Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0059(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0141/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0141/2015

Συζήτηση :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 16/03/2017 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 402kWORD 58k
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Αυτοπιστοποίηση των εισαγωγέων ορισμένων μεταλλευμάτων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου ***I
P8_TA(2017)0090A8-0141/2015
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος αυτοπιστοποίησης της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού των υπεύθυνων εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0111),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0092/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού, και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 8ης Δεκεμβρίου 2016, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0141/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(1)·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου και τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 20 Μαΐου 2015 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0204).


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Μαρτίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον προσδιορισμό υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού των ενωσιακών εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου
P8_TC1-COD(2014)0059

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/821.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση του Συμβουλίου για τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για τους ενωσιακούς εισαγωγείς κασσίτερου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους και χρυσού που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου

Το Συμβούλιο συμφωνεί, κατ’ εξαίρεση, να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την τροποποίηση των ορίων του παραρτήματος Ι όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφοι 4 και 5, ώστε να εξασφαλισθεί η έγκαιρη έγκριση των ορίων και να επιτευχθούν οι στόχοι του κανονισμού. Η συμφωνία αυτή δεν θίγει μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις στον τομέα του εμπορίου και τον τομέα των εξωτερικών σχέσεων στο σύνολό του.

Δήλωση 1 της Επιτροπής για τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για τους ενωσιακούς εισαγωγείς κασσίτερου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους και χρυσού που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου

Η Επιτροπή θα μελετήσει το ενδεχόμενο υποβολής πρόσθετων νομοθετικών προτάσεων που απευθύνονται σε εταιρείες της ΕΕ με προϊόντα που περιέχουν κασσίτερο, ταντάλιο και βολφράμιο και χρυσό στην αλυσίδα εφοδιασμού τους, αν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι συνολικές προσπάθειες της αγοράς της ΕΕ για την υπεύθυνη αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών σε παγκόσμιο επίπεδο δεν επαρκούν για να προωθήσουν την υπεύθυνη συμπεριφορά ως προς τον εφοδιασμό στις χώρες παραγωγής, ή εάν εκτιμά ότι η συμμετοχή των φορέων εκμετάλλευσης του επόμενου σταδίου που έχουν καθιερώσει συστήματα δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, είναι ανεπαρκής».

Δήλωση 2 της Επιτροπής για τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για τους ενωσιακούς εισαγωγείς κασσίτερου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους και χρυσού που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου

Κατά την άσκηση της εξουσιοδότησης για να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5, η Επιτροπή θα λάβει δεόντως υπόψη τους στόχους του παρόντος κανονισμού, ιδίως όπως περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις (1), (7), (10) και (17).

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, τους συγκεκριμένους κινδύνους που συνδέονται με τη λειτουργία των ανάντη αλυσίδων εφοδιασμού σε χρυσό σε περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Ένωσης που εισάγουν χρυσό στην ΕΕ.

Δήλωση 3 της Επιτροπής για τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για τους ενωσιακούς εισαγωγείς κασσίτερου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους και χρυσού που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου

Ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές, η Επιτροπή είναι πρόθυμη να αναπτύξει δείκτες επιδόσεων ειδικά για την υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων. Μέσω των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών, εταιρείες με περισσότερους από 500 εργαζομένους που υποχρεούνται να δημοσιοποιούν μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες σύμφωνα με την οδηγία 2014/95/ΕΕ θα ενθαρρύνονται να κοινοποιούν συγκεκριμένες πληροφορίες σε σχέση με προϊόντα που περιέχουν κασσίτερο, ταντάλιο, βολφράμιο ή χρυσό.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου