské zdravie, ak sú recyklované na materiály prichádzajúce do styku s potravinami.“
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno d
Smernica 94/62/ES
Článok 6 – odseky 5, 8 a 9
d)  Odseky 5, 8 a 9 sa vypúšťajú.
d)  Odseky 5 a 9 sa vypúšťajú.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno d a (nové)
Smernica 94/62/ES
Článok 6 – odsek 8
da)   odsek 8 sa nahrádza takto:
8.   Komisia čo najskôr a najneskôr 30. júna 2005 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku pri zavádzaní tejto smernice a jej vplyve na životné prostredie ako aj na fungovanie vnútorného trhu. Správa zohľadní individuálne okolnosti každého členského štátu. Bude obsahovať nasledujúce:
8. Na tento účel Komisia do 31. decembra 2024 preskúma ciele stanovené v článku 6 a pokrok v ich dosahovaní, pričom zohľadní najlepšie postupy a opatrenia, ktoré členské štáty používajú na dosiahnutie týchto cieľov.
Vo svojom posúdení Komisia zváži stanovenie:
a)  vyhodnotenie účinnosti, zavádzania a presadzovania základných požiadaviek;
a)  cieľov týkajúcich sa iných tokov odpadov z obalov;
b)  dodatočné preventívne opatrenia na zníženie vplyvu na životné prostredie obalov v čo najväčšej možnej miere bez obmedzenia ich základných funkcií;
b)  samostatných cieľov pre odpad z obalov z domácností a pre komerčný a priemyselný odpad z obalov.
c)   možný vývoj environmentálnych ukazovateľov obalov pre jednoduchšiu a účinnejšiu prevenciu odpadov z obalov;
Na tento účel Komisia vypracuje správu doplnenú v prípade potreby o legislatívny návrh, ktorý zašle Európskemu parlamentu a Rade.“
d)   plány prevencie odpadov z obalov;
e)   podporu opätovného používania a najmä porovnanie nákladov a prínosov pri opätovnom používaní a pri recyklácii;
f)   zodpovednosť výrobcu vrátane jej finančných aspektov;
g)   úsilie ďalej znižovať a ak je vhodné, napokon vylúčiť ťažké kovy a iné nebezpečné látky v obaloch do roku 2010.
K tejto správe budú pripojené, ak je to vhodné, návrhy na revíziu príslušných ustanovení tejto smernice, pokiaľ už takéto návrhy neboli v tom čase prestavené.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 94/62/ES
Článok 6a – odsek 1
1.  Na účely výpočtu, či sa dosiahli ciele stanovené v článku 6 ods. 1 písm. f) až i),
1.  Na účely výpočtu, či sa dosiahli ciele stanovené v článku 6 ods. 1 písm. f) až i), hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov sa vypočíta ako hmotnosť vstupného odpadu privádzaného do konečného procesu recyklácie v danom roku.
a)   je hmotnosť odpadov z obalov hmotnosťou vstupného odpadu privádzaného do konečného procesu recyklácie;
b)   je hmotnosť odpadov z obalov pripravených na opätovné použitie hmotnosťou odpadov z obalov, ktoré zhodnotil alebo vyzbieral uznaný prevádzkovateľ prípravy na opätovné použitie a pri ktorom sa vykonali všetky potrebné činnosti súvisiace s kontrolou, čistením alebo opravou, aby sa umožnilo opätovné použitie bez potreby ďalšieho triedenia alebo iného predbežného spracovania;
c)   členské štáty môžu zahrnúť výrobky a zložky, ktoré na opätovné použitie pripravili uznaní prevádzkovatelia prípravy na opätovné použitie alebo sa naň pripravili v rámci systémov vratných záloh. Členské štáty na výpočet upravenej miery odpadov z obalov pripravených na opätovné použitie a recyklovaných odpadov z obalov pri zohľadnení hmotnosti výrobkov a zložiek pripravených na opätovné použitie použijú overené údaje od prevádzkovateľov a vzorec stanovený v prílohe VI.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 94/62/ES
Článok 6a – odsek 1 a (nový)
1a.   Komisia do 31. decembra 2018 požiada európske normalizačné organizácie, aby na základe osvedčených postupov, ktoré sú k dispozícii, vypracovali európske normy pre odpadové materiály vstupujúce do konečného procesu recyklácie, ako aj pre druhotné suroviny, najmä pre plasty.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 94/62/ES
Článok 6a – odsek 2
2.  Komisia s cieľom zabezpečiť harmonizované podmienky uplatňovania odseku 1 písm. b) a c) a prílohy IV prijme v súlade s článkom 21a delegované akty, v ktorých stanoví minimálne kvalitatívne a prevádzkové požiadavky na určenie uznaných prevádzkovateľov prípravy na opätovné použitie alebo systémov vratných záloh vrátane osobitných pravidiel zberu, overovania a nahlasovania údajov.
2.  Komisia s cieľom zabezpečiť harmonizované podmienky uplatňovania odseku 1 prijme v súlade s článkom 21a delegované akty na doplnenie tejto smernice stanovením minimálnych kvalitatívnych a prevádzkových požiadaviek na určenie prevádzkovateľov konečnej recyklácie vrátane osobitných pravidiel zberu, vysledovateľnosti, overovania a nahlasovania údajov.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 94/62/ES
Článok 6a – odsek 2 a (nový)
2a.   Komisia preskúma možnosti zefektívnenia nahlasovania údajov o obaloch zložených z rôznych materiálov v súvislosti s povinnosťami stanovenými v tejto smernici, a ak je to vhodné, navrhne ďalšie opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 94/62/ES
Článok 6a – odsek 3
3.   Odchylne od odseku 1 možno hmotnosť výstupu triediacich činností nahlásiť ako hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov za predpokladu, že:
vypúšťa sa
a)   sa takýto výstupný odpad privádza do konečného procesu recyklácie;
b)   hmotnosť materiálov alebo látok, pri ktorých sa nevykonáva konečný proces recyklácie a ktoré sa zneškodňujú alebo energeticky zhodnocujú, zostáva pod úrovňou 10 % celkovej hmotnosti, ktorá sa má nahlásiť ako recyklovaná.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 94/62/ES
Článok 6a – odsek 4
4.  Členské štáty zavedú účinný systém kontrol kvality a vysledovateľnosti komunálneho odpadu v záujme zabezpečenia spĺňania podmienok stanovených v odseku 3 písm. a) a b). Systém môže pozostávať buď z elektronických registrov vytvorených podľa článku 35 ods. 4), technických špecifikácií požiadaviek na kvalitu vytriedeného odpadu alebo rovnocenného opatrenia na zabezpečenie spoľahlivosti a presnosti zhromaždených údajov o recyklovanom odpade.
4.  V súlade s delegovanými aktmi prijatými podľa odseku 2 členské štáty zavedú účinný systém kontrol kvality a vysledovateľnosti odpadu z obalov v záujme zabezpečenia súladu s pravidlami stanovenými v odseku 1. Systém môže pozostávať buď z elektronických registrov vytvorených podľa článku 35 ods. 4) smernice 2008/98/ES, technických špecifikácií požiadaviek na kvalitu vytriedeného odpadu alebo rovnocenného opatrenia na zabezpečenie spoľahlivosti a presnosti zhromaždených údajov o recyklovanom odpade. Členské štáty informujú Komisiu o systéme kontroly kvality a vysledovateľnosti, ktorý si zvolia.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 94/62/ES
Článok 6a – odsek 5
5.  Členské štáty môžu na účely výpočtu, či sa dosiahli ciele stanovené v článku 6 ods. 1 písm. f) až i) zohľadniť recykláciu kovov, ktorá sa vykonáva v súvislosti so spaľovaním, v pomere k podielu spaľovaných odpadov z obalov, za predpokladu, že recyklované kovy spĺňajú určité požiadavky na kvalitu. Členské štáty použijú rovnakú metodiku stanovenú v súlade s článkom 11a ods. 6 smernice 2008/98/ES.
5.  Členské štáty môžu na účely výpočtu, či sa dosiahli ciele stanovené v článku 6 ods. 1 písm. f) až i) zohľadniť recykláciu kovov, ktorá sa vykonáva v súvislosti so spaľovaním alebo spoluspaľovaním, iba ak sa odpad triedi pred spaľovaním alebo ak bola dodržaná povinnosť zriadiť separovaný zber papiera, kovov, plastu, skla a biologického odpadu, v pomere k podielu spaľovaných alebo spoluspaľovaných odpadov z obalov, za predpokladu, že recyklované kovy spĺňajú určité požiadavky na kvalitu. Členské štáty použijú rovnakú metodiku stanovenú v súlade s článkom 11a ods. 6 smernice 2008/98/ES.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Smernica 94/62/ES
Článok 6b – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)   príklady najlepších postupov, ktoré sa používajú v celej Únii a ktoré môžu usmerniť napredovanie smerom k dosiahnutiu cieľov.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Smernica 94/62/ES
Článok 6b – odsek 2 a (nový)
2a.   Správy uvedené v odseku 1 sa v prípade potreby budú týkať vykonávania požiadaviek tejto smernice, okrem požiadaviek, ktoré sú uvedené v odseku 1, vrátane prognóz dosiahnutia cieľov obsiahnutých v programoch predchádzania vzniku odpadu a dosiahnutia percentuálneho podielu a množstva komunálneho odpadu v prepočte na obyvateľa, ktorý je zneškodňovaný alebo podlieha energetickému zhodnocovaniu.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 7 – odsek 1
(5a)   V článku 7 sa odsek 1 nahrádza takto:
1.  Členské štáty urobia potrebné opatrenia, aby zabezpečili vytvorenie systémov, ktoré zabezpečia:
„1. Na dosiahnutie cieľov stanovených touto smernicou prijmú členské štáty potrebné opatrenia, aby zabezpečili vytvorenie systémov, ktoré zabezpečia a podnietia:
a)  návrat a/alebo zber použitých obalov a/alebo odpadov z obalov od spotrebiteľa, iného konečného užívateľa alebo z prúdu odpadov s cieľom ukončiť ho najvhodnejšou alternatívou odpadového hospodárstva;
a)  návrat a/alebo zber použitých obalov a/alebo odpadov z obalov od spotrebiteľa, iného konečného užívateľa alebo z prúdu odpadov s cieľom ukončiť ho najvhodnejšou alternatívou odpadového hospodárstva;
b)  opätovné použitie alebo zhodnotenie vrátane recyklácie zozbieraných obalov a/alebo odpadov z obalov,
b)  opätovné použitie alebo zhodnotenie vrátane recyklácie zozbieraných obalov a/alebo odpadov z obalov.
aby dosiahli ciele stanovené touto smernicou.
Systémy sú otvorené pre účasť hospodárskych operátorov dotknutých sektorov a pre účasť príslušných verejných inštitúcií. Takisto sa vzťahujú na dovážané výrobky, nediskriminujú ich ani podrobnými opatreniami ani poplatkami za prístup do systému a sú navrhnuté tak, aby nevytvárali bariéry v obchode alebo nedeformovali hospodársku súťaž v súlade so zmluvou.
Uvedené systémy sú otvorené pre účasť hospodárskych operátorov dotknutých sektorov a pre účasť príslušných verejných inštitúcií. Takisto sa vzťahujú na dovážané výrobky, nediskriminujú ich ani podrobnými opatreniami ani poplatkami za prístup do systému a sú navrhnuté tak, aby nevytvárali bariéry v obchode alebo nedeformovali hospodársku súťaž v súlade so zmluvou.“
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 7 a (nový)
(5b)   Vkladá sa tento článok:
„Článok 7a
Osobitné opatrenia zamerané na vratné a zberné systémy
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zavedenie do praxe:
a)   separovaného zberu prinajmenšom z obalov alebo odpadu z obalov z papiera, kovov, plastov alebo skla;
b)   kompozity, ktoré sú vymedzené v rozhodnutí Komisie 2005/270/ES, sa zbierajú v rámci existujúcich systémov zberu a spĺňajú normy kvality potrebné na konečnú recykláciu. “
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 c (nový)
Smernica 94/62/ES
Článok 8 – odsek 2
(5c)   V článku 8 sa odsek 2 nahrádza takto:
2.  Aby sa umožnil zber, opätovné používanie a zhodnotenie vrátane recyklácie, obal musí uvádzať na účely svojej identifikácie a zatriedenia klasifikácie príslušným priemyslom charakteristiku použitého obalového materiálu (obalových materiálov) na základe rozhodnutia komisie 97/129/ES1.
„2. Aby sa umožnil zber, opätovné používanie a zhodnotenie vrátane recyklácie, obal musí obsahovať informácie, ktoré sú na tento účel užitočné. Na obale sa najmä musí uvádzať na účely jeho identifikácie a zatriedenia klasifikácie príslušným priemyslom charakteristika použitého obalového materiálu (obalových materiálov) na základe rozhodnutia Komisie 97/129/ES1]
1 Ú. v. ES L 50, 20.2.1997, s. 28.“
1 Ú. v. ES L 50, 20.2.1997, s. 28.“
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno d
Smernica 94/62/ES
Článok 12 – odsek 3a
3a.  Členské štáty nahlasujú Komisii údaje o plnení cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 písm. a) až i) za každý kalendárny rok. Tieto údaje zasielajú elektronicky do 18 mesiacov od konca roka nahlasovania, za ktorý sa údaje zbierajú.
„3a. Členské štáty nahlasujú Komisii údaje o plnení cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 písm. a) až i) za každý kalendárny rok. Tieto údaje zbierajú a spracúvajú na základe spoločnej metodiky uvedenej v odseku 3d a zasielajú ich elektronicky do 12 mesiacov od konca roka nahlasovania, za ktorý sa údaje zbierajú.“
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno d
Smernica 94/62/ES
Článok 12 – odsek 3a – pododsek 2
Údaje sa nahlasujú vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 3d. Prvá správa sa vzťahuje na údaje za obdobie od 1. januára [enter year of transposition of this amending act + 1 year] do 31. decembra [enter year of transposition of this amending act + 1 year].
Údaje sa zbierajú a spracúvajú s použitím spoločnej metodiky uvedenej v odseku 3d a nahlasujú sa vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 3d. Prvá správa, pokiaľ ide o ciele uvedené v článku 6 písm. f) až i), sa vzťahuje na údaje za obdobie od 1. januára [vložte rok nadobudnutia účinnosti tejto smernice + 1 rok] do 31. decembra [vložte rok nadobudnutia účinnosti tejto smernice + 1 rok].
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno d
Smernica 94/62/ES
Článok 12 – odsek 3c
3c.  Komisia preskúma údaje nahlásené v súlade s týmto článkom a uverejní správu o výsledkoch preskúmania. Táto správa musí obsahovať posúdenie systému zberu údajov, zdrojov údajov a metodiky použitej v členských štátoch, ako aj úplnosti, spoľahlivosti, včasnosti a konzistentnosti údajov. Posúdenie môže obsahovať aj konkrétne odporúčania na zlepšenie. Správa sa vypracúva každé tri roky.
3c.  Komisia preskúma údaje nahlásené v súlade s týmto článkom a uverejní správu o výsledkoch preskúmania. Kým sa nestanoví spoločná metodika zberu a spracovania údajov uvedená v odseku 3d, správa obsahuje posúdenie systému zberu údajov, zdrojov údajov a metodiky použitej v členských štátoch. Komisia tiež posúdi úplnosť, spoľahlivosť, včasnosť a konzistentnosť predložených údajov a informácií. Posúdenie môže obsahovať aj konkrétne odporúčania na zlepšenie. Správa sa vypracuje deväť mesiacov po tom, ako členské štáty prvý raz nahlásia údaje a následne každé tri roky.
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno d
Smernica 94/62/ES
Článok 12 – odsek 3c a (nový)
3ca.   Do správy Komisia zahrnie informácie o vykonávaní tejto smernice ako celku a posúdi jej vplyv na ľudské zdravie, životné prostredie a vnútorný trh. Ak je to vhodné, k správe sa pripojí návrh na revíziu tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno d
Smernica 94/62/ES
Článok 12 – odsek 3d
3d.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví formát na nahlasovanie údajov podľa odseku 3a. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2.
3d.  Komisia prijme v súlade s článkom 38a delegované akty na doplnenie tejto smernice, ktorými sa stanoví spoločná metodika pre zber a spracovanie údajov a formát na nahlasovanie údajov podľa odseku 3a. “;
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Smernica 94/62/ES
Článok 21a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6a ods. 2, článku 11 ods. 3, článku 19 ods. 2 a článku 20 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [enter date of entry into force of this Directive].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6a ods. 2, článku 11 ods. 3, článku 12 ods. 3d, článku 19 ods. 2 a článku 20 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [vložte dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice].
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Smernica 94/62/ES
Článok 21a – odsek 3
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 6a ods. 2, článku 11 ods. 3, článku 19 ods. 2 a článku 20 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 6a ods. 2, článku 11 ods. 3, článku 12 ods. 3d, článku 19 ods. 2 a článku 20 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Smernica 94/62/ES
Článok 21a – odsek 5
5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6a ods. 2, článku 11 ods. 3, článku 19 ods. 2 a článku 20 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6a ods. 2, článku 11 ods. 3, článku 12 ods. 3d, článku 19 ods. 2 a článku 20 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 12 a (nový)
Smernica 94/62/ES
Príloha II
(12a)   Príloha II k smernici 94/62/ES o obaloch a odpadov z obalov sa nahrádza, ako je stanovené v prílohe k tejto smernici.
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 14
Smernica 94/62/ES
Príloha IV
14)   V smernici 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov sa dopĺňa príloha IV v znení, ktoré je uvedené v prílohe k tejto smernici.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh smernice
Príloha – bod -1 (nový)
Smernica 94/62/ES
Príloha II – bod 1 – zarážka 1
-1)   V prílohe II sa v bode 1 prvá zarážka mení takto:
–  Obaly sa navrhujú, vyrábajú a obchoduje sa s nimi tak, aby sa umožnilo ich opätovné použitie, zhodnocovanie, vrátane recyklácie a aby sa minimalizoval ich vplyv na životné prostredie v prípade, že sa odpad z obalov alebo zvyšky zo spracovania odpadov z obalov zneškodňujú.
„– Obaly sa navrhujú, vyrábajú a obchoduje sa s nimi tak, aby sa umožnilo ich opätovné použitie, zhodnocovanie, vrátane recyklácie v súlade so zásadou hierarchie odpadového hospodárstva, a aby sa minimalizoval ich vplyv na životné prostredie v prípade, že sa odpad z obalov alebo zvyšky zo spracovania odpadov z obalov zneškodňujú.“
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh smernice
Príloha – bod -1 a (nový)
Smernica 94/62/ES
Príloha II – bod 1 – zarážka 1 a (nová)
(-1a)   V prílohe II sa v bode 1 vkladá táto zarážka 1a:
„– Obaly sa vyrábajú tak, aby sa minimalizovala ich emisná stopa, a to aj použitím biologicky rozložiteľných a udržateľných biologických materiálov.“
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh smernice
Príloha – bod -1 b (nový)
Smernica 94/62/ES
Príloha II – bod 3 – písmeno c
(-1b)   V prílohe II sa bod 3 písmeno c) nahrádza takto:
c)  Obaly zhodnocovateľné kompostovaním
„c) Obaly zhodnocovateľné kompostovaním
Vzniknuté odpady z obalov určené na kompostovanie sú biodegradovateľné spôsobom, ktorý by nemal brániť ich separovanému zberu, procesu kompostovania alebo činnostiam, do ktorých vstupuje.
Vzniknuté odpady z obalov určené na kompostovanie sú biologicky rozložiteľné spôsobom, ktorý nebráni ich separovanému zberu, procesu kompostovania alebo činnostiam, do ktorých vstupuje.“
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh smernice
Príloha – bod -1 c (nový)
Smernica 94/62/ES
Príloha II – bod 3 – písmeno d
-1c)   V prílohe II sa v bode 3 písmeno d) mení takto:
d)  Biodegradovateľné obaly
„d) Biologicky rozložiteľné obaly
Biodegradovateľný odpad z obalov je schopný fyzikálneho, chemického, tepelného alebo biologického rozkladu tak, že väčšina hotového kompostu sa napokon rozkladá na oxid uhličitý, biomasu a vodu.
Biologicky rozložiteľný odpad z obalov je schopný fyzikálneho, chemického, tepelného alebo biologického rozkladu tak, že väčšina hotového kompostu sa napokon rozkladá na oxid uhličitý, biomasu a vodu. Plastové obaly rozkladajúce sa na vzduchu sa nepovažujú za biologicky rozložiteľné.“
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh smernice
Príloha – odsek 2
Smernica 94/62/ES
Príloha IV
Dopĺňa sa táto príloha IV:
vypúšťa sa
„PRÍLOHA IV
Metóda výpočtu prípravy výrobkov a zložiek na opätovné použitie na účely článku 6 ods. 1 písm. f) až i)
Členské štáty na výpočet upravenej miery recyklácie a prípravy na opätovné použitie v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) až i) používajú tento vzorec:
„E =“ „(A + R) * 100“/„(P + R)“
E: upravená miera recyklácie a opätovného použitia v danom roku,
A: hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov pripravených na opätovné použitie v danom roku,
R: hmotnosť výrobkov a zložiek pripravených na opätovné použitie v danom roku,
P: hmotnosť vzniknutého odpadu z obalov v danom roku.“

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0029/2017).

Právne oznámenie