Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/3042(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0179/2017

Ingivna texter :

B8-0179/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/03/2017 - 9.6

Antagna texter :

P8_TA(2017)0083

Antagna texter
PDF 259kWORD 49k
Onsdagen den 15 mars 2017 - Strasbourg Slutlig utgåva
Hinder för unionsmedborgares fria rörlighet och frihet att arbeta på den inre marknaden
P8_TA(2017)0083B8-0179/2017

Europaparlamentets resolution av den 15 mars 2017 om hinder för unionsmedborgares fria rörlighet och frihet att arbeta på den inre marknaden (2016/3042(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 3.2 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–  med beaktande av avdelningarna IV och V och artiklarna 4.2 a, 20, 21, 26, 45–48 och 153 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 30, 31 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2016 om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om ytterligare integration av arbetsmarknaderna samt om ändring av förordningarna (EU) nr 492/2011 och (EU) nr 1296/2013(4),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandhållande av tjänster(5),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG(6),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer(7),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård(8),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU av den 20 november 2013 om ändring av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen)(9),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU av den 16 april 2014 om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare(10),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen)(11),

–  med beaktande av kommissionens uppföljande meddelande av den 2 juli 2009 om vägledning till ett bättre införlivande och en bättre tillämpning av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (COM(2009)0313),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 november 2013 Fri rörlighet för EU-medborgare och deras familjer: Fem åtgärder för att skapa förändring (COM(2013)0837),

–  med beaktande av rapporten om EU-medborgarskapet 2017 av den 24 januari 2017 Stärka medborgarnas rättigheter i en union av demokratisk förändring (COM(2017)0030),

–  med beaktande av sin resolution av den 15 december 2011 om fri rörlighet för arbetstagare i Europeiska unionen(12),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 januari 2014 om social trygghet för alla, inklusive egenföretagare(13),

–  med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2014 om respekt för den grundläggande rätten till fri rörlighet i EU(14),

–  med beaktande av artikel 216.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Utskottet för framställningar har tagit emot många framställningar om de olika hinder som unionsmedborgarna möter när de försöker utöva sin rätt till fri rörlighet.

B.  Vissa medlemsstater erkänner inte äktenskap eller registrerat partnerskap för hbti‑personer, vilket kan försvåra dessa personers och deras partners fria rörlighet i unionen och hindra dem från att få tillgång till vissa sociala förmåner eller offentliga tjänster i de berörda medlemsstaterna.

C.  En utfrågning om hinder för unionsmedborgares fria rörlighet och frihet att arbeta på den inre marknaden, enligt framställarnas redogörelser, anordnades i framställningsutskottet tisdagen den 11 oktober 2016.

D.  Den fria rörligheten är en grundläggande rättighet för unionsmedborgare, och den är oundgänglig för den sociala och ekonomiska sammanhållningen i unionen, som syftar till att skapa full sysselsättning och sociala framsteg.

E.  Denna rätt till fri rörlighet för arbetstagare har kränkts av flera medlemsstater, vilket många framställare tagit upp. Ibland undviker unionsmedborgare som utövar sin rätt till fri rörlighet att vända sig till sjukvårdsinrättningar av rädsla att bli utvisade, vilket är en verklig begränsning av deras grundläggande rätt till hälso- och sjukvård.

F.  Den ekonomiska krisen och de åtgärder som vidtagits för att motverka den har ökat de socioekonomiska orättvisorna och antalet fall av ekonomisk migration inom EU. Detta måste beaktas, och särskilda samordningsåtgärder måste vidtas såväl av hem- som av värdmedlemsstaterna och de berörda EU-institutionerna.

G.  Arbetstagares rörlighet inom EU kan vara en utmaning för nationella arbetsmarknader som kräver riktade lösningar, men den kan även bidra till mer rättvisa arbetsmarknader, förutsatt att arbetstagarnas grundläggande rättigheter skyddas till fullo.

H.  Medlemsstaterna och EU-institutionerna delar ansvaret för att få principerna om fri rörlighet att fungera till förmån för medborgarna, tillväxten, den ekonomiska och sociala utvecklingen samt sysselsättningen, och för att säkerställa ett mer effektivt införlivande och genomförande av EU:s rättsliga ramverk.

I.  I vissa fall präglas den sociala tryggheten för mobila arbetstagare och deras familjer inom EU av ojämlikhet och oförutsägbarhet.

J.  Socialförsäkringsförmåner bör utan diskriminering kunna åtnjutas av arbetstagare med fast anställning, säsongsanställning eller gränsöverskridande anställning och även av dem som bedriver tjänsteverksamhet.

K.  Användning av skuldebrev i anställningsförhållanden kan leda till en orättvis och diskriminerande situation för arbetstagare, och hindra dem från att utöva sin rätt till fri rörlighet på den inre marknaden.

L.  Framställarna är oroade över avsaknaden av bredbandsuppkoppling, särskilt i avlägset belägna områden, på landsbygden och i bergsområden, och över att den bredbandshastighet som utlovats inte stämmer med verkligheten, vilket begränsar konsumentskyddsnivån på den inre marknaden och försvårar tillgången till information och tjänster.

1.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, i överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen, att ta bort all diskriminering och onödiga hinder från sina bestämmelser avseende unionsmedborgare och deras familjemedlemmar, även sådana som inte är unionsmedborgare, så att de kan utöva sin rätt till inresa och vistelse i medlemsstaterna och åtnjuta sina sociala rättigheter, och att effektivisera sin förvaltning för att främja arbetskraftsrörligheten inom EU.

2.  Europaparlamentet är mycket oroat över hur vissa medlemsstater agerar i strid med principen om fri rörlighet för arbetstagare genom att utvisa unionsmedborgare som varit anställda där en kort tid efter det att deras anställningskontrakt löpt ut.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klargöra, uppdatera och utöka sina riktlinjer för bättre införlivande och tillämpning av direktiv 2004/38/EG för att i synnerhet inkludera senaste rättspraxis från Europeiska unionens domstol (mål C‑456/12(15) och C-457/12(16)). Parlamentet rekommenderar att införlivande- och genomförandeplanerna används för att säkerställa en komplett och korrekt tillämpning.

4.  Europaparlamentet betonar principen om lika lön för lika arbete, och beklagar djupt att vissa medlemsstater nekar arbetstagare från andra länder i EU social trygghet. Medlemsstaterna uppmanas med kraft att efterleva rådande unionslagstiftning och arbetsrättens grundläggande principer i syfte att skydda alla arbetstagare inom EU. Parlamentet önskar att rådande villkor ska definieras tydligare så att unionsmedborgare och familjemedlemmar från tredjeländer ska kunna utnyttja sina sociala rättigheter.

5.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter, vilket hjälper socialförsäkringsorgan i hela EU att på ett snabbare och säkrare sätt utbyta information. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra sin tekniska kapacitet för anpassning till nya slags informationsutbyten. Parlamentet önskar att möjligheterna att främja kollektivavtal över nationsgränserna och skapa europeiska plattformar för främjande av god praxis ska analyseras.

6.  Europaparlamentet uppmanar varje medlemsstat att inrätta en enda nationell webbplats i enlighet med direktiv 2014/67/EU. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att förbättra sin väglednings- och rådgivningsverksamhet för att ytterligare stärka medborgares rätt att fritt röra sig, arbeta och studera i andra medlemsstater, och att öka allmänhetens medvetenhet om detta ämne. Parlamentet uppmanar kommissionen att förbättra effektiviteten i de verktyg som skapats för att erbjuda information om jobb och inlärningsmöjligheter runt om i EU, såsom Eures och Ploteus, och att öka allmänhetens kännedom om dem. Parlamentet noterar den nya Eures-förordningen (förordning (EU) 2016/589), vars övergripande syfte är att göra Eures till ett effektivt anställningsverktyg genom rättvis arbetskraftsrörlighet inom EU. Parlamentet betonar att bättre konsulärt stöd och samarbete bidrar till att höja medvetenheten om individers personliga status och skydda mobila arbetstagare eller studerandes grundläggande rättigheter, och underlättar en smidig anpassning för dem i värdmedlemsstaten.

7.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge klara riktlinjer och korrekt utbildning för tjänstemän och administrativ personal som arbetar med genomförandet av sociala rättigheter för unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare, arbetstagare och deras familjer, som är lagligen bosatta i EU.

8.  Europaparlamentet önskar utökade tjänster inom Solvit, till exempel med inrättande av en telefonhjälptjänst, och en förstärkning av andra behöriga myndigheter som unionsmedborgarna kan vända sig till med sina särskilda frågor avseende den inre marknaden, så att de och deras familjer i tid kan få information och stöd när de stöter på hinder för sin rätt till fri rörlighet.

9.  Europaparlamentet vill se förbättringar i insamlingen och behandlingen av statistiska uppgifter om antalet medborgare som använder möjligheten att ta med sig sina sociala rättigheter från en medlemsstat till en annan, så att man ytterligare kan förbättra samordningen mellan medlemsstaterna och förstärka unionsmedborgarnas rättigheter med politiska lösningar för att nå högre nivåer av socialt skydd.

10.  Europaparlamentet önskar att tolkningen av ”stadigvarande bosättning” e.d. ska harmoniseras bättre.

11.  Europaparlamentet beklagar att man inte lyckats samordna de olika socialförsäkringsrättigheterna, vilket skapar hinder för unionsmedborgarna, och uppmanar medlemsstaterna att fullständigt och effektivt genomföra förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, för att se till att människor kan ta med sig sina socialförsäkringsförmåner (t.ex. statlig pension, sjukförsäkring, arbetslöshetsunderstöd och familjebidrag) och därigenom minska hindren för arbetskraftens rörlighet inom EU. Parlamentet vill se resoluta och effektiva åtgärder i riktning mot ett samordnat system av sammantagna sociala bidrag och förmåner för varje enskild person inom EU, såsom ett socialförsäkringskort för att underlätta spårbarheten av vilka avgifter som betalats in och vilka rättigheter en person har(17).

12.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att snabbt förverkliga EU-intyget om funktionsnedsättning, vilket skulle underlätta funktionsnedsatta personers resor och rörlighet mellan medlemsstaterna.

13.  Europaparlamentet beklagar att unionsmedborgare utestängs från en annan medlemsstats nationella offentliga hälso- och sjukvård, eftersom tillträde är en rättighet som fastställs i direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och i relaterad rättspraxis från domstolen(18).

14.  Europaparlamentet önskar bättre samordning på unionens skattepolitiska område, till exempel för att undvika dubbelbeskattning och behandla andra viktiga frågor såsom åtgärder mot skattedumpning.

15.  Europaparlamentet noterar det ökande antalet gränsöverskridande vårdnadstvister, som har sin grund i den fria rörligheten för personer. Parlamentet vill se ökat konsulärt och rättsligt samarbete mellan medlemsstaterna i vårdnadstvister, och välkomnar den pågående översynen av Bryssel IIa-förordningen.

16.  Europaparlamentet fördömer metoden att använda skuldebrev in blanco i anställningsförhållanden, vilket gör det lättare för arbetsgivaren att kräva ersättning för eventuella skador och undvika långdragna förhandlingar i arbetsdomstol, samtidigt som bevisbördan blir omvänd vad gäller skuld och ersättningens storlek. Parlamentet betonar att dessa skuldebrev in blanco hindrar medborgare från att utöva sin rätt till fri rörlighet på den inre marknaden. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta lagstiftning som förbjuder användning av skuldebrev in blanco i anställningsförhållanden inom hela EU. Kommissionen uppmanas med kraft att utfärda en rekommendation till medlemsstaterna om att användning av skuldebrev in blanco i anställningsförhållanden uttryckligen måste förbjudas.

17.  Europaparlamentet är oroat över de svårigheter som framställare möter när det gäller att få sina yrkeskvalifikationer erkända runt om i Europa. Parlamentet vill att medlemsstaterna ska göra ytterligare standardiseringar av akademiska titlar och utbildningsbevis avseende fortbildning, systematisk användning av informationssystemet för den inre marknaden för att säkerställa bättre administrativt samarbete och enklare och snabbare förfaranden för erkännande av yrkeskvalifikationer och av krav avseende kontinuerlig fortbildning för yrkeskvalificerade personer som planerar att arbeta i en annan medlemsstat, med undvikande av alla former av diskriminering, i linje med domstolens fastställda rättspraxis, samtidigt som värdlandets krav respekteras helt i linje med direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer.

18.  Europaparlamentet är övertygat om att rörlighet bör samordnas i en bred regleringsprocess syftande till att garantera stabila kvalitetsjobb med verkliga sociala rättigheter, och med effektiva åtgärder mot alla former av diskriminering och otrygghet.

19.  Europaparlamentet anser att EU och medlemsstaterna måste lyckas motverka brist på anställningsmöjligheter och otillräckligt socialt skydd i arbetstagarnas hemregioner, så att det säkerställs att rörligheten är frivillig.

20.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa adekvat övervakning och genomförande av förordningen om en inre marknad för telekommunikation, som kommer att innehålla bestämmelser om att kunderna ska få information om de minsta, normalt tillgängliga, högsta och utlovade bredbandshastigheterna. Parlamentet stöder i detta avseende medvetenhetshöjande kampanjer som syftar till att få bort vilseledande reklam.

21.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut genomföra direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, och att säkerställa effektiv och punktlig ersättning av kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, däribland ersättning för läkemedel som annars skulle kunna utgöra en möjlighet till godtycklig diskriminering eller ett oberättigat hinder för den fria rörligheten.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.
(3) EUT L 141, 27.5.2011, s. 1.
(4) EUT L 107, 22.4.2016, s. 1.
(5) EUT L 18, 21.1.1997, s. 1.
(6) EUT L 158, 30.4.2004, s. 77.
(7) EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.
(8) EUT L 88, 4.4.2011, s. 45.
(9) EUT L 354, 28.12.2013, s. 132.
(10) EUT L 128, 30.4.2014, s. 8.
(11) EUT L 159, 28.5.2014, s. 11.
(12) EUT C 168 E, 14.6.2013, s. 88.
(13) EUT C 482, 23.12.2016, s. 48.
(14) EUT C 482, 23.12.2016, s. 114.
(15) Domstolens dom (stora avdelningen) av den 12 mars 2014, O./ Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel and Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel v B., ECLI:EU:C:2014:135.
(16) Domstolens dom (stora avdelningen) av den 12 mars 2014, S./ Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel and Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel v G., ECLI:EU:C:2014:136.
(17) Pilotprojekt: Socialförsäkringskort (2016_04.037717_3) infört 2016 och i början av 2017 med en genomförbarhetsstudie om en europeisk portal för rörlighet i socialförsäkringsfrågor European Mobility Portal on Social Security – Social Security at Your Fingertips.
(18) Se t.ex. domstolens dom av den 28 april 1998, Kohll/Union des caisses de maladie, C-158/96, ECLI:EU:C:1998:171, domstolens dom av den 28 april 1998, Decker/Union des caisses de maladie, C-120/95, ECLI:EU:C:1998:167 eller domstolens dom (stora avdelningen) av den 12 April 2005, Heirs of Annette Keller/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) och Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), C‑145/03, ECLI:EU:C:2005:211.

Rättsligt meddelande